www.blaupunkt.com
Mobile Navigation
TravelPilot 100 EE
Uputstvo za korišćenje i montiranje
(Duža verzija)
TP100EE_lo_SE.indd 1
01.09.2008 10:45:52 Uhr
Pregled uređaja
Pregled uređaja
2
1
3
4
5
6
8
9
7
10
2
TP100EE_lo_SE.indd 2
01.09.2008 10:45:53 Uhr
Pregled uređaja
1 Displej (ekran osetljiv na dodir):
Jednostavno i intuitivno rukovanje pritiskom
na tastere na displeju.
2 VOL -: Smanjivanje jačine zvuka
3 Uključivanje/isključivanje:
• Dug pritisak (duže od 3 sekunde):
Uključuje, odnosno isključuje uređaj.
• Kratak pritisak: Otvara glavni meni.
4 VOL +: Pojačavanje jačine zvuka
5 Prorez za memorijsku karticu
6 Utičnica za napajanje (mrežni uređaj ili kabl za
napajanje za upaljač)
7 Poklopac otvora za baterije
8 Senzor za svetlost za automatsko prebacivanje
displeja sa dnevnog na noćni režim (gornja
strana) kao i za podešavanje osvetljenosti
displeja (automatski)
9 USB priključak za prenos podataka
: Serijski priključak
(za buduća proširenja)
3
TP100EE_lo_SE.indd 3
01.09.2008 10:45:54 Uhr
Sadržaj
Pregled uređaja ...................................2
Bezbednosna uputstva .........................7
Korišćeni znaci upozorenja .....................7
Namena uređaja ....................................7
Sigurnost u saobraćaju ...........................7
Opšta bezbednosna uputstva ..................7
Napomene za rukovanje CD-om/DVDom ......................................................8
Uputstvo za čišćenje ..............................8
Uputstva za odlaganje ............................8
Prvo korišćenje ...................................8
Sadržaj paketa ......................................8
Zaštitna folija za ekran............................8
Punjenje baterije ...................................8
Uključivanje uređaja...............................9
Podešavanje jezika ................................9
Biranje prostog režima/naprednog
režima .................................................9
Montiranje u vozilu ..............................9
Postavljanje vakuumskog nosača .............9
Postavite nosač ..................................10
Stavite uređaj na nosač. .......................10
Vađenje uređaja ..................................10
Skidanje vakuumskog nosača ................10
Uključivanje/isključivanje ..................10
Uključivanje........................................10
Isključivanje .......................................10
Resetovanje........................................10
Rukovanje menijima ..........................11
Prost režim/napredni režim...................11
Promena režima ...............................11
Glavni meni ........................................11
Meni za navigaciju ...............................11
Napredni meni Route* .......................11
Napredni meni Upravljanje * ...............11
Tasteri ...............................................12
Tastatura............................................12
Liste ..................................................12
Podaci o GPS-u ..................................12
Rad GPS-a ..........................................12
Prikaz podataka o GPS-u ......................12
Unošenje osnovnih podešenja ............13
Podešavanje vremenske zone ................13
Aktiviranje upita o PIN-u .......................14
Određivanje upita o PIN-u ..................14
Blokiranje/deblokiranje uređaja .........14
Promena PIN-a.................................14
Navigacija .........................................15
Pokretanje navigacije ...........................15
Unos odredišta (meni za pretraživanje) ...15
Unos adrese ....................................15
Preuzimanje odredišta iz liste Omiljena
odredišta ........................................16
Preuzimanje jednog od poslednjih
odredišta ........................................16
Unos koordinata * .............................16
Preuzimanje odredišta sa mape* .........16
Specijalna odredišta (POI) ....................17
Biranje specijalnog odredišta u
određenom mestu ............................17
Biranje specijalnog odredišta u blizini,
u okolini odredišta ili na putanji ..........17
Biranje specijalnog odredišta na
mapi ..............................................17
Biranje specijalnog odredišta na
osnovu snimljenih kriterijuma.............18
Planiranje putanje * ............................18
Ručni unos putanje ..............................18
Pokretanje planiranja putanje ................18
Informacije o putanji ...........................19
Plan putovanja ....................................19
Izmena putanje ...................................19
Snimanje putanje ................................20
Učitavanje putanje ..............................20
Brisanje putanje .................................20
Preletanje/Simulacija * .......................20
Pokretanje preletanja/simulacije............20
Prekidanje preletanja/simulacije ............20
4
TP100EE_lo_SE.indd 4
01.09.2008 10:45:54 Uhr
Sadržaj
Dodatne funkcije nakon unosa
odredišta ..........................................21
Snimanje odredišta .............................21
Snimanje unetog odredišta/jednog od
poslednjih odredišta kao omiljenog .....22
Unos podešenja za putanju ...................22
Navođenje do odredišta .....................23
Pokretanje navođenja do odredišta ........23
Stizanje na odredište ...........................23
Završetak navođenja do odredišta..........23
Ometanje prijema GPS signala ..............24
Glasovna obaveštenja u toku navođenja
do cilja...............................................24
Prikaz mape u toku navođenja do cilja .....24
Pomoć u navigaciji ............................24
Prikaz informacija o vožnji .................25
Ograničenje brzine ...........................25
Dodatne funkcije u toku navođenja do
odredišta ...........................................25
Prekidanje navođenja do odredišta .....25
Preskakanje sledećeg odredišta .........25
Rad sa mapom ...................................26
Prikaz mape ....................................26
Pomeranje i menjanje veličine mape....26
Biranje na mapi ................................26
Tasteri ............................................26
Quick Menu (Brzi meni) ........................27
Administracija ...................................27
Menjanje snimljene putanje* .................27
Upravljanje listom poslednjih odredišta ..28
Upravljanje listom omiljenih odredišta ....28
Biranje specijalnog odredišta na osnovu
snimljenih kriterijuma ..........................28
Upravljanje korisničkim podacima..........28
POI-upravljanje* ................................29
Dodavanje nove grupe..........................29
Izmena detalja za grupu ........................29
Određivanje rastojanja do POI
simbola ..........................................29
Menjanje naziva grupe ......................29
Izmena simbola za grupu ...................29
Brisanje grupe .................................29
Izmena detalja za POI ...........................29
Promena naziva POI..........................30
Izmena simbola za POI ......................30
Izmena pozicije za POI.......................30
Unos novog broja telefona .................30
Unos novih dodatnih informacija ........30
Brisanje POI ....................................30
Dodeljivanje POI novoj grupi ..............30
Snimanje putanja* ..............................31
Snimanje putanje ................................31
Ponavljanje snimanja putanje ................31
Rukovanje snimanjem putanje
(Informacije o putanji)..........................31
Izmena naziva putanje .......................31
Dodeljivanje boje putanji ...................31
Prikaz putanje na mapi ......................31
Brisanje snimljene putanje.................31
Eksportovanje snimljene putanje ........31
Podešavanja u meniju za navigaciju.....32
Podešenja u prostom režimu .................32
Prikaz mape* ......................................32
3D podešenja ..................................32
Profil boje .......................................33
2D prikaz ........................................33
Nazivi ulica ......................................33
Podaci o traci ..................................33
Podešenja za planiranje putanje* ...........33
Podešavanja navigacije * .......................34
Držanje pozicije na ulici .....................34
Novo planiranje nakon skretanja sa
putanje ...........................................34
Ponovno aktiviranje fiksiranja
pozicije ..........................................34
Automatski režim pregleda ................34
Podešenja zvuka* ................................35
Podešavanje dinamične jačine zvuka ...35
5
TP100EE_lo_SE.indd 5
01.09.2008 10:45:55 Uhr
Sadržaj
Regionalna podešenja* .........................35
Podešavanje jezika programa .............35
Podešavanje jezika za obaveštenja ......35
Podešavanje mernih jedinica .............35
Podešenja za upozorenja* .....................35
Upozorenje kod prekoračenja brzine ...36
Unos podešenja za upozorenja o
radaru ............................................36
Aktiviranje upozorenja u režimu za
pešake............................................36
Aktiviranje bezbednosnog režima .......36
Podešenja menija* ...............................36
Aktiviranje animacije ........................37
Izbor pozadine .................................37
Podešenja za snimanje putanja* .............37
Unošenje podešenja za interval až
uriranja...........................................37
Aktiviranje automatskog snimanja.......37
Određivanje maksimalnog prostora za
snimanje putanje .............................37
Određivanje NMEA/SIRF loga .............37
Informacije o proizvodu* .......................37
Podešavanja uređaja ..........................38
Displej ............................................38
Zvuk tastera ....................................38
Jezik ..............................................38
Vreme ............................................39
Informacije o proizvodu .....................39
Zaštita od krađe ...............................39
Fabrička podešenja ..........................39
Kalibrovanje ekrana osetljivog na
dodir ..............................................39
Softver .............................................40
Instaliranje softvera za navigaciju ...........40
Ažuriranje softvera za navigaciju ............40
Servis ...............................................40
Garancija ..........................................40
Tehnički podaci .................................40
Tabela sa mogućim problemima ..........41
6
TP100EE_lo_SE.indd 6
01.09.2008 10:45:55 Uhr
Bezbednosna uputstva
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna uputstva
U Vašem je interesu da pažljivo pročitate
bezbednosna uputstva koja slede pre nego što
počnete da koristite uređaj.
Imajte na umu uputstva koja slede kako biste
zaštitili uređaj od kvarova, a sebe od nezgoda ili
eventualne životne opasnosti usled paljenja ili
eksplozija:
• Štitite uređaj od vlage, jer nije vodootporan
i nije zaštićen od prskanja vode.
• Nemojte menjati ili otvarati uređaj. Uređaj
se tako može oštetiti i zapaliti ili eksplodirati.
Iz baterije može iscureti tečnost koja nagriza i
koja je veoma zapaljiva.
• Nemojte izlagati uređaj veoma niskim
(ispod -20 °C) i veoma visokim
temperaturama (preko 60 °C) , npr. u blizini
vatre, grejnih tela ili u vozilu koje je parkirano
na suncu. U uređaju bi se mogla stvoriti vlaga
ili bi se uređaj mogao pregrejati. Uređaj ili
baterija se mogu deformisati i zapaliti ili
eksplodirati. Iz baterije može iscureti tečnost
koja nagriza i koja je veoma zapaljiva.
• Ukoliko dođe do kontakta tečnosti iz
baterije i očiju ili kože, odmah isperite vodom
i potražite pomoć lekara.
• Isključite uređaj sa napajanja električnom
energijom ukoliko zaustavljate vozilo,
jer on i dalje troši struju i može isprazniti
akumulator na vozilu. Nikako nemojte vući
utikač napajanja za kabl. Kabl se tako može
oštetiti i prouzrokovati strujni udar.
Korišćeni znaci upozorenja
U poglavljima koja slede ovi znaci upozorenja
odnose se na na Vas i uređaj.
OPASNOST!
Upozorava na povrede ili moguću
opasnost po život
OPASNOST!
Upozorava na nezgode
Namena uređaja
Uređaj je namenjen za upotrebu u vozilima.
Specijalne informacije o navigaciji koje se odnose
na kamione, autobuse i kamp prikolice, kao što
su, na primer, ograničenja visine i širine kao i
maksimalno dozvoljeno opterećenje, ne nalaze
se u podacima za navigaciju!
Ovaj uređaj omogućava navigaciju van puteva
(offroad navođenje do cilja).
Sigurnost u saobraćaju
Uređaj za navigaciju Vas kao vozača ne oslobađa
odgovornosti za ispravno i bezbedno ponašanje
u drumskom saobraćaju. Imajte na umu važeće
saobraćajne propise.
Uređaj koristite tako da uvek bezbedno možete
upravljati svojim vozilom. Ako se dvoumite,
zaustavite vozilo i podesite uređaj dok vozilo
stoji.
7
TP100EE_lo_SE.indd 7
01.09.2008 10:45:55 Uhr
Bezbednosna uputstva | Prvo korišćenje
Napomene za rukovanje
CD-om/DVD-om
Prvo korišćenje
Uz uređaj se isporučuje CD/DVD koji sadrži softver
za navigaciju i mape. Da biste zaštitili CD/DVD
od prljanja i oštećenja pridržavajte se sledećih
uputstava:
Čuvajte CD/DVD u njihovom omotu. CD/
DVD držite samo za ivicu.
Sadržaj paketa
CD/DVD u omotu nemojte izlagati
direktnoj sunčevoj svetlosti.
Koristite samo čist CD/DVD. Ako je
potrebno čistite CD/DVD mekom, glatkom
krpom i to od unutrašnjosti ka spolja.
CD/DVD nikako nemojte čistiti kružnim
pokretima.
Nemojte koristiti rastvarače, čak ni na
štampanoj strani CD-a/DVD-a.
Uputstvo za čišćenje
Displej čistite suvom, mekom krpom.
Voda i druge tečnosti mogu uništiti
displej.
Za čišćenje kućišta uređaja nemojte
koristiti jake rastvarače. Koristite
isključivo navlaženu krpu koja ne ostavlja
dlačice.
Uputstva za odlaganje
Za odlaganje starog uređaja koristite sisteme
za vraćanje i sakupljanje koji su Vam na
raspolaganju.
Istrošene baterije nemojte bacati u kućno
smeće, već ih predajte u odgovarajućem
sabirnom centru.
Paket sadrži sledeće delove:
• Uređaj za navigaciju
• Vakuumski nosač
• Kabl za punjenje za upaljač
• Uputstva za rukovanje
• DVD sa rezervnom kopijom
Napomena:
Preporučujemo da koristite originalnu
Blaupunkt dodatnu opremu (www.blaupunkt.
com).
Zaštitna folija za ekran
Pre prvog korišćenja uklonite zaštitnu foliju
pažljivo sa ekrana.
