Lenovo
G400s/G405s/G400s Touch
G500s/G505s/G500s Touch
©Lenovo China 2013
sr-CS
Rev. CT01
Korisničko uputstvo
Pre korišćenja računara pročitajte bezbednosne napomene
i važne savete koji se nalaze u isporučenim uputstvima.
Beleške
• Pre upotrebe proizvoda, obavezno prvo pročitajte Lenovo Vodič za bezbednost i
opšte informacije.
• Neka uputstva u ovom vodiču mogu pretpostaviti da koristite operativni sistem
Windows® 8.1. Ukoliko koristite druge Windows operativne sisteme, neke
radnje mogu neznatno da se razlikuju. Ukoliko koristite druge operativne
sisteme, neke radnje možda nisu primenjive za vas.
• Funkcije opisane u ovom vodiču su zajedničke većini modela. Neke funkcije
možda neće biti dostupne na vašem računaru i/ili vaš računar može da
obuhvata funkcije koje nisu opisane u ovom korisničkom uputstvu.
• Ilustracije korišćene u ovom uputstvu su za Lenovo G500s osim ako nije
drugačije navedeno.
• Ilustracije u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od stvarnog proizvoda.
Molimo pogledajte stvarni proizvod.
Regulatorno obaveštenje
• Za detalje pogledajte opciju Guides & Manuals na adresi
http:// support.lenovo.com.
Drugo izdanje (avgust 2013.)
© Autorsko pravo Lenovo 2013.
Sadržaj
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom .............................................. 1
Pogled odozgo................................................................................................................1
Pogled sa leve strane ......................................................................................................9
Pogled sa desne strane..................................................................................................12
Pogled spreda ...............................................................................................................13
Pogled odozdo..............................................................................................................15
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1.................................... 17
Konfigurisanje operativnog sistema po prvi put ..........................................................17
Interfejsi operativnog sistema ......................................................................................17
Dugmad........................................................................................................................18
Prebacivanje računara u stanje spavanja ili njegovo isključivanje ..............................20
Rad ekrana osetljivog na dodir (na odabranim modelima) ..........................................22
Povezivanje sa bežičnom mrežom ...............................................................................25
Pomoć i podrška...........................................................................................................26
Poglavlje 3. Lenovo OneKey Recovery sistem .................................. 27
Poglavlje 4. Rešavanje problema ........................................................ 29
Često postavljana pitanja .............................................................................................29
Rešavanje problema .....................................................................................................32
Dodatak. Uputstva za KZJ (korisnički zamenljive jedinice) .............. 37
Zamena baterije............................................................................................................37
Zamena memorije ........................................................................................................38
Zamena kartice za bežični LAN...................................................................................41
Uklanjanje optičke disk jedinice ..................................................................................43
Zaštitni znakovi ..................................................................................... 44
i
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
Pogled odozgo -----------------------------------------------------------------------------------„ G400s/G405s
a
b
c
d
e
f
g
h
1
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
„ G400s Touch
a
b
c
d
e
f
g
h
2
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
„ G500s/G505s
a
b
c
d
e
f
i
g
h
3
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
„ G500s Touch
a
b
c
d
e
f
i
g
h
Napomena: Isprekidana područja pokazuju unutrašnje delove.
Pažnja:
•
4
Nemojte otvarati ploču monitora za više od 120 stepeni. Kada zatvarate ploču monitora, pazite da ne
ostavite olovke ili neke druge predmete između monitora i tastature. Inače, monitor se može oštetiti.
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
a Integrisana
kamera
Upotreba kamere za video komunikaciju.
b Bežične antene
Povezivanje sa bežičnim adapterom za prijem i slanje bežičnog
radija.
c Ekran računara
Pruža sjajan vizuelni rezultat.
Višedodirni ekran
(na odabranim
modelima)
LCD monitor sa LED pozadinskim osvetljenjem pruža sjajan
vizuelni rezultat. Višedodirna funkcija je dostupna na ovom
monitoru.
d Dugme za
napajanje
Pritisnite ovo dugme kako biste upalili računar.
e Dugme Novo
Kada je računar isključen ili kada je u stanju hibernacije,
pritisnite ovo dugme kako biste pokrenuli Lenovo OneKey
Recovery sistem ili uslužni program za instaliranje sistema
BIOS, ili kako biste ušli u meni za pokretanje sistema.
Beleške:
• Za detalje pogledajte „Poglavlje 3. Lenovo OneKey Recovery sistem“ na stranici 27.
• Ako je na vašem računaru unapred instaliran Linpus operativni sistem, OneKey Recovery sistem
nije dostupan.
f Indikatori statusa
sistema
Indikator za taster Caps lock
Indikator za taster Num lock (samo na modelima G500s/G505s/
G500s Touch)
g Ugrađen
mikrofon
Snima zvuk koji se može koristiti za video konferencije,
glasovne naracije ili audio snimke.
h Dodirna tabla
Dodirna tabla funkcioniše kao konvencionalni miš.
Dodirna tabla Da biste pomerali kursor na ekranu, povucite vrhom
prsta preko table u smeru u kojem želite da se kursor pomera.
Dugmad na dodirnoj tabli Funkcije leve/desne strane
odgovaraju funkcijama levog/desnog dugmeta miša na
konvencionalnom mišu.
Napomena: Možete uključiti/isključiti dodirnu tablu pritiskom na
i Numerička
tastatura
(G500s/G505s/
G500s Touch)
.
Za detalje pogledajte „Upotreba tastature“ na stranici 6.
5
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
„ Upotreba tastature
Vaš računar ima tastere sa brojevima i funkcijske tastere, a možda poseduje i
numeričku tastaturu (samo na modelima G500s/G505s/G500s Touch) objedinjenu u
standardnu tastaturu.
Numerička tastatura
G500s/G505s/G500s Touch
Tastatura ima odvojenu numeričku tastaturu. Da biste uključili ili isključili
numeričku tastaturu, pritisnite taster Num Lock.
6
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
„ Funkcijski tasteri na tastaturi
Možete brzo da pristupite određenim postavkama sistema pritiskanjem
odgovarajućih funkcijskih tastera.
G400s/G405s/G400s Touch
: Isključuje/uključuje zvuk.
Uključuje/isključuje režim rada
: u avionu.
