Advokat Milica Vesić
10. april 2012. godine
`
Teme
ƒ Vrste primanja iz radnog odnosa;
ƒ Pravna priroda i poreski tretman;
ƒ Načini uređivanja primanja opštim aktom poslodavca odnosno ugovorom
o radu;
ƒ Zarade domaćih zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo;
ƒ Zarade koje ostvaruju upućeni zaposleni stranog pravnog lica po osnovu
obavljanja rada na teritoriji RS;
`
Osnovne karakteristike zarade:
` Zarada je osnovno pravo zaposlenog iz radnog odnosa i bitan element
ugovora o radu;
` Utvrđuje se u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu; OKU i
granski kolektivni ugovori (“GKU”);
` Zaposlenima se garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti
koji ostvaruju kod poslodavca;
` Zarada = bruto zarada;
` Zarada = sva primanja iz radnog odnosa, osim naknada troškova
zaposlenog u vezi sa radom iz člana 118. tač. 1)-4) i drugih primanja iz
člana 119. i člana 120. tačka 1) ovog zakona;
`
Zaradu čine:
◦ Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu:
x osnovana zarada
x deo zarade za radni učinak
x uvećana zarada
◦ Zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca
(13. plata, nagrade, bonusi i sl.);
◦ Druga primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i
ugovorom o radu:
naknada za ishranu u toku rada (topli obrok )
regres za korišćenje godišnjeg odmora
terenski dodatak
poklon deci zaposlenog starosti do 15 godina života za Božić i Novu godinu u
vrednosti preko neoporezivog iznosa i pokloni deci preko 15 godina starosti
x pogodnosti po osnovu korišćenje službenog automobila u privatne svrhe, stanova i
stambenih zgrada u vlasništvu ili zakupu poslodavca
x sva druga davanja zaposlenima, u novcu ili robi, koja nisu izuzeta iz zarade
x
x
x
x
`
Zaradom se smatraju i naknade zarade koje se isplaćuju na
teret poslodavca:
x Za odsustvovanje sa rada na dan državnog i verskog praznika koji je
neradni dan;
x Za dane godišnjeg odmora;
x Za dane plaćenog odsustva;
x Za dane vojne vežbe ili poziva državnih organa;
x Za bolovanje (do 30 dana) na teret poslodavca;
x Za vreme prekida rada bez krivice zaposlenog;
x Zbog prekida rada po naredbi državnog organa;
x U drugim slučajevima kada poslodavac utvrdi pravo na naknadu zarade.
◦
Naknade troškova:
◦
x
x
x
x
x
Za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene
prevozne karte u javnom saobraćaju
(“prevoz”);
x
Za vreme provedeno na službenom putu u
zemlji;
x
Za vreme provedeno na službenom putu u
inostranstvu, najmanje u visini utvrđenoj
posebnim propisima;
Za smeštaj i ishranu za rad i boravak na
terenu, ako poslodavac nije zaposlenom
obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade;
x
x
x
x
x
x
Druga primanja:
otpremnina pri odlasku u penziju;
naknada troškova pogrebnih usluga u
slučaju smrti člana uže porodice, a
članovima uže porodice u slučaju smrti
zaposlenog;
naknada štete zbog povrede na radu ili
profesionalnog oboljenja;
poklon deci zaposlenog starosti do 15
godina života za Božić i Novu godinu u
vrednosti do neoporezivog iznosa
(trenutno – 7.744 RSD);
premija za dobrovoljno dodatno penzijsko
osiguranje do neoprezivog iznosa
(trenutno – 4.647 RSD);
Premija za kolektivno osiguranje od
posledica nezgode;
Premija za kolektivno osiguranje za slučaj
težih bolesti i hiruških intervencija, a u
cilju sprovođenja kvalitetne dodatne
socijalne zaštite;
Jubilaran nagrada;
Solidarna pomoć.
