Uputstvo za korisnike
ThinkPad Tablet
Napomene: Pre korišćenja ovih informacija i njima podržanih proizvoda, obavezno pročitajte sledeće:
• Uputstvo za bezbednost i garanciju
• Regulatory Notice
•
“Važne bezbednosne informacije i informacije o rukovanju” na stranici iii
• Dodatak C “Obaveštenja” na stranici 107
Uputstvo za bezbednost i garanciju, kao i Regulatory Notice, objavljeni su na veb lokaciji. Da biste ih pročitali,
posetite lokaciju http://support.lenovo.com, a zatim dodirnite Guides & Manuals (Uputstva i priručnici).
Prvo izdanje (avgust 2011)
© Copyright Lenovo 2011.
OBAVEŠTENJE O OGRANIČENIM PRAVIMA: Ukoliko su podaci ili softver isporučeni u skladu sa ugovorom za
Administraciju opštih usluga “GSA”, korišćenje, reprodukcija ili otkrivanje podleže ograničenjima postavljenim u Ugovoru
br. GS-35F-05925.
Sadržaj
Prvo pročitajte ovo . . . . . . . . . .
iii
Važne bezbednosne informacije i informacije o
rukovanju . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii
Poglavlje 1. Pregled proizvoda. . . . . 1
Izgled tabličnog računara . . . . .
Pribor . . . . . . . . . . . . .
Karakteristike . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . .
Radno okruženje . . . . . . . . .
Prethodno instalirani vidžeti i aplikacije
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
4
4
5
5
6
Poglavlje 2. Prvi koraci . . . . . . . . . 9
Instaliranje SIM kartice . . . . . .
Podešavanje tabličnog računara . . .
Vaš Google nalog . . . . . . . .
Početni ekrani . . . . . . . . . .
Korišćenje višedodirnog ekrana . . .
Korišćenje tastature na ekranu . . .
Korišćenje olovke ThinkPad Tablet Pen
Režim zaključavanja ekrana . . . .
Preuzimanje igara i aplikacija . . . .
Prilagođavanje početnih ekrana . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . 9
.
10
.
11
.
12
.
14
.
16
.
18
.
19
.
19
.
20
Poglavlje 3. Povezivanje sa bežičnim
mrežama i uređajima . . . . . . . . . 23
Određivanje mobilne mreže koju koristite . . . .
Onemogućavanje rominga podataka u mobilnim
mrežama . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ograničavanje veze za mobilni prenos podataka na
2G mreže . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izmena ili pravljenje naziva GSM pristupne tačke .
Povezivanje sa 2G ili 3G mrežom za prenos
podataka . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje sa Wi-Fi mrežom . . . . . . . . .
Korišćenje Bluetooth uređaja . . . . . . . . .
Poglavlje 4. Baterija i napajanje
naizmeničnom strujom . . . . . . . .
Punjenje baterije . . . . . . . . .
Produžavanje trajanje baterija između
punjenja . . . . . . . . . . . .
Provera statusa baterije . . . . . .
23
23
23
24
24
25
26
31
. . . . .
dva
. . . . .
. . . . .
33
33
Poglavlje 5. Korišćenje tabličnog
računara . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Često postavljana pitanja . . . . . . . . . .
Pregledanje Interneta . . . . . . . . . . . .
35
35
© Copyright Lenovo 2011
31
Povezivanje sa Internetom . . . . . . .
Korišćenje pregledača . . . . . . . . .
Pretraga Interneta. . . . . . . . . . .
Korišćenje poboljšanih funkcija za bežično
povezivanje . . . . . . . . . . . . . . .
Uvoz Wi-Fi profila sa ThinkPad prenosivog
računara na tablični računar. . . . . . .
Konfigurisanje smernica za isključivanje
bežične mreže . . . . . . . . . . . .
Korišćenje tabličnog računara za zabavu . . .
Korišćenje slušalica . . . . . . . . . .
Korišćenje kamera . . . . . . . . . .
Gledanje slika . . . . . . . . . . . .
Gledanje videa . . . . . . . . . . . .
Slušanje muzike . . . . . . . . . . .
Čitanje knjiga . . . . . . . . . . . .
Nabavljanje multimedijalnih datoteka . . .
Rad sa e-poštom. . . . . . . . . . . . .
Upravljanje kontaktima . . . . . . . . . .
Rad sa omiljenim aplikacijama . . . . . . .
Upravljanje nedavno pokrenutim aplikacijama .
Deljenje mobilne veze za prenos podataka. . .
Rad sa USB uređajima . . . . . . . . . .
Korišćenje mikro USB konektora . . . . .
Korišćenje USB konektora pune veličine . .
Korišćenje HDMI uređaja. . . . . . . . . .
Korišćenje 3-u-1 čitača medijskih kartica . . .
Rad sa časovnikom . . . . . . . . . . . .
Korišćenje usluga Google Maps i GPS . . . .
Google Talk . . . . . . . . . . . . . . .
YouTube . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
35
36
39
.
39
.
39
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
41
41
41
42
43
43
44
45
45
45
46
47
47
48
49
49
50
51
52
53
54
55
56
Poglavlje 6. ThinkPad Tablet opcije .
57
ThinkPad Tablet preklopna futrola sa tastaturom
ThinkPad Tablet Dock . . . . . . . . . . .
Korišćenje ThinkPad Tablet preklopne futrole sa
tastaturom . . . . . . . . . . . . . . .
Korišćenje priključne stanice ThinkPad Tablet
Dock . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
57
58
.
59
.
61
Poglavlje 7. Korišćenje tabličnog
računara u preduzeću. . . . . . . . .
63
Podešavanje Microsoft Exchange naloga . . . .
Pristupanje VPN mreži vaše kompanije . . . . .
63
63
Poglavlje 8. Sigurnost . . . . . . . .
65
Zaštita podataka od virusa . . . . . . . . . .
Zaključavanje ekrana tabličnog računara . . . .
65
65
i
Šifrovanje unutrašnjeg prostora za skladištenje
tabličnog računara . . . . . . . . . . . . .
Šifrovanje fleš medijske kartice . . . . . . . .
66
67
Poglavlje 9. Vi i tablični računar . . .
69
Udobnost i pristupačnost . . . . . . . .
Ugodnije korišćenje tabličnog računara .
Informacije o pristupačnosti. . . . . .
Dobijanje ažuriranja . . . . . . . . . . .
Putovanje sa tabličnim računarom . . . . .
Saveti za putovanje . . . . . . . . .
Pribor za putovanje . . . . . . . . .
Nega i održavanje . . . . . . . . . . .
Čišćenje tabličnog računara. . . . . .
Zaštita ekrana zamenljivim filmom . . .
Skladištenje tabličnog računara na duži
vremenski period . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
69
69
69
71
71
71
72
72
72
73
. .
73
Poglavlje 10. Postavke . . . . . . . .
75
Bežično i mreže . . .
Zvuk. . . . . . . .
Ekran . . . . . . .
Lokacija i bezbednost .
Aplikacije . . . . . .
Nalozi i sinhronizacija .
Zaštita privatnosti . .
USB postavke . . . .
Skladištenje . . . . .
Jezik i unos . . . . .
Pristupačnost . . . .
Datum i vreme . . . .
Optical TrackPoint . .
O tabličnom računaru .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
75
78
79
79
81
82
82
83
84
85
86
87
87
88
Poglavlje 11. Proces rešavanja
problema . . . . . . . . . . . . . . .
89
Oporavak od greške ozbiljnih softverskih
problema . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Poglavlje 12. Pristup podršci. . . . .
93
Lenovo tehnička podrška . . . . . . . . . .
Lenovo korisnički forumi . . . . . . . . . . .
93
94
Dodatak A. Regulatorne
informacije . . . . . . . . . . . . . .
95
ii
Uputstvo za korisnike
Informacije o bežičnoj vezi . . . . . . . . . .
Položaj UltraConnect bežične antene . . . .
Obaveštenje o izvoznoj klasifikaciji . . . . . . .
Obaveštenje o elektronskom zračenju . . . . .
Deklaracija o ispravnosti Federalne komisije za
komunikaciju (FCC) . . . . . . . . . . .
Izjava o ispravnosti industrijskih emisija klase
B u Kanadi . . . . . . . . . . . . . .
Evropska unija - usklađenost sa Direktivom za
elektromagnetnu kompatibilnost . . . . . .
Izjava o zakonskoj saglasnosti za klasu B u
Nemačkoj . . . . . . . . . . . . . . .
Izjava o zakonskoj saglasnosti za klasu B u
Koreji . . . . . . . . . . . . . . . .
Izjava za japansku VCCI klasu B . . . . . .
Japanska izjava o usaglašenosti za proizvode
čija je jačina električne struje manja ili jednaka
vrednosti od 20 A po fazi . . . . . . . . .
Servisne informacije o Lenovo proizvodima za
Tajvan . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatne regulatorne informacije . . . . . . . .
Dodatak B. Informacije o zaštiti
životne sredine, recikliranju i
odlaganju . . . . . . . . . . . . . .
Lenovo izjava o recikliranju . . . . . . . . . .
Izjave o recikliranju za Japan . . . . . . . . .
Informacije o recikliranju za Brazil . . . . . . .
EU WEEE izjave . . . . . . . . . . . . . .
Informacije o recikliranju baterija za Tajvan . . . .
Informacije o recikliranju baterija za Sjedinjene
Države i Kanadu . . . . . . . . . . . . . .
Informacije o recikliranju baterija za Evropsku
uniju . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacije za Kinu o recikliranju otpadne električne
i elektronske opreme . . . . . . . . . . . .
Tabela supstanci za Kinu. . . . . . . . . . .
Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih supstanci
u Turskoj . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih supstanci
u Ukrajini . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatak C. Obaveštenja . . . . . .
Zaštitni žigovi . . . . . . . . . . . . . . .
95
96
96
97
97
97
97
98
98
98
99
99
99
101
101
101
102
102
103
103
103
104
104
104
105
107
108
Prvo pročitajte ovo
Obavezno postupajte u skladu sa savetima koji su ovde navedeni kako biste na najbolji način iskoristili
mogućnosti koje vam tablični računar pruža i kako biste uživali u radu na njemu. Ako ne budete postupali u
skladu sa savetima, može doći do neugodnosti pri radu ili do povreda, kao i do prestanka rada tabličnog
računara.
Važne bezbednosne informacije i informacije o rukovanju
Da biste izbegli povrede, oštećenje imovine ili slučajno oštećenje svog računara ThinkPad® Tablet (u
daljem tekstu tablični računar), pre korišćenja pročitajte sve informacije u ovom odeljku.
Detaljna uputstva za upotrebu pogledajte u dokumentu ThinkPad Tablet Uputstvo za korisnike.
Dokumentu ThinkPad Tablet Uputstvo za korisnike možete da pristupite na jedan od sledećih načina:
• Idite na http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides i pratite uputstva na ekranu.
• Pokrenite svoj tablični računar. Dodirnite ikonu aplikacija
na početnom ekranu da biste prešli na
stranicu sa aplikacijama. Nakon toga dodirnite ikonu User Guide (Uputstvo za korisnike).
Dodatne savete o bezbednom korišćenju tabličnog računara naći ćete na adresi:
http://www.lenovo.com/safety
Pažljivo rukujte tabličnim računarom:
Ne ispuštajte, savijajte niti bušite tablični računar, ne umećite strane predmete u njega niti na njega
postavljajte teške predmete. U suprotnom, može da dođe do oštećenja osetljivih komponenata unutar
tabličnog računara.
Ekran tabličnog računara je napravljen od stakla. Staklo može da pukne ukoliko se tablični računar ispusti na
tvrdu površinu, izloži jakom udarcu ili padu teškog predmeta. Ukoliko se staklo odlomi ili puca, ne dodirujte
slomljeno staklo niti pokušavajte da ga uklonite sa tabličnog računara. Odmah prestanite sa korišćenjem
tabličnog računara i kontaktirajte Lenovo® tehničku podršku da biste dobili informacije o popravci, zameni ili
odlaganju.
Nemojte rastavljati ili modifikovati tablični računar:
Tablični računar je zaptiveni uređaj. U njemu se ne nalaze delovi koje može da zameni krajnji korisnik. Sve
popravke unutrašnjih delova mora da obavi centar za popravke koji ima ovlašćenje kompanije Lenovo ili
Lenovo ovlašćeni tehničar. Garancija prestaje da važi ukoliko pokušate da otvorite ili modifikujete svoj
tablični računar.
Ne pokušavajte da zamenite unutrašnju bateriju:
Zamenu unutrašnje punjive baterije mora da obavi centar za popravke koji ima ovlašćenje kompanije Lenovo
ili Lenovo ovlašćeni tehničar. Centar za popravke ili tehničari koji imaju ovlašćenje kompanije Lenovo
recikliraju Lenovo baterije u skladu sa lokalnim zakonima i propisima.
Sprečite kvašenje tabličnog računara i punjača:
• Ne potapajte tablični računar u vodi niti ga ostavljajte na mestu gde može da dođe do zasićenja vodom
ili drugim tečnostima.
• Ne koristite ThinkPad Tablet AC Charger napolju.
© Copyright Lenovo 2011
iii
Koristite isključivo odobrene metode punjenja:
Da biste bezbedno napunili unutrašnju bateriju tabličnog računara možete da koristite jedan od sledećih
metoda:
Metod punjenja
Tablični računar uključen
(Ekran je uključen)
Tablični računar je isključen ili u
režimu zaključanog ekrana
(Ekran je isključen)
ThinkPad Tablet Dock (metod
najbržeg punjenja)
Odobreno
Odobreno
ThinkPad Tablet AC Charger
Odobreno, ali će se baterija puniti
sporo
Odobreno
ThinkPad Tablet DC Charger
Odobreno, ali će se baterija puniti
sporo
Odobreno
USB veza između mikro USB
konektora na tabličnom računaru
i USB konektora ličnog računara
ili drugog uređaja koji je usklađen
sa standardima USB 2.0 (metoda
najsporijeg punjenja)
Baterija se možda neće puniti zbog
ograničenja snage USB 2.0 veze.
Odobreno
Ukoliko potrošnja energije tabličnog
računara nadmaši ograničenje snage
USB 2.0 veze, baterija će se isprazniti
da bi nadomestila dodatno napajanje
koje zahteva tablični računar.
Uređaji za punjenje se greju tokom normalne upotrebe. Obezbedite odgovarajuću ventilaciju oko uređaja za
punjenje. Isključite uređaj za punjenje ako dođe do neke od sledećih situacija:
• Uređaj za punjenje je bio izložen kiši, tečnosti ili prevelikoj vlazi.
• Na uređaju za punjenje su primetni znaci fizičkog oštećenja.
• Želite da očistite uređaj za punjenje.
Kompanije Lenovo nije odgovorna za učinak ili bezbednost proizvoda koje nije proizvela ili čije korišćenje
nije odobrila.
Sprečite oštećenje sluha:
Tablični računar ima konektor za slušalice. Uvek koristite konektor za slušalice za priključivanje slušalica
(poznate i pod nazivom naglavne slušalice) ili bubica.
OPREZ:
Prevelik zvučni pritisak sa bubica i slušalica može da izazove gubitak sluha. Podešavanje ekvilajzera
na maksimalnu vrednost povećava izlazni napon slušalica, a samim tim i nivo zvučnog pritiska. Prema
tome, da biste zaštitili sluh, podesite ekvilajzer na odgovarajuću jačinu.
Prekomerno korišćenje slušalica ili bubica pri velikoj jačini zvuka tokom dugog vremenskog perioda može da
bude opasno ukoliko izlazni konektor za slušalice ili bubice nije u saglasnosti sa specifikacijama EN 50332-2.
Izlazni konektor za slušalice vašeg tabličnog računara je u saglasnosti sa EN 50332-2 podklauzulom 7.
Ova specifikacija ograničava maksimalni raspon širokopojasnog stvarnog RMS izlaznog napona tabličnog
računara na 150 mV. Da biste se zaštitili od slabljenja sluha, obratite pažnju na to da slušalice ili bubice koje
koristite takođe budu u saglasnosti sa EN 50332-2 (ograničenja klauzule 7) za širokopojasni karakteristični
napon od 75 mV. Korišćenje slušalica koje nisu u saglasnosti sa EN 50332-2 može biti opasno zbog visokog
nivoa zvučnog pritiska.
Ako ste uz tablični računar dobili slušalice ili bubice, kombinacija slušalica ili bubica i tabličnog računara
već je u saglasnosti sa specifikacijama EN 50332-1. Ako koristite druge slušalice ili bubice, proverite da li
iv
Uputstvo za korisnike
su u saglasnosti sa EN 50332-1 (ograničavajuće vrednosti klauzule 6.5). Korišćenje slušalica koje nisu u
saglasnosti sa EN 50332-1 može biti opasno zbog visokog nivoa zvučnog pritiska.
Vodite računa kada koristite tablični računar u motornom vozilu ili na biciklu:
Uvek u prvi plan postavite sopstvenu i bezbednost drugih. Poštujte zakon. Lokalni zakoni i propisi verovatno
određuju kako možete da koristite mobilne elektronske uređaje, kao što je vaš tablični računar, dok vozite
motorno vozilo ili bicikl.
Odlažite u skladu sa lokalnim zakonima i propisima:
Kada tablični računar dođe do kraja upotrebljivosti, nemojte ga lomiti, paliti, potapati u vodi ili odlagati na
bilo koji način koji krši lokalne zakone i propise. Neki unutrašnji delovi sadrže supstance koje mogu da
eksplodiraju, iscure ili imaju štetan uticaj na životnu sredinu ukoliko se nepravilno odlože.
Pogledajte Dodatak B “Informacije o zaštiti životne sredine, recikliranju i odlaganju” na stranici 101 za
dodatne informacije.
Držite tablični računar i dodatnu opremu van dometa male dece:
Tablični računar sadrži male delove koji za malu decu predstavljaju opasnost od gušenja. Pored toga,
stakleni ekran može da se slomi ili napukne ukoliko se tablični računar ispusti ili baci na tvrdu površinu.
Zaštitite podatke i softver:
Nemojte brisati nepoznate datoteke niti menjati nazive datoteka ili direktorijuma koje niste sami napravili.
U suprotnom, softver tabličnog računara možda neće moći da radi.
Imajte u vidu da pristupanje resursima na mreži može učiniti vaš tablični računar podložnim računarskim
virusima, hakerima, špijunskim programima i ostalim zlonamernim aktivnostima koje mogu oštetiti vaš
tablični računar, softver ili podatke. Vaša je obaveza da obezbedite adekvatnu zaštitu u vidu zaštitnih
barijera, antivirusnih programa i antišpijunskih programa i da redovno ažurirate softver.
Držite električne uređaje kao što su ventilator, radio, jaki zvučnici, klima-uređaj i mikrotalasna pećnica
dalje od tabličnog računara jer jaka magnetna polja koja oni emituju mogu da oštete ekran i podatke
u tabličnom računaru.
Preduzmite mere predostrožnosti kada rukujete plastičnim vrećama:
OPASNOST
Plastične vreće mogu biti opasne. Držite ih dalje od odojčadi i dece da biste izbegli opasnost
od gušenja.
Imajte na umu toplotu koju stvara tablični računar:
Kada je tablični računar uključen ili se baterija puni, neki delovi mogu da se zagreju. Temperatura koju
dostižu zavisi od stepena aktivnosti sistema i nivoa napunjenosti baterije. Duži kontakt sa telom, čak i kroz
odeću, mogao bi da izazove nelagodnost ili čak opekotine na koži. Izbegavajte duži kontakt ruku, krila ili bilo
kog drugog dela tela sa vrelim delovima tabličnog računara.
Napomena o polivinil-hlorid (PVC) kablovima
UPOZORENJE: Prilikom rukovanja kablovima na ovom proizvodu ili kablovima na dodacima koji se prodaju
uz ovaj proizvod doći ćete u kontakt sa olovom, hemikalijom koja je u državi Kaliforniji poznata kao uzročnik
raka, urođenih mana i drugih bolesti reproduktivnog sistema. Operite ruke nakon rukovanja.
© Copyright Lenovo 2011
v
vi
Uputstvo za korisnike
Poglavlje 1. Pregled proizvoda
U ovom poglavlju nalazi se pregled tabličnog računara, uključujući informacije o položajima konektora i
kontrola, funkcijama tabličnog računara, dodatnim uređajima, specifikacijama, radnom okruženju i prethodno
instaliranim vidžetima i aplikacijama.
Izgled tabličnog računara
Ilustracija 1. Prikaz spreda i bočno računara ThinkPad Tablet
1 Dugme za uključivanje
12 Zvučnik
2 Mikrofon
13 Mesto za čuvanje olovke ThinkPad Tablet Pen
3 Kamera okrenuta pozadi
14 Rupice za provlačenje trake olovke ThinkPad Tablet
Pen
4 Konektor za mikrofon ili slušalice
15 Dugme za kontrolu jačine zvuka
5 Mini HDMI konektor
16 Senzor ambijentalnog svetla
6 Mikro USB konektor
17 Kamera okrenuta napred
7 ThinkPad Tablet Dock konektor
18 Višedodirni ekran
8 Priključak za SIM karticu
19 Dugme za početni ekran
9 Rupica za hitno ponovno pokretanje
20 Dugme za nazad
© Copyright Lenovo 2011
1
1
10 3-u-1 čitač medijskih kartica
21 Dugme za aktiviranje pregledača
11 USB konektor
22 Dugme za zaključavanje rotiranja ekrana
Dugme za uključivanje
Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje nekoliko sekundi da biste uključili tablični računar. Da biste
isključili tablični računar, pritisnite i zadržite dugme za uključivanje nekoliko sekundi, a zatim dodirnite OK (U
redu) u meniju Power off (Isključivanje).
Kada je tablični računar uključen, pritisnite jednom dugme za uključivanje da biste zaključali ili otključali ekran.
2
Mikrofon
Ugrađeni mikrofon registruje zvuke i glas kada se koristi sa programom koji služi za obradu zvuka.
Mikrofon možete da onemogućite, idite na ekran Android Settings (Android postavke) i dodirnite Sound
(Zvuk) ➙ Microphone (Mikrofon).
3
Kamera okrenuta pozadi
Tablični računar ima 5-megapikselsku kameru okrenutu pozadi, koja se može koristiti za snimanje slika i
videa. Za više informacija pogledajte odeljak “Korišćenje kamera” na stranici 42.
4
Konektor za mikrofon ili slušalice
Povežite slušalice sa konektorom da biste slušali stereo zvuk sa tabličnog računara ili povežite mikrofon da
biste snimali zvuk ili obavljali razgovore. Možete da povežete i slušalice sa integrisanim mikrofonom koji
koristi kombinovani konektor za audio i mikrofon.
5
Mini HDMI konektor
Tablični računar ima mini konektor interfejsa za multimediju visoke definicije (HDMI), interfejsa za digitalni
zvuk i video koji služi za povezivanje sa kompatibilnim digitalnim audio uređajem ili video displejom kao što
je televizor visoke definicije (HDTV). Za više informacija pogledajte odeljak “Korišćenje HDMI uređaja” na
stranici 51.
6
Mikro USB konektor
Povežite lični prenosivi računar sa mikro USB konektorom tabličnog računara pomoću priloženog USB kabla
radi prenošenja podataka. Pogledajte “Korišćenje mikro USB konektora” na stranici 49.
Priloženi USB kabl i punjač za naizmeničnu struju možete da koristite za napajanje tabličnog računara kada
je napajanje iz baterije slabo. Pogledajte “Punjenje baterije” na stranici 31.
7
ThinkPad Tablet Dock konektor
Koristite ovaj konektor za povezivanje stanice ThinkPad Tablet Dock. ThinkPad Tablet Dock je kao opcija
dostupan na Lenovo veb lokaciji na adresi http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Za više
informacija pogledajte odeljak “Korišćenje priključne stanice ThinkPad Tablet Dock” na stranici 61.
8
Priključak za SIM karticu
Otvorite poklopac priključka za karticu da biste pristupili priključku za identifikacioni modul pretplatnika
(SIM). Umetnite SIM karticu da biste uspostavili vezu sa bežičnom mrežom širokog opsega (WAN).
Napomena: Priključak za SIM karticu nije funkcionalan na modelima koji podržavaju samo Wi-Fi vezu.
2
Uputstvo za korisnike
9
Rupica za hitno ponovno pokretanje
Ukoliko tablični računar prestane da reaguje i ne možete da ga isključite pritiskom i zadržavanjem dugmeta
za uključivanje, ponovo pokrenite tablični računar umetanjem ispravljene spajalice u rupicu za hitno ponovno
pokretanje da biste ga isključili.
10
3-u-1 čitač medijskih kartica
Otvorite poklopac da biste pristupili 3-u-1 čitaču medijskih kartica. Instalirajte Secure Digital (SD) karticu,
Secure Digital High Capacity (SDHC) karticu ili MultiMediaCard (MMC) karticu u 3-u-1 čitač medijskih
kartica da biste uskladištili podatke. Pogledajte odeljak “Korišćenje 3-u-1 čitača medijskih kartica” na
stranici 52 za više informacija.
11
USB konektor
Otvorite poklopac USB konektora da biste pristupili USB konektoru pune veličine. Koristite USB konektor
pune veličine za povezivanje kompatibilnih USB uređaja, kao što su USB uređaj za skladištenje podataka ili
USB tastatura. Pogledajte “Korišćenje USB konektora pune veličine” na stranici 50.
Ako ste sa tabličnim računarom dobili ThinkPad Tablet preklopnu futrolu sa tastaturom ili ste je kupili
zasebno, upotrebite ovaj konektor za povezivanje tastature. Pogledajte “Korišćenje ThinkPad Tablet
preklopne futrole sa tastaturom” na stranici 59.
12
Zvučnik
Integrisani zvučnik obezbeđuje audio izlaz za reprodukovanje videa i muzike.
13
Mesto za čuvanje olovke ThinkPad Tablet Pen
Ako ste sa tabličnim računarom dobili olovku ThinkPad Tablet Pen ili ste je kupili zasebno, upotrebite ovo
mesto za čuvanje da biste je uskladištili.
14
Rupice za provlačenje trake olovke ThinkPad Tablet Pen
Upotrebite rupice da biste privezali olovku ThinkPad Tablet Pen za tablični računar kako je ne biste izgubili.
15
Dugme za kontrolu jačine zvuka
Pritisnite ovo dugme da biste podesili jačinu zvuka iz tabličnog računara.
16
Senzor ambijentalnog svetla
Senzor ambijentalnog svetla detektuje osvetljenost okruženja. Osvetljenje ekrana se automatski podešava u
zavisnosti od uslova ambijentalnog svetla koje detektuje ugrađeni senzor ambijentalnog svetla.
17
Kamera okrenuta napred
Tablični računar ima 2-megapikselsku kameru okrenutu napred, koja se može koristiti za snimanje slika i
videa ili obavljanje video poziva u sprezi sa veb aplikacijama. Za više informacija pogledajte odeljak
“Korišćenje kamera” na stranici 42.
18
Višedodirni ekran
Dodirnite ekran da biste upotrebili kontrole na ekranu, uključujući dugmad, stavke menija i tastaturu na
ekranu. Za više informacija pogledajte odeljak “Korišćenje višedodirnog ekrana” na stranici 14.
19
Dugme za početni ekran
Pritisnite ovo dugme da biste se u bilo kom trenutku vratili na glavni početni ekran.
20
Dugme za nazad
Pritisnite ovo dugme da biste se vratili na prethodni ekran, zatvorili okvir za dijalog ili tastaturu na ekranu.
Poglavlje 1. Pregled proizvoda
3
21
Dugme za aktiviranje pregledača
Pritisnite dugme da biste otvorili pregledač.
22
Dugme za zaključavanje rotiranja ekrana
Pritisnite dugme da biste onemogućili funkciju rotiranja ekrana. Pritisnite ga ponovo da biste omogućili
tu funkciju.
Pribor
Ilustracija 2. Pribor
• ThinkPad Tablet AC Charger: Punjač za naizmeničnu struju se sastoji od dva dela: uklopnih zuba i
osnove punjača. Umetnite zube utikača u osnovu punjača da biste podesili punjač za naizmeničnu struju.
Upotrebite punjač za naizmeničnu sa priloženim USB kablom da biste tabličnom računaru obezbedili
napajanje naizmeničnom strujom i punili bateriju.
• USB kabl: USB kabl koristite za povezivanje tabličnog računara sa prenosivim računarom da biste
prenosili podatke ili ga zajedno sa punjačem za naizmeničnu struju upotrebite za napajanje tabličnog
računara.
• ThinkPad Tablet Pen (za neke modele): Ako tablični računar ima olovku ThinkPad Tablet Pen, koristite je
za unos teksta ili crtanje grafike na prirodan način i obavljanje drugih operacija ne dodirujući ekran prstom.
Ako se tablični računar prodaje bez olovke, dostupna je kao opcija koju od kompanije Lenovo možete da
kupite na adresi http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Za više informacija pogledajte
odeljak “Korišćenje olovke ThinkPad Tablet Pen” na stranici 18.
Karakteristike
Procesor
• NVIDIA® Tegra™ 2 dvojezgarni ARM procesor
Operativni sistem
• Android 3.1
Memorija
• 1 GB
Unutrašnji prostor za skladištenje podataka
• 16 GB, 32 GB ili 64 GB (u zavisnosti od modela)
Ekran
• Veličina: 257 mm (10,1 inč)
4
Uputstvo za korisnike
• Rezolucija ekrana: 1280 x 800 piksela
• Automatska kontrola osvetljenja
• Višedodirna tehnologija
• Thin Film Transistor Liquid Crystal Display (TFT LCD) tehnologija
• Podrška za unos podataka olovkom ThinkPad Tablet Pen, koju napaja baterija
Integrisane kamere
• Kamera okrenuta napred, 2 megapiksela
• Kamera okrenuta pozadi, 5 megapiksela
Konektori
• Jedan mini HDMI konektor
• Jedan USB 2.0 konektor
• Jedan mikro USB konektor
• Jedan konektor za ThinkPad Tablet Dock
Priključak za karticu ili čitač kartica
• Priključak za SIM karticu
• 3-u-1 čitač medijskih kartica
Bežične funkcije
• Bežični LAN
• Bluetooth 2.1
• Bežični WAN (na nekim modelima)
Specifikacije
Veličina
• Širina: 260,4 mm (10,3 inča)
• Dubina: 181,7 mm (7,2 inča)
• Visina: 14 mm (0,55 inča)
Baterija
• 24,1 Wh 3250 mAh litijum-polimerska baterija
Izvor napajanja (punjač za naizmeničnu struju)
• Sinusni ulaz od 50 do 60 Hz
• Ulazni napon punjača za naizmeničnu struju: 100-240 V AC
Radno okruženje
• Maksimalna nadmorska visina bez hermetizacije: 3048 m (10.000 stopa)
• Temperatura:
- Na nadmorskim visinama do 2438 m (8000 stopa)
Operativna: 5,0°C do 35,0°C (41°F do 95°F)
Poglavlje 1. Pregled proizvoda
5
Čuvanje: 5,0°C do 43,0°C (41°F do 109°F)
- Na nadmorskim visinama iznad 2438 m (8000 stopa)
Maksimalna temperatura kad se radi u uslovima bez dodatne promene pritiska: 31,3°C (88°F)
• Relativna vlažnost:
- Operativna: od 8% do 80%
- Čuvanje: od 5% do 95%
Ako je moguće, stavite tablični računar na dobro provetreno i suvo mesto na kome neće biti direktno izložen
suncu. Ne koristite niti čuvajte tablični računar na prašnjavim, prljavim mestima ili u ekstremno vrućim
ili hladnim okruženjima.
Prethodno instalirani vidžeti i aplikacije
Ova tema pruža sveukupan uvod u vidžete i aplikacije koje su prethodno instalirane na tabličnom računaru.
Vidžeti
Vidžet je mala aplikacija koju možete da postavite na početni ekran kako biste obezbedili brz i lak pristup
informacijama. Za dodatne informacije o postavljanju vidžeta na početni ekran, pogledajte “Prilagođavanje
početnih ekrana” na stranici 20.
U tabeli u nastavku je lista nekih korisnih vidžeta koji mogu biti prethodno instalirani na tabličnom računaru.
Vidžet
Opis
AccuWeather.com
Pogledajte na Vebu informacije o vremenskim prilikama za lokaciju na kojoj se nalazite.
Analogni časovnik
Pogledajte trenutno vreme.
App Shop
Pregledajte, preuzmite i instalirajte igre i aplikacije iz prodavnice Lenovo App Shop.
Obeleživači
Pogledajte URL adrese koje ste obeležili kao omiljene. Dodirnite obeleživač da biste
otvorili željenu veb lokaciju.
Kalendar
Proverite datum i zakazane događaje za taj datum. Dodirnite da biste otvorili aplikaciju
Calendar (Kalendar).
Connectify veze sa
pristupnim tačkama
Pogledajte Connectify ravnopravne računare koji dele vašu mobilnu vezu za prenos
podataka.
Connectify status
pristupne tačke
Proverite status deljenja pristupne tačke.
Kontakt
Pogledajte izabrane kontakte. Dodirnite da biste lako stupili u vezu sa kontaktom.
E-pošta
Lista nedavno primljenih poruka e-pošte. Dodirnite da biste otvorili aplikaciju Email
(E-pošta).
Funkcije i poruke
Primajte obaveštenja o najnovijim ažuriranjima softvera od kompanije Lenovo i nezavisnih
dobavljača usluga.
