TravelPilot Navigace Rádio/CD
TravelPilot E1/E2
Návod k obsluze
www.blaupunkt.com
2
Popis pfiístroje
4
2
1
3
16 15
5
6
7
14
8
9
13 12 11 10
1
Tlaãítko NAV
Krátké stisknutí: aktivuje funkci navigace a ãtyfii roviny
pamûti.
Dlouhé stisknutí: vyvolá nabídku pro volbu funkce objetí
dopravní zácpy a moÏností trasy.
;
Tlaãítko OK
Krátké stisknutí: Potvrzení zápisÛ do nabídky
Dlouhé stisknutí: Spu‰tûní funkce SCAN.
Rádio: vyvolání nabídky pro volbu vlnového pásma.
Mûniã CD: vyvolání nabídky pro volbu CD.
2
Regulátor hlasitosti
<
3
Zapnutí/vypnutí pfiístroje a vypnutí zvuku (Mute).
4
Tlaãítko FM•AM
Krátké stisknutí: aktivuje reÏim rádia a volbu vlnového
pásma FM (VKV), MW (SV) a LW (DV).
Dlouhé stisknutí: spustí funkci Travelstore.
5
Tlaãítko CD•C
Aktivuje reÏim CD, MP3 resp. mûniãe CD.
Tlaãítko
Pfii zapnutém navádûní k cíli
Krátké stisknutí: na displeji se zobrazí aktuální stanovi‰tû a
zopakuje se poslední hlasov˘ v˘stup. Po dal‰ím krátkém
stisknutí tlaãítka se na displeji zobrazí aktuální cíl.
Dlouhé stisknutí: vyvolá seznam trasov˘ch bodÛ.
Pfii vypnutém navádûní k cíli
Krátké stisknutí: Na displeji se zobrazí aktuální stanovi‰tû.
Zápisy v seznamu se zobrazí v plném znûním.
6
Displej
=
7
Tlaãítko
Rádio/CD: Ladûní smûrem k niωím kmitoãtÛm /
k pfiedcházející skladbû.
Navigace: vymazání zadaného znaku.
Tlaãítko ESC
Pro opu‰tûní nabídky.
Vymazání znakÛ pfii zadávání cíle.
Pfieru‰ení navádûní k cíli.
>
Panel tlaãítek 1 - 6
Tlaãítka rozhlasov˘ch stanic a pamûti navigace.
Tlaãítko 2 MIX: pfiehrání skladeb v reÏimu CD
v náhodném pofiadí.
Tlaãítko 5 RPT: opakování skladeb v reÏimu CD.
?
Tlaãítko MENU
Krátké stisknutí: vyvolání nabídky pro nastavení funkcí.
Dlouhé stisknutí: vyvolání nabídky pro instalaci.
@
Tlaãítko TRAF
Krátké stisknutí: Zapnutí a vypnutí pohotovosti
dopravního hlá‰ení.
Dlouhé stisknutí: zobrazení hlá‰ení TMC.
8
Tlaãítko
Rádio/CD: Ladûní smûrem k vy‰‰ím kmitoãtÛm /
k následující skladbû.
Navigace: skok do seznamu volby.
9
k otevfiení snímatelného a sklapovatelného
Tlaãítko
ovládacího prvku a k vyjmutí CD.
:
Tlaãítko nabídky
Volba nabídky a znaku
Rádio: ruãní vyladûní stanic
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
3
ÚVOD
NAVIGACE
VáÏená zákaznice,
váÏen˘ zákazníku!
Gratulujeme vám ke koupi navigaãního
systému TravelPilot E1/E2. MÛÏete si b˘t
jisti, Ïe jste se pfii koupi zafiízení rozhodli
správnû.
Systém TravelPilot E1/E2 je navigaãní
systém s rádiem o velikosti bûÏného
autorádia, ale má vám co nabídnout!
Napfiíklad funkci koridoru a okolí, která
vám umoÏní poslouchat zvukové CD i
bûhem toho, co vás pfiístroj navádí k cíli.
TravelPilot E1/E2 je spolehliv˘m dopravním
navigaãním systémem s jednoduchou
obsluhou, kter˘ vás spolehlivû provede
v‰emi dopravními situacemi aÏ ke
zvolenému cíli.
Tento návod Vás seznámí krok za krokem
s funkcemi zafiízení TravelPilot E1/E2. Zde
naleznete také odpovûdi na nejãastûj‰í
otázky. V ãásti „Informace k tomuto
návodu“ Vás krátce seznámíme s tím, jak
s tímto návodem pracovat.
Pokud máte dal‰í dotazy nebo podnûty
k zafiízení TravelPilot E1/E2, mÛÏete se
kdykoliv obrátit na telefonní ãíslo na‰í horké
linky nebo pfiímo na va‰eho prodejce.
Telefonní ãísla mezinárodní horké linky
naleznete na konci tohoto návodu.
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
Záruka
Upozornûní k záruce
Záruku udûlujeme na v‰echny pfiístroje,
které byly koupeny na území Evropské
unie. Pro pfiístroje zakoupené mimo území
Evropské unie platí záruãní podmínky,
které byly stanoveny na‰imi pfiíslu‰n˘mi
obchodními zástupci v jednotliv˘ch
zemích.
Podmínky této záruky naleznete na
internetov˘ch stránkách na adrese
www.blaupunkt.de nebo pfiímo na horké
lince Blaupunktu:
Pfiesto, Ïe je tento systém neustále dále
vyvíjen, mÛÏe v ojedinûl˘ch pfiípadech dojít
ze strany navigaãního pfiístroje v dÛsledku
nepfiimûfieného zacházení s ním nebo
v dÛsledku zmûn v pravidlech dopravy,
kvÛli staveni‰tím, dopravnímu zatíÏení,
omylÛm nebo chybûjícím informacím na
navigaãním nosiãi dat nebo kvÛli
v‰eobecn˘m v˘poãetním a lokalizaãním
chybám k nesprávnému nebo neoptimalizovanému navádûní k cíli. Blaupunkt
nepfiebírá v tomto pfiípadû Ïádnou záruku
a neposkytuje Ïádnou náhradu za takto
vzniklé ‰kody nebo za jinou újmu.
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
4
Krátk˘ pfiehled navigaãního zafiízení
N1 NAVi
TMC
MES=O
POSLED. 1O
ZADAT CÅL
BERLIN [D]
NAV
Stisknûte jednou tlaãítko NAV 1, abyste
se dostali z reÏimu rádia nebo mûniãe CD
(dodateãné vybavení) do základní nabídky
navigace.
Zvolte tlaãítkem : v nabídce poloÏku
ZADAT CÍL a stisknûte tlaãítko OK ;,
abyste mohli zadat nov˘ cíl.
Nejprve budete zafiízením vyzváni, abyste
zvolili cílovou zemi. Potvrìte svou volbu
stisknutím tlaãítka OK ;.
Potvrìte nyní oznaãenou poloÏku nabídky
MùSTO stisknutím tlaãíka OK ;.
Zvolte ovládacím tlaãítkem : v ediãním
políãku první písmeno názvu nebo první
ãíslici po‰tovního smûrovacího ãísla
vybraného mûsta. Stisknûte tlaãítko
OK ;, abyste písmeno nebo ãíslici trvale
potvrdili.
ÚVOD
NAVIGACE
MES=O
TMC
EG
,C
BERLIN [D]
NAV
TMC
NAV
Zvolte tlaãítkem pro nabídku : dal‰í znak.
Pro zjednodu‰ení zadání vám zafiízení
nabízí pouze takové znaky, které pfiicházejí
vzhledem k doposavadním zadan˘m znakÛm v úvahu (inteligentní ediãní fiádek).
V seznamu cílov˘ch míst se zobrazí
zvolené místo.
Jakmile rozpozná TravelPilot E1/E2
nûjakou shodu zadan˘ch znakÛ s názvem
místa, které se nachází v pamûti CD,
automaticky toto jméno doplní. Systém
TravelPilot E2 ukládá kromû toho do
pamûti posledních 20 mûst navigace.
S touto funkci mÛÏete velice rychle nalézt
cílová mûsta, do kter˘ch se necháváte
ãasto navigovat.
Stisknûte, jakmile se na displeji zobrazí
název hledaného místa, tlaãítko OK ;.
Ve vût‰inû pfiípadÛ staãí zadat pouze
nûkolik písmen, abyste urãili hledané
místo.
Jakmile se v textovém fiádku na displeji
zobrazí hledané místo, stisknûte tlaãítko
OK ; na dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny nebo
tlaãítko 8.
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
Pokud si pfiejete zvolit ze seznamu
cílov˘ch bodÛ jiné místo, mÛÏete otáãením
knoflíku : v seznamu listovat.
Pokud existuje toto místo v seznamu
vícekrát, zobrazí se na displeji dal‰í
nabídka (urãení krajÛ) s textov˘m ediãním
fiádkem. Zadejte zde dal‰í písmeno,
abyste mohli hledané místo pfiesnû urãit.
Jakmile se na displeji zobrazí hledané
místo, stisknûte tlaãítko OK ;.
Upozornûní: Bûhem zadávání znakÛ
mÛÏete kdykoliv stisknutím tlaãítka 8
pfiejít do seznamu pro volbu cíle.
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
5
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
VOLBA
TMC
CENTRUM
MIMO ÄDN
ULICE
CD / MP3
FM1
NAV
Zvolte v následující nabídce mezi ULICE,
CENTRUM nebo MIMO¤ÁDN¯ cíl.