`
•
•
`
`
`
Određuje se na osnovu:
Uslova utvrđenih pravilnikom o
organizaciji i sistematizaciji poslova,
potrebnih za rad na poslovima za koje je
zaposleni zaključio ugovor o radu
Vremena provedenog na radu
Za puno radno vreme i
standardni radni učinak
Ne manja od minimalne
zarade
Isto radno mesto = ista
osnovna zarada (izuzeci)
`
•
`
`
`
OKU i GKU
OZ = OZ za najjednostavniji posao kod
poslodavca x koeficijent posla
Novčani iznos osnovne zarade obavezan element
ugovora o radu
Određena na mesečenom
nivou ili po radnom satu
U RSD ili EUR sa isplatom u
dinarima po određenom
kursu
`
`
`
`
Određuje se na osnovu kvaliteta i obima obavljenog posla,
kao i odnosa zaposlenog prema radnim obavezama
Ugovor o radu obavezno sadrži elemente za utvrđivanje
radnog učinka (upućivanje na opšti akt poslodavca ili
elementi u samom ugovoru)
Kriterijumi za ocenu radnog učinka i utvrđivanje dela zarade
za radni učinak ⇨u opštem aktu poslodavca
Mogući modeli
1) Za rad na dan praznika koji
je neradni dan - najmanje
110% od osnovice;
`
`
`
Praznici - Zakon o državnim i
drugim praznicima Republike Srbije
(Sl. Glasnik RS, br. 43/2001 i
101/2007);
2) Za rad noću i rad u
smenama, ako takav rad
nije vrednovan pri
utvrđivanju osnovne
zarade - najmanje 26% od
osnovice;
`
Rad noću - šta je?
`
Ograničenja kod rada noću;
Zaposleni radi na dan praznika –
šta mu pripada?
`
Zaposleni ne radi na dan praznika –
šta mu pripada?
`
`
Zabrana rada noću pojedinim
kategorijama zaposlenih;
Rad u smenama – šta je?
Vrednovan pri utvrđivanju
osnovne zarade
3) Za prekovremeni rad najmanje 26% od osnovice;
`
Prekovremeni rad – šta je?
`
Kada je moguć?
`
Ograničeno trajanje
`
Po odluci poslodavca
`
`
Zabrana prekovremenog rada
određenim kategoriajma zaposlenih
Odnos preraspodele i
prekovremenog rada
4) Po osnovu vremena
provedenog na radu za
svaku punu godinu rada
ostvarenu u radnom odnosu
(„minuli rad”) - 0,4% od
osnovice;
`
Šta jeste, a šta nije minuli rad?
`
`
ZOR je ne definiše
Nije obavezana isplata, osim ako je tako predviđeno internim
aktima poslodavca
`
Mogući načini isplate
`
Rokovi isplate
`
Razlika u odnosu na deo zarade za radni učinak
`
`
`
`
Topli obrok
`
Pravo na topli obrok
` Za koje dane pripada?
`
Visina toplog obroka
` Da li je određena?
`
Način isplate toplog obroka
` Praksa
`
Regres za godišnji odmor
Pravo na regres
` Kako se određuje?
Visina regresa
` Da li je određena?
Način isplate regresa
` Opcije
` Šta je bolje?
`
Terenski dodatak
`
Šta je?
`
`
`
`
Nije obavezna isplata po ZORu;
GKU predviđaju obaveznu isplatu
terenskog dodatka
`
`
Korišćenje službenog
automobila u privatne
svrhe, stanova i stambenih
zgrada u vlasništvu ili
zakupu poslodavca
To je zarada i po Zakonu o porezu
na dohodak građana
Poreska osnovica
Nije zarada je ako zaposleni plaća
tržišnu zakupninu
Naknade zarade koje se isplaćuju na teret poslodavca:
x Za odsustvovanje sa rada na dan državnog i verskog praznika koji je
neradni dan (100% od osnovice)
x Za dane godišnjeg odmora (100% od osnovice) ;
x Za dane plaćenog odsustva (100% od osnovice) ;
x Za dane vojne vežbe ili poziva državnih organa (100% od osnovice) –
refundacija od državnog organa;
x Za bolovanje (do 30 dana) na teret poslodavca (65% i 100% od osnovice)
x Za vreme prekida rada bez krivice zaposlenog (min. 60% od osnovice) ;
x Zbog prekida rada po naredbi državnog organa zbog neobezbeđivanja
bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu (u visini određenoj opštim
aktom i ugovorom o radu);
`
Osnovica za obračun naknade zarade
`
Koja primanja ulaze u obračun?
