PRIRUČNIK ZA KORISNIKE POSLOVNOG
E-BANKINGA
Uvod u priručnik za korisnike e-Bankinga
Dragi korisnici,
Ovaj Priručnik za korisnike e-Bankinga pokazaće vam korak po korak kako da koristite i poslujete
preko bankarskih usluga. Priručnik je urađen tako da vam pokaže kako da koristite našu uslugu eBankinga preko svih ekrana koji se pojave pri korišćenju našeg e-Bankinga. Ako imate teškoća u
korišćenju naše usluge e-Bankinga slobodno se obratite našem centru za pozive (038/555-555 i
049/555-555; [email protected]) sa bilo kakvim primedbama, problemima ili
pitanjima.
Ekipa za e-Banking ProCredit banke
2
Sadržaj:
Uvod u priručnik za korisnike e-Bankinga ............................................................................................... 2 1. Opšti opis usluge ........................................................................................................................ 4 1.1. Profil korisnika ............................................................................................................................ 4 1.2. Priručnik za korisnike usluge e-Bankinga................................................................................... 4 1.3. Platni nalog putem e-Banking-a ................................................................................................. 4 1.4. Izvršavanje platnih naloga putem bankarske elektronske usluge .............................................. 4 1.5. Izvršenje transakcija naloženih putem usluge e-Bankinga ........................................................ 5 1.6. Naknade i provizije ..................................................................................................................... 5 1.7. Odgovornost ............................................................................................................................... 6 1.8. Osnovni zahtevi .......................................................................................................................... 6 1.9. Uputstva za korisnike usluge e-Bankinga .................................................................................. 6 2. Logovanje: Uputstvo .................................................................................................................. 8 2.1. Promena lozinke ......................................................................................................................... 9 2.2. Pregled računa ......................................................................................................................... 10 2.3. Aktivnosti na računu ................................................................................................................. 11 3. 3.1 Transferi ..................................................................................................................................... 11 Institucionalni transferi između filijala PCB banke .................................................................... 11 3.2 Lokalni (domaći) transferi ................................................................................................................... 15 3.3 Međunarodni transferi............................................................................................................... 18 3.4 Plaćanje računa ........................................................................................................................ 22 3.5 Poslednjih 100 naloga: ............................................................................................................. 38 3.5.1. Štampanje formata za plaćanje računa .................................................................... 39 4. Učitajte dosje ..................................................................................................................................... 40 5. Upravljanje lokalnim i međunarodnim korisnicima: ....................................................................... 43 6. Saveti za bezbednost ......................................................................................................................... 44 3
1. Opšti opis usluge
e-Banking je usluga koja obezbeđuje klijentima ProCredit banke pristup svojim bankovnim
računima i omogućava im da posluju preko računa putem interneta. Pomoću bankarskog
sistema na internetu svi klijenti mogu da koriste sledeće bankarske usluge:
a. Operacije na računima:
 Izvršenje institucionalnih isplata u filijalama PCB
 Izvršenje nacionalnih isplata u ostalim lokalnim bankama u evru kao valuti
 Međunarodni platni nalog za komercijalne transakcije
 Učitavanje dokumenata kao na primer o plati, bez dolaska u filijalu;
b. Informacije o računima:
 Aktivnosti na računu i stanja
 Dnevni izvodi stanja na računu
 Pregled vaših skorašnjih naloga izvršenih putem e-Bankinga
 Pregled svih vaših naloga izvršenih u našoj banci
 Štampanje stanja na računu u različitim verzijama (Excel, PDF i CSV).
1.1. Profil korisnika
'Korisnik' na bankarskom sistemu na internetu je bilo koje fizičko lice koje je ovlašćeno da
posluje sa bankovnim računima koje ima u ProCredit banci i kojem je dato korisničko ime koje je
samo odabralo zajedno sa lozinkom za pristup usluzi e-Bankinga. Korisnik može da pristupi
samo svom računu za koji je ovlašćen.
1.2. Priručnik za korisnike usluge e-Bankinga
Pristup bankarskom sistemu na internetu obezbeđen je samo onim klijentima koji su zahtevali
uslugu e-Bankinga u filijalama ProCredit banke. Za pristup, sve što vam je potrebno je da
otvorite bezbednu i potvrđenu veb stranicu ProCredit banke https://ebanking.procreditbankkos.com.
1.3. Platni nalog putem e-Banking-a
Banka neprestano prima naloge za plaćanje izvršenih putem eletronske bankarske usluge –
dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji. Nalozi za plaćanje koji ne poseduju
neophodne informacije ili u slučaju kada račun nema dovoljno sredstava, ne mogu se izvršiti
putem elektronske usluge.