Google Search
Pretražite Internet u potrazi za informacijama.
Gmail
Proverite nedavno primljene poruke e-pošte sa Gmail naloga.
Saveti za početni ekran
Pročitajte savete o obavljanju osnovnih operacija sa tabličnim računarom.
Lenovo Launch Zone
Pristupite često korišćenim aplikacijama i Android postavkama.
Kontrola zaključavanja
Zaključajte ekran.
Market
Pristupite prodavnici Android Market da biste preuzeli aplikacije.
6
Uputstvo za korisnike
Vidžet
Opis
Kontrola za potpuno
utišavanje mikrofona
Omogućite ili onemogućite mikrofon.
Muzika
Reprodukujte muzičke ili druge audio datoteke.
Okvir za slike
Pregledajte slike u galeriji slika.
Social Touch
Pregledajte događaje obavljene preko različitih vidžeta i aplikacija na tabličnom računaru,
kao što su POPMail, Google Maps i Google Calendar.
Kontrola za potpuno
utišavanje zvučnika
Omogućite ili onemogućite audio izlaz.
Aplikacije
Aplikacija je softverski program koji vam omogućava obavljanje određenog zadataka.
Napomena: Prethodno instalirane aplikacije se razlikuju prema geografskim lokacijama i podložne su
promenama.
U tabeli u nastavku je lista nekih aplikacija koje mogu biti prethodno instalirane na tabličnom računaru.
Aplikacija
Opis
AccuWeather.com
Saznajte na Vebu informacije o vremenskim prilikama za različite lokacije.
Amazon Kindle
Pronađite, kupite, preuzmite i pročitajte Kindle e-knjige iz velikog broja dostupnih
naslova.
Amazon MP3
Preuzmite ili kupite muziku u prodavnici Amazon MP3.
App Shop
Pregledajte, preuzmite i instalirajte igre i aplikacije iz prodavnice Lenovo App Shop.
BBC vesti
Pogledajte vesti iz sveta i slušajte naslove najnovijih vesti i BBC World Service radio.
Knjige
Čitajte knjige koje ste preuzeli ili kopirali na tablični računar.
Pregledač
Pristupite Internetu.
Kalkulator
Obavite osnovne aritmetičke operacije.
Kamera
Snimite slike ili video zapise.
Časovnik
Podesite alarme i pogledajte trenutno vreme.
Kontakti
Sačuvajte i upravljajte informacije o kontaktima.
Documents To Go
Pregledajte, uređujte i pravite datoteke programa Microsoft® Word, Excel® i
PowerPoint® ili pregledajte PDF datoteke.
Preuzimanja
Upravljajte preuzetim datotekama.
eBuddy
Ćaskajte na mreži sa prijateljima preko usluga za trenutno razmenjivanje poruka
preko Veba, kao što su MSN, Yahoo, Google Talk itd.
E-pošta
Upravljajte svim svojim nalozima e-pošte u ovoj jednoj aplikaciji.
Galerija
Pogledajte sve slike ili video snimke koje ste snimili kamerama.
Google Search
Pretražite Internet u potrazi za informacijama.
Gmail
Šaljite ili primajte poruke e-pošte koristeći svoje Gmail sanduče e-pošte.
Latitude
Pogledajte lokaciju prijatelja na mapi Google Map i delite ili sakrijte svoju lokaciju.
Maps
Pronađite lokacije i dobijte uputstva za kretanje pomoću usluge Google Maps.
Market
Pregledajte, preuzimajte i instalirajte aplikacije iz prodavnice Android Market.
Slanje poruka
Šaljite tekstualne poruke prijateljima, kolegama i članovima porodice.
Poglavlje 1. Pregled proizvoda
7
Aplikacija
Opis
mSpot
Pretražite muziku na mreži ili reprodukujte muziku uskladištenu na tabličnom
računaru.
mSpot filmovi
Iznajmite omiljeni film i odgledajte ga.
Muzika
Reprodukujte muziku uskladištenu na tabličnom računaru ili na opcionalno
instaliranoj fleš muzičkoj kartici.
PrinterShare
Odštampajte slike i dokumente na Wi-Fi štampačima deljenim u lokalnoj
računarskoj mreži (LAN) ili udaljenim štampačima preko Interneta.
Postavke
Konfigurišite postavke tabličnog računara.
Slacker
Slušajte neku od preko 100 besplatnih radio-stanica, programiranih od strane
stručnjaka, bilo kog žanra ili napravite sopstvene prilagođene stanice.
Social Touch
Pregledajte događaje obavljene preko različitih vidžeta i aplikacija na tabličnom
računaru, kao što su POPMail, Google Maps i Google Calendar.
Talk
Ćaskajte sa drugim korisnicima programa Google Talk.
Uslužni program za kopiranje
datoteka preko USB-a
Upravljajte i prenosite podatke između USB uređaja za skladištenje i tabličnog
računara.
Voice Search
Obavite pretragu izgovarajući termine za pretragu.
YouTube
Pogledajte ili otpremite YouTube video snimke sa tabličnog računara.
Zinio Reader
Kupite i pročitajte Zinio digitalne časopise.
8
Uputstvo za korisnike
Poglavlje 2. Prvi koraci
Ovo poglavlje će vam pomoći da brzo započnete korišćenje tabličnog računara.
Instaliranje SIM kartice
Ako tablični računar ima bežičnu WAN funkciju, možda će zahtevati SIM karticu da bi uspostavio bežičnu
WAN vezu. U zavisnosti od zemlje u kojoj je računar isporučen, SIM kartica je možda već instalirana u tablični
računar ili može da bude deo sadržaja paketa za isporuku koji se dobija sa tabličnim računarom.
Pažnja: Kada instalirate ili uklanjate SIM karticu, ne dodirujte metalne konektore SIM kartice. Kao mera
predostrožnosti, uvek držite tablični računar u ruci pre instaliranja ili uklanjanja SIM kartice da biste izbegli
elektrostatičko pražnjenje.
Da biste instalirali SIM karticu, uradite sledeće:
1. Isključite tablični računar tako što ćete pritisnuti i zadržati nekoliko sekundi dugme za uključivanje, a
zatim dodirnite OK (U redu) u meniju Power off (Isključivanje).
2. Pronađite priključak za SIM karticu i otvorite poklopac tog priključka. Da biste pronašli priključak za
SIM karticu, pogledajte “Izgled tabličnog računara” na stranici 1.
3. Držite SIM karticu tako da metalni kontakti budu okrenuti nadole i usmereni ka tabličnom računaru, a
zatim je čvrsto umetnite u priključak za SIM karticu dok ne čujete klik.
4. Zatvorite poklopac priključka za SIM karticu i ponovo pokrenite tablični računar.
Da biste uklonili SIM karticu, uradite sledeće:
1. Isključite tablični računar tako što ćete pritisnuti i zadržati nekoliko sekundi dugme za uključivanje, a
zatim dodirnite OK (U redu) u meniju Power off (Isključivanje).
2. Pronađite priključak za SIM karticu i otvorite poklopac tog priključka. Da biste pronašli priključak za
SIM karticu, pogledajte “Izgled tabličnog računara” na stranici 1.
3. Gurnite malo SIM karticu ka unutra a zatim je otpustite. SIM kartica će iskočiti. Lagano izvucite SIM
karticu iz priključka.
© Copyright Lenovo 2011
9
Podešavanje tabličnog računara
Prvi put kada uključite tablični računar, pojaviće se čarobnjak za podešavanje koji će vam pomoći da
korak po korak podesite tablični računar. Dodirnite strelicu usmerenu nadesno da biste prešli na sledeći
korak kada završite sa nekom postavkom.
1. Language and Time Zone (Jezik i vremenska zona)
Izaberite jezik za rad sa tabličnim računarom i podesite datum i vreme.
2. License agreement (Ugovor o licenciranju)
Dodirnite Accept (Prihvati) da biste prihvatili ugovor o licenciranju.
Napomena: Dok ne prihvatite ugovor, ne možete da nastavite sa podešavanjem.
3. Using the onscreen keyboard (Korišćenje tastature na ekranu)
Ovaj korak vam omogućava da uvežbate korišćenje tastature na ekranu. Dodirnite Skip (Preskoči) ako
ne želite da vežbate.
4. Wireless connection (Bežična veza)
Tablični računar će obaviti skeniranje dostupnih Wi-Fi mreža. Dodirnite Wifi network within range
(Wi-Fi mreža u dometu) da biste podesili Wi-Fi vezu.
Ako tablični računar podržava bežičnu WAN vezu, dodirnite Set up your Mobile Broadband (3G)
(Podesite mobilnu mrežu širokog propusnog opsega) da biste aktivirali svoj nalog za mobilnu mrežu.
Napomena: Da biste aktivirali nalog za mobilnu mrežu, neophodna je SIM kartica. Pogledajte
“Instaliranje SIM kartice” na stranici 9.
Ako odlučite da se u ovom trenutku ne povežete sa bežičnom mrežom, dodirnite strelicu usmerenu
nadesno da biste prešli na sledeći korak. Vezu sa bežičnom mrežom možete da uspostavite kasnije.
5. Google Account and Location Services (Google nalog i usluge određivanja lokacije)
Ako je uspostavljena bežična veza, napravite Google nalog ili se prijavite na svoj Google nalog ako ga
već imate. U suprotnom, dodirnite strelicu usmerenu nadesno da biste završili podešavanje.
10
Uputstvo za korisnike
Vaš Google nalog
Da biste optimizovali mogućnosti tabličnog računara, registrujte se i prijavite na Google nalog da biste koristili
Google aplikacije, preuzimali aplikacije iz prodavnice Android Market, napravili rezervne kopije postavki i
drugih podataka na Google serverima i iskoristili prednosti drugih Google usluga na tabličnom računaru.
Napomena: Da biste se registrovali i prijavili na Google nalog, neophodna je veza sa Internetom. Uverite
se da tablični računar ima aktivnu Wi-Fi vezu ili vezu za prenošenje podataka mobilne telefonije (2G ili 3G)
pre nego što se registrujete ili prijavite.
Pravljenje Google naloga
Da biste napravili Google nalog, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Accounts & sync (Nalozi i sinhronizacija) ➙ Add account (Dodaj nalog).
3. Dodirnite Google Accounts (Google nalozi) na listi tipova naloga.
4. Dodirnite Create account (Napravi nalog), a zatim sledite uputstva na ekranu da biste napravili svoj
nalog.
Dodavanje i uklanjanje Google naloga
Da biste dodali Google nalog, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
ili dodirnite ikonu aplikacija
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Accounts & sync (Nalozi i sinhronizacija) ➙ Add account (Dodaj nalog).
3. Dodirnite tip naloga koji želite da dodate.
4. Unesite informacije o nalogu i dodirnite Sign in (Prijavi se).
5. Pratite uputstva na ekranu da biste završili dodavanje naloga. Svi dodati nalozi navedeni su u delu
Manage accounts (Upravljanje nalozima) na ekranu Accounts & sync (Nalozi i sinhronizacija).
Da biste uklonili Google nalog, dodirnite nalog na listi naloga na ekranu Accounts & sync (Nalozi i
sinhronizacija), a zatim dodirnite Remove account (Ukloni nalog) u gornjem desnom uglu.
Sinhronizovanje Google naloga sa tabličnim računarom
Funkcija Auto-sync (Automatska sinhronizacija) je podrazumevano omogućena. Promene koje unesete na
bilo koji dodati nalog na tabličnom računaru ili na Vebu mogu se automatski sinhronizovati.
Ako želite da naloge ručno sinhronizujete sa tabličnim računarom, uradite sledeće:
1. Idite na ekran Accounts & sync (Nalozi i sinhronizacija)
2. Dodirnite nalog koji želite da sinhronizujete sa tabličnim računarom.
3. Konfigurišite stavke koje želite da sinhronizujete, a zatim dodirnite ikonu Sync Now (Sinhronizuj sada)
u gornjem desnom uglu ekrana.
Ako ste zaboravili lozinku za Google nalog, možete ponovo da je postavite na sledeći način:
1. Idite na http://www.google.com i dodirnite Sign in (Prijavite se).
Poglavlje 2. Prvi koraci
11
2. Dodirnite Ne možete da pristupite svom nalogu? u okviru Prijavite se podacima za svoj Google
nalog, a zatim sledite uputstva na ekranu da biste ponovo postavili lozinku.
Promena postavki sinhronizacije za Google nalog
Da biste konfigurisali postavke sinhronizacije za Google nalog, uradite sledeće:
1. Otvorite ekran Accounts & sync (Nalozi i sinhronizacija).
2. Dodirnite nalog koji želite da sinhronizujete sa tabličnim računarom. Pojaviće se lista stavki koje taj
nalog može da sinhronizuje.
3. Označite polje za potvrdu pored neke stavke ili izbrišite znak za potvrdu da biste promenili postavke
sinhronizacije.
Početni ekrani
Kao polazne tačke za korišćenje tabličnog računara, početni ekrani prikazuju status tabličnog računara i
obezbeđuju vam pristup aplikacijama.
Postoji pet početnih ekrana. Podrazumevano se glavni početni ekran prikazuje svaki put kada uključite
tablični računar ili pritisnete dugme za početni ekran. Dodirnite prazan deo ekrana i prevucite prst
horizontalno na levu ili desnu stranu da biste videli ostale početne ekrane.
Napomena: Dostupni vidžeti i prečice do aplikacija na početnim ekranima mogu da se razlikuju prema
geografskoj lokaciji.
Pet početnih ekrana možete da prilagodite u skladu sa ličnim željama. Na primer, možete da promenite
glavni početni ekran, da dodate ili uklonite vidžete ili aplikacije, promenite pozadinu itd. Za više informacija
pogledajte odeljak “Prilagođavanje početnih ekrana” na stranici 20.
Ilustracija 3. Početni ekran
1 Traka sa radnjama
2 Radna površina
12
Uputstvo za korisnike
3 Sistemska traka
Traka sa radnjama
Traka sa radnjama se nalazi na vrhu početnog ekrana:
• Google Search
: Pretražite Internet u potrazi za informacijama. Pogledajte odeljak “Pretraga
Interneta” na stranici 39 za više informacija.
• Google Voice Search
39 za više informacija.
• Aplikacije
: Pretraga sadržaja glasom. Pogledajte odeljak “Pretraga Interneta” na stranici
: Otvorite biblioteku aplikacija da biste videli sve instalirane aplikacije.
• Prilagođavanje
: Otvorite prikaz za prilagođavanje početnog ekrana da biste prilagodili početne
ekrane ili bilo koju alternativnu radnu površinu.
Radna površina
Radna površina je oblast u kojoj su prikazani vidžeti i prečice do aplikacija.
Podrazumevano se u centru glavnog početnog ekrana prikazuje Lenovo jedinstveni vidžet pod nazivom
Lenovo Launch Zone. Lenovo Launch Zone vam omogućava lak pristup Android postavkama, obaveštenjima
o najnovijim ažuriranjima koja šalje kompanija Lenovo i prilagodljivim tačkama za aktiviranje omiljenih
aplikacija.
Ilustracija 4. Lenovo Launch Zone
Napomena: Podrazumevane aplikacije u Lenovo Launch Zone se razlikuju prema geografskim lokacijama.
1 Watch (Gledanje)
Pokrenite svoj omiljeni video plejer, kao što je mSpot filmovi, da biste gledali filmove ili
video snimke.
2 Email (E-pošta)
Aktivirajte omiljenu aplikaciju za e-poštu, čitajte i šaljite poruke e-pošte.
Broj pored ikone Email (E-pošta) ukazuje na broj nepročitanih poruka e-pošte. Ovu
funkciju možete da onemogućite preko postavki Lenovo Launch Zone. Pogledajte
“Prilagođavanje Lenovo Launch Zone” na stranici 21.
3 Android settings
(Android postavke)
Otvorite ekran Android Settings (Android postavke) da biste konfigurisali postavke
tabličnog računara.
Poglavlje 2. Prvi koraci
13
4 Read (Čitanje)
Pokrenite svoj omiljeni čitač e-knjiga, kao što je Amazon Kindle, da biste čitali knjige,
časopise i drugi pisani sadržaj.
5 Listen (Slušanje)
Pokrenite svoj omiljeni muzički plejer, radio plejer ili lokaciju za preuzimanje muzike da
biste slušali muziku, emitovani sadržaj ili audio knjige.
6 Lenovo Launch Zone
settings (Lenovo Launch
Zone postavke)
Otvorite ekran sa postavkama Launch Zone da biste promenili boju Lenovo Launch
Zone ili konfiguraciju svake tačke za pokretanje. Za više informacija pogledajte odeljak
“Prilagođavanje Lenovo Launch Zone” na stranici 21.
7 Browser (Pregledač)
Pokrenite pregledač.
8 Features and
messages (Funkcije i
poruke)
Primajte informacije i savete za tablični računar, kao i specijalne ponude na osnovu
konfigurisanih kategorija.
Ova ikona se prikazuje samo kada ima nepročitanih sistemskih obaveštenja od kompanije
Lenovo. Dodirnite ovu ikonu da biste videli detalje obaveštenja.
Lenovo Launch Zone je u potpunosti prilagodljiv preko Lenovo Launch Zone postavki. Centralni deo Lenovo
Launch Zone, koji je prethodno definisan kao 7 Browser (Pregledač), možete da promenite u program za
prikaz slika. Takođe možete da promenite bilo koji od četiri kvadranta, prethodno definisanih kao 1 Watch
videos (Gledanje videa), 2 Email (E-pošta), 4 Read books (Čitanje knjiga) i 5 Listen to music (Slušanje
muzike), tako da se iz njih pokreće bilo koja instalirana aplikacija. Na taj način, najčešće korišćene aplikacije
možete da učitate u Lenovo Launch Zone i da im pristupite jednostavnim dodirom. Za uputstva o tome kako
da promenite ove postavke, pogledajte “Prilagođavanje Lenovo Launch Zone” na stranici 21.
Sistemska traka
Sistemska traka na dnu početnog ekrana prikazuje statusne ikone, ikone obaveštenja, trenutno vreme i
nekoliko kontrola uređaja:
• Back (Nazad)
: Povratak na prethodni ekran.
• Home (Početno)
: Povratak na glavni početni ekran u bilo kom trenutku iz bilo koje aplikacije.
: Otvara prikaz pet poslednje pokrenutih aplikacija. Za
• Recent Apps (Nedavno korišćene aplikacije)
više informacija pogledajte odeljak “Upravljanje nedavno pokrenutim aplikacijama” na stranici 47.
• Favorite Apps (Omiljene aplikacije)
: Pokreće uslužni program Favorite Apps (Omiljene aplikacije).
Pogledajte odeljak “Rad sa omiljenim aplikacijama” na stranici 47 za više informacija.
• Oblast za vreme, status i obaveštenja:
Na desnoj strani sistemske trake prikazuje se vreme, ikone statusa sistema i ikone obaveštenja.
Kada dodirnete oblast za vreme, otvara se panel Detalji statusa u kojem se prikazuje trenutno vreme,
datum, status bežične veze i status baterije.
Kada nema obaveštenja, sažetak se prikazuje ispod detalja statusa. Dodirnite obaveštenja da biste
videli detaljne informacije.
Kada dodirnite bilo koji deo panela Detalji statusa, ispod detalja statusa prikazuje se panel Brze postavke.
Pomoću njih, možete da prilagodite osvetljenost ekrana ili da omogućite ili onemogućite funkciju, kao što
su veza sa mobilnom mrežom, GPS, Bluetooth, režim rada u avionu, sinhronizovanje e-pošte, orijentacija
ekrana i obaveštenja.
Da biste zatvorili panel Brze postavke, dodirnite bilo koji drugi deo ekrana.
Korišćenje višedodirnog ekrana
Ova tema daje uputstva o tome kako da koristite višedodirni ekran.
14
Uputstvo za korisnike
Dodirni
Nežno dodirnite ekran vrhom prsta da biste pokrenuli aplikaciju, izabrali neku stavku, otvorili meni ili uneli
tekst koristeći tastaturu na ekranu.
Dodirni i zadrži
Dodirnite i zadržite vrh prsta na praznoj oblasti ekrana dok se ne dogodi određena radnja.
Prevuci
Da biste pomerili neku stavku, kao što je slika ili ikona na ekranu, dodirnite i zadržite prst na stavki, pomerite
prst na željenu lokaciju i podignite prst sa ekrana.
Prelaženje ili klizanje
Pomerajte prst u vertikalnom ili horizontalnom smeru po ekranu da biste prolazili kroz početne ekrane,
veb stranice, umanjene prikaze slika itd.
Zumiranje
• Umanji: Pomerajte zajedno dva prsta, blizu jedan drugog, preko ekrana dok uzimate nešto da biste
smanjili prikaz slike ili veb stranice.
• Uvećaj: Razdvajajte dva prsta koja su na ekranu da biste uvećali prikaz slike ili veb stranice.
Dvostruki dodir
Za neke aplikacije brzo dva puta dodirnite ekran da biste uvećali prikaz. Ponovo dva puta dodirnite ekran
da biste prikaz umanjili.
Uređivanje
• Da biste isekli ili kopirali tekst, uradite sledeće:
1. Dodirnite i zadržite reč koju želite da koristite dok se ne pojavi iskačući meni.
2. Dodirnite Select text (Izaberi tekst). Na vrhu ekrana će se prikazati meni za uređivanje. Izabrana reč
je istaknuta a ispod nje se prikazuju dve kartice za izbor.
3. Prevucite bilo koju karticu za izbor da biste proširili ili smanjili opseg izabranog teksta. Ako želite
da izaberete kompletan tekst, dodirnite Select all (Izaberi sve).
4. U meniju za uređivanje dodirnite Cut (Iseci) ili Copy (Kopiraj). Tekst će biti sačuvan u privremenoj
ostavi.
• Da biste nalepili tekst, uradite sledeće:
1. Dodirnite i zadržite oblast u koju želite da nalepite tekst koji ste isekli ili kopirali. Pojavljuje se iskačuća
opcija.
2. Dodirnite Paste (Nalepi) da biste nalepili tekst.
Rotiranje ekrana
Tablični računar ima ugrađeni senzor pokreta koji podržava funkciju automatskog rotiranja ekrana. Ova
funkcija je podrazumevano omogućena. Kada rotirate tablični računar, ekran se automatski prebacuje u
horizontalni ili vertikalni prikaz.
Da biste onemogućili funkciju automatskog rotiranja ekrana, uradite sledeće:
• Pritisnite dugme za zaključavanje rotiranja ekrana na desnoj strani tabličnog računara.
Poglavlje 2. Prvi koraci
15
• Dodirnite oblast za vreme na sistemskoj traci a zatim dodirnite bilo koji deo table Status Details (Detalji
statusa) da biste otvorili tablu Quick Settings (Brze postavke). Zatim dodirnite Lock screen orientation
(Zaključaj orijentaciju ekrana).
• Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
ili dodirnite ikonu aplikacija
se ekran Android Settings (Android postavke). Zatim dodirnite Screen (Ekran) ➙ Auto-rotate screen
(Automatski rotiraj ekran).
Napomena: Neke aplikacije ne podržavaju funkciju automatskog rotiranja ekrana.
Korišćenje tastature na ekranu
Tastatura na ekranu se automatski prikazuje kada je potrebno da nešto unesete. Može automatski da se
rotira u horizontalni ili vertikalni prikaz, na osnovu orijentacije tabličnog računara. Tastaturu na ekranu
koristite za unos teksta, brojeva, simbola i drugih znakova.
Na tabličnom računaru je prethodno instalirana Android tastatura i FlexT9 tastatura. Ako želite, druge metode
unosa možete da preuzmete iz prodavnice Android Market.
Unošenje teksta, brojeva, simbola i drugih znakova
Kada je potrebno da unesete tekst, dodirnite polje za tekst da biste prikazali tastaturu na ekranu. Zatim
dodirnite tastere na tastaturi da biste uneli tekst. Da biste zatvorili tastaturu na ekranu, dodirnite dugme sa
strelicom usmerenom nadole
na sistemskoj traci.
• Za Android tastaturu:
da biste uneli veliko slovo. Dva puta dodirnite taster Shift da biste uneli sva
Dodirnite taster Shift
velika slova. Kada unosite tekst na engleskom jeziku, funkcija automatskog unosa velikih slova je
podrazumevano omogućena.
Da biste uneli brojeve i simbole, dodirnite taster 123
i simbola.
Da biste tekst uneli govorom, dodirnite taster mikrofona
da biste prešli na tastaturu za unos brojeva
da biste počeli da govorite.
• Za FlexT9 tastaturu:
Dodirnite taster Shift
da biste uneli veliko slovo. Dva puta dodirnite taster Shift da biste uneli sva
velika slova. Kada unosite tekst na engleskom jeziku, funkcija automatskog unosa velikih slova je
podrazumevano omogućena.
Da biste uneli brojeve i simbole, dodirnite taster 123
i simbola.
da biste prešli na tastaturu za unos brojeva
FlexT9 takođe podržava režim govora, što znači da tekst možete da unesete govorom. Da biste
i izgovorite tekst koji želite
koristili režim unosa govorom, dodirnite taster sa slikom plamena zmaja
da unesete. Kada završite, samo prestanite da govorite. FlexT9 prevodi vaš govor u vizuelni tekst. U
bučnim okruženjima, možda ćete morati ručno da zaustavite režim unosa teksta govorom dodirujući
bilo koji deo tastature.
Ako više volite da tekst unosite pisanjem, dodirnite taster sa slikom olovke
unosa teksta pisanjem rukom.
Da biste saznali više o tastaturi FlexT9, idite na
http://www.dragonmobileapps.com/android/flex_overview.html.
16
Uputstvo za korisnike
da biste omogućili režim
Promena metoda unosa tokom kucanja
Da biste promenili metod unosa tokom kucanja, uradite sledeće:
• Za Android tastaturu:
1. Dodirnite i zadržite taster postavki
da biste otvorili okvir za dijalog za izbor metoda unosa.
2. Dodirnite željeni metod unosa na listi.
• Za FlexT9 tastaturu:
1. Dodirnite i zadržite taster 123
tastature FlexT9.
da biste otvorili okvir za dijalog za izbor metoda unosa preko
2. Dodirnite Select Input Method (Izaberite metod unosa).
3. Dodirnite željeni metod unosa na listi.
Korišćenje tastature na ekranu na drugim jezicima
Da biste promenili jezik unosa, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Language & input (Jezik i unos) ➙ Configure input method (Konfiguriši metod unosa). Svi
metodi unosa i njihovi podmeniji će biti navedeni.
3. Za Android tastaturu, dodirnite Active input methods (Aktivni metodi unosa) i onemogućite izbor
Use system language (Koristi jezik sistema). Za FlexT9 tastaturu, dodirnite Settings (Postavke) ➙
Languages and settings (Jezici i postavke).
4. Dodirnite željeni jezik za unos na listi jezika.
5. Kada završite, dodirnite dugme Back (Nazad).
Ako ste konfigurisali više jezika i želite da pređete na drugi jezik tokom unosa teksta, uradite sledeće:
• Za Android tastaturu:
1. Dodirnite i zadržite taster postavki
da biste otvorili okvir za dijalog za izbor metoda unosa.
2. Dodirnite željeni jezik na listi. Izabrani jezik će biti prikazan na tasteru za razmak.
• Za FlexT9 tastaturu:
1. Dodirnite i zadržite taster za razmak. Pojaviće se iskačući meni sa navedenim svim jezicima koje
ste konfigurisali.
2. U iskačućem meniju dodirnite željeni jezik. Izabrani jezik će biti prikazan na tasteru za razmak.
Rečnik
Tablični računar ima rečnike koji vam mogu pomoći kada sastavljate poruke i dokumente na više jezika.
Odgovarajući rečnik se automatski aktivira kada dodirnete podržanu tastaturu.
Aktivan rečnik predlaže izmene ili dopunjuje reč dok je unosite. Ne morate da prekidate unos teksta da
biste prihvatili predloženu reč.
• Prihvatanja ili odbacivanje predloga iz rečnika
Da biste prihvatili predlog iz rečnika, dodirnite taster za razmak na tastaturi kada se prikaže predlog iz
rečnika. Da biste odbacili predlog iz rečnika, završite unošenje željene reči, a zatim dodirnite predlog da
biste ga odbacili pre nego što unesete bilo šta drugo.
• Ispravljanje reči korišćenjem ispravki na osnovu predloga iz rečnika
Poglavlje 2. Prvi koraci
17
Ako ste pogrešno napisali reč, ona će biti podvučena tačkastom linijom. Dodirnite pogrešno napisanu
reč i pojaviće se lista predloga za ispravku. Dodirnite onu koja naviše odgovara vašoj reči. Pogrešno
napisana reč će biti zamenjena.
Možete i da napravite sopstveni rečnik korišćenjem funkcije User dictionary (Korisnički rečnik).
Da biste dodali reč u svoj rečnik, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
ili dodirnite ikonu aplikacija
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Language & input (Jezik i unos) ➙ User dictionary (Korisnički rečnik) ➙ Add (Dodaj) da
biste dodali svoju reč.
Onemogućavanje tastature na ekranu
Ako više volite da koristite fizičku tastaturu, samo povežite spoljnu USB tastaturu ili bežičnu Bluetooth
tastaturu sa tabličnim računarom. Tastatura na ekranu se automatski onemogućava.
Korišćenje olovke ThinkPad Tablet Pen
Olovka ThinkPad Tablet Pen, koju napaja baterija, omogućava unos teksta ili crtanje grafike na prirodan
način. Neki tablični računari imaju ThinkPad Tablet Pen kao standardnu funkciju. Za tablične računare koji
se isporučuju bez olovke ThinkPad Tablet Pen, olovku možete da naručite od kompanije Lenovo na adresi
http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html.
Ilustracija 5. Pregled olovke ThinkPad Tablet Pen
Da biste koristili ThinkPad Tablet Pen, držite olovku i nežno vrhom dodirnite ekran da biste obavili radnje kao
što su dodir, dodir i zadržavanje, prevlačenje i klizanje. Možete i da dodirnete neku stavku ili praznu oblast
vrhom olovke i da zatim pritisnete aktivno dugme 1 da biste oponašali radnju dodira i zadržavanja.
Ako se baterija istroši, aktivno dugme 1 prestaje da funkcioniše. Odvrnite kapicu baterije 2 i uklonite
je da biste zamenili bateriju.
Napomena: Olovka ThinkPad Tablet Pen koristi jednu alkalnu bateriju tipa AAAA.
Kada crtate ili pišete olovkom, držite je vertikalno da biste dobili najbolji kvalitet linije.
Koristite olovku umesto prsta u sledećim uslovima:
• Kada vam je potreban precizan i detaljan unos, kao što je crtanje slike ili korišćenje režima pisanja rukom
18
Uputstvo za korisnike
• Kada se ekranu nalazi previše elemenata, na prime kada igrate igre
• Ako ne želite da na ekranu ostaju mrlje
• Ako imate dugačke nokte pa vam je teško da kucate
Tablični računar ima mesto za skladištenje i rupice za provlačenje trake za olovku ThinkPad Tablet Pen. Kada
ne koristite olovku ThinkPad Tablet Pen, čuvajte je u tabličnom računaru. Ako je potrebno da često koristite
olovku, provucite traku za olovku kroz odgovarajuće rupice kako je ne biste izgubili. Da biste pronašli ležište
za skladištenje i rupice za provlačenje trake, pogledajte “Izgled tabličnog računara” na stranici 1.
Režim zaključavanja ekrana
Da biste sprečili neovlašćen pristup i korišćenje vaših podataka, zaključajte tablični računar kada ga ne
koristite. Nakon što zaključate tablični računar, ništa se ne događa kada dodirnete ekran, ali i dalje možete
da slušate muziku i koristite dugmad za podešavanje jačine zvuka.
Da biste zaključali tablični računar, pritisnite jednom dugme za uključivanje. Ekran tabličnog računara
se isključuje.
Da biste otključali ekran, pritisnite ponovo dugme za uključivanje i prevucite ikonu za otključavanje
ekrana u bilo kom smeru da biste otključali tablični računar.
preko
Ako ste podesili lozinku za otključavanje ekrana ili lični identifikacioni broj (PIN) ili šaru za otključavanje,
moraćete da unesete tačnu lozinku ili PIN ili da nacrtate tačnu šaru da biste otključali ekran. Za više
informacija pogledajte odeljak “Zaključavanje ekrana tabličnog računara ” na stranici 65.
Preuzimanje igara i aplikacija
Da biste proširili funkcionalnost tabličnog računara, preuzmite i instalirajte dodatne aplikacije iz prodavnica
Android Market i Lenovo App Shop. Android Market i Lenovo App Shop omogućavaju brzu i laku kupovinu
igara i aplikacija za mobilne uređaje.
Preuzimanje igara i aplikacija iz prodavnice Android Market
Da biste preuzeli ili kupili neku aplikaciju ili igru prodavnice Android Market, uradite sledeće:
1. Na traci sa radnjama dodirnite ikonu aplikacija
da biste otvorili biblioteku aplikacija.
2. Dodirnite ikonu Android Market da biste pokrenuli aplikaciju.
3. Prijavite se na Android Market pomoću podataka za Google nalog. Ako nemate Google nalog, sledite
uputstva na ekranu da biste napravili nalog.
4. Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, pročitajte uslove i odredbe i dodirnite Accept (Prihvati). Pojavljuje
se ekran Android Market.
