K
M
ER
A
RI
P
BE
SP
L
A
TA
N
Prvi broj Vlasine
iza{ao je
16. septembra 1926.
ISSN 1820–4643
INFORMATIVNI BILTEN OP[TINE VLASOTINCE • BROJ 73 (253) • GOD. 6 (82) • NOVEMBAR – DECEMBAR 2013.
IZABRANI SPORTISTI GODINE
PRVI DO
IZABRAN NOVI
PREDSEDNIK
OP[TINE
BOGOJAVQENSKOG
KRSTA
STRANA 4.
STRANA 15.
OP[TINSKO RUKOVODSTVO NAJAVILO
RE[AVAWE [email protected] PROBLEMA
STRANA 3.
STRANA 17.
HRONIKA CRNE TRAVE
[email protected] BATE IZ VU^JA
ZA NOVORO\ENO
DETE 150.000 DINARA
<budimo qudi>
STRANA 5.
STRANA 7.
2
V
E
S
VLASOTINA^KI NAPREDWACI
JEDNOGLASNO [email protected] VU^I}A
Na sednici odr`anoj 12. decembra
Op{tinski
odbor
vlasotina~kih
napredwaka jednoglasno je podr`ao kandidaturu Aleksandra Vu~i}a za predsednika Srpske napredne stranke na predstoje}oj izbornoj Skup{tini. Izborna
Skup{tina SNS zakazana je za 25. januar
2014. godine.
U odluci koju je potpisao Dragan
Spasi},
predsednik
OO
SNS-a
Vlasotinca, izme|u ostalog se ka`e:
– Dosada{wa posve}enost, marqivost i odgovornost u radu g.
Aleksandra Vu~i}a na du`nosti
predsednika Srpske napredne stranke i
odgovornim dr`avni~kim funkcijama je
ne{to posebno, posve druga~ije i vredno
po{tovawa na politi~koj sceni Srbije.
Zato, Op{tinski odbor i ~lanstvo
Srpske napredne stranke op{tine
Vlasotince g. Vu~i}u pru`a potpunu i
jasnu podr{ku da nas i daqe predvodi u
zajedni~koj borbi za boqu i pravedniju
Srbiju, protiv korupcije i kriminala,
posebno protiv tajkunskih lobija i
kriminalaca, koji su u prethodnim godinama doveli do razarawa na{e zemqe.
Nadamo se da }e ovu borbu prepoznati ne
samo apsolutna ve}ina ~lanova i simpatizera Srpske napredne stranke, ve} i
ogromna ve}ina gra|ana Srbije.
U daqem radu Op{tinski odbor je
upoznat sa dosada{wim aktivnostima
stranke, kao i sa politi~kom situacijom
u Skup{tini op{tine Vlasotince.
V.M.
T
I
novembar- decembar 2013. godine
MLA\AN DINKI]
URU^IO ^LANSKE KARTE
Mla|an Dinki}, predsednik Ujediwenih
regiona Srbije i Verica Kalanovi}, potpredsednica ove stranke 16. decembra
uru~ili su prvih 30 ~lanskih karata URS-a
svojim strana~kim kolegama iz Vlasotinca.
Sve prisutne je najpre pozdravio
Bratislav Petrovi}, predsednik Op{tinskog
odbora URS-a Vlasotinca i tom prilikom
izme|u ostalog istakao:
– Posebno je zna~ajno {to je danas potpisano i prvih 340 pristupnica URS-a, u
vreme kada je Op{tinski odbor URS-a u
vala je aktuelnu republi~ku vlast jer ne
obra}a dovoqno pa`we na najnerazvijeni kraj
Srbije, na jug zemqe.
– U~lawewe u Ujediwene regione je velika
obaveza. Potrebno je obratiti pa`wu na
gra|ane koji su izgubili svaku nadu. Danas se u
Srbiji te{ko `ivi, a posebno u ovom delu
zemqe. Samo sa politikom regionalnog razvoja, sa politikom jednakih {ansi za sve, vi ovde
imate {anse da `ivite, radite, gradite ovaj
deo Srbije i da se nadate da }ete sutra imati
boqu budu}nost – kazala je izme|u ostalog
Vlasotincu u opoziciji. U~lawewe u stranku je
podr{ka politike za koju se zala`u Ujediweni
regioni, a to su jednake {anse za sve gra|ane.
Mi imamo jasnu i ~vrstu politiku, jasan program i za sve probleme jasna re{ewa.
Vlasotince i Vlasotin~ani danas imaju tu
nesre}u da po ~etvrti put biraju i prave novu
koaliciju u op{tinskoj vlasti.
Po re~ima Petrovi}a do toga je do{lo jer
nijedna koalicija nije izgradila politiku
budu}eg razvoja Vlasotinca. On je najavio i
potpisivawe koalicionog sporazuma sa Novom
Srbijom.
Obra}aju}i
se
prisutnima
Verica
Kalanovi}, potpredsednica URS-a kritiko-
Verica Kalanovi}.
Pozdravqaju}i prisutne Mla|an Dinki} je
istakao da je u prethodnom periodu mnogo
pomagao mestu odakle su wegovi koreni.
– Pomagao sam Vlasotincu da sredi glavnu
ulicu i izgradi sportsku dvoranu. Doveo sam
fabrike Elrad, Gruner i Grupo Fjorentino i
time omogu}io upo{qavawe 2000 mladih
qudi iz Vlasotinca i okoline. Ali, to nije
dovoqno, Vlasotincu treba vi{e. A
Vlasotinca se svi sete samo kada su izbori i
kada treba da se glasa. ^etiri puta sam bio u
vlasti i odlazio u opoziciju. Vrati}u se opet
u vlast, a spreman sam da Vlasotincu uvek
pomognem – rekao je Mla|an Dinki}.
V.M.
SOCIJALISTI
NOVA SRBIJA ORGANIZOVALA AKCIJU
DOBROVOQNOG DAVAWA KRVI
PLEMENITOST U VREME PRAZNIKA S P R E M N I Z A I Z B O R E
Omladina Nove Srbije u Vlasotincu je
organizovala 11. januara akciju dobrovoqnog davawa krvi za ~lanove i simpatizere ove stranke, kao i za sve qude dobre
voqe.
Akcija je organizovana preko Slu`be
za transfuziju krvi u Leskovcu a sprovedena je u sali op{tine.
– Ideja za pokretawe akcije dobrovoqnog davawa krvi je zapravo nastala
nakon realizacije Nedeqe dobrovoqnog
davawa krvi, koju je Nova Srbija zapo~ela
23. decembra u Beogradu. Omladina Nove
Srbije u Vlasotincu je odmah nakon toga
re{ila da sledi primer svojih humanih
strana~kih kolega iz Beograda i me|u
prvima u Srbiji je okupila dobrovoqne
davaoce krvi kako bi u
vreme
praznika
pomogla onima kojima
je to potrebno i svoju
humanost pokazala na
delu – istakao je
Danijel Krsti}, koordinator
akcije
i
predsednik omladine
Nove
Srbije
u
Vlasotincu.
– Novogodi{wi i
bo`i}ni praznici su
najboqa prilika da se
podsetimo
humanih
vrednosti, darivawa i
plemenitosti.
S
obzirom da se broj
davalaca krvi smawuje a sve vi{e je
bolesnih qudi kojima ova dragocena
te~nost ~esto spase `ivot, mi smo
odlu~ili da organizujemo dana{wu akciju,
i da istovremeno podsetio druge
strana~ke kolege i gra|ane Vlasotinca da
ne zaborave svoju humanost – istakao je
Bo{ko Stan~i}, predsednik Op{tinskog
odbora Nove Srbije.
– Ovakvim akcijama mi `elimo da
poka`emo da je omladina snaga i pokreta~
mnogih aktivnosti u na{oj `eqi da
izgradimo novu, boqu i humaniju Srbiju –
dodao je Danijel Krsti}.
Krv je tom prilikom dalo tridesetak
gra|ana.
S. Stankovi}
KULTURNI
Tridesetog decembra u Galeriji
Kulturnog centra na Ne{i}evom keju
vlasotina~ki socijalisti priredili su
novogodi{wi prijem za ~lanove, simpatizere
i
prijateqe
stranke.
Pozdravqaju}i prisutne, Neboj{a
Stojanovi}, predsednik Op{tinskog
odbora SPS-a Vlasotinca je rekao da
izbori mogu da se raspi{u ve} sutra i
da je SPS uvek spreman da iza|e na
crtu.
–
Socijalisti
Vlasotinca
pre`iveli su te{ke trenutke, ali mi
smo na brzinu uspeli da konsolidujemo
svoje redove. O tome govori va{e prisustvo ve~eras, u ovolikom broju. Mi
CENTAR
smo odgovorni i spremni da ve} sutra
svima stanemo na crtu. U nedavne
doga|aje na lokalnom nivou ume{ale su
se i na{e centrale i zato sada ovde
imamo jednu novu koalicionu vlast.
Socijalisti su spremni da rade za
dobrobit svih gra|ana op{tine
Vlasotince – istakao je izme|u ostalog
Neboj{a Stojanovi}.
Prijemu su prisustvovali svi visoki
funkcioneri SPS-a Vlasotinca, a u
razgovoru i dru`ewu sa mnogobrojnim
~lanovima i simpatizerima podsetili
se svih va`nih doga|aja tokom 2013.
godine.
V.M.
VLASOTINCE
INFORMATIVNI BILTEN OP[TINE VLASOTINCE
Adresa: M. Ore{kovi}a 1, Vlasotince, tel./faks: 016/875-314, e-mail: [email protected], `iro ra~un: 840 – 287668 – 36.
Direktor: Sla|an Tasi}, Glavni i odgovorni urednik: Vesna Miltenovi}.
Redakcija: Svetlana Stankovi} (novinar), Goran Miladinovi} (sport), Vlastimir Stamenkovi} (sport), Sne`ana \oki} (lektura i korektura),
Boban Dimitrijevi} (prelom), [tampa: MVM - PRINT – Lebane. Bilten izlazi mese~no. Sva prava zadr`ava redakcija. Rukopisi se ne vra}aju.
3
a k t u e l n o
novembar-decembar 2013. godine
SA KONFERENCIJE ZA NOVINARE PREDSEDNIKA OP[TINE VLASOTINCE ZORANA TODOROVI]A
spreman sam za re[avawe
nagomilanih problema
– IZJAVIO JE NA KONFRENCIJI ZA NOVINARE PRVI ^OVEK NA[E OP[TINE I
IZNEO PLANOVE ZA RE[AVAWE VELIKIH PROBLEMA U KOMUNALNIM
PREDUZE]IMA, NAJAVIO UNAPRE\EWE RADA LOKALNE SAMOUPRAVE,
OBEZBE\IVAWE USLOVA ZA NOVE INVESTITORE I REALIZACIJU
NOVIH PROJEKATA
Predsednik
Op{tine
Vlasotince Zoran Todorovi}
sazvao je 13. januara konferenciju za novinare na kojoj se osvrnuo
na stawe u op{tini koje je
zatekao preuzimawem funkcije i
istovremeno izneo planove za
ovu godinu.
– U period krize ote`ana je
svaka vrsta poslovawa, ali smatram da maksimalnim li~nim
radom i zalagawem, svako od nas
mo`e da u~ini takve okolnosti
lak{im. Ovu funkciju sam prihvatio sa ~vrstim uverewem da u
datim okolnostima stvari mogu
funkcionisati boqe – istakao
je na po~etku svog izlagawa
predsednik Todorovi}.
Po wegovim re~ima u komunalnim javnim preduze}ima
stawe je veoma lo{e. Za wihovu
konsolidaciju neophodno je
mnogo novca i energije. Na
primer, Vodovod optere}uju
zna~ajna dugovawa za elektri~nu
energiju i {est neispla}enih
zarada uposlenima s jedne strane
i ogromna, te{ko naplativa
potra`ivawa od korisnika usluga, sa druge strane. U veliki
problem svakako spada i
hroni~ni problem nedovoqnog
kapaciteta
vode u letwim
mesecima u Kamenici, Kukavici
i Dowoj Lomnici.
– Uzroke problema smo prepoznali i u najkra}em mogu}em
roku preduze}emo aktivnosti na
rekonstrukciji
sistema
vodosnabdevawa u Ora{ju i
[i{avi, kao i na samoj Fabrici
vode. Na taj na~in re{i}emo
problem nedovoqnog kapaciteta
vode i u{tedeti elektri~nu
energiju u iznosu od preko
~etiri miliona dinara na
godi{wem nivou– istakao je
predsednik Zoran Todorovi}.
On je tom prilikom istakao
da je sli~no stawe i u JKP
Komunalac, ~ije poslovawe je
optere}eno
dugovawima
za
zaostalih sedamnaest mese~nih
zarada uposlenima.
– Vra}awem osnovne delatnosti, izno{ewa komunalnog
otpada, Komunalcu su stvorene
mogu}nosti da iz realnih prihoda i uz odgovaraju}i reprogram
dugova prevazi|e problem i
postigne ekonomski odr`ivo
poslovawe – dodao je predsednik
Todorovi}.
Na konferenciji za novinare
istaknuto je da su preko republi~kih fondova obezbe|ena
sredstva za sufinansirawe projekata iz oblasti infrastrukture i da }e ve} po~etkom
gra|evinske sezone po~eti
radovi na ure|ewu trotoara u
Vinogradarskoj ulici i delu
ulice 22. divizije, ukupne vrednosti 18 miliona dinara.
Najavqeni su radovi na ure|ewu
korita Konopni~ke reke u vrednosti od 5,1 milion dinara i
izgradwa sekundarne vodovodne
mre`e u Glo`anu i Prilepcu u
vrednosti od 6,9 miliona dinara,
kao i ure|ewe staze pored
Sportsko-rekreativnog centra u
vrednosti od
osam miliona
dinara.
– Za na{u op{tinu veoma je
zna~ajno
{to
smo
nakon
preparcelizacije stvorili preduslove
da
investitorima
obezbedimo jo{ tri parcele u
industrijskoj zoni. Tako da }e tu
ni}i novi pogoni Elrada,
Grunera i kompanije Dafra, koja
je vi{egodi{wi kooperant
Grunera i bavi se proizvodwom
delova za releje koji se prave u
Gruneru.
Na
taj
na~in
stvori}emo uslove za otvarawe
U MINISTARSTVU GRA\EVINE
ODOBRENA DVA INFRASTRUKTURNA PROJEKTA
[email protected] DOBIJA VODOVODNU [email protected]
Ministarstvo gra|evine i urbanizma je nedavno Op{tini
Vlasotince odobrilo dva infrastrukturna projekta. Prvi projekat
odnosi se na izgrawu distributivnog sistema za vodosnabdevawe u
Glo`anu. Nakon zavr{etka pomenutog projekta i prikqu~ivawa
Glo`ana na glavni vod vodovoda u Vlasotincu, me{tani ovog sela
najzad }e dobiti ispravnu vodu za pi}e.
Drugi projekat odnosi se na Ure|ewe korita Konopni~ke reke,
desne pritoke Vlasine. Za zavr{nu fazu ovih radova izdvoji}e se
5,1 milion dinara.
Projektom je predvi|eno celokupno ure|ewe bujice kako bi se
spre~ilo plavqewe doma}instava koja `ive na ovom prostoru kao i
spre~avawe plavqewa wihovih poqoprivrednih useva.
Nakon potpisivawa ovih ugovora, usledi}e raspisivawe tendera
a posle zavr{etka tenderske procedure koja traje ~etrdeset dana,
po~e}e i radovi na realizaciji ovih projekata.
Po re~ima Bo{ka Stan~i}a, direktora Direkcije za urbanizam,
Vlasotince je jedna od prvih op{tina u Srbiji, kojoj su odobreni
projekti, za koje je pro{le godine Ministarstvo finansija povuklo sredstva.
S. Stankovi}
novih radnih mesta u Vlasotincu
u naredne tri godine – dodao je
predsednik Zoran Todorovi}.
On je potom najavio promene u
funkcionisawu
lokalne
samouprave.
– Namera mi je da reorganizujem op{tinsku upravu i da
administraciju u~inim efikasnijom. Op{tina u praksi mora
biti servis gra|ana sa elektronskim kancelarijskim
poslovawem i najkra}im mogu}im
administrativnim rokovima –
dodao je Todorovi}.
Predsednik op{tine Zoran
Todorovi} se tom prilikom
osvrnuo i na izradu jedinstvenog
informacionog registra koris-
nika svih oblika socijalne
pomo}i kako bi se utvrdio
broj zaista siroma{nih
gra|ana. Na osnovu tog
broja kasnije }e se donositi odluke u raznim vidovima socijalne pomo}i.
– Potpuno smo svesni da
gotovo
~etvrtina
stanovni{tva `ivi u siroma{tvu ili na ivici siroma{tva. Potrudi}emo se da
sugra|anima
olak{amo
takvu situaciju. Izrada
ovog registra prvi je korak
u tom poslu – dodao je prvi
~ovek na{e op{tine.
Svetlana Stankovi}
PREDSEDNIK OP[TINE VLASOTINCE
ZORAN TODOROVI] OBI[AO FABRIKU VODE
NAJPRE ]E SE RE[AVATI GORU]I, [email protected] PROBLEMI
[email protected] JE URADITI [TO VI[E PROJEKATA KAKO BISMO SA WIMA
KONKURISALI KOD RESORNIH MINISTARSTAVA I REPUBLI^KIH FONDOVA – POTREBNO JE [email protected] RAZLIKU IZME\U PROIZVODNE I CENE PO
KOJOJ VODA [email protected] DO POTRO[A^A – ISTAKAO PREDSEDNIK TODOROVI]
Predsednik
Op{tine
Vlasotince Zoran Todorovi} je,
samo nekoliko dana nakon imenovawa na posledwoj sednici
Skup{tine op{tine Vlasotince,
krenuo u obilazak javnih preduze}a
i
slu`bi
lokalne
samouprave, kako bi se u {to
kra}em roku sagledali i re{ili
bar goru}i problemi u ovom sektoru.
– Na{ ciq je da sa rukovodiocima odeqewa i sektora
sagledamo
trenutno
stawe,
najve}e probleme, mogu}nosti
wihovih
re{avawa,
kao
i
utvr|ivawe prioriteta sanacije
za ovu godinu – istakao je predsednik Zoran Todorovi}.
Po wegovim re~ima, ve} na
prvi pogled je jasno da su problemi nagomilani i slo`eni, da
neke od wih treba odmah
re{avati a za neke tek na}i
najboqa re{ewa.
Nakon obilaska slu`bi
lokalne samouprave predsednik Zoran Todorovi} je 6. januara obi{ao JKP „Vodovod“.
Nakon sastanka sa direktorom
ovog
preduze}a
Dejanom
^iki}em, Todorovi} je sa svojim saradnicima posetio
Fabriku vode, crpnu stanicu
i postrojewe za preradu
otpadnih voda.
Na sastanku je izme|u ostalog istaknuto da Vodovod ima
trenutna dugovawa u iznosu
preko 40 miliona dinara i da
je
najve}i
dug
prema
Jugoistoku – Ni{ za neispla}enu
elektri~nu energiju. Ovo dugovawe
dosti`e blizu 24 miliona dinara.
Za zarade uposlenim radnicima
duguje se 18,6 miliona dinara dok
potra`ivawa Vodovoda iznose 61
milion dinara.
Prema
re~ima
direktora
Dejana ^iki}a, koji je ovakvo
stawe u preduze}u zatekao nedavnim stupawem na funkciju direktora, popisne komisije trenutno
ispituju mogu}nost utu`ivawa
du`nika i eventualnu zastarelost
pojedinih potra`ivawa.