`
Nepravično i neekonomično rešenje
`
Specifičnosti:
` Za odsustvovanje sa rada na dan državnog i verskog praznika koji je
neradni dan;
` Za vreme prekida rada bez krivice zaposlenog
`
Na naknadu zarade se plaćaju porez i doprinosi kao na
zaradu
`
`
U visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju
Opštim aktom ili ugovorom o radu treba urediti uslove,
kriterijume i moguće načine ostvarivanja ovog prava:
◦ Pod kojim uslovima pripada
◦ Način obezbeđivanja naknade
`
Poreski tretman
`
`
`
`
Službeno putovanje u zemlji
ZOR ne uređuje detaljnije,
GKU uređuju ovu naknadu
`
`
Mora se urediti opštim
aktom ili ugovorom o radu
Službeno putovanje u
inostranstvo
ZOR: naknada najmanje u
visini utvrđenoj posebnim
propisima / GKU: pod
uslovima i na način koji važi
za državne organe – Uredba
o naknadi troškova i
otpremnini državnih
službenika i nameštenika
(Sl. Glasnik RS, br.
98/2007; “Uredba”);
Naknada troškova obuhvata:
` Dnevnicu
` Troškove prevoza
` Troškove smeštaja
`
Naknada troškova
obuhvata:
`
`
`
`
Dnevnicu
Troškove prevoza
Troškove smeštaja
Druge troškove
`
ZOR ne definiše “rad i boravak na terenu” ni naknadu troškova
`
GKU uređuju naknadu troškova
`
Potrebno je urediti opštim aktom ili ugovorom o radu
`
Poreski tretman
`
Poslodavac je dužan da plati:
¾ Otpremninu pri odlasku u penziju
x Visina
x ZOR ;
x GKU ;
x Bruto je neto – “nosi kući”
x Kada se isplaćuje?
x Poreski tretman
`
Otpremnina u slučaju otkaza
zbog tehnološkog viška
◦ Isplata obavezna
◦ Visina
x ZOR
x Uzima se u obzir ukupno
vreme provedeno u radnom
odnosu tokom celog života,
a ne samo kod tog
poslodavca
x Sudska praksa
◦ Poreski tretman
`
Otpremnina kod
sporazumnog raskida
radnog odnosa
◦ Nije obavezna isplata
◦ Visina
x U bilo kom iznosu
◦ Poreski tretman
¾
Naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana
uže porodice, i članovima uže porodice u slučaju smrti
zaposlenog;
◦ Članovi uže porodice - bračni drug i deca zaposlenog
◦ Visina - ZOR i GKU ;
◦ Poreski tretman;
◦ Opštim aktom može da se predvidi i naknada ovih troškova u slučaju smrti
penzionisanog radnika
¾
Naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja
◦ Visina, način utvrđivanja i isplata ove naknade uređuju se opštim aktom
poslodavca;
◦ GKU;
◦ Poreski tretman;
`
Poklon deci zaposlenog za
Božić i Novu godinu
`
◦ Deci starosti do 15 godina i u
vrednosti do neoporezivog iznosa koji
je predviđen Zakonom o porezu na
dohodak građana;
◦ Deci starosti iznad 15 godina;
◦ Poresko oslobođenje može da se
koristi samo jednom u toku godine (ili
za Božić ili za Novu godinu);
`
Solidarnu pomoć
`
Jubilarnu nagradu
◦ Ako je to pravo predviđeno opštim
aktom ili ugovorom o radu;
◦ Poreski tretman;
◦ Ako je to pravo predviđeno opštim
aktom ili ugovorom o radu;
◦ Poreski tretman;
Premiju za dobrovoljno
dodatno PIO i penzijski
doprinos u dobrovoljni
penzisjki fond
◦ Nije obavezna isplata, poslodavac
može da predvidi svojim opštim
aktom
◦ Poreski tretman
`
Premiju za kolektivno
osiguranje od posledica
nezgoda i za slučaj težih
bolesti i hirurških
intervencija
◦ ZOR – “može” da kolektivno osigura
◦ Zakon o bezbednosti i zdravlju na
radu – “dužan” da kolektivno osigura,
ali u skladu sa posebnim zakonom
◦ Poreski tretman
`
`
`
“Upućeni zaposleni” – osiguranik-zaposleni koji za
poslodavca sa sedištem u RS obavlja poslove u drugoj državi;
Upućeni zaposleni uživaju zaštitu u slučajevima predviđenim
Zakonom o zaštiti građana Savezne Republike Jugoslavije na
