SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.com
Navigacioni sistem Amundsen+
Uputstvo za upotrebu
Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid
Navigacní systém srbsky 05.2012
S00.5610.83.34
3T0 012 149 FJ
Predgovor
Odlučili ste se za ŠKODA vozilo koje je opremljeno navigacionim sistemom Amundsen+ (u daljem tekstu označen samo kao radio-navigacioni sistem) - zahvaljujemo Vam na poverenju.
Iz tog razloga Vam preporučujemo da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i tako brže i u potpunosti
upoznate svoj radio-navigacioni sistem.
Ako i posle toga budete imali neka pitanja ili probleme u vezi s vašim navigacionim sistemom, obratite se
ovlašćenom ŠKODA servisnom partneru ili uvozniku.
Zakonske odredbe u zemlji, koje odstupaju od odredba datih ovde, imaju prednost u odnosu na informacije
date u ovom uputstvu za upotrebu.
Želimo Vam puno zadovoljstva sa Vašim radio-navigacionim sistemom i prijatnu vožnju.
Vaš ŠKODA AUTO a.s. (u nastavku samo ŠKODA)
PHONE- režim rada
Sadržaj
Opšte napomene
Glavni meni TELEPHONE
15
3
16
3
Podešavanja u PHONE-režimu rada
17
3
Objašnjenje simbola
Bitne napomene
Osnovna podešavanja
NAV-režim rada (navigacija)
8
RADIO- modus
Glavni meni RADIO
Podešavanja u RADIO-modusu
15
Telefonski razgovor i funkcije tokom telefonskog
razgovora
Uputstvo za upotrebu
Podešavanja sistema i zvuka
Uparivanje mobilnog telefona ili Bluetooth®
uređaja sa navigacionim sistemom
9
9
Uvodne informacije
18
Navigacioni podaci i memorijska kartica
19
Glavni meni Navigation
19
Podešavanja u (NAV) u navigacionom režimu
rada
20
Digitalni radio DAB
10
Ciljevi
21
Saobraćajne radio službe TP
10
Navođenje ka cilju
22
MEDIA- režim rada
TMC režim rada
Glavni meni MEDIA
11
Prikazivanje TMC-informacija o saobraćaju
25
Podešavanje režima radija MEDIA
11
Opcije reprodukcije
11
Podešavanja radio prenosa informacija o
saobraćaju TP i TMC informacija o saobraćaju
25
Uvodne informacije o CD režimu
12
Memorijska kartica
12
Eksterni izvori
13
Zahtevi za izvore medija i audio datoteke
14
2
Sadržaj
Spisak pojmova
Garancija
Opšte napomene
Za ovaj uređaj važe isti uslovi garancije kao za nova vozila. Pogledajte servisni
plan.
Uputstvo za upotrebu
U ovom uputstvu za upotrebu opisane su sve moguće varijante opreme, a da pritom nisu označene kao posebna oprema, varijanta vezana za određeni model ili
oprema za određeno tržište.
Čišćenje ekrana
OPREZ
U vašem vozilu zato ne moraju da budu zastupljene sve komponente opreme
koje su opisane u ovom uputstvu za upotrebu.
Informacije o obimu opreme vozila potražite u dokumentima koje ste dobili
prilikom kupovine vozila. Dodatne informacije ćete dobiti od prodavca ŠKODA vozila.
Ð
Ne koristite rastvarače koji mogu oštetiti površinu displeja, poput benzina ili terpentina.
■ Pažljivo koristite ekran jer može doći do stvaranja udubljenja ili ogrebotina usled
pritiskanja prstima ili dodira sa oštrim predmetima.
■
Ð
Napomena
Objašnjenje simbola
Ekran od otisaka prstiju možete očistiti mekom krpom, a po potrebi i čistim
alkoholom.
Ð
Ð Kraj dela poglavlja.
 Deo poglavlja se nastavlja na sledećoj strani.
→ Prelaz na sledeći taster.
Prijem signala
Ð
Zatvorena parkirališta, tuneli, visoke zgrade ili planine mogu ometati prijem radio i
Ð
GPS signala, pa može doći i do njegovog potpunog prekida.
Bitne napomene
Zaštita od krađe
Bezbednosna uputstva
Kodiranje Vašeg radio-navigacionog sistema u cilju zaštite od krađe sprečava puštanje sistema u rad nakon prekida dovoda napona npr. u toku popravke vozila ili
nakon krađe. Kod se mora uneti prilikom puštanja u rad nakon skidanja
akumulatora, nakon odvajanja radio-navigacionog sistema od dovoda električne
energije za unutrašnjost automobila ili nakon kvara na osiguračima. Kôd se može
dobiti samo „online“ preko ŠKODA sistema kako bi se time obezbedila još efikasnija zaštita od krađe. Ukoliko je potrebno, obratite se ovlašćenom ŠKODA servisnom partneru.
PAŽNJA
Svoju pažnju morate usmeriti prvenstveno na vožnju automobila! Kao vozač,
snosite potpunu odgovornost za bezbednost u saobraćaju. Koristite sistem
tako da u svakoj situaciji imate vozilo pod potpunom kontrolom – opasnost od
saobraćajnog udesa!
■ Podesite jačinu zvuka, tako da uvek možete čuti zvučne signale koji dolaze
spolja, npr. sirene vozila sa pravom prvenstva prolaza kao što su policijska vozila, vozila prve pomoći ili vatrogasna vozila.
■ Previsoko podešeni zvuk može prouzrokovati oštećenja sluha!
■
Ð
Unos koda
Ukoliko se nakon uključivanja tastature pojavi zahtev za unošenje koda, uređaj
morate da otključate unosom ispravnog četvorocifrenog koda.
› Unesite četvorocifreni kôd uz pomoć funkcijskih tastera 0 do 9 . Broj se
pojavljuje u polju za unos.
Opšte napomene

3
Nakon unosa četvorocifrenog niza brojeva, numerički blok postaje siv (nije više
aktivan) i više se ne može izvršiti preuzimanje drugih brojeva u polju za unos.
› Ako želite da zdesna nalevo izbrišete cifre iz polja za unos, pritisnite funkcijski
taster Delete na ekranu.
› Kada se u polju za unos pojavi ispravan kôd, pritisnite funkcijski taster OK .
Pogrešan kôd
Ukoliko se prilikom unosa kôda potvrdi pogrešan kôd, onda se postupak može ponoviti jošdvaput. Broj mogućih pokušaja se prikazuje u donjem redu na ekranu.
Ako je pogrešan kod unet po treći put, uređaj će se blokirati na otprilike jedan sat.
Unos sigurnosnog koda je moguće ponoviti tek nakon jednog sata tokom kojeg su
uređaj i paljenje bili aktivirani.
Ukoliko se izvrše tri neuspela pokušaja, onda se radio-navigacioni sistem ponovo
blokira na sat vremena.
Napomena
Kod je obično memorisan u memoriji kombi-instrumenta Zbog toga se automatski
dekodira (sistem komfornog kodiranja). Stoga, u normalnim uslovima nije neophodno kod unositi ručno.
Ð
Prikaz na ekranu
Na ekranu uređaja, između ostalog, prikazuju se informacije iz Climatronic sistema, rastojanje vozila od prepreke kada je aktivirana „pomoć pri parkiranju“ itd.
Presonalizacija
Vaše vozilo može imati maksimalno četiri ključa. Pojedina podešavanja radio-navigacionog sistema su uvek podređena ključu koji se trenutno koristi. To znači da
radio-navigacioni sistem može imati memorisane do četiri različite varijante podÐ
ešavanja. Prilikom prvog korišćenja ključa važi fabričko podešavanje sistema.
4
Opšte napomene
Pri isključenom kontaktu na bravi, sistem se automatski isključuje nakon približno
pola sata (zaštita od pražnjenja akumulatora).
Pregled uređaja
1
- Dugme za podešavanje
za uključivanje i isključivanje uređaja (pritiskanjem)
Regulacija jačine zvuka (okretanjem)
RADIO - Radio modus
MEDIA - Media modus
PHONE - Telefon modus
NAV - Navigacioni režim rada
TMC - Prikaz vesti o saobraćaju TMC
SETUP - Podešavanja u pojedinim načinima rada
 i  - tasteri za kretanje unapred i unazad
Fioka za CD
Ekran
 - izbacivanje CD-a
 - dodatne informacije i funkcije u zavisnosti od aktuelnog radnog modusa
 - Vraćanje na prethodnu stavku menija
AUX-utičnica - priključak eksternog audio-izvora
Dugme za meni
› Izbor funkcije ili podmenija, potvrđivanje vrednosti (pritiskom na
dugme)
› Kretanje između funkcija ili podmenija, podešavanje vrednosti
(okretanjem dugmeta)
Slot za memorijske kartice
Funkcionalni tasteri - Funkcija je zavisna od konteksta
Ð

›
›
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
› Da biste povećali jačinu zvuka, okrenite taster 1 nadesno.
› Da biste smanjili jačinu zvuka, okrenite taster 1 nalevo.
Promena jačine zvuka prikazuje se na ekranu uređaja.
Ako se jačina zvuka smanji na 0, zvučnici se isključuju i na ekranu se pojavljuje
simbol .
OPREZ
12
5
12
Previsoko podešeni zvuk može prouzrokovati oštećenja sluha!
Ð
Rukovanje ekranom
Slika 1
Pregled elemenata za rukovanje
ekranom
13
12
Ð
Ekran uređaja je takozvani „Touchscreen“ (ekran na dodir). Oblasti na ekranu koje
su označene bojom su upravo „aktivne“ i mogu se aktivirati dodirivanjem ekrana
ili pritiskanjem odgovarajućeg tastera 17 » strana 5, Pregled uređaja.
Uključivanje i isključivanje uređaja
› Za uključivanje tj. isključivanje uređaja pritisnite taster
Podešavanje visine zvuka
5
9
11
15
18
25
8
1 .
Nakon uključivanja uređaja emituje se poslednji izvor koji je bio aktivan pre
isključivanja.
Ako je uređaj uključen i ključ za paljenje se izvuče iz kontakt brave, uređaj se automatski isključuje.
Ukoliko je Vaše vozilo opremljeno sistemom KESSY, uređaj se isključuje automatski nakon što se zaustavi motor i otvore vrata. Ako najpre otvorite vrata, a
zatim zaustavite motor, uređaj će se isključiti tek nakon što zaključavanja vozila.
Neke od funkcija radio-navigacionog sistema mogu se aktivirati preko multifunkcionalnog upravljača. Pogledajte Uputstvo za upotrebu vozila.
A „Pokretni regulator“
› Pritiskanjem pokretnog regulatora
A i njegovim pomeranjem nadole odn. na-
gore (ili okretanjem dugmeta za meni
meniju.
15 )
omogućava se kretanje u aktuelnom
B Prelaz na sledeći nivo menija
B prelazite na sledeći nivo menija.
› Pritiskanjem tastera
Opšte napomene