Punjenje baterije
Baterija se može isprazniti dok uređaj za navigaciju
radi. Napunite bateriju pre upotrebe uređaja.
OPASNOST!
Neodgovarajući punjači mogu oštetiti baterije.
Koristite samo originalne Blaupunktove punjače za
rad i punjenje kako bi se baterija pravilno napunila
i kako biste je zaštitili od prenapona.
U zavisnosti od načina korišćenja uređaj može
raditi do 3 sata sa ugrađenom baterijom. Period
punjenja traje 2 do 3 sata. Napunjenost baterije
prikazana je na prikazu mape za navigaciju dole
levo.
Gornji simbol na mapi pokazuje
napunjenost baterije.
Ako je napunjenost baterije veoma slaba, uređaj
za navigaciju će Vas o tome obavestiti.
쏅 Priključite mrežni uređaj ili kabl za napajanje
za upaljač u utičnicu za punjenje.
8
TP100EE_lo_SE.indd 8
01.09.2008 10:45:55 Uhr
Prvo korišćenje | Montiranje u vozilu
Napomena:
Baterija ima je opremljena zaštitom od
pregrevanja usled prejakog napona. Zaštita
sprečava da se baterija puni na temperaturi
sredine koja je viša od 45 °C.
Uključivanje uređaja
Napomena:
Režim se može promeniti u svakom trenutku
(poglavlja „Rukovanje menijem“, „Prost
režim/Napredni režim“).
쏅 Pritisnite na jedan od tastera kako biste
izabrali režim:
– Simple Mode (Prost režim):
Jednostavno rukovanje za brzo unošenje
odrednica. Prikaz najznačajnijih funkcija
i podešenja. Za najčešće korišćena
podešenja određene su vrednosti koje su
optimalne za korišćenje uređaja.
– Advanced Mode (Napredni režim):
Pristup
dodatnim
funkcijama
i podešenjima uređaja (u ovom uputstvu
označenih sa „*“).
A
Montiranje u vozilu
쏅 Pritisnite i zadržite prekidač za uključivanje/
isključivanje duže od 3 sekundi.
Podešavanje jezika
Ako uređaj uključujete prvi put, pojaviće se prozor
za dijalog u kome možete izabrati jezik i glas za
navigaciju:
쏅 U prozoru izaberite željeni jezik i glas.
쏅 Pratite uputstva.
Jezik se učitava. Na ekranu će se pojaviti
ugovor o licenci (EULA).
쏅 Pritisnite taster Accept (Prihvati) da
potvrdite unos.
Biranje prostog režima/naprednog
režima
Nakon što se podesili jezik i potvrdili prhvatanje
ugovora o licenci, ponudiće Vam se dva režima
rada.
Za privremeno montiranje u vozilu uređaj
za navigaciju ima nosač za pričvršćivanje na
vetrobranu.
OPASNOST!
Montiranje uređaja na neprikladnom
mestu može prouzrokovati povrede
Uređaj za navigaciju postavite tako da Vam ne
ometa vidik i da Vam ne odvraća pažnju od
saobraćaja.
Ne postavljajte uređaj u oblasti koju pokrivaju
vazdušni jastuci.
Vodite računa da uređaj prilikom naglog kočenja
ne povredi putnike u vozilu.
Redovno proveravajte da li je nosač dobro
pričvršćen. Nosač može popustiti usled promena
u temperaturi sredine.
Postavljanje vakuumskog nosača
쏅 Pronađite u vozilu podogno mesto za
montiranje.
Da bi držanje bilo optimalno vetrobran mora
biti očišćen od prašine i masnoća. Očistite
vetrobran ako je potrebno krpom za čišćenje
stakla.
9
TP100EE_lo_SE.indd 9
01.09.2008 10:45:55 Uhr
Montiranje u vozilu | Uključivanje/isključivanje
쏅 Pritisnite vakuumsku gumicu nosača na
vetrobran.
쏅 Povucite polugu na držaču u pravcu
vetrobrana.
Postavite nosač
Vakuumski držač ima dva žleba za nosač.
쏅 Umetnite nosač u žleb i vucite dok se ne
zakoči.
Skidanje vakuumskog nosača
Ukoliko menjate vozilo, veoma jednostavno
možete skinuti držač.
쏅 Povucite polugu na držaču u pravcu od
vetrobrana.
쏅 Pažljivo odlepite gumicu sa vetrobrana prvo
po ivici, tako da vazduh može da uđe između
gumice i stakla.
쏅 Pažljivo odvojite gumicu od vetrobrana.
Uključivanje/isključivanje
Pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje
možete uključiti i isključiti uređaj ili otvoriti glavni
meni.
Uključivanje
쏅 Pritisnite i zadržite prekidač za uključivanje/
isključivanje duže od 3 sekundi.
Isključivanje
Stavite uređaj na nosač
Uređaj sa donje strane ima udubljenja i sa zadnje
strane jedno udubljenje za postavljanje na nosač.
쏅 Umetnite prvo donju stranu uređaja i pritisnite
ga unazad.
Mora se čuti kada stezaljka nosača nalegne sa
zadnje strane uređaja.
쏅 Ispravite držač.
Vađenje uređaja
쏅 Pritisnite stezaljke na dole.
Uređaj se oslobađa iz držača.
쏅 Izvadite uređaj.
쏅 Pritisnite i zadržite prekidač za uključivanje/
isključivanje duže od 3 sekundi.
Uređaj zatim prelazi u stanje mirovanja i
ostaje spreman za rad. Tek nakon 20 minuta
se potpuno isključuju sve funkcije.
Napomena:
Čak i kada je isključen uređaj koristi malu
količinu energije. Ako nakon dužeg vremena
opet želite da koristite uređaj, možda ćete
morati da napunite bateriju.
Resetovanje
Ukoliko uređaj ne funkcioniše pravilno, često Vam
može pomoći resetovanje, odnosno vraćanje na
fabrička podešenja.
쏅 Pritisnite i zadržite prekidač za uključivanje/
isključivanje duže od 14 sekundi.
Uređaj se isključuje i automatski ponovo
uključuje.
10
TP100EE_lo_SE.indd 10
01.09.2008 10:45:55 Uhr
Rukovanje menijima
Rukovanje menijima
Prost režim/napredni režim
Za rukovanje uređajem na raspolaganju su Vam
dva režima: jednostavan režim za brzo unošenje
cilja i napredan režim sa mnogo dodatnih
podešenja i funkcija. Režim se u svakom trenutku
može promeniti.
Napomena:
Dodatna podešenja i funkcije u naprednom
režimu označeni su u ovom uputstvu znakom
„*“.
Priloženo krakto uputstvo sadrži detaljna
uputstva za prost režim.
Promena režima
쏅
U glavnom meniju pritisnite simbol.
Meni Navigation Menu (Meni za
navigaciju) se pojavljuje na ekranu.
쏅
U meniju za navigaciju pritisnite
simbol.
Meni Settings (Podešenja) se
pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritisnite taster Advanced Mode (Napredni
režim) da biste izabrali napredni režim rada.
-ili쏅 Pritisnite taster Simple Mode (Prost režim)
da biste izabrali prost režim rada.
Glavni meni
Iz glavnog menija možete pristupiti navigaciji i
podešenjima.
쏅 Kratko pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje za pristup svakom od menija u
glavnom meniju.
Meni za navigaciju
Ako ste izabrali napredni režim rada, imate na
raspolaganju dodatne funkcije u naprednim
menijima Route (Putanja) i Manage (Upravljanje).
U glavnom meniju pritisnite simbol.
쏅
Meni Navigation Menu (Meni za
navigaciju) se pojavljuje na ekranu.
Napredni meni Route*
Meniju Route (Putanja) možete pristupiti
ako ste već uneli odredište ili ste isplanirali
putanju sa više međuodredišta.
U meniju Route (Putanja) nalaze es
pregled i dodatne funkcije za izračunate
putanje. Putanje možete dorađivati ili
„preleteti“ u ovom meniju. Objašnjenje se
nalazi u poglavljima „Planiranje putanje“ i
„Preletanje/Simulacija“.
Napredni meni Upravljanje *
U meniju Manage (Upravljanje) možete
menjati snimljene putanje i upravljati
svim snimljenim putanjama. Između
ostalog možete raditi sa poslednjim
odredištim i omiljenim odredištima, birati
POI i menjati snimljene kriterijume
pretrage za POI (specijalna odredišta).
Objašnjenje se nalazi u poglavljima
„Upravljanje“ i „POI-Upravljanje“.
11
TP100EE_lo_SE.indd 11
01.09.2008 10:45:57 Uhr
Rukovanje menijima | Podaci o GPS-u
Tasteri
Pritiskom na ovaj taster možete izaći iz
prethodno izabranih menija.
Pritiskom na ovaj taster možete izabrati
sledeću stranicu u meniju.
Done (OK): Pritisnitena ovaj taster da biste
potvrdili unos ili podešenje.
쏅 Za preuzimanje unosa, pritisnite njegov naziv
na ekranu.
Podaci o GPS-u
GPS (Global Positioning System, globalni sistem
pozicioniranja) omogućava navigaciju i lociranje
na celom svetu uz pomoć satelita za određivanje
pozicije.
Tastatura
Rad GPS-a
Ako je neophodno uneti tekst (npr. kod unosa
odredišta), na displeju se prikazuje virtuelna
tastatura. Preko nje možete prstom uneti tekst.
Na tastaturi se nalaze sledeći tasteri:
Brisanje poslednjeg karaktera
Uređaj za navigaciju dobija podatke o trenutnoj
poziciji Vašeg vozila preko GPS prijemnika i
upoređuje ove koordinate sa Vašim mapama.
Mape sadrže koordinate specijalnih odredišta,
ulica i mesta koje možete videti na displeju uređaja
za navigaciju. Tako uređaj izračunava putanju do
Vašeg unetog odredišta.
Unos razmaka
Prikaz podataka o GPS-u
Biranje velikih/malih slova
Prikaz specijalnih karaktera
Podešavanje rasporeda na tastaturi
prema regionu
Tokom unosa uređaj, ako je moguće, automatski
dodaje karaktere i nudi slova na tastaturi koja bi
logično mogla da budu sledeća.
Liste
Informacije o GPS prijemu uređaja, o Vašoj
trenutnoj poziciji i brzini kretanja nalaze se u
meniju GPS Info (GPS Info).
쏅 U meniju Navigation Menu (Meni za navigaciju)
pritisnite taster Map (Mapa).
Na ekranu se prikazuje mapa.
Pritisnite simbol.
쏅
Meni Quick Menu (Brzi meni) se
pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritisnite taster GPS (GPS).
Meni GPS-Data (GPS podaci) se pojavljuje na
ekranu.
Često možete pozvati liste sa kojih možete izabrati
unos (npr. odredište). Ako, na primer, ne unesete
ceo naziv mesta, prikazaće se lista sa mogućim
rešenjima.
Za prikaz liste sa dodatnim mogućim unosima,
pritisnite taster Done (Ok). Duže liste zahtevaju
duže vreme učitavanja.
쏅
Pritisnite jedan od tastera za
prelistavanje liste.
12
TP100EE_lo_SE.indd 12
01.09.2008 10:45:57 Uhr
Podaci o GPS-u | Unošenje osnovnih podešenja
U ovom meniju možete pronaći sledeće
informacije:
– Accuracy (Preciznost): Jačina signala
GPS satelita
– Pored toga nalaze se skale koje prikazuju
broj GPS satelita čiji signal uređaj prima
(boja ukazuje na jačinu signala).
Za
navigaciju je potreban signal najmanje 3
satelita.
(Geografska
– Latitude/Longitude
širina/dužina): Aktuelna pozicija u
stepenima geografske dužine i širine
– Elevation (Nadmorska visina): Aktuelna
nadmorska visina
– Speed (Brzina): Aktuelna brzina kretanja
vozila
– Time (GPS vreme): Aktuelno vreme koje
šalje GPS satelit
Napomena:
Građevine, tuneli i uticaji spoljne sredine
mogu ometati vidik ka nebu i tako ometati
uređaj za navigaciju u prijemu GPS signala.
Unošenje osnovnih podešenja
Pre pokretanja navođenja do cilja, unesite ova
osnovna podešenja:
• Podesite odgovarajuću vremensku zonu
za svoju lokaciju, kako bi Vas uređaj tokom
navigacije tačno obavestio o vremenu
dolaska.
• Aktivirajte opciju za unos PIN-a kako biste
sprečili neovlašćeno korišćenje uređaja.
Podešavanje vremenske zone
쏅
U glavnom meniju pritisnite
simbol.
Meni Settings (Podešenja) se
pojavljuje na ekranu.
쏅
Pritisnite simbol.
Meni Time (Vreme) se pojavljuje na
ekranu.
Pritisnite simbol.
Na ekranu se pojavljuje lista sa
vremenskim zonama koje imate na
raspolaganju.
Na listi izaberite važeću vremensku zonu za
svoju poziciju.
Napomena:
Izbor Vam olakšavaju glavni gradovi država u
datoj vremenskoj zoni. „GMT“ označava vreme
po Griniču, srednje Sunčevo vreme na nultom
meridijanu bez računanja letnjeg vremena.
Pritisnite taster OK.
Pritisnite simbol za izbor formata
prikaza od 24 ili 12 časova.
쏅
쏅
쏅
쏅
13
TP100EE_lo_SE.indd 13
01.09.2008 10:45:58 Uhr
Unošenje osnovnih podešenja
쏅
Pritisnite simbol za aktiviranje
(štiklirano) ili deaktiviranje (nije
štiklirano)
letnjeg
računanja
vremena.
Napomena:
Ako je na Vašoj poziciji vreme pomereno ili
ako pređete u drugu vremensku zonu, morate
ponovo uneti ova podešenja.
Pritisnite taster za ponovno
쏅
napuštanje menija.