: Smanjuje jačinu zvuka.
: Prikazuje sve aktivne aplikacije.
: Povećava jačinu zvuka.
Uključuje/isključuje pozadinsko
: osvetljenje na LCD ekranu.
: Zatvara trenutno aktivan prozor.
Otvara interfejs za prebacivanje
između uređaja za prikazivanje
: kako biste odabrali ovaj
notebook računar ili dodatni
ekran.
Osvežava radnu površinu ili
: trenutno aktivni prozor.
: Smanjuje osvetljenost ekrana.
Uključuje/isključuje dodirnu
: tablu.
: Povećava osvetljenost ekrana.
7
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
Kombinacije funkcijskih tastera
Kroz korišćenje funkcijskih tastera, možete odmah promeniti operativne funkcije.
Da biste koristili ovu funkciju, pritisnite i držite Fn a ; zatim pritisnite neki od
funkcijskih tastera b .
G400s/G405s/G400s Touch
b
a
G500s/G505s/G500s Touch
b
a
Sledi opis funkcije svakog funkcijskog tastera.
Fn + Home:
Aktivira funkciju pauze.
Fn + End:
Aktivira funkciju preloma.
Fn + PgUp:
Uključuje/isključuje listanje.
Fn + PgDn (G400s/
Aktivira funkciju umetanja.
G405s/G400s Touch):
Fn + PgDn (G500s/
Aktivira sistemski zahtev.
G505s/G500s Touch):
8
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
Pogled sa leve strane -------------------------------------------------------------------
a
b
c
d
a Konektor za
napajanje
Priključite napajanje ovde.
b Ventilacioni
otvori
Smanjuju unutrašnju toplotu.
e
f
Napomena: Uverite se da nijedan od ventilacionih otvora nije blokiran ili može doći do
pregrevanja računara.
c VGA port
Za povezivanje na spoljne uređaje računara.
d RJ-45 port
Za povezivanje računara sa Ethernet mrežom.
e HDMI port
Za povezivanje sa uređajima sa HDMI ulazom, kao što su TV
ili monitor.
f USB portovi
Za povezivanje sa USB uređajima.
Beleške:
• Plavi port podržava USB 3.0.
• Za detalje pogledajte „Povezivanje USB uređaja“ na stranici 10.
9
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
„ Povezivanje USB uređaja
Možete povezati USB uređaj sa računarom tako što ćete umetnuti USB priključak
(tip A) u USB port na vašem računaru.
Prvi put kada priključite USB uređaj u određeni USB port na računaru, Windows
automatski instalira upravljački program za taj uređaj. Nakon što je upravljački
program instaliran, možete da isključite i ponovo priključite uređaj bez obavljanja
dodatnih koraka.
Napomena: Obično, Windows otkrije novi uređaj nakon povezivanja, a zatim automatski instalira
upravljački program. Ipak, za neke uređaje ćete možda morati da instalirate upravljački
program pre priključivanja. Proverite dokumentaciju obezbeđenu od strane proizvođača
uređaja pre priključivanja uređaja.
Pre isključivanja USB uređaja za čuvanje podataka, pobrinite se da je vaš računar
završio sa prenosom podataka preko tog uređaja. Kliknite na ikonu Bezbedno ukloni
hardver i izbaci medijum na sistemskoj traci poslova na ekranu Windows radne
površine kako biste uklonili uređaj pre isključivanja.
Beleške:
• Ako vaš USB uređaj koristi kabl, prikopčajte uređaj na izvor napajanja pre spajanja. Inače, uređaj
možda neće biti prepoznat.
• Kada je u stanju spavanja, možete da koristite tastaturu samo umesto miša da biste probudili
računar.
10
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
„ Povezivanje Bluetooth uređaja
Ako vaš računar poseduje integrisanu Bluetooth adaptersku karticu, on može bežično
da se povezuje i da prenosi podatke na/sa drugih uređaja koji imaju omogućen
Bluetooth, kao što su notebook računari, PDA uređaji i mobilni telefoni. U
otvorenom prostoru podatke između ovih uređaja možete da prenosite preko najviše
10 metara razdaljine.
Napomena: Stvarni maksimalni domet može da varira usled interferencije i prepreka u prenosu. Za
najbolju brzinu prenosa, postavite uređaj što je bliže moguće računaru.
Omogućavanje Bluetooth i WLAN komunikacija na vašem računaru
Pritisnite taster
da biste napravili konfiguraciju.
Beleške:
• Kada ne morate da koristite Bluetooth funkciju, isključite je da biste sačuvali snagu baterije.
• Morate da uparite uređaj koji ima omogućen Bluetooth sa vašim računarom pre nego što budete
mogli da prenosite podatke između njih. Pročitajte dokumentaciju isporučenu sa uređajem koji ima
omogućen Bluetooth kako biste pronašli detalje o uparivanju uređaja sa vašim računarom.
11
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
Pogled sa desne strane --------------------------------------------------------------
a
b
a Kombinovani
audio konektor
c
d
e
Priključci na slušalice sa mikrofonom.
Beleške:
• Kao podrazumevano podešavanje, kombinovani audio konektor ne podržava konvencionalne
mikrofone.
• Funkcija snimanja možda neće biti podržana ako su prikopčane slušalice ili slušalice sa
mikrofonom neke druge kompanije, zbog različitih industrijskih standarda.
b Slot za
memorijsku
karticu
Ovde ubacite memorijske kartice (nije isporučeno).
Napomena: Za detalje pogledajte „Korišćenje memorijskih kartica (nije isporučeno)“ na
stranici 14.
c USB port
Povezuje sa USB uređajem.
Napomena: Za detalje pogledajte „Povezivanje USB uređaja“ na stranici 10.
d Optička disk
jedinica
Čita/narezuje optičke disk jedinice.
Napomena: Neki modeli poseduju lažnu optičku disk jedinicu.
Ovde priključite bezbednosnu bravu (nije isporučeno) da biste
e Slot za
Kensington bravu zaštitili vaš računar od krađe i neovlašćenog korišćenja.
Možete da pričvrstite bezbednosnu bravu na vaš računar kako
biste sprečili da ga neko ukloni bez dozvole.
Za detalje o instaliranju bezbednosne brave, molimo pogledajte
uputstva isporučena sa bezbednosnom bravom koju ste kupili.
