U savremenom poslovnom okru enju, u kakvom se
danas nalazimo, uspeh svakog preduze a zavisi od
mogu nosti uspostavljanja i odr avanja uspe ne
saradnje sa klijentima, dobavlja ima i poslovnim
partnerima.
Svako
Sv
preduze e ima specifi ne potrebe kada je
poslovna
komunikacija u pitanju. Pronala enje
p
jedinstvenog
j
re enja koje e zadovoljiti sve va e
potrebe
mo e predstavljati pravi izazov.
potr
CallCube
je fleksibilan sistem koji se lako uklapa u
C
svako okru enje - od malih SOHO preduze a, do
srednjih i velikih preduze a i dr avnih ustanova.
Razvoj novih tehnolo kih re enja pru io je nove
mogu nosti za efikasniju komunikaciju u poslovnom svetu. Savremeni
komunikacioni sistem, pored osnovne funkcije telefonije, treba da podr i
i druge komunikacione servise i aplikacije, kao i da omogu i integraciju
sa mobilnom mre om.
Da bi zadovoljio ove zahteve Logo tim stru njaka razvio je CallCube
- IP komunikacioni sistem za potrebe poslovnih korisnika. Ovaj sistem je
idealan za sva preduze a koja ele da pove aju produktivnost, unaprede
poslovni proces i trajno smanje tro kove komunikacije.
CallCube e kroz objedinjene komunikacije omogu iti zaposlenima
u va em preduze u da primaju i alju informacije u obliku koji je za njih
najpogodniji. Zaposlenima je, osim IP telefonije, na raspolaganju itava
paleta komunikacionih servisa i aplikacija, koji im mogu pomo i da bolje
organizuju raspolo ivo vreme na poslu, da se lak e pove u sa klijentima i
odr avaju uspe nu saradnju sa poslovnim partnerima.
OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE
NA JEDINSTVENOJ IP PLATFORMI
Visoko skalabilna platforma kreirana je da, osim postoje ih, predvidi i
zadovoljenje va ih budu ih komunikacionih potreba. CallCube centralu
je mogu e brzo i lako pro irivati u cilju pove anja kapaciteta sistema, bez
napla ivanja licenci po dodatom korisniku i skrivenih tro kova.
PREDNOSTI IT TELEFONIJE
Jedinstvena infrastruktura za prenos podataka i
telefoniju
Jednostavnija administracija i odr avanje sistema
Udaljena administracija i tehni ka podr ka
Ni i tro kovi odr avanja - IT sektor odr ava celokupan
sistem
CallCubearhitektura je u potpunosti bazirana na otvorenim
standardima, to korisniku pru a mogu nost izbora terminalnih ure aja i
kompatibilnost sa opremom razli itih proizvo a a.
NAPREDNE
N
NA
PREDNE TELEFONSKE
T LEFONSKE
TE
K FUNKCIJE
KE
FUNKC
K IJ
KC
I E ZA
Z
EFIKASNIJU KOMUNIKACIJU
Hardverske komponente sistema su visoke pouzdanosti.
Zahvaljuju i tehnologiji redundantnih servera mogu e je posti i da
vreme ispravnog rada sistema bude 99,999%.
CID (Caller ID) / Identifikacija poziva
Call Transfer / Prosle ivanje poziva
Call Parking / Parkiranje poziva
Povezivanjem GSM Gateway ure aja na centralu ostvaruje se
integracija sa GSM mre om. Centrala sve pozive ka mobilnoj mre i
usmerava na gateway i pozivi se tarifiraju kao da su inicirani iz mobilne
mre e.
Call Waiting / Poziv na ekanju
Call Pick-up / Preuzimanje poziva
Smanjeni tro kovi komunikacije za me unarodne pozive
Call Forwarding / Preusmeravanje poziva
Besplatni razgovori izme u filijala na udaljenim
lokacijama
Definisanje statusa korisnika: zauzet ili dostupan
Adaptacija sistema prema zahtevima korisnika
JEDINSTVENO RE ENJE ZA
OPTIMIZACIJU POSLOVNOG PROCESA
Speed dialing / Skra eno biranje
Blacklist / Filtriranje i blokiranje poziva
Jednostavno i brzo pro irenje sistema
DND / ne uznemiravaj
Ve i izbor opreme razli itih proizvo a a
Detaljne statistike o pozivima
Nema naplate licenci i skrivenih tro kova
ISPLATIVA
I mnoge druge...
OTVORENA
POUZDANA
JEDNA PLATFORMA ZA SVE SERVISE
IP telefonija
Registrofon snimanje razgovora
Audio konferencije
Elektronski prijem/slanje fax poruka
Call centri razli itog kapaciteta
IVR automatska sekretarica
VoiceMail govorne poruke
Integracija sa mobilnom mre om
Integracija sa interfonskim sistemom
PREDNOST ZA POSLOVNE KORISNIKE
KOMUNIKACIONA
PLATFORMA
Mobilnost korisnika
Efikasnije upravljanje tro kovima
JEDNOSTAVNA
FLEKSIBILNA
Br i odgovor na zahteve klijenata
Jednostavnija administracija i upravljanje sistemom
PROŠIRIVA
Pouzdanija i sigurnija komunikacija
Br i pristup informacijama
Efikasnije dono enje poslovnih odluka
Reference:
Narodna skup tina Republike Srbije
MUP Republike Srbije
Kazneno-popravni zavod u Ni u
Kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici
JKP Parking servis
JKP Pogrebne usluge
Policijska uprava Vranje
EXIT 2005, 2006 i 2007
Evropsko prvenstvo u ko arci 2005
MTS
OSCE
Beotel
Roaming
Kreativni centar
Beogas
integrisana re enja
Za vi e informacija posetite nas na www.logo.rs
Lafarge BFC, Beo in
Imel Group
Asta Group, Novi Sad
BP Computers, Novi Sad
Enel PS
RTV Bijeljina
Inos Papir Servis
Polykem SR
Ibis Instruments
Execom
Yu Point
Nacionalni taksi
Dom zdravlja Clinica Nova
Zdravstveni centar Para in
Medicina rada
Op tina Koceljeva
Op tinska uprava In ija
Hotel Moravica, Soko Banja
Studentski centar
Ambasada Venecuele
Fun telekom
Roma Company
Communication Puls
Trident Group
Antegra
Kaufmax
Global Finance
Logo d.o.o.
Srbija, 11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 261
Telefon: +381 11 20 42 100, Fax: +381 11 20 42 101
E-mail: [email protected]
Prodaja: [email protected]
Tehni ka podr ka: [email protected]
Download

Brošura PDF