®
Sirup 7 mg / ml
Prospan®, 7 mg/ml, sirup
bršljan (Hedera helix), standardizovani suvi ekstrakt lista
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su
važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim,
neophodno je da pažljivo koristite lek Prospan®, da biste sa njim postigli
najbolje rezultate.
• Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
• Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
• Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate
se obratiti svom lekaru.
• Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko
neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo
Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.
U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Prospan® i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prospan®
3. Kako se upotrebljava lek Prospan®
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Prospan®
6. Dodatne informacije
1. ŠTA JE LEK PROSPAN® I ČEMU JE NAMENJEN
Prospan® sirup je biljni lek koji se koristi za ublažavanje simptoma
akutnih i hroničnih zapaljenskih oboljenja disajnih puteva praćenih
produktivnim kašljem.
Napomena: U slučaju dužeg trajanja simptoma ili pojave kratkog
daha, groznice kao i gnojnog ili krvavog ispljuvka, treba odmah
konsultovati lekara.
2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK
PROSPAN®
Lek Prospan® ne smete koristiti:
Lek Prospan® ne smete koristiti ako ste alergični (preosetljivi) na
bršljan ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka.
Lek se ne sme davati deci ispod 2 godine starosti zbog rizika od
pogoršanja respiratornih simptoma.
Kada uzimate lek Prospan®, posebno vodite računa:
Uporan kašalj ili kašalj koji se ponovo javlja kod dece starosti 2-4
godine zahteva uspostavljanje dijagnoze pre započinjanja terapije.
Ako se jave otežano disanje, povišena telesna temperatura,
groznica, krvavi ili gnojni ispljuvak, potrebno je konsultovati lekara
ili farmaceuta.
Istovremena upotreba sa antitusicima kao što je kodein ili
dekstrometorfan se ne preporučuje bez lekarskog saveta.
PROSPAN Saft RS PB1664705.indd 1
Posebno obratiti pažnju kod bolesnika sa čirom želuca.
Takođe, treba razmotriti informacije date u odeljku ”Moguća
neželjena dejstva”.
Primena drugih lekova
Ispitivanja interakcija nisu rađena. Do sada nema poznatih interakcija.
Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno
uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti
bez lekarskog recepta.
Uzimanje leka Prospan® sa hranom ili pićima
Do sada nije poznato da neka vrsta hrane ili pića može da utiče na
dejstvo Prospan® sirupa.
Primena leka Prospan® u periodu trudnoće i dojenja
Pošto nema dostupnih podataka o sigurnoj primeni u periodu
trudnoće i dojenja, Prospan® sirup ne treba uzimati u periodu
trudnoće i dojenja.
Uticaj leka Prospan® na upravljanje motornim vozilima i
rukovanje mašinama
Nema podataka o uticaju lekovitih proizvoda na bazi bršljana na
upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama.
Važne informacije o nekim sastojcima leka Prospan®
Ovaj lek sadrži sorbitol.
Ako se sirup uzima po uputstvu za doziranje, unosi se više od
1,9 g sorbitola svakim uzimanjem leka.
Kod pacijenata sa retkim naslednim poremećajem intolerancije
na fruktozu postoji zdravstveni rizik, pa zato kod ovih pacijenata
lečenje treba započeti tek nakon konsultacije sa lekarom.
3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PROSPAN®
Lek Prospan® uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio
Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom
ili farmaceutom.
Ukoliko Vaš lekar nije propisao drugačije, uobičajena doza je:
Uzrast
Pojedinačna doza
Ukupna dnevna doza
Deca od
2 - 6 godina
2,5 ml što odgovara
5 ml (2 x 2,5 ml) što
17,5 mg suvog
odgovara 35 mg suvog
ekstrakta lista bršljana ekstrakta lista bršljana
Deca od
5 ml što odgovara
10 ml (2 x 5 ml) što
6 - 12 godina 35 mg suvog
odgovara 70 mg suvog
ekstrakta lista bršljana ekstrakta lista bršljana
Deca starija 5 ml što odgovara
15 ml (3 x 5 ml) što
od 12 godina 35 mg suvog
odgovara 105 mg suvog
i odrasli
ekstrakta lista bršljana ekstrakta lista bršljana
Način primene
Sirup se uzima pomoću priložene dozirne merice.