12
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
Pogled spreda -------------------------------------------------------------------------------------
a
a Indikatori statusa
sistema
Simbol
Indikator napajanja
Indikator statusa baterije
Status indikatora Značenje
Upaljeno (neprekidno
belo)
Računar je uključen.
Trepćuće
Računar je u stanju spavanja.
Isključeno
Računar je isključen.
Upaljeno (neprekidno
belo)
Baterija je napunjena više od 20%.
Neprekidno žuto
Baterija je napunjena između 5% i 20%.
Brzo trepćuće žuto
Postoji problem sa baterijom ili vezom
sa baterijom.
Sporo trepćuće žuto
Baterija se puni. Kada se baterija napuni
20%, trepćuća boja se menja u belu.
Sporo trepćuće belo
Baterija je napunjena između 20% i
80% i još uvek se puni. Kada se baterija
napuni do 80%, svetlo će prestati da
trepće, ali će se punjenje nastaviti sve
dok baterija ne bude potpuno napunjena.
13
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
„ Korišćenje memorijskih kartica (nije isporučeno)
Računar podržava sledeće tipove memorijskih kartica:
• Secure Digital (SD) kartica
• MultiMediaCard (MMC)
Beleške:
• Ubacite samo jednu karticu u slot odjednom.
• Ovaj čitač kartica ne podržava SDIO uređaje (npr. SDIO Bluetooth itd.).
Umetanje memorijske kartice
1 Gurnite lažnu karticu dok ne čujete klik.
2 Lagano izvucite lažnu karticu iz slota za memorijsku karticu.
Napomena: Lažna kartica se koristi za sprečavanje ulaska prašine i čestica u unutrašnjost vašeg
računara kada slot za memorijsku karticu nije u upotrebi. Sačuvajte lažnu karticu za
upotrebu u budućnosti.
3 Prevucite memorijsku karticu unutra dok ne sedne na mesto.
Uklanjanje memorijske kartice
1 Gurnite memorijsku karticu dok ne čujete klik.
2 Lagano izvucite memorijsku karticu iz slota za memorijsku karticu.
Napomena: Pre vađenja memorijske kartice, onemogućite je kroz funkciju Bezbedno ukloni
hardver i izbaci medijum da biste izbegli oštećenje podataka.
14
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
Pogled odozdo -----------------------------------------------------------------------------------„ G400s/G405s/G400s Touch
a
b
c d
e
„ G500s/G505s/G500s Touch
a
b
c d
e
15
Poglavlje 1. Upoznavanje sa računarom
a Bravica za
bateriju - ručna
Ručna bravica za bateriju se koristi da bi baterija ostala čvrsto
na svom mestu.
b Baterija
c Bravica za
bateriju - sa
oprugom
Bravica sa oprugom za bateriju čvrsto drži bateriju na mestu.
d Ventilatori
Omogućavaju da vazduh ulazi u računar radi hlađenja.
e Zvučnici
Obezbeđuju audio izlaz.
16
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
Konfigurisanje operativnog sistema po prvi put -Možda ćete morati da podesite operativni sistem pri korišćenju po prvi put. Proces
konfiguracije može da sadrži sledeće procedure:
• Prihvatanje sporazuma o licenci za krajnjeg korisnika
• Konfigurisanje internet konekcije
• Registrovanje operativnog sistema
• Kreiranje korisničkog naloga
Interfejsi operativnog sistema ---------------------------------------------Windows 8.1 dolazi sa dva glavna korisnička interfejsa: Početni ekran i Windows
radna površina
Da biste se prebacili sa početnog ekrana na Windows radnu površinu, učinite jedno
od sledećeg:
• Izaberite pločicu Windows radne površine na početnom ekranu.
• Pritisnite Windows taster
+ D.
Da biste se prebacili sa radne površine na početni ekran, učinite jedno od sledećeg:
• Izaberite Početak
sa trake sa dugmadima.
• Pritisnite Windows taster
.
• Pomerite kursor u donji levi ugao i izaberite dugme Počni.
Početni ekran
Radna površina
17
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
Dugmad ----------------------------------------------------------------------------------------------------Dugmad predstavljaju dugmad za navigaciju koja vam omogućavaju da upravljate
svojim Windows® 8.1 iskustvom. U dugmad spadaju: Pretraži, Deli, Početak,
Uređaji i Postavke. Traka sa dugmadima je meni koji u sebi sadrži dugmad.
Ovih pet dugmadi omogućavaju nove i brže načine obavljanja mnogih osnovnih
zadataka i uvek su vam dostupni, bez obzira koju aplikaciju trenutno koristite.
Kako bi se dugmad prikazala, učinite sledeće:
• Pomerite kursor u gornji desni ili donji desni ugao, tako da se traka sa dugmadima
pojavi na ekranu.
• Pritisnite Windows taster
+ C.
Dugme za pretragu
Dugme Pretraži je moćan nov način da pronađete ono što tražite uključujući
postavke, datoteke, Veb slike, Veb video zapise, itd.
18
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
Dugme za deljenje
Dugme za deljenje vam omogućava da šaljete veze, fotografije i slično vašim
prijateljima i društvenim mrežama bez napuštanja aplikacije u kojoj se nalazite.
Dugme za pokretanje
Dugme za pokretanje je brz način da dođete do početnog ekrana.
Dugme za uređaje
Dugme Uređaji dozvoljava vam da se povežete ili pošaljete datoteke na bilo koji
spoljni uređaj, uključujući uređaje za igru, štampanje i izradu projekata.
Dugme za postavke
Dugme za postavke vam omogućava da obavljate osnovne zadatke, kao što je
postavljanje jačine zvuka ili isključivanje računara. Takođe, do kontrolne table
možete doći pomoću dugmeta za postavke, kada se nalazite na radnoj površini
ekrana.
19
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
Prebacivanje računara u stanje spavanja ili
njegovo isključivanje -------------------------------------------------------------------Kada završite rad sa računarom možete da ga stavite u stanje spavanja ili da ga
isključite.
„ Stavljanje računara u stanje spavanja
Ako ćete od računara biti udaljeni samo nakratko, prebacite ga u stanje spavanja.
Kada je računar u stanju spavanja, možete ga brzo probuditi kako bi nastavili
korišćenje, zaobilazeći proces pokretanja.
