www.blaupunkt.com
Mobile Navigation
TravelPilot 700
Návod na obsluhu a montáž
(Dlhá verzia)
TravelP_700_lo_SK.indd 1
19.12.2008 11:39:53 Uhr
Prehľad zariadenia
Prehľad zariadenia
2
1
3
4
6
7
5
8
9
10
19
18
11
12
17
16
13
15
14
2
TravelP_700_lo_SK.indd 2
19.12.2008 11:39:56 Uhr
Prehľad zariadenia
1 Display (dotyková obrazovka):
Jednoduchá a intuitívna obsluha dotykom na
spínacie plochy zobrazené na displeji
C Konektor AV-IN/OUT pre spätnú kameru a iné
audio/video zariadenia
2 VOL -:
Zníženie hlasitosti
3 Zapínač/vypínač:
• Dlhé stlačenie (dlhšie ako 1 sekunda):
Zapínanie zariadenia
• Dlhé stlačenie (dlhšie ako 3 sekundy):
Vypínanie zariadenia
• Krátke stlačenie: Vyvolanie hlavného menu
4 VOL +:
Zvýšenie hlasitosti
5 Konektor pre prídavnú externú anténu TMC
(zariadenie je vybavené internou anténou
TMC)
6 Šachta pre pamäťovú kartu
7 Konektor pre napájanie zariadenia (sieťová
nabíjačka alebo kábel pre nabíjanie v aute)
8 Stylus pre ovládanie displeja
9 Digitálna kamera, ktorá slúži o.i. na snímanie
dopravných značiek
: Svetelný senzor pre automatické prepínanie
jasu displeja (horná strana)
; Konektor pre prídavnú externú anténu GPS
(zariadenie je vybavené internou anténou
GPS)
< Kryt zásuvky pre akumulátor
= Anténa DVB-T (vysúvateľná)
> Zásuvka pre prídavnú externú anténu DVB-T
? Mikrofón pre hlasový vstup a hlasitý odposluch
(Bluetooth)
@ Konektor pre slúchadlá
A Sériový konektor pre pripojenie k elektronike
vozidla (Smart Cable) alebo ku konzole
Sound Docking Station
(Informujte sa u vášho predajcu Blaupunkt
alebo na internetovom portáli spoločnosti
Blaupunkt - www.blaupunkt.com)
B USB prípojka pre prenos dát
3
TravelP_700_lo_SK.indd 3
19.12.2008 11:39:57 Uhr
Obsah
Prehľad zariadenia ..............................2
Bezpečnostné pokyny ..........................8
Prvé uvedenie zariadenia do prevádzky.9
Obsah dodávky .....................................9
Odstránenie ochrannej fólie ....................9
Nabíjanie akumulátora ...........................9
Zapínanie zariadenia ............................10
Nastavenie jazyka ................................10
Voľba dátového súboru ........................10
Montáž do vozidla ..............................10
Príklad montáže ..................................11
Pripevnenie držiaka s prísavkou .............11
Pripevnenie kolísky držiaka ..................11
Uchytenie zariadenia do kolísky držiaka ..11
Vyberanie zariadenia ...........................11
Odmontovanie držiaka s prísavkou .........11
Prehrávanie zvuku cez reproduktory
vozidla (funkcia AUDIO-MIX) ..............11
Zapínanie/vypínanie ..........................12
Zapínanie ...........................................12
Vypínanie ...........................................12
Reset .................................................12
Obsluha menu ...................................12
Hlavné menu.......................................12
Spínacie plochy ..................................12
Klávesnica ..........................................12
Funkcia inteligentného doplňovania ....13
Prehľad klávesov ..............................13
Zadávanie s toleranciou nepresnosti ...13
Zoznamy ............................................13
Informácie o GPS ...............................13
Popis prevádzky GPS ...........................13
Zobraziť GPS informácie .......................13
Postup základného nastavenia............14
Nastavenie časovej zóny .......................14
Zadanie adresy domova .......................15
Aktivácia povinného zadania PIN kódu ....15
Nastavenie PIN kódu .........................15
Zablokovanie/odblokovanie zariadenia 15
Zmena PIN kódu ...............................16
Navigácia .........................................16
Zadanie cieľa ....................................16
Zadanie krajiny ...................................16
Zadať cieľ ..........................................17
Zadanie súradníc ................................17
Použitie adresy domova ako cieľa ..........17
Prevzatie cieľa z mapy .........................17
Hlasový vstup ....................................18
Mimoriadne ciele (POI) ......................18
Špeciálne ciele POI ..............................19
My POIs (Moje ciele POI) ...................19
Nadregionálne ciele POI ....................19
Spustenie zadávania cieľa POI ...............19
Voľba pozície miesta POI ......................19
Voľba miesta POI .................................19
Vyvolanie cieľa POI ..............................19
Plánovanie trasy ................................20
Spustenie plánovania trasy ...................20
Nahrávanie trasy z pamäťovej karty ........20
Zadanie trasy ......................................20
Úprava trasy .......................................20
Najprv vyštartovať sem.........................21
Najprv vypočítať trasu sem ...................21
Ukončenie plánovania trasy ..................21
Použitie cieľa z registra cieľov/trás.....21
Ďalšie funkcie po zadaní cieľa/
plánovaní trasy ..................................22
Informácie o krajine ...........................22
Simulácia ..........................................22
Spustenie simulácie .............................22
Nastavenia simulácie ...........................23
Uloženie pozície ................................23
Register cieľov/trás ...........................23
Uloženie cieľov ...................................23
Uloženie cieľa alebo trasy ..................23
Uloženie posledného cieľa alebo
trasy ..............................................24
Úprava cieľov......................................24
Vymazanie všetkých cieľov ...................24
4
TravelP_700_lo_SK.indd 4
19.12.2008 11:39:57 Uhr
Obsah
Zálohovanie cieľov
(bezpečnostná kópia) ..........................25
Export cieľov ...................................25
Import cieľov ...................................25
Výpočet trasy ....................................25
Spustiť výpočet trasy ...........................25
Zadanie parametrov trasy ..................26
Navádzanie k cieľu.............................27
Spustiť navádzanie k cieľu ....................27
Zadanie cieľa počas navádzania k cieľu ...27
Dorazenie do cieľovej obce ...................27
Ukončenie navádzania k cieľu ................27
Rušenie príjmu GPS .............................27
Navigácia pri terénnej jazde
(hra Geocaching) ...............................28
Práca s mapou ...................................28
Zobrazenie mapy.................................28
Presúvanie a škálovanie mapy ...............28
Stláčanie na mape ...............................28
Spínacie plochy a symboly ....................29
Nastavenia mapy/navigácie ...................29
Zobrazenie času príjazdu/
zostávajúcej doby jazdy.....................29
Zapnutie/vypnutie automatického
približovania....................................29
Voľba dátového súboru .....................29
Voľba jednotiek................................30
Zobraziť/skryť rýchlosť a výšku ...........30
Nastavenie kamery ...........................30
Voľba zobrazenia mapy/videa ............30
Zobraziť/skryť mimoriadne ciele pri
diaľniciach ......................................30
Zobraziť/skryť ciele na mape a
aktivácia/deaktivácia upozornenia na
miesta POI ......................................30
Hlasové pokyny ................................31
Hlasový vstup ..................................31
Denné/nočné zobrazenie...................31
Maximálna povolená rýchlosť .............32
Automatické pokračovanie v trase.......32
Zobraziť/skryť informácie o trase ........32
Zobrazenie mapy počas navádzania k
cieľu .................................................32
Navigačné pomôcky .............................32
Informácie o trase ...............................33
Upozornenie na ciele POI ......................33
Rýchlostné obmedzenie (snímanie
dopravných značiek) ...........................33
Video zobrazenie počas navádzania k
cieľu (True Navigation) ......................33
Hlasový výstup počas navádzania
k cieľu ..............................................34
Ďalšie funkcie v priebehu
navádzania k cieľu .............................34
Zobrazenie informácií o cieli..................34
Prerušenie navádzania k cieľu ...............34
Skok na nasledujúci cieľ .......................34
Zobrazenie zoznamu trasy a zadanie
uzávierky ...........................................35
Zobraziť/skryť úseky trasy .................35
Vylúčenie úseku trasy .......................35
Zrušenie uzávierky ...........................35
Výpočet alternatívnej trasy ...................35
Zadanie zablokovania úseku ..................35
Zadanie zablokovania .......................35
Zrušenie uzávierky ...........................36
Funkcia TMC......................................36
Nastavenie TMC príjmu ........................36
Dopravné zápchy v zobrazení mapy ........36
Zobrazenie dopravných hlásení .............36
Zapnutie automatickej obchádzky
dopravnej zápchy ................................36
Nastavenia TMC ..................................36
Infotainment .....................................37
Funkcia Bluetooth (telefón) ................37
Spustenie aplikácie Bluetooth ...............38
Funkcia hlasitého odposluchu ...............38
Zavolanie ........................................38
Prijatie a odmietnutie hovoru .............38
Ukončenie hovoru a ďalšie funkcie ......38
Správa zoznamu hovorov ...................38
Telefónny zoznam ................................39
Nahratie telefónneho zoznamu ...........39
5
TravelP_700_lo_SK.indd 5
19.12.2008 11:39:57 Uhr
Obsah
Zavolanie čísla v telefónnom
zozname .........................................39
Pridanie záznamu .............................39
Úprava záznamov .............................39
Správy (SMS) .....................................39
Písanie SMS správ ............................39
Schránka prijatých/odoslaných správ ..40
Audio prenos ......................................40
Dátový prenos ....................................40
Sťahovanie/nahrávanie dát ................40
Nadviazanie spojenia Bluetooth .............41
Spárovanie s mobilným telefónom ......41
Spárovanie s navigačným zariadením ..41
Nadviazanie a prerušenie spojenia
Bluetooth ........................................41
Spárovanie ďalších mobilných
telefónov so zariadením ....................42
Zmena nastavení Bluetooth ...................42
Aktivácia a deaktivácia funkcie
Bluetooth ........................................42
Zapínanie/vypínanie viditeľnosti.........43
Spárované zariadenia .......................43
Zvonenie .........................................43
Automatické vytvorenie spojenia ........43
Zmena PIN kódu ...............................43
Nastavenia RAS................................43
Automatické prijímanie hovorov .........44
Ilustrovaný jazykový sprievodca .........44
Funkcia kamera ................................44
Fotografovanie (priraďovanie
geografických metadát) .......................45
Filmovanie .........................................45
Zábava .............................................45
Vyberanie a vkladanie pamäťovej karty ...45
Spustenie zábavy ................................46
Prehrávanie hudobných súborov ...........46
Ekvalizér .........................................46
Prehrávanie v náhodnom poradí (mix) .47
Opakované prehrávanie (repeat) ........47
Zobrazovanie ID3 tagov.....................47
Vyvolanie zoznamu skladieb
(Browse) ........................................47
Zobrazenie obrázkových súborov ..........47
Prezentácia .....................................48
Zobrazenie cesty súboru ...................48
Otáčanie obrázku .............................48
Vyvolanie zoznamu obrázkov
(prezeranie) ....................................48
Prehrávanie video súborov....................48
Pripojenie spätnej kamery alebo
externého audio-/video zdroja ...............49
Použitie navigačného zariadenia ako
zdroj videosignálu ............................49
Použitie externého zariadenia ako
zdroj videosignálu ............................49
Hry....................................................49
Televízia (DVB-T) ...............................50
Nastavenie príjmu ...............................50
Spustenie aplikácie DVB-T ....................50
Vyhľadanie kanála ...............................50
Výber kanála .......................................50
Zostavenie zoznamu obľúbených
položiek .............................................51
Teletext ..............................................51
Elektronický programový sprievodca
(EPG) ................................................52
Nastavenia DVB-T ................................52
Zvuk ...............................................52
Video .............................................52
Titulky ............................................53
Systém ...........................................53
Funkcia Internet ................................54
Nastavenie internetu (Nastavenia siete
WLAN) ..............................................54
Pripojenie k nájdenej sieti WLAN ........54
Manuálne nastavenie a pripojenie k
nezaznamenanej sieti WLAN
(kód SSID je potlačený).....................55
Ukončenie pripojenie do siete WLAN ...55
Internetový prehliadač .........................55
Lišta so symbolmi.............................55
Vyvolanie internetovej stránky ............55
Výber internetovej stránky/adresy z
histórie ...........................................56
Pridávanie a voľba záložiek ................56
6
TravelP_700_lo_SK.indd 6
19.12.2008 11:39:57 Uhr
Obsah
Hľadanie textu na aktuálne
internetovej stránke ..........................57
Základné nastavenia internetového
prehliadača .....................................57
Ukončenie internetového prehliadača..58
E-mail pošta .......................................58
Nastavenie e-mail pošty ....................58
Zriadenie a správa e-mailových účtov ..58
Nastavenia pre vysielanie a
prijímanie .......................................59
Nastavenia spam filtra.......................59
Rozšírené nastavenia ........................60
Používanie funkcie e-mail pošty ..........60
Úprava e-mailových správ ..................61
Telefonovanie cez internet (VoIP) ..........61
Nastavenie VoIP ...............................61
Používanie služby VoIP ......................62
Internetové rádio .................................62
Počúvanie internetového rádia ...........62
Zaradenie rozhlasovej stanice medzi
obľúbené položky a vymazanie
stanice z obľúbených položiek............62
Uloženie novej stanice ......................63
Záznamy podcast ................................63
Nahrávanie záznamov podcast ...........63
Nahrávanie a prehrávanie epizód ........63
Úprava záznamu podcast/epizód ........63
Funkcia Office ...................................64
Spustenie aplikácie Office ....................64
Zobraziť dokumenty (Prehliadač)...........64
Poznámky ..........................................64
Program pre písanie (Notepad) ..........64
Kresliaci program (Paint)...................65
Kalendár ............................................65
Kalkulačka ..........................................65
Diktafón .............................................65
Prehrávanie záznamu ........................65
Práca so záznamami .........................66
Zablokovanie záznamu ......................66
Správca súborov .................................66
Moje súbory ......................................67
Moje súbory v internej pamäti ...............67
Prehrávanie a prezeranie mojich
súborov .............................................67
Prenos mojich súborov .........................67
Prenos súborov pomocou pamäťovej
karty .................................................68
Nahrávanie údajov na pamäťovú
kartu ..............................................68
Prenos dát z pamäťovej karty do
pamäte ...........................................68
Prenos pomocou počítača (USB) ...........68
Kopírovanie dát z navigačného
zariadenia .......................................68
Kopírovanie dát na navigačné
zariadenie .......................................68
Nastavenia ........................................69
Nastavenie budíka ............................69
Audio/video ....................................69
Nastavenia vlastných tlačidiel v
hlavnom menu (rýchly prístup) ...........69
Demonštračný režim.........................70
Ochrana proti krádeži .......................70
Displej ............................................70
Informácie o produkte .......................70
Zvuk a hlasitosť ................................70
Jazyk..............................................70
Úspora energie ................................71
Tón tlačidiel ....................................71
Kalibrácia dotykovej obrazovky ..........71
Čas ................................................71
Továrenské nastavenia .....................71
Bezdrôtové spojenia .........................71
Softvér .............................................72
Nová inštalácia navigačného softvéru .....72
Aktualizácia navigačného softvéru .........72
Servis ...............................................72
Záruka ..............................................72
Technické údaje .................................73
Tabuľka pre riešenie problémov ..........74
7
TravelP_700_lo_SK.indd 7
19.12.2008 11:39:58 Uhr
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné pokyny
Pred uvedením zariadenia do prevádzky si vo
vlastnom záujme dôkladne prečítajte nasledujúce
bezpečnostné upozornenia a výstrahy.
Použité výstražné symboly
V kapitole upriamujú výstražné symboly
pozornosť na dôležité upozornenia pre vás a vaše
zariadenie.
NEBEZPEČENSTVO!
Upozornenie
na
nebezpečenstvo
zranenia alebo ohrozenia života
NEBEZPEČENSTVO!
Výstraha pred dopravnou nehodou
Použitie k určenému účelu
Zariadenie bolo navrhnuté pre mobilné použitie vo
vozidlách. Niektoré funkcie nesmie vodič používať
počas jazdy.
Špeciálne informácie pre navigáciu nákladných
vozidiel, autobusov a obytných áut ako sú napr.
maximálna povolená výška a šírka vozidla ako aj
maximálna nosnosť vozovky nie sú obsiahnuté v
navigačných údajoch!
Navigácia pomocou tohto navigačného zariadenia
mimo označených vozoviek (navigácia pri terénnej
jazde) je možná.
Dopravná bezpečnosť
Používanie navigačného zariadenia vás
nezbavuje zodpovednosti vodiča jazdiť
podľa predpisov a správať sa v premávke
obozretne. Vždy dodržiavajte platné
dopravné predpisy.
Zariadenie používajte vždy tak, aby vám
to nebránilo pri bežnom riadení vozidla. V
prípade pochybností zastavte a obsluhujte
zariadenie v zastavenom vozidle. Ako
vodič nesmiete počas jazdy používať
aplikácie, ktoré by vás odpútali od
sledovania premávky (v závislosti od
funkcií, ktoré zariadenie poskytuje napr.
sledovanie televízie, videa).
Všeobecné bezpečnostné
upozornenia
V záujme osobnej ochrany pred zranením
či smrteľným úrazom následkom požiaru
alebo explózie dbajte prosím na nasledujúce
upozornenia:
• Chráňte zariadenie pred vlhkosťou, pretože
nie je vodotesné a nie je chránené pred
striekajúcou vodou.
• Zariadenie nemodifikujte ani neotvárajte.
Mohlo by sa poškodiť a následkom toho
vznietiť alebo explodovať. Mohlo by dôjsť
tiež k úniku žieravej, horľavej kvapaliny z
akumulátora.
• Nevystavujte zariadenie príliš nízkym (pod
-20 °C) a vysokým teplotám (vyše 60 °C),
napr. v blízkosti ohňa, vykurovacích telies
alebo v zaparkovanom aute pod priamym
slnečným žiarením. Mohlo by dôjsť k zrážaniu
vlhkosti v zariadení alebo k prehriatiu
zariadenia. Zariadeniu alebo akumulátoru
hrozí deformácia, zapálenie alebo explózia.
Mohlo by dôjsť tiež k úniku žieravej, horľavej
kvapaliny z akumulátora.
• V prípade, že by kvapalina akumulátora
došla do kontaktu s očami alebo kožou,
opláchnite miesto vodou a vyhľadajte lekára.
• Dbajte o to, aby bolo zariadenie vo
vozidle namontované bezpečne. Ak nie je
držiak správne namontovaný, potom môže
zariadenie pri prudkom zabrzdení alebo pri
náraze ohrozovať bezpečnosť cestujúcich.
• V prípade odstavenia vozidla vytiahnite
zástrčku pre napájanie zariadenia, pretože
zariadenie stále spotrebúva prúd a hrozí
vybitie akumulátora vozidla. Pri vyťahovaní
zástrčky z prípojky napájacieho zdroja
neťahajte za kábel. Mohlo by dôjsť k
poškodeniu kábla a k úrazu elektrickým
prúdom.
8
TravelP_700_lo_SK.indd 8
19.12.2008 11:39:58 Uhr
Bezpečnostné pokyny | Prvé uvedenie zariadenia do prevádzky
Pokyny pre manipuláciu s CD/DVD
K zariadeniu je priložené CD/DVD, ktoré obsahuje
navigačný softvér a údaje mapy. V záujme ochrany
CD/DVD pred znečistením a poškodením dbajte
na nasledujúce upozornenia:
Uschovávajte CD/DVD v príslušnom
obale. Držte vždy CD/DVD len za okraje.
Chráňte CD/DVD a obal pre priamym
slnečným žiarením.
Používajte iba čisté CD/DVD. Podľa
potreby očistite CD/DVD pohybmi
smerom zvnútra k okraju pomocou
mäkkej handry, ktorá nepúšťa chlpy.
CD/DVD nikdy nečistite krúživými
pohybmi.
Nepoužívajte rozpúšťadlá a to ani na
čistenie CD/DVD strany s potlačou.
Upozornenia pre čistenie
Prvé uvedenie zariadenia do
prevádzky
Obsah dodávky
Dodávka obsahuje nasledujúce diely:
• Navigačné zariadenie
• Držiak s prísavkou
• Sieťová nabíjačka
• Kábel pre nabíjanie v aute
• TMC anténa
• USB kábel vrátane USB adaptéra
• Videokábel
• Headset (slúchadlá s mikrofón)
• Návod na použitie (krátka verzia)
• Záložné DVD
Upozornenie:
Odporúčame
používať
príslušenstvo
značky
(www.blaupunkt.com).
originálne
Blaupunkt
Displej čistite suchou, mäkkou handrou.
Voda a iné kvapaliny by mohli zničiť
displej.
Odstránenie ochrannej fólie
Na čistenie telesa nepoužívajte silné
rozpúšťadlá. Použite navlhčenú handru,
ktorá nepúšťa chlpy.
Nabíjanie akumulátora
Upozornenia pre likvidáciu
Na likvidáciu starého zariadenia využite
existujúce systémy pre návrat a zber starých
zariadení.
Pokazené akumulátory nevyhadzujte do
domového odpadu, ale odovzdajte na
príslušných zberných miestach.
Pred prvým použitím odstráňte z displeja, telesa a
kamery opatrne všetky ochranné fólie.
Pri kúpe navigačného zariadenia môže byť
akumulátor vybitý. Pred použitím zariadenia
akumulátor najprv nabite.
NEBEZPEČENSTVO!
Použitie
nabíjačky
alebo
akumulátora,
ktoré
nie
sú
schválené, môže spôsobiť požiar
alebo explóziu
Na prevádzku a nabíjanie akumulátora používajte
iba originálne zariadenia a akumulátory Blaupunkt,
aby bol akumulátor správne nabitý a chránený
pred prepätím.
9
TravelP_700_lo_SK.indd 9
19.12.2008 11:39:59 Uhr
Prvé uvedenie zariadenia do prevádzky | Montáž do vozidla
Proces nabíjania pri vypnutom zariadení trvá asi
3 hodiny. Indikácia stavu akumulátora sa nachádza
na hornej lište displeja.
Zariadenie je napájané z externého
•
zdroja napätia.
Zariadenie je napájané z interného
•
akumulátora.
Stav
nabitia
akumulátora je postačujúci.
Zariadenie je napájané z interného
•
akumulátora.
Stav
nabitia
akumulátora je vybitý.
Ak je stav nabitia akumulátora na nízkej úrovni,
navigačné zariadenie vás upozorní výstražným
hlásením.
쏅 Pripojte ku konektoru dodanú sieťovú
nabíjačku alebo kábel pre nabíjanie v aute.
Upozornenie:
Akumulátor je vybavený tepelnou ochranou,
ktorá bráni prehriatiu následkom nadmerného
prúdu. Ochrana preruší nabíjanie akumulátora
pri teplote prostredia vyššej ako 45 °C.
A
Zapínanie zariadenia
쏅 V dialógovom menu zvoľte preferovaný jazyk.
쏅 Riaďte sa pokynmi.
Zariadenie nahrá jazyk a zobrazí hlavné
menu.
Voľba dátového súboru
Po prvom spustení navigácie musíte zvoliť
automapu. Automaticky sa zobrazí správa „Dátový
súbor nie je k dispozícii“.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu OK.
Zobrazí sa zoznam automáp, ktoré sú k
dispozícii.
쏅 V zozname stlačte na automapu, ktorú chcete
zvoliť.
Montáž do vozidla
Na dočasnú montáž do vozidla je navigačné
zariadenie vybavené držiakom s prísavkou, ktorý
sa pripevní k čelnému sklu.
NEBEZPEČENSTVO!
Montáž na nevhodnom mieste môže
spôsobiť úraz
Navigačné zariadenie namontujte tak, aby ste
nemali zastretý výhľad a aby vás zariadenie
neodpútavalo od sledovania premávky.
Nemontujte zariadenie na mieste, kde sa vysúva
airbag.
Dávajte pozor, aby zariadenie pri núdzovom
zabrzdení neohrozovalo spolujazdcov.
Pravidelne kontrolujte, či je držiak pevne
uchytený. Zmena okolitej teploty môže spôsobiť,
že sa prísavka uvoľní.
쏅 Pridržte zapínač/vypínač dlhšie ako 1
sekundu.
Nastavenie jazyka
Zariadenie využíva ako štandardný komunikačný
jazyk angličtinu. Pri prvom zapnutí zobrazí
zariadenie dialógové menu, ktoré vám umožňuje
zvoliť pre menu, hlasový výstup a hlasový vstup
iný jazyk.
10
TravelP_700_lo_SK.indd 10
19.12.2008 11:39:59 Uhr
Montáž do vozidla | Prehrávanie zvuku cez reproduktory vozidla
Príklad montáže
Na obrázku je uvedený iba návrh montáže. Pri
montáži vo vozidle dbajte vždy na uvedené
bezpečnostné pokyny.
ca. 15 cm
Uchytenie zariadenia do kolísky
držiaka
Zariadenie má na spodku 2 výrezy pre kolísku
držiaka.
쏅 Nasaďte zariadenie spodkom najprv do
kolísky držiaka a zatlačte ho dozadu.
Upínacia spona musí zacvaknúť do vrchnej
steny zariadenia.
쏅 Nastavte držiak podľa potreby.
Vyberanie zariadenia
Pripevnenie držiaka s prísavkou
쏅 Nájdite vo vozidle vhodné miesto pre montáž
zariadenia.
V záujme optimálneho uchytenia držiaka je
potrebné, aby bolo sklo zbavené prachu a
mastnoty. V prípade potreby očistite sklo
najprv pomocou handričky na utieranie skla.
쏅 Pritlačte prísavku držiaka k čelnému sklu.
쏅 Sklopte páku držiaka smerom k čelnému
sklu.
Pripevnenie kolísky držiaka
Držiak s prísavkou má miesto pre upevnenie
kolísky.
쏅 Nasuňte kolísku na drážku tak, aby zacvakla.
쏅 Stlačte upínaciu sponu nadol.
Zariadenie sa uvoľní z držiaka.
쏅 Vyberte zariadenie.
Odmontovanie držiaka s prísavkou
Pri zmene vozidla je možné držiak s prísavkou
veľmi jednoducho demontovať.
쏅 Sklopte páku držiaka smerom od čelného
skla.
쏅 Opatrne uvoľnite okraje prísavky od skla tak,
aby sa medzi prísavku a sklo mohol dostať
vzduch.
쏅 Opatrne oddeľte prísavku od skla.
Prehrávanie zvuku cez
reproduktory vozidla (funkcia
AUDIO-MIX)
Navigačné zariadenie možno po pripojení k
autorádiu použiť ako externý zdroj zvuku. Hlasový
výstup navigácie a hudobné nahrávky budú
reprodukované cez reproduktory vozidla.
Ak je autorádio vybavené funkciou AUDIO-MIX,
potom je možné zmiešavať zvuk navigačného
zariadenia a autorádia. To znamená, že počas
počúvania rádia alebo CD budú automaticky
zaradené aj hlasové výstupy navigácie.
Predpoklad:
• Kompatibilné autorádio Blaupunkt s
konektorom AUX-IN vpredu alebo vzadu
• Autorádio podporuje funkciu AUDIO-MIX
(Bližšie informácie vám poskytne predajca
Blaupunkt)
11
TravelP_700_lo_SK.indd 11
19.12.2008 11:40:00 Uhr
Prehrávanie zvuku cez reproduktory vozidla | Zapínanie/vypínanie | Obsluha menu
쏅 Pripojte autorádio s navigačným zariadením
pomocou kábla – podľa návodu k autorádiu.
쏅 Na autorádiu zapnutím konektora AUX-IN
aktivujte funkciu AUDIO-MIX.
Hlasový výstup navigácie a zvukový výstup
autorádia budú automaticky zmiešané.
- alebo 쏅 Na autorádiu vypnutím konektora AUX-IN
deaktivujte funkciu AUDIO-MIX.
Navigačné zariadenie slúži ako externý
zvukový zdroj.
Obsluha menu
Hlavné menu
V hlavnom menu sú sprístupnené aplikácie ako sú
napr. navigácia a nastavenia.
쏅 Krátkym stlačením zapínača/vypínača v
ľubovoľnom menu sa dostanete do hlavného
menu.
Zapínanie/vypínanie
Pomocou zapínača/vypínača možno zapnúť a
vypnúť zariadenie a otvoriť hlavné menu.
Zapínanie
쏅 Pridržte zapínač/vypínač dlhšie ako 1
sekundu.
Vypínanie
쏅 Pridržte zapínač/vypínač dlhšie ako 3
sekundy.
Zariadenie sa najprv prepne do pokojového
stavu a zostane v pohotovosti. Všetky funkcie
sa kompletne vypnú až po 2 hodinách.
Upozornenie:
Zariadenie spotrebúva aj vo vypnutom stave
malé množstvo energie. Ak zapnete zariadenie
po dlhšej dobe, možno bude potrebné znovu
nabiť akumulátor.
Reset
Ak zariadenie nepracuje správne, často postačuje
vykonať reset.
쏅 Pridržte zapínač/vypínač dlhšie ako 14
sekúnd.
Zariadenie sa vypne a spustí nanovo.
Hlavné menu umožňuje rýchly prístup, ktorý
je možné upravovať. Máte možnosť zmeniť
symboly a použiť aplikáciu, ktorú používate
častejšie (kapitola „Nastavenia“).
Spínacie plochy
Stlačením na túto spínaciu plochu sa
vrátite do predchádzajúceho menu.
Stlačením na túto spínaciu plochu sa
presuniete v menu na nasledujúcu
stranu.
Options (Voľby):
Stlačením na túto spínaciu plochu sprístupníte
doplnkové funkcie.
Info (Informácie):
Stlačením na spínaciu plochu vyvoláte podrobné
informácie.
OK:
Stlačením tejto spínacej plochy potvrdíte zadanie
alebo nastavenie.
Klávesnica
Ak je potrebné zadať text (napr. zadať cieľ),
potom sa na displeji zobrazí virtuálna klávesnica.
Dotykmi prsta na túto klávesnicu je možné zadať
všetky potrebné údaje. Klávesnica umožňuje iba
zadávanie veľkých písmen.
12
TravelP_700_lo_SK.indd 12
19.12.2008 11:40:00 Uhr
Obsluha menu | Informácie o GPS
Funkcia inteligentného doplňovania
Pri zadávaní cieľa dopĺňa zariadenie automaticky
znaky (pokiaľ je to možné) a obmedzuje zadávanie
len na písmená, ktoré môžu logicky nasledovať.