5
Na prethodni nivo menija se vraćate pomoću tastera
13 .
Ekran za unos sa tastaturom
C Podešavanje vrednosti
Pritiskanjem tastera C otvara se još jedan ekran, na kome je moguće okre-
›
tanjem dugmeta za meni
15
Slika 2
Primer za ekran za unos sa tastaturom
podesiti potrebnu vrednost, npr. visinu tona.
D „Pop-up prozor“
› Nakon aktiviranja funkcionalnog tastera
D otvara se takozvani „pop-up prozor“
sa ostalim stavkama menija.
› Nakratko pritisnite jednu od ponuđenih stavki menija. Pop-up-prozor nestaje, a
zatim se u funkcionalnom tasteru pojavljuje izabrana stavka menija.
Ukoliko ne izaberete nijednu od ponuđenih stavki menija, „pop-up prozor“ nestaje
nakon oko 5 sekundi.
Nakon aktiviranja funkcijskog tastera, na listi DAB stanica se pojavljuje jedna
DAB-grupa » strana 10, Digitalni radio DAB.
Ekran za unos sa tastaturom se pojavljuje npr. pri unosu novog cilja, prilikom traženja nekog posebnog cilja ili nekog telefonskog broja.
E „Checkbox“
Neke funkcije se mogu samo uključiti ili isključiti. Pre funkcije koja se može samo
uključiti ili isključiti, nalazi se jedan tzv. „Checkbox“:
Ako pritisnete funkcijski taster sa znakom na tastaturi na ekranu za unos, taj znak
će biti prikazan u polju za unos u gornjem delu ekrana.
 - Funkcija je uključena.
Možete da izbrišete ili izmenite niz znakova u polju za unos, a možete da i dodate
posebne znakove.
 - Funkcija je isključena.
Ponuđeni znakovi zavise od konteksta.
› Da biste uključili ili isključili funkciju, jednom nakratko pritisnite odgovarajući
Mogućnosti unosa:
 - vrši prebacivanje sa velikih na mala slova tj. sa brojeva na posebne znake (u
zavisnosti od konteksta)
funkcijski taster.
F Variabilni funkcionalni tasteri
Funkcija tastera zavisi od konteksta. Funkcija koja je aktuelno ponuđena može biti izabrana pritiskanjem odgovarajućeg funkcionalnog tastera F (ili pomoću tastera 17 ).
Opis funkcionalnog tastera na prvom nivou menija
- Opis funkcionalnog tastera na drugom nivou menija
- Opis funkcionalnog tastera na drugom nivou menija
Opis funkcionalnog tastera na prvom nivou menija
- prikazuje posebne znake za izabrani jezik

- prebacivanje na ćirilična slova
ABC
Primer menija u uputstvu za upotrebu
Pritisnite taster ABC → DEF - ovi tasteri moraju biti pritisnuti jedan za drugim.
■ XYZ ■ XYZ
■ XYZ
■ XYZ -
áü

A..Z

Ð
- prebacivanje na latinična slova
- vrši prebacivanje na ekran za unos cifara i posebnih znakova
- vrši prebacivanje na ekran za unos slova
- unos praznih mesta
 
- pomeranje kursora u polju za unos nalevo ili nadesno.
- mogućnost brisanja znakova u polju za unos, polazeći od položaja kursora, s desna na levo.
Delete
Izbor specijalnih znakova koji se baziraju na slovima
Na ekranu za unos se nalazi nekoliko znakova označenih simbolom „“. Duže pritiskanje slova označenog na taj način daje mogućnost da izaberete specijalne

znakove specifične za određeni jezik.
6
Opšte napomene
Varijabilni funkcionalni tasteri
Varijabilni funkcionalni tasteri F imaju ekran za unos sledećih funkcija (u zavisnosti od konteksta):
Delete
OK
- brisanje znakova u polju za unos
- Potvrđivanje teksta napisanog u polju za unos
List/OK
- otvaranje liste sa ponudom npr. država, mesta i sl.
Ð
Opšte napomene
7
Osnovna podešavanja
Podešavanja sistema i zvuka
Podešavanja sistema
Pritisnite taster SETUP →
System
:
■ Language - jezik menija za prikaze i govorne poruke
■ Adaptive - automatsko utvrđivanje jezika menija, što
■
■
■
■
■
■
zavisi od podešavanja na
informacionom ekranu
■ ili direktan izbor željenog jezika sa liste
Keypad layout - prikaz tastature za unos teksta
■ ABC - abecedni redosled tastera
■ QWERTZ - redosled tastera po QWERTZ sistemu
Air con. displays - određivanje dužine prikaza Climatronic komandi
Screen - Podešavanje ekrana
■ Brightness - podešavanje stepena osvetljenja ekrana
■ Day/night – menja između dnevnog i noćnog dizajna. Automatski prikaz zavisi
od uključivanja i isključivanja kratkog svetla.
■ Confirmation tone - uključivanje/isključivanje tona potvrde prilikom pritiskanja
nekog funkcijskog tastera
Factory settings - Vraćanje uređaja u stanje kao prilikom isporuke
Remove SD card - uklanjanje SD-kartice
Clock display - uključivanje ili isključivanje prikaza sata na ekranu dok je radio-navigacioni sistem isključen.
Podešavanje zvuka
Pritisnite taster SETUP →
Sound
.
■ Volume - podešavanje jačine zvuka
■ Max switch-on volume - podešavanje jačine zvuka pri uključivanju
■ Traffic program (TP) - podešavanje visine zvuka radio dojava o saobraćaju (TP)
■ Navigation volume - podešavanje jačine zvuka obaveštenja sistama za navigaciju
■ PDW vol. reductn. - Podešavanje smanjenja audio zvuka pri aktivnoj kontroli ra-
stojanja za parkiranje
- prilagođavanje jačine zvuka zavisno od brzine
Treble - podešavanje visine
Mid-range - podešavanje srednje vrednosti
Bass - podešavanje dubine zvuka
Balance - podešavanje odnosa jačine zvuka leve i desne strane
Fader - podešavanje pozicije zvuka napred i pozadi;
■ SDVA
■
■
■
■
■
8
Osnovna podešavanja
■ EQ-Settings - podešavanje ekvilajzera (linearni,
■ Surround - podešavanje zvuka u prostoru.
jezik, rok, klasika, dance)
Ð
Podešavanja u RADIO-modusu
RADIO- modus
Pritisnite taster
Glavni meni RADIO
Pritisnite taster
RADIO
RADIO
- promena opsega frekvencije.
■
sekundi
- Uključivanje/isključivanje informacija o saobraćaju » strana 10, Saobraćajne radio službe TP
■ TP
■
Funkcionalni taster Band
■ Band - otvara se lista opsega frekvencije
■ DAB/List - otvara se DAB lista stanica » strana 10, Digitalni radio DAB
■ Update - Ažuriranje DAB liste stanica
■ Store - memoriše aktuelnu stanicu pod željenim tasterom za memorisanje
■ FM/List - otvara aktuelnu listu svih trenutno dostupnih FM stanica
■ Store - memoriše aktuelnu stanicu pod željenim tasterom za memorisanje
■ AM - vrši prebacivanje na AM frekventni opseg, lista stanica nije dostupna
■
■
24
- podešavanje funkcije promene stanice u RADIO režimu uz pomoć
tastera sa strelicom 8
■ Station list - prebacivanje stanica izabranog frekventnog opsega koje trenutno
imaju prijem
■ Presets - Prebacivanje memorisanih stanica (na ekranu se pojavljuju simboli 
 )
RDS Regional - uključivanje/isključivanje automatskog praćenja stanica pomoću
RDS-a
■ Adaptive - automatski izbor stanice sa trenutno najboljim prijemom
■ Fixed - izabrana regionalna stanica će se zadržati koliko je god moguće
DAB settings - podešavanja DAB radio modusa
■ DAB announcement - uključivanje/isključivanje DAB objava
■ DAB station tracking - uključivanje/isključivanje DAB praćenja programa
■ Auto. DAB-FM switching - uključivanje/isključivanje automatskog prebacivanja
DAB u FM frekventnom opsegu pri gubitku DAB-signala
Delete presets - Brisanje memorisanih stanica
■ Single - brisanje jedne stanice
■ All - brisanje svih memorisanih stanica
Alternative freq. (AF) - uključivanje/isključivanje pretrage alternativnih frekvencija
stanice koja se trenutno sluša
Napomena
Funkcionalni tasteri 1 do 24
Direktan izbor memorisanih stanica.
do
SETUP .
■ Arrow buttons
Taster funkcije Extras
■ Extras - otvara ponudu ostalih funkcija
■ Presets - uključivanje/isključivanje prikaza tastera za memorisanje stanica 1
do 24
■ Manual - ručno pretraživanje stanica obrtanjem dugmeta za meni 15
■ Scan - Automatsko preslušavanje svih stanica sa prijemom po otprilike pet
1
→
- uključivanje/isključivanje radio-prenosa informacija o saobra-
ćaju
.
Ponovnim pritiskanjem tastera
Držanje tastera
memorisanje.
RADIO
■ Traffic program (TP)
RDS (Radio Data System) služi za prenos identifikacije programa i pomoćnih
servisa i omogućava, između ostalog, automatsko praćenje stanica. Za radio stanice sa dovoljno dobrim prijemom koje emituju RDS signal, umesto frekvencije stanice biće prikazan naziv stanice.
■ TMC (Traffic Message Channel) je digitalni radio servis za stalni prenos informacija o saobraćaju.
■ DAB (Digital Audio Broadcasting) predstavlja digitalni prenos radio programa u
Ð
standardima prenosa DAB, DAB+ ili DMB» strana 10, Digitalni radio DAB.
■
- memoriše aktuelnu stanicu pod željenim tasterom za
Promena stanice
 ili  - u zavisnosti od podešavanja „tastera sa strelicama“ - prebacivanje
memorisanih stanica ili svih stanica koje imaju prijem na ovom području.
Podešavanje RDS-prikaza
Pritisnite taster  - uključivanje/isključivanje usluge radio-prenosa podataka RDS.
RDS („Radio Data System“) služi za prenos identifikacije programa i dopunskih
servisa i omogućava, između ostalog, automatsko praćenje stanica.
Ð
RADIO- modus
9
Nezavisno od toga koja se radio stanica sluša, dodatni prijemnik u uređaju garantuje siguran prijem radio stanice koja emituje saobraćajne vesti sve dok je uključena funkcija praćenja saobraćajnih vesti. U Media modusu se u pozadini uvek aktivira automatsko traženje saobraćajne radio službe, čiji je prijem moguć.
Digitalni radio DAB
DAB - Digital Audio Broadcasting predstavlja digitalni prenos radio programa u
standardima prenosa DAB, DAB+ ili DMB. Omogućava prenos više stanica u takozvanoj grupi na jednoj frekvenciji. To dalje omogućava prenos dodatnih podataka i
informacija (npr. vesti, sport, vreme, upozorenja itd).
Funkcionalnost praćenja saobraćajne radio službe prikazana je sa slovima „TP“ u
gornjem desnom uglu ekrana.
Ukoliko se desi da se zbog npr. smetnje u radio-prijemu ne može pronaći nijedna
radio-stanica koja daje informacije o saobraćaju, onda se umesto „TP“, pojavljuje
poruka „No TP“.
U oblastima bez DAB- prijema, DAB Radio-režim rada prikazuje simbol .
DAB-Lista stanica
Pritisnite taster RADIO →
Band
→
DAB/List
 XYZ
- grupa DAB stanica
 XYZ
- DAB stanica sa imenom XYZ
 XYZ 
.
- DAB stanica sa imenom XYZ čiji prijem trenutno nije moguć
- DAB stanica sa imenom XYZ čiji prijem je trenutno moguć samo u FMopsegu frekvencije
 XYZ (FM)
DAB Praćenje programa
Ukoliko je signal prijema loš, stanica koja je deo više grupa traži se u nekoj drugoj
grupi.
Automatska promena DAB - FM
Pri lošem DAB-prijemu, uređaj pokušava da za DAB stanicu koja je bila aktivna
pronađe u odgovarajuću FM stanicu.
Pretpostavka za automatsku promenu je da DAB- i FM-stanica emituju odgovarajuću oznaku stanice.
Dok se prijem stanice vrši preko frekventnog opsega FM, oznaka (FM) prikazuje se
iza imena stanice. Ukoliko se vrši prijem odgovarajuće DAB-stanice, oznaka (FM)
se gubi.
Ukoliko je pri lošem prijemu nemoguće pronaći DAB-stanicu, radio se utišava.
Ukoliko ne želite automatsku promenu stanice (npr. pri vožnji kroz tunele kada
dolazi do kratkih prekida prijema), ova funkcija se može deaktivirati » strana 9,
Podešavanja u RADIO-modusu.
Saobraćajne radio službe TP
Prikaz „TP“ u vezi sa nazivom stanice (npr. u spisku stanica ili memorisanoj listi)
prikazuje radio-stanicu koja daje informacije o saobraćaju.
10
RADIO- modus
Ð
Ð
■
Glavni meni MEDIA
Pritisnite taster
MEDIA
■
.
■
Dostupni audio izvori u meniju MEDIA
 CD - vrši se prebacivanje na ubačeni CD