5. Prođite kroz listu aplikacija ili igara i pregledajte je da biste pronašli željenu aplikaciju ili igru. Dodirnite
aplikaciju ili igru da biste videli detaljne informacije.
6. Na ekranu sa detaljima o aplikaciji, dodirnite DOWNLOAD (PREUZMITE) ili BUY (KUPITE) i sledite
uputstva na ekranu da biste započeli preuzimanje i instalaciju. Ikona preuzimanja se prikazuje na
sistemskoj traci.
7. Kada se preuzimanje završi, dodirnite oblast za vreme na sistemskoj traci da biste prikazali poruke sa
obaveštenjima.
8. Dodirnite instaliranu aplikaciju na listi i sledite uputstva na ekranu da biste je koristili.
Poglavlje 2. Prvi koraci
19
Preuzimanje igara i aplikacija prodavnice Lenovo App Shop
Da biste preuzeli ili kupili neku aplikaciju ili igru prodavnice Lenovo App Shop, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Applications (Aplikacije) ➙ Unknown sources (Nepoznati izvori) da biste dozvolili
instalaciju aplikacija iz prodavnice Lenovo App Shop.
Napomena: Opciju Unknown sources (Nepoznati izvori) je potrebno da omogućite samo prvi put
kada preuzimate aplikacije iz prodavnice Lenovo App Shop ili nakon što obavite vraćanje postavki na
fabrički podešene podatke.
3. Na traci sa radnjama dodirnite ikonu aplikacija
da biste otvorili biblioteku aplikacija.
4. Dodirnite ikonu Lenovo App Shop da biste pokrenuli aplikaciju.
5. Prođite kroz listu aplikacija ili igara i pregledajte je da biste pronašli željenu aplikaciju ili igru.
6. Dodirnite aplikaciju ili igru i sledite uputstva na ekranu da biste je preuzeli i instalirali.
Prilagođavanje početnih ekrana
Pošto su početni ekrani polazna mesta za korišćenje tabličnog računara, možda ćete želeti da ih prilagodite
kako bi bili u skladu sa vašim ličnim željama. Pročitajte ovu temu da biste saznali kako da prilagodite početne
ekrane dodavanjem stavke, preuređivanjem početnih ekrana, ponovnim podešavanjem glavnog početnog
ekrana, promenom pozadine i prilagođavanjem Lenovo Launch Zone.
Dodavanje stavke na početni ekran
Da biste na početni ekran dodali prečicu do aplikacije, vidžet ili drugu stavku, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu Customize (Prilagodi)
početnog ekrana.
na traci sa radnjama da biste otvorili prikaz za prilagođavanje
2. Dodirnite karticu App shortcuts (Prečice do aplikacija), karticu Widgets (Vidžeti) ili karticu More (Još)
da biste izabrali željenu stavku koju želite da dodate.
3. Prevucite stavku na početni ekran na mesto na koje želite da je dodate. Ako prevučete stavku na početni
ekran i napravite pauzu pre nego što podignete prst, početni ekran će se uvećati kako biste stavku mogli
da postavite na mesto na kojem želite da se nalazi. U suprotnom, stavka će biti postavljena na prvo
raspoloživo mesto. Ako dodirnete stavku umesto da je prevučete, stavka se dodaje na početni ekran sa
mesta sa koga ste ušli u prikaz za prilagođavanje početnog ekrana.
Napomena: Kada dodajete neke stavke, od vas će možda biti zatraženo da obavite dodatne izbore pre
dodavanja stavke na početni ekran.
Pomeranje stavke na početnom ekranu
Da biste pomerili neku stavku na početnom ekranu, uradite sledeće:
1. Dodirnite i zadržite stavku koju želite da pomerite dok se ne uveća i postane pokretna. Ne podižite prst.
2. Prevucite stavku na novu lokaciju na istom početnom ekranu i otpustite prst. Ako stavku želite da
pomerite na drugi početni ekran, prevucite i zadržite stavku do leve ili desne okvirne ivice drugog
početnog ekrana dok se željeni početni ekran ne otvori. Tada otpustite prst.
Uklanjanje stavke sa početnog ekrana
1. Dodirnite i zadržite stavku koju želite da uklonite dok se ne uveća i postane pokretna. Ne podižite prst.
Ikona aplikacija u gornjem desnom uglu se menja u ikonu Trash (Smeće).
20
Uputstvo za korisnike
2. Prevucite stavku na ikonu Trash (Smeće).
3. Otpustite prst kada ikona Trash (Smeće) zasvetli crvenom bojom.
Promena pozadine početnog ekrana
1. Dodirnite ikonu Customize (Prilagodi)
početnog ekrana.
na traci sa radnjama da biste otvorili prikaz za prilagođavanje
2. Dodirnite karticu Wallpapers (Pozadine) i izaberite izvor (Galerija, Žive pozadine ili Pozadina) iz koga
ćete izabrati pozadinu.
3. Dodirnite sliku pozadine koju želite da koristite.
Promena glavnog početnog ekrana
1. Dodirnite ikonu Customize (Prilagodi)
početnog ekrana.
na traci sa radnjama da biste otvorili prikaz za prilagođavanje
2. Dodirnite karticu Options (Opcije).
3. Dodirnite i zadržite ikonu Home (Početna)
, a zatim je prevucite na drugu lokaciju iznad početnog
ekrana koji želite da postavite kao glavni početni ekran. Izabrani početni ekran biće istaknut zelenom
bojom.
4. Otpustite prst. Izabrani početni ekran postaje glavni početni ekran.
Promena rasporeda početnih ekrana
Ako želite da promenite raspored početnih ekrana, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu Customize (Prilagodi)
početnog ekrana.
na traci sa radnjama da biste otvorili prikaz za prilagođavanje
2. Dodirnite karticu Options (Opcije).
3. Dodirnite i zadržite početni ekran i prevucite ga na novu lokaciju. Ciljna lokacija će biti istaknuta
zelenom linijom.
4. Otpustite prst. Početni ekran je premešten na novu lokaciju.
Prilagođavanje Lenovo Launch Zone
Prilagodite Lenovo Launch Zone promenom boje pozadine, nivoa providnosti i drugih postavki kako bi deo
Lenovo Launch Zone bio u skladu sa vašim ličnim željama.
Da biste promenili boju pozadine i nivo providnosti Lenovo Launch Zone, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu the Lenovo Launch Zone Settings (Postavke)
stavke postavki.
u Lenovo Launch Zone. Prikazuju se
2. Dodirnite Change Launch Zone Color (Promeni boju Launch Zone).
3. Dodirnite omiljenu boju i pomerite traku za nivo providnosti prema želji.
Da biste zamenili jedan od četiri prethodno definisanih kvadranta drugom aplikacijom, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu the Lenovo Launch Zone Settings (Postavke)
stavke postavki.
u Lenovo Launch Zone. Prikazuju se
2. Dodirnite naziv kvadranta koji želite da zamenite.
3. Dodirnite Select an application (Izaberite aplikaciju).
4. Dodirnite Browse (Pregledaj).
Poglavlje 2. Prvi koraci
21
5. Prođite kroz listu aplikacija i dodirnite željenu aplikaciju. Od tog trenutka izabranu aplikaciju možete
da pokrećete iz kvadranta.
Da biste centralnu oblast (pregledač) promenili u program za prikaz slika, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu the Lenovo Launch Zone Settings (Postavke)
stavke postavki.
u Lenovo Launch Zone. Prikazuju se
2. Dodirnite Zone 5: Customize (Zona 5: Prilagodi).
3. Dodirnite jednu od sledećih opcija:
• Show one picture (Prikaži jednu sliku): Izaberite sliku iz galerije slika.
• Display slide show (Prikaži seriju slajdova): Odaberite izvor slika i konfigurišite koliko često želite da
se slika menja.
Da biste promenili ostale postavke, otvorite prikaz sa postavkama Lenovo Launch Zone i dodirnite neku
stavku da biste je dodatno konfigurisali.
Napomena: Podrazumevane aplikacije u Lenovo Launch Zone se razlikuju prema geografskim lokacijama.
Zbog toga se postavke Launch Zone na vašem tabličnom računaru mogu razlikovati od onih koje će biti
opisane u sledećoj tabeli.
Tabela 1. Postavke Lenovo Launch Zone
Meni
Opcije
Opis
Zone 1: Watch (Zona
1: Gledanje)
Prethodno instalirani video
plejeri
Dodirnite video plejer na listi ili dodirnite Select an
application (Izaberite aplikaciju) da biste izabrali drugu
aplikaciju koju ćete pokretati iz Zone 1.
Izaberite aplikaciju
Zone 2: Email (Zona
2: E-pošta)
Gmail aplikacija
E-pošta
Izaberite aplikaciju
Ako izaberete Email (E-pošta), biće prikazana dodatna
opcija Show unread eMailCounter on main window
(Prikaži brojač nepročitanih poruke e-pošte u glavnom
prozoru). Kada je ova opcija omogućena, broj nepročitanih
poruka e-pošte se prikazuje u Zoni 2.
Ako želite da zamenite E-poštu drugom aplikacijom,
dodirnite Select an application (Izaberite aplikaciju).
Zone 3: Read (Zona
3: Čitanje)
Prethodno instalirani čitači
e-knjiga
Izaberite aplikaciju
Zone 4: Listen (Zona
4: Slušanje)
Prethodno instalirani muzički
plejeri
Izaberite aplikaciju
Zone 5: Customize
(Zona 5:
Prilagođavanje)
Pokretanje pregledača
Prikaži jednu sliku
Izaberite čitač e-knjiga ili dodirnite Select an application
(Izaberite aplikaciju) da biste izabrali drugu aplikaciju koju
ćete pokretati iz Zone 3.
Izaberite muzički plejer ili dodirnite Select an application
(Izaberite aplikaciju) da biste izabrali drugu aplikaciju koju
ćete pokretati iz Zone 4.
Konfigurišite Zonu 5 tako da bude tačka pokretanja
pregledača ili program za prikaz slika.
Prikaži seriju slajdova
Promena boje Launch
Zone
Promenite boju pozadine i nivo providnosti prema želji.
Poruke od kompanije
Lenovo
Izaberite kategorije za koje želite da primate obaveštenja,
kao što su igre, filmovi, dodaci za uređaje i knjige.
22
Uputstvo za korisnike
Poglavlje 3. Povezivanje sa bežičnim mrežama i uređajima
Tablični računar može da se poveže sa brojnim mrežama i uređajima, uključujući mobilne mreže (2G ili 3G),
Wi-Fi mreže za prenos podataka i Bluetooth uređaje.
Napomena: Neki modeli tabličnog računara mogu da se povežu i sa mobilnim mrežama (2G ili 3G) i sa Wi-Fi
mrežama, dok ostali mogu da se povežu samo sa Wi-Fi mrežama. Ako tablični računar podržava samo Wi-Fi
mrežu, informacije koje se odnose na mobilne mreže ne važe za taj tablični računar.
Određivanje mobilne mreže koju koristite
Za neke mreže možete da proverite naziv mreže da biste videli koju mobilnu mrežu koristite.
Da biste proverili naziv mreže, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ Mobile networks (Mobilne mreže) da biste videli
naziv mreže sa kojom ste povezani.
Onemogućavanje rominga podataka u mobilnim mrežama
Onemogućite funkciju rominga podataka da biste izbegli neželjene troškove kada putujete sa tabličnim
računarom u oblasti pokrivene mobilnim mrežama drugih operatera.
Da biste onemogućili funkciju rominga podataka, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ Mobile networks (Mobilne mreže) i izbrišite znak
za potvrdu iz polja Data roaming (Roming podataka).
Ograničavanje veze za mobilni prenos podataka na 2G mreže
Ako je napajanje baterije slabo i niste u mogućnosti da napunite bateriju, ograničite vezu za mobilni prenos
podataka na 2G mrežu da biste produžili trajanje baterije. Sporija mrežna veza troši manje napajanja.
Napomena: Kada ste povezani sa 2G mrežom, možda ćete želeti da odložite aktivnosti koje prenose veliku
količinu podataka, kao što je slanje, otpremanje ili preuzimanje slika i video snimaka, dok ne napunite bateriju
i povežete tablični računar sa bržom mobilnom mrežom ili drugom bežičnom mrežom.
Da biste ograničili vezu za prenos podataka na 2G mrežu, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ Mobile networks (Mobilne mreže).
3. Dodirnite Use only 2G networks (Koristi samo 2G mreže).
© Copyright Lenovo 2011
23
Izmena ili pravljenje naziva GSM pristupne tačke
Ako se tablični računar povezuje sa mobilnom mrežom globalnog sistema za mobilne komunikacije (GSM)
(2G ili 3G), a morate da izmenite postavke naziva postojeće pristupne tačke (APN) ili da napravite novi APN,
morate da obezbedite APN i detaljne postavke od dobavljača usluga.
Da biste izmenili ili napravili novi APN, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ Mobile networks (Mobilne mreže) ➙ Access
Point Names (Nazivi pristupnih tačaka).
3. Dodirnite postojeći APN da biste ga izmenili ili dodirnite New APN (Novi APN) da biste napravili novi.
Unesite APN postavke koje ste dobili od operatera tako što ćete dodirnuti svaku postavku koju želite
da izmenite.
4. Kada završite, dodirnite Save (Sačuvaj).
Povezivanje sa 2G ili 3G mrežom za prenos podataka
Za povezivanje sa mobilnom mrežom neophodna je SIM kartica. Pogledajte “Instaliranje SIM kartice” na
stranici 9 za uputstva za instaliranje SIM kartice.
Napomena: Neki tablični računari podržavaju samo Wi-Fi mreže. Pogledajte “Povezivanje sa Wi-Fi mrežom”
na stranici 25 za uputstva o povezivanju sa Wi-Fi mrežom.
U zavisnosti od modela tabličnog računara i mesta kupovine, možda ćete biti provedeni kroz postupak
povezivanja sa mobilnom mrežom čim prvi put uključite tablični računar i konfigurišete početne postavke.
Ako je tokom početnog podešavanja otkrivena SIM kartica, biće vam dostupna opcija za aktiviranje naloga
za mobilnu mrežu.
Ako odlučite da u tom trenutku ne aktivirate nalog, možete da ga aktivirate nakon instaliranja SIM kartice
na sledeći način:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ Mobile networks (Mobilne mreže).
3. Dodirnite Data enabled (Omogućen prenos podataka), ako je opcija onemogućena.
4. Dodirnite Activate device (Aktiviraj uređaj) i sledite uputstva na ekranu da biste aktivirali svoj nalog za
mobilnu mrežu i povezali se sa mobilnom mrežom.
Da biste ručno izabrali mrežu, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
ili dodirnite ikonu aplikacija
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ Mobile networks (Mobilne mreže) ➙ Network
operators (Mrežni operateri) ➙ Search networks (Pretraži mreže). Lista trenutno dostupnih mobilnih
mreža za prenos podataka će biti prikazana.
3. Dodirnite mrežu na listi mreža, a zatim sledite uputstva na ekranu da biste uspostavili vezu.
24
Uputstvo za korisnike
Povezivanje sa Wi-Fi mrežom
Wi-Fi je tehnologija bežičnog umrežavanja koja obezbeđuje pristup mreži na rastojanjima do 100 metara
(328 stopa), u zavisnosti od Wi-Fi usmerivača i okruženja u kojem se nalazite. Sa Wi-Fi mrežom možete da
povežete svaki ThinkPad Tablet.
Wi-Fi veza zahteva postojanje funkcionalne bežične pristupne tačke (WAP), koja se naziva i vruća tačka.
Neke pristupne tačke su otvorene za javnost, dok neke druge primenjuju bezbednosne funkcije za
ograničavanje pristupa određenim grupama ili pojedincima.
Napomena: Na domet i kvalitet Wi-Fi signala utiče broj povezanih uređaja, infrastruktura i objekti kroz
koje se signal emituje.
Povezivanje sa Wi-Fi mrežom
Da biste uspostavili vezu sa Wi-Fi mrežom, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ Wi-Fi settings (Wi-Fi postavke). Dodirnite
Wi-Fi da biste ga uključili.
3. Lista dostupnih mreža se prikazuje u delu Wi-Fi networks (Wi-Fi mreže). Dodirnite Wi-Fi mrežu da biste
se povezali sa njom.
4. Ako je mreža otvorena, od vas će biti zatraženo da potvrdite da želite da se povežete sa tom mrežom
tako što ćete dodirnuti Connect (Poveži se). Ukoliko je mreža zaštićena, moraćete da uneste lozinku ili
druge akreditive.
Kada ste povezani sa Wi-Fi mrežom, dodirnite njen naziv na ekranu sa Wi-Fi postavkama da biste dobili
detalje o brzini, zaštiti, adresi i druge srodne informacije.
Dodavanje Wi-Fi mreže
Ako želite da pristupite Wi-Fi mreži koja ne emituje svoj naziv mreže (koji se naziva identifikator skupa servisa
ili SSID), morate da dodate tu Wi-Fi mrežu pre nego što se povežete sa njom.
Da biste dodali Wi-Fi mrežu, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ Wi-Fi settings (Wi-Fi postavke) ➙ Wi-Fi da
biste ga uključili.
3. Pomerite sadržaj do dna ekrana sa Wi-Fi postavkama i dodirnite Add Wi-Fi network (Dodaj Wi-Fi mrežu).
4. Unesite neophodne informacije o mreži.
5. Dodirnite Save (Sačuvaj). Informacije o mreži će biti sačuvane. Wi-Fi veza može biti uspostavljena
automatski sledeći put kada se nađete u dometu ove mreže.
Onemogućavanje automatske Wi-Fi veze
Ako ne želite da se tablični računar automatski povezuje sa određenom Wi-Fi mrežom koju ste prethodno
konfigurisali, uradite sledeće:
Poglavlje 3. Povezivanje sa bežičnim mrežama i uređajima
25
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže).
3. Ako je Wi-Fi funkcija isključena, dodirnite Wi-Fi da je uključili.
4. Dodirnite naziv Wi-Fi mreže.
5. Dodirnite Forget (Zaboravi). Detalji Wi-Fi mreže će biti izbrisani.
Korišćenje Bluetooth uređaja
Bluetooth je tehnologija za bežičnu komunikaciju na malim rastojanjima. Koristite Bluetooth za uspostavljanje
bežične veze sa drugim uređajem koji podržava Bluetooth na rastojanjima od oko 10 metara (32,8 stopa),
kao što su Bluetooth tastatura ili slušalice.
Omogućavanje i onemogućavanje Bluetooth funkcije
Da biste omogućili ili onemogućili Bluetooth funkciju, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ Bluetooth da biste omogućili ili onemogućili
Bluetooth funkciju. Kada je omogućena, u polju za potvrdu se prikazuje zeleni znak a na sistemskoj traci
se prikazuje Bluetooth ikona.
Kada ne koristite Bluetooth, isključite ga da biste produžili trajanje baterije.
Promena Bluetooth naziva tabličnog računara
Tablični računar podrazumevano ima Bluetooth naziv, koji je vidljiv za druge uređaje kada pokušavate da se
povežete sa njima. Ovaj naziv možete da promenite po želji kako bi vam bio prepoznatljiviji.
Da biste promenili naziv, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže).
3. Ako je Bluetooth funkcija isključena, dodirnite Bluetooth da biste uključili Bluetooth.
4. Dodirnite Bluetooth settings (Bluetooth postavke).
5. Dodirnite Device name (Naziv uređaja).
6. Unesite novi naziv a zatim dodirnite OK (U redu).
Uparivanje sa Bluetooth uređajem
Kada prvi put povezujete tablični računar sa Bluetooth uređajem, morate da uparite uređaj sa tabličnim
računarom kako bi dva uređaja mogla bezbedno da razmenjuju podatke.
Da biste uparili tablični računar sa Bluetooth uređajem, uradite sledeće:
26
Uputstvo za korisnike
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže).
3. Ako je Bluetooth funkcija isključena, dodirnite Bluetooth da biste uključili Bluetooth.
4. Dodirnite Discoverable (Otkrivanje) kako bi drugi uređaji mogli da otkriju tablični računar.
5. Dodirnite Find nearby devices (Pronađi obližnje uređaje). Lista identifikatora uređaja se prikazuje u delu
Found devices (Pronađeni uređaji).
Napomena: Dodirnite Scan for devices (Skeniraj uređaje) da biste osvežili rezultate pretrage.
6. Dodirnite ID Bluetooth uređaja sa kojim želite da se povežete.
7. Dodirnite Pair (Upari).
8. Ako se od vas zatraži da unesete lozinku ili PIN radi provere identiteta, unesite istu lozinku ili PIN na
oba uređaja. U suprotnom, pogledajte dokumentaciju ciljnog uređaja da biste saznali podrazumevanu
lozinku ili PIN za uspostavljanje veze ili koja je druga procedura neophodna za uparivanje.
9. Kada je uparivanje uspešno, Paired but not connected (Upareno, ali nije povezano) će biti prikazano
ispod uparenog uređaja.
Povezivanje sa Bluetooth uređajem
Da biste se povezali sa Bluetooth uređajem, uradite sledeće:
1. Prvo uparite tablični računar sa Bluetooth uređajem. Pogledajte “Uparivanje sa Bluetooth uređajem” na
stranici 26.
2. U prikazu Bluetooth postavki, dodirnite upareni uređaj na listi uređaja da biste započeli povezivanje.
3. Ako ciljni uređaj zahteva dodatnu radnju, pogledajte dokumentaciju koja se dobija sa uređajem da biste
saznali kako da se povežete sa Bluetooth uređajem ili sledite uputstva na ekranu ciljnog uređaja.
4. Kada su tablični računar i uređaj povezani, Connected (Povezano) će biti prikazano ispod identifikatora
uređaja.
Prenos podataka između tabličnog računara i Bluetooth uređaja
Nakon što tablični računar povežete sa Bluetooth uređajem, možete da prenosite podatke sa jednog
uređaja na drugi.
Da biste poslati datoteku na povezani Bluetooth uređaj, uradite sledeće:
1. Dodirnite i zadržite željenu stavku da biste prikazali meni sa opcijama.
2. Dodirnite ikonu Share (Deli)
ili Send (Pošalji), a zatim dodirnite Bluetooth.
3. Primite datoteku sa povezanog Bluetooth uređaja. Više informacija o tome kako da primite datoteku
potražite u dokumentaciji koja se isporučuje sa povezanim Bluetooth uređajem.
Da biste primili datoteku sa povezanog Bluetooth uređaja, uradite sledeće:
1. Pošaljite datoteku na tablični računar preko Bluetooth veze sa povezanog Bluetooth uređaja. Detaljne
informacije o tome kako da pošaljete datoteku potražite u dokumentaciji koja se isporučuje sa
povezanim Bluetooth uređajem.
2. Pojavljuje se poruka koja vas obaveštava da postoji dolazna datoteka preko Bluetooth veze, a ikona
se prikazuje na sistemskoj traci tabličnog računara.
3. Dodirnite ikonu na sistemskoj traci da biste prikazali poruku sa obaveštenjem.
4. Dodirnite poruku sa obaveštenjem. Pojavljuje se okvir za dijalog File transfer (Prenos datoteke).
Poglavlje 3. Povezivanje sa bežičnim mrežama i uređajima
27
5. Dodirnite Accept (Prihvati) da biste primili datoteku.
6. Kada je datoteka u potpunosti primljena, ikona
tome da je datoteka primljena.
se prikazuje na sistemskoj traci kao i obaveštenje o
7. Dodirnite ikonu
a zatim dodirnite poruku sa obaveštenjem da biste otvorili listu datoteka primljenih
preko Bluetooth veze.
8. Dodirnite željenu datoteku i sledite uputstva na ekranu da biste je otvorili.
Da biste proverili sve datoteke primljene preko Bluetooth veze, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže).
3. Ako je Bluetooth funkcija isključena, dodirnite Bluetooth da biste uključili Bluetooth.
4. Dodirnite Bluetooth settings (Bluetooth postavke) ➙ Show received files (Prikaži primljene
datoteke). Prikazaće se lista primljenih datoteka.
Konfigurisanje Bluetooth opcija
Bluetooth uređaji su projektovani da budu međusobno operabilni sa bilo kojim Bluetooth proizvodom koji
je usaglašen sa specifikacijama Bluetooth Specification 2.1+EDR koju je definisala organizacija Bluetooth
Special Interest Group (SIG). Različiti Bluetooth uređaji imaju različite profile kao što su File Transfer, Generic
Access, Audio Gateway i Basic Image.
Nakon što tablični računar povežete sa Bluetooth uređajem, izaberite profil Bluetooth uređaja koji želite
da koristite na sledeći način:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže).
3. Ako je Bluetooth funkcija isključena, dodirnite Bluetooth da biste uključili Bluetooth.
4. Dodirnite Bluetooth Settings (Bluetooth postavke).
5. Pronađite Bluetooth uređaj koji želite da konfigurišete i dodirnite ikonu Configure (Konfiguriši)
Pojaviće se prozor sa informacijama o uređaju, uključujući njegove profile.
.
6. Dodirnite profil da biste otvorili opcije tog profila.
7. Dodirnite funkciju da biste je omogućili ili onemogućili.
Raskidanje veze sa Bluetooth uređajem
Da biste raskinuli vezu sa Bluetooth uređajem, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ Bluetooth settings (Bluetooth postavke).
3. Dodirnite naziv povezanog uređaja.
4. Dodirnite OK (U redu) u iskačućem okviru za dijalog da biste raskinuli vezu sa uređajem.
28
Uputstvo za korisnike
Rasparivanje Bluetooth uređaja
Da biste rasparili Bluetooth uređaje, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ Bluetooth settings (Bluetooth postavke).
3. Pronađite Bluetooth uređaj koji želite da konfigurišete i dodirnite ikonu Configure (Konfiguriši)
.
4. Dodirnite Unpair (Raspari) da biste izbrisali sve informacije o uparivanju sa tim uređajem.
Pregledanje Bluetooth statusa
Proverite Bluetooth status preko ikone Bluetooth statusa na sistemskoj traci:
•
sive boje: Bluetooth je uključen.
•
plave boje: tablični računar je povezan sa Bluetooth uređajem.
•
: datoteka pristiže sa Bluetooth uređaja.
Poglavlje 3. Povezivanje sa bežičnim mrežama i uređajima
29
30
Uputstvo za korisnike
Poglavlje 4. Baterija i napajanje naizmeničnom strujom
U ovom poglavlju ćete naći uputstva o punjenju baterije, produžavanju trajanja baterije između dva punjenja i
pregledanju statusa baterije.
Punjenje baterije
Tablični računar se isporučuje sa punjačem ThinkPad Tablet AC Charger za punjenje baterije tabličnog
računara preko bilo koje standardne utičnice za naizmeničnu struju.
Napomena: Baterija nije u potpunosti napunjena kada se isporučuje.
Postupite na sledeći način da biste napunili bateriju:
1. Umetnite uklopne zube utikača u osnovu punjača. Uverite se da je veza bezbedna.
Ilustracija 6. Instaliranje punjača za naizmeničnu struju
2. Priključite jedan kraj USB kabla na punjač za naizmeničnu struju, a drugi kraj na mikro USB konektor
na tabličnom računaru.
© Copyright Lenovo 2011
31
Ilustracija 7. Povezivanje punjača za naizmeničnu struju sa tabličnim računarom
3. Utaknite punjač za naizmeničnu struju u standardnu električnu utičnicu.
4. Isključite punjač za naizmeničnu struju iz tabličnog računara kada je baterija napunjena u potpunosti ili
ostavite punjač povezan da bi se tablični računar napajao naizmeničnom strujom.
Alternativno, da biste bezbedno napunili unutrašnju bateriju tabličnog računara možete da koristite bilo
koji od sledećih metoda:
Metod punjenja
Tablični računar uključen
(Ekran je uključen)
Tablični računar je isključen ili u
režimu zaključanog ekrana
(Ekran je isključen)
ThinkPad Tablet Dock (metod
najbržeg punjenja)
Odobreno
Odobreno
ThinkPad Tablet AC Charger
Odobreno, ali će se baterija puniti
sporo
Odobreno
ThinkPad Tablet DC Charger
Odobreno, ali će se baterija puniti
sporo
Odobreno
USB veza između mikro USB
konektora na tabličnom računaru
i USB konektora ličnog računara
ili drugog uređaja koji je usklađen
sa standardima USB 2.0 (metoda
najsporijeg punjenja)
Baterija se možda neće puniti zbog
ograničenja snage USB 2.0 veze.
Odobreno
Ukoliko potrošnja energije tabličnog
računara nadmaši ograničenje snage
USB 2.0 veze, baterija će se isprazniti
da bi nadomestila dodatno napajanje
koje zahteva tablični računar.
Pažnja: Koristite isključivo punjače koje je odobrila kompanija Lenovo. Neodobreni punjači mogu ozbiljno da
oštete tablični računar.
32
Uputstvo za korisnike
Produžavanje trajanje baterija između dva punjenja
Kada putujete i sa sobom nosite tablični računar a napajanje naizmeničnom strujom nije dostupno, možete
da produžite trajanje baterije na sledeći način:
• Isključite Bluetooth i Wi-Fi kada ih ne koristite.
Da biste isključili Bluetooth i Wi-Fi, uradite sledeće:
1. Dodirnite oblast za vreme na sistemskoj traci da biste otvorili panel Detalji statusa.
2. Dodirnite bilo koji deo panela. Prikazuje se panel Brze postavke.
3. Dodirnite ili Airplane mode (Režim rada u avionu) da biste onemogućili sve bežične veze ili dodirnite
Bluetooth i Wi-Fi da biste onemogućili te dve funkcije.
• Upravljajte smernicama za isključivanje bežične mreže da biste dodatno uštedeli napajanje baterije.
Za više informacija o tome kako da konfigurišete smernice za isključivanje bežične mreže, pogledajte
“Konfigurisanje smernica za isključivanje bežične mreže” na stranici 41.
• Isključite automatsku sinhronizaciju za Gmail, Kalendar, Kontakte i druge aplikacije, ako vam
nisu potrebne.
Da biste isključili funkciju automatske sinhronizacije, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke).
Zone ili dodirnite ikonu aplikacija
Otvoriće se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Accounts & sync (Nalozi i sinhronizacija) ➙ Auto-sync (Automatska sinhronizacija) da
biste onemogućili ovu funkciju.
• Smanjite osvetljenost ekrana.
Sledite jednu od sledećih procedura da biste smanjili osvetljenost ekrana:
1. Dodirnite oblast za vreme na sistemskoj traci da biste otvorili panel Detalji statusa.
2. Dodirnite bilo koji deo panela. Prikazuje se panel Brze postavke.
3. Pronađite ikonu za osvetljenost ekrana i prevucite klizač ulevo da biste smanjili osvetljenost.
-ILI1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch
Zone ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke).
Otvoriće se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Screen (Ekran) ➙ Brightness (Osvetljenost).
3. Prevucite klizač ulevo da biste smanjili osvetljenost ekrana.
• Isključite ekran kada tablični računar privremeno nije u upotrebi.
Pritisnite dugme za uključivanje da biste isključili ekran.
• Isključite tablični računar ako ga nećete koristiti izvesno vreme.
Da biste isključili tablični računar, uradite sledeće:
1. Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje dok se ne pojavi meni Power off (Isključivanje).
2. Dodirnite OK (U redu).
Provera statusa baterije
Približan status baterije možete u bilo kom trenutku da proverite pomoću ikone statusa baterije na sistemskoj
traci.
Poglavlje 4. Baterija i napajanje naizmeničnom strujom
33
Da biste saznali precizan status, dodirnite ikonu statusa baterije na sistemskoj traci da biste otvorili panel
Detalji statusa. Preostali procenat napunjenosti baterije se prikazuje u panelu.
Mnogo detaljniji status baterije možete da saznate na sledeći način:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite About tablet (O tabličnom računaru).
3. Dodirnite Battery use (Korišćenje baterije) da biste proverili koje aplikacije troše napajanje baterije.
Ako ste tablični računar koristili duže vreme, proverite stanje baterije i zaključite da li bi bateriju trebalo
da zamenite novom na sledeći način:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite About tablet (O tabličnom računaru) ➙ Status (Status).
3. Dodirnite Battery condition (Stanje baterije). Ako je stanje baterije Poor (Loše), kontaktirajte kompaniju
Lenovo da biste dobili dalja uputstva. Bateriju je možda neophodno zameniti novom.
34
Uputstvo za korisnike
Poglavlje 5. Korišćenje tabličnog računara
U ovom odeljku upoznaćete se sa nekim prethodno instaliranim aplikacijama i dobiti uputstva kako da
ih koristite.
Često postavljana pitanja
Iskoristite savete za početni ekran da biste pronašli uputstva za neke osnovne operacije. Da biste videli
savete za početni ekran, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu Customize (Prilagodi)
početnog ekrana.
na traci sa radnjama da biste otvorili prikaz za prilagođavanje
2. Dodirnite Widgets (Vidžeti).
3. Pomerite sadržaj da biste pronašli vidžet sa savetima za početni ekran i dodirnite ga. Taj vidžet će
biti dodat na početni ekran.
4. Idite na početni ekran na koji ste dodali vidžet sa savetima za početni ekran, a zatim dodirnite vidžet da
biste pregledali savete jedan po jedan.
Sledi nekoliko saveta koji bi vam mogli pomoći da optimizujete korišćenje tabličnog računara.
Mogu li da dobijem Uputstvo za korisnike na drugom jeziku?
