U Shodno odluci Direktora Beta radio d.o.o. organizuje se takmičenje u brzini
“Antenin ljubavni megafon ” i definiše ovaj Pravilnik br. 02/2015 sa sledećim:
Pravila za učestvovanje
u takmičenju u brzini i znanju " Antenin ljubavni megafon"
na radiju Antena 107.9 MHz
Član 1. Opšte
odredbe
Ova pravila definišu način izvođenja takmičenja u kreativnosti I znanja " Antenin
ljubavni megafon" (u daljem tekstu: takmičenje).
Organizator takmičenja je radio Antena Beograd, Beta radio doo
Kovačevića 10 d, PIB 104282307, MB 20126663.
Beograd, Mije
Sponzor nagrada koje se dodeljuju po osnovu takmičenja u kreativnosti i znanju je,
Monomol travel doo Beograd, Makedonska 5, PIB:108029286, MBR: 20919477.
Nagradno takmičenje se organizuje shodno odluci Direktora Organizatora, donetoj u
skladu sa zaključenim Ugovorom o pružanju usluga reklame i propagande koji
pokriva troškove organizovanja nagradnog takmičenja i to Ugovor br. 2/2015.
Pravila za učestvovanje u takmičenju objavljena su na Internet sajtu organizatora na
adresi www.radioantena.rs.
Član 2. Trajanje
takmičenja
Takmičenje traje u periodu od 21. januara do 30. januara
danima od 7:00h do 11:00h).
2015. godine (radnim
Član 3.
Pravo učestvovanja u takmičenju
Za učešće u takmičenju mogu da se prijave svi državljani Republike Srbije i
stanovnici Republike Srbije, stariji od 16 godina.
Zaposleni na radio Anteni 107.9 MHZ, njihovi najbliži srodnici i bračni partneri, kao i
službenici svih podružnica i agencija povezanih sa organizatorom ili sa sponzorom,
ne
mogu
da
učestvuju
u
poklon
igri.
1
Sva lica koja se prijavljuju za učešće u takmičenju ne smeju da imaju bilo kakvu
podršku od strane lica navedenih u prethodnom stavu. Svaka prijava suprotna
navedenim pravilima smatraće se nevažećom.
Učesnik prijavom za učešće prihvata pravila takmičenja i sa istima je saglasan.
Prijavljivanje se vrši putem SMS-a gde slušalac mora da pošalje poruku na telefon
radio Antene 066 336 366 , po ceni klasičnog SMS-a.
Nakon toga kada u programu čuje da pričamo baš o njegovom odgovoru treba da se
odmah javi na 0112084333 i odgovori na eliminatorno pitanje. Svako ovo umeće
mora da se sastoji iz dve osnovne komponente: kreativnosti– zanimljivosti sadržaja
onoga što se šalje na SMS i znanja- poznavanja Grčke.
Slušalac po ovom osnovu šalje SMS- najlepšu izjavu ljubavi, a potom kvalifikovani
stručnjaci radija vrše pregled SMS poruka u cilju selekcije kandidata za učešće u
finalu takmičenja i to u sastavu žirija: Bogdan Ristić, Aleksandar Janošević i Milica
Ležajić.
Zatim se kandidati koji su u užem krugu pozivaju 30.01.2015 i postavljaju im se
pitanja vezana za Grčku, a pozivanje kandidata vrši kroz program, kao što je
navedeno u prethodnom paragrafu.
Član 4.
Način prijavljivanja i odvijanja takmičenja
Takmičenje se odvija na programu radija Antena Beograd 107.9 MHz na sledeći
način: voditelji radija Antena Beograd opisivaće tokom programa od 7-11h detaljno
SMS poruke slušaoca koji su izabrani na osnovu selekcije SMS-a poslatog na
telefon radija Antena Beograd da budu finalisti i to svakog dana od 26.01.29.01.2015 po jednog potencijalnog finalistu, ukupno 4 za 4 dana. Slušaoci moraju
da prepoznaju svoju SMS poruku i da se odmah jave i tačno odgovore na njihovo
pitanje vezano za Grčku. Navedena znanja koriste tako što pozivaju telefon radija
Antena na broj 011/20 84 333 , potom se slušaocima postavlja pitanje na koje moraju
dati tačan odgovor, čime bi prvi slušalac koji se javi toga dana, nakon tačnog
odgovora, bio jedan od četiri finalista i potencijalni dobitnik nagradnog putovanja u
Atinu za dve osobe. Aranžman se sastoji od dve povratne avionske karte i smeštaja
sa doručkom u hotelu sa 5 zvezdica (http://theoxeniapalace.com/piraeus-theoxenia/#)
u Atini za dve osobe, a finalisti koji izgube su dobitnici utešnih nagrada po jednog
BrinG poklon paketa u visini nagrade od 4.000 dinara koju obezbedjuje Amfora doo i
isti mogu podići do 10.02.2015 u prostorijama Beta radio doo, Mije Kovačevića 10D
radnim danima do 14h.
