Uputstvo za upotrebu
Sadržaj
>>>
Sadržaj
Sadržaj
2
> RUS
Napomene o sigurnosti
5
> SLO
Traffic Assist
Sadržaj uputstva za upotrebu
Upotreba
Navigacija
7
7
7
7
> SRB
> HR
Telefon*
Raspakivanje Traffic Assist-a
> BG
Provera isporuke
Sadržaj isporuke
U slučaju reklamacija
Postupanje sa ambalažom
> EST
> LV
Opis uređaja
> LT
Traffic Assist – bazni uređaj
Kabl za napajanje preko upaljača za
cigarete
Baterija
USB kabl za povezivanje
Držač uređaja
Opcionalna dodatna oprema
Mrežni adapter za utičnicu
> RO
> UA
Napomene oko dokumentacije
Quick Start Guide
Uputstvo za upotrebu
2
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
Registracija
Popravka
Emisije i odlaganje u otpad
11
11
11
Pregled Traffic Assist
12
Opšte rukovanje
Održavanje i nega
Izjava o kvalitetu baterije
Izjava o kvalitetu displeja
Puštanje u rad
Napajanje strujom
Napajanje preko baterije
Priključak na upaljač za cigarete
Priključivanje na utičnicu
Uspostavljanje strujnog napajanja
TMC antena*
GPS antena
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
Antena u uređaju
18
Memorijska kartica
19
Stavljanje memorijske kartice
Izbacivanje memorijske kartice
Držač uređaja
19
19
19
Postavljanje držača uređaja
Na vetrobranu
Pomeranje držača uređaja
Postavljanje uređaja Traffic Assist
Skidanje uređaja Traffic Assist
20
20
21
21
21
Uključivanje/isključivanje uređaja
Traffic Assist
21
Uključivanje
Isključivanje
Osnovne napomene o ekranu
osetljivom na dodir
Rukovanje
Kalibracija
21
22
23
23
23
Osnovne napomene u vezi menija
Glavni meni
Unosi preko menija za unos
Unos znakova
Prihvatanje predloga
Prelistavanje lista
Specijalni znakovi i umlauti
Ostali skupovi znakova
Unos brojeva
Prebacivanje između velikih i
malih slova
Brisanje znakova
Stavljanje razmaka
Becker taster
Administrator sadržaja
Instalacija Administratora sadržaja
Pokretanje Administratora sadržaja
23
23
24
25
25
25
26
26
27
27
27
27
28
28
28
29
Kod smetnji
30
Režim navigacije
Šta je navigacija?
Biranje navigacije
Brzi pristup
31
31
32
32
Struktura brzog pristupa
Die Zielliste
korišćene ikone
Korišćenje brzog pristupa
Početi s postojećim odredištem
Listanje u memoriji s odredištima
Prikazivanje ili obrada odredišta
Matična adresa
Pozivanje menija za unos odredišta
32
32
33
33
33
33
33
34
34
Sadržaj
Meni za unos odredišta
Struktura menija za unos odredišta
Upiši adresu
Izaberi interes. tačku
Lična odredišta
Kontakti
Izaberi na karti
Upiši koordinate
Planiranje rute
Unošenje adrese
Biranje zemlje
Biranje adrese i pokretanje
vođenja ka cilju
Posebna odredišta
Posebno odredište u blizini
Posebno odredište blizu neke
adrese
Posebno odredište u blizini
odredišta
Direktno unošenje posebnog
odredišta
Pozivanje telefonskog broja
vezanog uz poseban cilj*
Dodatne informacije o posebnom
odredištu
Izbor odredišta iz liste Lična odredišta
Uređivanje liste Lična odredišta
Izbor odredišta iz liste Kontakti
Planiranje trase
Postavljanje nove trase
Obrada trase
Optimiranje trase
Biranje odredišta na mapi
Unos koordinata
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
41
41
42
43
43
43
44
44
45
45
46
48
48
49
49
50
Navigaciona podešavanja
Taster Inf. o uputstvima
Taster Opcije rute
Navigacija rute u zavisnosti od
vremena*
Izbegavanje saobraćajnica
Taster TMC*
Taster Prikaz mape
Automatsko zumiranje
Podešavanje kategorija POI
Taster Upozorenja
Taster Upozorenja za vozače*
Taster Info o brzini
Taster Glasovna uputstva
Taster Glas
Taster Jač.zvuka
Taster Format
Taster Vreme
Taster Blokirani putevi
Taster Resetuj
Obaveštenja o saobraćaju
preko TMC-a*
Prikaz TMC poruka na mapi*
Korišćenje TMC-a*
Čitanje poruka*
Prikazivanje pogođenih
saobraćajnica na mapi*
Uzeti u obzir poruke za
izračunavanje rute*
Automatsko ponovno
izračunavanje*
Ručno ponovno izračunavanje
rute*
51
52
53
53
54
54
55
57
57
58
58
59
60
61
61
61
62
62
64
64
65
65
66
66
67
67
67
Prikaz mape
Pozivanje prikaza mape
Struktura prikaza mape
Prikaz mape bez navigacije
Prikaz mape sa navigacijom
Podeljeni ekran sa vođenjem
ka cilju
Navigacija sa strelicama
Prikaz mape pomoću opcije
Junction View
Rukovanje prikazom mape
Ponavljanje poslednje instrukcije
Promena jačine zvuka
Zumiranje mape
Pomeranje mape
Opcije prikaza mape
Posebno odredište na ruti
TMC na ruti*
Prekid navigacije
Promena opcija rute
Blokada pravaca
Prebacivanje na prikaz mape
Promena orijentacije mape
Putni računar*
Podešavanje dnevnog/noćnog
prikaza
Unos odredišta
Unos/brisanje međuodredišta
Prikazivanje cele rute
Prikaz spiska odredišta
Preskakanje cilja
Prikazivanje trenutnog položaja
Snimanje pozicije
Aktiviranje telefona*
>>>
68
68
68
68
68
> RUS
> SLO
> SRB
70
71
> HR
> BG
71
72
72
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
79
79
79
80
82
83
83
84
84
3
>>>
> RUS
> SLO
> SRB
Sadržaj
Isključivanje displeja
Određivanje tastera za brzi pristup
84
85
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH
FUNKCIJA*
Aktiviranje telefonskih funkcija
Meni telefona
86
86
87
Biranje brojeva
Telefonski imenik
Spiskovi brojeva
Korišćene ikone
Prelistavanje u spiskovima brojeva
Biranje postojećeg broja
Prikazivanje ili uređivanje unosa
Spiskovi preuzeti sa mobilnog
telefona
Povezivanje Bluetooth telefona
Aktiviranje spiska uređaja
Automatsko povezivanje
Traženje mobilnih telefona
Povezivanje sa spiska uređaja
Povezivanje sa mobilnog telefona
Prekidanje veze sa povezanim
telefonom
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
4
87
88
90
90
90
91
91
91
92
92
93
93
94
94
94
Telefonski razgovori
95
Uspostavljanje poziva
Prihvatanje poziva
Završetak poziva
Za vreme poziva
95
95
96
96
Postavke telefona
Uključivanje/isključivanje funkcije
Bluetooth
Automatsko povezivanje
Vidljivost
Automatsko prihvatanje poziva
Glasnoća telefona
Ažuriranje telefonskog imenika
Bluetooth ime
Postavke
Izbor sistemskih postavki
Meni sistemskih postavki
Rukovanje
Izborne opcije
Zatvaranje menija postavki
Pojedinačne stavke menija
Baterija
Dnevni/Noćni prikaz
Kalibracija
Osvetljaj
Jezik
Automatsko uključivanje/
isključivanje
Zvuci
Podešavanje boje
Fabrička podešavanja
Informacije
My XTRAS (Moji dodaci)
97
98
98
98
98
99
99
99
INFORMACIJE
EZ-Izjava o usklađenosti
Odlaganje u otpad
Odlaganje baterija
Obavezna informacija prema
propisu o baterijama (BattV)
Vađenje punjive baterije
111
111
112
113
113
113
100
100
100
100
100
100
101
101
101
102
102
102
103
103
104
104
104
105
Tehnički termini
106
Indeks
107
Tehnički podaci
110
Informacije
i
podaci
iz
ove
dokumentacije mogu se izmeniti bez
prethodnog obaveštenja.
Bez izričitog pisanog odobrenja firme
HARMAN/BECKER
Automotive
Systems GmbH nijedan deo ove
dokumentacije se ne sme umnožavati ili
distribuirati bez obzira na svrhu. Svi
tehnički podaci, crteži itd. podležu
zakonu o zaštiti autorskih prava.
© Autorsko pravo 2009, HARMAN/
BECKER Automotive Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
Napomene o sigurnosti
>>>
Napomene o sigurnosti
> RUS
!Napomene o sigurnosti
> SLO
• Korišćenje uređaja je dozvoljeno samo ukoliko to dozvoljava stanje saobraćaja i ako ste apsolutno sigurni da neće
doći do ugrožavanja, ometanja ili uznemiravanja vas, vašeg suvozača ili ostalih učesnika u saobraćaju.
U svakom slučaju važe odredbe Zakona o saobraćaju. Unošenje odredišta sme da se vrši samo kada vozilo miruje.
> SRB
> HR
• Navigacioni sistem je samo pomoćno sredstvo, pojedini podaci/informacije mogu da budu pogrešni. Vozač mora
u svakoj situaciji sam da odluči da li će slediti podatke. Odgovornost za pogrešne podatke navigacionog sistema
je isključena. Usled promenljivog saobraćaja ili odstupajućih podataka može se desiti da budu date neprecizne ili
pogrešne instrukcije. Stoga uvek treba voditi računa o konkretnim saobraćajnim znacima i propisima.
Navigacioni sistem naročito ne može da služi kao orijentaciona pomoć u slučaju loše vidljivosti.
> BG
> EST
> LV
• Uređaj sme da se koristi samo u skladu sa svojom namenom. Jačinu zvuka navigacionog uređaja treba podesiti
tako da spoljni zvuk može i dalje dobro da se čuje.
> LT
• U slučaju smetnje (npr. pojava dima ili mirisa) uređaj mora odmah da se isključi.
> UA
> RO
• Uređaj zbog bezbednosti sme da otvara samo stručno lice. U slučaju popravke obratite se svom prodavcu.
5
>>>
> RUS
Napomene o sigurnosti
• Mrežni napon (volt) naveden na utičnom mrežnom adapteru, automobilskom adapteru za punjenje i uređaju ne
sme da se prekorači. U slučaju nepoštovanja može doći do uništenja uređaja, punjača i do eksplodiranja baterije.
> SLO
• Uređaj i bateriju ni u kom slučaju ne smete da otvarate. Svaka dodatna promena na uređaju je nedozvoljena i
dovodi do gubitka dozvole za upotrebu.
> SRB
> HR
• Koristite samo originalnu BECKER dodatnu opremu. Tako ćete osigurati da sve relevantne odredbe budu
poštovane i da se izbegnu zdravstvene i materijalne štete. Odložite neupotrebljive uređaje ili bateriju u otpad u
skladu s važećim zakonskim odredbama.
> BG
> EST
> LV
• Nepravilna upotreba isključuje dalje važenje garancije! Ove sigurnosne napomene važe i za originalnu BECKER
dodatnu opremu.
> LT
> RO
> UA
6
Traffic Assist
Sadržaj uputstva za
upotrebu
Traffic Assist
U ovom uputstvu za upotrebu opisani su
uređaji Traffic Assist Z112, Traffic
Assist Z113 i Traffic Assist Z116.
Na nekim mestima u ovom uputstvu
postoje razlike između navedenih
uređaja. Razlike su objašnjene pomoću
zvezdice i odgovarajuće fusnote.
Funkcije koje samo opcionalno stoje na
raspolaganju takođe su obeležene
zvezdicom (*) i odgovarajućom
fusnotom. Opcionalne funkcije mogu
naknadno da se aktiviraju uz plaćanje
preko Menadžera sadržaja.
Upotreba
Navigacija
Traffic Assist predstavlja vrlo snažan
PND (Personal Navigation Device).
Uređaj i pribor treba zaštititi od vlage i
prljavštine.
Zbog GPS-a = Global Positioning
System, nema potrebe za dugotrajnim
traženjem po mapama.
Izvan zgrade imate stalan pristup
navigacionim opcijama preko prijemne
antene integrisane u uređaju. Unutar
zgrada, zavisno od prijema, navigaciona
funkcija nije moguća.
Vaš Traffic Assist poseduje TMC**.
TMC vam omogućava da primate
saobraćajne informacije. Tako ćete biti
obavešteni o eventualnim zastojima u
saobraćaju. U zavisnosti od postavki,
pored saobraćajnih prepreka bićete
sprovedeni automatski ili na zahtev.
Traffic Assist može da se koristi kao:
• navigacioni uređaj
• *Putem mobilnog telefona sa
Bluetooth tehnologijom kao vrlo
praktičnog uređaja bez korišćenja
ruku.
*Važi samo za Traffic Assist Z116 **Ne važi za Traffic Assist Z112
>>>
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
7
>>>
Traffic Assist
Telefon*
> RUS
Vaš navigacioni sistem Traffic Assist
opremljen je Bluetooth® bežičnom
tehnologijom.
Putem
funkcije
Bluetooth® svoj navigacioni sistem
možete spojiti sa mobilnim telefonom
koji je opremljen Bluetooth® bežičnom
tehnologijom. Vaš navigacioni sistem
Traffic Assist će u tom slučaju služiti kao
vrlo praktičan uređaj bez korišćenja ruku.
Pored toga imate i mogućnost učitavanja
adresara i telefonskog imenika sa
mobilnog telefona.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
Raspakivanje Traffic
Assist-a
> UA
8
1
Napomena:
Vaš Traffic Assist se isporučuje u
stabilnoj ambalaži. Ukoliko ambalaža
ili njen sadržaj pokazuje teža oštećenja,
onda uređaj ne smete dalje da
raspakujete. Obratite se u tom slučaju
svom prodavcu.
Provera isporuke
Pre puštanja u rad Traffic Assist-a treba
proveriti kompletnost i stanje sadržaja
isporuke (pogledajte i stranu 12).
> Raspakujte pažljivo sadržaj pakovanja
i proverite ga.
> RO
Sadržaj isporuke
2
4
1
2
3
4
3
Traffic Assist
Držač uređaja sa nosećom pločom
USB kabl
Automobilski mrežni adapter 12/
24 V za automobilski upaljač sa
ugrađenom TMC antenom**
5 DVD sa Administratorom sadržaja
(Content Manager) i Uputstvom za
upotrebu (nije na slici)
*Važi samo za Traffic Assist Z116 **Ne važi za Traffic Assist Z112
Traffic Assist
U slučaju reklamacija
U slučaju reklamacije obratite se svom
prodavcu. Uređaj može da se pošalje i u
originalnoj ambalaži direktno na adresu
Harman/Becker.
Postupanje sa ambalažom
Originalnu ambalažu treba čuvati na
suvom mestu bar dok traje garancija.
Napomena:
Odlaganje u otpad treba izvršiti na
pravilan način, u skladu s propisima
zemlje. Ambalaža ne sme da se pali.
Zavisno od zemlje, ambalaža može da
se preda i kod prodavca.
Opis uređaja
Traffic Assist se sastoji od baznog
uređaja Traffic Assist i delova dodatne
opreme iz sadržaja isporuke.
Prikaz pojedinačnih delova ćete naći
pod:
• „Pregled Traffic Assist“ na strani 12
Napomena:
Bazni uređaj i delovi dodatne opreme
ne smeju da se otvaraju i ni na koji
način da se menjaju.
>>>
Traffic Assist – bazni uređaj
> RUS
Bazni
uređaj
sadrži
celokupnu
elektroniku:
• integrisanu antenu,
• TMC prijemnik za prijem obaveštenja
o saobraćaju**,
• ekran osetljiv na dodir (Touchscreen),
• integrisani zvučnik za emitovanje
poruka pri navigaciji i telefonskim
razgovorima*,
• mikrofon*.
Pored toga, na bočnoj strani uređaja se
nalaze razni priključci i interfejsi.
Dodatne informacije o uređaju možete
naći pod:
• „Tehnički podaci“ na strani 110
*Važi samo za Traffic Assist Z116 **Ne važi za Traffic Assist Z112
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
9
>>>
Traffic Assist
> RUS
Kabl za napajanje preko
upaljača za cigarete
Ovaj kabl omogućava priključivanje na
automobilski upaljač za cigarete.
Zahtevi za napajanje strujom su:
• jednosmerna struja
12/24 volta
0,5 ampera
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
Baterija
> LV
Integrisana baterija može nakon
pražnjenja, priključivanjem Traffic
Assist-a na strujno napajanje, opet da se
napuni.
Priključite uređaj sa adapterom za
automobil na 12/24 V utičnicu u vozilu
ili preko opcionog mrežnog utikača na
mrežu od 230 V.
> LT
> RO
> UA
Napomena:
Vaš Traffic Assist možete da punite
preko kabla za punjenje u automobilu
koji je sadržan u isporuci ili preko
opcionalnog mrežnog adaptera za
utičnicu.
Dok je vaš Traffic Assist povezan na
računar, on se preko njega napaja
strujom i ne troši bateriju.
USB kabl za povezivanje
Pomoću isporučenog USB kabla za
povezivanje, navigacioni sistem Traffic
Assist može priključiti na lični računar
sa
USB
interfejsom.
Prenosiva
memorija navigacionog sistema Traffic
Assist kapaciteta 2 GB i dodatna Micro
SD memorijska kartica mogu se zatim
preko ličnog računara aktivirati kao
prenosivi nosač podataka.
Držač uređaja
Traffic Assist može da se pričvrsti u
vozilu pomoću držača uređaja.
10
Opcionalna dodatna oprema
Mrežni adapter za utičnicu
Ovaj utikač omogućava priključivanje
Traffic Assist-a na utičnicu.
Zahtevi za napajanje strujom su:
• naizmenična struja 100-240 volta
0,3 ampera
50-60 herca
Traffic Assist
Napomene oko
dokumentacije
Quick Start Guide
Quick Start Guide treba da vam omogući
brzo upoznavanje sa funkcijama vašeg
Traffic Assist-a. Quick Start Guide
sadrži objašnjenja najvažnijih osnovnih
funkcija Traffic Assist-a.
Uputstvo za upotrebu
Opširan opis funkcija za Traffic Assist
naći ćete u ovom uputstvu za upotrebu.
>>>
Registracija
> RUS
Možete da se registrujete kod naše
službe za softver. Mi ćemo vas tada
obaveštavati o novim verzijama i
ostalim novostima.
> SLO
> SRB
> HR
Registraciju možete da izvršite na
internet prezentaciji firme Becker
www.mybecker.com.
> BG
> EST
Stavku „Software update“ možete naći
pod „SERVICE/SUPPORT“.
> LV
> LT
Popravka
> RO
U slučaju kvara uređaj ne sme da se
otvara. Obratite se svom prodavcu.
> UA
Emisije i odlaganje u
otpad
Podatke u vezi sa emisijama,
elektromagnetnom kompatibilnošću i
odlaganjem u otpad naći ćete u
„INFORMACIJE“ na strani 111.
11
>>>
Pregled Traffic Assist
> RUS
1
> SLO
2
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
4
> RO
> UA
Obim isporuke
1 Traffic Assist – PND (Personal Navigation Device)
2 USB kabl za povezivanje
3 Držač uređaja sa nosećom pločom
4 Kabl za napajanje preko automobilskog upaljača (12/
24 volta) sa ugrađenom TMC antenom*
Pregled Traffic Assist
12
*Ne važi za Traffic Assist Z112
3
Pregled Traffic Assist
>>>
> RUS
2
> SLO
> SRB
> HR
> BG
3
> EST
4
> LV
> LT
1
> RO
> UA
Prednja strana uređaja sa elementima za opsluživanje i
prikaz
1 Becker-taster ( )
Pritisak = u većini aplikacija funkcija za povratak
Dugi pritisak = aktiviranje glavnog menija
2 Ekran osetljiv na dodir sa glavnim izbornim menijem
3 Taster za ekran osetljiv na dodir
Pritiskanje = aktiviranje odgovarajuće komande tastera
4 Mikrofon*
*Važi samo za Traffic Assist Z116
13
>>>
Pregled Traffic Assist
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
1
> EST
2
3
4
> LV
> LT
> RO
> UA
Gornja strana uređaja
1 Uključivanje i isključivanje uređaja Traffic Assist (Stanje
pripravnosti)
14
Donja strana uređaja
2 Prorez za Micro-SD karticu
3 Mini-USB-priključak / priključak za napajanje
4 Prekidač za uključivanje/isključivanje
Opšte rukovanje
Održavanje i nega
Opšte rukovanje
Uređaj ne zahteva održavanje.
Za negu može vlažnom i mekom krpom
da se nanese uobičajeno sredstvo za
čišćenje elektro uređaja.
!Opasnost!
Opasnost po život usled strujnog
udara.
Pre čišćenja uređaja, delova i
dodatne opreme uvek isključite
uređaj i uklonite utikač.
Napomena:
Nemojte da koristite agresivna ili
abrazivna sredstva ili krpe za brisanje
koja oštećuju površinu.
Uređaj ne sme da se kvasi.
Vaš mobilni navigacioni uređaj je
razvijen i proizveden uz veliku pažnju i
s njim treba isto tako postupati s velikom
pažnjom. Još ćete dugo uživati u vašem
mobilnom navigacionom uređaju ako
budete vodili računa o sledećim
preporukama:
• Zaštitite svoj mobilni navigacioni
uređaj i pribor od tečnosti i vlage! Ako
je vaš uređaj došao u dodir sa
tečnošću, isključite ga iz napajanja
električnom energijom. Ostavite
uređaj da se osuši na sobnoj
temperaturi.
• Nemojte da skladištite i puštate u rad
vaš mobilni navigacioni uređaj u
prljavoj i prašnjavoj sredini.
• Nemojte da čuvate vaš mobilni
navigacioni uređaj u vreloj sredini.
Visoke temperature mogu da skrate
životni vek elektronskih komponenti u
vašem uređaju, da oštete bateriju i da
deformišu određene plastične delove
ili dovedu do njihovog topljenja.
>>>
• Nemojte da čuvate vaš mobilni
navigacioni uređaj u hladnoj sredini.
Kada se tokom rada opet zagreje do
svoje radne temperature, u
unutrašnjosti može da se stvori vlaga
koja oštećuje elektronske
komponente.
• Ne dozvolite da vaš mobilni
navigacioni uređaj padne, ne izlažite
ga udarcima i nemojte da ga tresete.
Nepravilnim rukovanjem možete da
oštetite komponente u uređaju.
• Za čišćenje nikako nemojte da
upotrebljavate nagrizajuće hemikalije,
rastvarače za čišćenje ili oštra sredstva
za čišćenje.
Sve navedene napomene važe u istoj
meri za navigacioni uređaj, bateriju,
mrežni i automobilski punjač i sve
delove dodatne opreme. Ukoliko neki od
tih delova ne radi pravilno molimo da se
obratite vašem prodavcu.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
15
>>>
Opšte rukovanje
> RUS
Izjava o kvalitetu
baterije
Izjava o kvalitetu
displeja
Kapacitet baterije u vašem mobilnom
navigacionom uređaj se smanjuje nakon
svakog ciklusa punjenja i pražnjenja.
Nepravilnim skladištenjem na previše
visokoj ili previše niskoj temperaturi
takođe može doći do postepenog
smanjenja kapaciteta. Na taj način može
i pri potpuno napunjenoj bateriji doći do
znatnog smanjenja vremena korišćenja.
U svakom slučaju je baterija tako
urađena da i posle korišćenja od
6 meseci nakon kupovine vašeg
mobilnog navigacionog uređaja on još
može da se puni i prazni.