Da biste preuzeli Uputstvo za korisnike na drugom jeziku, idite na
http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides. Zatim pratite uputstva na ekranu.
Kako mogu efikasnije da iskoristim napajanje baterije kada nisam u kancelariji?
Pogledajte “Produžavanje trajanje baterija između dva punjenja” na stranici 33 za savete o uštedi napajanja
baterije.
Zabrinuti ste za bezbednost informacija?
Pogledajte Poglavlje 8 “Sigurnost” na stranici 65 da biste saznali kako da zaštitite lične informacije.
Da li povezivanje sa različitih lokacija predstavlja izazov?
Pogledajte “Korišćenje poboljšanih funkcija za bežično povezivanje” na stranici 39 da biste saznali kako da
se lako povežete sa Internetom sa različitih lokacija.
Često reprodukujete prezentacije ili priključujete spoljni monitor?
Pogledajte odeljak “Korišćenje HDMI uređaja” na stranici 51 za više informacija.
Pregledanje Interneta
Pročitajte ovu temu da biste saznali više o pregledanju Interneta.
Povezivanje sa Internetom
Da biste pregledali Veb i pristupali uslužnim programima koji se zasnivaju na Vebu, kao što su aplikacije za
trenutno razmenjivanje poruka, uverite se da je dostupna jedna od sledećih mrežnih veza:
© Copyright Lenovo 2011
35
• Mobilna mreža (2G ili 3G)
• Wi-Fi
• General Packet Radio Service (GPRS)
Ako odaberete da koristite mobilnu mrežu za prenos podataka, možda ćete morati da se registrujete za
tarifni paket za prenos podataka operatera u vašoj oblasti. Kod nekih operatera možete da odaberete tarifni
paket, pratite korišćenje prenosa podataka i promenite ili otkažete korišćenje paketa. U slučaju nekih
tarifnih paketa plaćate na osnovu količine prenetih podataka, dok kod drugih plaćate fiksnu naknadu za
neograničen prenos podataka.
Za detaljne informacije o povezivanju sa Internetom, pogledajte Poglavlje 3 “Povezivanje sa bežičnim
mrežama i uređajima” na stranici 23.
Korišćenje pregledača
Da biste otvorili pregledač, postupite na jedan od sledećih načina:
• Dodirnite ikonu Browser (Pregledač) u prethodno definisanoj Lenovo Launch Zone.
• Pritisnite dugme za pregledač na desnoj strani tabličnog računara.
• Dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama a zatim dodirnite Browser (Pregledač).
.
Kretanje po Vebu
• Korišćenje kontrolne trake pregledača
Ilustracija 8. Kontrolna traka pregledača
1 Nazad
Povratak na prethodnu veb stranicu.
2 Napred
Prelazak na nedavno posećenu veb stranicu
3 Osveži
Osvežava sadržaj aktuelne veb stranice.
4 Polje za veb adresu
Dodirnite i unesite adresu veb stranice koju želite da posetite.
5 Obeleživač
Obeležava aktuelnu veb stranicu.
6 Pretraga
Upotrebite Google Search da biste pretražili Internet u potrazi za informacijama.
7 Obeleživači
Pregledajte sve obeleživače i istoriju pregledanja.
• Korišćenje menija pregledača
Dok pregledate veb stranicu, dodirnite ikonu Menu (Meni)
sledećim opcijama:
u gornjem desnom uglu da biste pristupili
- New tab (Nova kartica): Otvara novu karticu za novu veb stranicu.
- New incognito tab (Nova inkognito kartica): Ako dodirnete ovu opciju da biste otvorili novu veb
stranicu, ona neće biti zabeležena u istoriji pregledanja.
- Find on page (Pronađi na stranici): Potražite tekst ili sadržaj na aktuelnoj veb stranici.
36
Uputstvo za korisnike
- Share page (Deli stranicu): Podelite veb stranicu sa prijateljem ili kolegom preko Bluetooth veze,
e-pošte, poruke ili na neki drugi način.
- Save page (Sačuvaj stranicu): Sačuvajte aktuelnu stranicu.
- Page info (Informacije o stranici): Pregledajte detalje o aktuelnoj veb stranici.
- Downloads (Preuzimanja): Pregledajte i upravljajte preuzetim datotekama.
- Settings (Postavke): Konfigurišite postavke pregledača, kao što su podešena početna stranica,
brisanje keš memorije, podešavanje veličine teksta itd.
• Pregledanje veb stranica
Da biste pregledali određenu veb stranicu, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama a zatim dodirnite Browser (Pregledač).
2. Dodirnite polje za adresu veb stranice u unesite adresu veb stranice koju želite da posetite. Dok
unosite adresu, adrese veb stranica koje se podudaraju biće prikazane na listi.
3. Postupite na neki od sledećih načina:
- Dodirnite adresu prikazanu na ekranu da biste direktno prešli na tu veb stranicu.
- Završite unošenje adrese veb stranice. Zatim dodirnite taster Enter na Android tastaturi (ili dodirnite
Go (Kreni) ako koristite FlexT9 tastaturu).
4. Pomerajte prst horizontalno ili vertikalno po ekranu da biste pomerili sadržaj i pregledali željene
oblasti veb stranice. Da biste umanjili prikaz veb stranice, uštinite željenu oblast tako što ćete na
ekranu približiti dva prsta. Da biste uvećali prikaz veb stranice, raširite željenu oblast tako što ćete
na ekranu odvojiti dva prsta jedan od drugog.
Da biste izabrali neku stavku na veb stranici, uradite sledeće:
- Za tekst, dodirnite i zadržite reč da biste prikazali kartice za izbor teksta i meni za uređivanje. Selektor
teksta je par kartica za izbor. Prevucite bilo koju od kartica za izbor da biste istakli tekst koji želite da
izaberete. Zatim upotrebite meni za uređivanje koji se prikazuje na vrhu ekrana da biste kopirali tekst.
- Za hiperveze ili adrese veb stranica, dodirnite željenu hipervezu ili adresu veb stranice da biste otišli na
tu stranicu.
Podešavanje početne stranice
Da biste aktuelnu veb stranicu postavili kao početnu stranicu, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu Menu (Meni)
u gornjem desnom uglu.
2. Dodirnite Settings (Postavke) ➙ General (Opšte) ➙ Set home page (Podesi početnu stranicu).
3. Dodirnite Current page (Aktuelna stranica) a zatim dodirnite OK (U redu).
Da biste ručno uneli veb adresu početne stranice, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu Menu (Meni)
u gornjem desnom uglu.
2. Dodirnite Settings (Postavke) ➙ General (Opšte) ➙ Set home page (Podesi početnu stranicu).
3. Unesite adresu veb lokacije koju želite da postavite kao početnu stranicu, a zatim dodirnite OK (U redu).
Da biste obeleženu veb stranicu postavili kao početnu stranicu, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu Bookmarks (Obeleživači) na traci kontrola pregledača.
2. Dodirnite i zadržite željeni obeleživač da biste prikazali meni sa komandama i dodirnite Set as home
page (Postavi kao početnu stranicu).
Poglavlje 5. Korišćenje tabličnog računara
37
Preuzimanje aplikacija sa Veba
Napomena: Aplikacija preuzete sa Veba mogu da budu iz nepoznatih izvora. Da biste zaštitili tablični
računar i lične podatke, preuzimajte aplikacije samo iz pouzdanih izvora kao što su Android Market i Lenovo
App Shop.
Da biste preuzeli veb aplikaciju, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Applications (Aplikacije) ➙ Unknown sources (Nepoznati izvori) da biste omogućili funkciji
da dozvoli instaliranje aplikacija sa veb lokacija.
3. Kada se pojavi okvir za dijalog Attention (Pažnja), dodirnite OK (U redu).
4. Vratite se na ekran pregledača i dodirnite aplikaciju koju želite da preuzmete.
5. Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli aplikaciju.
Upravljanje obeleživačima i istorijom
Da biste obeležili veb stranicu, uradite sledeće:
1. Dok ste na nekoj veb stranici, dodirnite ikonu Bookmark (Obeleživač). Otvoriće se okvir za dijalog
Bookmark (Obeleživač).
2. Unesite naziv obeleživača u polje Label (Oznaka) i dodirnite OK (U redu) da biste sačuvali postavke.
Da biste upravljali obeleživačima, uradite sledeće:
1. Dok ste na nekoj veb stranici, dodirnite ikonu Bookmarks (Obeleživači).
2. Dodirnite karticu Bookmarks (Obeleživači) da biste videli sve obeleživače.
3. Dodirnite obeleživač da biste otvorili veb stranicu ili dodirnite i zadržite obeleživač da biste prikazali
još opcija.
Sve obeležene veb stranice dostupne su i iz Lenovo vidžeta za obeleživače. Dodajte Lenovo vidžet za
obeleživače na početni ekran kako biste lako mogli da prolazite kroz sve obeleživače i prešli direktno na
obeleženu veb stranicu sa početnog ekrana. Za informacije o tome kako da dodate vidžet, pogledajte
“Prilagođavanje početnih ekrana” na stranici 20.
Da biste upravljali istorijom pregledanja, uradite sledeće:
1. Dok ste na nekoj veb stranici, dodirnite ikonu Bookmarks (Obeleživači).
2. Dodirnite karticu History (Istorija) da biste videli listu svih posećenih veb lokacija.
3. Na kartici History (Istorija) možete da obavite sledeće radnje:
• Dodirnite adresu veb lokacije da biste je otvorili.
• Dodirnite datum da biste dobili listu veb stranica posećenih tog dana.
• Dodirnite ikonu sa zvezdicom pored veb stranice da biste je obeležili.
• Dodirnite ikonu Menu (Meni)
istoriju pregledanja.
a zatim dodirnite Clear history (Izbriši istoriju) da biste izbrisali
• Dodirnite i zadržite stranicu da biste prikazali još opcija.
Konfigurisanje postavki pregledača
Da biste konfigurisali postavke pregledača uradite sledeće:
38
Uputstvo za korisnike
1. Na ekranu pregledača dodirnite ikonu Menu (Meni)
.
2. Dodirnite Settings (Postavke).
3. Dodirnite stavku da biste konfigurisali postavke.
Pretraga Interneta
Unošenjem teksta ili govorom, možete da upotrebite Google Search ili Google Voice Search da biste
pretraživali informacije na Vebu.
Google Search
Da biste pretragu obavili unosom teksta, uradite sledeće:
1. Na početnom ekranu dodirnite ikonu Google Search na traci sa radnjama.
2. Pomoću tastature na ekranu unesite ključnu reč ili neki drugi tekst. Dok unosite tekst, rezultati pretrage
koji se u potpunosti ili delimično podudaraju sa tekstom koji unosite biće prikazani u meniju ispod
okvira za pretragu.
3. Postupite na neki od sledećih načina:
• Dodirnite jedan od rezultata pretrage prikazanih u meniju.
• Završite sa unosom a zatim dodirnite taster Enter na Android tastaturi (ili dodirnite Go (Kreni) ako
koristite FlexT9 tastaturu).
Google Voice Search
Pretraživanje informacija na Vebu možete da obavite i pomoću usluge Google Voice Search.
Da biste pretragu obavili govorom, uradite sledeće:
1. Na početnom ekranu dodirnite ikonu Google Voice Search na traci sa radnjama.
Napomena: Prvi put kada otvorite Google Voice Search, dobićete savete kako da koristite uslugu i
uvodnu video prezentaciju.
2. Dodirnite Speak now (Govorite sada) i izgovorite naziv ili ključnu reč za stavku koju želite da pretražite.
3. Kada završite sa govorom, Google Voice Search analizira ono što ste izgovorili i otvara se pregledač koji
prikazuje rezultate pretrage.
Napomena: Ako Google Voice Search ne može da prepozna ono što ste rekli, prikazuje listu termina za
pretragu koji slično zvuče, koje možete da dodirnete da biste nastavili pretragu.
Korišćenje poboljšanih funkcija za bežično povezivanje
Za lako upravljanje vezama sa bežičnim mrežama na različitim lokacijama, Lenovo je poboljšao funkcije za
bežično povezivanje sledećim funkcijama:
• Funkcija uvoza i izvoza profila bežične mreže. Pogledajte “Uvoz Wi-Fi profila sa ThinkPad prenosivog
računara na tablični računar” na stranici 39.
• Napredno upravljanje napajanjem prilikom korišćenja bežične veze. Pogledajte “Konfigurisanje smernica
za isključivanje bežične mreže” na stranici 41.
Uvoz Wi-Fi profila sa ThinkPad prenosivog računara na tablični računar
Ako imate nekoliko profila Wi-Fi postavki koji su konfigurisani i sačuvani na ThinkPad prenosivom računaru,
te profile možete da snimite i uvezete na tablični računar. Snimanjem i uvozom postojećih profila, možete da
Poglavlje 5. Korišćenje tabličnog računara
39
izbegnete ručno konfigurisanje postavki bežične veze na tabličnom računaru. Nakon završetka procesa,
tablični računar se automatski povezuje sa istim Wi-Fi mrežama kao i ThinkPad host prenosivi računar.
Da biste uvezli Wi-Fi profile sa ThinkPad prenosivog računara na tablični računar, možete sami da snimite
Wi-Fi profile sa ThinkPad prenosivog računara ili da zatražite od svog IT administratora da ručno generiše
primenjive Wi-Fi profile i uveze ih na vaš tablični računar. U slučaju drugog metoda, dodatnu pomoć zatražite
od svog IT administratora.
Snimanje Wi-Fi profila sa ThinkPad prenosivog računara
Napomene: Da biste snimili Wi-Fi profile, ThinkPad prenosivi računar koji služi kao host mora da ima
instalirano sledeće:
• Operativni sistem Windows 7
• Najnoviju verziju Access Connections™ programa
Ako ThinkPad prenosivi računar koji služi kao host nema instaliranu najnoviju verziju programa Access
Connections, idite na http://support.lenovo.com da biste je preuzeli.
Da biste snimili Wi-Fi profile sa ThinkPad prenosivog računara, uradite sledeće:
1. Instalirajte fleš medijsku karticu u tablični računar. Fleš medijska kartica se koristi za skladištenje
snimljenih Wi-Fi profila. Pogledajte “Korišćenje 3-u-1 čitača medijskih kartica” na stranici 52 za uputstva
o instaliranju fleš medijske kartice.
2. Povežite tablični računar sa računarom pomoću priloženog USB kabla i izaberite Transfer files (Media
Transfer Protocol) (Prenesi datoteke – Media Transfer Protocol).
3. Pokrenite program Launch Access Connections na računaru i pređite u prikaz Advanced (Napredno).
4. Kliknite na karticu Tools (Alatke) a zatim kliknite na Export to Android (Izvezi u Android). Prikazaće
se lista Wi-Fi profila.
5. Izaberite Wi-Fi profile sa liste i kliknite na OK (U redu).
6. Izaberite radio-dugme Capture WiFi connection profile (Snimi profil za WiFi povezivanje).
7. Dođite do instalirane fleš medijske kartice na tabličnom računaru koja će biti ciljna lokacija za
skladištenje Wi-Fi profila.
8. Kliknite na dugme OK (U redu). Wi-Fi profili će biti sačuvani i uskladišteni na fleš medijskoj kartici
instaliranoj na tabličnom računaru.
9. Kliknite ponovo na OK (U redu) kada se od vas zatraži potvrda.
Uvoz Wi-Fi profila na tablični računar
Da biste uvezli Wi-Fi profile na tablični računar, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & network (Bežično i mreže) ➙ Wi-Fi settings (Wi-Fi postavke) ➙ Import (Uvezi).
Pojaviće se ekran Wi-Fi Import Settings (Uvoz Wi-Fi postavki).
3. Dodirnite Wi-Fi profile koje želite da uvezete, a zatim dodirnite OK (U redu).
4. Izabrani Wi-Fi profil se uvozi na tablični računar a Wi-Fi naziv je naveden u delu Wi-Fi networks (Wi-Fi
mreže) na ekranu sa Wi-Fi postavkama. Kada se nađete u dometu ove Wi-Fi mreže, tablični računar će
sa njom moći da se poveže automatski.
40
Uputstvo za korisnike
Konfigurisanje smernica za isključivanje bežične mreže
Da biste obezbedili duže trajanje baterije, upravljajte razumnije bežičnim vezama tako što ćete konfigurisati
smernice za isključivanje bežične mreže.
Da biste konfigurisali smernice za isključivanje bežične mreže, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & network (Bežično i mreže) ➙ Wi-Fi settings (Wi-Fi postavke).
3. Dodirnite ikonu Menu (Meni) a zatim dodirnite Advanced (Napredno).
4. Dodirnite Wireless Enhanced Settings (Poboljšane postavke bežične veze)
5. Biće prikazane sledeće opcije. Dodirnite neku od njih da biste omogućili funkciju ili dodatno konfigurisali
postavke.
• Turn off Wi-Fi when display is off (Isključi Wi-Fi kada je ekran isključen)
Kada je ova opcija omogućena, Wi-Fi veza će biti onemogućena kada je ekran zaključan. Možete da
podesite kada će Wi-Fi veza biti isključena nakon zaključavanja ekrana ako dodirnete Set minutes
(Podesite minute).
• Never turn off Wi-Fi when connect to the specified [SSID] (Nikada ne isključuj Wi-Fi kada je u
vezi sa navedenim [SSID])
Kada je ova opcija omogućena, čak i kada je prva opcija Turn off Wi-Fi when display is off (Isključi
Wi-Fi kada je ekran isključen) omogućena, veza sa navedenim SSID-om neće biti isključena nakon
zaključavanja ekrana.
• Turn off Wi-Fi on schedule (Isključi Wi-Fi po rasporedu)
Odaberite ovu opciju da biste zakazali raspored isključivanja bežične mreže, na primer za isključivanje
Wi-Fi veze od 11:30 do 14:00 svakog radnog dana.
Napomena: Wi-Fi vezu ne možete da uključite tokom zakazanog vremena isključivanja Wi-Fi veze.
Korišćenje tabličnog računara za zabavu
Pročitajte ovu temu da biste saznali više o korišćenju naglavnih slušalica ili slušalica, korišćenju kamera,
pregledanju slika, reprodukovanju video snimaka, reprodukovanju muzike i prenošenju medijskih datoteka
između spoljnih uređaja i tabličnog računara.
Korišćenje slušalica
Tablični računar ima konektor za slušalice koji možete da upotrebite za povezivanje brojnih uređaja za
slušanje, kao što su naglavne slušalice, slušalice i bubice. Slušanje sa prevelikom jačinom zvuka duže
vreme može da dovede do gubitka sluha. Simptomi oštećenja sluha mogu da budu progresivni i u prvom
trenutku ih možda neće primetiti.
Preduzmite sledeće mere predostrožnosti:
1. Ograničite vreme korišćenja naglavnih slušalica, slušalica, bubica i drugih uređaja koje zvuk prenose
direktno u vaše uši.
2. Izbegavajte povećavanje jačine zvuka da biste blokirali buku iz okruženja.
3. Smanjite jačinu zvuka ako ne možete da čujete osobe koje razgovaraju u vašoj blizini.
4. Da biste obezbedili da nivoi pritiska zvuka ne pređu bezbednu granicu, koristite naglavne slušalice,
slušalice ili bubice koje su u skladu sa standardom EN 50332-2 (ograničenja klauzule 7).
Poglavlje 5. Korišćenje tabličnog računara
41
Korišćenje kamera
Tablični računar ima dve kamere, kameru okrenutu napred i kameru okrenutu pozadi, sa funkcijom
automatskog fokusiranja koja vam dozvoljava da snimite visokokvalitetne slike i video zapise.
Da biste koristili kameru, dodirnite ikonu aplikacija
(Kamera) da biste uključili kameru.
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Camera
Kontrole kamere
Ilustracija 9. Kontrole kamere
1 Uvećanje ili umanjenje
Uvećajte ili umanjite prikaz da biste prilagodili fokus.
2 Kontrole postavki kamere
Dodirnite svaku kontrolu da biste prikazali postavke kamere i izmenili željenu
postavku.
3 Dugme okidača ili za snimanje
Snimite sliku ili počnite da snimate video.
4 Promena režima kamere
Prevucite da biste prešli iz režima kamere za snimanje slika u režim kamkordera
za snimanje videa i obratno.
5 Promena kamere
Pređite sa kamere okrenute napred na kameru okrenutu pozadi i obratno.
6 Poslednja snimljena slika ili
video
Dodirnite umanjeni prikaz poslednje snimljene slike ili videa da biste došli do
galerije slika ili galerije video snimaka kako biste pogledali i upravljali slikama ili
video snimcima napravljenim kamerama.
Snimanje slike
Da biste snimili sliku, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu aplikacija
kameru.
na traci sa radnjama a zatim dodirnite Camera (Kamera) da biste uključili
2. Uverite se da je kamera u režimu za snimanje slika.
3. Izaberite korišćenje kamere okrenute napred ili kamere okrenute pozadi.
42
Uputstvo za korisnike
4. Pomoću kontrola postavki kamere podesite postavke, a zatim dodirnite dugme Shutter (Okidač). Slika
će automatski biti sačuvana u galeriji slika i prikazana u donjem levom uglu ekrana.
Snimanje videa
Da biste snimili video, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu aplikacija
kameru.
na traci sa radnjama a zatim dodirnite Camera (Kamera) da biste uključili
2. Prebacite prekidač režima kamere u režim kamkordera.
3. Izaberite korišćenje kamere okrenute napred ili kamere okrenute pozadi.
4. Pomoću kontrola postavki kamere podesite postavke, a zatim dodirnite dugme Record (Snimi). Tokom
snimanja dugme Record (Snimi) se menja u Stop (Zaustavi).
5. Dodirnite dugme Stop (Zaustavi) da biste zaustavili snimanje. Video će automatski biti sačuvan u
galeriji video snimaka.
Onemogućavanje kamera
Ako želite da onemogućite kamere, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Privacy (Privatnost) ➙ Cameras (Kamere) da biste izbrisali znak iz polja za potvrdu.
Gledanje slika
Možete da pregledate i upravljate slikama uskladištenim na tabličnim računaru, da obavljate osnovne
operacije obrade slika i podesite sliku kao pozadinu ili sliku kontakta. Takođe možete da delite slike sa
prijateljima, preko aplikacije za e-poštu ili razmenjivanje poruka ili njihovim otpremanjem na veb lokaciju
YouTube.
Da biste pregledali slike uskladištene na tabličnom računaru, uradite sledeće:
• Dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama a zatim dodirnite Gallery (Galerija).
• Dodirnite Images and videos (Slike i video snimci) ➙ Images only (Samo slike) da biste prikazali sve
slike.
• Dodirnite album i dodirnite sliku da biste je pogledali.
Dok gledate sliku, dodirnite ekran da biste prikazali sledeće opcije:
•
: Pregledajte slike u režimu serije slajdova.
•
: Delite izabrane slike preko Bluetooth veze, e-pošte ili aplikacije za razmenjivanje poruka.
•
: Izbrišite izabranu sliku.
• Dodirnite ikonu menija da biste videli detalje slike, rotirali sliku, obrezali sliku ili podesili sliku kao pozadinu
ili fotografiju kontakta.
Gledanje videa
Filmove možete da gledate direktno na mreži sa tabličnog računara pomoću jedne od prethodno instaliranih
aplikacija za video, možete da reprodukujete video snimke koje ste snimili kamerama i da delite video
Poglavlje 5. Korišćenje tabličnog računara
43
snimke sa prijateljima preko aplikacije za e-poštu ili razmenjivanje poruka ili njihovim otpremanjem na
veb lokaciju YouTube.
Da biste pokrenuli podrazumevani video plejer, dodirnite Watch (Gledanje) u prethodno definisanoj Lenovo
Launch Zone da biste pokrenuli aplikaciju. Zatim pomerajte sadržaj i izaberite omiljeni film da biste ga
odgledali.
Da biste reprodukovali video iz video galerije, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama.
2. Dodirnite Gallery (Galerija).
3. Dodirnite Images and videos (Slike i video snimci) ➙ Videos only (Samo video snimci) da biste
prikazali sve video snimke koje ste snimili kamerama.
4. Dodirnite video da biste ga reprodukovali.
5. Upotrebite kontrole na ekranu da biste kontrolisali reprodukciju.
Da biste podelili video sa prijateljima, dodirnite i zadržite video snimak u video galeriji. Dodirnite ikonu Share
(Deli)
, a zatim dodirnite metod za prenos podataka.
Slušanje muzike
Na tabličnom računaru je prethodno instalirana aplikacija Amazon MP3 i mSpot muzika. Obe aplikacije vam
omogućavaju da slušate, preuzimate ili kupujete muziku sa veb lokacija.
Dodirnite Listen (Slušanje) u Lenovo Launch Zone da biste pokrenuli podrazumevani muzički plejer.
Da biste slušali muziku uskladištenu na tabličnom računaru, uradite sledeće:
1. Na traci sa radnjama dodirnite ikonu aplikacija
da biste otvorili biblioteku aplikacija.
2. Dodirnite Music (Muzika). Pokrenuće se Android muzički plejer.
3. Dodirnite album i dodirnite pesmu da biste je odslušali.
-ILIDok pregledate listu albuma, umetnika, listi za reprodukovanje ili pesama, dodirnite trouglasto dugme
menija pored neke stavke i dodirnite Play (Reprodukuj). Otvara se ekran za reprodukciju i numere na
aktuelnoj listi će se reprodukovati redom dok ne dođu do kraja liste za reprodukovanje (sem ako ne
odaberete opciju za ponavljanje). U suprotnom, reprodukcija se zaustavlja samo ako vi to uradite, čak i
ako pređete na neku drugu aplikaciju.
4. Upotrebite kontrole na ekranu da biste kontrolisali reprodukciju.
Napomena: Aplikacija Android muzika pronalazi muzičke datoteke gde god da ih postavite na tablični
računar.
Na ekran za reprodukciju možete da se vratite iz bilo koje aplikacije tako što ćete otvoriti panel sa
obaveštenjima i dodirnuti obaveštenje o muzici koja se trenutno reprodukuje. Da biste otvorili panel sa
obaveštenjima, dodirnite oblast za vreme na sistemskoj traci. Obaveštenja su navedena u delu Detalji statusa.
Ako želite da napravite listu za reprodukovanje omiljenih pesama ili da sortirate pesme prema tipu, uradite
sledeće:
1. Dodirnite trouglasto dugme menija desno od naziva albuma, umetnika, pesme ili žanra i dodirnite Add
to playlist (Dodaj na listu za reprodukovanje).
2. Na ekranu za dodavanje u listu za reprodukovanje, dodirnite New (Novo).
44
Uputstvo za korisnike
3. Unesite naziv nove liste za reprodukovanje u polje za tekst a zatim dodirnite Save (Sačuvaj).
Da biste uklonili pesmu sa liste za reprodukovanje, dodirnite i zadržite pesmu, a zatim u iskačućem meniju
dodirnite Delete (Izbriši).
Čitanje knjiga
Na tabličnom računaru su prethodno instalirani čitač e-knjiga Amazon Kindle i Zinio čitač časopisa.
Možete da dodirnete Read (Čitanje) u Lenovo Launch Zone da biste pokrenuli podrazumevani čitač e-knjiga
ili idite i biblioteku aplikacija da biste pokrenuli aplikaciju Amazon Kindle, Zinio čitač časopisa ili druge čitače
e-knjiga koje ste preuzeli iz prodavnice Android Market.
Nabavljanje multimedijalnih datoteka
Upotrebite bilo koji od sledećih metoda da biste pribavili slike, muziku, knjige i filmove:
• Kopirajte ih sa računara pomoću opcije Transfer files (Media Transfer Protocol) (Prenesi datoteke –
Media Transfer Protocol) kada ste tablični računar povezali sa računarom preko mikro USB konektora.
Pogledajte “Korišćenje mikro USB konektora” na stranici 49.
• Preuzmite multimedijalne datoteke sa Interneta. Pogledajte “Preuzimanje aplikacija sa Veba” na stranici 38.
• Kopirajte ih sa drugog USB uređaja za skladištenje. Pogledajte “Rad sa USB uređajima za skladištenje
podataka” na stranici 50.
• Primite ih sa drugih Bluetooth uređaja. Pogledajte “Prenos podataka između tabličnog računara i
Bluetooth uređaja” na stranici 27.
Napomena: Koristite Bluetooth za prenos datoteka malih veličina, kao što su slika ili pesma. Ako
Bluetooth koristite za prenos velike datoteke, prenošenje traje dugo.
Rad sa e-poštom
Upotrebite aplikaciju E-pošta da biste pročitali i slali poruke e-pošte i upravljali svim svojim nalozima e-pošte.
Možete i da podesite Microsoft Exchange nalog da biste čitali i pisali poruke e-pošte poslovnog naloga kao
što radite na računaru. Za više informacija pogledajte odeljak Poglavlje 7 “Korišćenje tabličnog računara
u preduzeću” na stranici 63.
Podešavanje naloga e-pošte
Prvi put kada pokrenete aplikaciju za e-poštu, biće zatraženo da podesite nalog e-pošte na sledeći način:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite Email (E-pošta) u Lenovo Launch Zone (ili dodirnite ikonu
aplikacija
na traci sa radnjama a zatim dodirnite Email (E-pošta)).
2. Unesite adresu e-pošte i lozinku za nalog e-pošte koji želite da dodate a zatim dodirnite Sign in
(Prijavi se).
3. Sledite uputstva na ekranu da biste podesili nalog e-pošte.
Čitanje poruka e-pošte
1. Pokrenite aplikaciju za e-poštu.
2. Ako imate više naloga e-pošte, dodirnite adresu e-pošte u gornjem levom uglu da biste prikazali listu
naloga koje ste dodali. Zatim dodirnite okvir za e-poštu.
3. Dodirnite neku poruku e-pošte da biste je pročitali.
Poglavlje 5. Korišćenje tabličnog računara
45
Slanje poruka e-pošte
Ako želite da odgovorite na primljenu poruku e-pošte, dodirnite
ili
na vrhu primljene poruke e-pošte.
Ako želite da napišete novu poruku e-pošte, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu Compose new e-mail (Sastavi novu poruku e-pošte)
.
2. Unesite adresu e-pošte primaoca i temu, a zatim napišite poruku. Ako želite da dodate CC ili BCC
adrese, dodirnite +Cc/Bcc.
3. Dodirnite Send (Pošalji) da biste poslali poruku e-pošte.
Upravljanje nalozima
Da biste dodali još neki nalog e-pošte u aplikaciju za e-poštu, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu Menu (Meni)
u prikazu bilo kog naloga e-pošte.
2. Dodirnite Settings (Postavke). Pojavljuje se ekran sa postavkama.
3. Dodirnite Add account (Dodaj nalog).
4. Pratite uputstva na ekranu da biste dodali nalog.
Da biste izbrisali neki nalog, dodirnite nalog na ekranu sa listom naloga. Zatim dodirnite Remove account
(Ukloni nalog) da biste izbrisali nalog.
Da biste promenili postavke nekog naloga, uradite sledeće:
1. Dodirnite nalog na ekranu sa listom naloga.
2. Dodirnite ikonu Menu (Meni)
, a zatim dodirnite Settings (Postavke).
3. Dodirnite stavku ili okvir e-pošte da biste konfigurisali postavke.
Upravljanje kontaktima
Aplikacija Kontakti vam omogućava da pravite, skladištite i upravljate informacijama o prijateljima. članovima
porodice i kolegama.
Dodavanje kontakta
1. Na traci sa radnjama dodirnite ikonu aplikacija
da biste otvorili biblioteku aplikacija.
2. Dodirnite Contacts (Kontakti) da biste pokrenuli aplikaciju.
3. Dodirnite New (Novo).
4. Dodirnite nalog u koji želite da dodate novi kontakt.
5. Unesite informacije o kontaktu i dodirnite Done (Gotovo).
Uređivanje kontakata
• Da biste uredili kontakt, dodirnite kontakt na listi kontakata a zatim dodirnite ikonu Edit (Uredi)
• Da biste izbrisali kontakt, dodirnite kontakt na listi kontakata, dodirnite ikonu Menu (Meni)
dodirnite Delete contact (Izbriši kontakt).
.
, a zatim
• Da biste uvezli kontakte sa fleš medijske kartice ili USB uređaja za skladištenje podataka, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu Menu (Meni)
na ekranu sa kontaktima.
2. Dodirnite Import/Export (Uvezi/Izvezi), a zatim dodirnite lokaciju sa koje želite da uvezete informacije
o kontaktu.
46
Uputstvo za korisnike
3. Dodirnite opciju za uvoz datoteke jednog kontakta, datoteka više kontakata ili svih datoteka
kontakata. Kontakti će biti uvezeni.
• Da biste izvezli kontakte na fleš medijsku karticu ili USB uređaj za skladištenje podataka, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu Menu (Meni)
na ekranu sa kontaktima.
2. Dodirnite Import/Export (Uvezi/Izvezi), a zatim dodirnite lokaciju na koju želite da izvezete informacije
o kontaktu.
3. Dodirnite OK (U redu) da biste potvrdili. Svi vaši kontakti će biti izvezeni.
Korišćenje kontakata
Upotrebite aplikaciju Kontakti da biste brzo dospeli do željenih osoba ili da biste podelili kontakt sa
prijateljima:
• Da biste kontaktu poslali poruku e-pošte, dodirnite kontakt na listi kontakata i dodirnite adresu e-pošte.