Kako biste stavili računar u stanje spavanja, učinite jedno od sledećeg:
• Zatvorite poklopac monitora.
• Pritisnite dugme za napajanj.
• Otvorite dugmad i izaberite Postavke
→ Napajanje
→ Stanje
spavanja.
Napomena: Sačekajte da lampica koja označava uključen računar počne treptati (pokazujući da je
računar u stanju spavanja) pre nego pomaknete vaš računar. Pomicanje vašeg računara
dok se čvrsti disk okreće može oštetiti čvrsti disk, uzrokujući gubitak podataka.
Kako biste probudili računar, učinite jedno od sledećeg:
• Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.
Napomena: Ako se računar ne probudi nakon pritiska na neki od tastera na tastaturi, to znači da je
računar ušao u poboljšani režim uštede energije.
• Pritisnite dugme za napajanje.
20
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
„ Isključivanje računara
Ukoliko duže vreme nećete koristiti svoj računar, isključite ga.
Da biste isključili računar:
1 Otvorite dugmad i izaberite Postavke
2 Izaberite Napajanje
.
→ Isključi.
21
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
Rad ekrana osetljivog na dodir (na odabranim
modelima) ----------------------------------------------------------------------------------------------Ploča monitora može prihvatiti ulazne uređaje kao što je tablet, koristeći svoj
potpuno funkcionalan višedodirni ekran, ili kao tradicionalni notebook računar,
koristeći tastaturu i dodirnu tablu.
„ Višedodirni pokreti
Možete da dodirnete ekran sa jednim ili više prstiju kako bi obavili različite zadatke.
Često korišćeni pokreti
Obavljeni zadaci
Broj
korišćenih
prstiju
Obavlja neke radnje, kao
što su pokretanje
aplikacija, otvaranje veze
ili izvođenje komandi.
Slično kao levi klik
mišem.
jedan
Omogućava vam da
vidite detaljne
informacije pre odabira
radnje. Takođe, može
otvoriti meni sa više
opcija. Slično pritisku na
dugme i listanju pomoću
miša.
jedan
Dodir
Dodirnite jednom kratko stavku.
Pritisnuti i držati
Pritisnite prstom i sačekajte trenutak.
22
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
(nastavljeno)
Često korišćeni pokreti
Umanjivanje pomicanjem prstiju
Pomičite dva prsta zajedno ili odvojeno dok
dodirujete ekran.
Obavljeni zadaci
Broj
korišćenih
prstiju
Uvećava i smanjuje na
vizualnim aplikacijama,
kao što su slike i mape.
Takođe, omogućava
preskakanje na početak
ili kraj liste.
dva
Rotiranje okreće objekat.
(Napomena: Ne mogu se
sve stavke okrenuti,
zavisi od aplikacije.)
dva ili više
Lista ili se kreće kroz
liste i stranice, ali možete
da koristiti i za
pomeranje objekta ili za
crtanje i pitanje, u
zavisnosti od aplikacije.
Slično pritisku i držanju
kako bi se listalo pomoću
miša.
jedan
Rotirati
Stavite dva ili više prstiju na stavku a zatim
okrenite ruku.
Prevući
Prevucite prst preko ekrana.
23
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
(nastavljeno)
Često korišćeni pokreti
Obavljeni zadaci
Broj
korišćenih
prstiju
Brzo prevlačenje
Počnite od bilo koje ivice ekrana, zatim brzo
prevucite prema centru.
• Prevlačenje sa donje
ili gornje ivice
prikazuje komande
aplikacija, uključujući
čuvanje, uređivanje i
brisanje. To može da
se koristi i za spuštanje
ili zatvaranje trenutno
otvorene aplikacije.
Slično kao desni klik
mišem na aplikaciju.
jedan
• Prevlačenje sa leve
strane prikazuje listu
aplikacija koje su
trenutno aktivne u
pozadini.
• Prevlačenje sa desne
ivice ekrana prikazuje
dugmad. Slično
postavljanju miša u
donji desni ugao
ekrana.
24
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
Povezivanje sa bežičnom mrežom -----------------------------------Uključivanje bežične veze
Da biste aktivirali bežične funkcije, učinite jedno od sledećeg:
• Pritisnite
kako biste isključili režim rada u avionu.
• Otvorite dugmad i izaberite Postavke
→
da biste otvorili stranicu za
konfigurisanje mreže. Zatim prebacite prekidač za režim rada u avionu u položaj
Isključeno.
Povezivanje sa bežičnom mrežom
Nakon aktiviranja bežične kartice, računar će automatski skenirati dostupne bežične
mreže i prikazati ih na listi bežičnih mreža. Radi povezivanja sa nekom bežičnom
mrežom, kliknite na naziv mreže na listi i zatim kliknite na Poveži se.
Napomena: Neke mreže zahtevaju bezbednosni ključ ili lozinku za vezu. Da biste se povezali sa
jednom od tih mreža, od administratora mreže ili dobavljača internet usluga (ISP)
potražite bezbednosni ključ ili lozinku.
25
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
Pomoć i podrška ------------------------------------------------------------------------------Ukoliko imate problema sa korišćenjem sistema, pogledajte datoteku Windows
pomoć i podrška. Kako bi otvorili datoteku Windows pomoć i podrška učinite
sledeće:
• Izaberite dugme za postavke, zatim izaberite Pomoć.
• Pritisnite F1 ili Fn + F1 (u zavisnosti od rasporeda na tastaturi).
Možete pročitati Windows pomoć i podrška datoteku na svom računaru. Takođe,
možete dobiti pomoć na mreži klikom na jedne od dve veze koje se nalaze na listi
pod Više za istraživanje.
Napomena: Windows 8.1 takođe obezbeđuje aplikaciju Pomoć+Saveti. Možete je naći na početnom
ekranu, da biste stekli više informacija o novim karakteristikama sistema Windows 8.1.
26
Poglavlje 3. Lenovo OneKey Recovery sistem
Lenovo OneKey Recovery sistem je softver dizajniran za pravljenje rezervnih kopija
i oporavak vašeg računara. Možete ga koristiti za vraćanje sistemske particije u
originalno stanje u slučaju pada sistema. Takođe, možete da kreirate rezervne kopije
za laku obnovu po potrebi.
