REFERENC LISTA
OBJEKTI REZIDENCIJALNOG TIPA
GraĎevinski radovi na kući u ulici Cvetanova ćuprija na Medakoviću, P=1500m²
GraĎevinsko-zanatski radovi na kući u ulici Miloja Đaka na Dedinju, P=500m²
GraĎevinsko-zanatski radovi na kući u ulici Gornja na Voždovcu P=1200 m²
IzvoĎenje graĎevinskih i graĎevinsko-zanatskih radova na objektima 1,2 i 3 u Novom Slankamenu
.......................................
SANACIJA OBJEKATA NISKOGRADNJE
IzvoĎenje radova na sanaciji mosta preko reke Zapadne Morave na putnom pravcu M-5 u Adranima kod Kraljeva
IzvoĎenje radova na sanaciji mosta preko Popinske reke na putnom pravcu M-5, Vrnjačka Banja
Sanacija potpornog zida Istočnog podgraĎa na Beogradskoj tvrĎavi
.......................................
IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
GraĎevinsko-zanatski radovi na izgradnji poslovnog objekta TELEFONKABL-a, P=1000 m2
GraĎevinsko-zanatski radovi na izgradnji poslovnog objekta KOTO-a, P=600 m2
GraĎevinski i graĎevinsko-zanatski radovi na izgradnji stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne "Stepa
Stepanović":
4E lamela 1 P≈ 4.400,00 m2, 2E lamela 4 P≈4.200,00 m2,
2E lamela 3 P≈ 3.000,00 m2, 3A lamela 1 P≈3.600,00 m2
Izgradnja stambenog objekta 1 na lokaciji u ulici Dr. Ivana Ribara, opština Novi Beograd, P≈10.000,00 m2
GraĎevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekata visokogradnje – članice konzorcijuma ~ 200.000,00 m2
Izgradnja stambenog objekta u Lazarevcu, na kat. parceli 2197/14 KO Lazarevac
.......................................
IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNIH OBJEKATA
Sportski centar TORVEL, P=3000m²
Izgradnja barijere za galopsku stazu i rekonstrukcija ograde za publiku - JP Hipodrom
Postavljanje sistema za osvetljenje Trim staze Republičkog zavoda za sport u Košutnjaku u Beogradu
.......................................
ADAPTACIJE
Adaptacija i restauracija prostora Galerije prirodnjačkog muzeja
Rekonstrukcija enterijera kafe knjižare i centra za izdavače Narodne biblioteke Srbije
Adaptacija i rekonstrukcija dela prostora za fitnes centar unutar zgrade Pravnog fakulteta
IzvoĎenje radova na ureĎenju ulaznog dela Doma omladine Beograda
IzvoĎenje graĎevinsko-zanatskih radova za Dipos
Objekat opšte namene na arheološkom lokalitetu Medijana u Nišu
IzvoĎenje radova na sanaciji i adaptaciji samostana Uzvišenja Svetog Križa u Nišu
.......................................
1
RESTAURACIJA KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA
Beogradska tvrĎava:
Restauracija i konzervacija unutrašnjosti Kule Nebojše i Aneksa u funkciji upotrebe izložbenog prostora
Konzervacija i ponovno korišćenje Kule Nebojša grada Beograda i osnivanje muzeja i kulturnog centra
Restauracija bedema Beogradske tvrĎave
Restauracija kompleksa Zindan kapije
Restauracija i konzervacija Kralj kapije
Konzervatorsko-restautatorski radovi na unutrašnjoj Stambol kapiji
Restauracija Sava kapije u Donjem gradu
2
Restauratorski radovi na Malom stepenišnom silazu
Restauracija obodnih zidova Velikog barutnog magacina
Restauratorsko-konzervatorski radovi na obnovi Flanke priobalnog polubastiona
Restauratorsko-konzervatorski radovi na obnovi Unutrašnje kurtine
Restauratorski radovi na Velikom Ravelinu jugoistočnog fronta
Restauratorski radovi na Bastionu I jugoistočnog fronta
IzvoĎenje restauratorskih radova na Bastionu Savske padine
Sanacija i restauracija mosta ispred Zindan kapije Beogradske tvrĎave
Sanacija i restauracija mosta ispred Despotove kapije Beogradske tvrĎave
Sanacija i restauracija mosta ispred Sahat kapije Beogradske tvrĎave
IzvoĎenje radova na površinskom iskopu i odvozu zemlje za potrebe arheoloških istraživanja na lokalitetu Istočno
podgraĎe i Istočna kapija II, Beogradska tvrĎava
Istraživački i pripremni radovi na čeonoj fasadi zgrade Narodnog muzeja u Beogradu
Sanacija, restauracija i adaptacija objekta Muzeja Vuka i Dositeja (I i II faza)
Rekonstrukcija krova pivnice 38 u Rogljevu
Sanacija krovnih terasa zgrade Muzeja na Spomen oboležju "Sremski front"
Kapetan Mišino zdanje - Postavljanje skele i izrada platforme u Svečanoj Sali Rektorata
Konzervacija eksponata vojno-istorijske postavke u Muzeju na Spomen oboležju "Sremski front"
.......................................