Slušaoci se u finalu uključuju direktno u program i daju odgovor koji mora da sadrži
logičku komponentu i odgovore na 2 pitanja u vezi sa Grčkom , a komponenta brzine
se odnosi na prepoznavanje sadržaja SMS-a koji ih je kvalifikovao za finale i
blagovremeno javljanje u program.
Slušalac koji pokaže umeće koje sadrži komponente - logičku i estetsku dobiće
nagradu za pokazano znanje, gore navedeno putovanje u Grčku za dve osobe za
Dan Zaljubljenih, a obavezan je i saglasan da se na dan finala slika u Monomol
travel poslovnici u Makedonskoj 5 u Beogradu, takođe daje saglasnost da se ove
fotografije mogu koristiti na sajtu i facebook stranici Radio Antene i Monomol travel.
Pobednik finala je jedna osoba koja se javi i tačno odgovore na dva nagradna
pitanja koja im postavi voditelj vezano za Grčku, u slučaju da više osoba odgovori
2
tačno na oba pitanja, postavljaće im se pitanja sve dok ne pogreše i pobednik finala
je ona osoba koja bude imala najviše tačnih odogovora.
Voditelji imaju pravo da prekinu razgovor sa slušaocem ili dodeljivanje nagrade, ako
procene da se izabrani učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa pravilima
takmičenja ili krši bilo koji propis ili zakonsku odredbu.
Učesnici u programu ne smeju da reklamiraju bilo kakav proizvod ili usluge, ne smeju
da upotrebljavaju neprimeren govor, kleveću ili izjavljuju bilo šta što bi moglo da šteti
bilo kom licu, organu ili ustanovi. Učesnici poklon igre snose odgovornost za svoje
postupanje tokom učešća u poklon igri i uključenja u program radija Antena Beograd
107.9 MHZ
Slušaoci radija Antena Beograd 107.9 MHZ mogu da učestvuju u takmičenju samo
jednom, a ne više puta. Učešće mora da bude lično i ne sme da bude preko agenata
ili posredstvom trećeg lica.
Član 5. Nagrade za
učesnike
Da bi osvojio nagradu, slušalac mora da ispuni uslove iz člana 4 ovog Pravilnika.
Dobitnici svoje nagrade mogu preuzeti isključivo u prostorijama Monomol travel-a u
Makedonskoj 5 , u roku do 01. februara 2015. i nemaju pravo promene osoba koji će
poklon koristiti ( obavezni su da ga iskoriste za sebe i za osobu čije podatke daju na
dan finala 30.01.2015 u poslovnici Monomol travel).
Učesnici koji dobiju nagrade nemaju pravo učešća u akciji ili igri koju organizuje
radio Antena Beograd 107.9 MHZ mesec dana
po preuzimanju poklona. Ako
dobitnici nagrada učestvuju u narednoj akciji ili igri koju organizuje radio Antena
Beograd 107.9MHZ , pre isteka roka od mesec dana i dobiju poklon ili nagradu, ona
im neće biti dodeljena. U ovom slučaju radio Antena Beograd 107.9 MHZ ima pravo
da izabere nove dobitnike.
Odluke organizatora u vezi sa takmičenjem su konačne i nije ih moguće menjati.
Nagrada nije prenosiva ,a takođe je i nepromenljiva.
Član 6.
Zaštita ličnih podataka učesnika
Učesnici u takmičenju neće biti uključeni u bilo kakve SMS klubove i neće primati bilo
kakve SMS poruke.
Podaci učesnika nalaziće se u posebnoj bazi podataka, kojoj će pristup imati samo
ovlašćene osobe organizatora.
Podatke o učesnicima takmičenja moći će da koriste samo producent i sponzor igre,
te isti neće biti dostavljani trećim licima.
3
Svi lični podaci koje je učesnik dao biće korišćeni isključivo u svrhe takmičenja.
Sa ličnim podacima biće postupano u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o
ličnosti.
Učesnik u takmičenju dozvoljava fotografisanje i snimanje za promotivne aktivnosti
radija Antena 107.9 MHZ i upotrebu tih fotografija i snimaka za potrebe promotivnih
aktivnosti radija Antena Beograd 107.9 MHZ.
Član 7. Ostale
odredbe
Organizator je odgovoran za rešavanje reklamacija i preuzima odgovornost za
pravilno izvođenje takmičenja.
Odluka organizatora je konačna i organizator neće ulaziti u prepiske.
Nagrada se
potrošača.
može preneti na drugo lice, a sve u skladu sa zakonom o zaštiti
U slučaju opravdanih žalbi, organizator je dužan da reaguje u roku od 15 dana i o
tome obavesti podnosioca žalbe.
Žalbe koje se odnose na sam tok takmičenja i na poklon mogu se slati na e-mail
[email protected] ili na adresu: Mije Kovačevića 10d, 11000 Beograd.
Pravila takmičenja treba tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije.
U Beogradu, 19.januara 2015.
Za organizatora
Direktor: Jernej Štravs Tisu
Sponzor nagrada saglasan sa pravilnikom
Direktor: Snežana Minić
4
Download

na radiju Antena 107.9 MHz