■
Ð
CD 1-6 - prebacuje na priključeni eksterni CD-izmenjivač
SD-kartica - vrši se prebacivanje na ubačenu memorijsku karticu
Opcije reprodukcije
, MDI ili  - vrši se prebacivanje na priključeni eksterni audio-izvor. Mogućnost korišćenja eksterno priključenog audio izvora preko radio-navigacionog uređaja je ograničena i zavisi uglavnom od vrste priključenog uređaja.
AUX
Otvaranje izbornog menija raspoloživih audio izvora
Pritisnite taster MEDIA i izaberite neki od dostupnih audio izvora.
Tasteri za aktiviranje aktuelnih audio izvora
Pritisnite  - za početak aktuelnog naslova
Dva puta na kratko pritisnite
Kratko pritisnite
Pritisnite



- prikaz liste naslova audio koji se trenutno emituju sa audio-izvora. Trenutni naslov je istaknut.
■ Up - otvara se nadređeni meni (ponovljenim pritiskanjem- prebacuje se sve do
osnovne liste (Root)
■ Play - reprodukcija izabranog naslova
■ Select
- za početak prethodnog naslova
- „vraćanje na početak“- brzo vraćanje
- za početak sledećeg naslova
Držite pritisnuto

Podešavanje režima radija MEDIA
Pritisnite taster
Režim reprodukcije
Pritisnite taster MEDIA →
- brzo kretanje unapred
Podešavanje vremena ili prikaza naslova
Pritisnite taster  - promena između prikaza vremena trajanja naslova ili informacija o naslovu.
MEDIA
→
SETUP .
Funkcijski tasteri u meniju za podešavanje - Media
■ Traffic program (TP) - uključivanje/isključivanje funkcije radio-prenosa informacija o
saobraćaju
■ Scan/mix/repeat inc.  - uključivanje/isključivanje reprodukcije naslova u režimima
rada „Scan“, „Mix“ i „Repeat“ uključujući i potfoldere » strana 11, Opcije reprodukcije
1)
1)
- ulazna visina zvuka za eksterni audio izvor na multimedijalnom
priključku AUX-IN
MDI volume 1) - ulazna jačina zvuka za iPod™ ili iPhone™ uređaje na
multimedijalnom priključku MDI ili audio izvor AUX na multimedijalnom
priključku MDI
Bluetooth settings - podešavanja za Bluetooth® - fukcije » strana 17, Podešavanja u PHONE-režimu rada
Activate AUX 2 input - aktiviranje eksterenog audio izvora AUX preko ulaza MDI
» strana 13, AUX- i MDI-ulaz
BT volume 1) - ulazna jačina zvuka za eksterni Bluetooth® audio izvor
■ AUX volume
MEDIA- režim rada
Extras
- biće prikazane dodatne funkcije.
- svaki naslov sa trenutnog izvora se reprodukuje u trajanju od po
10 sekundi
u „Scan“-modusu Scan - vraćanje na normalnu reprodukciju
Mix folder - svi naslovi iz trenutnog foldera reprodukuju se po nasumičnom redosledu
u „Mix folder“-modusu Mix folder - vraćanje na normalnu reprodukciju
Mix all - svi naslovi iz trenutnog audio izvora reprodukuju se po nasumičnom redosledu
u „Mix all“-modusu Mix all - vraćanje na normalnu reprodukciju
Repeat track - naslov koji se trenutno reprodukuje se ponavlja
u „Repeat track“-modusu Repeat trk. - vraćanje na normalnu reprodukciju
Repeat folder - svi naslovi iz foldera se ponavljaju
u „Repeat folder“-modusu Repeat  - vraćanje na normalnu reprodukciju
■ Scan
Ð
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Služi za prilagođavanje jačine zvuka drugim audio izvorima.
MEDIA- režim rada
11
Ð
OPREZ
Uvodne informacije o CD režimu
CD postavljanje
› Gurnite CD u otvor za CD-ove 9 tako da odštampana strana bude okrenuta naviše tako da ga uređaj automatski uvuče. Reprodukovanje započinje automatski.
Izbacivanje CD-a
› Pritisnite taster

- CD će biti izbačen.
Ukoliko u roku od 10 sekundi ne uzmete CD, on se iz sigurnosnih razloga ponovo
uvlači.
CD koji se ne može učitati
Ukoliko ubacite CD koji uređaj ne može da učita, pojavljuje se pop-up-prozor sa
obaveštenjem. Pritisnite funkcijski taster OK i CD se izbacuje u poziciju za vađenje.
Preskakanje reprodukcije
Preskakanje prilikom reprodukcije se može javiti na lošim putevima i pri jakim vibracijama.
Kondenzacija vode
Pri hladnom vremenu i nakon pljuskova može doći do sakupljanja vlage (kondenzata) u CD-pogonskoj jedinici. To može dovesti do preskakanja reprodukcije ili
može sprečiti reprodukciju. U takvim slučajevima morate sačekati dok vlaga ne
nestane.
Napomene za održavanje CD-a
Ako je CD zaprljan, nikada ga nemojte čistiti kružnim pokretima, već od sredine ka
rubu mekom pamučnom tkaninom. Kod većeg prljanja preporučujemo da CD čistite uobičajenim sredstvom za čišćenje CD-a. Takođe, ni u ovom slučaju CD nemojte
čistiti kružnim pokretima, već od sredine ka rubu i nakon toga ga ostavite da se
osuši.
PAŽNJA
U unutrašnjoj disk jedinici mogu se reprodukovati samo audio CD (CD-A) i MP3CD. U internu CD-jedinicu nikada ne stavljajte DVD, jer može doći do trajnih oštećenja.
■ U internu CD-jedinicu nikad ne stavljajte CD sa oznakom „Ne stavljati u diskjedinice bez fioke“ ili Eco Disc.
■ Ubacivanjem drugog CD-a dok se ubačen CD koristi, možete da oštetite CD jedinicu u uređaju. Nakon pritiska na taster za izbacivanje  potrebno je nekoliko
sekundi do izbacivanja CD-a. U toku ovog vremena otvara se pregrada fioke za CD.
Obavezno sačekajte da CD bude izbačen pre nego pokušate da ubacite novi CD.
■ Ukoliko je CD mehanički oštećen ili je postavljen pogrešno ili nije potpuno umetnut, na ekranu se pojavljuje sledeća poruka „Error: CD“. Proverite CD i pravilno i u
celini ga ubacite u disk jedinicu. Ukoliko se ponovo pojavi dojava „Error: CD“, probajte da ubacite drugi CD i po potrebi se obratite ovlašćenom servisu.
■ Ukoliko je unutrašnja temperatura uređaja visoka, onda uređaj više ne prihvata
CD. Uređaj se prebacuje u poslednji aktivni režim rada.
■ Nikada nemojte koristiti tečnosti kao što su benzin, razređivač ili sredstvo za
čišćenje ploča, jer može doći do oštećenja površine CD!
■ CD nikada ne izlažite direktnom sunčevom zračenju!
■ CD označavajte samo koristeći za to prikladne pisaljke.
■ Ne lepite ništa na CD!
■
Napomena
■ Ukoliko je funkcionalni taster CD neaktivan, onda trenutno nije ubačen nijedan
audio-CD ili se ubačeni audio-CD ne može učitati.
■ Može se desiti da se CD koji je zaštićen od kopiranja i CD-R i CD-RW koje ste
sami narezali mogu samo ograničeno reprodukovati ili se uopšte ne mogu reprodukovati.
■ Pridržavajte se zakonskih propisa u vezi sa autorskim pravima koji važe u Vašoj
zemlji.
■ CD plejer ne sadrži delove koje morate održavati ili koje možete popraviti.
Ukoliko je CD plejer neispravan, obratite se ovlašćenom servisu.
Ð
CD plejer je laserski proizvod klase 1. Ako otvorite CD plejer, postoji opasnost
od povrede usled nevidljivog zračenja lasera.
Memorijska kartica
Ubacivanje memorijske kartice
› Gurnite memorijsku karticu krajem sa zasečenim uglom i okrenutu naviše u otvor za memorijske kartice
automatski.
12
MEDIA- režim rada
16
sve dok se „ne zabravi“. Reprodukovanje započinje

