CENTAR ZA ZAŠTITU POTROŠAČA ¨FORUM¨ - NIŠ
Ul. Cara Dušana 54, „Dušanov bazar”, kupola, lokal 220
18 000 N I Š
Tel. 018 / 525 – 040, 064 / 11 – 97 – 301
www.forum-nis.org.rs , [email protected]
___________________________________________________________
Saopštenje za javnost
NEPOŠTENO POSLOVANJE MOBILNIH OPERATORA
Ovih dana se veliki broj potrošača obratio Centru za zaštitu potrošača FORUM sa
prigovorom na postupak Telekoma Srbija u vezi promena cena i obima usluga u odnosu na
ugovore koji su potpisani pre par meseci.
Zbog toga želimo da ukažemo na poglavlje III Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS,
br. 73/2010), gde je pod nazivom Nepošteno poslovanje, definisan pojam nepoštenog i
obmanjujućeg poslovanja a u članu 19. Zakona stoji: Zabranjeno je nepošteno poslovanje.
U Republici Srbiji, uglavnom svi mobilni operatori posluju po istom principu, ali
poslednje povećanje cene Telekoma Srbije predstavlja klasičnu obmanu potrošača.
Pod izgovorom povećanja obima i kvaliteta usluga, Telekom Srbija je u stvari povećao
cene svojih usluga.
Posebno je neprihvatljivo to što je promenjen obim usluga u ugovorima za paket BOX-4,
koji su potpisani pre jednog ili dva meseca. Iz ovakvog postupka se nameće zaključak da se radi
o smišljenoj prevari, jer je izvršena promocija određenih usluga, sa ciljem privlačenja velikog
broja korisnika, na osnovu čega su se potrošači i opredeljivali za sklapanje ugovora, a onda su
promenjeni uslovi iz tih potpisanih ugovora.
Objašnjenje Telekoma Srbija da je na njihovom sajtu 30.06.2014. godine stavljena
informacija o promeni cena i obima usluga, je neprihvatljivo, jer građani nemaju obavezu da
svakodnevno posećuju sajt Telekoma Srbija, kako bi saznali kakva im se iznenađenja
pripremaju. U stvari, prvu informaciju o novinama u BOX paketu, građani su dobili u drugoj
polovini avgusta, na poleđini računa za mesec juli 2014. godine, kada su se već uveliko
primenjivali ti novi uslovi, iako je zakonska obaveza operatora da obavesti potrošače najmanje
30 dana pre početka primene „inovacija“.
Uostalom, da je Telekom Srbija hteo da stvarno blagovremeno obavesti potrošače o
promeni obima i cene usluga, mogao je svakom potrošaču koji je u poslednjih par meseci
potpisao Ugovor za paket BOX-4, da uputi obaveštenje putem interneta ili slanjem sms poruke.
Očigledno da to namerno nije urađeno, zbog čega sada građani koji imaju ugovor za
paket BOX-4 dobijaju velike račune, jer su se pridržavali potpisanog ugovora i mobilnim
telefonom pozivali fiksne telefone, što je navedenom „inovacijom“ ukinuto.
Zbog svega navedenog tražimo da novi uslovi za paket BOX-4 važe tek od
1. septembra 2014. godine i da ko ne želi da prihvati te izmene ima pravo na jednostrani
raskid ugovora ( članovi 88. i 89. Zakona o zaštiti potrošača).
Ali, nažalost, ovo nije jedini primer nepoštenog poslovanja, jer svi mobilni operatori
posluju po istom principu, kao da se dogovaraju.
Tako naprimer, iako je Zakon o zaštiti potrošača u članu 92. propisao obavezu trgovaca
koji pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa “da uspostave lako dostupne i besplatne
kontakt linije za pomoć potrošačima u vezi s priključenjem na distributivnu mrežu, kvalitetom i
korišćenjem usluga”, pozivom korisničkog servisa bilo kog mobilnog operatera dobićete
obaveštenje da se poziv naplaćuje.
Međutim tu nije kraj, jer pokušaj dobijanja ovog servisa kod pojedinih operatera je
nemoguća misija, pošto vas stalno obaveštavaju da su svi operateri zauzeti, što znači da
korisnički servisi nisu ni lako dostupni ni besplatni!
Zaokruživanje vremena razgovora na ceo minut je takođe nepošteno poslovanje, jer se
potrošaču može naplatiti samo stvarno pružena usluga.
I na kraju, ili možda na početku, kao primer nekorektnog odnosa je naplata usluge
uspostava poziva, kao posebne usluge iako je to sastavni deo pružanja usluge komunikacije, jer
bez uspostave poziva nema ni komunikacije.
Međutim Vip mobile, se od ostalih operatora razlikuje po posebnom odnosu prema
svojim korisnicima.
Kao što je poznato, Evropska komisija je još 2007. godine pokrenula postupak za
smanjenje cena telefoniranja u inostranstvu a ove godine i raspravu o ukidnju rominga. Bez
obzira na sve to, Vip mobile naplaćuje roming za svaki razgovor sa inostranstvom. Ako je po
definiciji roming, prenos podataka preko mreže koja ne pripada vašem mobilnom operateru,
onda naplata rominga od strane Vip mobile za razgovore iz Srbije sa korisnicima Vip mobile u
Hrvatskoj i Austriji predstavlja obmanu, jer se za prenos podataka koriste mreže čiji je većinski
vlasnik upravo Vip mobile.
A to se godinama radi.
I šta radi Republička agencija za elektronske komunikacija (RATEL), čija je prema
njihovom Statutu, između ostalog i obaveza Zaštita interesa korisnika elektronskih
komunikacija.
Ovakvim načinom poslovanja mobilni operateri su nezakonito uzeli veliku količinu
novca od svojh korisnika, a pošto je nemoguće svakome pojedinačno to vratiti, tražimo da se taj
novac uplati u budžet za pomoć građanima u otklanjanju štete nastale u poplavama.
Zbog svega navedenog pozivamo Republičku agenciju za elektronske komunikacije
(RATEL) da konačno otpočne sa obavljanjem obaveza koje su predviđene njihovim Statutom.
Niš, 01.09.2014. god.
PREDSEDNIK CENTRA FORUM
i član nacionalnog saveta za zaštitu
potrošača Vlade Republike Srbije
mr Jovan Jovanović
Download

Neposteno poslovanje MOB operatora