• Da biste delili kontakt, dodirnite kontakt na listi kontakata, dodirnite ikonu Menu (Meni), a zatim dodirnite
Share contact (Deli kontakt) da biste informacije o kontaktu podelili sa svojim prijateljima preko e-pošte ili
Bluetooth veze.
Rad sa omiljenim aplikacijama
Uslužni program Favorite Apps (Omiljene aplikacije) vam omogućava da brzo pristupite omiljenim
aplikacijama sa početnog ekrana. Podrazumevano se ikona Favorite Apps (Omiljene aplikacije)
prikazuje
kao primarna prečica na sistemskom traci. Dodirnite ikonu Favorite Apps (Omiljene aplikacije) i pokrenućete
uslužni program Favorite Apps (Omiljene aplikacije), koji će se pojaviti u donjem desnom uglu ekrana.
Napomena: Ako ne obavite nijednu radnju u roku od dve sekunde nakon aktiviranja uslužnog programa
Favorite Apps (Omiljene aplikacije), uslužni program polako nestaje sa ekrana. Dodirnite ponovo ikonu
Favorite Apps (Omiljene aplikacije) da biste vratili uslužni program.
Uslužni program Favorite Apps (Omiljene aplikacije) prikazuje polazne tačke za šest aplikacija. Svaka
polazna tačka je predstava na ekranu te aplikacije sa ikonom za pokretanje u donjem levom uglu. Dodirnite
polaznu tačku da biste pokrenuli aplikaciju.
Da biste dodali aplikaciju u uslužni program Favorite Apps (Omiljene aplikacije), uradite sledeće:
1. Dodirnite i zadržite ikonu Favorite Apps (Omiljene aplikacije) na sistemskoj traci da biste otvorili ekran
Add or Remove applications (Dodaj ili ukloni aplikaciju). Panel uslužnog programa Favorite Apps
(Omiljene aplikacije) se prikazuje na dnu ekrana a na vrhu se prikazuje biblioteka prethodno instaliranih
aplikacija.
2. Prođite kroz aplikacije i prevucite ikonu željen aplikacije na prazno mesto panela uslužnog programa
Favorite Apps (Omiljene aplikacije). Aplikacija je dodata.
Da biste uklonili aplikaciju iz uslužnog programa Favorite Apps (Omiljene aplikacije), uradite sledeće:
1. Dodirnite i zadržite ikonu Favorite Apps (Omiljene aplikacije) na sistemskoj traci da biste otvorili ekran
Add or Remove applications (Dodaj ili ukloni aplikaciju).
2. Prevucite polaznu tačku željene aplikacije iz panela uslužnog programa Favorite Apps (Omiljene
aplikacije) u biblioteku aplikacija. Mesto aplikacije u uslužnom programu je sada prazno.
Upravljanje nedavno pokrenutim aplikacijama
Ako ste pokrenuli nekoliko aplikacija i želite da iz jedne pređete u drugu, koristite aplikaciju Recent Apps
(Nedavno korišćene aplikacije)
Poglavlje 5. Korišćenje tabličnog računara
47
Da biste je pokrenuli, dodirnite ikonu Recent Apps (Nedavno korišćene aplikacije)
na sistemskoj traci.
Otvara se panel koji prikazuje nedavno pokrenute aplikacije. Prođite kroz aplikacije i dodirnite neku da
biste prešli u nju.
Aplikaciju Recent Apps (Nedavno korišćene aplikacije) možete da upotrebite da biste zatvorili neku aplikaciju
dodirom na crveni znak X u gornjem desnom uglu navedene aplikacije.
Da biste videli sve aktivne aplikacije, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Applications (Aplikacije) ➙ Running services (Aktivni servisi). Prikazaće se lista aktivnih
aplikacija.
Da biste zatvorili aplikaciju iz prikaza aktivnih servisa, uradite sledeće:
1. Dodirnite aplikaciju koju želite da zatvorite, a zatim dodirnite Stop (Zaustavi).
2. Dodirnite OK (U redu) da biste potvrdili radnju.
Deljenje mobilne veze za prenos podataka
Mobilnu vezu za prenos podataka tabličnog računara možete da delite sa jednim računarom preko USB
povezivanja ili Bluetooth povezivanja. Vezu za prenos podataka tabličnog računara možete istovremeno da
delite i sa više uređaja ako tablični računar podesite da funkcioniše kao portabl Wi-Fi pristupna tačka.
Napomena: Funkcije povezivanja i pristupne tačke možda ne podržavaju svi operateri.
Da biste mobilnu vezu za prenos podataka tabličnog računara delili preko USB povezivanja:
1. Upotrebite priloženi USB kabl da biste tablični računar povezali sa računarom.
2. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
3. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ Tethering & portable hotspot (Povezivanje i
portabl pristupna tačka) ➙ USB tethering (USB povezivanje).
4. Tablični računar počinje da deli svoju mobilnu vezu za prenos podataka sa računarom.
5. Da biste zaustavili deljenje veze za prenos podataka, izbrišite znak iz polja za potvrdu USB tethering
(USB povezivanje). Ili jednostavno izvucite USB kabl.
Da biste mobilnu vezu za prenos podataka tabličnog računara delili preko Bluetooth veze:
1. Uparite tablični računar sa računarom. Pogledajte “Korišćenje Bluetooth uređaja” na stranici 26.
2. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
3. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ Tethering & portable hotspot (Povezivanje i
portabl pristupna tačka) ➙ Bluetooth tethering (Bluetooth povezivanje).
4. Tablični računar počinje da deli svoju mobilnu vezu za prenos podataka sa računarom.
5. Da biste zaustavili deljenje veze za prenos podataka, izbrišite znak iz polja za potvrdu Bluetooth
tethering (Bluetooth povezivanje).
48
Uputstvo za korisnike
Da biste mobilnu vezu za prenos podataka tabličnog računara delili pretvaranjem tabličnog računara
u portabl Wi-Fi pristupnu tačku:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ Tethering & portable hotspot (Povezivanje i
portabl pristupna tačka) ➙ Portable Wi-Fi hotspot (Portabl Wi-Fi pristupna tačka).
3. Vrlo brzo tablični računar počinje da emituje svoj Wi-Fi mrežni naziv (SSID). Sada ostali računari ili uređaji
mogu da koriste mobilnu vezu za prenos podataka tabličnog računara.
4. Da biste zaustavili deljenje veze za prenos podataka preko Wi-Fi pristupne tačke, izbrišite znak iz polja
za potvrdu Portable Wi-Fi hotspot (Portabl Wi-Fi pristupna tačka).
Da biste zaštitili portabl Wi-Fi pristupnu tačku:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ Tethering & portable hotspot (Povezivanje i
portabl pristupna tačka) ➙ Configure Wi-Fi hotspot (Konfiguriši Wi-Fi pristupnu tačku).
3. Dodirnite meni Security (Bezbednost) da biste konfigurisali mrežu sa zaštitom Wi-Fi Protected Access 2
sa unapred deljenim ključem (WPA2 PSK).
Ako dodirnete WPA2 PSK, u okviru za dijalog za konfigurisanje Wi-Fi pristupne tačke će se pojaviti polje
za unos lozinke. Nakon što unesete lozinku, moraćete da unesete tu lozinku sledeći put kada povezujete
pristupnu tačku tabličnog računara sa računarom ili drugim uređajem. Da biste uklonili lozinku, dodirnite
Open (Otvori) u meniju Security (Bezbednost).
4. Dodirnite Save (Sačuvaj).
Rad sa USB uređajima
Tablični računar ima mikro USB konektor i USB konektor pune veličine za povezivanje kompatibilnih USB
uređaja. Pročitajte ovu temu da biste saznali kako da svaki od tih konektora upotrebite za povezivanje
različitih uređaja.
Korišćenje mikro USB konektora
Koristite mikro USB konektor zajedno sa priloženim USB kablom za povezivanje tabličnog računara sa
prenosivim računarom da biste punili bateriju tabličnog računara, prenosili datoteke ili delili mobilnu vezu za
prenos podataka.
Kada je tablični računar povezan sa vašim računarom preko mikro USB konektora, na tabličnom računaru se
prikazuje meni sa sledećim opcijama:
• Samo slabo napajanje. (Isključite ekran tabličnog računara)
Ako odaberete ovu opciju, isključite ekran tabličnog računara tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje.
• Prikaži sadržaj SD kartice (Priključena)
Ako ste u tablični računar instalirali fleš medijsku karticu i želite da sa računara vidite informacije koje
se na njoj nalaze, dodirnite ovu opciju.
• Prenesi datoteke (Media Transfer Protocol)
Poglavlje 5. Korišćenje tabličnog računara
49
Media Transfer Protocol (MTP) podržava prenos multimedijalnih podataka bez dodatnih upravljačkih
programa. MTP je deo Windows Media® okvira pa tako možete da koristite program Windows Media
Player za sinhronizaciju datoteke između računara i tabličnog računara.
Dodirnite ovu opciju ako želite da kopirate ili premestite slike, dokumente i druge datoteke podataka sa
računara ili na njega.
Napomena: Ako ste ikada podesili lozinku za otključavanje ekrana, PIN (lični identifikacioni broj) ili šemu,
nakon što dodirnete bilo koju od ovih opcija, od vas će biti zatraženo da unesete lozinku ili PIN ili da nacrtate
šemu da biste nastavili sa radom.
Ako ne želite da se ovaj iskačući meni pojavi svaki put kada povežete tablični računar sa računarom,
onemogućite ga na sledeći način:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite USB settings (USB postavke).
3. Dodirnite bilo koju opciju sem Ask on connection (Pitaj pri uspostavljanju veze).
Korišćenje USB konektora pune veličine
Koristite USB konektor pune veličine za povezivanje kompatibilnih USB uređaja sa tabličnim računarom, kao
što su USB uređaj za skladištenje podataka ili USB tastatura. Da biste pronašli USB konektor pune veličine
na tabličnom računaru, pogledajte “Izgled tabličnog računara” na stranici 1.
Napomena: USB konektor pune veličine je kompatibilan sa standardom USB 2.0.
Rad sa USB uređajima za skladištenje podataka
Ako sa tabličnim računarom povežete USB uređaj za skladištenje podataka, upotrebite aplikaciju Uslužni
program za kopiranje datoteka preko USB-a da biste kopirali datoteke sa jednog uređaja na drugi, brisali
datoteke, pregledali detalje o datotekama i videli koliko slobodnog prostora ima na uređaju za skladištenje
podataka.
Kada je USB uređaj za skladištenje podataka povezan sa tabličnim računarom, pojaviće se iskačuća poruka
sa pitanjem da li želite da pokrenete aplikaciju Uslužni program za kopiranje datoteka preko USB-a. Dodirnite
Start Utility (Pokreni uslužni program) da biste pokrenuli aplikaciju Uslužni program za kopiranje datoteka
preko USB-a. U suprotnom, dodirnite Don’t start (Ne pokreći).
Nakon što u iskačućem meniju dodirnete Start Utility (Pokreni uslužni program), otvoriće se ekran Uslužni
program za kopiranje datoteka preko USB-a koji prikazuje sadržaj uskladišten u internom prostoru za
skladištenje tabličnog računara i na povezanom USB uređaju za skladištenje podataka.
Da biste neku stavku kopirali između tabličnog računara i USB uređaja, uradite sledeće:
1. Dodirnite ime željenog uređaja za skladištenje podataka na traci lokacija da biste otvorili listu datoteka
za taj uređaj.
2. Dodirnite nazive željenih datoteka. Kada je izabrana, u levom donjem uglu datoteke se pojavljuje zeleni
znak.
3. Dodirnite Copy (Kopiraj) na traci sa radnjama. Otvoriće se okvir sa porukom koja prikazuje listu
dostupnih lokacija za skladištenje podataka.
4. Dodirnite lokaciju. Datoteke se kopiraju na željenu lokaciju.
50
Uputstvo za korisnike
Napomena: Čak i ako ne povežete USB uređaj za skladištenje podataka sa tabličnim računarom, možete
da koristite aplikaciju Uslužni program za kopiranje datoteka preko USB-a za upravljanje datotekama na
tabličnom računaru i instaliranim fleš medijskoj kartici.
Da biste prekinuli vezu sa USB uređajem za skladištenje podataka, postupite na jedan od sledećih načina:
• Direktno izvucite USB uređaj ili kabl.
• Prekinite vezu sa uređajem iz programa a zatim i fizički, kao što sledi:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch
Zone ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke).
Otvoriće se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Storage (Skladištenje) ➙ Unmount USB storage (Ukloni USB uređaj za skladištenje).
3. Bezbedno izvucite USB uređaj.
Rad sa drugim USB uređajima
Ako ste navikli na korišćenje klasične fizičke tastature, možete da povežete USB tastaturu sa tabličnim
računarom. Kada je ta tastatura povezana, tastatura na ekranu se automatski onemogućava i odmah možete
da počnete da koristite USB tastaturu.
Tastature se takođe mogu podešavati preko USB konektora priključne stanice ThinkPad Tablet Dock a
kompanija Lenovo nudi ThinkPad USB tastaturu koja ima Trackpoint® i ThinkPad Edge kombinaciju bežične
tastature i miša, koje se mogu povezati preko ovog porta. Da biste kupili ove opcije, idite na lokaciju
http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html.
Za više informacija o korišćenju ThinkPad Tablet preklopne futrole sa tastaturom, pogledajte “Korišćenje
ThinkPad Tablet preklopne futrole sa tastaturom” na stranici 59.
Sa tabličnim računarom možete da povežete i USB miša. Čim povežete USB miša sa tabličnim računarom,
na ekranu tabličnog računara se prikazuje pokazivač koji ukazuje na to da je miš aktiviran i spreman za
korišćenje.
Korišćenje HDMI uređaja
Tablični računar ima mini HDMI konektor koji možete da koristite za povezivanje spoljnog monitora za video
izlaz. Da biste pronašli mini HDMI konektor, pogledajte “Izgled tabličnog računara” na stranici 1.
Da biste neki spoljni displej koristili za video izlaz, morate da omogućite funkciju Attached display (Povezani
ekran) na sledeći način:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Screen (Ekran) ➙ Attached display (Povezani ekran) da biste je omogućili. Kada je ova
funkcija omogućena, u polju za potvrdu se prikazuje zeleni znak.
Kada spoljni ekran povezujete sa tabličnim računarom preko HDMI konektora, slika sa ekrana tabličnog
računara se automatski preslikava na spoljnom ekranu na najvišoj rezoluciju koju taj uređaj podržava.
Ako priključite spoljni ekran dok reprodukujete video, video izlaz se na spoljnom ekranu prikazuje u režimu
horizontalnog prikaza preko celog ekrana, ali se kontrole za reprodukovanje videa prikazuju na tabličnom
računaru.
Poglavlje 5. Korišćenje tabličnog računara
51
Da biste onemogućili prikaz slike na priključenom ekranu, raskinite vezu između spoljnog ekrana i tabličnog
računara.
Korišćenje 3-u-1 čitača medijskih kartica
Tablični računar ima 3-u-1 čitač medijskih kartica koji podržava sledeće kartice.
• Secure Digital (SD) karticu
• Secure Digital High-Capacity (SDHC) karticu
• MultiMediaCard (MMC)
Upotrebite bilo koju od ovih kartica da biste proširili kapacitet za skladištenje podataka tabličnog računara.
Ove kartice možete da upotrebite i za deljenje podataka sa računarom ili drugim uređajem koji podržava ove
formate kartica.
Da biste pronašli 3-u-1 čitač medijskih kartica, pogledajte “Izgled tabličnog računara” na stranici 1.
Umetanje fleš medijske kartice
Pažnja: Pre rukovanja sa fleš medijskom karticom, dodirnite metalnu površinu ili uzemljeni metalni objekt.
Ovo smanjuje statički elektricitet u vašem telu. Statički elektricitet može da ošteti karticu.
Da biste u 3-u-1 čitač medijskih kartica umetnuli fleš medijsku karticu, uradite sledeće:
1. Otvorite poklopac čitača kartica i pronađite 3-u-1 čitač medijskih kartica.
2. Uverite se da su metalni kontakti kartice okrenuti nadole i usmereni ka tabličnom računaru.
3. Čvrsto umetnite karticu u 3-u-1 čitač medijskih kartica sve dok ne čujete klik. Kartica može da se
zaustavi pre nego što je potpuno umetnuta u čitač kartica.
Kada je fleš medijska kartica umetnuta u 3-u-1 čitač medijskih kartica, pojaviće se iskačuća poruka sa
pitanjem da li želite da prikažete sadržaj kartice. Da biste prikazali sadržaj, dodirnite Start Utility (Pokreni
uslužni program). U suprotnom, dodirnite Don’t start (Ne pokreći).
Uklanjanje fleš medijske kartice
Da biste uklonili fleš medijsku karticu, uradite sledeće:
1. Otvorite poklopac priključka.
2. Gurnite fleš medijsku karticu malo ka unutra dok ne čujete klik. Zatim je otpustite. Fleš medijska
kartica će iskočiti.
52
Uputstvo za korisnike
3. Lagano izvucite karticu iz čitača kartica.
Zaštita fleš medijske kartice
Da biste informacije zaštitili od neovlašćenog pristupa, možete da šifrujete fleš medijsku karticu. Detaljne
informacije ćete pronaći u odeljku “Šifrovanje fleš medijske kartice” na stranici 67.
Rad sa časovnikom
Upotrebite aplikaciju Časovnik da biste prikazali datum i vreme velikim znacima na ekranu i podesili alarme
koji će se oglasiti jednom ili po zakazanom rasporedu.
Podešavanje datuma i vremena
Tablični računar podrazumevano automatski sinhronizuje datum i vreme sa Internetom. Ako želite da ručno
podesite datum i vreme, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Date & Time (Datum i vreme) ➙ Automatic (Automatski) da biste onemogućili funkciju
automatske sinhronizacije.
3. Dodirnite Set date (Podesi datum), Set time (Podesi vreme), Select time zone (Izaberite vremenski
zonu) i druge stavke da biste podesili datum i vreme.
Podešavanje alarma
Da biste podesili alarm, uradite sledeće:
1. Pokrenite aplikaciju za časovnik.
2. Dodirnite Set alarm (Podesi alarm) i dodirnite Add alarm (Dodaj alarm) da biste podesili vreme alarma.
3. Dodirnite Set (Postavi). Otvara se okvir za dijalog sa detaljima o alarmu.
4. Dodirnite Repeat (Ponovi) da biste otvorili okvir za dijalog u kojem možete da izaberete dane u kojima
želite da se alarm oglasi.
Poglavlje 5. Korišćenje tabličnog računara
53
5. Dodirnite Ringtone (Melodija zvona) da biste izabrali melodiju za alarm. Melodija zvona će se nakratko
oglasiti kada je izaberete.
6. Dodirnite Label (Oznaka) da biste uneli oznaku za alarm.
7. Dodirnite Done (Gotovo) da biste sačuvali postavke.
Korišćenje usluga Google Maps i GPS
Koristite aplikaciju Google Maps da biste saznali svoju aktuelnu lokaciju, dobili uputstva za kretanje do
odredišta i saznali druge informacije koje se odnose na lokaciju.
Da biste pretražili mesta ili otkrili aktuelnu lokaciju koristeći Google Maps, morate da omogućite resurse
neophodne za iscrtavanje pozicije, na sledeći način:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
ili dodirnite ikonu aplikacija
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Location & security (Lokacija i bezbednost).
3. Omogućite Use wireless networks (Koristi bežične mreže), Use GPS satellites (Koristi GPS satelite) ili
oboje.
Napomena: Izbor Use GPS satellites (Koristi GPS satelite) vam omogućava da precizno odredite lokaciju
do nivoa ulice. Međutim, ovaj režim zahteva vedro nebo i pogled bez prepreka i troši više napajanja baterije.
Pronalaženje lokacija u programu Google Maps
Da biste pronašli sebe na mapi, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama. Otvara se biblioteka aplikacija.
2. Dodirnite Maps (Mape) da biste pokrenuli Google Maps.
3. Dodirnite
. Trepćuća plava tačka označena na mapi ukazuje na vašu približnu aktuelnu lokaciju.
Napomena: Ova funkcija je podržana čak i ako nemate GPS.
Pronalaženje određene lokacije u programu Google Maps
1. Dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama. Otvara se biblioteka aplikacija.
2. Dodirnite Maps (Mape) da biste pokrenuli Google Maps.
3. Unesite mesto koje želite da pronađete u okvir za pretragu ili izgovorite mesto koristeći funkciju Google
Voice Search.
4. Dodirnite trouglastu oznaku da biste započeli pretragu. Rezultati pretrage su na mapi označeni balonima
sa slovima.
Dobijanje uputstava
1. Dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama. Otvara se biblioteka aplikacija.
2. Dodirnite Maps (Mape) da biste pokrenuli Google Maps.
3. Dodirnite
i unesite adresu polazne lokacije i odredišne lokacije.
4. Dodirnite način putovanja (automobil, autobus ili pešice) i dodirnite Go (Kreni). Detaljna uputstva za
kretanje se prikazuju na ekranu.
54
Uputstvo za korisnike
Korišćenje drugih funkcija programa Google Map
Dodirnite
i odaberite prikaz mape preko sloja Traffic (Saobraćaj), Satellite (Satelit), Terrain (Teren) ili
Latitude (Geografska širina).
Dodirnite
da biste pronašli važna obeležja, mesta poslovanja, restorane i druga mesta blizu vaše
aktuelne lokacije.
Google Talk
Google Talk je program za trenutno razmenjivanje poruka. Koristite ga za tekstualnu, audio ili video
komunikaciju sa drugim Google Talk korisnicima.
na traci sa radnjama a zatim
Da biste pokrenuli Google Talk aplikaciju, dodirnite ikonu aplikacija
dodirnite Google Talk. Prijavite se podacima za svoj Google nalog.
Napomena: Ako nemate Google nalog, dodirnite Add account (Dodaj nalog) da biste ga napravili.
Nakon što se prijavite na Google Talk, lista prijatelja se prikazuje na levoj strani a vaš aktuelni status i druge
informacije se prikazuju u glavnom delu ekrana.
Dodavanje novog prijatelja na listu prijatelja
Da biste dodali prijatelja, uradite sledeće:
1. Dok pregledate listu prijatelja, dodirnite ikonu Add friend (Dodaj prijatelja)
uglu ekrana.
u gornjem desnom
2. Unesite adresu e-pošte prijatelja. Adresa e-pošte može da bude Gmail adresa ili druga adresa e-pošte
koja je konfigurisana za vezu sa programom Google Talk.
3. Dodirnite Send invitation (Pošalji pozivnicu).
Prijatelji koji prihvate pozivnicu biće dodati na listu prijatelja. Možete da ćaskate sa svima sa vaše liste
prijatelja.
Započinjanje razgovora
Da biste započeli tekstualno ćaskanje sa prijateljem, uradite sledeće:
1. Dodirnite prijatelja na listi prijatelja. Otvoriće se prozor za ćaskanje.
2. Unesite poruku i dodirnite Send (Pošalji) da biste poslali poruku.
Da biste započeli glasovno ćaskanje, uradite sledeće:
1. Dodirnite ime prijatelja na listi prijatelja da biste otvorili prozor za ćaskanje.
2. Dodirnite ikonu Microphone (Mikrofon)
u desnom delu ekrana za ćaskanje.
3. Vaš prijatelj prima pozivnicu za glasovno ćaskanje. Ako prijatelj prihvati pozivnicu, možete međusobno
da razgovarate korišćenjem ugrađenog mikrofona i zvučnika tabličnog računara ili slušalica sa
mikrofonom.
Da biste pozvali prijatelja na video ćaskanje, uradite sledeće:
1. Dodirnite ime prijatelja na listi prijatelja da biste otvorili prozor za ćaskanje.
2. Dodirnite ikonu Video (Video)
u desnom delu ekrana za ćaskanje.
Poglavlje 5. Korišćenje tabličnog računara
55
3. Vaš prijatelj prima pozivnicu za video ćaskanje. Ako prijatelj prihvati vašu pozivnicu, otvara se ekran za
video ćaskanje.
4. Sada možete da vidite jedan drugoga korišćenjem ugrađene kamere tabličnog računara i da međusobno
razgovarate korišćenjem ugrađenog mikrofona i zvučnika ili slušalica sa mikrofonom.
Za više informacije o tome kako se koristi Google Talk, posetite Google veb lokaciju na adresi
http://www.google.com/mobile.
YouTube
YouTube je usluga kompanije Google za video strimovanje na mreži koja vam omogućava da gledate video
snimke i otpremate svoje kako biste ih podelili sa drugima.
Gledanje video snimaka na lokaciji YouTube
Da biste gledali YouTube video snimke, uradite sledeće:
1. Na traci sa radnjama dodirnite ikonu aplikacija
da biste otvorili biblioteku aplikacija.
2. Dodirnite YouTube da biste pokrenuli aplikaciju.
3. Dodirnite video snimak na YouTube početnom ekranu da biste ga pogledali.
4. Dodirnite Browse (Pregledaj) da biste potražili video snimke prema kategorijama.
5. Dodirnite Your Channel (Vaš kanal) da biste otvorili ekran sa omiljenim snimcima, otpremljenim
snimcima i drugim YouTube informacijama.
6. Dodirnite Search YouTube (Pretraži YouTube) da biste video snimke pretražili unosom teksta ili govorom.
Otpremanje video snimaka na YouTube
Da biste otpremili video snimke na YouTube, potreban vam je YouTube nalog. Da biste se prijavili na svoj
YouTube nalog, dodirnite ikonu Menu (Meni)
u gornjem desnom uglu ekrana i dodirnite Sign in (Prijavite
se). Ako je neki od Google naloga na tabličnom računaru već YouTube nalog, od vas će biti zatraženo da
ga upotrebite za prijavljivanje. U suprotnom, dodajte YouTube nalog tako što ćete dodirnuti Add account
(Dodaj nalog).
Da biste otpremili sopstvene video snimke na YouTube, uradite sledeće:
1. Pokrenite YouTube aplikaciju i dodirnite Your Channel (Vaš kanal).
2. Dodirnite Upload (Otpremi). Otvoriće se video galerija, u kojoj su prikazani albumi vaših video snimaka.
3. Otvorite album i dodirnite video snimak koji želite da otpremite.
4. Unesite naslov video snimka i druge detalje, ako želite. Na primer, možete da navedete želite li da
video bude privatan ili javan.
5. Dodirnite Upload (Otpremi). Video snimak je dodat u vaš kanal.
Za više informacije o tome kako se koristi YouTube, posetite adresu http://www.google.com/mobile.
56
Uputstvo za korisnike
Poglavlje 6. ThinkPad Tablet opcije
Vaš tablični računar je možda isporučen sa ThinkPad Tablet preklopnom futrolom sa tastaturom ili
priključnom stanicom ThinkPad Tablet Dock. Ako svoj tablični računar niste dobili sa nekim od ovih opcija,
možete je kupiti od kompanije Lenovo na adresi http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html.
ThinkPad Tablet preklopna futrola sa tastaturom i ThinkPad Tablet Dock su opcionalni uređaji koje je
kompanija Lenovo projektovala specijalno za ThinkPad Tablet. Ove opcije obezbeđuju ugodnost i olakšavaju
korišćenje tabličnog računara za rad, učenje i zabavu.
ThinkPad Tablet preklopna futrola sa tastaturom
Preklopna futrola sa tastaturom nije samo futrola nalik na korice knjige sa ThinkPad tastaturom. To je takođe
i preklopno postolje koje drži tablični računar u uspravnom položaju i obezbeđuje doživljaj kucanja na
tastaturi sličan onome na prenosivom računaru.
Ilustracija 10. Pregled ThinkPad Tablet preklopne futrole sa tastaturom
1
Tastatura
Funkcioniše kao USB tastatura sa pokazivačkim uređajem Optical TrackPoint i vrućim tasterima.
2
4
Optical TrackPoint
Optical TrackPoint je uređaj za pozicioniranje pokazivača koji vam omogućava pokazivanje, izbor i povlačenje
koje možete obavljati bez pomeranja prstiju sa položaja za kucanje.
Za više informacija pogledajte odeljak “Korišćenje ThinkPad Tablet preklopne futrole sa tastaturom” na
stranici 59.
© Copyright Lenovo 2011
57
3
Vrući tasteri
Vrući tasteri na preklopnoj futroli sa tastaturom omogućavaju vam da kontrolišete mnoge funkcije tabličnog
računara pritiskom na jedan taster. Detaljne informacije ćete pronaći u odeljku “Korišćenje ThinkPad Tablet
preklopne futrole sa tastaturom” na stranici 59.
ThinkPad Tablet Dock
ThinkPad Tablet Dock drži tablični računar u uspravnom položaju i oslobađa vaše ruke da biste mogli da
obavljate druge poslove. On takođe obezbeđuje lak pristup konektorima za USB uređaje, prenošenje
datoteka, punjenje, audio ulaz, audio izlaz.
Ilustracija 11. ThinkPad Tablet Dock prikaz spreda i prikaz sa desne strane
1
Konektor priključne stanice
Ovaj konektor uspostavlja vezu između priključne stanice i tabličnog računara kada je on postavljen na
priključnu stanicu.
2
USB konektor
Koristite ga za povezivanje USB uređaja, kao što su USB tastatura ili USB uređaj za skladištenje podataka.
Napomena: Ovaj konektor je kompatibilan sa standardom USB 2.0.
Ilustracija 12. ThinkPad Tablet Dock prikaz otpozadi
1
Mikro USB konektor
Povežite lični prenosivi računar pomoću priloženog USB kabla radi prenošenja podataka.
2
Konektor za slušalice
Povežite slušalice ili zvučnike sa napajanjem da biste slušali zvuk koji dolazi iz audio izlaza.
3
Konektor za mikrofon
Povežite mikrofon za snimanje zvuka.
58
Uputstvo za korisnike
4
Konektor za napajanje
Koristite adapter za napajanje snage 65 W koji se isporučuje sa priključnom stanicom da biste obezbedili
napajanje tabličnom računaru i punili bateriju.
Korišćenje ThinkPad Tablet preklopne futrole sa tastaturom
Da biste povezali preklopnu futrolu sa tastaturom i tablični računar, postupite na sledeći način:
1. Otvorite poklopac USB konektora na tabličnom računaru pomerajući ga ulevo.
Ilustracija 13. Otvaranje poklopca USB konektora
2. Poravnajte USB konektor na tabličnom računaru sa USB konektorom na preklopnoj futroli sa tastaturom
i pomerite tablični računar nadole dok dva USB konektora ne budu povezana.
Ilustracija 14. Instaliranje tabličnog računara na preklopnu futrolu sa tastaturom
3. Kada je veza uspostavljena, tastatura na ekranu se automatski onemogućava i aktivira se tastatura u
preklopnoj futroli.
Korišćenje vrućih tastera
Preklopna futrola sa tastaturom ima nekoliko takozvanih vrućih tastera. Pritisnite vrući taster da biste brzo
kontrolisali odgovarajuću funkciju. Da biste pronašli vruće tastere, pogledajte “ThinkPad Tablet preklopna
futrola sa tastaturom” na stranici 57.
Kontrola za jačinu i potpuno utišavanje zvuka
•
Potpuno utišavanje zvučnika
Poglavlje 6. ThinkPad Tablet opcije
59
•
Utišavanje jačine zvuka zvučnika
•
Pojačavanje jačine zvuka zvučnika
•
Potpuno utišavanje mikrofona
Kontrola aplikacija
•
Otvara glavni početni ekran
•
Prikaz obaveštenja dobijenih od kompanije Lenovo
•
Otvara ekran Android Settings (Android postavke)
•
Otvara meni aktuelne aplikacije
•
Pokreće Google Search
Kontrola ekrana
•
Povratak na prethodni ekran
•
Zaključava ekran
•
Uvećava prikaz
•
Umanjuje prikaz
Kontrola zvuka i videa
•
Povratak na prethodnu numeru ili scenu
•
Reprodukcija ili pauza
•
Prelazak na sledeću numeru ili scenu
Korišćenje pokazivača Optical TrackPoint
60
Uputstvo za korisnike
Ilustracija 15. Korišćenje pokazivača Optical TrackPoint
Optical TrackPoint se sastoji od pokazivačkog senzora 1 na tastaturi i dva dugmeta 2 3 na dnu tastature.
Da biste pomerili pokazivač 4 po ekranu, prevucite vrhom prsta preko vrha pokazivačkog senzora 1 u
smeru u kojem želite da pomerite pokazivač. Da biste izabrali neku stavku ili otvorili aplikaciju, postavite
pokazivač 4 na željenu stavku i pritisnite levo dugme 3 . Pritisnite desno dugme 2 da viste otvorili meni
aktuelne aplikacije.
Više informacija o preklopnoj futroli sa tastaturom pronaći ćete u dokumentaciji koja se isporučuje sa
tastaturom.
Korišćenje priključne stanice ThinkPad Tablet Dock
Da biste povezali tablični računar sa priključnom stanicom, uradite sledeće:
1. Postavite tablični računar sa stranom na kojoj je konektor za priključnu stanicu okrenutom nadole.
2. Poravnajte konektor za priključnu stanicu na tabličnom računaru sa konektorom na priključnoj stanici.
3. Nežno pogurajte tablični računar u priključnu stanicu dok u potpunosti ne nalegne, kao što je prikazano
na sledećoj slici.
Ilustracija 16. Postavljanje tabličnog računara na priključnu stanicu
Nakon što tablični računar postavite na priključnu stanicu možete da:
• Koristite tablični računar u uspravnom položaju bez potrebe da ga držite rukama.