Vađenje memorijske kartice
› U meniju „System and sound settings“ izaberite stavku „Remove SD card“
» strana 8, Podešavanja sistema i zvuka.
› Pritisnite uguranu memorijsku karticu. Memorijska kartica „iskače“ iz položaja
za izbacivanje.
Memorijska kartica je prazna ili se podaci ne mogu pročitati
Ukoliko se ubaci kartica na kojoj nisu memorisani podaci koji se mogu učitati, onda se nakon učitavanja ne vrši prebacivanje na režim rada memorijske kartice.
Eksterni izvori
MEDIA
→
14 .
Eksterni audio-izvori, koji su priključeni na AUX-utičnicu, ne mogu se koristiti
preko radio-navigacionog sistema. Preko radio-navigacionog sistema moguće je
regulisati samo jačinu zvuka.
Za AUX-utičnicu se koristi standardni utikač 3,5 mm. Ukoliko spoljašnji audio izvor
nema ovaj utikač, morate koristiti adapter.
MEDIA
Ð
Za aktiviranje ove funkcije je potrebno da se spoljni audio izvor upari sa radio-navigacionim sistemom » strana 15, Uparivanje mobilnog telefona ili Bluetooth®
uređaja sa navigacionim sistemom.
U zavisnosti od priključenog audio izvora, izlazna jačina zvuka na spoljašnjem audio izvoru se može promeniti.
AUX .
Ulaz za eksterni audio izvor AUX se nalazi na prednjoj strani uređaja
MDI ulaz
Pritisnite taster
Priključak spoljnog audio izvora preko Bluetooth-a®
U Bluetooth audio režimu moguće je reprodukovati audio datoteke iz eksternog
audio izvora (npr. mobilnog telefona) koji je povezan Bluetooth® vezom preko
zvučnika u vozilu.
Podešavanje jačine zvuka reprodukovanja eksternog audio izvora
Jačina reprodukovanog zvuka spoljašnjeg audio izvora se može promeniti preko
kontrole jačine zvuka radio-navigacionog sistema 1 .
AUX- i MDI-ulaz
AUX ulaz
Pritisnite taster
iPod
Ukoliko ste na MDI-ulaz povezali iPod, onda se otvara meni u kome možete izabrati folder iPod-a (Playlists, Artists, Albums, Songs itd.).
→
MDI
.
Audio datoteke eksternih medija priključenih preko MDI ulaza u formatu MP3,
WMA, OGG Vorbis i AAC se mogu reprodukovati preko radio-navigacionog sistema
» strana 14, Zahtevi za izvore medija i audio datoteke.
Eksterni audio-izvori, koji su priključeni na MDI-utičnicu, ne mogu se koristiti
preko radio-navigacionog sistema.
U svakom trenutku možete da izaberete drugi audio izvor na radiju. Sve dok ne
isključite spoljašnji audio izvor, on ostaje aktivan u pozadini.
Dodatno se može promeniti i ulazna osetljivost spoljašnjeg audio izvora, kako bi
se jačina reprodukovanog zvuka spoljašnjeg audio izvora prilagodila jačini drugih
audio izvora ili izbeglo izobličenje» strana 11, Podešavanje režima radija MEDIA.
Uslovi za ispravno priključivanje
› Mogu se priključivati samo USB uređaji sa oznakom 2.0.
› Neophodna je FAT16 (< 2 GB) ili FAT32 (> 2 GB) verzija tabele razmeštaja datoteka FAT (File Allocation Table) priključenog uređaja.
› U toku reprodukcije sa uređaja koji ima neprenosivi disk (HDD) na kome se
nalazi veliki obim podataka, može doći do zastoja prilikom učitavanja pregleda
muzičkih datoteka.
› U toku reprodukcije sa uređaja na kome postoji složena struktura foldera, može
doći do zastoja prilikom učitavanja audio datoteka.
› Struktura direktorijuma na priključenom uređaju ne bi trebalo da prelazi dubinu
od osam nivoa. Direktorijum ne sme sadržati više od 1000 datoteka.
› Za priključivanje uređaja ne sme se koristiti USB produžni kabl ili USB razdelnik