1.4. Izvršavanje platnih naloga putem bankarske elektronske usluge
1. Svi platni nalozi registrovani u vremenskom intervalu posle 20:00 časova biće neizvršeni do
05:00 narednog dana.
2. Institucionalni platni nalozi (unutar filijala ProCredit Banke) koji se realizuju između istih valuta
će biti izvršeni od strane banke od 05:00 časova do 20:00 časova, istog dana.
3. Institucionalni platni nalozi (unutar filijala ProCredit Bank) koji se realizuju između različitih
valuta (devizni kurs) će biti izvršeni od strane banke od 09:00 časova do 15:00 časova tokom
radnih dana (ne uključujući Subotu). Institucionalni platni nalozi (unutar ProCredit Bank)
registrovani sa valutom (deviznim kursom) nakon određenog dozvoljenog vremenskog perioda
će biti odbijeni.
4
4. Nacionalni platni nalozi (usmereni klijentima drugih lokalnih banaka) mogu se izvršiti samo u
EVRO valuti.
5. Nacionalni platni nalozi se izvršavaju i šalju drugim bankama od 8.30 časova do 15.00 časova
(istog datuma valutiranja). Nacionalni platni nalozi registrovani nakon ovog rasporeda će se
izvršiti od strane banke i poslati drugim bankama narednog radnog dana.
6. Međunarodni platni nalozi obrađuju se istoga dana prema dozvoljenom vremenskom limitu
(cut off time) korespondetnih banaka, od 8:30 časova do 15:00 časova (uslovi za
korespondentne banke mogu se naći na našem cenovniku na internetu). Platni nalozi
registrovani nakon ovog vremenskog rasporeda će se izvršiti od strane banke i poslati drugim
bankama, narednog radnog dana.
7. Međunarodni platni nalozi sa različitim valutama (deviznim kursom) mogu se registrovati
samo od 9:00 časova do 15:00 tokom radnih dana (ne uključujći Subotu). Međunarodni platni
nalozi registrovani sa različitom valutom (deviznim kursom) nakon dozvoljenog vremenskog
perioda (cut off time) biće odbijeni.
8. Klijenti mogu izvršiti platne naloge sa tekućeg računa na štedni račun i obratno ako su
vlasnici računa ili ovlašćena lica na ovom računu (ako je sklopljen bankarski ugovor
Premium).Ovi platni nalozi su dopušteni samo za račune sa istom valutom.
9. Platni nalozi računa za Vladine Institucije i Javne Kompanije koji se registruju tokom dana od
05:00 časova do 20:00 časova, šalju se Centralnoj Banci narednog radnog dana, sa datumom
valutiranja današnjeg dana.
10. Nalozi za plaćanje sa tekućeg računa na Prokid račun i obratno su dopušteni samo za
klijente koji imaju ugovor e-Banking Premium (gde je nosilac ugovora ovlašćen).
Napomena: Klijent koji ima standardni ugovor za e-Banking nije mu dopušteno da izvršava
takva plaćanja.
1.5. Izvršenje transakcija naloženih putem usluge e-Bankinga
1. Banka obrađuje primljene platne naloge od ponedeljka do petka između 8:30 i 18.00 sati
(osim u dane zvaničnih praznika).
a) Institucionalni nalozi za transfer (u filijalama ProCredit banke) obrađuju se od 8:30 do18.00
sati u istom danu vrednosti;
b) Transfer u filijalama ProCredit banke sa FX (deviznim kursom) mogu se izvršiti samo od
9:00 do 15:00 sati radnim danima;
c) Transfer u filijalama ProCredit banke označen sa FX posle kraja radnog vremena (“cut off
time”) biće odbijen;
d) Nacionalni nalozi za transfer obrađuju se u istom danu vrednosti od 8:30 do 15:00 sati
(samo u evru kao valuti);
e) Međunarodni nalozi za transfer obrađuju se u istom danu vrednosti shodno roku za obradu
banke primaoca. (Vidi pod Uslovima poslovanja sa saradničkim bankama);
2. Prilikom prijema naloga, vrši se provera ima li dovoljno sredstava na računu, prema redosledu
prijema. Nalozi se izvršavaju jedan po jedan dok zbir ne pređe bilans na dotičnom računu.