Aktiviranje upita o PIN-u
Opcija unosa PIN-a omogućava Vam da zabranite
korišćenje uređaja neovlašćenim licima. Svaki put
kada se uređaj uključi, moraćete da unesete svoj
PIN (Personal Identity Number, lični identifikacioni
broj) koji ste sami odredili. PIN možete promeniti
u svakom trenutku. Ako zaboravite PIN, možete
ponovo otključati uređaj unošenjem PUK-a
(Personal Unblocking Key, lični kod za deblokadu),
koji sami određujete. PUK se ne može menjati.
Napomena:
Prilikom unosa PIN-a imate samo 3 pokušaja
a nakon ta 3 pokušaja moraćete da unesete
ispravan PUK. Ako i po treći put unesete
pogrešan PUK, uređaj će se potpuno blokirati
i tada ćete morati da ga odnesete u Blaupunkt
servis.
Određivanje upita o PIN-u
U glavnom meniju pritisnite
쏅
simbol.
Meni Settings (Podešenja) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
쏅
Meni Anti Theft Protection (Zaštita
od krađe) se pojavljuje na ekranu.
taster
Protection
Setup
쏅 Pritisnite
(Podešavanje zaštite).
쏅 Pritisnite taster OK.
Pojaviće se upit o PIN-u.
쏅 Pratite uputstva i unesite PIN po svom
izboru.
쏅 Pritisnite taster OK.
Nakon prvog unošenja PIN-a sledi zahtev da se
unese PUK. PUK služi za deblokiranje uređaja
ukoliko zaboravite svoj PIN.
쏅 Pratite uputstva i unesite PUK po svom
izboru.
쏅 Pritisnite taster OK.
Da bi Vaš PUK bio bezbedan:
쏅 Prijavite se na Internetu na adresi http://puk.
blaupunkt.com i pratite uputstva.
Blokiranje/deblokiranje uređaja
Pretpostavka:
• Aktivirali ste opciju za unos PIN-a.
쏅 U meniju Anti Theft Protection (Zaštita od
krađe) pritisnite taster Protection Setup
(Podešavanje zaštite) kako biste blokirali
(štiklirano) ili deblokirali (nije štiklirano)
uređaj.
Pojaviće se upit o PIN-u.
쏅 Unesite svoj PIN.
쏅 Pritisnite taster OK.
Promena PIN-a
쏅 U meniju Anti Theft Protection (Zaštita od
krađe) pritisnite taster Change PIN Code
(Promena PIN koda).
Pojaviće se upit o PIN-u.
쏅 Pratite uputstva i unesite novi PIN po svom
izboru.
쏅 Pritisnite taster OK.
14
TP100EE_lo_SE.indd 14
01.09.2008 10:45:58 Uhr
Navigacija
Navigacija
Uređaj za navigaciju Vas kao vozača ne oslobađa
odgovornosti za ispravno i bezbedno ponašanje u
drumskom saobraćaju.
Unos adrese
Pritisnite simbol.
쏅
Meni Find Address (Pronađi adresu)
se pojavljuje na ekranu.
OPASNOST!
Neobraćanje pažnje na situaciju u
saobraćaju može dovesti do nezgode.
Nemojte rukovati uređajem u toku vožnje.
Displej gledajte isključivo ukoliko je situacija u
saobraćaju bezbedna.
Napomene:
• Najbolje je da putanju kretanja isplanirate
pre nego što krenete na put.
• Prvo unesite osnovna podešenja.
Pokretanje navigacije
쏅
U glavnom meniju pritisnite
simbol.
Meni Navigation Menu (Meni
za navigaciju) se pojavljuje na
ekranu.
Iz ovog menija možete direktno
izabrati opciju za prikaz mape ili
unos odredišta.
Unos odredišta (Meni za
pretraživanje)
Kod unosa odredišta imate mogućnost da unesete
adresu, da izaberete odredište iz memorije
(Omiljena odredišta), da izaberete jedno od
poslednjih odredišta, da unesete koordinate* ili
da izaberete specijalno odredište (POI).
쏅
U meniju Navigation Menu (Meni za
navigaciju) pritisnite simbol.
Meni Find Menu (Meni za pretragu) se
pojavljuje na ekranu.
Napomena:
Možete izabrati samo ona mesta (države,
gradove, ulice, kućne brojeve, specijalna
odredišta) koja se nalaze na mapama.
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
Napomena:
Unos države, grada i ulice ne mora se svaki put
iznova unositi. Samo ako se Vaš cilj nalazi na
drugačijem mestu nego ranije morate iznova
uneti adresu odredišta.
Pritisnite taster <Country> (<Država>), za
izbor neke druge države.
Pritisnite taster <City> (<Grad>) i unesite
grad ili poštanski broj.
-iliPritisnite simbol za pozivanje
liste sa gradovima koje ste
poslednje uneli.
Izaberite grad sa liste.
Pritisnite taster City Centre (Centar grada)
da izaberete centar grada.
-iliPritisnite taster <Street Name> (<Ulični
broj>) i unesite ulicu.
Pritisnite taster <House Number> (<Kućni
broj>) i unesite kućni broj.
-iliPritisnite taster Street Midpoint (Sredina
ulice) da izaberete središnju tačku ulice koju
ste izabrali za odredište.
15
TP100EE_lo_SE.indd 15
01.09.2008 10:45:58 Uhr
Navigacija
-ili쏅 Pritisnite taster Intersection (Raskrsnica) i
unesite naziv ulice koja se ukršta sa unetom
ulicom.
Na ekranu se prikazuje mapa.
쏅 Pritisnite taster Set as Destination (Izaberi
za odredište).
Izračunava se putanja i uređaj počinje sa
navođenjem do odredišta.
Napomene:
• Nakon unošenja odredišta imate
mogućnost da pokrenete navođenje
do odredišta ili da, na primer, snimite
odredište. Više o ovome pročitajte u
poglavlju „Dodatne funkcije nakon unosa
odredišta“.
• Navođenje do odredišta počinje čim uređaj
primi GPS signal.
Preuzimanje odredišta iz liste Omiljena
odredišta
Pretpostavka:
• Prethodno ste snimili najmanje jedno
odredište kao omiljeno (poglavlje „Dodatne
funkcije nakon unosa odredišta“).
Pritisnite simbol.
쏅
Meni Favourites (Omiljena odredišta)
se pojavljuje na ekranu.
쏅 Izaberite željeno odredište.
Na displeju se prikazuje adresa odredišta.
쏅 Pritisnite taster Set as Destination (Izaberi
za odredište) da bi navođenje do odredišta
počelo.
Preuzimanje jednog od poslednjih odredišta
쏅
Pritisnite simbol.
Meni History (Poslednja odredišta)
se pojavljuje na ekranu.
쏅 Izaberite željeno odredište.
Na displeju se prikazuje adresa odredišta.
쏅 Pritisnite taster Set as Destination (Izaberi
za odredište) da bi navođenje do odredišta
počelo.
Unos koordinata *
Dostupno samo u naprednom režimu:
Pritisnite simbol.
쏅
Meni Coordinate Input (Unos
koordinata) se pojavljuje na ekranu.
Kao primer prikazuje se koordinata
u stepenima geografske širine i
dužine.
쏅 Pritisnite taster Coordinate Display Format
(Format prikaza koordinata) da biste
izabrali između decimalnog i GMS formata
(Stepen, Minuti i Sekunde) koordinata.
쏅 Pritisnite direktno na stepen geografske širine
da biste ga izmenili.
Pomoću tastera N/S (N/S) izaberite severnu
ili južnu geografsku širinu.
쏅 Pritisnite direktno na stepen geografske
dužine da biste ga izmenili.
Pomoću tastera E/W (O/W) izaberite istočnu
i zapadnu geografsku dužinu.
쏅 Pritisnite taster Done (OK).
쏅 Pritisnite taster Set as Destination (Izaberi
za odredište) da bi navođenje do odredišta
počelo.
Preuzimanje odredišta sa mape*
Dostupno samo u naprednom režimu:
쏅 Pritisnite taster Plan on Map (Planiranje na
mapi).
Na ekranu se prikazuje mapa.
쏅 Pomerajte i menjajte veličinu mape prema
uputstvima datim u poglavlju „Rad sa
mapom“.
쏅 Izaberite željeno mesto ili ulicu.
Mesto će se označiti i njegov naziv će biti
prikazan u donjem delu liste na displeju.
쏅 Pritisnite jedan od tastera da biste izabrali
mesto kao odredište ili kao međuodredište na
putanji:
– Add Start (Dodavanje početka):
Određivanje mesta za odredište
navođenja i pokretanje navođenja
16
TP100EE_lo_SE.indd 16
01.09.2008 10:45:58 Uhr
Navigacija
Insert Via (Novo međuodredište):
Dodavanje
mesta
putanji
kao
međuodredišta
– Continue (Nastavak): Dodavanje mesta
kao međuodredišta aktuelnoj putanji. Na
mapi se kao međuodredišta ili odredišta
mogu uneti i dodatna mesta.
– Remove (Brisanje): Kada označite
odredište, prikazuje se taster. Cilj se
briše.
쏅 Pritisnite taster Set as Destination (Izaberi
za odredište)da bi navođenje do odredišta
počelo.
–
Specijalna odredišta (POI)
Specijalna odredišta - skraćeno POI (Points of
interest) - su konkretna mesta kao što su npr.
parkinzi i pumpe za gorivo, koja su učitana u
mape.
U meniju Find Menu (Meni za
쏅
pretragu) pritisnite taster.
Meni Where to search? (Gde želite da
tražite?) se prikazuje na ekranu.
Biranje specijalnog odredišta u određenom
mestu
U meniju Where to search? (Gde
쏅
želite da tražite?) pritisnite simbol.
Meni Find POI By Address
(Pretraživanje POI po adresi) se
pojavljuje na ekranu.
쏅 Unesite adresu (poglavlje „Unos adrese“).
쏅 Izaberite kategoriju specijalnog odredišta.
쏅 Izaberite specijalno odredište.
쏅 Pritisnite taster Set as Destination (Izaberi
za odredište) da bi navođenje do odredišta
počelo.
Biranje specijalnog odredišta u blizini, u
okolini odredišta ili na putanji
U meniju Where to search? (Gde
쏅
želite da tražite?) pritisnite simbol za
traženje specijalnog odredišta u
blizini svoje pozicije.
-iliU meniju Where to search? (Gde
쏅
želite da tražite?) pritisnite simbol za
traženje specijalnog odredišta u
blizini odredišta.
Napomena:
Kao oblast oko odredišta uzima se odredište
za koje je poslednji put pokrenuto navođenje.
-iliU meniju Where to search? (Gde
쏅
želite da tražite?) pritisnite simbol za
traženje specijalnog odredišta na
važećoj izabranoj putanji kretanja.
쏅 Izaberite kategoriju specijalnog odredišta.
쏅 Izaberite specijalno odredište.
쏅 Pritisnite taster Set as Destination (Izaberi
za odredište)da bi navođenje do odredišta
počelo.
Biranje specijalnog odredišta na mapi
U meniju Where to search? (Gde
쏅
želite da tražite?) pritisnite simbol.
Na ekranu se prikazuje mapa.
쏅 Pomerajte i menjajte veličinu mape prema
uputstvima datim u poglavlju „Rad sa
mapom“.
쏅 Izaberite željeno mesto.
Mesto će se označiti i njegov naziv će biti
prikazan u donjem delu liste na displeju.
쏅 Pritisnite taster OK.
쏅 Izaberite kategoriju specijalnog odredišta.
쏅 Izaberite specijalno odredište.
쏅 Pritisnite taster Set as Destination (Izaberi
za odredište) da bi navođenje do odredišta
počelo.
17
TP100EE_lo_SE.indd 17
01.09.2008 10:45:58 Uhr
Navigacija | Planiranje putanje
Biranje specijalnog odredišta na osnovu
snimljenih kriterijuma
Kriterijumi pretrage omogućavaju brzo traženje
specijalnih odredišta. Specijalna odredišta su
podeljena u posebne kategorije, npr. parkirališta,
kupovina i ishrana.
쏅 U meniju Where to search? (Gde želite da
tražite?) pritisnite taster Saved Search
Criteria (Snimljeni kriterijumi pretrage).
쏅 Izaberite jedan od snimljenih kriterijuma.
Na ekranu se prikazuje lista sa odgovarajućim
specijalnim odredištima.
쏅 Izaberite željeno specijalno odredište.
Na ekranu se prikazuje mapa.
쏅 Pritisnite taster Set as Destination (Postavi
za odredište) da bi navođenje do odredišta
počelo.
Planiranje putanje *
Pretpostavka:
• Uneli ste odredište i pokrenuli navođenje do
odredišta
Ručni unos putanje
Ako želite da unesete drugu putanju sa pozicijom
koja je drugačija od vaše trenutne GPS pozicije,
postupite na sledeći način:
Putanju unosite kao i obično u opciji za unos
odredišta.
쏅 Unesite adresu (poglavlje „Unos odredišta“).
Napomena:
Omiljena odredišta možete uneti kao adrese i
obrađivati ih u toku planiranja putanje.
쏅 Na mapi pritisnite taster More Options (Još
opcija).
쏅 Pritisnite taster Set as Start (Izaberi za
početak).
Izabrana adresa se postavlja za početnu tačku
putanje.
쏅 Kao međuodredište ili konačno odredište
možete postaviti još neku od adresa.
쏅 Na mapi pritisnite taster Set as Destination
(Izaberi za odredište) da postavite izabranu
adresu kao odredište.
-ili쏅 Na mapi pritisnite taster More Options (Još
opcija).
쏅 Pritisnite taster Insert as Via (Ubaciti kao
međuodredište) da ubacite izabranu adresu
kao međuodredište.