Beleške:
• Ako je na vašem računaru unapred instaliran GNU/Linux operativni sistem, OneKey Recovery
sistem nije dostupan.
• Kako biste iskoristili karakteristike OneKey Recovery sistema, vaš čvrsti disk već sadrži skrivenu
particiju kako bi sačuvao datoteku sistema i datoteku OneKey Recovery sistema. Ova
podrazumevana particija je skrivena iz bezbednosnih razloga, što objašnjava zašto je slobodan
prostor na disku manji od navedenog.
„ Pravljenje rezervnih kopija sistemske particije
Možete napraviti rezervnu kopiju sistemske particije u datoteku slikovnih podataka.
Kako biste napravili rezervnu kopiju sistemske particije:
1 Pritisnite dugme Novo da biste pokrenuli Lenovo OneKey Recovery sistem.
2 Kliknite System Backup (Rezervna kopija sistema).
3 Odaberite lokaciju za rezervnu kopiju i zatim kliknite Next (Dalje) kako bi
spremanje započelo.
Beleške:
• Možete odabrati lokaciju za spremanje rezervne kopije na lokalnom čvrstom disku ili na eksternom
uređaju za spremanje.
• Proces spremanja rezervne kopije može potrajati.
• Proces spremanja rezervne kopije je dostupan jedino kad se Windows može normalno pokrenuti.
„ Obnova
Možete obnoviti sistemsku particiju u njeno originalno stanje ili u prethodno
spremljenu kopiju. Kako biste obnovili sistemsku particiju:
1 Pritisnite dugme Novo da biste pokrenuli Lenovo OneKey Recovery sistem.
2 Kliknite System Recovery (Oporavak sistema). Računar će se ponovno pokrenuti na
obnovu okruženja.
3 Da biste obnovili sistemsku particiju u njeno originalno stanje ili u prethodno
spremljenu kopiju sledite uputstva na ekranu.
27
Poglavlje 3. Lenovo OneKey Recovery sistem
Beleške:
• Proces obnove je nepovratan. Pobrinite se da sačuvate sve podatke koje želite na sistemskoj
particiji pre početka procesa obnove.
• Proces obnove može potrajati. Budite sigurni da ste priključili vaš računar na napajanje tokom
procesa obnove.
• Potrebno je slediti prethodna uputstva ukoliko je moguće normalno pokretanje operativnog sistema
Windows.
Ukoliko nije moguće pokrenuti operativni sistem Windows, sledite dolenavedene
korake kako biste pokrenuli Lenovo OneKey Recovery sistem:
1 Isključite računar.
2 Pritisnite Novo dugme. Sa menija Novo Button Menu (Meni dugmeta Novo),
izaberite opciju System recovery (Oporavak sistema) i pritisnite taster Enter.
28
Poglavlje 4. Rešavanje problema
Često postavljana pitanja -----------------------------------------------------------------Ovaj odlomak prikazuje često postavljana pitanja po kategoriji.
„ Pronalaženje informacija
Koje mere bezbednosti treba da pratim prilikom korišćenja računara?
Lenovo Vodič za bezbednost i opšte informacije koji je došao uz vaš računar sadrži
mere bezbednosti za korišćenje računara. Pročitajte i sledite sve mere bezbednosti
prilikom korišćenja računara.
Gde mogu pronaći specifikacije hardvera za svoj računar?
Specifikacije hardvera za vaš računar možete pronaći na štampanim flajerima koji
su isporučeni uz računar.
Gde mogu pronaći informacije o garanciji?
Za garanciju koja se odnosi na vaš računar, uključujući period garancije i tip
garancijske usluge, pogledajte Lenovo flajer o ograničenoj garanciji koji je
isporučen uz računar.
„ Upravljački programi i unapred instaliran softver
Gde se nalaze instalacioni diskovi za Lenovo unapred instalirani softver (softver na
radnoj površini)?
Uz vaš računar nisu isporučeni instalacioni diskovi za Lenovo unapred instalirani
softver. Ukoliko morate ponovo da instalirate unapred instalirani softver,
instalacioni program možete pronaći na D particiji vašeg čvrstog diska. Ukoliko tu
ne možete da pronađete instalacioni program, preuzmite ga sa Lenovo Veb stranice
za podršku korisnicima.
Gde mogu pronaći upravljačke programe za različite hardver uređaje mog
računara?
Ukoliko je na vaš računar unapred instaliran Windows operativni sistem, Lenovo
pruža upravljačke programe za sve hardverske uređaje koji su vam potrebni na D
particiji vašeg čvrstog diska. Takođe, možete preuzeti najnovije upravljačke
programe sa Lenovo Veb stranice za podršku korisnicima.
29
Poglavlje 4. Rešavanje problema
„ Lenovo OneKey Recovery sistem
Gde su diskovi za obnovu?
Uz vaš računar nisu isporučeni diskovi za obnovu. Koristite Lenovo OneKey
Recovery sistem ukoliko morate da vratite sistem na fabričko stanje.
Šta mogu učiniti ukoliko proces spremanja rezervne kopije ne uspe?
Ukoliko možete pokrenuti spremanje rezervne kopije ali zakaže tokom procesa,
probajte sledeće:
1 Zatvorite sve otvorene programe, i zatim ponovno pokrenite proces spremanja
rezervne kopije.
2 Proverite da li je odredišni medijum oštećen. Izaberite drugu putanju i
pokušajte ponovo.
Kada treba da obnovim sistem na njegovo fabričko stanje?
Koristite ovu funkciju kada operativni sistem ne može da se pokrene. Ako na
sistemskoj particiji postoje važni podaci, pre početka obnove napravite rezervnu
kopiju.
„ Uslužni program za instaliranje sistema BIOS
Šta je uslužni program za instaliranje sistema BIOS?
Uslužni program za instaliranje sistema BIOS je softver na bazi ROM-a. On
komunicira osnovne informacije o računaru i pruža opcije za podešavanje uređaja
za pokretanje, bezbednost, režim hardvera i ostale korisničke preference.
Kako mogu pokrenuti uslužni program za instaliranje sistema BIOS?
Kako bi pokrenuli uslužni program za instaliranje sistema BIOS:
1 Isključite računar.
2 Pritisnite Novo dugme i zatim izaberite BIOS Setup (podešavanje BIOS-a).
Kako mogu da promenim režim pokretanja?