Ulice mohou b˘t zvoleny jen tehdy, pokud
se na pouÏívané navigaãní CD nacházejí
odpovídající data.
Pokud jste zvolili poloÏku ULICE, mÛÏete
ji dále je‰tû upfiesnit zadáním kfiiÏovatky
nebo domovního ãísla. Postupujte pfii
zadávání jména stejnû jako je to popsáno
u poloÏky MùSTO.
Zvolte CENTRUM, pokud si pfiejete b˘t
navigováni pfiímo do mûstského centra.
Po zadání poloÏky MIMO¤ÁDN¯ cíl se
mÛÏete nechat navigovat pfiímo k cílÛm
jako jsou napfi. nádraÏí, vjezdy na dálnici
nebo pamûtihodnosti.
Jakmile je zadání cíle ukonãeno, zobrazí
se na displeji informace KONTROLUJE
SE CÍL. Potom se zobrazí na displeji
název cíle.
TMC
MùNIâ CD
NDR 2
NASTAVENÍ FUNKCÍ
FM1
B1, KAISER
STRASSE
19 16
NAV
Upozornûní: Nyní máte moÏnost uloÏit
tlaãítky 1 - 6 > cíl do pamûti. Pfii
ukládání cílÛ do pamûti stisknûte
tlaãítko na dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
Aktivujte navigaci stisknutím tlaãíka OK ;.
Poté, co bylo ukonãeno propoãítávání
trasy, zaãne vás pfiístroj navádût k cíli.
Kromû toho se do pamûti naãítá koridor
trasy. V symbolu pro navigaãní CD se
zobrazuje vyplÀováním segmentÛ postup
naãítání. Jakmile jsou v‰echny segmenty
zaplnûny, mÛÏete CD z pfiístroje vyjmout.
V stfiední ãásti ukazatele se zobrazují
optické navigaãní pokyny.
Pfii pokynech k odboãení vidíte na
ukazateli vpravo vedle navigaãních
pokynÛ ukazatel, kter˘ vás symbolicky
informuje o vzdálenosti k nejbliωímu
rozhodujícímu
bodu
trasy
(napfi.
kfiiÏovatce). Kromû toho se na displeji
zobrazí název ulice, do které máte odboãit.
TMC
DODATEK
NDR 2
26km
B6, WESTSC
HNELLWEG
NAV
Pokud jedete rovnû, zobrazí se pod
navigaãními pokyny název silnice/ulice, po
které právû jedete. Vpravo nahofie se
zobrazí aktuální vzdálenost k cíli a vlevo
nahofie pravdûpodobn˘ ãas pfiíjezdu do
cíle.
Nad navigaãními pokyny se na displeji
zobrazí aktuální zdroj zvuku. V reÏimu
rádia je to ukazatel s názvem stanice resp.
kmitoãtem, v reÏimu mûniãe CD se zobrazí
název skladby nebo CD.
Bûhem navádûní k cíli mÛÏete ovládat
funkce zvuku tlaãítky 1 - 6 >.
6
Bezpeãnostní pokyny
TravelPilot E1/E2 je koncipován pro pouÏití v osobních vozidlech.
Speciální informace, jako je napfi. omezení v˘‰ky vozidla nebo maximální povolené zatíÏení silnice, které jsou potfiebné
k navigaci nákladních vozÛ nebo autobusÛ, nejsou na tomto navigaãním CD uloÏeny.
Vsunutí / vyjmutí CD
•
Z bezpeãnostních dÛvodÛ byste mûli vkládat resp. vytahovat CD z pfiístroje pouze tehdy, kdyÏ vozidlo stojí.
•
ObsluÏn˘ panel otevírejte pouze k zasunutí / vyjmutí CD.
•
Po zasunutí / vyjmutí CD okamÏitû zaklapnûte obsluÏn˘ panel, abyste uvedli pfiístroj je‰tû pfied zaãátkem cesty
do pohotovostního stavu. V opaãném pfiípadû se pfiístroj za 30 minut samoãinnû vypne.
Obsluha systému bûhem jízdy
Pokud se nesoustfiedíte na dopravní situaci, mÛÏete lehce zapfiíãinit tûÏkou nehodu.
Proto je nutno zabránit tomu, aby systém TravelPilot E1/E2 odvádûl Va‰i pozornost od fiízení. Z tohoto dÛvodu se
musíte fiídit tûmito pokyny:
•
NeÏ se vydáte na cestu, seznamte se podrobnû se systémem TravelPilot E1/E2 a s jeho obsluhou.
•
Pokud chcete systém TravelPilot E1/E2 novû naprogramovat, zastavte k tomu na pfiíhodném místû.
•
Obsluhujte systém TravelPilot E1/E2 bûhem jízdy pouze tehdy, kdyÏ to dovolí dopravní situace.
•
Cílov˘ bod zadávejte pouze tehdy, kdyÏ vozidlo stojí.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
7
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
Popis pfiístroje ..................................... 2
Navigace ............................................ 21
Krátk˘ pfiehled navigaãního zafiízení . 5
Princip, na kterém je navigace
zaloÏena .............................................. 21
Bezpeãnostní pokyny ......................... 7
PouÏitelné navigaãní CD-ROM ......... 10
Pokyny k péãi o CD-ROM ................... 10
Informace k tomuto návodu ............. 11
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
ObjíÏìka zácpy bûhem navádûní
k cíli ..................................................... 46
Urãení prÛbûhu trasy ........................... 47
VloÏení navigaãního CD ...................... 21
Zobrazení pfiehledu trasov˘ch bodÛ .... 49
Stáhnutí navigaãního softwaru ............ 22
Funkce koridoru .................................. 22
Dopravní hlá‰ení bûhem navádûní
k cíli ..................................................... 49
Funkce okolí ........................................ 22
ReÏim rádia ........................................ 50
Snímateln˘ obsluÏn˘ panel .............. 12
Zapnutí navádûní k cíli ........................ 23
Komfortní funkce RDS (AF, REG) ....... 50
Ochrana proti krádeÏi .......................... 12
Zadání cílového bodu .......................... 24
Zapnutí rádia ....................................... 52
Vyjmutí obsluÏného panelu ................. 12
Nasazení obsluÏného panelu .............. 13
Zadání cílového bodu do ediãního
políãka ................................................. 25
Vlnové pásmo / volba pamûÈové
roviny ................................................... 52
Zapnutí a vypnutí pfiístroje ............... 14
Zadání cílového bodu - zemû .............. 27
Vyladûní stanice .................................. 53
Zapnutí a vypnutí zapalováním
motoru ................................................. 14
Zadání cílového bodu - mûsto ............. 27
UloÏení stanic do pamûti ..................... 54
Zadání cílového bodu - mimofiádn˘
cíl v cílové obci .................................... 29
Nastavení stanic uloÏen˘ch v pamûti .. 54
Volba reÏimu ....................................... 15
Nastavení hlasitosti ............................. 16
Zadání cílového bodu - ulice,
domovní ãíslo a kfiiÏovatka .................. 30
Vypnutí zvuku (Mute) .......................... 16
Zadání cílového bodu - centrum ......... 32
Automatické propojení telefonick˘ch
hovorÛ ................................................. 17
Zadání cílového bodu - mimofiádné
cíle ....................................................... 33
Displej ................................................ 18
Zadání cílového bodu - posledních
10 cílÛ .................................................. 36
Zapnutí kódovaného pfiístroje po
odpojení od baterie ........................... 19
Zadání cílového bodu - z pamûti cílÛ .. 37
Volba a potvrzení poloÏek nabídky ..... 15
Zadání chybného kódového ãísla ....... 20
PamûÈ cílÛ ........................................... 38
Navádûní k cíli ..................................... 40
Dynamické navádûní k cíli .................. 43
Pfiehrání ukázek dostupn˘ch stanic
(SCAN) ................................................ 55
Dopravní informace ............................. 55
8
ReÏim CD ........................................... 57
ReÏim mûniã CD ................................ 69
Zapnutí pfiehrávání CD ........................ 57
Uvedení mûniãe CD do provozu ......... 69
Nastavení hodnot základních
funkcí .................................................. 76
Volba skladby ...................................... 59
Volba CD ............................................. 70
Zvuk a rozloÏení zvuku ....................... 76
Rychlé ladûní skladeb ......................... 59
Volba skladby ...................................... 71
Ekvalizér .............................................. 77
Pfiehrávání v nahodilém pofiadí (MIX) . 59
Rychlé ladûní ...................................... 71
Pfiehrání ukázek v‰ech skladeb
jednoho CD (SCAN) ............................ 60
Reprodukce skladeb v nahodilém
pofiadí (MIX) ........................................ 71
Nastavení hlasitosti zvuku pfii zapnutí
pfiístroje, hlasitosti navigace,
dopravního hlá‰ení, telefonu a GALA . 80
Opakování skladby (REPEAT) ............ 60
Pfiehrání ukázek v‰ech CD (SCAN) .... 72
Dopravní hlá‰ení bûhem
pfiehrávky CD ...................................... 60
Opakování skladby (REPEAT) ............ 73
Nastavení funkcí rádia ........................ 81
Nastavení denního a noãního
osvûtlení displeje a kontrastu .............. 83
ReÏim MP3 (pouze TravelPilot E2) ... 61
Dopravní hlá‰ení bûhem provozu
mûniãe CD .......................................... 73
Pfiíprava MP3/CD ................................ 61
Dálkové ovládání na volantu ............ 74
Nastavení optimální trasy
(pouze TravelPilot E2) ......................... 87
Spu‰tûní reÏimu MP3 .......................... 63
Volba zvukového zdroje ...................... 74
Nastavení hodin .................................. 88
Volba sloÏky ........................................ 63
Nastavení hlasitosti ............................. 74
Kódování pfiístroje ............................... 89
Volba skladby ...................................... 65
Aktivování navigace ............................ 74
Rychlé vyhledávání skladby ................ 66
Vypnutí zvuku ...................................... 74
Pfiehrávka v nahodilém pofiadí (MIX) .. 66
Volba jazyka ........................................ 84
Instalace ............................................. 90
Zkou‰ka pfiípojn˘ch míst ..................... 90
Automatické kalibrování pfiístroje ........ 91
Pfiehrání ukázek v‰ech skladeb jedné
sloÏky (SCAN) ..................................... 67
Ruãní kalibrace pfiístroje ..................... 92
Opakování skladby (REPEAT) ............ 67
Slovníãek ........................................... 93
Volba informací MP3 ........................... 68
Technické parametry ........................ 94
Návod k montáÏi ................................ 95
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
9
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
PouÏitelné navigaãní CD-ROM
TravelPilot E1/E2 funguje pouze s navigaãními CD-ROM, na kter˘ch je vyti‰tûna
znaãka „E“. Pokud není do pfiístroje vloÏeno Ïádné CD-ROM, zobrazí se na
displeji okamÏitû po vyvolání nabídky pro zadání cílového bodu odpovídající
upozornûní.
