Dobro došli u BlackBerry!
Pregled početnog ekrana
Upoznajte svoj novi BlackBerry Bold smartphone uređaj.
Koristite samo odobrenu BlackBerry® dodatnu opremu. Ova
dokumentacija obezbeđuje se „u viđenom stanju“, a kompanija
Research In Motion Limited i njoj pridružene kompanije ne daju
nikakve uslove, podršku, garancije ni izjave te se od njih odriče do
maksimalne mere koja je dozvoljena primenljivim zakonom u vašoj
nadležnosti.
©2012 Research In Motion Limited. Sva prava zadržana.
BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® i odgovarajući žigovi,
imena i logotipi predstavljaju vlasništvo kompanije Research In
Motion Limited i registrovani su i/ili se koriste kao žigovi u SAD-u i
drugim zemljama širom sveta. Mac je zaštićeni žig kompanije Apple
Inc. Bluetooth je zaštićeni žig kompanije Bluetooth SIG. Windows je
zaštićeni žig kompanije Microsoft Corporation. Wi-Fi je zaštićeni žig
kompanije Wi-Fi Alliance. Svi ostali zaštićeni žigovi vlasništvo su
odgovarajućih kompanija.
MAT-40772-035 | PRINTSPEC-089 | SWD -1586696-0717025232-035 |
RDU7xCW/RDE7xUW/RDV7xUW
Možete pomeriti i sakriti ikone. Pritisnite i zadržite ikonu, a zatim dodirnite Move (Pomeri) ili Hide Icon (Sakrij ikonu).
Započni ovde
BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones
%"$!)'!#'%+!"%*)!-&")")&)%) %)&*!"%*")& !*%*"%& '% ')!1
Bezbednosne informacije
PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE
BLACKBERRY® SMARTPHONE UREĐAJ,
VAŽNO JE DA PROČITATE BROŠURU SA
BEZBEDNOSNIM INFORMACIJAMA I
INFORMACIJAMA O PROIZVODU
(ISPORUČUJE SE UZ UREĐAJ). Ona sadrži
važne bezbednosne informacije u vezi s vašim
smartphone uređajem.
Umetanje SIM kartice
U zavisnosti od modela BlackBerry smartphone uređaja ili
dobavljača bežičnih usluga, za korišćenje smartphone
uređaja možda vam neće biti potrebna SIM kartica.
Umetanje baterije i
multimedijalne kartice
Multimedijalna kartica je opciona. Ako se multimedijalna
kartica nalazi u kompletu, možda je već umetnuta.
Uklonite bateriju pre umetanja ili uklanjanja multimedijalne
kartice.
Podešavanje smartphone
uređaja
Podešavanje e-pošte
1. Na početnom ekranu dodirnite ikonu Setup
(Podešavanje) > Email Accounts (Nalozi e-pošte).
2. Sledite uputstva da biste podesili svoju e-adresu.
1. Ako se pojavi upit, podesite BlackBerry ID.
2. Brzo počnite sa korišćenjem uz Setup (Podešavanje)!
Ako se podešavanje ne pokrene automatski, na početnom
ekranu dodirnite ikonu Setup (Podešavanje).
Kada budete ispravno podesili e-adresu, primićete potvrdnu
poruku. Da pregledali svoju e-poštu, na početnom ekranu
dodirnite ikonu Messages (Poruke).
Potreban je plan za prenos podataka.
Više informacija o prvim
koracima
Uvoz kontakata
Možete uvesti kontakte sa SIM kartice ili pomoću programa
BlackBerry Desktop Software. Informacije o programu
BlackBerry Desktop Software potražite u odeljku
„Povezivanje sa računarom“ u ovom uputstvu.
Ako imate SIM karticu, učinite sledeće:
1. Na početnom ekranu dodirnite ikonu Setup
(Podešavanje) > SIM Contacts Sync (Sinhronizacija
kontakata na SIM-u).
2. Pratite uputstva na ekranu.
Funkcije ne podržavaju svi dobavljači bežičnih usluga.
Video zapise, BlackBerry Answers itd. potražite na adresi
www.blackberry.com/gettingstarted.