Gubitak vode u mre`i trenutno
iznosi 40%. Ovu brojku svakako
uve}ava pau{alno pla}awe vode
pojedinih korisnika, koji o~igledno tro{e mnogo vi{e vode od
predvi|enih pet kubika po ~lanu
doma}instva.
Delimi~no
re{avawe problema gubitka vode
je svakako u postavqawu novih ili
popravci starih vodomera.
Direktor Direkcije za urbanizam Bo{ko Stan~i} je tom prilikom ukazao i na problem
odr`avawa
stanice za prepumpavawe otpadne vode u
Manastiri{tu, koja je zbog
za~epqewa ~esto u kvaru tako da
voda iz kanalizacione mre`e u
tim slu~ajevima ide direktno u
Vlasinu. Kako bi se ovaj problem
tribucije vode.
Tokom obilaska ovih postrojewa predsednik je upoznat sa postoje}im projektima za: pro{irewe i
ure|ewe vodozahvata, izgradwu
talo`nice, pro{irewe fabrike
vode i pove}avawe kapaciteta
wenog rada od 120 na 180 litara
vode u sekundi, pro{irewe crpne
stanice kao i postrojewa za preradu otpadnih voda.
Tom prilikom je dogovoreno da
se obavi jo{ jedna analiza ovih
projekata i potom sa wima
konkuri{e kod resornih ministarstava i republi~kih fondova.
Problem,
po
mi{qewu
predsednika Zorana Todorovi}a,
predstavqa i velika razlika
izme|u proizvodne cene vode i
spre~io i izbegla eventualna
ekolo{ka katastrofa, potrebno je
da nadle`ni za odr`avawe ove
stanice boqe organizuju ~i{}ewe
postrojewa. Saznali smo da je
samo nekoliko dana nakon obilaska predsednika, ovaj problem u
Manastiri{tu re{en.
Predsednika
Zorana
Todorovi}a je sa stawem u
Fabrici vode, na crpnoj stanici i
na postrojewu za preradu otpadnih voda upoznao Goran Mitrovi},
rukovodilac proizvodwe i dis-
cene po kojoj se ona distribuira
potro{a~ima.
Ono {to je va`no za gra|ane
Vlasotinca je i ~iwenica da svi
rezultati analiza kvaliteta vode
tokom pro{le godine pokazuju da
Vlasotin~ani piju ispravnu vodu.
Slede}i sastanak rukovodstva
op{tine sa upravom Vodovoda
dogovoren je kada se preciziraju
prioriteti i na~ini re{avawa
goru}ih problema.
Svetlana Stankovi}
4
S k u p { t i n a
SA DESETE SEDNICE SKUP[TINE OP[TINE VLASOTINCE
promena u vlasti
Svoj rad deseta sednica Skup{tine zapo~ela
je 10. decembra sa skoro vi{e od sata ka{wewa.
Od 45 odbornika sednici je prisustvalo wih 44.
Na ovoj sednici predsednik op{tine
Vlasotince Neboj{a Stojanovi} (SPS)
Skup{tini je podneo ostavku na tu funkciju,
koju }e vr{iti do izbora
svog naslednika, u skladu sa
Zakonom.
Istovremeno, ostavku je
podneo
i
dosada{wi
predsednik
Skup{tine
Milan
Jovi}
(SPS).
Ostavke
dva
~elna
funkcionera prakti~no su
iznu|ene, jer su u skladu sa
zakonom, dan ranije, 24
odbornika iz redova SNS,
NS i URS-a podnela zahtev
za wihovu smenu. Tajnim
glasawem odbornici su za
predsednika Skup{tine
izabrali
Nenada
Stojkovi}a
(SNS),
diplomiranog ekonomistu
iz Vlasotinca. Za wegov izbor glasala su 42 od
44 odbornika koji su bili u sali.
Obra}aju}i se odbornicima Neboj{a
Stojanovi} se zahvalio svima na saradwi , za
koju je dodu{e rekao da je i nije imao mnogo.
- Socijalisti~ka partija }e uvek biti stub
bilo koje vlasti u Vlasotincu - kazao je
Stojanovi} i iskoristio priliku da se javno
izvini predsedniku Demokratske stranke dr
Slavoqubu Mitovu.
Na ovoj sednici odbornici su usvojili predlo`eni rebalans za 2013. godinu, a predlog
Odluke o buxetu za narednu godinu Skup{tina je
vratila Op{tinskom ve}u na dodatno razmatrawe. Nakon ove ta~ke deseta sednica je prekinuta.
V.M.
SA DRUGOG NASTAVKA DESETE SEDNICE SKUP[TINE OP[TINE
ZORAN TODOROVI],
NOVI PREDSEDNIK OP[TINE
Drugi nastavak 10. sednice Skup{tine
op{tine Vlasotince odr`an je 29. decembra
2013. godine.
Za predsednika op{tine Vlasotince
izabran je profesor fizike Zoran Todorovi}
(SNS), a za wegovog zamenika Milan Jovi}
(SPS). Za Zorana Todorovi}a su glasala 44
prisutna odbornika od 45 koliko broji vlasotina~ka Skup{tina. Za Milana Jovi}a glasalo je
28 odbornika. Obra}aju}i se prisutnima,
novoizabrani predsednik Zoran Todorovi}
naglasio je da je funkciju predsednika op{tine
prihvatio iz vi{e razloga i izme|u ostalog
rekao:
– Biti predsednik op{tine je izazov za
svakoga, a na{a op{tina ima potencijale koje
treba podizati. Moramo u~initi sve kako bi
stvorili {to boqe i kvalitetnije uslove za
`ivot. Lokalna samouprava treba da bude
servis svih gra|ana i efikasna administracija u svakom smislu.
Milan Jovi}, novoizabrani zamenik
predsednika zahvalio se odbornicima SPS-a
koji su ga kandidovali za ovu funkciju uz konstataciju:
– Nema potrebe da se zahvaqujem drugim
odbornicima koji su glasali za moj izbor jer su
to isti oni koji su pro{li put potpisali zahtev
za moju smenu. Krajwe je vreme da se uozbiqimo, socijalisti }e biti konstruktivan partner
vladaju}e koalicije, a sve u interesu gra|ana
Vlasotinca.
Na ovoj sednici za direktora Narodne bib-
novembar-decembar 2013. godine
SA
NASTAVKA
DESETE
SEDNICE
SKUP[TINE OP[TINE VLASOTINCE
USVOJEN OP[TINSKI BUXET,
ALI NIJE IZABRAN NOVI PREDSEDNIK
Nastavak
desete
sednice
Skup{tine op{tine Vlasotince,
koja ni tada nije zavr{ena,
odr`an je 21. decembra. Na ovom
delu sednice odbornici su
ve}inom glasova usvojili buxet
op{tine Vlasotince za 2014. godinu. Od prisutna 44 odbornika
predlo`eni buxet izglasalo je 40.
Op{tinska kasa u narednoj godini iznosi}e 721 milion 423
dinara. Izglasavawu buxeta
prethodila je burna rasprava
odbornika.
Odbornici
Socijalisti~ke paritije istakli
su da nisu u~estvovali u izradi
predlo`enog buxeta, te da se sa
iznosima na mnogim stavkama ne
sla`u, ali da }e glasati za predlog jer }e, kako su naglasili,
gra|ani imati vi{e {tete ako se
buxet ne usvoji, zbog isticawa
zakonskog roka.
I odbornici Demokratske
stranke podr`ali su predlo`eni
buxet uz primedbu da ne treba
smawivati sredstva koja su
namewena u~e{}u u zapo{qavawu
i poqoprivredi.
Pored buxeta odbornici su
usvojili odluke o administrativnim i lokalnim komunalnim
taksama, usvojili programe rada
javnih, javno-komunalnih preduze}a i ustanova i organizacija.
Kada su na dnevni red do{li
predlozi za izbor i imenovawa
sednica je opet prekinuta. Tako
da ni u ovom nastavku desete sednice nije izabran predsednik
op{tine, wegov zamenik i
~lanovi
Op{tinskog
ve}a.
Poslove predsednika op{tine, do
izbora
novog
predsednika
op{tine,
obavqa
Neboj{a
Stojanovi}, koji je 10. decembra
podneo ostavku na ovu funkciju.
V.M.
TIM POVERENIKA ZA ZA[TITU
RAVNOPRAVNOSTI U VLASOTINCU
RAVNOPRAVNOST
JE I PRAVO I OBAVEZA
Predstavnice Poverenika za za{titu ravnopravnosti Antigona
Andonov i Gordana ^oli} 13. decembra posetile su op{tinu Vlasotince
i sa predstavnicima lokalne samouprave, organizacijama i nevladinog
sektora razgovarale o polo`aju `ena i wihovoj diskriminaciji u
dru{tvu.
Obra}aju}i se prisutnima Antigona Andonov, {ef kabineta
Poverenika za za{titu ravnopravnosti tom prilikom je izme|u ostalog
istakla:
– Danas smo ovde kako bi {to ve}i broj qudi iz Vlasotinca na terenu
upoznali sa poslovima poverenika za za{titu ravnopravnosti, kako bi
gra|ani mogli da prepoznaju {ta u stvari predstavqa diskriminacija,
{ta je diskriminacija a {ta nije.
Po wenim re~ima iz godine u godinu je sve ve}i broj pritu`bi na
diskriminaciju, ali da to ne zna~i da se iz godine u godinu pove}ava
sama diskriminacija ve} da su qudi sve vi{e upu}eniji u to {ta su im
prava a {ta su obaveze.
Gordana ^oli}, samostalna savetnica u slu`bi za postupawe po
pritu`bama istakla je da su do sada imali dobru saradwu sa vladinim i
nevladinim sektorom.
– Ako nema pritu`bi to ne zna~i da nema diskriminacije, ve} samo
da gra|ani nisu upoznati, da ne znaju da postoji mehanizam za za{titu. U
skladu sa tim oni sada reaguju na ne{to {to je i ranije postojalo, ali
nije bilo prijavqeno kao diskriminacija – istakla je ^oli}.
Predstavnike institucije Poverenika za za{titu ravnopravnosti
primio je zamenik predsednika op{tine Sa{a \oki}.
lioteke „Desanka Maksimovi}“ imenovan je
Srboqub Taki}, a za direktora vlasotina~kog
Doma zdravqa imenovan je dr Dragan Spasi}.
Ovim je okon~ana 10. sednica Skup{tine
op{tine Vlasotince, koja je svoj rad zapo~ela
10. decembra.
Ina~e, od majskih izbora 2012. godine ovo je
~etvrto
prekomponovawe
vlasti
u
vlasotina~koj Skup{tini.
V.M.
- Mi smo jedna od 11 lokalnih samouprava u Srbiji koja je potpisala
Evropsku povequ o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou i trudimo
se da na{e delovawe uskladimo sa wenim na~elima - istako je Sa{a
\oki}, zamenik predsednika op{tine Vlasotince.
Marinko \or|evi}, zamenik predsednika Saveta za rodnu ravnopravnost op{tine Vlasotince objasnio je da se Savet trudi da deluje
preventivno. On je tada rekao:
- U prilog tome je informacija o po~etku jednog novog projekta koji
sprovodimo u saradwi sa EU PROGRES-om , a koji se ti~e zdravstvene
za{tite `ena u brdsko -planinskom delu na{e op{tine. Deo projekta
predstavqaju i edukacije `ena o pravima i obavezama koje one imaju.
V.Miltenovi}
novembar-decembar 2013. godine
CRNA TRAVA
SREDSTVA ZA PROJEKTE
Op{tina Crna Trava je od
Kancelarije za odr`ivi razvoj
nedovoqno razvijenih podru~ja
dobila
sredstva
za
izradu
Projektno-tehni~ke dokumentacije
ulica u nasequ [tutgart sa vezom do
naseqa „Sokolica“ i do lokalnog
puta Crna Trava-Dowi Slavkovci sa
alternativnim putem od Doweg
Slavkovca do Nisove benzinske
pumpe. Ciq ovog projekta je da se u
skladu sa planom detaqne regulacije
sa vikend naseqem "Sokolica" i
turisti~ko-rekreativnog centra
stvore preduslovi za formirawe
vikend naseqa, a u kasnijoj fazi
izrada putne i komunalne infrastrukture. Pored ovog projekta sredstva su dobijena i za izradu
Projektno- tehni~ke dokumentacije
za izgradwu nove fontane u centru
Crne Trave. Ciq ovog projekta je da
se fontana uklopi u novi izgled
trga, ~iji su radovi u toku. Projekat
izgradwe
postrojewa
za
pre~i{}avawe otpadne vode je u
zavr{noj fazi. Potrebni gra|evinski radovi su uglavnom zavr{eni,
stigla je potrebna oprema koja je ve}
postavqena na lokaciji. No, da bi
postrojewe bilo u funkciji
neophodno je da se u narednom periodu izgradi stubna trafo stanica,
kojom bi se postrojewe napajalo
strujom. Glavni projekat ne predvi|a izgradwu stubne trafo stanice,
no, op{tina Crna Trava spremna je
da finansira wenu izgradwu. Od
izvo|a~a radova o~ekuje se dopuna
glavnog projekta, koji bi omogu}io
izgradwu trafo stanice.
R[UM I U CRNOJ TRAVI
Sala
crnotravske
biblioteke
„Sestre Stojanovi}“ 23. decembra orila
se de~jom grajom. Razlog je prisustvo
najpoznatijeg de~jeg srpskog pesnika
Qubivoja
R{umovi}a.
Tako
se
crnotravskoj deci a i mnogim zainteresovanim Crnotravcima pru`ila
prilika da se dru`e sa ~ovekom koga
pamte i znaju iz {kolskih lektira, sa
televizijskih
ekrana…Aktivno
u~estvovawe dece i wihova sre}na lica
STRANU PRIPREMILA
VESNA MILTENOVI]
govorila su da }e posetu slavnog R{uma
pamtiti jo{ dugo.
Ina~e, posetu i dru`ewe Qubivoja
R{umovi}a sa Crnotravcima omogu}ila
je op{tina Crna Trava u saradwi sa O[
„Aleksandar
Stojanovi},"
PU
„Mladost“ i op{tinskom bibliotekom
„Sestre Stojanovi}“, a sve u sklopu
obele`avawa novogodi{wih i bo`i}nih
praznika.
CRNA TRAVA
5
SVE^ANO NA DO^EKU NOVE GODINE
Mesna zajednica „Mirko Sotirovi}“
organizovala je sve~ani do~ek Nove
2014. godine ispred Omladinskog kluba,
u centru Crne Trave. Sve~ani do~ek
kao i mnoge druge doga|aje na podru~ju
crnotravske op{tine sponzorisao je
Milovan Milo{evi}, vlasnik „Sistema
FPS“, dok se za muziku pobrinuo Vladan
Nikoli}. Ovo je bila prilika da gotovo
svi Crnotravci zajedno do~ekaju Novu
godinu i u`ivaju u besplatnoj hrani i
pi}u. Uz `ivu muziku, kuvano vino, grejanu rakiju i nezaobilazni vatromet u
pono} je organizovana besplatna lutrija
za sve prisutne. Svako od prisutnih
dobio je po jednu sre}ku. Glavna premija
novogodi{we lutrije bio LCD televizor, koji je dobila Vesna Doj~inovi}.
Rukovodstvo mesne zajednice poru~uje
da }e organizovawe do~eka Nove godine
postati tradicionalna manifestacija,
a da }e narednih godina imati za ciq
da privu~e {to ve}i broj qudi sa
strane. I ove godine, beogradsko preduze}e „Sistem FPS“, ~iji je vlasnik
Milovan Milo{evi} obezbedilo je
novogodi{we paketi}e za crnotravske
mali{ane.
JEDNOKRATNA NOV^ANA
POMO] ZA NOVORO\ENO DETE
Dvanaesta
sednica
Skup{tine
op{tine Crna Trava odr`ana je 27.
decembra. Na ovoj sednici odbornici
su usvojili Program rada Skup{tine
op{tine Crna Trava za 2014. godinu,
Informaciju o legalizaciji objekata
izgra|enih bez gra|evinske dozvole…
Jedna od interesantnijih ta~aka bila je
usvajawe Odluke o sprovo|ewu programa, mera, aktivnosti i mehanizama
op{tine Crna Trava na ja~awu populacione politike utvr|ene strategijom
podsticaja ra|awa Republike Srbije.
Ovom odlukom utvr|eni su uslovi, postupak i na~in ostvarivawa prava na jednokratnu nov~anu pomo} na ime
novoro|enog deteta. Tako se pravo na
jednokratnu nov~anu pomo}, na ime
novoro|enog deteta, priznaje podnosiocu zahteva koji ima prebivali{te na
teritoriji op{tine Crna Trava naj-
mawe dve godine pre ro|ewa deteta i
`ivi na teritoriji op{tine pre ro|ewa
deteta. Visina jednokratne nov~ane
pomo}i iznosi 150.000 dinara. Pravo na
jednokratnu nov~anu pomo} priznaje se i
podnosiocu zahteva koji ima prebivali{te na teritoriji op{tine Crna
Trava dve godine pre ro|ewa deteta a
ne `ivi na toj teritoriji najmawe dve
godine pre ro|ewa deteta. U ovom
slu~aju visina jednokratne nov~ane
pomo}i na ime novoro|enog deteta
iznosi 75.000 dinara.
Na Skup{tini je imenovan i vd direktora biblioteke „Sestre Stojanovi}“ i
imenovan vd direktora JKP „Vilin lug“.
Na sednici je usvojen i Program poslovawa Javnog preduze}a za komunalnu
delatnost i putnu infrastrukturu
„Vilin lug“ u Crnoj Travi.
PBD „ORLOVAC“
OPET NAJBOQI
Takmi~ari PBD „Orlovac“ iz Crne Trave tre}i put zaredom progla{eni su za
najboqi biciklisti~ki klub u Srbiji, po osvojenim trofejima na kraju sezone.
Krajem godine, u Beogradu u prostorijama FK „Partizan“ odr`ana je sve~ana
dodela trofeja Kupa Srbije za 2013. godinu. U sve~anoj atmosferi, u prisustvu
svih klubova, najboqi su dobili zaslu`ena priznawa a takmi~arski tim
"Orlovca" okitio se sa osam trofeja, {to u pojedina~noj {to u ekipnoj kategoriji.
Najboqi su u kategorijama: elita `ene, juniorke i kadeti. U pojedina~noj konkurenciji najboqi su Ivana Kosti}, Milica Rajkovi}, Marija Rajkovi}, Ojdana
Stankovi} i Milan Ne{i}.^lanovi PBD „Orlovca“ ve} su po~eli sa pripremama
za 2014. godinu. Ivana Kosti}, koja je ujedno i ~lan reprezentacije Srbije
priprema se za u~e{}e u trkama u Izraelu, Turskoj, Nema~oj, Belgiji, Gr~koj,
Hrvatskoj, na kojima }e se reprezentacija boriti za bodove za kvalifikaciju na
Olimpijskim igrama 2016. godine u Brazilu.
6
D r u { t v o
novembar-decembar 2013. godine
subvenCije poqoprivredniCima
Lokalna samouprava op{tine Vlasotince je tokom novembra meseca sa
zainteresovanim poqoprivrednicima potpisala ugovore o subvencionisawu
poqoprivredne proizvodwe. U narednom periodu 130 poqoprivrednih proizvo|a~a }e u oblasti povrtarstva, vo}arstva i p~elarstva koristiti subvencije lokalne samouprave. Ina~e, re~ je o sredstvima koja je lokalna op{tina
opredelila u buxetu za razvoj poqoprivrede. Za ove namene bi}e utro{eno 5,
6 miliona dinara. Obra}aju}i se prisutnima predsednik op{tine Neboj{a
Stojanovi} je izme|u ostalog istakao:
– Da je lokalna vlast zaista posve}ena unapre|ewu poqoprivredne
proizvodwe govori i ~iwenica da su ove godine predvi|ena sredstva u iznosu
od 10 miliona dinara za razvoj poqoprivrede, {to je deset puta vi{e u odnosu na pro{lu godinu kada je izdvojeno svega milion dinara. Op{tina
Vlasotince raspisala je, u skladu sa zakonom, konkurs za subvencionisawe
poqoprivredne proizvodwe u oblasti vo}arstva, povrtarstva, p~elarstva i
sto~arstva.