Postoje dva načina pokretanja: UEFI i Legacy Support (Podrška za zastareli
sistem). Da biste promenili način pokretanja, pokrenite uslužni program za
instaliranje sistema BIOS i podesite način pokretanja na UEFI ili Legacy Support
(Podrška za zastareli sistem) na meniju za pokretanje.
30
Poglavlje 4. Rešavanje problema
Kad je potrebno da promenim način pokretanja?
Predodređeni način pokretanja za vaš računar je UEFI način. Ukoliko je potrebno
da instalirate zastareli operativni sistem, kao što su Windows (to jest, bilo koji
operativni sistem pre sistema Windows 8), Linux ili Dos itd. na vaš računar,
potrebno je da prvo promenite način pokretanja na Legacy Support (Podrška za
zastareli sistem). Nije moguće instalirati zastareli operativni sistem, kao što su
Windows, Linux ili Dos itd. ako ne promenite način pokretanja.
„ Pomoć
Kako mogu kontaktirati centar za podršku korisnicima?
Pogledajte „Poglavlje 3. Dobijanje pomoći i servisa“ u Lenovo Vodiču za
bezbednost i opšte informacije.
31
Poglavlje 4. Rešavanje problema
Rešavanje problema ----------------------------------------------------------------------------Problemi sa prikazom
Kada uključim računar, ništa
se ne pojavljuje na ekranu.
• Ukoliko je ekran prazan, proverite da je:
- Baterija je pravilno postavljena.
- Napajanje je priključeno na računar, a kabl je uključen u
ispravan ulaz za struju.
- Računar je uključen. (Za potvrdu ponovo pritisnite
dugme za napajanje.)
• Ukoliko su ove stavke ispravno podešene, a ekran je i dalje
prazan, odnesite računar na servis.
Kada uključim računar, na
praznom ekranu se
pojavljuje samo beli kursor.
• Vratite rezervne kopije datoteka u vaše Windows
okruženje ili celokupan sadržaj vašeg čvrstog diska na
njegov prvobitni fabrički sadržaj korišćenjem Lenovo
OneKey Recovery sistema. Ukoliko još uvek na ekranu
vidite samo kursor, odnesite računar na servis.
Moj ekran se isprazni dok je
računar uključen.
• Moguće da je uključen čuvar ekrana ili upravljač
napajanjem. Da biste izašli iz čuvara ekrana ili probudili
računar iz stanja spavanja, učinite sledeće:
- Dodirnite dodirnu tablu.
- Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.
- Pritisnite dugme za napajanje.
- Pritisnite taster F9 (
) da biste potvrdili da li je
pozadinsko svetlo za LCD ekran isključeno.
32
Poglavlje 4. Rešavanje problema
Problemi sa lozinkom za BIOS
Zaboravio/la sam šifru.
• Ukoliko zaboravite svoju korisničku lozinku, pitajte
administratora sistema da ponovo podesi vašu korisničku
lozinku.
• Ukoliko ste zaboravili lozinku vašeg čvrstog diska,
Lenovo ovlašćeni serviser ne može ponovo da podesi vašu
lozinku ili da povrati podatke sa vašeg čvrstog diska.
Morate odneti računar u Lenovo ovlašćeni servis ili
predstavništvo kako bi vam popravili čvrsti disk. Dokaz o
kupovini je potreban, a naplatiće vam se naknada za delove
i servis.
• Ukoliko ste zaboravili svoju administratorsku lozinku,
Lenovo ovlašćeni serviser ne može ponovo da podesi vašu
lozinku. Morate odneti računar u Lenovo ovlašćeni servis
ili predstavništvo kako bi vam popravili sistemsku ploču.
Dokaz o kupovini je potreban, a naplatiće vam se naknada
za delove i servis.
Problemi sa stanjem spavanja
Pojavi se poruka da je
stanje baterije kritično, a
računar se odmah isključi.
• Baterija slabi. Povežite napajanje za računar ili zamenite
bateriju potpuno napunjenom baterijom.
Računar ulazi u stanje
spavanja odmah nakon
samostalnog testa Poweron self-test (POST).
• Proverite da je:
- Baterija napunjena.
- Radna temperatura unutar prihvatljivog opsega.
Pogledajte „Poglavlje 2. Informacije za upotrebu i
održavanje“ u Lenovo Vodiču za bezbednost i opšte
informacije.
Napomena: Ukoliko je baterija napunjena i temperatura je unutar opsega, odnesite računar na servis.
33
Poglavlje 4. Rešavanje problema
Računar ne izlazi iz stanja
spavanja i računar ne radi.
• Ukoliko je računar u stanju spavanja, prikopčajte ga na
napajanje, a zatim pritisnite bilo koji taster ili dugme za
napajanje.
• Ukoliko se sistem i dalje ne budi, ako je prestao da reaguje
ili ga nije moguće isključiti, ponovo pokrenite računar.
Podaci koji nisu sačuvani mogu se izgubiti. Da biste
ponovo pokrenuli računar, pritisnite i držite dugme za
napajanje u trajanju od 4 sekunde ili više. Ukoliko računar
još uvijek nije ponovo pokrenut, izvadite napajanje i
bateriju.
Problemi sa pločom monitora
Ekran je prazan.
• Uradite sledeće:
- Ukoliko koristite napajanje ili bateriju, i ako je indikator
statusa baterije uključen, pritisnite taster F12 (
) da
biste posvetlili ekran.
- Ukoliko indikator napajanja trepće, pritisnite dugme za
napajanje da biste probudili računar iz stanja spavanja.
- Ako problem potraje, sledite rešenje za sledeći problem
„Ekran je nečitljiv ili iskrivljen“.
- Pritisnite taster F9 (
) da biste potvrdili da li je
pozadinsko svetlo za LCD ekran isključeno.
Ekran je nečitljiv ili iskrivljen. • Proverite da je:
- Upravljački program za ekran pravilno instaliran.
- Rezolucija ekrana i kvalitet boje ispravno podešeni.
- Tip monitora je ispravan.
Na ekranu se pojavljuju
neispravni znakovi.
34
• Da li su operativni sistem ili programi ispravno instalirani?
