HTC Desire™ 320
Uputstvo
2
Sadržaj
Sadržaj
Upoznavanje
HTC Desire 320
7
Zadnji poklopac
8
Micro SIM kartica
10
Memorijska kartica
11
Baterija
12
Uključivanje i isključivanje telefona
14
Podešavanjatelefona
Prvapodešavanja Vašeg novog telefona
16
Prenos sadržaja iz Android telefona putem Bluetootha
16
Instaliranje ažuriranja softvera
17
Ručno proveravanje ažuriranja softvera
17
Prvanedeljasa Vašim novim telefonom
Osnove
18
HTC BlinkFeed
25
Rad sa tekstom
28
Baterija
33
Kamera
Upotreba Android kamere
36
Galerija i video-zapisi
Razgledanje fotografija i video-zapisa u Galeriji
37
Uređivanje fotografija
37
Razgledanje i uređivanje video-zapisa
37
Lična podešavanja
Pozadinska slika
39
Traka za lansiranje
39
Dodavanje vidžeta na Početni ekran
40
Dodavanje prečica na Početni ekran
40
3
Sadržaj
Uređivanje panela Početnog ekrana
41
Promena glavnog Početnog ekrana
42
Grupisanje aplikacija na vidžet panelu i traci za lansiranje
43
Uređivanje aplikacija
43
Dodavanje vidžeta na zaključani ekran
44
Isključivanje opcija zaključavanja ekrana
45
Telefonski pozivi
Upućivanje poziva
46
Upotreba brzog biranja
46
Upućivanje hitnog poziva
47
Prihvatanje ili odbijanje poziva
47
Šta mogu raditi tokom poziva?
47
Uspostavljanje konferencijske veze
48
Proveravanje poziva u Istoriji poziva
49
Prebacivanje između tihog, vibrirajućeg i normalnog načina rada
49
Poruke
Slanje poruke ili multimedijalne poruke pomoću Android poruke
50
Kontakti
Vaša lista kontakata
51
Postavljanje Vašeg profila
51
Dodavanje novog kontakta
52
Uređivanje informacija o kontaktima
52
Kontaktiranje sa osobom
52
Uvoz kontakta sa SIMkartice
52
Uvoz kontakta iz memorije
53
Slanje informacija o kontaktima
53
Grupe kontakata
53
Pretraživači veb-pretraživač
Pretraživanje HTC Desire 320 i Interneta
54
Preuzimanje ažurnih informacija sa Google Now
55
Pretraživanje Interneta
56
Dodavanje obeleživačaveb-stranici
57
Brisanje istorije pregleda
57
4
Sadržaj
E-mail
Dodavanje novog e-mail naloga
58
Razgledanje primljenih poruka u pošti
59
Slanje e-mail poruka
59
Ponovno čitanje i odgovor na e-mail
60
Pretraživanje e-mail poruka
60
Razgledanje primljenih poruka u G-mailu
61
Slanje e-mail poruke u G-mailu
61
Odgovor ili prosleđivanje e-mail poruke u G-mailu
62
Muzika
Slušanje muzike
63
Kreiranje liste za reprodukciju
63
Dodavanje pesme u red za reprodukciju
64
Putovanja i karte
Uključivanje i isključivanje usluga lokacije
65
O Google kartama
65
Upotreba karte
65
Traženje lokacije
66
Dobijanje uputstava
67
Google Play i druge aplikacije
Preuzimanje aplikacija sa Google Playa
68
Preuzimanje aplikacija s Interneta
69
Brisanje aplikacija
70
Upotreba sata
70
Pregledanje kalendara
71
Gledanje video-zapisa na YouTubeu
72
Kreiranje video-liste za reprodukciju
72
Povezivanje na Internet
Veza prenosa podataka
73
Upravljanje korišćenjem podataka
73
Wi-Fi
75
Povezivanje u virtuelne privatne mreže (VPN)
76
5
Sadržaj
Upotreba HTC Desire 320 kao bežičnog rutera
77
Deljenje Internet veze Vašeg telefona putem USB tetheringa
78
Bluetooth
Povezivanje Bluetooth slušalica
79
Prekid uparivanja
79
Memorija
Vrste memorije
80
Kopiranje datoteka u HTC Desire 320 ili iz njega
80
Menadžer datoteka
80
Sigurnosno kopiranje podataka i resetovanje
Sigurnosno čuvanje
81
Resetovanje
81
Podešavanjai sigurnost
Dodavanje i ažuriranje naloga
83
Uklanjanje naloga
83
Uključivanje i isključivanje Profila letenja
83
Isključivanje automatske rotacije ekrana
84
Podešavanje vremena do gašenja ekrana
84
Ručno postavljanje svetline ekrana
84
Promena jezika ekrana
84
Rad sa sertifikatima
85
Dodeljivanje PIN-a SIMkartici
85
Osiguranje HTC Desire 320 zaključavanjem ekrana
86
Upravljanje HTC Desire 320 opcijom TalkBack
86
Zaštitni znaci i autorska prava
Indeks pojmova
6
O ovim uputstvima
O ovim uputstvima
U ovim uputstvima za upotrebu koristimo sledeće simbole radi označavanja korisnih i važnih informacija:
Ovo je napomena. Napomena često pruža dodatne informacije,
npr. šta će se dogoditi ako odlučite da preduzmete određenu radnju ili da odustnete od nje. Napomena, takođe, pruža informacije
koje se mogu odnositi samo na određene situacije.
Ovo je savet. Savet Vam pruža alternativne mogućnosti kako da
sprovedete određeni korak ili proceduru ili Vas obaveštava o mogućnosti koja se može pokazati korisnom.
Ovo pokazuje važne informacije koje su Vam potrebne radi sprovođenja određenog zadatka ili osposobljavanja određene funkcije.
Ovo prikazuje sigurnosno upozorenje, tj. informaciju koja Vam je
potrebna kako biste izbegli potencijalne probleme.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne u svim zemljama ili regijama ili
kod Vašeg mobilnog operatera.
7
Upoznavanje
Upoznavanje
HTC Desire™ 320
1. NAPAJANJE
2. Kontrola jačine zvuka
3. Prednja kamera
4. Zvučnik
5. Konektor slušalica s mikrofonom
3.5mm
6. USB konektor
8
Upoznavanje
Zadnji poklopac
Skidanje zadnjeg poklopca
1. Okrenite svoj uređaj vertikalno tako da njegova donja i zadnja strana
bude okrenuta prema Vama.
2. Palcem druge ruke pritisnite zadnji poklopac. Odvojite zadnji poklopac na dnu svog uređaja (pored ulaza za USB konekciju). Zatim, nastavite da odvajate ivice poklopca od uređaja.
3. Pažljivo odvojite poklopac uređaja kako biste ga skinuli.
9
Upoznavanje
Postavljanje zadnjeg poklopca
1. Poravnajte zadnji poklopac u gornjem delu uređaja.
2. Pritisnite bočne strane i donji deo zadnjeg poklopca kako bi se poklopac zaključao na svom mestu.
Čućete kada se zadnji poklopac zaključa na svom mestu.
10
Upoznavanje
micro SIMkartica
Uređaj HTC Desire podržava micro SIMkarticu.
Upotrebljavajte samo standardnu micro SIMkarticu. Ne izrezujte
običnu SIMkarticu i ne stavljajte je u otvor za micro SIMkarticu, jer
se može zaglaviti u otvoru. Ako koristite nano SIMkarticu s adapterom, nikada nemojte umetati adapter bez kartice. Tako možete
oštetiti otvor za karticu.
Stavljanje micro SIMkartice
1. Skinite zadnji poklopac.
2. Izvadite bateriju.
3. Stavite micro SIMkarticu pozlaćenim kontaktima prema dole i isečenom ivicom prema unutra u otvor za SIMkarticu.
Vađenje micro SIMkartice
Pre vađenja SIMkartice ne zaboravite da isključite uređaj HTC Desire 320.
1. Skinite zadnji poklopac.
2. Izvadite bateriju.
3. Izvucite karticu iz otvora.
11
Upoznavanje
Memorijska kartica
Memorijsku karticu upotrebljavajte za čuvanje fotografija, video-snimaka i
muzike. Kada treba da oslobodite prostor na svom uređaju, ako aplikacija
nudi mogućnost čuvanja na memorijskoj kartici, možete je skladištiti na
njoj.
Memorijska kartica nije obavezna dodatna oprema i prodaje se zasebno.
・ Premeštanje aplikacija na memorijsku karticu ne čuva aplikacije. Ako vratite uređaj na fabrička podešavanja, uređaj će izgubiti aplikacije. Moraćete ih ponovno instalirati.
・ Kada izvadite memorijsku karticu i stavite je u drugi telefon,
aplikacije skladištene na memorijskoj kartici neće biti instalirane automatski na drugi telefon. Moraćete ih ponovno instalirati.
Stavljanje memorijske kartice
1. Skinite zadnji poklopac.
2. Izvadite bateriju pre umetanja microSD kartice.
3. Stavite microSD™ karticu u otvor za memorijsku karticu tako da su
pozlaćeni kontakti okrenuti prema dole, zatim je gurnite do kraja.
12
Upoznavanje
Vađenje memorijske kartice
1. Skinite zadnji poklopac.
2. Izvadite bateriju pre vađenja microSD kartice.
3. Izvucite microSD karticu iz otvora.
Baterija
Vađenje baterije
1. Skinite zadnji poklopac.
2. Palcem ili prstom izvadite bateriju iz njenog ležišta.
13
Upoznavanje
Stavljanje baterije
Molimo, koristite samo originalne baterije, koje su došle u ovom
paketu, ili odobrene zamenske.
1. Skinite zadnji poklopac.
2. Stavite bateriju u njeno ležište (strana s bakarnim kontaktima ide
prva).
14
Upoznavanje
Punjenje baterije
Preporučujemo da napunite bateriju pre nego što uključite HTC Desire 320
i počnete da ga koristite.
・ Ako je baterija bila prazna nekoliko dana, potrebno je puniti
uređaj nekoliko minuta pre nego što ga uključite.
・ Za punjenje telefona HTC Desire 320 koristite isključivo isporučeni punjač i USB kabl. Kada je nivo baterije nizak, koristite punjač za punjenje baterije, a ne USB kabl i povezivanje s
računarom.
・ Ne vadite bateriju iz uređaja dok se puni.
1. Priključite manji kraj USB kabla u USB konektor.
2. Priključite drugi kraj USB kabla u punjač.
3. Punjenje ćete pokrenuti priključenjem punjača u električnu utičnicu.
・ Kao mera opreza, baterija će prekinuti punjenje ako se pregreje.
・ Savetujemo da proverite temperaturu baterije za vreme punjenja. Takođe, izbegnite punjenje baterije u vrućem okruženju.
・ Kada koristite Internet i punite bateriju istovremeno, uređaj se
može dodatno zagrejati. To nije ništa neobično.
・ Za očuvanje energije, isključite punjač iz utičnice nakon toga što
se Vaš uređaj napunio.
Uključivanje i isključivanje telefona
Uključivanje telefona
Pritisnite taster NAPAJANJE dok se ne upali ekran.
Kada prvi put uključite HTC Desire 320, potrebno je da zadate podešavanja.
15
Upoznavanje
Isključivanje telefona
1. Ako je ekran ugašen, pritisnite taster NAPAJANJE da bi se upalio,
zatim ga otključajte.
2. Pritisnite i držite taster NAPAJANJE nekoliko sekundi.
3. Dodirnite Isključi uređaj u meniju.
4. Dodirnite U redu.
16
Podešavanja telefona
Podešavanja telefona
Prva podešavanja Vašeg novog telefona
Kada prvi put uključite HTC Desire 320, potrebno je da zadate podešavanja.
Postupajte prema uputstvima na ekranu kako biste odabrali vrstu povezivanja na Internet, kako želite da zadate podešavanja svog novog telefona, i
drugo. Takođe,možete se ulogovati i na svoj Google® nalog.
Neke funkcije koje se povezuju na Internet, kao što su službe
prema mestu gde se nalazite ili automatsko sinhronizovanje online naloga, mogu prouzrokovati dodatne naknade za prenos podataka. Ove stavke možete uključiti ili isključiti i kasnije u
podešavanjima.
Prenos sadržaja iz Vašeg starog telefona
putem Bluetootha
Koristite Bluetooth® kako biste preneli sadržaj iz svog starog HTC telefona, i-Phonea ili bilo kojeg drugog telefona.
1. Ako prvi put zadajete podešavanja na svom novom HTC telefonu,
odaberite Prenos sadržaja;
Ili pređite na Podešavanja, pa dodirnite Prenesi sadržaj s drugog telefona.
2. Odaberite želite li da prenesete sadržaj s drugog Android telefona, iPhonea ili neke druge vrste telefona.
3. Pratite uputstva prikazana na svom novom telefonu za preuzimanje i
instalaciju HTC alata za prenos sasvog starog telefona. Pratite uputstva na oba telefona kako biste ih povezali.
4. Otvorite panel Obaveštenja na svom HTC Desire 320 uređaju i odaberite zahtev za uparivanje.
5. Kada vidite lozinku, dodirnite Poveži na oba uređaja.
6. Pričekajte dok se prenos ne završi,zatim, dodirnite Gotovo.
17
Podešavanja telefona
Instaliranje ažuriranja softvera
Ažuriranja softvera dostupna su periodično. Ako je uključena veza na Internet i ima ažuriranja softvera na raspolaganju, u statusnoj traci će se prikazati ikona obaveštenja o ažuriranju.
Ako ne želite preuzimati ažuriranja putem svoje veze prenosa podataka, odaberite Podešavanja>O telefonu>Ažuriranja softvera i
odaberite Ažuriraj samo putem Wi-Fi-a.
1. Otvorite Panel s obaveštenjima, zatim, dodirnite obaveštenje o ažuriranju.
2. Dodirnite Preuzmi.
3. Nakon završetka preuzimanja, odaberite da li želite da ažuriranje instalirate odmah ili kasnije.
Nakon ažuriranja, HTC Desire 320 će se isključiti i ponovo uključiti.
Ručno proveravanje ažuriranja softvera
1. Otvorite Podešavanja, a zatim, dodirnite O telefonu.
2. Dodirnite Ažuriranja softvera>Proveri. HTC Desire 320 će proveriti
ima li dostupnih ažuriranja softvera.
Ako nije uključena veza na Internet, od Vas će se zatražiti da uključite vezu prenosa podataka ili Wi-Fi. Kada uključite vezu sa Internetom, dodirnite >Proveri, kako biste proverili ima li dostupnih
ažuriranja softvera.
18
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Prva nedelja sa Vašim
novim telefonom
Osnove
Navigacijski tasteri na ekranu
HTC Desire 320 ima navigacione tastere na dnu ekrana, koji se rotiraju
kada promenite usmerenje svog uređaja.
Idi na prethodni ekran
Idi na početni ekran
Pokaži ikone nedavno korišćenih aplikacija
Pređite prstom preko bilo kojeg navigacionogog tastera za pristup Google
pretraživanju.
Pokreti prstiju
Upotrebljavajte pokrete prstiju za kretanje po Početnom ekranu, otvorenim aplikacijama, listanje kroz liste,i drugo.
Dodir
Ako želite birati stavke na ekranu, kao što su ikone
aplikacija i podešavanja, ili pritiskati tastere na
ekranu, samo ih kratko dodirnite prstom.
19
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Dodir i držanje
Ako želite otvoriti dostupne mogućnosti određene
stavke (na primer, nekog kontakta ili linka vebstrane), samo pritisnite i držite stavku.
Pomeranje ili klizanje
Brzo kliznite prstom vertikalno ili vodoravno po
ekranu za prelaz na druge Početne ekrane, listanje
dokumenta, i drugo.
Povlačenje
Pre povlačenja, dodirnite stavku, zatim, ostavite
prst pritisnut uz ekran. Prilikom povlačenja, ne podižite prst sve dok ne dođete na ciljni položaj.
20
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Pokret
Pokret po ekranu sličan je pomeranju, međutim, neophodno je pomerati prste pomoću lakših i bržih pokreta. Ovaj pokret prstom uvek
je orijentisan vertikalno, npr. prilikom razgledanja kontakata ili liste poruka.
Štipanje i razvlačenje
U nekim aplikacijama, kao što su Galerija, Poruke, Pošta ili veb-pretraživač,
možete razvući prste od sebe po
ekranu kako biste povećali sliku ili
tekst.
Uštinite ekran za smanjenje slike ili teksta.
21
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Stanje mirovanja
Stanje mirovanja štedi energiju baterije tako što prebacuje HTC Desire 320
na nisku potrošnju uz isključen ekran. Istovremeno, sprečava slučajno pritiskanje tastera kada imate HTC Desire 320 u svojoj torbi.
Uključivanje stanja mirovanja
Kratko pritisnite taster NAPAJANJE kako biste isključili ekran i prebacili telefon u stanje mirovanja.