Prehľad klávesov
Vymazanie posledného znaku
Zadanie medzery
Vyvolanie klávesnice s doplnkovými
písmenami (okrem iného špeciálne znaky,
prehlásky)
Vyvolanie numerickej klávesnice, napr. pri
zadávaní čísla domu
Vyvolanie písmenovej klávesnice
Vyvolanie zadávania s toleranciou
nepresnosti
Zadávanie s toleranciou nepresnosti
Zadávanie s toleranciou nepresnosti vám umožňuje
zadať mesto, keď nepoznáte jeho presný spôsob
písania. Po vašom zadaní sa zobrazí zoznam s
menami miest s podobným zápisom.
Pri zadávaní textu stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa zadanie s toleranciou
nepresnosti.
쏅 Zadajte názov mesta a stlačte na spínaciu
plochu OK.
Zobrazí sa zoznam alternatívnych názvov
miest.
Zoznamy
Často systém zobrazí zoznam, v ktorom môžete
zvoliť určitý záznam (napr. cieľ). Ak napríklad pri
zadávaní názvu obce nezadáte celý názov, potom
vám systém zobrazí zoznam možných výsledkov.
쏅
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
môžete zobraziť zoznam.
Počet záznamov je zobrazený
vedľa symbolu.
Stláčaním na spínacie plochy
môžete v zozname listovať.
쏅 Stlačením na titul zvolíte príslušný záznam.
쏅 Stlačením spínacej plochy OK prevezmete
alebo potvrdíte záznam.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Info
(Informácie) zobrazíte skrátené záznamy v
celej dĺžke.
Informácie o GPS
Systém GPS (Global Positioning System)
umožňuje navigáciu a určenie polohy pomocou
satelitov pre určenie polohy.
Popis prevádzky GPS
Navigačné zariadenie zisťuje aktuálnu polohu
vášho vozidla pomocou systému GPS a porovnáva
súradnice s údajmi mapy. Mapové údaje dodané
spolu so zariadením obsahujú aj zemepisné
súradnice mimoriadnych cieľov, ulíc a obcí,
ktoré možno zobraziť na obrazovke navigačného
zariadenia. Zo získaných údajov zariadenie
vypočíta trasu do zadaného cieľa.
Zobraziť GPS informácie
Informácie o príjme signálu GPS zariadenia, vašej
aktuálnej polohe a rýchlosti nájdete v menu GPS
Info (GPS informácie).
Stlačte v hlavnom menu na
쏅
symbol.
Zobrazí sa mapa.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu Navigation
(Navigácia).
Stlačte na spínaciu plochu.
쏅
Zobrazí sa druhá strana menu.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu GPS Info (GPS
informácie).
13
TravelP_700_lo_SK.indd 13
19.12.2008 11:40:01 Uhr
Informácie o GPS | Postup základného nastavenia
Nastavenie časovej zóny
쏅
V tomto menu nájdete nasledujúce
informácie:
– Latitude/Longitude (Zemepisná šírka/
výška): Aktuálna poloha v stupňoch
zemepisnej dĺžky a šírky
– Altitude (Výška): Aktuálna nadmorská
výška pozície (približný údaj)
– Speed (Rýchlosť): Aktuálna rýchlosť
vozidla
– Heading (Smer): Smer jazdy (spoľahlivé
zobrazenie od rýchlosti asi 5 km/h)
– Satellites (Satelity): Počet prijímaných
GPS satelitov. Pre navigáciu sú potrebné
signály z minimálne 3 satelitov.
– GPS Signal Quality (Kvalita signálu
GPS): Intenzita signálu prijímaného z
GPS satelitov
Upozornenie:
Vonkajšie vplyvy môžu narúšať viditeľnosť
oblohy a tým aj narúšať GPS príjem
navigačného zariadenia.
Postup základného nastavenia
Skôr ako spustíte navádzanie k cieľu, vykonajte
nasledujúce základné nastavenia:
• Nastavte časovú zónu platnú pre vašu aktuálnu
pozíciu, aby vaše zariadenie mohlo počas
navigácie zobrazovať správny čas príchodu.
• Zadajte adresu domova, aby vás zariadenie
mohlo z ktoréhokoľvek bodu rýchlo naviesť
domov.
• Aktivujte požadovanie PIN kódu, pokiaľ
chcete uzamknúť manipuláciu so zariadením
pred nepovolanými osobami.
Stlačte v hlavnom menu na
symbol.
Zobrazí sa menu Settings
(Nastavenia).
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu Time (Čas).
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa zoznam časových zón,
ktoré sú k dispozícii.
Stlačte v zozname na časovú zónu, ktorá platí
pre vašu aktuálnu pozíciu.
Upozornenie:
Hlavné mestá uvedené v príslušnej časovej
zóne vám uľahčujú výber. „GMT“ znamená
greenwichský stredný čas (Greenwicht Mean
Time), čo predstavuje stredný slnečný čas na
nultom poludníku bez zohľadnenia letného
času.
Stlačte na spínaciu plochu OK.
Stlačením na symbol môžete
prepínať medzi 24-hodinovým
(zaškrtnutá voľba) a 12-hodinovým
(nezaškrtnutá voľba) zobrazením
času.
Stláčaním na symbol môžete
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo
deaktivovať (nezaškrtnutá voľba)
letný čas.
Upozornenie:
Ak sa na mieste vašej aktuálnej pozície mení
čas alebo ak prechádzate do inej časovej
zóny, potom musíte zodpovedajúco upraviť
nastavenia.
Stlačením na spínaciu plochu
opustíte menu.
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
14
TravelP_700_lo_SK.indd 14
19.12.2008 11:40:01 Uhr
Postup základného nastavenia
Zadanie adresy domova
쏅
Stlačte v hlavnom menu na
symbol.
Zobrazí sa mapa.
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu Navigation
(Navigácia).
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu Destination Input
(Zadanie cieľa).
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu Destination Input
For Home Address (Zadanie cieľa
domovskej adresy).
Slačením na symbol zadáte novú
쏅
adresu podľa postupu uvedeného v
kapitole „Zadanie cieľa“, „Zadať
adresu“.
Upozornenie:
Zadanú adresu domova môžete v menu
Destination Input For Home Address (Zadanie
cieľa domovskej adresy) kedykoľvek pozrieť
a podľa potreby zmeniť (spínacia plocha
Change (Zmeniť)).
Aktivácia povinného zadania PIN
kódu
Požadovaním PIN kódu môžete vylúčiť, aby
zariadenie obsluhovali nepovolané osoby. Pri
každom zapnutí bude zariadenie požadovať
zadanie PIN kódu (Personal Identity Code - osobný
identifikačný kód), ktorý ste na začiatku nastavili.
PIN kód môžete kedykoľvek zmeniť. Ak zabudnete
PIN kód, potom môžete zariadenie odblokovať
zadaním PUK kódu (Personal Unblocking Key
- osobný odblokovací kód), ktorý ste si sami na
začiatku určili. PUK kód nie je možné meniť.
V záujme bezpečného uschovania vášho PUK
kódu:
쏅 Zaregistrujte sa na portáli Blaupunkt a riaďte
sa pokynmi:
http://puk.blaupunkt.com
Upozornenie:
Na správne zadanie PIN kódu máte iba 3
pokusy a potom máte ešte 3 pokusy na
správne zadanie PUK kódu. Po treťom
nesprávnom zadaní PUK kódu sa zariadenie
neodvolateľne zablokuje a zariadenie je nutné
zaslať do servisu Blaupunkt na odblokovanie.
Nastavenie PIN kódu
Stlačte v hlavnom menu na
쏅
symbol.
Zobrazí sa menu Settings
(Nastavenia).
Stláčaním na spínaciu plochu
쏅
môžete v tomto menu listovať.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu Anti-Theft
Protection (Ochrana proti krádeži).
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Anti-theft
Protection (Ochrana proti krádeži).
쏅 Stlačte na spínaciu plochu OK.
Zariadenie zobrazí menu pre zadanie PIN
kódu.
쏅 Riaďte sa pokynmi zariadenia a zadajte PIN
kód podľa svojej voľby.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu OK.
Po prvom nastavení PIN kódu vás systém vyzve,
aby ste zadali PUK kód. PUK kód slúži na
odblokovanie zariadenia v prípade, že zabudnete
PIN kód.
쏅 Riaďte sa pokynmi zariadenia a zadajte PUK
kód podľa svojej voľby.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu OK.
Zablokovanie/odblokovanie zariadenia
Predpoklad:
• Aktivovali ste povinné zadanie PIN kódu.
쏅 Stláčaním v menu Anti-Theft Protection
(Ochrana proti krádeži) na spínaciu plochu
Anti-theft Protection (Nastaviť ochranu
proti krádeži) môžete zariadenie zablokovať
(zaškrtnutá voľba) alebo odblokovať
(nezaškrtnutá voľba).
Zariadenie zobrazí menu pre zadanie PIN
kódu.
쏅 Zadajte váš PIN.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu OK.
15
TravelP_700_lo_SK.indd 15
19.12.2008 11:40:02 Uhr
Postup základného nastavenia | Navigácia | Zadanie cieľa
Zmena PIN kódu
쏅 Stlačte v menu Anti-Theft Protection (Ochrana
proti krádeži) na spínaciu plochu Change PIN
Code (Zmeniť PIN kód).
Zariadenie zobrazí menu pre zadanie PIN
kódu.
쏅 Riaďte sa pokynmi zariadenia a zadajte PIN
kód podľa svojej voľby.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu OK.
Zadanie cieľa
Pri zadávaní cieľa máte možnosť zadať adresu,
zvoliť cieľ z pamäte alebo vyhľadať mimoriadny
cieľ.
Stlačte na symbol v mape.
쏅
Zobrazí sa menu Navigation
(Navigácia).
Navigácia
Používanie navigačného zariadenia vás nezbavuje
zodpovednosti vodiča jazdiť podľa predpisov a
správať sa v premávke obozretne.
NEBEZPEČENSTVO!
Odpútanie od premávky môže
spôsobiť nehodu
Neovládajte zariadenie počas jazdy.
Na displej sa pozerajte iba v bezpečnej dopravnej
situácii.
Upozornenia:
• Najlepšie je plánovať trasy ešte pred
odjazdom.
• Najprv zadajte základné nastavenia.
Stlačte v hlavnom menu na
쏅
symbol.
Zobrazí sa mapa.
쏅
Stlačte na symbol v menu Navigation
(Navigácia).
Zobrazí sa menu Destination Input
(Zadanie cieľa).
Upozornenie:
Zvoliť možno iba ciele (krajiny, mestá, ulice,
čísla domu), ktoré sú obsiahnuté v údajoch
mapy.
Zadanie krajiny
Po zadaní prvej adresy sa zobrazí zoznam pre voľbu
požadovanej krajiny. Krajiny sú predinštalované.
Na priloženom CD/DVD nájdete v závislosti
od variantu zariadenia automapy aj inštalačný
program, ktorý umožňuje kopírovanie automáp na
pamäťovú kartu. Automapy môžete sprístupniť v
nastaveniach mapy/navigácie (kapitola „Práca s
mapou“).
Z mapy môžete prejsť priamo do navigačného
menu alebo do nastavení mapy/navigácie.
16
TravelP_700_lo_SK.indd 16
19.12.2008 11:40:02 Uhr
Zadanie cieľa
Zadať cieľ
Zadanie súradníc
쏅
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu Destination Input
(Zadanie cieľa).
쏅
쏅
Upozornenie:
Krajinu, mesto a ulicu nemusíte opakovane
zadávať. Cieľovú adresu musíte znovu zadať
iba vtedy, keď sa nachádza na inom mieste
ako predchádzajúca cieľová adresa.
Stlačením na symbol môžete zvoliť
쏅
inú krajinu.
쏅
쏅
Stlačte na symbol a zadajte mesto
alebo poštové smerovacie číslo.
쏅
쏅
쏅
Stlačte na symbol a zadajte ulicu.
쏅
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu Destination
Coordinates (Súradnice cieľa).
Po stlačení na symbol môžete zadať
zemepisnú šírku.
Zobrazí sa klávesnica.
Po stlačení na symbol môžete zadať
zemepisnú dĺžku.
Zobrazí sa klávesnica.
Súradnice je možné zadávať v desatinnom
tvare alebo vo formáte GMS (Stupeň, Minúry,
Sekundy).
Ak zadávate súradnice v desatinnom tvare,
použite číslice a stlačte spínaciu plochu
desatinnej čiarky.
Ak zadávate súradnice v tvare GMS, potom
zvoľte najprv svetovú stranu. Stlačte na
spínaciu plochu N/S (S/J) resp. E/W (V/Z).
Potom pomocou klávesnice zadajte súradnice
v stupňoch (SDgr) a minútach (‘).
Stlačte na spínaciu plochu OK.
Stlačte na spínaciu plochu Start Route
Guidance (Spustiť navádzanie k cieľu).
Použitie adresy domova ako cieľa
쏅
쏅
Stlačte na symbol a zadajte číslo
domu.
Prevzatie cieľa z mapy
- alebo 쏅
Stlačte na symbol v menu Navigation
(Navigácia).
Spustí sa navádzanie k cieľu.
Stlačte na symbol a zadajte ulicu,
ktorá pretína predtým zadanú ulicu.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Start Route
Guidance (Spustiť navádzanie k cieľu)
spustíte navádzanie k cieľu.
Upozornenie:
Po zadaní cieľa máte možnosť spustiť
navádzanie k cieľu alebo napr. uložiť cieľ do
pamäte. Viac sa o tom dozviete v kapitole
„Ďalšie funkcie v priebehu navádzania k cieľu/
plánovania trasy“.
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa mapa.
쏅 Mapu môžete presúvať alebo zobraziť v inej
mierke podľa postupu v kapitole „Práca s
mapou“.
쏅 Stlačte na požadované miesto.
Zariadenie vyznačí miesto a zobrazí
adresu resp. súradnice. Je možné zobraziť
aj viacero adries.
17
TravelP_700_lo_SK.indd 17
19.12.2008 11:40:03 Uhr
Zadanie cieľa | Hlasový vstup | Mimoriadne ciele (POI)
쏅 Stlačte na požadovanú adresu resp.
súradnice.
Zobrazí sa menu Selected Position (Zvolená
pozícia) s ďalšími spínacími plochami.
Stlačením na symbol ukončíte proces
쏅
navádzania k cieľu.
Hlasový vstup
Zadajte cieľ bez toho, aby ste sa museli pozerať na
displej. Hlasový vstup je dostupný pre nasledujúce
jazyky: nemčina, angličtina, španielčina,
taliančina, francúzština, portugalčina a holandčina
(Zmena jazyka: kapitola „Práca s mapou“, „Zmeny
v nastavení mapy/navigácie“)
쏅 Stlačte v menu Navigation (Navigácia) alebo
Destination Input (Zadanie cieľa) na spínaciu
plochu Speech Input (Hlasový vstup).
- alebo Stlačte v mape na symbol zo spodnej
쏅
lišty displeja.
Upozornenie:
Symbol nie je sprístupnený, pokiaľ nie je
aktívne navádzanie k cieľu. V priebehu
navádzania k cieľu sa nezobrazuje.
Zobrazí sa menu pre hlasové vstupy s možnými
hlasovými povelmi. Hlasový výstup systému
vás vyzve, aby ste zadali hlasový vstup alebo
vám oznámi pokyny.
Upozornenia:
• Dbajte na to, aby hlasový vstup nerušil
okolitý hluk, napr. vetranie alebo otvorené
okná.
• Hlasový výstup systému môžete vypnúť
stlačením na displej.
Po zaznení signalizačného tónu a
쏅
rozsvietenia zeleného svetla hovorte
hlasno a zreteľne.
Zariadenie v prípade potreby po rozpoznaní
hlasového povelu zopakuje pokyn a zobrazí ho
na spodnej lište displeja. Zobrazí sa príslušné
menu resp. spustí sa navigácia do cieľa.
Zariadenie umožňuje nasledujúce hlasov
vstupy pre zadávanie cieľa:
– „Spustiť navádzanie k cieľu“: Priame
spustenie navádzania k poslednému
cieľu.
– „Ukončenie navádzania k cieľu“:
Ukončenie aktuálneho navádzania k
cieľu.
– „Zadanie cieľa“: Zadanie cieľovej adresy
v niekoľkých krokoch (krajina, mesto,
ulica, číslo domu).
– „Naviguj do ...“: Voľba cieľa uvedením
mena (pre ciele, ktoré boli už
pomenované).
– „Posledné ciele“/ „Uložené ciele“: Výber
cieľa z posledných resp. z uložených
cieľov.
– „Ďalšia pomoc“: Zariadenie zobrazí,
prečíta a vysvetlí doplnkové hlasové
povely pre ukladanie a pomenovanie
cieľov.
Vo všetkých menu s hlasovou voľbou sú
dostupné nasledujúce hlasové povely:
– „Pomoc“: Zariadenie zobrazí, prečíta
a vysvetlí hlasové povely pre aktuálne
menu. Časom si osvojíte hlasové povely a
nebudete potrebovať pomoc.
– „Prerušenie“: Ukončenie hlasového
vstupu.
Mimoriadne ciele (POI)
Mimoriadne ciele – skrátene označované ako
miesta POI (Points of interest) – predstavujú
konkrétne miesta ako sú napríklad parkoviská
alebo čerpacie stanice, ktoré sú uvedené v
údajoch mapy. Najprv určte pozíciu pre miesto
POI (kapitola „Výber miesta POI“). Potom zvoľte
požadované miesto POI („Voľba POI“).
18
TravelP_700_lo_SK.indd 18
19.12.2008 11:40:03 Uhr
Mimoriadne ciele (POI)
Zariadenie vám tiež umožňuje zvoliť pozíciu
mimoriadneho cieľa pomocou snímky, ktorú ste
pomocou zariadenia urobili na danom mieste.
Špeciálne ciele POI
My POIs (Moje ciele POI)
Okrem kategórií POI ako sú čerpacie
stanice a parkoviská ponúka zariadenie aj
My POIs (Moje ciele POI).
Táto kategória umožňuje rozšíriť navigáciu o
špeciálne ciele, napr. pridať adresu priateľov
alebo adresu obľúbenej reštaurácie.
Na priloženom CD/DVD nájdete inštalačný
program s návodom, ako na počítači zostaviť
vlastné zoznamy miest POI a nahrať existujúce
zoznamy miest POI.
Nadregionálne ciele POI
Nadregionálne ciele POI sú také ciele POI, ktoré
je ťažké priradiť k určitému miestu. Môže to byť
napríklad letisko, výjazd z diaľnice alebo horský
priesmyk.
Spustenie zadávania cieľa POI
Predpoklad:
• Stlačte na symbol v menu Destination Input
(Zadanie cieľa) (kapitola „Zadanie cieľa“)
Stlačte na symbol v menu Destination
쏅
Input (Zadanie cieľa).
Zobrazí sa menu Where do you want
to search? (Kde chcete hľadať?).
Voľba pozície miesta POI
쏅
Stlačením na symbol môžete zvoliť
mesto. Predtým je možné zvoliť inú
krajinu.
Stlačením na symbol môžete zvoliť
miesto POI v okolí.
- alebo -
쏅
- alebo 쏅
Stlačte na symbol, pokiaľ chcete
zvoliť na mape miesto (kapitola
„Zadanie cieľa“, „Prevzatie cieľa z
mapy“).
- alebo -
쏅
Stlačením na symbol môžete zvoliť
nadregionálne miesto POI.
- alebo 쏅 Stlačením na spínaciu plochu My Pictures
(Moje obrázky) môžete zvoliť ako cieľ snímok
a tým aj miesto, kde bol snímok urobený.
Voľba miesta POI
쏅 Stlačte medzi ponúkanými symbolmi na
symbol požadovanej kategórie mimoriadnych
cieľov.
Názov niektorých mimoriadnych cieľov
môžete zadať pomocou klávesnice alebo
voľbou požadovaného cieľa v zozname.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Start Route
Guidance (Spustiť navádzanie k cieľu).
Upozornenie:
Po zadaní cieľa máte možnosť spustiť
navádzanie k cieľu alebo napr. uložiť cieľ do
pamäte (kapitola „Ďalšie funkcie po zadaní
cieľa/plánovaní trasy“).
Vyvolanie cieľa POI
- alebo 쏅
Upozornenie:
Systém použije oblasť cieľa ku ktorému bolo
naposledy spustené navádzanie.
- alebo Stlačením na symbol môžete zvoliť
쏅
miesto POI v okolí adresy domova.
Stlačením na symbol môžete zvoliť
mimoriadny cieľ POI v cieľovej
oblasti.
Po zvolení cieľa POI vám zariadenie zobrazí
telefónne číslo, pokiaľ je k dispozícii (napr.
pre nemocnice, hotely). Máte možnosť vyvolať
mimoriadny cieľ pred spustením navigácie do
cieľa.
19
TravelP_700_lo_SK.indd 19
19.12.2008 11:40:04 Uhr
Mimoriadne ciele (POI) | Plánovanie trasy
Predpoklad:
• Spojenie Bluetooth s mobilným telefónom
(kapitola „Funkcia Bluetooth“)
쏅 Po voľbe cieľa POI stlačením na spínaciu
plochu Options (Voľby) vyvolajte doplnkové
menu.
Stlačte na symbol.
쏅
Zariadenie
zobrazí
správu
„Vychádzajúce volanie“ a telefónne
číslo.
Nadviaže
spojenie
s
mimoriadnym cieľom.
Plánovanie trasy
Pomocou plánovania trasy môžete zadať trasu
s ľubovoľným počiatočným bodom a viacerými
medzicieľmi.
Máte možnosť zostaviť trasu priamo na zariadení
alebo naplánovať trasu na počítači a potom ju
nahrať cez pamäťovú kartu do zariadenia.
Spustenie plánovania trasy
Predpoklad:
• Stlačte na symbol v menu Destination Input
(Zadanie cieľa) (kapitola „Zadanie cieľa“)
Stlačte na symbol v menu Destination
쏅
Input (Zadanie cieľa).
Zobrazí sa menu Tour Planning
(Plánovanie trasy).
Nahrávanie trasy z pamäťovej karty
Trasy nahrávané z pamäťovej karty môžu mať až
10 medzicieľov. Na priloženom CD/DVD nájdete
inštalačný program s návodom pre plánovanie
trasy na počítači.
쏅 Vložte do zariadenia pamäťovú kartu,podľa
postupu opísaného v kapitole „Zábava“.
쏅 Stlačte v menu Tour Planning (Plánovanie
trasy) na spínaciu plochu Load Tour (Nahrať
trasu).
Zariadenie zobrazí trasy uložené na pamäťovej
karte.
쏅 Trasu vášho výberu zvolíte stlačením na
príslušný záznam v zozname.
Zobrazí sa menu Tour Planning (Plánovanie
trasy). Zariadenie zobrazí medziciele trasy.
Upozornenie:
Ak má trasy na pamäťovej karte viac ako
10 medzicieľov, zariadenie nahrá a zobrazí
prvých 10 cieľov.
Zadanie trasy
쏅 Stlačte v menu Tour Planning (Plánovanie
trasy) na spínaciu plochu Add Destination/
Tour (Pridať cieľ/trasu).
쏅 Zadajte cieľ podľa postupu, ktorý je uvedený
v kapitole „Zadanie cieľa“.
Upozornenie:
Zariadenie umožňuje nahrať trasu uloženú v
Registri cieľov a trás a doplniť do nej ďalšie
ciele.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu OK.
쏅 Opakovaním kroku môžete zadať ďalšie ciele.
Upozornenie:
Jedna trasa môže mať maximálne 10 bodov.
Úprava trasy
쏅 Stlačte v menu Tour Planning (Plánovanie
trasy) na cieľ, ktorý chcete upraviť.
V zozname trasy sa zobrazí cieľ s príslušnou
adresou.
Upozornenie:
Dvojitým stlačením na požadovaný cieľ
môžete rozšíriť zobrazenie adresy cieľa, ktorá
presahuje zobrazované pole.
Stlačením na symbol presuniete cieľ
쏅
nahor.
Stlačením na symbol presuniete cieľ
쏅
nadol.
Stlačením na symbol vymažete cieľ.
쏅
20
TravelP_700_lo_SK.indd 20
19.12.2008 11:40:04 Uhr
Plánovanie trasy | Použitie cieľa z registra cieľov/trás
쏅
Stlačením na symbol môžete zobraziť
cieľ na mape.
Stlačením na spínaciu plochu
쏅
môžete opustiť zobrazenie
mapy.
Stlačením na spínacie plochy
쏅
môžete zvoliť iný cieľ v zozname
trasy.
Rovnakým
spôsobom
sa
vykonáva úprava cieľa.
Po vykonaní zmien v nastaveniach:
Stlačením na spínaciu plochu
쏅
opustíte menu.
Najprv vyštartovať sem
Máte možnosť spustiť navádzanie k cieľu
z medzicieľa napr. pokračovať v trase po
prestávke.
쏅 Stlačte v menu Tour Planning (Plánovanie
trasy) na cieľ, kde má začať navádzanie k
cieľu.
V zozname trasy sa zobrazí cieľ s príslušnou
adresou.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné voľby.
Stlačte na symbol.
쏅
Spustí sa výpočet trasy s
počiatočným bodom v aktuálnej
pozícii a navádzanie k nasledujúcemu
medzicieľu (kapitola „Navádzanie k
cieľu“).
Najprv vypočítať trasu sem
Máte možnosť vypočítať trasu z určitého
medzicieľa, aby ste zistili vzdialenosť a dobu
jazdy.
쏅 Stlačte v menu Tour Planning (Plánovanie
trasy) na cieľ, kde má začať výpočet trasy.
V zozname trasy sa zobrazí cieľ s príslušnou
adresou.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné voľby.
쏅
Stlačte na symbol.
Spustí sa výpočet trasy s počiatočným
bodom v aktuálnej pozícii (kapitola
„Výpočet trasy“).
Ukončenie plánovania trasy
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
opustíte menu.
쏅 Máte možno uložiť alebo vymazať trasu v
registri Moje ciele a trasy.
Použitie cieľa z registra cieľov/
trás
Posledné a preferované ciele či trasy sa ukladajú
v Registri cieľov a trás (kapitola „Register cieľov/
trás“).
Stlačte na symbol v menu Navigation
쏅
(Navigácia).
Zobrazí sa menu Destinations & Tours
Memory (Register cieľov a trás).
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu My Destinations &
Tours (Moje ciele a trasy).
- alebo Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu Last Destinations &
Tours (Posledné ciele a trasy).
쏅 Stlačte na požadovaný cieľ.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Info
(Informácie) zobrazíte adresu cieľa.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Show on Map
(Ukázať na mape) môžete zobraziť cieľ na
mape.
Dvojitým stlačením na spínaciu
쏅
plochu sa vrátite do registra
cieľov a trás.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Start Route
Guidance (Spustiť navádzanie k cieľu).
21
TravelP_700_lo_SK.indd 21
19.12.2008 11:40:04 Uhr
Ďalšie funkcie po zadaní cieľa/plánovaní trasy | Informácie o krajine | Simulácia
Ďalšie funkcie po zadaní cieľa/
plánovaní trasy
Predpoklad:
• Zadali ste cieľ pomocou klávesnice alebo
hlasového vstupu
- alebo • Vybrali ste mimoriadny cieľ
- alebo • Zadali alebo nahrali ste trasu
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné voľby.
K dispozícii máte nasledujúce možnosti:
Nastaviť voľby trasy (kapitola
–
„Nastavenie volieb trasy“)
–
Vypočítať trasu (kapitola
„Vypočítanie trasy“)
–
Uložiť cieľ resp. trasu
ako obľúbenú položku
(kapitola
„Register
cieľov/trás“)
Zobraziť cieľ resp.
trasu
na
mape
(kapitola „Práca s
mapou“)
Iba pre určité mimoriadne ciele
(napr. nemocnica, hotel):
Zavolať do cieľa (kapitola
„Zavolať do cieľa POI“)
Iba pre plánovanie trasy:
Máte možnosť nahrať trasu z
pamäťovej karty (ak ste už zadali
ciele, trasa bude pripojená)
–
–
–
Informácie o krajine
Pre krajinu v ktorej sa práve nachádzate platia
všeobecné dopravné predpisy, napr. maximálna
rýchlosť.
Po prekročení hranice sa počas navádzania k
cieľu sa na mape zobrazia informácie o príslušnej
krajine.
NEBEZPEČENSTVO!
Nedodržiavanie
dopravných
predpisov a miestneho dopravného
značenia môže spôsobiť nehodu
Následkom krátkodobých zmien v zákonodarstve,
v dopravnom značení a pod. nemusia byť
informácie o krajine aktuálne.
Dopravná situácia a značenie dopravných značiek
na mieste majú vždy vyššiu prioritu ako informácie
navigačného zariadenia.
쏅
쏅
Stlačením na spínaciu plochu v
menu Navigation (Navigácia)
možno zobraziť druhú stranu
menu.
Stlačte na symbol v menu Navigation
(Navigácia).
Zariadenie zobrazí informácie o
krajine.
Simulácia
Máte možnosť spustiť simuláciu trasy a zoznámiť
sa s funkciami pre navádzanie k cieľu.
Spustenie simulácie
Zadajte ľubovoľnú štartovaciu pozíciu a
cieľ simulácie. Ak chcete simulovať trasu s
medzicieľmi, potom zvoľte ako cieľ jednu z
uložených trás (kapitola „Plánovanie trasy“).
Stlačte na symbol v menu Navigation
쏅
(Navigácia).
Zobrazí sa menu Simulation
(Simulácia).
쏅 Stlačte na horné pole a zadajte štartovaciu
pozíciu.
쏅 Stlačte na spodné pole a zadajte cieľ.
Štartovaciu pozíciu a cieľ v simulácii zadáte
obdobne ako pri zadávaní cieľa.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Start
Simulation (Spustiť simuláciu) spustíte
jazdu po trase.
22
TravelP_700_lo_SK.indd 22
19.12.2008 11:40:05 Uhr
Simulácia | Uloženie pozície | Register cieľov/trás
Nastavenia simulácie
Máte možnosť nastaviť, či má simulačná jazda
prebehnúť raz alebo sa cyklicky opakovať.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné voľby.
Stlačením na symbol môžete prepínať
쏅
medzi jednorázovou a opakovanou
simulačnou jazdou.
symbole
Cyklická slučka v
indikuje, že je aktivovaný režim
cyklického opakovania.
Uloženie pozície
Máte možnosť uložiť aktuálnu pozíciu ako cieľ a
neskôr spustiť do tohto cieľa navádzanie k cieľu.
Stlačením na spínaciu plochu v
쏅
menu Navigation (Navigácia)
možno zobraziť druhú stranu
menu.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí
sa
menu
Position
Information (Informácie o pozícii).
Zobrazí sa klávesnica.
쏅 Zadajte označenie cieľa a voľbu potvrďte
stlačením na spínaciu plochu OK.