Upozornûní: TravelPilot E1/E2 není koncipován pro pouÏití navigaãních CD-ROM (CD-R, CD-RW), které jste sami pálili. Pokud byste
do pfiístroje vloÏili takovéto CD-ROM, zobrazí se na na displeji
natrvalo informace NAVIGACE SE AKTIVUJE. Na poruchy funkcí
navigaãního systému, ke kter˘m do‰lo v dÛsledku pouÏití tûchto
diskÛ, se záruka nevztahuje.
Pokyny k péãi o CD-ROM
Pokud je nûkteré CD-ROM zneãi‰tûno, nikdy ho neãistûte po kruÏnici, ale
naopak hadfiíkem, kter˘ nepou‰tí chloupky, ze stfiedu smûrem k okraji. Pfii
extrémním zneãi‰tûní doporuãujeme CD vykoupat v bûÏném prostfiedku na
mytí nádobí. Ale ani tady neãistûte disky po kruÏnici, ale vÏdy ze stfiedu smûrem
k vnûj‰ímu okraji. Nakonec je nechejte oschnout.
Dále vám doporuãujeme, abyste s disky - a to z obou stran - zacházeli velice
‰etrnû, protoÏe se vrstva s informacemi nachází vzhledem ke konstrukci CD
pfiímo pod nátiskovou vrstvou (strana s popisem).
Nûkolik poznámek t˘kajících se kvality ãtení dat:
KaÏdé zneãi‰tûní nebo po‰kození disku mÛÏe vést ke zhor‰ení kvality pfii jeho
ãtení. ZávaÏnost chyb pfii ãtení závisí na zneãi‰tûní disku stejnû jako na druhu
mechanického po‰kození. Hrubé ‰krábance zpÛsobují „chyby pfii ãtení (chyby
v datech)“, které zpÛsobují „pfieskakování“ CD nebo stálé opakování jednoho
místa. Se v‰emi CD se musí zacházet velice opatrnû a musí se vÏdy ukládat
do ochranného obalu.
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
10
Informace k tomuto návodu
Tento návod vás má seznámit s obsluhou a funkcemi systému TravelPilot E1/
E2 a umoÏnit vám bezpeãnou a neru‰enou obsluhu pfiístroje. Proãtûte si tento
návod pozornû je‰tû pfiedtím, neÏ uvedete TravelPilota E1/E2 poprvé do
provozu, a uschovejte ho peãlivû ve vozidle.
Upozornûní: Nenechávejte nikdy ve vozidle prÛvodní list pfiístroje,
kter˘ je pfiiloÏen k tomuto návodu.
Abyste mohli co nejrychleji nalézt potfiebné informace, jsou jednotlivé kroky
v tomto návodu oznaãeny tûmito symboly:
1
UpozorÀuje na pokyny k urãit˘m úkonÛm, které musíte provést, abyste se
dostali k zam˘‰lenému cíli nûjaké operace.
✔ UpozorÀuje na reakci pfiístroje, která musí následovat po nûjakém zásahu.
Bod navíc: Pod tímto bodem naleznete upozornûní a rady, jak zacházet se
systémem TravelPilot E1/E2.
Upozornûní: Sefiazení a existence jednotliv˘ch poloÏek nabídek
závisí ãásteãnû na navigaãním CD-ROM, které je vloÏeno do
pfiístroje, a mÛÏe se proto ponûkud li‰it od zobrazení v tomto
návodu.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
11
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Snímateln˘ obsluÏn˘ panel
Ochrana proti krádeÏi
Na ochranu proti krádeÏi je va‰e zafiízení vybaveno snímateln˘m obsluÏn˘m
panelem (tzv. panelem flip-release) a 4-místn˘m ochrann˘m kódem. Bez tohoto
obsluÏného panelu je pfiístroj pro zlodûje bezcenn˘.
ChraÀte vበpfiístroj pfied krádeÏí a nikdy nezapomeÀte vzít s sebou pfii opu‰tûní
vozidla obsluÏn˘ panel. Nenechávejte obsluÏn˘ panel ve vozidle, a to ani
schovan˘ na nûjakém skrytém místû.
¤e‰ení obsluÏného panelu umoÏÀuje jednoduchou manipulaci pfii jeho vyjmutí
z pfiístroje resp. pfii jeho nasazení.
Upozornûní: Dávejte pozor na to, aby vám obsluÏn˘ panel nespadl.
Nevystavujte obluÏn˘ panel nikdy vlivu pfiím˘ch sluneãních
paprskÛ nebo jiného zdroje tepla. Uchovávejte obsluÏn˘ panel
v pouzdfie, které bylo dodáno zároveÀ s pfiístrojem. ZabraÀte
pfiímému doteku kontaktÛ obsluÏného panelu s pokoÏkou.
Vyãistûte laskavû kontakty panelu v pfiípadû potfieby hadfiíkem,
kter˘ nepou‰tí chloupky, namoãen˘m do alkoholu.
Vyjmutí obsluÏného panelu
1
Stisknûte tlaãítko
9.
✔ ObsluÏn˘ panel se otevfie smûrem dopfiedu.
2
Vytáhnûte obsluÏn˘ panel rovnû z drÏáku.
✔ Po uvolnûní obsluÏného panelu z pfiístroje se pfiístroj po asi 30 vtefiinách
samoãinnû vypne. V‰echny nastavené hodnoty funkcí se zanesou do
pamûti. CD, které je vloÏeno do pfiístroje, v nûm zÛstane.
Upozornûní: VloÏené CD se vysune a pokud ho nevyjmete, zase se
zasune.
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
12
Nasazení obsluÏného panelu
1
ZasuÀte obsluÏn˘ panel rovnû do drÏáku pfiístroje.
2
ObsluÏn˘ panel zaklapnûte.
Upozornûní: Pfii zasouvání obsluÏného panelu netlaãte na displej.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
13
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
Zapnutí a vypnutí pfiístroje
1
Stisknûte pfii zapínání va‰eho TravelPilota E1/E2 tlaãítko 3.
✔ Po zapnutí pfiístroje se nejprve ozve zdroj zvuku, kter˘ byl aktivován
naposledy, a sice s naposledy nastavenou hlasitostí zvuku. Hlasitost zvuku
pfii zapnutí mÛÏete omezit na maximální hodnotu.
Upozornûní: Jak˘m zpÛsobem mÛÏete omezit hlasitost zvuku pfii
zapnutí pfiístroje se dozvíte v ãásti „Nastavení hlasitosti zvuku pfii
zapnutí pfiístroje, hlasitosti navigace, dopravního hlá‰ení, telefonu
a GALA“ v kapitole „Nastavení hodnot základních funkcí“.
1
Pro vypnutí drÏte tlaãítko 3 stisknuté po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
Zapnutí a vypnutí zapalováním motoru
Pokud je TravelPilot E1/E2 správnû spojen se zapalováním motoru a nebyl
vypnut tlaãítkem 3, zapne a vypne se opût zapalováním.
TravelPilota E1/E2 mÛÏete zapnout i tehdy, kdyÏ je zapalování vypnuto.
1
Stisknûte k tomu tlaãítko 3.
Po uplynutí jedné hodiny se pfiístroj na ochranu baterie vozidla opût samoãinnû
vypne. Tento postup mÛÏete libovolnû ãasto opakovat. Zapnutím zapalování
se ãas, kter˘ jiÏ uplynul do ãasového limitu, zru‰í.
Upozornûní: Pokud má b˘t zaruãen bezporuchov˘ chod systému,
musí b˘t TravelPilot E1/E2 napojen tak, jak je to popsáno v návodu
k instalaci, k pfiímému kladnému kabelu a ke kladnému kabelu pfies
spínací skfiíÀku. Doba, po kterou se pfiístroj nachází po vypnutí
v pohotovostním reÏimu, je nastavena na 30 minut.