• Koristite priključnu stanicu za držanje tabličnog računara u uspravnom položaju kada koristite spoljašnju
Bluetooth tastaturu ili USB tastaturu.
• Povežete priključnu stanicu sa ličnim prenosivim računarom pomoću priloženog USB kabla radi
prenošenja datoteka.
Poglavlje 6. ThinkPad Tablet opcije
61
• Povežete priključnu stanicu sa stereo sistemom ili zvučnikom pomoću stereo audio kabla da biste
reprodukovali muziku.
• Povežete priključnu stanicu sa električnom utičnicom koristeći adapter za napajanje računara snage 65 W,
koji se isporučuje sa priključnom stanicom, da biste punili bateriju tabličnog računara.
62
Uputstvo za korisnike
Poglavlje 7. Korišćenje tabličnog računara u preduzeću
Tablični računar ima podršku za bezbedan pristup kompanijskim mrežama i serveru Microsoft Exchange.
Pored toga, prethodno su instalirane brojne poslovno orijentisane aplikacije koje će vam pomoći da radite i
upravljate dokumentima koje se odnose na vaš posao.
Napomena: Korišćenje tabličnog računara u preduzeću može da zahteva dodatne postavke ili konfigurisanje
koje će obaviti vaš IT administrator. Više informacija zatražite od svog IT administratora.
Podešavanje Microsoft Exchange naloga
Microsoft Exchange je usluga zajedničke komunikacije koja se zasniva na e-pošti, a koju obezbeđuje
Microsoft. Podesite Microsoft Exchange nalog da biste se povezali sa nalogom e-pošte u svojoj kompaniji
kako biste tablični računar mogli da koristite i za posao.
Da biste podesili Microsoft Exchange nalog, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Accounts & sync (Nalozi i sinhronizacija) ➙ Add account (Dodaj nalog) ➙ Corporate
(Kompanijski).
3. Unesite zahtevane informacije i pratite uputstva na ekranu da biste podesili svoj nalog.
Napomena: Da biste koristili Microsoft Exchange nalog, IT administrator vaše kompanije će možda morati
da podesi smernice dodatne zaštite za nalog. Više informacija zatražite od svog IT administratora.
Pristupanje VPN mreži vaše kompanije
Virtuelna privatna mreža (VPN) obezbeđuje pristup resursima u okviru zaštićene lokalne mreže, kakva je
mreža vaše kompanije.
Konfigurisanje VPN postavki
Da biste pristupili VPN mreži, morate da dobijete VPN postavke od administratora mreže svoje kompanije, a
zatim da podesite VPN na tabličnom računaru na sledeći način:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ VPN settings (VPN postavke) ➙ Add VPN
(Dodaj VPN).
3. Dodirnite tip VPN mreže koju želite da dodate. Za informacije o tipu VPN mreže, pogledajte “Bežično i
mreže” na stranici 75.
4. Na ekranu koji će se otvoriti, pratite uputstva dobijena od administratora mreže da biste konfigurisali
VPN postavke.
5. Dodirnite ikonu Menu (Meni)
i dodirnite Save (Sačuvaj). VPN je dodata na VPN listu.
Povezivanje sa VPN mrežom kompanije
Nakon što završite konfigurisanje VPN postavki, povežite se sa VPN mrežom na sledeći način:
© Copyright Lenovo 2011
63
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Wireless & networks (Bežično i mreže) ➙ VPN settings (VPN postavke). Sve VPN mreže
koje ste dodali su navedene na ekranu sa VPN postavkama.
3. Dodirnite VPN mrežu vaše kompanije.
4. U okviru za dijalog koji će se otvoriti, unesite zahtevane akreditive i dodirnite Connect (Poveži se).
Kada se povežete sa VPN mrežom, ikona obaveštenja se prikazuje na sistemskoj traci, desno od vremena.
Da biste raskinuli vezu sa VPN mrežom, dodirnite ikonu obaveštenja na sistemskoj traci.
Uređivanje ili brisanje VPN mreže
Da biste uredili VPN mrežu, uradite sledeće:
1. Na ekranu sa VPN postavkama, dodirnite i zadržite VPN da biste prikazali podmeni.
2. Dodirnite Edit network (Uredi mrežu). Uredite postavke.
3. Dodirnite ikonu Menu (Meni) i dodirnite Save (Sačuvaj) da biste sačuvali promene.
Da biste izbrisali VPN, uradite sledeće:
1. Na ekranu sa VPN postavkama, dodirnite i zadržite VPN, a zatim dodirnite Delete network (Izbriši
mrežu).
2. Dodirnite OK (U redu) da biste potvrdili radnju.
Kada ste povezani sa kompanijskom mrežom, možete da koristite neke od prethodno instaliranih aplikacija
na tabličnom računaru, kao što su Documents To Go i Citrix Receiver, da biste tablični računar koristili
kao alatku za povećanje produktivnosti.
Documents To Go omogućava pregledanje, uređivanje i pravljenje datoteka programa Microsoft Word,
Excel i PowerPoint i pregledanje PDF datoteka. Citrix Receiver vam omogućava da pristupite virtuelnim
radnim površinama i aplikacijama sa tabličnog računara. Omogućava i pristup zaštićenim, centralizovanim
uslugama koje obezbeđuje vaše IT odeljenje.
Više informacija o korišćenju programa Citrix Receiver u svom radnom okruženju zatražite od svog IT
administratora.
64
Uputstvo za korisnike
Poglavlje 8. Sigurnost
U ovom poglavlju nalaze se informacije kako da zaštitite informacije uskladištene na tabličnom računaru.
Zaštita podataka od virusa
Na tabličnom računaru je prethodno instaliran McAfee antivirusni program koji vam pomaže da otkrijete
viruse i da ih uklonite.
McAfee WaveSecure je usluga za zaštitu mobilne veze koja vam omogućava da zaštitite podatke, bezbedno
se povežete sa Internetom i bezbedno pregledate Veb i kupujete na njemu. Ona takođe obezbeđuje zaštitu
privatnosti u slučaju krađe i povećava šanse da dobijete natrag svoj tablični računar.
Da biste koristili McAfee WaveSecure, prvo morate da se registrujete kod kompanije McAfee na sledeći način:
1. Dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama.
2. Dodirnite ikonu McAfee WaveSecure.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste se registrovali kod kompanije McAfee.
Ako koristite tablični računar u kompanijskom okruženju, McAfee Enterprise Mobility Management
omogućava IT stručnjacima vaše kompanije da kontrolišu i konfigurišu vaš tablični računar kako bi obezbedili
bezbedan i lak pristup kompanijskim aplikacijama za mobilne uređaje.
Da biste preuzeli McAfee Enterprise Mobility Management, dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa
radnjama da biste otvorili biblioteku aplikacija. Dodirnite ikonu McAfee Business. Zatim dodirnite Download
here (Preuzmi ovde). Uputstva o korišćenju zatražite od svog IT administratora.
Zaključavanje ekrana tabličnog računara
Da biste tablični računar zaštitili od neovlašćenog pristupa, zaključajte ekran i podesite režim otključavanja
za otključavanje ekrana. Režim otključavanja ekrana može da bude lična ili kompanijska lozinka, PIN ili
šara. Kada je režim otključavanja ekrana podešen i ekran zaključan, sledeći put kada uključite tablični
računar ili probudite ekran, moraćete da unesete lozinku ili PIN ili da nacrtate šaru za otključavanje da biste
otključali ekran.
Podešavanje funkcije za otključavanje ekrana
Da biste omogućili funkciju otključavanja ekrana i podesili lozinku, PIN ili šaru za otključavanje ekrana,
uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Location & Security (Lokacija i bezbednost) ➙ Configure lock screen (Konfiguriši
zaključavanje ekrana) da biste otvorili listu opcija.
3. Dodirnite jednu od sledećih opcija da biste podesili režim otključavanja ekrana:
• Not secured (Nezaštićeno): Za otključavanje ekrana nije potrebna lozinka, PIN ili šara.
• Pattern (Šara): Šara je jedinstveni način koji podešavate za otključavanje ekrana u kojem koristite
prste da biste nacrtali šaru. Prvi put kada pokušate da podesite šaru, pojaviće se kratko uputstvo o
pravljenju šara za otključavanje koji će vas provesti kroz postupak pravljenja šare.
© Copyright Lenovo 2011
65
• PIN (PIN): Unesite niz brojeva.
• Password (Lozinka): Unesite niz znakova, brojeva ili njihove kombinacije.
• Corporate Logon (Kompanijski podaci za prijavljivanje): Dodirnite ovu opciju da biste za otključavanje
ekrana tabličnog računara koristili isti ID korisnika i lozinku koje koristite za prijavljivanje na domen
aktivnog direktorijuma svoje kompanije.
Napomena: Zabeležite lozinku, PIN ili šaru u slučaju da ih zaboravite.
4. Dodirnite OK (U redu) da biste sačuvali postavke. Sledeći put kada uključite tablični računar ili probudite
ekran, unesite lozinku ili PIN ili nacrtajte šaru da biste otključali ekran.
Pažnja:
• U režimu Corporate Logon (Kompanijski podaci za prijavljivanje), tablični računar će se sam vratiti u
fabrički podrazumevano stanje nakon 10 neuspešnih pokušaja otključavanja tabličnog računara. Time se
sa tabličnog računara brišu svi podaci koje je napravio korisnik, uključujući postavke Google ili drugog
naloga za e-poštu, podaci i postavke sistema i aplikacija i preuzete aplikacije.
• Za druge režime otključavanja, kontaktirajte Lenovo podršku radi pokretanja sistema ako ste zaboravili
lozinku, PIN ili šaru.
Promena lozinke, PIN-a ili šare za otključavanje ekrana
Da biste promenili lozinku, PIN ili šaru za otključavanje ekrana, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
ili dodirnite ikonu aplikacija
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Location & Security (Lokacija i bezbednost) ➙ Configure lock screen (Konfiguriši
zaključavanje ekrana).
3. Dodirnite režim otključavanja ekrana koji je trenutno podešen i unesite lozinku ili PIN ili nacrtajte šaru.
Zatim dodirnite OK (U redu).
4. Unesite novu lozinku ili PIN ili nacrtajte novu šaru. Potvrdite ih ponovnim unošenjem ili crtanjem.
5. Dodirnite OK (U redu) da biste sačuvali izmene.
Onemogućavanje funkcije za otključavanje ekrana
Da biste onemogućili funkciju za otključavanje ekrana, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
ili dodirnite ikonu aplikacija
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Location & Security (Lokacija i bezbednost) ➙ Configure lock screen (Konfiguriši
zaključavanje ekrana).
3. Dodirnite Not secured (Nezaštićeno). Funkcija za otključavanje ekrana je onemogućena.
Šifrovanje unutrašnjeg prostora za skladištenje tabličnog računara
Da biste zaštitili podatke koji su uskladišteni u unutrašnjem prostoru za skladištenje tabličnog računara od
neovlašćenog pristupa, možete da šifrujete taj unutrašnji prostor za skladištenje na sledeći način:
Važno: Pre nego što započnete postupak šifrovanja, povežite tablični računar sa standardnom električnom
utičnicom da biste obezbedili stalno i uravnoteženo napajanje električnom energijom.
66
Uputstvo za korisnike
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Location & Security (Lokacija i bezbednost) ➙ Encrypt tablet (Šifruj tablični računar).
3. Sledite uputstva na ekranu da biste šifrovali svoje naloge, postavke, preuzete aplikacije itd.
Šifrovanje fleš medijske kartice
Ako fleš medijski karticu koristite za skladištenje poverljivih podataka ili ličnih informacija na tabličnom
računaru, šifrujte karticu da biste sprečili pristup podacima ukoliko ikada izgubite karticu ili vam bude
ukradena.
Šifrovanje fleš medijske kartice
Da biste šifrovali fleš medijsku karticu, uradite sledeće:
Važno: Pre nego što započnete postupak šifrovanja, povežite tablični računar sa standardnom električnom
utičnicom da biste obezbedili stalno i uravnoteženo napajanje električnom energijom.
1. Podesite lozinku za otključavanje ekrana ili PIN, ako to niste ranije uradili. Pogledajte “Zaključavanje
ekrana tabličnog računara ” na stranici 65.
2. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
3. Dodirnite Location & Security (Lokacija i bezbednost) ➙ Encrypt SD Card (Šifruj SD karticu).
Pojaviće se poruka koja vas obaveštava da će svi podaci na fleš medijskoj kartici biti šifrovani.
4. Unesite lozinku ili PIN koji su podešeni za otključavanje ekrana.
5. Dodirnite OK (U redu) da biste potvrdili šifrovanje. Pojavljuje se statusni okvir koji prikazuje napredovanje
šifrovanja.
6. Kada se postupak šifrovanja završi, statusni okvir se zatvara. Tada možete da nastavite sa normalnim
korišćenjem tabličnog računara.
Napomene:
• Tokom šifrovanja ne možete da uradite ništa na tabličnom računaru dok se postupak ne završi. Vreme
potrebno za šifrovanje zavisi od kapaciteta fleš medijske kartice, veličine datoteke, tipa datoteke, broja
datoteka itd.
• Tokom postupka šifrovanja, podaci na fleš medijskoj kartici se prvo kopiraju na unutrašnji prostor
za skladištenje podataka tabličnog računara. Zbog toga, ukoliko je raspoloživi unutrašnji prostor za
skladištenje tabličnog računara manji od količine podataka na instaliranoj kartici od vas će biti zatraženo
da premestite neke podatke sa kartice na drugi medijum za skladištenje podataka.
Čitanje podataka sa šifrovane fleš medijske kartice
Ako pokušate da pročitate podatke sa šifrovane kartice na tabličnom računaru, postupak je isti kao obično.
Na primer, ako želite da vidite audio datoteke ili slike uskladištene na šifrovanoj kartici, samo umetnite karticu
i upotrebite Android muzički plejer da biste reprodukovali audio datoteke ili idite u galeriju da biste videli
slike ili upotrebite neki drugi program, kao što je Documents To Go, da biste otvorili datoteku. Međutim,
ako koristite drugi tablični računar za čitanje šifrovane kartice, od vas će biti zatraženo da unesete lozinku
za otključavanje ekrana ili PIN tabličnog računara sa kojim je kartica šifrovana. Nakon što unesete tačnu
lozinku ili PIN, moći ćete da pristupite podacima na šifrovanoj kartici.
Poglavlje 8. Sigurnost
67
Napomena: Ako pokušate da pročitate šifrovanu fleš medijsku karticu na računaru, nećete moći da
pristupite sadržaju kartice ni pod kojim uslovima.
68
Uputstvo za korisnike
Poglavlje 9. Vi i tablični računar
U ovom poglavlju se nalaze informacije o pristupačnosti tabličnog računara, putovanju sa njim i održavanju.
Udobnost i pristupačnost
Pročitajte ovu temu da biste saznali kako da udobnije koristite tablični računar i kako da koristite funkcije
pristupačnosti.
Ugodnije korišćenje tabličnog računara
Uz pomoć svih pogodnosti i moćnih funkcija tabličnog računara, možete da ga nosite sa sobom po ceo
dan na različitim mestima da biste radili i zabavljali se. Stoga je važno je da ne zaboravite da obraćate
pažnju na pravilan položaj tela, dobro osvetljenje i pravilno sedenje kako biste postigli veći komfor pri
radu sa tabličnim računarom.
Aktivno sedenje i pauze za odmor: Što duže sedite i radite na tabličnom računaru, to je važnije da obratite
pažnju na položaj koji pritom zauzimate. Svesno zauzimajte nove neznatno drugačije položaje i pravite
kratke, česte pauze u radu kada duže vreme koristite tablični računar. Tablični računar je lagan prenosivi
sistem. Ne zaboravite da možete lako da ga premeštate na radnoj površini da biste njegov položaj prilagodili
brojnim različitim položajima koje želite da zauzmete.
Opcije prilagođavanja radne oblasti: Upoznajte se sa svim kancelarijskim nameštajem kako biste znali
kako da prilagodite radnu površinu, stolicu i ostala radna pomagala tako da vam bude udobno. Ako radna
oblast nije u kancelariji, obavezno primenjujte praksu aktivnog sedenja i pravite pauze u radu. Imajte u vidu
da su dostupna brojna rešenja ThinkPad proizvoda koja vam pomažu da izmenite i proširite tablični računar
tako da sasvim odgovara vašim potrebama. Pristupite sledećoj veb lokaciji da biste pogledali neke od ovih
opcija: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Istražite opcije priključnih rešenja i spoljnih
proizvoda koje mogu da vam obezbede mogućnost prilagođavanja i funkcije koje želite.
Informacije o pristupačnosti
Tehnologije pristupačnosti omogućavaju osobama imaju oštećenja vida ili sluha, kao i osobama koje su
delimično ili potpuno nepokretne, da na najprikladniji način pristupe informacijama i u najvećoj mogućoj
meri iskoriste tablični računar.
Zumiranje
Uvećajte prikaz da biste povećali veličinu teksta. Da biste uvećali prikaz, dodirnite ekran sa dva prsta a
zatim ih razdvojite.
Da biste smanjili veličinu teksta, umanjite prikaz približavanjem prstiju.
Osvetljenost ekrana
Da biste podesili nivo osvetljenosti ekrana koji vam najviše odgovara, uradite sledeće:
1. Dodirnite oblast za vreme na sistemskoj traci da biste otvorili panel Detalji statusa.
2. Dodirnite bilo koji deo panela. Prikazuje se panel Brze postavke.
3. Pronađite ikonu za osvetljenost ekrana i prevucite klizač ulevo ili udesno da biste prilagodili osvetljenost
ekrana.
© Copyright Lenovo 2011
69
Radnje glasom
Aplikacija Radnje glasom omogućava vam da kontrolišete tablični računar glasom, recimo da šaljete poruke,
pregledate Veb, slušate muziku i aktivirate neku aplikaciju.
Napomena: Funkcija Radnje glasom je podržana samo za ograničeni skup jezika.
Da biste upotrebili Radnje glasom, uradite sledeće:
1. Dodirnite ikonu Google Voice Search na traci sa radnjama ili dodirnite ikonu aplikacija
radnjama, a zatim dodirnite Voice Search (Pretraga glasom).
na traci sa
2. Izgovorite ono što želite da uradi tablični računar. Navodimo primere:
• “Mapa parka Golden Gejt, San Francisko”
• “Uputstva za kretanje do broja 1299 na aveniji Kolusa, Berkli, Kalifornija”
• “Idi na Google.com”
• “Pošalji poruku primaocu Hugh Briss, tema, nove cipele, poruka, Ne mogu da sačekam da pokažem
svoje nove cipele, tačka”
• “Napomena samom sebi: ne zaboravi da kupiš mleko”
• “Podesi alarm na 7:45. oznaka, promeni posteljinu”
• “Slušanje u beskraj”
Čitač ekrana
Tehnologije čitača ekrana se prvenstveno fokusiraju na interfejse softverskih aplikacija, sisteme pomoći i
raznovrsne dokumente na mreži. Međutim, u slučaju kada čitač ekrana ne može da pročita dokumente, ti
dokumenti moraju da prođu kroz proces konvertovanja. Jedno rešenje konvertuje Adobe PDF datoteke u
format koji čitaju čitači ekrana. Ovo rešenje je usluga zasnovana na Vebu, a obezbeđuje ga kompanija Adobe
Systems Incorporated. Na lokaciji http://www.adobe.com Adobe PDF dokumenti mogu da se konvertuju u
HTML ili običan tekst na mnogim jezicima. Jedna opcija konvertuje PDF dokumente na Internetu. Druga
opcija omogućava korisnicima da e-poštom pošalju URL adresu Adobe PDF datoteke radi konvertovanja
u HTML ili ASCII tekst. Adobe PDF datoteke na lokalnom uređaju za skladištenje podataka ili lokalnoj
računarskoj mreži (LAN), takođe možete da konvertujete tako što ćete ih priložiti poruci e-pošte.
Da biste preuzeli aplikaciju za čitanje ekrana, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Accessibility (Pristupačnost). Pojavljuje se iskačući okvir sa porukom koja vas pita da li želite
da preuzmete čitač ekrana.
3. Dodirnite OK (U redu) a zatim sledite uputstva na ekranu da biste preuzeli aplikaciju.
Dodatne tehnologije pristupačnosti
Sledeće aplikacije pristupačnosti su takođe podržane, ali nisu instalirane na tabličnom računaru. Besplatno
se mogu preuzeti iz prodavnice Android Market
• KickBack: Tablični računar kratko vibrira kao povratna informacija dok se krećete po korisničkom
interfejsu, dodirujete dugmad itd.
• TalkBack: Tablični računar izgovara oznake ili nazive stavki dok se krećete po korisničkom interfejsu, kao
što su opcije menija, nazivi aplikacija i kontakti.
• SoundBack: Tablični računar reprodukuje zvuk kada dodirnete ekran.
70
Uputstvo za korisnike
Nakon što preuzmete ove aplikacije, odgovarajuće stavke se prikazuju u delu Settings (Postavke) ➙
Accessibility (Pristupačnost). Dodirnite željenu stavku da biste omogućili funkciju.
Dobijanje ažuriranja
Tablični računar obezbeđuje automatsko obaveštavanje o ažuriranjima dostupnim za operativni sistem
Android i ažuriranjima koje dostavlja kompanija Lenovo.
Dobijanje ažuriranja od kompanije Lenovo
Na tabličnom računaru je prethodno instalirana aplikacija za obaveštenja koja vas obaveštava o najnovijim
ažuriranjima softvera od kompanije Lenovo.
Ikona aplikacija se prikazuje u Lenovo Launch Zone samo kada ima nepročitanih sistemskih obaveštenja
od kompanije Lenovo. Pogledajte “Lenovo Launch Zone” na stranici 12. Dodirnite ikonu da biste otvorili
okvir za poruku kako biste proverili detaljne informacije o ažuriranjima, a zatim sledite uputstva da biste
ažurirali tablični računar, ako želite.
Dobijanje ažuriranja za Android
Tablični računar prima automatska obaveštenja kada su dostupna ažuriranja za operativni sistem Android.
Kada primite obaveštenje o ažuriranju za Android, dodirnite Install now (Instaliraj odmah), Install later
(Instaliraj kasnije) ili More info (Više informacija) u opcijama iskačućeg menija kada se prikaže automatsko
obaveštenje.
Ažuriranja možete da potražite i ručno. Da biste proverili najnovija ažuriranja uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite About tablet (O tabličnom računaru) ➙ System updates (Sistemska ažuriranja).
3. Otvoriće se ekran u kojem će biti prikazana sva dostupna ažuriranja za Android.
Napomena: Ako nema dostupnih ažuriranja, videćete poruku da je sistem ažuran.
4. Ako želite da primenite ažuriranje, dodirnite Restart & install (Pokreni ponovo i instaliraj), a zatim sledite
uputstva da biste završili instalaciju. U suprotnom, dodirnite dugme Back (Nazad).
Putovanje sa tabličnim računarom
Ova tema pruža informacije koje će vam pomoći da rukujete računarom i da ga transportujete kada putujete.
Saveti za putovanje
Držite se sledećih saveta kako biste putovali sigurnije i efikasnije sa svojim tabličnim računarom:
1. Iako je bezbedno dozvoliti da se tablični računar provuče kroz rendgenske uređaje na sigurnosnim
stanicama na aerodromu, vrlo je važno da tablični računar stalno držite na oku kako ne bi došlo do krađe.
2. Stavite tablični računar u zaštitnu torbu kada ga ne koristite da biste sprečili oštećenje ili pojavu
ogrebotina.
3. Ako putujete u inostranstvo, onemogućite funkciju rominga podataka da biste sprečili neželjene
troškove. Pogledajte “Onemogućavanje rominga podataka u mobilnim mrežama” na stranici 23.
Saveti za putovanje avionom
Ukoliko tablični računar unosite u avion, proverite sledeće savete za putovanje:
Poglavlje 9. Vi i tablični računar
71
1. Ako ćete koristiti bežičnu uslugu, proverite kod aviokompanije koja su sve ograničenja važeća pre
nego što uđete u avion.
2. Ukoliko postoje ograničenja za upotrebu tabličnog računara sa bežičnom funkcijom u avionu, omogućite
režim za putovanje avionom. Da biste ga omogućili, uradite sledeće:
a. Dodirnite oblast za vreme na sistemskoj traci da biste otvorili panel Detalji statusa.
b. Dodirnite bilo koji deo panela Detalji Statusa. Prikazuje se panel Brze postavke.
c. Dodirnite Airplane mode (Režim Avion).
3. Pazite na sedište ispred vas u avionu. Postavite tablični računar u bezbedan položaj da se ne bi zaglavio
kada se osoba ispred vas nasloni na naslon svog sedišta.
Pribor za putovanje
Sledi spisak stvari koje je neophodno spakovati kada izlazite iz kancelarije ili kuće:
Osnovne stvari za putovanje:
• ThinkPad Tablet AC Charger koji se isporučuje sa tabličnim računarom
• Priloženi USB kabl
• Kvalitetna torba za nošenje koja pruža odgovarajuću zaštitu i ima jastučiće za ublažavanje padova
Ako putujete u drugu zemlju ili region, možda će vam biti neophodne sledeće stvari:
• ThinkPad Tablet AC Charger za zemlju u koju putujete
• SIM kartica za lokalne mobilne usluge u toj zemlji ili regionu
Druge stavke koje možda treba razmotriti:
• ThinkPad slušalice
• Dodatni uređaji za skladištenje podataka ili fleš medijske kartice
• ThinkPad Tablet DC Charger ako putujete automobilom
• ThinkPad Tablet preklopna futrola sa tastaturom
Nega i održavanje
Rukujte pažljivo tabličnim računarom kako biste u ovom proizvodu mogli da uživate dugo vremena.
Čišćenje tabličnog računara
Da biste očistili tablični računar, isključite sve kablove i isključite sam tablični računar tako što ćete pritisnuti
i zadržati nekoliko sekundi dugme za uključivanje. Zatim očistite ekran tabličnog računara mekom,
nelinjajućom suvom krpom da biste obrisali mrlje i otiske prstiju.
Napomene:
• Za čišćenje tabličnog računara ne koristite sredstva za čišćenje ekrana, sredstva za čišćenje u
domaćinstvu, aerosolne sprejeve, rastvarače, alkohol, amonijak ili abrazivna sredstva.
• Tablični računar ima premaz na ekranu koji odbija ulje. Sposobnost ovog premaza da odbija ulje će se
tokom vremena smanjivati, a trljanje ekrana abrazivnim materijalom će dodatno umanjiti njegov efekat i
može da izazove pojavu ogrebotina na ekranu.
72
Uputstvo za korisnike
Zaštita ekrana zamenljivim filmom
Tablični računar ima izuzetno osetljiv višedodirni ekran. Svaka malena ogrebotina ili abrazija će uticati
na performanse višedodirnog ekrana. Da biste zaštitili ekran od ogrebotina, prvo očistite ekran a
zatim postavite zamenljivi film. Zamenljive filmove možete da kupite od kompanije Lenovo na adresi
http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html.
Skladištenje tabličnog računara na duži vremenski period
Ako tablični računar nećete koristiti duži vremenski period, uklonite SIM karticu i fleš medijsku karticu iz
tabličnog računara a zatim upakujte tablični računar u zaštitnu torbu i smestite ga na dobro provetreno i suvo
mesto ne izlažući ga direktnoj sunčevoj svetlosti.
Poglavlje 9. Vi i tablični računar
73
74
Uputstvo za korisnike
Poglavlje 10. Postavke
Pročitajte ovo poglavlje da biste se upoznali sa brojnim postavkama koje će vam pomoći da personalizujete i
optimizujete svoj tablični računar.
U sledećoj tabeli navedene su stavke glavnog menija na ekranu Android Settings (Android postavke)
Tabela 2. Stavke glavnog menija na ekranu Android Settings (Android postavke)
Glavni meni
Opis
Bežično i mreže
Konfigurišite i upravljajte vezama sa mrežama i uređajima preko Wi-Fi veze, Bluetooth
veze i mobilnih mreža.
Zvuk
Konfigurišite jačinu zvuka i tip; konfigurišite melodije zvona i alarme.
Ekran
Konfigurišite osvetljenost i druge postavke ekrana.
Lokacija i bezbednost
Konfigurišite kako želite da tablični računar odredi vašu lokaciju i kako želite da delite
svoju lokaciju sa Google-om i drugima.
Aplikacije
Pogledajte detalje o aplikacijama instaliranim na tabličnom računaru, da biste upravljali
njihovim podacima, da biste zatvorili aplikacije i odredite hoćete li dozvoliti instaliranje
aplikacija koje dobijate sa veb lokacija i u porukama e-pošte.
Nalozi i sinhronizacija
Dodajte, uklonite i upravljajte Google nalozima i drugim nalozima.
Zaštita privatnosti
Napravite rezervnu kopiju podataka ili poništite postavke tabličnog računara.
USB postavke
Konfigurišite USB režim kada se USB uređaj za skladištenje podataka povezuje sa
tabličnim računarom.
Skladištenje
Nadgledajte upotrebljen i dostupan unutrašnji prostor za skladištenje na tabličnom
računaru.
Jezik i unos
Izaberite jezik za rad sa tabličnim računarom i konfigurišite metod unosa.
Pristupačnost
Omogućite ili onemogućite tehnologije pristupačnosti.
Optical TrackPoint
Konfigurišite funkcije dugmadi uređaja Optical TrackPoint.
Napomena: Ovaj meni je dostupan samo kada tablični računar povežete sa ThinkPad
Tablet preklopnom futrolom sa tastaturom.
Datum i vreme
Podesite datum i vreme.
O tabličnom računaru
Pogledajte informacije o tabličnom računaru.
Da biste pristupili bilo kojoj stavci, uradite sledeće:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
ili dodirnite ikonu aplikacija
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite stavku u glavnom meniju. Pojaviće se podmeni za tu stavku.
Bežično i mreže
Upotrebite postavke Wireless & networks (Bežično i mreže) da biste konfigurisali i upravljali vezama sa
mrežama i uređajima preko Wi-Fi veze, Bluetooth veze, mobilnih mreža i USB veze. Postavke Wireless &
networks (Bežično i mreže) možete da upotrebite i za konfigurisanje veza između tabličnog računara i
virtuelnih privatnih mreža (VPNs), povezivanje drugih uređaja sa Internetom korišćenjem mobilne veze
© Copyright Lenovo 2011
75
za prenos podataka tabličnog računara i isključivanje svih radio-predajnika omogućavanjem režima za
korišćenje u avionu.
Da biste omogućili postavku, dodirnite stavku da biste označili polje za potvrdu. Kada je postavka
omogućena, u polju za potvrdu se prikazuje zeleni znak. Da biste onemogućili postavku, dodirnite stavku da
biste izbrisali znak iz polja za potvrdu. Ako se zahtevaju i druge radnje, pratite uputstva na ekranu.
U sledećoj tabeli navedene su postavke koje možete da konfigurišete u meniju Wireless & networks
(Bežično i mreže).
Tabela 3. Postavke opcije Bežično i mreže
Meni
Podmeni
Opis
Režim Airplane (Avion)
Kada je ovaj režim omogućen, sve bežične veze su
onemogućene i ne možete da se povežete sa mrežama.
Ako aviokompanija i primenjivi zakoni i propisi dozvoljavaju,
možete da nastavite da koristite druge funkcije, kao što
su reprodukcija muzike, gledanje video snimaka, provera
kalendara, pregledanje slika itd.
Wi-Fi
Uključuje ili isključuje Wi-Fi.
Wi-Fi postavke
Wi-Fi napredne
postavke
Napomena: Da biste
otvorili ekran sa Wi-Fi
naprednim postavkama,
dodirnite ikonu Menu
(Meni)
u prikazu
Wi-Fi postavki, a zatim
dodirnite Advanced
(Napredno).
Bluetooth
76
Uputstvo za korisnike
Wi-Fi
Uključuje ili isključuje Wi-Fi.
Obaveštenje o mreži
Kada je ova postavka omogućena, tablični računar vas
obaveštava kada je dostupna neka otvorena mreža.
Uvoz
Funkcija uvoza vam omogućava da uvezete profile Wi-Fi
postavki sa ThinkPad prenosivog računara na tablični računar.
Prikaži/Uredi/Izvezi
Ova funkcija vam omogućava da izvezete profile Wi-Fi postavki
sa jednog tabličnog računara na drugi, da uredite profil Wi-Fi
mreže koji ste prethodno konfigurisali.
Napomena: Izvoz Wi-Fi profila sa tabličnog računara na
računar nije podržan.
Wi-Fi mreže
Prikazuje listu Wi-Fi mreža koje ste prethodno konfigurisali
i onih koje su otkrivene kada je tablični računar poslednji put
skenirao Wi-Fi mreže.
Dodaj Wi-Fi mrežu
Omogućava vam da ručno dodate Wi-Fi mrežu tako što ćete
uneti njen SSID (naziv koji emituje), tip zaštite i druga svojstva.
Poboljšane postavke
bežične veze
Konfigurišite smernice za isključivanje bežične mreže.
Izaberite kada želite da isključite bežičnu vezu:
• Turn off Wi-Fi when display is off (Isključi Wi-Fi kada je
ekran isključen)
• Never turn off Wi-Fi when connect to the specified
[SSID] (Nikada ne isključuj Wi-Fi kada je u vezi sa
navedenim [SSID])
• Turn off Wi-Fi on schedule (Isključi Wi-Fi po rasporedu)
Uključite ili isključite Bluetooth funkciju.