1.6. Naknade i provizije
Za korišćenje usluge e-Bankinga, obavezni ste da platite bankarske naknade i provizije prema
cenovniku, shodno Uslovima poslovanja ProCredit banke. Banka ima pravo da promeni
cenovnik shodno Uslovima poslovanja u svako doba, uz prethodno slanje obaveštenja svojim
klijentima.
5
1.7. Odgovornost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kod izvršenja klijentovih naloga, Banka proverava legitimnost transakcija.
Klijent je odgovoran za posledice koje su rezultat pogrešnih ili netačnih naloga.
Kada Banka pogrešno izvrši klijentov nalog, Banka sama snosi odgovornost.
Banka nije odgovorna za nezakonite aktivnosti trećih strana, koje su nepovoljne za klijenta
kao rezultat korišćenja usluge e-Bankinga, niti kad ne uspe da izvrši klijentov nalog zbog
tehničkih razloga van njene kontrole.
Korisnici su odgovorni da drže aktivni RSA SecureIDtoken (sigurnosni token) na
bezbednom i odgovarajućem mestu
Korisnici su odgovorni za čuvanje svojih šifri i lozinki za pristup usluzi e-Bankinga.
Ne preporučuje se zapisivanje kodova i lozinki na papiru.
Banka nije odgovorna za lozinke i šifru RSA SecureID tokena koje slučajno otkrije treća
strana.
1.8. Osnovni zahtevi
Usluga e-Bankinga je dostupna samo onim klijentima koji su podneli zahtev za uslugu eBankinga i registrovani su kao korisnici e-Bankinga. U zavisnosti od vrste ugovora, korisnik
može da pristupi samo svojim računima ili računima na kojima je ovlašćen i za koje mu je dato
jedinstveno korisničko ime, lozinka i RSA SecureID tokenza pristup usluzi e-Bankinga.
RSAID token je hardverski uređaj koji prikazuje jedinstveni kod generisan iz RSAID i ima
logaritam u kombinaciji sa jedinstvenim simetričnim ključevima sa internim satom. Algoritam
generiše novi kod svakih 60 sekundi tokom programiranog veka sigurnosnog tokena.
1.9. Uputstva za korisnike usluge e-Bankinga
Za dobijanje pristupa usluzi e-Bankinga, klijenti treba da pristupe bezbednoj i potvrđenoj veb
stranici ProCredit banke Kosovo https://ebanking.procreditbank-kos.com.
U daljem tekstu su bezbednosne preporuke koje treba da primenite pre logovanja:

Zaštita osetljivih informacija
Najvažniji faktor kod korišćenja usluge e-Bankinga je da se osigura bezbedna razmena osetljivih
bankarskih informacija preko interneta.
Treba da znate da mi nikada ne kontaktiramo klijente putem eklektronske pošte ili telefona i
tražimo njihov PIN kod, broj tokena, broj kartica ili bilo koje druge osetljiive informacije.

Korišćenje usluge e-Bankinga
Za bezbedno korišćenje usluge e-Bankinga, važno je da preduzmete sledeće mere opreza:
1)
Zaštitite svoj računar
Kada pristupite na internet, važno je da vaš računar bude zaštićen od pristupa
neovlašćenih osoba ili štetnih programa (sumnjivih skrivenih dosjea, virusa ili drugih
štetnih softvera)
6


Važno je da imate instalirani anti-virus program, zaštitu i anti-špijunski softver koji dobijete
uz računar ili vam ih obezbedi vaš internet provajder. Zaštitni softver (firewall) štiti računar
od spoljnih štetnih napada i ima sličnosti sa anti-virusnim softverom. Spyware je program
koji se instaliran na vaš računar bez vašeg znanja i prati vaše aktivnosti (lozinka, šifra, itd.)
dok koristite računara i internet. Prema tome, anti-špijunski program je potreban za zaštitu
računara od tih napada. Potrudite se da te programi redovno ažurirate.
Korišćenje usluge e-Bankinga iz internet kafea ili biblioteke se ne preporučuje, a ako je već
koristite morate mnogo da pazite, jer se ne zna koliko su bezbedni ti računari.
2)
Zaštita od prevare – Proverite da li koristite uslugu e-Bankinga PCB

Banke i finansijske institucije su ponekad predmet takozvanog fišinga (phishing) – tj.
pokušaja prevare. To je oblik prevare na internetu gde se klijenti prevarom navode da
otkriju poverljive informacije zlonamernim korisnicima. Primer je neko ko se predstavlja kao
predstavnik banke, šalje elektronsku poštu klijentima i poziva ih da unesu svoju bankarsku
lozinku, broj kartice i PIN. Predstavnici PCB Kosovo nikada ne traže takve informacije
putem elektronske pošte ili telefona.
