LAGUNA ETAR DOO
Bulevar Kralja Aleksandra 62
t: +381 11 78-50-937
f: +381 11 78-50-944
m: [email protected]
PRAVILA UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KVIZU „BRAZIL NA LAGUNI“
1.
član
(Opšte odredbe)
(1) Ova pravila određuju mehanizam izvođenja nagradnog kviza, koji se organizuje na
Radiju Laguna.
(2) Organizatori kviza su Radio Laguna, Bulevar Kralja Aleksanda 62, 11000 Beograd (u
daljem tekstu Producent) i PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE PUTNIK
TRAVEL DOO, BEOGRAD (STARI GRAD) , Dragoslava Jovanovića 1, 11000 Beograd(u
daljem tekstu Sponzor) i Ambasada Brazila u Beogradu(u daljem tekstu Pokrovitelj)
(3) Pravila po kojima se kviz realizuje dostupna su javnosti na sajtu producenta
www.radiolaguna.rs
2.
član
(Trajanje kviza)
Kviz u programu radija traje od 23.06. do 11.07.2014. godine u 2 faze :
1. Kvalifikaciona faza u kojoj se proglašavaju pobednici dana i
2. Završna faza u kojoj se proglašava pobednik celokupnog kviza
Ako se odluči da je neophodno, odnosno ako se ne nađe pobednik u roku trajanja kviza
propisanim ovim članom, kviz se produžava dok se ne proglasi pobednik kviza.
3.
član
(Uslovi za učesnike)
(1) Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti državljani Republike Srbije i stanovnici
Republike Srbije, stariji od 16 godina.
matični broj: 20869623
pib: 107773907
LAGUNA ETAR DOO
Bulevar Kralja Aleksandra 62
t: +381 11 78-50-937
f: +381 11 78-50-944
m: [email protected]
(2) U akciji ne mogu učestvovati : zaposleni kod Producenta, njihovi najbliži srodnici i bračni
partneri, kao i službenici svih filijala i agencija povezanih sa producentom ili sa Sponzorom ili
Pokroviteljem. Svi ostali koji se prijavljuju ne smeju imati nikakvu podršku od strane gore
pomenutih lica ili pravnih subjekata. Svaka prijava takvog lica biće ništavna, a takvo lice biće
diskvalifikovano, čim se utvrdi da je nepravilnost nastala. Kontrolu vrše izabrani predstavnici
Sponzora, odnosno producenta.
(3) Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik saglasan sa ovim pravilima, a producent smatra
da je učesnik saglasan ako pošalje urednu prijavu.
4.
član
(Način učestvovanja u kvizu)
(1) Da bi prijava bila uredna mora da sadrži:
(1.1)Ukucan tekst ,,Brazil” na početku SMS poruke
(1.2)ime, prezime učesnika;
(1.3)mora da bude poslata SMS-om na broj 066/6-937-937(broj nije dodatno tarifiran
a obezbeđuje ga producent) kada voditelj na programu pozove i označi vreme za koje
je potrebno poslati poruku.
Samo uredno prijavljeni učesnici postaju registrovani učesnici u kvizu.
(2) Po registraciji, učešće u akciji zasnovano je na tačno utvrđenom modalitetu (Pravilnik o
sprovođenju nagradnog kviza koji se nalazi kod ovlašćenog lica), a takmičar se bira između
svih učesnika prijavljenih u svakom krugu (dnevnom, koji traje od 7:00 do 17:00 ).
(3) Izabrani takmičar je u telefonskoj vezi sa studijom za emitovanje programa. U slučaju da
je izabrani takmičar nedostupan ili je linija koja se poziva zauzeta, bira se sledeći učesnik.
Svi pozivi se snimaju i čuvaju u arhivi producenta, sa brojevima koji su pozivani i tačnim
vremenom kada je određeni poziv bio upućen. (Mogućnost listinga teleoperatera dodatna je
zaštita od zloupotreba.)
(4) Takmičari koji se uživo povezuju sa studijom, moraju se ponašati u skladu sa normama i
matični broj: 20869623
pib: 107773907
LAGUNA ETAR DOO
Bulevar Kralja Aleksandra 62
t: +381 11 78-50-937
f: +381 11 78-50-944
m: [email protected]
propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 61/2005 i
71/2009, čl.37,38), kao i ovim pravilima.
(5) Producent i voditelj imaju pravo da prekinu poziv, ali i da odbiju da dodele poklon
sponzora ili pokrovitelja, ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa pravilima
kviza i propisima ili protivzakonito. Takođe, iste radnje će se izvršiti ako učesnici ne poštuju
sledeće:
(5.1)Učesnici ne smeju reklamirati bilo kakav proizvod ili usluge,
(5.2)Učesnici ne smeju upotrebljavati neprimeren govor, govor mržnje, klevetati ili
davati izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi bile na štetu ugleda navedenih
subjekata.
(6) Slušaoci, iz čl.3 st.1 ovog pravila se mogu prijavljivati za učešće u kvizu samo jednom u
toku jednog dana. Prijave moraju biti lične i ne smeju biti poslate preko agenata ili treće
strane, ili kompjuterskih programa. U jednom danu iz čl.4 stav 2, sa jednog broja može se
poslati samo jedna prijava.