Cieľová adresa sa uloží pod zvoleným
označením v menu My Destinations & Tours
(Moje ciele a trasy).
Register cieľov/trás
Zariadenie má dva zoznamy, kde sú uložené
jednotlivé ciele resp. trasy:
• Moje ciele a trasy:
Často sa opakujúce ciele a trasy možno
natrvalo uložiť v menu My Destinations &
Tours (Moje ciele a trasy) (max. asi 100). Cieľ
je pomenovaný podľa vašej voľby.
• Posledné ciele a trasy:
Posledných 20 cieľov a trás, pre ktoré
zariadenie vypočítalo trasu alebo spustilo
navádzanie do cieľa (kapitola „Výpočet trasy“
resp. „Navádzanie k cieľu“) je uvedených v
menu Last Destinations & Tours (Posledné
ciele a trasy).
Uloženie cieľov
Po zadaní máte možnosť natrvalo uložiť cieľ alebo
trasu do pamäte v menu Moje ciele a trasy.
V tomto menu nájdete nasledujúce
informácie:
– Latitude/Longitude (Zemepisná šírka/
výška): Aktuálna poloha v stupňoch
zemepisnej dĺžky a šírky
– Altitude (Výška): Aktuálna nadmorská
výška pozície
– Adresa aktuálnej pozície, pokiaľ je
obsiahnutá v údajoch mapy
– Kompas: Severný smer (spoľahlivé
zobrazenie od rýchlosti asi 5 km/h)
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Save As
Destination (Uložiť cieľ).
Uloženie cieľa alebo trasy
Predpoklad:
• Zadali ste cieľ podľa postupu uvedeného v
kapitole „Zadanie cieľa“.
- alebo • Zvolili ste mimoriadny cieľ podľa postupu
uvedeného v kapitole „Mimoriadne ciele“.
- alebo • Zadali ste trasu podľa postupu uvedeného v
kapitole „Plánovanie trasy“.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné voľby.
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa klávesnica.
23
TravelP_700_lo_SK.indd 23
19.12.2008 11:40:06 Uhr
Register cieľov/trás
쏅 Zadajte označenie cieľa a voľbu potvrďte
stlačením na spínaciu plochu OK.
Cieľová adresa sa uloží pod zvoleným
označením v menu My Destinations & Tours
(Moje ciele a trasy).
Uloženie posledného cieľa alebo trasy
Stlačte na symbol v menu Navigation
쏅
(Navigácia).
Zobrazí sa menu Destinations & Tours
Memory (Register cieľov a trás).
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu Administrate
(Správa).
Stlačením na symbol môžete vyvolať
쏅
spracovanie záznamu.
쏅 Zvoľte v zozname Last Destinations & Tours
(Posledné ciele a trasy) cieľ, ktorý chcete
uložiť.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa klávesnica.
쏅 Zadajte označenie cieľa a voľbu potvrďte
stlačením na spínaciu plochu OK.
Cieľová adresa sa uloží pod zvoleným
označením v menu My Destinations & Tours
(Moje ciele a trasy).
Úprava cieľov
Uložené ciele je možné upraviť, inak zoradiť alebo
vymazať. Posledné ciele je možné vymazať.
쏅
Stlačte na symbol v menu Navigation
(Navigácia).
Zobrazí sa menu Destinations & Tours
Memory (Register cieľov a trás).
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu Administrate
(Správa).
쏅
Stlačením na symbol môžete vyvolať
spracovanie posledných cieľov a
trás.
- alebo -
쏅
Stlačením na symbol môžete vyvolať
spracovanie uložených cieľov a trás.
V oboch prípadoch sa zobrazí zoznam cieľov
a trás.
쏅 V zozname stlačte na cieľ, ktorý chcete
upraviť.
쏅
Stlačením na symbol môžete
presúvať cieľ nahor alebo
nadol.
쏅
Stlačením na symbol vymažete cieľ.
쏅
Stlačením na symbol môžete
premenovať cieľ.
Zobrazí sa klávesnica.
쏅 Zadajte označenie cieľa a voľbu potvrďte
stlačením na spínaciu plochu OK.
Cieľová adresa sa uloží pod zvoleným
označením v menu My Destinations & Tours
(Moje ciele a trasy).
Vymazanie všetkých cieľov
Máte možnosť vymazať všetky posledné alebo
uložené ciele.
쏅
Stlačte na symbol v menu Navigation
(Navigácia).
Zobrazí sa menu Destinations & Tours
Memory (Register cieľov a trás).
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu Administrate
(Správa).
쏅
Stlačením na symbol vymažete všetky
posledné ciele.
- alebo 쏅
Stlačením na symbol vymažete všetky
uložené ciele.
Zobrazí sa dialóg.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Yes (Áno) ciele
vymažete.
- alebo 쏅 Stlačením na No (Nie) proces prerušíte.
24
TravelP_700_lo_SK.indd 24
19.12.2008 11:40:06 Uhr
Register cieľov/trás | Výpočet trasy
Zálohovanie cieľov (bezpečnostná
kópia)
Ak chcete zálohovať uložené ciele v menu (Moje
ciele a trasy) a adresu domova, potom uložte ciele
na pamäťovú kartu.
쏅 Vložte do zariadenia pamäťovú kartu podľa
postupu opísaného v kapitole „Zábava“.
Stlačte na symbol v menu Navigation
쏅
(Navigácia).
Zobrazí sa menu Destinations & Tours
Memory (Register cieľov a trás).
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu Administrate
(Správa).
Export cieľov
Stlačte na symbol.
쏅
Zariadenie skopíruje ciele a adresu
domova na pamäťovú kartu.
Import cieľov
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu Import from SD
(Import z SD karty).
Ciele uložené v pamäti zariadenia nebudú
prepísané. Moje ciele a trasy budú pripojené,
viacnásobný výskyt rovnakého názvu je
povolený. Adresa domova sa nahrá iba vtedy,
keď zariadenie nemá nastavenú adresu
domova.
Spustiť výpočet trasy
Naplánujte si dovolenkovú trasu v domácom
pohodlí a získajte prehľad o trase a dobe jazdy
– aj bez príjmu signálu GPS.
Predpoklad:
• Zadali ste cieľ podľa postupu uvedeného v
kapitole „Zadanie cieľa“.
- alebo • Zvolili ste mimoriadny cieľ podľa postupu
uvedeného v kapitole „Mimoriadne ciele“.
- alebo • Zadali ste trasu podľa postupu uvedeného v
kapitole „Plánovanie trasy“.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné voľby.
Stlačte na symbol.
쏅
Trasa je vypočítaná.
- alebo 쏅
쏅
Výpočet trasy
Prepočítaním trasy k zadanému cieľu zistíte dobu
jazdy a vzdialenosť. Potom máte možnosť spustiť
navádzanie k cieľu alebo napríklad optimalizovať
voľby trasy (kapitola „Nastavenie volieb trasy“).
Všetky ciele, cez ktoré vedie vypočítaná trasa sú
uložené v zozname Posledné ciele a trasy.
쏅
쏅
쏅
V prípade trás stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu Set Tour Start Point
(Nastavenie štartu trasy).
Zvoľte ako štartovací bod aktuálnu pozíciu
alebo zadajte adresu.
Zariadenie zobrazí informácie o potrebnom
čase a vzdialenosti do cieľa. V prípade trás
zariadenie zobrazuje medziciele.
Upozornenie:
Pokiaľ nie je k dispozícii príjem signálu GPS,
potom systém použije ako východiskový bod
poslednú známu pozíciu.
Viac informácií o potrebnom čase a
vzdialenosti získate stlačením na cieľ.
Stlačením na spínaciu plochu
opustíte menu.
Stlačením na spínaciu plochu Info
(Informácie) môžete vypočítať potrebný
čas a vzdialenosť pre trasu na mape alebo
alternatívne trasy (výpočet alternatívnej
trasy: kapitola „Ďalšie funkcie v priebehu
navádzania k cieľu“).
25
TravelP_700_lo_SK.indd 25
19.12.2008 11:40:07 Uhr
Výpočet trasy | Zadanie parametrov trasy
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Start Route
Guidance (Spustiť navádzanie k cieľu)
spustíte navádzanie k cieľu.
쏅
Zadanie parametrov trasy
Parametre trasy môže kedykoľvek zmeniť. Ak
zmeníte parametre trasy v priebehu navádzania k
cieľu, potom zariadenie nanovo prepočíta trasu.
V zobrazení mapy stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu Navigation
(Navigácia).
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu Route Options
(Voľby trasy).
Stlačením na symbol zmeníte spôsob
쏅
výpočtu trasy:
–
–
–
–
–
–
My Optimum (Moje optimum):
Kombinácia najkratšej a najrýchlejšej
trasy v pomere 40 ku 60 percent.
Zohľadňuje sa vzdialenosť i čas. Pomer
medzi dĺžkou a rýchlosťou je nastaviteľný
(spínacia plocha Options (Voľby)).
Fast (Rýchla): Zariadenie vypočíta trasu
s najkratšou dobou jazdy.
Short (Krátka): Zariadenie vypočíta
trasu s najkratšou vzdialenosťou.
Ecological (Ekologická): Vypočíta sa
trasa s čo možno najnižšími nákladmi (s
najnižšou spotrebou pohonných látok).
Použije sa na to kombinácia najkratšej
a najrýchlejšej trasy v pomere 75 ku 25
percent.
Economic (Ekonomická): Kombinácia
najrýchlejšej a ekologickej trasy. Výpočet
zohľadňuje čas i náklady. Použije sa na
to kombinácia najkratšej a najrýchlejšej
trasy v pomere 40 ku 60 percent.
Off-road (Terénna jazda): Vzdialenosť
a čas pre vzdušnú vzdialenosť medzi
polohou a cieľom (kapitola „Navigácia pri
terénnej jazde“).
–
–
–
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
Stlačením na symbol môžete zvoliť
jeden z ponúkaných rýchlostných
profilov vozidla.
V záujme maximálnej presnosti doby
jazdy máte na výber 2 používateľské
profily:
Change (Zmeniť): Osobné nastavenia
profilu používateľa. Priemerná rýchlosť
pre každý typ cesty.
Adaptive (Prispôsobenie): Voľba pre
doplnkové automatické prispôsobovanie
štýlu jazdy.
Reset (Obnova): V prípade potreby
je možné obnoviť pôvodný profil
používateľa.
Stláčaním na symbol môžete zapnúť
(zaškrtnutá voľba) alebo vypnúť
(nezaškrtnutá voľba) automatickú
obchádzku dopravnej zápchy s
využitím TMC signálu.
Stláčaním na symbol môžete povoliť
(zaškrtnutá voľba) alebo vylúčiť
(nezaškrtnutá voľba) diaľnice.
Stláčaním na symbol môžete v
doplnkovom menu povoliť alebo
zakázať spoplatňované cesty.
Stláčaním na symbol môžete povoliť
(zaškrtnutá voľba) alebo vylúčiť
(nezaškrtnutá voľba) trajekty.
Stlačte na spínaciu plochu.
Zobrazí sa druhá strana menu.
Stláčaním na symbol môžete povoliť
(zaškrtnutá voľba) alebo vylúčiť
(nezaškrtnutá voľba) tunely.
Stláčaním na symbol môžete povoliť
(zaškrtnutá voľba) alebo vylúčiť
(nezaškrtnutá voľba) sezónne
využívané cesty.
Sezónne využívané cesty sú cesty,
ktoré môžu byť v určitej časti roka
uzavreté, napr. počas sneženia.
Stláčaním na symbol môžete povoliť
(zaškrtnutá voľba) alebo vylúčiť
(nezaškrtnutá voľba) otáčanie späť.
26
TravelP_700_lo_SK.indd 26
19.12.2008 11:40:07 Uhr
Zadanie parametrov trasy | Navádzanie k cieľu
V prípade, že pri jazde neposlúchnete pokyn,
zariadene vám môže namiesto pokynu
otočenia späť vypočítať novú trasu.
Stlačením na spínaciu plochu
쏅
opustíte menu.
Dorazenie do cieľovej obce
Navádzanie k cieľu
쏅
Po dorazení do cieľa systém zobrazí hlásenie
„Dorazili ste do cieľa“. Na mape systém zobrazuje
iba aktuálnu pozíciu.
Ukončenie navádzania k cieľu
V zobrazení mapy stlačte na symbol.
Zobrazí sa rolovacie menu.
NEBEZPEČENSTVO!
Porušovanie dopravných predpisov
môže spôsobiť nehodu
Riaďte sa odporúčaným pokynom pre jazdy len
vtedy, keď to dovoľuje cesta a dopravné predpisy.
Navigačné zariadenie vás privedie do cieľa aj vtedy,
keď sa musíte od plánovanej trasy odchýliť.
Upozornenia:
• V prípade, že ste prepočuli hlasový výstup,
môžete výstup zopakovať (kapitola „Hlasový
výstup počas navádzania k cieľu“).
• Zobrazenie mapy alebo šípok vám
umožňuje rýchlu orientáciu.
Spustiť navádzania k cieľu
Po spustení navádzania k cieľu zariadenie vypočíta
trasu podľa príslušných volieb trasy. Ciele budú
automaticky uložené do zoznamu Posledné ciele
a trasy.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Start Route
Guidance (Spustiť navádzanie k cieľu).
Zariadenie vypočíta trasu a spustí sa
navádzanie k cieľu.
Zadanie cieľa počas navádzania k
cieľu
Ak počas aktívneho navádzania k cieľu zadáte
ďalší cieľ a spustíte navádzanie, potom máte dve
možnosti:
• Cieľ môžete vložiť ako medzicieľ. Vtedy
zariadenie nanovo prepočíta trasu a spustí
navádzanie k nasledujúcemu medzicieľu.
• Spustíte nové navádzanie k zadanému cieľu.
쏅
Stlačte symbol.
Zobrazí sa menu Route Guidance
Options (Voľby navádzania k cieľu).
Stlačením na symbol ukončíte proces
쏅
navádzania k cieľu.
Zobrazí sa dialóg.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Yes (Áno)
ukončíte navádzanie k cieľu.
Zobrazí sa mapa.
- alebo 쏅 Stlačením na No (Nie) pokračujte v navigácii
k cieľu.
Rušenie príjmu GPS
Vonkajšie vplyvy môžu narúšať viditeľnosť
oblohy a tým aj narúšať GPS príjem navigačného
zariadenia (kapitola „Tabuľka pre riešenie
problémov“).
Symbol na mape vás upozorní, že nie je k
dispozícii dostatočný príjem signálu GPS.
Po spustení navádzania k cieľu použije navigačné
zariadenie ako východiskový bod trasy vašu
poslednú známu pozíciu.
Ak sa počas navigácie preruší príjem signálu GPS,
navádzanie k cieľu sa zastaví.
Po obnovení príjmu GPS signálu navigačné
zariadenie automaticky identifikuje zmenu vašej
pozície a v prípade potreby nanovo vypočíta trasu.
V navádzaní k cieľu stačí jednoducho pokračovať.
27
TravelP_700_lo_SK.indd 27
19.12.2008 11:40:08 Uhr
Navigácia pri terénnej jazde | Práca s mapou
Navigácia pri terénnej jazde
(hra Geocaching)
Hra Geocaching je hľadanie úkrytov s využitím
GPS. Súradnice skrýši, ktoré sa nazývajú
Geocache sú publikované na internete.
Zariadenie umožňuje plnohodnotnú navigáciu
mimo cestnej siete, kde sú ciele zadávané ako
súradnice. Pre navigáciu počas terénnej jazdy
zvoľte na výpočet trasy voľbu „Terénna jazda“.
Navigačné zariadenie vás pri navádzaní do cieľa
podporuje ako digitálny kompas:
• Šípka ukazuje smerom do cieľa.
• Zariadenie zobrazuje vzdialenosť (vzdušná
čiara) do cieľa.
• Zariadenie vtedy nepočíta trasu.
• Neposkytuje ani žiadne odporúčania pre
vodiča.
Predpokladom je dobrý príjem signálu GPS.
쏅 Zadajte cieľ (kapitola „Zadanie cieľa“).
쏅 Vo voľbách trasy zvoľte voľbu „Terénna jazda“
(kapitola „Nastavenie volieb trasy“).
쏅 Spustite navádzanie k cieľu (kapitola
„Navádzanie k cieľu“).
Upozornenie:
Ako možné ciele ponúka zariadenie aj snímky,
ktoré ste na mieste urobili. Ak pomocou
zariadenia urobíte snímok, zariadenie si uloží
snímok spolu so súradnicami miesta, kde bol
urobený a môže byť použitý ako cieľ (kapitola
„Mimoriadne ciele (POI)“).
Práca s mapou
Zobrazenie mapy
쏅
Stlačte v hlavnom menu na
symbol.
Presúvanie a škálovanie mapy
Aby ste mohli zobraziť požadovanú cieľovú oblasť,
systém vám umožňuje presunúť zobrazený výsek
mapy a škálovať mapu (zväčšenie/zmenšenie).
Stlačením na jeden zo symbolov
쏅
môžete zväčšiť resp. zmenšiť
zobrazenie mapy.
쏅 Stlačte prstom na mapu a presuňte mapu v
požadovanom smere.
Zariadenie zobrazí adresu resp. súradnice
zvoleného miesta.
Stlačením na tento symbol sa
쏅
vrátite na vašu aktuálnu polohu.
Stláčanie na mape
쏅 Stlačte na miesto na mape (ulica alebo
mimoriadny cieľ).
Zariadenie vyznačí miesto a zobrazí
adresu resp. súradnice.
쏅 Stlačte na požadovanú adresu resp.
súradnice.
Zobrazí sa menu Selected Position (Zvolená
pozícia) s prídavnými spínacími plochami.
Stlačením na symbol môžete prevziať
쏅
miesto ako cieľ.
Spustí sa navádzanie k cieľu.
- alebo Stlačením na symbol si uložíte
쏅
miesto.
Zobrazí sa klávesnica.
쏅 Zadajte označenie cieľa a voľbu potvrďte
stlačením na spínaciu plochu OK.
Cieľová adresa sa uloží pod zvoleným
označením v menu My Destinations & Tours
(Moje ciele a trasy) (kapitola „Register cieľov/
trás“).
- alebo 쏅
Stlačte v ľubovoľnom menu
viackrát na spínaciu plochu, kým
sa nezobrazí mapa.
28
TravelP_700_lo_SK.indd 28
19.12.2008 11:40:08 Uhr
Práca s mapou
Spínacie plochy a symboly
Počas zobrazenia mapy máte k dispozícii
nasledujúce spínacie plochy:
Stlačením na symbol sa dostanete do
쏅
menu Navigation (Navigácia).
쏅
Stlačením na symbol v zobrazení
mapy sa dostanete do nastavení
mapy/navigácie alebo do nastavení
volieb navádzania k cieľu (kapitola
„Ďalšie
funkcie
v
priebehu
navádzania k cieľu“).
Upozornenie:
Voľby cieľa sú k dispozícii iba počas
navádzania k cieľu.
V nastaveniach mapy/navigácie musí byť
aktivované zobrazenie cieľov na mape.
Aktuálny cieľ
Moje ciele a trasy
Adresa domova
Posledný cieľ
Nastavenia mapy/navigácie
Máte možnosť nastaviť navádzanie k cieľu.
Môžete napríklad nastaviť, ktoré informácie majú
byť zobrazované na mape. Môžete si zvoliť inú
automapu, zapnúť hlasový výstup alebo aktivovať
výstrahu prekročenia rýchlosti.
Stlačte v hlavnom menu na
쏅
symbol.
Zobrazí sa mapa.
V zobrazení mapy stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu Map Settings
(Nastavenia mapy).
Ak je momentálne aktívne navádzanie k cieľu,
zariadenie zobrazí rolovacie menu.
쏅
Stlačte v doplnkovom menu na
symbol.
Zobrazí sa menu Map Settings
(Nastavenia mapy).
Stláčaním na spínaciu plochu
쏅
môžete v tomto menu listovať.
Po vykonaní zmien v nastaveniach:
Stlačením na spínaciu plochu
쏅
opustíte menu.
Zobrazenie času príjazdu/zostávajúcej doby
jazdy
Máte možnosť nastaviť, či má zariadenie v
informáciách o trase zobrazovať čas príjazdu
alebo zostávajúci čas jazdy (dobu jazdy).
Stlačením na symbol sa
쏅
môžete prepínať medzi
nastaveniami.
Zapnutie/vypnutie automatického
približovania
Funkcia
automatického
približovania
prispôsobuje optimálne mierku zobrazenej mapy
príslušnej dopravnej situácii. To znamená, že keď
sa blíži úkon, zariadenie zväčší zobrazenie, aby ste
napríklad mohli lepšie vidieť na ďalšiu križovatku.
Ak je ďalší úkon ďaleko, zobrazenie sa zmenší a
uhol náhľadu sa zmenší, aby bolo možné ľahšie
sledovať priebeh cesty.
Stláčaním na symbol môžete zapnúť
쏅
(zaškrtnutá voľba) alebo vypnúť
(nezaškrtnutá voľba) automatické
približovanie.
Voľba dátového súboru
V
pamäti
navigačného
zariadenia
je
predinštalovaná automapa. Na priloženom CD/
DVD nájdete v závislosti od variantu zariadenia
automapy aj inštalačný program, ktorý umožňuje
kopírovanie automáp na pamäťovú kartu.
쏅 Vložte do zariadenia pamäťovú kartu podľa
postupu opísaného v kapitole „Zábava“.
쏅 Zapnite navigačné zariadenie.
Zariadenie automaticky nahrá automapy z
pamäťovej karty do pamäte.
29
TravelP_700_lo_SK.indd 29
19.12.2008 11:40:09 Uhr
Práca s mapou
쏅
Na tretej strane stlačte na symbol v
menu Map Settings (Nastavenia
mapy).
Zobrazí sa zoznam automáp, ktoré sú
k dispozícii.
쏅 V zozname stlačte na automapu, ktorú chcete
zvoliť.
Upozornenie:
Ak pri navádzaní k cieľu zvolíte zobrazenie
videa, zariadenie automaticky vypne snímanie
dopravného značenia. Na ohraničenie
rýchlosti sa použijú údaje z mapy.
Stlačením na symbol sa dostanete
쏅
do prídavného menu nastavenia.
Voľba jednotiek
Máte možnosť nastaviť merné jednotky, ktoré
budú použité pre zobrazenie vzdialeností.
Stlačením na symbol môžete prepínať
쏅
medzi zobrazením v kilometroch a
míľach.
Zobraziť/skryť mimoriadne ciele pri
diaľniciach
Zariadenie vám môže počas navádzania k cieľu
zobrazovať vzdialenosť do servisných stredísk
na trase diaľnice ako sú napr. odpočívadlá,
reštaurácie, čerpacie stanice.
Stláčaním na symbol môžete
쏅
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo
deaktivovať (nezaškrtnutá voľba)
zobrazenie
vzdialeností
do
mimoriadnych cieľov.
Zobraziť/skryť rýchlosť a výšku
Informácie o trase je možné počas navigácie
obohatiť o výšku a rýchlosť.
Stláčaním na symbol môžete
쏅
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo
deaktivovať (nezaškrtnutá voľba)
zobrazenie výšky a rýchlosti.
Nastavenie kamery
Nasmerujte snímanie kamery smerom nahor alebo
nadol napr. pre snímanie dopravných značiek
(ďalšie funkcie: kapitola „Funkcia kamera“).
Stlačte na symbol.
쏅
Zariadenie zobrazí aktuálny snímok
kamery.
Stlačením na spínacie plochy
쏅
môžete nastaviť záber kamery v
horizontálnom smere.
Na orientáciu zobrazuje zariadenie na displeji
vodorovnú čiaru.
쏅 Stlačením spínacej plochy OK potvrďte
nastavenie.
Voľba zobrazenia mapy/videa
Počas navádzania k cieľu môže zariadenie
zobrazovať mapu v 2D či 3D zobrazení alebo ako
videozáznam. Pre zobrazenie mapy v 2D zobrazení
máte možnosť zvoliť orientáciu mapy.
Zobraziť/skryť ciele na mape a aktivácia/
deaktivácia upozornenia na miesta POI
Mimoriadne ciele POI, vlastné ciele POI (Moje
ciele POI) a a ciele z registra cieľov a trás je možné
zobraziť na mape.
Pre vlastné ciele POI je navyše možné aktivovať
upozornenie POI. Zariadenie vás upozorní na cieľ:
Počas navádzania k cieľu vás zariadenie oznamom
a signálom včas upozorní na blízky cieľ.
Upozornenie:
Návod a počítačový nástroj na zostavenie
vlastných mimoriadnych cieľov nájdete na
priloženom CD/DVD.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu Points of Interest
(Mimoriadne ciele) s nasledujúcimi
skupinami cieľov POI:
– My Destinations (Moje ciele):
obsahuje adresu domova, uložené a
posledné ciele
– Points of interest (Mimoriadne ciele):
obsahuje ciele z kategórie mimoriadne
ciele
– My POI (Moje ciele POI):
obsahuje vlastné ciele POI
30
TravelP_700_lo_SK.indd 30
19.12.2008 11:40:09 Uhr
Práca s mapou
SD: My POI (SD: Moje ciele POI):
obsahuje vaše ciele POI, ktoré máte
uložené na pamäťovej karte
Stláčaním na symbol môžete
쏅
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo
deaktivovať (nezaškrtnutá voľba)
zobrazenie skupín cieľov POI.
Upozornenie:
Každá zo 4 skupín POI obsahuje ďalšie
kategórie a jednotlivé ciele POI, ktorých
zobrazenie možno individuálne aktivovať
resp. deaktivovať. To vám umožňuje presne
nastaviť, ktoré ciele POI skupiny cieľov POI
má zariadenie zobraziť. Bližší popis nájdete
ďalej.
Ako konfigurovať zobrazenie mimoriadnych cieľov
z registra cieľov a trás:
쏅 Stlačte priamo na spínaciu plochu My
Destinations (Moje ciele) resp. Points of
interest (Mimoriadne ciele).
Zobrazí sa menu My destinations & tours
(Moje ciele a trasy) resp. Points of interest
(Mimoriadne ciele). V menu sa zobrazia rôzne
kategórie.
쏅 Stláčaním na kategóriu v menu môžete
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo deaktivovať
(nezaškrtnutá voľba) zobrazenie.
Stlačením na spínaciu plochu
쏅
opustíte menu.
Zobrazenie vlastných cieľov POI sa konfiguruje
nasledovným spôsobom:
쏅 Stlačte priamo na spínaciu plochu My POI
(Moje ciele POI) resp. SD: My POI (SD:
Moje ciele POI).
Spínacie plochy sú sprístupnené iba za
predpokladu, keď sú v pamäti alebo na
pamäťovej karte uložené vlastné ciele POI.
Zobrazí sa menu Points of interest
(Mimoriadne ciele). Ak máte svoje ciele POI
rozčlenené do kategórií a podkategórií, potom
sa v menu zobrazia najprv vyššie kategórie.
Stlačením na jednu z kategórií sa zobrazia
jej podriadené podkategórie resp. jednotlivé
ciele POI. Máte možnosť selektívne aktivovať/
deaktivovať zobrazenie cieľov POI na mape
–
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
resp. upozornení POI pre jednotlivé ciele POI,
kategórie a podkategórie.
Stlačením na kategóriu v menu môžete
zobraziť príslušné podkategórie resp. ciele
POI. Opakovaným stláčaním v menu sa
zobrazia podkategórie resp. ciele pre ktoré
tak môžete aktivovať/deaktivovať zobrazenie.
Stláčaním na symbol môžete
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo
deaktivovať (nezaškrtnutá voľba)
upozornenia POI.
Stláčaním na symbol môžete
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo
deaktivovať (nezaškrtnutá voľba)
zobrazenie cieľa.
Stlačením na spínaciu plochu
opustíte menu.
Zobrazí sa dialóg.
Stlačte na spínaciu plochu Yes (Áno).
Na zariadení sú konfigurované upozornenia
POI. To môže trvať aj niekoľko minút.
Hlasové pokyny
Hlasové pokyny počas navigácie môžete vypnúť
(deaktivovať):
Stláčaním na symbol môžete
쏅
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo
deaktivovať (nezaškrtnutá voľba)
hlasové pokyny.
Hlasový vstup
Nastavte jazyk v ktorom chcete zadávať hlasové
povely.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa zoznam jazykov, ktoré sú
k dispozícii.
쏅 V zozname stlačte na jazyk, ktorý chcete
použiť.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu OK.
Denné/nočné zobrazenie
Máte možnosť prepínať medzi denným a nočným
zobrazením alebo aktivovať automatické
prepínanie (automatika). Ak je aktivovaná
automatika, potom sa jas displeja prispôsobuje
aktuálnym svetelným podmienkam.
31
TravelP_700_lo_SK.indd 31
19.12.2008 11:40:10 Uhr
Práca s mapou | Zobrazenie mapy počas navádzania k cieľu
Jas a automatiku je možné nastavovať (kapitola
„Nastavenia“, „Displej“).
쏅
Stlačením na symbol sa môžete
prepínať medzi nastaveniami.
Maximálna povolená rýchlosť
Zariadenie môže pre aktuálnu polohu vozidla
zobrazovať na displeji príslušnú maximálnu
povolenú rýchlosť. Máte možnosť aktivovať
signalizáciu prekročenia maximálnej povolenej
rýchlosti výstražným tónom.
Na ohraničenie rýchlosti sa použijú údaje z mapy.
Okrem toho kamera zariadenia zaznamenáva
počas jazdy aktuálne dopravné značky (snímanie
dopravných značiek).
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
Upozornenie:
Ak pri navádzaní k cieľu zvolíte zobrazenie
videa, zariadenie automaticky vypne snímanie
dopravného značenia. Na ohraničenie
rýchlosti sa použijú údaje z mapy.
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu Speed Warning
(Výstraha prekročenia rýchlosti).
Stláčaním na symbol môžete
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo
deaktivovať (nezaškrtnutá voľba)
zobrazenie maximálnej povolenej
rýchlosti.
Stláčaním na symbol môžete zapnúť
(zaškrtnutá voľba) alebo vypnúť
(nezaškrtnutá voľba) výstražný tón.
Stlačením na symbol môžete nastaviť,
aby výstražný tón zaznel až pri
vyšších rýchlostiach.
Pre tento účel nastavte maximálne
povolené prekročenie (tolerančnú
hodnotu).
Stláčaním na symbol môžete
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo
deaktivovať (nezaškrtnutá voľba)
snímanie dopravného značenia.
Automatické pokračovanie v trase
Voľba umožňuje nastaviť, či má systém po
dosiahnutí medzicieľa automaticky pokračovať v
navigácii k nasledujúcemu cieľu. V deaktivovanom
stave sa po dosiahnutí medzicieľa zobrazí dotaz,
či má zariadenie pokračovať v navádzaní k
nasledujúcemu cieľu.