Da biste uklonili vrata baterije, dno vrata baterije povucite
naviše.
Menjanje smartphone uređaja
Zaključavanje ekrana
Da biste premestili podatke sa prethodnog BlackBerry
smartphone uređaja, učinite sledeće:
Da biste zaključali ekran, pritisnite taster
BlackBerry smartphone uređaja.
1. Na računaru pokrenite program BlackBerry Desktop
Software. Da biste preuzeli najnoviju verziju softvera,
posetite Web stranicu www.blackberry.com/
desktopsoftware.
2. Povežite svoj novi smartphone uređaj sa računarom.
3. Kliknite na stavku Copy data and settings from
another device (Kopiraj podatke i postavke sa drugog
uređaja), a zatim pratite upite.
4. Ako bud neophodno, na novom smartphone uređaju
dodirnite ikonu Setup (Podešavanje) > Email
Accounts (Nalozi e-pošte), a zatim pratite upite.
Aplikacije
na vrhu
Postavljanje lozinke
1. Na početnom ekranu dodirnite ikonu Setup
(Podešavanje) > Password (Lozinka).
2. Izaberite stavku Enable (Omogući) > dodirnite opciju
Set Password (Postavi lozinku), a zatim pratite upite.
Da biste zaključali smartphone uređaj, na početnom ekranu
dodirnite ikonu Password Lock (Zaključavanje lozinkom).
Zabeležite lozinku za buduću upotrebu.
Indikatori statusa
Poruke
Slanje e-poruka i drugih poruka.
Upravljanje vezama
Podesite bežične veze, poput Bluetooth® veze.
Tekstualne poruke
Šaljite tekstualne poruke.
Pomoć
Pronađite korisničko uputstvo ovde ili dodirnite
Pomoć u odgovarajućem meniju.
Pregledač
Pregledajte Web stranice.
Više informacija potražite u uputstvu za ikone na adresi
docs.blackberry.com/icons/70.
Multimedija
Pregledajte sačuvane slike, reprodukujte pesme
i drugo.
BlackBerry Messenger
Ćaskajte sa prijateljima ili kolegama.
Fotoaparat (ako ga uređaj podržava)
Snimajte slike.
Opcije
Podešavanje opcija. Više opcija je dostupno u
meniju svake aplikacije.
Poruke
Početni ekran
Novo obaveštenje
Alarm je postavljen
Prilog
Poziv na sastanak
Brojač nepročitanih
poruka
BlackBerry
Messenger
Slanje poruke je u
toku
Poruka nije poslata
Feedovi društvene
mreže
Roming
BlackBerry App
World obaveštenje
NFC tehnologija
uključena
Propušten poziv
Primljen poziv
Wi-Fi uključen
Bluetooth®
tehnologija je
uključena
Odlazni poziv
Poruka glasovne
pošte
Neotvoreno
Otvoreno
Tekstualna poruka
Poslata poruka
Poruke
Telefon
Poruke
Da biste videli sve poruke, na početnom ekranu dodirnite ikonu Messages (Poruke).
Telefon
BlackBerry Messenger
Slanje tekstualne
poruke
Ćaskajte sa svojim prijateljima praktično bilo gde i bilo kada!
1. Na početnom ekranu dodirnite
ikonu Text Messages
(Tekstualne poruke).
1. Na početnom ekranu kliknite na
ikonu BlackBerry Messenger.
2. Ponovo pritisnite taster
>
Invite to BBM (Poziv u BBM) >
Scan a PIN barcode (Skeniraj
PIN bar-kôd).
3. Držite BlackBerry smartphone
uređaj tako da se sva četiri ugla
bar-koda kontrakta pojave na
ekranu i da se začuje zvučni
signal.
2. Ponovo pritisnite taster
>
Compose Text Message
(Kreiraj tekstualnu poruku).
3. U polju To (Za) upišite informacije
o kontaktu.
4. Otkucajte poruku.
5. Ponovo pritisnite taster
taster > Send (Pošalji).
Potreban je plan za prenos podataka.
Da biste uneli tačku tokom unosa
teksta, dvaput pritisnite taster za
razmak.
Mogući su dodatni troškovi.