Tabela 3. Postavke opcije Bežično i mreže (nastavak)
Meni
Podmeni
Opis
Bluetooth postavke
Bluetooth
Uključite ili isključite Bluetooth funkciju.
Naziv uređaja
Podrazumevan naziv tabličnog računara se prikazuje na
ekranu. Kada je Bluetooth funkcija uključena, dodirnite
podrazumevano ime da biste ga promenili.
Otkrivanje
Podesite tablični računar tako da bude vidljiv drugim Bluetooth
uređajima. Ova funkcija je dostupna samo kada je Bluetooth
uključen.
Istek otkrivanja
Odredite koliko dugo želite da vaš uređaj bude otkriven za
prepoznavanje od strane drugih uređaja.
Prikaži primljene datoteke
Proverite datoteke primljene preko Bluetooth uređaja.
Upareni uređaji
Proverite Bluetooth uređaje koje ste prethodno konfigurisali
i one koji su otkriveni kada je tablični računar poslednji put
skenirao Bluetooth uređaje.
Pronađi obližnje uređaje
Skenirajte obližnje dostupne Bluetooth uređaje. Kada se
prikažu rezultati pretrage, dodirnite uređaj da biste se uparili
sa njim. Za više informacija pogledajte odeljak “Korišćenje
Bluetooth uređaja” na stranici 26.
USB povezivanje
Delite mobilnu vezu za prenos podataka tabličnog računara sa
računarom preko USB veze.
Portabl Wi-Fi pristupna
tačka
Delite vezu sa mobilnom mrežom za prenos podataka
tabličnog računara u vidu portabl Wi-Fi pristupne tačke.
Konfigurisanje Wi-Fi
pristupne tačke
Otvara ekran sa postavkama za uključivanje ili isključivanje
pristupne tačke i podešavanje njegovog naziva koji emituje
(SSID) i bezbednosnim funkcijama.
Bluetooth povezivanje
Delite mobilnu vezu za prenos podataka tabličnog računara sa
drugim uređajima preko Bluetooth veze.
Pomoć
Otvara ekran sa informacijama o USB povezivanju, portabl
Wi-Fi pristupnim tačkama, Bluetooth povezivanju i o tome gde
možete da saznate više.
Dodaj VPN
Izaberite tip VPN mreže koju želite da dodate.
Povezivanje i portabl
pristupna tačka
Napomena: Funkciju
povezivanja i pristupne
tačke možda ne
podržavaju svi operateri.
VPN postavke
• Dodaj PPTP VPN: Podesite vezu sa VPN mrežom preko
protokola za tunelovanje od tačke do tačke (PPTP).
• Dodaj L2TPVPN: Podesite vezu sa VPN mrežom preko
protokola za tunelovanje sloja 2 (L2TP).
• Dodaj L2TP/IPSec PSK VPN: Podesite vezu sa VPN mrežom
zasnovanom na prethodno deljenom ključu L2TP/IPsec
(Internet Protocol Security).
• Dodaj L2TP/IPSec CRT VPN: Podesite vezu sa VPN mrežom
preko L2TP/IPsec zasnovanom na sertifikatu.
VPN mreže
Otvara listu VPN mreža koje su trenutno konfigurisane.
Poglavlje 10. Postavke
77
Tabela 3. Postavke opcije Bežično i mreže (nastavak)
Meni
Podmeni
Opis
Mobilne mreže
Napomena: Ova
opcija je dostupna
samo na modelima koji
podržavaju WAN.
Omogućen prenos
podataka
Onemogućite ovu postavku da biste sprečili tablični računar
da prenosi podatke na bilo kojoj mobilnoj mreži. To je korisno
ako putujete u oblast u kojoj nemate tarifni paket za prenos
podataka i želite da izbegnete troškove za prenos podataka
preko mobilnih mreža lokalnih operatera.
Napomena: Onemogućavanje ove postavke ne sprečava
tablični računar da prenosi podatke na drugim bežičnim
mrežama, kao što su Wi-Fi ili Bluetooth.
Aktiviraj uređaj
Aktivirajte svoj WAN adapter i nalog za mobilnu mrežu da biste
se povezali sa mobilnom mrežom.
Roming podataka
Onemogućite ovu postavku da biste sprečili tablični računar da
prenosi podatke na mobilnim mrežama drugih operatera kada
ne možete da pristupite mobilnim mrežama svog operatera.
Nazivi pristupnih tačaka
(samo GSM mobilne
mreže)
Otvorite ekran sa APN nazivima da biste izabrali konfiguracije
mobilne pristupne tačke i podelili nazive pristupnih tačaka
(APNs).
Zatražite savet od svog operatera o tome kako da koristite
alatke na ovom ekranu.
Koristi samo 2G mreže
(samo GSM mobilne
mreže)
Ako je napajanje baterije slabo, omogućite ovaj izbor da biste
produžili trajanje baterije tako što ćete sprečiti tablični računar
da se povezuje sa bržim mrežama.
Mrežni operateri
(samo GSM mobilne
mreže)
Pretražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.
Zvuk
Upotrebite postavke Sound (Zvuk) da biste konfigurisali kako i na kojoj jačini će tablični računar
reprodukovati muziku i audio sa drugih medijuma, melodije zvona za obaveštenja i alarme. Ove postavke
možete da upotrebite da biste izabrali melodiju zvona za obaveštenja po želji i da odredite da li ćete čuti
zvučnu povratnu informaciju kada dodirujete, zaključavate ili otključavate ekran.
Da biste omogućili postavku, dodirnite stavku da biste označili polje za potvrdu. Kada je postavka
omogućena, u polju za potvrdu se prikazuje zeleni znak. Da biste onemogućili postavku, dodirnite stavku da
biste izbrisali znak iz polja za potvrdu. Ako se zahtevaju i druge radnje, pratite uputstva na ekranu.
U sledećoj tabeli navedene su postavke koje možete da konfigurišete u meniju Sound (Zvuk).
Tabela 4. Postavke zvuka
Meni
Podmeni
Opis
Opšte
Vibriraj
Kada je opcija omogućena, tablični računar vibrira da bi vas upozorio na nova
obaveštenja.
Jačina zvuka
Podesite jačinu muzike i zvuka sa drugih medijuma, melodija zvona za
obaveštenja i alarma.
Mikrofon
Omogućite ovu opciju da biste dozvolili korišćenje mikrofona.
Melodija zvona
za obaveštenja
Izaberite melodiju zvona koja će se oglasiti kada primite obaveštenje, kao što
je dolazna poruka e-pošte.
Obaveštenje
78
Uputstvo za korisnike
Tabela 4. Postavke zvuka (nastavak)
Meni
Podmeni
Opis
Povratne
informacije
Zvučni izbor
Kada je opcija omogućena, oglasiće se zvuk kada dodirnete ikone ili druge
stavke na ekranu.
Zvukovi
zaključavanja
ekrana
Kada je opcija omogućena, oglasiće se tonovi kada otključate ili zaključate
ekran.
Osećajne
povratne
informacije
Kada je opcija omogućena, tablični računar vibrira da bi ukazao na dodire
ekrana ili druge interakcije.
Ekran
Upotrebite postavke Screen (Ekran) da biste konfigurisali osvetljenost i druge funkcije ekrana.
Da biste omogućili postavku, dodirnite stavku da biste označili polje za potvrdu. Kada je postavka
omogućena, u polju za potvrdu se prikazuje zeleni znak. Da biste onemogućili postavku, dodirnite stavku da
biste izbrisali znak iz polja za potvrdu. Ako se zahtevaju i druge radnje, pratite uputstva na ekranu.
U sledećoj tabeli navedene su postavke koje možete da konfigurišete u meniju Display (Ekran).
Tabela 5. Postavke ekrana
Meni
Podmeni
Osvetljenost
Opis
Prilagodite osvetljenost ekrana. Prevucite klizač horizontalno ili dodirnite
željeni deo klizača. Dužina istaknute trake na klizaču ukazuje na
osvetljenost ekrana.
Podrazumevano je omogućena opcija Automatic brightness (Automatska
osvetljenost) i tablični računar automatski podešava osvetljenost ekrana
korišćenjem senzora ambijentalnog svetla.
Automatsko
rotiranje ekrana
Animacija
Omogućite ili onemogućite funkciju automatskog rotiranja ekrana. Kada
je omogućena, ekran se automatski prebacuje u horizontalni ili vertikalni
prikaz dok vi rotirate tablični računar.
Bez animacije
Neke animacije
Sve animacije
(podrazumevano)
Vreme čekanja
X sekundi/minuta
Napomena: X ovde
označava broj.
Priključeni ekran
Podesite tablični računar da reprodukuje ili ne reprodukuje animaciju kada
otvorite ili zatvorite ekran ili prelazite iz jednog ekrana u drugi.
Napomena: Opcija No animation (Bez animacije) ne kontroliše animaciju
u svim aplikacijama.
Izaberite vreme čekanja odnosno koliko će dugo ekran ostati uključen
nakon poslednje radnje. Da biste obezbedili najduže trajanje baterije
između punjenja, koristite najmanju odgovarajuću vrednost vremena
čekanja.
Omogućite ili onemogućite korišćenje HDMI uređaja.
Lokacija i bezbednost
Koristite postavke Location & security (Lokacija i bezbednost) da biste konfigurisali kako želite da tablični
računar određuje vašu lokaciju (što utiče na preciznost) i kako želite da delite svoju lokaciju sa Google-om i
drugima. Možete da konfigurišete postavke koje će pomoći zaštiti tabličnog računara i podataka na njemu.
Poglavlje 10. Postavke
79
Da biste omogućili postavku, dodirnite stavku da biste označili polje za potvrdu. Kada je postavka
omogućena, u polju za potvrdu se prikazuje zeleni znak. Da biste onemogućili postavku, dodirnite stavku da
biste izbrisali znak iz polja za potvrdu. Ako se zahtevaju i druge radnje, pratite uputstva na ekranu.
U sledećoj tabeli navedene su postavke koje možete da konfigurišete u meniju Location & security
(Lokacija i bezbednost).
Tabela 6. Postavke lokacije i bezbednosti
Meni
Podmeni
Opis
Moja lokacija
Koristi bežične mreže
Omogućite ovu postavku da biste Wi-Fi i mobilne mreže upotrebili
za određivanje svoje približne lokacije.
Koristi GPS satelite
Omogućite ovu opciju da biste koristili satelitski prijemnik sistema za
globalno pozicioniranje (GPS) tabličnog računara da biste precizno
odredili svoju lokaciju u opsegu od nekoliko metara. Na GPS
preciznost utiču atmosferske prilike, prepreke i drugi faktori.
Upotrebi lokaciju za Google
Search
Omogućite da biste poboljšali rezultate Google pretrage i drugih
Google usluga.
Konfigurisanje
zaključavanja ekrana
• Off (Isključeno): Nikada ne zaključavaj ekran.
Zaključavanje
ekrana
• Not secured (Nezaštićeno): Za otključavanje ekrana nije
potrebno ništa.
• Pattern (Šara): Podesite šaru za otključavanje ekrana.
• PIN: Podesite PIN (brojčani) za otključavanje ekrana.
• Password (Lozinka): Podesite lozinku (alfanumeričku) za
otključavanje ekrana
• Corporate Logon (Kompanijski podaci za prijavljivanje):
Upotrebite lozinku domena aktivnog direktorijuma za
otključavanje ekrana.
Vreme čekanja
Podesite kada će ekran biti zaključan nakon što isključite ekran.
Ova opcija je dostupna samo ako ste podesili lozinku, PIN ili šaru
za otključavanje ekrana.
Koristi taktilne povratne
informacije
Kada je opcija omogućena, tablični računar vibrira dok unosite
lozinku ili PIN za otključavanje ekrana. Ova opcija je dostupna samo
ako ste podesili lozinku ili PIN ili šaru za otključavanje ekrana.
Informacije o vlasniku
Odredite želite li da prikažete informacije o sebi (kao što su kontakt
informacije) na zaključanom ekranu i gde da unesete tekst koji želite
da bude prikazan.
Šifruj tablični računar
Šifrujte naloge, postavke, preuzete aplikacije itd. Nakon što šifrujete
tablični računar, moraćete da unesete lozinku ili PIN da biste ga
dešifrovali prilikom svakog uključivanja.
Šifruj podatke na uklonjivoj
SD kartici
Šifrujte podatke na instaliranoj fleš medijskoj kartici. Kada je
šifrovana, neophodna je lozinka ili PIN za dešifrovanje fleš medijske
kartice ako se kartica koristi na drugom tabličnom računaru.
Zaključavanje
SIM kartice
Podesi zaključavanje SIM
kartice
Napomena: Ova opcija je dostupna samo na modelima koji
podržavaju WAN.
Konfigurišite tablični računar tako da zahteva PIN za SIM karticu
da biste koristili tablični računar.
Lozinke
Vidljive lozinke
Omogućite da biste videli lozinku dok je unosite.
Upravljanje
uređajima
Administratori uređaja
Aktivirajte aplikaciju koja će biti administrator uređaja za tablični
računar. Nakon toga će IT stručnjaci moći da obave neke
administratorske poslove na tabličnom računaru preko te aplikacije.
Šifrovanje
80
Uputstvo za korisnike
Tabela 6. Postavke lokacije i bezbednosti (nastavak)
Meni
Podmeni
Opis
Skladištenje
akreditiva
Koristi bezbedne akreditive
Omogućite ovu opciju da biste aplikacijama dozvolili da pristupe
šifrovanom skladištu bezbednih sertifikata i srodnih lozinki i drugim
akreditivima na tabličnom računaru.
Instaliraj sa SD kartice
Instalirajte bezbedni sertifikat sa fleš medijske kartice instalirane na
tabličnom računaru.
Podesi lozinku
Podesite ili promenite lozinku za skladište bezbednih akreditiva.
Obriši akreditive
Izbrišite sve bezbedne sertifikate i srodne akreditive i izbrišite lozinku
za skladište akreditiva.
Aplikacije
Upotrebite postavke Applications (Aplikacije) da biste videli detalje o aplikacijama instaliranim na tabličnom
računaru, da biste upravljali njihovim podacima, da biste ih prinudno zaustavili ako ne funkcionišu pravilno i
da odredite hoćete li dozvoliti instaliranje aplikacija koje dobijate sa veb lokacija i u porukama e-pošte.
Da biste omogućili postavku, dodirnite stavku da biste označili polje za potvrdu. Kada je postavka
omogućena, u polju za potvrdu se prikazuje zeleni znak. Da biste onemogućili postavku, dodirnite stavku da
biste izbrisali znak iz polja za potvrdu. Ako se zahtevaju i druge radnje, pratite uputstva na ekranu.
U sledećoj tabeli navedene su postavke koje možete da konfigurišete u meniju Applications (Aplikacije).
Tabela 7. Postavke aplikacija
Meni
Podmeni
Opis
Upravljanje
aplikacijama
Otvorite listu aplikacija instaliranih na tabličnom računaru da biste
proverili informacije o aplikaciji ili uklonili neku aplikaciju.
Aktivni servisi
Otvorite listu aplikacija, procesa i servisa koji su trenutno aktivni.
Da biste zaustavili neki servis, dodirnite servis a zatim dodirnite Stop
(Zaustavi) u odzivniku za potvrdu.
Korišćenje prostora
za skladištenje
Pregledajte informacije o prostoru za skladištenje koje koristi svaka
aplikacija.
Korišćenje baterije
Pogledajte koje aplikacije koriste napajanje baterije od poslednjeg
punjenja tabličnog računara.
Nepoznati izvori
Omogućite ovu opciju da biste dozvolili instalaciju aplikacija iz izvora
koji nisu Android Market.
Napomena: Ova opcija mora da bude omogućena da biste dozvolili
instalaciju aplikacija iz prodavnice Lenovo App Shop.
Razvoj
USB ispravljanje
grešaka
Omogućite ovu postavku da biste dozvolili ispravljanje grešaka kada je
tablični računar povezan sa računarom preko USB kabla.
Ostani budan
Kada je ova opcija omogućena, ekran neće preći u režim spavanja
(neće biti zaključan) dok se baterija puni ili dok je tablični računar
povezan sa računarom preko USB kabla.
Omogući imitacije
lokacija
Ovu postavku koriste programeri kada razvijaju aplikacije koje se
zasnivaju na lokaciji. Omogućite ovu funkciju da biste dozvolili da se
informacije o imitacijama lokacija i usluzi pošalju usluzi Menadžer
lokacija radi testiranja.
HDCP provera
Podesite ako želite da koristite zaštitu od digitalnog kopiranja preko
širokog propusnog opsega (HDCP) kako biste proverili sadržaj koji
spada pod upravljanje digitalnim pravima (DRM).
Poglavlje 10. Postavke
81
Nalozi i sinhronizacija
Upotrebite postavke Accounts & Sync (Nalozi i sinhronizacija) da biste dodali, uklonili i upravljali Google
nalozima i drugim nalozima. Ove postavke možete da upotrebite za kontrolisanje kako i da li aplikacije
šalju, primaju i sinhronizuju podatke prema svojim rasporedima i da li aplikacije mogu automatski da
sinhronizuju podatke.
Da biste omogućili postavku, dodirnite stavku da biste označili polje za potvrdu. Kada je postavka
omogućena, u polju za potvrdu se prikazuje zeleni znak. Da biste onemogućili postavku, dodirnite stavku da
biste izbrisali znak iz polja za potvrdu. Ako se zahtevaju i druge radnje, pratite uputstva na ekranu.
U sledećoj tabeli navedene su postavke koje možete da konfigurišete u meniju Accounts & Sync (Nalozi
i sinhronizacija).
Tabela 8. Nalozi i sinhronizacija postavke
Meni
Podmeni
Opis
Opšte postavke
sinhronizacije
Podaci u pozadini
Omogućite ili onemogućite sinhronizaciju u pozadini bez potrebe za
otvaranjem aplikacija.
Automatska
sinhronizacija
Omogućite ovu postavku da biste dozvolili aplikacijama da prema
sopstvenom rasporedu sinhronizuju podatke. Ako izbrišete znak iz
ovog polja za potvrdu, morate da dodirnete nalog na listi da biste
sinhronizovali njegove podatke.
Auto-sync (Automatska sinhronizacija) je potamnjena ako je opcija
Background data (Podaci u pozadini) izbrisana.
Omogući
sinhronizaciju sa
računarom
Upravljanje nalozima
Omogućite ovu funkciju da biste dozvolili vezu sa ličnim računarom
preko mikro USB konektora.
Svi Google nalozi i drugi nalozi koje ste dodali na tablični računar se
prikazuju u delu Manage accounts (Upravljanje nalozima). Prikazaće
se različite opcije kada dodirnete neki nalog, u zavisnosti od tipa
naloga.
Za svaki Google nalog, navedene su vrste podataka koje se mogu
sinhronizovati sa tabličnim računarom. Dodirnite ovu opciju da biste
započeli sinhronizaciju te vrste podataka.
Da biste dodali neki nalog, dodirnite Add account (Dodaj nalog) u
gornjem desnom uglu ekrana.
Da biste izbrisali neki nalog, dodirnite nalog a zatim dodirnite Remove
account (Ukloni nalog) u gornjem desnom uglu ekrana.
Napomena: Uklanjanjem naloga sa tabličnog računara se brišu sve
poruke, kontakti i drugi podaci na tom nalogu.
Zaštita privatnosti
Koristite postavke Privacy (Zaštita privatnosti) da biste odredili hoće li postavke i drugi podaci biti premešteni
u vidu rezervne kopije na Google servere sa vašim Google nalogom. Ove postavke možete da upotrebite da
biste izbrisali sve podatke na tabličnom računaru, obavljanjem vraćanja podataka u fabričko stanje.
82
Uputstvo za korisnike
Da biste omogućili postavku, dodirnite stavku da biste označili polje za potvrdu. Kada je postavka
omogućena, u polju za potvrdu se prikazuje zeleni znak. Da biste onemogućili postavku, dodirnite stavku da
biste izbrisali znak iz polja za potvrdu. Ako se zahtevaju i druge radnje, pratite uputstva na ekranu.
U sledećoj tabeli navedene su postavke koje možete da konfigurišete u meniju Privacy (Zaštita privatnosti).
Tabela 9. Postavke zaštite privatnosti
Meni
Podmeni
Opis
Pravljenje
rezervnih kopija
i obnavljanje
Napravi rezervnu kopiju
mojih podataka
Omogućite ovu opciju da biste napravili rezervnu kopiju svojih
podataka na Google serverima koristeći svoj Google nalog. Ako
zamenite tablični računar, možete da obnovite podatke čiju ste
rezervnu kopiju napravili prvi put kada se prijavite na svoj novi tablični
računar podacima za svoj Google nalog.
Informacije za koje se može napraviti rezervna kopija obuhvataju Wi-Fi
lozinke, obeleživače pregledača, listu aplikacija koje ste instalirali iz
prodavnice Market, reči koje ste dodali u korisnički rečnik korišćenjem
tastature na ekranu i većinu postavki koje ste konfigurisali aplikacijom
Settings (Postavke).
Neke nezavisne aplikacije takođe mogu da iskoriste prednosti ove
funkcije, tako da možete da obnovite podatke ako morate ponovo da
instalirate aplikaciju.
Ako izbrišete ovu opciju, prestaćete sa pravljenjem rezervnih kopija
podataka na nalogu i sve postojeće rezervne kopije se brišu sa Google
servera.
Nalog za rezervnu kopiju
Pogledajte Google nalog pomoću kojeg se prave rezervne kopije
postavki i drugih podataka. To je nalog koji vam je potreban da biste
se prijavili na novi Android tablični računar ili drugi uređaj, ako želite da
obnovite postavke sa ovog tabličnog računara na novi.
Automatsko obnavljanje
Izaberite ovu opciju da biste obnovili postavke i druge podatke kada
ponovo instalirate neku aplikaciju. Da biste upotrebili ovu funkciju,
neophodno je da ste prethodno napravili rezervnu kopiju podataka
pomoću Google naloga i da je aplikacija koristila uslugu pravljenja
rezervne kopije.
Lični podaci
Vraćanje na fabričke
podatke
Upotrebite Factory data reset (Vraćanje na fabričke podatke) da biste
postavke vratili na fabrički podrazumevane vrednosti. Ova postavka
briše sve podatke sa tabličnog računara, uključujući postavke Google
ili drugog naloga e-pošte, sistemske podatke i postavke, podatke i
postavke aplikacija i preuzete aplikacije. Neće biti izbrisan aktuelan
sistemski softver i aplikacije u paketu ili datoteke uskladištene na
instaliranoj fleš medijskoj kartici, kao što su muzika ili slike.
Kamere
Kamere
Omogućite ili onemogućite kameru okrenutu napred i kameru okrenutu
pozadi.
USB postavke
Koristite USB postavke da biste odlučili kako želite da koristite svoj tablični računar kada je povezan sa
računarom preko mikro USB konektora. Možete da koristite tablični računar kao uređaj za skladištenje
velikog kapaciteta ili samo da ga napajate.
Da biste omogućili postavku, dodirnite stavku da biste označili polje za potvrdu. Kada je postavka
omogućena, u polju za potvrdu se prikazuje zeleni znak. Da biste onemogućili postavku, dodirnite stavku da
biste izbrisali znak iz polja za potvrdu. Ako se zahtevaju i druge radnje, pratite uputstva na ekranu.
Poglavlje 10. Postavke
83
U sledećoj tabeli navedene su postavke koje možete da konfigurišete u meniju USB settings (USB postavke).
Tabela 10. USB postavke
Meni
Podmeni
Opis
Mikro USB
Samo slabo
napajanje.
(Isključite
ekran tabličnog
računara)
Omogućite ovu postavku da biste tablični računar prebacili u režim punjenja
kada je povezan sa računarom.
Prikaži sadržaj
SD kartice
(Priključena)
Ako ste u tablični računar instalirali fleš medijsku karticu, kada je povezan
sa računarom možete da vidite sadržaj fleš medijske kartice na povezanom
računaru izborom ove opcije.
Prenesi datoteke
(Media Transfer
Protocol)
Omogućite ovu opciju da biste preneli datoteke.
Pitaj pri
uspostavljanju
veze
Kada je omogućena ova postavka, svaki put kada se tablični računar
povezuje sa računarom pojaviće se iskačući meni sa pitanjem da li želite da
izaberete mikro USB režim.
Prikaži
zaključavanje
ekrana
Ako omogućite ovu funkciju, pre nego što budete mogli da vidite sadržaj
uskladišten na tabličnom računaru sa povezanog računara, od vas će biti
zatraženo da unesete lozinku ili PIN ili da nacrtate šaru za otključavanje
ekrana.
Napomena: Ako niste podesili funkciju za otključavanje ekrana, ovaj izbor je
potamnjen.
Zaštita za vezu sa
medijumom
Skladištenje
Koristite postavke Storage (Skladištenje) da biste nadgledali iskorišćeni i upotrebljeni unutrašnji prostor
za skladištenje tabličnog računara i instalirane fleš medijske kartice.
Da biste omogućili postavku, dodirnite stavku da biste označili polje za potvrdu. Kada je postavka
omogućena, u polju za potvrdu se prikazuje zeleni znak. Da biste onemogućili postavku, dodirnite stavku da
biste izbrisali znak iz polja za potvrdu. Ako se zahtevaju i druge radnje, pratite uputstva na ekranu.
U sledećoj tabeli navedene su postavke koje možete da konfigurišete u meniju Storage (Skladište).
Tabela 11. Postavke skladišta
Meni
Podmeni
Opis
SD karticu
Ukupan prostor
Pogledajte ukupan prostor na instaliranoj fleš medijskoj kartici.
Dostupno
Pogledajte dostupan prostor na instaliranoj fleš medijskoj kartici.
Priključi SD karticu
Priključuje fleš medijsku karticu.
Izbriši SD karticu
Izbrišite podatke na instaliranoj fleš medijskoj kartici i pripremite je za
korišćenje sa tabličnim računarom.
Dozvoli SD kartice
Dozvolite ili zabranite korišćenje fleš medijskih kartica.
USB uređaji za
skladištenje podataka
Omogućite ovu opciju da biste dozvolili korišćenje USB uređaja za
skladištenje podataka.
USB skladište
84
Uputstvo za korisnike
Tabela 11. Postavke skladišta (nastavak)
Meni
Podmeni
Opis
Unutrašnji
prostor za
skladištenje
podataka
Ukupan prostor
Pogledajte ukupan unutrašnji prostor za skladištenje.
Aplikacije
Pogledajte koliki prostor koristi neka aplikacija.
Preuzimanja
Pogledajte koliki prostor zauzimaju preuzeta datoteka ili aplikacija.
Slike, video snimci
Pogledajte koliki prostor zauzimaju medijske datoteke.
Audio (muzika,
melodije zvona,
potkastovi itd.)
Razno
USB skladište
Dostupno
Pogledajte dostupan unutrašnji prostor za skladištenje na tabličnom
računaru.
Ukupan prostor
Pogledajte ukupan prostor na spoljnom USB uređaju za skladištenje.
Dostupno
Pogledajte dostupan prostor na spoljnom USB uređaju za skladištenje.
Priključi USB skladište
Priključite USB uređaj za skladištenje podataka.
Jezik i unos
Upotrebite postavke Language & input (Jezik i unos) da biste izabrali jezik koji želite da koristite na
tabličnom računaru i da biste konfigurisali postavke metoda unosa.
Da biste omogućili postavku, dodirnite stavku da biste označili polje za potvrdu. Kada je postavka
omogućena, u polju za potvrdu se prikazuje zeleni znak. Da biste onemogućili postavku, dodirnite stavku da
biste izbrisali znak iz polja za potvrdu. Ako se zahtevaju i druge radnje, pratite uputstva na ekranu.
U sledećoj tabeli navedene su postavke koje možete da konfigurišete u meniju Language & input (Jezik u
unos).
Tabela 12. Postavke za jezik i unos
Meni
Podmeni
Opis
Postavke jezika
Izbor jezika
Izaberite jezik koji želite da koristite za tekst na tabličnom računaru.
Korisnički rečnik
Otvorite listu reči koje ste dodali u rečnik, kao što je objašnjeno u
“Korišćenje tastature na ekranu” na stranici 16.
Dodirnite reč da biste je izmenili ili izbrisali. Da biste dodali reč,
dodirnite Add (Dodaj).
Unos glasom
(postavke programa
za prepoznavanje
glasa)
Jezik
Podesite jezik koji želite da koristite kada tekst unosite govorom.
SafeSearch
Podesite da li želite da filtriranje Google SafeSearch blokira neke
rezultate kada koristite Google Voice Search.
Blokiraj uvredljive reči
Google prepoznavanje glasa prepoznaje i transkribuje reči koje mnogi
smatraju uvredljivima kada unosite tekst glasom. Kada je omogućeno,
Google prepoznavanje govora zamenjuje te reči u transkriptu čuvarima
mesta koji se sastoje od heš simbola.
Poglavlje 10. Postavke
85
Tabela 12. Postavke za jezik i unos (nastavak)
Meni
Podmeni
Opis
Glasovni izlaz
(postavke
tekst-u-glas)
Napomena: Ako
nemate instaliran
sintetizator govora,
dostupna je samo
opcija Install voice
data (Instaliraj
glasovne podatke).
Poslušajte primer
Reprodukujte kratak primer sintetizatora govora koji koristi aktuelne
postavke.
Uvek koristi moje
postavke
Omogućite opciju da biste postavke koristili na ovom ekranu umesto
postavki sintetizatora govora dostupne u drugim aplikacijama.
Podrazumevana
softverska mašina
Odredite koju aplikaciju tekst-u-govor želite da koristite, ako imate
instalirane više od jedne.
Instaliraj glasovne
podatke
Ako tablični računar nema instaliran sintetizator govora, dodirnite ovu
opciju da biste se povezali sa prodavnicom Android Market. Bićete
sprovedeni kroz proces preuzimanja i instaliranja podataka.
Napomena: Ova postavka nije dostupna ako su podaci već instalirani.
Brzina govora
Odredite koliko brzo želite da sintetizator govori.
Jezik
Izaberite jezik teksta koji želite da sintetizator pročita.
Softverske mašine
Otvorite listu softverskih mašina tekst-u-govor instaliranih na
tabličnom računaru. Dodirnite neku da biste videli ili promenili njene
postavke.
Aktuelan metod
unosa
Otvorite listu metoda unosa, ako imate instaliran više od jednog.
Izaberite metod unosa koji želite da uklonite.
Postavke tastature
Alternativne tastature i druge metode unosa možete da preuzmete iz
prodavnice Android Market.
Selektor metoda
unosa
Konfigurišite želite li da se selektor metoda unosa pojavi svaki put
kada je potrebno da unesete tekst.
Konfigurišite metode
unosa
Prikažite postavke metoda unosa koje ste instalirali.
Za Android tastaturu navedene su sledeće postavke:
• Active input methods (Aktivni metodi unosa): Otvorite ekran za
izbor više jezika za unos teksta i govor kada koristite tastaturu na
ekranu i glasovni ulaz.
• Settings (Postavke): Konfigurišite sledeće postavke:
- Automatsko pisanje velikih slova: Kada je omogućena ova
opcija, tastatura na ekranu automatski velikim slovom piše prvo
slove prve reči posle tačke, prve reči u polju za tekst i svake
reči u poljima za nazive.
- Vibriraj pri pritisku na taster: Kada je opcija omogućena, tablični
računar vibrira kada dodirnete taster na tastaturi na ekranu.
- Zvuk pri pritisku na taster: Kratak zvuk se reprodukuje svaki put
kada dodirnete taster na tastaturi na ekranu.
- Automatsko ispravljanje: Automatski se unosi predložena reč
koja je istaknuta na traci iznad tastature kada unesete razmak ili
znak interpunkcije.
- Prikaži predloge za ispravku: Prikazuje predložene reči na traci
iznad tastature na ekranu dok unosite tekst.
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su specijalne funkcije koje olakšavaju korišćenje tabličnog računara osobama sa
fizičkim hendikepima. Upotrebite postavke Accessibility (Pristupačnost) da biste konfigurisali sve dodatke
za pristupačnost koje ste instalirali na tablični računar.
86
Uputstvo za korisnike
Da biste omogućili postavku, dodirnite stavku da biste označili polje za potvrdu. Kada je postavka
omogućena, u polju za potvrdu se prikazuje zeleni znak. Da biste onemogućili postavku, dodirnite stavku da
biste izbrisali znak iz polja za potvrdu. Ako se zahtevaju i druge radnje, pratite uputstva na ekranu.
Napomena: Ako nije instalirana nijedna aplikacija koja se odnosi na pristupačnost, nakon što u panelu sa
postavkama pritisnete Accessibility (Pristupačnost), od vas će biti zatraženo da instalirate odgovarajući
softver. Dodirnite OK (U redu) ako želite da ih preuzmete. U suprotnom, dodirnite Cancel (Otkaži).
U sledećoj tabeli navedene su postavke koje možete da konfigurišete u meniju Accessibility (Pristupačnost).
Tabela 13. Postavke pristupačnosti
Meni
Opis
Pristupačnost
Izaberite ovu opciju da biste omogućili sve dodatke za pristupačnost.
Skripte pristupačnosti
Omogućite ovu opciju da biste dozvolili aplikacijama da preuzimaju skripte pristupačnosti
od Google-a.