쏅
Stláčaním na symbol môžete
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo
deaktivovať (nezaškrtnutá voľba)
funkciu.
Zobraziť/skryť informácie o trase
Zariadenie môže zobrazovať počas navádzania
k cieľu čas a vzdialenosť do nasledujúceho
medzicieľa. Okrem toho môže tiež zobrazovať na
displeji informácie o poslednom cieli.
쏅
Stláčaním na symbol môžete
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo
deaktivovať (nezaškrtnutá voľba)
zobrazenie času a vzdialenosti do
posledného cieľa.
Zobrazenie mapy počas
navádzania k cieľu
NEBEZPEČENSTVO!
Nedodržiavanie dopravných značiek
a miestneho dopravného značenia
môže spôsobiť nehodu
Informácie v digitálnej automape môžu byť v
dôsledku krátkodobých zmien neplatné (stavebné
práce a pod.).
Doplnkové informácie napr. obmedzenie rýchlosti
je možné zobraziť iba vtedy, keď sú obsiahnuté v
údajoch mapy.
Dopravná situácia a značenie dopravných značiek
na mieste majú vždy vyššiu prioritu ako informácie
navigačného zariadenia.
Navigačné pomôcky
Takzvaný „kurzor“ znázorňuje vašu pozíciu.
32
TravelP_700_lo_SK.indd 32
19.12.2008 11:40:10 Uhr
Zobrazenie mapy počas navádzania k cieľu | Video zobrazenie
Kompas ukazuje vždy na sever (kvôli
orientácii)
Horné pole: Názov nasledujúcej ulice
Dolné pole: Názov aktuálnej ulice
Šípka úkonu ukazuje ďalší úkon a
vzdialenosť od nasledujúceho úkonu.
Ako sa k miestu úkonu ďalej približujete, systém
začne zobrazovať napravo stĺpec: Čím menej
žltých segmentov sa zobrazuje, tým bližšie je
miesto nasledujúceho úkonu.
Hlasový výstup je aktivovaný.
Hlasový výstup je deaktivovaný (vypnutý
zvuk). Stlačením na symbol opäť aktivujete
hlasový výstup.
Informácie o trase
Zvyšná vzdialenosť do cieľa
Pravdepodobný čas príjazdu
(resp. zostávajúca doba jazdy)
Pri trasách zobrazuje zariadenie informácie o
nasledujúcom medzicieli. Okrem toho možno
zobraziť vzdialenosť a čas pre jazdu do posledného
cieľa. (Nastavenia pre informácie o trase: kapitola
„Práca s mapou“)
Upozornenie na ciele POI
Počas navádzania k cieľu vás upozorní zariadenie
na vaše ciele POI (kapitola „Mimoriadne ciele“,
„Mimoriadne ciele POI“).
Upozornenia POI sa aktivujú v nastaveniach mapy/
navigácie (kapitola „Práca s mapou“).
Rýchlostné obmedzenie (snímanie
dopravných značiek)
Zariadenie môže zobraziť maximálnu povolenú
rýchlosť iba ak je uvedená v údajoch mapy.
Pre aktualizované zobrazovanie maximálnej
povolenej rýchlosti použite snímanie dopravných
značiek.
NEBEZPEČENSTVO!
Nedodržiavanie dopravných značiek
a miestneho dopravného značenia
môže spôsobiť nehodu
Snímanie dopravných značiek kamerou
slúži iba na snímanie maximálnej povolenej
rýchlosti. Prídavné značky alebo blikače (značky
so svetelnou signalizáciou) zariadenie nedokáže
čítať.
Snímanie dopravných značiek rušia nasledujúce
podmienky:
• Nepriaznivé svetelné podmienky (napr.
protisvetlo, tma)
• Zimné podmienky (napr. silné sneženie,
búrka)
• Nevhodná poloha alebo znečistenie dopravnej
značky
• Vysoká rýchlosť vozidla
Dbajte preto vždy na dopravné značky a značenie
na mieste.
V ľavej oblasti mapy sa zobrazuje
maximálna povolená rýchlosť. Ak jazdíte
rýchlejšie ako je povolené, potom
zariadenie zobrazí na zelenom okraji
červenú farbu. Dodatočne nasnímané
obmedzenia maximálnej rýchlosti sú
zobrazené v mape.
(Nastavenia maximálnej povolenej
rýchlosti: kapitola „Práca s mapou“)
Upozornenie:
Maximálna povolená rýchlosť sa zobrazí
len vtedy, keď zobrazenie aktivované v
nastaveniach mapy/navigácie (kapitola
„Práca s mapou“).
Video zobrazenie počas
navádzania k cieľu (True
Navigation)
Ak v nastaveniach mapy/navigácie zvolíte video
zobrazenie (kapitola „Práva s mapou“), potom
zariadenie zobrazí namiesto mapy a vašej pozície
video zobrazenie vášho okolia. Zariadenie vás
privedie do cieľa podobne ako pri zobrazení
mapy.
33
TravelP_700_lo_SK.indd 33
19.12.2008 11:40:11 Uhr
Video zobrazenie | Hlasový výstup počas navádzania k cieľu | Ďalšie funkcie
NEBEZPEČENSTVO!
Odpútanie od premávky môže
spôsobiť nehodu
Video zobrazenie nenahrádza pohľad cez čelné
sklo.
Video zobrazenie nezodpovedá vždy skutočnosti,
napr. je ťažké odhadovať z neho vzdialenosti.
Širokouhlý objektív kamery, podmienky okolia ako
je napr. protisvetlo, dážď a tma skresľujú video
obraz alebo znižujú jeho kvalitu.
Sledujte vždy premávku cez sklá svojho vozidla.
Upozornenie:
Ak pri navádzaní k cieľu zvolíte zobrazenie
videa, zariadenie automaticky vypne snímanie
dopravného značenia. Na ohraničenie
rýchlosti sa použijú údaje z mapy.
Hlasový výstup počas
navádzania k cieľu
Navigačné zariadenie využíva pri navádzaní k cieľu
hlasový výstup, ktorý dáva odporúčania pre jazdu a
včas upozorňuje na miesta odbočenia. Zariadenie
pritom oznamuje názov ulice. V nastaveniach
mapy/navigácie môžete hlasové pokyny aktivovať
alebo deaktivovať (kapitola „Práca s mapou“).
쏅 Stláčaním tlačidiel VOL - alebo VOL + počas
hlasového výstupu môžete zmeniť hlasitosť
hlasového výstupu.
쏅
Stlačením na dolné pole na displeji
môžete zopakovať posledný hlasový
výstup.
Ďalšie funkcie v priebehu
navádzania k cieľu
Predpoklad:
• Navádzanie k cieľu
- alebo • Simulácia
쏅
V zobrazení mapy stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu pre voľbu.
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu Route Guidance
Options (Voľba navádzania k cieľu).
Zobrazenie informácií o cieli
Zariadenie umožňuje priradiť každému cieľu
adresu, vzdialenosť a dobu jazdy. Pri trasách sa
zobrazujú najprv všetky medziciele.
Stlačte na symbol v menu Route
쏅
Guidance Options (Voľby navádzania
k cieľu).
쏅 V prípade trasy zobrazíte informácie o
medzicieli stlačením na záznam.
Prerušenie navádzania k cieľu
쏅
Stlačte na symbol v menu Route
Guidance Options (Voľby navádzania
k cieľu).
Skok na nasledujúci cieľ
Predpoklad:
• Trasa s min. 1 medzicieľom (Plánovanie
trasy)
Stlačením na symbol v menu Route
쏅
Guidance Options (Voľby navádzania
k cieľu) preskočíte na nasledujúci
medzicieľ.
Systém nanovo prepočíta trasu a
začne s navádzaním k cieľu, ktorý
nasleduje za nasledujúcim cieľom.
34
TravelP_700_lo_SK.indd 34
19.12.2008 11:40:11 Uhr
Ďalšie funkcie
Zobrazenie zoznamu trasy a zadanie
uzávierky
Systém vám umožňuje zobraziť zoznam trasy, aby
ste získali celkový prehľad trasy.
Stlačte na symbol v menu Route
쏅
Guidance Options (Voľby navádzania
k cieľu).
Zobrazí sa zoznam trasy.
Stlačením na spínaciu plochu
쏅
môžete listovať v zozname
trasy.
쏅 Stlačením na záznam a spínaciu plochu
Expand (Rozšírenie) zobrazíte zvolený úsek
trasy v celej dĺžke.
Stlačením na spínaciu plochu
쏅
môžete opustiť zobrazenie
zoznamu trasy.
Zobraziť/skryť úseky trasy
V zozname trasy sa zobrazujú body trasy. Jeden
bod trasy môže obsahovať jeden alebo viacero
úsekov trasy.
Stlačením na spínaciu plochu môžete
쏅
zobraziť úseky trasy.
Stlačením na spínaciu plochu sa
쏅
môžete vrátiť k bodu trasy.
Vylúčenie úseku trasy
Zariadenie umožňuje zablokovanie úseku v
zozname s využitím ľubovoľného počtu úsekov
trasy. Zariadenie farebne vyznačí uzávierku.
쏅 Stlačte na úsek trasy.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Blocking start
(Začiatok uzávierky) určíte počiatočný bod.
쏅 Stlačte na ďalší úsek trasy.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Blocking end
(Koniec uzávierky) určíte koniec uzávierky.
Zrušenie uzávierky
V zozname trasy označuje symbol
zablokované úseky trasy.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Cancel Jam
(Vymazať zápchu) môžete zrušiť uzávierku.
Výpočet alternatívnej trasy
Výpočet trasy môžete ovládať pomocou nastavení
(kapitola „Nastavenie volieb trasy“). Zariadenie
ponúka ako alternatívu ďalšie trasy s inými
vzdialenosťami a dobami jazdy. Na porovnanie
zariadenie uvádza aj vzdušnú vzdialenosť, ktorá
je určená pre navigáciu v terénnej jazde (kapitola
„Navigácia počas terénnej jazdy“). V navrhovaných
trasách si zvoľte pre navádzanie k cieľu trasu,
ktorá vám najviac vyhovuje.
Stlačte na symbol v menu Route
쏅
Guidance Options (Voľby navádzania
k cieľu).
Zobrazí sa menu Alternative Routes
(Alternatívne trasy).
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Show on Map
(Ukázať na mape) môžete zobraziť cieľ na
mape.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
môžete opustiť zobrazenie
mapy.
쏅 Voľba sa uskutočňuje stlačením na
požadovanú trasu.
Zobrazí sa mapa.
Zadanie zablokovania úseku
Počas navádzania k cieľu môžete vylúčiť a obísť
určitý úsek trasy, ktorý je pre vami.
Zadanie zablokovania
쏅
Stlačte na symbol v menu Route
Guidance Options (Voľby navádzania
k cieľu).
Zobrazí sa menu Set Traffic Jam
Ahead (Dopravná zápcha predo
mnou).
35
TravelP_700_lo_SK.indd 35
19.12.2008 11:40:12 Uhr
Ďalšie funkcie | Funkcia TMC
쏅
Stlačte na spínaciu plochu a
zadajte dĺžku zablokovaného
úseku s počiatkom v aktuálnej
pozícii.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu OK.
Systém okamžite trasu nanovo vypočíta tak,
aby ste zablokovaný úsek obišli. Zablokovaný
úsek sa vyznačí červenou farbou.
Zrušenie uzávierky
Opätovným stlačením na symbol v
쏅
menu Route Guidance Options (Voľby
navádzania k cieľu) zrušíte
uzávierku.
Funkcia TMC
Dátový kanál dopravných informácií (Traffic
Message Channel) neustále prenáša dopravné
hlásenia. Vaše zariadenie dokáže prijímať a
zobrazovať tieto hlásenia. Zariadenie vám
umožňuje obísť zápchy s využitím funkcie TMC.
Okrem toho vás môže zariadenie upozorniť
hlásením „Pozor zápcha“ na blížiacu sa zápchu,
ktorá bola nahlásená cez funkciu TMC.
Nastavenie TMC príjmu
TMC je služba rádiových staníc a nie je k dispozícii
vo všetkých krajinách. V tabuľke pre riešenie
problémov nájdete krajiny v ktorých je signál TMC
k dispozícii.
Vaše navigačné zariadenie je vybavené TMC
anténou. V záujme zlepšenia príjmu môžete
pripojiť k anténovému vstupu externú TMC anténu.
Zariadenie automaticky nastaví najbližší vysielač
TMC, ktorý je v dosahu. Pri zhoršení kvality príjmu
zariadenie okamžite vyhľadá nový vysielač.
Dopravné zápchy v zobrazení mapy
!
Úseky ovplyvnené zápchou sú označené
červenou resp. sivou farbou, pokiaľ sa
nachádzajú mimo trasy. V prípade
naliehavých upozornení napr. auto idúce v
protismere na diaľnici, zariadenie zobrazí
dodatočné upozornenie hneď po prijatí
TMC správy.
Zobrazenie dopravných hlásení
Zariadenie oznamuje aj dopravné hlásenia aj
vtedy, keď nie je spustené navádzanie k cieľu.
Stlačte na symbol v menu Navigation
쏅
(Navigácia).
Zobrazí sa zoznam dopravných
hlásení.
Stláčaním na symboly šípky
쏅
môžete listovať v dopravných
hláseniach.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Update List
(Aktualizovať zoznam) môžete uviesť
zoznam najnovších dopravných hlásení.
Spínacia plocha sa zobrazí len vtedy, keď sú
prijímané nové správy TMC.
쏅 Stlačením na príslušný záznam zobrazíte
požadovanú správu.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Read aloud
(Prečítaj) si môžete správu vypočuť.
Zapnutie automatickej obchádzky
dopravnej zápchy
Počas navádzania k cieľu vám funkcia
automatického obchádzania dopravnej zápchy
umožní obísť hlásenú zápchu.
Stlačte na symbol v menu Navigation
쏅
(Navigácia).
Zobrazí sa menu Routing options
(Nastavenia trasy).
Stláčaním na symbol môžete zapnúť
쏅
(zaškrtnutá voľba) alebo vypnúť
(nezaškrtnutá voľba) automatické
obchádzanie dopravnej zápchy.
Nastavenia TMC
Zariadenie
vám
umožňuje
nastaviť
uprednostňovaný vysielač alebo triediť správy
napr. podľa naliehavosti alebo vzdialenosti.
Triedenie zostáva platné iba pre aktuálne
zobrazenie.
Stlačte na symbol v menu Navigation
쏅
(Navigácia).
Zobrazí sa menu TMC Messages (Správy
TMC).
36
TravelP_700_lo_SK.indd 36
19.12.2008 11:40:12 Uhr
Funkcia TMC | Infotainment | Funkcia Bluetooth
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné voľby.
쏅 Stlačením na symbol môžete zmeniť
požadované nastavenie:
Triediť všetky dopravné hlásenia
–
podľa abecedy (štandardné
nastavenie)
Triediť všetky dopravné hlásenia
–
podľa vzdialenosti
Iba hlásenie týkajúce sa trasy
–
–
Iba súrne hlásenia
NEBEZPEČENSTVO!
Odpútanie od premávky môže
spôsobiť nehodu
Funkcie Infotainment nemôžete používať ako vodič
počas jazdy. Aplikácie odpútavajú pozornosť od
premávky a negatívne ovplyvňujú vaše reakčné
schopnosti.
Aplikácie možno využívať, keď vozidlo stojí a
motor je vypnutý.
쏅
Stlačte v hlavnom menu na symbol.
Zobrazí sa menu Infotainment
(Infotainment).
Funkcia Bluetooth (telefón)
쏅
Stlačením na symbol spustíte
vyhľadávanie vysielača.
Zariadenie zobrazí prvý nájdený
vysielač v hornej lište displeja.
Infotainment
Pod pojmom Infotainment (Infotainment)
sú zahrnuté všetky aplikácie súvisiace s
odovzdávaním poznatkov a zábavu. Aplikácie sú
popísané v nasledujúcich kapitolách:
• Telefonovanie počas jazdy a ďalšie funkcie:
„Funkcia Bluetooth (telefón)“
• Užitočné informácie pre všetky cesty:
„Ilustrovaný jazykový sprievodca“
• Obrazový záznam:
„Kamera“ s funkciou foto a video
• Zábava s hudbou, obrázkami a videom:
„Zábava“
• Hľadanie na internete a udržiavanie
kontaktov cez e-mail:
„Funkcia Internet“
• Zmysluplné využitie čakania:
„Funkcia Office“
Bluetooth predstavuje rádiové spojenie na krátke
vzdialenosti. Pomocou spojenia Bluetooth je
možné prenášať reč a dáta:
• Telefonovanie cez Bluetooth:
Kapitola „Funkcia hlasitého odposluchu“
• Máte možnosť nahrať a využiť telefónny
zoznam v mobilnom telefóne: Kapitola
„Telefónny zoznam“
• Prijímanie a vysielanie SMS:
Kapitola „Správy (SMS)“
• Zariadenie vám umožňuje prehrávať
na
navigačnom
zariadení
hudbu
uloženú v mobilnom telefóne - alebo
prenášať hudbu do autorádia:
Kapitola „Audio prenos“
• Zariadenie umožňuje zdieľanie hudby,
obrázkov, video súborov a. i. s mobilným
telefónom:
Kapitola „Dátový prenos“
• Surfujte na internete pomocou vášho
mobilného telefónu:
Kapitola „Nastavenia Bluetooth“ a kapitola
„Funkcie Internet“
Upozornenie:
Zariadenia vybavené funkciou Bluetooth
nemusia vždy podporovať všetky funkcie
Bluetooth. Bližšie informácie nájdete v
návode vášho mobilného telefónu alebo sa
spýtajte vášho mobilného operátora.
37
TravelP_700_lo_SK.indd 37
19.12.2008 11:40:13 Uhr
Funkcia Bluetooth
Spustenie aplikácie Bluetooth
쏅
Stlačte na symbol v menu
Infotainment (Infotainment).
Zobrazí sa menu Bluetooth
(Bluetooth). Aktivuje sa spojenie
Bluetooth.
Funkcia hlasitého odposluchu
Obsluha sa pohodlne vykonáva na displeji
navigačného zariadenia. Mobilný telefón môžete
uložiť do odkladacej skrinky palubovky vozidla.
Počas volania máte možnosť vypnúť hlasový
výstup navigácie (kapitola „Hlasový výstup počas
navádzania k cieľu“). Po prijatí hovoru zariadenie
automaticky vypne hlasový výstup.
Telefonický rozhovor sa realizuje cez zabudovaný
mikrofón.
Predpoklad:
• Spojenie Bluetooth s mobilným telefónom
(kapitola „Nadviazanie spojenia Bluetooth“)
Stlačte na symbol v menu Bluetooth
쏅
(Bluetooth).
Zobrazí sa menu Call (Zavolať).
Zavolanie
Zvolené alebo zadané telefónne čísla sa ukladajú
vo volacom zozname (vedľa klávesnice) a môžu
byť opäť použité pre spojenie.
쏅 Zadajte pomocou klávesnice telefónne číslo
účastníka.
- alebo 쏅 Zvoľte telefónne číslo v zozname hovorov.
V hornom riadku sa zobrazí kompletné
telefónne číslo.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Dial (Vytočiť).
Zariadenie uskutoční volanie.
Prijatie a odmietnutie hovoru
V prípade volania sa na displeji zobrazí číslo
volajúcej osoby (pokiaľ nie je zablokované
zobrazenie čísla volajúceho).
쏅 Hovor prijmete stlačením na spínaciu plochu
Accept (Prijať).
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Reject
(Odmietnuť) hovor odmietnete.
Ukončenie hovoru a ďalšie funkcie
Počas telefonátu vám zariadenie zobrazuje ďalšie
spínacie plochy.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Cancel
(Koniec) resp. End (Ukončiť) môžete
rozhovor ukončiť.
- alebo 쏅 Stlačením na spínaciu plochu Transfer
(Prenos) môžete hovor prepnúť na mobilný
telefón.
- alebo 쏅 Stlačením na spínaciu plochu DTMF (Tónová
voľba) vyvoláte numerickú klávesnicu.
Niekedy je potrebné zadať číslice, napr. pri
automatických odkazových schránkach.
Správa zoznamu hovorov
쏅 V zozname hovorov stlačte na požadované
telefónne číslo.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Options (Voľby).
Stlačením na symbol záznam
쏅
vymažete.
- alebo 쏅
Stlačením na symbol vymažete všetky
záznamy.
- alebo -
38
TravelP_700_lo_SK.indd 38
19.12.2008 11:40:13 Uhr
Funkcia Bluetooth
쏅
Stlačením na symbol môžete zavolať
na toto telefónne číslo.
Telefónny zoznam
Pre zvýšenie komfortu telefonovania je k dispozícii
funkcia telefónneho zoznamu. Máte možnosť
naplniť zoznam vlastnými záznamami alebo nahrať
do zariadenia záznamy z mobilného telefónu.
Nahratie telefónneho zoznamu
Predpoklad:
• Váš mobilný telefón podporuje túto funkciu
• Spojenie Bluetooth s mobilným telefónom
(kapitola „Nadviazanie spojenia Bluetooth“)
Upozornenie:
Pri záznamoch s viacerými telefónnymi číslami
sa do zariadenia nahrá prvé telefónne číslo v
telefónnom zozname.
Na druhej strane menu stlačte
쏅
symbol
Bluetooth
Settings
(Nastavenia Bluetooth).
Zavolanie čísla v telefónnom zozname
Stlačte na symbol v menu Bluetooth
쏅
(Bluetooth).
Zobrazí sa telefónny zoznam.
쏅 Stlačte na záznam v telefónnom zozname.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Call (Zavolať).
Zariadenie zavolá na telefónne číslo.
Pridanie záznamu
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Options (Voľby).
Stlačením na symbol môžete pridať
쏅
záznam.
Zobrazí sa klávesnica.
쏅 Zadajte meno a stlačte na spínaciu plochu
OK.
쏅 Zadajte telefónne číslo a stlačte na spínaciu
plochu OK.
Telefónne číslo sa uloží pod zadaným
menom.
Úprava záznamov
쏅 Stlačte na záznam v telefónnom zozname.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Options (Voľby).
Stlačením na symbol môžete upraviť
쏅
záznam.
- alebo 쏅
Stlačením
vymažete.
na
symbol
záznam
- alebo 쏅
Stlačením na symbol vymažete všetky
záznamy.
Správy (SMS)
Pomocou navigačného zariadenia môžete využívať
správy SMS (z angl: Short Message Service - služba
krátkych správ). Zariadenie umožňuje vysielanie a
prijímanie krátkych správ.
Predpoklad:
• Váš mobilný telefón podporuje túto funkciu
• Spojenie Bluetooth s mobilným telefónom
(kapitola „Nadviazanie spojenia Bluetooth“)
쏅
Stlačte na symbol v menu Bluetooth
(Bluetooth).
Zobrazí sa menu SMS (Správy SMS).
Písanie SMS správ
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Write Message
(Nová správa).
쏅 Stlačte na voľné políčko vedľa Number
(Číslo) a zadajte telefónne číslo.
쏅 Stlačte na prázdne textové pole a napíšte
správu.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Send (Odoslať).
Správa sa odošle.
39
TravelP_700_lo_SK.indd 39
19.12.2008 11:40:14 Uhr
Funkcia Bluetooth
Schránka prijatých/odoslaných správ
Zariadenie si ukladá prijaté a odoslané správy
SMS. Správy je možné čítať a mazať.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Read Inbox
Messages (Prečítať prijaté správy)
zobrazíte zoznam prijatých správ.
- alebo 쏅 Stlačením na spínaciu plochu Read Outbox
Messages (Prečítať odoslané správy)
zobrazíte zoznam odoslaných správ.
쏅 Požadovanú správu zvolíte stlačením na
príslušný záznam v zozname.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu View (Zobraziť)
zobrazíte správu v celej dĺžke.
- alebo 쏅 Stlačte na spínaciu plochu Options (Voľby).
Stlačením na symbol záznam
쏅
vymažete.
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
- alebo 쏅
Stlačením na symbol vymažete všetky
záznamy.
Audio prenos
Zariadenie umožňuje počúvať a ovládať prehrávanie
hudby, ktorú máte uloženú v mobilnom telefóne.
Hudbu je možné prehrávať v navigačnom zariadení
cez reproduktory vozidla: Vytvorte spojenie
medzi zariadením a autorádiom pomocou funkcie
Bluetooth. Navigačné zariadenie slúži ako externý
zvukový zdroj. Prečítajte si viac v návode vášho
autorádia. Opýtajte sa svojho predajcu Blaupunkt,
ktoré autorádiá túto funkciu podporujú.
Predpoklad:
• Váš mobilný telefón podporuje túto funkciu
• Spojenie Bluetooth s mobilným telefónom
(kapitola „Nadviazanie spojenia Bluetooth“)
쏅
쏅
Stlačte na symbol v menu Bluetooth
(Bluetooth).
Zobrazí sa menu Music Player
(Prehrávač hudby).
Stlačením na spínaciu plochu môžete
spustiť prehrávanie.
Stláčaním tlačidla VOL - alebo VOL + môžete
meniť hlasitosť.
Upozornenie:
Maximálna hlasitosť závisí od nastavenej
hlasitosti mobilného telefónu.
Stlačením na spínaciu plochu môžete
spustiť prehrávanie nasledujúcej
skladby.
Opakovaným stláčaním na spínaciu
plochu spustíte prehrávanie aktuálnej
skladby
alebo
predchádzajúcej
skladby.
Stlačením na spínaciu plochu môžete
ukončiť prehrávanie.
Krátkym stlačením zapínača/vypínača
môžete počas prehrávania spustiť inú
aplikáciu napr. navigáciu.
- alebo Stlačením na spínaciu plochu
môžete ukončiť prehrávanie.
Dátový prenos
Zariadenie umožňuje zdieľanie hudobných
skladieb, obrázkov, videí a pod. so zariadeniami
Bluetooth.
Predpoklad:
• Váš mobilný telefón podporuje túto funkciu
• Spojenie Bluetooth s mobilným telefónom
(kapitola „Nadviazanie spojenia Bluetooth“)
Stlačte na symbol v menu Bluetooth
쏅
(Bluetooth).
Zobrazí sa menu File Transfer (Prenos
súboru).
Sťahovanie/nahrávanie dát
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu File Download
(Stiahnuť súbor).
- alebo -
40
TravelP_700_lo_SK.indd 40
19.12.2008 11:40:14 Uhr
Funkcia Bluetooth
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu File Upload (Odoslať
súbor).
쏅 Stlačte na požadovaný cieľ.
쏅 Stlačte na symbol v menu Download
(Nahraj súbor) prenesiete súbor do pamäte
zariadenia.
Súbor sa uloží do adresára „TravelPilot“
zariadenia.
- alebo 쏅 Stlačením na spínaciu plochu Upload (Odošli
súbor) odošlete súbor.
Nadviazanie spojenia Bluetooth
Spojenie Bluetooth je možné nadviazať iba za
predpokladu, že zariadenia sú spárované.
Proces možno spustiť z mobilného telefónu alebo z
navigačného zariadenia. Odporúčame spárovanie
z mobilného telefónu.
Predpoklad:
• Kompatibilný mobilný telefón s funkciou
Bluetooth (Spýtajte sa svojho predajcu
Bluetooth.)
• Funkcia Bluetooth a viditeľnosť mobilného
telefónu sú aktivované
• Funkcia Bluetooth a viditeľnosť mobilného
telefónu sú aktivované (kapitola „Nastavenia
Bluetooth“)
Spárovanie s mobilným telefónom
쏅 Aktivujte funkciu Bluetooth na mobilnom
telefóne.
쏅 Spustite vyhľadanie zariadení s funkciou
Bluetooth.
쏅 V zozname zariadení zvoľte navigačné
zariadenie.
쏅 Zadajte PIN kód „0000“.
Spárovanie s navigačným zariadením
Ak chcete realizovať spárovanie pomocou
navigačného zariadenia, potom spustite
vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth.
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
Stlačte na symbol v menu Bluetooth
(Bluetooth).
Zobrazí sa menu Bluetooth Settings
(Nastavenia Bluetooth).
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu Inquiring
(Vyhľadávam zariadenia).
Zariadenie začne vyhľadávať zariadenia
s funkciou Bluetooth. Zobrazí sa zoznam
zariadení.
Stlačením na spínaciu plochu Stop (Stop)
ukončíte vyhľadávanie.
V zozname stlačte na mobilný telefón, ktorý
chcete spárovať.
Stlačte na spínaciu plochu Connect (Vytvoriť
spojenie).
- alebo Stlačením na spínaciu plochu DUN, aktivujete
Bluetooth profil „DUN“ (Dialup Networking
Profile), aby bolo možné použiť mobilný
telefón pre prístup na internet.
Upozornenie:
Spojenie s využitím profilu „DUN“ je možné
len vtedy, keď mobilný telefón daný profil
podporuje.
Zariadenie zobrazí menu pre zadanie PIN
kódu.
Zadajte na mobilnom telefóne PIN kód
„0000“.
Zariadenia sa spárujú a nadviaže sa spojenie
Bluetooth.
Po stlačením na spínaciu plochu
Refresh (Aktualizovať) bude obnovené
vyhľadávanie.
Nadviazanie a prerušenie spojenia Bluetooth
Pri prvom spárovaní mobilného telefónu so
zariadením sa automaticky vytvorí spojenie
Bluetooth a to bez ohľadu nato, či bolo spárovanie
inicializované cez mobilný telefón alebo navigačné
zariadenie.
Upozornenie:
Spojenie Bluetooth sa preruší, keď zariadenie
vypnete alebo keď dostatočne vzdialite od
seba mobilný telefón a zariadenia.
41
TravelP_700_lo_SK.indd 41
19.12.2008 11:40:15 Uhr
Funkcia Bluetooth
쏅
Stlačte na symbol v menu Bluetooth
Settings (Nastavenia Bluetooth).
Zobrazí sa menu Paired Devices
(Spárované zariadenia). V zozname
sa zobrazia všetky spárované
mobilné telefóny.
쏅 V zozname stlačte na mobilný telefón.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Options (Voľby).
Stlačením na symbol nadviažete
쏅
spojenie Bluetooth.
쏅
Stlačením na symbol prerušíte
spojenie Bluetooth.
Spárovanie ďalších mobilných telefónov so
zariadením
Ak chcete spárovať ďalšie mobilné telefóny,
potom spustite vyhľadávanie zariadení s funkciou
Bluetooth.
Počas nadviazaného spojenia nie je možné
spárovať žiaden ďalší mobilný telefón. Zariadenie
zobrazí dotaz „Prerušiť spojenie?“. Spojenie musí
byť prerušené, aby bolo možné nadviazať spojenie
s iným zariadením.