3
DODATEK
14
Volba reÏimu
N1 NAVi
Pokud si pfiejete zvolit provozní reÏim navigace,
1
stisknûte tlaãítko NAV 1.
✔ Na displeji se zobrazí základní nabídka navigace nebo pfii aktivovaném
navádûní k cíli maska navigace.
TMC
POSLED. 1O
ZADAT CÅL
NAV
Pokud si pfiejete zvolit provozní reÏim rádia,
1
stisknûte tlaãítko FM•AM 4.
✔ V horním fiádku displeje se zobrazí název vyladûné stanice resp. její kmitoãet
a rovina pamûti, pod tímto fiádkem obsazení tlaãítek stanic.
FM1
Pokud si pfiejete zvolit provozní reÏim CD nebo mûniãe CD,
1
stisknûte tlaãítko CD•C 5.
✔ V horním fiádku displeje se zobrazí název CD resp. vícero CD. Pod tímto
fiádkem je vidût ãísla CD v mûniãi CD, právû pfiehrávaná skladba a doba
pfiehrávky.
TMC
NDR 2
NDR2
NJOY
RAD2
ffn
Ante
JUMP
NAV
Volba a potvrzení poloÏek nabídky
Prav˘ knoflík nabídek : s tlaãítkem OK ; je centrální ovládací jednotkou
TravelPilota E1/E2. S ním mÛÏete zvolit poloÏky nabídky a znaky pfii zadávání
názvÛ a provést nastavení hodnot a potvrdit je.
●
PoloÏky nabídky a znaky zvolíte tak, Ïe otoãíte knoflíkem : doleva nebo
doprava.
●
PoloÏky nabídky a volbu potvrdíte stisknutím tlaãítka OK ;.
10
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
11
DODATEK
15
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Nastavení hlasitosti
Pokud si pfiejete nastavit hlasitost systému,
1
otoãte regulátorem hlasitosti 2 proti smûru hodinov˘ch ruãiãek.
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
HLASI=OS= 20
otoãte regulátorem hlasitosti 2 ve smûru hodinov˘ch ruãiãek.
Pfiejete-li si zvuk systému ztlumit,
1
MùNIâ CD
TMC
✔ Bûhem nastavování se v horním fiádku displeje zobrazí nastavená hodnota.
NDR2
NJOY
RAD2
ffn
Ante
JUMP
NAV
Bod navíc: Bûhem hlasového v˘stupu navigaãních pokynÛ systému mÛÏete
zmûnit jejich hlasitost regulátorem hlasitosti 2 nezávisle na nastavené
hlasitosti zvukového zdroje. Nastavená hlasitost se zanese automaticky
do pamûti.
Vypnutí zvuku (Mute)
MU=E
Zvuk mÛÏete naráz umlãet.
1
Stisknûte krátce tlaãítko 3.
✔ V horním fiádku displeje se zobrazí informace MUTE.
Bod navíc: Mluvené navigaãní pokyny systému se tím nepotlaãí.
Abyste umlãení zvuku ukoãili,
1
stisknûte opût krátce tlaãítko 3 nebo otoãte regulátorem hlasitosti 2.
TMC
NDR2
NJOY
RAD2
ffn
Ante
JUMP
NAV
16
Automatické propojení telefonick˘ch hovorÛ
=ELEFON
Pokud je pfiístroj odpovídajícím zpÛsobem spojen s autotelefonem, je
telefonick˘ hovor pfiedáván pfies reproduktory TravelPilota E1/E2. Na displeji
se zobrazí informace TELEFON.
Telefonické hovory jsou pfiedávány i tehdy, kdyÏ je TravelPilot E1/E2 vypnut.
TravelPilot E1/E2 se pak na dobu hovoru zapne.
TMC
NAV
Hlasitost hovoru mÛÏete nastavit.
1
Otoãte regulátorem hlasitosti 2 tak, abyste nastavili Ïádanou hlasitost
zvuku.
Bod navíc: Bûhem telefonického hovoru mÛÏete zmûnit hlasitost zvuku
regulátorem hlasitosti 2 nezávisle na nastavené hlasitosti zvukového
zdroje.
HLASI=OS= 8
TELEFON
Upozornûní: Pokud hlasitost zvuku bûhem hovoru zmûníte, zÛstane
tato hodnota nastavena tak dlouho, neÏ pfiístroj opût vypnete.
Potom se pfii dal‰ím hovoru nastaví vÏdy zapínací hlasitost zvuku.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
17
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Displej
Na displeji TravelPilota E1/E2 se zobrazují v‰echny informace navigaãního
systému, napfi. optické navigaãní pokyny, nabídky a seznamy a zdroj zvuku
rádio, CD a mûniã CD (doplÀkov˘ pfiístroj).
Jas a ãitelnost displeje mÛÏete nastavit optimálnû podle zorného úhlu, ze
kterého se na nûj ve vozidle díváte. Bliωí informace k tomuto tématu naleznete
v ãásti „Nastavení denního a noãního osvûtlení displeje a kontrastu“ v kapitole
„Nastavení hodnot základních funkcí“.
Upozornûní: Zacházejte s displejem opatrnû. Nedot˘kejte se ho
ostr˘mi pfiedmûty, které by mohly po‰krábat obrazovku. Obrazovku
ãistûte pouze hadfiíkem, kter˘ nepou‰tí chloupky, a pfiípadnû ho
namoãte do ãisticího alkoholu. NepouÏívejte k ãi‰tûní Ïádná
rozpou‰tûdla jako je terpent˘n nebo benzín, protoÏe jsou to
agresivní látky, které by mohly displej po‰kodit.
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
18
Zapnutí kódovaného pfiístroje po odpojení od
baterie
Pokud chcete opût uvést do provozu pfiístroj s kódem po jeho odpojení od
baterie, napfi. po opravû vozidla, zobrazí se na displeji dotaz na kód. âíslo
kódu naleznete v prÛvodním listu va‰eho pfiístroje. PrÛvodní list pfiístroje nikdy
nenechávejte ve vozidle!
Pfii zadávání kódového ãísla postupujte tímto zpÛsobem:
1
Stisknûte pro první místo kódového ãísla tlaãítko 1 > tak ãasto, aÏ se na
displeji zobrazí první ãíslice kódu.
2
Stisknûte pro druhé místo kódového ãísla tlaãítko 2 > tak ãasto, aÏ se na
displeji zobrazí druhá ãíslice kódu.
3
Stisknûte pro tfietí místo kódového ãísla tlaãítko 3 > tak ãasto, aÏ se na
displeji zobrazí tfietí ãíslice kódu.
4
Stisknûte pro ãtvrté místo kódového ãísla tlaãítko 4 > tak ãasto, aÏ se na
displeji zobrazí ãtvrtá ãíslice kódu.
KOD
O O O O
Jakmile se na displeji zobrazí celé kódové ãíslo,
5
drÏte tlaãítko OK ; stisknuté na dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
✔ Pfiístroj se zapne.
Alternativnû mÛÏete zadat kódové ãíslo také knoflíkem nabídky : a tlaãítkem
OK ;.
1
Otoãte k tomu knoflíkem : tak, aÏ se na displeji zobrazí odpovídající ãíslice.
2
Stisknûte tlaãítko OK ;, abyste oznaãili dal‰í místo kódového ãísla.
3
Opakujte krok 1 a 2 pro zadání zbyl˘ch ãíslic kódového ãísla.
Jakmile se na displeji zobrazí celé kódové ãíslo,
4
drÏte tlaãítko OK ; stisknuté na dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
✔ Pfiístroj se zapne.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
19
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Zadání chybného kódového ãísla
Pokud jste omylem zadali chybné kódové ãíslo a potvrdili ho, mÛÏete zadání
kódu zopakovat. Aby se v‰ak zabránilo tomu, Ïe by mohli zlodûji pfiijít na kódové
ãíslo pfiístroje tím, Ïe budou zkou‰et zadávat rÛzná ãísla, vypne se pfiístroj po
tfietím pokusu automaticky na jednu hodinu.
Pokud chcete zaãít s dal‰ím pokusem, musí zÛstat pfiístroj jednu hodinu pfies
zapalování motoru zapnut˘. Pokud pfiístroj bûhem této ãekací doby odpojíte
od napûtí, vynuluje se ubûhnutá ãekací doba a trvá opût celou hodinu.
Dotaz na kód mÛÏete v pfiístroji také deaktivovat. Bliωí informace k tomuto
tématu naleznete v ãásti „Vypnutí/zapnutí kódování pfiístroje“ v kapitole
„Nastavení hodnot základních funkcí“.
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
KOD
CHYBN
KéD
20
Navigace
Navigaãní systém TravelPilot E1/E2 Vám umoÏní dostat se bezpeãnû a rychle
k cíli, aniÏ byste museli zdlouhavû studovat mapu. Pfii zapnuté navigaci Vás
zafiízení navádí k cílovému bodu s pomocí akustick˘ch v˘stupÛ. Systém Vás
vãas upozorní na místa, na kter˘ch musíte napfi. odboãit. Kromû toho si mÛÏete
na displeji nechat zobrazit optické navigaãní pokyny, aktuální vzdálenost od
cílového bodu a pravdûpodobnou dobu jízdy resp. pfiíjezdu do cíle.
Bezpeãnost dopravy má absolutní prioritu. Nezapomínejte nikdy
na to, Ïe aktuální dopravní situace má vÏdy pfiednost pfied
navigaãními pokyny, které jsou zafiízením vydávány.