Takođe, HTC Desire 320 će automatski preći u stanje mirovanja ako ga
određeno vreme ne koristite.
Vreme za koje će HTC Desire 320 preći u stanje mirovanja možete podesiti
u Podešavanjima>Ekrana.
Buđenje iz stanja mirovanja
Ako želite da ručno probudite HTC Desire 320, pritisnite taster NAPAJANJE. Nakon toga, treba otključati ekran.
HTC Desire 320 se automatski budi iz stanja mirovanja prilikom
dolaznog poziva.
Otključavanje ekrana
・ Povucite prema gore ako želite otključati ekran, povucite prema
desno ako želite odmah pristupiti HTC BlinkFeedu ili povucite levo
ako želite pristupiti Početnom ekranu.
・ Takođe, možete povući ikonu katanca prema gore, desno ili levo.
Ako ste postavili zaključavanje ekrana, za njegovo otključavanje telefon će
zatražiti crtež, PIN ili lozinku.
Ako ste postavili podsetnik događanja ili alarm, možete ga odložiti
ili isključiti i sa zaključanog ekrana.
Otvaranje aplikacije
・ Dodirnite aplikaciju na traci prečica u dnu Početnog ekrana.
・ Ako želite pogledati ekran Aplikacija, dodirnite
nite aplikaciju koju želite da upotrebite.
・ Na ekranu Aplikacija, dodirnite
tražite.
. Nakon toga, dodir-
, a zatim, unesite ime aplikacije koju
22
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Prelaz između nedavno otvorenih aplikacija
Lako možete prelaziti između aplikacija koje ste nedavno otvarali.
1. Dodirnite
taster.
2. Listajte po ekranu kako biste videli nedavno otvorene aplikacije.
・ Ako želite da uklonite aplikaciju sa liste,
povucite je prema levo ili desno.
・ Ako želite da pokrenete aplikaciju, samo
je dodirnite.
23
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Panel s obaveštenjima
Obaveštavajuće ikone u statusnoj traci olakšavaju pregled o porukama, događajima u kalendaru, alarmima i procesima u toku, kao što su podaci koji se
preuzimaju. Kada dobijete novo obaveštenje, možete otvoriti Panel s obaveštenjima radi kontrole kakvo ste obaveštenje ili novu informaciju dobili.
1. Kako biste otvorili Panel s obaveštenjima, pritisnite i držite statusnu
traku, zatim, povucite prst prema dole.
Ako imate više obaveštenja, listajte prema dole kako biste ih sve pregledali.
Da biste brzo pristupili Panelu sa obaveštenjima iz Brzih podešavanja, dodirnite
.
2. Na panelu Obaveštenja možete učiniti sledeće:
・ Da biste videli više informacija, kao što su e-mail i događanja, razmaknite dva prsta za proširenje obaveštenja. Za smanjivanje prikaza,
uštinite ekran.
・ Neka obaveštenja omogućuju Vam da odmah delujete. Na primer,
dodirnite obaveštenje o propuštenom pozivu da uputite poziv nazad
ili odgovorite SMS-om.
・ Dodirnite ikonu obaveštenja na levoj strani, kako biste otvorili odgovarajuću aplikaciju. Kako biste odbacili samo jedno obaveštenje na
listi, povucite levo ili desno.
・ Za odbacivanje svih obaveštenja i zatvaranje panela Obaveštenja, dodirnite.
3. Kako biste zatvorili panel Obaveštenja, proklizite prstom prema gore
ili dodirnite taster za zatvaranje .
Takođe, možete dodirnuti
da biste odbacili sva obaveštenja i zatvorili Panel s obaveštenjima.
24
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Korišćenje Brzih podešavanja
Korišćenjem opcije Brza podešavanja možete lako uključiti ili isključiti opcije Wi-Fi ili Bluetooth. Takođe, možete pronaći neke od prečica, kao što je
ona za pregled Vašeg profila.
1. Sa dva prsta povucite statusnu traku kako biste otvorili Brza podešavanja.
2. Za uključivanje ili isključivanje podešavanja, samo dodirnite znak.
Dok se nalazite u Panelu s obaveštenjima, možete dodirniti
biste se prebacili na Brza podešavanja.
da
Pogledajte svoja podešavanja
Želite da promenite ton zvona, postavite Wi-Fi povezivanje ili dodate svoje
naloge na HTC Desire 320? Ovo i mnoge druge stvari možete učiniti u Podešavanjima.
1. Otvorite Podešavanja direktno s panela Brza podešavanja ili sa
ekrana Aplikacije.
・ Povucite statusnu traku a dva prsta prema dole kako biste pristupili Brzim podešavanjima, a zatim, dodirnite Podešavanja.
・ Za pristup podešavanju sa početnog ekrana, dodirnite kako biste
došli na ekran Aplikacije, a zatim, dodirnite Podešavanja.
2. Ovo su neke od osnovnih podešavanja koja možete promeniti:
・ Dodirnite prekidačUklj./Isklj. pored stavki kao što je Wi-Fi, za uključivanje ili isključivanje iste stavke. Dodirnite samu stavku ako želite
da uredite njena podešavanja.
・ Dodirnite Zvuk ako želite da postavite ton zvona, odaberete zvučni
profil ili da promenite zvučna podešavanja za dolazne pozive.
・ Dodirnite Ekran ako želite da promenite pozadinu Početnog
ekrana, stil zaključanog ekrana, i drugo.
・ Dodirnite Dodaj nalog ako se želite upisati na svoj nalog e-maila,
društvenih mreža, i drugo.
・ Dodirnite Sigurnost za sigurnosna podešavanja HTC Desire 320, na
primer, zaključavanje ekrana.
Promena tona zvona, obaveštenja i zvukova
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Audio.
3. Dodirnite
pored Opšte;
Ili dodirnite
kako biste kreirali svoj audio profil, zatim, dodirnite
pored svog novog profila.
4. Dodirnite Ton zvona kako biste ga promenili.
5. Dodirnite Ton obaveštenja kako biste ga promenili.
25
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Snimanje ekrana HTC Desire 320
Želite da zabeležite rezultat svoje igre, napišete blog o funkcijama HTC Desire 320 ili da objavite ažuriranje statusa o pesmi koju upravo slušate?
Jednostavno, možete slikati svoj ekran i podeliti ga putem Galerije.
Pritisnite i držite NAPAJANJE i tastere za kontrolu glasnoće. Snimak
ekrana će se sačuvati u aplikaciji Galerija u albumu Slike ekrana.
HTC BlinkFeed
Živ Početni ekran
Ostanite u vezi s prijateljima ili primajte najnovije informacije o stvarima
koje Vas zanimaju direktno na Početnom ekranu uz HTC BlinkFeed. Pogledajte raznovrsni sadržaj novosti i svojih interesa, ažuriranja društvenih
mreža, i drugo.
・ Dodirnite oznaku za pregled sadržaja ili kako biste komentarisali
objave ili statuse.
・ Listajte na vrh i povucite ekran prema gore kako biste ručno osvežili informacije.
Dok ste u HTC BlinkFeedu, možete pritisnuti taster
da biste došli na vrh ekrana.
ili taster
・ Na HTC BlinkFeed ekranu pomerite prst udesno kako biste otvorili
meni i odabrali vrstu izvora za prikaz. Odaberite Naglašeno za prikaz drugog sadržaja i svog odabira vesti.
Uključivanje ili isključivanje HTC BlikFeeda
1. Na HTC BlinkFeedu pomerite dva prsta, a zatim, dodirnite
.
2. Dok je odabran HTC BlinkFeed, dodirnite Ukloni.
3. Za ponovno dodavanje, pomerite prst desno,a zatim, dodirnite
natpisom BlinkFeed.
sa
26
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Odabir novosti
Otkrijte priče i članke na HTC BlinkFeedu na temelju svojih interesa, omiljenih kategorija i popularnih kanala vesti ili veb-stranica.
1. Na HTC BlinkFeedu pomerite desno za otvaranje menija.
2. Dodirnite >Dodaj sadržaj.
3. Odaberite kategoriju.
4. Odaberite jedan izvor novosti ili više njih.
Da pregledate određenu novost, prvo dodirnite ime, a zatim, dodirnite
kako biste je dodali na svoj HTC BlinkFeed.
Uređivanje istaknutih novosti
Kada odaberete teme i servise za svoj HTC BlinkFeed, visoko rangirani tekstovi odabranih izvora, njihova ažuriranja, i drugo, biće prikazani na Vašem
HTC BlinkFeedu. Ako trenutno želite da vidite manje ažuriranja u svojim
istaknutim novostima, možete filtrirati izabrane teme i servise.
1. Na HTC BlinkFeedu proklizite desno za otvaranje menija.
2. Dodirnite >Podešavanja.
3. Dodirnite Izaberi istaknute novosti.
4. Odaberite izvore vesti i teme koje želite da se pojavljuju na Vašem
panelu Istaknute novosti.
Pretplaćivanje na više izdanja
Želite da ostanete informisani o trenutnim događanjima na više mesta?
Možete dodati nekoliko mesta. Na HTC BlinkFeedu proklizite desno za otvaranje menija.
1. Na HTC BlinkFeedu proklizite desno za otvaranje menija.
2. Dodirnite >Dodaj sadržaj.
3. Dodirnite
, pa zatim, odaberite mesto ili područje.
4. Odaberite izvor informacija koji želite dodati.
Dodavanje tema koje Vas zanimaju
U potrazi ste za određenom temom? Pretražite i odaberite teme koje Vas
zanimaju i koje želite da se prikažu na Vašem HTC BlinkFeedu.
1. Na HTC BlinkFeedu proklizite desno za otvaranje menija.
2. Dodirnite Traži sadržaj, a zatim, unesite temu koju tražite.
3. Dodirnite odabranu temu, a zatim, dodirnite
na listu Prilagođene teme.
kako biste je dodali
27
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Prikazivanje sadržaja iz vaših aplikacija i sa društvenih mreža
Pogledajte postove svojih prijatelja sa društvenih mreža ili prikažite sadržaj
sa svojih HTC aplikacija upravo na HTC BlinkFeedu.
Potrebno je da se ulogujete na nalog društvene mreže kako biste
videli ažuriranja na HTC BlinkFeedu.
1. Na HTC BlinkFeedu proklizite desno za otvaranje menija.
2. Dodirnite > Usluge i Aplikacije, a zatim, odaberite željene aplikacije
i društvene mreže.
Čitanje članaka na HTC BlinkFeed ekranu
1. Dok ste na HTC BlinkFeed ekranu, listajte prema gore ili dole kako
biste pronašli šta želite da čitate.
2. Dodirnite oznaku kako biste pregledali članak.
Čuvanje članaka za kasnije
Nemate vremena da čitate potencijalno zanimljiv članak?
Možete stvoriti obeleživač za članak i sačuvati ga na listu za kasnije čitanje.
Sprovedite jednu od sledećih radnji:
・ Dok pregledate članak, dodirnite
.
・ Na HTC BlinkFeed ekranu pritisnite i držite oznaku članka koji želite
označiti. Zatim, dodirnite Pročitaj kasnije.
Za pristup svojoj listi za čitanje na HTC BlinkFeed ekranu, listajte prema
desno, a zatim, dodirnite Lista za čitanje, koja se nalazi u meniju.
Brisanje oznaka na HTC BlinkFeedu
Želite ukloniti oznaku? Sada jednostavno možete ukloniti bilo koju oznaku
s HTC BlinkFeeda.
1. Na HTC BlinkFeed ekranu pritisnite i držite oznaku članka koji želite
ukloniti.
2. Dodirnite Ukloni.
28
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Objava ažuriranja na društvenoj mreži
Lako možete ažurirati status direktno sa Početnog ekrana.
Pre svega, morate biti prijavljeni na svoj profil određene društvene
mreže.
1. Na HTC BlinkFeedu, proklizite desno za otvaranje menija.
2. Dodirnite >Ažuriraj, pa odaberite društvenu mrežu.
3. Napišite svoje ažuriranje statusa i objavite ga na društvenoj mreži.
Rad sa tekstom
Odabir, kopiranje i lepljenje teksta
U aplikacijama kao što su veb-pretraživač i Pošta možete odabrati i kopirati tekst, zatim ga zalepiti ili podeliti.
1. Pritisnite i držite reč.
2. Povucite markere početka i kraja teksta radi označavanja okolnog
teksta koji želite odabrati.
3. Nakon izbora teksta koji želite da kopirate, dodirnite >Kopiraj ili
.
Odabrani tekst će se, nakon toga, kopirati u predmemoriju.
4. U polje za unos teksta (na primer, prilikom kreiranja e-maila), pritisnite i držite tačku gde želite da zalepite tekst.
5. Dodirnite Zalepi.
Za kopiranje adrese linka, pritisnite i držite link, a zatim, dodirnite
Kopiraj URL linka(ili Kopiraj adresu linka).
Deljenje teksta
1. Nakon odabira teksta koji želite da podelite, dodirnite > Podeli ili
).
2. Odaberite gde želite da zalepite i podelite odabrani tekst, kao što su
e-mail poruka ili ažuriranje statusa društvene mreže.
29
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
HTC Sense tastatura
Tastaturom HTC Sense pisanje je brzo i precizno.
・ Predviđanje reči takođeće Vam uštedeti vreme pisanja. Dok pišete, videćete predloge između kojih možete birati. Možete čak i dodati reči,
rečenice i prečice u rečnik predviđanja reči. Pogledajte Unos teksta
predviđanjem reči, na stranici 30.
・ Možete unositi reči i glasom. Pogledajte Unos teksta glasom, na stranici 32.
・ Uključite Trace tastaturu kako biste mogli unositi reči samo klizanjem prstom sa jednog slova na drugo. Pogledajte Upotreba Trace
tastature,na stranici 32.
・ Jednostavno klizite prstom desno za pristup tastaturi s brojevima i
simbolima;ili klizite levo za promenu jezika.
・ Tasteri imaju sekundarne brojeve, znakove interpunkcije i druge znakove koje možete brzo ubaciti bez potrebe prebacivanja na tastaturu
s brojevima i simbolima.
Na primer, samo pritisnite i držite taster na prvom redu za ubacivanje broja.
・ Odaberite jedan od smešaka, zatim ga ubacite direktno sa tastature.
・ Sakrijte ili prikažite tastere strelica na tastaturi. Ako u Podešavanjima
omogućite tastere strelica, one će se pojaviti na vertikalnoj tastaturi.
Unos teksta
Kada u nekoj aplikaciji dodirnete tekstualno polje, automatski će se prikazati tastatura na ekranu. Unesite slova i brojeve, promenite izgled tastature ili jezik, i još mnogo toga.
Dodirnite tastere na tastaturi na ekranu za unos slova i brojeva, kao i interpunkcijskih znakova i simbola.
・ Dodirnite za umetanje velikog slova. Dodirnite taj taster dvaput za
uključivanje opcije Caps Lock.
・ Pritisnite i držite tastere sa sivim znakovima pri vrhu za unos brojeva,
simbola ili naglašenih slova. S nekim tasterima povezano je više znakova ili naglasaka.
・ Klizite prstom desno za prikazivanje tastera sa brojevima i simbolima. Za povratak na glavnu tastaturu, klizite prstom levo.
・ Pritisnite v za zatvaranje tastature na ekranu.
Za prikazivanje podešavanja tastature, pritisnite i držite taster zareza ako vidite
iznad B znaka; Ili otvorite Podešavanja > Jezik i
tastaturai dodirnite
pored HTC Sense Input.
Odabiranje vrste tastature
Odaberite vrstu tastature koja odgovara Vašem načinu kucanja.
1. Odaberite Podešavanja, a zatim, dodirnite Jezik i tastatura.
2. Dodirnite
pored HTC Sense Input.
30
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
3. Dodirnite Odabir tastature > Vrste tastature.
4. Odaberite tastaturu koju želite koristiti.
Odabir i promena jezika
Ako je u uređaju HTC Desire 320 dostupno više jezika tastature, možete
odabrati koje jezike želite odabrati da se pojavljuju na Vašoj tastaturi.
1. Odaberite Podešavanja, a zatim, dodirnite Jezik i tastatura.
2. Dodirnite ±r pored HTC Sense Input.
3. Dodirnite Odabir tastature, a zatim, odaberite jezike koje želite.
Za promenu jezika tastature, učinite jedno od navedenog:
・ Povucite levo po ekranu preko tastature (opcija nije moguća ako koristite Trace tastaturu).
・ Dodirnite oznaku jezika (npr.
zan na tastaturi.
SRP )
sve dok ne vidite željeni jezik prika-
・ Dodirnite i držite oznaku za jezik, a zatim, povucite prst do jezika tastature koji želite da koristite.
Unos teksta predviđanjem reči
Da li Vam se dogodilo da ste počeli da unosite tekst a niste bili sigurni
kako se neke reči pišu? Uz opciju Unos teksta predviđanjem reči moći ćete
da vidite predviđenu reč odmah iznad tastature.