Još jedan slučaj fišinga je kad zlonamerni korisnik klonira veb stranicu da izgleda kao veb
stranica banke. Da biste izbegli takav rizik, proverite da li koristite veb stranicu PCB. Kad
uđete na log-in stranicu e-Bankinga, proverite da li ulazite na bezbednu sesiju (SSL
šifrovanu) koja počinje sa HTTPS:// pre nego što unesete svoje podatke za logovanje.
Zatim otvorite bezbednu stranicu i potvrdite bezbednosni sertifikat . Ako koristite Microsoft
Internet Explorer, pojaviće se ikona ključa na donjoj liniji vašeg pretraživača. Da budete
sigurni da komunicirate sa uslugom e-Bankinga ProCredit banke Kosovo treba da kliknete
na ključ i proverite bezbednosni seritifikat kompanije (u našem slučaju, sada je to Digi-Sign
CA Digi-SSL Xp) i pažljivo pregledajte validnost sertifikata. (Vidi primere ProCredit banke
Kosova u daljem tekstu).

7
3)
Zaštite svoje tokene, korisnička imena i lozinke




Upamtite svoje korisničko ime i lozinku, i često menjajte lozinku, i postarajte se da nije lako
da se pogodi, tj. nemojte koristiti reči iz rečnika, imena gradova, članova porodice, ili
rođendane.
Zapamtite svoju lozinku i nemojte da je zaspisujete na papiru.
Ako je zapisana na papiru, tu informaciju treba čuvati na bezbednom mestu.
Nemojte nikome da saopštavate osetljive informacije.
4)
Ne zaboravite da redovno ažurirate važne programe

Koristite najnoviju verziju svog internet pretraživača i sva bezbednosna ažuriranja. Redovno
proveravajte kod provajdera veb pretraživača da li su izdali bezbednosna ažuriranja i
instalirajte ih kad budu dostupna.
Redovno proveravajte kod provajdera vašeg operativnog sistema da li su izdali
bezbednosna i instalirajte ih kad budu dostupna.

2. Logovanje: Uputstvo
Za pristup usluzi e-Bankinga od vas se zahteva da unesete korisničko ime i lozinku. Te detalje
dobijate kad podnesete zahtev za uslugu e-Bankinga u jednoj od filijala ProCredit banke. Sledite
ovaj link: https://ebanking.procreditbank-kos.com .
Na toj veb stranici možete da saznate više o korišćenju naše usluge e-Bankinga, a Priručnik za
korisnike isti dokument koji vam je dat kad ste podneli zahtev za e-Banking.
8
Za logovanje treba da odaberete jezik, unesete svoje korisničko ime (koje je klijent odabrao kad
je podneo zahtev u filijali), svoju lozinku i šest brojeva koji se u tom momentu pojave na vašem
tokenu (RSA SecureID) (ti brojevi se menjaju svakih 60 sekundi). Nakon unosa svih traženih
informacija kliknite na Log-in taster.
Kada se ulogujete na internet aplikaciju za e-Banking ProCredit banke videćete ova ekran:
2.1. Promena lozinke
Kada popunite obavezna polja i kliknete na Log In, imate mogućnost da promenite svoju lozinku
po želji. Veoma je važno pomenuti da treba da koristite lozinku u skladu sa Standardom
složenosti lozinke na dole opisan način:
Lozinka korisnika mora da ima 7 do 10 karaktera i mora da sadrži mala i velika slova, brojke i
najmanje jedan simbol (primer. [email protected]).
Potrudite se da ukucate lozinku tačno kako vam je data (mala i velika slova, posebni znaci,
simboli), jer će u protivnom vaš račun za e-Banking da bude zaključan posle tri neuspešna
pokušaja, iz bezbednosnih razloga.
Važno: Kada menjate lozinku ona morate da sadrži najmanje jedan iz četiri skupa
znakova:
 Mala slova (abcd….)
 Velika slova (ABCD…)
 Brojevi (0123…9)
 Posebni znakovi (!@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:";'<>?,./)
9
2.2. Pregled računa
Prvi ekran koji ćete videti je vaš Pregled računa. Ta stranica pokazuje listu računa vašeg
preduzeća (npr. tekući račun, oročeni račun, kreditne kartice i dozvoljeno prekoračenje) koje
imate u ProCredit banci Kosovo i njihov pregled.
Broj računa koji se pokažu u vašoj aplikaciji e-Bankinga zavisi od vrste ugovora koji ste odabrali
i nivoa ovlašćenja za račun koji ste tražili pri podnošenju zahteva u filijali.