Ukoliko su ispravno instalirani i konfigurisani, odnesite
računar na servis.
Poglavlje 4. Rešavanje problema
Problemi sa zvukom
Iz zvučnika se ne čuje zvuk
čak i kad je pojačan.
• Proverite da je:
- Funkcija nečujno isključena.
- Kombinovani audio konektor se ne koristi.
- Zvučnik je izabran kao uređaj za reprodukciju.
Problemi sa baterijom
Vaš računar se gasi pre
nego što indikator baterije
pokaže da je prazna.
-iliVaš računar radi nakon što
indikator baterije pokaže da
je prazna.
• Ispraznite i napunite bateriju.
Računar ne radi sa punom
baterijom.
• Zaštita baterije može biti aktivna. Isključite računar na
minut kako bi resetovali zaštitu; zatim ponovo uključite
računar.
Problemi sa čvrstim diskom
Čvrsti disk ne radi.
• U meniju Boot (Pokretanje) u uslužnom programu za
instaliranje sistema BIOS, proverite da li je čvrsti disk
pravilno uključen u EFI uređaj.
Problemi sa OneKey Recovery sistemom
Nije moguće kreirati
rezervnu kopiju.
• Trenutno ne koristite Windows operativni sistem.
• Nema dovoljno prostora za skladištenje rezervne kopije
podataka. Moraćete da oslobodite više prostora na čvrstom
disku na particiji za rezervnu kopiju.
Nije moguće obnavljanje
sistemske particije na njeno
fabričko podešavanje.
• Sistemska particija, kao što je veličina particije ili
kapacitet uređaja je izmenjen.
35
Poglavlje 4. Rešavanje problema
Ostali problemi
Vaš računar ne reaguje.
• Da biste isključili računar, pritisnite i držite dugme za
napajanje u trajanju od 4 sekundi ili više. Ukoliko računar
još uvek ne reaguje, iskopčajte napajanje od računara.
• Moguće da se vaš računar zaključa kada uđe u stanje
spavanja za vreme komunikacije. Isključite tajmer za
stanje spavanja dok radite na mreži.
Računar se ne pokreće iz
uređaja koji želite.
• Pogledajte meni Boot (Pokretanja) u uslužnom programu
za instaliranje sistema BIOS. Pobrinite se da je UEFI u
uslužnom programu za podešavanje sistema BIOS podešen
tako da se računar pokrene iz uređaja koji želite.
• Takođe se pobrinite da je omogućen uređaj sa kojeg se
računar pokreće. Uverite se da je u meniju Boot
(Pokretanje) u uslužnom programu za instaliranje sistema
BIOS, uređaj uključen na listu EFI.
• Dok je računar isključen, pritisnite dugme Novo kako biste
izabrali uređaj sa kojeg želite da se uređaj pokrene.
Povezani spoljašnji uređaj
ne radi.
• Ne uključujte ili isključujte nikakav kabl spoljašnjeg
uređaja osim onog za USB dok je računar uključen inače
može doći do oštećenja računara.
• Kada koristite spoljašnje uređaje sa visokom potrošnjom
energije kao što je spoljašnja USB optička disk jedinica,
koristite spoljašnje napajanje. Inače, uređaj možda neće
biti prepoznat, ili će se sistem ugasiti.
36
Dodatak. Uputstva za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
Beleške:
• Ilustracije korišćene u ovom dodatku su za Lenovo G500s, osim ako nije drugačije navedeno.
• Sledeći koraci u vezi sa nadogradnjom i zamenom uređaja mogu neznatno da se razlikuju između
uređaja G500s i G400s/G405s/G400s Touch/G505s/G500s Touch.
• Uverite se da je baterija izvađena pre zamene bilo kog uređaja.
Zamena baterije --------------------------------------------------------------------------------Napomena: Koristite samo bateriju koju je obezbedio Lenovo. Svaka druga baterija bi mogla da se
zapali ili da eksplodira.
Da biste zamenili bateriju, učinite sledeće:
1 Isključite računar. Iskopčajte napajanje i sve kablove iz računara.
2 Zatvorite ekran i okrenite računar.
3 Otključajte ručnu bravicu a . Gurnite bravicu sa oprugom u položaj za
otključano b kako biste izbacili bateriju. Podignite unutrašnju ivicu baterije,
okrećući je oko ose na spoljnjoj ivici c . Gurnite bateriju u naznačenom pravcu
da biste je izvadili d .
Napomena: Nemojte da rotirate bateriju za više od 45 stepeni, u suprotno biste je mogli oštetiti.
4 Postavite potpuno napunjenu bateriju.
5 Gurnite ručnu bravicu za bateriju u zaključani položaj.
6 Ponovo okrenite računar.
7 Povežite napajanje i kablove sa računarom.
d
c
a
d
b
37
Dodatak. Uputstva za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
Zamena memorije ----------------------------------------------------------------------------Možete povećati količinu memorije u računaru instaliranjem niskonaponske
sinhrone dinamičke memorije sa direktnim pristupom i dvostrukom brzinom prenosa
podataka vrste 3 (DDR3L SDRAM) koja je opciono dostupna u slotu za memoriju na
vašem računaru. DDR3L SDRAM moduli su dostupni sa različitim kapacitetima.
Napomena: Koristite samo tipove memorije koje podržava vaš računar. Ako nepravilno montirate
opcionu memoriju ili instalirate tip memorije koji nije podržan, oglasiće se zvuk
upozorenja kada budete pokušali da pokrenete računar.
Da biste instalirali DDR3L SDRAM modul, učinite sledeće:
1 Dodirnite metalni sto ili uzemljeni metalni predmet kako biste smanjili statički
elektricitet u telu, koji bi mogao da ošteti DDR3L SDRAM modul. Nemojte da
dodirujete ivicu s kontaktima DDR3L SDRAM modula.
