Matični broj:
01965352
Šifra djelatnosti:
38.21
Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili
preduzetnika:
JP"DEP-OT" d.o.o.
Sjedište:
Bulevar Ž.Mišida 23, B.Luka
JIB:
4401664160004
Žiro računi:
555-007-00209278-13
Aneks
(Dodatni računovodstveni izvještaj)
za period od 01.01. do 31.12.2013. godine
Oznaka
Pozicija
Grupa računa, račun
za AOP
1
2
3
601
61
PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA (602+605)
602
dio 61
a) Prihodi od prodaje proizvoda
603
dio 612
Od toga: prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu
604
dio 611
Prihodi od prodaje proizvoda u drugom entitetu ili Brčko Distriktu BiH
605
dio 61
b) Prihodi od prodaje usluga
606
dio 612
Od toga: prihodi od prodaje (pružanja) usluga na inostranom tržištu
607
dio 611
Prihodi od prodaje (pružanja) usluga u drugom entitetu ili Brčko Distriktu BiH
608
65
OSTALI POSLOVNI PRIHODI (609+612+613+614+ 615+616+617)
a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povradaja poreskih dažbina
650
609
Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po
610
dio 650
jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)
prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za
611
dio 650
smanjenje zagađenja i dr.)
612
651
b) Prihod od zakupnina
613
652
c) Prihod od donacija
614
653
d) Prihod od članarina
615
654
e) Prihod od tantijema i licenciranih prava
616
655
f) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)
- u konvertibilnim markama Iznos
Tekuća godina
Prethodna godina
4
5
2,569,539
2,036,656
2,569,539
2,036,656
18,619
10,736
14,808
1,442
10,736
1,442
7,883
13,366
Strana 1 od 3
Grupa računa, račun
659
66 i 67
dio 660
dio 670
678
51
513
52
522
dio 529
dio 529
53
530
531
dio 532
dio 532
533
534 i 535
536 i 537
539
dio 539
dio 539
55
550
dio 550
551
552
553
554
dio 555
dio 555
559
Pozicija
g) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima
FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI
Od toga: prihodi od učešda u dobiti (dividendi)
Dobici na osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme
Prihodi na osnovu ugovorene zaštite od rizika
TROŠKOVI MATERIJALA
Od toga: troškovi goriva i energije
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA
Od toga: troškovi bruto naknada članovima upravnog i nadzornog odbora
Troškovi dnevnica na službenom putu
Troškovi smještaja, ishrane i prevoza na službenom putu
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (629+630+631+632+633+634+635+636)
a) Troškovi usluga na izradi učinaka
b) Troškovi transportnih usluga
c) Troškovi za usluge tekudeg održavanja osnovnih sredstava
d) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava
e) Troškovi zakupa
f) Troškovi sajmova, reklame i propagande
g) Troškovi istraživanja i troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju
h) Troškovi ostalih usluga
Od toga: proizvodne usluge po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima
Naknada za autorska djela koja čine proizvodne usluge
NEMATERIJALNI TROŠKOVI (640+642+643+644+645+646+647+648)
Troškovi neproizvodnih usluga
Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih
Troškovi reprezentacije
Troškovi premije osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sredu i sl.
Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišdenje voda i šuma, za
protivpožarnu zaštitu i sl.
Ostali nematerijalni troškovi
Oznaka
za AOP
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
Tekuća godina
Iznos
Prethodna godina
5,499
331,466
204,244
1,191,138
47,263
1,178
168
92,756
328,280
234,834
1,223,474
47,263
2,291
491
88,069
13,508
15,733
16,668
9,893
3,307
26,043
5,096
29,069
690
545
99,262
34,521
1,890
14,447
12,226
7,606
1,288
2,860
12,929
12,000
33,719
2,516
2,411
97,067
36,654
1,791
12,046
14,253
7,831
798
647
15,319
15,182
648
13,855
10,303
Strana 2 od 3
Grupa računa, račun
47, osim 479
27, osim 279
Pozicija
OBAVEZE I POTRAŽIVANJA
Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)
Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)
Oznaka
za AOP
Tekuća godina
Iznos
Prethodna godina
649
650
437,759
88,723
346,403
80,377
479
Obaveze za PDV na osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)
651
22,161
20,370
279
Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)
652
594
211
15,486
3,036
80,898
81,441
271
484
480
010
dio 433
dio 433
dio 431 i 432
dio 431 i 432
Porez na dodatu vrijednost pladen pri uvozu (kumulativan promet konta)
Obaveze za PDV pladen pri uvozu (kumulativan promet konta)
Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)
Ulaganje u istraživanje i razvoj (kumulativan promet konta)
Ostvareni uvoz dobara iz inostranstva
Ostvareni uvoz usluga iz inostranstva
Nabavka dobara iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH
Nabavka usluga iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH
Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja
Pladanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge
Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora,
državnih praznika i sl.)
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
Strana 3 od 3
Download

preuzmite dokument