U izuzetnim slučajevima mogu usled
tehnološke uslovljenosti da se pojave
malobrojne male tačke (pikseli)
drugačije boje na displeju. Postoji i
mogućnost da pojedine tačke na slici
izgledaju svetlije ili tamnije. U tim
slučajevima se ipak ne radi o nedostatku.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
16
Puštanje u rad
Nakon što je raspakovan Traffic Assist i
posle izvšene provere da nema
oštećenja, uređaj može da se pusti u rad.
Pojedinačni koraci su:
• Uspostaviti napajanje strujom.
• Uključiti uređaj.
• Osigurati antenski prijem (ukoliko se
želi navigacija).
Napajanje strujom
Napomena:
Vaš Traffic Assist možete da punite
preko kabla za punjenje u automobilu
koji je sadržan u isporuci ili preko
opcionalnog mrežnog adaptera za
utičnicu.
Dok je vaš Traffic Assist povezan na
računar, on se preko njega napaja
strujom i ne troši bateriju.
Opšte rukovanje
Napajanje preko baterije
Interno napajanje strujom se vrši preko
integrisane baterije. Baterija ne zahteva
održavanje i ne traži posebnu negu.
Napomena:
Obratite pažnju na to da je uređaju kod
potpuno ispražnjene baterije potrebno
do jednog minuta da se ponovo uključi.
Napomena:
Obratite se vašem prodavcu u slučaju
neispravne baterije. Ne pokušavajte da
sami izvadite bateriju.
Priključak na upaljač za
cigarete
Napomena:
Ako je upaljač za cigarete pre toga
korišćen i još je zagrejan, sačekajte dok
se ovaj ne ohladi u svom držaču.
Snabdevanje strujom preko auto
akumulatora se uspostavlja preko
priloženog kabla za upaljač za cigarete
na sledeći način:
> Uzmite utikač priključnog kabla i
gurnite ga bez korišćenja sile do kraja
u priključnu utičnicu uređaja Traffic
Assist.
>>>
> Stavite adapter u upaljač za cigarete.
> RUS
Napomena:
Napajanje strujom preko upaljača za
cigarete pri isključenom motoru polako
prazni akumulator automobila!
Stoga nemojte dugo da koristite Traffic
Assist pri isključenom motoru.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
17
>>>
> RUS
> SLO
Opšte rukovanje
Priključivanje na utičnicu
TMC antena*
!Opasnost po život!
Isporučena TMC antena je integrisana
u kabl za napajanje.
U isporučenoj izvedbi TMC antena je
postavljena paraleno sa kablom za
upaljač za cigarete.
Ukoliko TMC prijem u takvoj izvedbi
nije dovoljan, morate odvojiti kabl TMC
antene od kabla za upaljač za cigarete.
TMC anternu možete zatim pričvrstiti na
vetrobran
pomoću
isporučenog
vakuumskog držača.
Vodite računa o tome da imate suve
ruke i da mrežni utikač bude suv.
Priključite mrežni utikač samo na za
to odobrenu električnu mrežu.
> SRB
> HR
> BG
Uspostavljanje
strujnog
napajanja
Priključak na javnu elektro mrežu preko
opcionalno dostupnog mrežnog utikača
za utičnicu se uspostavlja na sledeći
način:
> Uzmite utikač i gurnite ga bez
korišćenja sile do kraja u priključnu
utičnicu uređaja Traffic Assist.
> Stavite mrežni deo s utikačem u
utičnicu.
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
Napomena:
TMC antena mora da bude tako
postavljena da vas ne ometa prilikom
vožnje.
Napomena:
Uklonite mrežni utikač ukoliko duže
vreme ne koristite Traffic Assist.
18
*Ne važi za Traffic Assist Z112
GPS antena
Antena u uređaju
GPS antena je integrisana u kućište.
Napomena:
Integrisana GPS antena je samo
uslovno pogodna za prijem u vozilima
sa staklima za zaštitu od sunca (metalna
prevlaka ili metalna folija, poznaje se
po otisku na staklu SIGLA SOL,
SIGLA CHROM, SIGLA, KOOL-OF,
SUNGATE i sl.) i vozilima sa gusto
poređanim grejnim žicama u staklima.
Opšte rukovanje
Memorijska kartica
Uređaj Traffic Assist poseduje prorez za
Micro SD memorijsku karticu.
S obzirom da se podaci mape kod
uređaja Traffic Assist čuvaju u internoj
memoriji, prorez za Micro SD
memorijsku karticu se koristi samo za
ažuriranje.
Memorijska kartica se može koristiti i za
proširenje podataka mape.
Stavljanje memorijske
kartice
> Izvadite memorijsku karticu iz omota,
bez dodirivanja ili prljanja kontaktnog
dela.
> Uzmite memorijsku karticu tako da
kontaktni deo bude okrenut prema
uređaju i u smeru zadnje strane
uređaja.
> Ubacite memorijsku karticu u odeljak
za karticu.
> Gurajte memorijsku karticu uz lagani
pritisak u odeljak za karticu dok ne
legne.
>>>
Držač uređaja
> RUS
Traffic Assist može preko držača
uređaja direktno da se pričvrsti na
vetrobranu.
> SLO
> SRB
Napomena:
Traffic Assist i držač uređaja ne smeju
da budu izloženi dužem direktnom
sunčevom
zračenju.
Unutrašnje
temperature od +70 °C i više mogu da
oštete delove držača.
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
Izbacivanje memorijske
kartice
Prorez za karticu se nalazi u levom
području sa donje strane uređaja.
Konektor za karticu je opremljen
mehanizmom sa oprugom koji olakšava
ubacivanje i izbacivanje.
> UA
Odeljak za karticu izbacuje karticu
toliko napred da možete s dva prsta da je
uhvatite.
> Pritiskajte memorijsku karticu prstom
lagano protiv otpora opruge u odeljak
za karticu i zatim je pustite.
Kartica će biti izgurana.
> Izvucite memorijsku karticu i stavite
je u omot, bez dodirivanja kontaktnog
dela.
19
>>>
Opšte rukovanje
1
> RUS
Postavljanje držača uređaja
6
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
2
> RO
1
2
3
4
5
6
> UA
20
3
4
Vakuumska površina
Ručica
Podnožje
Sigurnosni vijak
Noseća ploča
Taster za otključavanje
5
Napomena:
Učvrstite držač uređaja tako da ovaj sa
montiranim Traffic Assist uređajem ne
ograničava vaše vidno polje i da se ne
nalazi u zoni vazdušnog jastuka.
Pazite da električni priključni kablovi
ne ometaju pristup operativnim
elementima vozila.
Očistite površinu za učvršćenje na
vetrobranu tako da bude nemasna i
čista.
Nemojte
da
koristite
razmazujuća, sapunasta sredstva za
čišćenje.
Na vetrobranu
Držač uređaja može preko usisnog
mehanizma da se pričvrsti direktno na
staklo.
> Kada je držač skinut, postavite
sigurnosni vijak na kuglu podnožja
2 . Zatim gurnite noseću ploču na
kuglu i lagano pritegnite sigurnosni
4 vijak.
> Izaberite pogodno mesto.
2
> Gurnite podnožje
njegovom
1
vakuumskom površinom
uz
vetrobran. Okrenite držač uređaja tako
da nosiva ploča otprilike stoji u
željenom pravcu posmatranja.
> Pritisnite ručicu 3 na dole.
Držač se uhvatio za vetrobran. On može
tačno da se podesi kasnije. Za uklanjanje
opet treba koristiti 3 ručicu.
Opšte rukovanje
Pomeranje držača uređaja
> Olabavite sigurnosne vijke 4 toliko
da noseća ploča 5 može da se
pomera bez korišćenja sile.
> Pomerite noseću ploču 5 u željeni
položaj i držite je u tom položaju.
> Ponovo zategnite sigurnosne vijke 4
toliko čvrsto da uređaj Traffic Assist
prilikom vožnje bude sigurno
pričvršćen.
Uključivanje/
isključivanje uređaja
Traffic Assist
Pomoću prekidača za uključivanje/
isključivanje 1 možete da uključite ili
potpuno isključite uređaj Traffic Assist.
Pomoću tastera 2 na gornjoj strani
uređaja Traffic Assist uređaj možete da
prebacite u stanje mirovanja ili da ga
ponovo uključite iz stanja mirovanja.
>>>
Uključivanje
> RUS
> Prekidač za uključivanje/isključivanje
na donjoj strani uređaja postavite na
Uključeno.
> Pritisnite taster na gornjoj strani
uređajaTraffic Assist.
Uređaj se uključuje. Na ekranu se
pojavljuje logo proizvođača.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
Postavljanje uređaja Traffic
Assist
> Stavite uređaj Traffic Assist sa
prihvatnom tačkom na donjoj strani
kućišta na noseću ploču 5 .
> Pritisnite uređaj Traffic Assist bez
korišćenja sile na noseću ploču 5 .
Traffic Assist zauzima svoje mesto.
> LT
1
2
> RO
Prilikom prvog uključivanja uređaja
Traffic Assist automatski se prikazuje
meni za izbor jezika.
> UA
Skidanje uređaja Traffic
Assist
Pritisnite dugme na gornjoj strani noseće
ploče 5 i slobodnom rukom skinite
Traffic Assist sa noseće ploče.
Kroz listu može da se lista tasterima
u smeru strelice.
21
>>>
Opšte rukovanje
> RUS
> Pritisnite na dugme željenog jezika.
> Pritiskom na taster U redu se
potvrđuje izbor.
> SLO
Isključivanje
> SRB
> HR
> Ako ste saglasni sa zahtevom,
pritisnite na taster U redu.
> BG
> EST
> Sada izaberite željeni glas.
> LV
Napomena:*
Glasovi označeni sa (TTS) podržavaju
emitovanje tekstova prema jeziku
(npr. najavu ulica).
> LT
> RO
> UA
Napomena:
Upotreba uređaja Traffic Assist je
dozvoljena samo uz usaglašenost s
važećim nacionalnim saobraćajnim
propisima dotične zemlje!
Biće izdata kratka probna poruka.
> Svoj izbor potvrdite pritiskom na
taster U redu.
Ubrzo nakon toga se pojavljuje sledeći
zahtev:
22
*Važi samo za Traffic Assist Z116
Uređaj možete da isključite u bilo kom
trenutku.
> Pritisnite taster na gornjoj strani
uređajaTraffic Assist.
Uređaj Traffic Assist prelazi u stanje
mirovanja.
> Za potpuno isključivanje uređaja
Traffic
Assist
prekidač
za
uključivanje/isključivanje na donjoj
strani uređaja postavite na Isključeno.
Napomena:
Preporučujemo vam da Traffic Assist
kod kratkih prekida rada (do jedne
nedelje) prebacite u stanje mirovanja.
Time se vreme potrebno za
uključivanje značajno smanjuje i
Traffic Assist znatno brže nalazi
satelite potrebne za navigaciju.
Ako je pri aktiviranju režima spavanja
bilo aktivno vođenje do cilja, onda će
ono biti automatski nastavljeno, ako se
Traffic Assist u roku od pribl. 4 sata
ponovo uključi.
Opšte rukovanje
Osnovne napomene o
ekranu osetljivom na
dodir
Traffic Assist je opremljen ekranom na
dodir.
Rukovanje
Kada pritisnete neko dugme ekrana,
pojavljuje se na kratko, kao potvrda
izbora, crveni okvir oko tog dugmeta.
Ako dodirnete dugme, koje u tom
trenutku nije aktivno, čuće se kratak
signalni ton.
Kalibracija
Ukoliko ekran na dodir reaguje
neprecizno, potrebno je izvršiti
kalibraciju.
Funkcija za kalibraciju se pokreće iz
menija Podešavanja (pogledajte i
stranu 102).
Napomena:
Kako se ne bi oštetila površina ekrana,
ovu treba dodirivati samo prstima ili
tupim predmetom koji ne razmazuje.
>>>
Osnovne napomene u
vezi menija
> RUS
> SLO
Pri rukovanju uređajem imate podršku
preko raznih menija i prozora za unos.
> SRB
Glavni meni
> HR
Nivo menija na vrhu je glavni meni.
Pojedinačne aplikacije se pokreću iz
glavnog menija.
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
Informacije
o
pojedinačnim
aplikacijama naći ćete u odgovarajućim
glavnim poglavljima.
Pored pozivanja pojedinih aplikacija, u
glavnom meniju ćete naći i dalje
informacije odn. dodatne mogućnosti
upotrebe.
23
>>>
Opšte rukovanje
> RUS
*Po simbolu tastera Telefon ćete
prepoznati, da li je telefon već
priključen.
> SLO
2
1
> SRB
Ako je neko vođenje do cilja već
aktivno, onda se između dva reda tastera
prikaže trenutna adresa odredišta, kao i
taster za prekid vođenja do cilja.
Unosi preko menija za unos
U nekim aplikacijama je potrebno
izvršiti unos preko menija za unos. Meni
za unos je po načinu rada sličan tastaturi
na pisaćoj mašini odnosno računaru.
1 Telefon je priključen
2 Telefon nije priključen
> HR
> BG
1
U levom delu tastera Izaberi odredište
simbol satelita Vam pokazuje da li
trenutno postoji GPS prijem.
> EST
> LV
> LT
1
> RO
2
Pritisnite taster 1 , da biste direktno iz
glavnog menija prekinuli vođenje do
prikazanog cilja.
1 GPS prijem postoji
2 GPS prijem ne postoji
> UA
24
*Važi samo za Traffic Assist Z116
Meni za unos u gornjem redu za tekst
prikazuje znakove unete preko tastature.
Središnji deo služi za unos znakova. U
desnom redu stoje na raspolaganju
pomoćne funkcije. U nastavku se
opisuje njihovo korišćenje.
Opšte rukovanje
Unos znakova
Unos znakova se vrši pritiskanjem
tastera u središnjem delu.
Unos se potvrđuje tasterom
,
zatvara i predaje se na obradu Traffic
Assist-u.
Pri unosu navigacionog cilja Traffic
Assist upoređuje unesene podatke sa
bazom podataka.
Kao izbor se dopuštaju samo još moguća
slova.
Znakovi koji ne mogu da se biraju
prikazuju se svetlijom bojom.
Prihvatanje predloga
Traffic Assist prilikom unosa daje
predloge u redu na vrhu
Prilikom davanja predloga vodi se
računa o vašim korisničkim navikama.
Ako npr. češće unosite grad Hamburg,
nakon unosa slova „H“ automatski će
vam se predložiti „Hamburg“.
Ako uz uneta slova još nisu poznate
preferencije, nakon unosa će se
predložiti odgovarajući veliki gradovi/
mesta.
> Da biste prihvatili predlog, pritisnite
prema izboru polje unosa ili taster
.
>>>
Prelistavanje lista
Ako su već uneta neka slova željenog
izbora, onda preko izborne liste možete
da vidite sva odredišta koja dolaze u
obzir kod date slovne kombinacije.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> Za pozivanje izborne liste pritisnite
taster
.
> LT
> RO
Napomena:
Broj mogućnosti za izbor se prikazuje
preko broja na tasteru. Tačan broj se ne
prikazuje ako postoji više od 300
mogućnosti.
U listi se prikazuju svi ulazi koji
odgovaraju već unetim slovima. Uneta
slova su kod pojedinačnih ulaza data u
crvenoj boji.
> UA
25
>>>
Opšte rukovanje
Ostali skupovi znakova
Za tastaturu uređaja Traffic Assist mogu
da se podese različiti skupovi znakova.
Pojavljuje se izborna lista.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> Pritisnite
tastere sa strelicama
na desnom obodu ekrana
da bi pregledali listu.
> Pritisnite na željeno odredište.
Preuzima se ciljno odredište a izborna
lista se zatvara.
> EST
> LV
> LT
> RO
Specijalni znakovi i umlauti
Prilikom unosa naziva mesta ili ulica ne
morate da unosite specijalne znakove i
umlaute. Traffic Assist po potrebi menja
unose za AE, OE i UE.
> Ako tražite npr. mesto „Würzburg“,
onda
jednostavno
pritisnite
„WUERZBURG“
ili
„WURZBURG“.
Specijalni znaci mogu da budu korisni
kod imenovanja ciljnih odredišta ili
trasa.
> UA
26
> Za prebacivanje na tastaturu sa
specijalnim znacima pritisnite na
taster označen strelicom.
Prikazuje se tastatura sa specijalnim
znacima.
> Unesite željeni specijalni znak.
Nakon
unosa
određenog
znaka
navigacioni sistem Traffic Assist
automatski će se prebaciti na normalni
meni za unos.
Da biste bez unosa napustili tastaturu sa
specijalnim znakovima, pritisnite taster
označen strelicom.
> Pritiskajte na taster označen strelicom
sve dok se ne pojavi željeni skup
znakova.
Unos brojeva
Za unos brojeva treba prebaciti na
numeričku tastaturu.
> Pritisnite na taster
.
Prikazuje se numerička tastaura.
Prebacivanje između velikih i
malih slova
Pri unosu slobodnog teksta može da se
vrši prebacivanje između velikih i malih
slova i automatske funkcije.
Opšte rukovanje
>>>
Brisanje znakova
Za brisanje poslednjeg znaka koristite
povratni taster.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> Da bi se ponovo vratili na unos slova,
pritisnite taster označen strelicom.
> Pritiskajte na taster u desnom gornjem
uglu displeja dok se ne aktivira željeni
način unosa.
Natpis na tasteru označava način unosa.
• Taster
znači automatski režim.
To znači da se prilikom unosa prvo
slovo automatski piše velikim slovom
a da se zatim automatski prelazi na
pisanje malim slovima.
• Taster
znači pisanje velikim
slovima.
• Taster
znači pisanje malim
slovima.
> Za brisanje znaka levo od tačke unosa
pritisnite taster .
> EST
Stavljanje razmaka
Ukoliko treba da se unesu dve reči, npr.
kod naziva gradova, ove treba razdvojiti
razmakom.
> LT
> Za unos razmaka pritisnite taster
> LV
> RO
> UA
.
27
>>>
Opšte rukovanje
Becker taster
> RUS
Taster
je integrisan u levom donjem
uglu kućišta.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
Njemu su dodeljene razne funkcije:
• Zavisno od konteksta menija, kratko
pritiskanje dovodi do vraćanja na
prethodni nivo unosa.
• Ako taster duže držite pritisnut,
prikazuje se glavni meni.
> LT
> RO
> UA
Administrator sadržaja
Administrator sadržaja je kompjuterska
aplikacija
sa
brojnim
važnim
funkcijama koje vam pomažu da
administrirate sadržaj na svom Traffic
Assist-u.
Pomoću
Administratora
sadržaja
možete:
• da sačuvate sadržaje koji su
memoriasni na Traffic Assist-u na
svom personalnom računaru i da ih
kasnije ponovo pozovete na Traffic
Assist-u,
• instalirate sadržaje sačuvane na
DVD-u,
• učitate aktuelne sadržaje sa Interneta i
instalirate ih na uređaju Traffic Assist.
Da
biste
mogli
da
koristite
Administrator sadržaja, potreban vam je
isporučeni USB kabl kao i jedan računar
koji mora da ispunjava sledeće
minimalne uslove.
Minimum
Windows XP
frekvencije
300 MHz
Radna memorija
256 MB
Slobodna memorija 2 GB
Operativni sistem
Procesor
28
Instalacija Administratora
sadržaja
Administrator sadržaja možete da
instalirate na računar na sledeći način:
> Stavite DVD sa Administratorom
sadržaja u DVD jedinicu računara.
> Ukoliko se DVD ne pokrene
automatski, pokrenite ga ručno
pomoću
datoteke
„BECKERCMSETUP.EXE“ koja se
nalazi
u
opciji
"CONTENTMANAGER".
> Sa liste izaberite željeni jezik i kliknite
na U redu.
> Pročitajte stranu sa dobrodošlicom i za
nastavak kliknite na Dalje.
> Izaberite fasciklu za instalaciju.
Podrazumevana je standardna fascikla
za instalaciju. Da biste odabrali neku
drugu fasciklu, unesite naziv sa
putanjom ili kliknite na Pregledaj i
izaberite neku drugu fasciklu.
> Kliknite na Instaliraj da biste
pokrenuli
postupak
kopiranja.
Kliknite na Prikaži detalje da biste
tokom kopiranja pregledali detalje.
Administrator sadržaja se pokreće
odmah nakon instaliranja. Uklonite
oznaku sa polja ako to ne želite.
Time se završava postupak instaliranja.
> Kliknite na Završi, da biste napustili
program za instaliranje.
Pokretanje Administratora
sadržaja
Izvršite sledeće postupke da biste
pokrenuli Administrator sadržaja:
> Povežite isporučenim USB kablom
USB interfejs Traffic Assist-a
direktno sa USB priključkom na
računaru.
> Uključite Traffic Assist pritiskom
tastera .
Napomena:
Kada Beckerov Traffic Assist prvi put
priključite na lični računar, on instalira
sve neophodne upravljačke programe i
pojavljuje se informacija "Vaš uređaj
sada može da se koristi".
Opšte rukovanje
>>>
> Na računaru kliknite na Start > Svi
programi.
> Izaberite Becker.
> Kliknite na Content Manager.
> RUS
> SLO
> SRB
Kada se Administrator sadržaja pokrene,
program izvodi nekoliko koraka. Zatim
možete da počnete sa izborom sadržaja u
svom softveru za navigaciju.
Prilikom svakog pozivanja uspostavlja
se veza sa Internetom da bi se proverilo
da li postoji nova verzija Administratora
sadržaja. Kada se pronađe nova verzija
softvera, Administrator sadržaja će vam
ponuditi da je instalirate. Preporučujemo
vam da uvek prihvatite ažuriranje, ako
ono postoji. Kada se pronađe nova
verzija softvera, postoje sledeće opcije:
• Kliknite na Da i prihvatite novu
verziju softvera. Nova verzija se
učitava i instalira, a zatim možete da
pokrenete Administrator sadržaja.
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
Ubrzo se Traffic Assist na računaru
prikazuje kao izmenljivi medij.
29
>>>
Opšte rukovanje
• Kliknite na Ne da biste pokrenuli
Administrator sadržaja sa već
instaliranom starom verzijom.
• Ako se kod nove verzije radi o
važnom ažuriranju, umesto kontaktne
površine Ne prikazuje se kontaktna
površina Izlaz. Morate da instalirate
novu verziju; inače morate da
prekinete aplikaciju.
Kada stavite DVD u DVD jedinicu na
svom ličnom računaru, Administrator
sadržaja automatski čita i katalogizuje
sadržaj sa DVD-a ako on već nije dodat
na listu sadržaja.
Ako još uvek niste napravili zaštitnu
kopiju
uređaja
za
navigaciju,
Administrator sadržaja vas pri svakom
pokretanju pita da li želite na napravite
kompletnu ili delimičnu sigurnosnu
kopiju.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
Napomena:
Preporučujemo vam da za svaki slučaj
napravite sigurnosnu kopiju. Samo tako
možete da obnovite sadržaj u slučaju
gubitka podataka.
30
Kod smetnji
Smetnje u operativnom sistemu ili
u uređaju se prikazuju na odgovarajući
način. Ako nakon toga željena funkcija
ne može da se izvrši, ponovo pokrenite
Traffic Assist pomoću prekidača za
uključivanje/isključivanje.
Ukoliko se poruke ponovo pojavljuju ili
uređaj iz nekih drugih razloga ne radi
kako treba, molimo da se obratite vašem
prodavcu.
Na internet prezentaciji firme Becker na
www.mybecker.com u odeljku Support
takođe možete da pokušate da nađete
rešenje za vaš problem u FAQ sekciji.
