B L A C K B E R R Y
S M A R T P H O N E
VEOMA JE VAŽNO DA PROČITATE BROŠURU SA BEZBEDNOSNIM
INFORMACIJAMA I PODACIMA O PROIZVODU (PRILOŽENA) PRE KORIŠĆENJA
PAMETNOG TELEFONA BLACKBERRY. Ona sadrži veoma važne bezbednosne
informacije u vezi sa vašim pametnim telefonom.
Radi dodatne bezbednosti, možete da podesite lozinku za pametni telefon. Na
početnom ekranu, dodirnite vrh ekrana i povucite prstom nadole. Dodirnite Settings
(Podešavanja) > Security and Privacy (Bezbednost i privatnost) > Device Password
(Lozinka uređaja).
Da biste pogledali izjavu o usaglašenosti koja je objavljena u skladu sa direktivom
1999/5/EC (HG br. 88/2003), idite na adresu www.blackberry.com/go/
declarationofconformity. Koristite samo BlackBerry® dodatnu opremu koju je
odobrila kompanija BlackBerry. Ova dokumentacija je data „onakva kakva je“, a
kompanija BlackBerry Limited i njoj pridružene kompanije ne daju nikakve uslove,
podršku, garancije niti izjave te se od njih izričito odriču do maksimalne mere koja je
dozvoljena važećim zakonima u vašoj nadležnosti. © 2013 BlackBerry. Sva prava
zadržana. BlackBerry® i odgovarajući zaštićeni žigovi, nazivi i logotipi predstavljaju
vlasništvo kompanije BlackBerry Limited i registrovani su i/ili se koriste u SAD-u i
drugim zemljama širom sveta. Svi ostali zaštićeni znakovi vlasništvo su odgovarajućih
vlasnika.
MAT-57243-035 PRINTSPEC-144
SWD-20130828131511196 | STA100-1 (RFV121LW)
STA100-2 (RFW121LW) STA100-3 (RFX101LW)
STA100-4 (RGB141LW) STA100-5 (RFY111LW) STA100-6 (RGU131LW)
Korisničko uputstvo:
Započnite ovde
Z 3 0
Ubacivanje micro SIM kartice i
medijske kartice
1. Povucite dno zadnjeg poklopca da biste ga
skinuli.
2. Umetnite micro SIM karticu u gornji ulaz.
3. Umetnite memorijsku karticu ako je imate.
4. Vratite zadnji poklopac.
Napomena: Baterija je već ubačena. Ne može da se izvadi.
Početni koraci
Uključivanje pametnog telefona
Pritisnite i zadržite taster za uključivanje/
isključivanje na gornjoj strani pametnog
telefona.
Podešavanje naloga
Nakon početnog podešavanja možete da
podesite naloge za e-poštu i društvene
mreže. U aplikaciji Podešavanje dodirnite
Accounts (Nalozi).
Prenos sadržaja
blackberry.com/z30switch
Saznajte kako da prenesete kontakte,
slike, muziku i druge informacije sa starog
na novi pametni telefon.
Usklađivanje sadržaja
blackberry.com/z30link
Saznajte kako da uskladite kontakte, slike,
muziku i druge informacije između starog i
novog pametnog telefona.
Naučite osnove
Proveravanje poruka
Na početnom ekranu,
dodirnite ekran i
povucite prstom sa
leva na desno.
Napomena: Početni ekran je
ekran na kome su prikazane
ikone aplikacija.
Saznajte više
Pregledanje svih aplikacija
Na početnom ekranu,
dodirnite ekran i
povucite prstom sa
desna na levo.
Povratak na početni ekran
Dodirnite pametni
telefon ispod ekrana i
brzo kliznite prstom
prema gore.
Na računaru
blackberry.com/z30setup
Saznajte više o tome kako da podesite i
personalizujete pametni telefon.
blackberry.com/z30demos
Pogledajte demonstraciju prvog
podešavanja i pođite u obilazak funkcija
pametnog telefona.
blackberry.com/z30docs
Pronađite priručnike, vodiče i još mnogo
toga što vam može pomoći da uspešno
koristite pametni telefon.
blackberry.com/z30videos
Pogledajte video snimke sa postepenim
uputstvima za upotrebu pametnog
telefona.
Na pametnom telefonu
Pronađite odgovore ili saznajte nove savete.
Dodirnite Help (Pomoć) na početnom
ekranu.
Istražite vodiče na pametnom telefonu u
bilo kom trenutku. Dodirnite Tutorials
(Vodiči) na početnom ekranu.
Download

Ubacivanje micro SIM kartice i medijske kartice Početni