Princip, na kterém je navigace zaloÏena
Aktuální polohu vozidla zji‰Èuje Va‰e navigaãní zafiízení s pomocí elektronického tachosignálu, tedy gyroskopu (tzn. magnetického nezávislého
elektronického kompasu pro pfiesné urãení otáãek, kter˘ registruje zmûny smûru
vozidla) a prostfiednictvím signálu vysílaného lokalizaãním satelitov˘m
systémem GPS (Global Positioning System). Navigaãní systém srovnává
získané údaje s digitalizovan˘m kartografick˘m materiálem na navigaãním CDROM a vypoãítává podle toho Va‰i polohu a trasu pro navádûní k cíli.
VloÏení navigaãního CD
1
Stisknûte tlaãítko
9, abyste otevfieli obsluÏn˘ panel.
✔ ObsluÏn˘ panel se otevfie smûrem dopfiedu a CD, které se pfiípadnû nachází
v zásuvce, se vysune.
2
Pokud se ze zásuvky vysunulo CD, vyjmûte ho a zasuÀte opatrnû do otvoru
navigaãní CD poti‰tûnou stranou smûrem nahoru. ZasuÀte CD tak daleko.
aÏ ucítíte odpor. Od tohoto okamÏiku je CD automaticky vtaÏeno do otvoru
pfiístroje.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
21
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
Upozornûní: Pokud CD z pfiístroje nevyjmete, vtáhne se automaticky asi za 10 vtefiin nazpût.
Stáhnutí navigaãního softwaru
Navigaãní software se stahuje z navigaãního CD automaticky do pamûti
systému a zÛstává zde aÏ do té doby, neÏ se pfiístroj odpojí od provozního
napûtí nebo neÏ se 72 hodin po posledním vypnutí automaticky sám úplnû
vypne (tím se vypne napájení pamûti pfiístroje, aby se ‰etfiila baterie). Proces
stahování dat probûhne i tehdy, kdyÏ navigaãní software v pfiístroji
nekoresponduje se softwarem na CD.
Upozornûní: PrÛbûh naãítání softwaru je zobrazen na displeji a
naãítání nesmí b˘t pfieru‰eno.
Funkce koridoru
Funkce koridoru slouÏí k navigaci bez nosiãe dat. Po spu‰tûní v˘poãtu trasy
se stáhnou do pamûti TravelPilotu E1/E2 v‰echna data, která jsou potfiebná
pro navádûní k cíli. Po ukonãení stahování dat mÛÏete navigaãní CD-ROM
z mechanismu vyjmout a vloÏit do nûj zvukové CD. Proces stahování dat je
ukonãen, jakmile jsou zaplnûny v‰echny segmenty na ukazateli prÛbûhu
stahování dat.
Funkce okolí
Funkce okolí umoÏÀuje zadání cíle v oblasti zanesené do pamûti, aniÏ by byl
v pfiístroji nosiã dat. Pro tuto funkci se do pamûti navigace stáhnou z CD-ROM
ãásti navigaãních dat v závislosti na poloze vozidla. Navigace potom pouÏívá
pfii zadávání cíle dat, která jsou uloÏena v pamûti. Rozsah dat v pamûti závisí
na aktuální provozní situaci.
NAVI SW
DOWNLOAD
TMC
5O%
NAV
22
Upozornûní: Pokud má systém po stáhnutí dat koridoru v pamûti
je‰tû volné místo, vyuÏívá tohoto místa pro uloÏení dat z okolí
vozidla. Proces stahování dat je zobrazen symbolem CD vpravo
dole na displeji a probíhá také tehdy, kdyÏ není zapnuto navádûní
k cíli.
Pokud musí navigaãní systém stáhnout nová data z CD, budete v urãit˘ch
situacích vyzváni k tomu, abyste navigaãní CD do pfiístroje vloÏili. Pokud bûhem
aktivovaného navádûní k cíli navigaãní CD do pfiístroje pfies v˘zvu nevloÏíte,
zobrazí se na displeji symbol vûtrné rÛÏice.
Upozornûní: Pokud je aktivní navádûní k cíli v oblasti koridoru,
kter˘ je uloÏen do pamûti, a vy vloÏíte do zafiízení CD s jin˘m
navigaãním softwarem neÏ je ten, kter˘ se nachází v pfiístroji, zeptá
se vás systém, zda má b˘t do pfiístroje naãteno nové software. Po
dobu, kterou probíhá stahování dat, se navádûní k cíli pfieru‰í.
Pokud tuto nabídku odmítnete, zobrazí se na displeji po opu‰tûní
koridoru symbol vûtrné rÛÏice.
Zapnutí navádûní k cíli
1
KdyÏ je pfiístroj zapnut˘, stisknûte tlaãítko NAV 1.
N1 NAVi
✔ Na displeji se zobrazí základní nabídka navigace.
V základní nabídce navigace mÛÏete volit tyto typy cílÛ:
●
POSLED. 10: vyvolá posledních 10 cílÛ.
●
ZADAT CÍL: zadání cíle prostfiednictvím jeho adresy.
TMC
POSLED. 1O
ZADAT CÅL
NAV
Kromû toho má navigaãní systém k dispozici, podobnû jako je tomu u rádiového
reÏimu, vícero pamûÈov˘ch rovin (N1, N2, N3 a N4). V kaÏdé pamûÈové rovinû
mÛÏe b˘t tlaãítky 1 - 6 > zaneseno do pamûti ‰est cílÛ.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
23
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Pokud si pfiejete pfiecházet mezi jednotliv˘mi pamûÈov˘mi rovinami,
1
stisknûte tlaãítko NAV 1 tak ãasto, aÏ se zobrazí na displeji v horním
fiádku hledaná rovina.
Abyste mohli zapnout navádûní k cíli, musí b˘t do zafiízení vloÏeno navigaãní
CD pro TravelPilota E nebo musí mít pfiístroj v pamûti k dispozici potfiebná
data a musí b˘t zadán cíl.
Zadání cílového bodu
Cílov˘ bod mÛÏe b˘t zvolen z pamûti cílÛ nebo zadáním jména nûkterého mûsta
nebo jeho smûrovacího ãísla, centra, ulice, kfiiÏovatky nebo domovního ãísla,
nebo také volbou cíle ze seznamu mimofiádn˘ch cílÛ (napfi. vjezd na dálnici,
nádraÏí, hotel, nákupní stfiedisko atd.). Navíc mÛÏete zvolit také zemi.
Po aktivování navigace tlaãítkem NAV 1 se zobrazí základní nabídka
navigace.
Cílové body
Cílov˘mi body mohou b˘t:
●
posledních 10 zvolen˘ch cílÛ,
●
centrum nûjakého mûsta nebo u velkomûst centrum mûstské ãtvrti,
●
ulice,
●
kfiiÏovatka dvou nebo vícero silnic/ulic,
●
domovní ãíslo nebo ãíslo domovního bloku;
●
mimofiádn˘ cíl, jako je napfi. nádraÏí, leti‰tû, ãerpací stanice nebo jiná vefiejná
zafiízení,
●
cílové body z pamûti cílÛ.
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
N2 NAVi
TMC
POSLED. 1O
ZADAT CÅL
NAV
24
Zadání cílového bodu do ediãního políãka
Ediãní pole slouÏí k zadání napfi. názvÛ mûst nebo ulic do navigaãního systému.
Ediãní políãko má navíc k dispozici funkci inteligentního hláskovaãe. S pomocí
inteligentního hláskovaãe se na displeji nabízí bûhem zadávání jména cílového
bodu pouze ta písmena, která mohou logicky následovat po jiÏ zadaném
pfiedcházejícím znaku.
Pfiíklad: Jakmile zadáte jméno ulice a ve va‰em cílovém místû
nezaãíná Ïádná ulice na A, nezobrazí se A na displeji. Stejnû tak se
nezobrazí napfi. C, pokud zadáte jako první písmeno B a v cílovém
místû se nenachází Ïádné ulice s názvem, ve kterém by se
vyskytovala kombinace BC.
MES=O
Y ACH [D]
TMC
Jakmile mohou b˘t znaky, které jste jiÏ zadali, jednoznaãnû pfiifiazeny nûjakému
názvu v pamûti, název se v políãku automaticky doplní. Vût‰inou tedy staãí
zadat pouze první písmena, abyste zvolili celé jméno místa nebo ulice.
Pfiíklad: Pokud zadáte v Nûmecku jako první písmena nûjakého
místa YO, doplní se automaticky RCKGEBIET, protoÏe na CD pro
Nûmecko neexistuje Ïádná jiná moÏnost doplnûní názvu.
NAV
A
MES=O
TMC
YORCKGEBIE
T [D]
NAV
Zadání písmen
Jakmile se na displeji zobrazí ediãní políãko, zobrazí se také první zadavatelná
písmena. Postupujte nyní tímto zpÛsobem:
1
Oznaãte první písmeno.
MES=O
Bod navíc: Pro lep‰í orientaci se oznaãené písmeno zobrazí zvût‰enû a
inverznû.
2
Potvrìte svou volbu stisknutím tlaãítka OK ;.
3
Zvolte dal‰í znak a potvrìte ho opût stisknutím tlaãíka OK ;.