(HUB).
Instrukcije za rukovanje spoljašnjim audio izvorom potražite u uputstvu njegovog
proizvođača.
Za priključivanje spoljašnjih audio izvora preko MDI ulaza potreban je specijalan
adapter.
MEDIA- režim rada
13
PAŽNJA
PAŽNJA (Nastavak)
Za vreme vožnje nemojte držati spoljašnji audio izvor u ruci ili na kolenima.
Pri iznenadnom manevrisanju pri vožnji može poleteti ka odeljku za putnike i
ozlediti nekoga od njih.
■ Kabl za priključivanje spoljašnjeg audio izvora uvek držite tako da vas ne
sputava tokom vožnje.
■
Spoljašnje audio izvore ni pod kojim uslovima nemojte ostavljati na instrument tabli. Pri iznenadnom manevrisanju pri vožnji mogu poleteti ka
odeljku za putnike i ozlediti nekoga od njih.
■ Spoljašnje audio izvore ni pod kojim uslovima nemojte ostavljati u blizini
vazdušnih jastuka. Pri aktivaciji vazdušnih jastuka mogu biti odbačeni unazad
u odeljak za putnike i ozlediti nekoga.
■
OPREZ
AUX-utičnica se može koristiti samo za audio-izvore!
Napomena
Spoljašnji audio izvor koji je priključen na AUX-IN ulaz može se koristiti samo
ako nijedan uređaj nije istovremeno priključen preko MDI ulaza.
■ Ukoliko je preko AUX priključen eksterni audio-izvor koji ima adapter za eksterno napajanje, onda se može desiti da audio-signal ima smetnje. To će zavisiti od
kvaliteta upotrebljenog adaptera.
■
Ð
Zahtevi za izvore medija i audio datoteke
Izvor medija
Pretpostavke za reprodukciju
 Audio CD (do 80 min) sa prečnikom od 12 cm.
Digitalni-audio CD- specifikacija
 CD-ROM-, CD-R-, CD-RW sa prečnikom od 12 cm do maks. 700 MB (megabajta) sa
sistemom datoteka ISO 9660 Level 1 i 2, Joliet ili UDF 1.02, 1.5, 2.01, 2.5
 SD i MMC memorijske kartice veličine 32 mm x 24 mm x 2,1 mm ili 1,4 mm sa sistemom datoteka FAT12, FAT16 i FAT32 do max. 2 GB (gigabajta) i SDHC memorijske
kartice do maks. 32 GB.
– MP3-datoteke (.mp3) sa protocima od 48 do 320 kbit/s ili promenljivim protokom.
– WMA-datoteke (.wma) do 9.2 tj. do 10.0 mono/stereo bez zaštite od kopiranja.
– Audio datoteke u formatu OGG-Vorbis i MPEG4 AAC.
– Liste za reprodukciju u formatima PLS, B4S, ASX i WPL.
– Naziv datoteke i putanja koji nisu duži od 256 znakova.
– Strukture foldera na maksimalno osam nivoa.
– Na audio CD-ovima maks. 256 foldera i maks. 512 datoteka.
– Na memorijskim karticama maks. 2048 foldera i maks. 15000 datoteka, po folderu
maks. 6000 datoteka.
 Reprodukcija audio datoteka preko Bluetooth-a®a).
– Mobilni telefon odn. eksterni audio izvor moraju da podržavaju A2DP-Bluetooth®
profil.
AUX Eksterni audio izvor
Audio reprodukcija je moguća preko standardnog utikača od 3,5 mm.
MDI eksterni nosač podataka
Kompatibilan sa multimedijskim interfejsom MEDIA-IN
a)
Bluetooth® je registrovana marka Bluetooth SIG, Inc.
14
MEDIA- režim rada
Ð
Na mobilnom telefonu startujte pretragu Bluetooth®-audio opreme. Postupak
pretrage može trajati oko 15 do 20 sekundi. Kada je postupak završen, na
mobilnom telefonu radio-navigacioni sistem se prikazuje kao SKODA_BT.
PHONE- režim rada
Uparivanje mobilnog telefona ili Bluetooth® uređaja
sa navigacionim sistemom
Kako bi mobilni telefon ili neki drugi Bluetooth®- uređaj mogli da koristite preko
radio-navigacionog sistema, potrebno je jednokratno uparivanje uređaja.
Aktivno uparivanje
Pri aktivnom uparivanju pretraga uređaja se pokreće preko radio-navigacionog sistema.
Aktivirajte
Bluetooth®
Pritisnite taster
RADIO
funkciju na svom mobilnom telefonu.
→
SETUP .
■ Bluetooth settings - podešavanja za Bluetooth® - fukcije
■ Search for devices - traženje eksternih uređaja sa aktiviranom
Obavite povezivanje pomoću mobilnog telefona. U zavisnosti od vrste mobilnog
telefona, ili će biti automatski generisan 6-cifreni PIN kôd koji treba potvrditi u
skladu sa s uputstvom mobilnog telefona i radio-navigacionog sistema ili će biti
potrebno da ručno unesete 4-cifreni PIN kôd prikazan na ekranu radio-navigacionog sistema.
Ukoliko je unos ispravan, na ekranu radio-navigacionog sistema prikazaće se poruka da je uparivanje bilo uspešno.
Brisanje uparenih uređaja
Sa radio-navigacionim sistemom mogu biti povezana najviše 4 mobilna telefona
odn. Bluetooth®uređaja. Ukoliko je potrebno upariti još jedan uređaj, potrebno je
da najpre izbrišete jedan mobilni telefon tj. Bluetooth® uređaj.
Pritisnite taster
Bluetooth®-
funkcijom
Postupak pretrage može trajati oko 15 do 20 sekundi. Kada je postupak završen,
na ekranu se prikazuju nazivi pronađenih Bluetooth-uređaja.
Izaberite mobilni telefon koji treba upariti direktno pritiskanjem funkcijskog tastera sa njegovim imenom ili okretanjem dugmeta za meni 15 , a zatim aktivirajte taster Connect .
Potvrdite uparivanje na mobilnom telefonu. U zavisnosti od vrste mobilnog
telefona, ili će biti automatski generisan 6-cifreni PIN kôd koji treba potvrditi u
skladu sa s uputstvom mobilnog telefona i radio-navigacionog sistema ili će biti
potrebno da ručno unesete 4-cifreni PIN kôd prikazan na ekranu radio-navigacionog sistema.
Ukoliko je unos ispravan, na ekranu radio-navigacionog sistema prikazaće se poruka da je uparivanje bilo uspešno.
Pasivno uparivanje
Pri pasivnom uparivanju pretraga uređaja se pokreće preko mobilnog telefona.
RADIO
→
SETUP .
- podešavanja za Bluetooth® - fukcije
- lista uređaja koji su upareni sa radio-navigacionim sistemom
- brisanje odabranih uparenih mobilnih telefona tj. Bluetooth® ure-
■ Bluetooth settings
■ Paired device list
■ Delete
đaja.
Ð
Glavni meni TELEPHONE
Glavni meni TELEPHONE
Pritisnite taster PHONE .
Pojedine funkcije u glavnom meniju TELEPHONE zavise od opreme i karakteristika
priključenog mobilnog telefona.
Režim rada
PHONE -može
se aktivirati samo pri uključenom paljenju.
Uključivanjem radio-navigacioni sistem se automatski povezuje sa mobilnim
telefonom, sa kojim je bio povezan poslednji put. Ukoliko nije moguće povezivanje
sa mobilnim telefonom, sistem automatski pokušava da uspostavi vezu sa slede
ćim mobilnim telefonom koji se nalazi na listi uparenih uređaja.
Aktivirajte Bluetooth® funkciju na svom mobilnom telefonu.
Pritisnite taster
RADIO
→
SETUP .
■ Bluetooth settings - podešavanja za Bluetooth® - fukcije
■ Set Bluetooth visibility - podešavanje vidljivosti radio-navigacionog
drugim uređajima sa Bluetooth® funkcijom
sistema na
PHONE- režim rada
15
Funkcijski tasteri u glavnom meniju TELEPHONE
■ Pritisnite taster PHONE .
■  - uključivanje govornih komandi, samo uz opremu za telefon GSM II. Dodatne informacije o govornim komandama nalaze se u uputstvu za upotrebu vašeg vozila.
■ SOS - uspostavljanje hitnih poziva, samo sa opremom za telefon GSM III pri
uparivanju preko rSAP-profila. Dodatne informacije o opremi za telefon GSM III
nalaze se u uputstvu za upotrebu Vašeg vozila.
■  - Prijem poziva, izbor biranog broja. U glavnom meniju TELEPHONE nakon
pritiska se pojavljuje lista poziva.
■  - završavanje ili odbijanje poziva - funkcija je aktivna samo tokom razgovora
■  - izbor broja
■ Delete - Brisanje cifara
■  - Biranje broja
■  - Otvaranje imenika
■ Find - otvaranje ekrrana za pretragu imenika
■ Details - Prikaz informacija u vezi sa unosom iz telefonskog imenika
■  - otvaranje liste propuštenih poziva
■ Edit - promena broja koji se poziva
■  - Biranje broja
■  - otvaranje liste izabranih brojeva
■ Edit - promena broja koji se poziva
■  - Biranje broja
■  - otvaranje liste primljenih poziva
■ Edit - promena broja koji se poziva
■  - Biranje broja
■  - Govorna pošta (mora biti podešen broj govorne pošte) » strana 17, Podešavanja u PHONE-režimu rada
Telefonski razgovor i funkcije tokom telefonskog
razgovora
Telefonski pozivi mogu biti prihvaćeni čak i ako je radio-navigacioni sistem
isključen.
Ukoliko ste aktivirali uspostavljanje veze sa nekim telefonskim brojem ili ukoliko
ste prihvatili poziv, glavni meni TELEFON se prebacuje na prikaz za telefonski razgovor.
Uspostavljanje telefonskog razgovora
Uz pomoć radio-navigacionog sistema možete uspostaviti pozive direktnim unosom telefonskog broja, izborom broja iz imenika, iz liste biranih brojeva ili iz liste
primljenih poziva » strana 16, Funkcijski tasteri u glavnom meniju TELEPHONE.
Ukoliko vaše vozilo ima opremu za telefon GSM II, možete da govornom komandom uspostavite telefonski razgovor pomoću funkcijskog tastera  » strana 16,
Funkcijski tasteri u glavnom meniju TELEPHONE.
Dolazni telefonski poziv
- Prihvatanje poziva
- Odbijanje poziva
■ 
■ 
Ostale funkcije za vreme telefonskog razgovora
■ Extras - otvara ponudu ostalih funkcija
■ Mute - uključivanje/isključivanje mikrofona
■
■
PAŽNJA
Svoju pažnju morate usmeriti prvenstveno na vožnju automobila! Kao vozač,
snosite potpunu odgovornost za bezbednost u saobraćaju. Koristite sistem
tako da u svakoj situaciji imate vozilo pod potpunom kontrolom – opasnost od
saobraćajnog udesa!
■
Ð
■

tokom razgovora. Razgovor u vozilu neće zabeležiti mikrofon, pa ga ni sagovornik u telefonskom razgovoru ne
može čuti.
Hands-free - uključivanje/isključivanje handsfree funkcije Razgovor se ne prenosi preko zvučnika u vozilu, samo preko zvučnika na telefonu (privatni razgovor).
Hold call - „aktiviranje“ poziva na čekanju (prikazuje se sledeće: „Holding...“).
Veza ostaje aktivna, a razgovor se ne prenosi. Resume call - razgovor se nastavlja
Conference - prebacivanje na konferencijsku vezu svih učesnika u razgovoru
» strana 16, Dodatno uspostavljanje još jedne veze
Enter numbers - otvara se ekran za unos DTMF tonova tastera
- Završetak poziva
Dodatno uspostavljanje još jedne veze
Pritisnite taster PHONE .
Izaberite novi ili memorisani broj telefona.
16
PHONE- režim rada

■ Extras - otvara ponudu ostalih funkcija
■ Swap call - promena razgovora
■ Conference - prebacivanje na konferencijsku
vezu svih učesnika u razgovoru
DTMF-tonovi tastera
Svakom tasteru mobilnog telefona je dodeljen određeni DTMF ton. DTMF tasterski
ton se koristi npr. pri unosu lozinke preko mobilnog telefona ili za izbor opcija u
nekom „Call centru“.
Ukoliko se u toku razgovora zahteva unos nekog DTMF tona, otvorite tastaturu
dodirom na funkcionalni taster Extras → Enter numbers i sledite uputstva (npr. „za
razgovor sa nekim od naših operatera pritisnite broj 3 “).
Ð
Podešavanja u PHONE-režimu rada
Pritisnite taster
RADIO
→
SETUP .
■ Bluetooth settings 1) - podešavanja za Bluetooth® - fukcije
■ Paired device list - otvara listu uparenih uređaja
■ Search for devices - traženje eksternih uređaja sa aktiviranom
Bluetooth®-
funkcijom
- podešavanje vidljivosti radio-navigacionog sistema na
drugim uređajima sa Bluetooth® funkcijom
■ Enter passkey - Promena četvorocifrenog koda za uparivanje uređaja
Enter mobile box number - unos mobilbox-broja mobilnog telefona
Delete call lists 2) - brisanje liste poziva iz memorije telefonske jedinice
Switch off telephone 2)3) - isključivanje telefonske jedinice (mobilni telefon ostaje
uparen)
Load telephone book - prenosi imenik iz mobilnog telefona u memoriju radio-navigacionog sistema. Proces može trajati nekoliko minuta.
Reset - uređaj se vraća u stanje kao prilikom isporuke, a profili korisnika se brišu
■ Set Bluetooth visibility
■
■
■
■
■
1)
2)
3)
Ð
Ukoliko je mobilni telefon uparen pomoću GSM III opreme za telefon, ova funkcija nije na raspolaganju. Bluetooth®- podešavanja opreme za telefon GSM III nalaze se u uputstvu za upotrebu Vašeg vozila.
Ukoliko je mobilni telefon uparen pomoću GSM III opreme za telefon, ova funkcija nije na raspolaganju.
Ukoliko je mobilni telefon uparen pomoću GSM III opreme za telefon preko profila HFP, ova funkcija
nije aktivna.
PHONE- režim rada
17
PAŽNJA
NAV-režim rada (navigacija)
Uvodne informacije
Ruta se ponovo izračunava svaki put kada ne poštujete preporuke za vožnju ili
odstupite od rute. Izračunavanje traje par sekundi. Tek nakon toga se preporuke o
vožnji mogu ponovo dati.
U oblastima koje nisu uopšte ili su delimično digitalizovane i kao takve snimljene
na navigacionom DVD-u, radio-navigacioni sistem će pokušati da omogući navođenje do cilja. Vodite računa da u ovim uslovima navođenje do cilja može biti
delimično netačno, ako, na primer, kategorije jednosmernih ulica ili puteva (autoput, put i td.) nisu uopšte ili su delimično obuhvaćene navigacionim podacima koji
se koriste.
Kod unosa adresa (grad, ulica) pretražujte samo ona slova i simbole koji su Vam na
raspolaganju, a koji omogućavaju smisaoni unos. Prikazaće se lista sa mogućim
imenima. Kod složenih naziva kao što je npr. Novi Sad, nemojte da zaboravite da
unesete razmak.
Poslednju govornu komandu možete ponoviti pritiskanjem dugmeta za meni
Dok slušate preporuke za vožnju, možete menjati jačinu zvuka.
15 .
U tunelima ili podzemnim parkinzima signal sa GPS satelita ne može da dospe do
antene. U tim slučajevima, navigacioni sistem se orijentiše isključivo uz pomoć senzora na vozilu i internog žiroskopa.
18
NAV-režim rada (navigacija)
Pažnju usmerite prvenstveno na vožnju! Ukoliko vozaču pažnju odvlače
neke druge stvari, to može dovesti do saobraćajnih nesreća i povređivanja.
Kao vozač, snosite potpunu odgovornost za bezbednost u saobraćaju.
Funkcije radio-navigacionog sistema koristite samo na način koji omogućava
stalnu kontrolu nad Vašim vozilom u svim uslovima saobraćaja!
■ U odnosu na preporuke o vožnji koje daje navigacioni sistem, prednost uvek
morate dati:
■
zakonu o drumskom saobraćaju, čak i kada su preporuke o vožnji ne slažu
sa zakonom o drumskom saobraćaju,
■ prilagođavanju pomoću saobraćajnih znakova, svetlosnim signalima ili
uputstvima policajaca na dotičnom mestu,
■ činjenicama i okolnostima koje vladaju na dotičnom mestu.
■ Prilikom vožnje poštujte odgovarajuće saobraćajne propise.
■ Saobraćajni znaci i saobraćajni propisi uvek imaju prioritet u odnosu na preporuke o vožnji koje daje navigacioni sistem.
■ Čak i kada se u okviru podataka o navigaciji nalaze podaci o jednosmernim
ulicama, pešačkim zonama itd, regulacija saobraćaja podleže stalnim
promenama. Radio-navigacioni sistem ne uzima u obzir semafore, znake za
zaustavljanje i prvenstvo prolaza, zabranu parkiranja i zaustavljanja, kao i suženja puta i ograničenja brzine.
■ Prilagodite brzinu uslovima na putu, vremenskim i saobraćajnim uslovima.
Nemojte dozvoliti da vas radio-navigacioni sistem navede na to da vozite brzo
npr. kada je magla - opasnost od saobraćajne nesreće!
■ Radio-navigacioni sistem i njegove brojne mogućnosti možete koristiti samo
kada to dozvoljavaju uslovi saobraćaja.
■ Date preporuke o vožnji se mogu razlikovati od trenutne situacije, npr. zbog
gradilišta ili zastarelih navigacionih podataka. U takvim slučajevima uvek poštujte saobraćajne propise i zanemarite preporuke o vožnji.
■ Podesite jačinu zvuka, tako da uvek možete čuti zvučne signale koji dolaze
spolja, npr. sirene vozila sa pravom prvenstva prolaza kao što su policijska vozila, vozila prve pomoći ili vatrogasna vozila.
■