Dodavanje kontakta
pomoću bar-koda
Potreban je plan za prenos podataka.
Da biste obavili poziv, odnosno otvorili aplikaciju Phone (Telefon), pritisnite taster
Promena zvuka zvona
.
1. Na početnom ekranu dodirnite
ikonu Setup (Podešavanje) >
Ring Tones (Zvukovi zvona).
2. U polju Ring Tone (Zvuk zvona)
dodirnite unapred instalirani zvuk
zvona ili dodirnite All Music (Sva
muzika) ili All Alerts (Svi
signali).
3. Ponovo pritisnite taster
taster > Sačuvaj.
Pregledač
Fotoaparat
Slike
Snimanje video zapisa
1. Na početnom ekranu dodirnite
ikonu Media (Mediji) > ikonu
Video Camera (Video kamera).
2. Dodirnite ikonu
.
3. Da biste pauzirali snimanje,
dodirnite ikonu
.
U zavisnosti od modela BlackBerry
smartphone uređaja, fotoaparat ili video
kamera možda neće biti podržani ili vam
neće biti dostupne neke njihove funkcije.
Potreban je plan za prenos podataka.
Da biste videli slike, dodirnite ikonu Media (Multimedija) > Pictures (Slike).
Promena pozadine
1. Na početnom ekranu dodirnite
ikonu Setup (Podešavanje) >
Wallpaper (Pozadina).
2. Fotografišite ili upotrebite
postojeću sliku.
3. Pritisnite taster
> Set As
Wallpaper (Postavi kao
pozadinu).
4. Pritisnite taster
da biste se
vratili na početni ekran.
BlackBerry App World
Wi-Fi veza i Bluetooth veza
Kopiranje i nalepljivanje
Povezivanje sa računarom
Preuzimanje igara, aplikacija i drugih stavki! Pređite na
adresu www.blackberry.com/appworld.
Da biste upravljali bežičnim vezama, dodirnite ikonu
Manage Connections (Upravljanje vezama).
Možete da koristite program BlackBerry Desktop Software
da biste učinili sledeće:
• Sinhronizovanje kontakata, muzike, slika itd.
• Pravljenje rezervnih kopija podataka sa smartphone
uređaja i njihovo vraćanje na njega.
• Ažuriranje softvera
Potreban je plan za prenos podataka.
Da biste preuzeli program BlackBerry Desktop Software,
posetite adresu www.blackberry.com/desktopsoftware.
• Da biste se uparili sa Bluetooth uređajem, dodirnite
stavku Networks and Connections (Mreža i veze).
• Da biste se povezali na Wi-Fi mrežu, dodirnite stavku WiFi Network (Wi-Fi mreža).
Da biste videli video zapis, dodirnite ikonu Setup
(Podešavanje) > Tutorials (Vodiči) > Edit Text (Uredi tekst).
Sinhronizacija multimedijskih
datoteka
1. Povežite svoj BlackBerry smartphone uređaj sa
računarom.
2. Na računaru pokrenite program BlackBerry Desktop
Software.
• Ako koristite računar sa operativnim sistemom
Windows, kliknite na Music (Muzika), Pictures
(Slike) ili Videos (Video zapisi).
• Ako koristite Mac računar, u odeljku Media
(Multimedija) u levom oknu kliknite na Music
(Muzika).
Više informacija potražite u pomoći u programu BlackBerry
Desktop Software.
Potrebna vam je dodatna
pomoć?
• Pronađite pomoć na pomoćnom ekranu – samo dodirnite
ikonu
i počnite da pišete!
• Da biste videli vodiče, dodirnite ikonu Setup
(Podešavanje) > Tutorials (Vodiči).
• www.blackberry.com/gettingstarted: Pronađite
informacije o prvim koracima.
• www.blackberry.com/go/docs: Pronađite kompletno
korisničko uputstvo.
• Informacije o bežičnoj usluzi potražite na Web lokaciji
dobavljača bežične usluge.
Da biste pogledali Izjavu o usklađenosti koja je objavljena u skladu s
Direktivom 1999/5/EC (HG br.88/2003), idite na adresu
www.blackberry.com/go/declarationofconformity.
Download

BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones