JuniorTravel d.o.o. Jagodina
KneginjeMilice 49
LicencaOTP 136/2010
tel/fax. : + 381 (0)35 884 20 24
[email protected]
MB 20483881 ;
PIB 105893750 ;
www.juniortravel.co.rs
T.R. 220-100887-71
SOLUN
Polasci: 08.04.2015, 30.04.2015,
14.05.2015, 28.05.2015
5 dana, 2 nodenja
BUS 1 – POLAZAK IZ BEOGRADA
BUS 2 – POLAZAK IZ KRALJEVA
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan MESTO POLASKA – Polazak iz Beograda / Kraljeva u večernjim časovima. Nodna vožnja kroz Srbiju, Makedoniju
i Grčku sa usputnim zadržavanjima radi odmora…
2. dan SOLUN – Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Bela kula, Rotonda,
Trijumfalna kapija, crkve Sv. Sofije, Sv. Dimitrija, Aristotelov trg, Galerijev Slavoluk. Obilazak čuvenog vojničkog
groblja Zejtinlik, gde se nalaze posmrtni ostaci više od 7.000 srpskih vojnika poginulih u Prvom svetskom ratu.
Smeštaj u hotel. Slobodno vreme ili mogudnost fakultativnog odlaska u tržni centar Cosmos. U večernjim časovima
mogudnost fakultativnog odlaska na večeru u grčkom nacionalnom restoranu. Nodenje.
3. dan SOLUN – METEORI – Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogudnost fakultativne posete
Meteorima. Dolazak u živopisni gradid Kalambaka, koji se nalazi u podnožju Meteora. Obilazak jedne od “fabrika
ikona” u podnožju Meteora. Slobodno vreme za odmor. Odlazak na Meteore koji predstavljaju skupinu pravoslavnih
manastira. Poseta manastirima na Meteorima-lebdedem kamenju, koji su pod zaštitom UNESCO-a i sa pravom
ihmnogi nazivaju osmim svetskim čudom. Panoramski obilazak spomenika kulture od izuzetnog značaja (Veliki
Meteori, Sveta Trojica, Varlam…), sa posetom jednom od manastira. U poslepodnevnim časovima polazak ka Solunu.
Slobodno vreme. Nodenje.
4. dan SOLUN – Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogudnost fakultativne
posete fabrici kože. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Vožnja
kroz Grčku i Makedoniju.
5. dan MESTO POLASKA – Dolazak na mesto polaska u jutarnjim časovima. (Kraj usluga)
ARANŽMAN SE PLADA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU CRÉDIT AGRICOLE BANKE NA
DAN UPLATE.
Broj mesta za uplate u celosti – ograničen
DOPLATA ZA POLAZAK IZ NOVOG SADA 15 € PO OSOBI
(MINIMUM ZA REALIZACIJU TRANSFERA JE 4 PLATIVIH PUTNIKA)
DOPLATA ZA POLAZAK IZ KRAGUJEVCA 5 € PO OSOBI NA CENU IZ BATOČINE
(MINIMUM ZA REALIZACIJU TRANSFERA JE 4 PLATIVIH PUTNIKA)
***NAPOMENA ZA POLAZAK IZ KRALJEVA, KRUŠEVCA, NIŠA – Ukoliko se iz ovih gradova prijavi manji broj putnika,
polazak se može realizovati u vidu transfera kombijem ili mini busom do Pojata ili drugog najbližeg mesta za ulazak u
autobus
Termin putovanja
Uskrs
08.04.-12.04.2015.
Još 15 slobodnih soba!
1.Maj
30.04.-04.05.2015.
14.05.-18.05.2015.
28.05.-01.06.2015.
Cena po osobi za polazak iz …
Cena za uplatu
u celosti do…
Beograda
27.03.2015.
95 €
89 €
89 €
polaska ili na odloženo
105 €
99 €
99 €
27.03.2015.
95 €
89 €
89 €
polaska ili na odloženo
105 €
99 €
99 €
27.03.2015.
95 €
89 €
89 €
polaska ili na odloženo
105 €
99 €
99 €
27.03.2015.
95 €
89 €
89 €
polaska ili na odloženo
105 €
99 €
99 €
Batočine,Jagodine *Kraljeva,Kruševca,Niša
USLOVI I NAČIN PLADANJA:
40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana do datuma navedenog u cenovniku za rane
uplate ili najkasnije 10 danapre početka putovanja (za redovne uplate do polaska),
40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana u jednakim mesečnim ratama odloženo
čekovima građana zaključno sa 15.07.2015. po prodajnom kursu CréditAgricole banke na dan deponovanja čekova
(10 dana pre početka putovanja) uz uvedanje od 1,5% na mesečnom nivou na ostatak duga
Stranke se prilikom rezervacije odlučuju za način pladanja i takav izabrani način pladanja se kasnije ne može menjati.
DOPLATA ZA 1/1 SOBU 45% OD CENE ARANŽMANA
DOPLATA ZA DODATNO SEDIŠTE U AUTOBUSU IZNOSI 50 €.
UMANJENJE ZA SOPSTVENI PREVOZ IZNOSI 20 €.
POPUSTI: (*Popust se ostvaruje u pratnji dve punoplatežne osobe. Sve osobe starije od 10 godina smatraju se
odraslim osobama.)
dete od 2-10 godina u 1/2 sobi: ostvaruje popust od 40% (ima sedište u autobusu, nema krevet u hotelima).*
dete od 2-10 godina u 1/2+1 sobi: ostvaruje popust od 10% (ima sedište u autobusu, ima krevet u hotelima).*
dva deteta od 2-10 godina u 1/2+1 sobi: ostvaruju popust od po 10% (imaju sedišta u autobusu, dele ležaj u
hotelu).*
III odrasla osoba u 1/2+1 sobi ostvaruje 5% popusta.
LOKACIJA I OPIS HOTELA: Hoteli sa kojima sarađujemo su: HOTEL METROPOLITEN 3* ili SLIČNI iste kategorije. Tačna
lokacija i ime hotela de biti saopštena najkasnije u roku od 3 dana od termina polaska.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez
obuhvadenih usluga pida, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
smeštaj u Solunu u hotelu sa 3* (2 nodenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u 1/2 i 1/2+1 sobama (svaka
soba ima tuš/WC),
obilaske prema programu putovanja,
usluge vodiča – pratioca prema programu putovanja,
troškove organizacije i vođenja aranžmana.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja – 450,00 rsd (odrasli 19-70 god.), 300,00 rsd (deca do 18 god.),
850,00 rsd (stariji od 71 god.) – osigurana suma iznosi 30.000 €,
ulaznice i fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) i
putnikove individualne troškove.
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih
putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih
putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta
zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da
prihvate.
Večera u grčkom nacionalnom restoranu – 30 € odrasli / 25 € deca,
Izlet do Meteora – 30 € odrasli / 25€ deca,
Odlazak do tržnog centra Cosmos i poseta fabrici kože – 6 € odrasli / 5€ deca,
Poseta fabrici kože – 6 € odrasli / 5 € deca.
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja
prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…
Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i
objektivnih okolnosti.Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta
predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna
taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4
sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU: Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati
mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu mogude. Agencija pravi raspored sedenja,
uzimajudi u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Ukoliko putnik želi rezervaciju
određenog sedišta može je izvršiti prilikom rezervacije aranžmana, uz doplatu:
za II ili III red 15 € po osobi ,
za IV ili V red 12 € po osobi.
NAPOMENE:
Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora
Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih
centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogudnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u
programu.
Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu
o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog
prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih trokova a oni su shodno
datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja.
UPUTSTVA I NAPOMENE
* Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogudnost
zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povradaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo
da to imate u vidu.
* VAŽNO: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na
vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i pladanju viziranja de naknadno biti obavešteni.
* Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa
prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u
skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o
uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…)
informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne
snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir
da postoji mogudnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled
državnih ili verskih praznika na odredjenojdestinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,
muzeja,… ne rade.
* Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i
Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajudi za istu u
skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika
starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza
putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa
viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša
izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je
izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.
* Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je
upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skradene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen
podatak bide unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku
putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije
aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon.
* Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice,
gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
* Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
* U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogudnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove
ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se
nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa
web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi
odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i
uglavnom je slatki doručak.
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih
okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
* Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.
* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim
programom putovanja, uslovima pladanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
* Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja
unapred.
* Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost.
* Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju
lokalnih propisa s tim u vezi!
* Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku.
Millenium de proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogudnosti da garantuje za iste.
* Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeda na dan zaključenja ugovora između
organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne
mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može dodi do
opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Millenium ne može imati uticaja.
* Millenium ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi
odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera.
* Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta.
* Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled
nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost ved celokupan iznos
štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda
pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja
potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati
overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.
* Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
* Millenium zadržava pravo da propiše i drugačije uslove pladanja za pojedine promotivne ponude, kao i za
zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
* U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija
zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja
najkasnije 5 dana pred put.
Organizator putovanja: Turistička agencija “MILLENIUM” iz Trstenika – Licenca Minisatrstva Turizma OTP 76/2010 od
02.02.2010. godine.
Organizator putovanja osiguran je Polisom osiguranja od odgovornosti broj 8003482, te Polisom osiguranja
potraživanja – jemstva broj 8003481 osiguravača Takova osiguranja.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator
putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I mogude je izvršiti realizaciju
programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.
Cenovnik br. 7 od 17.03.2015.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije “MILLENIUM”
Download

SOLUN JuniorTravel d.o.o. Jagodina tel/fax. : + 381 (0