Pokretanje planiranja putanje
쏅
U meniju za navigaciju pritisnite
simbol.
Meni Route (Putanja) se pojavljuje na
ekranu.
18
TP100EE_lo_SE.indd 18
01.09.2008 10:45:58 Uhr
Planiranje putanje
–
Informacije o putanji
Meni Route Information (Informacije o putanji)
sadrži informacije o putanji, npr. o trajanju vožnje i
rastojanju na osnovu aktulenih podešenja putanje
(Metoda).
Pritisnite simbol.
쏅
Meni Route Information (Informacije
o putanji) se pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritisnite taster Plan on Map (Planiranje na
mapi) za prikaz putanje na mapi.
taster
Start
Navigating
쏅 Pritisnite
(Pokretanje navigacije) za pokretanje
navođenja do odredišta.
Pritisnite taster za napuštanje
쏅
menija.
-ili쏅 Pritisnite taster Delete Route (Brisanje
putanje) za brisanje aktuelne putanje.
-ili쏅 Pritisnite taster Settings (Podešenja)
ukoliko želite da izmenite podešenja
putanje.
Meni Route Settings (Podešenja putanje) se
pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritisnite taster Vehicle (Vozilo) za izbor
profila brzine kretanja.
Profil „Hitan slučaj“ je namenjen specijalno za
vozila hitnih službi i vodi Vas i jednosmernim
ulicama ili specijalnim putevima.
쏅 Pritisnite taster Road Types Used for Route
Planning (Izbor vrsta ulica) da u putanju
uključite (štiklirano) ili iz nje isključite (nije
štiklirano) određene vrste ulica.
쏅 Pritisnite taster Route Calculation Method
(Metoda izračunavanja putanje) da
izaberete način izračunavanja putanje:
– Fast (Brza): Izračunava se putanja sa
najkraćim trajanjem vožnje.
–
–
쏅
Short (Kratka): Izračunava se putanja sa
najkraćim rastojanjem.
Easy (Laka): Izračunava se putanja sa
najjednostavnijim navođenjem i sa veoma
malo raskrsnica.
Economical (Ekonomična): Izračunava
se putanja sa najmanjim mogućim
troškovima (u smislu potrošnje goriva).
Pritisnite taster za napuštanje
menija.
Plan putovanja
U meniju Itinery (Plan putovanja) možete uključiti
prikaz pregleda putanje.
Pritisnite simbol.
쏅
Meni Itinery (Plan putovanja) se
pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritisnite taster Modus (Mod) da izaberete
između prikaza „Plan putovanja“, „Detaljna
uputstva“ i „Lista ulica“.
Pritisnite taster za napuštanje
쏅
menija.
Izmena putanje
쏅
Pritisnite simbol.
Prikazuju se tačke u okviru putanje.
쏅 Pritisnite tačku na putanji koju želite da
pomerite ili izbrišete.
Pritisnite taster ukoliko želite da
쏅
odredište pomerite na gore ili na
dole na listi međuodredišta.
-ili쏅 Pritisnite taster Remove (Brisanje) da
obrišete tačku putanje.
-ili쏅 Pritisnite taster Optimise (Optimizovanje)
za optimizovanje putanje.
Pritisnite taster za napuštanje
쏅
menija.
19
TP100EE_lo_SE.indd 19
01.09.2008 10:45:58 Uhr
Planiranje putanje | Preletanje/Simulacija
Snimanje putanje
Preletanje/Simulacija *
쏅
Jednostavno isplanirajte svoje putovanje od kuće
i pogledajte pregled deonice i trajanja vožnje i bez prijema GPS signala.
Izaberite opciju Preletanje ili Simulacija: Preletanje
se sastoji od brzog prikaza putanje bez glasovnih
obaveštenja. Ako izaberete opciju simulacije,
putanja će biti prikazana zajedno sa glasovnim
obaveštenjima i stvarnom brzinom kretanja.
Pritisnite simbol ukoliko želite da
snimite putanju.
Na ekranu se prikazuje tastatura.
쏅 Unesite naziv putanje.
쏅 Pritisnite taster Done (OK).
Putanja će biti sačuvana pod unetim
nazivom.
Učitavanje putanje
Pretpostavka:
• Snimili ste najmanje jednu putanju (Poglavlje
„Snimanje putanje“).
Napomena:
Ako učitate neku od snimljenih putanja,
aktuelna putanja se odbacuje.
Pritisnite simbol.
쏅
Prikazuje se lista snimljenih putanja.
쏅 Na listi izaberite putanju koju želite da
učitate.
Brisanje putanje
쏅
Pritisnite simbol.
Na ekranu će se pojaviti pitanje.
쏅 Pritisnite taster Yes (Da) za brisanje putanje.
Pokretanje preletanja/simulacije
Pretpostavka:
• Isplanirali ste putanju (Poglavlje „Planiranje
putanje“).
• Ako nemate prijem GPS signala, morate
odrediti početnu poziciju (Poglavlje
„Planiranje putanje“).
쏅 U meniju Route Menu (Meni putanje) pritisnite
taster Fly Over (Preletanje) da biste
„preleteli“ putanju.
-ili쏅 U meniju Route Menu (Meni putanje)
pritisnite taster Simulate (Simulacija) da
biste pokrenuli simulaciju putanje sa svim
glasovnim obaveštenjima.
Napomena:
U toku simulacije/preletanja imate iste
mogućnosti kao i u toku stvarnog navođenja
do odredišta (Poglavlje „Prikaz mape u toku
navođenja do odredišta“).
Nakon simulacije/preletanja meni Route
Menu (Meni putanje) se prikazuje na ekranu.
Prekidanje preletanja/simulacije
쏅 U prikazu mape pritisnite taster Stop (Stop).
20
TP100EE_lo_SE.indd 20
01.09.2008 10:45:59 Uhr
Dodatne funkcije nakon unosa odredišta
Dodatne funkcije nakon unosa
odredišta
Pretpostavke:
• Uneli ste odredište prema uputstvima
opisanim u poglavlju „Unos odredišta“.
-ili• Izabrali ste specijalno odredište prema
uputstvima datim u poglavlju „Specijalna
odredišta“.
-ili• Izabrali ste na mapi poziciju, u skladu sa
uputstvima datim u poglavlju „Rad sa mapom“,
„Tasteri na mapi“.
Na ekranu se prikazuje mapa.
쏅 Pritisnite taster Set as Destination (Izaberi
za odredište) da bi navođenje do odredišta
počelo.
-ili쏅 Dostupno samo u naprednom režimu:
Pritisnite taster Insert Via (Ubaciti kao
međuodredište)* da ubacite mesto kao
međuodredište.
쏅
쏅
쏅
쏅
Napomena:
Međuodredište se može uneti samo ako ste
prethodno odredili konačno odredište.
-iliDostupno samo u naprednom režimu:
Pritisnite taster Place Pin (Nova čioda)* za
pokretanje navođenja do odredišta.
-iliPritisnite taster More Options (Još opcija)*za
prikaz dodatnih tastera.
-iliDostupno samo u naprednom režimu:
Pritisnite taster Routing Methods (Varijante
putanje)* za prikaz izračunate putanje na
osnovu dostupnih varijanti putanje.
Izaberite putanju koja nabolje odgovara Vašim
potrebama.
-ili-
쏅 Dostupno samo u naprednom režimu:
Pritisnite taster Set as Start (Izaberi za
početak)* za postavljanje izabrane adrese za
početnu tačku putanje.
-ili쏅 Dostupno samo u naprednom režimu:
Pritisnite taster Continue (Nastavak)*, da
postavite izabranu adresu kao poslednje
odredište putanje.
Staro odredište se zadržava kao
međuodredište.
-ili쏅 Dostupno samo u naprednom režimu:
Pritisnite taster Save as POI (Novi POI)* da
snimite izabranu adresu kao POI.
-ili쏅 Dostupno samo u naprednom režimu:
Pritisnite taster Save as Camera (Snimi kao
kameru)* da snimite izabranu adresu kao
mesto na kome se nalazi kamera za praćenje
saobraćaja.
-ili쏅 Dostupno samo u naprednom režimu:
Pritisnite taster Add to Favourites (Dodaj
u omiljena odredišta)* da snimite izabranu
adresu kao omiljeno odredište.
Napomena:
Ponuda funkcija zavisi od toga da li ste već
uneli odredište ili unosite novo odredište.
Tasteri koji su dostupni samo u naprednom
režimu imaju oznaku „*“.
Snimanje odredišta
Postoje dve liste u kojima se snimaju odredišta:
• U listi Omiljena odredišta
• U listi Poslednja odredišta
Svi ciljevi do kojih ste ranije pokretali navođenje
se automatski snimaju u listi Poslednja odredišta.
U ovoj listi se čuva poslednjih 100 odredišta.
Svako uneto odredište i odredišta u listi Poslednja
odredišta mogu se trajno snimiti u listi Omiljena
odredišta. Ovo je naročito korisno ukoliko želite
često da koristite ovo odredište.
21
TP100EE_lo_SE.indd 21
01.09.2008 10:45:59 Uhr
Dodatne funkcije nakon unosa odredišta
Nazivi odredišta u listi Omiljena odredišta mogu se
menjati (Poglavlje „Upravljanje“).
Odredište možete izbrisati iz obe liste (Poglavlje
„Upravljanje“).
쏅
Snimanje unetog odredišta/jednog od
poslednjih odredišta kao omiljenog
Pretpostavka:
• Uneli ste odredište prema uputstvima
opisanim u poglavlju „Unos odredišta“.
-ili• Na listi History (Poslednja odredišta) ste
izabrali odredište prema uputstvima datim u
poglavlju „Unos odredišta“.
Na ekranu se prikazuje mapa.
쏅 Pritisnite taster Add to Favourites
(Dodavanje u omiljena odredišta) za
pozivanje dodatnog menija.
Na ekranu se prikazuje lista.
쏅 Izaberite poziciju na listi na kojoj želite da
sačuvate izabranu adresu.
Napomena:
Možete izabrati prazno mesto na listi ili
prepisati preko postojeće stavke u listi.
Na ekranu se prikazuje tastatura.
쏅 Unesite naziv odredišta i pritisnite taster
Done (OK).
Odredište će biti sačuvano pod unetim
nazivom u listi Omiljena odredišta.
쏅
쏅
쏅
쏅
U toku navođenja do odredišta u
prikazu mape pritisnite simbol za
sledeće obaveštenje o pravcu.
Meni Route Information (Informacije
o putanji) se pojavljuje na ekranu.
Pritisnite taster Settings (Podešenja).
Meni Route Settings (Podešenja putanje) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite taster Vehicle (Vozilo) za izbor
profila brzine kretanja.
Profil „Hitan slučaj“ je namenjen specijalno za
vozila hitnih službi i vodi Vas i jednosmernim
ulicama ili specijalnim putevima.
Pritisnite taster Road Types Used for Route
Planning (Izbor vrsta ulica) da u putanju
uključite (štiklirano) ili iz nje isključite (nije
štiklirano) određene vrste ulica.
Pritisnite taster Route Calculation Method
(Metoda izračunavanja putanje) da
izaberete način izračunavanja putanje:
– Fast (Brza): Izračunava se putanja sa
najkraćim trajanjem vožnje.
– Short (Kratka): Izračunava se putanja sa
najkraćim rastojanjem.
– Easy (Laka): Izračunava se putanja sa
najjednostavnijim navođenjem i sa veoma
malo raskrsnica.
– Economical (Ekonomična): Izračunava
se putanja sa najmanjim mogućim
troškovima (u smislu potrošnje goriva).
Unos podešenja za putanju
Meni Route Information (Informacije o putanji)
sadrži informacije o putanji, npr. o trajanju vožnje i
rastojanju na osnovu aktulenih podešenja putanje
(Metoda).
Podešenja putanje možete izmeniti u svakom
trenutku. Ako izmenite podešenje mogu se
promeniti trajanje vožnje i rastojanje.
22
TP100EE_lo_SE.indd 22
01.09.2008 10:45:59 Uhr
Navođenje do odredišta
Navođenje do odredišta
OPASNOST!
Nepoštovanje saobraćajnih propisa
može dovesti do nezgode.
Pridržavajte se preporuka za vožnju samo ukoliko
to dozvoljavaju saobraćajni znaci i propisi. Uređaj
za navigaciju će Vas dovesti do odredišta i kada
morate da skrenete sa planirane putanje.
Napomena:
U svakom trenutku se možete orijentisati
pomoću prikaza mape ili strelica.
Pokretanje navođenja do odredišta
Ako ste pokrenuli navođenje do odredišta,
izračunava se putanja na osnovu Vaših podešenja
(Poglavlje „Unos podešenja za putanju“).
Odredišta se automatski snimaju u „Poslednja
odredišta“ listi.
Pretpostavke:
• Uneli ste odredište prema uputstvima
opisanim u poglavlju „Unos odredišta“.
-ili• Izabrali ste specijalno odredište prema
uputstvima datim u poglavlju „Specijalna
odredišta“.
-ili• Isplanirali ste putanju prema uputstvima
datim u poglavlju „Planiranje putanje“.
쏅 Pritisnite taster Set as Destination (Izaberi
za odredište).
Izračunava se putanja i uređaj počinje sa
navođenjem do odredišta. Na ekranu se
prikazuje mapa.
Napomena:
Navođenje do odredišta počinje ako postoji
prijem GPS signala.
Takozvani „kursor“ predstavlja Vaš
položaj.
Kompas pokazuje trenutni pravac
Vašeg kretanja.
Napomena:
Ako u toku aktivnog navođenja do odredišta
želite da unesete dodatno odredište i
pokrenete navođenje, imate dve mogućnosti:
• Možete uneti odredište kao međuodredište.
Tada će uređaj ponovo izračunati putanju
i postaviti novo međuodredište kao
sledeće.