RESTAURACIJA KULTURNIH DOBARA
Rekonstrukcija i restauracija crkve brvnare u Vraniću
Restauracija i rekonstrukcija Livnice Pantelić u Zemunu
Sanacija i rekonstrukcija kuće porodice Žujović u Nemenikućama
Investiciono održavanje krova na objektu Božićeva kuća - Muzej pozorišne umetnosti
Kuća Rančića u Grockoj
Restauracija skulpture “Igrali se konji vrani”, rasvete i jarbola na glavnom ulazu u Dom Narodne skupštine
Konsolidacija i restauracija centralnog spomenika na Italijanskom vojnom groblju u Beogradu
Restauratorski radovi na tvrĎavi Besac u Virpazaru
IzvoĎenje konzervatorsko-restauratorskih radova na sanaciji i rekonstrukciji levog svetionika na ušću Tamiša u Dunav
Konzervatorsko restauratorski radovi na skulpturama na kupolama zgrade Ministarstva spoljnih poslova
IzvoĎenje radova na sanaciji i investicionom održavanju kuće u okviru kompleksa rodne kuće vojvode Stepe
Stepanovića u Kumodražu
Konzervatorski radovi na spomen kosturnici na Mačkovom kamenu
IzvoĎenje radova sanacije i restauracije ornamentalne plastike na šembranama prozora na kupolama zgrade
Ministarstva spoljnih poslova
IzvoĎenje graĎevinskih radova u Rajkovoj pećini i izgradnja pešačkih staza u okviru projekta ”Čudesna priroda –
izgradnja kapaciteta u turizmu”
Nabavka i ugradnja električne opreme, LED rasvete i sistema obezbeĎenja u Rajkovoj pećini
GraĎevinski radovi na izradi i montaži konstrukcije za zaštitu i prezentaciju mamuta „Vike“
Restauracija i revitalizacija uličnih i dvoršne fasade objekta Beogradske zadruge u KaraĎorĎevoj ulici
Izrada enterijera i spoljno ureĎenje crkve Svetog Pavla u Kotoru
3
IzvoĎenje radova na sanaciji i adaptaciji svetosavskog i parohijskog doma u Perlezu
Radovi na obnovi kompleksa istorijsko-memorijalnih spomenika „Ruski nekropolj“ u Beogradu
IzvoĎenje radova na nabavci, izradi i montaži mozaičkog ornamenta, izmeĎu kamenih lukova svodova kripte Hrama
Svetog Save na Vračaru u Beogradu
Konzervatorsko-restauratorski radovi na sanaciji kule i kamenih zidova KaraĎorĎevog konaka u Topoli
.......................................
RESTAURACIJA I KONZERVACIJA OBJEKATA NA UNESCO-VOJ LISTI SVETSKE KULTURNE BAŠTINE
Restauracija živopisa u paraklisu Svetog Nikole u manastiru Dečani
Restauracija živopisa u celini iznad južnih vrata u prirati crkve Hrista Pantokratora manastira Dečani
Konzervacija živopisa u južnom paraklisu manastira Gračanica
Restauracija Gračaničke povelje u manastiru Gračanica
Restauracija zidnog slikarstva crkve Bogorodice Odigitrije u Pećkoj Patrijaršiji
Restauracija Bogorodičinog trona u manastiru Pećka Patrijaršija
Konzervacija i prezentacija graĎevina II i III u severnom delu manastira Studenica
Manastir Gračanica, Crkva Uspenja Bogorodice, arhitektonski radovi na spoljašnjosti manastira
IzvoĎenje radova na ručnom iskopu, utovaru i odvozu zemlje u okviru radova na denivelaciji porte manastira Studenica
.......................................
RADOVI PARTERNOG UREĐENJA
Restauracija staze i stepeništa kod Svete Petke na Kalemegdanu
IzvoĎenje radova na ureĎenju neposredne okoline Kule Nebojše i izrada pristupnih staza
Restauracija pešačke staze na Donjem gradu
Popločavanje platoa oko Belog dvora
Popločanje oko objekta i ureĎenje platoa Muzeja Vuka i Dositeja
.......................................
FASADE:
Hotel Moskva
Kuća Nikole Spasića u Beogradu
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Fasada u Vlajkovićevoj 27 Beograd
Fasada Narodne biblioteke Srbije
.......................................
PROJEKTOVANjE
IzvoĎački projekat konaka u manastiru Dečani
Tehnička kontrola projekta Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu
.......................................
U TOKU:
Kulturna dobra:
Sanacija, restauracija i adaptacija objekta Muzeja Vuka i Dositeja – III faza
IzvoĎenje konzervatorsko-restauratorskih radova na slikarstvu i slikarskoj ornamentici
IzvoĎenje radova na fasadi i fasadnoj stolariji Narodnog muzeja u Beogradu
Rekonstrukcija i restauracija jugoistočne fasade zgrade sinagoge u Subotici
IzvoĎenje radova na krovu zgrade sinagoge u subotici - centralna kupola sinagoge u Subotici
Sanacija severozapadnih graĎevina manastirskog kompleksa u Sopoćanima
Sanacija stepeništa crkve Sv. ĐorĎa na Oplencu
Sanacija i adaptacija žitnog magacina u izložbeni prostor
Statička sanacija skulptura na krovu zemunske gimnazije
Izgradnja:
Izgradnja novog vizitorskog centra u Golubcu
Infrastruktura u zoni tvrĎave Golubac
IzvoĎenje radova na otklanjanju nedostataka na objektima 6I, 6J i 6Z u naselju Stepa Stepanović u Beogradu
Hotelsko poslovni kompleks u Rajićevoj, radovi na betoniranju
Industrijski kompleksi:
Izgradnja fabrike memorijske pene u Rumi, P=28.900,00m2
4
Download

Lista referenci