TMC
E
✔ Jakmile zadaná písmena umoÏní doplnûní celého názvu, doplní se
automaticky ostatní písmena.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
BERL AGE [D
]
MùNIâ CD
SA
NASTAVENÍ FUNKCÍ
NAV
DODATEK
25
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
4
Kroky 1 - 3 opakujte tak ãasto, aÏ se na displeji v ediãním políãku zobrazí
hledané jméno.
5
Pokud si pfiejete toto jméno do zadání pfievzít pro navigaci, drÏte tlaãítko
OK ; douho stisknuté nebo stisknûte tlaãítko 8.
✔ Zadané jméno se zobrazí v seznamu místních jmen resp. jmen ulic/názvÛ
silnic (pfii zadávání místa resp. ulice/silnice).
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
MES=O
BERLIN [D]
TMC
EG
,C
NAV
Vymazání zadan˘ch písmen
Pfiejete-li si vymazat písmeno, které jste omylem do ediãního políãka zadali,
1
stisknûte tlaãítko
7 nebo tlaãítko ESC =.
MES=O
✔ Znaãka pro zadání znaku do ediãního políãka se posune doleva.
Automaticky doplnûn˘ název se vymaÏe.
Upozornûní: Dlouh˘m stisknutím tlaãítka 7 se vymaÏou v‰echny
znaky. Dlouh˘m stisknutím tlaãítka ESC = se dostanete do základní
nabídky navigace.
BERLIN [D]
TMC
NAV
Listování v seznamech a pfievzetí zápisÛ
ProtoÏe je poãet fiádkÛ na displeji omezen, jsou seznamy rozdûleny na nûkolik
stran. Jednotlivé seznamy jsou oznaãeny na pravé stranû ‰ipkami
. Pokud
se na displeji zobrazí pouze ‰ipka , znamená to, Ïe mÛÏete listovat pouze
smûrem dolÛ, pokud je vidût pouze ‰ipku , mÛÏete listovat pouze smûrem
nahoru.
1
Pfiejete-li si v seznamu listovat, otáãejte hlavním knoflíkem : doleva nebo
doprava.
✔ Na displeji se zobrazí následující resp. pfiedcházející zápis.
2
Chcete-li pfievzít zápisy ze seznamu (napfi. jako cílové body), stisknûte
tlaãítko OK ;.
MES=O
BERLIN [D]
TMC
NAV
26
Zadání cílového bodu - zemû
Navigaãní CD obsahuje v souãasné dobû kompletní data ulic a silnic pro jednu
zemi a stejnû tak síÈ evropsk˘ch dálkov˘ch silnic (Major Roads). Pfii prvním
zadání cílového bodu vás systém vyzve, abyste zvolili zemi. V normálním
pfiípadû to bude zemû, ve které se právû nacházíte.
1
N1 NAVi
TMC
POSLED. 1O
ZADAT CÅL
NAV
Oznaãte a potvrìte v základní navigaãní nabídce poloÏku ZADAT CÍL a
potom poloÏku STÁT.
✔ Na displeji se zobrazí seznam pro zadání názvu zemû.
2
Otáãejte hlavním knoflíkem : tak dlouho, aÏ se na displeji zobrazí hledaná
zemû, a pak stisknûte tlaãítko OK ;.
S=A=
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro zadání cílového bodu.
Upozornûní: Zvolená cílová zemû zÛstane uloÏena v pamûti tak
dlouho, neÏ zvolíte novou zemi, vloÏíte nové CD nebo neÏ se
TravelPilot E1/E2 asi 72 hodin po vypnutí pfiístroje kompletnû vypne.
TMC
DEUTSCHLAN
D (D)
NAV
Zadání cílového bodu - mûsto
Pokud chcete dojet k cílovému bodu v nûjakém mûstû, musíte toto mûsto
nejprve urãit. To mÛÏete provést buì zadáním jména tohoto místa nebo
zadáním jeho po‰tovního smûrovacího ãísla.
MES=O
Bod navíc: Zadání po‰tovního smûrovacího ãísla má tu v˘hodu, Ïe mÛÏe
b˘t cílov˘ bod jednoznaãnû urãen.
Upozornûní: Po‰tovní smûrovací ãísla, která jsou pfiifiazena po‰tovní
schránce, nemohou b˘t pro zadání cílového bodu pouÏita.
TMC
1O11 5 BERL
IN [D]
5
9
NAV
V men‰ích obcích jsou po‰tovní smûrovací ãísla za urãit˘ch okolností pfiifiazena
nûkolika obcím. V tomto pfiípadû musíte po zadání smûrovacího ãísla zvolit
odpovídající obec. BûÏnû staãí, abyste zvolili obec zadáním jejích zaãáteãních
písmen. Název této obce se potom objeví na displeji vedle po‰tovních
smûrovacích ãísel.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
27
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
Upozornûní: Zadání cílového bodu prostfiednictvím po‰tovního
smûrovacího ãísla je moÏné pouze tehdy, kdyÏ se na navigaãní
CD-ROM nacházejí odpovídající data.
1
Oznaãte a potvrìte v základní navigaãní nabídce poloÏku ZADAT CÍL a
potom poloÏku MùSTO.
2
Zadejte do ediãního políãka název místa. (Bliωí informace k tomuto tématu
naleznete v ãásti „Zadání cílového bodu s pomocí ediãního políãka“).
3
Pfiejdûte do seznamu.
TMC
Zvolte hledané mûsto a stisknûte tlaãítko OK ;, abyste pfievzali zadané
mûsto jako cíl.
MîSTO
NÄRODNÅ MI
OKOL.STAN.
OKOLÅ CÅLE
NAV
MES=O
BERLIN [D]
TMC
EG
,C
NAV
MES=O
BERLIN [D]
✔ Jméno se objeví v seznamu cílov˘ch bodÛ.
4
DODATEK
VOLBA
✔ Na displeji se otevfie ediãní políãko pro zadání jména obce a zobrazí se
naposledy zvolená obec.
Bod navíc: Systém vám automaticky nabídne jako cíl naposledy zadané
mûsto, které mÛÏete potvrdit dlouh˘m stisknutím tlaãítka OK ; nebo
8. TravelPilot E2 ukládá do pamûti posledních
stisknutím tlaãítka
20 mûst navigace. Pokud zvolíte pfii urãování cíle jako první zaãáteãní
písmeno jména nûkterého z posledních 20 mûst, zobrazí se toto mûsto na
displeji. Pokud systém nezjistí Ïádnou shodu, zobrazí se na displeji první
odpovídající záznam ze seznamu mûst.
NASTAVENÍ FUNKCÍ
TMC
NAV
✔ Mûsto se pfievezme jako cíl pro navigaci.
Upozornûní: Pokud se název tohoto mûsta nachází v seznamu je‰tû
jednou, otevfie se na displeji podnabídka (urãení regionu) vãetnû
ediãního políãka. Zadejte dal‰í písmena, abyste mohli hledané místo
pfiesnû urãit. Jako orientaãní pomoc se zobrazí vzdálenost k cíli
vzdu‰nou ãarou a smûr cílového bodu. Tato pomÛcka odpadá,
pokud zadáte cílovou obec prostfiednictvím po‰tovního smûrovacího ãísla.
OKRES
BERLIN
TMC
S
NAV
28
Jakmile je mûsto zvoleno, obdrÏíte pokyny, jak postupovat dále v nabídce pro
zadání cílového bodu. Zvolte mezi tûmito poloÏkami:
●
MIMO¤ÁDN¯: mimofiádné cíle mÛÏete zvolit pfiímo ze seznamu z rubrik,
jako jsou napfi. nádraÏí, nákupní stfiedisko atd. v okolí va‰eho cílového
bodu. Bliωí informace pro dal‰í zadání mimofiádného cíle naleznete
v ãásti „Zadání cílového bodu - Mimofiádné cíle“.
●
ULICE: zadání cílové ulice. Zda je moÏné zvolit ulici jako cílov˘ bod, závisí
na datech, která jsou zanesena do pamûti na va‰em navigaãním CD.
●
CENTRUM: volba mûstského centra nebo centra mûstské ãtvrti jako
cílového bodu.
Upozornûní: Pokud nejsou k jednotliv˘m bodÛm k dispozici Ïádné
údaje, nemohou b˘t také na displeji zobrazeny.
Zadání cílového bodu - mimofiádn˘ cíl v cílové obci
VOLBA
Jako mimofiádn˘ cíl v místû va‰eho cíle mÛÏete pfiímo zvolit napfi. restaurace,
parkovi‰tû, hotely atd. Pfiedpokladem je, Ïe jste urãili cílové mûsto.
1
Oznaãte a potvrìte poloÏku MIMO¤ÁDN¯.
✔ Na displeji se zobrazí seznam s rubrikami mimofiádn˘ch cílÛ.
2
TMC
CENTRUM
MIMO ÄDN
ULICE
NAV
Zvolte a potvrìte Ïádanou rubriku.
✔ Na displeji se otevfie ediãní políãko pro zadání mimofiádného cíle.
3
Zadejte název mimofiádného cíle tak, jak je to v kapitole Zadání cílového
bodu popsáno.
4
Pfiejdûte do seznamu.
VOLBA
✔ Mimofiádné cíle, které jsou k dispozici, se zobrazí na displeji podle
abecedního pofiádku
5
TMC
Oznaãte a potvrìte hledan˘ cíl.