Napomena:
Nikada ne pokušavajte da sami otvarate
uređaj! Ukoliko ne možete sami da
otklonite grešku, obratite se vašem
prodavcu!
Režim navigacije
Šta je navigacija?
Režim navigacije
Pod navigacijom (lat. navigare = ploviti
morem) se generalno podrazumeva
određivanje položaja nekog vozila,
određivanje pravca i udaljenosti od
željenog odredišta i određivanje i
praćenje trase do tog odredišta. Kao
pomoć za navigaciju se koriste između
ostalog zvezde, markantne tačke,
kompas i sateliti.
Određivanje lokacije kod uređaja
Traffic Assist se vrši preko GPS
prijemnika. Global Positioning System
(GPS) je razvijen početkom 70-ih
godina od strane američke vojske kako
bi služio za upravljanje oružanim
sistemima.
GPS je baziran na ukupno 24 satelita
koji kruže oko Zemlje i pritom šalju
signale. GPS prijemnik prima te signale
i izračunava svoje rastojanje u odnosu na
pojedinačne satelite preko vremena
prolaza signala. On iz toga opet može da
odredi vaš aktuelni geografski položaj.
Za određivanje položaja su potrebni
signali najmanje tri satelita, počev s
četvrtim satelitom može da se odredi i
nadmorska visina.
Određivanje pravca i udaljenosti od
odredišta se kod uređaja Traffic Assist
vrši pomoću navigacionog računara i
digitalne mape ulica u internoj
memoriji.
Vođenje ka odredištu se iz sigurnosnih
razloga vrši pretežno glasovnim
putem. U cilju podrške služe
prikazivanje pravca i prikaz mapa na
ekranu na dodir.
>>>
!Napomene o sigurnosti
> RUS
• Prioritet uvek ima Zakon o
saobraćaju. Navigacioni sistem je
samo pomoćno sredstvo, pojedini
podaci/informacije mogu da budu
pogrešni. Vozač mora u svakoj
situaciji sam da odluči da li će slediti
podatke.
Odgovornost za pogrešne podatke
navigacionog sistema je isključena.
• Prilikom prvog puštanja u rad može
biti potrebno i do 30 minuta za
određivanje položaja.
• Uvek se prevashodno mora obratiti
pažnja na saobraćajne znake i lokalne
saobraćajne propise.
• Saobraćajno vođenje se odnosi
isključivo na putničke automobile.
Specijalne preporuke i propisi za
druga vozila (npr. komercijalna
vozila) nisu uzeti u obzir.
• Unošenje odredišta sme da se vrši
samo kada vozilo miruje.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
31
>>>
> RUS
> SLO
Režim navigacije
Biranje navigacije
Brzi pristup
Režim navigacije se poziva iz glavnog
menija.
U brzom pristupu se prikazuju poslednja
odabrana odredišta i memorisana
odredišta i ona mogu direktno da se
odaberu. Meni za unos ciljnog odredišta
može se dodatno pozvati i putem prečica
za brzi pristup.
> SRB
> HR
> BG
> EST
> Pritisnite u glavnom meniju taster
Izaberi odredište.
Poziva se brzi pristup.
> LV
> LT
Napomena:
Ako se između dva reda tastera prikaže
neka adresa, to znači da je već
pokrenuto određivanje cilja do
prikazane adrese.
> RO
> UA
32
Struktura brzog pristupa
U brzom pristupu se u redu na vrhu
prikazuje taster Unesi odredište za
pozivanje menija za unos odredišta.
U drugom redu možete, ako ste već uneli
vašu matičnu adresu, da pokrenete
vođenje ka kućnoj adresi.
Lista odredišta sa poslednjim odabranim
i memorisanim odredištima je prikazana
u redu ispod.
Die Zielliste
Lista odredišta prikazuje sva odredišta u
posebnom redu koja stoje na
raspolaganje za brzo biranje. U prvom
redu možete, ako ste već uneli vašu
matičnu adresu, da pokrenete vođenje ka
kućnoj adresi.
Svaki red liste s odredištima je podeljen
na dva polja. Svako polje liste je
formirano kao taster. Na desnom tasteru
je navedeno odredište a levom ikonicom
su prikazana njegova svojstva.
Napomena:
U listi s odredištima se automatski
snimaju do 200 poslednjih odredišta.
Ako je dosegnut kapacitet memorije,
onda se za novo odredište automatski
briše najstarije. Međutim, važna
odredišta mogu da se zaštite.
Ako izaberete matičnu adresu, a ova još
nije definisana, onda ćete biti pozvani
da unesete adresu.
Režim navigacije
korišćene ikone
Sledeće ikone se primenjuju u listi s
odredištima.
Ikona
Značenje
Ovo odredište je standardno
odredište bez posebnih
obeležja.
Ovo odredište je zaštićeno.
Ovo odredište neće biti
automatski brisano ukoliko
je memorija s odredištima
puna. Po želji, to se može
uraditi ručno.
Kod zaštićenog ulaza imate i
mogućnost da odredite
položaj u brzom pristupu.
Ovo odredište je aktuelna
matična adresa.
Korišćenje brzog pristupa
Početi s postojećim odredištem
Odredišta sadržana u brzom pristupu
navedena su u listi s odredištima.
> Pritisnite
taster
sa
željenim
odredištem da bi pokrenuli proračun
trase.
Pokreće se proračun.
Nakon završetka proračuna pojavljuje se
prikaz mape i počinje vođenje ka
odredištu.
Listanje u memoriji s odredištima
Kroz listu može da se lista tasterima
u smeru strelice.
>>>
Prikazivanje ili obrada odredišta
Svako odredište sadržano u brzom
pristupu može da se prikaže ili obradi.
> Pritisnite na polje tastera levo pored
željenog odredišta.
> Pojavljuje se izborni meni.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
Izbor
Značenje
Prikaži detalje Prikazuju se podaci za
odredište. Iz tog prikaza
možete da prikažete
odredište na mapi, da
prikažete trasu ili da
pokrenete vođenje ka
odredištu.
Ime
Odredište može da se
preimenuje. Kada
odredište dobije ime,
ono je automatski
zaštićeno.
Briši unos
Odredište se briše iz
brzog pristupa.
> RO
> UA
33
>>>
Režim navigacije
Izbor
Značenje
Zaštiti upis
Odredište se zaštićuje
od automatskog
brisanja. Ova funkcija
stoji na raspolaganju
samo kod nezaštićenih
odredišta.
Ukloni zaštitu Uklanja se zaštita
odredišta. Ova funkcija
stoji na raspolaganju
samo kod zaštićenih
odredišta.
Nagore
Odredište se pomera za
jednu poziciju unapred.
Ako se odredište
premešta, ono je
automatski zaštićeno.
Nadole
Odredište se pomera za
jednu poziciju unatrag.
Ako se odredište
premešta, ono je
automatski zaštićeno.
Briši sve
Sva odredišta
unose
(uključujući i zaštićenu i
matičnu adresu) se brišu
iz liste.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
34
Matična adresa
Kada pritisnete taster Kuća, bićete,
ukoliko još nije uneta matična adresa,
pozvani da unesete adresu.
> Pritisnite Da da bi uneli adresu.
Tada možete da unesete odredište kao
što je opisano pod „Meni za unos
odredišta“ na strani 34.
Napomena:
Dodatno vam stoje na raspolaganju
stavke menija Postavi tren. poziciju i
Izaberi od posled. odredišta (brzi
pristup) za izbor odredišta.
Pozivanje
menija
za
unos
odredišta
Tasterom Unesi odredište možete da
pozovete meni za unos odredišta.
• Pogledajte „Meni za unos odredišta“
na strani 34.
Meni za unos odredišta
Ukoliko se ne želi brzi izbor za neko
odredište ili se planirano odredište još ne
nalazi u meniju za brzi pristup, onda
imate mogućnost da odredite novo
odredište preko menija za unos
odredišta.
> Pritisnite u meniju za brzi pristup na
taster Unesi odredište u gornjem delu
ekrana.
Pojavljuje se meni za unos odredišta.
Režim navigacije
Struktura menija za unos
odredišta
Upiši adresu
Tasterom Upiši adresu se omogućavaju
različiti koraci, od izbora neke adrese do
pokretanja vođenja ka cilju.
• Pogledajte „Unošenje adrese“ na
strani 35.
Izaberi interes. tačku
Tasterom Izaberi interes. tačku možete
da izaberete neko posebno odredište kao
što su npr. aerodromi i trajektne luke,
restorani, hoteli, benzinske pumpe ili
javne ustanove i da pokrenete vođenje
ka tom odredištu.
• Pogledajte „Posebna odredišta“ na
strani 41.
Lična odredišta
Tasterom Lična odredišta možete
aktivirati posebna odredišta uvezena u
uređaj Traffic Assist sa Google™ veb
lokacija i pokrenuti navigaciju prema
tim ciljevima.
• Pogledajte „Izbor odredišta iz liste
Lična odredišta“ na strani 44.
Kontakti
Tasterom Kontakti možete aktivirati
kontakte uvezene u uređaj Traffic Assist
iz aplikacije Microsoft® Outlook® i
pokrenuti navigaciju prema adresi
navedenoj u pojedinačnom kontaktu.
• Pogledajte „Izbor odredišta iz liste
Kontakti“ na strani 45.
Izaberi na karti
Tasterom Izaberi na karti možete da
izaberete neko odredište direktno na
mapi i da pokrenete vođenje ka tom
odredištu.
• Pogledajte „Biranje odredišta na
mapi“ na strani 49.
Upiši koordinate
Preko tastera Upiši koordinate imate
mogućnost da za neku odredišnu tačku
unesete geografske koordinate i da
pokrenete vođenje ka tom odredištu.
• Pogledajte „Unos koordinata“ na
strani 50.
Planiranje rute
Tasterom Planiranje rute može da se
odredi trasa sa više međuodredišta.
• Pogledajte „Planiranje trase“ na
strani 46.
>>>
Unošenje adrese
> RUS
Tasterom Upiši adresu se iz menija za
unos odredišta otvara meni za unos
adrese.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> Pritisnite na meniju za unos odredišta
na dugme Upiši adresu.
Pojavljuje se meni za unos adrese.
> LT
> RO
> UA
Napomena:
Pritiskom na taster Br. form. (gore
desno) možete da izbrišete sve unose,
izuzev zemlje.
35
>>>
Režim navigacije
Biranje zemlje
Preko dugmeta za ciljnu zemlju možete
da izaberete raspoložive zemlje.
Izabrana zemlja se automatski preuzima
u meni za unos adrese. Ukoliko je već
uneta ciljna zemlja, ova ostaje sve dok
ne izaberete neku drugu zemlju.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
Napomena:
Pritiskom na taster
pored zemlje
možete da prikažete informacije za tu
zemlju, kao što su npr. dozvoljena
maksimalna brzina za izabranu zemlju.
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
> Pritisnite taster s ciljnom zemljom da
bi dospeli u listu za izbor zemalja.
Pojavljuje se izborni meni.
36
Biranje adrese i pokretanje
vođenja ka cilju
U meniju za unos adrese imate
mogućnost da unesete tačnu adresu
odredišta.
> Pritisnite taster željene zemlje.
Napomena:
Pritisnite po potrebi tastere sa strelicom
na desnom obodu ekrana da
bi prelistali sve raspoložive zemlje.
U meniju za unos adrese su mogući
sledeći unosi:
• Mesto
• Poštanski broj
• Ulica i kućni broj
• Poprečne ulice kao orientaciona
pomoć
Takođe postoji mogućnost da se:
• Potraži neko posebno odredište u
blizini unete adrese (POI pretraga).
Unos se ovde vrši kao što je opisano
pod „Posebno odredište blizu neke
adrese“ na strani 42.
• Odredište snimi u meni za brzi pristup.
• Trasa prikaže na mapi.
• Direktno krene sa vođenjem ka cilju.
Režim navigacije
Biranje mesta
Unos odredišta može se izvršiti preko
imena ili poštanskog broja.
Ako unesete slova određenog mesta,
navigacioni sistem Traffic Assist će
prikazati
predloge
(pogledajte
„Prihvatanje predloga“ na strani 25.).
Ako ne želite da prihvatite predlog,
jednostavno nastavite sa upisivanjem
ostalih slova željenog mesta.
Navigacioni sistem Traffic Assist
isključuje sve nemoguće kombinacije
slova i poštanske brojeve i aktivira samo
polja slova, odnosno brojki koja dovode
do
postojećeg
mesta
odnosno
poštanskog broja.
> Birajte između unosa
poštanskog broja.
> Unesite slova odredišta
brojeve poštanskog broja.
mesta
ili
Napomena:
Ukoliko treba da se unesu dve reči,
onda ove morate da razdvojite preko
znaka .
Ako je broj unetih slova dovoljan,
automatski se prelazi na listu iz koje
možete da izaberete mesto. Pritiskom na
taster
možete i ranije da pređete
na listu.
Napomena:
Ako ste uneli poštanski broj, u meniju
za unos se najpre sakriva naziv mesta.
Unesite kao sledeću stavku naziv ulice.
Nakon toga se prikazuje i naziv mesta.
>>>
Korišćenje liste s mestima
Ako su već uneta neka slova željenog
mesta, onda možete da prikažete listu sa
svim mestima koja dolaze u obzir s
datom kombinacijom slova odnosno ta
lista se automatski prikazuje.
> Pritisnite taster
na desnom
obodu ekrana da bi pozvali listu.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
Tasterima
možete da
pregledate prikazanu listu.
> Pritisnite na dugme željenog mesta.
> UA
odnosno
37
>>>
Režim navigacije
Biranje ulice
U delu menija Ulica mogu, preko polja
za slova i brojeve, odvojeno da se unesu
ulica i kućni broj.
Traffic Assist isključuje sve nemoguće
kombinacije slova i aktivira samo još
slova koja vode do neke postojeće ulice.
Kućni broj može da se bira tek ako je
ulica izabrana i ako u podacima postoje
kućni brojevi.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
Korišćenje liste s ulicama
Ako su već uneta neka slova željene
ulice, onda možete da prikažete listu sa
svim ulicama koje dolaze u obzir s
datom kombinacijom slova odnosno ta
lista se automatski prikazuje.
> Pritisnite taster
na desnom
obodu ekrana da bi pozvali spisak
ulica.
> Pritisnite jedno za drugim slova ciljne
ulice.
> LV
> LT
Ako je broj unetih slova dovoljan,
automatski se prelazi na listu iz koje
možete da izaberete ulicu. Pritiskom na
taster
možete i ranije da pređete
na listu.
> RO
> UA
38
Tasterima
možete da
pregledate prikazanu listu.
> Pritisnite na dugme željene ulice.
Biranje Raskrsnica
Nakon što ste uneli odredišno mesto i
ulicu, možete poprečnom ulicom dalje
da ograničite područje.
Napomena:
Umesto poprečne ulice možete da
unesete i kućni broj, ali oba unosa
istovremeno nisu moguća.
> Pritisnite taster Raskrsnica.
Pojavljuje se meni za unos naziva
poprečne ulice.
> Unesite naziv poprečne ulice.
Ako se već uneta neka slova željene
ulice, automatski se prikazuje lista.
> Pritisnite na dugme željene ulice.
Režim navigacije
Biranje kućnog broja
Nakon što ste uneli vaše odredišno
mesto i ulicu, kućnim brojem možete
dalje da ograničite prostor.
Napomena:
Umesto kućnog broja možete da
unesete i poprečnu ulicu, ali oba unosa
istovremeno nisu moguća.
Prikazivanje trase
Nakon unosa adrese postoji mogućnost
da se u meniju za unos adrese na mapi
prikaže trasa ka odredištu.
> Pritisnite taster Prik. rutu da bi
prikazali trasu na mapi.
Vrši se proračun trase.
> Pritisnite taster Br.
Pojavljuje se meni za unos kućnog broja.
> Unesite kućni broj i pritisnite zatim
taster
.
Preko tastera Start možete i da pokrenete
vođenje ka odredištu direktno iz ovog
prikaza.
>>>
Snimanje odredišta
Dugme Sačuvaj u meniju za unos adrese
otvara meni za unos u kojem može da se
unese naziv za uneto odredište.
Kada je željeni naziv unet i preuzet sa
, odredište se prenosi u brzi pristup
i tamo se zaštićuje.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
Pokretanje navigacije
Tasterom Start može da se pokrene
vođenje ka cilju.
Svi do sada uneti podaci se obrađuju
prilikom proračuna trase.
> Pritisnite taster Start, da bi počeli
vođenje ka odredištu.
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
Ostale mogućnosti korišćenja ovog
prikaza su opisane pod „Prikazivanje
cele rute“ na strani 80.
Vrši se proračun trase. Zatim se
pojavljuje prikaz mape i počinje vođenje
ka odredištu.
39
>>>
Režim navigacije
Napomena:
Pomoću simbola na traci napredovanja
ukazuje se na moguća ograničenja koja
ste aktivirali (npr. neasfaltirani putevi,
putevi s naplatom putarine).
*Simbol
pored
trake
napredovanja označava da je aktivirana
navigacija rute zavisno od vremena,
opisana u poglavlju „Taster Opcije
rute“ na strani 53.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
Ukoliko je vođenje ka odredištu već u
toku, bićete pitani da li novo odredište
treba da zameni staro odredište ili novo
odredište treba da se koristi kao
međuodredište.
> LT
> RO
Ukoliko je vođenje ka odredištu već u
toku a međuodredište je već uneto,
bićete pitani da li novo odredište treba
da zameni staro odredište ili
međuodredište.
> Izaberite između Zameni zaustavlj. i
Zam. staro odred..
> UA
> Izaberite između Dod. zaustavljanje i
Zam. staro odred..
40
*Važi samo za Traffic Assist Z116
Napomena:
Ako tokom proračuna trase ne postoji
GPS signal, dobićete sledeći prikaz.
Ako GPS signal postoji, proračun trase
počinje automatski.
Pritiskom na Zadnja poz. koristi se
poslednja poznata pozicija i proračun
trase se vrši od te pozicije.
Režim navigacije
> Izaberite jednu
kategorija.
Posebna odredišta
Posebna odredišta, skraćeno POI (Point
of Interest), nalaze se u mapi i mogu da
se prikažu. U posebna odredišta spadaju
aerodromi i trajektne luke, restorani,
hoteli, benzinske pumpe, javne ustanove
i drugo. Posebna odredišta možete da
koristite kao navigaciono odredište.
Napomena:
Posebna odredišta iz aktuelne sredine
možete da birate samo ako je GPS
prijem dovoljan za ustanovljavanje
pozicije. Inače će se koristiti poslednja
memorisana pozicija.
Možete da birate između:
• posebnog odredišta u blizini,
• posebnog odredišta blizu neke adrese,
• posebnog odredišta u blizini odredišta
i
• direktnog unosa nekog posebnog
odredišta.
> Pritisnite u meniju za brzi pristup
taster Unesi odredište.
Posebno odredište u blizini
> Pritisnite dugme POI u bli..
> Pritisnite taster Izaberi interes. tačku.
Pritiskanjem na tastere sa strelicama
možete da listate kroz
prikazanu listu.
od
>>>
raspoloživih
> RUS
Napomena:
Možete da pritisnete i taster Sve
kategorije. Nakon toga se otvara meni
za unos i možete naziv nekog posebnog
odredišta direktno da unesete i
potvrdite.
> SLO
Kod nekih kategorija, npr. benzinske
pumpe, prikazuje se još jedan izborni
meni gde možete dodatno da suzite
područje, npr. prema nazivu marke.
> EST
Ako ste odabrali kategoriju, tada će biti
prikazana
posebna
odredišta
odgovarajuće kategorije koja stoje na
raspolaganju u aktuelnoj sredini.
> RO
> SRB
> HR
> BG
> LV
> LT
> UA
Za svaki ulaz se prikazuje naziv,
udaljenost vazdušnom linijom i adresa.
> Izaberite željeno posebno odredište.
41
>>>
Režim navigacije
Posebno odredište blizu neke
adrese
> Pritisnite dugme POI blizu lokacije.
> RUS
> SLO
> SRB
Prikazaće se raspoložive kategorije
posebnih odredišta za uneto mesto.
> Izaberite, kao što je opisano pod
„Posebno odredište u blizini“ na
strani 41, željeno posebno odredište.
> HR
Dobićete tada dodatne informacije za
odabrano odredište.
> Pritisnite taster Start da bi direktno
počeli s vođenjem ka posebnom
odredištu.
Možete da uradite sledeće radnje u vezi
sa posebnim odredištem:
• da ga prikažete na mapi (Na karti),
• da ga sačuvate u meniju za brzi pristup
(Sačuvaj),
• da prikažete rutu do posebnog
odredišta (Prik. rutu),
• *ako je priključen telefon i postoji
raspoloživi broj telefona, uputite
poziv pritiskom na taster sa simbolom
( ).
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
42
> Izaberite željene zemlju.
> Unesite u polje Grad ili P.br. mesta u
kome želite da tražite posebno
odredište.
Napomena:
Ukoliko ste već ranije uneli adresu,
onda je ta adresa već podešena.
> Pritisnite na dugme POI pretraga.
> Pritisnite na dugme Izaberi kategor..
Napomena:
Možete da pritisnete i na taster Izaberi
POI. Nakon toga se otvara meni za unos
i možete naziv nekog posebnog
odredišta direktno da unesete i
potvrdite.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
> Pritisnite taster Start da bi direktno
počeli s vođenjem ka posebnom
odredištu.
Izabrano posebno odredište možete da
snimite i u meni za brzi pristup
(Sačuvaj) ili da prikažete trasu ka
posebnom odredištu (Prik. rutu).
Pritiskom na taster
pored
izabranog posebnog odredišta možete da
prikažete
dodatne
raspoložive
informacije za odredište.
Režim navigacije
Posebno odredište u blizini
odredišta
> Pritisnite na dugme POI u bli..
Traffic Assist prikazuje u vidu liste sva
odgovarajuća posebna odredišta koja
odgovaraju unetom nazivu.
Uputstvo:
Radijus traženja ograničen je na 50
kilometara od vaše trenutne pozicije.
> Izaberite željeno odredište iz liste.
>>>
Pozivanje
telefonskog
broja
vezanog uz poseban cilj*
Možete neposredno birati telefonski broj
koji je naveden u informacijama uz
određeni posebni cilj.
Pretpostavka za to jeste da je mobilni
telefon putem Bluetooth tehnologije
povezan sa navigacionim sistemom
Traffic Assist.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
Prikazaće se raspoložive kategorije u
blizini odredišta.
> Izaberite, kao što je opisano pod
„Posebno odredište u blizini“ na
strani 41, željeno posebno odredište.
Direktno unošenje posebnog
odredišta
> Pritisnite dugme Traži POI po imenu.
> LV
> LT
Dobićete tada dodatne informacije za
odabrano odredište.
> Pritisnite taster Start da bi direktno
počeli s vođenjem ka posebnom
odredištu.
Izabrano posebno odredište možete da
prikažete i na mapi (Na karti), da snimite
u meni za brzi pristup (Sačuvaj) ili da
prikažete trasu ka posebnom odredištu
(Prik. rutu).
> RO
>U
donjem
delu
informacija
o posebnom cilju pritisnite taster sa
simbolom .
Započinje uspostavljanje poziva.
> UA
> Unesite željeno posebno odredište
odnosno jedan deo naziva.
> Pritisnite taster
.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
43
>>>
Režim navigacije
Dodatne informacije o posebnom
odredištu
Ako posebno odredište sadrži dodatne
informacije, možete da prikažete te
informacije.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
Da biste pozvali te dodatne informacije,
pritisnite taster Više, koji se nalazi u
donjem delu informacija o posebnom
odredištu.