Mileta Jawi}ijevi}, predsednik komisije koja je razmatrala konkursne
prijave je rekao da su ispo{tovane sve zakonom propisane procedure.
– U oblasti povrtarstva podneto je 25 prijava i sve su bile potpune, tako
da }e svi oni danas potpisati ugovore o subvencijama. Ista je situacija i sa
p~elarima gde je svih 58 prijava bilo u skladu sa konkursnim zahtevima. [to
se pak vo}ara ti~e, bilo je pet nepotpunih prijava, zahteve je podnelo 52
proizvo|a~a vo}a a subvencije }e dobiti wih 47 – zakqu~io je Jawi}ijevi}.
Za ove namene bi}e utro{eno 5, 6 miliona dinara. Sa sto~arima }e ugovori
biti potpisani naknadno.
V.M.
zavr[eno
poplo^avawe trotoara
U Vlasotincu, u ulici 12. brigade
tokom novembra i decembra meseca
izvedeni su radovi na poplo~avawu
leve i desne strane trotoara od tromosta do trga Dragoquba Petkovi}a
– Stoleta. Vrednost radova je 6,5
miliona dinara. Ove radove finansira op{tina Vlasotince.
– Iako smo na kraju gra|evinske
sezone nadamo se da }e nas vreme
poslu`iti da planirane i ve}
zapo~ete radove uspe{no zavr{imo.
Uzrok ka{wewa po~etka radova je
tenderska procedura, ali tenderski
postupci su mnogo boqi za dru{tvo
u celini jer se wima posti`u
zna~ajne u{tede – rekao je predsednik op{tine Neboj{a Stojanovi}.
U narednom periodu planiran je i
po~etak radova na asfaltirawu puta
u Jakovqevu, u du`ini od 1,5 km, za
{ta je iz op{tinskog buxeta izdvojeno oko sedam miliona dinara.
V.M.
DE^JE IGRALI[TE U BOQARU
Radovi na izgradwi de~jeg igrali{ta u selu Boqaru krenuli su 10. januara 2014. godine. U realizaciji ovog projekta u~estvuje Ministarstvo
regionalnog razvoja i lokalne samouprave i op{tina Vlasotince preko
Kancelarije za mlade.
– Kancelarija za mlade izdvoji}e sredstva u iznosu od oko 115.000 dinara
za de~ji mobilijar. Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne
samouprave izdvoji}e oko 270.000 a op{tina Vlasotince 100.000 dinara.
Gra|evinske radove izvodi DNN „Kapital–gradwa“, a de~je sprave radi
SZR Metalac – Nole– rekao je Vlada Koci}, pomo}nik predsednika
op{tine Vlasotince.
Radovi na izgradwi de~jeg igrali{ta, u centralnom seoskom parku, bi}e
zavr{eni u roku od 60 dana ako vremenske prilike budu dozvolile.
V.M.
URA\ENA FASADA [KOLE
VLASOTINA^KI SOCIJALISTI
[email protected] PREMIJERA
Povodom otpo~iwawa pregovora Srbije sa Evropskom unijom, Op{tinska
organizacija SPS-a Vlasotinca uputila je pismenu podr{ku Ivici Da~i}u,
premijeru Vlade i predsedniku Socijalisti~ke partije Srbije, u kojoj se
ka`e:
„Op{tinska organizacija SPS-a Vlasotinca Vam prenosi najiskrenije
~estitke na iskazanoj doslednosti i hrabrosti u vo|ewu pregovora koji su
rezultirali dobijawem datuma za po~etak pregovora sa Evropskom unijom.
@elimo Vam da zapo~ete pregovore uspe{no dovedete do kraja“.
Osnovna {kola „8. oktobar“ nije „mirno, a kamoli mrtvo more“ pokazuje i
posledwa aktivnost na ure|ewu fasade {kole. Po{to napori {kole da realizuje ovu investiciju u saradwi sa lokalnom samoupravom nisu dali rezultate, roditeqi su odlu~ili da sami to urade. Inicijativu Saveta roditeqa
da se izvr{i rekonstrukcija fasade podr`ali su, pre svega, privrednici
Vlasotinca: „Cementni proizvodi“, „Kapital-gradwa“, „Pionir“, „Sigmatrans“, pekara „MG“, restoran „Moravac". U realizaciji ove zna~ajne
aktivnosti u~estvovao je i jedan broj roditeqa i nastavnika {kole. Vrednost
izvedenih radova je oko 1.000.000 dinara. Uspe{na realizacija ove aktivnosti, osim zna~ajnog poboq{awa uslova rada {kole, dokazala je da su svi
u~esnici visoko solidarni, plemeniti, da gaje qubav prema deci. Ovo je
izuzetan primer da, bez obzira na te{ko}e vremena u kome `ivimo, jo{ uvek
postoje qudi dobre voqe, plemeniti i humani, qudi koji znaju da bez ulagawa
u obrazovawe nema budu}nosti. Ovo je i potvrda da {kola mo`e i mora ostvarivati svoju misiju i viziju samo uz pomo} roditeqa. Veliko hvala svima
koji su doprineli da ova plemenita akcija bude uspe{no zavr{ena i pomogli
da {kola „na krilima znawa“ bude jo{ uspe{nija.
novembar-decembar 2013. godine
7
K
Ku
ul
lt
tu
ur
ra
a
BATINE SLIKE PATRIJARHA PAVLA
[email protected] U VLASOTINCU
ORGANIZOVAN TRADICIONALNI DO^EK SRPSKE NOVE GODINE
nova
godina
do^ekana
na
trgu
LIK PATRIJARHA
PAVLA NA DRVETU
U organizaciji Narodne biblioteke „Desanka Maksimovi}“
i Udru`ewa po{tovalaca Svete
Gore Atonske 13. januara
otvorena je izlo`ba slika
Bratislava An|elkovi}a pod
nazivom „Budimo qudi“. Re~ je
o
~etrnaest
portreta
Patrijarha Pavla ra|enih na
drvetu. Pre otvarawa izlo`be
prikazan je segment iz drugog
dela filma Neboj{e Ili}a
„Kamen
drevnog
sneva~a“.
Neboj{a Ili} je tom prilikom
istako da Bata iz Vu~ja i on svojim radom poku{avaju da pomire
nepomirqivo, da doka`u da
umetnost ne poznaje nikave
verske, jezi~ke, kulturolo{ke,
geografske i druge granice.
Direktor biblioteke Srboqub
Taki} je tom prilikom istakao
da je Batinom izlo`bom slika
ova ustanova kulture htela da
upotpuni sve~arsku atmosferu
uo~i do~eka pravoslavne Nove
godine.
– U po~etku be{e re~, pa
onda slika zameni hiqadu re~i,
a na kraju Batine slike svetaca
i srpskih svetiteqa koji
pru`i{e uto~i{te i ponudi{e
mir – ovim re~ima zapo~ela je
predstavqawe izlo`be slika
Bate iz Vu~ja,
Jasmina
Kova~evi}, istori~ar umetnos-
O[
ti. Ona se potom osvrnula na
drvo kao podlogu za Batine
slike.
– Drvo je plemenit i topli
materijal i bilo je podobno da
se izrazi blagost i produhovqenost Wegove Svetosti
patrijarha Pavla. Zalaze}i
duboko u bore tog milog lica,
kroz godove drveta, Bata je
izneo tajne plemenitog duha
Gospodina Pavla, kao {to je
nekada, vekovima unazad, u~inio
slikar Jovan, o`ivqavaju}i lik
na{eg patrijarha Joanikija u
Pe}i. Kroz senku na portretima
mo`e se osetiti ona nesvakida{wa i uzvi{ena skromnost
koja je krasila Patrijarha –
dodala je Jasmina Kova~evi}.
Po wenim re~ima, slikawem
na iskonskom,
plemenitom
materijalu i ispuwen verom,
Bata uspeva da vrati i o`ivi
sve ono {to u Srbiji polako
prestaje da tiwa. Bata glas
Bo`ji uspeva da preto~i u sliku
i na taj na~in prodire kroz o~i
u du{u posmatra~a i u wima
pali plamen vere.
Ve~e je zavr{eno stihovima
velikih
srpskih
pesnika
posve}enih velikom srpskom
slikaru Bati iz Vu~ja.
S. Stankovi}
„8. OKTOBAR“
DE^JIM MASKENBALOM
U SUSRET PRAZNICIMA
Prazni~na euforija mo`da se najvi{e osetila me|u |acima. U
i{~ekivawu Deda Mraza i Bo`i} Bate, oni su sa neskrivenom
rado{}u ~ekali i zimski raspust. Svemu tome tradicionalno je
prethodio novogodi{wi maskenbal, koji se u ovoj {koli organizuje
skoro ~etiri decenije.
Te decembarske ve~eri u {kolskom dvori{tu „8. oktobra“ okupilo
se vi{e stotina |aka, koji su do{li sa najrazli~itijim maskama.
Pored Nove i stare godine, bilo je tu princeza, vila i vilewaka, Deda
Mrazova, likova iz crtanih filmova, filmskih junaka, patuqaka,
kauboja, ~ista~a ulica.
Razdragana povorka je uz muziku truba~a krenula od {kolskog
dvori{ta ulic
a
m
a
Vlasotinca.
Sa
velikom
r a d o { } u
sugra|ana
do~ekana je u
centru grada a
mnogi od wih
su
se
pridru`ili
veseloj povorci koja ih je
povela u susret
praznicima i
prazni~nim
radostima.
S.Stankovi}
Kulturni centar Vlasotinca je i ove godine,
pod pokroviteqstvom Op{tine Vlasotince na
trgu u centru varo{i organizovao do~ek Nove
pravoslavne 2014. godine.
U prvom delu muzi~kog programa nastupili su:
Folklorni ansambl – Crnilovi}, KUD „Sveta
Trojica“ iz Boqara i KUD „Bratstvo“ iz
Vlasotinca.
Okupqeni gra|ani su imali priliku da u`ivaju
u brojnim koreografijama iz cele Srbije a mladi
folklorci su dali sve od sebe da publiku uvedu u
lepo prazni~no raspolo`ewe i kolom krenu u susret Novoj godini.
Muzi~ki deo programa upotpuwen je i nastupom
truba~a. Kao i pro{le godine nastupio je duva~ki
orkestar Latino Uja. Potom je usledio koncert
zvezde Granda i na{eg suseda iz Leskovca Darka
Filipovi}a. Uz muziku i bogat vatromet na trgu u
Vlasotincu do~ekana je i ova pravoslavna Nova
godina. Veseqe uz zvuke truba i drugi deo koncerta Darka Filipovi}a nastavqeno je i nakon
pono}i.
Ni ovaj do~ek srpske Nove godine nije pro{ao
bez pripremawa toplog ~aja, kuvanog vina i grejane rakije. Hiqade okupqenih Vlasotin~ana i
gostiju sa strane su se uz tople napitke zagrejali i
dobrom muzikom.
Vlasotin~ani su jo{ jednom pokazali da
o~uvawem svoje tradicije, kulture i vere
bri`qivo ~uvaju i pamte datume i praznike koji
se ra~unaju po Julijanskom kalendaru.
S. Stankovi}
PRED SAME PRAZNIKE PROF. DR \URA STEVANOVI] PRIREDIO PRIJEM ZA
VLASOTIN^ANE KOJI [email protected] REALIZACIJU „VLASINSKIH SUSRETA“
NAGRADE ZA REALIZATORE VLASINSKIH SUSRETA
Pred same novogodi{we i bo`i}ne praznike
profesor dr \ura Stevanovi}, idejni tvorac i
pokreta~ „Vlasinskih susreta“ organizovao je u
Narodnoj biblioteci „Desanka Maksimovi}“
prijem za sve qude iz na{eg kraja, koji su tokom
minule godine pomagali oko organizacije ovog
me|unarodnog nau~nog skupa.
To je bila prilika da profesor \ura
Stevanovi} dodeli priznawa: Op{tinskom ve}u,
Kulturnom centru Vlasotince, Narodnoj biblioteci „Desanka Maksimovi}“, O[ „Bra}a
Milenkovi}“, „Sigmatransu“, „]irimixiji“,
motelu „Guwetinac“, SUR „Rujna zora“, kao i
pojedincima, @ivanu [u{uli}u, mr Luki
Krsti}u,
Dejanu
Zlatkovi}u
i
Marku
Cvetkovi}u.
– Da nije bilo vas,
ne
bi
bilo
ni
Vlasinskih susreta.
Zahvaquju}i
va{oj
pomo}i i anga`ovawu
19. Vlasinske susrete
organizovali smo ~ak
i boqe nego ranijih
godina. Svako je na
svoj na~in dao svoj
doprinos i pretvorio
ovaj nau~ni skup u
jedno od najzna~ajnijih de{avawa u na{em
kraju, koje pri tom ne
spada u kulturne ili
turisti~ke
manifestacije – istakao je
dr \ura Stevanovi}.
On je tom prilikom
naglasio da treba
istrajati u organizovawu ovog skupa posve}enog istra`ivawu sela i
poqoprivrede i u godinama koje dolaze.Tokom
skoro dve decenije trajawa Susreti su okupili
mnoge nau~nike i istra`iva~e iz cele Evrope
koji se na interdisciplinarni na~in bave ruralnim razvojem.
– Organizovawem ovakvog nau~nog skupa mi
uvek treba da pravimo jedan korak napred, da pratimo teorijski i istra`iva~ki rad o selu i poqoprivredi. Mnogi od radova prezentovanih na
ovom susretu sociologa i drugih nau~nih radnika
u{li su u svetsku literaturu ruralnog razvoja –
dodao je profesor Stevanovi}.
U ime nagra|enih zahvalio se mr Luka Krsti},
koji je tom prilikom istakao da je veoma te{ko
baviti se nau~nim, istra`iva~kim i kulturnim
radom u vremenima kada se veoma te{ko `ivi.
– Ovakvim skupovima i manifestacijama pi{e
se istorija duhovnog `ivota Vlasotinca.
Vlasotince je postalo va`no i poznato mesto u
kome se okupqaju umni qudi iz ~itave Evrope. To
je svakako podsticaj za mlade qude, koji }e biti
nosioci kulturnog napretka na{e sredine i u
vremenima koja tek dolaze. Na taj na~in oni se
inspiri{u da daju svoj doprinos dru{tvenoj zajednici i poboq{awu `ivota u woj – istakao je profesor Luka Krsti}.
S. Stankovi}
8
K u l t u r a
ZAVR[EN FESTIVAL DOKUMENTARNOG FILMA U SOLINU
nagrade bati iz vu^ja i neboj[i ili]u
Jedan od najnagra|ivanijih srpskih autora dokumentarnih filmova na doma}im i me|unarodnim
festivalima posledwih godina je svakako Neboj{a
Ili} Ilke, autor iz Vlasotinca. On je ove godine,
od 6. do 9.
novembra u~estvovao na 16.
Internacionalnom festivalu turisti~kog filma
- ITF' CRO, u sklopu 20. jubilarne Me|unarodne
smotre turizma, filma, karajobraza – INTERSTAS , u hrvatskom gradu Solinu. Istovremeno je
u Solinu organizovano i Predstavqawe hrvatskih
gradova i mesta za „Zlatni cvjet Europe“
KEA/EFE-CRO.
Na ovogodi{wi filmski festival stiglo je 282
filma iz 67 zemaqa sa svih kontinenata. Me|u
pristiglim filmovima bilo je najvi{e:
turisti~kih, putopisnih, dokumentarnih, kulturolo{ko-istorijskih, edukacijskih i ekolo{kih
filmova. Za neku od festivalskih nagrada nomi-
novana su 63 filma iz pedeset zemaqa sveta. Film
Neboj{e Ili}a „Jubilej – Put u Italiju“ prikazan
je u slu`benoj selekciji nominovanih filmova.
Ovaj film je od strane `irija nagra|en Posebnim
priznawem u konkurenciji filmova. Festival je
odr`an pod visokim pokroviteqstvom predsednika Republike Hrvatske Ive Josipovi}a.
Tokom trajawa ovih manifestacija prire|ena je
i izlo`ba minijatura i slika na kamenu
Bratislava Bate An|elkovi}a. Publika je bila
potpuno odu{evqena "vrjednim likovnim radovima, posebno senzacionalnim minijaturama" Bate
iz Vu~ja. On je tom prilikom organizatorima
Festivala poklonio sliku sa likom Svetog Dujma,
za{titnika grada Solina i ove manifestacije.
Pro{le godine Bata je gradona~elniku grada
Solina Bla`enku Bobanu darivao svoje likovno
ostvarewe „Gospa od Otoka“. Izuzetni pokloni
i jo{ vrednije minijature bile su povod da se
slikaru iz Vu~ja dodeli posebno priznawe,
me|unarodna turisti~ka nagrada „20. INTERSTAS 2013“. U obrazlo`ewu priznawa stoji "za
sjajan umjetni~ki izri~aj". Predaju}i mu
presti`nu nagradu organizatori su na{eg umetnika nazvali svetskim minijaturistom i
slikarom.
Da podsetimo Neboj{a Ili} je na
SILAFEST-u, odr`anom u Velikom Gradi{tu
za film „Jubilej – Put u Italiju“ dobio specijalnu nagradu `irija za interkulturalno povezivawe naroda. Ovaj festival dokumentarnog
filma u okviru CIFTE, organizovan je pod
visokim pokroviteqstvom Svetske turisti~ke
organizacije Evropske unije.
Svetlana Stankovi}
U LESKOVA^KOM KULTURNOM CENTRU
PRIKAZANI ILKETOVI
FILMOVI I BATINE SLIKE
U Galeriji Leskova~kog kulturnog centra 12.
decembra otvorena je izlo`ba slika Bratislava
An|elkovi}a, Bate iz Vu~ja. Ovog puta publici je
predstavqeno ~etrnaest portreta Patrijarha
Pavla, ra|enih na drvetu.
Re~ je o novom ciklusu Bate An|elkovi}a i
novoj podlozi sa kojom se, o~igledno je bilo na
izlo`bi, zbli`io kao sa kamenim podlogama svojih slika iz ranijih stvarala~kih ciklusa.
Izlo`ba je po~ela stihovima pesnika koji su
svoje pesme posvetili slikaru koji u ruci dr`i
grumen postojbine svoje a sada i drvo kolevke
roda svoga. Stihove Dobrice Eri}a i Qubi{e
]iri}a kazivao je kwi`evnik Dragan Radovi}.
Izlo`bu je otvorio protonamesnik Vladan
Ran|elovi}. On se tom prilikom osvrnuo na
duhovnu veli~inu srpskog naroda, Patrijarha
Pavla i najavio kanonizaciju wegovog svetiteqstva.
– I kao prvi me|u jednakima Patrijarh Pavle je
uvek bio monah. Wegove poruke danas nam slu`e
kao lajt motiv za `ivot, za borbu da pre`ivimo.
Patrijarh Pavle je ponikao u narodu i mnogi ga ve}
smatraju svecem. Slikawem wegovih portreta
drvo je dobilo du{u - istakao je protonamesnik
Vladan Ran|elovi} i blagoslovio izlo`bu Bate
iz Vu~ja.
