Shodno odluci Direktora RTV CENTAR d.o.o. organizuje se nagradni kviz “Prvi te vodi
u Grčku" i definiše ovaj Pravilnik br. 04/2014 sa sledećim:
Pravila za učestvovanje
u nagradnom kvizu "Prvi te vodi u Grčku" na Prvom radiju
96,2
Član 1.
Opšte odredbe
Ova pravila definišu način izvoĎenja nagradnog kviza " Prvi te vodi u Grčku "
Organizator nagradnog kviza je Prvi radio 96,2, RTV Centar doo Beograd, Mije
Kovačevića 10 d, PIB 105676879, MB 20436948.
Sponzor nagrada koje se dodeljuju po osnovu kviza znanja je, Banbus, preduzeće
za saobraćaj i turizam.Adresa: Četvrta 21, Obrenovac PIB: 101208890, MBR:
17051687. Nagradni kviz se organizuje shodno odluci Direktora Organizatora,
donetoj u skladu sa zaključenim Ugovorom o pružanju usluga reklame i propagande
koji pokriva troškove organizovanja nagradnog kviza i to Ugovor br. 4/2014.
Pravila za učestvovanje u nagradnom kvizu objavljena su i na Internet sajtu
organizatora na adresi http://beograd.prviradio.rs/
Član 2.
Trajanje kviza
Nagradni kviz traje od 11. avgusta do 15. avgusta 2014 (radnim danima od 7:00 do
19:00).
Član 3.
Pravo učestvovanja u nagradnom kvizu
Za učešće u nagradnom kvizu mogu da se prijave svi državljani Republike Srbije i
stanovnici Republike Srbije, stariji od 16 godina.
Zaposleni na Prvom radiju 96,2, njihovi najbliži srodnici i bračni partneri, kao i
službenici svih podružnica i agencija povezanih sa organizatorom ili sa sponzorom,
ne mogu da učestvuju u nagradnom kvizu.
Sva lica koja se prijavljuju za učešće u nagradnom kvizu ne smeju da imaju bilo
kakvu podršku od strane lica navedenih u prethodnom stavu.Svaka prijava suprotna
navedenim pravilima smatraće se nevažećom.
1
Učesnik prijavom za učešće prihvata pravila nagradnog kviza i sa istima je saglasan.
Član 4.
Način prijavljivanja i odvijanja nagradnog kviza
Nagradni kviz se odvija na programu Prvog radija 96,2, tako da slušaoci moraju
pokazati znanje u poznavanju Grčke .Slušaoci se pozivaju da kada u programu čuju
zvuk sirtakija, prvi ko posašalje sms na 066 244 446 (netarifirani sms, po ceni
redovne sms poruke mobilnog operatera) sa svojim imenom, prezimenom i porukom
JA ŽELIM NA MORE, bude pozvan od strane voditelja, postavi mu se kvalifikaciono
pitanje, i ako tačno odgovori, ulazi u finale. U slučaju da ne odgovori tačno na pitanje,
poziva se drugi po redu koji je poslao sms. To se radi od ponedeljka do četvrtka, a u
petak je finale. Naš voditelj jutarnjeg programa Miloš Lazić u petak poziva finaliste,
redosledom kojim su se javljali (prvo onoga ko je tačno odgovorio u ponedeljak),
postavlja mu dva pitanja o Grčkoj i ako tačno odgovori osvaja put na Krf. Ako ne
odgovori tačno na jedno pitanje, poziva se pobednik utorka i tako redom. U slučaju
da niko od 4 finalista ne odgovori tačno,pravi se novi krug (učesnici se pozivaju istim
redosledom).
Producent ili voditelj imaju pravo da prekinu dodeljivanje nagrade, ako procene da
se izabrani učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa pravilima nagradnog
kviza ili krši bilo koji propis ili zakonsku odredbu.
Učesnici u programu ne smeju da reklamiraju bilo kakav proizvod ili usluge, ne smeju
da upotrebljavaju neprimeren govor, kleveću ili izjavljuju bilo šta što bi moglo da šteti
bilo kom licu, organu ili ustanovi.Učesnici nagradnog kviza snose odgovornost za
svoje postupanje tokom učešća u nagradnom kvizu i uključenja u program Prvog
radija 96,2.
Slušaoci Prvog radija 96,2 mogu da učestvuju u nagradnom kvizu samo jednom a ne
više puta.Učešće mora da budu lično i ne sme da budu preko agenata ili treće
strane.
Član 5.
Nagrade za učesnike
Nagrade (dva letovanja na Krfu za po dve osobe) se dodeljuju u petak 15.avgusta.
Dva učesnika koja u finalu (u petak) odgovore tačno na po dva postavljena pitanja,
dobijaju putovanje i smeštaj na Krfu za dvoje (period od 23.09.2014. do 04.10.2014.).
Pitanja za učesnike kviza su vezana za poznavanje Grčke.
Učesnik koji je dobio poklon nema pravo učešća u akciji ili igri koju organizuje Prvi
radio 96,2, šest meseci po preuzimanju poklona.Ako dobitnik poklona učestvuje u
narednoj akciji ili igri koju organizuje Prvi radio 96,2, pre isteka roka od šest meseci i
dobije poklon ili nagradu, ona mu neće biti dodeljena i Prvi radio 96,2 ima pravo da
izabere novog dobitnika.
2
Odluke organizatora u vezi sa nagradnim kvizom su konačne i nije ih moguće
menjati.
Poklon je neprenosiv i nepromenljiv.
Član 6.
Zaštita ličnih podataka učesnika
Učesnici u nagradnom kvizu neće biti uključeni u bilo kakve SMS klubove i neće
primati bilo kakve SMS poruka.
Podaci učesnika nalaziće se u posebnoj bazi podataka, kojoj će pristup imati samo
ovlašćene osobe organizatora.
Podatke o učesnicima nagradnog kviza moći će da koriste samo producent i sponzor
igre, te isti neće biti dostavljani trećim licima.
Svi lični podaci koje je učesnik dao biće korišćeni isključivo u svrhe nagradnog kviza.
Sa ličnim podacima biće postupano u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o
ličnosti.
Učesnik u nagradnom kvizu dozvoljava fotografisanje i snimanje za promotivne
aktivnosti Prvog radija i upotrebu tih fotografija i snimaka za potrebe promotivnih
aktivnosti Prvog radija.
Član 7.
Ostale odredbe
Organizator je odgovoran za rešavanje reklamacija i preuzima odgovornost za
pravilno izvoĎenje nagradnog kviza.
Odluka organizatora je konačna I organizator neće ulaziti u prepiske.
Poklon se ne može preneti na drugo lice ili zameniti.
U slučaju opravdanih žalbi, organizator je dužan da reaguje u predviĎenom roku i o
tome obavesti podnosioca žalbe.
Žalbe koje se odnose na sam tok poklon igre i na poklon mogu se slati na e-mail
[email protected] ili na adresu: Mije Kovačevića 10d 11 000 Beograd
Nagradni kviz treba tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije.
3
U Beogradu, 08.avgusta 2014.
Za organizatora
Direktor: Tomaz Čop
4
Download

Pravila za učestvovanje u nagradnom kvizu "Prvi te vodi