> LT
> RO
Izbor odredišta iz liste Lična
odredišta
Možete aktivirati posebna odredišta
uvezena u uređaj Traffic Assist sa
Google™ veb lokacija i pokrenuti
navigaciju prema tim ciljevima.
Napomena:
Radi prikaza sopstvenih Google™
posebnih odredišta, Google™ KML
datoteke moraju da se sačuvaju u
direktorijumu
iGO8\content\userdata\mydest des
Traffic Assist.
> U meniju za brzi pristup pritisnite
taster Unesi odredište.
> UA
Pomoću prikazanih tastera sa strelicama
možete se kretati po prikazanom tekstu.
44
> Pritisnite taster Lična odredišta.
Prikazaće se lista sa raspoloživim
odredištima.
Pritiskanjem na tastere sa strelicama
možete da se krećete kroz
prikazanu listu.
Napomena:
Ako postoji mnogo unosa, željeno
odredište
možete
da
potražite
izabiranjem opcije za pretragu Unos za
pretragu pomoću menija za unos.
Maksimalno može da se uveze
1000 ciljeva.
Novo uvezeni ciljevi se postavljaju na
početak spiska.
> Izaberite željeno odredište.
Pokrenuće se navigacija do izabranog
odredišta.
Režim navigacije
Uređivanje liste Lična odredišta
> Na listi sopstvenih odredišta pritisnite
taster
ispred odredišta koje želite
da uredite.
Da biste odredište izbrisali sa liste,
izaberite Briši unos.
Za brisanje cele liste izaberite Briši sve
unose.
Za prikaz detalja o odredištu izaberite
Prikaži detalje.
Pritisnite taster Start da biste direktno
počeli navigaciju ka odredištu.
Izabrano odredište možete da prikažete
i na mapi (Na karti), da ga sačuvate
u meniju za brzi pristup (Sačuvaj), da
prikažete rutu do odredišta (Prik. rutu) ili
da uputite poziv, ukoliko je priključen
telefon i imate na raspolaganju
telefonski* broj, pritiskom na tipku sa
simbolom .
Izbor odredišta iz liste
Kontakti
Možete aktivirati kontakte uvezene u
uređaj Traffic Assist iz aplikacije
Microsoft® Outlook® i pokrenuti
navigaciju prema odredištu navedenom
u kontaktu.
Napomena:
Uvoz Microsoft® Outlook® kontakata
se vrši preko aplikacije Content
Manager.
Može da se uveze do 2000 kontakata.
> U meniju za brzi pristup pritisnite
taster Unesi odredište.
>>>
Ako je sačuvano više od 10 kontakata,
prikazaće se meni za unos. Ako ima
manje od 10 unosa, automatski će se
prikazati lista sa kontaktima.
> U meniju za unos izaberite početno
slovo traženog unosa.
> Pritisnite taster
ako se željeno
ime prikazuje u gornjem redu.
Ako na raspolaganju stoji 5 ili manje
unosa sa unetom kombinacijom slova,
automatski će se prikazati lista sa tim
unosima.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
Napomena:
Takođe možete i pre toga aktivirati
prikazivanje liste koja odgovara unetoj
kombinaciji slova. U tu svrhu, u meniju
za unos pritisnite taster
.
> LT
> RO
> UA
> Izaberite željeni unos sa liste.
> Pritisnite taster Kontakti.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
45
>>>
Režim navigacije
Planiranje trase
> RUS
> SLO
1
> SRB
2
> HR
Pritisnite taster Start da biste direktno
počeli navigaciju ka adresi prikazanoj
kod tog kontakta.
Prikazanu adresu kontakta možete da
prikažete i na mapi (Na karti), da je
sačuvate u meniju za brzi pristup
(Sačuvaj), da prikažete rutu do odredišta
(Prik. rutu) ili da uputite poziv, ukoliko
je na raspolaganju telefonski* broj
(taster sa simbolom ).
Ako za izabrani kontakt na raspolaganju
stoji nekoliko adresa, željenu adresu
možete izabrati pritiskom na taster 1 .
Ako za izabrani kontakt na raspolaganju
stoji nekoliko telefonskih brojeva,
željeni broj možete izabrati pritiskom na
taster 2 .
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
46
Meni za planiranje trase nudi mogućnost
da sastavite individualne trase i da ih
birate. U tu svrhu unosite pojedinačne
odredišne tačke željene trase. Zatim se
bez dodatnih unosa može krenuti ka tim
tačkama. Dalje imate mogućnost da
izvršite optimizaciju unetih odredišnih
tačaka i da time izmenite redosled.
> Pritisnite u meniju za brzi pristup
taster Unesi odredište.
Napomena:
Ukoliko još nije snimljena nijedna
trasa, onda je meni za trase prazan.
Pregledanje snimljenih trasa
> Pritisnite tastere sa strelicama
na desnom obodu ekrana
da bi pregledali snimljene trase.
> Pritisnite taster Planiranje rute.
U meniju za trase možete preko tastera
Kreiraj novu rutu da postavite novu
trasu. U listi prikazanoj ispod se
prikazuju do tada snimljene trase.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
Obrada snimljenih trasa
Snimljenoj trasi možete da dodajete
dodatne deonice, da promenite naziv
trase ili da obrišete trasu.
> Pritisnite taster
ispred trase koju
želite da obradite.
Režim navigacije
Sada možete pritiskom na Dod. stanicu
da uz trasu dodate novu deonicu.
Nakon pritiska na Preimenuj rutu
možete da stavite novi naziv za trasu.
Pritiskom na Briši rutu možete da
obrišete trasu iz baze snimljenih trasa.
Biranje trase i pokretanje
> Izaberite trasu pritiskom na istu.
Trasa se učitava i prikazuje u meniju
deonica.
> Pritisnite taster na vrhu.
> Izaberite startnu tačku odnosno
trenutnu poziciju kao startnu tačku za
vođenje ka odredištu.
Uputstvo:
Ako je izabrana početna tačka, to služi
samo za pregled rute.
>>>
Tasterom Opcije možete da pozovete
opcije za trase.
Tasterom
Optimizuj
možete
da
optimizujete redosled odredišta prema
kojima treba da vozite.
Pritiskom tastera
odnosno tastera
možete da izvršite simulaciju
celokupne trase pri maloj odnosno
velikoj brzini. Simulacija se može
prekinuti dodirivanjem ekrana.
U donjem redu možete preko tastera
i
da prelistate pojedinačne deonice
trase. Pri prelistavanju se prikazuje
odgovarajuća deonica.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
Izvršiće se proračun pojedinačnih
deonica.
Potom će biti prikazana mapa s
deonicama.
> RO
> UA
Uputstvo:
Takođe možete odabrati deo rute. Ruta
onda počinje od tog dela.
> Pritisnite taster Start da bi pokrenuli
vođenje ka odredištu za trasu.
47
>>>
Režim navigacije
> RUS
Postavljanje nove trase
> Pritisnite u meniju za trase taster
Kreiraj novu rutu.
> SLO
Obrada trase
> Izaberite trasu koju treba obraditi.
> Pritisnite taster
ispred trase koju
želite da obradite.
> SRB
> HR
> BG
> EST
Sada možete, kao što je opisano pod
„Meni za unos odredišta“ na strani 34
(Upiši adresu, Izaberi interes. tačku,
Lična odredišta, Kontakti, Izaberi na
karti ili Upiši koordinate), da unesete
odredište deonice. Postoji i mogućnost
da preko tastera Izaberi od posled.
odredišta odaberete odredište u meniju
za brzi pristup.
> Pritisnite u meniju za unos taster
Dodaj da bi preuzeli odgovarajuće
odredište deonice.
> LV
> LT
> RO
> UA
48
> Pritisnite taster Dod. stanicu za unos
dodatnih odredišta deonica, kao što je
prethodno opisano.
> Pritisnite taster Zavr. nakon što ste
uneli sva odredišta deonica.
Prikazaće se meni za obradu. Imate
sledeće mogućnosti:
Izbor
> Za trasu stavite naziv koji ste sami
odabrali.
Prikazaće se meni deonica za novu trasu.
Značenje
Prikaži detalje Prikazuju se podaci za
odredište deonice. Iz tog
prikaza možete da
prikažete odredište
deonice na mapi.
Deonica se pomera za
jednu poziciju napred.
Nadole
Deonica se pomera za
jednu poziciju natrag.
Briši stanicu Deonica se briše iz
trase.
Nagore
Režim navigacije
Izbor
Zameni
stanicu
Značenje
Odabranu deonicu
možete da zamenite
drugim odredištem
deonice.
Optimiranje trase
Ako ste uneli više odredišta za neku
trasu, onda možete preko Traffic Assist a da optimizujete redosled odredišta u
pogledu relacije za vožnju. Sačuvana
ruta ostaje sačuvana i nakon
optimizacije.
Pozovite prikaz mape za deonice.
>>>
Biranje odredišta na mapi
> RUS
Možete da izaberete odredište direktno
na mapi.
> Pritisnite u meniju za brzi pristup
taster Unesi odredište.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> Pritisnite taster Izaberi na karti.
Pojavljuje se prikaz mape.
> Pritisnite taster Optimizuj.
Trasa će biti optimizovana i ponovo
proračunata.
> LT
> RO
Napomena:
Pomoću tastera za zumiranje
i
moraćete eventualno da uvećate
područje da bi pogodili željene tačku.
Mapu možete i pomeranjem da
dovedete do željen tačke.
> UA
Prikazuje se optimizovana trasa.
49
>>>
Režim navigacije
> Pritisnite taster Detalji.
> RUS
Unos koordinata
Vaše odredište možete da unesete i
preko geografskih koordinata.
> Pritisnite u meniju za brzi pristup
taster Unesi odredište.
> SLO
> SRB
> HR
> Pritisnite na željenoj tački lagano na
površinu ekrana.
Na tom mestu biće prikazan pulsirajući
crveni krug.
> BG
> EST
> LV
Napomena:
Pritiskom tastera Naz. na GPS možete
ponovo da prikažete vašu trenutnu
poziciju.
Pritiskom na taster Blokiraj možete
blokirati ulicu za navigaciju ka
odredištu, kao što je opisano u delu
„Taster Blokirani putevi“ na strani 62.
> LT
> RO
> UA
Prikazaće se adresa izabrane tačke, ako
je na raspolaganju.
> Pritisnite taster Start da bi direktno
počeli s vođenjem ka odredištu.
Možete da tražite posebna odredišta i u
okolini izabrane tačke preko tastera POI
blizu.
Izabranu tačku možete da snimite i u
meni za brzi pristup (Sačuvaj) ili da
prikažete trasu ka posebnom odredištu
(Prik. rutu).
> Pritisnite u navigacionom meniju
taster Upiši koordinate.
1
2
3
> Izaberite tasterima 2 vrednost koju
treba promeniti.
> Birajte preko dva tastera kod 1
željeni pravac geografske dužine i
širinu (istok/zapad odnosno sever/
jug).
50
> Unesite zatim željene vrednosti preko
tastera
do
.
Koordinate možete da unesete na tri
različita načina.
Moguće su sledeći načini:
• Stepen Minut Sekund.Decimalni
sekund npr. 42°52’46.801“
• Stepen Minut.Decimalni minut npr.
48° 53.56667'
• Stepen Decimal npr. 48,89277778
Napomene:
• Unete koordinate moraju da
odgovaraju WGS84 (World Geodetic
System 1984).
• Pritiskom na taster 3 u polja se
unosi vaša trenutna geografska
pozicija.
> Pritisnite taster
.
Ukoliko je moguće biće prikazana
adresa koja odgovara koordinatama.
Odredište možete da pogledate na mapi,
da ga snimite, da prikažete trasu ka
odredištu ili da direktno počnete s
vođenjem ka odredištu.
Režim navigacije
>>>
Navigaciona
podešavanja
Dospevate u meni za navigaciona
podešavanja.
> RUS
U navigacionim podešavanjima se
nalaze sva relevantna podešavanja
potrebna za navigacione funkcije.
Struktura
U meniju vam stoje na raspolaganju
različite strane s funkcijama:
> SLO
> SRB
> HR
Napomena:
Sva podešavanja moraju da se potvrde
pritiskom na taster U redu. Preko tastera
možete uvek da napustite trenutni
meni, bez vršenja ikakvih promena.
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
> Pritisnite u glavnom meniju taster
Postavke.
Na sledeću odnosno prethodnu stranu
podešavanja idete pritiskom na tastere
i
.
> Pritisnite taster Postavke navigacije.
51
>>>
Režim navigacije
Taster Inf. o uputstvima
> RUS
U prozoru za podešavanja Inf. o
uputstvima možete da podesite koje će
dodatne informacije biti prikazane
tokom vođenja ka cilju.
> U meniju postavki pritisnite taster Inf.
o uputstvima.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
Prikazaće se prozor za podešavanja Inf.
o uputstvima.
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
Moguća su sledeća podešavanja:
Podešavanje Značenje
Info o traci
Kod aktivirane funkcije
dobijate, kod
saobraćajnica s više
traka, putem strelice
obaveštenja na koju
traku treba da pređete.
52
Podešavanje Značenje
Znakovi
Ako je funkcija
aktivirana, na
ukrštanjima autoputeva
primaćete dodatne
informacije o
saobraćajnim
znakovima koje treba da
sledite.
In. o zem.
Ako je aktivirana ova
funkcija, dobićete
automatski opšte važeće
saobraćajne informacije
za dotičnu zemlju
prilikom prelaska
granice ( npr.
ograničenja brzine).
Junction
Kada je aktivirana ova
View*
funkcija, na mnogim
ukrštanjima autoputeva
dobićete, ako je na
raspolaganju, stvarnu
sliku situacije trenutne
vozne trake.
Napomena:
Informacije mogu da budu prikazane
samo ako su sadržane u mapama.
> Pritiskom na odgovarajuće dugme
uključite
ili isključite
željenu
funkciju.
> Svoj izbor potvrdite pritiskom na
taster U redu.
*Funkcija može da se nadogradi preko Menadžera sadržaja.
Režim navigacije
Taster Opcije rute
U prozoru za podešavanja Opcije rute
možete da podesite vaš profil vožnje.
Izvršena podešavanja u ovom delu imaju
uticaj na izbor trase i na proračun
predviđenih vremena vožnje.
> Pritisnite u meniju za podešavanje
taster Opcije rute.
Prikazaće se prozor za podešavanja
Opcije rute.
> Nakon pritiska na dugme pored Vozilo
izaberite način vašeg kretanja.
Ovo podešavanje utiče na proračun
predviđenog vremena dolaska i blokira
npr. autoput za postavku „Bicikl“.
> Nakon pritiska na dugme pored Tip
rute izaberite jednu od sledećih opcija.
Opcija
Značenje
Ekonomična Kod ove opcije se
ruta
izračunava
najekonomičnija ruta
u pogledu potrebnog
vremena i kilometara
koje treba preći uz
uključivanje dodatnih
parametara,
npr. uspona.
Brza ruta
Kod ove opcije se
izračunava, u smislu
potrebnog vremena,
najbrža trasa.
Kratka ruta
Kod ove opcije se
izračunava, u smislu
kilometara koje treba
preći, najkraća trasa.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
Opcija
Laka ruta
>>>
Značenje
Kod ove opcije se
izračunava trasa sa što
manje manevara. To
može eventualno da
dovede do većih
zaobilaznih puteva.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
Navigacija rute u zavisnosti od
vremena*
Ako je ta funkcija uključena ( ),
prilikom kalkulacije rute u obzir će se
uzeti informacije (informacije iz
prošlosti) o mogućoj brzini na
određenim deonicama u određeno doba
dana ako su te informacije raspoložive
(trenutno samo u Nemačkoj, Francuskoj
i Velikoj Britaniji). To omogućava tačan
proračun vremena dolaska, a može
dovesti i do izbora druge rute.
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
53
>>>
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
Režim navigacije
U prozoru za podešavanja TMC možete
da izvršite podešavanja za prijem
obaveštenja o saobraćaju.
> Pritisnite u meniju za podešavanje
taster TMC.
Opcija
Dozvoljeno
Prikazaće se prozor za podešavanja
TMC.
> LV
> LT
> RO
Taster TMC*
Izbegavanje saobraćajnica
Nakon pritiska na dugme pored Izbeći
možete da isključite razne vrste
saobraćajnica (npr. autoputevi, trajekte i
saobraćajnice s putarinom iz proračuna
trase.
Za ove vrste možete da postavite neku
od sledećih opcija.
Izbegavati
> UA
Zabranjeno
Značenje
Kod ove opcije se
dotična vrsta
saobraćajnice uzima u
obzir prilikom
proračuna.
Kod ove opcije se
dotična vrsta
saobraćajnice po
mogućstvu izbegava.
Kod ove opcije se
dotična vrsta
saobraćajnice ne uzima
u obzir prilikom
proračuna.
> Potvrdite izbor pritiskom na taster U
redu.
54
*Ne važi za Traffic Assist Z112
Podešavanje Značenje
Aut. izbor
Izaberite da li
stanice
automatski treba da se
traži stanica s najboljim
prijemom (funkcija
uključena
).
Pritiskom tastera sa
strelicama se aktivira
automatsko traženje
stanica. TMC stanica
koja se prima u tom
trenutku je prikazana u
susednom polju.
Podešavanje može da se
izvrši samo ako je
funkcija Aut. izbor
stanice isključena.
Režim navigacije
Podešavanje Značenje
Preusmer.
Ovim dugmetom
možete da birate da li
promena trase treba da
se izvrši Nikad,
Automatsko ili Ručno.
(Pogledajte „Uzeti u
obzir poruke za
izračunavanje rute*“ na
strani 67.) Ovo
podešavanje Nikad
odgovara isključivanju
TMC funkcije.
> Potvrdite podešavanja pritiskom na
taster U redu.
Taster Prikaz mape
Možete podesiti da li se mape prikazuju
u 3D ili 2D prikazu, na podeljenom
ekranu sa 3D ili 2D prikazom ili u
prikazu sa strelicama.
*Dodatno možete da podesite da li će 3D
prikaz
u
gradovima
prikazivati
postojeće 3D zgrade ili ne.
U proširenom meniju sistemskih
postavki na raspolaganju Vam stoje i
dodatne mogućnosti podešavanja.
>>>
> Pritiskom na taster 4 odn. 5
izaberite da li će se koristiti 2D ili 3D
prikaz.
> Pritisnite taster 1 da biste izabrali
celu mapu.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> U meniju postavki pritisnite taster
Prikaz mape.
> LT
> RO
> UA
Prikazaće se prozor za podešavanja
Prikaz mape.
> Pritisnite taster 2 za podeljeni ekran.
1
4
2
3
5
*Funkcija može da se nadogradi preko Menadžera sadržaja.
55
>>>
Režim navigacije
> U meniju prikaza mape pritisnite
taster 3D zgrade i uključite
ili
isključite
funkciju.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> Pritisnite taster
strelicom.
> BG
3
za prikaz sa
> EST
Mapa sa aktiviranim 3D zgradama
> LV
> Potvrdite svoje podešavanje pritiskom
na taster U redu.
Da biste pozvali prošireni meni
sistmeskih postavki, pritisnite taster
Napredni.
> LT
> RO
> UA
Uključivanje/isključivanje
3D
zgrada*
Možete da podesite da li će 3D prikaz u
gradovima prikazivati postojeće 3D
zgrade ili ne.
U proširenom meniju sistemskih
postavki imate sledeće mogućnosti
podešavanja.
• Autom.zumir.
Možete podesiti kako će se karta
menjati prilikom približavanja
manevarskoj tačci ili pri različitoj
brzini.
• Izaberi POI kategorije
Možete da podesite, koji će simboli
biti prikazani na mapi za posebna
odredišta.
• Imena ulica 2D/Imena ulica 3D
Možete da podesite, da li će u 3D ili
2D prikazu nazivi ulica biti prikazani
( ) ili ne ( ).
• Orij. 2D put-gore
Možete da podesite, da li će u 2D
prikazu mapa biti orijentisana u smeru
kretanja ( ) ili prema severu ( ).
Napomena:
Ovo podešavanje je moguće samo za
3D prikaz.
56
*Funkcija može da se nadogradi preko Menadžera sadržaja.
Režim navigacije
Automatsko zumiranje
> U proširenom meniju sistemskih
postavki,
pritisnite
taster
Autom.zumir..
Pritiskom na taster Autom.zumir. možete
da uključite ( ) ili isključite funkciju
( ).
Pri uključenoj funkciji zumiranja
možete izabrati, da li treba da se izvrši
slabo, srednje ili jako automatsko
zumiranje.
>>>
Podešavanje kategorija POI
Možete da podesite, koji POI simboli
treba da se prikažu na mapi.
> U prošrenom meniju sistemskih
postavki pritisnite taster Izaberi POI
kategorije.
Biranjem Prikaži sve POI se prikazuju
sva posebna odredišta na mapi.
Biranjem Ne prikazuj POI se ne
prikazuju posebna odredišta.
Biranjem Korisnički izbor i potom
pritiskanjem tastera Izaberi POI možete
u sledećem meniju za svaku kategoriju
posebnih odredišta sami da odredite da li
će posebna odredišta te kategorije biti
prikazana na mapi ili ne.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> Sada možete da uključite ( ) ili
isključite ( ) prikaz kompletnih
kategorija.
Posle pritiska na taster
iza
kategorije možete da uključite ili
isključite podkategorije u drugim
menijima.
> Potvrdite sva podešavanja pritiskom
na taster U redu.
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
57
>>>
Režim navigacije
Taster Upozorenja
> RUS
U prozoru za podešavanje Upozorenja
možete da podesite koja upozorenja
odnosno koje zvučne alarme Traffic
Assist treba da aktivira.
> U meniju postavki pritisnite taster
Upozorenja.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
Prikazaće se prozor za podešavanja
Upozorenja.
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
Sada imate sledeće mogućnosti
podešavanja:
• Upozorenja za vozače*
Ukoliko su te informacije sačuvane u
mapama, moći ćete da prikažete
znakove obaveštenja npr. za opasne
krivine ili nizbrdice
58
• Info o brzini
Možete da podesite da li će se
ograničenja brzine prikazivati
paralelno sa navigaciju.
Pored toga, možete da podesite
zvučno upozorenavanje na
prekoračenje brzine.
• Opasna mesta*
Možete da podesite i upozoravanje na
opasne tačke, kao npr. nepokretne
radarske kontrole brzine.
Napomena:
Upotreba ove funkcije (upozoravanje
na radarske kontrole brzine) u Evropi
nije jedinstveno regulisana. Molimo
Vas da se informišete o pravnoj situaciji
u odgovarajućoj zemlji.
U Nemačkoj npr. upotreba ove opcije u
toku vožnje predstavlja prekršaj.
*Funkcija može da se nadogradi
Taster Upozorenja za vozače*
Ukoliko su te informacije sačuvane u
mapama, moći ćete da prikažete
znakove obaveštenja, npr. za opasne
krivine ili nizbrdice. Pored toga, moći
ćete da odredite da li da prikazivanje
znaka obaveštenja bude dodatno
propraćeno zvukom upozorenja.
> U meniju postavki pritisnite taster
Upozorenja za vozače.
Prikazaće se prozor za podešavanja
Upozorenja za vozače.
Raspoloživi znakovi obaveštenja su
raspoređeni u 4 kategorije. Te četiri
kategorije se mogu pojedinačno
uključivati
ili isključivati
.
Pritiskom na simbol zvona može se
postaviti zvuk upozorenja posebno za
svaku od četiri kategorije (uključen zvuk
upozorenja
).
Režim navigacije
U pojedinačne kategorije su uključeni
sledeći znakovi:
• Upozor. o krivinama
Ova kategorija sadrži znakove koji
upozoravaju na oštre krivine.