(7) Za prijave koje su iz bilo kog razloga nepristigle (greška u slanju, poruka nije poslata),
zakasnele ili nepotpune ili za pravilne prijave, koje nisu bile primljene ili dostavljene na
vreme, producent ili tehnički izvršilac ne mora preuzeti odgovornost. Sve takve prijave će se
tretirati kao nevažeće.
(8) Registracija za učestvovanje u akciji se ne može kupiti.
5.
član
(Cena poruke)
(1) Cena SMS-a poslatog na broj koji je obezbedio producent zavisi od telekomunikacionih
operatera koji pružaju usluge na teritoriji Srbije. Producent ne naplaćuje uslugu
slanja/primanja SMS-a.
6.
član
(Zaštita podataka)
matični broj: 20869623
pib: 107773907
LAGUNA ETAR DOO
Bulevar Kralja Aleksandra 62
t: +381 11 78-50-937
f: +381 11 78-50-944
m: [email protected]
(1)Podaci učesnika dobijenih SMS-om deponuju se u posebnoj bazi podataka, kojoj će
pristup imati samo osobe koje odredi producent. Podatke će moći da koriste samo producent
kviza i neće biti dostavljani trećim licima.
(2)Svi lični podaci koje je učesnik poslao biće namenjeni isključivo za potrebe realizacije
kviza.
(3) Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
"Službeni glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009” .
(4) Učesnik u kvizu priznavanjem ovih pravila, i samim učešćem u kvizu dozvoljava
fotografisanje i snimanje za promotivne aktivnosti producenta i sponzora i upotrebu tih
fotografija i snimaka za potrebe promotivnih aktivnosti i producenta i sponzora.
7.
član
(kviz)
(1) Kviz je osmišljen tako da takmičari pokušavaju da, na osnovu svog znanja, pažljivog
slušanja radija, odgovore na što veći broj postavljenih pitanja u toku zadatog vremena
i tako osvoje poene.
(2) Propisano vreme je 90 sekundi, a pitanja su različito kategorisana: 1 poen lakše
pitanje, 2 poena teže pitanje i 3 poena najteže pitanje.
(3) Takmičar sa najviše sakupljenih poena u jednom danu, postaje pobednik dana i ima
pravo da učestvuje u završnoj fazi kviza iz čl.2 i tako dobije šansu za borbu za prvo
mesto, odnosno poziciju pobednika celokupnog kviza.
8.
član
(Sistem poverljivosti)
(1)Tačne odgovore na pitanja znaju samo odgovorni predstavnici Producenta i
Pokrovitelja(dva člana zadužena za kontrolu sprovođenja nagradnog kviza.)
(2) Voditelj koji virši ispitivanje učesnika ima uvid u tačne odgovore, ali ih ne sme otkrivati
dok takmičar u kvizu ne da odgovor na zadato pitanje.
matični broj: 20869623
pib: 107773907
LAGUNA ETAR DOO
Bulevar Kralja Aleksandra 62
t: +381 11 78-50-937
f: +381 11 78-50-944
m: [email protected]
9.
član
(Nagrade)
(1) Učesnik, kada je uključen u program, ukoliko sakupi najveći broj poena u tom danu,
dobija poklon koji u svrhu promocije daje pokrovitelj kviza. Poklon paket za pobednika koga
je pripremila Ambasada Brazila u Beogradu.
(2) Učesnik, koji pobedi u završnoj fazi kviza i postane pobednik kviza dobija poklon koji u
svrhu promocije daje sponzor kviza: Putovanje u Lisabon za dvoje, avionom 5 dana.
(3)Kod prijema poklona, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta,
pasoš).
(4) Pokloni će pobedniku biti izdati od strane producenta, odnosno sponzora kviza.
10.
član
(Oslobađanje od odgovornosti producenta i tehničkog izvršioca)
Producent i tehnički izvršilac nisu odgovorni za kvarove na mreži, telefonskim linijama ili bilo
kakve prekide komunikacije, kao ni za nepotpune, nerazumljive ili nepristigle prijave.
11.
član
(Reklamacije)
(1) Sve primedbe u vezi sa kvizom možete poslati na [email protected]
12.
član
(Dodatne informacije o kvizu)
matični broj: 20869623
pib: 107773907
LAGUNA ETAR DOO
Bulevar Kralja Aleksandra 62
t: +381 11 78-50-937
f: +381 11 78-50-944
m: [email protected]
(1) O ovim pravilima svakodnevno, za vreme trajanja kviza, svi slušaoci Radija Lagune biće
obaveštavani i kroz program, bez obzira gde se oni nalaze i bez obzira da li će biti učesnici
kviza.
(2)Prijavljenima savetujemo da pravila kviza kopiraju na svom računaru ili odštampaju i
skladište na bezbednom.
(2) Pravila kviza treba tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije.
(3) Producent ima pravo smanjiti broj pravila kviza, ali ih da ih dopuni ukoliko je to
neophodno ukoliko o tome blegovremeno obavesti javnost.
matični broj: 20869623
pib: 107773907
Download

OVDE - Radio Laguna