Predviđanje reči i unos teksta predviđanjem uključeni su u početnim podešavanjima telefona.
Ako želite uneti tekst uz opciju predviđanja reči, učinite jedno od navedenog:
・ Dodirnite razmak kako biste uneli označenu reč sa popisa reči.
・ Dodirnite reč sa popisa ponuđenih reči.
・ Dodirnite strelicu pored popisa ponuđenih reči kako biste videli više
mogućnosti.
U nekim jezicima tastature, npr. engleskom i španskom, ako ste
slučajno odabrali pogrešnu reč sa popisa ponuđenih reči, možete
se vratiti unazad i promeniti je tako što ćete dodirnuti reč i odabrati drugi unos.
31
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Postavljanje drugog jezika za opciju predviđanja reči
Možete odabrati dvojezičnost za opciju predviđanja reči. Dok kucate, biće
Vam ponuđene reči iz obaju jezika koja ste odabrali.
Dvojezičnost za opciju predviđanja reči moguća je samo za jezike
koji koriste latinicu.
1. Odaberite Podešavanja, a zatim, dodirnite Jezik i tastatura.
2. Dodirnite
pored HTC Sense Input.
3. Dodirnite Odabir tastature> Dvojezična predviđanja, pa zatim, odaberite željene jezike.
Dodavanje reči i rečenica u rečnik predviđanja reči
Dodajte često korišćena imena, akronime ili čak i rečenice u rečnik predviđanja reči, kako biste ih mogli lako naći u popisu predloga.
Pišite još brže, kreirajući tekstualne prečIce reči i rečenica. Umesto unošenja „Javiću ti se kasnije“, možete uštedeti nekoliko otkucaja kreiranjem
prečice „jtk“. U svojoj poruci ili e-mailu možete uneti samo „jtk“ i dodirnuti
razmak za unos cele rečenice.
Ova opcija je dostupna samo za jezike koji koriste latinicu.
1. Odaberite Podešavanja, a zatim, dodirnite Jezik i tastatura.
2. Dodirnite
pored HTC Sense Input.
3. Dodirnite Lični rečnik, odaberite kojem jeziku želite dodati reč, pa
dodirnite .
4. Unesite reč ili rečenicu, zatim, zadajte njenu prečicu.
5. Pritisnite
za zatvaranje tastature na ekranu.
6. Dodirnite
kako biste sačuvali reč ili frazu u rečnik.
Uređivanje ili brisanje reči i rečenica u rečniku predviđanja reči
1. Odaberite Podešavanja, a zatim, dodirnite Jezik i tastatura.
2. Dodirnite
pored HTC Sense Input.
3. Dodirnite Lični rečnik, a zatim, odaberite u kojem jeziku rečnika želite napraviti izmene.
・ Za uređivanje reči, rečenice ili prečica, dodirnite odgovarajuću
stavku u listi.
・ Za brisanje stavki iz rečnika, odaberite stavku i dodirnite
.
32
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Upotreba Trace tastature
Umesto dodira tastera na tastaturi, na ekranu možete „kliziti“ za unos reči.
Ova opcija je dostupna samo za jezike koji koriste latinicu.
1. Treba da uključite Trace tastaturu u Podešavanjima> Jezik i tastatura > HTC Sense Input.
2. Klizite prstom sa jednog slova na drugo kako biste uneli reč.
3. Kada je reč kompletna, podignite prst.
4. Ako želite nastaviti unos teksta, ponovno proklizite prstom preko
slova kako biste uneli sledeću reč.
Ako se prikaže reč koju niste tražili, možete:
・ Dodirnuti reč sa ponuđene liste.
・ Dodirnuti strelicu pored popisa ponuđenih reči kako biste videli
više mogućnosti.
Uključivanje ili isključivanje Trace tastature
1. Odaberite Podešavanja, a zatim, dodirnite Jezik i tastatura.
2. Dodirnite
pored HTC Sense Input.
3. Odaberite ili uklonite opciju Trace tastatura.
Unos teksta govorom
Nemate vremena za kucanje? Pokušajte da izgovorite reči koje želite uneti.
1. Ako je ovo prvi put da koristite unos teksta govorom, proverite pojavljuje li se oznaka mikrofona na ekranu tastature.
Ako ona nije prikazana, potrebno je prebaciti se na opciju unos teksta govorom. Idite na Podešavanja, dodirnite Jezik i tastatura i odaberite Google unos teksta govorom.
2. Dodirnite deo u koji želite da unesete tekst.
3. Na tastaturi na ekranu pritisnite i držite ‘ .
4. Kada se pojavi slika mikrofona, izgovorite reči koje želite napisati.
Za postavljanje jezika glasovnog unosa, dodirnite traku jezika
iznad slike mikrofona. Možete odabrati jedan jezik ili više njih.
Može se dogoditi da nisu dostupni svi jezici.
33
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
5. Ako reč ne odgovara tome što ste izgovorili i podvučena je, dodirnite
podvučenu reč kako biste je izbrisali ili pogledali druge opcije.
6. Unesite znakove interpunkcije tako što ćete izgovoriti njihov naziv
(na primer, recite„zarez“).
Za neke jezike nije dostupna opcija unošenja interpunkcijskih znakova govorom.
Baterija
Kontrola upotrebe baterije
Pogledajte nivo energije baterije odmah na statusnoj traci.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Baterija.
3. Odaberite Nivo baterije.
Kontrola istorije baterije
Videćete koju količinu energije baterije za aplikaciju upotrebljavaju izvori
kao što je CPU, kao i druge pojedinosti upotrebe. Proverite koliko dugo ste
upotrebljavali HTC Desire 320 od zadnjeg punjenja.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Baterija. Videćete listu aplikacija i procesa koji crpe energiju baterije, kao i koliko se energije troši.
3. Dodirnite stavku za koju želite videti pojedinosti potrošnje energije
baterije;ili odaberite graf kako biste videli kontrolu istorije baterije.
Kako produžiti trajanje baterije
Vreme do ponovnog punjenja baterije zavisi od toga kako koristite svoj
HTC Desire 320.
U slučajevima kada želite još više produžiti trajanje baterije, isprobajte
neke od sledećih saveta:
Proverite upotrebu baterije
Praćenje upotrebe baterije može Vam pomoći u utvrđivanju funkcija koje
najviše troše energiju, pa možete odabrati šta s time želite da učinite. Za
više pojedinosti, pogledajte Kontrola upotrebe baterije, na stranici 33.
34
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Upravljanje povezivanjem
・ Isključite bežične veze koje ne upotrebljavate. Za isključivanje veza
kao što su mobilni podaci, Wi-Fi ili Bluetooth, idite na Podešavanja.
・ Uključite GPS samo kada se traži precizna lokacija prilikom upotrebe
navigacije ili aplikacija koje zavise od lokacije. Pogledajte Uključivanje i isključivanje podešavanja lokacije, na stranici 65.
・ Uključite opciju Profil letenja samo kad Vam nije potrebna veza s Internetom i kada ne želite primati pozive i poruke.
Upravljanje ekranom
・ Smanjenje svetline ekrana, upotreba stanja mirovanja kada ga ne
upotrebljavate i jednostavna pozadina, takođe, pomažu u uštedi energije baterije.
・ Ne upotrebljavajte žive pozadine na Početnom ekranu. Animirani
efekti su, doduše, lepi za pokazivanje drugim ljudima, ali veoma
iscrpljuju bateriju.
Promena pozadine na jednostavnu crnu boju, takođe, može malo pomoći. Što se manje boje prikazuje, to se manje baterije troši.
Za više pojedinosti, pogledajte Podešavanja i sigurnost,na stranici 83, i
Lična podešavanja,na stranici 39.
Upravljanje aplikacijama
・ Instalirajte najnovija ažuriranja softvera i aplikacija.Ažuriranja ponekad obuhvataju i poboljšanje upotrebe baterije.
・ Deinstalirajte ili onemogućite aplikacije koje nikada ne upotrebljavate.
Mnoge aplikacije pokreću procese ili sinhronizuju podatke u pozadini,
čak i kada ih ne upotrebljavate. Ako imate aplikacije koje Vam više
ne trebaju, deinstalirajte ih.
Ako je aplikacija unapred instalirana i ne može se deinstalirati, još možete sprečiti njen neprekidan rad ili sinhronizovanje podataka, tako što
ćete je onemogućiti. U Podešavanjima >Aplikacija klizite prstom na
karticu Sve, dodirnite aplikaciju, zatim, dodirnite Onemogući.
Ograničite podatke i sinhronizovanje u pozadini
Podaci i sinhronizovanje u pozadini mogu trošiti puno energije baterije,
ako imate puno aplikacija koje sinhronizuju podatke u pozadini. Odredite
kojim aplikacijama se može postaviti manja učestalost sinhronizacije ili
ručna sinhronizacija.
・ Ako imate više e-mail naloga, razmotrite ručnu sinhronizaciju nekih
od njih.
・ U Play Storeu dodirnite >Podešavanja, zatim, uklonite kvačicu
pored stavke Automatsko dodavanje miniaplikacija za sprečavanje
automatskog dodavanja miniaplikacija na Početni ekran kadgod instalirate nove aplikacije. Takođe, možete ukloniti stavku Automatsko
ažuriranje aplikacija, ako preferirate ručno ažuriranje aplikacija u
PlayStoreu.
35
Prva nedelja sa Vašim novim telefonom
Ostali saveti
Kako biste uštedeli još više energije, pokušajte sledeće:
・ Smanjite glasnoću tona zvona i medija.
・ Minimizirajte upotrebu povratnih vibracija i zvukova. U Podešavanjima dodirnite Zvuk, > , pa odaberite one koji Vam ne trebaju i
možete ih onemogućiti.
・ Proverite podešavanja aplikacija, pošto i tu možete naći više mogućnosti za optimiziranje rada baterije.
36
Fotoaparat
Fotoaparat
Korišćenje Android fotoaparata
Snimite fantastične fotografije i video-snimke pomoću fotoaparata.
1. Otvorite aplikaciju Fotoaparat.
2. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
・ Za snimanje fotografije, dodirnite
.
・ Za početak snimanja videa, dodirnite
šetak snimanja.
・ Za slikanje autoportreta, dodirnite
prednju kameru,pa dodirnite
.
. Dodirnite
za zavr-
oznaku za prebacivanje na
・ Za snimanje panoramske fotografije,
dodirnite
. Pan. Pomerajte HTC Desire 320 lagano kako biste snimili fotografiju. Možete
dodirnuti oznaku stop
za zaustavljanje snimanja u bilo kom trenutku.
Takođe, možete prilagoditi fotoaparat tako što ćete dodirnuti
.
37
Galerija i video-zapisi
Galerija
Razgledanje fotografija i video-zapisa u
Galeriji
Prisetite se dobrih vremena. U Galeriji možete pogledati fotografije i
video-zapise iz HTC Desire 320. Možete razgledati fotografije prema događajima ili lokacijama, i drugo.
1. Otvorite aplikaciju Galerija.
2. Dodirnite i odaberite kako želite da uredite svoje fotografije i
video-zapise.
3. Dodirnite oznaku za razgledanje fotografija u Galeriji.
4. Dodirnite fotografiju ili video za pregled preko celog ekrana.
5. Proklizite levo za prikaz sledeće fotografije ili video-zapisa.
Uređivanje fotografija
Poboljšajte svoje fotografije!
Galerija ima niz alata za uređivanje, pomoću kojih možete rezati, rotirati i
dodavati efekte svojim slikama.
1. Odaberite sliku koju želite da uredite.
2. Dodirnite
. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
・ Odaberite efekat.
・ Dodirnite , a zatim, dodirnite Reži. Povucite okvir za izrezivanje
slika preko dela slike koji želite izrezati ili povucite oznake okvira
kako biste promenili njegovu veličinu.
・ Dodirnite , a zatim, dodirnite Rotiraj. Pritisnite i povucite gornji
deo slike u onu stranu u koju je želite rotirati.
Razgledanje i uređivanje video-zapisa
Želite da podelite dnevna događanja?
Pomoću aplikacije za uređivanje video-zapisa, Vaše najbolje fotografije i
video-zapisi automatski stvaraju kratki video-zapis sa pozadinskom muzikom i temom.
Ovaj video-zapis traje oko minut i po. Možete promeniti njegov sadržaj,
temu i muzičku podlogu, pa ga, takođe,sačuvati ili podeliti.
1. Otvorite aplikaciju Video Highlights.Snimci napravljeni istog dana
biće grupisani.
2. Dodirnite oznaku. Velika oznaka na vrhu ekrana automatski reprodukuje video-zapis, prikazujući najvažnije događaje određenog dana.
38
Galerija i video-zapisi
3. Za uređivanje najvažnijih događaja u video-zapisu:
・ Dodirnite Sadržaj, a zatim, odaberite oznake pored stavki koje želite uključiti ili isključiti iz video-zapisa.
・ Dodirnite
kako biste pomešali događaje.
4. Dodirnite Teme kako biste odabrali neku od mnogih slikovnih i muzičkih tema koje želite koristiti u video-zapisu.
5. Dodirnite Muzika kako biste promenili muzičku podlogu video-zapisa.
Za ponovno korišćenje odabrane muzičke podloge, dodirnite >Povratak na odabranu.
Ne kopirajte, ne reprodukujte i ne delite zaštićeni materijal ovom
aplikacijom ako nemate dopuštenje vlasnika materijala.
6. Za rezanje odabrane muzičke podloge, korišćenje zvuka koji je snimljen zajedno sa video-zapisom i reprodukovanje hronološkim sledom
događaja, dodirnite > Video i audio podešavanja.
7. Za reprodukovanje video-zapisa na celom ekranu, okrenite uređaj na
stranu.
8. Za kreiranje datoteke, dodirnite >Sačuvaj.
Navedeni zapis biće sačuvan u albumuVideo Highlights.
9. Za deljenje video-zapisa, dodirnite
nja video-zapisa.
i odaberite željeni način delje-
39
Galerija i video-zapisi
Lična podešavanja
Pozadinska slika
Odaberite jednu od dostupnih pozadina ili koristite bilo koju fotografiju
koju ste snimili fotoaparatom.
1. Pritisnite i držite prazan prostor na vidžet panelu.
2. U meniju dodirnite Pozadina početnog ekrana.
3. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
HTC pozadine
Odaberite prethodno postavljenu pozadinsku
sliku i dodirnite Pretpregled.
Žive pozadine
Odaberite neku od prethodno postavljenih animiranih pozadina, zatim, dodirnite Pretpregled.
Galerija
Odaberite postojeću fotografiju i odsecite suvišne
krajeve.
4. Dodirnite Gotovo ili Primeni.
Traka za lansiranje
Traka za lansiranje daje Vam pristup najčešće korišćenim aplikacijama (i
ostalim prečicama) samo jednim dodirom. Možete zameniti aplikacije na
traci za lansiranje onima koje se često koriste.
1. Pritisnite i držite aplikaciju koju želite zameniti, a zatim je povucite
na .
2. Dodirnite iii da odete na panel Aplikacija.
3. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na prazan prostor na
traci za lansiranje.
・ Možete i grupisati aplikacije na traci za lansiranje u mapu.
・ Aplikacije (ili druge prečice) na zaključanom ekranu iste su kao i
one na traci za lansiranje.
40
Lična podešavanja
Dodavanje vidžeta na Početni ekran
Vidžeti omogućuju lakši pristup informacijama i sadržajima koji su Vam
bitni. Izaberite iz niza vidžeta i dodajte one najkorisnije na svoj Početni
ekran.
1. Pritisnite i držite prazan prostor na vidžet panelu.
2. U meniju dodirnite Dodaj aplikacije i vidžete.
3. Dodirnite
>vidžeti.
4. Listajte kroz vidžete ili dodirnite
radi traženja određenog vidžeta.
5. Pritisnite i držite, a zatim, povucite vidžet na panel na koji ga želite
dodati.
Promena podešavanja vidžeta
Možete promeniti osnovna podešavanja nekih vidžeta.
1. Pritisnite i držite vidžet na početnom ekranu, a zatim ga povucite
.
2. Prilagodite podešavanja vidžeta.
Promena veličine vidžeta
Veličina nekih vidžeta se može menjati nakon toga što ih dodate na svoj
Početni ekran.
1. Pritisnite i držite vidžet na početnom ekranu, a zatim, otpustite prst.
Ako se pojavi rub, to znači da se veličina vidžeta može menjati.
2. Povucite rub kako biste povećali ili smanjili veličinu vidžeta.
Dodavanje prečica na Početni ekran
Dodajte aplikacije koje često koristite na bilo koji vidžet panel svog Početnog ekrana. Takođe, možete dodati prečice za često korišćena podešavanja, označene veb-stranice, i još mnogo toga.