• Ili možete pokrenuti novo navođenje do
unetog odredišta.
Stizanje na odredište
Čim stignete na odredišnu tačku dobićete poruku
„Stigli ste na svoje odredište“. Tada je na mapi
označena samo još Vaša trenutna pozicija.
Završetak navođenja do odredišta
쏅 Na mapi pritisnite gornju strelicu.
Meni Route Information (Informacije o
putanji) se pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritisnite taster Skip Next Via (Preskakanje
međuodredišta) za zaustavljanje navođenja
do odredišta.
쏅 Pritisnite taster Delete Route (Brisanje
putanje) za zaustavljanje navođenja do
odredišta.
Na ekranu će se pojaviti pitanje.
쏅 Pritisnite Yes (Da) za završetak navođenja do
odredišta.
23
TP100EE_lo_SE.indd 23
01.09.2008 10:45:59 Uhr
Navođenje do odredišta
Na ekranu se prikazuje mapa.
-ili쏅 Pritisnite No (Ne) za nastavak navođenja do
odredišta.
Ometanje prijema GPS signala
Ako u toku navigacije uređaj duže vreme ne prima
GPS signal, navođenje do odredišta se zaustavlja.
Čim se prijem signala ponovo uspostavi, uređaj
automatski prepoznaje da li je Vaša pozicija
promenjena i na osnovu toga ponovo izračunava
putanju. Tada možete lako nastaviti sa navođenjem
do odredišta.
Napomena:
Spoljni uticaji mogu ometati vidik ka nebu i
tako ometati uređaj za navigaciju u prijemu
GPS signala. Više o ovome možete pročitati u
poglavlju „Tabela sa rešenjima problema“.
Glasovna obaveštenja u toku
navođenja do cilja
Prikaz mape u toku navođenja do cilja
U toku navođenja do cilja u prikazu mape imate na
raspolaganju različite vrste pomoći u navigaciji i
informacije o putanji.
OPASNOST!
Neobraćanje pažnje na saobraćajne
znake može dovesti do nezgode.
Informacije na digitalnim mapama ulica mogu biti
neprecizne zbog kratkoročnih izmena (gradilišta,
itd.).
Dodatne informacije, npr. ograničenje brzine,
mogu se osvetliti samo ako su učitane u mape.
Oznake i putokazi do mesta imaju prednost u
odnosu na informacije koje Vam daje uređaj za
navigaciju.
Pomoć u navigaciji
Vaš uređaj za navigaciju podržava navođenje do
odredišta sa glasovnim preporukama o vožnji i
pravovremeno Vam govori o skretanjima.
쏅 Pritisnite taster VOL - ili VOL + da podesite
jačinu zvuka za glasovna obaveštenja.
Takozvani „kursor“ predstavlja Vaš položaj.
Polje iznad: Naziv sledeće ulice
Polje ispod: Naziv ulice u kojoj se nalazite
Strelica gore levo pokazuje sledeću
radnju i udaljenost do mesta radnje.
Strelica dole levo pokazuje radnju iza nje
i udaljenost do mesta radnje.
24
TP100EE_lo_SE.indd 24
01.09.2008 10:45:59 Uhr
Navođenje do odredišta
쏅 Pritisnite gornju strelicu da pozovete meni
Route Information (Informacije o putanji).
쏅 Pritisnite donju strelicu za prikaz Itinery (Plan
putovanja) menija.
Prikaz informacija o vožnji
Meni Destination (Odredište ) sadrži informacije
o putanji, npr. o trajanju vožnje i rastojanju.
Pritisnite simbol.
쏅
Meni Destination (Odredište) se
pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritiskom na različite tastere možete pozvati
podatke u toku navođenja do odredišta.
Možete izabrati najviše 3 tastera. Izabrani
taster se označava.
Ograničenje brzine
Ukoliko prekoračite brzinu kretanja, levi
deo mape će se osvetliti (Poglavlje
„Podešenja za navigaciju“).
Napomena:
Ograničenje brzine će se osvetliti samo
ukoliko je to podešenje aktivirano (Poglavlje
„Podešenja u meniju za navigaciju“).
Dodatne funkcije u toku navođenja do
odredišta
Pretpostavke:
• Navođenje do odredišta
-ili• Simulacija putanje (Demo)
Prekidanje navođenja do odredišta
U toku navođenja do odredišta
쏅
pritisnite na strelicu koja se nalazi
gore levo.
Meni Route Information (Informacije
o putanji) se pojavljuje na ekranu.
Ukoliko ste uneli međuodredište:
쏅 Pritisnite taster Skip Next Via (Preskakanje
sledećeg međuodredišta).
쏅 Pritisnite taster Delete Route (Brisanje
putanje).
Na ekranu se pojavljuje pitanje
쏅 Pritisnite Yes (Da) za završetak navođenja do
odredišta.
Na ekranu se prikazuje mapa.
-ili쏅 Pritisnite No (Ne) za nastavak navođenja do
odredišta.
Preskakanje sledećeg odredišta
Pretpostavka:
• Putanja sa najmanje 1 jednim međuodredištem
(Planiranje putanje)
쏅
Pritisnite simbol za ulazak u
Destination (Odredište).
Meni Destination (Odredište) se pojavljuje na
ekranu.
쏅 Pritisnite taster Next Via Point (Sledeće
međuodredište) za preskakanje sledećeg
međuodredišta.
Putanja se ponovo izračunava i uređaj Vas
navodi do sledećeg odredišta.
25
TP100EE_lo_SE.indd 25
01.09.2008 10:45:59 Uhr
Rad sa mapom
Napomena:
Ako u toku navođenja do odredišta pritisnete
željeno mesto na mapi, otvoriće se dodatni
meni sa još funkcija. Više o ovome pročitajte u
poglavlju „Dodatne funkcije u toku navođenja
do odredišta“.
Rad sa mapom
Prikaz mape
쏅 U meniju za navigaciju pritisnite taster Map
(Mapa).
Pritisnite simbol za zatvaranje prikaza
쏅
mape i povratak na meni za
navigaciju.
Pomeranje i menjanje veličine mape
Da biste na mapi videli željeno područje,
možete pomerati mapu ili menjati njenu veličinu
(smanjivati je ili povećavati).
쏅 Pritisnite željeno mesto na mapi za prikaz
dodatnih tastera.
Pritisnite simbol za osvetljavanje
쏅
ili zatamnjivanje tastera.
Pritisnite jedan od simbola za
쏅
umanjivanje ili uvećavanje
mape.
쏅 Pritiskom na mapu pomerajte mapu u
željenom pravcu.
Pritisnite jedan od simbola za
쏅
3D prikaz mape.
쏅
Pritisnite jedan od simbola za
okretanje mape u 3D prikazu.
Napomena:
Ako uređaj prima GPS signal, uređaj
automatski prilagođava horizontalni ugao
pravcu vožnje.
Biranje na mapi
쏅 Pritisnite željeno mesto na mapi za prikaz
dodatnih funkcija.
쏅 Pritisnite mesto (ulicu ili specijalno odredište)
na mapi.
Mesto će se označiti i njegov naziv će biti
prikazan u donjem delu liste na displeju.
Pritisnite taster Cursor (Kursor) za
쏅
rad sa dodatnim funkcijama nakon
unosa odredišta.
Tasteri
U prikazu mape imate na raspolaganju sledeće
tastere:
Pritisnite taster Menu (Meni) za
쏅
ulazak u meni za navigaciju.
쏅
쏅
Pritisnite taster 2D tj. 3D za
biranje između 2D i 3D
prikaza.
Pritisnite taster Detour (Obilazak)
za ulazak u meni Detour (Obilazak) .
Napomena:
U meniju Detour (Obilazak) možete brzo uneti
POI kao odredišta ili međuodredišta (u toku
aktivnog navođenja).
Pritisnite simbol za ulazak u Find
쏅
Menu (Meni za pretragu).
Napomena:
Ako ste već uneli odredište, osvetljavaju
se gornja i donja strelica u meniju Route
Information (Informacije o putanji).
Pritisnite simbol za ulazak u meni
쏅
Quick Menu (Brzi meni) (poglavlje
„Brzi meni“).
Pritisnite simbol za pristup meniju
쏅
Destination (Odredište) (poglavlje
„Prikaz mape u toku navođenja do
odredišta“).
Napomena:
Prikaz tastera se menja u zavisnosti od toga
koja ste podešenja uneli u meniju Destination
(Odredišta).
26
TP100EE_lo_SE.indd 26
01.09.2008 10:46:00 Uhr
Rad sa mapom | Administracija
Quick Menu (Brzi meni)
Administracija
U meniju Quick Menu (Brzi meni) postavite
podešenja koja u toku navigacije često koristite.
Pritisnite simbol za otvaranje Quick
쏅
Menu (Brzi meni) menija.
Napomena:
Ako ste u meniju Quick Menu (Brzi meni)
aktivirali opcije, označeni su odgovarajući
tasteri.
쏅 Pomeranjem regulatora jačine zvuka podesite
jačinu zvuka za obaveštenja o navigaciji.
Pritisnite simbol za biranje
쏅
dnevnog i noćnog prikaza.
U meniju Manage (Upravljanje) možete upravljati
različitim opcijama putanje, svojim korisničkim
podacima kao i omiljenim i poslednjim
odredištima.
Način upravljanja specijalnim odredištima i
menjanja simbola i grupa opisan je poglavlju „POI
upravljanje“.
Poglavlje „Snimanje putanja“ opisuje kako se
putanje snimaju, ponovo pozivaju i prenose na
memorijske kartice.
쏅
Pritisnite simbol za aktiviranje ili
deaktiviranje skice mape.
쏅
Pritiskom na simbol osvetlite ili
zatamnite 3D objekte.
Napomena:
3D objekti, npr. značajne
građevine i znamenitosti mogu
se osvetliti samo ako su učitane
u mape.
Pritisnite simbol za izbor profila
쏅
brzine.
Uređaj će ponovo izračunati
putanju na osnovu izmena.
쏅 Pritisnite taster GPS (GPS) za prikaz prijema
GPS signala.
Menjanje snimljene putanje*
Putanje koje su jednom određene i snimljene,
mogu se brisati ili im se može menjati naziv.
U meniju za navigaciju pritisnite
쏅
simbol.
Meni Manage (Upravljanje) se
pojavljuje na ekranu.
U meniju Manage (Upravljanje)
쏅
pritisnite simbol.
Meni Saved Routes (Snimljene
putanje) se pojavljuje na ekranu.
Prikazuje se lista snimljenih putanja.
Pritisnite taster za listanje
쏅
menija.
쏅 Na listi pritisnite taster da promenite naziv
željene putanje.
Na ekranu se prikazuje tastatura.
쏅 Unesite novi naziv i pritisnite taster Done
(OK).
Pritisnite taster ukoliko želite da
쏅
obrišete putanju.
-ili쏅 Pritisnite taster Clear All (Obriši sve) da
obrišete sve snimljene putanje.
U oba slučaja na ekranu će se pojaviti pitanje.
쏅 Pritisnite taster Yes (Da) za brisanje putanje,
tj. svih putanja.
-ili쏅 Pritisnite No (Ne) da prekinete postupak.
27
TP100EE_lo_SE.indd 27
01.09.2008 10:46:00 Uhr
Administracija
Upravljanje listom poslednjih
odredišta
쏅
Pritisnite simbol.
Meni Manage History (Upravljanje
poslednjim odredištima) se pojavljuje
na ekranu.
쏅 Pritisnite taster Clear History (Obriši
istoriju) za brisanje liste.
-ili쏅
Pritisnite na simbol ukoliko želite da
obrišete poslednje odredište.
Upravljanje listom omiljenih
odredišta
Pretpostavka:
• Snimili ste najmanje jedno odredište kao
omiljeno.
쏅
Pritisnite simbol.
Meni Manage Favourites (Upravljanje
omiljenim odredištima) se pojavljuje
na ekranu.
쏅 Izaberite omiljeno odredište čiji naziv želite da
izmenite.
쏅 Pritisnite taster Clear All (Obriši sve) da
obrišete listu.
-ili쏅
Pritisnite na simbol ukoliko želite da
obrišete snimljeno odredište.
Biranje specijalnog odredišta na
osnovu snimljenih kriterijuma
Kriterijumi pretrage omogućavaju brzo traženje
specijalnih odredišta. Specijalna odredišta su
podeljena u posebne kategorije, npr. parkirališta,
kupovina i ishrana.
쏅
U meniju Manage (Upravljanje)
pritisnite simbol.
Meni Manage Saved Search Criteria
(Snimljeni kriterijumi pretrage) se
prikazuje na ekranu. Prikazuje se lista
kriterijuma.
쏅 Izaberite kriterijum pretrage čiji naziv želite da
izmenite.
쏅 Pritisnite taster Clear All (Obriši sve) da
obrišete listu.
-ili쏅
Pritisnite na simbol ukoliko želite da
obrišete specijalno odredište.
28
TP100EE_lo_SE.indd 28
Upravljanje korisničkim podacima
쏅 U meniju Manage (Upravljanje) pritisnite
taster User Data Management (Upravljanje
korisničkim podacima).
Meni User Data Management (Upravljanje
korisničkim podacima) se pojavljuje na
ekranu.
쏅 Pritisnite taster Remove Pins (Brisanje
čioda) ukoliko želite da obrišete postavljene
čiode.
-ili쏅 Pritisnite taster Backup User Data (Rezervna
kopija korisničkih podataka) da biste
napravili rezervnu kopiju svojih korisničkih
podataka.
Napomena:
Da biste mogli da osigurate svoje korisničke
podatke, morate postaviti memorijsku karticu
u prorez za karticu. Podaci se mogu snimiti
isključivo na memorijsku karticu.
-ili쏅 Pritisnite taster Restore User Data (Vraćanje
korisničkih podataka) ukoliko želite da
vratite svoje korisničke podatke.