Upozornenie:
• Máte možnosť spárovať max. 10 mobilných
telefónov. Po pripojení jedenásteho
telefónu sa vymaže ten mobilný telefón,
ktorý bol spárovaný najskôr.
• Zariadenie dokáže vytvoriť spojenie
Bluetooth vždy iba s jedným mobilným
telefónom. Ak sú k dispozícii viaceré
mobilné telefóny, potom zariadenie
nadviaže spojenie s tým, ktorý bol
spárovaný naposledy.
Stlačte na symbol v menu Bluetooth
쏅
Settings (Nastavenia Bluetooth).
Zobrazí sa menu Inquiring
(Vyhľadávam zariadenia).
Zariadenie začne vyhľadávať zariadenia
s funkciou Bluetooth. Zobrazí sa zoznam
zariadení.
쏅 Postupujte podľa návodu v kapitole
„Spárovanie s navigačným zariadením“ a
zadajte PIN kód „0000“.
Zmena nastavení Bluetooth
Nastavenia v menu Bluetooth Settings (Nastavenia
Bluetooth):
• Aktivácia a deaktivácia funkcie Bluetooth
• Zapínanie/vypínanie viditeľnosti
• Zoznam spojených (spárovaných) zariadení
(okrem iného nadviazať/prerušiť spojenie
Bluetooth)
• Vyhľadávanie zariadení (spárovanie ďalších
mobilných telefónov, kapitola „Nadviazanie
spojenia Bluetooth“)
• Tón zvonenia pre prichádzajúce volania
Na druhej strane menu nájdete okrem toho
nasledujúce nastavenia:
• Automatické vytvorenie spojenia
• Zmena PIN kódu pre spojenie Bluetooth
• Nastavenia RAS pre prístup k internetu
• Automatický príjem prichádzajúcich volaní
• Nahratie telefónneho zoznamu (kapitola
„Telefónny zoznam“)
Stlačte na symbol v menu Bluetooth
쏅
(Bluetooth).
Zobrazí sa menu Bluetooth Settings
(Nastavenia Bluetooth).
Stláčaním na spínaciu plochu
쏅
môžete v tomto menu listovať.
Po vykonaní zmien v nastaveniach:
Stlačením na spínaciu plochu
쏅
opustíte menu.
Aktivácia a deaktivácia funkcie Bluetooth
Deaktivujte funkciu Bluetooth, keď ju nevyužívate.
Funkcia spotrebúva elektrickú energiu, čím
sa skracuje prevádzková doba navigačného
zariadenia.
Stláčaním na symbol môžete funkciu
쏅
Bluetooth aktivovať (zaškrtnutá
voľba)
alebo
deaktivovať
(nezaškrtnutá voľba).
42
TravelP_700_lo_SK.indd 42
19.12.2008 11:40:15 Uhr
Funkcia Bluetooth
Zapínanie/vypínanie viditeľnosti
Pri nadväzovaní spojenia Bluetooth musí byť
navigačné zariadenie viditeľné pre ostatné
zariadenia s funkciou Bluetooth.
Stláčaním na symbol môžete zapnúť
쏅
(zaškrtnutá voľba) alebo vypnúť
(nezaškrtnutá voľba) viditeľnosť
zariadenia.
Spárované zariadenia
V menu Paired Devices (Spárované zariadenia) je
uvedený zoznam všetkých spárovaných mobilných
telefónov, ktorý je možné upravovať.
Predpoklad:
• Funkcia Bluetooth a viditeľnosť mobilného
telefónu sú aktivované
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
Upozornenie:
Zariadenie dokáže vytvoriť spojenie Bluetooth
vždy iba s jedným mobilným telefónom. Ak sú
k dispozícii viaceré mobilné telefóny, potom
zariadenie nadviaže spojenie s tým, ktorý bol
spárovaný naposledy.
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu Paired Devices
(Spárované zariadenia).
V zozname stlačte na mobilný telefón.
Stlačte na spínaciu plochu Options (Voľby).
Stlačením na symbol nadviažete
spojenie Bluetooth.
Stlačením na symbol prerušíte
spojenie Bluetooth.
Po stlačení na symbol môžete
premenovať mobilný telefón v
zozname.
Po stlačení na symbol môžete
vymazať mobilný telefón zo
zoznamu.
Stlačením na symbol vymažete všetky
mobilné telefóny.
Zvonenie
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu User Ring Tone
(Zvonenie používateľa).
쏅 Stlačte na požadované zvonenie.
쏅 Stláčaním tlačidla VOL - alebo VOL + môžete
meniť hlasitosť.
Automatické vytvorenie spojenia
Po vypnutí zariadenia sa spojenie Bluetooth
preruší. Nastavenie automatického spojenia
spôsobí, že po zapnutí zariadenia sa opäť nadviaže
spojenie.
Na druhej strane menu Bluetooth
쏅
Settings (Nastavenia Bluetooth)
môžete stlačením na symbol zapnúť
(zaškrtnutá voľba) resp. vypnúť
(nezaškrtnutá voľba) automatické
nadväzovanie spojenia.
Zmena PIN kódu
Ak chcete medzi zariadeniami vytvoriť spojenie,
potom vás zariadenie vyzve zadať PIN kód. Tento
PIN kód je štandardne „0000“, ale môžete ho aj
zmeniť.
Na druhej strane menu stlačte symbol
쏅
Bluetooth Settings (Nastavenia
Bluetooth).
Zobrazí sa menu Change PIN code
(Zmeniť PIN kód).
쏅 Zadajte pomocou klávesnice nový PIN kód.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu OK.
Nastavenia RAS
Pre prístup zariadenia k internetu (kapitola
„Funkcia Internet“) potrebujete modem. Ak chcete
použiť svoj mobilný telefón, potom nastavte
pripojenie v navigačnom zariadení.
Upozornenie:
Dbajte prosím na to, že mobilný telefón je
možné použiť na vytvorenie internetového
prístupu iba pri spojení s Bluetooth profilom
„DUN“ (Dialup Networking Profile) (kapitola
„Spárovanie s navigačným zariadením“).
43
TravelP_700_lo_SK.indd 43
19.12.2008 11:40:16 Uhr
Funkcia Bluetooth | Ilustrovaný jazykový sprievodca | Funkcia kamera
Zistite si od operátora siete alebo v návode
mobilného telefónu nasledujúce nastavenia:
• APN: napr. „TELEKOM“
• Meno používateľa: napr. „tm“
• Heslo: napr. „tm“
• DHCP (voliteľne)
• DNS 1/2 (voliteľne)
• Voľba: Telefónne číslo
• Pripájací skript (voliteľne)
Predpoklad:
• Mobilný telefón s funkciou modemu
• Spojenie Bluetooth
Na druhej strane menu stlačte symbol
쏅
Bluetooth Settings (Nastavenia
Bluetooth).
Zobrazí sa menu RAS Settings
(Nastavenia RAS).
쏅 Stlačením na spínaciu plochu uskutočnite
potrebné nastavenia.
Automatické prijímanie hovorov
Nastavenie automatického prijímania hovorov
spôsobí, že zariadenie bude automaticky prijímať
prichádzajúce hovory.
Na druhej strane menu Bluetooth
쏅
Settings (Nastavenia Bluetooth)
môžete stlačením na symbol zapnúť
(zaškrtnutá voľba) resp. vypnúť
(nezaškrtnutá voľba) automatické
prijímanie hovorov.
Ilustrovaný jazykový sprievodca
Pri cestovaní v cudzine vám jazykový sprievodca
pomôže bežnými frázami a vetami z mnohých
oblastí napr. reštaurácia alebo hotel. Frázy
sú podporené ilustráciami a zariadenie vám
umožňuje opakovať vety, ktoré číta hovorca –
praktický spôsob výučby jazyka.
Stlačte na symbol v menu
쏅
Infotainment (Infotainment).
Zobrazí sa menu Topic Selection
(Výber témy).
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
Ako východiskový jazyk použije zariadenie
jazyk, ktorý ste zvolili v nastaveniach.
Stlačením na spínaciu plochu Language
(Jazyk) môžete zmeniť východiskový alebo
cieľový jazyk.
Stláčaním na spínaciu plochu
môžete v tomto menu listovať.
Stlačte na symbol požadovanej tematickej
oblasti.
Zobrazí sa zoznam činností.
Stlačte na záznam požadovaného podtitulku.
Zobrazí sa zoznam fráz.
Požadovanú frázu si vypočujete stlačením na
príslušný záznam.
Stlačením na spínaciu plochu
môžete
frázu
opakovane
prehrávať.
Stlačením na spínaciu plochu môžete
presunúť frázu do témy používateľa.
Stlačením na symbol v menu Topic
Selection (Výber témy) vyvolajte
používateľskú tému.
Používateľská téma obsahuje osobnú
zbierku fráz z rôznych tématických
oblastí.
Stlačením na spínaciu plochu môžete
vymazať frázu z témy používateľa.
Funkcia kamera
Zariadenie vám umožňuje robiť pomocou kamery
v priebehu jazdy snímky a videonahrávky.
쏅
Stlačte na symbol v menu
Infotainment (Infotainment).
Na displeji sa zobrazí aktuálny obraz
kamery.
쏅 Stlačením do stredu displeja vyvoláte
zobrazenie spínacích plôch.
44
TravelP_700_lo_SK.indd 44
19.12.2008 11:40:16 Uhr
Funkcia kamera | Zábava
쏅
Stláčaním spínacích plôch môžete
nastaviť kameru:
Special Effect (Špeciálny efekt):
Nastavenia farby
– Click Sound (Zvuk tlačidla):
Aktivovať/deaktivovať zvuk clony pri
stlačení spúšte
– Video Mode (Režim video):
Prepínanie
medzi
fotografovaním
(nezaškrtnutá voľba) a filmovaním
(zaškrtnutá voľba)
– Resolution (Rozlíšenie):
Voľba rozlíšenia obrazu
Jas sa automaticky prispôsobuje podľa
okolia.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu OK.
Stlačením
na
쏅
spínaciu
plochu
máte
možnosť
škálovať
obraz
kamery (nie je
možné pri najvyššom
rozlíšení).
–
Fotografovanie (Priraďovanie
geografických metadát)
Fotografie sú pri snímaní označené súradnicami
(tzv. „Geotagging - priraďovanie geografických
metadát“). Tieto súradnice je možné použiť ako
vlastné ciele POI v rámci inštalačného programu
na priloženom CD/DVD. Okrem toho zariadenie
umožňuje zvoliť fotografiu a príslušné miesto ako
mimoriadny cieľ (kapitola „Voľba pozície miesta
POI“).
Aktivujte v nastaveniach funkciu
쏅
foto (režim video vypnutý
(nezaškrtnutá voľba)).
쏅 Stláčaním tlačidla VOL - alebo VOL + môžete
robiť snímky.
Snímky sa ukladajú do adresára „TravelPilot“
> „Photo“.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
vyvoláte fotoalbum.
Vo fotoalbume sa spustí prezentácia so
všetkými snímkami. Menu umožňuje tiež
vymazať všetky fotografie alebo zvoliť určitý
snímok (stlačte názov súboru) a zmazať ho.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
opustíte menu.
Filmovanie
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
Upozornenie:
Filmy sa natáčajú vo formáte 4:3.
Aktivujte v nastaveniach funkciu
filmovania (režim video zapnutý
(zaškrtnutá voľba)).
Stláčaním tlačidla VOL - alebo VOL + môžete
môžete spúšťať a zastavovať filmovanie.
V priebehu filmovania sa zobrazuje čas
natáčania filmu.
Videá sa ukladajú do adresára „TravelPilot“ >
„Video“.
Stlačením na spínaciu plochu
môžete zobraziť zoznam videí.
Stlačte na video súbor, ktorý chcete prehrať.
Obsluha je rovnaká ako pri prehrávaní videa v
menu zábavy (kapitola „Zábava“, „Prehrávanie
video súborov“).
Stlačením na spínaciu plochu
opustíte menu.
Zábava
V menu Entertainment (Zábava) môžete prehrávať
hudobné, obrázkové a video súbory. Okrem toho
máte možnosť krátiť si čas sledovaním televízie
(DVB-T) alebo hraním rôznych hier.
NEBEZPEČENSTVO!
Odpútanie od premávky môže
spôsobiť nehodu
Funkcie zábavy nemôžete používať ako vodič
počas jazdy. Aplikácie možno využívať, keď
vozidlo stojí a motor je vypnutý.
Vyberanie a vkladanie pamäťovej
karty
Zariadenie voľne využíva dáta bez ohľadu na to, či
sú uložené v pamäti alebo na pamäťovej karte.
45
TravelP_700_lo_SK.indd 45
19.12.2008 11:40:16 Uhr
Zábava
쏅 Zasuňte pamäťovú kartu s kontaktmi smerom
dopredu do kartovej šachty tak, aby sa
aretovala.
Ak chcete pamäťovú kartu po použití vybrať:
쏅 Ukončite v prípade potreby všetky aplikácie,
ktoré pracujú s dátami na pamäťovej karte
napr. prehrávanie hudby.
쏅 Opatrne zatlačte pamäťovú kartu do vnútra
šachty, čím kartu odaretujete.
Pamäťová karta sa zo šachty mierne vysunie a
môžete ju vybrať.
Spustenie zábavy
쏅
Stlačte na symbol v menu
Infotainment (Infotainment).
Zobrazí sa menu Entertainment
(Zábava).
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
Prehrávanie hudobných súborov
Zariadenie umožňuje prehrať všetky skladby
uložené v pamäti a na pamäťovej karte. Zoznam
podporovaných dátových formátov a zoznamov
skladieb nájdete v technických údajoch.
Stlačte na symbol v menu
쏅
Entertainment (Zábava).
Zobrazí sa menu prehrávania.
Zariadenie zobrazuje prvú resp.
naposledy prehrávanú skladbu.
쏅
쏅
쏅
쏅
Upozornenie:
Obrázok albumu sa zobrazí v menu
prehrávania iba vtedy, keď sa nachádza v tzv.
ID3-tagu (verzia 2) skladby vo formáte MP3.
Je potrebné tiež aktivovať voľbu „Zobraziť
ID3-tag“.
Stlačením na spínaciu plochu môžete
pokračovať v prehrávaní.
Stláčaním tlačidla VOL - alebo VOL + môžete
meniť hlasitosť.
Stlačením na spínaciu plochu
môžete spustiť prehrávanie
inej skladby.
Stlačením na spínaciu plochu
sa môžete presunúť vpred
alebo späť o asi 10 sekúnd.
Stlačením na spínaciu plochu môžete
prerušiť prehrávanie.
Stlačením na spínaciu plochu môžete
pokračovať v prehrávaní.
Stlačením na spínaciu plochu môžete
ukončiť prehrávanie.
Krátkym stlačením zapínača/vypínača
môžete počas prehrávania spustiť inú
aplikáciu napr. navigáciu.
- alebo Stlačením na spínaciu plochu
môžete ukončiť prehrávanie.
Ekvalizér
Aktuálne nastavenie ekvalizéra zariadenie
zobrazuje pod titulom a interpretom.
Stlačením na symbol môžete zvoliť
쏅
iné prednastavenie ekvalizéra.
46
TravelP_700_lo_SK.indd 46
19.12.2008 11:40:17 Uhr
Zábava
Prehrávanie v náhodnom poradí (mix)
Pomocou funkcie Mix môžete prehrávať skladby
aktuálneho adresára, zoznamu skladieb alebo
zvoleného žánru v náhodnom poradí:
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné funkcie.
Stláčaním na symbol môžete zapnúť
쏅
(zaškrtnutá voľba) alebo vypnúť
(nezaškrtnutá voľba) funkciu.
Opakované prehrávanie (repeat)
Pomocou funkcie Repeat môžete opakovane
prehrávať aktuálnu skladbu.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné funkcie.
Stláčaním na symbol môžete zapnúť
쏅
(zaškrtnutá voľba) alebo vypnúť
(nezaškrtnutá voľba) funkciu.
Zobrazovanie ID3 tagov
Tagy ID3 sú doplnkové informácie, napr. názov
albumu, meno interpreta, názov skladby či
obrázok albumu, ktoré môžu byť zahrnuté v
údajoch súboru vo formáte MP3.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné funkcie.
Stláčaním na symbol môžete
쏅
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo
deaktivovať (nezaškrtnutá voľba)
zobrazenie textov ID3.
Vyvolanie zoznamu skladieb (Browse)
Pomocou funkcie „Browse“ možno zobraziť a
prehľadávať všetky hudobné skladby na pamäťovej
karte.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné funkcie.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa zoznam hudby.
쏅
Stlačením na túto spínaciu
plochu sa presuniete o jednu
adresárovú úroveň vyššie.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu môžete hudobné
súbory triediť.
– Album (Album): Abecedné zoradenie
podľa názvu albumu
– Artist (Umelec): Abecedné zoradenie
podľa interpreta
– Genre (Žáner): Abecedné zoradenie
podľa hudobného žánru
– Playlist (Zoznam skladieb): Zoradenie
podľa zoznamu skladieb na pamäťovej
karte
– Browse (Prehliadanie): Zoradenie
podľa súborov na pamäťovej karte/v
pamäti
쏅 Stlačením na titul spustíte príslušnú skladbu.
- alebo 쏅
Stlačením na spínaciu plochu
môžete
opustiť
zoznam
skladieb.
Zobrazenie obrázkových súborov
Zariadenie umožňuje prehrať všetky obrázky
uložené v pamäti a na pamäťovej karte. Zoznam
podporovaných dátových formátov nájdete v
technických údajoch.
쏅
Stlačte na symbol v menu
Entertainment (Zábava).
Zobrazí sa menu prezerania.
Zariadenie zobrazuje prvý resp.
naposledy zobrazený obrázok.
Na spodnej lište displeja zariadenie zobrazuje
koľko obrázkov je v aktuálnom adresári k
dispozícii.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
môžete zmeniť adresár.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
môžete zobraziť iný obrázok.
47
TravelP_700_lo_SK.indd 47
19.12.2008 12:11:22 Uhr
Zábava
쏅
쏅
쏅
Stlačením na spínaciu plochu môžete
zobraziť informácie o obrazovom
súbore.
Stlačením na spínaciu plochu môžete
obrázok vymazať.
Stlačením na spínaciu plochu
opustíte menu.
Prezentácia
쏅
Stlačením na spínaciu plochu môžete
spustiť prezentáciu.
쏅 Ak chcete sekvenčné zobrazovanie ukončiť,
potom stlačte na obrázok.
Zobrazí sa menu prezerania.
Dĺžka času zobrazenia jedného snímku v rámci
prezentácie sa nastavuje takto:
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné funkcie.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu Slide Duration
(Interval).
쏅 Stlačte na záznam v zozname.
Zobrazenie cesty súboru
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné funkcie.
Stláčaním na symbol môžete
쏅
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo
deaktivovať (nezaškrtnutá voľba)
zobrazenie
cesty
obrazového
súboru.
Otáčanie obrázku
Obrázky zobrazené v menu prehrávania a počas
prezentácie je možné automaticky otočiť doľava
alebo doprava. Automatické otáčanie funguje
iba vtedy, keď sú informácie obsiahnuté súbore
obrázku. Niektoré kamery uchovávajú tieto
informácie so snímkou už pri jeho robení.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné funkcie.
Stlačením na symbol môžete zmeniť
쏅
nastavenia.
Vyvolanie zoznamu obrázkov (prezeranie)
Pomocou funkcie „Browse“ možno zobraziť a
prehľadávať všetky obrázkovú súbory.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné funkcie.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa zoznam obrázkov.
쏅 Adresár otvoríte tak, že na neho stlačíte.
쏅 Stlačením na obrázok spustíte jeho
zobrazenie.
- alebo Stlačením na spínaciu plochu
쏅
môžete
opustiť
zoznam
obrázkov.
Prehrávanie video súborov
Zariadenie umožňuje prehrať všetky videá
uložené v pamäti a na pamäťovej karte. Zoznam
podporovaných dátových formátov nájdete v
technických údajoch.
Stlačte na symbol v menu
쏅
Entertainment (Zábava).
Zariadenie nahrá zoznam video
súborov.
쏅 Požadované video zvolíte stlačením na
príslušný záznam v zozname.
쏅 Stlačením na displej sa zobrazia ďalšie
spínacie plochy.
Stlačením na spínaciu plochu môžete
쏅
prerušiť prehrávanie.
Stlačením na spínaciu plochu môžete
쏅
pokračovať v prehrávaní.
쏅 Stlačením na spodnú lištu displeja s
posuvníkom sa môžete presunúť vpred alebo
späť.
48
TravelP_700_lo_SK.indd 48
19.12.2008 11:40:18 Uhr
Zábava
쏅
쏅
Stlačením na spínaciu plochu môžete
video vymazať.
Stlačením na spínaciu plochu
môžete ukončiť prehrávanie.
Pripojenie spätnej kamery alebo
externého audio-/video zdroja
Ak je spätná kamera správne pripojená k vozidlu,
potom sa na displeji zariadenia po zaradení
spätnej rýchlosti automaticky zobrazí obraz
spätnej kamery.
Okrem toho poskytuje zariadenie rôzne možnosti
zábavy: Navigačné zariadenie dokáže prehrávať
videá uložené na externom zariadení, napr. z
prehrávača médií, alebo môžete zariadenie použiť
ako prenosný audio/video zdroj.
Predpoklad:
• Správne nastavenia pre konektor AV-IN/OUT
(kapitola „Nastavenia“)
Hry
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu Games (Hry).
Máte k dispozícii nasledujúce spínacie
plochy:
– Logická hra (Sudoku): Vyplňte do
každého z 9 políčok mriežky číslice 1 až
9. Ľubovoľná číslica sa v každom rade
môže vyskytovať iba raz.
– Kartová hra (Freecell/pasians): Zoraďte
karty v stúpajúcom poradí.
– Pexeso: Odkrývajte páry rovnakých
kariet.
hlavolamy:
– Matematické/obrázkové
Posúvaním jednotlivých dielov zložte
obrázok alebo zoraďte číslice.
Použitie navigačného zariadenia ako zdroj
videosignálu
Pripojte navigačné zariadenie cez kábel AV k inému
výstupnému zariadeniu napr. k prenosnému DVD
prehrávaču. Viac si o tom prečítajte v návode
výstupného zariadenia.
Pri prenášaní videa na výstupné zariadenie je
potrebné konektor AV-IN/OUT nastaviť na AVOUT.
Použitie externého zariadenia ako zdroj
videosignálu
Pri príjme videosignálu je potrebné konektor AVIN/OUT nastaviť na AV-IN.
쏅 Pripojte audio/video zariadenie cez konektor
AV-IN/OUT.
Stlačte na symbol v menu
쏅
Entertainment (Zábava).
Zobrazí sa zoznam video súborov.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu AV IN si môžete
prehrávať videá z externého zdroja.
Zariadenie automaticky zobrazí obraz
pripojenej spätnej kamery, keď cez
vstup prijme videosignál (automatické
rozpoznávanie videosignálu).
49
TravelP_700_lo_SK.indd 49
19.12.2008 11:40:19 Uhr
Televízia (DVB-T)
Televízia (DVB-T)
Možnosť mobilného sledovania televízie pomocou
technológie DVB-T (Digital Video Broadcasting
Terrestrial). Digitálny televízny signál vysielajú
televízne stanice. Pre príjem je potrebná anténa
(terestriálna).
쏅 Stláčaním na ľubovoľné miesto na displeji
sa zobrazia a skryjú spínacie plochy pre
ovládanie.
NEBEZPEČENSTVO!
Odpútanie od premávky môže
spôsobiť nehodu
Funkciu nemôžete používať ako vodič počas
jazdy. Aplikácie možno využívať, keď vozidlo stojí
a motor je vypnutý.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu ukončíte
aplikáciu DVB-T.
Nastavenie príjmu
Vyhľadanie kanála
DVB-T je digitálna televízna norma, ktorá nie je
dostupná vo všetkých krajinách a regiónoch.
Dostupnosť digitálneho signálu DVB-T vo vašom
regióne si zistite z miestnych informačných
zdrojov alebo na internete.
Vaše navigačné zariadenie je vysúvateľnou DVBT anténou. V záujme zlepšenia príjmu môžete
pripojiť k anténovému vstupu externú anténu.
쏅 Stlačením na ľubovoľné miesto na displeji
vyvolajte zobrazenie spínacích plôch.
쏅 Stlačte na lištu kanála v hornej časti displeja.
Zobrazí sa zoznam kanálov.
Stlačením na spínaciu plochu môžete
쏅
spustiť vyhľadávanie kanálov.
Po ukončení vyhľadávania sa zobrazí
zoznam nájdených kanálov.
쏅 Stlačením na príslušný záznam zvolíte
požadovaný kanál.
쏅 Stláčaním tlačidla VOL - alebo VOL + môžete
meniť hlasitosť.
Spustenie aplikácie DVB-T
쏅
쏅
Stlačte na symbol v menu
Infotainment (Infotainment).
Zobrazí sa menu Entertainment
(Zábava).
Stlačte na symbol.
Ak ste nastavili kanál, potom sa
zobrazí aktuálny televízny obraz.
Výber kanála
쏅 Stlačením na ľubovoľné miesto na displeji
vyvolajte zobrazenie spínacích plôch.
Na lište kanála v hornej časti displeja sa
zobrazuje názov a kvalita príjmu zvoleného
kanála.
Programová lišta pod displejom obsahuje
názov a čas aktuálnej relácie ako aj najbližší
televízny program.
Stlačením na spínaciu plochu
쏅
lišty kanála môžete prepínať
kanály.
- alebo -
50
TravelP_700_lo_SK.indd 50
19.12.2008 11:40:19 Uhr
Televízia (DVB-T)
쏅 Stlačením na lištu kanála vyvolajte zoznam
kanálov a zvoľte priamo požadovaný kanál.
Stláčaním na spínacie plochy
쏅
môžete listovať v zozname
kanálov a obľúbených položiek.
- alebo Stláčaním na spínacie plochy
쏅
programovej lišty si môžete
pozrieť, aké programy práve
bežia na iných kanáloch.
Kanál sa pritom neprepne.
쏅 Stlačením na programovú lištu dole na displeji
môžete prepnúť na kanál s požadovaným
programom.
Zostavenie zoznamu obľúbených
položiek
Zariadenie umožňuje zostaviť zoznam vašich
obľúbených kanálov.
쏅 Stlačením na ľubovoľné miesto na displeji
vyvolajte zobrazenie spínacích plôch.
쏅 Stlačením na lištu kanála v hornej časti
displeja vyvolajte zoznam kanálov.
Stlačením na spínaciu plochu vyvolajte
쏅
zoznam kanálov (vľavo) a obľúbených
položiek (vpravo).
Stláčaním na spínacie plochy sa
쏅
môžete
prepínať
medzi
zoznamami.
- alebo 쏅 Zoznam zvolíte priamym stlačením ma zoznam
kanálov resp. zoznam obľúbených položiek.
Stláčaním na spínacie plochy
쏅
môžete v zozname listovať.
쏅 Stlačte v zozname kanálov požadované
mesto.
Stlačením na symbol zaradíte kanál do
쏅
zoznamu obľúbených položiek.
쏅
Stlačením na zvolený kanál ho môžete
vymazať zo zoznamu.
쏅
Stlačením na symbol môžete zvolený
kanál vymazať zo zoznamu kanálov.
쏅 Stlačte v zozname obľúbených položiek na
vysielač vašej voľby.
Stlačením na symbol môžete
쏅
zvolený kanál vymazať zo
zoznamu obľúbených položiek.
Stlačením na spínaciu plochu opustíte
쏅
menu.
Teletext
Teletext obsahuje informácie o televíznom kanále,
napr. zmeny programu, aktuálne športové udalosti
a správy. Informácie sú priebežne aktualizované.
Upozornenie:
Za obsah teletextových stránok zodpovedá
spoločnosť, ktorá vysiela kanál.
쏅 Stlačením na ľubovoľné miesto na displeji
vyvolajte zobrazenie spínacích plôch.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa Teletext.
쏅 Stlačením na ľubovoľné miesto na displeji
vyvoláte numerickú klávesnicu na zadanie
čísla stránky.
쏅
Stlačením na symbol numerickej
klávesnice zväčšíte písmo.
쏅
쏅
쏅
쏅
Stlačením na symbol numerickej
klávesnice môžete prepínať medzi
priehľadným
a
nepriehľadným
pozadím.
Stláčaním na spínacie plochy
môžete
listovať
stránky
teletextu.
Stláčaním na spínacie plochy
môžete listovať v rámci stránky
teletextu.
Stlačením na spínaciu plochu opustíte
menu.
51
TravelP_700_lo_SK.indd 51
19.12.2008 11:40:20 Uhr
Televízia (DVB-T)
Elektronický programový sprievodca
(EPG)
Elektronický
televízny
program
(Electronic Programm Guide) poskytuje prehľad
aktuálnych programov a budúceho televízneho
programu. Jeho funkcia je riadená aktuálnym
dátumom a časom.
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
Upozornenie:
Za obsah programu EPG zodpovedá
spoločnosť, ktorá vysiela kanál.
Stlačením na ľubovoľné miesto na displeji
vyvolajte zobrazenie spínacích plôch.
Stlačte na spínaciu plochu.
Zobrazí sa aktuálny prehľad
programov.
V ľavej časti displeja sa zobrazuje
zoznam kanálov. Vedľa sa nachádza
zoznam príslušných programov.
Stlačením na spínaciu plochu
môžete zväčšiť alebo zmenšiť
prehľad programov.
V závislosti od zvolenej mierky
sa zobrazí viac alebo menej
programov.
Stláčaním na spínacie plochy
môžete listovať v zozname
aktuálnych programov.
Stláčaním na spínacie plochy
môžete listovať v zozname
aktuálneho kanála.
Stlačením na názov programu vyvoláte popis
programu.
Stlačením na spínaciu plochu opustíte
menu.
Stlačením na názov kanála prepnete na
aktuálny program kanála.
Nastavenia DVB-T
Nastavenia v menu DVB-T:
• Audio
• Video
• Titulky
• Systém
쏅 Stlačením na ľubovoľné miesto na displeji
vyvolajte zobrazenie spínacích plôch.
Stlačením na spínaciu plochu vyvoláte
쏅
nastavenia.
Stláčaním na spínacie plochy
쏅
môžete listovať v nastaveniach.
쏅
Po vykonaní zmien v nastaveniach:
Stlačením na spínaciu plochu opustíte
menu.
Zvuk
Niektoré kanály vysielajú určité programy s 2
kanálovým zvukom, t.z. s pôvodným a dabovaným
zvukom. Máte možnosť zvoliť, či chcete počuť oba
kanály („Stereo“) alebo iba pôvodný zvuk resp.
dabovaný zvuk (kanál „ľavý“ alebo „pravý“).