Bata je tom prilikom istakao da se radi o ~etrnaest portreta Patrijarha Pavla, koliko slova
ima wegovo ime i da je ovo po~etak razvijawa nove
ideje i novog slikarskog ciklusa.
- Moj veliki prijateq Neboj{a Ili} Ilke prepoznao je ovaj ciklus kao moje `ivotno delo. Kasno
sam po~eo da se dru`im sa drvetom kao podlogom
ali to }e u danima koji dolaze biti moj novi
slikarski rukopis koji }e me ozna~iti kao
stvaraoca - rekao je Bata An|elkovi}.
Wegov kolega slikar i umetni~ki fotograf
Rajko Kari{i} preneo je svoje impresije novog
Batinog ciklusa u kome je Patrijarh Pavle
naslikan tako da se dobija utisak kao da izlazi iz
drveta.
Nakon otvarawa izlo`be u kamernoj sali
Leskova~kog kulturnog centra prikazani su filmovi Neboj{e Ili}a Ilketa „Kamen drevnog
sneva~a“, prvi i drugi deo i film „Put na Goru“.
Svetlana Stankovi}
novembar-decembar 2013. godine
OTVORENA [email protected] SLIKA SA LIKOVNE
KOLONIJE NA VLASINSKOM JEZERU
VLASINSKO JEZERO KAO
INSPIRACIJA SRPSKIH SLIKARA
U Galeriji Kulturnog centra 29. novembra otvorena je izlo`ba slika
nastalih tokom trajawa likovne kolonije na Vlasinskom jezeru od 8. do 14.
jula. Ova kolonija organizovana je u okviru programa ovogodi{weg
MEFEST-a, Me|unarodnog festivala turisti~kog, ekolo{kog, sportskog i
kulinarskog filma.
Vlasinsko jezero je, kao prirodni draguq ju`ne Srbije, oaza mira i
netaknute prirode, bilo pro{log leta, na trenutak, mesto okupqawa
tridesetak najboqih slikara iz cele Srbije. Me|u wima su bili doajeni
likovne umetnosti u Srbiji, ali i mladi autori, koji }e tek u godinama
koje dolaze kreirati srpski slikarski miqe.
U Galeriji su tom prilikom izlo`ene slike svih u~esnika kolonije.
Otvarawu izlo`be prisustvovali su: Antonije Milo{evi}, slikar i
direktor Galerije „\or|e Krsti}“ u Pirotu, Petar Spasi}, slikar i profesor u penziji iz Leskovca i slikarke i profesorke u Umetni~koj {koli
u Leskovcu Marija Spasi} i Jelena Mihajlovi}.
Izlo`bu je otvorio direktor MEFEST-a Andrea Nutrikato, koji je tom
prilikom istakao zna~aj rada likovne kolonije tokom trajawa festivala
dokumentarnog filma, ~ime je na svojevrstan na~in promovisan ovaj deo
jugoisto~ne Srbije.
O radu kolonije govorio je vlasotina~ki slikar i likovni pedagog
Nikola @ivkovi} Gazibara. On je tom prilikom istakao zna~aj okupqawa
velikih imena srpskog slikarstva na jednom mestu i wihovog rada tokom
trajawa filmskog festivala. O izlo`bi je govorio akademski vajar i profesor Neboj{a Mitrovi} Pu{a, koji je naglasio raznolikost i bogatstvo
slikarskog opusa nastalog na Vlasinskom jezeru.
Brojni posetioci imali su priliku da u`ivaju u ovom jedinstvenom
spoju raznolikosti, u bogatstvu boja, tehnika, motiva i impresija.
Pokazalo se da je Vlasinsko jezero bilo veoma inspirativno za srpske
slikare. Oni su na svojim platnima ovekove~ili deli}e netaknute
prirode i lepote jezera. Svojim slikama otrgli su od zaborava impresije
sa Vlasinskog jezera i u sebi poneli nadahnu}e za budu}e dane i neke nove
slike.
S. Stankovi}
PREDSTAVQENA LIKOVNA RADIONICA JELENE PETREW
OTVORENA [email protected] DE^JIH RADOVA
U Galeriji Kulturnog centra je
12. decembra otvorena izlo`ba
likovnih radova najmla|ih vlasotina~kih slikara, koji poha|aju
likovnu
radionicu
Jelene
Petrew. Ova {kola slikawa u
Vlasotincu postoji ve} dve godine
i poha|a je petnaestak devoj~ica i
de~aka pred{kolskog i {kolskog
uzrasta. Oni redovno poha|aju
ovu svojevrsnu {kolu slikawa u
Vlasotincu, razvijaju
svoju
kreativnost i ma{tovitost i
usavr{avaju razli~ite likovne
tehnike pod budnim okom Jelene
Petrew.
Ovo je druga po redu izlo`ba
de~jih radova nastalih u pomenutoj likovnoj radionici. Publika je
imala priliku da vidi veliki
broj de~jih radova u razli~itim
likovnim
tehnikama
i
sa
raznovrsnim motivima. Svoje
radove predstavili su: Milica
Brankovi},
Anastasija
Milenkovi}, \or|e Blagojevi},
Jelena Stanimirovi}, Nikolina
Stanojevi}, Danica Stanojevi},
Iva
Stankovi},
Vuka{in
Filipovi}, Natalija Filipovi},
An|ela
Novkovi},
Milica
Stojkovi}, Sini{a Kosti} i Petar
Pe{i}.
Tom
prilikom
polaznica
radionice Milica Brankovi}
podsetila je publiku na po~etke
rada ove {kole slikawa 12. marta
2011. godine.
– U na{oj likovnoj radionii
slikawa mi smo kroz kvalitetan
rad, ali i uz zabavu, veoma napre-
dovali u crtawu i slikawu. To
nam svakako omogu}ava znawe,
entuzijazam i beskrajna qubav
na{e nastavnice Jelene Petrew –
istakla je Milica Brankovi}.
Wena drugarica Natalija
Filipovi} zadovoqna je {kolom
crtawa jer mo`e da se bavi najrazli~itijim likovnim tehnikama i
da ih istovremeno kroz rad razvija i usavr{ava.
– Potrudili smo se da na
ve~era{woj izlo`bi prika`emo
{to vi{e na{ih radova sa
razli~itim
slikarskim
i
crta~kim tehnikama, kao i sa {to
vi{e motiva – rekla je Natalija
Filipovi}.
– Na{a radionica radi ve} dve
godine, u woj ima mesta za talentovanu decu ali i za devoj~ice i
de~ake koji vole da slikaju. Tu
imaju priliku da ovladaju
razli~itim likovnim tehnikama,
da se bave razli~itim temama i
motivima. Neki od wih sigurno }e
se u budu}nosti pridru`iti
velikoj i izuzetnoj plejadi vlasotina~kih slikara – ka`e Jelena
Petrew.
Ina~e, Jelena Petrew je na
Politehni~koj {koli u Beogradu
zavr{ila Industrijski dizajn, i
sama se bavi slikarstvom. Vi{e
puta do sada je u~estvovala na
zajedni~kim izlo`bama vlasotina~kih slikara, kao i na
Oktobarskom likovnom salonu –
Likovni stvaraoci Vlasotinca.
S. Stankovi}
novembar-decembar 2013. godine
9
Novogodi{we radosti
VELIKI SRPSKI PESNIK ZA DECU QUBIVOJE
R[UMOVI] POSETIO PU „MILKA DIMANI]“
R[UM U VRTI]U
U susret novogodi{wim radostima
polaznici vrti}a
„Milka Dimani}“
krenuli
su
dru`ewem sa pesnikom Qubivojem
R{umovi}em.
Veliki srpski pesnik, znanac na{e
generacije jo{ iz
{kolskih ~itanki,
23.
decembra
dru`io
se
sa
pred{kolcima.
R{um je govorio
svoje stihove, deca
su pevala sa wim,
odgovarala
na
pitalice, on im je otkrivao svoje fore i fazone. Re|ali su se antologijski stihovi
jedan za drugim, razmewivale rime, smi{qali najboqi odgovori na pitawa srpskog
poete.
Jedinstveno dru`ewe velikog pesnika i budu}ih |aka uvelo je decu i vaspita~e u
prazni~ne radosti. Sigurno je i to da }e dugo nakon odlaska neponovqivog R{uma
ovi de~aci i devoj~ice pamtiti dru`ewe sa wim.
S.S.
CENTAR ZA DECU I OMLADINU
NOVOGODI[WI VA[AR
I PAKETI]I ZA DECU
Centar za decu i omladinu, Osnovna
{kola „Sini{a Jani}“ i Gimnazija
„Stevan Jakovqevi}“ i ove godine su
organizovali humanitarnu novogodi{wu
proslavu pod nazivom „Zimska ~arolija“.
Na samom po~etku programa predstavu
„Gde je Deda Mraz?“ izveli su u~enici
O[ „Sini{a Jani}“. Zatim su deca iz
pomo}nici, koji su danima pre toga marqivo pripremali ovu sve~anost i poklone za svoje drugare.
U Galeriji Kulturnog centra istovremeno je, po ~etvrti put, otvoren
Novogodi{wi humanitarni va{ar. Na
{tandovima su se na{li pravi umetni~ki
radovi dece sa smetwama u razvoju i dece
Centra za decu i omladinu kazivala novogodi{we stihove kako bi {to boqe
do~arala zimsku, prazni~nu ~aroliju i
novogodi{wu euforiju i svoje vr{wake
PLESNI KLUB „FANTASY“ ORGANIZOVAO VE^E PLESA
uveli u lepo sve~ano raspolo`ewe.
Nakon toga usledilo je dru`ewe sa Deda
Mrazom
i
podela
novogodi{wih
paketi}a. Paketi}i su podeqeni deci iz
hraniteqskih porodica, deci koja
Nakon zavr{etka programa prire|ena koriste Pomo} u ku}i i mali{anima iz
Plesni klub „Fantasy“ je na samom kraju
ove godine 28. decembra organizovao ve~e je velika novogodi{wa `urka.
Dnevnog boravka. Oko podele paketi}a
Ples postoji od pamtiveka i jedno je od pomagali su Mali Deda Mrazovi
plesa u Galeriji Kulturnog centra.
Veliki novogodi{wi koncert organi- najstarijih ~ovekovih izra`avawa emocizovao je trener kluba Novica \oki} sa ja.
Ple{emo kada smo sre}ni, kada `elimo
svojim plesa~ima i na taj na~in mnogobrojnoj publici priu{tio izuzetan muzi~ki i da iska`emo emocije.
bez roditeqskog starawa. Novogodi{we
ukrase i ~estitke radili su sa puno
ma{te uz pomo} svojih vaspita~a. Na
{tandovima su svoje radove izneli i
u~enici Gimnazije kao i osnovci iz
{kole „Sini{a Jani}“. Prikupqeni
novac od prodaje ovih radova bi}e, po
re~ima direktora Mom~ila Igwatovi}a,
usmeren na unapre|ewe uslova Dnevnog
boravka.
S. Stankovi}
NOVOGODI[WI PLES
NOVOGODI[WI KONCERT
MUZI^KE [KOLE
kulturni doga|aj. Vi{e od osamdeset
plesa~a razli~itog uzrasta u~estvovalo je
u programu, bilo je tu standardnih, latino-ameri~kih plesova, nastupa formacija.
Prazni~ni koncert bio je povod da
trener Novica \oki} podeli zahvalnice
kluba svim u~esnicima ove plesne manifestacije. Na taj na~in zavr{ena je jo{
jedna uspe{na takmi~arska godina prepuna pobeda, medaqa i pehara. Poseban
uspeh nedavno su postigli Jovana
Stevanovi} i Miqan Stamenkovi}, koji
su na na{em najve}em nacionalnom
takmi~ewu Dr`avnom prvenstvu Srbije
osvojili ~etvrto mesto.
Tradicionalni novogodi{wi koncert
odeqewe
Muzi~ke
{kole
„Stanislav Bini~ki“ u Vlasotincu
priredilo je 24. decembra u sali
Bioskopa.
Tridesetak polaznika ove {kole
predstavilo se tom prilikom publici
sa kompozicijama poznatih kompozitora. Neki od wih po prvi put su stali na
scenu pred publiku, mnogima je ovo ve}
po ko zna koji nastup. Ali, svejedno, svi
razred muzi~ke {kole. Novinu u radu
ovog odeqewa predstavqa i ~iwenica
da posledwih godina ni`u muzi~ku
{kolu poha|aju i deca iz Glo`ana,
Stajkovca i Kru{evice. Kao i svake
godine, i ove godine ve} dvoje |aka se
priprema za nastavak muzi~kog obrazovawa i upis u sredwu muzi~ku {kolu.
Iako u~enici ove {kole veoma
~esto svojim nastupom upotpuwuju
{kolske i gradske priredbe, i daqe su
oni dobili su priliku da predstave
svoj godi{wi rad. Program su, za razliku od ranijih godina, zavr{ili nastupom hora, koji je izveo novogodi{we
i bo`i}ne pesme.
Koncert su pripremili profesori
muzi~ke {kole: Dejan Bu|i}, Milica
Caki}, Marina Stoji~evi} Stojanovi},
Bojan \or|evi}, Boban \or|evi} i
Nevena Gruji}.
Ina~e, odeqewe Muzi~ke {kole u
Vlasotincu ima oko sedamdeset
polaznika na pet odseka (klavir, harmonika, violina, flauta i klarinet).
Od pre dve godine postoji i muzi~ko
zabavi{te sa dvadesetak polaznika
koji sti~u predznawe za polazak u prvi
suo~eni sa brojnim problemima.
Po re~ima profesora Dejana Bu|i}a
i daqe je ovom isturenom odeqewu
problem nedovoqan broj prostorija i
nedostatak klavinole.
- Ve} nekoliko godina veliki problem nam predstavqa i nedostatak
~ista~ice koja bi se starala o
odr`avawu prostorija u kojima radimo.
Dok {kole ne prona|u zajedni~ki jezik
oko re{avawa ovog problema, mi profesori ~esto muzi~ke instrumente
zamenimo metlom, kako bismo za decu
stvorili {to boqe uslove za rad isti~e Dejan Bu|i}.
S. Stankovi}
Pokret je snaga i `ivot, ono {to nas
ispuwava i {to nam dozvoqava da zavirimo i dotaknemo one davno zaboravqene
delove prirode koji postoje u svima nama.
Zbog toga nimalo ne ~udi ~iwenica da
Plesni klub „Fantasy“ ve} godinama
uspe{no radi, okupqa veliki broj dece,
koja svojim nastupima predstavqaju
neizostavni i omiqeni segment gotovo
svih kulturnih, posebno muzi~kih manifestacija u varo{ici na Vlasini. Ovi
neverovatni de~aci i devoj~ice plesnim
korakom idu do svojih snova i istinski
u`ivaju u tome.
S. Stankovi}
CRVENI KRST
NOVOGODI[WI PRAZNICI UZ POKLONE
Crveni krst Vlasotinca je u saradwi sa Javnim tu`ila{tvom obezbedio 80
paketi}a za socijalno ugro`ene u~enike od prvog do ~etvrtog razreda osnovnih
{kola u Dowoj Lopu{wi, Gorwem Prisjanu, Svo|u i Tego{nici, kao i za
mali{ane koji poha|aju odeqewe Specijalne {kole u Vlasotincu.
Po jedan u~enik Gimnazije i Tehni~ke {kole povodom novogodi{wih praznika dobio je po 3.000 dinara, dok su po dva osnovca iz osnovnih {kola „Sini{a
Jani}“ i „8. oktobar“ dobili po 2.000 dinara.
Po re~ima ^aslava Koci}a, sekretara Crvenog krsta od slede}e tran{e
Javnog tu`ila{tva obezbedi}e se pomo} deci iz socijalno ugro`enih porodica
koja poha|aju {kole u Kru{evici, [i{avi i Glo`anu.
S.S.
10
P e s n i ~ k i
~ a s
novembar-decembar 2013. godine
PESNI^KI ^AS PO 21. PUT
Tradicionalna
manifestacija
„Pesni~ki ~as – U~iteqstvu u ~ast – u
spomen Danici Gorunovi} Tasi} ove
godine organizovana je po dvadeset i prvi
put. Pesnici - u~esnici ovogodi{we manifestacije bili su Ra{a Popov, Jasminka
Petrovi} i Uro{ Petrovi}. Gost
Pesni~kog ~asa bio je Nikola Mitrovi},
profesor srpskog jezika u penziji. Kako
je i predvi|eno programom manifestacije u~esnike Pesni~kog ~asa je primio
predsednik
op{tine
Neboj{a
Stojanovi}. U prijatnom razgovoru sa
gostima predsednik Stojanovi} je
istakao:
– Zadovoqstvo mi je da vas pozdravim
na manifestaciji koja, evo, `ivi pune dve
decenije, a posve}ena je pesnicima, u~iteqima i naravno deci. Pesni~ki ~as je pre
dve decenije po~eo kao pomen prerano
preminuloj nastavnici srpskog jezika
Danici Gorunovi} Tasi}, ali je voqom
entuzijasta, a zatim zaposlenih u
Kulturnom centru i uz veliku podr{ku
lokalne samouprave prerastao u jedinstvenu manifestaciju, koja uvek okupqa
najboqa pesni~ka pera Srbije.
^uveni de~ji pesnik Ra{a Popov, koga
mnoge generacije pamte iz kultne de~je
emisije „Fazoni i fore“ ovom prilikom
je kazao da se nigde u Srbiji na ovakav
na~in ne neguje i ~uva prosvetarski
poziv, da nigde na ovakav na~in nisu spojeni pesnici, prosvetari i u~enici.
– Lepo je {to negujete u~iteqstvo na
ovakav na~in, nema toga u Srbiji. @elim
vam da i ubudu}e budete uspe{ni u tome –
rekao je Popov.
V.M.
PESNI^KI ^AS U O[ „8. OKTOBAR“ [email protected] PESNIKA I GRA\ANA
Po ve} ustaqenom obi~aju karavan pesnika najpre je posetio Osnovnu {kolu „8.
oktobar“. [kolska trpezarija bila je popuwena do posledweg mesta. Da bi pesnicima
po`eleli dobrodo{licu do{li su u~enici, nastavnici, u~iteqi. Kako dolikuje
doma}inu u~enici su najpre svoje drage goste pozdravili stihovima. A direktor {kole
@ivorad \oni}, otvaraju}i ovogodi{wi Pesni~ki ~as, podsetio je sve prisutne da se
u~enici po 21. put dru`e sa najpoznatijim de~jim piscima. Do sada su na ovoj jedinstvenoj manifestaciji u~estvovali: Qubivoje R{umovi}, Dara Sekuli}, Mo{o
Odalovi}, \or|o Sladoje, Miroslav Koko{ar, Branko Stevanovi}, Igor Kolarov i
mnogi drugi.
Pesnici su svojim pesmama pozdravili u~enike. Nikola Mitrovi}, gost
ovogodi{weg Pesni~kog ~asa i profesor srpskog jezika u penziji u~enicima se predstavio svojim stihovima.
V.M.
Kao i godinama unazad, u okviru tradicionalne manifestacije Pesni~ki ~as –
U~iteqstvu u ~ast – u spomen Danici Gorunovi} Tasi}, kao jedinstvene manifestacije dru`ewa pesnika, prosvetara, u~enika i gra|ana varo{i vlasotina~ke prire|eno je
kwi`evno ve~e po dvadeset i prvi put.