10
2.3. Aktivnosti na računu
Ova stranica pokazuje sve aktivnosti na vašim računima. Ako želite da proverite vaše prethodne
aktivnosti u našoj banci, kliknute na Aktivnosti na računu na levoj strani vašeg ekrana.
Ulaskom u opciju Aktivnost računa i izborom datuma za koje želite da vidite svoje aktivnosti na
računu, pojaviće se sledeći ekran:
Za zadovoljenje svojih potreba na najpodesniji način, birate između tri različite verzije izveštaja o
stanju na računu: PDF; Excel i CSV.
3. Transferi
Postoje tri vrste transfera koje možete da izvršite putem e-Bankinga:



Institucionalne isplate (između klijenata ProCredit banke),
Nacionalne isplate (u drugim lokalnim bankama, samo u evru kao valuti),
Međunarodne isplate.
3.1 Institucionalni transferi između filijala PCB banke
Kada vršite transfer između filijala ProCredit banke, treba da kliknete na opciju Lokalno u
meniju Transferi i pojaviće se ovaj ekran:
11
Odaberite broj računa sa kojeg želite da izvršite isplatu, unesite podatke o primaocu, uključujući
broj računa i punu adresu. Kada unesete potrebne informacije kliknite na Sledeće i pojaviće se
donji ekran sa stanjem izabranog računa kojim možete da raspolažete.
Napomena: Proverite da li imate tačne informacije za transfer novca.
Napomena: Ako je vaš korisnik - primalac neko kome redovno vršite isplate, imate opciju da
sačuvate njegove ili njene podatke i ponovo ih upotrebite kod naredne uplate istom korisniku
(vidi ispod Upravljanje korisnicima).
Zatim kliknite na taster Sledeće.
12
Molimo unesite iznos i razlog kako se zahteva u meniju Detalji o uplati:
Za potvrdu i identifikaciju treba da unesete šest brojki sa vašeg tokena a zatim kliknite na
Sledeće.
13
Kad završite, možete da odštampate potvrdu za svoju arhivu.
Ako želite više detalja o poslednjoj uplati, kliknite na Poslednjih 100 naloga na levoj strani
ekrana izborom pravog naloga za uplatu i Više Detalja:
14
3.2 Lokalni (domaći) transferi
Kad vršite transfere u druge banke na Kosovu treba da kliknete na opciju Lokalni u
meniju Transferi i pojaviće se ekran za lokalne transfere.
Treba da popunite obavezna polja sa svim detaljima o transferu (kao što je dole opisano):
Napomena: Proverite da li imate tačne informacije za transfer novca.
- U računu korisnika navedite broj računa korisnika;
- u polju ime korisnika navedite ime korisnika;
- u polju adresa korisnika navedite adresu korisnika, i ime grada;
- U polju banka korisnika, sistem će automatski da prepozna lokalnu banku korisnika, na osnovu
broja korisnikovog računa.
15
Test Testi
Test Bank
Pregledajte informacije koje ste uneli i proverite da li su tačne. Kada to uradite kliknite Sledeće i
pojaviće se sledeći ekran koji zahteva iznos koji želite da prenesete i razlog. Kada unesete te
informacije, kliknite na Sledeće:
Test Testi
Test Bank
Sledeći ekran zahtevati šestocifreni broj sa tokena i kliknite na Dovršiti.
16
Test Testi
Test Bank
Nakon što ste kliknuli na taster Dovršiti pojaviće se obrazac koji može da se odštampa i taj
obrazac potvrđuje nalog za isplatu.
Test Testi
Test Bank
Za štampanu kopiju, kliknite na Print taster na dnu desnog ugla. Potvrda naloga za transfer je
odštampana na formatizovanom formatu za potrebe arhiviranja.
Ako želite da zatvorite verziju za štampanje, jednostavno kliknite na taster Zatvori.
17
3.3 Međunarodni transferi
Kada vršite transfere u druge banke u drugim zemljama treba da kliknete na opciju
Međunarodno u meniju Transferi.
Saveti za naloge za međunarodne uplate izvršene preko e-bankng usluge e-Bankinga:
 Za banke u zemaljama EU:
Najvažnije što treba da se obrati direktno kroz SWIFT bazu podataka su podaci o korisniku, posle
SWIFT koda koji je najvažniji.