• Opšta upozor.
Ova kategorija sadrži dodatne
znakove upozorenja, npr.znakove za
nizbrdice i odrone kamenja.
• Saobraćajni propisi
Ova kategorija sadrži saobraćajne
propise i ograničenja kao što su
zabrane preticanja.
• Inform. znakovi pored puta
Ova kategorija sadrži raspoložive
znakove obaveštenja.
> Potvrdite podešavanja pritiskom na
taster U redu.
>>>
Taster Info o brzini
Prozor za podešavanja Info o brzini
vam omogućava da ograničenja brzine
prikažete paralelno uz navigaciju. Pored
toga, možete da budete zvučno
upozoreni na prekoračenje brzine.
Napomena:
Ova informacija može da budu
prikazana samo ako je sadržana u
mapama.
!Opasnost od nezgode!
Informacije u mapama mogu usled
kratkoročnih promena (na primer
gradilišta) da budu pogrešne!
Situacija u saobraćaju i saobraćajni
znaci na terenu imaju prednost pred
informacijama navigacionog sistema.
> Pritisnite u meniju za podešavanje
taster Info o brzini.
Prikazaće se prozor za podešavanja Info
o brzini.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
Moguća su sledeća podešavanja.
> BG
Za podešavanje uvek pritisnite na polje
pored podešavanja koje želite da
promenite.
> EST
Podešavanje Značenje
Prikaži znake Izaberite da li
ograničenja brzine ne
treba nikada da budu
prikazana, da budu uvek
prikazana ili samo kod
prekoračenja brzine.
U gradu
Izaberite nivo
prekoračenja brzine
nakon kojeg u
naseljenim mestima
želite da se oglašava
zvučni signal.
> LT
> LV
> RO
> UA
59
>>>
Režim navigacije
Podešavanje Značenje
Van grada
Izaberite nivo
prekoračenja brzine
nakon kojeg izvan
naseljenih mesta želite
da se oglašava zvučni
signal.
Uslovna
Izaberite da li želite da
ograničenja
primate zvučna
brzine
upozorenja pri
ograničenjima brzine
koja važe samo kada
pada kiša, sneg ili
u određeno doba dana
(uključena funkcija
).
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
> Potvrdite izbor pritiskom na taster U
redu.
60
Taster Glasovna uputstva
U prozoru za podešavanje Glasovna
uputstva
možete
da
izvedete
podešavanja koja deluju na jezik
vođenja Traffic Assist.
> U meniju postavki pritisnite taster
Glasovna uputstva.
Prikazaće se prozor za podešavanja
Glasovna uputstva.
• Jač.zvuka
Možete da odredite standardnu jačinu
zvuka za glasovne poruke za svako
pokretanje uređaja Traffic Assist
odnosno da potpuno isključite
glasovne poruke.
• Najavi ulice*
Tasterom Najavi ulice možete da
uključite ( ) ili isključite ( )
najavu naziva ulica u koje treba da se
skrene.
Napomena:
Ova funkcija nije dostupna za sve
jezike/glasove. Ako funkcija nije na
raspolaganju, onda je taster deaktiviran.
Sada imate sledeće mogućnosti
podešavanja:
• Glas
Možete da podesite, koji glas treba da
izgovara uputstva za navigaciju na
podešenom jeziku.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
• Vreme dolaska
Tasterom Vreme dolaska možete da
uključite ( ) ili isključite ( )
automatsku najavu predviđenog
vremena dolaska.
Režim navigacije
Taster Glas
U prozoru za podešavanja Glas možete
da podesite koji glas treba da se čuje za
podešeni jezik prilikom navigacionih
poruka.
> Pritisnite u meniju za podešavanje
taster Glas.
Prikazaće se prozor za podešavanja
Glas.
Taster Jač.zvuka
Preko
prozora
za
podešavanje
Jač.zvuka
možete
da
odredite
standardnu jačinu zvuka za glasovne
poruke za svako pokretanje uređaja
Traffic Assist odnosno potpuno da
isključite
glasovne
poruke.
To
podešavanje možete zavisno od situacije
da prilagodite u prikazu mape.
> Pritisnite u meniju za podešavanje
taster Jač.zvuka.
Prikazaće se prozor za podešavanja
Jač.zvuka.
>>>
Taster Format
> RUS
U prozoru za podešavanja Format
možete da podesite koje merne jedinice
treba da se koriste za vremena i
udaljenost.
> Pritisnite u meniju za podešavanje
taster Format.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
Prikazaće se prozor za podešavanja
Format.
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
> Izaberite željeni glas.
Biće izdata kratka probna poruka.
> Potvrdite izbor pritiskom na taster U
redu.
Napomena:*
Glasovi označeni sa (TTS) podržavaju
emitovanje tekstova prema jeziku
(npr. najavu ulica).
> Tasterima
i
izaberite
željene jačinu zvuka.
> Pritisnite taster
da bi potpuno
isključili glasovne poruke.
> Potvrdite podešavanja pritiskom na
taster U redu.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
Pritisnite na polje pored Vreme da bi
menjali između prikaza 12-časovnog i
24-časovnog formata.
Pritisnite na polje pored Rastojanje da bi
menjali između prikaza u kilometrima i
miljama.
> Potvrdite podešavanja pritiskom na
taster U redu.
61
>>>
Režim navigacije
Taster Vreme
> RUS
U prozoru za podešavanje Vreme
možete da podesite važeću vremensku
zonu za vaše standardno mesto. Ovo
podešavanje je važno za pravilan
proračun predviđenog vremena dolaska.
> Pritisnite u meniju za podešavanje
taster Vreme.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
Prikazaće se prozor za podešavanja
Vreme.
> LV
> LT
Ako je automatska funkcija isključena,
onda možete pritiskom na taster pod
Vrem. zona da izaberete željene
vremensku zonu.
Pritiskom na taster pod Vreme po vrem.
zoni možete da izaberete da li letnje
računanje vremena treba automatski da
podesi Traffic Assist ili želite sami da
uključujete ili isključujete letnje vreme.
Taster Blokirani putevi
U prozoru za podešavanja Blokirani
putevi možete da prekinete ili da
prilagodite blokadu (vreme i dani u
nedelji) prethodno trajno blokiranih
ulica (pogledajte „Blokada deonica
pravca / ulica“ na strani 81.).
> U meniju podešavanja pritisnite taster
Blokirani putevi.
Prikazuje se prozor sa prethodno
blokiranim ulicama.
> RO
> UA
Tasterima pored Vrem. zona možete da
podesite da li vremensku zonu
automatski treba da podesi Traffic
Assist ili ne (Automatik uključen
Automatik isključen
).
62
Napomena:
Za brisanje svih blokiranih ulica iz liste
pritisnite
taster
Brisanje
svih
blokiranja, a zatim u sledećem prikazu
ekrana taster Da.
Režim navigacije
> Izaberite željenu blokiranu ulicu.
> Pritisnite taster Br. form. da biste
uklonili ulicu sa liste.
ili
> Pritisnite taster Prom. da biste
prilagodili blokadu.
> Pritisnite tastere sa danima u koje
ulica ne treba da bude blokirana
(simbol sata ispod dana nestaje).
> Potvrdite svoja podešavanja pritiskom
na taster U redu.
ili
> Pritisnite taster
ispod jednog od
dana i postavite do dva vremenska
perioda u kojima ulica treba da bude
blokirana.
>>>
Napomena:
Pritisnite taster Blokir. 24 č. da biste
podesili celodnevnu blokadu.
Pritisnite taster Upotr. postavku za... da
biste blokadu primenili i na druge dane.
> RUS
> SLO
> SRB
> Potvrdite svoja podešavanja pritiskom
na taster U redu.
> HR
> BG
> EST
> LV
1
1
1
1
2
2
2
2
> LT
> RO
Sada možete da podesite za svaki dan
nedelje da li ulica treba biti blokirana ili
ne.
> UA
> Pomoću tastera 1 prilagodite prvi
vremenski period u kom će ulice toga
dana biti blokirane.
> Ako je potrebno, pomoću tastera 2
prilagodite drugi vremenski period
u kom će ulice toga dana biti
blokirane.
63
>>>
Režim navigacije
Taster Resetuj
> RUS
Navigaciona podešavanja možete da
vratite na fabrička podešavanja.
Pritom se vrši resetovanje podešavanja.
Podaci iz brzog pristupa, snimljene rute,
blokirane ulice za određeni glas
i matična adresa ostaju sačuvani.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> Pritisnite taster Resetuj.
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
> Pritisnite taster Da.
Navigaciona podešavanja se vraćaju na
fabrička podešavanja.
64
Obaveštenja o
saobraćaju preko TMC-a*
Uređaj Traffic Assist može da prima
obaveštenja o saobraćaju (TMC poruke)
koje emituju radio stanice. Da bi to bilo
moguće, TMC antena i napajanje
strujom moraju da budu priključeni na
noseću ploču.
Napomena:
TMC nije dostupan u svim zemljama
(za sada je na raspolaganju samo u
Belgiji,
Nemačkoj,
Danskoj,
Francuskoj,
Italiji,
Nizozemskoj,
Austriji, Švedskoj, Švajcarskoj i
Španiji).
Obaveštenja o saobraćaju se emituju
preko TMC (Traffic Message Channel)
od strane radio stanica, dodatno uz radio
program, a primaju se i vrednuju od
navigacionog
sistema.
Prijem
obaveštenja o saobraćaju se ne
naplaćuje.
*Ne važi za Traffic Assist Z112
Napomena:
S obzirom da se obaveštenja o
saobraćaju emituju od strane radio
stanica, mi ne možemo da garantujemo
za potpunost i tačnost tih poruka.
Austrija: Location- i Eventcode je
stavljen na raspolaganje od strane
ASFINAG i BMVIT.
Traffic Assist stalno proverava da li
postoje relevantne poruke za podešenu
trasu. Sve primljene saobraćajne
smetnje se prikazuju na mapi.
Ukoliko se prilikom provere utvrdi da
neko obaveštenje o saobraćaju ima
značaj za vođenje ka cilju, onda uređaj
može automatski da izvrši proračun za
novu trasu prema odredištu (pogledajte
„Taster TMC*“ na strani 54.).
Prikaz TMC poruka na mapi*
Korišćenje TMC-a*
Aktuelne TMC poruke se prikazuju
grafički na mapi. Tako se deonice, na
kojima postoji saobraćajna smetnja,
pojavljuju u plavoj boji. Dalje se
prikazuju strelice koje pokazuju koji
smer je pogođen zbog te smetnje.
Ako je uređaj Traffic Assist postavljen
na noseću ploču i priključena je TMC
antena, Traffic Assist dobija aktuelna
obaveštenja o saobraćaju i omogućava
proračun dinamičnih ruta (zaobilaženje
zastoja). Možete i direktno da pogledate
obaveštenja o saobraćaju.
TMC podešavanja možete da izvršite
kao što je opisano pod „Taster TMC*“
na strani 54.
Pored označavanja u boji prikazuje se i
znak za opasnost na dotičnoj deonici.
Režim navigacije
>>>
Tasterima sa strelicama
na
desnom obodu ekrana možete da
pregledate listu.
> RUS
> SLO
Uz svako obaveštenje o saobraćaju se
prikazuju:
1 Vrsta zastoja i vazdušno rastojanje
gledano iz trenutnog položaja
2 Broj ulice (autoputa, magistralnog
ili lokalnog puta) i deo iste sa
smerom kretanja
3 Dužina zastoja
> SRB
Ako postoji TMC poruka na vašoj trasi,
poruka se označava znakom
.
> LT
> HR
> BG
> EST
> LV
> RO
> UA
> Pritisnite u glavnom meniju taster
TMC.
1
2
3
Pojavljuje se lista s porukama.
*Ne važi za Traffic Assist Z112
65
>>>
Režim navigacije
> RUS
Čitanje poruka*
> Pritisnite na željene poruku u listi.
Pojavljuje se prikaz poruke.
> SLO
Prikazivanje
pogođenih
saobraćajnica na mapi*
> Pritisnite u prikazu poruka na taster
.
Vidite pogođene saobraćajnice na mapi.
> SRB
> HR
> BG
> EST
> Pritisnite
tastere sa strelicama
za listanje kroz poruke.
> Pritisnite taster
da bi se vratili na
listu s porukama.
> LV
> LT
> RO
Ako postoji poruka za vašu trasu, kao što
je prikazano ovde u primeru, pritiskom
na taster Razmotri poruku možete da
odredite postupanje s tom porukom.
> UA
66
Ako želite da iznova uradite proračun
trase, pritisnite na taster Da.
Vrši se nov proračun trase i izračunava
se, ako je moguće, zaobilazni put.
Ukoliko eventualno želite opet da
ukinete tu izmenu, možete ponovo da
pozovete dotičnu poruku i potom da
pritisnete taster Odbaci poruku.
Uslediće opet upit na koji morate da
odgovorite sa Da. Trasa će biti ponovo
proračunata bez uzimanja u obzir
dotične poruke.
*Ne važi za Traffic Assist Z112
Pritiskom na taster Spisak možete opet
da se vratite na prikaz poruka.
U donjem redu možete tasterima
i
da prelistate sve poruke iz liste s
porukama i da ih prikažete na mapi.
Pomoću tastera Razmotri za svaku
poruku možete utvrditi da li prijavljeni
pravac treba izbeći pri izračunavanju
rute.
Ukoliko ste blokirali neki pravac
(Razmotri), pritiskom na taster Odbaci
možete da uklonite tu blokadu.
Režim navigacije
Uzeti u obzir poruke za
izračunavanje rute*
Vaš Traffic Assist može da uzme u obzir
saobraćajne poruke pri izračunavanju
rute. Da li će se to vršiti automatski,
ručno ili nikada, možete podesiti sa
„Taster TMC*“ na strani 54.
Automatsko
ponovno
izračunavanje*
Ako je vaša ruta pogođena saobraćajnim
zastojem, navigacioni sistem Traffic
Assist će proveriti da li je moguć
obilazak zastoja. Ako je moguće,
izračunava se obilazna ruta i bićete
vođeni obilaznom rutom.
Ručno ponovno izračunavanje
rute*
Ukoliko se saobraćajna poruka tiče vaše
rute, pojavljuje se prozor sa detaljnim
informacijama saobraćajne poruke.
>>>
Ukoliko želite da izračunate obilazak
prepreke, pritisnite Razmotri poruku, u
suprotnom pritisnite Odbaci poruku.
Uputstvo:
Izborom tastera Razmotri poruku
obično se ne izračunava obilazna ruta.
To se dešava samo ako to ima smisla
zbog uštede vremena i deonice koju je
potrebno preći.
Odabranu postavku u svakom trenutku
možete ponovo promeniti u spisku
informacija.
Ako je sistem za navođenje Traffic
Assist odabirom tastera Razmotri
poruku utvrdio da je moguća smislena
obilazna ruta, pojavljuje se sledeći
prikaz.
Uputstvo:
Taj se prikaz može takođe pojaviti i ako
je npr. određena deonica na kojoj je
ranije bio zastoj sada ponovno
slobodna.
*Ne važi za Traffic Assist Z112
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
Prikaz vam daje pregled o izračunatoj
zaobilaznoj ruti.
Crvena, odnosno u slučaju zastoja plavo
označena deonica pokazuje dosadašnju
rutu. Žuto označena deonica pokazuje
izračunatu zaobilaznu rutu.
U desnom području ekrana pokazuje se
za koliko je izmenjena deonica koju je
potrebno preći i kolika je verovatna
ušteda vremena u slučaju korišćenja
zaobilazne rute.
> Sada pritisnite taster
da biste
koristili zaobilaznu rutu ili taster
da biste koristili dosadašnju
deonicu.
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
67
>>>
Režim navigacije
Prikaz mape
> RUS
Prikaz mape se prvenstveno koristi za
navigaciju do cilja. Takođe, na prikazu
mape uvek možete da prikažete vaš
trenutni položaj i da budete npr.
upozoravani na prekoračenja brzine i
onda kada se ne vrši navigacija.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
Pozivanje prikaza mape
> EST
Prikaz mape se poziva automatski kada
pokrenete navigaciju.
Bez navigacije, prikaz mape možete
pozvati preko glavnog menija.
> LV
> LT
Prikaz mape se pojavljuje i pokazuje
trenutni položaj ukoliko postoji GPSprijem.
Ukoliko je navigacija već aktivirana,
karta će biti prikazana sa navigacijom.
Struktura prikaza mape
Struktura zavisi od toga koje je
podešavanje pod „Prebacivanje na
prikaz mape“ na strani 76 ili pod „Taster
Prikaz mape“ na strani 55 izvedeno i od
toga da li je neko vođenje do cilja
aktivno ili ne.
Prikaz mape bez navigacije
> RO
2
4
Ukoliko navigacija nije aktivna, skoro
celu površinu ekrana osetljivog na dodir
popuniće crtež mape.
68
14
*Važi samo za Traffic Assist Z116
1
2
3
7
12
3
6
4
5
6
7
13
5
> U glavom meniju pritisnite taster Prik.
kar..
2
3
trenutno vozi (prikaz nije dostupan
za sve puteve) – dodatno se
prikazuju i znakovi upozorenja za
vozača
Tasteri za zumiranje
Prikaz stanja napunjenosti / status
telefona*
Taster za aktiviranje opcija
Pozicija vozila
Trenutna ulica
Info kutak (ako se prikazuje) sa
brzinom vozila i nadmorskom
visinom pozicije
Prikaz mape sa navigacijom
1
7
> UA
1 Ograničenje brzine za put kojim se
11
6
4
10
9
8
5
1 Ograničenje brzine za put kojim se
trenutno vozi (prikaz nije dostupan
za sve puteve)
2 Upozorenja za vozača (opcionalno)
3 Tasteri za zumiranje
4 Prikaz stanja napunjenosti / status
telefona*
5 Taster za aktiviranje opcija
6 Preporuka za voznu traku (samo
kod određenih puteva sa više traka,
zelene strelice = preporučene vozne
trake)
Napomena:
Ako pratite preporuku za voznu traku,
sledeći manevar u vožnji je moguć bez
promene vozne trake.
7 Pozicija vozila
8 Trenutni put ili put do kojeg vodi
9
10
11
12
13
14
sledeći manevar u vožnji
Udaljenost do sledećeg manevra u
vožnji
Sledeći manevar u vožnji
Aktiviranje podešavanja jačine
zvuka
Prikazivanje TMC-poruka za rutu**
Prikaz posebnih odredišta na ruti.
Predviđeno
vreme
dolaska,
preostalo vreme vožnje i preostalo
rastojanje do odredišta ili kada se
prikazuje, brzina kretanja vozila
nadmorska visina pozicije
Na mapi se vaša trenutna pozicija
vizualizuje ikonicom za poziciju.
Režim navigacije
>>>
U donjem levom uglu, ispod oblasti
prikaza, prikazuju se i informacije.
> RUS
> SLO
> SRB
U toku navigacije možete omogućiti
prikazivanje informacija.
1
2
3
Na levom rubu ekrana pritisnite na
taster. 1 . Na ekranu će se smenjivati
prikaz:
• Informacija o odredištu odn.
usputnom cilju 2 (predviđeno vreme
dolaska, preostalo vreme vožnje i
preostala udaljenost do odredišta/
usputnog cilja),
• Prikaz vaše trenutne brzine vozila i
nadmorske visine vaše pozicije 3 .
> HR
Pritom se dalji tok vožnje prikazuje
strelicom, sa podatkom od udaljenosti
ispod nje. Ukoliko se u kratkom
vremenskom intervalu moraju izvršiti
dva manevra, iznad prve strelice se
pojavljuje još jedna manja strelica za
drugi manevar.
Ako u području pregleda pritisnete taster
sa simbolom zvučnika, možete da
podesite jačinu zvuka navigacionih
najava (pogledajte „Promena jačine
zvuka“ na strani 72.).
*Važi samo za Traffic Assist Z116 **Ne važi za Traffic Assist Z112
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
69
>>>
Režim navigacije
> RUS
*Ako postoji TMC poruka na Vašoj ruti,
sledeći simbol se prikazuje uz levu ivicu
oblasti prikaza.
> SLO
Podeljeni ekran sa vođenjem ka
cilju
1
15
> SRB
Pritiskom na simbol prikazaće Vam se
TMC poruke, koje se nalaze na ruti.
Pogledajte „TMC na ruti*“ na strani 74.
> HR
> BG
14
9
13
8
> LV
5
> UA
7
6
1 Ograničenje brzine za put kojim se
Na levom rubu ekrana pritisnite
nasimbol posebnog odredišta. Prikazuju
se posebna odredišta. Pritom obratite
pažnju i na opis prikazan u odeljku
„Posebno odredište na ruti“ na strani 74.
2
3
4
5
6
7
70
10
Možete da prikažete posebna odredišta,
koja se nalaze na/pored vaše rute.
> LT
> RO
2
4
12
11
> EST
3
trenutno vozi (prikaz nije dostupan
za sve puteve) – dodatno se
prikazuju i znakovi upozorenja za
vozača
Upozorenja za vozača (opcionalno)
Tasteri za zumiranje
Pozicija vozila
Prikaz stanja napunjenosti / status
telefona*
Taster za aktiviranje opcija
Preporuka za voznu traku (samo
kod određenih puteva sa više traka,
zelene strelice = preporučene vozne
trake)
Napomena:
Ako pratite preporuku za voznu traku,
sledeći manevar u vožnji je moguć bez
promene vozne trake.
8 Sledeći manevar u vožnji
9 Prikaz posebnih odredišta na ruti.
10 Trenutni put ili put do kojeg vodi
sledeći manevar u vožnji
11 Udaljenost do sledećeg manevra u
12
13
14
15
vožnji
Prikaz trake za vizuelizaciju
udaljenosti do sledećeg manevra u
vožnji
Prikazivanje TMC-poruka za rutu**
Aktiviranje podešavanja jačine
zvuka
Predviđeno
vreme
dolaska,
preostalo vreme vožnje i preostalo
rastojanje do sledeće odredišta ili
info kutak sa brzinom kretanja
vozila i nadmorskom visinom vaše
pozicije
*Važi samo za Traffic Assist Z116 **Ne važi za Traffic Assist Z112
Režim navigacije
10 Preporuka za voznu traku (samo
Navigacija sa strelicama
15
14
13
9
12
10
11
8
1
7
2
3
6
4
5
1 Brzina vozila i nadmorska visina
2
3
4
5
6
7
8
9
vaše pozicije
Prikaz posebnih odredišta na ruti.
Prikazivanje TMC-poruka za rutu**
Prikaz stanja napunjenosti / statusa
telefona*
Taster za aktiviranje opcija
Predviđeno
vreme
dolaska,
preostalo vreme vožnje i preostala
udaljenost do sledećeg cilja
Aktiviranje podešavanja jačine
zvuka
Ograničenje brzine za put kojim se
trenutno vozi (prikaz nije dostupan
za sve puteve)
Upozorenja za vozača (opcionalno)
kod određenih puteva sa više traka,
crne strelice = preporučene vozne
trake)
Napomena:
Ako pratite preporuku za voznu traku,
sledeći manevar u vožnji je moguć bez
promene vozne trake.
11 Trenutni put ili put do kojeg vodi
12
13
14
15
sledeći manevar u vožnji
Udaljenost do sledećeg manevra u
vožnji
Prikaz trake za vizuelizaciju
udaljenosti do sledećeg manevra u
vožnji
Sledeći manevar u vožnji
Nakon sledećeg manevra u vožnji
>>>
Prikaz mape pomoću opcije
Junction View
Na mnogim ukrštanjima autoputeva
možete dobiti detaljnu i realnu sliku
situacije trenutne vozne trake.