Prvog dana ovogodi{weg ^asa u galeriji Narodne biblioteke „Desanka
Maksimovi}“ organizator je za qubiteqe pisane re~e priredio dru`ewe sa Ra{om
Popovim, Jasminkom Petrovi}, Uro{em Petrovi}em a istovremeno se
Vlasotin~anima predstavio gost Pesni~kog ~asa Nikola Mitrovi}, profesor srpskog jezika koji je svoj radni vek proveo u {kolama na{eg kraja.
U ime organizatora sve prisutne Vlasotin~ane pozdravio je direktor Kulturnog
centra Sla|an Tasi}. On je tom prilikom izme|u ostalog rekao:
– Ova manifestacija po~ela je, sada ve} davne 1993. godine. Dodu{e, jedan tu`an
doga|aj, a s druge strane i jedna sjajna ideja, doveli su do ra|awa ove jedinstvene
priredbe u Srbiji, koja se u na{oj varo{i, od tada, de{ava svake godine, uo~i tre}eg
vikenda u novembru i tako trajemo ve} dvadeset i jednu godinu. U~esnici su bili
najpoznatiji pesnici i pesnikiwe, plejada na{ih vrhunskih stvaraoca.
I ove godine u galeriji Narodne biblioteke potekla je reka stihova, poezija koja
oplemewuje qudsku du{u, a svetkovina u slavu poezije jo{ jednom je pokazala za{to
Pesni~ki ~as traje ve} dve decenije.
V.M.
POSEBAN [email protected]
ZA MALI[ANE PU „MILKA DIMANI]“
PESNICI POSETILI O[ „SINI[A JANI]“
Drugog dana tradicionalne manifestacije Pesni~ki ~as – U~iteqstvu u
~ast – u spomen Danici Gorunovi} Tasi}
pesnici su posetili Osnovnu {kolu
„Sini{a Jani}“, jednu od najstarijih
{kola na podru~ju vlasotina~ke op{tine.
U~enici su goste pozdravili prigodnim pesmama. Potom su se gosti obratili
u~enicima, jo{ jednom je potekla reka stihova. Nasmejana lica u~enika i wihovo
Prisustvo Ra{e Popova, Jasminke Petrovi} i Uro{a Petrovi}a u Pred{kolskoj
ustanovi „Milka Dimani}“ bio je poseban do`ivqaj. Mali{ani su vrlo ozbiqno
pratili program, a burno su pozdravili svoje goste. Aktivno su odgovarali na sve
pitalice koje je Uro{ Petrovi} pripremio posebno za wihov uzrast. Razdragano su
razgovarali sa Jasminkom Petrovi}, a ~estim aplauzima nagradili Ra{u Popova. Na
kraju su oni koji se spremaju da naredne godine krenu u prvi razred goste pozdravili
prigodnim stihovima. I, naravno, goste ispratili sa `eqom da ponovo do|u.
aktivno u~e{}e na Pesni~kom ~asu
prisutnima je govorilo o zadovoqstvu
{to im se pru`ila prilika da se upoznaju
i dru`e se svojim drugarima iz uxbenika.
Dru`ewe je potrajalo sve dok {kolsko
zvono nije najavilo kraj ovogodi{weg
Pesni~kog ~asa, a samim tim i kraj ovogodi{weg dru`ewa pesnika i u~enika u O[
„Sini{a Jani}“.
SVE]E ZA POMEN PROSVETARA
Tradicionalno i ove godine drugi dan Pesni~kog ~asa po~eo je paqewem sve}a za
pokoj du{e preminulim vlasotina~kim prosvetarima u ovda{woj crkvi „So{estvije
Svetog Duha“.
Jo{ jednom su u~esnici i organizatori Pesni~kog ~asa na ovaj na~in odali po~ast
svima koji su svoj radni vek, a i svoj `ivot podarali plemenitom prosvetarskom pozivu
i dali zna~ajni doprinos za razvoj {kolstva na podru~ju vlasotina~ke op{tine.
novembar-decembar 2013. godine
O b r a z o v a w e
NIKOLA STOJIQKOVI], JEDAN OD NAJBOQIH PROGRAMERA U GENERACIJI
GIMNAZIJA „STEVAN JAKOVQEVI]“
[email protected] SE TAKMI^EWA I POBEDE
[email protected] DAN [KOLE
U petak, 6. decembra, povodom Dana
{kole prire|ena je sve~anost u
Gimnaziji
„Stevan
Jakovqevi}“.
Sve~anoj sednici, pored profesora i
|aka, prisustvovali su i profesori u
penziji,
predstavnici
lokalne
samouprave, direktori vlasotina~kih
{kola i ustanova, kao i Tomislav
Simonovi}, na~elnik {kolske uprave.
Tomislav Simonovi} je tom prilikom
~estitao Dan {kole i 51. godi{wicu
uspe{nog
trajawa
Gimnazije
u
Vlasotincu. Potom se osvrnuo na
izuzetne rezultate postignute tokom
prethodne {kolske godine.
Pozdravqaju}i ugledne goste i zvanice direktor {kole @ivan [u{uli} je
istakao da je tokom
postojawa {kole du`eg
od
pet
decenija
Gimnazija uvek stremila da bude uspe{na
ustanova obrazovawa u
ovom kraju. O uspehu
|aka tokom prethodne
{kolske godine najboqe
govore
wihovi
rezultati postignuti
na
republi~kim
takmi~ewima.
Na po~etku kulturno-umetni~kog programa najpre su se predstavili u~esnici
republi~kog takmi~ewa iz geografije:
Milica Savi}, Milan Koci}, Milica
Miti} i Nikola Stanojevi}, zatim
Justina Vidosavqevi}, koja je osvojila
tre}e mesto na likovnom konkursu
„Dobrodo{li
u
Evropu“.
Me|u
najuspe{nijim gimnazijalcima su i
u~esnici republi~kog takmi~ewa iz
fizike Kristina Pe{i} i Marija
Blagojevi}.
U ovoj sjajnoj ekipi uspe{nih |aka
svoje mesto dobila je i Kristina
Popovi}, koja je u~estvovala na
dr`avnom takmi~ewu u skoku u daq,
Ivana Stojanovi} i Filip Krsti} sa
uspehom iz srpskog jezika, Ana
Stojanovi} iz engleskog jezika, Jelena
Brankovi} kao u~esnica kwi`evne
olimpijade i Marko Gorunovi}, koji je
zauzeo drugo mesto na republi~kom
takmi~ewu u bacawu kugle i nedavno
dobio Oktobarsku nagradu, presti`no
priznawe
Skup{tine
op{tine
Vlasotince.
Kulturno-umetni~ki program po~eo je
pesmom Svjati Bo`e, koju je izveo hor
Gimnazije pod rukovodstvom profesora
Igora Ran|elovi}a.
Potom su nastupili u~enici English
cluba, francuske i ruske sekcije.
Plesnim nastupom predstavili su se
u~enici Kristina Markovi} i Marko
Pe{i}, dok su ~lanovi dramske sekcije
izveli predstavu „Tamna strana meseca“.
Program je zavr{en premijernim nastupom mladih ma|ioni~ara Veqka
@ivkovi}a i Dragoquba Vu~i}a.
S. Stankovi}
POZITIVAN PRIMER KOMPANIJE AGROINVEST
RA ^ UNAR
Kompanija Agroinvest je krajem
decembra meseca isturenom odeqewu u
Boqaru O[ „Kara|or|e Petrovi}“ u
Kru{evici donirala savremeni ra~unar
sa {tampa~em.
– Kompanija Agroinvest u okviru svoje
delatnosti ima i projekat „Sre}no dete“
kojim ostvaruje pozitivan uticaj na
dru{tvenu zajednicu na lokalnom nivou,
u ciqu unapre|ewa kvaliteta `ivota
dece u seoskim sredinama. Nadamo se da
smo uspeli da damo mali doprinos
u~enicima ove {kole u ciqu sticawa
znawa i ostvarili mogu}nost za edukaciju generacija koje tek dolaze – rekao je,
daruju}i kompjuter, Nenad Stojkovi},
regionalni
menaxer
kompanije
Agroinvest za jug Srbije.
Direktor O[ "Kara|or|e Petrovi}"
Branislav Stankovi} se kompaniji
Agroinvest zahvalio na donaciji i isko-
NA
11
D AR
ristio priliku da pozove sve qude dobre
voqe da slede primer ove kompanije.
Agroinvest u Srbiji posluje vi{e od
deset godina u 17 filijala. Agroinvest
daje preporuku za klijente a partnerska
banka odobrava kredit. U ju`noj Srbiji
ova kompanija ima filijale u Leskovcu,
Vrawu, Pirotu, Prokupqu i Aleksincu.
Nenad Stojkovi} je govore}i o kompaniji izme|u ostalog istakao:
– Na{i klijenti su naj~e{}e oni koji
`ive u seoskim podru~jima, sa niskim
prihodima, ali sa jakim preduzetni~kim
duhom. Kredite koje uzimaju na{i klijenti su za delatnosti u oblastima poqoprivrede, sto~arstva, proizvodwe, zanatstva ili nekih drugih usluga.
Kompanija
Agroinvest je u
posledwih mesec
dana donirala
ra~unar i Osnovnoj {koli u Bo{wacu.
V.M.
U Beogradu je, u organizaciji Microsoft
centra – Beograd organizovano me|unarodno takmi~ewe u re{avawu algoritamskih problema pod nazivom Bubbl Cup.
Pobedni~ku ekipu ovogodi{weg
Bubbla Cup-a ~ine studenti Ra~unarskog
fakulteta u Beogradu. Me|u troje najboqih programera u pobedi~koj ekipi like it
RAF u~estvovao je i na{ sugra|anin
Nikola Stojiqkovi}.
On je sa kolegama Vawom Petrovi}
Tankovi} i Nenadom Bo`idarevi}em
prvo mesto izborio u veoma jakoj
konkurenciji me|u 13 doma}ih i 10 ekipa
iz inostranstva.
Drugo mesto pripalo je ekipi iz
Ukrajine dok su tre}e i ~etvrto mesto
zauzeli srpski programeri.
Ina~e, Bubble Cup je me|unarodno
takmi~ewe u re{avawu algoritamskih problema, zadataka iz
ve{ta~ke
inteligencije,
ma{inskog vi|ewa i procesirawa jezika. Samom takmi~ewu
prethodile su kvalifikacije u
aprilu i maju mesecu, na kojima
je u~estvovalo 86 ekipa iz
zemqe i inostranstva.
Me|u finalistima na{li su
se studenti iz Bugarske,
Litvanije, Nema~ke, Hrvatske
i Engleske. Takmi~ewe je bilo
napeto i za prva tri mesta konstantno se vodila borba tokom
takmi~ewa koje je trajalo 24
~asa.
Na{i takmi~ari su slo`ni
u oceni da je atmosfera bila
odli~na, zadaci zanimqivi
{to je u~inilo da ovo bude najboqi i
najuzudqiviji Bubble Cup do sada.
Ina~e, pobede na takmi~ewima iz
programirawa za Nikolu Stojiqkovi}a
postale su o~ekivane jer je on ve} par
godina u samom vrhu.
Nedugo nakon takmi~ewa u Beogradu, u
Poqskoj, u gradu Gdiwa je 19. decembra
odr`ano programersko takmi~ewe
„Maraton 24“. U finale takmi~ewa
plasiralo se 30 timova iz osam dr`ava,
me|u kojima su i dva tima sa Ra~unarskog
fakulteta u Beogradu. Me|u finalistima, kako se i o~ekivalo, na{la se i ekipa
Nikole
Stojiqkovi}a,
Du{ana
Zdravkovi}a i Demjana Grubi}a, koja je
zauzela 15. mesto.
S. Stankovi}
GRADSKA DECA U SEOSKOJ [KOLI
Ki{ovito jutro ~etrnaestog novembra i
Svo|e u magli. Kao i svakog dana nekolicina
u~enika prilazi {koli. Skoro pa ne~ujno… U
u~ionicama usijane pe}i i uzbu|ewe u vazduhu. Nastavnici se u`urbano kre}u. Ne{to
~udno se de{ava.
Nedugo zatim ispred {kole se parkirao
autobus, iz koga su, poput mrava, po~ela da
izlaze de~ica. To su na{i gosti. U~enici
Osnovne {kole „Svetozar Markovi}“ iz
Leskovca sa svojim u~iteqima – Zoranom
Ili}em, Anom Gavrilovi} i Trajkom
Milo{evi}em.
Iza{li smo da ih do~ekamo. Direktor
{kole i dve u~enice, ispred svih, do~ekali
su ih po starom srpskom obi~aju sa poga~om i
soqu.
Ostali nastavnici i u~enici do~ekali su
ih {irokog srca! De~ja larma je opet ispunila staru {kolsku zgradu kao davne 1960 i
neke, kada je {kolu poha|alo oko 1300
u~enika.
Dobrodo{licu u vidu pozdravnog govora i
kratke pri~e o selu i {koli po`eleo im je
direktor {kole Dejan Petrovi}, a zatim ih je
pozdravio i Zoran Ili}, u~iteq iz gostuju}e
{kole.
O toleranciji je govorila Jasmina
Petrovi}, {kolski bibliotekar.
Kako bi se uverili u verodostojnost naziva sela koje govori o svo|ewu puteva i reka,
u~enici su oti{li do mesta gde se reka
Qubera|a uliva u Vlasinu.
Posmatrali su okolna brda i sakupqali
ideje za radionicu BRDA, DOLINE, REKE,
KOTLINE koja je usledila po povratku u
{kolu
sa
nastavnicima
Jadrankom
Stamenkovi} i Miroqubom Savi}em.
Podelili su se u sedam grupa i sa u~enicima doma}inima prionuli na rad.
Radionica - ZLATNE RUKE (ru~ni rad) nastavnica Ratke Milenkovi} i Zorice
Petrovi}, uz pomo} mla|ih kolegenica, zainteresovanoj deci objasnile su postupak
izrade veza i heklawe.
Wihove ru~ne radove upotpunili su
u~enici koji su napravili ramove u radionici U SVETU OBLIKA I BOJA, koju su vodile
nastavnica Milena Aleksi} i u~iteqica
Danijela Dimitrijevi}.
Po{to se bli`io Svetski dan tolerancije,
jednu radionicu posvetili smo tome. Sa
u~enicima su radile Aleksandra Lepojevi} i
Olivera Petkovi}.
Za one nemirnog duha Branislav Spasi},
nastavnik fizi~kog vaspitawa organizovao je
radionicu STARE IGRE, te su se u~enici
nadmetali u raznim igrama i promovisali
fer plej. „Kliska“ je ponovo letela kroz
dvori{te, a napokon se mogao zaigrati fudbal na "dva gola".
Utiske o putu, danu i dru`ewu u novoj sredini izneli su u~esnici radionice
MLADI
NOVINARI.
Nastavnici Danijela Stankovi} i
Aleksandar Jovanovi} u~inili su
novinarstvo pristupa~nim i zanimqivim za wihov uzrast. Radovi
sa ove radionice posta}e deo
lista na{e {kole „DOSITEJ“.
Nakon napornog rada u~enici
su se po~astili projom koja je
proizvod radionice PROJANCI.
U kuhiwi su vredne ruke u~enika
uz pomo} na{eg kuvara Miroslava
i nastavnice Jelene Ili}
pripremile proju. Svi su u`ivali
u ukusu tradiocionalne kuhiwe.
Gosti su zauzvrat izveli svoj
program i time stavili ta~ku na
dana{we
dru`ewe
ali
i
obele`ili po~etak novih drugarstva, prijateqstva i saradwe.
O ovom danu pri~a}e se jo{
dugo u na{oj {koli, ili bar do
slede}eg ovakvog doga|aja. Ovo je
bila izvanredna prilika da se
razviju prvi koraci obrazovnog turizma u
Svo|u ali i na ~itavom jugu Srbije!
^itav doga|aj zabele`ilo je budno oko
u~iteqa Zorana, {to se mo`ete uveriti
klikom
na
slede}i
link
http://www.youtube.com/watch?v=htUOnCk3r_
k&feature=share
Kolektiv O[ „Dositej Obradovi}“
12
D
D R
R U
U [
[ T
T V
V O
O
REALIZACIJA PROJEKATA ZA UNAPRE\EWE [email protected] @ENA
KORAK PO KORAK DO ZDRAVQA
Od 9. decembra na podru~ju na{e op{tine
realizuje se projekat „Korak po korak, idemo
napred“. Projektom je predvi|ena edukacija
`ena o va`nosti o~uvawa zdravqa, wihovim
pravima i mogu}nostima u okviru zdravstvenog
sistema. Planirano je pet informativnih sastanaka u pet sela na{e op{tine, za koje postoji
evidencija o malom odzivu stanovni{tva na
preglede. Ciq ovih sastanaka je upoznavawe sa
pravima pacijenata, posebno informisawe o
primarnoj zdravstvenoj za{titi, na~inu prevencije raka dojke, grli}a materice, dijabetesa i
drugih bolesti, kao i o pravima pacijenata.
Organizova}e se ginekolo{ki pregledi `ena iz
najugro`enijih grupa, koje do sada nisu imale
zdravstvenu za{titu.
Po re~ima autora projekta Marinka
\or|evi}a, o~ekuje se da se relizacijom projekta pove}a stepen znawa seoskih i `ena iz
vi{estruko marginalizovanih grupa, o sopstvenim pravima u politici zdravstvene za{tite.
Ciqna grupa su seoske `ene, prete`no iz brdsko-planinskih sela. Informativnim razgovorima obuhvati}emo stotinak `ena iz pet sela.
Kampawom i zavr{nom konferencijom senzibilisa}emo oko 400 `ena iz preostalih delova
op{tine, kao i {iru javnost – dodaje Marinko
\or|evi}.
Projekat }e unaprediti komunikaciju i partnerski odnos izme|u Saveta za rodnu ravnopravnost lokalne samouprave, Doma zdravqa i
`ena sa sela iz vi{estruko diskriminisanih
grupa. To }e im, istovremeno, omogu}iti da u
budu}nosti boqe planiraju svoje aktivnosti i
sprovode zajedni~ke projekte. Skup{tina
op{tine Vlasotince }e doneti odluku o organizovawu sli~nih preventivnih pregleda svakih
{est meseci u selima iz kojih je te`e do}i do
zdravstvenih slu`bi i ostvariti zdravstvene
usluge.
Projekat finansiraju EU PROGRES i lokalna
samouprava. Vrednost projekta je 261.000
dinara, od kojih }e op{tina u~estvovati sa 35.
000 dinara. Planirano je da projekat bude
zavr{en do 8. marta ove godine.
novembar-decembar 2013. godine
DIVAC OMLADINSKI FOND VLASOTINCE
BI]E [email protected]
NAJBOQE INICIJATIVE
U Vlasotincu je u petak, 17. januara odr`an sastanak odbora, koji
upravqa Divac omladinskim fondom Vlasotinca. Sastanku je prisustvovala i koordinatorka projekta Jelena Raki}. Tom prilikom
potpisan je pravilnik o radu Divac omladinskog fonda Vlasotince
a potom isplanirane promotivne aktivnosti, koje }e sprovesti
~lanovi odbora Fonda.
Dogovoreno je da se Javni poziv za finansirawe inicijativa
mladih objavi 27. januara i da traje do 27. februara i da budu
podr`ane inicijative formalnih i neformalnih grupa iz
Vlasotinca. ^lanovi odbora }e promovisati konkurs a zadu`eni su
i da pomognu mladima da dostave svoje predloge. Desetoro mladih
koji su u odboru Divac omladinskog fonda }e nakon zavr{etka
konkursa izabrati inicijative koje }e biti podr`ane i kasnije
pratiti wihovu realizaciju.
Ina~e, ~lanovi odbora u Vlasotincu koji su zadu`eni da upravqaju Fondom u na{oj op{tini, pro{li su petodnevni trening na Tari,
tokom koga su stekli ve{tine za upravqawe Fondom.