1. IBAN - međunarodni broj bankovnog računa je obavezan za zemlje Evropske unije i treba da
ga navedete u polju za broj računa korisnika odnosno IBAN
 Za banke u SAD:
Mnoge banke u SAD nemaju praksu da klijentima daju njihov SWIFT kod, već umesto toga
koriste takozvani ČIP KOD ili ruting/ABA broj. Zato nemojte da se iznenadite ukoliko vam kažu da
nemaju SWIFT kod. Ako vam to kažu, obavezno uvek zatražite da vam daju ČIP kod banke/ruting
ili ABA broj koji treba da navedete u polju za kod banke.
Detalji o tarifama samo za BEN, SHA i OUR
“BEN”: sve dažbine za transakciju snosi korisnik.
“SHA”: dažbine za transakcije banke pošiljaoca snosi samo klijenat koji daje nalog, dok sve druge
dažbine snosi korisnik.
“OUR”: sve dažbine za transakcije snosi klijenat koji daje nalog.
Test Address
Test Bank
Treba da popunite polja u meniju da vaši podaci o transferu budu potpuni (kao što je dole
opisano):
- U polju račun korisnika navedite broj računa korisnika;
- u polju ime korisnika navedite ime korisnika;
- u polju adresa korisnika navedite adresu korisnika, ili samo naziv grada;
18
- u polju banka korisnika navedite inostranu banku korisnika (kao u gornjem primeru).
Jedna od glavnih informacija je SWIFT Kod koji možete da pronađete u datoteci instaliranoj u
bazi podataka koja vam omogućava lakšu pretragu bankarskog SWIFT korisnika. Za SWIFT,
kliknite SWIFT kod i pojaviće se sledeći ekran, koji vam omogućava da tražite po imenu banke ili
SWIFT kodu i onda kliknite na pretragu:
Ispod ćete naći rezultate vaše pretrage, kad proverite da li je to banka koju ste tražili, kliknite
Podnesi da bi ova informacija bila uneta u obrazac za međunarodni transfer koji popunjavate.
Test Bank and Address
Treba da imate na umu da je samo polje banke posrednika opciono, dok su sva druga polja
obavezna.
19
TEST name
TEST address
TEST name
Ako uplata prelazi 10.000 evra (ili ekvivalent u drugim valutama) od vas se traži da odaberete
tačni ITRS kod da bi nastavili dalje. Takođe treba da unesete iznos koji prenosite, svrhu i
izaberete valutu u meniju Detalji o uplati. Izaberite vrstu tarife koja se primenjuje na međunarodni
transfer novca (OUR, SHA ili BEN, za koji možete da nađete opis u Rečniku izraza), ponovno
proverite Cenovnik PCB u meniiu Uslova poslovanja.
TEST name
TEST address
TEST name
20
Treba da unesete šestocifreni broj sa tokena i onda pritisnite taster Finish. Kada to uradite,
pojaviće se obrazac transfera koji se može štampati i time se potvrđuje nalog za izvršenje.
TEST name
TEST address
TEST bank
Ako je odabran Selektivni ugovor o e-Bankingu, taj transfer treba da odobri druga osoba sa
nivoom ovlašćenja na računu. Za odobrenje transfer, kliknite na Nalozi za odobrenje, koji se
nalazi u meniju Transferi.
TEST name
TEST bank
TEST name
TEST bank
21
Kliknite na Detalji na desnoj strani opisnog ekrana i pojaviće se detaljni transfer, gde treba da
unesete svoj šestocifreni broj tokena kao vid identifikacije.
Treba da kliknete na Odobrenje da bi transfer bio izvršen. Ako treba to da proverite, idite na
Poslednjih 100 naloga,, gde ćete moći da vidite svoje poslednje transfere.
3.4 Plaćanje računa
Usluga e-Banking pruža mogućnost plaćanja računa za: Institucije (Poreska Administracija
Kosova, Kosovski Penzioni Fond, opštine, ministarstva, osiguravajuća društva, Carinu Kosova,
itd), Javne Kompanije (KEK, PTK, vodovod) i druga plaćanja kolektora unutar ProCredit Banke.
Ako želite da izvršite plaćanje za izdavaoca računa ”Poreska Administracija Kosova” koji je
povezan sa WEB servisom, molimo vas izaberite meni “Plaćanje računa”:
I pojaviće se sledeći prozor gde treba da odaberete ugovor kojeg želite uplatiti, pritiskom
strelice na kliznom meniju kao prikazano dole:
Në listi su prikazane sve vrste računskih plaćanja i ovde trebate odabrati “Poreska
Administracija Kosova”, na osnovu žiro računa sa vašeg računa i pritisnite taster “Nastavi”:
22
Nakong toga upišite informacije u vezi sa UNIREF-om koji se nalazi na vašem platnom računu
i pritisnite taster “Nastavi”:
Napomena: Molimo vas da budete oprezni prilikom unošenja “UNIREF” broja, imajući u vidu
da je 16 cifreni broj.