Napomena
Nije neophodno uneti sve ciljeve (nazive zemalja, mesta, ulica, posebnih ciljeva)
uključujući sve specijalne slovne znakove koji su specifični za tu zemlju (odn.
jezički specifične slovne znakove za te posebne ciljeve).
■ U zavisnosti od zemlje, neke funkcije radio-navigacionog sistema se, ukoliko dođe do prekoračenja jedne određene brzine, više ne mogu izabrati na ekranu. Ovo
se ne smatra nepravilnim funkcionisanjem uređaja, već odgovara zakonskim proÐ
pisima te zemlje.
■
Navigacioni podaci i memorijska kartica
Podaci o navigaciji se već nalaze pri prvom uključivanju u memoriji radio-navigacionog sistema i mogu biti direktno korišćeni za navigaciju
Ažuriranje navigacionih podataka
› Uklonite mehaničku zaštitu od pisanja na memorijskoj kartici.
› Ubacite memorijsku karticu » strana 12, Memorijska kartica.
Nakon ubacivanja memorijske kartice automatski se pojavljuje: Assign - dodeljivanje memorijske kartice radio-navigacionom sistemu. Na osnovu licencnih
prava određena memorijska kartica koja se dodeljuje radio-navigacionom sistemu
ne može više biti korišćena u drugim radio-navigacionim sistemima.
- direktno korišćenje navigacionih podataka sa memorijske kartice. U
slučaju da želite da koristite navigacione podatke za druga područja nego što su
memorisana u radio-navigacionom sistemu, za navođenje ka cilju možete direktno koristiti podatke sa memorijske kartice. Na taj način ćete na raspolaganju
imati dva različita seta podataka. To znači da nije neophodno da navigacione
podatke kopirate iz memorijske kartice u memoriju radio-navigacionog sistema.
Install - kopiranje navigacionih podataka sa memorijske kartice u internu
memoriju radio-navigacionog sistema. „Stari“ navigacioni podaci u internoj
memoriji radio-navigacionog sistema se brišu. Izbrisani podaci ne mogu biti ponovo uspostavljenio » .
Manuelni postupak kopiranja
Ukoliko nakon ubacivanja memorijske kartice sa važećim navigacionim podacima
postupak kopiranja nepočne automatski, može se započeti i manuelno.
Pritisnite taster
NAV
→
SETUP .
- Prikaz opcija navigacionih podataka
- instalacija odn. korišćenje navigacionih podataka sa
memorijske kartice
■ Navigation data basis
■ Install/use SD data
OPREZ
Ukoliko se navigacioni podaci na internoj memoriji radio-navigacionog sistema
zamene drugom verzijom, oni ne mogu biti ponovo uspostavljeni!
Napomena
Memorijska kartica sa aktuelnim navigacionim podacima ili podacima za druge
zemlje se može nabaviti u okviru originalne opreme ŠKODA.
Glavni meni Navigation
Slika 3
Glavni meni za navigaciju
■ Use SD
■
Tokom kopiranja nisu na raspolaganju navigacioni podaci. Postupak traje oko dva
sata.
Za vreme postupka kopiranja sa memorijske kartice u internu memoriju radionavigacionog sistema, ne smete vaditi memorijsku karticu! Na taj način možete
da oštetite memorijsku karticu!
Ð
Aktiviranje glavnog menija za navigaciju
Pritisnite taster NAV .
Promena glavnog menija navigacije u prikaz karte
Pritisnite taster NAV - prelaz iz glavnog menija NAVIGATION na prikaz karte.
Ponovnim pritiskom na taster
GATION.
NAV
- vraćanje iz prikaza karte u glavni meni NAVI
NAV-režim rada (navigacija)
19
Pristup dodatnim informacijama
Pritisnite taster  - informacije o poziciji vozila i pristup dodatnim funkcijama (cilj
obeležen zastavicom, lista ruta, blokiranje deonice) » strana 22, Memorisanje
dodatnog prozora i „cilja u vidu zastavice“.
Funkcijski tasteri u glavnom meniju NAVIGATION
Map - promena na prikaz karte
 Adresa - aktiviranje ekrana za unos adrese cilja » strana 21, Unos i memorisanje ciljeva

Memorisanje ciljeva -otvaranje liste manuelno memorisanih ciljeva

Poslednji ciljevi - otvaranje liste automatski memorisanih ciljeva
 Benzinska pumpa - otvara listu najbližih benzinskih pumpi » strana 21, Izbor
pumpe ili parkinga
■
■
Parkiralište - otvara listu najbližih parkirališta » strana 21, Izbor pumpe ili
parkinga