Kao što je opisano u odeljku „Taster Inf.
o uputstvima“ na strani 52, uključite
funkciju Junction View.
Ako Vas na ukrštanju autoputeva vodi
Traffic Assist, primićete odgovarajući
prikaz.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
> Pratite deonice
strelicama.
puta
označene
Napomena:
Pritiskom na ekran možete se ponovo
vratiti na normalan prikaz mape.
Ova funkcija može da se nadogradi
pomoću Menadžera sadržaja.
*Važi samo za Traffic Assist Z116 **Ne važi za Traffic Assist Z112
71
>>>
Režim navigacije
Rukovanje prikazom mape
> RUS
Zumiranje mape
Karta se može da se zumira postepeno
pomoću tastera za zumiranje.
Ponavljanje poslednje instrukcije
U toku navigacije ćete dobiti važne
informacije, npr. o sledećem manevru.
Poslednja instrukcija se može ponoviti
sa aktuelizovanim podacima.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> Dok je navigacija aktivna, pritisnite na
simbol zvučnika u području pregleda.
Poslednja instrukcija se ponavlja sa
aktuelizovanim podacima. Dodatno se
prikazuje jačina zvuka.
> LV
> LT
> RO
> UA
Promena jačine zvuka
Jačina zvuka glasovnih instrukcija se
može promeniti.
Stubni dijagram vizuelizuje jačinu
zvuka.
> Pritisnite taster
, odnosno
, da
biste pojačali ili utišali zvuk.
> Pritisnite taster
da biste isključili
zvuk glasovnih instrukcija.
Taster sada ima crveni okvir.
> Da biste deblokirali zvuk ponovo
pritisnite taster
.
!Pažnja!
Podesite jačinu zvuka tako da se i
dalje dobro čuju zvuci iz okruženja.
Stubni dijagram se nakon kraćeg
vremena automatski gubi ako se ne
pritisne ni jedan taster.
> Dok je navigacija aktivna, pritisnite na
simbol zvučnika u području pregleda.
72
> Pritisnite na Uvećati
, da biste
„zumirali kartu“ i da biste bolje videli
prikazane detalje.
> Pritisnite na Umanjiti
, da biste
„odzumirali kartu“ i dobili veću
preglednost.
> Pritisnite taster
, da biste se posle
izvršene promene ponovo prebacili na
podešeni stepen zumiranja.
Napomena:
Dugim pritiskom na taster
ili
nivoi zumiranja se brzo menjaju.
Režim navigacije
Pomeranje mape
Kartu možete pomeriti do željenog
mesta.
> Da biste to uradili, kratko pritisnite
kartu.
Opcije prikaza mape
U opcijama za prikazivanje mape
možete izvršiti podešavanja navigacije,
načina prikazivanja mape i rutu.
U prikazu mape pritisnite donji desni
taster.
> Pritisnite željene tačku na karti i
odmah je pomerajte u željenom
smeru.
Karta se pomera u skladu sa tim.
Napomena:
Pritiskom na taster Naz. na GPS možete
ponovo prikazati vaš trenutni položaj.
Možete da izaberete neku tačku za
odredište ili da blokirate ulicu, kao što je
opisano u odeljku „Biranje odredišta na
mapi“ na strani 49.
>>>
Napomena:
Obim prikazanih funkcija zavisi od
toga da li je aktivna neko vođenje do
cilja ili neka ruta sa više odredišta.
> RUS
> SLO
> SRB
U levom delu menija sa opcijama
prikazaće se četiri tastera za brzi pristup.
Tim tasterima možete, kao što je opisano
u odeljku „Određivanje tastera za brzi
pristup“ na strani 85 da dodelite
različite, vama važne funkcije menija sa
opcijama.
Meni sa opcijama se zatvara ili biranjem
neke funkcije ili pritiskom na taster
.
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
Prikazuje se meni opcija za prikazivanje
mape.
U srednjem području vidite raspoložive
opcije.
Na sledeću, odnosno prethodnu stranicu
opcija doći ćete pritiskom na tastere
i
.
> UA
73
>>>
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
Režim navigacije
Posebno odredište na ruti
(Raspoloživo samo kada je navigacija
aktivna.)
U toku navigacije možete prikazati
posebna odredišta na ruti. Pritom
možete da odredite kategorije posebnih
odredišta. Takođe možete da izaberete
da li želite prikazivanje sledećeg
posebnog odredišta, posebnih odredišta
na celoj ruti ili samo posebno odredište
u blizini ciljnog odredišta.
> Pozovite meni opcija za prikazivanje
mape.
Prvi podatak o kilometraži pokazuje
udaljenost od posebnog odredišta.
Podatak uz desnu ivicu pokazuje koliko
treba skrenuti sa rute radi dolaska na
posebno odredište.
Simboli na desnoj ivici pokazuju da li je
obilaznica za dolazak do odgovarajućeg
posebnog cilja mala ( ), srednja ( )
ili velika ( ).
Pritiskom na neki od posebnih odredišta
započinje navigacija do njega. Pritiskom
na taster
kod posebnog odredišta se
mogu prikazati informacije o posebnom
odredištu.
> Pritisnite taster POI na ruti.
Određivanje kategorija
> Pritisnite taster Kategorije:.
> UA
Prikazuje se sledeće posebno odredište
iz tri podešene kategorije.
74
> Pritisnite taster za promenu kategorije.
> Zatim izaberite željene kategoriju.
> Svoje izmene potvrdite pritiskom na
taster U redu.
Posebno odredište u blizini odredišta/
na celoj ruti
> U meniju „Posebno odredište na ruti“
pritisnite taster
radi izbora
posebnih odredišta u blizini ciljnog
odredišta ili taster
za posebna
odredišta na celoj ruti.
> Odaberite željene kategoriju.
> Zatim izaberite posebno odredište
koje želite.
Pokrenuće se navigacija do odabranog
posebnog odredišta.
TMC na ruti*
(Raspoloživo samo kada je navigacija
aktivna.)
Možete da vidite i obradite TMC poruke
koje dobijate na vašoj ruti.
Režim navigacije
Uputstvo:
Prikazuju se i TMC informacije koje su
dovele do promene rute.
> Pozovite meni opcija za prikazivanje
mape.
> Pritisnite taster TMC na ruti.
Prekid navigacije
(Raspoloživo samo kada je navigacija
aktivna.)
Aktivnu navigaciju možete da prekinete.
> Pozovite meni opcija za prikazivanje
mape.
> Pritisnite taster Zaust. navođ..
Prekida se navigacija do svih odredišta.
>>>
Promena opcija rute
(Raspoloživo samo kada je navigacija
aktivna.)
Tokom navigacije možete da utičete na
opcije trase (izbor trase itd).
> Pozovite meni opcija za prikazivanje
mape.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> Pritisnite taster Opcije rute.
> EST
Napomena:
Navigaciju možete da prekinete i kao
što je opisano u odeljku „Glavni meni“
na strani 23.
Prikazuju se TMC poruke koje se
odnose na vašu rutu.
Nakon odabira poruke možete da utičete
na to da li ćete zaobići saobraćajne
probleme ili ne. Pritom uzmite u obzir
opise koji su dati u „Obaveštenja o
saobraćaju preko TMC-a*“ na strani 64.
> LV
> LT
> RO
> UA
> Podesite opcije trase kao što je
opisano u „Taster Opcije rute“ na
strani 53.
Nakon promene se ruta ponovo
izračunava.
*Ne važi za Traffic Assist Z112
75
>>>
Režim navigacije
Blokada pravaca
Možete da blokirate neprioritetni
pravac. Pritom određujete dužinu
deonice kojom ne treba voziti. Traffic
Assist će tada pokušati da izračuna
obilaznicu.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
Napomene:
• Izabrana dužina blokade je samo
približna vrednost pošto stvarna
blokirana razdaljina zavisi od
raspoloživosti izlaza.
• Sada možete izabrati da li da se
deonica pravca trajno blokira ili samo
za trenutnu rutu.
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> Pritiskom na jedan od tastera izaberite
željenu dužinu blokade.
Napomene:
• Ako navigacija nije aktivna, možete
izabrati samo između 200 i 500 m
(250 i 500 jardi). Tada možete
direktno da odredite u koje dane
i vreme deonica treba biti blokirana.
• Pritiskom na taster Obriši sva
privremena blokiranja brišu se sve
privremene blokade.
> Aktivirajte meni opcija za prikaz
mape.
> Aktivirajte meni opcija za prikaz
mape.
> UA
> Pritisnite taster Blokiraj.
76
Prebacivanje na prikaz mape
Možete podesiti da li se mape prikazuju
u 3D ili 2D prikazu, na podeljenom
ekranu sa 3D ili 2D prikazom ili u
prikazu sa strelicama.
*Dodatno možete da podesite da li će 3D
prikaz
u
gradovima
prikazivati
postojeće 3D zgrade ili ne.
U proširenom meniju sistemskih
postavki na raspolaganju Vam stoje i
dodatne mogućnosti podešavanja.
> Pritisnite taster Prikaz mape.
> Sada možete izabrati da li da se
deonica pravca trajno blokira ili samo
za trenutnu rutu.
Uputstva za dalje rukovanje potražite
u odeljku „Taster Blokirani putevi“ na
strani 62.
1
2
3
4
Za dalje rukovanje, molimo Vas da
obratite pažnju na opis u odeljku „Taster
Prikaz mape“ na strani 55.
*Funkcija može da se nadogradi preko Menadžera sadržaja.
Režim navigacije
Promena orijentacije mape
Možete da posmatrate okolinu vaše
pozicije u 3D modu.
Zatim imate mogućnost da menjate
pravac gledanja, ugao mape i veličinu
isečka mape.
> Aktivirajte meni opciju za prikaz
mape.
Pritiskom na tastere 3 možete da
promenite veličinu prikazanog isečka
mape.
Da biste ponovo napustili ovaj prikaz,
pritisnite taster
.
> Pritisnite taster Orijentacija mape.
>>>
Putni računar*
U putnom računaru na raspolaganju
Vam stoji prikaz podataka sa prosečnim
brzinama, maksimalnim brzinama itd.,
kao i štoperica sa mogućnošću
zapisivanja podataka o pređenom krugu.
> Aktivirajte meni opcija za prikaz
mape.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> Pritisnite taster Putni računar.
> LV
1
2
1
1
> LT
3
2
5
2
3
2
4
7
8
Pritiskom na tastere 1 možete da
promenite pravac gledanja, odn. da
okrećete prikazanu mapu.
Kompas u levom gornjem uglu Vam
pokazuje stranu sveta na koju je mapa
trenutno okrenuta.
Pritiskom na tastere
promenite ugao mape.
3
6
> RO
> UA
9
Prikazuje se prikaz podataka.
Prikaz
podataka
sadrži
sledeće
informacije:
1 Trenutnu brzinu (kao broj i u vidu
trakastog grafikona)
2 Maksimalnu brzinu
3 Prosečnu brzinu bez prekida
putovanja
4 Prosečnu brzinu sa prekidima
putovanja
5 Ukupno pređene deonice
možete da
*Ne važi za Traffic Assist Z112 i Z113
77
>>>
Režim navigacije
6 Vreme
vožnje
bez
prekida
putovanja
7 Vreme
vožnje sa prekidima
putovanja
8 Kompas
9 Aktiviranje štoperice sa zapisom
pređenih krugova
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
Pritisnite taster Resetuj da biste vratili
vrednosti na nulu.
> EST
Za zaustavljanje zapisa pritisnite taster
Kraj. Ako nakon zaustavljanja zapisa
ponovo pritisnete taster Početak vreme
će nastaviti da teče.
Za brisanje svih zapisa i vraćanje svih
vremena na nulu pritisnite taster
Resetuj.
> Pritisnite taster Krug da biste
zaustavili trenutni zapis i počeli novi
zapis pređenog kruga.
Pomoću tastera Spisak pojedine
krugove možete prikazati u vidu liste.
Na isti način možete napraviti zapis za
300 krugova.
> Pritisnite taster Briši sve unose da
biste izbrisali zapisane krugove.
Da biste prikazali štopericu sa zapisom
pređenih krugova, u prikazu podataka
pritisnite taster 9 .
> LV
> LT
> RO
> UA
> Pritisnite taster Početak kako bi zapis
započeo.
78
Napomene:
• Drugo vreme prikazano u gornjem
delu pokazuje ukupno vreme
pređenih krugova.
• Pritiskom na strelicu u levom delu
prikaza ili pritiskom na taster
vraćate se na prikaz podataka.
Režim navigacije
Podešavanje
dnevnog/noćnog
prikaza
Prikaz uređaja Traffic Assist možete
promeniti sa dnevnog prikaza na noćni
prikaz i obrnuto.
> Aktivirajte meni opcija za prikaz
mape.
Unos odredišta
(Raspoloživo samo kada navigacija nije
aktivna.)
Možete da unesete odredište.
> Aktivirajte meni opcija za prikaz
mape.
>>>
Unos/brisanje međuodredišta
(Raspoloživo samo kada je navigacija
aktivna.)
Pomoću ove funkcije možete uneti,
odnosno ponovo obrisati zadato
međuodredište.
> Pozovite meni opcija za prikazivanje
mape.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> Pritisnite taster Unesi odredište.
> Pritisnite taster Dan/Noć.
Prikaz se menja sa dnevnog prikaza na
noćni prikaz i obrnuto.
> EST
> Pritisnite taster Dod. zaust..
> LV
> LT
> RO
Sada možete kao što je pod „Meni za
unos odredišta“ na strani 34 opisano
(Kuća, Upiši adresu, Izaberi interes.
tačku, Lična odredišta, Kontakti,
Planiranje rute, Izaberi na karti ili Upiši
koordinate) da unesete odredište.
> UA
Sada možete da definišete odredište kao
međuodredište, kao što je opisano u
„Meni za unos odredišta“ na strani 34
(Upiši adresu, Izaberi interes. tačku,
Lična odredišta, Kontakti, Izaberi na
karti ili u Upiši koordinate). Dodatno
postoji i mogućnost da se putem tastera
Izaberi od posled. odredišta odredište
odabere prečicom za brzi pristup.
79
>>>
Režim navigacije
> RUS
Ukoliko
ste
uneli
međuodredište,
ponovo
izračunavanje rute.
> SLO
se
željeno
vrši
> SRB
> HR
> BG
> EST
Uneto međuodredište označava se na
mapi crvenom zastavicom.
> LV
> LT
Brisanje međuodredišta
> Pozovite meni opcija za prikazivanje
mape.
> RO
Prikazivanje cele rute
(Raspoloživo samo kada je navigacija
aktivna.)
Na mapi možete prikazati celu rutu do
odredišta. Osim toga, postoji mogućnost
prikaza celog opisa puta i trajno
blokiranje određenih deonica pravca /
ulica na ruti.
Kao dodatna opcija postoji mogućnost
prikaza različitih ruta, koje možete da
podesite u opcijama ruta i da ih po želji
izaberete.
> Pozovite meni opcija za prikazivanje
mape.
> Pritisnite taster Prik. rutu.
> UA
> Pritisnite taster Briši zaust..
Prikazuje se cela ruta.
> Pritisnite taster Da.
Međuodredište se briše.
80
Pritiskom na taster Opcije možete
podešavati opcije trase.
Pritiskom na taster
, odnosno taster
možete sporije ili brže simulirati
celu rutu. Simulacija se može prekinuti
dodirivanjem ekrana.
Opis puta
> Kada se prikaže cela ruta, pritisnite
taster Deonice.
Na karti se prikazuje prva tačka iz opisa
puta.
Pomoću tastera
i
možete
pregledati ceo opis puta.
Režim navigacije
Opis puta možete prikazati i u vidu
spiska. Da biste to uradili, pritisnite
taster Spisak.
> Izaberite Blokirati za trenutnu rutu da
biste deonicu pravca blokirali samo za
trenutnu navigaciju ka odredištu.
> Pritiskajte
tastere sa strelicama
na desnoj ivici ekrana da
biste prelistavali spisak.
Ukoliko pritisnete neki od unosa iz opisa
puta, on će biti prikazan na karti.
Blokada deonica pravca / ulica
Možete blokirati pojedine deonice
pravca / ulice. Traffic Assist tada
izračunava
najpovoljniji
obilazak
blokirane deonice.
> U opisu puta izaberite pomoću tastera
i
deonicu pravca koju želite
da blokirate.
> Pritisnite taster Blokiraj.
Napomena:
Ukoliko je deonica pravca duža od 10
kilometara, u dodatnom meniju možete
izabrati da li treba blokirati celu
deonicu ili samo jedan njen deo.
> Izaberite Blokirati trajno da biste
deonicu pravca blokirali i za buduće
navigacije ka odredištu.
>>>
Sada možete da podesite za svaki dan
nedelje da li ulica treba biti blokirana ili
ne.
> Pritisnite tastere sa danima u koje
ulica ne treba da bude blokirana
(simbol sata ispod dana nestaje).
> Potvrdite svoja podešavanja pritiskom
na taster U redu.
ili
> Pritisnite taster
ispod jednog od
dana i postavite do dva vremena
u kojima ulica treba da bude
blokirana.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
1
1
1
1
2
2
2
2
> UA
> Pomoću tastera 1 prilagodite prvi
vremenski period u kom će ulice toga
dana biti blokirane.
> Ako je potrebno, pomoću tastera 2
prilagodite drugi vremenski period
u kom će ulice toga dana biti
blokirane.
81
>>>
Režim navigacije
Napomena:
Pritisnite taster Blokir. 24 č. da biste
podesili celodnevnu blokadu.
Pritisnite taster Upotr. postavku za... da
biste blokadu primenili i na druge dane.
> RUS
> SLO
> SRB
> Potvrdite podešavanja pritiskom na
taster U redu.
> HR
> BG
Prikaz/izbor različitih vrsta ruta
Pomoću uređaja Traffic Assist različite
rute možete dobiti u jednom prikazu.
> Kada se prikaže cela ruta, pritisnite
taster Alternativa.
Ubrzo se pojavljuje mapa. Pojedinačne
rute se izračunavaju jedna za drugom
i upisuju se u mapu.
Napomena:
Listu trajno blokiranih puteva možete
uređivati na način opisan u odeljku
„Taster Blokirani putevi“ na strani 62.
> EST
> LV
Prikaz spiska odredišta
Ukoliko planirana ruta ima više
odredišta, kompletan pravac, sa svim
odredištima možete prikazati na karti,
odnosno u obliku spiska.
> Pozovite meni opcija za prikazivanje
mape.
> Pritisnite taster Itinerer.
> LT
> RO
U desnom delu vidite bojom označene
pojedinačne rute, kilometre koje treba
preći i predviđeno vreme za vožnju.
> UA
Napomena:
Molimo da obratite pažnju da je
u mnogim slučajevima spora, odnosno
štedljiva, ruta prekrivena najbržom
rutom.
Pritiskom na jedan od desnih tastera
možete da izaberete željenu rutu.
82
Planirana ruta se prikazuje na karti.
Pritiskom na taster
, odnosno taster
možete sporije ili brže simulirati
celu rutu. Simulacija se može prekinuti
dodirivanjem ekrana.
Režim navigacije
U donjoj liniji možete pregledati
pojedinačne etape rute pomoću tastera
i
. Pri prelistavanju se prikazuje
odgovarajuća etapa.
Ako izaberete Br. form., možete obrisati
odgovarajuću etapu.
Pritisnite Spisak da biste prikazali etape
rute u obliku spiska.
Pojedinačne etape rute se prikazuju u
obliku spiska. Poslednjim gornjim
tasterom se ponovo možete vratiti na
navigaciju rute.
Ukoliko želite da obradite neku etapu,
pritisnite taster
ispred dotične etape.
Tada imate sledeće mogućnosti:
• Prikazivanje informacija o željenoj
etapi pomoću Prikaži detalje.
• Promena redosleda etapa pomoću
Nagore i Nadole.
• Brisanje izabrane etape pomoću Briši
stanicu.
• Pokretanje navigacije do odabrane
etape pomoću Počni navođ..
Preskakanje cilja
Ako je aktivna planirana ruta sa više
ciljeva, možete izbrisati trenutni cilj
rute. Tada započinje vođenje ka
sledećem cilju.
To može biti potrebno ako se nije
krenulo neposredno ka određenom cilju.
Navigacioni sistem Traffic Assist će
pokušati da vas dalje vodi ka trenutnom
cilju.
> Aktivirajte meni opcija za prikaz
karte.
> Pritisnite taster Sledeće odredište.
Započinje vođenje ka sledećem cilju.
>>>
Prikazivanje trenutnog položaja
Svoj trenutni položaj možete prikazati i
sačuvati taj položaj. Dodatno možete
prikazati informacije o trenutnom GPS
prijemu i trenutnoj zemlji.
> Pozovite meni opcija za prikazivanje
mape.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> Pritisnite taster Info o poziciji.
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
Prikazuje se trenutni položaj. Ukoliko je
moguće, prikazaće se adresa. Ukoliko za
trenutni položaj ne postoji adresa,
prikazuju se geografske koordinate.
Pomoću tastera Nastavi možete se
ponovo vratiti na kartu.
Nakon izbora Sačuvaj možete da
sačuvate trenutni položaj pomoću
prečice za brzi pristup.
83
>>>
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
Režim navigacije
Nakon pritiskanja In. o zem. možete
prikazati tipične nacionalne informacije,
kao što su npr. maksimalna dozvoljena
brzina u zemlji kroz koju trenutno
vozite.
Snimanje pozicije
Možete da snimite trenutnu poziciju.
> Aktivirajte meni opcija za prikaz
mape.
Aktiviranje telefona*
Možete da aktivirate funkciju telefona.
> Aktivirajte meni opcija za prikaz
mape.
Nakon pritiskanja GPS info se prikazuju
informacije o GPS prijemu.
> Pritisnite taster Sačuvajte poziciju.
> Pritisnite taster Telefon.
Aktivira se funkcija telefona.
> EST
> LV
> LT
> RO
Možete da vidite koliko satelita primate
i da li je prijem satelita dovoljan za
navigaciju. Dodatno se prikazuje
trenutno vreme i geografski položaj.
> UA
> Upišite željeni naziv za poziciju.
> Potvrdite naziv pritiskom na taster
.
Isključivanje displeja
Ako želite da izbegnete ometanje
izazvano ekranom uređaja Traffic
Assist, ekran možete da isključite. U
toku navigacije primaćete u tom slučaju
samo zvučne najave. Svi tekstovi ipak će
se prikazivati na ekranu.
> Aktivirajte meni opcija za prikaz
mape.
> Pritisnite taster Ekran isklj..
Da biste ponovo aktivirali ekran, možete
ga dodirnuti ili pritisnuti taster
.
84
*Važi samo za Traffic Assist Z116
Režim navigacije
Određivanje tastera za brzi
pristup
Uređaj Traffic Assist u meniju opcija u
levom delu ima četiri slobodna tastera,
kojima možete da dodelite funkcije
menija sa opcijama.
Na taj način ćete imati brz pristup
funkcijama, koje su Vam posebno
važne. Tasteri su već fabrički
programirani.
> Aktivirajte meni opcija za prikaz
mape.
> Pritisnite taster Prečice.
>>>
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> Izaberite
željenu
funkciju
sa
prikazanog spiska.
> Svoj izbor potvrdite pritiskom na
taster U redu.
Prikazuje se prikaz mape i kod sledećeg
aktiviranja menija opcija taster za brzi
pristup će imati funkciju koju ste
izabrali.
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
> Sada izaberite taster za brzi pristup
koji želite da promenite.
85
>>>
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH FUNKCIJA*
Navigacioni sistem Traffic Assist
možete povezati sa mobilnim telefonom
sa omogućenom Bluetooth® bežičnom
tehnologijom.