radu u inostranstvu ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS",
br. 101/2005 i 36/2009)
Poseban postupak upućivanja
`
Utvrditi da li su zaključeni međunarodni ugovori između RS i
zemlje u koju se vrši upućivanje, o izbegavanju dvostrukog
oporezivanja i socijalnom osiguranju
Međunarodni ugovori su
zaključeni i primenjuju se
•Rešenja
sadržana
u
međunarodnim
ugovorima
imaju prednost u odnosu na
domaće zakone
Međunarodni ugovori nisu
zaključeni odnosno ne
primenjuju se
•Primenjuju se zakoni svake
zemlje
posebno
(zemlje
rezidentnosti
upućenog
zaposlenog – RS i zemlje izvora
zarade – zemlje u koju je
zaposleni upućen i u kojoj se
rad obavlja)
ZAKLJUČEN
Pravilo:
Primanja koja ostvari rezident države
ugovornice (Srbije) iz radnog odnosa
oporezuju se samo u toj državi (Srbiji),
osim ako rezident radi (je zaposlen) u
drugoj državi ugovornici (član 15 stav
1) kada se mogu oporezivati u toj
drugoj državi.
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
– državi rezidenstnosti primenjuje
metodu kredita ili metodu izuzimanja.
NIJE ZAKLJUČEN
Primenjuju se zakoni svake zemlje
posebno:
Srbija
`
Rezident - Upućeni zaposleni je
rezident (čl. 7 ZPDG)
`
Poreska osnovica
`
Poreska stopa
`
Poreski kredit
Izuzetak:
Izuzetno,
primanja
koja
ostvari
rezident države ugovornice iz radnog
odnosa u drugoj državi ugovornici
u
državi
oporezuju
se
samo
rezidentnosti (Srbiji), ako su ispunjena
tri uslova (član 15 stav 2)
Stranim poreskim organima pružiti
dokaz o rezidentnosti (član 15 stav 2).
Obračun i plaćanje poreza: porez
obračunava
srpski
poslodavac
i
podnosi PP OJ
Druga zemlja (u koju se vrši
upućivanje)
` Obračun
i plaćanje
lokalnom zakonu;
poreza
po
` Ko
je obavezan da obračuna i plati
porez (zaposleni lično ili poslodavac
za njega);
`U
Srbiji se izbegava dvostruko
oporezivanje primenom metode
poreskog kredita iz člana 12 ZPDG;
ZAKLJUČEN
Pravilo:
Primena
propisa
socijalnom osiguranju države
kojoj se rad obavlja
NIJE ZAKLJUČEN
o
u
Izuzetak: Na upućene zaposlene
određeni vremenski period (12 – 24
meseca ili više) i dalje se primenjuju
propisi o socijalnom osiguranju
države koja upućuje;
`Produženje
socijalnog osiguranja
prve države, na zahtev poslodavca;
Obračun i plaćanje doprinosa:
doprinos
obračunava
srpski
poslodavac i podnosi PP OD
Primenjuju se zakoni svake zemlje
posebno:
Srbija
`Osiguranici
- zaposleni upućen na rad u
inostranstvo je osiguranik po Zakonu o
PIO i Zakonu o zdravstvenom osiguranju;
`Osnovica
doprinosa - ista kao za porez;
`Minimalna
osnovica – dvostruka najniža
mesečna osnovica tj. 70% prosečne
zarade u RS;
`Maximalna
osnovica – ista;
`Stope;
`Obračun
i plaćanje doprinosa doprinos obračunava srpski poslodavac i
podnosi PP OD
`
`
To je stranac koji je u radnom odnosu sa stranim
poslodavcem kojeg poslodavac upućuje na rad u RS radi
obavljanja poslova za potrebe lokalnog pravnog lica na
osnovu ugovora o poslovnoj saradnji između ta dva pravna
lica, pri čemu stranac ne zasniva radni odnos sa domaćim
pravnim licem;
Stranac za svoj rad prima zaradu od svog poslodavca –
stranog pravnog lica koji nije rezident RS;
NIJE ZAKLJUČEN
ZAKLJUČEN
Pravilo:
Primanja koja ostvari rezident države
ugovornice
iz
radnog
odnosa
oporezuju se samo u toj državi
(rezidentnosti), osim ako rezident radi
(je
zaposlen)
u
drugoj
državi
ugovornici (Srbiji), kada primanja
mogu da se oprezuju u toj drugoj
državi (član 15 stav 1)
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
– država rezidentosto primenjuje
primenjuje metodu kredita ili metodu
izuzimanja.