Napomena:
Da ponovo vratite svoje korisničke podatke,
morate da ih imate sačuvane na memorijskoj
kartici.
-ili쏅 Pritisnite taster Delete User Data (Brisanje
korisničkih podataka) da obrišete svoje
korisničke podatke.
-ili쏅 Pritisnite taster Reset All Settings (Resetuj
sva podešenja) da vratite podešenja u meniju
za navigaciju na fabrička podešenja.
01.09.2008 10:46:00 Uhr
POI-upravljanje
POI-upravljanje*
U meniju Manage POI (POI-upravljanje) možete
rukovati ili brisati svoja specijalna odredišta.
Imate sledeće mogućnosti za podešavanja:
• Dodavanje nove grupe
• Izmena detalja za grupu
• Izmena detalja za POI
U meniju Manage (Upravljanje)
쏅
pritisnite simbol.
Meni Manage POI (POI-upravljanje)
se pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritisnite taster My POI (Moji POI) odnosno
All (Svi) da pređete sa svojih na sva specijalna
odredišta.
Pritisnite taster za listanje
쏅
menija.
Dodavanje nove grupe
Napravite grupe ukoliko želite da sortirate svoja
specijalna odredišta.
쏅 Pritisnite taster New Group (Nova grupa).
Na ekranu se prikazuje tastatura.
쏅 Unesite naziv grupe i pritisnite taster Done
(OK).
Grupa POI biće uneta u listu.
Izmena detalja za grupu
Možete rukovati grupama specijalnih odredišta
i možete podesiti na kom rastojanju će se POI
simbol pojaviti na mapi.
Određivanje rastojanja do POI simbola
쏅 U meniju POI-upravljanje pritisnite taster Edit
(Izmeni).
쏅 Prtisnite na taster sa željenim rastojanjem.
Ukoliko ste grupu podelili na podgrupe, i dalje
možete podesiti rastojanje do prikaza POI.
Ako želite da za sve podgrupe koristite isto
podešenje:
쏅 Pritisnite taster Same Visibility in Subgroups
(Ista vidljivost u podgrupama) da aktivirate
(štiklirano) ili deaktivirate (nije štiklirano)
rastojanje.
쏅
Ako ste uneli izmene podešenja:
Pritisnite taster za napuštanje
menija.
Menjanje naziva grupe
쏅 U meniju POI-upravljanje pritisnite taster
Edit (Izmeni).
쏅 Pritisnite taster Rename (Promena naziva).
쏅 Unesite naziv.
쏅 Pritisnite taster Done (OK).
Izmena simbola za grupu
쏅 U meniju POI-upravljanje pritisnite taster Edit
(Izmeni).
쏅 Pritisnite taster sa plavim simbolom.
Na ekranu se prikazuje lista simbola.
Pritisnite taster za listanje liste
쏅
simbola.
쏅 Pritisnite željeni simbol.
Brisanje grupe
Možete obrisati grupu zajedno sa svim
specijalnim odredištima koja se u njoj nalaze.
쏅 U meniju POI-upravljanje pritisnite taster Edit
(Izmeni).
쏅 Pritisnite taster Remove (Brisanje).
쏅 Pritisnite taster Yes (Da) za brisanje grupe i
svih specijalnih odredišta.
-ili쏅 Pritisnite No (Ne) da prekinete postupak.
Izmena detalja za POI
Radite sa pojedinačnim specijalnim odredištima
u grupi i unesite dodatne informacije. Specijalno
odredište (POI) može se dodeliti nekoj drugoj
grupi.
쏅 Pritisnite taster grupe. Na ekranu se prikazuje
lista specijalnih odredišta.
29
TP100EE_lo_SE.indd 29
01.09.2008 10:46:00 Uhr
POI-upravljanje
쏅 Pritisnite taster sa nazivom specijalnog
odredišta koje želite da izmenite.
Prikazuju se detalji.
Promena naziva POI
쏅 Pritisnite taster sa nazivom specijalnog
odredišta (POI).
Na ekranu se prikazuje tastatura.
쏅 Unesite naziv grupe i pritisnite taster Done
(OK).
Izmena simbola za POI
쏅 Pritisnite taster sa plavim simbolom.
Na ekranu se prikazuje lista simbola.
쏅
Pritisnite taster za listanje liste
simbola.
쏅 Pritisnite simbol koji želite da dodelite
specijalnom odredištu.
Brisanje POI
쏅 Pritisnite taster Delete (Brisanje).
쏅 Pritisnite taster Yes (Da) za brisanje grupe i
svih specijalnih odredišta.
-ili쏅 Pritisnite No (Ne) da prekinete postupak.
Dodeljivanje POI novoj grupi
쏅 Pritisnite taster Change Group (Promena
grupe).
Na ekranu se prikazuje lista grupa.
Pritisnite taster za listanje liste
쏅
grupa.
쏅 Izaberite željenu grupu.
쏅 Pritisnite taster Add here (Snimi ovde).
POI se dodeljuje novoj grupi.
Izmena pozicije za POI
쏅
Pritisnite simbol.
Na ekranu se prikazuje mapa sa
pozicijom specijalnog odredišta.
쏅 Pritisnite na željenu poziciju na mapi.
쏅 Pritisnite taster Select (Izaberi).
Dodeljuje se nova pozicija.
Unos novog broja telefona
쏅
Pritisnite simbol.
Meni Phone Number Input (Unos broja
telefona) se pojavljuje na ekranu.
쏅 Unesite broj telefona i pritisnite taster Done
(OK).
Unos novih dodatnih informacija
쏅
Pritisnite simbol.
Meni Extra Info (Dodatne informacije)
se pojavljuje na ekranu.
쏅 Unesite informacije i pritisnite taster Done
(OK).
30
TP100EE_lo_SE.indd 30
01.09.2008 10:46:00 Uhr
Snimanje putanja
Snimanje putanja*
U meniju Manage Saved Routes (Upravljanje
putanja) mogu se praviti putanje i može se
upravljati snimljenim putanjama.
U meniju za navigaciju pritisnite
쏅
simbol.
Meni Manage (Upravljanje) se
pojavljuje na ekranu.
Snimanje putanje
쏅
Pritisnite simbol.
Meni Manage Track Logs (Upravljanje
snimanjem putanja) se pojavljuje na
ekranu.
쏅 Pritisnite taster Record (Snimanje) za
pokretanje snimanja.
Na ekranu se prikazuje mapa.
쏅 Pritisnite taster Stop Recording (Zaustavi
snimanje) da zaustavite snimanje.
Ponavljanje snimanja putanje
Ako ste već snimili putanju, ona se pojavljuje na
listi.
Pritisnite taster ukoliko želite da
쏅
pokrenete navođenje po snimljenoj
putanji.
쏅 U toku ponavljanja pritisnite na simbol Stop
kako biste ga zaustavili.
Rukovanje snimanjem putanje
(Informacije o putanji)
Dok radite sa snimljenom putanjom možete je
videti na mapi i eksportovati geografske podatke
na memorijsku karticu.
쏅 Pritisnite taster sa nazivom snimljene
putanje.
Meni Track Information (Informacije o putanji)
se pojavljuje na ekranu.
Izmena naziva putanje
쏅 Pritisnite taster sa nazivom putanje.
Na ekranu se prikazuje tastatura.
쏅 Unesite novi naziv i pritisnite taster Done
(OK).
Dodeljivanje boje putanji
Putanja će se na mapi prikazivati u izabranoj boji.
쏅 Pritisnite taster sa željenom bojom.
-ili쏅 Pritisnite taster da uključite prikaz putanje na
mapi.
Prikaz putanje na mapi
쏅 Pritisnite taster Fit to Screen (Prikaz
putanje).
Putanja se prikazuje na mapi.
Brisanje snimljene putanje
쏅 Pritisnite taster Delete (Brisanje).
쏅 Pritisnite Yes (Da) za brisanje snimljene
putanje.
-ili쏅 Pritisnite No (Ne) da prekinete postupak.
Eksportovanje snimljene putanje
Putanja se eksportuje u tzv. GPS Exchange formatu
(skraćeno: GPX-Format). To su geografski podaci
koji se mogu razmenjivati između uređaja i koji se
mogu koristiti u mnogobrojnim programima i veb
servisima.
Za eksportovanje Vam je potrebna memorijska
kartica. U tehničkim podacima možete naći listu
podržanih memorijskih kartica.
쏅 Umetnite svoju memorijsku karticu sa
kontaktima okrenutim napred u prorez za
karticu tako da kartica dobro nalegne.
쏅 U meniju Track Information (Informacije o
putanji) pritisnite taster Export (Eksportuj).
Putanja se snima na memorijskoj kartici u GPX
formatu.
Da izvadite memorijsku karticu:
쏅 Pritisnite pažljivo memorijsku karticu u prorezu
da bi se odblokirala.
31
TP100EE_lo_SE.indd 31
01.09.2008 10:46:00 Uhr
Podešavanja u meniju za navigaciju
Podešavanja u meniju za
navigaciju
쏅
U glavnom meniju pritisnite
simbol.
Na ekranu se pojavljuje meni za
navigaciju.
Pritisnite simbol.
쏅
Meni Settings (podešenja) se
pojavljuje na ekranu.
U meniju možete promeniti mod.
쏅 Pritisnite taster Simple Mode (Prost režim)
da biste prešli na prost režim rada.
Napomena:
Dodatna podešenja i funkcije u naprednom
režimu označeni su u ovom uputstvu znakom
„*“.
Priloženo krakto uputstvo sadrži detaljna
uputstva za prost režim.
Podešenja u prostom režimu
쏅 U meniju za navigaciju pritisnite taster
Settings (Podešenja).
U meniju Settings (Podešenja)
쏅
pritisnite simbol da biste izabrali
jezik za navigaciju.
U meniju Settings (Podešenja)
쏅
pritisnite simbol da biste izabrali
neku drugu pozadinu za navigaciju.
U meniju Settings (Podešenja)
쏅
pritisnite simbol da biste izabrali glas
za glasovna obaveštenja.
Pritisnite simbol da pozovete prikaz
쏅
informacija o proizvodu.
Prikaz mape*
Možete uneti sledeća podešenja:
• 3D podešenja
• Profil boje
• 2D prikaz
• Prikaz naziva ulica
• Podaci o traci
U meniju Settings (Podešenja)
쏅
pritisnite simbol.
Meni
Map
Screen
Settings
(Podešenja prikaza mape) se
pojavljuje na ekranu.
3D podešenja
Kod 3D podešenja možete odrediti koje 3D
objekte želite da prikažete na mapi. Između ostalog
možete odrediti koliko će prikaz biti detaljan.
쏅 Pritisnite taster Landmarks (Tačke
orijentacije) da aktivirate ili deaktivirate 3D
prikaz tačaka orijentacije.
쏅 Pritisnite taster Elevated Roads (Uzdignuti
putevi) da aktivirate ili deaktivirate 3D prikaz
tačaka orijentacije.
쏅 Pritisnite taster Building Visibility (Vidljivost
zgrada) da izaberete između podešenja
„isključeno“, „daleko“, „srednje“ i „blizu“.
쏅 Pritisnite taster Terrain Detail Level (Detalji
terena) da izaberete između podešenja
„isključeno“, „visoko“, „srednje“ i „slabo“.
Napomena:
Podešenja poput tačaka orijentacije,
uzdignutih puteva, prikaza zgrada, detalja
terena mogu se pravilno prikazati samo ako su
uneti u mape.
U meniju Settings (Podešenja) možete izabrati
režim rada.
쏅 Pritisnite taster Advanced Mode (Napredni
režim) da biste prešli na napredni režim
rada.
32
TP100EE_lo_SE.indd 32
01.09.2008 10:46:01 Uhr
Podešavanja u meniju za navigaciju
Profil boje
U meniju Colour Profiles (Profil boje) imate
mogućnost da izaberete različite profile boje za
dnevni i noćni prikaz.
쏅 Pritisnite taster Night Mode (Noćni režim)
da biste uključili ili isključili noćni režim rada.
Napomena:
Ove funkcije možete po potrebi lako zameniti
u brzom meniju (Poglavlje „Tasteri u prikazu
mape“).
쏅 Pritisnite taster Daytime Colour Profile
(Profil boje za dan) da izaberete profil boje
za prikaz u dnevnim uslovima.
쏅 Pritisnite taster Night Colour Profile (Profil
boje za noć) da izaberete profil boje za prikaz
u noćnim uslovima.
2D prikaz
3D podatke možete prikazati u 2D prikazu pomoću
boja i senki.
쏅 Pritisnite taster Elevation on 2D-Map
(Uzvišenje na 2D mapi) da uključite ili
isključite prikaz uzvišenja terena na 2D
prikazu mape.
Nazivi ulica
Ako imate utisak da nazivi ulica ometaju navigaciju,
isključite ih na sledeći način:
쏅 Pritisnite taster Show Street Names (Prikaz
naziva ulica) da biste uključili ili isključili
prikaz naziva ulica u prikazu mape.
Napomena:
Čim mapu ručno pomerite, na njoj se pojavljuju
nazivi ulica radi lakše orijentacije - čak i ako je
podešenje u ovom meniju deaktivirano.
Podaci o traci
Neke ulice imaju informacije o kolovozu, tako da se
na sledećoj raskrsnici možete pravilno prestrojiti.
Ovo podešenje služi da odredite da li želite da
podatke o traci prikažete u gornjem ili donjem
delu mape, ili ih želite potpuno isključiti.
쏅 Pritisnite
taster
Lane
Information
(Informacije o traci) da izaberete između
podešenja „isključeno“, „gore“ ili „dole“.
Pritisnite taster za napuštanje
쏅
menija.
Podešenja za planiranje putanje*
쏅
U meniju Settings (Podešenja)
pritisnite simbol.