■
 Poseban cilj - Izbor posebnog cilja » strana 21, Izbor specijalnog cilja kao
cilja putovanja
■
- Startovanje navođenja do već memorisane kućne adrese. Tokom navođenja ka cilju na ovom mestu pojavljuje se funkcionalni taster Stop .
Home add.
Ciljevi na SD kartici
Pomoću reklamne aplikacije koju možete pronaći na Web-stranicama kompanije
ŠKODA možete da generišete ciljeve kao vizitkarte ili slike. Ove ciljeve zatim
možete jednostavno da uvezete u radio-navigacioni sistem pomoću SD kartice.
■
■
Ð
■
Podešavanja u (NAV) u navigacionom režimu rada
Pritisnite taster
NAV
→
SETUP .
Funkcionalni tasteri u meniju - Navigation
■ Route options - setting for route options
■ Route criteria - utvrđivanje kriterijuma za izračunavanje rute
■ Fast - izračunava se najbrža ruta do cilja, čak iako je za to potrebno koristiti
zaobilazni put.
■ Economical - izračava rutu sa minimalnim vremenom vožnje i najkraćom putanjom
■ Short - najkraća ruta do cilja, bez obzira na to da li je za nju potrebno duže
vreme vožnje. Ruta može obuhvatati neobične sekcije puta, poput poljskih
puteva.
20
NAV-režim rada (navigacija)
- uključivanje/isključivanje korišćenja TMC-dojava o saobraćaju
pri izračunavanju rute » strana 23, Dinamičko navođenje ka cilju primenom
TMC-a
■ Avoid motorways - uključivanje/isključivanje korišćenja autoputeva pri izračunavanju rute
■ Avoid toll roads - uključivanje/isključivanje korišćenja puteva sa naplatom putarine pri izračunavanju rute
■ Avoid ferries - uključivanje/isključivanje korišćenja trajekata pri izračunavanju
rute Ako ne postoji nijedna druga ruta (npr. na ostrvo se ne može stići bez
trajekta), ovaj tip puta se koristi pri obračunu rute, iako je prethodno bio
isključen.
■ Avoid toll sticker routes - otvara listu zemalja u kojima je obavezno korišćenje
vinjeta. Kuka označava da su pri izračunavanju rute u odabranoj zemlji
isključeni svi putevi na kojima postoji obaveza korišćenja vinjeta.
Announcement volume - podešavanje jačine zvuka navigacije
Day/Night - menja dnevni, noćni i automatski prikaz karte. Automatski prikaz zavisi od uključivanja i isključivanja kratkog svetla.
POIs on map -prikaz posebni ciljeva na karti (samo parkirališta, benzinske pumpe i
ŠKODA-radionice)
Autozoom - automatski se menja razmera karte u zavisnosti od brzine i rute
kojom se ide (vožnja autoputem: manja razmera karte - grad: veća razmera karte)
Traffic sign display - uključivanje/isključivanje prikaza ograničenja brzine na
aktuelnom delu rute (gore levo na ekranu)
Time display -prebacivanje između sledećih informacija tokom vođenja ka cilju
■ ETA - prikaz planiranog vremena dolaska na cilj
■ Travel time - prikaz planiranog preostalog vremena vožnje do cilja
Time display to - switch to the arrival time at:
■ destination - prikaz planiranog vremena dolaska na krajnji cilj
■ stopover - prikaz planiranog vremena dolaska na međucilj » strana 21, Unos
međucilja
Enter home address - unos adrese stanovanja
■ Position - Memorisanje trenutne pozicije kao kućne adrese
■ Address - unos ili promena adrese kao Vaše kućne adrese
Demo mode - uključivanje/isključivanje demonstracionog režima. Ukoliko je
demonstracioni režim rada uključen, na početku navođenja ka cilju možete utvrditi da li je potrebno da navođenje ka cilju bude u normalnom radu („stvarno“
navođenje ka cilju) ili u demonstracionom režimu rada (virtuelno navođenje). Kod
navođenja ka cilju u demo-režimu rada do rute se stiže samo virtuelno. Virtuelno navođenje ka cilju se ponavlja nakon dolaska na fiktivni cilj putovanja.
Demo mode starting point - unos fiktivne (zamišljene) polazne tačke u demo-modu 
■ Dynamic route
■
■
■
- prikaz ostalih informacija o cilju (naziv cilja, zemlja, grad itd.). Prikazane
informacije mogu biti izmenjene.
■ Delete - brisanje izabranog cilja
■ Start - Pokretanje navođenja do cilja
■ Delete destinations memory - brisanje memorije ciljeva ili liste poslednjih ciljeva
■ All - brisanje svih ciljeva u memoriji
■ Last destins. - brisanje svih ciljeva na listi poslednjih ciljeva
■ Navigation data basis - prikaz informacija o navigacionom sistemu ili podataka o
navigaciji memorisanih na memorijskoj kartici tj. korišćenje navigacionih podataka direktno sa memorijske kartice » strana 19, Navigacioni podaci i
memorijska kartica.
Ð
Memorisanje poslednjeg cilja
Pritisnite taster NAV →  - prikazuje se lista poslednjih automatski memorisanih
ciljeva.
Ukoliko pritisnete jedan od prikazanih ciljeva, uređaj menja izgled karte i automatski otpočinje navođenje ka cilju.
Ciljevi
■ Details - prikaz dodatnih informacija o cilju
■ Store - potvrđivanje i memorisanje naziva cilja
■ Delete – brisanje naziva cilja
■ OK - potvrđivanje i memorisanje naziva cilja
■ Start - Pokretanje navođenja do cilja
Unos i memorisanje ciljeva
Manuelni unos i memorisanje ciljeva
Pritisnite taster NAV →  .
Pri unosu adrese, najpre izaberite zemlju, zatim grad ili poštanski broj. Nakon toga
možete da dodatno precizirate adresu određivanjem ulice i kućnog broja ili
raskrsnice. Ovi podaci o adresi se utvrđuju jedan na sledećim ekranima za unos.
Ukoliko su ovi podaci dovoljni za navođenje ka cilju, pojavljuje se funkcijski taster
Status . Sada može početi navođenje ka cilju ili se mogu uneti drugi detalji o cilju.
■ Store - ekran za unos nazova cilja se otvara
■ Delete - promena naziva cilja
■ OK - memorisanje naziva cilja
■ Start - Pokretanje navođenja do cilja
15
đaja
■ Details - prikaz dodatnih informacija o cilju
■ Import - odabir prikazanih ciljeva za uvoz
■ Start - Pokretanje navođenja do cilja
Tokom navođenja ka cilju pritisnite taster
Stopover
izaberite cilj koji želite da preimenujete, obradite
■ SD Destinations - prikaz liste ciljeva memorisanih na SD kartici
■ Import - uvoz ciljeva memorisanih na SD kartici u memoriju uređaja
■ All - odabir svih ciljeva na SD kartici
■ Import - uvoz odabranih ciljeva memorisanih na SD kartici u memoriju
Unos međucilja
U toku navođenja ka cilju možete uneti još jedan cilj i jedan međucilj. Na navedeni
međucilj ćete doći pre nego što bude nastavljeno navođenje ka konačnom cilju.
Krajnji cilj putovanja je cilj, do kojeg je kao prvo započelo navođenje ka cilju.
Prilikom unosa obratite pažnju da li navodite međucilj ili konačan cilj putovanja.
NAV
- prelaz u glavni meni navigacije.
Izaberite novu ili ranije memorisanu adresu.
Memorisanje cilja
Pritisnite taster NAV →  - lista ručno memorisanih ciljeva se prikazuje (ukoliko
pritisnete funkcijski taster sa naznačenim ciljem, navođenje ka cilju može da počne).
Okretanjem dugmeta za meni
ili izbrišete.
■ Details
ure-
- izaberite novi uneti cilj kao međucilj
New destin.
- završiti tekuće navođenje ka cilju i izabrati novi cilj kao konačan cilj
Izbor pumpe ili parkinga
Pritisnite taster NAV →  - Benzinska pumpa ili  - Parkiralište - počinje traženje benzinske pumpe tj. parkirališta u blizini mesta na kome se trenutno nalazite.
■ Store - snimanje u memoriju ciljeva
■ Details - prikaz dodatnih informacija o cilju
■ Store - snimanje u memoriju ciljeva
■ Start - Pokretanje navođenja do cilja
Izbor specijalnog cilja kao cilja putovanja
Pritisnite taster NAV →  - Specijalan cilj.
■ Town - pretraga u centru određenog mesta
■ Here - u okruženju trenutnog mesta nalaženja
NAV-režim rada (navigacija)

21
Navođenje ka cilju može se pokrenuti i u drugim stavkama menija » strana 21,
Unos i memorisanje ciljeva.
Otvara se polje za izbor specijalnog cilja pomoću unosa „ključne reči“ ili pomoću
reči koja je sastavni deo naziva specijalnog cilja. Specijalni cilj se traži u okrugu od
75 km.
Kao „ključne reči“ mogu se koristiti reči kao što su hotel, stadion, ŠKODA ili deo
naziva cilja kao npr. jezero ili reči kao što su glad, žeđ, kupovina, odmor i slično.
Orijentacija na karti tokom navođenja ka cilju
Obratite pažnju na pravilan unos „ključne reči“ (uključujući i specijalne slovne
znakove).
Slika 4
Primer prikaza karte
■ Delete - brisanje unetog znaka
■ Find - pretraga na osnovu navedenih parametara
■ Store - snimanje u memoriju ciljeva
■ Details - prikaz dodatnih informacija o cilju
■ Store - snimanje u memoriju ciljeva
■ Start - Pokretanje navođenja do cilja
Memorisanje dodatnog prozora i „cilja u vidu zastavice“
Pritisnite taster  - otvara se iskačući prozor.
Simboli na karti
 - kompas (u gornjem desnom uglu ekrana), strelica je usmerena ka severu. Pritiskanjem simbola možete birati između dvodimenzionalnog (2D) i trodimenzionalnog prikaza karte (3D).
Ukoliko navođenje ka cilju nije aktivno, pojavljuje se pop-up prozorčić sa detaljima
o aktuelnoj poziciji sa sledećim informacijama:
› pozicija;
› stepen geografske širine i dužine;
› Nadmorska visina (ukoliko su na raspolaganju barem 4 satelita);
› GPS-status (GPS_FIX - može se odrediti pozicija, GPS_FIX_3D - može se odrediti
 - aktuelna pozicija vozila i smer kretanja
 - udaljenost od cilja (u donjem levom uglu ekrana)
visina);
› Broj raspoloživih i primljenih satelita (broj raspoloživih satelita određuje GPSstatus).
 - Udaljenost od međucilja (u donjem levom uglu ekrana) - prikazuje se samo ako
su aktivni navođenje ka cilju i prikaz planiranog vremena dolaska na međucilj
» strana 20, Podešavanja u (NAV) u navigacionom režimu rada
Ukoliko je navođenje ka cilju aktivno, pojavljuje se pop-up prozorčić cilja putovanja.
- planirano vreme dolaska na cilj ili vreme vožnje (u donjem desnom uglu ekrana)
■ Flagged destination
- memorisanje trenutne pozicije kao „cilja obeleženog zastavi-
com“.
Ð
Potvrda dugmeta za meni
NAV
→
Map
- prelaz na prikaz mape.
Navođenje ka cilju pokrećete funkcijskim tasterom
22
NAV-režim rada (navigacija)
15
15
- promena razmere.
- ponavljanje poslednjeg navigacionog uputstva.
Pritisak na ekran - prikaz funkcijskih tastera
stavljanje navođenja ka cilju.
Pokretanje navođenja ka cilju
Pritisnite taster
U donjem levom uglu ekrana prikazuju se dodatne informacije, npr. strelica koja
prikazuje smer vožnje, ograničenje brzine i slično.
Opcije podešavamka
Okretanje dugmeta za meni
Navođenje ka cilju
Start
.
Ð
Extras
i
Stop
» strana 23, Zau-
■ Extras - promena opcija prikaza karte
■ 2D north - dvodimenzionalna, pogled odozgo u smeru severa
■ 2D heading - dvodimenzionalna, pogled odozgo u smeru vožnje