Primenjuju se zakoni svake zemlje
posebno:
Srbija
`
Nerezident – obveznik poreza na
dohodak građana je i fizičko lice –
nerezident RS za dohodak ostvaren
na teritoriji Srbije (čl. 8 ZPDG);
`
Poreska osnovica;
`
Poreska stopa;
PP OPO - upućeni stranac dužan je
da sam obračuna i uplati porez na
zaradu i da nadležnom (srpskom)
poreskom organu prema mestu
prebivališta/boravišta
podense
poresku prijavu PP OPO u roku od 30
dana od kada je ostvario zaradu.
`
Druga zemlja
(iz koje je upućen)
Izuzetak:
Izuzetno,
primanja
koja
ostvari
rezident države ugovornice iz radnog
odnosa u drugoj državi ugovornici
(Srbiji) oporezuju se samo u državi
rezidentnosti, ako su ispunjena tri
uslova (član 15 stav 2).
`Srpskim
poreskim organima treba
pružiti dokaz o rezidentnosti;
Ako nije ispunjen samo jedan od
navedenih uslova, pravo oporezivanja
(ali ne isključivo) imala bi i Srbija.
`
Plaća porez
zemlje;
po
propisima
te
Obračun i plaćanje poreza:
◦ upućeni stranac dužan je da sam obračuna i uplati porez na
zaradu i da nadležnom (srpskom) poreskom organu prema
mestu prebivališta/boravišta podnese poresku prijavu PP
OPO u roku od 30 dana od kada je ostvario zaradu.
NIJE ZAKLJUČEN
ZAKLJUČEN
Pravilo: Primena propisa o socijalnom
osiguranju države u kojoj se rad
obavlja (Srbije);
Primenjuju se zakoni svake zemlje
posebno:
Srbija
Izuzetak: Na upućene zaposlene
određeni vremenski period (12 – 24
meseca ili više) i dalje se primenjuju
propisi o socijalnom osiguranju prve
države
ugovornice
(države
koja
upućuje);
`Osiguranici
`Produženje
socijalnog osiguranja prve
države, na zahtev poslodavca;
Obračun
i
doprinos
poslodavac;
plaćanje
doprinosa:
obračunava
strani
–
osiguranicimazaposlenima smatraju se i strani
državljani i lica bez državljanstva koja
su na teritoriji RS zaposlena kod
stranih pravnih ili fizičkih lica, ako
međunarodnim
ugovorm
nije
drugačije određeno (čl. 11 Zakona o
PIO, čl. 16 Zakona o zdravstvenom
osiguranju,
čl.
6
Zakona
o
doprinosima
za
obavezno
soc.osiguranje)
`Osnovica
`Stope;
doprinosa;
`
Obračun i plaćanje doprinosa :
Upućeni stranac dužan je da sam obračuna i uplati doprinose
za socijalno osiguranje na zaradu i da nadležnom (srpskom)
poreskom organu prema mestu prebivališta/boravišta podnese
poresku prijavu PP OPO u roku od 30 dana od kada je ostvario
zaradu.
`
Internacionalnih brigada 38, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 344 59 70
344 63 74
344 03 74
Fax: +381 11 344 59 72
Email: [email protected]
Download

Zarade i primanja iz radnog odnosa