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Audio (Zvuk).
Zobrazí sa menu Settings Audio (Nastavenia
zvuku).
쏅 Požadované nastavenie zvolíte stlačením na
spínaciu plochu Stereo (Stereo), Left (Ľavý)
alebo Right (Pravý).
쏅 Stlačte v zozname na preferovaný jazyk.
Video
Zariadenie umožňuje nastaviť formát televízneho
obrazu. Nastavenie približovania môže zväčšiť
televízny obraz až na veľkosti displeja. Funkcia
automatika (Auto) prispôsobí veľkosť automaticky
veľkosti displeja.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Video (Video).
Zobrazí sa menu Settings Aspect (Nastavenie
formátu).
52
TravelP_700_lo_SK.indd 52
19.12.2008 11:40:21 Uhr
Televízia (DVB-T)
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Auto (Auto),
4 : 3 (4 : 3) alebo Zoom (Priblíženie) zvoľte
požadované nastavenie.
Titulky
Ak kanál vysiela pre daný program titulky,
zariadenie vám môže zobrazovať titulky. V
závislosti jazykovej ponuky môže v zozname
jazykov zvoliť preferovaný jazyk.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Subtitle
(Titulky).
Zobrazí sa menu Settings Subtitle (Nastavenia
titulkov).
쏅 Stlačením na spínacie plochy Auto (Auto)
alebo Off (Vypnuté) zvoľte, či chcete titulky
zobraziť alebo nie.
쏅 V zozname jazykov stlačte na požadovaný
jazyk.
쏅 Stlačenie spínacej plochy Mobil (Mobil)
aktivuje možnosť sledovania televízie počas
cesty (odporúčané nastavenie).
- alebo 쏅 Stlačte spínaciu plochu Stationary
(Stacionárne) pokiaľ máte pevné stanovište.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu 0 s (0 sekúnd),
10 s (10 sekúnd) alebo 20 s (20 sekúnd)
môžete zadať hodnotu pre automatické
vyhľadávanie.
Ak sa príjem zhorší, potom zariadenie vyhľadá
silnejší signál kanála. Údaj predstavuje časový
interval pri vyhľadávaní.
Systém
V tomto menu vám zariadenie umožňuje nastaviť
príjem a vymazať zoznam jazykov, aby ste mohli
nanovo spustiť vyhľadávanie pre danú lokalitu.
Ak funkcia DVB-T nefunguje správne, potom
vykonajte reset.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu System
(Systém).
Zobrazí sa menu Settings System (Nastavenia
systému).
Stláčaním na spínacie plochy
쏅
môžete listovať v menu.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Factory Reset
(Továrenské nastavenia) môžete obnoviť
továrenské nastavenia funkcie DVB-T.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Reset
Reception Data (Obnova dát príjmu)
vymažete všetky uložené vysielače.
쏅 Stlačením príslušných spínacích plôch v menu
Country (Krajina) resp. Language (Jazyk)
máte možnosť upraviť regionálne nastavenia.
53
TravelP_700_lo_SK.indd 53
19.12.2008 11:40:21 Uhr
Funkcia Internet
Funkcia Internet
Ak pripojíte zariadenie podobne ako prenosný
počítač k WLAN routeru, k hotelovému hotspotu a
pod. zariadenie vám poskytuje funkciu Internet.
Upozornenie pre Francúzsko:
Funkciu WLAN zariadenia je vo Francúzsku
povolené používať iba v budovách, pretože
mimo budov by mohla narúšať činnosť iných
služieb.
Menu Internet (Internet) vám sprístupňuje
na cestách rôzne prostriedky komunikácie –
pomocou internetového telefónu (VoIP), e-mailu,
prehliadača internetu a rádia nikdy nestratíte
prehľad. Nahrávajte a počúvajte kedykoľvek a
kdekoľvek krátke televízne a rozhlasové relácie
(tzv. podcasting).
Upozornenie:
Internetové funkcie zariadenia je možné
používať aj vtedy, keď je zariadenie cez
Bluetooth spojené s mobilným telefónom
podporujúcim Bluetooth profil „DUN“ (Dialup
Networking Profile) (kapitola „Funkcia
Bluetooth (telefón)“).
Uvedomte si prosím, že pri internetovom
pripojení na internet cez mobilný telefón
treba počítať s ďalšími a možno zvýšenými
nákladmi.
Používajte preto na prenos väčšieho množstva
dát (napr. v prípade internetového rádia)
vhodné pripojenie (napr. UMTS).
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Yes (Áno)
ukončíte navigáciu.
Zobrazí sa menu Internet (Internet).
- alebo 쏅 Stlačením na spínaciu plochu No (Nie) proces
zrušíte.
Nastavenie internetu (Nastavenia
siete WLAN)
쏅
Pripojenie k nájdenej sieti WLAN
쏅 Požadovanú sieť zvolíte stlačením na príslušný
záznam v zozname.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Options (Voľby).
쏅
Stlačením na symbol nadviažete
spojenie so sieťou.
쏅
쏅
NEBEZPEČENSTVO!
Odpútanie od premávky môže
spôsobiť nehodu
Funkciu nemôžete používať ako vodič počas
jazdy. Aplikácie možno využívať, keď vozidlo stojí
a motor je vypnutý.
쏅
Stlačte na symbol v menu
Infotainment (Infotainment).
Ak je aktívna navigácia, zariadenie
oznámi Navigation will be stopped.
Continue? (Navigácia bude vypnutá.
Pokračovať?).
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa menu WLAN Settings
(Nastavenia siete WLAN). Zariadenie
automaticky vyhľadá dostupné siete
v okolí. Zariadenie zobrazí zoznam
nájdených sietí s názvami.
쏅
쏅
Zariadenie prevezme a zobrazí nastavenia
siete.
Ak je sieť šifrovaná, potom opakovane stláčajte
riadok Security (Bezpečnosť) dovtedy, kým
sa nenastaví zodpovedajúce šifrovanie siete.
Po zvolení šifrovania stlačením do voľného
políčka riadku Key (Kľúč) a pomocou
klávesnice zadajte sieťový kľúč WLAN routera.
Zadanie kľúča potvrďte stlačením na spínaciu
plochu OK.
Zmenené nastavenia siete WLAN potvrdíte
stlačením spínacej plochy OK.
Červený nápis signalizuje, že zariadenie je
pripojené k sieti.
Stlačením na spínaciu plochu
opustíte menu.
54
TravelP_700_lo_SK.indd 54
19.12.2008 11:40:21 Uhr
Funkcia Internet
Manuálne nastavenie a pripojenie k
nezaznamenanej sieti WLAN (kód SSID je
potlačený)
Predpoklad:
• Poznáte názov (SSID) siete.
쏅 Stlačte v menu WLAN Settings (Nastavenia
siete WLAN) na spínaciu plochu Options
(Voľby).
Po stlačení na symbol môžete zadať
쏅
názov a nastavenia neviditeľnej
siete.
쏅 Stlačte na príslušnom riadku políčko a zadajte
názov siete, prípadne kľúč a šifrovanie resp.
IP nastavenia.
쏅 Zmenené nastavenia siete WLAN potvrdíte
stlačením spínacej plochy OK.
Červený nápis položky v zozname signalizuje,
či je zariadenie pripojené k sieti.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
opustíte menu.
Ukončenie pripojenie do siete WLAN
쏅 Požadovanú sieť zvolíte stlačením na príslušný
záznam v zozname.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Options (Voľby).
쏅
Stlačením na symbol ukončíte
pripojenie k sieti.
Internetový prehliadač
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa internetový prehliadač.
Lišta so symbolmi
Na lište so symbolmi sa nachádzajú všetky
príkazy potrebné pre ovládanie internetového
prehliadača.
쏅 Stlačte na spodnej lište displeja na spínaciu
plochu Open Toolbar (Nástroje).
Listovanie
naposledy
stránok
v
zozname
navštívených
Opätovné nahratie stránky
Vyvolanie internetovej adresy
Vyvolanie štartovacej stránky
Záložky obľúbených internetových
stránok
Zoznam naposledy navštívených
internetových stránok a ich
vyvolanie.
Zobrazenie menu vyhľadávania
Zobrazenie menu
Vyvolanie internetovej stránky
Stlačte na symbolovej lište na symbol
쏅
pre zadanie internetovej adresy.
Zobrazí sa menu Enter Address
(Zadanie adresy).
쏅 Stlačte na príslušné prázdne pole.
Zobrazí sa klávesnica.
쏅 Zadajte internetovú adresu,
napr. http://www.blaupunkt.com.
쏅 Po stlačení na spínaciu plochu OK zariadenie
zobrazí internetovú stránku v aktuálnom
okne.
- alebo 쏅 Ak zaškrtnete voľbu Open in New Window
(Otvoriť v novom okne), internetová stránka
sa zobrazí v novom okne.
Jazdec okna
Ak máte otvorených viacero okien súčasne,
potom môžete okno prepnúť do popredia
stlačením na jazdca okna.
55
TravelP_700_lo_SK.indd 55
19.12.2008 11:40:22 Uhr
Funkcia Internet
Zariadenie
vám
umožňuje
prezerať
internetové stránky a klikať na internetové
odkazy (hyperlinkové odkazy) tak ako na
počítači.
Upozornenie:
Na optimalizáciu zobrazenia použite
nastavenia menu, jazdcov View (Náhľad)
(kapitola „Základné nastavenia internetového
prehliadača“).
Stlačením na spínaciu plochu môžete
쏅
zatvoriť okno.
Upozornenie:
Namiesto opakovaného zadávania adresy
môžete zvoliť internetovú adresu nedávno
navštívenej stránky. Za týmto účelom stlačte
na spínaciu plochu Input History (Výber z
histórie).
Výber internetovej stránky/adresy z histórie
Stlačte na symbolovej lište na symbol
쏅
pre zobrazenie histórie.
Zobrazí sa menu Visit History
(Prezerať históriu).
쏅 V zozname stlačte na požadovaný záznam.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Open (Otvoriť)
vyvoláte zobrazenie internetovej stránky.
V menu sú okrem toho k dispozícii nasledujúce
voľby:
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Menu (Menu).
쏅 V menu zvoľte funkciu stlačením príslušnej
spínacej plochy:
– Open in New Window (Otvoriť v novom
okne): Internetová stránka zvolená zo
zoznamu sa otvorí v novom okne.
– Display by Address/Title (Zobrazenie
adresy/názvu): V zozname sú zobrazené
buď adresy alebo názvy internetových
stránok.
– Delete (Vymazať)/Delete All (Vymazať
všetky): Označené internetové stránky
resp. všetky internetové stránky sú zo
zoznamu vymazané.
Close Menu (Zatvoriť menu): Menu sa
zatvorí.
Opätovným stlačením príslušnej spínacej
plochy vyvoláte funkciu.
Ak chcete zmazať jednu alebo všetky
internetové stránky, potom zadajte v
dialógovom okne Confirmation (Potvrdenie)
voľbu OK resp. Cancel (Zrušiť).
V prípade potreby po prerušení zatvorte
najprv menu.
Stlačením na spínaciu plochu Close
(Zatvoriť) môžete v prípade potreby zatvoriť
okno Visit History (Prezerať históriu).
–
쏅
쏅
쏅
쏅
Pridávanie a voľba záložiek
Stlačte na symbolovej lište na symbol
쏅
pre otvorenie menu so záložkami.
쏅 V menu zvoľte funkciu stlačením príslušnej
spínacej plochy:
– Bookmarks (Záložky): Zobrazí sa menu
Bookmarks (Záložky).
– Add to Bookmarks (Pridať do záložiek):
Do zoznamu záložiek sa zaradí aktuálna
internoval stránka.
– Close Menu (Zatvoriť menu): Menu sa
zatvorí.
쏅 Opätovným stlačením príslušnej spínacej
plochy vyvoláte funkciu.
V menu Bookmarks (Záložky):
쏅 V zozname stlačte na požadovaný záznam.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Open (Otvoriť)
vyvoláte zobrazenie internetovej stránky.
V menu sú okrem toho k dispozícii nasledujúce
voľby:
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Menu (Menu).
쏅 Funkcie zvolíte stlačením príslušnej spínacej
plochy v menu (v závislosti od nastavení sú k
dispozícii rôzne funkcie):
– Open in New Window (Otvoriť v novom
okne): Internetová stránka zvolená zo
zoznamu sa otvorí v novom okne.
56
TravelP_700_lo_SK.indd 56
19.12.2008 11:40:22 Uhr
Funkcia Internet
Edit (Upraviť): Stlačte do poľa Title
(Názov) a zadajte pomocou klávesnice
nový názov záložky.
– Display by List/Thumbnail (Ukázať
ako zoznam/náhľad): Záložky sú
zobrazované ako zoznam alebo malý
náhľad internetovej stránky.
– Display by Address/Title (Zobrazenie
adresy/názvu): V zozname sú zobrazené
buď adresy alebo názvy internetových
stránok.
– Move Up/Down (Presunúť nahor/
nadol): Predtým zvolená záložka sa
presunie v zozname nahor/nadol.
– Delete (Vymazať)/Delete All (Vymazať
všetky): Označené internetové stránky
resp. všetky internetové stránky sú zo
zoznamu vymazané.
– Close Menu (Zatvoriť menu): Menu sa
zatvorí.
Opätovným stlačením príslušnej spínacej
plochy vyvoláte funkciu.
Ak chcete zmazať jednu alebo všetky
internetové stránky, potom zadajte v
dialógovom okne Confirmation (Potvrdenie)
voľbu OK resp. Cancel (Zrušiť).
V prípade potreby zatvorte menu.
Stlačením na spínaciu plochu Close
(Zatvoriť) môžete v prípade potreby zatvoriť
menu Bookmarks (Záložky).
–
쏅
쏅
쏅
쏅
Hľadanie textu na aktuálne internetovej
stránke
Stlačte na symbolovej lište na symbol
쏅
pre menu vyhľadávania.
쏅 V menu zvoľte funkciu stlačením príslušnej
spínacej plochy:
– Retrieval in Page (Hľadať na tejto
strane): Otvorí sa vyhľadávacia
maska a zobrazí sa nad/pod aktuálnou
internetovou stránkou.
– Close Menu (Zatvoriť menu): Menu sa
zatvorí.
쏅 Opätovným stlačením príslušnej spínacej
plochy vyvoláte funkciu.
Vo vyhľadávacej maske:
쏅 Stlačte na prázdne textové pole a klávesnicou
zadajte hľadaný text.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Search Up/
Down (Hľadať smerom nahor/nadol)
môžete prehľadávať text internetovej stránky.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
môžete vyhľadávaciu masku
zobraziť na displeji resp.
internetovou stránkou.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu môžete
zatvoriť vyhľadávaciu masku.
Základné nastavenia internetového
prehliadača
Internetový prehliadač umožňuje viacero
základných nastavení, napr. veľkosť zobrazenia
internetovej stránky:
쏅
Stlačením na symbol symbolovej lišty
môžete otvoriť menu so základnými
nastaveniami.
쏅 Stlačte na jazdca View (Náhľad).
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Zoom
(Priblíženie).
Zobrazí sa informácia o funkcii.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Zoom
(Priblíženie).
Otvorí sa menu.
쏅 Dvakrát stlačte prstom na záznam menu napr.
125%.
Menu sa zatvorí. Internetová stránka sa bude
zobrazovať so zvoleným priblížením.
Ďalšie nastavenia v menu:
• Jazdec Page Tasks (Nastavenia strany):
– Set as Home Page (Nastaviť ako
domovskú stránku): Nastavenie úvodnej
strany.
– Page Memos (Záložky): Zobrazenie
zoznamu
uložených
internetových
stránok.
– Save as Page Memo (Uložiť ako
záložku): Uložiť aktuálnu internetovú
stránku.
– Save Link (Uložiť odkaz): Uloží sa
odkaz.
– Translate Page (Preloženie stránky):
Nechať preložiť obsah stránky.
57
TravelP_700_lo_SK.indd 57
19.12.2008 11:40:23 Uhr
Funkcia Internet
–
•
•
Switch Frames (Prepínanie rámu):
Prepínanie medzi rámčekmi internetovej
stránky.
– Disconnect (Odpojiť): Ukončenie
internetového pripojenia.
Jazdec View (Náhľad):
– Display Mode (Režim displeja):
Nastavenie zobrazovania internetovej
stránky (napr. optimalizovať veľkosť
podľa displeja).
– Text Size (Veľkosť textu): Voľba veľkosti
textu.
– Zoom
(Priblíženie):
Zväčšenie/
zmenšenie internetovej stránky.
– Encoding (Kódovanie): Voľba kódovania
textu.
– Advanced Settings (Ďalšie nastavenia):
Ďalšie nastavenia zobrazenia strany
(napr. povoliť/nepovoliť zobrazovanie
obrázkov, tabuliek a animácií).
– Page Information (Informácie o
stránke): Informácie o aktuálnej
internetovej stránke.
– Server
Certificates
(Certifikáty
servera): Bezpečnostné certifikáty.
Jazdec Settings (Nastavenia):
– Security (Bezpečnosť): Bezpečnostné
nastavenia (napr. SSL alebo certifikáty).
– Cookies (Cookies): Nastavenie, či sú
povolené cookies.
– Delete Cookies (Vymazanie cookies):
Vymazať cookies.
– Cache (Vyrovnávacia pamäť): Aktivácia
a vymazanie vyrovnávacej pamäte.
– Proxy (Proxy server): Nastavenie proxy
servera.
– Auto
Connection
(Automatické
pripojenie): Nastavenia pre automatické
pripojenie.
– Browser Information (Informácie o
internetovom prehliadači): Informácie
o výrobcovi a verzii internetového
prehliadača.
Ukončenie internetového prehliadača
쏅 Zatvorením posledného okna internetového
prehliadača
(viď
odsek
„Vyvolanie
internetovej stránky“), sa vrátite do menu
Internet (Internet).
E-mail pošta
Správy e-mail sú ukladané do internej pamäte
v adresári „TravelPilot / Email“ (kapitola „Moje
súbory“).
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa adresár Inbox (Doručená
pošta).
Pre použitím je potrebné nastaviť
e-mail poštu.
Nastavenie e-mail pošty
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Options (Voľby).
Zobrazí sa menu Settings (Nastavenia) s
nasledujúcimi voľbami:
–
Nastavenia pre vysielanie a
prijímanie.
쏅
–
Zriadenie a správa e-mailových
účtov.
–
Nastavenia spam filtra.
–
Obnova továrenských nastavení
e-mailovej aplikácie.
–
Zobrazenie informácií
mailovej aplikácii.
o
e-
Stlačením na spínaciu plochu
opustíte menu.
Zriadenie a správa e-mailových účtov
쏅
Stlačte na symbol v menu Settings
(Nastavenia).
Zobrazí sa menu Accounts (Účet).
Ak chcete založiť nový účet,
쏅 stlačte na spínaciu plochu New (Nový).
Zobrazí sa prvá strana menu New Account
(Nový účet).
쏅
Stláčaním na spínaciu plochu
môžete v tomto menu listovať.
58
TravelP_700_lo_SK.indd 58
19.12.2008 11:40:23 Uhr
Funkcia Internet
쏅 Stlačte do prázdnych textových polí a potom
pomocou klávesnice zadajte príslušné údaje:
– Account Name (Názov účtu): Názov
účtu bez obmedzenia voľby.
– Email Address (E-mailová adresa): Emailová adresa účtu.
– User Name (Názov požívateľa): Meno
používateľa účtu.
– Password (Heslo): Heslo účtu.
– POP3/IMAP4: Adresa servera POP3
resp IMAP4.
– SMTP: Adresa SMTP servera.
쏅 Stlačením pod záznam Server (Server) na
POP3 resp. IMAP4 nastavíte typ servera pre
príjem e-mailov.
쏅 Stláčaním na nasledujúce voľby môžete
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo deaktivovať
(nezaškrtnutá voľba) príslušné voľby:
– SMTP Need Authentication (SMTP
vyžaduje autentifikáciu): Server SMTP
vyžaduje pred odoslaním e-mailov
autentifikáciu.
– Save Copy on Server (Ponechať kópiu
na serveri): Po stiahnutí správa zostane
na serveri kópia e-mailov.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Save (Uložiť)
môžete zadanie uložiť a vrátiť sa do menu
Accounts (Účty).
Ak chcete upraviť existujúci účet,
쏅 stlačte dvakrát na účet v zozname.
Ak chcete zvoliť niektorý účet ako prednastavený
pre prijímanie a odosielanie e-mailových správ,
쏅 potom dvakrát stlačte na účet v zozname.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Select (Výber).
Účet je v zozname označený príznakom ako
štandardný účet.
Ak chcete jeden účet alebo všetky účty vymazať,
쏅 potom podľa potreby dvakrát stlačte na účet
v zozname.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Delete (Vymazať)
resp. Clear (Všetky vymazať).
쏅 Stlačením na spínaciu plochu OK potvrdíte
mazanie resp. stlačením na Cancel (Zrušiť)
operáciu zrušíte.
Stlačením na spínaciu plochu
쏅
opustíte menu.
Nastavenia pre vysielanie a prijímanie
Stlačte na symbol v menu Settings
쏅
(Nastavenia).
Zobrazí sa menu General Settings
(Všeobecné nastavenia).
쏅 Stláčaním na nasledujúce záznamy môžete
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo deaktivovať
(nezaškrtnutá voľba) príslušné voľby:
– Only Receive Header (Nahrať iba
hlavičku): Pri sťahovaní e-mailov sa
stiahne iba predmet a nie celá e-mailová
správa, aby sa skrátila doba prenosu.
– Ask for Receipt (Vyžadovať potvrdenie
prijatia): Pre odoslané e-mailové správy
požadovať potvrdenie prijatia.
쏅 Pre nasledujúce záznamy je pri nastavovaní
potrebné stláčať symbol šípky:
– Receive Account (Účet pre príjem
pošty): Výber účtu z ktorého majú byť
sťahované e-mailové správy.
– Per Receive/Send Limit (Limit pre
príjem/odosielanie): Horná hranice
veľkosti súboru pre príjem resp.
odosielanie e-mailov. Väčšie e-maily
program nestiahne resp. neodošle.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Save (Uložiť)
môžete zadanie uložiť a vrátiť sa do menu
Settings (Nastavenia).
Stlačením na spínaciu plochu
쏅
opustíte menu.
Nastavenia spam filtra
Správy identifikované ako spam pošta sa
neukladajú do adresára Inbox (Doručená pošta)
ale sú automaticky ukladané do adresára Spam
(Spam pošta).
59
TravelP_700_lo_SK.indd 59
19.12.2008 11:40:24 Uhr
Funkcia Internet
쏅
Stlačte na symbol v menu Settings
(Nastavenia).
Zobrazí sa menu Spam (Spam pošta)
so zoznamom adries pre odosielanie
spam pošty.
Ak chcete pridať adresu odosielateľa spam pošty,
쏅 stlačte na spínaciu plochu New (Nová).
쏅 Stlačte na prázdne textové pole a klávesnicou
zadajte e-mailovú adresu.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Save (Uložiť)
môžete zadanie uložiť a vrátiť sa do menu
Spam (Spam pošta).
Ak chcete vymazať odosielateľa spam pošty,
쏅 potom podľa potreby dvakrát stlačte na
adresu v zozname.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Delete
(Vymazať) môžete predtým zvolenú adresu
vymazať resp. stlačením na Clear (Všetky
vymazať) môžete vymazať všetky adresy.
Stlačením na spínaciu plochu
쏅
opustíte menu.
Rozšírené nastavenia
Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia emailovej aplikácie,
stlačte na symbol v menu Settings
쏅
(Nastavenia).
쏅 Stlačením na spínaciu plochu OK potvrdíte
mazanie resp. stlačením na Cancel (Zrušiť)
operáciu zrušíte.
Ak chcete zobraziť informácie o výrobcovi a verzii
e-mailových aplikácií,
stlačte na symbol v menu Settings
쏅
(nastavenia).
쏅 Stlačením spínacej plochy OK sa ukončí
zobrazovanie informácií.
Používanie funkcie e-mail pošty
Ak chcete zvoliť adresár e-mail,
쏅 potom stlačte na spínaciu plochu Folder
(Adresár).
쏅 V menu stlačte na jeden z nasledujúcich
záznamov:
Inbox (Doručená pošta): Adresár
doručenej pošty
– Draft (Koncepty): Koncepty (uložené emailové správy)
– Outbox (Odoslaná pošta): Na odosielanie
vytvorených e-mailových správ
– Sent Box (Odoslaná pošta): Odoslané emailové správy
– Spam (Spam pošta): E-mailové, ktoré
boli identifikované ako spam pošta
– Trash (Vymazané objekty): Vymazané
e-mailové správy
Zobrazí sa príslušný adresár a jeho obsah .
Ak chcete otvoriť, čítať alebo upraviť niektorú emailovú správu,
쏅 potom dvakrát stlačte na príslušnú e-mailovú
správu.
E-mailová správa z adresára Inbox (Doručená
pošta) sa otvorí v menu Read (Čítať).
E-mailové správy z ostatných adresárov sa
otvárajú v menu Compose (Napísať) je možné
ich upraviť (viď kapitola „Úprava e-mailovej
správy“).
Stláčaním na spínaciu plochu
쏅
môžete v tomto menu listovať.
Stlačením na spínaciu plochu môžete
쏅
zobraziť zoznam príloh e-mailovej
správy a v prípade potreby si môžete
prílohy otvoriť alebo uložiť.
Ak chcete manipulovať s e-mailovými správami,
쏅 stlačte v prípade potreby raz na e-mailovú
správu, aby ste ju označili.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Actions (Úkony).
쏅 V menu stlačte na jeden z nasledujúcich
záznamov:
– New (Nová): Voľba umožňuje napísať
a odoslať e-mailovú správu v menu
Compose (Napísať) oder uložiť správu
medzi koncepty (viď kapitola Úprava emailovej správy)
– Receive (Prijať): Prijímanie e-mailových
správ
– Delete (Vymazať): Vymazať označené emailové správy
– Delete All (Vymazať všetky): Vymazať
všetky e-mailové správy
–
60
TravelP_700_lo_SK.indd 60
19.12.2008 11:40:24 Uhr
Funkcia Internet
Sort By (Triedenie): E-mailové správy
v zozname triediť podľa Date (Dátumu),
Subject (Predmetu) alebo Size (Veľkosti)
(Zvoľte kritérium a voľbu potvrďte
stlačením OK )
– Export
(Exportovať):
Označené
e-mailové správy uložiť do adresáru
pomocou dialógu Save As (Uložiť ako)
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Quit (Ukončiť)
opustíte menu.
–
Úprava e-mailových správ
Stláčaním spínacej plochy v
쏅
menu Compose (Napísať)
môžete v menu listovať.
Ak chcete zvoliť účet,
쏅 stlačte pre záznam From (Od) na symbol
šípky.
Ak chcete nastaviť prioritu e-mailovej správy,
stlačte na spínaciu plochu.
쏅
쏅 V menu stlačte na jeden z nasledujúcich
záznamov:
– High (Vysoká): Vysoká priorita
– Normal (Normálna): Stredná priorita
– Low (Nízka): Malá priorita
Pri zadávaní adresáta, predmetu a obsahu
e-mailovej správy,
쏅 stlačte do príslušných prázdnych textových
polí a potom pomocou klávesnice zadajte
príslušné údaje:
– To:/Cc:/Bcc: E-mailová adresa adresáta.
– Subject: Predmet
– Veľké textové pole: Obsah
Ak chcete pripojiť k e-mailovej správe prílohu,
stlačte na spínaciu plochu.
쏅
Otvorí sa menu Attachment (Príloha).
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Add (Pridať).
쏅 V dialógovom okne Open (Otvoriť) vyberte
súbor:
– Adresár/jednotku otvoríte tak, že na neho
dvakrát stlačíte.
Stlačením na spínaciu plochu
–
môžete prejsť do adresára o
úroveň vyššie.
– Súbor označíte tým, že na neho stlačíte.
Stlačením na spínaciu plochu
zvolíte označený súbor ako
prílohu.
Ak chcete odstrániť prílohu e-mailovej správy,
쏅 stlačením na prílohu ju označte.
쏅 Stlačte v menu Attachment (Príloha) na
spínaciu plochu Delete (Vymazať).
Ak chcete menu Attachment (Príloha) zatvoriť,
stlačte na spínaciu plochu.
쏅
–
Ak chcete odoslať resp. uložiť e-mailové správy,
쏅 stlačte na spínaciu plochu Send (Odoslať)
resp. Save (Uložiť).
- alebo Stlačením na spínaciu plochu
쏅
opustite
menu
Compose
(Napísať) bez uloženia.
Telefonovanie cez internet (VoIP)
Komunikácia VoIP je veľmi výhodný variant bežnej
pevnej linky pre volania do cudziny. Hovory s
účastníkmi rovnakého poskytovateľa a veľmi často
aj vnútroštátne hovory bývajú bezplatné. Zároveň
ste na celom svete stále dostihnuteľný na jednom
telefónom čísle.
Služba hovorov VoIP býva často súčasťou
neobmedzeného pripojenia na internet.
V opačnom prípade sa môžete prihlásiť u
poskytovateľa podľa vlastného výberu.
Skratka VoIP znamená Voice over IP a znamená,
že telefonické hovory sú realizované cez internet.
Predpoklad:
• Rýchle, cenovo výhodné internetové
pripojenie cez WLAN.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu VoIP (VoIP).
Pred použitím je potrebné nastaviť
VoIP.
Nastavenie VoIP
Zadajte do zariadenia prístupové údaje, ktoré ste
dostali od poskytovateľa služby VoIP. Poskytovateľ
vám automaticky poskytne potrebné informácie.
61
TravelP_700_lo_SK.indd 61
19.12.2008 11:40:25 Uhr
Funkcia Internet
쏅
Stlačením na symbol môžete vyvolať
nastavenia.
쏅 Stlačte do prázdnych textových polí a potom
pomocou klávesnice zadajte príslušné údaje:
– Adresa servera.: Adresa VoIP servera
vášho poskytovateľa
– Port: Číslo portu pre službu VoIP
(štandardne „5060“)
– ID: Vaše ID používateľa resp. meno
používateľa
– Heslo: Vaše heslo
– realm: Doména poskytovateľa
– jitter: Jitter (Čakacia doba pri prenose
reči, štandardne „100“)
쏅 Stlačením spínacej plochy OK spustíte
prihlasovanie k serveru služby VoIP.
Používanie služby VoIP
쏅
Stlačením na spínaciu plochu môžete
telefonovať cez internet.
Zobrazí sa menu Call (Zavolať).
Upozornenie:
Pri realizácii a prijímaní VoIP hovorov
postupujte takisto, ako pri telefonovaní cez
mobilný telefón prostredníctvom Bluetooth
pripojenia (kapitola „Funkcia Bluetooth“,
„Funkcia hlasitého odposluchu“).