2 Isključite računar. Iskopčajte napajanje i sve kablove iz računara.
3 Zatvorite ekran i okrenite računar.
4 Ponovo izvadite bateriju.
5 Skinite poklopac sa odeljka sa slotom za čvrsti disk/memoriju/centralni procesor/
karticu za bežični LAN.
a. Olabavite šrafove koji pričvršćuju poklopac odeljka a .
b.Skinite poklopac odeljka b .
a
a
b
a
38
Dodatak. Uputstva za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
6 Ako su dva DDR3L SDRAM modula već instalirana u slot za memoriju, izvadite
jedan od njih kako biste napravili mesta za novi tako što ćete istovremeno
pritisnuti bravice na obe ivice priključnice. Obavezno sačuvajte stari DDR3L
SDRAM modul za buduću upotrebu.
b
a
a
7 Poravnajte zarez na DDR3L SDRAM modulu sa izbočinom na priključnici i
nežno umetnite DDR3L SDRAM modul u priključnicu pod uglom od 30-45°.
8 Pritiskajte DDR3L SDRAM modul ka unutra ka priključnici sve dok bravice na
obe ivice priključnice ne budu gurnute u zatvoreni položaj.
b
a
9 Nakon poravnanja žabica za spajanje sa odgovarajućim rupama, ponovo
montirajte poklopac odeljka.
0 Ponovo postavite i pričvrstite šrafove.
A Ponovo postavite bateriju.
B Ponovo okrenite računar.
C Ponovo povežite napajanje i kablove sa računarom.
39
Dodatak. Uputstva za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
Napomena: Ako se na računaru koji servisirate koristi samo jedan DDR3L SDRAM modul, kartica
mora da bude postavljena u SLOT-0 (
: donji slot), a ne u SLOT-1 (
: gornji slot).
b
a
Da biste se uverili da je DDR3L SDRAM modul pravilno montiran, učinite sledeće:
1 Uključite računar.
2 Držite kombinaciju tastera Fn + F2 tokom pokretanja. Otvoriće se ekran
uslužnog programa za instaliranje sistema BIOS. Opcija System Memory
(Sistemska memorija) će prikazivati ukupnu količinu memoriju instaliranu na
računaru.
40
Dodatak. Uputstva za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
Zamena kartice za bežični LAN -------------------------------------------Da biste zamenili karticu za bežični LAN, učinite sledeće:
1 Isključite računar. Iskopčajte napajanje i sve kablove iz računara.
2 Zatvorite ekran računara i okrenite računar.
3 Izvadite bateriju.
4 Skinite poklopac sa odeljka sa slotom za čvrsti disk/memoriju/centralni procesor/
karticu za bežični LAN.
5 Iskopčajte dva kabla za bežični LAN (jedan crni, jedan beli) a .
1
Napomena: Kartica za bežični LAN u izabranim modelima može da ima samo jedan kabl (crni).
6 Izvadite šraf koji pričvršćuje karticu za bežični LAN b .
2
41
Dodatak. Uputstva za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
7 Izvadite karticu za bežični LAN c .
3
8 Postavite novu karticu za bežični LAN.
9 Ponovo postavite i pričvrstite šraf.
0 Ponovo povežite dva kabla za bežični LAN (jedan crni, jedan beli).
Napomena: Prilikom postavljanja ili ponovnog postavljanja kartice za bežični LAN:
• Kod modela sa karticom za bežični LAN koja ima dva kabla:
Utaknite crni kabl (MAIN) u konektor sa oznakom M(MAIN).
Utaknite beli kabl (AUX) u konektor sa oznakom A(AUX).
• Kod modela sa karticom za bežični LAN koja ima samo jedan kabl, utaknite crni kabl
(MAIN) u konektor sa oznakom M(MAIN).
A Ponovo postavite poklopac odeljka i pričvrstite šrafove.
B Ponovo postavite bateriju.
C Ponovo okrenite računar.
D Ponovo povežite napajanje i kablove sa računarom.
42
Dodatak. Uputstva za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
Uklanjanje optičke disk jedinice ----------------------------------------Da biste izvadili optičku disk jedinicu, učinite sledeće:
1 Skinite poklopac sa odeljka sa slotom za čvrsti disk/memoriju/centralni procesor/
karticu za bežični LAN.
2 Izvadite šraf prikazan na ilustraciji a .
3 Nežno izvucite optičku disk jedinicu b .
a
b
Sledeća tabela sadrži listu KZJ-ova (korisnički zamenljive jedinice) vašeg računara i
informiše vas o tome gde se nalaze uputstva za zamenu.
Poster sa
instalacijom
Napajanje
Korisničko
uputstvo
O
Kabl za napajanje
O
Baterija
O
O
Memorija
O
Kartica za bežični LAN
O
Optička disk jedinica
O
43
Zaštitni znakovi
Sledeći termini su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije
Lenovo u Srbiji, ostalim zemljama ili oboje.
Lenovo
OneKey
Microsoft i Windows su zaštitni znakovi korporacije Microsoft u Sjedinjenim
Američkim Državama, drugim zemljama ili oboje.
Drugi nazivi kompanija, proizvoda ili usluga mogu biti zaštitni znakovi ili oznake
usluga drugih.
44
Beleške
• Pre upotrebe proizvoda, obavezno prvo pročitajte Lenovo Vodič za bezbednost i
opšte informacije.
• Neka uputstva u ovom vodiču mogu pretpostaviti da koristite operativni sistem
Windows® 8.1. Ukoliko koristite druge Windows operativne sisteme, neke
radnje mogu neznatno da se razlikuju. Ukoliko koristite druge operativne
sisteme, neke radnje možda nisu primenjive za vas.
• Funkcije opisane u ovom vodiču su zajedničke većini modela. Neke funkcije
možda neće biti dostupne na vašem računaru i/ili vaš računar može da
obuhvata funkcije koje nisu opisane u ovom korisničkom uputstvu.
• Ilustracije korišćene u ovom uputstvu su za Lenovo G500s osim ako nije
drugačije navedeno.
• Ilustracije u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od stvarnog proizvoda.
Molimo pogledajte stvarni proizvod.
Regulatorno obaveštenje
• Za detalje pogledajte opciju Guides & Manuals na adresi
http:// support.lenovo.com.
Drugo Izdanje (avgust 2013.)
© Autorsko pravo Lenovo 2013.
Lenovo
G400s/G405s/G400s Touch
G500s/G505s/G500s Touch
©Lenovo China 2013
sr-CS
Rev. CT01
Korisničko uputstvo
Pre korišćenja računara pročitajte bezbednosne napomene
i važne savete koji se nalaze u isporučenim uputstvima.
Download

G400s&G405s&G400s Touch&G500s&G505s&G500s