Dodirni i zadrži odlaganje
Konfigurišite koliko dugo morate da držite prst na nekom objektu pre nego što to bude
prepoznato kao radnja dodirni i zadrži.
Datum i vreme
Upotrebite postavke Date & time (Datum i vreme) da biste podesili prikazivanje datuma. Ove postavke
možete da upotrebite da biste podesili sopstveno vreme i vremensku zonu umesto da trenutno vreme
dobijate sa mreže.
Da biste omogućili postavku, dodirnite stavku da biste označili polje za potvrdu. Kada je postavka
omogućena, u polju za potvrdu se prikazuje zeleni znak. Da biste onemogućili postavku, dodirnite stavku da
biste izbrisali znak iz polja za potvrdu. Ako se zahtevaju i druge radnje, pratite uputstva na ekranu.
U sledećoj tabeli navedene su postavke koje možete da konfigurišete u meniju Date & time (Datum i vreme).
Tabela 14. Postavke datuma i vremena
Meni
Opis
Automatski datum i vreme
Onemogućite ovu opciju da biste ručno podesili datum i vreme. Omogućite je da biste
trenutno vreme dobili preko bežične mreže.
Automatski vremenska
zona
Onemogućite ovu opciju da biste ručno podesili vremensku zonu. Omogućite je da biste
vremensku zonu dobili preko bežične mreže.
Podesi datum
Ako je opcija Automatic date & time (Automatski datum i vreme) onemogućena, dodirnite
ovu opciju da biste ručno podesili datum.
Podesi vreme
Ako je opcija Automatic date & time (Automatski datum i vreme) onemogućena, dodirnite
ovu opciju da biste ručno podesili vreme.
Izbor vremenske zone
Ako je opcija Automatic date & time (Automatski datum i vreme) onemogućena, dodirnite
ovu opciju da biste ručno podesili vremensku zonu.
Koristi 24 časovni format
vremena
Omogućite opciju da biste vreme prikazali u 24-časovnom formatu vremena.
Izbor formata datuma
Podesite format za prikazivanje datuma.
Optical TrackPoint
Napomena: Ovaj meni je dostupan samo kada tablični računar povežete sa ThinkPad Tablet preklopnom
futrolom sa tastaturom.
Poglavlje 10. Postavke
87
Ako koristite ThinkPad Tablet preklopnu futrolu sa tastaturom, koristite postavke uređaja Optical TrackPoint
da biste konfigurisali funkcije levog i desnog dugmeta uređaja Optical TrackPoint na ThinkPad Tablet
preklopnoj futroli sa tastaturom.
U sledećoj tabeli navedene su postavke koje možete da konfigurišete u meniju Optical TrackPoint.
Tabela 15. Optical TrackPoint postavke
Meni
Opis
Funkcija dugmeta
Konfigurišite desno dugme i levo dugme uređaja Optical TrackPoint da funkcioniše kao
“izaberi” ili “otvori meni”.
Video uputstvo
Dodirnite da biste odgledali video prezentaciju sa uputstvom.
O tabličnom računaru
Koristite postavke About tablet (O tabličnom računaru) da biste proverili informacije o svom tabličnom
računaru, uključujući status, korišćenje baterije, pravne informacije, verzije hardvera i softvera i broj verzije.
Da biste omogućili postavku, dodirnite stavku da biste označili polje za potvrdu. Kada je postavka
omogućena, u polju za potvrdu se prikazuje zeleni znak. Da biste onemogućili postavku, dodirnite stavku da
biste izbrisali znak iz polja za potvrdu. Ako se zahtevaju i druge radnje, pratite uputstva na ekranu.
U sledećoj tabeli navedene su postavke koje možete da konfigurišete u meniju About tablet (O tabličnom
računaru).
Tabela 16. O postavkama tabličnog računara
Meni
Opis
Ažuriranje sistema
Otvara se ekran sa izveštajem o najnovijim ažuriranjima Android softvera za tablični
računar.
Status
Pogledajte informacije o statusu baterije, vezi sa mobilnom mrežom i druge detalje.
Napomena: Ako vidite Poor (Loše) u delu Battery condition (Stanje baterije), kontaktirajte
Lenovo da biste dobili dalja uputstva. Bateriju je možda neophodno zameniti novom.
Korišćenje baterije
Pogledajte listu aplikacija i komponenti operativnog sistema koje ste koristili od poslednjeg
punjenja tabličnog računara, sortirano prema količini energije koju su potrošile.
Pravne informacije
Pribavite pravne informacije o softveru koji ste dobili sa tabličnim računarom.
Broj modela
Pogledajte broj modela tabličnog računara.
Informacije o verziji
Pogledajte detalje o verzijama hardvera i softvera operativnog sistema. Ove informacije će
biti korisne ako morate da sarađujete sa timom za podršku operatera.
Ostale informacije
Pogledajte ostale informacije, kao što su serijski broj, univerzalni jedinstveni identifikator
UUID, tip mašine i oznaka vlasništva.
88
Uputstvo za korisnike
Poglavlje 11. Proces rešavanja problema
U ovom poglavlju su opisani neki najčešći problemi i predložena rešenja, kao i kako da oporavite tablični
računar nakon pada sistema.
Imajte na umu da problemi i rešenja opisani u ovom poglavlju predstavljaju samo vodilje. To nisu tehnike
za definitivno rešavanje problema. Za neke probleme će vam možda trebati pomoć kompanije Lenovo,
lokalnog prodavca ili dobavljača usluga.
Kada primetite problem, odmah prekinite sa radom pošto biste u suprotnom mogli da izgubite ili oštetite
podatke. Obratite pažnju na to šta sistem radi i koje ste radnje obavili pre pojave problema. Za brže
rešavanje problema obezbedite detaljne informacije kompaniji Lenovo ili dobavljaču usluga.
Problemi sa Internetom
Problem: Nemoguće je uspostaviti vezu sa bežičnom mrežom
Predloženo rešenje: Uverite se u sledeće:
• SIM kartica je važeća i funkcionalna ako koristite mobilnu mrežu za prenos podataka (2G ili 3G).
• U dometu ste servisa mreže i jačina signala je dobra.
• Vaš tablični računar nije u režimu za korišćenje u avionu.
Ukoliko i dalje imate problema, obratite se kompaniji Lenovo da biste dobili tehničku podršku.
Problem sa višedodirnim ekranom
Problem: Višedodirni ekran odgovara sporo ili neodgovarajuće.
Predloženo rešenje: Ako višedodirni ekran odgovara sporo ili neodgovarajuće, uradite sledeće:
1. Uklonite sve zaštitne prekrivače sa višedodirnog ekrana. Zaštitni prekrivači mogu da spreče tablični
računar da prepozna unos i nisu preporučljivi za uređaje sa ekranima osetljivim na dodir.
2. Uverite se da su vam ruke suve i čiste kada dodirujete ekran.
3. Ponovo pokrenite tablični računar da biste probali ponovo.
Ukoliko i dalje imate problema, obratite se kompaniji Lenovo da biste dobili tehničku podršku.
Problem sa baterijom
Problem: Baterija se ne puni pravilno.
Predloženo rešenje: Proverite da li je punjač za naizmeničnu struju pravilno povezan. Ako je veza dobra ali
se baterija i dalje ne puni, obratite se kompaniji Lenovo da biste dobili novu bateriju.
Problemi sa sistemom
• Problem: Nije moguće uključiti tablični računar.
Predloženo rešenje: Povežite tablični računar sa utičnicom za naizmeničnu struju da biste videli nije li
uzrok problema istrošena baterija. Ukoliko i dalje imate problema, obratite se kompaniji Lenovo da
biste dobili tehničku podršku.
• Problem: Nije moguće isključiti tablični računar.
© Copyright Lenovo 2011
89
Predloženo rešenje: Ukoliko ne možete da isključite tablični računar pritiskom i zadržavanjem dugmeta
za uključivanje, umetnite ispravljenu spajalicu u rupicu za hitno ponovno pokretanje da biste ga isključili.
Da biste pronašli rupicu za hitno ponovno pokretanje, pogledajte “Izgled tabličnog računara” na stranici 1.
Problemi sa medijima
• Problem: Kvalitet zvuka je slab ili nema izlaza zvuka.
Predloženo rešenje: Proverite i uverite se u sledeće:
- Zvučnik nije pokriven.
- Funkcija za potpuno utišavanje zvučnika je onemogućena.
- Ako koristite slušalice, isključite ih pa ih ponovo priključite.
- Jačina zvuka nije postavljena na najniži nivo.
Ukoliko i dalje imate problema, obratite se kompaniji Lenovo da biste dobili tehničku podršku.
• Problem: Nije moguće reprodukovati pesmu, video ili drugu medijsku datoteku.
Predloženo rešenje: Proverite i uverite se da medijska datoteka nije oštećena.
Problemi sa vezom za spoljnim uređajem
• Problem: Veza se ne uspostavlja kada povežete tablični računar sa računarom.
Predloženo rešenje: Uverite se da je USB kabl računara koji koristite kompatibilan sa tabličnim
računarom. Takođe se uverite da je USB kabl povezan sa mikro USB konektorom tabličnog računara.
• Problem: Nije moguće pronaći Bluetooth uređaje.
Predloženo rešenje: Uverite se u sledeće:
- Funkcija Bluetooth bežične veze je aktivirana na tabličnom računaru.
- Funkcija Bluetooth bežične veze je aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Tablični računar i Bluetooth uređaj su u dometu maksimalnog Bluetooth rastojanja (10 m).
Ukoliko i dalje imate problema, obratite se kompaniji Lenovo da biste dobili tehničku podršku.
• Problem: Nije moguće prikazati sliku na spoljnom ekranu.
Predloženo rešenje: Uverite se u sledeće:
1. Spoljni monitor je uključen.
2. Spoljni monitor je povezan sa tabličnim računarom preko mini HDMI konektora.
Ukoliko i dalje imate problema, obratite se kompaniji Lenovo da biste dobili tehničku podršku.
Oporavak od greške ozbiljnih softverskih problema
Ukoliko tablični računar prestane da reaguje i ne možete da ga isključite pritiskom i zadržavanjem dugmeta
za uključivanje, umetnite ispravljenu spajalicu u rupicu za hitno ponovno pokretanje da biste ga ponovo
pokrenuli. Zatim ponovo pokrenite svoj tablični računar. Da biste pronašli rupicu za hitno ponovno
pokretanje, pogledajte “Izgled tabličnog računara” na stranici 1.
Ako i dalje imate isti problem nakon ponovnog pokretanja tabličnog računara, ponovo ga pokrenite a zatim
obavite vraćanje na fabrički postavljene podatke na sledeći način:
1. Na glavnom početnom ekranu dodirnite ikonu Android Settings (Postavke)
u Lenovo Launch Zone
ili dodirnite ikonu aplikacija
na traci sa radnjama, a zatim dodirnite Settings (Postavke). Otvoriće
se ekran Android Settings (Android postavke).
2. Dodirnite Privacy (Zaštita privatnosti) ➙ Factory data reset (Vrati na fabrički postavljene podatke).
90
Uputstvo za korisnike
3. Dodirnite Reset system (Resetuj sistem). Ovom radnjom ćete izbrisati sve podatke sa tabličnog
računara, uključujući postavke Google naloga, aplikacija i sistema kao i sve preuzete aplikacije.
Poglavlje 11. Proces rešavanja problema
91
92
Uputstvo za korisnike
Poglavlje 12. Pristup podršci
Ovo poglavlje sadrži informacije o dobijanju pomoći i podrške od kompanije Lenovo.
Lenovo tehnička podrška
Nakon što kupite ThinkPad Tablet, registrujte tablični računar kod kompanije Lenovo. Koristeći registrovane
informacije, Lenovo može da pruži efikasnu uslugu kada pozovete Lenovo da biste dobili pomoć, da bi vam
Lenovo slao obaveštenja o besplatnom softveru i specijalnim promotivnim ponudama i da vas kontaktira u
slučaju povlačenja proizvoda ili drugih ozbiljnih problema. U nekim delovima sveta registrovani korisnici
mogu dobiti dodatne privilegije i usluge.
Da biste registrovali tablični računar kod kompanije Lenovo, posetite lokaciju: http://www.lenovo.com/register.
Zatim pratite uputstva na ekranu.
Ako vam je potrebna pomoć, usluga ili tehnička pomoć, odnosno samo želite da saznate više informacija o
Lenovo proizvodima, idite na veb lokaciju Lenovo tehničke podrške na adresi http://support.lenovo.com ili
direktno pozovite Lenovo centar za korisničku podršku.
Na veb lokaciji Lenovo tehničke podrške, možete da dobijete sledeće tehničke informacije ili podršku:
Download Drivers & Software (Preuzimanje
upravljačkih programa i softvera)
Preuzimajte upravljačke programe, flešujte (ažurirajte)
BIOS i ažurirajte softver.
Diagnose & Fix (Dijagnoza i popravka)
Upotrebite alatku za samodijagnostikovanje da biste
sami dijagnostikovali problem, pretražite oglasne table
zajednice ili radite sa našim virtuelnom agentom i
odgovarajte na pitanja.
Product & Service Warranty (Garancija za
proizvod i servis)
Proverite status garancije i ažurirajte je.
Product & Parts Detail (Detalji o proizvodu i
delovima)
Pronađite brojeve delova za delove za zamenu, naučite
kako da zamenite delove i pregledajte ostale informacije o
delovima koji se odnose na vaš proizvod.
User Guides & Manuals (Korisnička uputstva
i priručnici)
Pročitajte ili preuzmite dokumentaciju koja se odnosi na
vaš proizvod.
Research & Learn (Istraživanje i učenje)
Pretražujte bazu znanja zajednice za svoj računar, te delite
informacije sa drugim korisnicima i saznajte nešto od njih.
Ako je potrebno da pozovete Lenovo centar za korisničku podršku, idite na
http://www.lenovo.com/support/phone da biste pronašli najnovije brojeve telefona i radno vreme.
Tokom garantnog perioda, od centra za korisničku podršku možete da dobijete sledeće usluge:
• Otkrivanje problema: Obučeno osoblje će vam pomoći da otkrijete hardverski problem i odlučite šta da
radite da biste ga popravili.
• Popravka Lenovo hardvera: Ako je ustanovljeno da je problem nastao zbog Lenovo hardvera koji je pod
garancijom, obučeno osoblje će vam pružiti odgovarajući nivo usluge.
• Upravljanje inženjerskim promenama: Povremeno se mogu javiti potrebe za promenama nakon prodaje
proizvoda. Izabrane inženjerske promene (IP) koje se odnose na hardver vašeg računara omogućava
kompanija Lenovo ili distributer, ako je ovlašćen od strane kompanije Lenovo.
© Copyright Lenovo 2011
93
Da biste saznali koje se odredbe i uslovi Lenovo ograničene garancije odnose na vaš tablični računar,
pogledajte Uputstvo za bezbednost i garanciju koje ste dobili uz tablični računar.
Lenovo korisnički forumi
Lenovo forumi na Lenovo veb lokaciji su mesto na kojem možete da pretražite bazu znanja zajednice za
tablični računar, delite i otkrivate informacije sa drugim korisnicima, predložite nešto kompaniji Lenovo,
postavite pitanja u vezi sa problemima koje imate i dobijete tehničku podršku od Lenovo inženjera.
Da biste posetili Lenovo forume, uradite sledeće:
1. Idite na http://support.lenovo.com.
2. Dodirnite Lenovo Community (Lenovo zajednica) da biste postavili svoju prvu poruku.
Napomena: Za objavljivanje poruka na Lenovo forumima neophodan je korisnički nalog. Dodirnite Register
(Registrujte se) da biste napravili nalog ako ga već nemate.
94
Uputstvo za korisnike
Dodatak A. Regulatorne informacije
U ovom dodatku su navedene regulatorne informacije.
Informacije o bežičnoj vezi
Bežična interoperabilnost
PCI Express Mini kartica za bežični LAN osmišljena je sa ciljem da bude interoperabilna sa svim LAN
proizvodima zasnovanim na radio tehnologiji Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Complementary
Code Keying (CCK) i/ili Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) i u skladu je sa:
• Standardom 802.11b/g, 802.11a/b/g ili 802.11n u radnoj verziji 2.0 na bežičnim LAN mrežama, kao što
je definisao i odobrio Institut za električni i elektronski inženjering.
• Certifikacijom Wireless Fidelity (WiFi), kao što je definisano Wi-Fi savezom.
Bluetooth uređaj osmišljen je sa ciljem da bude interoperabilan sa svim Bluetooth proizvodima koji su u
skladu sa Bluetooth specifikacijom 2.1+EDR kao što definiše Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group
– Specijalna interesna grupa za promociju tehnologije Bluetooth). Bluetooth uređaj podržava sledeće profile:
• Audio mrežni prolaz
• AV
• Osnovna slika
• Umrežavanje putem telefonske linije
• Prenos datoteka
• Generički pristup
• Generička razmena objekata (Generic Object Exchange)
• Generičko guranje objekata (Generic Object Push)
• Slušalice
• Slušalice
• Uređaji koji obezbeđuju interfejs ka korisniku (tastatura/miš)
• Pristup LAN mreži preko PPP protokola (Point-to-Point Protocol – protokol od tačke do tačke)
• Lična mreža
• Štampač
• Serijski port
• Otkrivanje usluge
• Sinhronizacija
Radno okruženje i zdravlje
Integrisane bežične kartice emituju elektromagnetnu energiju radio frekvencije kao drugi radio uređaji.
Međutim, nivo energije koja se emituje je znatno manji od elektromagnetne energije koju emituju bežični
uređaji, kao što su mobilni telefoni.
Imajući u vidu činjenicu da je rad integrisanih bežičnih kartica u skladu sa bezbednosnim smernicama
i preporukama za radio frekvenciju, Lenovo ih smatra bezbednim za potrošače. Navedeni standardni i
preporuke odražavaju saglasnost naučne zajednice i nastali su po dogovoru grupa učesnika i komisija
sastavljenih od naučnika koji neprestano pregledaju i tumače iscrpnu literaturu za istraživački rad.
Dodatak A. Regulatorne informacije
95
U pojedinim okolnostima ili okruženjima, vlasnik zgrade ili odgovorni predstavnici organizacije mogu da
zabrane korišćenje integrisanih bežičnih kartica. Takve okolnosti i oblasti mogu, na primer, da obuhvataju:
• Korišćenje integrisanih bežičnih kartica u avionima, bolnicama ili u blizini benzinskih stanica, eksplozivnih
područja (sa elektroeksplozivnim uređajima), medicinskih implantata ili elektronskih medicinskih uređaja
koji se nose na telu.
• Sva druga okruženja u kojima se rizik od interferencije sa ostalim uređajima ili uslugama smatra štetnim.
Ukoliko niste sigurni koje smernice važe za korišćenje bežičnih uređaja u određenoj organizaciji, savetujemo
vam da zatražite ovlašćenje za korišćenje integrisanih bežičnih kartica pre nego što uključite tablični računar.
Položaj UltraConnect bežične antene
ThinkPad Tablet ima sistem integrisane antene koja je ugrađena u ekran radi optimalnog prijema, pri čemu je
bežična komunikacija moguća gde god da se nalazite.
Na sledećoj slici prikazan je položaj svake ugrađene bežične antene.
Ilustracija 17. Položaj UltraConnect bežične antene
1
Antena za bežični LAN (glavna)
2
Antena za bežični WAN (glavna)
3
GPS antena
4
Antena za bežični LAN (pomoćna)
5
Antena za bežični WAN (pomoćna)
Obaveštenje o izvoznoj klasifikaciji
Na ovaj proizvod se primenjuju propisi izvozne administracije Sjedinjenih Država (EAR), a proizvod nosi i
kontrolni broj izvozne klasifikacije (ECCN)5A992.c. Može se ponovo izvesti u sve zemlje osim u zemlje pod
embargom navedene na EAR E1 spisku.
96
Uputstvo za korisnike
Obaveštenje o elektronskom zračenju
Sledeće informacije se odnose na ThinkPad Tablet tipove mašina 1838 i 1839.
Deklaracija o ispravnosti Federalne komisije za komunikaciju (FCC)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, might cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by
one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult an authorized dealer or service representative for help.
Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or
recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.
Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
this device might not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that might cause undesired operation.
Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Phone Number: 919-294-5900
Izjava o ispravnosti industrijskih emisija klase B u Kanadi
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Evropska unija - usklađenost sa Direktivom za elektromagnetnu
kompatibilnost
This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the
approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot
accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a nonrecommended
modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.
This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology
Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived
Dodatak A. Regulatorne informacije
97
for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed
communication devices.
Izjava o zakonskoj saglasnosti za klasu B u Nemačkoj
Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur
Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten
und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.
Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden.
Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt
ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.
Deutschland:
Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“
EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der
EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit
von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für
Geräte der Klasse B.
Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen
- CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo
(Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.
Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.
Izjava o zakonskoj saglasnosti za klasu B u Koreji
Izjava za japansku VCCI klasu B
98
Uputstvo za korisnike
Japanska izjava o usaglašenosti za proizvode čija je jačina električne
struje manja ili jednaka vrednosti od 20 A po fazi
Servisne informacije o Lenovo proizvodima za Tajvan
Dodatne regulatorne informacije
Više informacija o regulatornim obaveštenjima u vezi sa bežičnim povezivanjem potražite u priručniku
Regulatory Notice koji je isporučen u paketu sa tabličnim računarom.
Ukoliko vam uz tablični računar nije dostavljeno Regulatory Notice, možete ga dobiti na veb lokaciji na adresi:
http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides.
Dodatak A. Regulatorne informacije
99
100
Uputstvo za korisnike
Dodatak B. Informacije o zaštiti životne sredine, recikliranju i
odlaganju
Lenovo izjava o recikliranju
Kompanija Lenovo podstiče vlasnike opreme informacionih tehnologija (IT) da odgovorno recikliraju svoju
opremu kada ona više nije potrebna. Kompanija Lenovo nudi raznovrsne programe i usluge za pomoć
vlasnicima opreme pri recikliranju IT proizvoda. Dodatne informacije o recikliranju proizvoda kompanije
Lenovo pronaći ćete na adresi:
http://www.lenovo.com/recycling
Izjave o recikliranju za Japan
Skupljanje i recikliranje rashodovanih Lenovo računara ili monitora
Ako ste zaposleni i treba da odložite Lenovo računar ili monitor koji je vlasništvo kompanije u kojoj
radite, morate to uraditi u skladu sa Zakonom o promociji efektivnog iskorištavanja resursa. Računari
i monitori su kategorizovani kao industrijski otpad i trebalo bi da ih odlažu preduzimači radova koji se
bave skupljanjem industrijskog otpada i koje je za to ovlastila lokalna vlada. U skladu sa Zakonom o
promociji efektivnog korišćenja resursa, Lenovo Japan omogućava, preko svojih usluga za sakupljanje
i recikliranje računara, sakupljanje, ponovno korišćenje i recikliranje rashodovanih računara i monitora.
Detalje potražite na veb lokaciji kompanije Lenovo na adresi http://www.lenovo.com/recycling/japan. U
skladu sa Zakonom o promociji efektivnog korišćenja resursa, skupljanje i recikliranje kućnih računara i
monitora od strane proizvođača počelo je 1. oktobra 2003. Ova usluga nudi se besplatno za kućne
računare prodate nakon 1. oktobra 2003. Detalje potražite na veb lokaciji kompanije Lenovo na adresi
http://www.lenovo.com/recycling/japan.
Odlaganje komponenata Lenovo računara
Neki proizvodi računara kompanije Lenovo koji se prodaju u Japanu možda imaju komponente koji sadrže
teške metale ili druge materijale osetljive za okolinu. Da biste ispravno odložili iskorišćene komponente kao
što su štampana ploča ili uređaj, učinite to na jedan od načina za sakupljanje i recikliranje iskorišćenog
računara ili monitora opisanih u prethodnom tekstu.
Dodatak B. Informacije o zaštiti životne sredine, recikliranju i odlaganju
101
Odlaganje rashodovanih litijumskih baterija iz Lenovo računara
Litijumska baterija oblika dugmeta je instalirana na sistemsku ploču vašeg Lenovo računara da bi se
obezbedilo napajanje sistemskog sata dok je računar isključen ili iskopčan sa glavnog izvora napajanja. Ako
želite da je zamenite za novu, obratite se prodavcu i zatražite uslugu popravke koju obezbeđuje kompanija
Lenovo. Ako ste je zamenili sami i želite da se rešite iskorišćene litijumske baterije, obložite je izolacionom
trakom, obratite se prodavcu i postupite u skladu sa uputstvima koja od njega dobijete. Ako koristite Lenovo
računar kod kuće i potrebno je da odložite iskorišćenu litijumsku bateriju, morate to uraditi u skladu sa
lokalnim zakonima i pravilima.
Odlaganje rashodovanog kompleta baterija iz Lenovo prenosivih računara
Vaš Lenovo prenosivi računar ima litijum-jonski ili nikl-metal-hidridni komplet baterija. Ako na radnom
mestu koristite Lenovo prenosivi računar i treba da odložite komplet baterija, kontaktirajte odgovarajuću
osobu u kompaniji Lenovo zaduženu za prodaju, pružanje usluga ili marketinške aktivnosti i sledite
uputstva koja dobijete od nje. Osim toga, možete da pogledate uputstva navedena na adresi
http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/.
Ako koristite Lenovo prenosiv računar kod kuće i potrebno je da odložite iskorišćen paket baterija, morate
to uraditi u skladu sa lokalnim zakonima i pravilima. Osim toga, možete da pogledate uputstva navedena
na adresi http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/.
Informacije o recikliranju za Brazil
Declarações de Reciclagem no Brasil
Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso
Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de
coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas
especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de
acordo com a legislação local.
A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua
um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para:
[email protected], informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções
para o correto descarte do seu produto Lenovo.
EU WEEE izjave
EU Only
Oznaka za otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE) važi samo za zemlje unutar Evropske unije (EU) i
Norvešku. Uređaji su označeni u skladu sa Evropskom direktivom 2002/96/EC koja se odnosi na uklanjanje
elektronskog otpada i elektronske opreme (WEEE). Direktiva određuje okvire za vraćanje i recikliranje
korišćenih uređaja koji se primenjuju u Evropskoj uniji. Ova oznaka se koristi na raznim proizvodima kako
bi se pokazalo da se on ne sme baciti, već vratiti nakon kraja životnog veka po ovoj Direktivi. Korisnici
102
Uputstvo za korisnike
električne i elektronske opreme (EEE) sa WEEE oznakama po Dodatku IV WEEE Direktive ne smeju je odložiti
na kraju radnog veka kao običan otpad, već je potrebno koristiti okvir za prikupljanje koji im je dostupan
za vraćanje, recikliranje, oporavak WEEE opreme i minimiziranje njenih potencijalnih efekata na okruženje i
zdravlje ljudi zbog toga što sadrži opasne supstance. Dodatne informacije o WEEE pronaći ćete na adresi
http://www.lenovo.com/lenovo/environment.
Informacije o recikliranju baterija za Tajvan
Informacije o recikliranju baterija za Sjedinjene Države i Kanadu
Informacije o recikliranju baterija za Evropsku uniju
Napomena: Ova oznaka važi samo za zemlje članice Evropske unije (EU).
Baterije ili pakovanje za baterije su označene u skladu sa Evropskom direktivom 2006/66/EC koja se
odnosi na baterije i akumulatore i istrošene baterije i akumulatore. Direktiva određuje okvire za vraćanje i
recikliranje korišćenih baterija i akumulatora koji se primenjuju u Evropskoj uniji. Ova oznaka se koristi na
raznim baterijama kako bi se pokazalo da baterija ne sme baciti, već vratiti nakon kraja životnog veka
po ovoj Direktivi.
U skladu sa Evropskom direktivom 2006/66/EC, baterije i akumulatori su obeleženi kako bi se ukazalo da se
prikupljaju zasebno i recikliraju na kraju životnog veka. Oznaka na bateriji može da sadrži i hemijski simbol za
metal koji se koristi u bateriji (Pb za olovo, Hg za živu i Cd za kadmijum). Korisnici baterija i akumulatora ne
smeju da odlažu baterije i akumulatore kao nesortirani gradski otpad, već moraju da postupaju u skladu sa
dostupnim okvirom za povraćaj, recikliranje i postupak sa baterijama i akumulatorima. Učešće korisnika je
važno kako bi se na najmanju moguću meru sveli svi potencijalni uticaji baterija i akumulatora na životnu
sredinu i zdravlje ljudi zbog mogućeg prisustva opasnih supstanci. Informacije o pravilnom prikupljanju i
postupku naći ćete na adresi:
http://www.lenovo.com/lenovo/environment
Dodatak B. Informacije o zaštiti životne sredine, recikliranju i odlaganju
103
Informacije za Kinu o recikliranju otpadne električne i elektronske
opreme
Tabela supstanci za Kinu
Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih supstanci u Turskoj
The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use
of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).
104
Uputstvo za korisnike
Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih supstanci u Ukrajini
Dodatak B. Informacije o zaštiti životne sredine, recikliranju i odlaganju
105
106
Uputstvo za korisnike
Dodatak C. Obaveštenja
Kompanija Lenovo možda ne nudi proizvode, usluge ili funkcije koji se navode u ovom dokumentu u svim
zemljama. Obratite se svom lokalnom zastupniku kompanije Lenovo da biste dobili informacije o proizvodima
i uslugama koje su trenutno dostupne u vašoj oblasti. Činjenica da su neki proizvodi, programi ili usluge
kompanije Lenovo pomenuti, ne izjavljuje se niti se njome nagoveštava da se samo oni mogu koristiti.
Umesto njih može da se koristi bilo koji funkcionalno ekvivalentan proizvod, program ili usluga koji ne
narušava bilo koja Lenovo prava na intelektualnu svojinu. Ipak, odgovornost je na korisniku da proceni i
potvrdi rad bilo kog drugog proizvoda, programa ili usluge.
Kompanija Lenovo možda ima patente ili patente koji čekaju na odobrenje koji se tiču tema opisanih u
ovom dokumentu. Rad na ovom dokumentu vam ne daje nikakva prava na ove patente. Pitanja o svojim
pravima možete poslati u pisanoj formi na adresu:
Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing
LENOVO PRUŽA OVO IZDANJE “KAKVO JESTE” BEZ GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, NAVEDENIH ILI
NAGOVEŠTENIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, NAGOVEŠTENE GARANCIJE O
NEKRŠENJU, PRODAJI ILI DOBROBITI ZA NEKU ODREĐENU SVRHU. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju
odricanje izričitih ili nagoveštenih garancija u određenim transakcijama i u skladu s time, ova izjava se
možda ne odnosi na vas.
Ove informacije mogu da sadrže tehničke greške ili greške u kucanju. Informacije ovde navedene se
periodično menjaju; ove promene će biti uvrštene u nova izdanja ove publikacije. Lenovo može poboljšati i/ili
promeniti proizvod(e) i/ili program(e) opisane u ovom izdanju u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja.
Proizvodi opisani u ovom dokumentu nisu namenjeni za korišćenje u implantatima ili drugim aparatima za
održavanje životnih funkcija u kojima pogrešan rad može za posledicu da ima povrede ili smrt fizičkih
lica. Informacije sadržane u ovom dokumentu ne utiču ili menjaju specifikacije Lenovo proizvoda ili
garancija. Ništa u ovom dokumentu neće važiti kao izričita ili nagoveštena licenca ili osiguranje u skladu
sa intelektualnim pravima kompanije Lenovo ili trećih lica. Sve informacije sadržane u ovom dokumentu
su nabavljene u specijalnim okruženjima i predstavljene kao ilustracije. Rezultat dobijen u drugim radnim
okruženjima može biti drugačiji.
Lenovo može bez vašeg prethodnog odobrenja da koristi i daje informacije koje ste mu dali na bilo koji
način koji smatra shodnim.
Sve reference u ovom izdanju na stranice čiji vlasnik nije Lenovo, su date samo kao olakšice i ni na koji način
ne predstavljaju reklamiranje tih Internet stranica. Materijali na tim Internet lokacijama nisu deo materijala
za ovaj Lenovo proizvod i koristite ih na svoj rizik.
Svi podaci o rezultatima rada su dobijeni u kontrolisanom radnom okruženju. Stoga je moguće da se
rezultat dobijen u drugim radnim okruženjima može znatno razlikovati. Neka merenja su možda dobijena na
sistemima za razvoj i nema garancija da će ova merenja biti ista kao na opšte dostupnim sistemima. Štaviše,
moguće je da su neka merenja možda procene dobijene ekstrapolacijom. Pravi rezultati mogu biti drugačiji.
Korisnici ovog dokumenta trebalo bi da potvrde odgovarajuće podatke za svoje radno okruženje.
Dodatak C. Obaveštenja
107
Zaštitni žigovi
Sledeći termini su zaštitni žigovi kompanije Lenovo u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim državama
ili oboma:
Access Connections
Lenovo
ThinkPad
TrackPoint
UltraConnect
Microsoft, Excel, PowerPoint, Windows i Windows Media predstavljaju zaštitne žigove grupe kompanija
korporacije Microsoft.
Imena drugih kompanija, proizvoda i usluga mogu da budu tuđi zaštitni žigovi ili žigovi usluga.
108
Uputstvo za korisnike
Šifra proizvoda:
Printed in
(1P) P/N:
**
Download

Uputstvo za korisnike