Meni Route Settings (Podešenja
putanje) se pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritisnite taster Vehicle (Vozilo) za izbor
profila brzine kretanja.
Napomena:
Profil „Hitan slučaj“ je namenjen specijalno za
vozila hitnih službi i vodi Vas i jednosmernim
ulicama ili specijalnim putevima.
쏅 Pritisnite taster Road Types Used for Route
Planning (Izbor vrsta ulica) da u putanju
uključite (štiklirano) ili iz nje isključite (nije
štiklirano) određene vrste ulica.
쏅 Pritisnite taster Route Calculation Method
(Metoda izračunavanja putanje) da
izaberete način izračunavanja putanje:
– Fast (Brza): Izračunava se putanja sa
najkraćim trajanjem vožnje.
– Short (Kratka): Izračunava se putanja sa
najkraćim rastojanjem.
– Easy (Laka): Izračunava se putanja sa
najjednostavnijim navođenjem i sa veoma
malo raskrsnica.
– Economical (Ekonomična): Izračunava
se putanja sa najmanjim mogućim
troškovima (u smislu potrošnje goriva).
33
TP100EE_lo_SE.indd 33
01.09.2008 10:46:01 Uhr
Podešavanja u meniju za navigaciju
Podešavanja navigacije *
Možete uneti sledeća podešenja:
• Držanje pozicije na ulici
• Novo planiranje nakon skretanja sa putanje
• Fiksiranje pozicije
• Automatski režim pregleda
U meniju Settings (Podešenja)
쏅
pritisnite simbol.
Meni Navigation Settings (Podešenja
za navigaciju) se pojavljuje na
ekranu.
Ako ste uneli izmene podešenja:
Pritisnite taster za napuštanje
쏅
menija.
Držanje pozicije na ulici
쏅 Pritisnite taster Keep Position on Road
(Držanje pozicije na ulici) da aktivirate
(štiklirano) ili deaktivirate (nije štiklirano)
ovu funkciju.
Kada je funkcija aktivirana, pozicija Vašeg vozila
prikazana je na mreži ulica. Ako navigaciju koristite
kao pešak, ova funkcija se automatski deaktivira u
prikazuje se Vaša nova pozicija.
Napomena:
Ako je ova funkcija deaktivirana, isključite i
ispravljanje grešaka za GPS poziciju. Mesto
na kome se nalazite može biti pogrešno
prikazano zbog grešaka u pozicioniranju.
Novo planiranje nakon skretanja sa putanje
쏅 Pritisnite taster Off-route Recalculation
(Novo izračunavanje nakon skretanja
sa putanje) da aktivirate (štiklirano) ili
deaktivirate (nije štiklirano) ovu funkciju.
Vaša putanja se automatski ponovo izračunava,
ukoliko sa nje skrenete. Ako je ova funkcija
deaktivirana, navigacija se zaustavlja dok se ne
vratite na početnu putanju.
Ako umesto svoje trenutne GPS pozicije izaberete
neku drugu početnu tačku, funkcija se automatski
deaktivira.
Ponovno aktiviranje fiksiranja pozicije
Ako ste okretali ili pomerali mapu i određeno
vreme bili neaktivni, mapa se ponovo fiksira na
Vašu poziciju i automatsko pomeranje mape
se ponovo aktivira. Ovde određujete neaktivni
vremenski period nakon koga će se ovo desiti.
쏅 Na klizaču pritisnite taster Restore Lock-toPosition (Ponovno aktiviranje fiksiranja
pozicije), da odredite vremenski period do
ponovnog fiksiranja pozicije. Najdalji položaj u
desno deaktivira ovu funkciju („Isključeno“).
Automatski režim pregleda
쏅 Pritisnite taster Automatic Overview
(Automatski režim pregleda) da aktivirate
(štiklirano) ili deaktivirate (nije štiklirano)
ovu funkciju.
Ako je funkcija aktivirana, mapa se prebacuje
na režim pregleda dok ne dođete na određeno
rastojanje od sledeće radnje na Vašoj putanji. U
režimu pregleda mapa se umanjuje i prikazuje se
u 2D prikazu.
Za automatski režim pregleda možete uneti još
dodatnih podešenja:
쏅 Pritisnite simbol sa tri tačke za pozivanje
dodatnih podešenja.
쏅 Pritisnite na klizač ukoliko želite da izmenite
sledeća podešenja:
– Turn Distance for Overview (Rastojanje
za režim pregleda): Rastojanje do radnje
na kome mapa prelazi na režim pregleda
– Default Zoom Level (Razmera pregleda
mape): Razmera mape za režim pregleda
34
TP100EE_lo_SE.indd 34
01.09.2008 10:46:01 Uhr
Podešavanja u meniju za navigaciju
Podešenja zvuka*
쏅
U meniju Settings (Podešenja)
pritisnite simbol.
Meni Sound Settings (Podešenja
zvuka) se pojavljuje na ekranu.
Ako ste uneli izmene podešenja:
Pritisnite taster za napuštanje
쏅
menija.
Podešavanje dinamične jačine zvuka
쏅 Pritisnite
taster
Dynamic
Volume
(Dinamična jačina zvuka) da bi se jačina
zvuka automatski povećala pri određenoj
brzini kretanja.
Za dinamičnu jačinu zvuka možete uneti još
dodatnih podešenja:
쏅 Pritisnite taster Dynamic Volume Settings
(Podešenja dinamične jačine zvuka)
da otvorite dodatne mogućnosti za
podešavanja.
Pomoću klizača Minimum Speed (Minimalna
brzina) možete odrediti pri kojoj brzini kretanja
će se jačina zvuka postepeno pojačavati.
Pomoću klizača Maximum Speed (Maksimalna
brzina) možete odrediti pri kojoj brzini kretanja
će se jačina zvuka pojačati do maksimalne
vrednosti.
Regionalna podešenja*
Možete uneti sledeća podešenja:
• Jezik programa
• Jezik za obaveštenja
• Jedinice mere
U meniju Settings (Podešenja)
쏅
pritisnite simbol.
Meni Regional Settings (Regionalna
podešenja) se pojavljuje na ekranu.
Ako ste uneli izmene podešenja:
Pritisnite taster za napuštanje
쏅
menija.
Podešavanje jezika programa
Taster pokazuje aktuelni jezik programa.
쏅 Pritisnite taster Program Language (Jezik
programa) da izaberete jezik sa liste
raspoloživih programa.
Podešavanje jezika za obaveštenja
Taster pokazje aktuelni jezik na kome se emituju
obaveštenja, izabrani glas i broj verzije.
쏅 Pritisnite taster Voice Profile (Jezik
za obaveštenja) da izaberete sa liste
raspoloživih jezika i glasova.
Podešavanje mernih jedinica
Taster pokazuje aktuelne izabrane merne
jedinice.
쏅 Pritisnite taster Units (Jedinice) da odredite
merne jedinice za rastojanje.
Napomena:
Ako ste izabrali mernu jedinicu koju ne podržava
izabrani jezik za emitovanje obaveštenja, na
ekranu će se pojaviti upozorenje.
Podešenja za upozorenja*
Možete uneti sledeća podešenja:
• Upozorenje kod prekoračenja brzine
• Upozorenje na radar
• Upozorenja u režimu za pešake
• Sigurnosni režim
U meniju Settings (Podešenja)
쏅
pritisnite simbol.
Meni Warning Settings (Podešenja za
upozorenja) se pojavljuje na ekranu.
Ako ste uneli izmene podešenja:
Pritisnite taster za napuštanje
쏅
menija.
35
TP100EE_lo_SE.indd 35
01.09.2008 10:46:01 Uhr
Podešavanja u meniju za navigaciju
Upozorenje kod prekoračenja brzine
쏅 Pritisnite taster Warn When Speeding
(Upozori na prekoračenje brzine) da
aktivirate (štiklirano) ili deaktivirate (nije
štiklirano) ovu funkciju.
Mape mogu sadržati informacije o najvećoj
dozvoljenoj brzini. Ako je funkcija aktivirana,
dobićete upozorenje ukoliko se prebrzo krećete.
Napomena:
Informacije o brzini nisu dostupne za sve
regione. Molimo da se raspitate kod svog
prodavca.
쏅 Pritisnite na taster sa tri tačke ukoliko želite da
otvorite još mogućnosti za podešavanje.
쏅 Pritisnite klizač In built-up areas
(Naseljena mesta) da podesite toleranciju za
naseljena mesta. 100% odgovara stvarnom
ograničenju brzine.
쏅 Pritisnite klizač Elsewhere (Van naseljenih
mesta) da podesite toleranciju za otvorene
puteve. 100% odgovara stvarnom ograničenju
brzine.
Postoje još dve različite vrste upozorenja:
쏅 Pritisnite taster Audible Warning (Zvučna
upozorenja) da uključite (štiklirano) ili
isključite (nije štiklirano) zvučna upozorenja.
taster
Visible
Warning
쏅 Pritisnite
(Upozorenja na ekranu) da uključite
(štiklirano) ili isključite (nije štiklirano) prikaz
upozorenja na ekranu.
Unos podešenja za upozorenja o radaru
Napomena:
Upozorenja o radaru su u nekim zemljama
zabranjena propisima. Vaša je odgovornost
da utvrdite da li je upotreba ove funkcije
dozvoljena u zemlji u kojoj se nalazite.
쏅 Pritisnite taster Speed Camera Warning
(Upozorenje o radaru) da aktivirate
(štiklirano) ili deaktivirate (nije štiklirano)
ovu funkciju.
Za upozorenja o radaru možete uneti još dodatnih
podešenja:
쏅 Pritisnite na taster sa tri tačke ukoliko želite da
otvorite još mogućnosti za podešavanje.
쏅 Pritisnite taster Audible Warning (Zvučno
upozorenje) da ovu vrstu upozorenja
aktivirate („Jednostavno“), da budete
unapred upozoreni („Pre dostizanja“) ili
deaktivirate („Isključeno“).
쏅 Pritisnite
taster
Visible
Warning
(Upozorenja na ekranu) da aktivirate
(„Uključeno“) ili deaktivirate („Isključeno“)
ovu vrstu upozorenja.
Aktiviranje upozorenja u režimu za pešake
쏅 Pritisnite taster Warn if too fast for a
Pedestrian (Upozorenja u režimu za
pešake) da aktivirate (štiklirano) ili
deaktivirate (nije štiklirano) ovu funkciju.
Ako ste aktivirali ovu funkciju, dobićete upozorenje
ako se krećete previše brzo za režim za pešake.
Automatski će Vam se postavite pitanje da li želite
da pređete na automatski režim.
Aktiviranje bezbednosnog režima
쏅 Pritisnite taster Safety Mode (Bezbednosni
režim) da aktivirate (štiklirano) ili deaktivirate
(nije štiklirano) ovu funkciju.
Ako je bezbednosni režim aktiviran ne možete
koristiti ekran osetljiv na dodir ako se krećete brže
od 10 km/h (6 mph).
Podešenja menija*
Možete uneti sledeća podešenja:
• Animacija
• Pozadina
U meniju Settings (Podešenja)
쏅
pritisnite taster da pređete na drugu
stranu menija.
36
TP100EE_lo_SE.indd 36
01.09.2008 10:46:01 Uhr
Podešavanja u meniju za navigaciju
쏅
Pritisnite simbol.
Meni Menu (Meni) se pojavljuje na
ekranu.
Ako ste uneli izmene podešenja:
Pritisnite taster za napuštanje
쏅
menija.
Aktiviranje animacije
쏅 Pritisnite taster Animation (Animacija) da
aktivirate (štiklirano) ili deaktivirate (nije
štiklirano) animirane menije.
Izbor pozadine
쏅 Pritisnite taster Background (Pozadina) da
izaberete pozadinu sa liste raspoloživih slika.
Podešenja za snimanje putanja*
Možete uneti sledeća podešenja:
• Interval ažuriranja
• Aktivno automatsko snimanje
• Maksimalna memorija za putanje
• Određivanje NMEA/SIRF loga
U meniju Settings (Podešenja)
쏅
pritisnite taster da pređete na drugu
stranu menija.
Pritisnite simbol.
쏅
Meni Track Log Settings (Podešenja
za snimanje putanja) se pojavljuje na
ekranu.
Ako ste uneli izmene podešenja:
Pritisnite taster za napuštanje
쏅
menija.
Unošenje podešenja za interval ažuriranja
쏅 Pomoću klizača Update Interval (Interval
ažuriranja) određujete u kojim vremenskim
razmacima će se snimati podaci o poziciji
kada koristite snimljenu putanju.
Što se pozicija ređe snima, to će biti potrebno
manje prostora u memoriji za snimanje putanje.
Aktiviranje automatskog snimanja
쏅 Pritisnite taster Enable Auto-saving
(Aktiviranje automatskog snimanja) da
aktivirate (štiklirano) ili deaktivirate (nije
štiklirano) automatsko snimanje putanja.
Prikaz Track Log Database Size (Veličina
snimljene putanje) Vam pokazuje koliko prostora
u memoriji zauzima automatsko snimanje
putanje.
Određivanje maksimalnog prostora za
snimanje putanje
쏅 Pomoću klizača na tasteru Track Log Max.
Size (Maksimalna veličina putanje)
određujete koliko prostora u memoriji može
da zauzme automatsko snimanje putanje.
Kada se dostigne limit u memoriji, najstariji
automatski snimak putanje se briše.
Određivanje NMEA/SIRF loga
Imate mogućnost da primljene GPS podatke
prenesete kao tekstualne podatke na memorijsku
karticu. Ovi podaci se naravno ne mogu koristiti,
već se moraju prebaciti na računar.
쏅 Pritisnite taster Create NMEA/SIRF Log
(Kreiranje NMEA/SIRF loga) da aktivirate
(štiklirano) ili deaktivirate (nije štiklirano)
ovu funkciju.