Jakmile jste zvolili a potvrdili Ïádan˘ mimofiádn˘ cíl, mÛÏete spustit navádûní
k cíli. Bliωí informace k tomuto tématu naleznete v ãásti „Navádûní k cíli“.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
KINO
MUZEUM
NEMOCNICE
NÄDRAzÅ
NASTAVENÍ FUNKCÍ
NAV
DODATEK
29
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
Zadání cílového bodu - ulice, domovní ãíslo a kfiiÏovatka
1
Oznaãte a potvrìte poloÏku ULICE.
2
Zadejte s pomocí ediãního políãka název ulice. (Bliωí informace k tomuto
tématu naleznete v ãásti „Zadání cílového bodu s pomocí ediãního políãka“).
3
Pfiejdûte do seznamu.
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
VOLBA
TMC
CENTRUM
MIMO ÄDN
ULICE
NAV
✔ Název ulice se zobrazí v seznamu se jmény ulic.
Bod navíc: Pro zjednodu‰ení hledání mÛÏe b˘t dlouhé jméno ulice zaneseno
do pamûti vícero zpÛsoby, napfi.: RAABE-WEG, WILHELM- a WILHELMRAABE-WEG.
4
ULICE
Oznaãte a potvrìte poÏadované jméno ulice.
Upozornûní: Pokud se název této ulice nachází v pfiíslu‰ném mûstû
vícekrát, rozevfie se na displeji podnabídka k zadání po‰tovního
smûrovacího ãísla resp. jména mûstské ãtvrti, abyste mohli ulici
pfiesnûji urãit.
TMC
E
Poté, co jste ulici zvolili, rozevfie se nabídka pro zadání cílového bodu. Zvolte
mezi tûmito moÏnostmi:
●
DOMOVNÍ âÍsla: zadání cílového bodu mÛÏete roz‰ífiit je‰tû o zadání
domovního ãísla nebo ãísla domovního bloku.
●
K¤IÎOVATKA: k pfiesnûj‰ímu urãení cílového bodu mÛÏete navíc zadat
je‰tû kfiiÏovatku zvolené ulice.
DÁLE: zadání cílového bodu je ukonãeno a vy mÛÏete spustit navádûní
k cílovému bodu. Bliωí informace k tomuto tématu naleznete v ãásti
„Navádûní k cíli“.
Upozornûní: Pfiedpokladem pro volbu tûchto cílov˘ch bodÛ je, Ïe
jsou na va‰em navigaãním CD k dispozici odpovídající údaje.
RB
NAV
ULICE
TMC
Upozornûní: Pokud chcete zadat nov˘ cílov˘ bod, aniÏ by bylo do
pfiístroje vloÏeno CD-ROM (funkce koridoru), nemÛÏete zvolit ani
domovní ãíslo, ani kfiiÏovatku.
●
UNTER DEN
BIRKEN
UNTER DEN
LINDEN
NAV
VOLBA
TMC
DOMOVNÅ Å
K IzOVATKA
DÄLE
NAV
30
Domovní ãíslo
Pokud jste v nabídce zvolili poloÏku DOMOVNÍ âÍsla, zobrazí se na displeji
seznam s domovními ãísli, které má systém k dispozici. To mohou b˘t jednotlivá
domovní ãísla stejnû jako ãísla domovních blokÛ. U systému TravelPilot E2
mÛÏete domovní ãíslo do ediãního políãka zadat sami. Pokud se zadané
domovní ãíslo ale neshoduje s daty uloÏen˘mi na CD, zobrazí se na displeji
seznam s domovními ãísly, která má pfiístroj k dispozici.
1
VOLBA
TMC
DOMOVNÅ Å
K IzOVATKA
DÄLE
NAV
Oznaãte a potvrìte poÏadované domovní ãíslo resp. domovní blok.
✔ Na displeji se zobrazí vybran˘ cílov˘ bod.
2
Nyní mÛÏete tlaãítkem OK ; spustit navádûní k cíli.
Bod navíc: Poté, co jste zadali v‰echny údaje k va‰emu cílovému bodu, a
neÏ zapnete navádûní k cíli, máte moÏnost uloÏit cílov˘ bod do pamûti
navigace. Bliωí informace k tomuto tématu naleznete v ãásti „PamûÈ cílÛ“.
Pokud chcete pfiizpÛsobit prÛbûh trasy sv˘m poÏadavkÛ, napfi. kdyÏ nechcete
jet po dálnici, mÛÏete tyto podmínky pro vypoãítání trasy stanovit. Bliωí informace
k tomuto tématu naleznete v této kapitole v ãásti „Urãení prÛbûhu trasy“.
KfiiÏovatka
VOLBA
Pokud jste zvolili poloÏku K¤IÎOVATKA, zobrazí se na displeji seznam
s kfiiÏovatkami, které se nacházejí na cílové ulici.
Upozornûní: Pokud existuje nûjaká kfiiÏovatka dvakrát, zobrazí se
navíc svûtová strana.
1
TMC
DOMOVNÅ Å
K IzOVATKA
DÄLE
NAV
Oznaãte a potvrìte v seznamu hledanou kfiiÏovatku.
✔ Na displeji se zobrazí vybran˘ cílov˘ bod.
2
Nyní mÛÏete tlaãítkem OK ; zapnout navádûní k cíli.
Bod navíc: Poté, co jste zadali v‰echny údaje k va‰emu cílovému bodu, a
neÏ zapnete navádûní k cíli, máte moÏnost uloÏit cílov˘ bod do pamûti.
Bliωí informace k tomuto tématu naleznete v ãásti „PamûÈ cílÛ“.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
31
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
Pokud chcete pfiizpÛsobit prÛbûh trasy sv˘m poÏadavkÛ, napfi. kdyÏ nechcete
jet po dálnici, mÛÏete tyto podmínky pro vypoãítání trasy stanovit. Bliωí informace
k tomuto tématu naleznete v této kapitole v ãásti „Urãení prÛbûhu trasy“.
Zadání cílového bodu - centrum
VOLBA
Pokud jste v nabídce pro zadání jména mûsta zvolili poloÏku CENTRUM,
zobrazí se na displeji seznam s centry mûstsk˘ch ãtvrtí, která jsou k dispozici.
1
Zadejte v ediãním políãku centrum va‰eho cílového mûsta.
✔ Centra mûsta, která má systém k dispozici, se zobrazují bûhem zadávání
písmen na displeji.
TMC
CENTRUM
MIMO ÄDN
ULICE
NAV
Upozornûní: Pokud jste zvolili obec s pomocí po‰tovního smûrovacího ãísla, nabídne vám systém na v˘bûr pouze taková mûstská
centra, která mají vztah k zadanému smûrovacímu ãíslu.
2
Pfiejdûte do seznamu a zvolte hledané mûstské centrum a potvrìte ho.
3
Nyní mÛÏete tlaãítkem OK ; zapnout navádûní k cíli.
Bod navíc: Poté, co jste zadali v‰echny údaje k va‰emu cílovému bodu, a
neÏ zapnete navádûní k cíli, máte moÏnost uloÏit cílov˘ bod do pamûti.
Bliωí informace k tomuto tématu naleznete v ãásti „PamûÈ cílÛ“.
Pokud chcete pfiizpÛsobit prÛbûh trasy sv˘m poÏadavkÛ, napfi. kdyÏ nechcete
jet po dálnici, mÛÏete tyto podmínky pro vypoãítání trasy stanovit. Bliωí informace
k tomuto tématu naleznete v této kapitole v ãásti „Urãení prÛbûhu trasy“.
CEN=RUM
TMC
CHARLOTTEN
BURG [D]
NAV
32
Zadání cílového bodu - mimofiádné cíle
Tato funkce vám umoÏní volit mimofiádné cíle jako jsou napfi. v˘jezdy z dálnice,
parkovací garáÏe, ãerpací benzinové stanice, restaurace atd. Pfiitom existují
rÛzné zpÛsoby, jak mimofiádn˘ cíl zadat:
●
Nadregionální cíle - mimofiádné cíle jako jsou napfi. hraniãní pfiechody atd.
●
Okolí polohy vozidla - mimofiádné cílé, které se nacházejí v okolí aktuální
polohy vozidla
●
Okolí cílového bodu - mimofiádné cíle, které se nacházejí v okolí naposledy
aktivovaného cílového bodu.
Nadregionální mimofiádné cíle
Jako mimofiádné cíle mÛÏete zvolit napfi. vjezdy na dálnice, dálniãní servis,
leti‰tû a hraniãní pfiechody na celém území, na které se vztahuje va‰e navigaãní
CD. K tomu musíte znát pouze název va‰eho cíle.
1
VOLBA
Stisknûte tlaãítko NAV 1.
✔ Na displeji se zobrazí základní nabídka navigace.
2
Zvolte a potvrìte poloÏku ZADAT CÍL.
TMC
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro zadání cílového bodu.
3
Zvolte a potvrìte poloÏku NÁRODNÍ MImofiádn˘ cíl.
MîSTO
NÄRODNÅ MI
OKOL.STAN.
OKOLÅ CÅLE
NAV
✔ Na displeji se zobrazí seznam s rubrikami mimofiádn˘ch cílÛ.
4
Zvolte a potvrìte vybranou rubriku.
✔ Cílové body, které má systém k dispozici, se zobrazí v abecedním pofiádku.
Upozornûní: Pokud je k dispozici ediãní políãko, otevfie se jako
první. Zadejte do nûj hledan˘ název nebo jeho poãáteãní písmena
a otevfiete nakonec seznam.