Internetové rádio
Niektoré rozhlasové vysielače vysielajú rozhlasový
program aj cez internet. Zariadenie vám umožňuje
počúvať na zariadení rozhlasové relácie.
Stlačte na symbol.
쏅
Otvorí sa menu Internet Radio
(Internetové rádio) s rozhlasovými
stanicami rôznych žánrov resp.
naposledy otvorené žánrové menu
alebo menu My Favorites (Moje
obľúbené položky) so stanicami,
ktoré sú k dispozícii.
Ak sa chcete dostať zo žánrového menu alebo z
menu My Favorites (Moje obľúbené položky) do
menu Internet Radio (Internetové rádio),
쏅
stlačte na spínaciu plochu.
Počúvanie internetového rádia
쏅 Stlačte v prípade potreby v menu Internet
Radio (Internetové rádio) na záznam a zvoľte
požadovaný žáner (napr. 70/80s) alebo menu
My Favorites (Moje obľúbené položky).
Zobrazí sa zoznam kanálov v menu.
쏅 Stlačte na požadovanú rozhlasovú stanicu.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Listen
(Počúvanie rozhlasovej stanice) spustíte
počúvanie stanice.
Menu prehrávania sa zobrazuje obdobne ako
je popísané v kapitole „Zábava“, „Prehrávanie
hudobných súborov“.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu môžete
prerušiť prehrávanie.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu môžete
pokračovať v prehrávaní.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
môžete preskočiť na iný titul
vysielača (pokiaľ vysielač túto
funkciu podporuje).
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
môžete zvoliť predchádzajúci
resp. nasledujúci vysielač v
žánrovom menu.
쏅 Krátkym stlačením zapínača/vypínača
môžete počas prehrávania spustiť inú
aplikáciu napr. navigáciu.
- alebo 쏅
Stlačením na spínaciu plochu
môžete ukončiť prehrávanie.
Zaradenie rozhlasovej stanice medzi
obľúbené položky a vymazanie stanice z
obľúbených položiek
Ak chcete stanicu pridať medzi obľúbené
položky,
쏅 stlačte v žánrovom menu na požadovanú
stanicu.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Options (Voľby).
쏅
Stlačením na symbol môžete stanicu
pridať medzi obľúbené položky.
Ak chcete stanicu odstrániť zo zoznamu
obľúbených položiek,
쏅 stlačte v menu My Favorites (Moje obľúbené
položky) na požadovanú stanicu.
62
TravelP_700_lo_SK.indd 62
19.12.2008 11:40:25 Uhr
Funkcia Internet
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Options (Voľby).
쏅
Stlačením na symbol môžete stanicu
vymazať zo zoznamu obľúbených
položiek.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Yes (Áno)
potvrdíte voľbu vymazania resp. stlačením
No (Nie) voľbu zrušíte.
Uloženie novej stanice
Zariadenie umožňuje ukladať do menu My
Favorites (Moje obľúbené položky) stanice, ktoré
nie sú uvedené v žánrových menu.
쏅 Stlačte v menu My Favorites (Moje obľúbené
položky) na spínaciu plochu Options
(Voľby).
쏅
Stlačením na symbol uložíte novú
stanicu.
쏅 Zadajte pomocou klávesnice názov stanice a
stlačte na spínaciu plochu OK.
쏅 Zadajte pomocou klávesnice adresu stanice a
stlačte na spínaciu plochu OK.
Záznamy podcast
V internete sú ponúkané na stiahnutie zvukové a
obrazové záznamy s označením podcast. Záznamy
podcast sú napr. rozhlasové a televízne relácie,
ktoré je možné stiahnuť a sledovať nezávisle od
vysielacieho času.
Záznamy podcast zahrňujú často pokračovania
relácie, tzv. epizódy. Epizódy predstavujú
najčastejšie audio a video súbory.
Súbory podcast sú ukladané do internej pamäte v
adresári „TravelPilot“ (kapitola „Moje súbory“).
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa zoznam podcast.
쏅 Pomocou klávesnice zadajte internetovú
adresu podcast epizód (napr. na internete
možno nájsť tzv. podcast portály).
Zariadenie nahrá zoznam epizód podcast.
Nahrávanie a prehrávanie epizód
쏅 Požadovaný záznam podcast zvolíte stlačením
na príslušný záznam v zozname.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Select (Zvoľte
prosím) zobrazíte zoznam epizód.
Biele záznamy predstavujú epizódy, ktoré sú k
dispozícii, ale musia byť ešte nahraté. Červené
záznamy predstavujú nahraté epizódy, ktoré
je možné prehrať.
쏅 Požadovanú epizódu zvolíte stlačením na
príslušný záznam v zozname.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Download
(Nahrať súbor) môžete stiahnuť epizódu.
- alebo 쏅 Stlačením na spínaciu plochu Play
(Prehrávanie) môžete prehrať epizódu.
Zobrazí sa menu prezerania (kapitola
„Zábava“, „Prehrávanie hudobných súborov“
resp. „Prehrávanie video súborov“).
Úprava záznamu podcast/epizód
쏅 Stlačte na zoznam podcast alebo a v zozname
epizód zvoľte požadovaný záznam.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné funkcie.
Iba pre zoznam podcast: Stlačením
쏅
na symbol môžete aktualizovať
zoznam epizód podcast.
- alebo Stlačením na symbol záznam
쏅
vymažete.
- alebo -
Nahrávanie záznamov podcast
쏅 Stlačením na spínaciu plochu ADD NEW
ENTRY (NOVÝ ZÁZNAM) pridáte nový
záznam podcast.
쏅
Stlačením na symbol vymažete všetky
záznamy.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
opustíte menu.
63
TravelP_700_lo_SK.indd 63
19.12.2008 11:40:26 Uhr
Funkcia Office
Funkcia Office
V menu Office (Office) nájdete užitočné funkcie
pre mobilnú kanceláriu – pre čítanie, písanie a
počítanie.
Pomocou aplikácií Office si môžete zaznamenať
myšlienku či nápad alebo nahrať informáciu na
diktafón. Zariadenie vám umožňuje pozrieť si
kalendár a zaznamenať dôležité termíny. Krátke
prestávky môžete využiť na čítanie dôležitých
dokumentov v bežných formátoch.
NEBEZPEČENSTVO!
Odpútanie od premávky môže
spôsobiť nehodu
Funkciu nemôžete používať ako vodič počas
jazdy. Aplikácie možno využívať, keď vozidlo stojí
a motor je vypnutý.
Spustenie aplikácie Office
쏅
Stlačte na symbol v menu
Infotainment (Infotainment).
Zobrazí sa menu Office (Office).
Zobraziť dokumenty (Prehliadač)
Zariadenie umožňuje otvorenie a čítanie
dokumentov, ktoré sú uložené v pamäti alebo
na pamäťovej karte. Zariadenie je vybavené pre
čítanie bežne používaných formátov (doc, xls,
ppt, pdf). Obsluha je obdobná ako na počítači.
Dokumenty nie je možné upravovať.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa zoznam prehliadačov,
ktoré sú k dispozícii.
쏅 Požadovaný prehliadač zvolíte stlačením na
príslušný záznam v zozname.
Upozornenie:
Nižšie uvedené spínacie plochy nie sú k
dispozícii pre všetky prehliadače.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu File (Súbor)
môžete zvoliť jednu položku v menu:
– Open (Otvoriť): Otvorenie dokumentu
Recent Files (Naposledy použité
súbory): Jeden z naposledy použitých
dokumentov
– Close (Zatvoriť): Zatvorenie otvoreného
dokumentu
– About (O programe): Krátka informácia
o aplikácii
– Exit (Ukončiť): Zatvorenie aplikácie
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Zoom
(Priblíženie) resp. View (Náhľad) môžete
zmeniť zobrazenie.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Setup
(nastavenia) môžete vykonať úpravy.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Slide Show
(Prezentácia) vám zariadenie umožňuje
prezerať obrazové prezentácie vo formáte
ppt.
–
Poznámky
Pomocou písacieho a kresliaceho programu vám
zariadenie umožňuje robiť si písomné poznámky
a nákresy. Súbory (*.bmp, *.txt) sa ukladajú do
internej pamäte v adresári „TravelPilot“ (kapitola
„Moje súbory“).
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu Notes (Poznámky).
Program pre písanie (Notepad)
Stlačením na symbol otvoríte
쏅
program pre písanie.
Zobrazí sa zoznam dokumentov.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu New (Nový)
vytvoríte nový dokument.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Edit (Upraviť)
môžete upraviť dokument.
Zobrazí sa klávesnica.
쏅 Zadajte svoj text a stlačením na spínaciu
plochu Save (Uložiť) uložíte dokument.
- alebo 쏅 Požadovaný dokument označíte stlačením na
príslušný záznam v zozname.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) môžete dokument otvoriť, upraviť
alebo vymazať.
64
TravelP_700_lo_SK.indd 64
19.12.2008 11:40:26 Uhr
Funkcia Office
Kresliaci program (Paint)
Stlačením na symbol otvoríte
쏅
program pre kreslenie.
Zobrazí sa zoznam dokumentov.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu New (Nový)
vytvoríte nový dokument.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Pen (Ceruzka)
resp. Eraser (Guma) máte možnosť kresliť
resp. gumovať.
Farba písma a hrúbka čiary sa nastavuje vľavo
vedľa kresliacej plochy.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Clear
(Vymazať) môžete nákres vymazať.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Save (Uložiť)
môžete uložiť dokument.
- alebo 쏅 Požadovaný dokument označíte stlačením na
príslušný záznam v zozname.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) môžete dokument otvoriť, upraviť
alebo vymazať.
Kalendár
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
쏅
Stlačte na symbol.
Zobrazí sa kalendár.
Stlačením na spínaciu plochu
môžete listovať v kalendári.
Dni, ktoré obsahuje nejaké
termíny sú farebne odlíšené.
Po stlačení na deň v kalendári môžete zobraziť
termíny dňa alebo zaznamenať nový termín.
Stlačením na spínaciu plochu Keyboard
(Klávesnica) vyvoláte klávesnicu.
Pomocou klávesnice zadajte text.
Stlačením spínacej plochy OK termín uložíte.
- alebo Stlačením na spínaciu plochu Delete
(Vymazať) termín vymažete.
Všetky termíny v kalendári je možné vymazať
stlačením spínacej plochy Delete All
(Vymazať všetko).
Kalkulačka
Kalkulačka poskytuje štyri základné operácie.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa kalkulačka.
쏅 Pomocou klávesnice zadávajte číslice a
matematické operátory.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
zmeníte znamienko.
Stlačením na spínaciu plochu
쏅
zobrazíte výsledok výpočtu.
Stlačením na spínaciu plochu
쏅
vymažete posledný znak.
Diktafón
Zariadenie umožňuje záznam a prehrávanie reči.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu Voice Recorder
(Diktafón).
쏅
Stlačením na spínaciu plochu spustíte
záznam.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu ukončíte
záznam.
Zobrazí sa dialóg.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Yes (Áno)
záznam uložíte.
Záznamy sa uložia do adresára „TravelPilot“
alebo do podadresára „Voice“.
- alebo 쏅 Stlačením na spínaciu plochu No (Nie)
záznam vymažete.
Prehrávanie záznamu
쏅 Stlačte v menu Voice Recorder (Diktafón) na
záznam.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu spustíte
prehrávanie.
65
TravelP_700_lo_SK.indd 65
19.12.2008 11:40:27 Uhr
Funkcia Office
Práca so záznamami
쏅 Stlačte v menu Voice Recorder (Diktafón) na
záznam.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné funkcie.
Stlačením na symbol môžete
쏅
premenovať záznam.
Zobrazí sa klávesnica.
쏅 Zadajte názov a stlačte na spínaciu plochu
OK.
- alebo Stlačením na symbol záznam
쏅
vymažete.
Zobrazí sa dialóg.
- alebo Stlačením na symbol vymažete
쏅
všetky záznamy.
Zobrazí sa dialóg.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Yes (Áno)
záznam resp. záznamy vymažete.
- alebo 쏅 Stlačením na spínaciu plochu No (Nie)
záznam resp. záznamy nevymažete.
Zablokovanie záznamu
Ak chcete vymazať všetky záznamy s výnimkou
niekoľkých záznamov, potom je možné tieto
záznamy zablokovať. Zablokovaný záznam nie je
možné vymazať alebo premenovať.
쏅 Stlačte v menu Voice Recorder (Diktafón) na
záznam.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Options
(Voľby) možno zobraziť prídavné funkcie.
Stlačením na symbol môžete záznam
쏅
zablokovať (uzavretý zámok) alebo
odblokovať (otvorený zámok).
Správca súborov
Správca súborov zobrazí súbory uložené v pamäti
(„DataStorage“) a prípadne súbory uložené na
pamäťovej karte. Cez správcu súborov máte
prístup k súborom, ktoré sú k dispozícii.
Správca sa ovláda cez obrazovku - podobne ako
na počítači.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa správca súborov.
Všetky údaje, ktoré vytvorilo zariadenie sú
ukladané do internej pamäte do adresára
„TravelPilot“.
DataStorage
TravelPilot
쏅 Stlačením na spínaciu plochu View (Ukázať)
môžete zvoliť jedno z nasledujúcich
nastavení:
– Details: Podrobné zobrazenie
– Small Icon: Zobrazenie symbolov
– Large Icon: Miniatúrne zobrazenie
쏅 Súbor otvoríte dvojitým stlačením na súbor
(adresár alebo dokument).
- alebo 쏅 Súbor označíte tým, že na neho stlačíte.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Copy
(Kopírovať) máte možnosť skopírovať súbor.
- alebo 쏅 Stlačením na spínaciu plochu Cut
(Vystrihnúť) máte možnosť presunúť súbor.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Paste (Vložiť)
máte možnosť vložiť súbor.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Delete
(Vymazať) súbor vymažete.
66
TravelP_700_lo_SK.indd 66
19.12.2008 11:40:27 Uhr
Funkcia Office | Moje súbory
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
otvoríte súbor.
Stlačením na túto spínaciu plochu sa
쏅
presuniete o jednu adresárovú
úroveň vyššie.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Exit (Ukončiť)
ukončíte program správca súborov.
Prehrávanie a prezeranie mojich
súborov
Zariadenie používané na fotografovanie, filmovanie
a ako diktafón a pod. ukladá vytvorené súbory
do internej pamäte (napr. fotografia vo formáte
BMP). Tieto súbory je možné neskôr zdieľať s
inými zariadeniami, ako napríklad s počítačom.
Zariadenie voľne využíva súbory bez ohľadu na to,
či sú uložené v pamäti alebo na pamäťovej karte.
쏅 Stlačením na príslušnú spínaciu plochu
otvoríte súbor.
Stlačením napr. na prehrávanie hudby
môžete prehrať skladbu (kapitola „Zábava“,
„Prehrávanie hudobných súborov“).
Upozornenie:
Súbory je možné spúšťať priamo aj v správcovi
súborov (kapitola „Funkcia Office“, „Správca
súborov“).
Moje súbory v internej pamäti
Prenos mojich súborov
Moje súbory
Interná pamäť zariadenia „DataStorage“ obsahuje
adresár „TravelPilot“.
V tomto adresári sa nachádzajú ďalšie podadresáre
so súbormi okrem iného adresár „Photo“ s
fotografiami, „Video“ s video súbormi a „Music“ s
hudobnými súbormi, ...
Zariadenie vytvorí adresáre automaticky.
DataStorage
TravelPilot
Email
FTP
Music
...
Navigation
CountryInfo
MapData
OwnPOIs
Tour
Photo
Podcast
Video
Voice
...
UPOZORNENIE!
Úprava dát v internej pamäti môže spôsobiť
zničenie zariadenia
Zmenou alebo vymazaním dát uložených v internej
pamäti môže dôjsť k znehodnoteniu zariadenia.
Upravujte iba súbory, ktoré sú uložené príslušnom
adresári „TravelPilot“.
V prípade potreby môžete vytvoriť miesto tým, že
súbory presuniete z pamäte na iné miesto:
• Skopírujte súbory na počítač cez USB
• Skopírujte súbory na pamäťovú kartu
Nahrajte do zariadenie súbory, ktoré môžete
využiť:
• Skopírujte súbory cez USB pamäte
• Zasuňte pamäťovú kartu so súbormi
V technických údajoch si môžete prečítať ktoré
formáty súborov dokáže zariadenie spracovať.
Okrem adresárov so súbormi je vytvorený
aj podadresár „Navigation“. Obsahuje dáta
automapy ako vlastné miesta POI a trasy, ktoré
ste vytvorili pomocou inštalačného programu na
priloženom CD/DVD.
67
TravelP_700_lo_SK.indd 67
19.12.2008 11:40:28 Uhr
Moje súbory
Prenos súborov pomocou pamäťovej
karty
V technických údajoch si zistite, ktoré pamäťové
karty sú kompatibilné so zariadením.
Nahrávanie údajov na pamäťovú kartu
Dáta je možné ako obyčajne preniesť na pamäťovú
kartu pomocou počítača. Iná možnosť je použiť
navigačné zariadenie ako čítačku kariet, ktorá sa
pripojí k počítaču pomocou USB kábla.
Prenos dát z pamäťovej karty do pamäte
쏅 Vložte do zariadenia pamäťovú kartu podľa
postupu opísaného v kapitole „Zábava“.
쏅 Otvorte v menu Office (Office) správcu
súborov (kapitola „Funkcia Office“, „Správca
súborov“).
쏅 Presuňte požadované súbory na pamäťovej
karte do zodpovedajúcich podadresárov
adresára „TravelPilot“ (kapitola „Funkcia
Office“, „Správca súborov“).
쏅 Presuňte požadované súbory do príslušných
podadresárov tak, že ich myšou pretiahnete
a vložíte alebo využijete funkcie kopírovať a
vložiť.
Kopírovanie dát z navigačného zariadenia
C:\System Volume
MyData
My_Music.mp3
My_Music.mp3
My_Music.mp3
...
DataStorage
TravelPilot
Photo
Video
Music
My_Music.mp3
...
Kopírovanie dát na navigačné zariadenie
C:\System Volume
MyData
My_Music.mp3
My_Music.mp3
My_Music.mp3
...
DataStorage
TravelPilot
Photo
Video
Music
My_Music.mp3
...
DataStorage
TravelPilot
Music
My_Music.mp3
...
SD/MMC DISK
My_Music
My_Music.mp3
Prenos pomocou počítača (USB)
Použite priložený USB kábel. Zariadenie musí byť
vypnuté.
쏅 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB
kábla.
Zasuňte konektor USB so znakom USB do
zadnej časti zariadenia.
쏅 Zapnite zariadenie pomocou zapínača/
vypínača .
Počítač identifikuje zariadenie ako externé
pamäťové zariadenie.
쏅 Zvoľte zariadenie pomocou programu
Explorer (PC) alebo Finder (Mac).
쏅 Otvorte adresár „TravelPilot“.
68
TravelP_700_lo_SK.indd 68
19.12.2008 11:40:28 Uhr
Nastavenia
Nastavenia
Zariadenie umožňuje nasledujúce nastavenia:
• Nastavenia mapy/navigácie (kapitola „Práca
s mapou“)
• Nastavenie zariadenia:
Prispôsobte nastavenia zariadenia svojim
potrebám napr. symbol používateľa v hlavnom
menu, jazyk, displej alebo čas.
Nastavte si rôzne funkcie Infotainment ako sú
sieť WLAN alebo audio/video.
Stlačte v hlavnom menu na
쏅
symbol.
Zobrazí sa menu Settings
(Nastavenia).
Stláčaním na spínaciu plochu
쏅
môžete v tomto menu listovať.
Po vykonaní zmien v nastaveniach:
Stlačením na spínaciu plochu
쏅
opustíte menu.
Nastavenie budíka
Funkcia budenia je funkčná aj po vypnutí
zariadenia. Najprv skontrolujte, či zariadenie
ukazuje miestny čas.
Po stlačení na symbol v menu Settings
쏅
(Nastavenia) môžete nastaviť čas
budenia.
Aktuálny čas sa zobrazuje v menu
Alarm Clock (Budík).
쏅 Stlačte na spínaciu plochu Alarm Set
(Nastaviť budík).
Stláčaním spínacích plôch
쏅
zadajte príslušnú hodinu a
minúty.
쏅
Stlačením na spínacie plochy
môžete zmeniť nastavenia:
– Zapnúť/vypnúť budík
– Denne alebo od pondelka do piatka
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Reset (Reset)
môžete obnoviť továrenské nastavenie
budíka.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
potvrdíte nastavenia.
Nastavený čas budenia sa
zobrazuje v menu Alarm Clock
(Budík).
Audio/video
Zariadenie je vybavené konektorom AV-IN/OUT
pre externé audio/video zariadenia. V tomto menu
môžete nastaviť, či má zariadenie videosignál
prijímať (AV IN) alebo vysielať (AV OUT).
Stlačte na symbol v menu Settings
쏅
(Nastavenia).
Zobrazí sa menu Audio/Video (Audio/
video).
Stláčaním na symbol môžete prepínať
쏅
medzi režimom AV vstupu (AV-IN) a
AV výstupu (funkcia AV-OUT).
쏅
쏅
Stláčaním na symbol môžete na
konektore AV-OUT prepínať televízne
normy PAL, SECAM a NTSC.
V záujme korektného prenosu video
obrazu musia mať obe zariadenia
nastavenú rovnakú televíznu normu.
Stláčaním na symbol môžete na
konektore AV-IN zapnúť (zaškrtnutá
voľba) alebo vypnúť (nezaškrtnutá
voľba) automatické rozpoznávanie
prítomnosti videosignálu.
Ak je k nemu pripojená napr. spätná
kamera, po zaradení spätného chodu
sa na zariadení automaticky zobrazí
obraz kamery.
Nastavenia vlastných tlačidiel v hlavnom
menu (rýchly prístup)
V hlavnom menu máte rýchly prístup k
najdôležitejším aplikáciám. Rýchly prístup je
možné upravovať. Použite symboly pre aplikácie,
ktoré často používate. Štandardne je symbol
obsadený funkciou DVB-T.
69
TravelP_700_lo_SK.indd 69
19.12.2008 11:40:29 Uhr
Nastavenia
쏅
Stlačením na symbol v menu Settings
(Nastavenia)
vyvoláte
zoznam
aplikácií, ktoré sú k dispozícii.
쏅 Požadovanú aplikáciu zvolíte stlačením na
príslušný záznam v zozname.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu OK.
Demonštračný režim
Keď je zapnutý demonštračný režim, potom sa
zariadenie po 5 minútach bez aktivity automaticky
prepne do demonštračného režimu.
Stlačením na symbol v menu Settings
쏅
(Nastavenia)
môžete
zapnúť
(zaškrtnutá voľba) alebo vypnúť
(nezaškrtnutá voľba) demonštračný
režim.
Ochrana proti krádeži
V menu Anti-Theft Protection (Ochrana
proti krádeži) môžete nastaviť PIN a PUK
kód navigačného zariadenia, aby ste
vylúčili neoprávnenú manipuláciu. Ďalšie
informácie si prečítajte v kapitole „Základné
nastavenia zariadenia“, „Aktivácia povinného
zadania PIN kódu“.
Displej
V nastaveniach mapy/navigácie môžete aktivovať
automatické prepínanie medzi denným a
nočným zobrazením. Jas displeja sa priebežne
prispôsobuje svetelným podmienkam.
V tomto menu môžete nastaviť jas displeja. Táto
voľba vám umožňuje tiež nastaviť, kedy má dôjsť k
prepínaniu medzi denným a nočným režimom.
Stlačte na symbol v menu Settings
쏅
(Nastavenia).
Zobrazí sa menu Display (Displej).
Stlačením na spínacie plochy
쏅
Day Brightness (Jas počas dňa)
resp. Night Brightness (jas počas
noci) môžete nastaviť jas počas
dňa resp. počas noci.
쏅
Stlačením na spínaciu plochu
Switch level (Prahová hodnota)
môžete nastaviť automatické
prepínanie denným a nočným
zobrazením.
Vyššia hodnota znamená, že napr. nočné
zobrazenie sa prepne už za šera. Nižšia
hodnota znamená, že k prepnutiu dôjde až za
tmy.
Informácie o produkte
쏅
Stlačte na symbol v menu Settings
(Nastavenia).
Zariadenie zobrazí informácie o
produkte ako je napríklad verzia
použitej mapy a navigačného
softvéru.
Zvuk a hlasitosť
V menu Sound (Zvuk) možno nastaviť hlasitosť
hlasového výstupu a hlasitého odposluchu pri
spojení Bluetooth. Pre zlepšenie výstupu môžete
nastaviť hĺbky (basy) a výšky (zvuk).
Stlačte na symbol v menu Settings
쏅
(Nastavenia).
Zobrazí sa menu Sound (Zvuk).
Stláčaním na spínaciu plochu
쏅
môžete
nastaviť
hlasitosť
hlasového výstupu (navigácia
resp. hlasitý odposluch) ako aj
basy a výšky.
Jazyk
V menu Select Language (Výber jazyka) môžete
nastaviť jazyk v ktorom budú zobrazované menu.
Aj hlasové výstupy zariadenia budú v nastavenom
jazyku, pokiaľ sú k dispozícii. Pokiaľ pre zvolený
jazyk nie je k dispozícii príslušný hlasový výstup,
výstupy budú v angličtine.
Stlačte na symbol v menu Settings
쏅
(Nastavenia).
Zobrazí sa zoznam jazykov, ktoré sú
k dispozícii.
70
TravelP_700_lo_SK.indd 70
19.12.2008 11:40:29 Uhr
Nastavenia
쏅 V zozname stlačte na jazyk, ktorý chcete
použiť.
쏅 Stlačte na spínaciu plochu OK.
Úspora energie
Pri aktivovanom úspornom režime displej po
1 minúte bez aktivity automaticky stmavne,
aby sa znížila spotrebe elektrického prúdu. Ak
je pripojené zariadenie k vonkajšiemu zdroju
elektrického prúdu alebo je uprostred navigácie,
potom sa úsporný režim nespustí.
Stlačením na symbol v menu
쏅
Settings (Nastavenia) môžete
zapnúť (zaškrtnutá voľba) alebo
vypnúť (nezaškrtnutá voľba)
ekonomický režim.
Tón tlačidiel
V menu Key Click (Tóny tlačidiel) môžete nastaviť
hlasitosť tónov tlačidiel resp. nastavením na „0“
(bez zvuku) vypnúť tóny. Zariadenie okrem toho
umožňuje nastavenie rôznych tónov tlačidiel.
Stlačte na symbol v menu Settings
쏅
(Nastavenia).
Zobrazí sa menu Key Clicks (Tóny
tlačidiel).
쏅 Stlačte na požadovaný tón tlačidla.
Stláčaním na spínacie plochy
쏅
môžete nastaviť hlasitosť.
Kalibrácia dotykovej obrazovky
Ak dotyková obrazovka nepresne reaguje na
dotyky, potom je možné obnoviť jej nastavenie
(kalibrácia).
Stlačte v menu Settings (Nastavenia)
쏅
na symbol, ktorým sa spúšťa
kalibrácia.
쏅 Stlačením na spínaciu plochu Yes (Áno)
kalibráciu spustíte resp. stlačením No (Nie)
ju prerušíte.
쏅 Riaďte sa pokynmi na displeji a vykonajte
kalibráciu dotykovej obrazovky.
Čas
Čas preberá zariadenie zo signálu GPS. V
menu Time (Čas) môžete realizovať
regionálne nastavenia času ako je napr.
nastavenie časovej zóny a letného času. Zariadenie
vám môže ukazovať správny čas príchodu iba za
predpokladu, že je správne nastavené. Ďalšie
informácie si prečítajte v kapitole „Základné
nastavenia zariadenia“, „Nastavenie časovej
zóny“.
Továrenské nastavenia
V menu Factory Settings (Továrenské nastavenia)
môžete na zariadení alebo pre určité aplikácie ako
je napr. navigácia obnoviť továrenské nastavenia.
쏅
쏅
쏅
쏅
Upozornenie:
Pri návrate k továrenským nastaveniam sa
vymažú všetky osobné nastavenia a uložené
ciele. Pri vykonaní resetu sa spojenie Bluetooth
preruší. Zoznam spárovaných mobilných
telefónov sa vymaže. Mobilné telefónny je
nutné opäť spárovať so zariadením.
Stlačte na symbol v menu Settings
(Nastavenia).
Zobrazí sa menu Factory Settings
(Továrenské nastavenia).
Stlačením na niektorý zo symbolov
môžete obnoviť továrenské nastavenia pre
požadovanú aplikáciu.
Zobrazí sa dialóg.
Stlačením na spínaciu plochu Yes (Áno)
obnovíte továrenské nastavenia.
- alebo Stlačením na No (Nie) proces prerušíte.
Bezdrôtové spojenia
Bezdrôtové spojenia sú vašou bránou prístupu na
internet.
Internetový prístup môže byť zabezpečený cez
Bluetooth a mobilný telefón alebo cez rádiovú sieť
WLAN. Nastavenia pre internetové pripojenie sa
nastavujú v tomto menu.
71
TravelP_700_lo_SK.indd 71
19.12.2008 11:40:30 Uhr
Nastavenia | Softvér | Servis | Záruka
Predpoklad:
• Máte zriadený jeden z dvoch spôsobov
prístupu na internet (kapitola „Funkcia
Internet“, „Nastavenie internetu (nastavenia
WLAN)“ resp. kapitola „Funkcia Bluetooth“,
„Nastavenia RAS“).
Stlačte na symbol v menu Settings
쏅
(Nastavenia).
Zobrazí sa menu Wireless (Bezdrôtové
spojenia).
Stlačením na symbol nadviažete
쏅
alebo
prerušíte
internetové
pripojenie cez Bluetooth.
Upozornenie:
Pri internetovom pripojení cez Bluetooth
musia byť zadané správne nastavenia
RAS(kapitola „Funkcia Bluetooth“).
- alebo Stlačením na symbol nadviažete
쏅
alebo prerušíte spojenie so sieťou
WLAN.
Stláčaním na symbol môžete
쏅
aktivovať (zaškrtnutá voľba) alebo
deaktivovať (nezaškrtnutá voľba)
automatické pripájanie k sieti WLAN.
Stlačte na symbol.
쏅
Zobrazí sa menu WLAN Settings
(Nastavenia WLAN).
쏅 Po stlačení na spínaciu plochu Options
(Voľby)
môžete
vykonať
príslušné
nastavenia.
Servis
V niektorých krajinách poskytuje spoločnosť
Blaupunkt opravný servis vrátane odvozu
zariadenia.
Ak bude potrebné zaslať zariadenie spoločnosti
Blaupunkt na servisnú opravu, službu odvozu si
môžete objednať na internete.