Vaš navigacioni sistem Traffic Assist će
u tom slučaju služiti kao vrlo praktičan
uređaj bez korišćenja ruku.
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH FUNKCIJA*
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
Uputstva:
• Kod pojedinih mobilnih telefona sa
omogućenom Bluetooth® bežičnom
tehnologijom neke od opisanih
funkcija možda nisu dostupne.
• U sledećim opisima polazi se od
pretpostavke da je na mobilnom
telefonu uključen Bluetooth. Načine
aktiviranja Bluetooth tehnologije na
mobilnom telefonu pogledajte
u uputstvu za mobilni telefon.
• Za automatsko povezivanje sa
mobilnim telefonom ta funkcija mora
biti aktivirana i kod mobilnog
telefona.
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
86
Aktiviranje telefonskih
funkcija
Telefonske funkcije se aktiviraju preko
glavnog menija 1 ili iz prikaza karte sa
prikazanim menijem 2 opcija.
Ako je Bluetooth uključen i ako je
navigacioni sistem Traffic Assist već
povezan sa mobilnim telefonom,
prikazaće se meni telefona.
1
Ako pri aktiviranju telefonskih funkcija
Bluetooth nije uključen, od vas će se
zatražiti da uključite funkciju Bluetooth.
2
> Pritisnite taster za aktiviranje
telefonskih
funkcija
Telefon
u glavnom meniju.
ili
> U menija opcija za prikaz mape
pritisnite taster Telefon.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
> Pritisnite taster Da da biste uključili
funkciju Bluetooth.
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH FUNKCIJA*
Navigacioni sistem Traffic Assist sada
će ponovo pokušati da se poveže sa
poslednjim
povezanim
mobilnim
telefonom. Ako veza nije uspostavljena,
nakon kratkog vremena prikazaće se
meni telefona.
Ako mobilni telefon do sada još nije bio
povezan ili ako poslednji povezani
uređaj nije dostupan, na ekranu se
pojavljuje sledeći prikaz.
> Pritisnite taster Da kao što je opisano
ispod „Traženje mobilnih telefona“ na
stranici 93 da biste pretražili mobilne
telefone sa omogućenom Bluetooth
tehnologijom.
Meni telefona
Preko menija telefona možete:
• Izbor brojeva za biranje,
odnosno izbor brojeva iz telefonskog
imenika,
• aktivirati spisak brojeva
• tražiti telefone sa omogućenom
Bluetooth tehnologijom
• prekinuti vezu sa mobilnim
telefonom.
>>>
U gornjem delu menija prikazaće se
jačina prijema mobilnog telefona, stanje
napunjenosti mobilnog telefona, ime
telefona i mrežni operater, ako su ti
podaci raspoloživi.
> RUS
> SLO
> SRB
Biranje brojeva
> HR
Možete uneti broj telefona i uputiti poziv
na taj broj ili izabrati broj iz telefonskog
imenika.
> U meniju telefona pritisnite dugme
Biraj.
> BG
> EST
> LV
Ako je funkcija Bluetooth već uključena
i ako je navigacioni sistem Traffic Assist
već povezan sa mobilnim telefonom,
nakon aktiviranja telefonske funkcije
prikazaće se meni telefona.
> LT
> RO
> UA
> Zatim pomoću prikazanih tastera
unesite željeni telefonski broj.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
87
>>>
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH FUNKCIJA*
Uputstvo:
> RUS
Pritisnite taster
da biste izbrisali
unete znakove.
Pritisnite taster Pauza ako je tokom
postupka biranja potrebna pauza.
> SLO
> SRB
> HR
> Pritisnite taster Biraj.
Navigacioni sistem Traffic Assist sada
će pokušati da uspostavi vezu sa unetim
telefonskim brojem. Ostala uputstva
o upotrebi možete pronaći ovde
„Telefonski razgovori“ na stranici 95.
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
88
Telefonski imenik
U telefonskom imeniku prikazuju se
učitani unosi iz telefonskog imenika sa
SIM kartice i iz memorije mobilnog
telefona. Nakon izbora željenog unosa,
možete nazvati odgovarajući telefonski
broj.
Uputstva:
• Imajte u vidu da učitavanje
telefonskog imenika može trajati
nekoliko minuta.
• Ako se ponovo povezuje mobilni
telefon čiji je telefonski imenik već
učitan, neće doći do ponovnog
učitavanja telefonskog imenika. Ako
su menjani, odnosno ponovo kreirani
unosi kada mobilni telefon nije bio
povezan, potrebno je ručno učitati
telefonski imenik navigacionog
sistema Traffic Assist da bi se unosi
ažurirali. Vidi „Ažuriranje
telefonskog imenika“ na stranici 99.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
> U meniju telefona pritisnite dugme
Telefonski imenik.
Ako telefonski imenik sadrži više od 10
unosa, prikazaće se meni za unos. Ako
ima manje od 10 unosa, automatski će se
prikazati lista sa unosima.
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH FUNKCIJA*
> U meniju za unos odaberite početno
slovo traženog unosa.
Uputstva:
• Ako npr. unesete slova „M“ i „I“,
prikazaće se unosi sa prezimenima
i imenima koja počinju sa „MI“.
Dakle, npr. „Miller John“ ili „Bauer
Michael“.
• Možete uneti početno slovo
prezimena i zatim početno slovo
imena koje je odvojeno razmakom
(taster
).
Uputstvo:
Takođe možete pre toga aktivirati
prikazivanje spiska koji odgovara
unetoj kombinaciji slova. U tu svrhu, u
meniju za unos pritisnite taster
.
Ikona
>>>
Značenje
Privatni telefonski broj
> RUS
> SLO
> SRB
Poslovni telefonski broj
> Odaberite željeni unos sa spiska.
> HR
Mobilni telefonski broj
Ako je za odabrani unos raspoloživo
više od jednog telefonskog broja, sada
možete odabrati odgovarajući telefonski
broj.
> Pritisnite taster
ako se željeno
ime prikazuje u gornjem redu.
Ako je u telefonskom imeniku
raspoloživo 5 ili manje unosa sa unetom
kombinacijom slova, automatski će se
prikazati spisak sa tim unosima.
> BG
> EST
> Odaberite željeni telefonski broj.
Navigacioni sistem Traffic Assist sada
će pokušati da uspostavi vezu sa
odabranim telefonskim brojem. Ostala
uputstva o upotrebi možete pronaći ovde
„Telefonski razgovori“ na stranici 95.
> LV
> LT
> RO
> UA
Različiti brojevi obeleženi su ikonama.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
89
>>>
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH FUNKCIJA*
Spiskovi brojeva
> RUS
Na spisku brojeva prikazuju se poslednji
birani, prihvaćeni ili propušteni pozivi
ili imena u hronološkom redosledu. Ako
je to moguće, prikazuju se i brojevi ili
imena sa spiska koji je sačuvan
u mobilnom telefonu.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> U meniju telefona pritisnite dugme
Poslednji pozivi.
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
Pomoću tastera Propušteni, Prihvaćeni i
Pozvani možete aktivirati spiskove
preuzete iz mobilnog uređaja.
Spisak
biranih,
prihvaćenih
ili
propuštenih poziva u navigacionom
sistemu Traffic Assist nalazi se
u redovima ispod tih tastera.
90
Svaki red spiska brojeva podeljen je na
dva polja. Svako polje spiska
oblikovano je kao taster. Na desnom
tasteru se prikazuje broj/ime, a na levom
se ikonom prikazuju funkcije unosa.
Uputstva:
• Na spisku brojeva automatski se čuva
poslednjih 100 brojeva/imena. Ako je
dostignut kapacitet memorije od 100
brojeva, za unos novog broja se
automatski briše najstariji broj.
Međutim, važne brojeve možete
zaštititi.
• Unosi na spisku brojeva odnose se
uvek samo na ono vreme u kojem je
mobilni telefon sa Bluetooth®
bežičnom tehnologijom bio povezan
sa navigacionim sistemom Traffic
Assist.
Pomoću tastera Propušteni,
Prihvaćeni i Pozvani možete
aktivirati spiskove preuzete sa
mobilnog telefona, ako su dostupni.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
Korišćene ikone
Sledeće ikone se koriste na spisku
brojeva.
Ikona
Značenje
Ovaj unos je standardni unos
bez detalja.
Ovaj unos je zaštićen. Ako je
spisak brojeva pun, ovaj
unos neće biti automatski
obrisan. To se po želji može
izvršiti ručno.
Kod zaštićenog unosa imate
i mogućnost određivanja
pozicije u brzom pristupu.
Prelistavanje
u
spiskovima
brojeva
Pomoću tastera
moguće je
listati u pojedinom smeru strelice
u spisku brojeva.
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH FUNKCIJA*
Biranje postojećeg broja
Postojeće brojeve/imena na spisku
brojeva možete neposredno birati.
> Pritisnite taster sa željenim unosom za
pozivanje.
Poziv započinje.
Prikazivanje ili uređivanje unosa
Svaki unos koji se nalazi na spisku
brojeva može se prikazati ili uređivati.
> Pritisnite polje tastera koje se nalazi
levo od željenog unosa.
Pojavljuje se meni za izbor.
Izbor
Značenje
Prikaži detalje Prikazuju se podaci za
unos (ako postoje, broj
i ime, vreme poziva
i datum poziva).
Zaštiti upis
Unos je zaštićen od
automatskog brisanja
(dostupno samo kod
nezaštićenih unosa).
Ukloni zaštitu Ukida se zaštita unosa
(dostupno samo kod
zaštićenih unosa).
Nagore /
Unos se pomera za
jednu poziciju unapred/
Nadole
unazad.
Briši unos
Unos se briše sa spiska
brojeva.
Briši sve
Svi unosi (uključujući
unose
i zaštićene) brišu se sa
spiska brojeva.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
>>>
Spiskovi preuzeti sa mobilnog
telefona
Propušteni,
> Pomoću
tastera
Prihvaćeni i Pozvani aktivirajte
odgovarajući spisak u spisku brojeva.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
Pomoću tastera
moguće je
listati u spisku u odgovarajućem smeru
strelice.
> Pritisnite taster sa željenim unosom za
pozivanje.
> LT
> RO
> UA
Uputstvo:
Pritiskom na taster
pre unosa
prikazuju se podaci za unos (ako
postoje, broj i ime, vreme poziva
i datum poziva).
91
>>>
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH FUNKCIJA*
> RUS
Povezivanje Bluetooth
telefona
Da biste mogli da telefonirate putem svog
navigacionog sistema Traffic Assist,
mobilni telefon sa omogućenom
Bluetooth® bežičnom tehnologijom
mora biti povezan sa navigacionim
sistemom Traffic Assist. U sledećem
tekstu opisane su različite mogućnosti
uspostavljanja veze.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
Aktiviranje spiska uređaja
> U meniju telefona pritisnite dugme
Telefoni.
> LT
> RO
> UA
Prikazuje se spisak uređaja.
Sa spiska uređaja možete tražiti ili
povezivati mobilne telefone.
Uputstvo:
Ako još niste uspostavljali veze sa
mobilnim telefonima, spisak će biti
prazan.
92
Spisak uređaja po redovima prikazuje
sve mobilne telefone koji su već
povezivani sa navigacionim sistemom
Traffic Assist.
Svaki red sa spiska uređaja podeljen je
na dva polja. Svako polje spiska
oblikovano je kao taster. Na desnom se
tasteru navodi uređaj, a levom se
ikonom prikazuju njegove funkcije.
Ikona
Značenje
Ovaj uređaj je standardni
uređaj bez detalja.
Ovaj uređaj je zaštićen. Ako
je spisak uređaja pun, taj
uređaj se neće automatski
izbrisati. To se po želji može
izvršiti ručno.
Kod zaštićenog unosa imate
i mogućnost određivanja
pozicije na spisku uređaja.
Ovaj uređaj je trenutno
povezani mobilni telefon.
Pritiskom na ikonu možete aktivirati
meni u kojem npr. možete zaštititi
uređaj.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
Izbor
Značenje
Zaštiti upis
Uređaj je zaštićen od
automatskog brisanja
(dostupno samo kod
nezaštićenih uređaja).
Ukloni zaštitu Ukida se zaštita uređaja
(dostupno samo kod
zaštićenih uređaja).
Nagore /
Uređaj se pomera za
jednu poziciju unapred/
Nadole
unazad.
Briši
Uređaj se briše sa spiska
uređaja.
Obriši sve
Svi uređaji (uključujući
i zaštićene) brišu se sa
spiska.
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH FUNKCIJA*
Automatsko povezivanje
Nakon uključivanja, Traffic Assist
pokušava da uspostavi vezu sa
poslednjim
povezanim
mobilnim
telefonom.
Uputstvo:
Poslednji povezani mobilni telefon
povezaće se samo ako na spisku uređaja
ne stoji zaštićeni uređaj ispred tog
uređaja.
Traženje mobilnih telefona
> RUS
Uputstvo:
Pre pretraživanja uključite funkciju
Bluetooth® na mobilnom telefonu koji
se traži.
> Aktivirajte spisak uređaja.
Tu funkciju možete uključiti ili isključiti
kao što je opisano pod „Automatsko
povezivanje“ na stranici 98 ispod.
Pretpostavke za uspešnu vezu su:
• Na vašem navigacionom sistemu
Traffic Assist je uključen Bluetooth®.
(Vidi „Uključivanje/isključivanje
funkcije Bluetooth“ na stranici 98.)
• Ako je mobilni telefon uključen,
nalazi se u dometu i Bluetooth® je
aktiviran.
>>>
> Pritisnite taster Traganje za Bluetooth
telefonima.
Pretraga započinje.
Tokom pretrage prikazaće se eventualno
pronađeni uređaji, a pritiskom na taster
Zaustavi pretragu možete prekinuti
pretraživanje.
Nakon pretraživanja, odnosno pritiskom
na taster Zaustavi pretragu prikazaće se
spisak sa pronađenim uređajima.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
> SLO
> SRB
> HR
> Sada pritisnite ime mobilnog telefona
koji je potrebno povezati.
Navigacioni sistem Traffic Assist sada
pokušava da uspostavi vezu. Na
mobilnom telefonu sada bi trebalo da
usledi traženje lozinke. Tu lozinku
navodi navigacioni sistem Traffic
Assist.
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
> Unesite prikazanu lozinku na mobilni
telefon.
Uspostavlja se veza. Ako je veza
uspešno uspostavljena, prikazuje se
meni telefona.
93
>>>
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH FUNKCIJA*
Povezivanje sa spiska uređaja
Sa spiska uređaja možete inicirati vezu
sa mobilnim telefonom. Ako je mobilni
telefon već povezan, veza će se
automatski prekinuti i povezaće se novi
uređaj.
> Aktivirajte spisak uređaja.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
Povezivanje sa mobilnog telefona
Povezivanje sa uređajem Traffic Assist
možete pokušati da uspostavite i sa
mobilnog telefona.
Ako mobilni telefon koji još nije
povezan pošalje zahtev za povezivanje,
uređaj će Vas pitati da li ćete dozvoliti
povezivanje.
Prekidanje veze sa
povezanim telefonom
Možete prekinuti vezu sa mobilnim
telefonom koji je trenutno povezan
preko Bluetooth tehnologije.
> EST
> LV
> LT
> Na spisku izaberite željeni mobilni
telefon.
Uspostavlja se veza sa odabranim
mobilnim telefonom. Ako je veza
uspešno uspostavljena, prikazuje se
meni telefona.
> RO
> UA
> Pritisnite taster Da da biste dozvolili
povezivanje.
> Unesite prikazanu lozinku (četiri nule)
u mobilni telefon.
Veza se uspostavlja. Ako je veza
uspešno uspostavljena, prikazuje se
meni telefona.
94
*Važi samo za Traffic Assist Z116
> Pritisnite taster Prekini vezu.
Prekida se veza sa mobilnim telefonom
koji je trenutno povezan.
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH FUNKCIJA*
Telefonski razgovori
Pod tačkom telefonski razgovori sažete
su mogućnosti korišćenja dostupne pri
uspostavljanju poziva, prihvatanju
i završetku poziva.
Prihvatanje poziva
Izbor
Pri dolaznom pozivu čuje se ton
oglašavanja poziva. Uz to se aktivira
sledeći prikaz na ekranu.
Ignoriši
Uspostavljanje poziva
> Unesite telefonski broj ili odaberite
unos sa spiska brojeva, odnosno iz
telefonskog imenika.
Broj se poziva.
Ako suprotna strana preuzme poziv,
menja se prikaz i spojeni ste sa
sagovornikom.
Ako su ove opcije dostupne, prikazaće
se telefonski broj i ime pozivaoca.
Kod dolaznih poziva imate više
mogućnosti korišćenja:
Izbor
Prihvati
Odbij
>>>
Značenje
Ton oglašavanja poziva
se isključuje. Aktivira
se poslednji aktivni
prikaz. Poziv završava
ako je pozivalac spustio
slušalicu.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
Ako ste uključili automatsko prihvatanje
poziva kao što je opisano pod
„Automatsko prihvatanje poziva“ na
stranici 98, uz taster Prihvati će se
dodatno prikazati i vreme do prihvatanja
poziva.
> EST
> LV
> LT
> RO
Značenje
Razgovor se prihvata.
Aktivira se prikaz
razgovora.
Poziv se odbija.
Pozivalac čuje ton
zauzeća. Aktivira se
poslednji aktivni prikaz.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
> UA
95
>>>
> RUS
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH FUNKCIJA*
Završetak poziva
Za vreme poziva
Možete završiti aktivni poziv.
Za vreme poziva imate
mogućnosti korišćenja.
> SLO
različite
> Pritisnite taster Opcije da biste
aktivirali meni opcija prikaza
razgovora.
> SRB
> HR
> BG
> U prikazu poziva pritisnite taster
Završi poziv.
Poziv se završava. Aktivira se poslednji
aktivni prikaz.
> EST
> LV
> LT
Uputstvo:
Poziv se takođe završava ako je
sagovornik spustio slušalicu. Zatim se
aktivira i poslednji aktivni prikaz.
> RO
> UA
U gornjem delu prikaza poziva
prikazaće se jačina prijema signala
mobilnog telefona, stanje napunjenosti
mobilnog telefona, ime telefona i mrežni
operater, ako su ti podaci dostupni.
Ispod toga će se prikazati vreme
razgovora i telefonski broj, odnosno ime
sagovornika ako su te opcije dostupne.
Ako je aktivirano vođenje ka cilju,
u prikazu poziva dobićete navigaciona
uputstva sa strelicama.
Uputstva:
Ako za vreme razgovora primite drugi
poziv, za njega nećete dobiti
obaveštenje. Međutim, broj pozivaoca
će se pojaviti na spisku brojeva.
96
*Važi samo za Traffic Assist Z116
• Jač.zvuka
Pritiskom na taster Jač.zvuka možete
aktivirati postavke glasnoće. Vidi
„Glasnoća telefona“ na stranici 99.
• Mikrofon isklj./Mikrofon uklju.
Za privatni razgovor u vozilu možete
isključiti mikrofon navigacionog
sistema Traffic Assist. Tada
sagovornik na telefonu ne čuje ništa.
Pritisnite taster Mikrofon isklj. da biste
isključili mikrofon. Pritisnite taster
Mikrofon uklju. da biste ponovno
uključili mikrofon.
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH FUNKCIJA*
• Privatni režim/Slobodne ruke
Poziv možete vratiti na mobilni
telefon. Time završava funkcija
vođenja razgovora bez korišćenja
ruku.
Po završetku razgovora automatski se
ponovno uspostavlja veza sa
mobilnim telefonom.
Pritisnite taster Privatni režim. Time
završava funkcija vođenja razgovora
bez korišćenja ruku.
Pritisnite taster Slobodne ruke, da
biste pre završetka razgovora ponovo
telefonirali pomoću navigacionog
sistema Traffic Assist.
• DTMF tonovi
Za vreme razgovora možete slati
DTMF tonove (npr. preslušavanje
automatske sekretarice).
Pritisnite taster DTMF tonovi.
U prikazanom meniju unesite
odgovarajući ton pomoću željenog
tastera.
Postavke telefona
Doći ćete u meni za postavke telefona.
U postavkama telefona nalaze se sve
postavke koje su relevantne za
korišćenje telefonskih funkcija.
Postavljanje
U meniju vam stoje na raspolaganju
različite stranice sa funkcijama:
>>>
> RUS
> SLO
> SRB
Uputstva:
Sve postavke se moraju potvrditi
pritiskom na taster U redu. Pritiskom na
taster
možete u svakom trenutku
napustiti trenutni meni bez ikakvih
promena.
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
> U glavnom meniju pritisnite taster
Postavke.
Na sledeću, odnosno prethodnu stranicu
postavki doći ćete pritiskom na tastere
i
.
> Pritisnite taster Postavke telefona.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
97
>>>
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH FUNKCIJA*
> RUS
Uključivanje/isključivanje
funkcije Bluetooth
Automatsko prihvatanje
poziva
> SLO
Pomoću tastera Bluetooth možete
uključiti ili isključiti funkciju Bluetooth.
Tom funkcijom možete definisati da li
će i kada će se dolazni poziv automatski
prihvatiti.
> SRB
> U meniju postavki pritisnite taster
Bluetooth.
U zavisnosti od prethodne postavke
uključite
ili
isključite
funkciju
Bluetooth.
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
• Gornja ikona: funkcija je uključena
• Donja ikona: funkcija je isključena
> RO
> UA
Automatsko povezivanje
Pomoću tastera Auto. uspost. veze
možete uključiti ili isključiti automatsko
povezivanje mobilnog telefona nakon
uključivanja navigacionog sistema
Traffic Assist.
> U meniju postavki pritisnite taster
Auto. uspost. veze.
U zavisnosti od prethodne postavke
funkciju uključite ili isključite.
98
• Gornja ikona: funkcija je uključena
• Donja ikona: funkcija je isključena
Vidljivost
Pomoću tastera Vidljivost možete
uključiti ili isključiti mogućnost da drugi
Bluetooth
uređaji
pri
traženju
prepoznaju navigacioni sistem Traffic
Assist.
> U meniju postavki pritisnite taster
Vidljivost.
U zavisnosti od prethodne postavke
funkciju uključite ili isključite.
• Gornja ikona: funkcija je uključena
• Donja ikona: funkcija je isključena
*Važi samo za Traffic Assist Z116
> U meniju postavki pritisnite taster
Auto. prih. poziva.
> Odaberite da li će se dolazni pozivi
automatski prihvatati nakon 3, 5 ili 10
sekundi.
Izborom tastera Isk ta se funkcija
isključuje.
Trenutno odabrana postavka obeležena
je kvačicom ( ).
> Potvrdite svoje postavke pritiskom na
tastere U redu.
KORIŠĆENJE TELEFONSKIH FUNKCIJA*
Glasnoća telefona
Pomoću ove funkcije možete definisati
glasnoću tona zvona i glasnoću
razgovora.
> U meniju postavki pritisnite taster
Jač.zvuka.
Ažuriranje telefonskog
imenika
Pomoću ove funkcije možete ažurirati,
odnosno ponovo preneti sačuvane unose
iz telefonskog imenika u navigacionom
sistemu Traffic Assist.
>>>
Bluetooth ime
> RUS
Pomoću ove funkcije možete dati ime
vašem navigacionom sistemu Traffic
Assist. To dodeljeno ime će prikazivati
drugi Bluetooth uređaji.
> SLO
> SRB
> HR
> U meniju postavki pritisnite taster
Osveži.
> U meniju postavki pritisnite taster
Bluetooth naziv.
> BG
> EST
> LV
> LT
> Pomoću tastera
i
odaberite željenu glasnoću.
> Pritisnite taster
da biste smanjili
glasnoću.