1. Pritisnite i držite prazan prostor na vidžet panelu.
2. U meniju dodirnite Dodaj aplikacije i vidžete.
3. Dodirnite
>Aplikacije i prečice.
41
Lična podešavanja
4. Listajte kroz aplikacije ili prečice ili pak dodirnite
ljenog.
radi traženja že-
5. Dodirnite i držite, a zatim, povucite aplikaciju ili prečicu na željeni vidžet panel kako biste ga dodali.
Da biste dodali aplikaciju sa ekrana Aplikacija,dodirnite i držite
aplikaciju, a zatim je povucite na vidžet panel.
Uređivanje panela Početnog ekrana
Dodavanje ili uklanjanje vidžet panela
・ Nećete biti u mogućnosti da dodate novi vidžet panel ako već
imate iskorišćen maksimalan broj.
・ HTC BlinkFeed se uvek pojavljuje kao prvi panel (ako nije uklonjen). Vidžet panel se ne može dodati pre HTC BlinkFeeda.
1. Pritisnite i držite prazan prostor na vidžet panelu.
2. U meniju dodirnite Upravljanje stranicama početnog ekrana.
3. Da biste dodali novi vidžet panel, povucite prstom ulevo dok se ne
pojavi
ikona, a zatim je dodirnite.
4. Da biste uklonili vidžet panel, pomerite prste ulevo ili udesno dok ne
vidite panel, a zatim, dodirnite Ukloni.
5. Kad završite, dodirnite
.
Uređivanje vidžet panela
Vidžet panel se ne može pomerati i umetnuti pre HTC BlinkFeeda.
1. Za podešavanje početnog ekrana, pređite dvama prstima preko HTC
BlinkFeeda ili bilo kojeg vidžet panela.
2. Pritisnite i držite oznaku vidžet panela, a zatim je povucite levo ili
desno na mesto koje želite.
3. Kada završite sa uređivanjem panela vidžeta, dodirnite
.
42
Lična podešavanja
Premeštanje vidžeta ili ikone
Možete jednostavno premestiti vidžet ili ikonu s jednog vidžet panela na
drugi.
1. Pritisnite i držite vidžet ili ikonu jednim prstom.
2. Uz još jedan prst, idite levo ili desno za rotiranje ekrana na drugi vidžet panel.
3. Otpustite vidžet ili ikonu.
Uklanjanje vidžeta ili ikone
1. Pritisnite i držite vidžet ili ikonu koju želite da uklonite, a zatim ih povucite na .
2. Kad vidžet ili ikona pocrveni, podignite prst.
Promena glavnog Početnog ekrana
Postavite HTC BlinkFeed ili vidžet panel kao početni ekran.
1. Pritisnite i držite prazan prostor na vidžet panelu.
2. U meniju dodirnite Upravljanje stranicama početnog ekrana.
3. Povucite prst levo ili desno dok ne vidite panel koji želite da koristite
kao svoj glavni početni ekran.
4. Dodirnite Postavi kao početni.
5. Dodirnite
,.
Ako dodirnete , iz aplikacije će Vas vratiti na poslednji panel na
kojem ste bili. Samo dodirnite ponovo kako biste se vratili na
Početni ekran.
43
Lična podešavanja
Grupisanje aplikacija na vidžet panelu i traci
za lansiranje
1. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugu aplikaciju
radi izrađivanja mape.
2. Dodirnite mapu da biste je otvorili.
3. Dodirnite naslovnu traku mape, a zatim, unesite novi naziv mape.
4. Dodajte još aplikacija u mapu. Dodirnite
dodirnite Gotovo.
odabir aplikacije, a zatim,
Takođe, možete dodati prečice podešavanja ili informacija u mapu. Prvo
dodajte prečicu na vidžet panel, a zatim ga povucite do mape.
Uklanjanje stavki iz mape
1. Na traci za lansiranje ili vidžet panelu dodirnite mapu da biste je otvorili.
2. Dodirnite i držite aplikaciju ili prečicu u mapi, a zatim je povucite na
.
Uređivanje aplikacija
Na ekranu Aplikacija, možete prerasporediti aplikacije i promeniti izgled.
1. Iz HTC BlinkFeeda ili bilo kojeg vidžet panela, dodirnite
.
2. Dodirnite , a zatim, odaberite kako želite da uredite aplikacije, na
primer, alfabetskim redosledom.
Ako želite da grupšete aplikacije u mape i da ih prerasporedite, odaberite Prilagođeno.
3. Dodirnite >Veličina i izaberite hoćete li prikazati više ili manje aplikacija po stranici.
Pomeranje aplikacija i mapa
1. Na panelu Aplikacija dodirnite
>Prilagođeno.
2. Dodirnite >Uređivanje aplikacija.
3. Pritisnite i držite aplikaciju ili mapu, a zatim, učinite jedno od sledećeg:
・ Povucite aplikaciju ili mapu na drugo mesto na istoj stranici. Pričekajte dok ne vidite da se ikona pomerila pre nego što podignete prst.
・ Dovucite aplikaciju ili mapu do strelice
cili na drugi panel.
ili
kako biste ih preba-
4. Kada završite s uređivanjem aplikacija i mapa, dodirnite
.
44
Lična podešavanja
Grupisanje aplikacija u mape
1. Na panelu Aplikacija dodirnite
>Prilagođeno.
2. Dodirnite >Uređivanje aplikacija.
3. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugu aplikaciju
radi izrađivanja mape.
4. Za dodavanje više aplikacija, povucite svaku aplikaciju do mape.
5. Za dodeljivanje naziva mapi, otvorite mapu, dodirnite njenu naslovnu
traku, a zatim, upišite ime mape.
6. Kada završite, dodirnite
.
Uklanjanje aplikacija iz mape
1. Na panelu Aplikacija dodirnite
>Prilagođeno.
2. Dodirnite >Uređivanje aplikacija.
3. Dodirnite mapu da biste je otvorili.
4. Dodirnite i držite aplikaciju, pa je zatim povucite na ekran Aplikacija.
Pričekajte dok ne vidite da se ikona pomerila pre nego što podignete
prst.
5. Kada završite sa uklanjanjem aplikacija,dodirnite
.
Skrivanje i otkrivanje aplikacija
1. Na panelu aplikacija dodirnite >Sakrij/otkrij aplikacije.
2. Odaberite aplikacije koje želite sakriti ili uklonite oznake iz potvrdnih
okvira da ih otkrijete.
3. Dodirnite Gotovo.
Dodavanje vidžeta na zaključani ekran
Izaberite iz našeg izbora vidžeta za zaključani ekran.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Sigurnost, a zatim, odaberite opciju Omogući vidžete.
3. Na zaključanom ekranu povucite od desnog ruba, sve dok ne vidite
ikonu .
4. Dodirnite
.
5. Dodirnite vidžet koji želite dodati na zaključani ekran.
45
Lična podešavanja
Isključivanje opcije zaključavanja ekrana
Želeli biste da ne morate otključavati svoj telefon svaki put kada ga probudite? Možete isključiti opciju zaključavanja ekrana u Podešavanjima.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Sigurnost > Zaključavanje ekrana > Ništa.
Za ponovno uključivanje opcije zaključavanje ekrana, u Sigurnosnim podešavanjima dodirnite Zaključavanje ekrana> Zaključaj ekran.
46
Telefonski pozivi
Telefonski pozivi
Upućivanje poziva
Možete ili direktno uneti broj ili upotrebiti funkciju Pametno pozivanje za
brzo upućivanje poziva.
1. Otvorite aplikaciju Telefon.
2. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
・ Dodirnite kako biste otvorili tastaturu, unesite broj telefona,
zatim, dodirnite .
・ Listajte kroz popis brojeva u Istoriji poziva
i odaberite ime kontakta ili broj telefona koji želite da pozovete .
・ Proklizite prema gore i dodirnite
3. Za prekid poziva, dodirnite
kontakt koji želite da pozovete.
.
Upotreba brzog biranja
1. Otvorite aplikaciju Telefon.
2. Na ekranu tastature:
・ Taster broja 1 uopšteno je rezervisan za govornu poštu. Pritisnite i
držite isti taster za upućivanje poziva govornoj pošti i preslušavanje glasovnih poruka.
・ Pritisnite i držite taster koji je povezan sa određenim kontaktom
kako biste uputili poziv.
Dodela tastera za brzo biranje
1. Otvorite aplikaciju Telefon.
2. Dodirnite >Brzo biranje. Takođe, možete na brojčaniku pritisnuti i
držati taster koji još nije dodeljen.
3. Na ekranu Brzo biranje odaberite telefonski broj kontakta koji želite
koristiti, zatim, taster brzog biranja koji mu želite dodeliti.
4. Odaberite kontakt s liste.
47
Telefonski pozivi
Upućivanje hitnog poziva
U nekim regijama možete sa HTC Desire 320 upućivati hitne pozive iako
nemate stavljenu SIMkarticu ili Vam je SIMkartica blokirana.
Ako nemate signal, nećete moći uputiti hitan poziv.
1. Otvorite aplikaciju Telefon.
2. Pozovite broj za hitne pozive koji važi u Vašoj mreži, zatim, dodirnite
Poziv .
Ako ste omogućili a zaboravili lozinku ili uzorak za otključavanje, i
tako možete uputiti hitan poziv�tako što ćete dodirnuti Hitni
poziv na ekranu.
Prihvatanje ili odbijanje poziva
Prilikom dolaznog poziva,pojaviće se ekran Dolazni poziv.
・ Pritisnite i držite
.
kako biste videli opcije,a zatim, odaberite
ili
・ Za odbijanje poziva i slanje tekstualne poruke pozivaocu, povucite
na
, a zatim, odaberite poruku koju želite poslati.
Utišavanje tona zvona bez odbijanja poziva
Sprovedite jednu od sledećih radnji:
・ Dodirnite taster za glasnoću zvuka.
・ Pritisnite taster NAPAJANJE.
Šta mogu da radim u toku poziva?
U toku govora možete uključiti ili isključiti glasni govor, zadržati govor, i
drugo.
Zadržavanje poziva
Da biste zadržali poziv, dodirnite
nite .
. Da biste nastavili poziv, ponovo dodir-
48
Telefonski pozivi
Prebacivanje sa jednog poziva na drugi
Ako već govorite i prihvatite drugi poziv, možete se prebacivati s jednog
poziva na drugi.
1. Kada prihvatite drugi poziv, dodirnite
zadržavanja prvog poziva .
prihvatanja drugog poziva i
2. Da se prebacite s jednog poziva na drugi, dodirnite
.
Uključivanje i isključivanje glasnog govora tokom poziva
Da biste smanjili potencijalni rizik oštećenja sluha, ne držite HTC
Desire 320 uz uho ako je uključen glasni govor.
・ Dodirnite
・ Dodirnite
na ekranu za uključivanje glasnog govora.
na ekranu za isključivanje glasnog govora.
Isključivanje mikrofona u toku poziva
Na ekranu poziva dodirnite za prebacivanje između režima uključenog i
isključenog mikrofona.
Uspostavljanje konferencijske veze
Konferencijski poziv s prijateljima, porodicom ili saradnicima veoma je jednostavan. Uputite prvi poziv (ili prihvatite poziv), zatim, jednostavno uspostavite svaki sledeći poziv i dodajte ga u konferenciju.
Uverite se da Vaša SIMkartica omogućava usluge konferencijske
veze. Za više detalja, kontaktirajte sa svojim mobilnim operaterom.
1. Uputite poziv prvom učesniku konferencije.
2. Nakon uspostavljanja veze, dodirnite >Dodaj poziv, pa uputite poziv
drugom učesniku. Prvi učesnik stavljen je na čekanje.
3. Kada uspostavite vezu s drugim učesnikom, dodirnite >Spoj pozive.
49
Telefonski pozivi
4. Da dodate novog učesnika, dodirnite >Dodaj poziv, zatim, pozovite
broj kontakta.
5. Nakon uspostavljanja veze, dodirnite >Spoj pozive za dodavanje
učesnika u konferencijsku vezu.
6. Da završite konferencijske veze, dodirnite
Završi poziv.
Proveravanje poziva u Istoriji poziva
Proverite propuštene, upućene i primljene pozive u Istoriji poziva.
1. Otvorite aplikaciju Telefon.
2. Dodirnite
za pregledanje Istorije poziva.
3. Dodirnite ime ili broj na listi kako biste videli više informacija o
unosu;ili dodirnite
pored unosa kako biste uputili poziv.
Za prikaz dolaznih - dodirnite plavu, odlaznih - zelenu ili propuštenih poziva
- crvenu strelicu.
Dodavanje novog broja telefona kontaktu iz Istorije poziva
1. U Istoriji poziva
kontaktu.
dodirnite broj telefona, a zatim, dodirnite Dodaj
2. Odaberite želite li stvoriti novi kontakt ili priložiti broj već postojećem kontaktu.
Prebacivanje između tihog, vibrirajućeg i
normalnog načina rada
Sprovedite jednu od sledećih radnji:
・ Za promenu sa tihog na normalni način rada, pritisnite taster Podizanje glasnoće.
・ Za promenu sa vibrirajućeg na normalni način rada, dvaput pritisnite
taster Podizanje glasnoće.
・ Pritisnite i držite nekoliko sekundi taster NAPAJANJE kako biste izabrali zvučni profil iz menija.
50
Poruke
Poruke
Slanje poruke ili multimedijalne poruke
pomoću Android poruke
1. Otvorite aplikaciju Poruke.
2. Dodirnite
.
3. Unesite ime kontakta ili broj telefona u polje Za.
4. Dodirnite polje u kojem piše Dodaj tekst, pa zadajte svoju poruku.
・ Broj znakova jedne tekstualne poruke ograničen je. Ako prekoračite taj broj, tekstualna poruka će biti dostavljena kao jedna,
međutim, biće Vam naplaćena kao više od jedne poruke.
・ Tekstualna poruka će automatski postati multimedijalna poruka
ako unesete e-mail adresu primaoca, ako zadate predmet poruke, priključite prilog ili napišete veoma dugu poruku.
5. Za dodavanje priloga, dodirnite
šta želite da priložite.
6. Dodirnite
, odaberite vrstu priloga i označite
za slanje poruke ili dodirnite
za čuvanje skice.
Prikazivanje i spremanje priloga iz multimedijalne poruke
・ Ako je u poruci priložena slika ili video-zapis, dodirnite njihovu oznaku
kako biste videli sadržaj.
・ Za čuvanje priloga, dodirnite i držite multimedijalnu poruku (ne oznaku), a zatim, u meniju odaberite opciju čuvanja priloga.
51
Kontakti
Kontakti
Vaša lista kontakata
Aplikacija Kontakti prikazuje listu svih kontakata koji se nalaze na online
nalozima na koje ste prijavljeni.
1. Otvorite aplikaciju Kontakti.
2. U listi kontakata možete:
・ Otvoriti svoj profil i uređivati svoje kontaktne informacije.
・ Kreirati, uređivati, tražiti i slati kontakte.
・ Dodirnuti fotografiju kontakta radi prikaza mogućnosti brzog povezivanja s kontaktom.
Za sortiranje Kontakata po imenu ili prezimenu, dodirnite > Podešavanja > Sortiraj po.
Filtriranje Vaše liste kontakata
Ako je lista kontakata postala predugačka, možete odabrati s kojih naloga
treba prikazivati kontakte.
1. Na kartici
Kontakti dodirnite >Kontakti za prikaz.
2. Odaberite online naloge koji sadrže kontakte koje želite prikazati.
Ako želite da filtrirate kontakte prema grupama, odaberite Prilagodi, zatim, odaberite grupe kontakata koje želite da budu prikazane.
Traženje kontakata
1. Otvorite aplikaciju Kontakti.
2. Dodirnite
i unesite prvih nekoliko slova imena kontakta.
Postavljanje Vašeg profila
Sačuvajte svoje lične kontaktne informacije kako biste ih lako mogli poslati
drugim ljudima.
1. Na kartici
Kontakti dodirnite Moj profil.
2. Dodirnite Uredi moju vizit kartu.
3. Za dodavanje više informacija (npr. svoje Internet stranice), dodirnite
Dodaj polja.
4. Dodirnite Gotovo.
52
Kontakti
Dodavanje novog kontakta
1. Na kartici Kontakti
dodirnite
.
2. Odaberite gde želite da sačuvate novi kontakt.
3. Dodirnite polje Ime, zatim, unesite ime kontakta.
4. U odgovarajuća polja unesite kontaktne informacije.
5. Ako je dostupno, možete dodirnuti Dodaj polja, kako biste upisali
više informacija.
6. Dodirnite Gotovo.
Uređivanje informacija o kontaktima
1. Na kartici Kontakti
dodirnite kontakt kako biste videli detalje.
2. Dodirnite >Uredi.
3. Unesite nove informacije.
4. Dodirnite Gotovo.
Kontaktiranje sa osobom
1. Otvorite aplikaciju Kontakti.
2. Dodirnite fotografiju kontakta (ne ime), zatim, odaberite kako želite
komunicirati s istom osobom.