S. Stankovi}
S. Stankovi}
NASTAVQA SE HUMANA
AKCIJA PRED[KOLACA
Jo{ tokom pro{log leta Pred{kolska ustanova „Milka Dimani}“ pokrenula je novu
humanitarnu akciju za prikupqawe pomo}i ~etrnaesto~lanoj porodici iz [trpca. U ovoj
porodici `ivi dvanaestoro dece a breme brige o bra}i i sestrama umnogome je poneo najstariji osamnaestogodi{wi brat Jovica Stanojevi}. Jovica je ve} dolazio u Vlasotince i
preuzeo deo prikupqene pomo}i. S obzirom da je akcija nastavqena, prikupqene su nove
koli~ine garderobe, paketi hrane i sredstva za higijenu, po koje Jovica treba da do|e. Bilo
bi lepo da se i stariji gra|ani na{e op{tine ukqu~e u ovu akciju kako bi olak{ali `ivotnu borbu za opstanak osamnaestogodi{weg de~aka iz okoline [trpca kao i `ivot wegove
bra}e i sestara.
Na kraju teksta, porodici Stanojevi} i na{im humanitarcima dugujemo izviwewe {to
smo u pro{lom broju biltena „Vlasina“ pogre{no objavili mesto prebivali{ta ove
porodice, tako da sada, uz izviwewe, jo{ jednom ponavqamo da porodica Jovice
Stanojevi}a `ivi u okolini [trpca a ne u oklini Bratunca, kako je navedeno u pro{lom
broju na{eg biltena.
S. Stankovi}
repUbli^ki geodetski
zavod ukinuo taksu
Direktor Republi~kog geodetskog zavoda,
Zoran Krejovi} izdao je pisanu instrukciju svim
Slu`bama za katastar nepokretnosti u Srbiji u
kojima ih obave{tava da ubudu}e ne napla}uju
gra|anima taksu za spise i radwe u postupku
ispravqawa gre{ke koju na~ine slu`benici. On je
na ovaj na~in uva`io sugestiju Udru`ewa Narodni
parlament u Leskovcu koje se dopisom obratilo
Republi~kom geodetskom zavodu zahtevaju}i da se
pomenuta taksa ukine jer je suprotna Zakonu o
republi~kim administrativnim taksama. Tako }e
ubudu}e u ovoj ustanovi i wenim slu`bama gra|ani
biti oslobo|eni pla}awa takse u postupku
ispravqawa gre{ke, u iznosu od 280 dinara, ~ime
}e se obezbediti po{tovawe zakona.
U Narodnom parlamentu ka`u da su prijatno
iznena|eni brzom reakcijom nadle`nih u RGZ-u,
ali dodaju da jo{ uvek nisu dobili odgovor ove
institucije na drugu inicijativu koju su joj
uputili, a ti~e se visine naknade za kori{}ewe
podataka premera i katastra. Me|u kategorijama
lica koja su oslobo|ena ove naknade nema korisnika socijalne pomo}i, {to je suprotno Zakonu o
administrativnim taksama, koji socijalno
ugro`ene gra|ane osloba|a raznih naknada i
taksi.
Korisnici socijalne pomo}i, ina~e, od Slu`bi
za katastar nepokretnosti potra`uju zahtev za
izdavawe uverewa o veli~ini poseda i katastarskom prihodu, kako bi uz ostalu dokumentaciju,
to uverewe mogli da prilo`e Centru za socijalni
rad i ostvare pravo na socijalnu pomo}.
Gra|ani koji imaju problem sa institucijama
sistema, mogu da se obrate Kancelariji za besplatnu pravnu pomo} Udru`ewa Narodni parlament u
Leskovcu, na broj 236-894. Savetodavna i
prakti~na pravna pomo} mo`e se dobiti svakog
radnog dana od 9 do 16 sati. Dodatne informacije
mogu se prona}i i na sajtu www.netrpimnepravdu.rs
UNAPRE\EWE RADA
LOKALNE SAMOUPRAVE
Preko Programa evropskog partnerstva sa op{tinama
Srbije EU PROGRES i [vajcarske Vlade op{tina
Vlasotince je dobila softver za evidenciju javne svojine.
Ovakav na~in evidencije javne svojine umnogome }e
olak{ati op{tinskim slu`benicima opis i evidenciju
javne imovine na teritoriji na{e op{tine.
Projekat je ura|en preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u ciqu modernizacije rada op{tinske uprave i
toku je probni period tokom koga }e se uo~iti i predlo`iti
eventualne ispravke radi boqeg funkcionisawa – ka`e
Marinko \or|evi}.
S.S
novembar-decembar 2013. godine
S a
s v i h
CRVENI KRST VLASOTINCA
NASTAVQA SE RAD NA
PROMOCIJI HUMANIH VREDNOSTI
Tokom novembra meseca nastavqen je kontinuinirani rad na programu Promocije
humanih vrednosti „Za dobrotu svaki dan je
dobar dan“. U Osnovnoj {koli „8. oktobar“
odr`ane su ~etiri radionice pod nazivom
„Kauboj i indijanac“. Prema re~ima volontera koji su vodili ovu radionicu, deca su
bila izuzetno zainteresovana i pa`qiva,
svidela im se pri~a kroz koju su mogli da ka`u
sve o kulturnom identitetu i po{tovawu razlika me|u qudima. Tokom decembra u istoj
{koli organizovane su jo{ ~etiri radionice:
„Ogledalo“, „Balkan ekspres'“, „Od igra~ke
pla~ke“ i „Na kampovawu“.
Kako navodi stru~na slu`ba Crvenog
krsta, u Osnovnoj {koli „8. oktobar“ do 26.
decembra zavr{en je Peti modul i pet radionica. U toku je izrada plana za nastavak projekta.
U Osnovnoj {koli „Sini{a Jani}“ organizovane su radionice „Na kampovawu“,
„Osnovna de~ja prava“ i „Bezbedno i opasno“.
Prema re~ima volontera i ove radionice su
bile kreativne i dobro prihva}ene, deca su
u~estvovala u radu i pokazala veliko
interesovawe. U ovoj {koli je zavr{eno sedam
radionica iz svih sedam modula. Preostale su
jo{ tri radionice i likovni konkurs, koji }e
se organizovati u februaru mesecu.
U periodu od 9. do 12. novembra podmlatkari Crvenog krsta iz pomenute dve {kole
bili su u {kolici podmlatka, koja je za na{
region organizovana u odmarali{tu ni{kog
Crvenog krsta u Divqani. U {kolici se radilo iz oblasti Promocije humanih vrednosti. S
obzirom da je na po~etku realizacije projekta
bilo predvi|eno da ovu {kolicu poha|a samo
petoro |aka iz Vlasotinca, radnici vlasotina~kog Crvenog krsta su intervenisali kod
koordinatora u Beograd, tako da je u Divqani
boravilo ~etvoro |aka iz O[ „Sini{a Jani}“
i petoro osnovaca iz {kole "8. oktobar" – saznajemo u stru~noj slu`bi Crvenog krsta
Vlasotinca.
S. Stankovi}
[email protected] ME\UNARODNI DAN QUDSKIH PRAVA
Me|unarodni dan qudskih prava 10. decembar tradicionalno je obele`io SOS telefon za `ene
i decu `rtve nasiqa. Ujedno je obele`en i zavr{etak akcije 16 dana aktivizma nasiqa nad `enama,
koja je trajala od 25. novembra do 10. decembra.
U centru grada kao i ranijih godina postavqeno je drvo `ivota na kome su gra|ani mogli da
napi{u i ostave svoje poruke i mi{qewa o ugro`enosti qudskih prava. Tom prilikom veliki broj
gra|ana ostavio je poruke, kojima su sugerisali da su im uskra}ena mnoga qudska prava, od prava
na dostojanstven `ivot, prava na rad, {kolovawe, ravnopravnost, `ivot bez diskriminacije, prava
na zdravstveno osigurawe i mnoga druga. Nakon zavr{etka akcije drvo je zasa|eno na zelenoj
povr{ini ispred zgrade op{tine a poruke gra|ana bi}e prosle|ene rukovodstvu lokalne
samouprave.
Akciji su se i ovog puta pridru`ili ~lanovi Centra za edukaciju Roma.
S.S.
13
s t r a n a
OSPOSOBQAVAWE MLADIH
KROZ PROJEKTE
Op{tina Vlasotince je jedna od
pet op{tina u Srbiji koja u~estvuje u realizaciji projekta „Divac
omladinski fondovi“. Projekat
predvi|a
osnivawe
fondova
namewenih mladima u Prijepoqu,
Vladi~nimom Hanu, Vlasotincu,
Vr{cu i Kawi`i, sa wihovim predstavnicima su ve} potpisani ugovori o saradwi.
Ciq projekta je da se pove}a
u~e{}e mladih u procesima
lokalnog razvoja kroz dodelu
bespovratnih nov~anih sredstava
projektima koje sami pokre}u i
vode.
– Veoma mi je drago {to smo
uspeli da prona|emo pet op{tina u
Srbiji, koje su spremne da u~estvuju
u projektu "Divac omladinski fondovi" i koje su pokazale da je
potrebno i delima potkrepiti
toliko ~esto spomiwanu brigu o
mladima. Op{tine }e nam pomo}i i
u animirawu lokalne poslovne
zajednice koja tako|e treba da
donira zna~ajna sredstva - istakla
je Ana Divac prilikom potpisivawa Ugovora.
Projekat „Divac omladinski
fondovi“ sprovodi}e se u okviru
programa „Gra|ansko dru{tvo za
budu}nost“ ameri~ke agencije za
me|unarodni razvoj (USAID), koji
sprovodi Institut za odr`ive
zajednice (ISC).
– USAID sa ponosom podr`ava
novi projekat Fondacije Ana i
Vlade Divac, koji predstavqaju
investiciju u najve}i nedovoqa
iskori{}eni potencijal Srbije –
mlade qude. Mladi }e organizovati
svoje
aktivnosti,
napraviti
odr`ive planove, prikupiti novac
i kontrolisati kori{}ena sredstava – rekla je prilikom potpisivawa
Ugovora Suzan Fric, direktorka
misije USAID-a u Srbiji.
U svakoj od izabranih op{tina
formirani su odbori koje ~ini po
desetoro mladih starosti izme|u 15
i 30 godina, koji su zadu`eni da
upravqaju omladinskim fondom u
svojoj op{tini. Svi ~lanovi
pro{li su obuku o upravqawu projektima, liderstvu i prikupqawu
sredstava za nove projekte. Ciq je
da, na kraju ovog programa, {irom
Srbije bude mladih koji }e biti
sposobni da samostalno vode projekte, kao i da se sa~uva i pro{iri
mre`a
odr`ivih
projekata
omladinskih fondova na druge
op{tine {irom Srbije.
S. Stankovi}
ULI^NA RASVETA
U SELIMA
Krajem novembra meseca u mnogim selima na{e op{tine
zapo~eti su radovi na dopuni i izradi niskonaponske mre`e.
Ovim radovima sela Stajkovce, Batulovce, Konopnica, Dowa
Lopu{wa, Guwetina i Boqare dobi}e boqu uli~nu rasvetu.
Regulisawe uli~ne rasvete finansira op{tina Vlasotince i
Direkcija za urbanizam sa milion i osamstotina hiqada dinara.
U nekim selima uli~na rasveta nije u funciji godinama a u
pojedinim mesnim zajednicama nije je ni bilo. Ovim radovima
re{i}e se problem, ka`u u ovda{woj Direkciji za urbanizam i
izgradwu, i dodaju da po~etak radova kasni zbog tenderske procedure, ali da }e u planiranom roku svi radovi biti zavr{eni.
V.M.
[email protected] U PU „MILKA DIMANI]“
ZNAWEM DO NOVIH DONACIJA
U Beogradu je sredinom novembra meseca odr`an seminar na
temu „U samo pet koraka do donatorskih sredstava ambasada“.
Seminar je organizovala Agencija za istra`ivawe i razvoj
Megatrend univerziteta. Na seminaru su u~estvovali i predstavnici PU „Milka Dimani}“.
– Mi u svom radu pratimo potencijalne donatore, radimo projekte i javqamo se donatorima koji finansiraju pred{kolske
ustanove. Ve} smo konkurisali kod ambasade Japana i ~ekamo
odgovor za donaciju vozila potrebnog za prevoz dece sa posebnim
potrebama. Iako smo i ranijih godina tra`ili donatore za svoje
projekte, nova znawa i iskustva drugih sa seminara }e nam svakako
pomo}i da budemo jo{ uspe{niji u tome – ka`e Sne`ana
Filipovi}, direktorka vrti}a.
Ina~e, novogodi{wi praznici su u ovoj ustanovi obele`eni
brojnim priredbama, koje su organizovane po grupama uz podelu
paketi}a. U okviru prazni~nog programa, u~enici Osnovne {kole
„Sini{a Jani}“ priredili su za pred{kolce novogodi{wu
pozori{nu predstavu uz pomo} u~iteqice Biqane Bosi}.
S. Stankovi}
14
D
D r
r u
u {
{ t
t v
v o
o
[email protected] 1. DECEMBAR DAN BORBE PROTIV HIV-A
ZNAWE O BOLESTI
I KROZ RADIONICE
Omladinski centar „Feniks“ i SOS telefon za decu i `ene `rtve nasiqa i ove
godine su se ukqu~ili u obele`avawe 1. decembra Svetskog dana borbe protiv AIDSa.
Wima su se u akciji pridru`ili Kancelarija za mlade, Centar za edukaciju Roma i
koordinator za romska pitawa Sr|an Anti}.
Tokom obele`avawa Dana borbe protiv side prolaznicima je u centru grada podeqen
propagandni materijal o prevenciji ove bolesti, materijal o 16 dana aktivizma nasiqa
nad `enama i kondomi, kao najsigurnija za{tita od polno prenosivih bolesti. U okviru
ovih akcija organizovana je i radionica za petnaestak mladih, koji su dobili informacije o na~inima preno{ewa HIV-a i za{titi od ove bolesti. Radionicu su vodili
Dalibor Koci} i Ivana Gorunovi}.
Akciju su pomogli: lokalna samouprava, Rekonstrukija `enski fond i Global fond
for women
S.S.
novembar-decembar 2013.
[email protected] U CRVENOM KRSTU
[email protected] DAN BORBE PROTIV SIDE
Povodom obele`avawa Svetskog dana borbe protiv AIDS-a, Crveni
krst Vlasotince realizovao je vi{e razli~itih aktivnosti: edukaciju
mladih, prezentaciju edukativnog filma Crvenog krsta Srbije i anketirawe mladih na temu HIV/AIDS-a.
U odnosu na protekle kampawe koje su se uglavnim sastojale od uli~nih
manifestacija, ove godine zahvaquju}i vr{wa~kim edukatorima akcenat
je stavqen na edukaciju mladih u sredwim {kolama. Vr{wa~ki edukatori
Crvenog krsta su 28. i 29. novembra u Gimnaziji i Tehni~koj {koli
odr`ali edukaciju sa u~enicima drugog razreda.
Ciq edukacije bio je da se u~enici upoznaju sa ovom bole{}u, na~inima
wenog preno{ewa, za{titi od HIV-a, zna~ajem upotrebe kondoma u ciqu
prevencije bolesti i diskriminacijom obolelih od side.
Sprovedene ankete me|u sredwo{kolcima govore da su u~enici upoznati
sa ovom bole{}u - saznajemo u Crvenom krstu Vlasotinca.
Nakon toga je novim vr{wa~kim edukatorima u prostorijama Crvenog
krsta prikazan dokumentarni film „De~ak koji se stideo"“.
Po re~ima rukovodioca vr{wa~kih edukatora Daliborke Dabi} sa ovim
aktivnostima se ne}e stati ve} }e se tokom naredne godine sli~na predavawa organizovati i u sredwim i u osnovnim {kolama.
S.S.
^ESTITKE ZA NOVU GODINU
Op{tinski odbor Srpske napredne stranke Vlasotinca ukqu~io se u
novogodi{wi va{ar koji je organizovao vlasotina~ki Centar za socijalni
rad. Naime, aktivisti napredwaka ukqu~ili su se u predprazni~ne
sve~anosti i tom prilikom podelili 25 novogodi{wih paketi}a deci sa
posebnim potrebama.
Prisutni aktivisti su istakli da je ovo jedan od na~ina da se
mali{anima sa posebnim potrebama ulep{aju predstoje}i novogodi{wi i
bo`i}ni praznici.
Se}awe na slikara, etnografa, kolekcionara
i istra`iva~a Hristifora Crnilovi}a
ve^e u oxakliji
Izuzetno kulturno de{avawe prire|eno je 25. decembra u Manakovoj ku}i. Tom prilikom je Etnografski muzej u Beogradu, povodom pedeset godina od smrti Hristifora
Crnilovi}a, organizovao manifestaciju pod nazivom „Ve~e u oxakliji“. Ova manifestacija imala je za ciq da se pobude se}awa i publika upozna sa Hristiforom
Crnilovi}em kao slikarom, kolekcionarom, etnografom i istra`iva~em.
Istori~ar umetnosti Nikola Kusovac tom prilikom govorio je o qubavi prema
umetnosti Hristifora Crnilovi}a koja je bila iznad svih interesa.
Dragana Stojkovi}, kustos muzeja govorila je na temu „Li~nost, raznovrsnost, znawa
i interesovawa Hristifora Crnilovi}a“, dok je lingvista mr Stanislav Stankovi}
govorio na temu „Pustood u dijalekatskom kontekstu“. Izlo`bu je otvorio v.d. direktora Etnografskog muzeja Miroslav Tasi}.
Tom prilikom publika je imala priliku da pogleda video materijal Neboj{e Ili}a
„Prizren danas“, koji je zapravo deo materijala snimqenog za dokumentarni film o
Hristiforu Crnilovi}u „Pustood“, koji }e na dan gradske slave 22. maja biti premijerno prikazan u Vlasotincu.
S.Stankovi}
DEDA MRAZ KOJI NIJE ZABORAVIO
BOLESNU I SIROMA[NU DECU
Ove godine SOS telefon za decu i `ene `rtve nasiqa i Omladinski centar "Feniks" su preko donatora Gorana Milutinovi}a iz Grdelice obezbedili novogodi{we paketi}e za trideset mali{ana, za bolesnu i decu iz
socijalno ugro`enih porodica.
Po re~ima koordinatorke SOS telefona Svetlane [ari}, ove dve organizacije htele su da novogodi{we i bo`i}ne praznike ulep{aju i
mali{anima koji imaju veoma malo radosti u `ivotu i kojih se qudi retko
sete ~ak i u vreme praznika.
– Ovo je i na~in da na{om akcijom podstaknemo sve qude dobre voqe da
tokom ovih praznika nikada ne zaborave najmla|e koji su u najranijem detiwstvu osetili svu te`inu `ivota i ~ija je bezbri`nost ~esto uskra}ena
bole{}u ili siroma{tvom – istakla je Svetlana [ari}.
Goran Milutinovi}, koji ve} godinama radi u Australiji je ~estitaju}i
praznik najmla|im `iteqima na{e op{tine samo preneo jednostavnu filozofiju svog `ivota „^ini dobro i dobrome se nadaj“.
A obradovani mali{ani }e svakako veoma dugo pamtiti Novu godinu kada
Deda Mraz nije zaboravio na wih, mo`da prvi put u `ivotu.