> Potvrdite svoje postavke pritiskom na
taster U redu.
> RO
Imajte u vidu da učitavanje telefonskog
imenika može trajati nekoliko minuta.
*Važi samo za Traffic Assist Z116
> Upišite željeno ime.
> Potvrdite uneto ime pritiskom na
taster U redu.
> UA
99
>>>
Postavke
Izbor sistemskih
postavki
Postavke
> RUS
> SLO
Možete zadati različite osnovne
postavke za sve aplikacije Traffic
Assist.
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> U glavnom meniju pritisnite taster
Postavke.
> RO
> UA
> Pritisnite taster Postavke sistema.
Poziva se meni sistemskih postavki.
100
Meni sistemskih postavki
U meniju sistemskih postavki se mogu
izabrati
različite
mogućnosti
podešavanja.
Rukovanje
Izborne opcije
Željeni izbor napravite pritiskanjem
željenog tastera. Funkcija tastera zavisi
od izbora i biće objašnjena u delu
„Pojedinačne stavke menija“ na
strani 101.
Na sledeću, odnosno prethodnu stranicu
postavki dolazite pritiskanjem tastera
i
.
Zatvaranje menija postavki
Pritiskom na taster
zatvara se meni
postavki.
Postavke
Pojedinačne stavke menija
Baterija
Vaš Traffic Assist može da se napaja
preko spoljnog izvora struje ili
ugrađenog akumulatora.
Napomena:
Kod baterijskog režima rada važno je
trenutno stanje punjenja. Ukoliko nema
dovoljno energije, može se npr. desiti
da navigacija više ne funkcioniše.
Stanje punjenja se prikazuje pomoću
indikatora stanja punjenja. U primeru je
baterija napunjena do oko dve trećine.
Proces punjenja preko utikača se
signalizira pomoću indikatora statusa.
>>>
Dnevni/Noćni prikaz
Prikaz možete podesiti Traffic Assist na
dnevni prikaz, noćni prikaz ili
automatski prikaz.
Kod postavke „automatski“ se zavisno
od vremena, trenutnog položaja i
godišnjeg doba vrši automatsko
prebacivanje na dnevni i noćni prikaz.
Postavke možete pozvati sledećim
tasterom:
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> Pritisnite taster Dan/Noć.
Napajanje energijom i njeno stanje se
vizuelizuju pomoću indikatora statusa.
> LT
> RO
Prikazivanje napajanja energijom
Sledećim tasterom možete pozvati
prikaz statusa:
> Pritisnite taster Baterija.
Poziva se indikator statusa i vizelizuje
napajanje energijom.
> UA
Otkazivanje prikazivanja statusa
Pritiskom na taster U redu završava se
prikazivanje statusa, a prikazuje se meni
postavki.
> Izaberite Automatski, Dan ili Noć.
Aktivira se željena funkcija i prikazuju
sistemske postavke.
101
>>>
Postavke
> RUS
Kalibracija
Ukoliko ekran osetljiv na dodir reaguje
pogrešno pri dodiru programskih tastera,
mora se izvršiti kalibracija.
> SLO
> SRB
Pokretanje kalibracije
Pomoću sledećih tastera
pokrenuti kalibraciju:
> HR
> BG
> EST
Osvetljaj
Možete posebno podesiti svetlinu
ekrana za dnevni i noćni prikaz.
Pomoću sledećeg tastera možete
aktivirati postavku:
možete
> Pritisnite taster Osvetljaj.
> Pritisnite taster Kalibracija.
Započinje procedura kalibracije. Kroz
proceduru će vas voditi tekstualne
instrukcije.
> LV
> LT
> RO
102
Pozivanje izbora jezika
Pomoću sledećeg tastera možete izabrati
neki od sledećih jezika:
> Pritisnite taster Jezik.
Prikazuje se izbor jezika.
> Pomoću tastera
i
podesite
željenu svetlinu za dnevni i noćni
prikaz.
> Potvrdite svoje postavke pritiskom na
taster U redu.
> UA
Jezik
Tekstovi prikaza na ekranu osetljivom
na dodir mogu se prikazati na različitim
jezicima.
Izbor jezika pokazuje dostupne jezike u
vidu liste sa više stranica. Svako polje
liste se prikazuje kao programski taster.
Pojedinačni programski tasteri su
obeleženi
oznakom
jezika
i
pripadajućom nacionalnom zastavom.
Prelistavanje
Pomoću
tastera
,
u
odgovarajućem smeru strelice, mogu se
prelistavati prikazane liste.
Izbor jezika
> Pritisnite programski taster za željeni
jezik.
> Pritiskom na taster U redu potvrđuje
se izbor.
Prilikom
ponovnog
pokretanja
programa prikazuje se napomena i upit
da li zaista želite da promenite jezik.
> Upit potvrdite sa Da.
Otkazivanje izbora jezika
Pritiskom na taster
prekida se izbor
jezika i pojavljuje se meni postavki.
Automatsko
uključivanje/
isključivanje
Traffic Assist se može automatski
prebaciti u režim pripravnosti kada se
isključi paljenje vozila.
Pretpostavke za to su:
• Traffic Assist je priključen na upaljač
za cigarete u vozilu (pogledajte i
stranu 17).
• Upaljač za cigarete ostaje bez struje
kada se isključi paljenje.
• Kod Traffic Assist se uključuje
odgovarajuća funkcija.
Uključivanje i isključivanje funkcija
> Pritisnite taster Auto. uklj/isk.
Uključite ili isključite funkciju zavisno
od prethodnog podešavanja. Trenutna
postavka se signalizira putem ikone.
• Gornja ikona: Funkcija je uključena,
Traffic Assist se automatski
isključuje.
• Donja ikona: Funkcija je isključena,
Traffic Assist se ne isključuje
automatski.
Postavke
>>>
Za vreme automatskog isključivanja
prikazuje se sledeći ekran.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
Pritiskom na taster Abbrechen možete
prekinuti
automatski
postupak
isključivanja.
> EST
> LV
> LT
Zvuci
Signalne zvuke Traffic Assist možete da
uključite ili isključite. To možete da
uradite i klikom na tastere na ekranu.
> Pritisnite taster Tonovi.
U zavisnosti od prethodne postavke
signalne zvuke možete uključiti ili
isključiti.
> RO
> UA
• Gornja ikona: Zvuci su uključeni
• Donja ikona: Zvuci su isključeni
103
>>>
Postavke
> RUS
Podešavanje boje
Možete da menjate boju ikonica i drugih
elemenata dizajna.
> SLO
> SRB
> Pritisnite taster Boje.
> HR
> BG
> EST
1
2
> LV
Fabrička podešavanja
Uređaj Traffic Assist možete vratiti na
fabrička podešavanja.
Pritom se brišu sledeći izmenjeni
podaci: sačuvana odredišta, sačuvane
rute, matična adresa, telefonski podaci,
slike, videa itd. koji su sačuvani u
internoj memoriji.
> RO
> UA
Napomena:
Boja tastera 1 odgovara fabrički
podešenoj crvenoj boji.
> Potvrdite svoja podešavanja pritiskom
na taster U redu.
104
> Pritisnite taster Informacije.
Pojavljuje se prikaz informacija.
> Pritisnite taster Fabr. postavke.
> Izaberite jednu od 8 predefinisanih
boja.
ili
> Pomoću klizača 2 u donjem delu
displeja izaberite željenu boju.
> LT
Informacije
Pomoću sledećeg tastera možete
prikazati informacije o Traffic Assist.
> Pritisnite taster Da.
Traffic Assist se vraća na fabričke
postavke.
Vodite računa o oznaci proizvoda i
podacima o verziji softvera. Ako vam
servis Harman/Becker postavi upit,
koristite uvek ove podatke.
Pomoću tastera Informacije o verziji
karte možete prikazati informacije o
podacima koji su instalirani na kartici.
Postavke
>>>
My XTRAS (Moji dodaci)
Možete prikazati koji sadržaji su
instalirani na Vašem uređaju Traffic
Assist, koji sadržaji su upravo
aktualizovani, koji sadržaji su kupljeni
i koji sadržaji se mogu još dodatno
kupiti preko Menadžera sadržaja.
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> Pritisnite taster XTRAS.
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
> Pritisnite taster sa informacijama
o željenom sadržaju.
Prikazuju se sadržaji.
Pritiskanjem na različite sadržaje
možete prikazati dodatne informacije.
105
>>>
Tehnički termini
GMT
(Greenwich Mean Time)
Srednjeevropsko vreme
Normalno vreme na geografskoj dužini
0 (geografska dužina Griniča (Velika
Britanija). Ovo vreme se u svetu koristi
kao standardno vreme za sinhronizaciju
prikupljanja podataka.
Tehnički termini
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
Bluetooth
tehnologija za bežični prenos podataka
u području kratkih deonica do oko
10 metara.
> EST
> LV
> LT
GPS
(Global Positioning System)
GPS uz pomoć satelita određuje vaš
trenutni geografski položaj. On se bazira
na ukupno 24 satelita koji kruže oko
zemlje i šalju signale. GPS-prijemnik
prima te signale i na osnovu vremenskih
razlika signala izračunava rastojanje od
pojedinih satelita, a time i vaš trenutni
položaj kao geografsku dužinu i širinu.
Za određivanje položaja potrebni su
signali sa najmanje tri satelita. Pomoću
četvrtog satelita može se odrediti i
trenutna nadmorska visina.
> RO
> UA
106
SD-kartica
(Secure Digital)
SD-karticu je 2001. godine razvio
SanDisk
na
osnovu
starijeg
MMC-standarda.
SD-kartica
je
izmenljiva memorijska kartica na koju
se ponovo mogu snimati podaci.
Stilus
Stilus predstavlja alatku za unos, koja se
koristi za rad sa ekranom osetljivim na
dodir, mobilnim telefonima i PDA
uređajima.
Stilus se u principu sastoji od plastične
olovke sa mekim plastičnim jezgrom.
Omotač je tvrd i otporan na stiskanje,
meko jezgro se nalazi u vrhu i izrađeno
je tako da se ekran što više zaštiti pri
dodiru (dakle bez opasnosti od
naprslina).
Stilus je precizniji od rukovanja prstima,
jer ekran dodiruje samo tanki vrh. Osim
toga se sprečava prljanje ekrana zbog
dodira prstima.
TMC
(Traffic Message Channel)
Obaveštenja o saobraćaju, koja emituje
većina UKT predajnika, mogu se preneti
preko RDS-a. Osnova za dinamičku
navigaciju.
USB
(Universal Serial Bus)
Univerzalni serijski bus (USB) je bus
sistem za povezivanje računara sa
spoljnim USB periferijskim uređajima i
razmenu podataka.
Indeks
Indeks
>>>
> RUS
Numerics
D
J
3D prikaz . . . . . . . . . . . . . . . . . .55, 76
3D zgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Direktno unošenje
posebnih odredišta . . . . . . . . . . . 43
DTMF tonovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Jednostavna trasa . . . . . . . . . . . . . . .53
A
Administrator sadržaja . . . . . . . . . . . 28
Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pokretanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Automatsko povezivanje . . . . . .93, 98
Automatsko prihvatanje poziva . . . . 98
Autoputevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
E
Ekonomična ruta . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Eko-ruta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
> SRB
Korišćenje telefonskih funkcija . . . .86
Kratka trasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Kućni broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
> HR
> BG
L
F
Fabrička podešavanja . . . . . . . . . . . . 64
Format za vreme . . . . . . . . . . . . . . . . 61
B
Biranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Biranje broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Biranje mesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Biranje ulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Biranje zemlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Blokada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Blokada pravaca . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Blokirane ulice . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . .92, 106
Brisanje
međuodredišta . . . . . . . . . . . . . . 80
Brza trasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Brzi pristup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ikone . . . . . . . . . . . . . . . . . .33, 90
Brzinsko ograničenje . . . . . . . . . . . . 59
> SLO
K
G
Geografske koordinate . . . . . . . . . . . 50
Glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Glavni meni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
GMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
GPS-prijem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
I
Ignorisanje
poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Informacije o saobraćaju . . . . . . . . . 52
Informacije o zemljama . . . . . . . . . . 52
Izbor odredišta
Unošenje adrese . . . . . . . . . . . . 36
> EST
Letnje vreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Lista odredišta . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Liste
Lista gradova . . . . . . . . . . . . . . .37
Lista odredišta . . . . . . . . . . . . . .32
Lista ulica . . . . . . . . . . . . . . . . .38
> LV
> LT
> RO
> UA
M
Matična adresa . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Međuodredište . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Memorija cilja
izmeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Memorijska kartica . . . . . . . . . . . . . .19
Meni telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Meni za unos odredišta . . . . . . . . . . .34
Struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
107
>>>
Indeks
> RUS
Menjanje memorije s
odredištima . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Merne jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Micro SD kartica . . . . . . . . . . . . . . . 19
> SLO
> SRB
N
> HR
Nadmorska visina . . . . . . . . . . . . . .
Najava ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napomene o sigurnosti . . . . . . . . 5,
Navigacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novo odredište . . . . . . . . . . . . . . . .
> BG
> EST
> LV
69
60
31
31
34
O
> LT
Odbijanje
poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odredišta
Standardno . . . . . . . . . . . . . . . .
zaštićena . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odredište iz mape . . . . . . . . . . . . . .
Ograničenja
Autoputevi . . . . . . . . . . . . . . . .
Saobraćajnice s putarinom . . . .
Trajekti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ograničenje brzine . . . . . . . . . . . . .
Opcije trase . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opcije za trase . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis puta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orijentacija mape . . . . . . . . . . . . . .
> RO
> UA
108
95
33
33
49
54
54
54
59
75
53
80
56
P
Planiranje trase . . . . . . . . . . . . . 35, 46
Podešavanje jačine zvuka . . . . . . . . 72
Pokretanje
navigacije . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
vođenja ka odredištu . . . . . . . . 39
Poprečna ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Posebna odredišta
blizu neke adrese . . . . . . . . . . . 42
na ruti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
u blizini . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
u blizini odredišta . . . . . . . . . . . 43
Posebna odredišta sa
Google™ veb lokacija . . . . . . . . . . . 44
Poslednja instrukcija . . . . . . . . . . . . 72
Postavke
Navigacija . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Sistemske . . . . . . . . . . . . . . . . 100
telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Postavljanje prikaza mape . . . . . 55, 76
Povezivanje telefona . . . . . . . . . . . . 92
Pozivanje posebnih
ciljeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Pravilna upotreba . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pregledanje memorije s
odredištima . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Prekid
navigacije . . . . . . . . . . . . . . 24,
vođenja do cilja . . . . . . . . . . . .
Prihvatanje
poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prikaz brzine . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prikaz brzine vožnje . . . . . . . . . . . .
Prikaz mape . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prikazati nazive ulica . . . . . . . . . . .
Prikazivanje
mape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prikazivanje pozicije . . . . . . . . . . . .
Prikazivanje trase . . . . . . . . . . . 39,
Prikazivanje znakova obaveštenja .
Putni računar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
24
95
69
69
68
56
68
50
80
58
77
R
Regulisanje glasnoće . . . . . . . . . . . . 99
S
Saobraćajnice s putarinom . . . . . . . . 54
Sateliti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
SD kartica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sistemske postavke . . . . . . . . . . . . . 100
Smanjenje
mape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Snimanje
odredišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Spisak biranih brojeva . . . . . . . . . . . 90
Spisak brojeva
Biranje broja . . . . . . . . . . . . . . . 91
listaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Uređivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Spiskovi
Telefonski brojevi . . . . . . . . . . . 90
Spiskovi brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Standardni
ciljevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Stilus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
T
Telefonski imenik . . . . . . . . . . . .87, 88
Ažuriranje . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54, 64
na ruti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ponovno izračunavanje rute . . . 67
Prikaz na mapi . . . . . . . . . . . . . . 65
TMC antena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Traženje telefona . . . . . . . . . . . . . . . 93
Trajekti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Trenutni položaj . . . . . . . . . . . . . . . . 83
U
Uključivanje uređaja Traffic Assist . 21
Uključivanje/isključivanje
funkcije Bluetooth . . . . . . . . . . . 98
Uključivanje/isključivanje
mikrofona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Umanjenje
mape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Uneti grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Unošenje
odredišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Unošenje adrese . . . . . . . . . . . . . . . .36
Unos koordinata . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Unos odredišta . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Upozorenja
Brzinsko ograničenje . . . . . . . . . 59
Upozorenja za vozača . . . . . . . . . . . . 58
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Uvećanje
mape . . . . . . . . . . . . . . . . . .49, 72
Indeks
>>>
Vidljivost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Visina pozicije . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Vremena dolaska . . . . . . . . . . . . . . .69
Vremena vožnje . . . . . . . . . . . . . . . .69
Vremenska zona . . . . . . . . . . . . . . . .62
Vrste ruta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
> RUS
V
> SLO
> SRB
> HR
> BG
Z
> EST
Zaštićeni
ciljevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Zapis pređenih krugova . . . . . . . . . .78
Završetak
poziva . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 96
Zgrade u 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
> LV
> LT
> RO
> UA
109
>>>
Tehnički podaci
Tehnički podaci
• Dimenzije:
(Š x V x D) u mm 126,4 x 81,4 x 19,7
• Težina:
214 grama
• Procesor:
Procesor na 400 MHz
• Ekran:
4,3 inča
Ekran osetljiv
64000 boja
Nereflektujući
Rezolucija displeja: 480 horizontalno
i 272 vertikalno
• Memorija:
Flash memorija od 2GB
128 MB SD-RAM (Z116)
64 MB SD-RAM (Z112, Z113)
• Micro SD-čitač kartica:
Podržava do 8 GB klasa 6 SDHC
Formatiran FAT32
• USB port:
USB Client 2.0
MINI USB
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
> UA
110
• 1 interni zvučnik:
2 W maks.
• Napon napajanja:
LPS (Limited Power Source)
5 V/ 1A preko USB-priključka
• AC adapter (ne nalazi se u sadržaju
isporuke):
100 - 240 V
0,2 A
50 - 60 Hz
Izlazni napon: 5 V
INFORMACIJE
Poštovani kupci!
Ovaj uređaj može da koristi svako prema važećoj smernici EZ. Ovaj uređaj je usklađen sa
važećim evropskim, odnosno harmonizovanim nacionalnim propisima. Ova oznaka vam
daje garanciju da uređaj ispunjava zahteve u pogledu elektromagnetne izdržljivosti. To
znači da su u velikoj meri sprečene smetnje koje vaš uređaj prouzrokuje kod drugih
električnih/elektronskih uređaja, kao i ometanja vašeg uređaja od strane drugih
električnih/elektronskih uređaja.
>>>
INFORMACIJE
> RUS
> SLO
Z112/Z113//Z116
> SRB
> HR
> BG
Luksemburška regulatorna agencija za saobraćaj je dala EZ-homologizaciju
(E13) u skladu sa evropskom smernicom o elektromagnetnoj izdržljivosti za
vozila ECE-R10 i svojim važećim aktom dozvolila ugradnju i rad u motornim
vozilima (kategorije L, M, N i O).
> EST
> LV
> LT
> RO
EZ-Izjava o usklađenosti
> UA
Harman/Becker Automotive Systems GmbH ovim izjavljuje da je Traffic Assist
usklađen sa važećim zahtevima relevantnih EZ-smernica, kao i da je u skladu sa
osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima R&TTE smernice 1999/5/EZ.
Opširnu EZ-izjavu o usklađenosti ćete naći na internet stranici http://www.mybecker.com
kod dotičnog proizvoda u delu „Downloads“ (Preuzimanja).
111
>>>
INFORMACIJE
Odlaganje u otpad
> RUS
Korisničke informacije o odlaganju električnih i elektronskih uređaja u otpad
(privatna domaćinstva)
Prema pravilniku firme Harman/Becker Automotive Systems GmbH, njihov proizvod je
razvijen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova koji se mogu reciklirati.
Ovaj simbol na proizvodu i/ili pratećoj dokumentaciji znači da se električni i elektronski
proizvodi na kraju njihovog životnog veka moraju odlagati odvojeno od kućnog otpada.
Molimo da ove proizvode odnesete na komunalna sabirna mesta, odnosno plac za
sakupljanje materijala radi obrade i recikliranja sirovina. Uređaji se besplatno preuzimaju
na tim mestima.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinosi zaštiti okoline i sprečava štetno delovanje
na ljude i okolinu, do koga može doći u slučaju nepravilnog rukovanja.
Detaljnije informacije o obližnjim sabirnim mestima, odnosno obližnjim mestima za
recikliranje dobićete u vašoj opštinskoj službi.
> SLO
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
> LT
> RO
Za privredna lica u Evropskoj uniji
Molimo da kontaktirate vašeg prodavca, odnosno distributera kada ovaj električni/
elektronski uređaj želite da odložite u otpad.
> UA
Informacije o odlaganju u otpoad u zemljama van Evropske Unije
Ovaj simbil važi samo u Evropskoj Uniji.
112
INFORMACIJE
>>>
Odlaganje baterija
> RUS
Obavezna informacija prema propisu o baterijama (BattV)
> SLO
Baterije i akumulatori ne pripadaju kućnom otpadu. Korisnik je zato u obavezi da vrati dotrajale baterije i akumulatore. Njihovo
odlaganje u otpad prepustite samo specijalizovanim trgovinama ili sabirnim mestima za baterije. Time dajete konkretan doprinos
zaštiti okoline.
Od 1998. godine, nemački pravilnik o baterijama obavezuje sve građane i građanke da dotrajale baterije i akumulatore odlažu
preko trgovina ili specijalnih sabirnih mesta (zakonska obaveza vraćanja). Trgovine i proizvođači su obavezni da ove baterije i
akumulatore preuzmu bez naknade i pravilno obrade ili odlože kao specijalan otpad (zakonska obaveza preuzimanja). Ukoliko
svoje baterije i akumulatore želite da vratite nama, pošaljite ih, sa plaćenom poštarinom, na sledeću adresu:
> SRB
> HR
> BG
> EST
> LV
Fa.
Harman/Becker Automotive Systems GmbH
- Batterieverwertung Becker-Göring-Str. 16
D- 76307 Karlsbad- Ittersbach
> LT
> RO
> UA
Ugrađena litijum-jonska punjiva baterija (akumulator) Traffic Assist je označena sa
strane prikazanim znakom, koji se sastoji od precrtane kante za otpatke i tipa korišćene
punjive baterije.
Litijum-jonske
Vađenje punjive baterije
Pre nego što dotrajali uređaj odložite u otpad morate izvaditi punjivu bateriju iz uređaja.
Napomena:
Imajte na umu da prilikom primene ovde opisanog uputstva za vađenje punjive baterije može doći do eventualnog oštećenja
uređaja.
Punjive baterije bi trebalo da izvadite samo kada vaš uređaj bude dotrajao i radi odlaganja u otpad.
113
>>>
INFORMACIJE
5
> RUS
> SLO
> SRB
> HR
> BG
4
> EST
3
> LV
> LT
2
1
> RO
> UA
> Potpuno ispraznite punjivu bateriju (uređaj ostavite uključen bez priključenog napajanja sve dok se sam ne isključi).
> Skinite 2 gumene kapice 1 koje se nalaze na otvoru za vijke.
> Odvrtite 2 vijka na kućištu 2 pomoću malog krstastog odvijača.
> Podignite zadnju stranu kućišta pomoću krstastog odvijača (postavite ga na proreze na stranicama 3 kućišta).
> Izvucite utikač priključnog kabla baterije 4 .
> Izvadite bateriju 5 .
Napomena:
Uređaj koji ste otvorili ne priključujte više na izvor napajanja.
114
Download

Uputstvo za upotrebu - Harman/Becker Automotive Systems GmbH