Uvoz kontakata sa SIMkartice
1. Na kartici Kontakti, dodirnite >Uvoz/Izvoz kontakata.
2. Odaberite SIMkarticu na kojoj se nalazi sačuvani kontakt.
3. Ako ste ulogovani na svoj e-mail nalog, odaberite onaj nalog koji želite koristiti za skladištenje uvoza kontakata. Svoje kontakte, takođe,
možete sačuvati na svom Google nalogu.
4. Odaberite kontakte koje želite uneti.
53
Kontakti
Uvoz kontakata iz memorije
1. Na kartici Kontakti, dodirnite >Uvoz/Izvoz kontakata.
2. Odaberite gde želite sačuvati podatke o kontaktu.
3. Ako ste ulogovani na neki od svojih e-mail naloga, odaberite koji
nalog želite da koristite za čuvanje kontakta. Takođe, kontakt možete sačuvati i na svom Google nalogu. HTC Desire 320 će automatski uvesti kontakte iz .vcf datoteka.
Slanje informacija o kontaktima
1. U aplikaciji Kontakti, odaberite kontakt koji želite da pregledate.
2. Dodirnite >Podeli.
3. Odaberite kako želite da podelite .vcf datoteku.
Grupe kontakata
Razvrstajte svoje prijatelje, porodicu i kolege u grupe.
Kreiranje grupe kontakata
1. Na traci Grupe dodirnite
stvorite grupu.
i
odaberite nalog na kojem želite da
2. Unesite naziv grupe.
3. Unesite ime kontakta ili dodirnite
za odabir kontakata.
Na listu možete dodati samo one kontakte koji se nalaze na nalogu na kojem stvarate grupu.
4. Kada ste odabrali kontakte za grupu, dodirnite Gotovo ili U redu.
Uređivanje grupe kontakata
1. U kartici Grupe
odaberite grupu koju želite urediti.
2. Dodirnite >Uredi. Možete:
・ Promeniti naziv grupe.
・ Dodati više kontakata u grupu.
・ Izbrisatikontakte iz grupe.
3. Dodirnite Završi ili U redu.
54
Pretraživač i veb-pretraživač
Pretraživač i veb-pretraživač
Pretraživanje HTC Desire 320 i Interneta
Možete tražiti informacije u HTC Desire 320 i na Internetu pomoću Google
Searcha. Pokrenite pretragu tako što ćete uneti ključnu reč ili upotrebite
Google Voice Search™.
Pretraga na Internetu i u HTC Desire 320
Određene aplikacije, kao što su Kontakti ili Pošta, imaju svoje
funkcije pretrage, koje možete koristiti samo unutar tih aplikacija.
1. Otvorite aplikaciju Google ili povucite prema gore od tastera .
2. U polje za pretragu unesite reči koje želite tražiti. Tokom unosa, odgovarajuće stavke iz HTC Desire 320 i predlozi Google veb-pretrage
prikazaće se u listi.
Ako želite da tražite informacije samo u HTC Desire 320, klizite prstom gore po ekranu, zatim, dodirnite Pretraži telefon.
3. Ako se to što tražite nalazi u listi predloga, dodirnite istu stavku za
otvaranje u odgovarajućoj aplikaciji.
Pretraga Interneta pomoću glasa
Upotrebljavajte Google glasovnu pretragu kako biste našli informacije na
Internetu jednostavno govoreći u mobilni telefon HTC Desire™ 320.
1. Otvorite aplikaciju Google ili povucite prema gore od tastera .
2. Recite „Google“, pa izgovorite šta želite da tražite. Nakon unosa,prikazaće se rezultati Google veb-pretrage.
3. Ako se to što tražite nalazi u listi predloga, dodirnite istu stavku za
otvaranje u odgovarajućoj aplikaciji. U suprotnom,dodirnite za ponovnu pretragu.
Postavljanje mogućnosti pretrage
1. Otvorite aplikaciju Google ili povucite prema gore od tastera A.
2. Dodirnite >Podešavanja kako biste postavili sledeće opcije:
Pretraga telefona
Odaberite koje aplikacije u HTC Desire 320 želite
da obuhvatite pretragom.
Glas
Postavite jezik za Google Voice Search, izlaz govora, i drugo.
55
Pretraživač i veb-pretraživač
Privatnost i na- Upravljajte istorijom lokacija, omogućite prikaz
lozi.
nedavnih veb-pretraga ili izbrišite istoriju pretraživanja.
Obaveštenja
Uključite ili isključite obaveštenja o ažuriranjima
Google Now.
Preuzimanje ažurnih informacija sa Google Now
Želite znati prognozu vremena pre jutarnjeg odlaska na posao? Google
Now će Vam pružiti brze i ažurne informacije koje Vam najviše trebaju – i to
bez pretrage.
Zavisno od Vaše lokacije, doba dana i prethodnih Google pretraga, Google
Now će prikazati kartice sa informacijama koje obuhvataju:
・ Prognozu vremena za današnji dan i naredne dane.
・ Stanje saobraćaja na Vašem putu na posao i prilikom povratka kući.
・ Kako da dođete na svoj sledeći sastanak i vreme koje Vam je potrebno
za put.
・ Sledeći tramvaj ili autobus koji stiže u stanicu.
・ Stanje igre i izglede Vaše omiljene ekipe dok uživate u igri.
Za ažuriranje informacija, samo povucite ekran prema dole.
Podešavanja Google Now
Pre podešavanja Google Now:
・ Uverite se da ste prijavljeni na svoj Google nalog.
・ Uključite lokacijske usluge i uverite se da ste povezani na Internet. Za više informacija o uključivanju lokacijskih usluga, pogledajte Uključivanje ili isključivanje lokacijskih usluga, na
stranici 65.
1. Otvorite aplikaciju Googleili povucite prema gore od tastera .
2. Dodirnite Dalje na ekranu Dohvati Google Now!
3. Dodirnite Da, prihvatam. Na ekranu Google Search počeće da seprikaziuju informativne kartice Google Now.
4. Ako želite da pogledate sve dostupne informativne kartice, dodirnite
Više.
Na ekranu Google Search prikazivaće se više informativnih kartica kada budete upotrebljavali HTC Desire 320 za pretragu Interneta, kreiranje sastanaka, i drugo.
56
Pretraživač i veb-pretraživač
Promena podešavanjakartica
Postavke Google Now kartica možete lako prilagoditi tako da odgovaraju
Vašim potrebama za informacijama. Na primer, na kartici Promet možete
promeniti svoju adresu stanovanja i posla ili odabrati u koje doba dana se
treba pojavljivati kartica Vreme. Takođe, možete sprečiti da se kartica pojavljuje na ekranu Google Search.
1. Otvorite aplikaciju Google ili povucite prema gore od tastera .
2. Na kartici dodirnite .
3. Postavite opcije za karticu.
Na nekim karticama možete uneti više informacija, npr. svoju
adresu stanovanja i posla ili odabrati sportsku ekipu za koju navijate ili novosti u vezi sa deonicama koje Vas zanimaju. Dodirnite .
Uklanjanje i skrivanje kartica
1. Otvorite aplikaciju Google ili povucite prema gore od tastera .
2. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
・ Kako biste uklonili karticu, pomerite je nalevo ili nadesno.
・ Kako biste sprečili pojavljivanje kartice na ekranu Google pretraživača, dodirnite na kartici i, zatim, uklonite opciju primanja ažuriranja.
Isključivanje opcije Google Now
1. Otvorite aplikaciju Google ili povucite prema gore od tastera .
2. Listajte do dna ekrana, zatim, dodirnite
>Podešavanja.
3. Dodirnite opciju Uklj./Isklj.pored Google Now oznake, zatim, odaberite opciju Isključi.
Pretraživanje Interneta
Posetite svoje omiljene Internet stranice ili pretražujte pomoću aplikacije
Google Chrome™.
1. Otvorite aplikaciju Google Chrome.
2. Dodirnite URL traku na vrhu ekrana.
3. Unesite adresu veb-stranice ili tražite pomoću ključnih reči.
4. Za otvaranje više kartica za pretraživanje, dodirnite
>Nova kartica.
5. Za povratak na prethodnu stranicu, dodirnite taster
.
57
Pretraživač i veb-pretraživač
Dodavanje obeleživačaveb-stranici
Dodajte obeleživače svojim omiljenim veb-stranicama, kako biste im mogli
brzo pristupati.
1. Dok pregledate veb-stranicu, dodirnite >
.
2. Na ekranu Dodaj stranicu u obeleživače možete urediti naziv obeleživača, sinhronizovati obeleživač s online nalogom ili spremiti obeleživač u mapu nove kategorije.
3. Dodirnite Sačuvaj.
Ako želite da pogledate i otvorite obeleživač, dodirnite >Obeleživači.
Idite na obeleživačkoji želite da otvorite, zatim ga dodirnite.
Brisanje istorijepregledanja
1. Za vreme pregledanja Internet stranice, dodirnite > Podešavanja >
Privatnost, pa zatim, dodirnite Obriši istoriju pregledanja.
2. Odaberite koje vrste podataka želite obrisati, pa zatim, odaberite
Obriši.
58
E-mail
Dodavanje novog e-mail naloga
Postavite e-mail naloge, kao što su Microsoft® Exchange ActiveSync®
nalog ili nalog koji koristi veb-hosting uslugu.
・ Ako dodajete Microsoft® Exchange ActiveSync® ili POP3/IMAP
e-mail nalog, zatražite više informacija o uslugama svog mrežnog operatera ili pružaocausluga.
・ Neki e-mail nalozi, kao što su korporativni e-mail nalozi, mogu
tražiti dopuštenje od administratora.
1. Otvorite aplikaciju Pošta.
2. Unesite e-mail adresu i lozinku svog e-mail naloga, zatim, dodirnite
Dalje.
3. Odaberite vrstu e-mail naloga.
4. Odaberite opcije ažuriranja za nalog, zatim, dodirnite Dalje.
5. Unesite naziv svog e-mail naloga, zatim, dodirnite Dalje.
Za dodavanje više e-mail naloga u aplikaciji Pošta, dodirnite
nja > Dodaj nalog.
>Podešava-
59
E-mail
Razgledanje primljenih poruka u pošti
Aplikacija Pošta je mesto gde možete čitati, slati i organizovati e-mail poruke
sa jednog e-mail naloga ili sa više njih koje ste postavili u HTC Desire 320.
1. Otvorite aplikaciju Pošta. Prikazaće se primljene e-mail poruke jednog od Vaših e-mail naloga.
2. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
・ Dodirnite poruku koju želite pročitati.
・ Za prelaz između e-mail mapa, dodirnite
lite da razgledate.
, a zatim, mapu koju že-
・ Za prikaz e-mail poruka sa svih svojih naloga, dodirnite
.
・ Za arhiviranje, brisanje ili označavanje više razgovora odjednom,
dodirnite sliku pošiljaoca ili oznaku ispred e-mail poruke ili konverzacije. Zatim, dodirnite taster na ekranu kako biste odabrali akciju
koju želite sprovesti s odabranim porukama ili konverzacijama.
・ Za promenu podešavanja e-mail naloga, odaberite nalog, zatim,
dodirnite >Podešavanja.
Slanje e-mail poruka
1. Otvorite aplikaciju Pošta.
2. Pređite na e-mail nalog koji želite da upotrebite.
3. Dodirnite > Uredi.
4. Unesite jednog primaoca ili više njih.
Ako želite da dodate više primalaca,u Cc ili Bcc e-mail poruke dodirnite >Dodaj Cc/Bcc.
5. Unesite predmet e-maila i napišite poruku.
6. Za slanje slike kao priloga, dodirnite >Priloži.
7. Dodirnite
.
Za čuvanje e-maila kao skice, dodirnite >Sačuvajskicu;ili dodirnite
taster .
60
E-mail
Nastavljanje skice e-mail poruke
1. U kartici Primljena pošta, dodirnite
2. Odaberite poruku i, zatim, dodirnite
>Skice.
.
3. Kada završite s uređivanjem poruke, dodirnite
.
Ponovno čitanje i odgovor na e-mail
1. Otvorite aplikaciju Pošta.
2. Pređite na e-mail nalog koji želite da upotrebite.
3. U direktorijumu Primljeno e-mail naloga dodirnite e-mail ili konverzaciju koju želite pročitati.
4. Kako biste odgovorili pošiljaocu, dodirnite , dodirnite , pa zatim,
odaberite želite li Odgovoriti ili Proslediti poruku.
Pretraživanje e-mail poruka
1. Dodirnite
.
2. Dodirnite prostor u e-mail poruci koji želite da pretražite.
3. U traci za pretraživanje, unesite reči za pretraživanje.
4. Dodirnite rezultat kako biste otvorili e-mail poruku.
61
E-mail
Razgledanje primljenih poruka u G-mailu
Sve vaše primljene poruke dostavljaju se u direktorijum Primljeno.
1. Odaberite aplikaciju G-mail.
2. Učinite nešto od sledećeg iz Primljene pošte.
・ Dodirnite e-mail poruku (ne oznaku pošiljaoca ili slova) kako biste
je pročitali, prosledili ili odgovorili na nju.
・ Dodirnite gornji prostor u kartici Primljena pošta kako biste se prebacili na drugi Google nalog ili kako biste pregledali skice, poslate
poruke i druge e-mail opcije.
・ Dodirnite sliku pošiljaoca ili oznaku slova kako biste odabrali jednu
ili više poruka ili konverzacija. Zatim, dodirnite taster na gornjem
delu ekrana kako biste arhivirali, obrisali ili označili željenu poruku
ili konverzaciju.
Potražite pomoć u G-mailu dodirom na
> Pomoć.
Slanje e-mail poruke u G-mailu
1. U direktorijumu Primljeno G-mail naloga koji želite koristiti dodirnite
(ili >Napiši).
2. Unesite jednog primaoca ili više njih.
Ako želite poslati kopiju (Cc) ili skrivenu kopiju (Bcc) e-mail poruke
drugim primaocima, dodirnite PriložiCc/Bcc.
3. Unesite predmet e-maila i napišite poruku.
4. Ako želite da priložite fotografiju ili video, dodirnite >Priloži, zatim,
dodirnite vrstu priloga.
5. Dodirnite
za slanje.
62
E-mail
Odgovor ili prosleđivanje e-mail poruke u Gmailu
1. U direktorijumu Primljeno G-maila, dodirnite e-mail poruku ili konverzaciju.
2. Ako želite da odgovorite pošiljaocu, dodirnite
berite Odgovori svima ili Prosledi.
ili dodirnite i oda-
3. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
・ Ako odgovarate pošiljaocu ili ste odabrali Odgovori svima, napišite
svoj odgovor.
・ Ako ste odabrali Prosledi, odredite primaoce poruke.
Dodirnite Odgovori u poruci, ako želite da spojite svoju poruku s
primljenim e-mailom. Međutim, to će ukloniti sve priloge i formatiranja originalne poruke.
4. Dodirnite
za slanje.
63
Muzika
Muzika
Slušanje muzike
Uživajte u svojim omiljenim pesmama na HTC Desire 320 koristeći aplikaciju Muzika.
1. Otvorite aplikaciju Muzika.
2. Proklizite desno, a zatim, dodirnite Moja muzika.
3. Pregledajte pesme prema izvođačima, albumima ili drugim kategorijama.
Ako ste pretplaćeni na Google Play Music, dodirnite
lokaciju muzike koju želite da reprodukujete.
i odaberite
4. Dodirnite pesmu za reprodukciju.
5. Otvorite uređaj za reprodukciju preko celog ekrana.
6. Dodirnite ikone na ekranu za kontrolu reprodukcije, ponavljanje pesama, i drugo.
Kreiranje i upravljanje listamaza reprodukciju
Prilagodite svoj doživljaj muzike kreiranjem liste pesama za reprodukciju.
Napravite listu za reprodukciju koja će sadržati samo Vaše omiljene pesme
ili koja odgovara Vašem trenutnom raspoloženju.
1. Otvorite aplikaciju Muzika.
2. Listajte kroz svoju zbirku muzike, zatim, dodirnite pesmu koju želite
dodati.
3. Dodirnite >Dodaj na listu za reprodukciju.
64
Muzika
4. Dodirnite Nova lista za reprodukciju i unesite naziv liste.
5. Pretražite druge pesme i ponovite postupak za svaku kako biste je
dodali na listu.
Za pregled liste za reprodukciju koju ste napravili, na glavnom ekranu proklizite desno i dodirnite Lista za reprodukciju.
Puštanje pesama sa liste za reprodukciju
1. Otvorite aplikaciju Muzika.
2. Pomaknite prst desno i dodirnite Lista za reprodukciju.
3. Dodirnite Lista za reprodukciju, a zatim, dodirnite oznaku pored
imena liste,kako biste započeli reprodukciju.