■ 3D heading - trodimenzionalna, napred ukoso („ptičja perspektiva“)
■ Overview map - proračunata ruta se prikazuje od aktuelne pozicije do
■
Prikaz delova deonice
cilja na
karti pregleda (tokom aktivnog navođenja)
Route list -Lista deonica puta » strana 23, Prikaz delova deonice
Ð
Pop-up prozorčić tokom navođenja ka cilju
Pritisnite taster  → Route .
■
Zaustavljanje navođenja ka cilju
Tokom navođenja ka cilju pritisnite taster NAV (ili pritisnite ekran) →
vršavanje navođenja ka cilju (zaustavljanje).
Stop
- za-
Nastavak navođenja ka cilju
Pritisnite taster NAV → Start - nastavak navođenja ka cilju od trenutne pozicije
vozila.
Ð
Kvalitet emitovanih informacija o saobraćaju zavisi od redakcije za informacije o
saobraćaju radio stanice. Prijem TMC informacija o saobraćaju se ne može uključiti
ili isključiti.
- okretanjem dugmeta za meni 15 od trenutne pozicije
markirajte dužinu dela deonice koji je potrebno blokirati. Dužina trenutno
blokiranog dela deonice prikazuje se na donjem redu ekrana. Kada dostignete
maksimalnu dužinu koju je moguće blokirati, iza podatka o dužini biće prikazan
natpis „(Max)“.
■ OK - aktiviranje dužine blokade deonice
■ Congestion ahead
Stanica koja se sluša ne mora biti TMC stanica.
Ako je aktivirana funkcija Dinamička ruta » strana 20, Podešavanja u (NAV) u navigacionom režimu rada i radio-navigacioni sistem izračuna da korišćenje zaobilaznog puta zbog problema u saobraćaju donosi prednosti, automatski se izračunava alternativna ruta.
Kako biste deaktivirali blokadu dela deonice koji se nalazi ispred vas, pritisnite taster  → Route .
TMC informacije o saobraćaju mogu biti obrađene i prikazane na uređaju samo
ukoliko se podaci o navigaciji za deo puta koji se aktuelno prelazi nalaze u
memoriji uređaja ili ukoliko im se može pristupiti preko navigacionog DVD-a.
- deaktivacija manuelne blokade dela deonice
Blokiranje dela deonice uz pomoć liste ruta
Pritisnite taster  → Route .
Trenutne TMC informacije o saobraćaju se mogu prikazati pritiskom na taster za
izbor TMC .
■ Route list -Lista deonica puta
■ Exclude - izabrati početak dela deonice koji se blokira
■ Exclude to - izabrati kraj dela deonice koji se blokira
Kako biste deaktivirali blokadu dela deonice, pritisnite taster
- deaktivacija blokade dela deonice
Uslovi za dinamičko navođenje ka cilju
TMC (Traffic Message Channel) je digitalni radio servis za stalni prenos informacija
o saobraćaju.
Ako postoji prijem TMC-radija sa informacijama o saobraćaju za određeno mesto,
TMC-saobraćajne dojave se aktuelizuju u pozadini. Primljene saobraćajne dojave
TMC prikazuju se na jednoj listi » strana 25, Prikazivanje TMC-informacija o saobraćaju.
Manuelno blokiranje dela deonice koji direktno predstoji (npr. zbog dojave o
prekidu saobraćaja)
Pritisnite taster  → Route .
■ Lift route excl.
Ð
Dinamičko navođenje ka cilju primenom TMC-a
Ručna blokada dela rute
■ Lift cong. excl.
Na Route list se prikazuje i spisak tačaka (nazivi ulica, oznaka ulice i delovi puta)
kroz koje se još mora proći.
■ Details - prikaz detalja o izabranoj deonici

→
Route
.
Ð
Problemi u saobraćaju primljeni preko TMC a koji utiču na rutu prikazani su na karti putem bojom kodiranih simbola. Problemi u saobraćaju koji ne utiču na rutu
prikazani su na karti simbolima u sivoj boji. Pozicioniranje TMC-simbola prikazuje
početak smetnje u saobraćaju i smera, ukoliko su obe dojave o saobraćaju TMC

jednoznačno definisane.
NAV-režim rada (navigacija)
23
Ako je aktivirana funkcija Dinamička ruta » strana 20, Podešavanja u (NAV) u navigacionom režimu rada i radio-navigacioni sistem izračuna da korišćenje zaobilaznog puta zbog problema u saobraćaju donosi prednosti, automatski se izračunava alternativna ruta.
Pri ponovnom izračunavanju rute daje se odgovarajuća najava navigacije. Isto
obaveštenje sledi ako je pri prethodnom izračunavanju rute uzet u obzir problem
u saobraćaju, koji sada ne postoji.
Napomena
Zaobilaženje saobraćajnih gužvi na osnovu TMC- dojava o saobraćaju ne donosi
uvek uštedu vremena, ukoliko je, npr. zaobilazni put preopterećen.
■ Ukoliko smetnje u saobraćaju koje se nalaze na ruti još uvek nisu obuhvaćene
TMC- saobraćajnim dojavama, zatvorene deonice se mogu uneti i manuelno
» strana 23, Ručna blokada dela rute.
■
24
NAV-režim rada (navigacija)
Ð
TMC režim rada
Prikazivanje TMC-informacija o saobraćaju
TMC- informacije o saobraćaju koriste za optimiranje rute prilikom smetnji u saobraćaju tokom navođenja ka cilju » strana 23, Dinamičko navođenje ka cilju
primenom TMC-a.
Na detaljnom prikazu pomoću funkcijskih tastera možete listati sve primljene informacije o saobraćaju.
Pritisnite taster
■ Details
TMC
Podešavanja radio prenosa informacija o saobraćaju
TP i TMC informacija o saobraćaju
Pritisnite taster
TMC
→
SETUP .
■ Traffic program (TP) - uključivanje/isključivanje informacija o saobraćaju
■ Dynamic route - uključivanje/isključivanje korišćenja TMC informacija o saobraćaju
pri izračunavanju rute » strana 23, Dinamičko navođenje ka cilju primenom TMCÐ
a.
- prikaz liste aktuelnih informacija o saobraćaju.
- prikaz detalja izabranih dojava o saobraćaju sa liste
Pritisnite taster

- prikaz imena TMC-stanice koja se trenutno emituje
Zastoji u saobraćaju se na detaljnom prikazu i na karti predstavljaju pomoću odgovarajućeg simbola. Smer u kome se na karti nalazi taj zastoj u saobraćaju
prikazuje se u boji. Zastoj u saobraćaju, koji se nalazi na ruti (u smeru kretanja)
obeležava se crvenom bojom, a zastoj u saobraćaju koji se nalazi u suprotnom
smeru na ruti, obeležava se sivom bojom.
Napomena
Ako postoji prijem TMC-radija sa informacijama o saobraćaju za određeno
mesto, TMC-saobraćajne dojave se aktuelizuju u pozadini. Stanica koja se sluša ne
mora biti TMC stanica.
■ TMC-saobraćajne dojave mogu se evaluirati i memorisati na radio-navigacionom
sistemu, samo ukoliko su na raspolaganju navigacioni podaci za područje kroz
koje se vozilo kreće.
■ Ispravnost dinamičkog navođenja ka cilju zavisi od poslatih informacija o saobraćaju. Za sadržaj informacija o saobraćaju odgovorna je redakcija radio stanice koja
daje te informacije.
■ TMC-informacije o saobraćaju su potrebne i za dinamično navođenje do cilja.
■ Zaobilaženje saobraćajnih gužvi na osnovu TMC- dojava o saobraćaju ne donosi
Ð
uvek uštedu vremena, ukoliko je, npr. zaobilazni put preopterećen.
■
TMC režim rada
25
Eksterni ulaz
AUX
MDI
Spisak pojmova
A
G
AUX
13
B
Benzinska pumpa
Bezbednosna uputstva
21
3
C
Garancija
Glavni meni
MEDIA
Navigacija
RADIO
TELEPHONE
3
11
19
9
15
I
CD
CD se ne može učitati
Izbacivanje
postavljanje
Cilj
Cilj u vidu zastavice
Memorisanje
Navođenje ka cilju
Specijalni cilj
Unos
12
12
12
22
21
22
21
21
D
DAB
Dinamičko navođenje ka cilju
Displej
Čišćenje
DTMF
DTMF-tonovi tastera
10
23
3
17
17
E
Ekran
Rukovanje
Ekran za unos sa tastaturom
Eksterni izvori
26
13
13
Spisak pojmova
3
5
6
13
iPod
Isključivanje uređaja
13
5
M
MDI
Mediji
Glavni meni
Opcije reprodukcije
Podešavanja
Uprarivanje Bluetooth uređaja
Zahtevi za audio datoteke
Zahtevi za izvore medija
Memorijska kartica
Mobilni telefon
Funkcije za vreme telefonskog razgovora
Imenik
Podešavanja
Telefonski razgovor
Uparivanje mobilnog telefona sa Bluetooth uređajem
Modus
RADIO
N
Navigacija
Ažuriranje navigacionih podataka
Glavni meni
Navigacija sa memorijske kartice
Orijentacija na karti
Podešavanja
Prikaz delova deonice
Ručna blokada dela rute
Startovanje navođenja ka cilju
Unos i memorisanje ciljeva
Zaustavljanje navođenja ka cilju
19
19
19
22
20
23
23
22
21
23
O
Opšte napomene
3
P
13
11
11
11
15
14
14
12
16
16
17
16
15
9
Parking
Podešavanja
Mediju
Mobilni telefon
Navigacija
Osnovna podešavanja sistema
Radio
Radio prenos informacija o saobraćaju TP
sistema
TMC informacije o saobraćaju
Podešavanje
Jačina zvuka
zvuka
Pogon
SETUP
Pregled uređaja
21
11
17
20
8
9
25
8
25
5
8
8
5
R
Radio
Brisanje memorisanih stanica
DAB
Glavni meni
Izbor opsega frekvencije
Memorisanje stanice
Podešavanja
RDS
Režim PHONE
Glavni meni
Režim rada
MEDIA
NAVIGACIJA
PHONE
TMC
V
Visina zvuka - Podešavanja
9
10
9
9
9
9
9
5
Z
Zaštita od krađe
3
15
11
18
15
25
S
Saobraćajne radio službe
SD-kartica
SD kartica
Navigacija sa memorijske kartice
Osvežavanje navigacionih podataka
10
12
19
19
T
Telefon
Glavni meni
Unošenje telefonskog broja
TMC
Dinamičko navođenje ka cilju
Tekstualne informacije o saobraćaju
TP
Oznaka
Saobraćajne radio službe
15
16
23
25
10
10
U
Uključivanje uređaja
5
Spisak pojmova
27
ŠKODA neprekidno radi na daljem usavršavanju svih tipova i modela. Zato Vas
molimo za razumevanje da u obimu isporuke može doći do promena u izgledu,
opremi i tehnici. Podaci koji se odnose na obim isporuke, izgled, snagu, mere, težine, potrošnju goriva, standarde i funkcije vozila odgovaraju stanju informacija u
trenutku zaključenja ovog izdanja redakcije. Određena oprema može početi da se
prodaje kasnije (informacija se daje ovlašćenim servisnim partnerima ŠKODA) ili je
u ponudi samo na određenim tržištima. Na osnovu podataka, ilustracija i opisa datih u ovom uputstvu ne mogu se izvoditi zahtevi.
Štampanje, kopiranje, prevođenje ili druga upotreba, osim namenske, nije dozvoljena bez pisanog odobrenja ŠKODA.
Sva prava zadržava ŠKODA prema zakonu o autorskim pravima.
Zadržava pravo na izmenu ovog dela.
Izdanje: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2012
SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.com
Navigacioni sistem Amundsen+
Uputstvo za upotrebu
Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid
Navigacní systém srbsky 05.2012
S00.5610.83.34
3T0 012 149 FJ
Download

Navigacioni sistem Amundsen+ Uputstvo za upotrebu