I primiće se sledeće informacije sa WEB servisa PAK-a. Upišite iznos plaćanja i pritisnite taster
“Nastavi”:
23
Biće zatražen broj tokena i upišite broj koji je stvoren na vašem tokenu i nakon toga pritisnite
taster “Završite”:
Na kraju pojaviće se informacije u vezi sa obrađenim plaćanjem:
24
Za detalje o plaćanju možete pritisnuti taster “štampajte” i odštampaće se format obrađenog
plaćanja kao prikazano dole:
Napomena: U slučajevima kada izjava koja sadrži UNIREF-in, koji je već uplaćen, ponovno
pokretanje istog plaćanja biće nemoguće i prikazaće se poruka “PAID” (Plaćeno). Molimo vas
da u takvim slučajevima pogledate izjavu i novi UNIREF preuzetog sa PAK-a:
25
Ako želite da izvršite plaćanje računa”Univerzitet Prštine”, molimo vas izaberite meni
“Plaćanje računa”:
I pojaviće se sledeći prozor gde treba da odaberete ugovor kojeg želite uplatiti, pritiskom
strelice na kliznom meniju kao prikazano dole:
Në listi su prikazane sve vrste računskih plaćanja i gde trebate odabrati “Univerzitet Prištine”
na osnovu žiro računa sa vašeg računa i pritisnite taster “Nastavi”:
26
Pojaviće se prozor gde se sve zahtevane informacije trebaju popuniti na osnovu vašeg računa.
Nakon popunjavanja sa potrebnim informacijama, pritisnite taster “Nastavi”:
Automatski će se pojaviti informacije u vezi sa plaćanjem. Molimo va unesite iznos plaćanja:
27
Pritisnite “Nastavi”, biće zatražen broj tokena. Unesite broj koji je stvoren na vašem tokenu u
tom momentu, i nakon toga pritisnite taster “Završite:
Na kraju pojaviće se informacije u vezi sa obrađenim plaćanjem:
28
Za detalje o plaćanju možete pritisnuti taster “štampajte” i odštampaće se format obrađenog
plaćanja kao prikazano dole:
Ako želite da izvršite plaćanje za izdavaoca računa tj. Javnih kompanija, kao napr. ”KEK”,
molimo vas izaberite meni “Plaćanje računa”:
I pojaviće se sledeći prozor gde treba da odaberete ugovor kojeg želite uplatiti, pritiskom
strelice na kliznom meniju kao prikazano dole:
29
Në listi su prikazane sve vrste računskih plaćanja i gde se treba odabrati “KEK” i pritisnite
taster “Nastavi”:
Gde će se pojaviti prozor koji se treba popuniti sa svim zahtevanim podacima na osnovu
računa (referentni broj, napr DP........). Nakon što popunite zahtevane informacije, pritisnite
taster “Nastavi”:
30
Unesite broj računa i pritisnite “Nastavi”:
Nakon toga unesite broj tokena i pritisnite taster “Završite”:
Na kraju, pojaviće se informacije u vezi sa obrađenim plaćanjem:
:
31
Za detalje o plaćanju možete pritisnuti taster “štampajte” i odštampaće se format obrađenog
plaćanja kao prikazano dole:
Ako želite da izvršite plaćanje za izdavaoca računa tj. Javnih kompanija, kao napr. PTK,
molimo vas izaberite meni “Plaćanje računa”:
I pojaviće se sledeći prozor gde treba da odaberete ugovor kojeg želite uplatiti, pritiskom
strelice na kliznom meniju kao prikazano dole:
32
Në listi su prikazane sve vrste računskih plaćanja i ovde trebate odabrati “PTK” na osnovu žiro
računa sa vašeg računa i pritisnite taster “Nastavi”:
Gde će se pojaviti prozor koji se treba popuniti sa svim zahtevanim podacima na osnovu
računa (referentni broj). Nakon što popunite zahtevane informacije, pritisnite taster “Nastavi”:
Unesite iznos računa i pritisnite taster “Nastavi”:
33
Nakon toga unesite broj koji je stvoren na vašem tokenu i pritisnite taster “Završite
Na kraju pojaviće se informacije u vezi sa obrađenim plaćanjem:
34
Za detalje o plaćanju možete pritisnuti taster “štampajte” i odštampaće se format obrađenog
plaćanja kao prikazano dole:
Ako želite da izvršite plaćanje za druge kolektore unutar banke, kao napr. ” Ipko
telecomunication company”, molimo vas izaberite meni “Plaćanje računa”:
I pojaviće se sledeći prozor gde treba da odaberete ugovor kojeg želite uplatiti, pritiskom
strelice na kliznom meniju kao prikazano dole:
Në listi su prikazane sve vrste komunalnih plaćanja i ovde trebate odabrati “Ipko
Telecommunicatios LLC” na osnovu žiro računa sa vašeg računa i pritisnite taster
“Nastavi”
35
Gde će se pojaviti prozor koji se treba popuniti sa svim zahtevanim podacima:
Pritisnite taster “Nastavi” i pojaviće se prozor za upis iznosa:
Nakon unošenja broja, pritisnite taster “Nastavi” i biće zatražen broj tokena.