Brisanje liste za reprodukciju
1. Otvorite aplikaciju Muzika.
2. Pomaknite prst desno i dodirnite Lista za reprodukciju.
3. Na listi za reprodukciju koju želite da obrišete dodirnite
>Obriši.
Dodavanje pesme u red za reprodukciju
Za vreme slušanja muzike, takođe, možete pretraživati drugu muziku koja
je sačuvana na Vašem uređaju.
Dodajte pesmu ili album u red za reprodukciju tako da se njihova reprodukcija nastavi po završetku trenutne.
1. Dok slušate muziku, pregledajte druge pesme.
2. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
・ Kad pronađete željeni album, pesmu ili mapu, dodirnite >Dodaj u
red za reprodukciju.
・ Pretražujte po autorima; i na albumu koji Vam se sviđa, dodirnite
> Dodaj u red za reprodukciju. Za prikaz pesama koje su u redu za
reprodukciju, odaberite puni prikaz pesme na ekranu i dodirnite .
65
Putovanja i karte
Putovanja i karte
Uključivanje i isključivanje usluga lokacije
Za određivanje Vaše lokacije pomoću HTC Desire 320, potrebno je uključiti
opciju usluga lokacije.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Lokacija, a zatim, dodirnite Uklj./Isklj. opciju, kako biste
uključili ili isključili uslugu.
3. Dodirnite Način i odaberite željeni način određivanja lokacije. Na primer, za preciznije određivanje svoje lokacije, odaberite Visoka preciznost. Kako biste uštedeli energiju baterije, odaberite Ušteda
energije.
Isključivanja usluga lokacije (npr. GPS-a) podrazumeva isključivanje svih
aplikacija na Vašem uređaju koje određuju Vašu lokaciju. Međutim, neke
druge aplikacije mogu prikupljati informacije o Vašoj lokaciji kroz druge izvore, čak i ako isključite ovu opciju, kao na primer pomoću Wi-Fi mreže ili
triangulacijom signala.
O Google kartama
Aplikacija Google karte omogućuje Vam da odredite svoju trenutnu lokaciju, pregledate trenutno stanje u saobraćaju i dobijete detaljna uputstva
do svoje destinacije.
Takođe, omogućuje pretraživanje Vaših interesnih mesta i adresa na karti
ili sliku prikaza Street View.
・ Kako biste pronašli svoju lokaciju na Google kartama, potrebno
je omogućiti usluge lokacije.
・ Aplikacija Google karte ne pokriva svaku zemlju ili grad.
Upotreba karte
Kada otvorite Google karte, jednostavno možete odrediti svoju lokaciju na
karti ili pregledati obližnja mesta pomoću opcija pomicanja ili primicanja
karte.
1. Otvorite aplikaciju Karte.
2. Dodirnite
ekran kako bi se prikazala Vaša trenutna lokacija. Plava
oznaka ili prikazuje Vašu trenutnu lokaciju na karti.
3. Za prikaz više informacija na karti, pomaknite prst s leva nadesno po
ekranu, zatim, dodirnite neku od opcija prikaza koje su ponuđene,
kao na primer opciju prikaza Javni prevoz iz menija.
66
Putovanja i karte
Navigacija kartom
Navigirati kartom možete tako da dodirujete ekran.
・ Klizite prstom u bilo kojem smeru.
・ Dvostrukim dodirom na kartu ili razdvajanjem dva prsta uvećavate
kartu.
Za uvećanje karte dok držite svoj uređaj jednom rukom, dvostruko
dodirnite ekran palcem i zadržite drugi dodir, a zatim, povucite palac
prema dole.
・ Dvostrukim dodirom na kartu sa dva prsta ili štipanjem ekrana odmičete kartu.
Za odmicanje karte dok držite svoj uređaj jednom rukom, dvostruko
dodirnite ekran palcem i zadržite drugi dodir, a zatim, povucite palac
prema gore.
・ Pritisnite i držite označeno područjesa dva prsta,a zatim, povucite
prste u krug kako biste zarotirali kartu.
・ Pritisnite i držite označeno područje sa dva prsta, pa zatim, povucite
prste prema gore kako biste videli kartu pod uglom. Povucite prema
dole kako biste vratili prikaz karte.
Traženje lokacije
Koristite Google karte kako biste bliže odredili lokaciju, na primer, adresu ili
poslovni prostor ili ustanovu (na primer, muzej).
1. Otvorite aplikaciju Karte.
2. Dodirnite traku za pretraživanje i unesite stavku koju želite pronaći.
3. Dodirnite taster Enter na tastaturi ili dodirnite ponuđenu stavku za
pretragu.
67
Putovanja i karte
4. Ako je rezultat pretrage samo jedna stavka, biće označena oznakom
lokacije . Dodirnite navedenu oznaku lokacije ili povucite prema
gore po ekranu kako biste videli više informacija.
5. Ako je rezultat pretrage više pronađenih stavki, svaka od njih biće označena crvenom tačkom ili oznakom pametne karte. Povucite prema
gore po ekranu kako biste videli rezultate pretrage. Zatim, dodirnite
karticu mesta čiju adresu želite pogledati, dobiti uputstva do nje, i
drugo.
Za više informacija o prethodnoj ili sledećoj lokaciji koju ste dobili
pretragom, pomerite levo ili desno.
Dobijanje uputstava
Preuzmite detaljna uputstva do svoje destinacije. Google karte imaju uputstva do destinacije bez obzira na to putujete li autom, javnim prevozom,
biciklom ili peške.
1. Otvorite aplikaciju Karte.
2. Dodirnite
.
3. Odaberite način putovanja do svoje destinacije.
4. Koristite svoju trenutnu lokaciju kao početnu tačku, ili dodirnite
Moja lokacija, kako biste uneli početnu tačku, ili odaberite lokaciju iz
istorije pretraživanja.
5. Dodirnite Odaberi destinaciju, a zatim, unesite ili odaberite željenu
destinaciju.
Ako koristite javni prevoz, dodirnite ekran
kako biste odredili
datum i vreme putovanja ili dodirnite Opcije kako biste odredili
svoju rutu.
6. Dodirnite opciju rute ili tranzita kako biste dobili uputstva. Takođe,videćete vreme trajanja putovanja u info prikazu na dnu ekrana.
7. Dodirnite info prikaz kako biste videli popis uputstava.
Kada završite sa pregledanjem uputstava, dodirnite
za resetovanje
karte.Vaša destinacija će biti automatski sačuvana u istoriji Google karata.
68
Google Play i druge aplikacije
Google Play i druge
aplikacije
Preuzimanje aplikacija s Google Playa
Google Play je aplikacija pomoću koje tražite nove aplikacije za HTC Desire
320. Odaberite iz niza raznih besplatnih i komercijalnih aplikacija koje će
Vam pomoći ili Vas zabaviti.
・ Google Wallet je način plaćanja koji koristite za kupovinu komercijalnih aplikacija. Od Vas će biti zatražen odabir metode plaćanja prilikom kupovine.
・ Naziv aplikacije Play Store može se razlikovati zavisno od Vaše
zemlje.
・ Mogućnost kupovine aplikacija, takođe,zavisi od Vaše zemlje.
Pronalaženje i instalacija aplikacije
Kada instalirate i koristite aplikacije na HTC Desire 320, možda će od Vas
biti zatražen unos ličnih informacija ili pristup određenim funkcijama ili podešavanjima. Preuzmite i instalirajte samo one aplikacije kojima verujete.
Budite oprezni pri preuzimanju aplikacija koje imaju pristup velikoj
količini podataka na mobilnom telefonu HTC Desire 320. Odgovorni ste za posledice korišćenja preuzetih aplikacija.
1. Otvorite aplikaciju Play Store.
2. Pretražite stavke aplikacija.
3. Kada pronađete željenu aplikaciju, dodirnite je i pročitajte njen opis i
ocene korisnika.
4. Za preuzimanje ili kupovinu aplikacije, dodirnite Instaliraj (za besplatne aplikacije) ili oznaku cene (za komercijalne aplikacije).
5. Dodirnite Prihvatam.
Ažuriranja aplikacija ponekad donose poboljšanja ili popravke. Za
automatsko ažuriranje,nakon instalacije aplikacije, dodirnite
>Autoažuriranje.
Za otvaranje aplikacije, idite na ekran Aplikacija i dodirnite aplikaciju.
69
Google Play i druge aplikacije
Povratak aplikacija sa Google Playa
Koristite novi telefon, zamenili ste izgubljeni ili ste vratili svoj uređaj na fabrička podešavanja? Ponovo instalirajte aplikacije koje ste već preuzeli.
1. Otvorite aplikaciju Play Store.
2. Proklizite desno za otvaranje menija.
3. Dodirnite Moje aplikacije, proklizite do oznake Sve, a zatim, dodirnite aplikaciju koju želite ponovo da instalirate.
4. Instalirajte aplikaciju.
Više informacija pronađite u Google Playu.
Preuzimanje aplikacija sa Interneta
Možete preuzimati aplikacije direktno sa internet stranica.
・ Aplikacije koje ste preuzeli sa internet stranica mogu biti iz nepoznatih izvora. Radi zaštite mobilnog telefona HTC Desire 320
i Vaših ličnih podataka, preporučujemo da preuzimate samo sa
internet stranica u koje imate poverenja.
・ Pre instalacije preuzete aplikacije, uverite se da ste podesili da
Vaš mobilni telefon HTC Desire 320 dozvoljava instalaciju aplikacija trećih strana u Podešavanja > Sigurnost > Nepoznati izvori.
1. Otvorite veb-pretraživač i idite na internet stranicu gde možete
preuzeti željenu aplikaciju.
2. Pratite uputstva na internet stranici za preuzimanje aplikacije.
Nakon instaliranja aplikacije, svakako, idite na Podešavanja> Sigurnost > Nepoznati izvori i isključite dozvolu.
70
Google Play i druge aplikacije
Brisanje aplikacija
Ako Vam neka aplikacija nije više potrebna, vrlo je jednostavno možete
obrisati.
Većina aplikacija ne može biti obrisana, ali može biti deaktivirana.
Na ekranu Aplikacije pritisnite i držite aplikaciju koju želite da uklonite,
zatim je odvucite do oznake Obrisati.
Ako ste kupili aplikaciju u aplikaciji Play Store, možete je obrisati i
zatražiti povraćaj novca unutar određenog vremena. Više informacija o pravilima povraćaja novca za plaćene aplikacije, potražite u
aplikaciji Google Play.
Isključivanje aplikacija
Ako aplikacija ne može biti obrisana, možete je deaktivirati.
1. Idite na Podešavanja > Aplikacije.
2. Proklizite do kartice Sve, a zatim, odaberite aplikaciju koju želite da
deaktivirate.
3. Dodirnite Deaktiviraj.
Deaktivirane aplikacije biće uklonjene sa ekrana Aplikacija i više se neće
ažurirati.
Upotreba sata
Proverite vreme i postavite alarme.
Postavljanje alarma
Možete postaviti jedan alarm ili više njih.
1. Otvorite aplikaciju Sat.
2. Dodirnite
3. Dodirnite
.
.
4. Namestite vreme.
5. Ako želite da namestite alarm za više dana, odaberite opciju Ponavljanje,zatim, odaberite dane kojima će alarm zvoniti.
Dodirnite oznaku Uklj./Isklj.pored alarma koji želite da uključite ili isključite.
71
Google Play i druge aplikacije
Ručno nameštanje sata i datuma
1. Odaberite Podešavanja.
2. Odaberite Datum i sat.
3. Dodirnite Automatski odabir datuma i sata, pa isključite opciju.
4. Uklonite oznaku pored opcije Automatski odabir vremenske zone,
zatim, podesite vreme zone, datum i vreme.
Pregledanje kalendara
Upotrebljavajte aplikaciju Kalendar za podsećanje na događaje, sastanke i
susrete. Ako ste prijavljeni na svoje naloge društvenih mreža, odgovarajući
događaji će se pojaviti u Kalendaru.
1. Otvorite aplikaciju Kalendar.
2. Dodirnite
, a zatim, odaberite prikaz kalendara.
Kreiranje ili uređivanje događanja
Na svom mobilnom telefonu HTC Desire 320 možete kreirati ili uređivati događanja, ali ih i ažurirati pomoću Exchange ActiveSync kalendara. Takođe,
možete stvarati, uređivati i ažurirati događanja iz svog Google kalendara.
Uređivanje događanja nije dostupno za sve naloge.
1. Otvorite aplikaciju Kalendar.
2. Na bilo kojem prikazu kalendara, učinite nešto od sledećeg:
Kreirajte
događanje
Dodirnite >Novo događanje. Odaberite kalendar
kojem želite dodati događanje.
Uredite
događanje
Prikaz događanja, a zatim, dodirnite
.
3. Unesite i postavite detalje događanja.
4. Za slanje poziva kontaktima sa svog naloga Exchange ActiveSync, dodirnite Gosti. Takođe,možete pozvati kontakte sa svog Google naloga.
5. Dodirnite Gotovo.
Odabir kalendara za prikaz
1. Na bilo kojem prikazu kalendara, dodirnite >Podešavanja.
2. Odaberite nalog, a zatim, postavite ili uklonite oznake ispred kalendara koje želite da prikažete ili sakrijete.
Takođe, možete odabrati koje kalendare želite da ažurirate sa svojim uređajem. Kalendari se ažuriraju sa Vašim uređajem, čak iako
su sakriveni.
72
Google Play i druge aplikacije
Gledanje video-zapisa na YouTubeu
Pomoću aplikacije YouTube možete proveriti šta je popularno na ovim online stranicama za deljenje video-zapisa.
1. Otvorite aplikaciju YouTube.
2. Pregledajte listu video-zapisa ili tražite video-zapis.
3. Kada nađete video koji Vam se sviđa, dodirnite ga.
Želeli biste da pogledate video kasnije? Dodirnite > Dodaj u >
Gledaj kasnije. Videu možete ponovo pristupiti s liste Gledaj kasnije u profilu svog naloga.
4. Dok gledate video, možete:
・ Okrenuti svoj uređaj na stranu, kako biste gledali video preko celog
ekrana.
・ Dodirnuti video-ekran, kako biste zaustavili ili nastavili reprodukciju, ili povući klizač za skok na drugi deo video-zapisa.
・ Listajte na panel video-informacija, kako biste videli povezane
video-zapise i komentare od drugih gledalaca.
・ Pretražujte ostale video-zapise tako što ćete smanjiti video koji se
prikazuje. Dodirnite
ili povucite video prema dole da ga smanjite. Za zatvaranje video-zapisa, povucite video levo ili desno.
Smanjite video-ekran, zatim, dodirnite radi otvaranja menija. Možete videti profil svognaloga i upravljanje pretplatama i video-liste.
Kreiranje video-liste za reprodukciju
Organizujte svoje omiljene video-zapise i gledajte ih u aplikaciji YouTube.
1. Otvorite aplikaciju YouTube.
2. Pregledajte listu video-snimaka ili tražite video.
3. Dodirnite pored video-zapisa, zatim, dodirnite Dodaj > Nova lista za
reprodukciju.
4. Unesite ime liste za reprodukciju, a zatim, dodirnite U redu.
Ako ne želite da delite listu za reprodukciju, odaberite Privatno pre
nego što dodirnete U redu.
5. Za dodavanje drugog video-zapisa na listu za reprodukciju, pretražite
listu video-zapisa, zatim, dodirnite pored video-zapisa.
6. Dodirnite Dodaj na, a zatim, odaberite željenu listu za reprodukciju.
Za pristup i pregledanje svojeliste za reprodukciju, smanjite prikaz videoekranai dodirnite za otvaranje menija. Dodirnite željenu listu za reprodukciju.
73
Povezivanje na Internet
Povezivanje na Internet
Veza prenosa podataka
Kada prvi put uključite svoj HTC Desire 320, automatski će biti uključena
veza prenosa podatakakoju omogućuje Vaš mobilni operater (ako je SIMkartica u uređaju).
Uključivanje i isključivanje veze prenosa podataka
Isključenjem veze prenosa podataka možete produžiti trajanje baterije i
uštedeti novac za prenosepodataka.
1. Sa dva prsta povucite statusnu traku kako biste otvorili Brza podešavanja.
2. Dodirnite oznaku Mobilne mreže za uključivanje ili isključivanje veze
prenosa podataka.
Ako nemate uključenu vezu prenosa podataka i niste povezani na
Wi-Fi mrežu, nećete biti u mogućnosti da primate ažuriranja svog
e-maila, društvenih mreža i drugih informacija.
Upravljanje korišćenjem podataka
Ako imate ograničen plan prenosa podataka, važno je pratiti aktivnosti i
aplikacije koje uobičajeno šalju i primaju podatke, kao što su pretraživanje
Interneta, sinhronizovanje online naloga i slanje e-mail poruka ili deljenja
ažuriranja statusa.