Informacije o proizvodu*
쏅
U meniju za navigaciju pritisnite
simbol na drugoj strani.
Meni About (Info) se pojavljuje na
ekranu. Ovde se nalaze podaci o softveru i
instaliranim mapama.
37
TP100EE_lo_SE.indd 37
01.09.2008 10:46:01 Uhr
Podešavanja uređaja
Podešavanja uređaja
Podešavanja u meniju Settings (Podešenja):
• Displej
• Ton tastera (Zvuk tastera)
• Jezik
• Vreme
• Informacije o proizvodu
• Zaštita od krađe
Na drugoj strani menija nalaze se između ostalog i
sledeća podešenja:
• Fabrička podešenja
• Kalibrovanje ekrana osetljivog na dodir
U glavnom meniju pritisnite
쏅
simbol.
Meni Settings (Podešenja) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite taster za listanje u
쏅
ovom meniju.
Ako ste uneli izmene podešenja:
Pritisnite taster za napuštanje
쏅
menija.
Displej
Kod podešenja mape možete izabrati između
dnevnog i noćnog prikaza ili možete aktivirati
automatsko prebacivanje (Poglavlje „Rad sa
mapom“, „Unos podešenja za mapu“).
U meniju Display (Displej) možete podesiti
osvetljenost ekrana za dan i noć.
Ovde je moguće podesiti i prag za automatsko
prebacivanje. Ovako možete izabrati kada će se
ekran prebaciti na dnevni ili noćni režim.
쏅
Pritisnite simbol.
Meni Display (Displej) se pojavljuje
na ekranu.
쏅 Pritisnite taster Maximum brightness Day
(Maksimalna osvetljenost) da podesite
osvetljenost za dnevne uslove.
쏅 Pritisnite taster Minimum brightness Night
(Minimalna osvetljenost) da podesite
osvetljenost za noćne uslove.
쏅 Pritisnite taster Switch Threshold (Prag
osetljivosti) da podesite automatsko
prebacivanje.
Niska vrednost znači da će se, na primer, ekran
prebaciti na noćni režim već u sumrak. Visoka
vrednost znači da će se uređaj prebaciti na
noćni režim kada potpuno padne mrak.
Zvuk tastera
U meniju Key Clicks (Zvuk tastera) možete podesiti
ili potpuno ugasiti („0“) zvuk tastera. Između
ostalog možete izabrate između nekoliko različitih
zvukova tastera.
Pritisnite simbol.
쏅
Meni Key Clicks (Zvuk tastera) se
pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritisnite na željeni zvuk tastera.
쏅 Pritisnite taster Volume (Jačina zvuka).
Meni Key Click Volume (Jačina zvuka tastera)
se pojavljuje na ekranu.
Pritisnite na jedan od tastera da
쏅
podesite jačinu zvuka.
Jezik
U meniju Language (Jezik) možete podesiti na
kom jeziku će se prikazivati meniji. Ako postoji
mogućnost, glasovna obaveštenja će biti
emitovana na izabranom jeziku. Ako se na
izabranom jeziku ne mogu emitovati glasovna
obaveštenja, ona će biti emitovana na engleskom.
Pritisnite simbol.
쏅
Na ekranu se pojavljuje lista
sa jezicima koje imate na
raspolaganju.
쏅 Pritisnite na listi na jezik koji želite da koristite
za menije i glasovna obaveštenja.
쏅 Pritisnite taster OK.
38
TP100EE_lo_SE.indd 38
01.09.2008 10:46:01 Uhr
Podešavanja uređaja
Vreme
U meniju Time (Vreme) možete uneti
podešenja sata, kao što su npr. vremenska
zona i letnje računanje vremena. Tačno
vreme stizanja na odredište u toku navigacije
možete dobiti samo ukoliko unesete pravilna
podešenja. Više o ovome pročitajte u poglavljima
„Unos osnovnih podešenja“, „Podešavanje
vremenske zone“.
Informacije o proizvodu
Pritisnite simbol.
쏅
Informacije o uređaju, poput verzije
mape koju koristite i softvera za
navigaciju, prikazuju se na ekranu.
쏅 Pritisnite No (Ne) da prekinete postupak.
Kalibrovanje ekrana osetljivog na dodir
Ekran osetljiv na dodir možete ponovo podesiti
(kalibrovati) ako loše reaguje na dodir.
쏅
Na drugoj strani menija Settings
(Podešenja) pritisnite simbol da
pokrenete kalibrovanje.
쏅 Pratite uputstva na ekranu da biste kalibrovali
ekran osetljiv na dodir.
Zaštita od krađe
U meniju Anti-Theft Protection (Zaštita
od krađe) možete svom uređaju za
navigaciju dodeliti PIN i PUK kod kako
biste ga zaštitili od neovlašćene upotrebe. Više o
ovome pročitajte u poglavljima „Unos osnovnih
podešenja“, „Aktiviranje upita o PIN-u“.
Fabrička podešenja
U meniju Factory Settings (Fabrička podešenja)
možete resetovati softver za navigaciju na fabrička
podešenja.
Napomena:
Ako se uređaj resetuje na fabrička podešenja,
sva Vaša lična podešenja i snimljena odredišta
se brišu.
Na drugoj strani menija Settings
쏅
(Podešenja) pritisnite simbol.
Meni Factory Settings (Fabrička
podešenja) se pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol da resetujete
쏅
podešenja za navigaciju.
쏅 Pritisnite Yes (Da) za resetovanje podešenja
na fabrička podešenja.
Na ekranu se prikazuje mapa.
-ili-
39
TP100EE_lo_SE.indd 39
01.09.2008 10:46:01 Uhr
Softver | Servis | Garancija | Tehnički podaci
Softver
Instaliranje softvera za navigaciju
Ako je potrebna ponovna instalacija, softver za
navigaciju sa uputstvom nalazi se na priloženom
CD-u/DVD-u.
Ažuriranje softvera za navigaciju
Da bi Vaš uređaj za navigaciju uvek bio ažuriran
i savremen, Blaupunkt redovno objavljuje nove
verzije softvera. Njih možete preuzeti sa Blaupunkt
Internet adrese www.blaupunkt.com.
Servis
U pojedinim zemljama Blaupunkt nudi uslugu
popravljanja i preuzimanja.
Ako želite da pošaljete u Blaupunkt svoj uređaj
radi servisa, možete preko Interneta tražiti
preuzimanje uređaja.
Na adresi www.blaupunkt.com možete proveriti
da li je ova usluga dostupna u Vašoj zemlji.
Garancija
Za naše proizvode kupljene unutar Evropske unije
važi garancija proizvođača. Za uređaje kupljene
izvan Evropske unije važe garantni uslovi koje
propisuje naše ovlašćeno predstavništvo.
Garantni uslovi mogu se pronaći na www.
blaupunkt.com ili se direktno zatražiti na:
Blaupunkt GmbH, Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Tehnički podaci
Dimenzije (Š x H x D)
99 x 99 x 16,9 mm
Masa
oko 175 g
Radna temperatura
-20 °C ... 60 °C
Temperatura čuvanja
-30 °C ... 70 °C
Napajanje
Baterija: Li-lon, 3,7 V/850 mAh
Kabl za punjenje za upaljač:
Ulaz 12 V
Mrežni punjač: Ulaz 100 do 240 V (50/60 Hz),
Izlaz 12 V /max. 1 A
Displej
3,5 ˝ Touchscreen TFT LCD ekran u boji 4:3,
320 x 240 piksela
Audio
Ugrađeni zvučnik, najmanje 1 W
GPS prijemnik
Integrisani, QuickFind tehnologija Centrality GPS,
32 kanala
Platforma
Dual Core Centrality Atlas III procesor (400 MHz)
Interna 64 MB SDRAM memorija
1 GB NAND fleš memorija
Prorez za memorijske kartice: SD kartice, MMC i
SDHC max. 4 GB
USB
USB 2.0
Operativni sistem
Microsoft Windows CE 5.0
Zadržana prava na izmene
40
TP100EE_lo_SE.indd 40
01.09.2008 10:46:02 Uhr
Tabela sa mogućim problemima
Tabela sa mogućim problemima
Problem
Uzrok
Rešenje
Uređaj ne radi ili ne radi
pravilno.
Operativni sistem je
preopterećen.
Resetujte uređaj (poglavlje
„Uključivanje/isključivanje“).
Vratite uređaj na fabrička
podešenja (Poglavlje
„Podešenja“). Sva lična
podešenja će biti obrisana!
Sa priloženog CD-a/DVD-a
ponovo instalirajte softver za
navigaciju.
Displej je taman kada se uređaj
uključi.
Usled duge izloženosti jakim
sunčevim zracima i visokoj
temperaturi displej može na
kratko izgubiti kontrast.
Ostavite uređaj oko 10 minuta
u hladu i ponovo ga uključite.
Na veoma visokim
temperaturama isključite
uređaj kako biste ga zaštitili od
pregrevanja.
Baterija se ne puni dovoljno.
Potpuno napunite bateriju
(Poglavlje „Punjenje baterije“).
Čak i kada je isključen uređaj
koristi malu količinu energije.
Tako se nakon određenog
vremena baterija može
isprazniti.
Da bi baterija trajala do 3 sata
u modu za navigaciju, napunite
je do kraja.
Ako su vožnje kraće baterija se
ne može potpuno napuniti.
Neka uređaj u vozilu uvek bude
priključen na kab za punjenje
preko upaljača.
Uređaj ne reaguje kada
pritisnete taster.
Operativni sistem je
preopterećen.
Resetujte uređaj (poglavlje
„Uključivanje/isključivanje“)
Uređaj ne emituje glasovne
preporuke za vožnju.
Glasovna obaveštenja su
deaktivirana.
Aktivirajte ih u podešenjima za
izbor jezika.
Jačina tona glasovnih
obaveštenja je slaba.
Pojačajte jačinu zvuka u
toku emitovanja glasovnog
obaveštenja.
Baterija je prazna iako uređaj
duže vreme nije korišćen.
41
TP100EE_lo_SE.indd 41
01.09.2008 10:46:02 Uhr
Tabela sa mogućim problemima
Problem
Uzrok
Rešenje
Uređaj nema ili ima veoma slab
prijem GPS signala.
Nakon uključivanja uređaju je
potrebno oko 1 minuta da se
pripremi za navigaciju. Prilikom
prvog uključivanja potrebno je
nešto više vremena i jači GPS
signal.
Stanite na čistinu i postavite
uređaj na neko uzvišenje.
Najkasnije za 2 do 5 minuta
moći ćete ponovo da koristite
uređaj. Tada je navigacija
moguća i u uslovima koji nisu
optimalni.
U zgradama je prijem GPS
signala generalno ograničen.
Reflektujući vetrobrani sa
slojem metala mogu ometati
prijem GPS signala.
Možete pokušati da montirate
uređaj na nekom drugom mestu
u vozilu.
Postavite spoljašnju GPS
antenu.
Refleksija ili razdvajanje signala
usled npr. visokih zgrada,
tunela, brda ili guste vegetacije
Jake snežne padavine i
nevreme
Uređaj mora imati otvoren vidik
ka nebu. Sačekajte dok uređaj
ponovo ne dobije GPS signal.
Navođenje do odredišta će se
tada autoamtski nastaviti.
Prenos vozila auto vozom ili
trajektom
Uređaj ne prepoznaje moju
memorijsku karticu.
Memorijska kartica nije
Koristite komaptibilne
kompatibilna sa ovim uređajem. memorijske kartice. (Poglavlje
„Tehnički podaci“)
Memorijska kartica je
formatirana u pogrešnom
sistemu datoteka.
Formatirajte memorijsku
karticu u sistemu datoteka
FAT16 ili FAT32.
Zbog tehničkog razvoja Blaupunkt ne može garantovati
besprekorno funkcionisanje memorijskih kartica različitih
proizvođača i vrsta. Pokušajte sa memorijskom karticom drugog
proizvođača ili drugačijeg kapaciteta.
42
TP100EE_lo_SE.indd 42
01.09.2008 10:46:02 Uhr
43
TP100EE_lo_SE.indd 43
01.09.2008 10:46:02 Uhr
Country:
Phone:
Fax:
Germany
(D)
0180-5000225
05121-49 4002
Austria
(A)
01-610 39 0
01-610 39 391
Belgium
(B)
02-525 5444
02-525 5263
Denmark
(DK)
44-898 360
44-898 644
Finland
(FIN)
09-435 991
09-435 99236
France
(F)
01-4010 7007
01-4010 7320
Great Britain
(GB)
01-89583 8880
01-89583 8394
Greece
(GR)
210 94 27 337
210 94 12 711
Ireland
(IRL)
01-46 66 700
01-46 66 706
Italy
(I)
02-369 62331
02-369 62464
Luxembourg
(L)
40 4078
40 2085
Netherlands
(NL)
00 31 24 35 91 338
00 31 24 35 91 336
Norway
(N)
+47 64 87 89 60
+47 64 87 89 02
Portugal
(P)
2185 00144
2185 00165
Spain
(E)
902 52 77 70
91 410 4078
Sweden
(S)
08-7501850
08-7501810
Switzerland
(CH)
01-8471644
01-8471650
Czech. Rep.
(CZ)
02-6130 0446
02-6130 0514
Hungary
(H)
76 511 803
76 511 809
Poland
(PL)
0800-118922
022-8771260
Turkey
(TR)
0212-335 07 23
0212-346 00 40
http://www.blaupunkt.com
© 2008 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed
for personal use only.
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of
such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
Blaupunkt GmbH,
Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
08/08 CM-AS/SCS (SE) 8 622 406 189
TP100EE_lo_SE.indd 44
01.09.2008 10:46:02 Uhr
Download

Mobile Navigation