36
Nakon unošenja broja tokena, pritisnite taster “Završite” i pojaviće se informacije u vezi sa
obrađenim plaćanjem:
Ako želite da odštampate format plaćanja, pritisnite taster “štampajte”.
37
Ako je odabran ugovor za “e-Banking selektiv” prilikom prijavljivanja za elektronsku
bankarsku uslugu, onda će se zahtevati da ove vrste plaćanja budu odobrene i od strane
drugog lica koji je ovlašćen na računu. Da bi se odobrilo plaćanje, trebate pritisnuti taster
“Platni nalozi za odobrenje”, na pod-meniju “Transferi”.
Pritisnite taster “Detalji” na desnoj strani i prikazaće se detaljni platni nalog koji zahteva da
pritisnete šestocifreni broj tokena i za dalje obrađivanje pritisnite “Odobri”.
3.5 Poslednjih 100 naloga:
Ako želite da pogledate poslednjih 100 naloga, idite na pod-meni Poslednjih 100 naloga i
pojaviće se sledeći ekran:
38
TEST name
TEST bank
TEST name
TEST bank
TEST name
TEST bank
TEST name
TEST bank
3.5.1. Štampanje formata za plaćanje računa
Ako želite da odštampate format za plaćanje računa sa kojim možete dokazati korisniku, možete
koristiti meni “100 poslednjih naloga”. Odaberite određeni transfer i pritisnite taster ‘Više detalja”
Sledeće će se pojaviti format spreman za štampanje:
39
4. Učitajte dosje
Poslovni klijenti moćiće da učitaju dosije sa platama, bez dolaska u naše filijale. Klijent treba da
se postara da ima dovoljno sredstva na računu i da su informacije sadržane u platnoj listi tačne.
Ako je platna lista učitana u sistemu e-Bankinga posle krajnjeg roka za obradu, biće izvršena
sledećeg radnog dana. Klijent može da učita dosije samo u Excel formatu.
Kliknite na taster Odaberite dosije, kao što je ispod prikazano:
Da biste učitali dosije sa vašeg desktopa ili sačuvali folder, treba da odabrate dosije koji hoćete
da učitate i da kliknete na Otvori (npr. ako želite da učitate dosije sa platama u Excel formatu).
40
Kliknite Učitaj
i zatim kliknite Sledeće
Unesite svoj šestocifreni broj tokena i onda kliknite na Dovršiti :
41
Kada kliknete na Dovršiti, moćićete da vidite pregled dosijea koje ste već učitali.
Ako želite više detalja o Učitanim dosijeima, kliknite na opciju Pregled dosijea na levoj strani
ekrana i pojaviće se ovaj ekran:
42
5. Upravljanje lokalnim i međunarodnim korisnicima:
Kada registrujete bilo koji institucionalni, nacionalni ili međunarodni transfer, možete da sačuvate
svoje korisnike za buduću upotrebu. Ti kontakti nalaze se pod Upravljanje korisnicima u
meniju Profil korisnika. Kad kliknete na taj pod-meni, izabirete da vidite korisnike ili dodate
nove. Dole prikazani ekran nudi detalje o međunarodnom korisniku i na desnoj strani ekrana
možete ili da iskoristite te detalje kada ubuduće vršite uplate, ili kad uređujete detalje, ili da ih
obrišete ako vam nisu više potrebni.
TEST name
1110123456000178
TEST Code
TEST bank
43
6. Saveti za bezbednost
Ova poruka savetuje da se Odlogujete svaki put kada želite da završite sesiju.
44
Download

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE POSLOVNOG E-BANKINGA