Sirup treba uzimati ujutru, (za vreme ručka) i uveče.
Pre svake upotrebe sirup treba dobro promućkati!
Dužina trajanja tretmana zavisi od vrste i težine Vaših simptoma.
04.07.12 08:44
Međutim, čak i u slučaju blažih zapaljenja disajnih puteva, tretman
bi trebalo da traje najmanje nedelju dana. Kako biste bili sigurni
da je Vaš oporavak trajan i potpun, preporučuje se da nastavite da
uzimate Prospan® sirup još 2-3 dana nakon povlačenja simptoma.
Ako imate utisak da Prospan® sirup deluje suviše jako ili suviše
slabo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.
Rok upotrebe posle prvog otvaranja pakovanja: 3 meseca.
Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25°C.
Neiskorišćeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Ako ste uzeli više leka Prospan® nego što je trebalo
Ne smete prekoračiti preporučene dnevne doze. Unošenje
značajno većih količina (više od trostruke dnevne doze) može da
izazove mučninu, povraćanje, proliv i uznemirenost.
U slučaju predoziranja, obratite se Vašem lekaru.
Ako ste zaboravili da uzmete lek Prospan®
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.
Jednostavno, nastavite da uzimate Prospan® sirup kao što Vam je
to propisao lekar ili kako je navedeno u ovom uputstvu.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Prospan®
• Aktivna supstanca je: bršljan (Hedera helix), standardizovani
suvi ekstrakt lista
100 ml sirupa sadrži 0,7 g suvog ekstrakta Hedera helix L.,
folium (list bršljana) ((5-7,5):1).
Rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (m/m).
• Ostali sastojci su: kalijum-sorbat; limunska kiselina, bezvodna; ksantan guma; aroma višnje; tečni sorbitol 70% (kristalizovani); voda, prečišćena.
4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lek Prospan®, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva,
mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:
Veoma često: Kod više od 1 na 10 pacijenata
Često: Kod 1 do 10 na 100 pacijenata
Povremeno: Kod 1 do 10 na 1000 pacijenata
Retko: Kod 1 do 10 na 10000 pacijenata
Veoma retko: Kod manje od 1 na 10000 pacijenata
Nije poznata: Učestalost ispoljavanja se ne može proceniti na osnovu
raspoloživih podataka
Često: gastrointestinalne tegobe (mučnina, povraćanje, proliv).
Povremeno: alergijske reakcije (koprivnjača, osip po koži, kuperoza, otežano disanje).
Veoma retko: alergijske reakcije (Quincke-ov edem, egzantem).
Povremeno se može ispoljiti i laksativno dejstvo usled sadržaja
sorbitola.
2,5 ml sirupa sadrži 0,963 g veštačkog zaslađivača sorbitola (Ph.
Eur.) = 0,08 BU.
Kako izgleda lek Prospan® i sadržaj pakovanja
Sirup.
Svetlo smeđi, blago zamućeni sirup sa ukusom i mirisom višnje.
100 ml i 200 ml u staklenoj boci.
Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole: Salveo d.o.o., Tošin bunar 272,
11070 Novi Beograd
Proizvođač:
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka
Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Maj 2012.
Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.
Broj i datum dozvole:
Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Prospan®
sirup 1 x 100 ml (7 mg/ml):
515-01-2854-11-001 od 21.11.2011.
Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Prospan® sirup
1 x 200 ml (7 mg/ml):
515-01-0069-11-002 od 21.11.2011.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko
neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo
Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.
5. KAKO ČUVATI LEK PROSPAN®
Čuvati van domašaja i vidokruga dece!
Rok upotrebe
Nemojte koristiti lek Prospan® sirup posle isteka roka upotrebe
naznačenog na kutiji i boci.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.
PROSPAN Saft RS PB1664705.indd 2
Stand: 07/12; PB1664705
04.07.12 08:44
Download

Preuzmite uputstvo za Prospan ® sirup u PDF obliku