Ovde je nekoliko primera:
・ Streaming veb-videa i muzike
・ Igranje online igara
・ Preuzimanje aplikacija, karata i datoteka
・ Osvežavanje aplikacija, radi ažuriranja informacija i novosti
・ Slanje i sigurnosno kopiranje Vaših datoteka u online nalog za čuvanje
・ Upotreba HTC Desire 320 kao bežičnog rutera
・ Deljenje Vaše mobilne veze prenosa podataka putem USB tetheringa.
Ako želite da smanjite upotrebu prenosa podataka, povežite se s Wi-Fi
mrežom kadgod je moguće i smanjite učestalost sinhronizovanja online
naloga i e-maila.
74
Povezivanje na Internet
Uključivanje i isključivanje roaming prenosa podataka
Povežite se s mrežom i pristupnim servisima prenosa podataka svog mobilnog operatera i kada ste izvan oblasti pokrića njegovim signalom.
Korišćenje usluga prenosa podataka u romingu može biti skupo.
Obratite se svom mobilnom operateru za više informacija o prenosu podataka u romingu.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Pod opcijom Bežične mreže, dodirnite Veza prenosa podataka.
3. Odaberite ili uklonite opciju Prenosa podataka uromingu.
Odaberite zvuk obaveštenja, ako želite da Vas HTC Desire 320 informiše o
uključivanju veze prenosa podatakau romingu.
Pratite svoju potrošnju prenosa podataka
Pratite svoju potrošnju prenosa podataka kako biste sprečili premašivanje
dozvoljenog prometa podataka.
Vaša potrošnju prenosa podataka može se razlikovati od one izmerene od strane HTC Desire 320.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Pod opcijom Bežične mreže, dodirnite Više >Potrošnja prenosa podataka.
3. Odaberite karticu koja pokazuje Vašeg mobilnog operatera.
4. Odaberite Odredi limit potrošnju prenosa podataka kako biste automatski onemogućili vezu prenosa podataka čim dosegnete limit.
Zatim, odredite mesečni limit potrošnje prenosa podataka (gornja linija na ekranu).
5. Takođe, možete postaviti obaveštenje pre nego što dosegnete limit
mesečne potrošnje prenosa podataka(donja linija na ekranu).
6. Na ekranu možete videti i koliku ste potrošnju prenosa podataka
ostvarili u određenom periodu (vertikalne linije).
Ako povezujete HTC Desire 320 na drugi prenosni modem, dodirnite > Prenosni modem kako biste ograničili preuzimanje informacija u pozadini, a samim time, i dodatne troškove.
Pregled potrošnje prenosa podatakaaplikacija
1. Odaberite Podešavanja.
2. Pod opcijom Bežične mreže, dodirnite Više >Potrošnja prenosa podataka.
3. Odaberite karticu koja pokazuje Vašeg mobilnog operatera.
4. Na ekranu možete videti i koliku ste potrošnju prenosa podataka
ostvarili u određenom periodu (vertikalne linije).
75
Povezivanje na Internet
5. Listajte na dno ekrana kako biste videli popis aplikacija i informacije
o njihovoj potrošnji prenosa podataka.
6. Za više informacija, dodirnite željenu aplikaciju.
Wi-Fi
Ako želite da koristite Wi-Fi, morate imati pristup bežičnoj pristupnoj tački
ili „hotspotu“.
Dostupnost i jačina Wi-Fi signala variraće zavisno od objekata kroz
koje mora proći Wi-Fi signal (kao što su zgrade ili zid između prostorija).
Uključivanje Wi-Fi veze i povezivanje s bežičnom mrežom
1. Dvama prstima povucite statusnu traku kako biste otvorili Brzapodešavanja.
2. Dodirnite taster Wi-Fi Uklj./Isklj. radi uključivanja Wi-Fi veze.
3. Dodirnite i držite Wi-Fi oznaku.
Prikazaće se lista pronađenih Wi-Fi mreža.
Ako nije prikazana željena Wi-Fi mreža, dodirnite
ručno uneli.
kako biste je
4. Za ručno skeniranje dostupnih Wi-Fi mreža, dodirnite >Skeniraj.
5. Dodirnite Wi-Fi mrežu na koju se želite prijaviti. Ako ste odabrali zaštićenu mrežu, od Vas će biti zatražen PIN ili lozinka.
6. Dodirnite Poveži. Kada je Vaš uređaj spojen na mrežu, videćete Wi-Fi
oznaku
u statusnoj traci.
Prilikom sledećeg korišćenja HTC Desire 320, Vaš uređaj će se automatski spojiti
na poznatu Wi-Fi mrežu;ponovno unošenje PIN-a ili lozinke neće biti potrebno.
Povezivanje sa Wi-Fi mrežom putem WPS-a
Ako upotrebljavate Wi-Fi ruter sa Wi-Fi zaštitom podešavanja (WPS), možete jednostavno povezati HTC Desire 320.
1. Dvama prstima povucite statusnu traku kako biste otvorili Brza podešavanja.
2. Dodirnite taster Wi-Fi Uklj./Isklj. radi uključivanja Wi-Fi veze.
3. Dodirnite i držite Wi-Fi oznaku za otvaranje Wi-Fi ekrana.
4. Dodirnite
, a zatim, pritisnite taster WPS na Wi-Fi ruteru.
Povezivanje na drugu Wi-Fi mrežu
1. Sa dva prsta povucite statusnu traku kako biste otvorili Brza podešavanja.
2. Dodirnite taster Wi-Fi Uklj./Isklj. radi uključivanja Wi-Fi veze.
76
Povezivanje na Internet
3. Dodirnite i držite Wi-Fi oznaku. Dostupne Wi-Fi mreže biće prikazane.
4. Dodirnite Wi-Fi mrežu na koju se želite spojiti.
Povezivanje na virtealne privatne mreže (VPN)
Dodajte virtealne privatne mreže (VPN), tako da se možete povezivati i pristupati izvorima unutar zaštićenih lokalnih mreža, kao što je mreža Vaše
firme.
Pre povezivanja u lokalnu mrežu svoje firme, možda ćete biti upitani za:
・ Instaliranje sigurnosnih sertifikata.
・ Unos podataka za prijavu.
・ Preuzimanje i instaliranje određene VPN aplikacije u HTC Desire 320.
Obratite se svom administratoru mreže za pojedinosti. HTC Desire 320
mora, takođe, prvo uspostaviti Wi-Fi ili vezuprenosa podataka pre nego što
budete mogli da pokrenete VPN vezu.
Dodavanje VPN-a
Prvo je potrebno postaviti zaključavanje ekrana PIN-om ili lozinkom pre korišćenja akreditacije i postavljanja VPN-a.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Pod opcijom Bežične mreže, dodirnite Više.
3. Dodirnite VPN >
.
4. Unesite VPN podešavanja i uredite ih pomoću informacija koje Vam
je dao mrežni administrator.
5. Dodirnite Sačuvaj.
VPN je, zatim, dodat pod VPN popis na ekranu VPN podešavanja.
Povezivanje na VPN
1. Odaberite Podešavanja.
2. Pod opcijom Bežične mreže, dodirnite Više.
3. Dodirnite VPN.
4. Dodirnite VPN mrežu na koju se želite povezati.
5. Unesite svoje podatke za pristup, zatim, dodirnite Spoj. Kada se Vaš
uređaj spoji, oznaka VPN mreže pojaviće se u prostoru obaveštenja
na statusnoj traci.
Zatim, možete otvoriti Internet pretraživač kako biste pristupili mreži.
77
Povezivanje na Internet
Isključivanje VPN-a
1. Otvorite panel Obaveštenja.
2. Dodirnite VPN mrežu kako biste se vratili na ekran VPN podešavanja,
a zatim, dodirnite VPN mrežu kako biste se odspojili.
Upotreba HTC Desire 320 kao bežičnog rutera
Podelite svoju podatkovnu vezu s drugim uređajima tako što ćete pretvoriti HTC Desire 320 u bežični ruter.
・ Uverite se da je veza prenosa podataka uključena.
・ Za upotrebu ove usluge, morate imati odobren plan prenosa
podataka koji je od strane pružalaca mobilnih usluga povezan
sa Vašim nalogom.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Pod opcijom Bežične mreže, dodirnite Više.
3. Dodirnite Deljenje mobilne mreže >Podešavanja prenosnog Wi-Fi
hotspota.
4. Dodirnite Postavi ruter.
5. Unesite naziv rutera ili upotrebite zadati naziv rutera.
6. Odaberite vrstu zaštite i postavite lozinku (ključ) za bežični ruter. Ako
u Podešavanjima sigurnost i odaberete Nema, ne morate unositi lozinku.
Lozinka je ključ koji drugi treba da unesu u svoje uređaje kako bi se
mogli povezati i koristiti HTC Desire 320 kao bežični ruter.
7. Dodirnite Sačuvaj.
8. Odaberite opciju Prenosni Wi-Fi hotspot kako biste uključili bežični
ruter.
HTC Desire 320 je spreman za upotrebu kao bežični ruter kada se u statusnoj traci pojavi .
78
Povezivanje na Internet
Deljenje Internet veze Vašeg telefona putem
USB tetheringa
Nemate vezu na Internet na svom računaru? Nema problema. Upotrebite
vezu prenosa podataka HTC Desire 320 za povezivanje na Internet.
・ Uverite se da imate opciju USB tethering u svom planu prenosa
podataka.
・ Moguće je da ćete morati da dodate USB tethering u svoj plan
prenosa podataka, što može predstavljati dodatne troškove. Za
više detalja, kontaktirajte sa svojim mobilnim operaterom.
1. Povežite svoj HTC Desire 320 sa svojim računarom pomoću USB konekcije.
2. Odaberite Podešavanja.
3. Pod opcijom Bežične mreže, dodirnite Više.
4. Dodirnite Tethering>Podešavanja prenosnog Wi-Fi hotspota.
5. Odaberite opciju USB tethering.
79
Bluetooth
Bluetooth
Povezivanje Bluetooth slušalica
Možete slušati muziku pomoću Bluetooth stereo slušalica ili možete upućivati bežične pozive pomoću kompatibilne Bluetooth slušalice.
・ Ako želite da slušate muziku pomoću slušalica, one moraju podržavati A2DP Bluetooth profil.
・ Pre povezivanja slušalica, morate ih postaviti u vidljiv režim,
kako bi ih HTC Desire 320 mogao pronaći.
Pogledajte uputstva za upotrebu slušalica za pojedinosti.
1. Dvama prstima povucite statusnu traku kako biste otvorili Brza podešavanja.
2. Dodirnite Bluetooth kako biste ga uključili.
3. Dodirnite Bluetooth. Otvoriće se ekran Bluetooth.
4. Ako u prikazanoj listi nema Vaših slušalica, dodirnite , zatim, dodirnite Skeniraj za osvežavanje liste.
5. Kada se naziv Vaših slušalica pojavi u odeljku Dostupni uređaji, dodirnite ih. HTC Desire 320 će se automatski upariti sa slušalicama i status veze slušalica prikazaće se u odeljku Upareni uređaji.
Kada su Bluetooth slušalice povezane sa HTC Desire 320, ikona Bluetootha
će se pojaviti u statusnoj traci.
Prekid uparivanja
1. Sa dva prsta povucite statusnu traku kako biste otvorili Brza podešavanja.
2. Ako je Bluetooth isključen, dodirnite prekidač Uklj./Isklj. radi uključivanja Bluetootha.
3. Dodirnite Bluetooth. Otvoriće se ekran Bluetooth.
4. Na listi uparenih uređaja dodirnite
5. Dodirnite Prekid uparivanja.
za prekid uparivanja.
80
Memorija
Memorija
Vrste memorije
Želite znati koje vrste memorije možete upotrebljavati za svoje aplikacije,
podatke i datoteke?
Memorija
telefona
Ova memorija kombinuje internu memoriju, gde se čuvaju aplikacije, e-pošta, podaci i tekstualne poruke, i
memoriju za datoteke, gde se čuvaju fotografije, video
i muzika.
Memorijska
kartica
Koristite memorijsku karticu kako biste sačuvali više
podataka. Takođe, možete podesiti aplikacije, npr. Kameru, da skladišti svoje zapise direktno na karticu.
Kopiranje datoteka u HTC Desire 320 ili iz njega
U HTC Desire 320 možete kopirati svoju muziku, fotografije i druge datoteke.
1. Povežite HTC Desire 320 s računarom pomoću isporučenog USB
kabla. Na ekranu računara će se prikazati mogućnosti prikaza ili prenosa datoteka.
2. Odaberite prikaz datoteka.
3. Kopirajte datoteke s računara u HTC Desire 320, ili obratno.
4. Nakon kopiranja datoteka, isključite HTC Desire 320 iz računara.
Menadžer datoteka
Koristite aplikaciju Menadžer datoteka kako biste pretraživali i uređivali datoteke i mape u memoriji svog telefona ili na memorijskoj kartici.
1. Otvorite aplikaciju Menadžer datoteka.
2. Dodirnite početni ekran aplikacije, zatim, odaberite datoteku koju želite da otvorite.
3. Kako biste preimenovali mapu ili datoteku, pritisnite je i držite je, a
zatim, dodirnite >Preimenuj.
4. Za odabir više mapa odjednom, dodirnite >Odaberi datoteku ili
mapu. Zatim, dodirnite svaku stavku koju želite ili dodirnite >Odaberi sve.
5. Nakon što ste odabrali stavke, dodirnite oznake na dnu Menadžera
datoteka kako biste ih podelili, kopirali, izrezali ili obrisali. Možete deliti samo datoteke.
6. Nakon kopiranja ili izrezivanja stavki, odaberite drugu mapu ili memoriju, pa ih tamo zalepite.
81
Sigurnosno čuvanje
Sigurnosno čuvanje i
resetovanje
Sigurnosno čuvanje
Sigurnosno kopiranje podataka na Google nalog
Možete odabrati automatsko sigurnosno kopiranje podataka, kao što su
podešavanja Wi-Fi mreže i obeleživači Google servisa,pomoću svog Google
naloga tako da možete obezbediti povratak podataka ako Vam zatreba.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Sigurnosno kopiranje i resetovanje, a zatim, odaberite opciju Sigurnosno kopiranje.
3. Dodirnite Sigurnosno kopiraj nalog.
4. Odaberite Google nalog koji želite koristiti.
Resetovanje
.
Resetovanje HTC Desire 320 (Soft reset)
Ako HTC Desire 320 radi sporije nego što je normalno, ne reaguje na komande ili neka od aplikacija ne radi pravilno, pokušajte da ga restartujete,
pošto to može rešiti problem.
1. Ako je ekran ugašen, pritisnite taster NAPAJANJE da bi se on upalio,
zatim, otključajte ekran.
2. Pritisnite i držite taster NAPAJANJE, zatim, dodirnite Ponovno pokreni.
Ako navedeno rešenje ne radi, možete ukloniti i ponovo postaviti
bateriju, a zatim, uključiti uređaj kako bistega restartovali.
Resetovanje HTC Desire 320 (Hard reset)
Ako želite da predate HTC Desire 320 nekom drugom ili postoje neki problemi koji se nikako ne mogu rešiti, možete obnoviti fabrička podešavanja
telefona (tzv. hard reset ili master reset).
Obnovom fabričkih podešavanja uklonićete sve aplikacije koje ste
preuzeli ili instalirali, svoje naloge, kao i podatke i podešavanja sistema i aplikacija. Uverite se da ste pre obnove fabričkih podešavanja
sigurnosno kopirali sve podatke i datoteke koje želite da sačuvate.
Može se dogoditi da obnova fabričkih podešavanja ne obriše sve podatke i datoteke s Vašeg uređaja.
82
Sigurnosno čuvanje
Fabričko resetovanje telefona posredstvom podešavanja
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Sigurnosno kopiranje i reset.
3. Dodirnite Poništi podešavanja telefona.
4. Dodirnite Resetovanje uređaja i, zatim, odaberite Obriši sve
podatke.
Resetovanje telefona pomoću tastera na telefonu
Ako ne možete uključiti HTC Desire 320 ili pristupiti podešavanjima, još
možete sprovesti resetovanje pomoću tastera na telefonu HTC Desire 320.
1. Uklonite bateriju, pričekajte nekoliko sekundi, pa zatim, postavite bateriju u uređaj.
2. Pritisnite i držite taster SMANJENJE JAČINE ZVUKA, zatim, pritisnite
i držite taster NAPAJANJE.
3. Sačekajte da ekran prikaže meni, zatim, oslobodite tastere NAPAJANJE i SMANJENJE JAČINE ZVUKA.
4. Pritisnite taster NAPAJANJE.
5. Pritisnite taster SMANJENJE JAČINE ZVUKA kako biste izabrali opciju
povratka podataka, zatim, pritisnite taster POJAČAVANJE JAČINE
ZVUKA.