S. Stankovi}
novembar-decembar 2013. godine
15
R e p o r t a ` a
SA[A GRUJI] JEDAN OD NAJTALENTOVANIJIH KO[ARKA[KIH TRENERA
O GRUJI ]E SE TEK ^UTI
– Lokomotiva je veoma dobro
organizovan klub, sa maksimalnim uslovima za rad. Sponzor
kluba su @eleznice Rusije sa
buxetom koji zadovoqava sve
ambicije kluba. U ekipi imamo
POSEBNA [email protected]
INDIVIDUALNI RAD
Sa{a Gruji} pored svih obaveza u trenerskom radu ima i zadu`ewe
specijaliste u individualnom radu. Mnogi smatraju da je u tom poslu
nenadma{an. Potvrda toga je i to {to u letwoj pauzi u Srbiju ve}
godinama dolaze ruski reprezentativci pred sva velika takmi~ewa
da u neposrednom radu sa Sa{om isprave sve nedostatke i unaprede
svoje individualne kvalitete.
– Ta~no je da su dolazili reprezentativci Rusije. Individualni
rad je veoma bitan segment u razvoju jednog ko{arka{a – poru~uje
Sa{a Gruji}.
sedam stranaca, od kojih su trojica Amerikanci, dva Litvanca,
jednog Hrvata, kao i na{eg
Aleksa Mari}a, koji je pre nekoliko godina igrao na centarskoj
poziciji u Partizanu. [ef
stru~nog {taba je Evgenij
Pa{utin, sada je i trener
reprezentacije
Rusije.
U
stru~nom
[tabu
je
i
Beogra|anin Ivan Jeremi}, koji
je odli~an stru~wak a jo{ boqi
~ovek.
U Srbiji je aktuelan izbor
novog selektora reprezentacije
Srbije. [ta mislite o najavama
da }e to biti Sa{a \or|evi}?
– Sale je bio pravi
ko{arka{ki lider kao igra~.
Uveren sam da }e to biti i kao
selektor reprezentacije – bio je
decidan u odgovoru ro|eni
„Rosuqac“ Sa{a Gruji}, koga u
Rusiji zovu Aleksandar, dok ga
svi Vlasoti~ani znaju kao Gruju.
V.Stamenkovi}
NA BOGOJAVQEWE , 19. JANUARA ORGANIZOVANO
PLIVAWE ZA ^ASNI KRST
DRAGAN KOCI]
Do{ao je ovih dana Sa{a
Gruji}, jedan od trenera ruske
Lokomotive iz jednomilionskog
Kubana, na kratko u rodno
Vlasotince. Posle duge i
naporne ko{arka{ke sezone,
odmarao se u roditeqskoj ku}i
sa suprugom Tijanom i {estogodi{wim sinom Vuka{inom, koji
je ro|en u Moskvi. Otac Mile
„Struja“, veliki zaqubqenik i
majstor malog fudbala i majka
Rada trudili su se da najmilijima
sve
bude
potaman.
Poslovi~no
vredan
i
analiti~an
analizirao
je
posledwa de{avawa u ko{arci.
Sa{a ve} desetu sezonu radi kao
trener u najboqim ruskim
klubovima. Nedavno, prilikom
gostovawa
Lokomotive
u
Beogradu i me~a sa Crvenom
zvezdom, na{ trofejni trener
Bo`idar Maqkovi} je rekao za
Sa{u da je jedan od najtalentovanijih
srpskih
trenera
dana{wice i da }e se o wemu tek
~uti. Da podsetimo, Sa{a Gruji}
je pro{le sezone bio saradnik
Bo`e Maqkovi}a u stru~nom
{tabu
Lokomotive.
Tek
izvu~eni `reb za najja~e evropsko prvenstvo bio je glavna tema
razgovora.
– Obe grupe su veoma jake i
bi}e izuzetno zanimqiva zimska
ko{arka{ka sezona u najja~em
klupskom takmi~ewu Evrope.
Mnogo je kvalitetnih igra~a
kako iz Amerike, tako i sa prostora Evrope. Ambicije svih
klubova su svakako prolaz u
narednu
rundu
takmi~ewa.
Bogami, nikome ne}e biti lako,
jer treba biti maksimalno spreman i koncentrisan u svih 14
utakmica koliko je na programu.
Ispunila mi se `eqa da bude
srpske ekipe, a naro~ito volim
{to je u na{oj grupi, tako da }u
posledwe nedeqe januara biti u
Beogradu jer igramo sa beogradskim Partizanom – ka`e nam
Sa{a Gruji} u porodi~nom domu
u Vlasotincu, gde smo i vodili
ovaj razgovor.
Koje ekipe su po vama
favoriti za plasman me|u
~etiri najboqe ekipe, a koje }e
potom nastaviti takmi~ewe?
prvi doplivao do bogojavqenskog krsta
POSLE PROFESORSKE
DIPLOME
GRUJA POSTAO MAGISTAR
Nije Sa{a Gruji} imao uspeha
samo u ko{arka{kim vodama. Po
prirodi tih i skroman, ne `eli
ba{ previ{e da pri~a o sebi. Ali,
saznali smo da se posle me~a sa
Crvenom zvezdom sa ekipom nije
vratio u Rusiju. Razlog tome je {to
je diplomu profesora fizi~kog
vaspitawa, koju je pre nekoliko
godina stekao na Univerzitetu u
Ni{u, 18. oktobra nadogradio titulom magistra. Wegovo potvrdno
klimawe glavom jasno je kazivalo
da su na{a saznawa ta~na.
– Nezahvalno je davati prognoze jer svi klubovi po~iwu
takmi~ewe sa `eqom da idu
daqe. Ipak, CSKA i Real iz
Madrida u na{oj grupi imaju
izvesnu prednost. Ruski {ampion raspola`e velikim buxetom i
odli~nim pojedincima, dok
ekipa Reala za sada ne zna za
poraz. Sve ostale ekipe tra`i}e
svoju {ansu za daqi prolaz. U
drugoj grupi po snazi izdvajaju se
Fenerbah~e, Olimpijakos i
Barselona. Jedno je izvesno,
nema sigurnih favorita, utakmice se dobijaju na parketu a ne u
medijima.
Gde vidite va{u Lokomotivu
i na{ Partizan?
– Na{a ekipa sigurno }e dati
sve od sebe za jo{ jedan podvig,
posle nedavnog osvajawa Uleb
kupa u Belgiji. Partizan je ve}
unapred osvojio jedno veliko
priznawe, ravno {ampionskoj
tituli. A to je {to }e imati
najboqu atmosferu i najve}u
pose}enost u beogradskoj Areni
i time }e se dati najve}i doprinos razvoju i popularizaciji
same ko{arke. Najvi{e bih
voleo da moja Lokomotiva i
Partizan, pod rukovodstvom
ko{arka{kog majstora Duleta
Vujo{evi}a, sa mladim igra~ima
daju poseban kvalitet ko{arci.
U Lokomotivi ste ve} drugu
sezonu. [ta posebno mo`ete
re}i o Lokomotivi?
U Vlasotincu je i ove godine na Bogojavqewe
organizovano plivawe za ^asni krst. Vi{e hiqada Vlasotin~ana okupilo se ta~no u podne na
gradskom jezeru da bodri pliva~e, da u`iva u
wihovom vite{kom nadmetawu i sna`noj veri.
Bogojavqensko plivawe je pod pokroviteqstvom
Op{tine Vlasotince, uz blagoslov Srpske
pravoslavne crkve, organizovalo Udru`ewe
po{tovalaca Svete Gore Atonske.
Ove godine plivalo je 84 pliva~a. Temperatura
vazduha iznosila je 12 a temperatura vode pet stepeni.
– Bogojavqewe je praznik sabornosti,
okupqawa, duhovnosti i uzdizawa u veri. On
predstavqa pobedu milosr|a nad grehom, pobedu
obo`ewa nad nequdskim. Ove godine Bog nam
{aqe lepo vreme, nalik prole}u, simbolu novog
`ivota i nade, i na taj na~in daje priliku i onima
koji se do sada nisu osmelili da sko~e u hladnu
Vlasinu – istakao je Srboqub Taki}, predsednik
Udru`ewa po{tovalaca Svete Gore Atonske.
– Danas svi putevi vode prema Vlasini, ba{
kao nekada prema reci Jordanu, gde je Sveti Jovan
propovedao pokajawe i kr{tavao. Neka nas Sveti
Jovan svojom desnicom, kojom je krstio Gospoda,
blagosiqa na ovom svetom mestu, jer svetom
daqe stajati lokalna samouprava.
Stazu dugu 33 metara, koja simbolizuje broj
Hristovih godina prvi je preplivao Dragan
Koci}. Draganu je ovo osmo Bogojavqensko plivawe i ~etvrta pobeda. I ove godine me|u
najhrabrijim pliva~ima na{eg regiona bio je
osmogodi{wi Kristijan Pe{i}, koji u ovom
vite{kom takmi~ewu u~estvuje od po~etka.
Udru`ewe za o~uvawe kulturnog nasle|a i
tradicionalnih vrednosti vlasotina~kog kraja
„Loza“ organizovalo je osmu pihtijadu. Na ovom
lepom kulinarskom takmi~awu u~estvovalo je 38
tajnom kr{tewa i mi postajemo ~lanovi crkve i
deo Hristovog tela – rekao je u svojoj besedi arhijerejski namesnik vlasotina~ki protojerej
stavrofor Zoran Stojanovi}, koji je potom
blagoslovio sve pliva~e.
Pobedu
najhrabrijem
takmi~aru
me|u
u~esnicima po`eleo je i predsednik Op{tine
Vlasotince Zoran Todorovi}, koji je tom prilikom istakao da }e iza ove duhovne manifestacije, koja je postala simbol na{e varo{i i
doma}ica a pobedila je Gordana Mitrovi}.
– Pihtije tradicionalno kuvamo za
Bogojavqewe. Tokom zimskih dana uz grejanu rakiju, kiseli kupus i pihtije ~esto do~ekamo goste.
Drago mi je {to ovim takmi~ewem ~uvamo na{u
tradiciju -– rekla je Gordana Mitrovi}.
DETAQNIJE O BOGOJAVQEWU – PLIVAWU ZA ^ASNI KRST , U SLICI I RE^I
U NAREDNOM BROJU
Svetlana Stankovi}
16
S
S
P
P
O
O
F U D B A L
ZAVR[EN PRVI DEO SEZONE NI[KE ZONE
R
R
T
T
novembar-decembar 2013. godine
ZAVR[EN JESEWI DEO PRVENSTVA
JABLANI^KE [email protected] LIGE
VLASINA NA PETOM MESTU JABLANIcA IZ MEDVE\E JESEWI pRVAK
Prvi deo takmi~arske 2013/2014. godine je zavr{en. Lider Ni{ke zone je Dinamo iz
Vrawa sa osvojenih 16 bodova. Grupa od 5 timova mo`e da se nada da prestigne Dinamo u
drugom delu sezone. U ovoj grupi timova je Vlasina, koja je zauzela peto mesto sa 29 bodova,
ostvariv{i devet bodova, dve nere{ene utakmice i ~etiri poraza, uz gol razliku 26:11.
Ovakav rezultat u prvom delu sezone, uz adekvatne pripreme mo`e da daje nadu da se klub
mo`e vratiti u Srpsku ligu, ali poraze treba mimoi}i u drugom delu prvenstva. Vlasina je
u zadwe tri utakmice osvojila sedam
bodova, tim ritmom ako se takmi~ewe
1. DINAMO
15 12 0
3 31:8
36 bude nastavqalo bodovna razlika sa
2. BALKANSKI
15 10 1
4 27:11
31 Dinamom se mo`e smawiti. U 27. kolu
3. RADAN
15 10 1
4 27:15
31 Vlasina do~ekuje na „Rosuqi“
Vrawance, tako da postoji realna
4. SVRQIG
15
9 3
3 24:10
30 {ansa da ih tada i prestignu na tabeli
5. VLASINA
15
9 2
4 26:11
29 Ni{ke zone.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
SLOGA
[email protected]
RUDAR ALPOS
BSK BUJANOVAC
BUDU]NOST
BUKOVIK
TOPLI^ANIN
ZAPLAWAC
PUSTA REKA
NAPREDAK
PUKOVAC
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
9
7
7
6
6
5
4
4
2
2
3
1
2
1
2
1
1
2
2
6
4
1
5
6
7
7
8
9
9
9
7
9
11
22:14
20:22
22:24
19:21
18:24
19:24
17:25
15:24
15:22
14:31
10:40
28
23
22
20
19
16
14
12
12
10
10
Rezultati 15. kola: Vlasina –
Pukovac 5:0, Balkanski – Zaplawac 4:1,
Lu`nica – Rudar Alpos 3:1, Pusta reka –
Topli~anin 1:0, Budu}nost – Sloga 2:0,
Bukovik – Svrqig 0:3, BSK – Dinamo 0:2,
Napredak – Radan 0:0.
Prvenstvo se nastavqa na prole}e.
Parovi 16. kola su: Vlasina –
Topli~anin, Zaplawac – Radan, Napredak
– Dinamo, BSK – Svrqig, Bukovik – Sloga,
Budu}nost – Pukovac, Pusta reka – Rudar
Alpos, Lu`nica - Balkanski.
U VLASOTINCU [email protected] PRVA XIPIJADA
U subotu, 16. 11. 2013. godine u Vlasotincu je odr`ana prva xipijada u organizaciji Kluba
ekstremnih sportova „Vlasina“. Xipijada je organizovana na stazi dugoj 75 km. Start je bio
ispred spomenika palim borcima u ratovima 1990 –1999. godine, i pre starta trke, organizatori i u~esnici najpre su polo`ili venac na spomenik. Mar{ruta prve staze je
Vlasotince, Brezovica, Dowa Lopu{wa, Gorwa Lopu{wa, Bistrica, ^obanac, Dobro poqe,
Brod, Kozilo, Vus, Javorje, Jakovqevo, Dejan. Ciq je bio most u Dowem Dejanu. U~e{}e je
uzelo oko 120 takmi~ara, raspore|enih u 37 xipova iz Vlasotinca, Vladi~inog Hana, Vrawa,
Vrawske Bawe, Surdulice i Ni{a. U pratwi vozila SHMP Vlasotince i PS Vlasotince skup
je protekao bez problema. Ovu manifestaciju pratilo je i niz sve~anosti, a u~esnicima su
podeqena priznawa u vidu pehara i zahvalnica. Generalni pokroviteq ove manifestacije
je op{tina Vlasotince, a u realizaciji i sponzorstu su pomogli: Pekara N, Pekara Sawa,
Pekara MG, Mlin Rastavnica, SUR Rujna zora, AS Bankovi}, MT Kru{ka, Boban Stoj~i} Xeri
i Pe~ewara Blaf.
– Ciq nam je promocija xipijade u Vlasotincu, da za`ivi na na{im prostorima, bude
tradicionalna i postane brend Vlasotinca koji bi bio prepoznatqiv u celoj Srbiji – rekao
je Ivan Stoj~i}, predsednik Kluba ekstremnih sportova "Vlasina".
G.M.
K A R A T E
KAR AT E KL U B „[ O TO- KA N“
PEHARI I MEDAQE U NIZU
U Sportsko-rekreativnom centru „Vlasina“ 17. novembra odr`ano je Prvenstvo karate
kluba „[oto-kan“ iz Vlasotinca.
Takmi~ewe je odr`ano u katama i borbama i na wemu su u~estvovali svi ~lanovi kluba.
– Re~ je o takmi~ewu kontrolnog tipa pred polagawe za karate zvawa – istakao je trener Vladimir Petrovi}.
Ovom prilikom najuspe{nijim ~lanovima kluba tokom prethodne takmi~arske sezone
uru~eni su pehari. Nagra|eni su: Pavle Stamenkovi}, \or|e Stankovi}, Dejan Jovanovi},
Stefan Stankovi}, \or|e \or|evi}, Aleksandra Petrovi}, Milan Radi}, Andrijana
Milo{evi} i Mihajlo Miti}.
Samo nedequ dana kasnije na{i karatisti u~estvovali su na turiniru u Leskovcu
„Trofej Leskovac 2013“ u organizaciji KK „Senesei“. Na ovom takmi~ewu u~estvovalo je
20 ekipa sa 208 takmi~ara. Vlasotina~ki karatisti osvojili su {est medaqa u katama.
Zlato je pripalo Milanu Miti}u, Mihajlu Miti}u, Dejanu Jovanovi}u i Davidu Petkovi}u.
Bronzane medaqe osvojili su Pavle Stamenkovi} i Marko Mladenovi}.
Po re~ima trenera Vladimira Petrovi}a, bio je ovo jedan od uspe{nijih nastupa
~lanova KK „[oto-kan“.
S. Stankovi}
Posle 17 odigranih prvenstvenih kola,
zavr{en je jesewi deo prvenstva
Jablani~ke okru`ne lige. Jesewi prvak je
Jablanica iz Medve|e ispred Zlo}udova
samo zbog boqe gol razlike, ali sa istim
brojem bodova 37. Sa {est bodova zaostatka
prati ih Bobi{te. Budu}nost iz Ora{ja je na
{estom mestu, a Progres iz Ladovice na
sedmom mestu, sa istim brojem bodova 28. U
drugom delu sezone obe ekipe mogu da se
nadaju boqem plasmanu. Gradac iz
Konopnice je na posledwem mestu u ligi sa
svega ~etiri boda.
U me|uop{tinskoj Jablani~koj ligi
tako|e se takmi~e tri kluba sa teritorije
op{tine Vlasotince. Ligu ~ine 14 klubova,
Polet iz Stajkovca se nalazi na sedmom
mestu sa 17 bodova, Jedinstvo iz [i{ave se
nalazi na osmom mestu sa 16 bodova, a
Morava iz Glo`ana na desetom mestu sa 15
bodova. Jesewi prvak je Mladost iz
Vinarca sa 31 bodom.
1. JABLANICA
17
12
1
4 55:22
37
2. ZLO]UDOVO
17
11
4
2 40:19
37
3. BOBI[TE
17
10
1
6 43:29
31
4. JEDINSTVO (GS)
17
9
3
5 38:29
30
5. UMAC
17
8
5
4 32:26
29
6. BUDU]NOST
17
8
4
5 36:21
28
7. PROGRES
17
8
4
5 37:27
28
8. JEDINSTVO (G)
17
7
4
6 18:29
25
9. ^EKMIN
17
7
4
6 32:28
25
10. JEDINSTVO (G)
17
7
4
6 18:29
25
11. SLOGA
17
6
3
8 37:35
21
12. VU^JE
17
6
3
8 42:47
21
13. MLADI BORAC
17
7
0
10 29:45
21
14. [UMADIJA
17
5
5
7 30:33
20
15. [email protected]
17
16. RADNI^KI
17
17. LEMIND LIVNICA 17
5
5
3
5
2
2
7 18:26
10 25:47
12 24:52
20
17
11
18. GRADAC (-1)
1
2
14 18:46
4
17
Rezultati 12. kola: Jedinstvo (GS) – Planta`a 3:1, Jedinstvo (G) – Budu}nost
0:0, Sloga – Progres 3:3, ^ekmin – Jablanica 0:3, Bobi{te – Lemind Livnica 3:2,
Vu~je – Jedinstvo (B) 1:0, Radni~ki – [umadija 3:1, Gradac – Mladi borac 0:2,
Umac – Zlo}udovo 2:1.
Prvenstvo se nastavqa na prole}e. Parovi 18 kola su: Planta`a – Zlo}udovo, Umac – Mladi
borac, Gradac – [umadija, Radni~ki – Jedinstvo (B), Vu~je – Lemind Livnica, Bobi{te – Jablanica,
^ekmin – Progres, Sloga – Budu}nost i Jedinstvo (G) – Jedinstvo (GS).