Dostupnosť tejto servisnej služby pre vašu krajinu
si môžete overiť na adrese www.blaupunkt.com.
Záruka
Na produkty zakúpené v rámci krajín Európskej
únie poskytujeme záruku výrobcu. Pre zariadenia
zakúpené v krajinách mimo Európskej únie platia
záručné podmienky vydané miestnou obchodnou
pobočkou.
Záručné podmienky nájdete na internetovej
adrese www.blaupunkt.com alebo si ich
môžete priamo vyžiadať na adrese:
Blaupunkt GmbH, Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Softvér
Nová inštalácia navigačného softvéru
Za účelom obnovy navigačného softvéru obsahuje
priložený CD/DVD nosič aj navigačný softvér
navigačného zariadenia s návodom.
Aktualizácia navigačného softvéru
Spoločnosť Blaupunkt poskytuje v pravidelných
intervaloch na internete softvér na stiahnutie,
ktorý umožňuje aktualizovať programové
vybavenie zariadenia. Softvér nájdete na stránke
spoločnosti Blaupunkt na adrese www.blaupunkt.
com.
72
TravelP_700_lo_SK.indd 72
19.12.2008 11:40:30 Uhr
Technické údaje
Technické údaje
Rozmery (Š x V x H)
123 x 90 x 17,5 mm
Hmotnosť
asi 243 g
Prevádzková teplota
-20 °C ... 60 °C
Skladovacia teplota
-30 °C ... 70 °C
Napájanie
Akumulátor: Li-lon, 2200 mAh
Kábel pre nabíjanie v aute:
Vstup 12 V
Sieťová nabíjačka: vstup 100 až 240 V (50/60 Hz),
výstup 12 V /max. 1 A
Displej
4,3 ˝ dotyková obrazovka TFT, farebný LCD
displej 16:9,
480 x 272 Pixel
Audio
Zabudovaný reproduktor, min. 1 W
Kamera
Obrázky JPG (2 MPx)
Videá MJPG so zvukom (QVGA 320 x 240 Px)
GPS prijímač
Integrovaný, technológia Centrality GPS
QuickFinder, 32 kanálový
Základná doska
Procesor Dual Core Sirf Titan (500 MHz)
Interná pamäť 128 MB RAM
8 GB NAND FLASH pamäť
Operačný systém:
Microsoft Windows CE 5.0
USB
USB 2.0
Pamäťové karty
SD karty, MMC a SDHC karty: max. 8 GB
Podporované dátové formáty
Hudba
MP3, WMA – bez DRM, OGG, WAV, QuickTime
Internetové zoznamy: M3U, PLS
Obrázky
JPG, BMP, TIF, GIF (max. 1440 x 1080 Px)
Videá
WMV, MPEG2, Divx, Xvid (max. 720 x 480 Px)
H.264/MPEG-4 AVC (max. 480 x 272 Px)
Internetové rádio
MP3
Internetové zoznamy: M3U, PLS
Zmeny vyhradené
73
TravelP_700_lo_SK.indd 73
19.12.2008 11:40:30 Uhr
Tabuľka pre riešenie problémov
Tabuľka pre riešenie problémov
Problém
Príčina
Zariadenie nefunguje správne Operačný systém je preťažený.
alebo vôbec nefunguje.
Opatrenie
Vykonajte reset zariadenia
(kapitola
„Zapínanie/
vypínanie“)
Obnovte
továrenské
nastavenie zariadenia (kapitola
„Nastavenia“). Pri obnove budú
všetky osobné nastavenia
vymazané!
Pomocou priloženého CD/DVD
nanovo nainštalujte navigačný
softvér.
Displej zostáva po zapnutí V
dôsledku
dlhého
a Dajte zariadenie asi na 10
zariadenia tmavý.
intenzívneho slnečného žiarenia minút do tieňa a potom ho opäť
môže displej dočasne stratiť zapnite.
kontrast.
Tepelná ochrana pri veľmi
vysokej
teplote
vypne
zariadenie.
Akumulátor nie je dostatočne Nabite akumulátor úplne.
nabitý.
(kapitola
„Nabíjanie
akumulátora“)
Automaticky sa zobrazí správa Nebol zvolený dátový súbor Zvoľte
dátový
súbor
„Nie je k dispozícii žiaden dátový automapy
pre
prevádzku požadovanej
automapy.
súbor“.
automapy.
(kapitola „Voľba dátového
súboru“)
Akumulátor je vybitý, hoci Zariadenie
spotrebúva
aj
zariadenie nebolo dlhší čas vo vypnutom stave malé
používané.
množstvo energie. Preto sa
môže akumulátor po niekoľkých
dňoch vybiť.
Nabite akumulátor úplne.
Prevádzkujte zariadenie vo
vozidle vždy s napájaním cez
kábel pre nabíjanie v aute.
Pri krátkodobých jazdách sa
akumulátor úplne nenabije.
Prečo zariadenie nereaguje na Operačný systém je preťažený.
stláčanie spínacej plochy?
Vykonajte reset zariadenia
(kapitola
„Zapínanie/
vypínanie“)
Zariadenie neposkytuje cez Hlasový výstup je deaktivovaný.
hlasový výstup odporúčania pre
jazdu.
Hlasitosť hlasového výstupu je
slabá.
Aktivujte v nastaveniach mapy-/
navigácie hlasový výstup.
Zvýšte
hlasitosť
hlasového výstupu.
počas
74
TravelP_700_lo_SK.indd 74
19.12.2008 11:40:30 Uhr
Tabuľka pre riešenie problémov
Problém
Príčina
Opatrenie
Kamera nesníma maximálnu Kamera nie je správne Správne nastavte kameru.
povolenú rýchlosť alebo iba nasmerovaná.
(kapitola „Nastavenie kamery“)
veľmi nekvalitne.
Zlé
svetelné
podmienky –
(napr. protisvetlo, tma) a
poveternostné
podmienky
(napr. silné sneženie, nečas)
alebo nevhodné umiestnenie/
znečistenie značiek môže rušiť
snímanie dopravných značiek.
Prídavné
značky
alebo
blikače (značky so svetelnou
signalizáciou)
zariadenie
nedokáže čítať.
Snímanie značiek môže byť
negatívne
ovplyvnené
aj
vysokou rýchlosťou.
Zariadenia nemá žiaden alebo Po zapnutí zariadenia je
len veľmi slabý príjem GPS navigácia k dispozícii asi po
signálu.
1 minúte. Po prvom zapnutí
potrebuje zariadenie trochu
dlhší čas ako aj dobrý príjem
GPS signálu.
Vyjdite
do
voľného
priestranstva,
postavte
zariadenie na vyvýšené miesto.
Najneskôr o 2 až 5 minút bude
zariadenie opäť v pohotovosti.
Potom je možné pokračovať v
V budovách je príjem signálu navigácii aj v menej optimálnych
GPS
vo
všeobecnosti podmienkach.
obmedzený alebo nemožný.
Silne kovom naparené čelné Pokúste
sa
nainštalovať
sklo môže tieniť príjem signálu zariadenie na inom mieste vo
GPS.
vozidle.
Pripojte externú GPS anténu.
Odraz a tienenie spôsobené
napr. výškovými budovami,
tunelom, kopcami alebo hustým
lístím
Silné sneženie alebo búrka
Zariadenie musí mať nezastretý
výhľad na oblohu. Počkajte, kým
sa obnoví príjem GPS signálu.
Zariadenie bude automaticky
pokračovať v navádzaní k cieľu.
Transport vozidla železnicou
alebo trajektom
75
TravelP_700_lo_SK.indd 75
19.12.2008 11:40:31 Uhr
Tabuľka pre riešenie problémov
Problém
Príčina
Opatrenie
Zariadenia nemá žiaden alebo Príjem TMC signálu internej TMC
len veľmi slabý príjem TMC antény je iba slabý.
signálu.
Nie je k dispozícii vysielač TMC
signálu.
Pripojte externú TMC anténu k
zariadeniu.
Zariadenia nemá žiaden alebo Interná anténa DVB-T má iba
len veľmi slabý príjem DVB-T slabý príjem DVB-T.
signálu.
Odraz a tienenie spôsobené
napr. výškovými budovami,
tunelom, kopcami alebo hustým
lístím.
Pripojte k zariadeniu externú
DVB-T anténu.
Nie je k dispozícii vysielač.
Príjem signálu TMC je v
súčasnosti možný v Belgicku,
Dánsku, Nemecku, Anglicku,
Fínsku,
Francúzsku,
Taliansku,
Holandsku,
Nórsku, Rakúsku, Španielsku,
Švédsku,
Švajčiarsku
a
Česku.
Príjem signálov DVB-T nesmie
byť rušený. Počkajte, kým sa
neobnoví príjem signálu.
Príjem signálu DVB-T je
k dispozícii v mnohých
európskych krajinách a na
niektorých miestach Ázie a
Afriky. Dostupnosť digitálneho
signálu DVB-T vo vašom
regióne si zistite z miestnych
informačných zdrojov alebo na
internete.
Zariadenie nedokáže načítať Pamäťová karta nie je Použite kompatibilnú pamäťovú
moju pamäťovú kartu.
kompatibilná so zariadením.
kartu. (kapitola „Technické
údaje“)
Pamäťová
karta
bola Naformátujte pamäťovú kartu
naformátovaná v nesprávnom vo formátovacom režime FAT16
alebo FAT32.
formátovacom režime.
V dôsledku technického vývoja Vyskúšajte pamäťovú kartu
nie je možné, aby spoločnosť od iného výrobcu alebo s inou
Blaupunkt zaručovala funkčnosť kapacitou.
pamäťových kariet rôznych
výrobcov a typov.
Nedokážem sa pripojiť k Mobilný telefón nepodporuje
internetu pomocou mobilného túto funkciu.
telefónu
cez
pripojenie
Pri spárovaní zariadenia s
Bluetooth.
mobilným telefónom nebol
aktivovaný Bluetooth profil
„DUN“ (Dialup Networking
Profile).
–
Spárujte nanovo zariadenie s
mobilným telefónom, pričom
použijete profil „DUN“ (kapitola
„Spárovanie s navigačným
zariadením“).
76
TravelP_700_lo_SK.indd 76
19.12.2008 11:40:31 Uhr
Tabuľka pre riešenie problémov
77
TravelP_700_lo_SK.indd 77
19.12.2008 11:40:31 Uhr
Tabuľka pre riešenie problémov
Country:
Phone:
Fax:
Germany
(D)
0180-5000225
05121-49 4002
Austria
(A)
01-610 39 0
01-610 39 391
Denmark
(DK)
44-898 360
44-898 644
Finland
(FIN)
09-435 991
09-435 99236
Great Britain
(GB)
01-89583 8880
01-89583 8394
Greece
(GR)
210 94 27 337
210 94 12 711
Ireland
(IRL)
01-46 66 700
01-46 66 706
Italy
(I)
02-369 62331
02-369 62464
Luxembourg
(L)
40 4078
40 2085
Norway
(N)
+47 64 87 89 60
+47 64 87 89 02
Portugal
(P)
2185 00144
2185 00165
Spain
(E)
902 52 77 70
91 410 4078
Sweden
(S)
08-7501850
08-7501810
Switzerland
(CH)
01-8471644
01-8471650
Czech. Rep.
(CZ)
02-6130 0446
02-6130 0514
Hungary
(H)
76 511 803
76 511 809
Poland
(PL)
0800-118922
022-8771260
Turkey
(TR)
0212-335 07 23
0212-346 00 40
http://www.blaupunkt.com
© 2008 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed
for personal use only.
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of
such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
Blaupunkt GmbH,
Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
12/08 CM-AS/SCS (SK)
8 622 406 345
78
TravelP_700_lo_SK.indd 78
19.12.2008 11:40:31 Uhr
Mobile Navigation
www.blaupunkt.com
TPAssist
Operating instructions
8 622 405 686
TravelPilot 500
TravelPilot 700
Introduction
TPAssist
The TPAssist program can run on any PC using Windows or Linux and on any Mac using the Mac OS operating system.
To be able to use TPAssist, Java SE version 1.5 or later
must be installed (download under: www.java.com).
What prerequisites does my
computer have to have?
Introduction
TPAssist provides support for adding your own POIs
to your device. In addition, you can restore the navigation software and road maps, if necessary.
What can I do with TPAssist?
Chapter overview
These operating instructions are intended to provide
answers to your questions concerning TPAssist:
Chapter Start: How do I start TPAssist?
Chapter My POIs: How do I edit POI lists and how do I transfer them
to my device?
Chapter Tour Planning: How do I create tours and how do I transfer them to
my device?
Chapter Recovery: How do I restore the navigation
software and road maps in my device?
Chapter Memory cards: How do I use memory cards with the device?
Chapter Special Topic – POI Lists: How do I edit POI lists without TPAssist?
Chapter Using POIs/Tours with the Device
Symbols used
These operating instructions use the following symbols:
! Warnings contain information for safe operation.
! Notes must be followed to reach the desired goal.
Tips or recommendations are intended to facilitate
the use of TPAssist.
Links guide you to additional information about the
topic.
End of a chapter.
Tip:
If you have Internet access and click on the
Blaupunkt logo at the bottom in TPAssist,
you reach the Blaupunkt Internet pages.
Start
Start
Step 1 – Starting the program
 Insert the supplied backup CD/DVD in the drive.
TPAssist starts.
 Select your preferred language.
The TPAssist main menu is displayed.
 Select your device.
Here you can read the license agreement and
change to the selection of options.
How do I start
TPAssist?
If TPAssist does not start automatically:
 Open My Computer (PC) or the Desktop (Mac).
 Open the backup DVD and double-click on the
"TPAssist.jar" file.
TPAssist starts.
Step 2 – Selecting Option
 Click on Next to call up the option selection.
 Select one of the options:
– Click on Edit your own POI list to load and edit
POI lists or create new POI lists.
Ch. "My POIs"
–
Click on Plan Tour to load and edit
tours or create new tours.
Ch. "My Tour"
–
Click on Recover device to reinstall the
navigation software on your device.
Ch. "Recovering"
–
Click on Display operating instructions to
call up the instructions for your device.
–
Click on the Blaupunkt logo to reach the
Blaupunkt Internet pages.
My POIs
My POIs
TPAssist can also be used to create your own POIs and
edit existing POI lists. The device uses the POIs from
its memory. For this purpose, the POI lists are loaded
directly into the memory.
Step 1 – Connecting the device
 Connect the device with your computer using a
USB cable.
How do I edit POIs and how do I
transfer them to my device?
Tip:
POI lists can be obtained from external sources, e.g. on the Internet under
www.poicon.com.
Step 2 – Loading or creating POI lists
If you selected the Edit your own POI list option in the
main menu, the following options are available:
•
•
•
Load: Load an existing POI list from your computer to
edit it. For this purpose, you are asked to select
the POI list in the "Open" window.
- or New: Create a new POI list with a name of your choice.
Close: To close a POI list.
You can load several POI lists or create new ones and
edit them subsequently.
 Click on one of the options to load a POI list or to
create a new one.
Rename the POI list as follows, if necessary: CountryCode_Category1_Category2, e.g. "GB_
Leisure_Golf.asc".
Ensure that country code and categories are
separated in the file designation of POI lists. Use
underscores or spaces for this purpose. Only then
is the device capable of subsequently sorting by
countries and categories.
The POI editor is displayed.
Notes:
The order and number of categories of
POIs must always remain the same within
a list:
!
My POIs
Step 3 – Displaying a POI list
The left column of the POI editor displays all the loaded or newly created POI lists.
 Click on a POI list to edit it.
! Note:
The device can use up to 128 POI lists.
Step 4 – Selecting a POI icon for the POI list
In the main window, you can select the POI icon for the
POI list:
 In the POI icon field, click on the displayed POI
icon to select an image for the POI list.
The POI icon is displayed on the map if it features
the same designation as the corresponding POI
list.
! Note:
The POI icon can be displayed on the map
only if it meets the following prerequisites:
• Same designation as the POI list:
CountryCode_Category1_Category2,
e.g. "GB_Leisure_Golf.bmp".
• File extension: *.bmp (bitmap)
• Size: 22 x 22 pixel
• Colour mode: 8-bit colour (RGB)
Step 5 – Entering a POI in the list
In the table, you can add, delete or rename individual
POIs. The positions of the POIs are entered as coordinates:
My POIs
•
•
•
New entry:
Adding a line for an additional POI. The empty line
is moved to the end of the POI list.
- or Edit: Editing a POI in the table.
- or Delete: Button for deleting individual or several POIs. Select several POIs by holding the Ctrl key (PC) or �
key (Mac) pressed at the same time.
Tip:
You can obtain the coordinates of your
favourite locations by using external Internet sources, e.g. http://maps.google.
com or Google Earth.
 Click on one of the options to add POIs to the list.
 Enter the coordinates (degree of latitude and longitude) for every POI in the table and a description
(information):
– Longitude/Latitude: Enter the coordinates in
decimal form (e.g. 51,50939 and -0,11832)
or as Degrees, Minutes and Seconds (DMS,
e.g. 51°30‘33.8"N and 0°7‘5.95"W).
– Information: Enter a name for the POI.
Step 6 –
Adding a POI from another POI list
Select the desired POIs from another POI list and
transfer them to the current list.
The POI list may be self-created or obtained externally. External POI lists with the following file formats are
supported:
• Google Earth exchange format * .kml
• Other geofile formats: *.xml (Geo), *gpx, *asc,
*csv
 Click on the Add POI option and select the desired
POI list in the "Open" window.
The POI list is displayed.
My POIs
 Click directly in the POI list on one or several POIs
of your choice.
Select several POIs by holding the Ctrl key (PC) or
� key (Mac) pressed at the same time.
 Click on Add Entries to transfer the POIs to the
current list.
Step 7 – Load POIs from photos with coordinates
(geotagging)
If you take pictures with the TravelPilot 500 or 700,
the location of the photo is saved in coordinates with
the photo (geotagging). These coordinates and the file
name can be copied to the POI list.
The photos can be loaded from your computer or a
memory card.
 Click on the Select POI by Photo option to select
the photos with the desired coordinates.
Only photos with coordinates are offered for selection.
Tip:
Photos with coordinates (geotagging) are
also available on the Internet.
Step 8 – Storing all POI lists
 Click on Save All to save the changes and click on
OK.
The POI lists are saved to the location from where
they were opened (e.g. on the hard disk).
Step 9 – Copying POI lists
 Click on Copy POI list and confirm with OK.
The POI lists are loaded into memory in the "OwnPOIs" directory.
DataStorage
TravelPilot
...
Navigation
CountryInfo
MapData
OwnPOIs
Tour
Photo
Podcast
Video
...
Tour planning
Tour planning
TPAssist can be used to create your own tour with up
to 10 destinations and to edit existing tours. The device uses the tours from its memory. For this purpose,
they must be loaded directly into the memory.
How do I create tours and how do I
transfer them to my device?
Step 1 – Connecting the device
 Connect the device with your computer using a
USB cable.
Step 2 – Loading or creating a tour
If you selected the Plan Tour option in the main menu,
the following options are available:
•
•
•
Load: Load an existing tour from your computer to edit
it. For this purpose, you are asked to select the
tour in the "Open" window.
- or New: Create a new tour with a name of your choice.
Close: To close a tour.
You can load several tours or create new ones and edit
them subsequently.
 Click on one of the options to load a tour or to create a new one.
Enter any name for the tour. The tours receive the
file extension *.tour.
The Tours editor is displayed.
! Note:
The device can use up to 10 destinations
for a tour.
Tour planning
Step 3 – Displaying a tour
The left column of the Tours editor displays all the
loaded or newly created tours.
 Click on a tour to edit it.
Step 4 – Entering a destination in the list
In the table, you can add, delete or rename individual
destinations. The positions are entered as coordinates:
•
•
•
New entry:
Adding a line for an additional destination. The
empty one is attached to the last destination entered.
- or Edit: Editing a destination in the table.
- or Delete: Button for deleting individual or several destinations. Select several destinations by holding
the Ctrl key (PC) or � key (Mac) pressed at the
same time.
 Click on one of the options to add destinations to
the tour.
 Enter the coordinates (degree of latitude and longitude) for every destination in the table and a description (information):
– Longitude/Latitude: Enter the coordinates in
decimal form (e.g. 51,50939 and -0,11832)
or as Degrees, Minutes and Seconds (DMS,
e.g. 51°30‘33.8"N and 0°7‘5.95"W).
– Information: Enter a name for the destination.
Tour planning
Step 5 – Adding a POI as destination
Select the desired POIs from a POI list and transfer
them to the Tours list.
The POI list may be self-created or obtained externally. External POI lists with the following file formats are
supported:
• Google Earth exchange format * .kml
• Other geofile formats: *.xml (Geo), *gpx, *asc,
*csv
 Click on the Add POI option and select the desired
POI list in the "Open" window.
The POI list is displayed.
 Click directly in the POI list on one or several POIs
of your choice.
Select several POIs by holding the Ctrl key (PC) or
� key (Mac) pressed at the same time.
 Click on Add Entries to transfer the POIs to the
tour.
Step 6 – Load destination from photos with coordinates
(geotagging)
If you take pictures with the TravelPilot 500 or 700,
the location of the photo is saved in coordinates with
the photo (geotagging).
Copy the coordinates as destination for your tour. The
coordinates and the file name are entered in a line of
the Tours list.
The photos can be loaded from your computer or a
memory card.
 Click on the Select POI by Photo option to select
the photos with the desired coordinates.
Only photos with coordinates are offered for selection.
Tip:
Photos with coordinates (geotagging) are
also available on the Internet.
10
Tour planning
Step 7 – Optimising a tour
 Click on Optimise Tour to optimise the order of
the destinations.
The shortest route between the destinations is accepted.
Step 8 – Storing all tours
 Click on Save All to save the changes and click on
OK.
The tours are saved to the location from where
they were opened (e.g. on the hard disk).
Step 9 – Copying tours
 Click on Copy Tour list and confirm with OK.
The tours are loaded into memory in the "Tour" directory.
DataStorage
TravelPilot
...
Navigation
CountryInfo
MapData
OwnPOIs
Tour
Photo
Podcast
Video
...
11
Recovery
Recovery
If necessary, the navigation software and road maps
– including the POIs that were preinstalled when the
device was purchased – can be copied with TPAssist
to a memory card and reinstalled in your device.
This requires a memory card with a capacity of 8 GB.
How do I restore the navigation
software and road maps in my
device?
Caution
Every interruption of the installation may leads to errors in the device. For this reason:
• Only remove the memory card after completing the installation.
• Ensure that the power supply of the device is working (external power source or sufficiently charged
battery).
!
Step 1 – Connecting the device
 Connect the device with your computer using a
USB cable.
Step 2 – Using the memory card
Insert the memory card into the device.
 Switch on the device with the On/Off switch.
The computer recognises the device as a card
reader.
Step 3 –
Copying navigation software and road maps to the memory card
If you selected the Recover device option in the main
menu, a window opens in which you can select the target drive.
 Select the removable media drive and confirm
with OK.
The data are copied to the memory card.
 If you use the device as a card reader, please remove the memory card and then disconnect the
device from your computer.
The device restarts.
Tip:
As an alternative, you can also transfer
the data to the memory card using a card
reader.
! Note:
The program performs a device check to
ensure that the correct data for your device have been copied. For this purpose,
the device must be connected with the
computer using a USB cable.
The process can also be continued without a device check if your device is not
being recognised.
12
Recovery
Step 4 – Reinstalling the navigation software
and road maps  Insert the memory card into the device.
 Press and hold the On/Off switch for longer
than 14 seconds while pressing and holding
the VOL – button until the first message appears on the display.
The installation is being performed.
 After completing the installation, remove the
memory card.
Step 5 – After the installation
 Perform the basic settings again in the
device. (For further details, please read the instructions, ch. "Performing basic settings")
 Start the navigation.
 Touch any point on the map.
The message "No data record available" is displayed.
 Touch the OK button.
The list of available road maps is displayed.
 Touch the desired road map in the list to select it.
13
Memory cards
Memory cards
A memory card is required to
tion software and road maps.
restore the naviga-
How do I use memory cards with
the device?
Step 1 – Preparing the memory card
The device accepts SD/SDHC and MMC cards.
 Connect a commercially available card reader or
the device to your computer and insert a memory
card.
 Ensure that the memory card was formatted using
the file system FAT 16 or FAT 32:
– To do so, select My Computer (PC) or Finder
(Mac).
! Note:
Always use an empty memory card for
use with TPAssist. For safety reasons,
you cannot delete any files with TPAssist. If necessary, remove the files on
your memory card using Explorer (PC) or
Finder (Mac).
– ˇ Right-click on the removable media drive
Tip:
Name the memory card, e.g. with "Restore", to be able to keep track: For this
purpose, you enter a description for the
memory cards in the Format window (PC)
or in the "Information" window (Mac: rightclick on the removable media drive).
or the drive that appears and select Format >
FAT (PC).
- or –
� Click on Programs > Utilities > Hard Disk
Utilities, select the memory card, and click on
the Delete tab. Select the MS-DOS File System format, and clock on Delete (Mac).
– Follow the instructions on the display.
Step 2 –
Inserting the memory card in the device
 Switch off the device with the On/Off switch.
 Insert your memory card with the contacts to the
front in the card slot until the card engages.
Step 3 –
Removing the memory card from the device
 Carefully push on the memory card in the slot until
it disengages.
The memory card is ejected from the slot.
 Remove the card.
14
Special topic: POI lists
Special topic: POI lists
You can also copy and rename POI lists independent of
TPAssist and create POI icons. Make the POIs available
to the device by loading them directly into the memory
or from a memory card.
POI lists are available from external sources, e.g. via
the Internet from POICON (www.poicon.com). External POI lists with the following file formats are supported:
• Google Earth exchange format * .kml
• Other geofile formats: *.xml (Geo), *gpx, *asc,
*csv
Step 1 –
Meeting prerequisites for POI lists
• The name of the POI lists is: CountryCode_Category1_Category2, e.g. "GB_Leisure_Golf.asc".
Ensure that country code and categories are separated. Use underscores or spaces for this purpose.
Only then is the device capable of subsequently
sorting by countries and categories.
• The corresponding POI icon has the same designation as the POI list: CountryCode_Category1_
Category2, e.g. "GB_Leisure_Golf.bmp".
Additional requirements of the POI icon:
– Size: 22 x 22 pixel
– Colour mode: 8-bit colour (RGB)
– File format: *.bmp (bitmap)
• The coordinates for the POI are entered in decimal format or as Dgrees, Minutes and Seconds
(DMS).
How do I edit POI lists without
TPAssist?
Note:
The order and number of categories of
POIs must always remain the same within
a list:
!
15
Special topic: POI lists
Step 2 –
Creating a directory structure for POI lists
For the device to use the POIs, the following directory structure is required on the computer or on the
memory card:
 Create a directory called "OwnPOIs".
 Copy the desired POI lists (including POI icons) to
the "OwnPOIs" resp. "Icons" directory.
Step 3 –
Connecting the device/Using the memory card
 Insert the memory card into the device.
The POIs are immediately available.
- or  Connect the device with your computer using a
USB cable.
The computer recognises the device as a removable media drive/drive. For this purpose, the device must be switched on.
The "OwnPOIs" directory is already created in the
device.
 Next, copy the desired POI lists (including POI
icons) to the "OwnPOIs" resp. "Icons" directory.
Afterwards, the device can be disconnected again
from the computer.
SD/MMC/SDHC
TravelPilot
Navigation
OwnPOIs
GB_Leisure_Golf.asc
GB_Leisure_GeoCach.asc
Icons
GB_Leisure_Golf.bmp
GB_Leisure_GeoCach.bmp
DataStorage
TravelPilot
...
Navigation
CountryInfo
MapData
OwnPOIs
Tour
Photo
Podcast
Video
...
16
Using POIs/tours with the device
Using POIs/Tours with the device
POIs and tours can be used from a memory card or
directly from the memory.
The long instructions on the enclosed CD/DVD include descriptions about all possible uses of the
POIs and tours:
• How to use your POIs as destination (ch.
"Points of interest (POI)")
• How to show and hide your POIs on the map
(ch. "Working with the map", "Map/navigation
settings")
• How to activate and deactivate POI notes to be
notified about your POIs in time (ch. "Working
with the map", "Map/navigation settings")
• How to load your planned tours from a memory card (ch. "Tour planning")
• How to select your planned tour from the
memory (ch. "Using a destination/tour from
the destination/tour memory")
17
Country:
Phone:
Fax:
Germany (D)
0180-5000225
05121-49 4002
Austria
(A)
01-610 39 0
01-610 39 391
Denmark
(DK)
44-898 360
44-898 644
Finland
(FIN)
09-435 991
09-435 99236
Great Britain
(GB)
01-89583 8880
01-89583 8394
Greece
(GR)
210 94 27 337
210 94 12 711
Ireland
(IRL)
01-46 66 700
01-46 66 706
Italy
(I)
02-369 62331
02-369 62464
Luxembourg
(L)
40 4078
40 2085
Norway
(N)
+47 64 87 89 60
+47 64 87 89 02
Portugal
(P)
2185 00144
2185 00165
Spain
(E)
902 52 77 70
91 410 4078
Sweden
(S)
08-7501850
08-7501810
Switzerland
(CH)
01-8471644
01-8471650
Czech. Rep.
(CZ)
02-6130 0446
02-6130 0514
Hungary
(H)
76 511 803
76 511 809
Poland
(PL)
0800-118922
022-8771260
Turkey
(TR)
0212-335 07 23
0212-346 00 40
http://www.blaupunkt.com
© 2008 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed
for personal use only.
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of
such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
All of the brand names and trade marks used are the proprietary property of their owners.
Blaupunkt GmbH,
Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
09/08 CM-AS/SCS1 (SK) 8 622 406 146
www.blaupunkt.com
Mobile Navigation
TravelPilot 500 / 700
DE Nutzung der Europakarte
Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB
SD‑Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.
GB Nutzung der Europakarte
Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB
SD‑Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.
FR Nutzung der Europakarte
Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB
SD‑Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.
IT
Nutzung der Europakarte
Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB
SD‑Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.
NL Nutzung der Europakarte
Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB
SD‑Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.
SW Nutzung der Europakarte
Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB
SD‑Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.
ES Nutzung der Europakarte
Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB
SD‑Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.
PT Nutzung der Europakarte
Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB
SD‑Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.
PL Nutzung der Europakarte
Bitte kopieren Sie den Ordner „mapdata“ von der DVD auf eine FAT32 formatierte 4 GB
SD‑Card. Wählen Sie den Europa-Datensatz in den Navigationseinstellungen aus.
Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
01/09 CM-AS/SCS (de, gb, fr, it, nl, sw, es, pt, pl)
8 622 406 380
Download

Mobile Navigation