6. Pritisnite taster za SMANJENJE JAČINE ZVUKA kako biste odabrali
Da —- Brisanje svih podataka, i zatim, pritisnite taster za POJAČAVANJE JAČINE ZVUKA. Na ekranu će se prikazati poruka o brisanju svih
podataka.
7. Za ponovno pokretanje telefona, odaberite opciju Ponovno pokretanje i pritisnite taster POJAČAVANJE JAČINE ZVUKA.
83
Podešavanja i sigurnost
Podešavanja i sigurnost
Dodavanje i ažuriranje naloga
1. Odaberite Podešavanja.
2. Pod opcijom Nalozi, dodirnite Dodaj nalog.
3. Odaberite vrstu naloga, pa zatim, unesite svoje pristupne podatke.
4. Odaberite vrstu informacija koju želite ažurirati na svom uređaju.
Uklanjanje naloga
1. Odaberite Podešavanja.
2. Pod opcijom Nalozi, dodirnite Vrsta naloga.
3. Dodirnite nalog koji želite da uklonite.
4. Dodirnite >Ukloni nalog.
Uklanjanjem naloga ne brišete informacije o mrežnim servisima.
Uključivanje i isključivanje Profila letenja
Kada uključite Profil letenja,ugašene su sve bežične veze na HTC Desire
320, uključujući opcije poziva, prometa podataka, Bluetootha i Wi-Fi
mreže.
Kada isključite Profil letenja, opcije poziva su ponovo dostupne, kao i mogućnost pristupa prometu podataka i Wi-Fi mrežama.
・ Ručno možete uključiti opcije Bluetooth i Wi-Fi nakon uključivanja Profila letenja.
・ Ako je uključena opcija USB tethering, uključivanje Profila letenja automatski će je ugasiti. Potrebno je ručno podesiti USB
tethering nakon isključivanja Profila letenja.
Pritisnite i držite NAPAJANJE, a zatim, dodirnite Profil letenja.
Kada je uključen Profil letenja, njegova oznaka
traci.
se prikazuje u statusnoj
84
Podešavanja i sigurnost
Isključivanje automatske rotacije ekrana
Ne podržavaju sve aplikacije automatsko okretanje ekrana.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Ekran.
3. Uklonite opciju Automatska rotacija ekrana.
Podešavanje vremena do isključivanja ekrana
Ako ne koristite svoj uređaj određeno vreme, ekran Vašeg uređaja će se
isključiti, kako bi se uštedela energija baterije. Vreme do isključivanja
ekrana možete podesiti.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Ekran, a zatim, odaberite Mirovanje.
3. Odaberite vreme do isključivanja ekrana.
Ručno postavljanje svetline ekrana
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Ekran > Svetlina.
3. Povucite oznaku svetline po ekranu na levu stranu kako biste smanjili
svetlinu; ili na desnu kako biste povećali svetlinu ekrana.
4. Dodirnite U redu.
Promena jezika ekrana
Promena jezika utiče na izgled tastature, prikaz datuma i vremena, i drugo.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Jezik i tastatura > Jezik.
3. Dodirnite jezik koji želite da koristite.
85
Podešavanja i sigurnost
Rad sa sertifikatima
Koristite digitalne sertifikate kako biste omogućili pristup HTC Desire 320
VPN-u ili zaštićenim Wi-Fi mrežama i kako biste i osigurali autentifikaciju
online zaštićenih servera. Iste informacije možete dobiti od svog administratora mreže ili ih preuzeti sa veb-stranica koje zahtevaju autentifikaciju.
Neke aplikacije poput Vašeg pretraživača ili e-mail servera dopuštaju da instalirate sertifikate direktno u njihovim aplikacijama.
Pogledajte opcije aplikacije za više informacija.
Instaliranje digitalnog sertifikata
1. Pre instaliranja sertifikata, potrebno je dodeliti PIN ili lozinku zaključanom ekranu.
2. Odaberite Podešavanja.
3. Dodirnite Sigurnost> Instaliraj iz memorije telefona.
4. Dodirnite ^ i odaberite sertifikat iz memorije telefona ili sa memorijske kartice.
5. Ako imate više sertifikata sačuvanih u direktorijumu svog uređaja,
odaberite onaj koji želite da instalirate.
6. Unesite naziv sertifikata i dodirnite OK.
Dodeljivanje PIN-a SIMkartici
Možete zaštiti svoju SIMkarticu postavljanjem PIN broja.
Uverite se da imate originalni PIN broj,dobijen od Vašeg operatera, pre nego što nastavite.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Sigurnost > Postavi zaključavanje SIMkartice, zatim, označite opciju.
3. Unesite PIN SIMkartice, zatim, dodirnite U redu.
4. Za promenu PIN-a kartice, dodirnite Promeni PIN.
86
Podešavanja i sigurnost
Deblokada nano SIMkartice
Ako ste pogrešno uneli PIN više puta od dopuštenog broja, nano SIMkartica će se blokirati i zaključati PUK kodom.
Potreban Vam je PUK kod kako biste deblokirali svoj uređaj. Za ovaj kod
obratite se svom mobilnom operateru.
1. Na ekranu unesite PUK kod i dodirnite Dalje.
2. Unesite PIN koji želite koristiti i, zatim, dodirnite Dalje.
3. Ponovo unesite novi PIN, a zatim, dodirnite U redu.
Osiguranje HTC Desire 320 zaključavanjem
ekrana
Zaštitite svoje lične informacije i sprečite druge u upotrebi HTC Desire 320
bez Vaše dozvole tako što ćete postaviti otključavanje crtežom, licem, PINom ili lozinkom.
Od Vas će biti zatraženo da otključate ekran svaki put kada ekran na
Vašem uređaju postane aktivan.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Sigurnost > Zaključavanje ekrana.
3. Odaberite i postavite opciju zaključavanja ekrana.
4. Dodirnite Automatsko zaključavanje, a zatim, postavite vreme do
zaključavanja.
Takođe, možete ukloniti opciju Vidljiv uzorak ili Vidljiva lozinka,
kako odabrana zaštita ne bi bila vidljiva kada je unosite.
Upravljanje HTC Desire 320 opcijom TalkBack
Koristite opciju Talk Back ako želite da govorom upravljate svojim uređajem. Kada dodirnete ekran, HTC Desire 320 će zavibrirati uz obaveštenje
zvukom, kako biste znali da ste ga dodirnuli.
Uključivanje opcije TalkBack
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Dostupnost > TalkBack.
87
Podešavanja i sigurnost
3. Dodirnite Uklj./Isklj. oznaku za uključivanje ili isključivanje opcije
TalkBack.
4. Pročitajte Odricanje odgovornosti i dodirnite U redu. Opcija Istraživanje dodirom biće uključena, što omogućuje glasovni opis onoga
što dodirujete na ekranu
Dobićete kratka uputstva kako da koristite opciju TalkBack nakon što je
uključite.
TalkBack pokreti
Kada je opcija TalkBack uključena, uobičajeni pokreti dodirom zamenjeni
su TalkBack pokretima.
Otvorite stavku.
1. Povucite prstom preko ekrana kako biste pronašli i
odabrali željenu stavku.
2. Dvostruko dodirnite bilo koji deo ekrana kako biste
otvorili stavku.
Pomerite stavku
1. Povucite prstom preko ekrana kako biste pronašli
stavku.
2. Dvostruko dodirnite bilo koji deo ekrana, ali pri drugom dodiru pritisnite ekran.
3. Povucite stavku na novo mesto, pa podignite prst.
Listajte ekranom Koristite dva prsta za listanje prema gore, dole, levo ili
desno.
Otvorite Panel s
obaveštenjima
Koristite dva prsta za listanje od donjeg dela ekrana
prema gornjem.
Dodeljivanje TalkBack prečica
TalkBack ima prilagodljive pokrete koji se mogu koristiti za otvaranje panela Obaveštenja, pregled nedavno korišćenih aplikacija, pristup upravljanju TalkBack opcijom, i drugo.
Navedeni koraci opisani su korišćenjem uobičajenih pokreta. Ako
je već uključena TalkBack opcija, koristite odgovarajuće TalkBack
pokrete.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Dostupnost > TalkBack.
3. Dodirnite Podešavanja> Upravljanje pokretima.
4. Dodirnite bilo koju od pokreta prečica, a zatim, odaberite radnju.
88
Podešavanja i sigurnost
Upotreba TalkBack menija konteksta
TalkBack meniji konteksta služe za upravljanje kontinuiranim čitanjem i
uopštenim upravljanjem TalkBack opcijom. Ovim menijima može se pristupiti korišćenjem TalkBack prečice pokreta.
1. Uključite opciju TalkBack.
2. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
・ Otvorite meni kontinuiranog čitanja, koristite jedan prst za listanje
prema gore i desno kao jedan kontinuirani pokret.
・ Otvorite meni kontinuiranog čitanja, koristite jedan prst za listanje
prema dole i levo kao jedan kontinuirani pokret.
Ako ste već promenili TalkBack prečice pokreta, proverite podešavanja TalkBack opcije za odgovarajuće pokrete.
3. Dodirnite i držite ekran na bilo kojem njegovom delu.
4. Povucite prstom preko ekrana kako biste videli moguće radnje.
Promena brzine govora
Navedeni koraci opisani su korišćenjem uobičajenih pokreta. Ako
je već uključena TalkBack opcija, koristite odgovarajuće TalkBackpokrete.
1. Odaberite Podešavanja.
2. Dodirnite Dostupnost > Unos teksta govorom > Brzina govora.
3. Odaberite brzinu govora.
89
Zaštitni znaci i autorska prava
Zaštitni znaci i autorska
prava
©2014 HTC Corporation. Sva prava zadržana.
HTC, HTC logo, HTC Desire, HTC BlinkFeed jesu robni ili uslužni žigovi HTC
Corporation.
Google, Android, G-mail,Google Chrome, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet i YouTube žigovi su Google
Inc.
Microsoft i ActiveSync su registrovani žigovi ili žigovi Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim zemljama.
Bluetooth® zaštitna reč i logotipi registrovani su žigovi Bluetooth SIG, Inc.
Wi-Fi® je registrovani žig Wireless Fidelity Alliance, Inc. microSD je registrovani znak SD-3C LLC.
Svi drugi gore navedeni nazivi fabrika, proizvoda i servisa jesu robni žigovi,
registrovani robni žigovi ili uslužni žigovi njihovih vlasnika i njihovo korišćenje u ovom uputstvu ne označava povezanost, udruživanje ili odobrenje od
HTC Corporation. Navedeni znakovi ne moraju se pojavljivati u ovom uputstvu.
Prikazi ekrana koji su ovde sadržani simulirani su. HTC ne odgovara za tehničke niti izdavačke greške ili propuste koji su ovde sadržani, niti slučajne ili
posledične štete koje proizlaze iz otpremanja ovog materijala. Informacije
se pružaju „kako jesu“, bez garancije bilo koje vrste, i mogu se promeniti
bez prethodnog upozorenja. HTC, takođe, zadržava pravo da bilo kada izmeni sadržaj ovog dokumenta bez prethodnog upozorenja.
Nijedan deo ovog dokumenta ne može se kopirati ili prenositi u bilo kojem
obliku ili na bilo koji način, elektronski ili mehanički, uključujuči fotokopiranje, snimanje i čuvanje u arhivski sistem ili prevod na bilo koji jezik, u bilo
kojem obliku, bez prethodne pisane saglasnosti od strane HTC-a.
90
Indeks pojmova
Indeks
pojmova
A
Alarm
- postavljanje 70
Aplikacije
- brisanje 70
- grupisanje u mape 43, 44
- instalacija 68, 69
- instalacija veb-pretraživača 69
- na Početnom ekranu 40
- oznake na Početnom ekranu 40
- povratak podataka 69
- prikazivanje i skrivanje 44
- uređivanje 43
Ažuriranja
Vidi Ažuriranja softvera
B
Baterija
- prikaz potrošnje energije 33
- štednja potrošnje energije 33
Bluetooth
- uparivanje pomoću Bluetootha
79
D
Datoteke
- kopiranje na računar 80
Dodiri 16
Dodirni pokreti 18
E
E-mail
Vidi Pošta
Ekran
okretanje ekrana 84
- postavljanje vremena do isključivanja ekrana 84
- stanje mirovanja 21
- svetlina ekrana 84
F
Fotoaparat
- osnove 36
G
Galerija
- pregled 37
- uređivanje 37
- Video Highlights 37
Glavno resetovanje
vidi Vraćanje na fabrička podešavanja
G-mail 63
Google Chrome
- pretraživač 55
Google Karte 70
Google Now
- isključivanje 54
- postavljanje 53
Google Play
- instaliranje aplikacija 73
- povraćaj novca 75
Google Voice Pretraga 54
GPS
Vidi Lokacije
H
Hands free 84
Hard resetovanje
Vidi Vraćanje na fabrička podešavanja
91
Indeks pojmova
HTC BlinkFeed
- ažuriranje društvenih mreža 34
- brisanje podataka 33
- čitanje članaka 33
- čuvanje članaka za kasnije 27
- dodavanje i uklanjanje tema 32
- odabir novosti 26
- odabir tema 28
- uključivanje i isključivanje 25
- uklanjanje 39, 40
Memorijska kartica 78
Muzika
- dodavanje pesme na listu za reprodukciju 64
- lista za reprodukciju 6
- slušanje 63
N
Nizak nivo baterije 28
J
Jezik
- jezik Uređaja 88
K
Kalendar
- pregled 71
- stvaranje događanja 71
Karte
- Google Karte 70
Konferencijska veza 48
Kontakti
Vidi Kontakti
Kontakti
- dodavanje 52
- filtriranje 51
- grupe kontakata 53
- lični profil 51
- slanje informacija o kontaktu 53
- uređivanje 52
- uvoz 52, 53
Kopiranje
- podataka na računar 80
- teksta 28
Kopiranje ekrana 25
L
Lokacije
- uključivanje usluga lokacije 70
M
Mapa
- grupisanje aplikacija 39
P
Početni ekran
- aplikacije 36
- HTC Blink Feed 31
- lansirna traka 35
- mape 39
- pozadinska slika 35
- prečice 36
- promena Vašeg početnog ekrana
36
- uklanjanje vidžeta i miniaplikacija
37
- uređivanje vidžeta i miniaplikacija 37
- vidžeti 36
Veza prenosa podatakadeljenje 78
- prenos podataka uromingu 74
- potrošnja 73
- uključivanje i isključivanje 73
Poruke 50
Pošta
- kopija, skrivena kopija (cc, bcc) 59
- odgovaranje 60
- pretraživanje 60
- prilozi 59
- skica 59
- slanje 60
Povezivanje sa Internetom
- Veza prenosa podataka73
- VPN 81
- Wi-Fi 78
- Wi-Fi Hotspot 82
Prenos podataka
92
Indeks pojmova
Vidi Prenos kontakata
Pretraživač
- istorija 57
- korišćenje 56
- obeleživači 57
Pretraživanje
- dostupnost 86
- podešavanja
- pretraživanje glasom 55 Sigurnost
- pretraživanje telefona i Interneta
54
- sertifikati 81
- zaštita SIM kartice PIN-om 85
Pretraživanje glasom 55
Profil letenja 87
Promena jezika uređaja 84
- energija
- gašenje mikrofona 45
- hitan poziv 43
- konferencijska veza 45
- pregled potrošnje energije 28
- propušteni pozivi 42
- punjenje baterije 12
- stanje mirovanja 19
- stavljanje poziva na čekanje 43
- upućivanje poziva 42
- ušteda energije 28
PUK kod 86
R
Resetovanje 51
Režim rada u avionu 83
S
Sat
alarm 70
postavljanje vremena i datuma 71
Sigurnosno čuvanje
povratak sigurnosno sačuvanih aplikacija 69
Slika pozadine 35
Slušalice
vidi Bluetooth
Snimanje ekrana 23
T
Tastatura
- HTC Sense tastatura 24
- izgled tastature 25
- prečice 26
- predviđanje unosa teksta 26
- prepoznavanje govora 27
- rečnik 26
- Trace tastatura 27
- unos teksta 25
- unos teksta govorom 27
- višejezična tastatura 25
Tethering
vidi USB Tethering
U
Uparivanje Bluetoothom 84
Upravljanje glasom 27
Upućivanje poziva
- zvanje 46
Uvoz/izvoz kontakata 48
V
Video Highlights 66
VPN
- dodavanje veze 81
- povezivanje 81
- prekidanje veze 82
Vraćanje na fabrička podešavanja
51
- dodavanje 36
- dvojezično predviđanje 26
- predviđanje unosa reči 79 82
- povezivanje na drugu Wi-Fi mrežu
- povezivanje na WPS 79
- promena podešavanja 36
- promena veličine 36
- uklanjanje 37, 38 uređivanje 37
- uključivanje 78 Wi-Fi hotspota
- vidžeti
93
Indeks pojmova
Y
YouTube 72
Download

HTC Desire_320_UserGuide_SRP_Layout 1