K A R A T E
[email protected] KADETSKO REGIONALNO PRVENSTVO U [AHU
^ETIRI MEDAQE VLASOTINA^KIM [AHISTIMA
U Leskovcu je 16. novembra odr`ano
Kadetsko regionalno prvenstvo u {ahu za
Jablani~ki okrug, na kome je u~estvovalo
oko 200 u~enika osnovnih i sredwih
{kola na{eg okruga.
Na prvenstvu su u~estvovali mladi
{ahisti, u~enici osnovnih i sredwih
{kola iz na{e op{tine, polaznici
[kole {aha.
Vlasotina~ki {ahisti zabele`ili su
odli~an uspeh i osvojili ~etiri medaqe.
Zlatna medaqa u `enskoj konkurenciji
do deset godina pripala je An|eli Dini},
u~enici O[ „Sini{a Jani}“. Srebrne
medaqe izborili su Jelena Zvezdanovi},
u~enica O[ „8. oktobar“ u `enskoj
konkurenciji do 16 godina, zatim Pavle
Stamenkovi}, polaznik PU „Milka
Dimani}“, u mu{koj konkurenciji do
osam godina i Vladimir Nikoli}, u~enik
Gimnazije „Stevan Jakovqevi}“, u
mu{koj konkurenciji do 18 godina. Ovim
plasmanom na{i {ahisti izborili su
u~e{}e na Kadetskom prvenstvu centralne Srbije u {ahu, koje }e se odr`ati
od 14. do 17. februara u Vrwa~koj bawi.
Tre}a mesta na takmi~ewu u Leskovcu
pripala su Marku Stanojevi}u, O[
„Sini{a Jani}“, Nemawi Najdanovi}u,
O[ „Kara|or|e Petrovi}“ u Kru{evici
i
Nikoli
Stanojevi}u,
u~eniku
Gimnazije „Stevan Jakovqevi}“.
Na{u takmi~arsku ekipu sa~iwavali
su i: Ogwen Nikoli},
Nikola
Zlatkovi}, Miqan Anti}, Kosta
Popovi},
Milan
Koci},
Viktor
Stamenkovi} i Uro{ Kocanovi}.
Po re~ima trenera {ahovske sekcije
Slobodana Raki}a, ve}ini na{ih u~esnika bilo je ovo prvo takmi~ewe, {to uspeh
vlasotina~kih {ahista ~ini jo{ ve}im.
Posebnu zahvalnost dugujemo Goranu
Miti}u, direktoru O[ „Sini{a Jani}“,
koji je obezbedio prevoz dece na
takmi~ewe, Op{tini Vlasotince i
@ivanu [u{uli}u, direktoru Gimnazije
„Stevan Jakovqevi}“, koji su nam
pomogli da u~estvujemo na ovom prvenstvu – isti~e Slobodan Raki}.
S. Stankovi}
novembar-decembar 2013. godine
* S
P
O
R
17
T *
PROGLA[ENI NAJBOQI SPORTISTI, KLUBOVI I SPORTSKI RADNICI U 2013. GODINI
SANDRA PROKI] i MIROQUB MIQKOVI]
N A J B O Q I
Na kraju svake godine biraju se najboqi pojedinci i ekipe. Sportski savez
op{tine Vlasotince progla{ava najboqe
sportiste, klubove i sportske radnike. U
2013. godini sportski rezultati su bili
S P O R T I S T I
ukqu~en u rad karate sekcije u
Vlasotincu do 1976. godine. Zatim odlazi
u Novi Sad gde nastupa za klub „Mladi
milicioner“, da bi 1979. godine postao
~lan reprezentacije Jugoslavije. Postaje
prvak Evrope u pojedina~noj
konkurenciji u disciplini kate,
a iste godine vra}a se u
Vlasotince i otvara karate
{kolu i svoje znawe prenosi
mla|im kategorijama. Dobija
zvawe majstora za borila~ki sport i pred
komisijom uspe{no pola`e za majstora
karatea peti dan. Maksimalno je posve}en
trenerskom poslu, a najzna~ajniji uspeh je
da je 2013. godine imao predstavnicu na
Svetskom
prvenstvu
za
`ene
u
pojedina~noj konkurenciji u disciplini
borbe.
Sportistkiwa godine je Sandra
Proki}, ~lan Odbojka{kog kluba
„Vlasotince“. Odbojkom je po~ela da se
bavi 2009. godine, igra na poziciji
tehni~ara lidera ekipe, a ujedno je i
kapiten kluba. Radi i kao trener u odbojka{kom klubu sa decom pred{kolskog
uzrasta i prva je postala odbojka{ki
sudija. Sudi Me|uokru`nu ligu Leskovac.
Sportista
godine
je
Miroqub
Miqkovi}, ~lan Bokserskog kluba
„Arena“. Ro|en je 1994. godine. Ove
godine osvojio je bronzanu medaqu na
Dr`avnom prvenstvu u Kraqevu u kategoriji seniora, prvak je jugoisto~ne
Srbije, osvaja~ je zlatne medaqe
ma Me|unarodnom turniru u
Leskovcu, osvojio je zlatne
medaqe na turnirima u Novom
Sadu, Lazarevcu, Kragujevcu,
Jagodini, Ni{u, Trsteniku,
Vrwa~koj Bawi, Prokupqu i
Leskovcu. Dobio je poziv
Bokserskog saveza Srbije i 14.
decembra predstavqao je Srbiju
na Me|unarodnom turniru u
Aleksincu, u kategoriji do 69
kg.
Ovom prilikom, dr Dragan
Spasi}, predsednik Sportskog
saveza obrativ{i se prisutnima je rekao:
– Posebno mi je zadovoqstvo
dobri i odluka o najboqima bila je
te{ka.
Za najboqu sportsku ekipu u 2013. godini progla{en je OFK „Progres“ iz
Ladovice, ~lan Jablani~ke okru`ne lige.
Osim dobrih rezultata u ovom rangu oni
imaju i odli~no organizovan klub.
Najuspe{niji sportski radnici u 2013.
godini su: Radivoje Markovi} iz ORK
„Vlasotince“, Zvonko Ili} iz OKK
„Vlasotince“, Tomislav Zlatkovi} iz
FK „Vlasina“ i Uga Mitov iz AK
„Vlasotince“.
Posebna priznawa za postignute
rezultate u 2013. godini dodeqena su:
Marku Markovi}u iz [K
„Vlasotince“, Ivani Kosti} iz
PBD
„Orlovac“,
Goranu
Stojanovi}u iz FK „Budu}nost“
i Slobodanu Raki}u iz [K
Za organizovawe sportskih klubova i sportskih manifestacija Diplomom
„Vlasotince“.
Za najuspe{nijeg trenera u Sportskog saveza nagra|eni su: KIK boks klub „Vlasotince“, KK „[oto - kan“, BK
2013. godini progla{en je „Arena“, [K „Vlasotince“, OFS „Vlasotince“, FK „Mladost“ Batulovce, FK
Dragan Todorovi}, trener „MSK“ Manastiri{te, FK „Udarnik“ Jakovqevo, FK „Jedinstvo“ [i{ava, FK
Karate kluba „Vlasotince“. „Polet“ Stajkovce, FK „Budu}nost“ Ora{je, FK „Morava“ Glo`ane, FK „Gradac“
Karate sportom je po~eo da se Konopnica, FK „Progres“ Ladovica, FK „Vlasina“ Vlasotince, @RK „Vlasotince“,
bavi 1970. godine, bio je OK „Vlasotince“, OKK „Vlasotince“, ORK „Vlasotince“, AK „Vlasotince“, Karate
klub „Vlasotince“, Sportsko udru`ewe „Pokret“.
DIPLOME [email protected]
SPORTSKE NADE
1. Du{an Koci} – ORK „Vlasotince“
2. Nemawa Markovi} – FK „Vlasina“
3. Katarina Doj~inovi} – OK
„Vlasina“
4. Du{an Mladenovi} – OKK
„Vlasotince“
5. Awa Tasi} – OK „Vlasina“
6. \or|e Cvetkovi} – Kik boks klub
„Vlasotince“
7. Vladimir Nikoli} – [K
„Vlasotince“
8. Mihajlo Miti} – KK „[oto-kan“
9. Dejan Jovanovi} – KK „[oto-kan“
10. Marija Blagojevi} – KK
„Vlasotince“
11.
Anastasija
Koci}
–
KK
„Vlasotince“
12.\or|e
Petkovi}
–
AK
„Vlasotince“
13.
Jovana
Nikoli}
–
@RK
„Vlasotince“
{to mogu da ~estitam svim sportskim
klubovima i pojedincima na postignutim
rezultatima u 2013. godini. Sve ~estitke
nagra|enima, hvala svima koji su pomagali sportskim klubovima i pojedincima.
Sportskim nadama `elim da budu jo{
boqi i uspe{niji u slede}oj godini.
Sportski rezultati su bili dobri u 2013.
godini, tokom slede}e godine o~ekujem da
budu jo{ boqi, a pomo} Sportskog saveza
op{tine Vlasotince bi}e jo{ ve}a, naravno za svaki boqi rezultat.
G.M.
S
V
A
@
N
E
I
Slu`ba obave{tewa
Prijava smetwi
Slu`ba za hitne intervencije
Policija
Vatrogasna slu`ba
Hitna pomo}
Ta~no vreme
Automoto savez Srbije
T
988
977
112
192
193
194
95
987
VLASOTINCE
Hitna slu`ba
Bolnica
Dom zdravqa
Policijska stanica
Vatrogasna slu`ba
Op{tina Vlasotince
876–180
875–215
875–434
875–120
875–128
875–122
Kulturni centar Vlasotince
877–466
875–314
875–512
Gradska biblioteka
JP „Direkcija za urbanizam
i izgradwu“
875–168
Centar za socijalni rad
875–459
JKP „Komunalac “
875–141
JKP „Vodovod“
875–350
Fabrika vode „Nerezine“
875–121
Tr`i{te rada
875–592
Crveni krst
875–177
Po{ta
875–126
Elektrodistribucija
875–346
Kancelarija za lokalni
ekonomski razvoj
877–236
Osnovni sud Leskovac jedinica
Vlasotince
875–324
Organ za prekr{aje
875–334
Op{tinski javni pravobranilac
875–184
Gimnazija „Stevan Jakovqevi}“
875–152
Tehni~ka {kola
875–125
O[ „8. oktobar”
875–450
O[ „Sini{a Jani}“
875–147
SRC „Vlasina“
875–200
Sportski savez
875–716
Udru`ewe penzionera
875–919
Savez invalida rada
062/771-467
Op{tinska organizacija potro{a~a 875–132
SOS za decu i `ene `rtve nasiqa 877–490
Gaga radio
877–297
Vlasotina~ka crkva
875–806
Poliklinika Eskulap
876–205
Veterinarska stanica
875–174
Veterinarska ambulanta Milo{-vet 875–033
Kopernikus
876–228
Pred{kolska ustanova „Milka Dimani}“
„De~ja radost“
875–425
„Kolibri“
875–204
„P~elica“ – Stajkovce
3869–927
Inspekcije
Poreska uprava (terenska kontrola) 875–176
Tr`i{na inspekcija
875–923
Gradska apoteka
„Medika“
„Sveti Nikola“
„Viva“
„\ina“
Apoteke
Pekare
„MG“
„Sawa“
„Rastavnica“
„Rastavnica“ (kod autobuske
stanice)
„[ekspir“
„Dara“
„\ole“
„SAN–PEK“
„N“
„Zotest“
„Aleksandar“
„Grozdanovi}“
875–109
875–395
875–322
871–042
875–737
875–742
875–135
875–551
875–629
063/404–791
874–368
873–153
065/8452–581
875–131
386–9926
063/520–153
064/300–4457
Restorani
BCD hotel „Grozd“
876–047
„Borina ~esma“
874–749
„Guwetinac“ (motel)
874–531
„Veteran“
875–646
„Jaz“
874–222
„]irimixija“
875–927
„Trofej“
062/677–560
„Rujna zora“
871–351
„Oaza“
064/429–6397
„Zavi~aj“
063/769–6824
E
L
„Magnifico“
„Monca “
R
E
F
O
Picerije
N
I
065/6511–144
063/745–2656
Benzinske pumpe
NIS petrol
877–030
Boqare M&M
875–629
Kocka petrol
869–911
Ramazza
875–110
AS petrol
875–068
Bob trejd
3869–939
Stam-Gas
875–068
Banke
Intesa banka
Komercijalna banka
Po{tanska {tedionia
Eurobank EFG AD Beograd
Societe Generale banka
Uprava javnih pla}awa
Tehniko
Rim 1
Rim 2
[op
Bata
Mewa~nice
875–565
875–206
875–678
877–900
875–647
875–516
875–358
875-593
874–532
875–536
870–398
875–333
V
I
A U T O B U S K I
Vlasotince – Leskovac
Radnim danom: 5.30, 6.00, 6.30, 6.50, 7.30, 8.00, 8.25, 9.05, 10.00, 10.55, 11.55, 12.20, 12.50,
13.10, 13.35, 14.05, 14.35, 15.00, 15.40, 16.25, 17.15, 17.45, 18,15, 19.30, 20.35
Nedeqom: 8.00, 10.00, 11.55, 13.35, 15,45, 18,15
Leskovac – Vlasotince
Radnim danom: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 9.30, 10.30, 11.25, 11.55, 12.20, 12.45, 13.20, 13.45,
14.15, 14.40, 15.05, 16.00, 16.40, 17.00, 18.00, 18.25, 19.10, 20.10, 21,15
Nedeqom: 9.30, 10.30, 12.45, 14.20, 17.00, 19.10
Obele`eni polasci NE SAOBRA]AJU SUBOTOM, [email protected] PRAZNICIMA i u periodu [KOLSKIH
RASPUSTA. Polasci iz Vlasotinca (5.30) i Leskovca(6.00) ne saobra}aju subotom i dr`avnim praznicima.
V A N L I N I J S K I
A L EX
Vlasotince – Crna Trava 5.40, 8.25 i 12.50 (subota i nedeqa 8.25)
Crna Trava – Vlasotince 7.15, 11,30 i 14.30 (subota i nedeqa 11.30)
Vlasotince – Gradska 5.40 i 13.50
Gradska – Vlasotince 6.30 i 14.40
VLASOTINCE – BEOGRAD
5,15 Vlasotince (Leskovac, Brestovac) Beograd
CRNA TRAVA
13,00 Vlasotince (Leskovac) Beograd
De~ji vrti} „Mladost“
Tehni~ka {kola
„Milentije Popovi}“
O[ „Aleksandar Stojanovi}“
Centar za socijalni rad
Po{ta Crna Trava
Elektrodistribucija
[umska uprava
Poreska uprava
JKPUT „Vilin lug“
Po{ta Sastav Reka
Mesna kancelarija Sastav Reka
Ambulanta Sastav Reka
Mesna kancelarija Gradska
Ambulanta Gradska
Crveni krst
Penzijsko invalidsko osigurawe
Biblioteka
Lova~ko udru`ewe
Fond zdravstvenog osigurawa
811–114
811–105
811–255
817–191
811–183
811–152
811–108
811–313
818–191
268–392
268–384
817–009
817–014
811–314
811–316
811–312
811–117
811–162
LESKOVAC
Zdravstveni centar
Bolnica
Elektrodistribucija
@elezni~ka stanica
Autobuska stanica LEGAS
Autobuska stanica Ni{ekspres
De`urna apoteka
Uslu`ni centar
Vi{i sud
Osnovni sud
Privredni sud
Narodno pozori{te
P R E V O Z
TO U R S
6,30 Vlasotince (Leskovac) Beograd
811–224
811–222
811–115
811–118
811–277
S A O B R A ] A J
SIGMA TRANS
Turisti~ke agencije
Duga turs
875–537
Adria turs
876–225
Live Travel
875–777
Dom zdravqa
Policijska stanica
Op{tina Crna Trava
S
8,10 Vlasotince (Leskovac, Ni{) Beograd
9,45 Vlasotince (Leskovac, Ni{) Beograd
14,10 Vlasotince (Leskovac, Ni{, Kolari) Beograd
17,30 Vlasotince (Leskovac, Ni{) Beograd
BEOGRAD – VLASOTINCE
10,15 Beograd (Lapovo, Leskovac) Vlasotince
13,40 Beograd (Bato~ina, Ni{, Leskovac) Vlasotince
15,50 Beograd (Ni{, Leskovac) Vlasotince
16,04 Beograd (Ni{, Brestovac, Leskovac) Vlasotince
19,10 Beograd (Leskovac) Vlasotince
21,00 Beograd (Ni{, Leskovac) Vlasotince
NOVI SAD
17,30
Vlasotince (Leskovac, Ni{, ]uprija, Velika Plana,
Beograd) Novi Sad
7,20
Novi Sad (Beograd, Velika Plana, ]uprija, Ni{,
Leskovac) Vlasotince
[email protected]
6,30 Vlasotince (Leskovac, Ni{, Svilajnac, @abari) Po`arevac
15,15 Vlasotince (Leskovac, Ni{, Svilajnac) Po`arevac
212–184
251–244
230–213
212–390
215–550
242–237
212–660
213–946
250–313
242–812
230–502
232–592
9,00 Po`arevac (Svilajnac, Ni{, Leskovac) Vlasotince
13,30 Po`arevac (@abari, Svilajnac, Ni{, Leskovac)) Vlasotince
PIROT
6,30 Pirot (Babu{nica, Veliko Bowince, Svo|e) Vlasotince
17,15 Vlasotince (Svo|e, Veliko Bowince, Babu{nica) Pirot
KRAGUJEVAC
7,30 Vlasotince (Leskovac, Ni{, Para}in, ]uprija, Jagodina) Kragujevac
13,45 Kragujevac (Jagodina, ]uprija, Para}in, Ni{, Leskovac) Vlasotince
INTERNET sajtovi
www.988info.rs
(Poslovni i telefonski imenik)
www.vlasotince.rs
(Sajt grada Vlasotinca)
www.os8oktobar.edu.rs
(Sajt Osnovne {kole „Osmi oktobar)
[email protected]
(Sajt Osnovne {kole „Sini{a Jani})
www.tsvlasotince.edu.rs
(Sajt Tehni~ke {kole)
www.predskolska-mdimanic.edu.rs
(Sajt Pred{kolske ustanove
„Milka Dimani})
www.nokesoft.com/fdv
(Fondacija darovitih Vlasotince)
www.vlasotince.in.rs
(Za sve one koji vole Vlasotince)
www.radiogaga.fm
(Sajt Radija Gaga)
www.vlasotince.tel
(Sajt Televizije Vlasotince)
www.okkvlasotince.com
(Sajt Ko{arka{kog kluba
„Vlasotince“)
www.vlasotince.com
(Vlasotince kafe)
www.kkshotokan.com
(Karate klub [oto-kan – Vlasotince)
www.vlasotince.com/forum
(Vlasotina~ki forum)
www.pekarasanja.e-vlasotince.info
(Pekara „Sawa“)
www.cementni.co.rs
(Cementni proizvodi Vlasotince)
P R E V O Z N I C I
SIGMATRANS ................................. 875–533
SIMPLON ......................................... 213–935
KANIS ................................................ 876–149
STEVAN BUS ................................... 875–096
JOVI] ................................................ 215–666
BATA REISEN ..................................... 261–100
FRENKI .............................................. 260–013
NI[EKSPRES ................................. 242–237
SIGMA TOURS ........................... 063/8867–310
GA[A BUS ................................ 063/846–7771
PETKO PREVOZ ..................... 069/187–5993
ALEX TOURS ............................... 064/424–2639
STOJIQKOVI] TURS ......... 063/115–8158
DULE TAKSI ............................. 063/278–606
DAMPEKS PIROT .................... 063/770–0663
Download

Informativni bilten broj 73