5
VOLBA
TMC
Zvolte a potvrìte vybran˘ mimofiádn˘ cíl.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
DÄLNI NÅ V
HRANICE
LETIsTî
MOTOREST
NASTAVENÍ FUNKCÍ
NAV
DODATEK
33
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
Jakmile jste zvolen˘ mimofiádn˘ cíl zadali a potvrdili, mÛÏete spustit navádûní
k cíli. Bliωí informace k tomuto tématu naleznete v ãásti „Navádûní k cíli“.
Okolí polohy vozidla
Jako mimofiádné cíle mÛÏete zvolit také cíle vztahující se pfiímo k aktuálnímu
stanovi‰ti va‰eho vozidla.
Upozornûní: Tuto moÏnost vám systém nabídne pouze tehdy, kdyÏ
zná va‰i polohu.
1
Stisknûte tlaãítko NAV 1.
VOLBA
✔ Na displeji se zobrazí základní nabídka navigace.
2
Zvolte a potvrìte poloÏku ZADAT CÍL.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro zadání cílového bodu.
3
Zvolte a potvrìte poloÏku OKOLí STANovi‰tû.
TMC
✔ Na displeji se zobrazí seznam s rubrikami mimofiádn˘ch cílÛ.
MîSTO
NÄRODNÅ MI
OKOL.STAN.
OKOLÅ CÅLE
NAV
Upozornûní: Nabídka rubrik je vÏdy závislá na datech na va‰em
navigaãním CD-ROM.
4
Zvolte a potvrìte hledanou rubriku.
VOLBA
✔ Na displeji se zobrazí seznam s rubrikami mimofiádn˘ch cílÛ, které máte
na va‰em souãasném stanovi‰ti k dispozici, sefiazenû podle jejich
vzdálenosti od va‰eho stanovi‰tû.
Upozornûní: Pokud je k dispozici ediãní políãko, otevfie se jako
první. Zadejte do nûj hledan˘ název nebo poãáteãní písmena a
otevfiete nakonec seznam.
5
Zvolte a potvrìte hledan˘ cíl.
Jakmile jste zadali zvolen˘ mimofiádn˘ cíl a potvrdili ho, mÛÏete spustit navádûní
k cíli. Bliωí informace k tomuto tématu naleznete v ãásti „Navádûní k cíli“.
TMC
LETIsTî
MOTOREST
MUZEUM
NEMOCNICE
NAV
34
Okolí cílového bodu
VOLBA
Mimofiádn˘ cíl v okolí cílového bodu se vÏdy vztahuje k naposledy zvolenému
cíli.
1
Stisknûte tlaãítko NAV 1.
TMC
✔ Na displeji se zobrazí základní nabídka navigace.
2
Zvolte a potvrìte poloÏku ZADAT CÍL.
MîSTO
NÄRODNÅ MI
OKOL.STAN.
OKOLÅ CÅLE
NAV
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro zadání cílového bodu.
3
Zvolte a potvrìte poloÏku OKOLÍ CÍLE.
Upozornûní: Tuto poloÏku nabídky vám systém nabídne pouze
tehdy, kdyÏ je zadán cílov˘ bod.
VOLBA
✔ Na displeji se zobrazí seznam s rubrikou mimofiádn˘ch cílÛ.
Upozornûní: Nabídka rubrik je závislá na datech, která se nacházejí
na navigaãní CD-ROM.
4
TMC
Zvolte a potvrìte hledanou rubriku.
LETIsTî
MOTOREST
MUZEUM
NEMOCNICE
NAV
✔ Na displeji se zobrazí mimofiádné cíle, které má systém k dispozici, sefiazeny
podle jejich vzdálenosti od cíle.
Upozornûní: Pokud je k dispozici ediãní políãko, otevfie se jako
první. Zadejte do nûj hledan˘ název nebo poãáteãní písmena a
otevfiete nakonec seznam.
5
Zvolte a potvrìte hledan˘ cíl.
Jakmile jste zadali zvolen˘ mimofiádn˘ cíl a potvrdili ho, mÛÏete spustit navádûní
k cíli. Bliωí informace k tomuto tématu naleznete v ãásti „Navádûní k cíli“.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
35
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Zadání cílového bodu - posledních 10 cílÛ
TravelPilot E1/E2 zaná‰í automaticky do pamûti posledních deset cílÛ, ke
kter˘m byla vypoãítána trasa. Tyto cílové body mÛÏete v pfiípadû potfieby vyvolat
pfiímo z pamûti. Jakmile je pamûÈ plná, vymaÏe se pfii vypoãítávání nové trasy
nejstar‰í cílov˘ bod, kter˘ je do ní uloÏen.
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
N1 NAVi
TMC
POSLED. 1O
ZADAT CÅL
NAV
Pfiejete-li si aktivovat jeden z posledních 10 cílÛ,
1
oznaãte a potvrìte v základní navigaãní nabídce poloÏku POSLED. 10.
2
Zvolte hledan˘ cíl a potvrìte ho.
3
Systém vypoãítá trasu a potom se spustí funkce navádûní k cíli.
POSL CIL
Upozornûní: Pokud se v systému nenachází Ïádné navigaãní CDROM, vyzve vás systém, abyste ho do pfiístroje vloÏili.
TMC
BERLIN [D]
, BERLIN,
UNTER DEN
LINDEN
NAV
36
Zadání cílového bodu - z pamûti cílÛ
Do pamûti navigaãního systému mohou b˘t uloÏeny cílové body, ke kter˘m se
necháváte ãastûji navigovat. Tyto cílové body mohou b˘t zvoleny pfiímo z pamûti
v tom pfiípadû, kdyÏ vás k nim má pfiístroj znovu navigovat. Bliωí informace
k tomuto tématu naleznete v ãásti „PamûÈ cílÛ“.
Pro navigaci máte k dispozici ãtyfii rÛzné pamûti (N1, N2, N3 a N4). V kaÏdé
rovinû pamûti mÛÏete uloÏit ‰est cílov˘ch bodÛ.
Pfiejete-li si vyvolat cíle z pamûti cílÛ,
1
stisknûte tlaãítko NAV 1.
✔ Na displeji se zobrazí základní nabídka navigace a naposledy aktivovaná
rovina pamûti.
2
Stisknûte tlaãítko NAV 1 tak ãasto, aÏ se na displeji zobrazí hledaná rovina
pamûti.
3
Stisknûte tlaãítko 1 - 6 > podle toho, pod kter˘m má b˘t cíl do pamûti
uloÏen.
✔ Na displeji se zobrazí cíl, kter˘ je uloÏen do pamûti pod zvolen˘m tlaãítkem.
4
N1
TMC
Pokud si pfiejete pfievzít tento cílov˘ bod pro navádûní k cíli, stisknûte tlaãítko
OK ;.
CIL 2
BERLIN [D]
, BERLIN,
UNTER DEN
LINDEN
NAV
✔ Navádûní k cíli se spustí. Bliωí informace k tomuto tématu naleznete
v ãásti „Navádûní k cíli“.
Upozornûní: Pokud se v systému nenachází Ïádné navigaãní CDROM, vyzve vás systém, abyste ho do pfiístroje vloÏili.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
37
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
PamûÈ cílÛ
Do pamûti cílÛ mÛÏete uloÏit cílové body, které si pfiejete pozdûji zadat jako
cíle pro navigaci. Kromû toho mÛÏete oznaãit stanovi‰tû vozidla jako cílov˘
bod a pozdûji ho zvolit jako cíl pro navigaci pfiímo z pamûti. Oznaãení stanovi‰tû
jako cíle je moÏné provést bûhem navádûní k cíli.
Pro ukládání cilÛ do pamûti máte k dispozici celkem 24 pamûÈov˘ch míst, a
sice ‰est míst na kaÏdé pamûÈové rovinû navigaãního systému.
UloÏení nového cílového bodu do pamûti navigace
Poté, co jste zadali v‰echny údaje k va‰emu cílovému bodu, a neÏ spustíte
navádûní k cíli, mÛÏete tento cíl uloÏit do pamûti navigaãního systému.
1
Zvolte rovinu pamûti, ve které chcete tento cílov˘ bod uloÏit. Stisknûte
k tomu tlaãítko NAV 1 tak ãasto, aÏ se na displeji zobrazí hledaná rovina
(N1, N2, N3 nebo N4).
2
DrÏte tlaãítko 1 - 6 >, pod kter˘m chcete cíl do pamûti uloÏit, stisknuté
déle neÏ 2 vtefiiny.
N1 CIL
TMC
BERLIN [D]
, BERLIN,
UNTER DEN
LINDEN
NAV
✔ Poté, co jste cílov˘ bod do pamûti uloÏili, ozve se potvrzovací tón.
UloÏení aktivního cíle do pamûti navigace
Do pamûti navigace mÛÏete uloÏit vÏdy cílov˘ bod právû probíhajícího navádûní
k cíli.
1
Stisknûte dvakrát tlaãítko
<.
N1 INFO-CIL
✔ Na displeji se zobrazí aktuální cílov˘ bod.
2
3
Zvolte rovinu pamûti, ve které chcete cíl do pamûti uloÏit. Stisknûte
k tomu tlaãítko NAV 1 tak ãasto, aÏ se na displeji zobrazí hledaná rovina
(N1, N2, N3 nebo N4).
Tisknûte, zatímco je na displeji zobrazen cílov˘ bod, déle neÏ 2 vtefiiny
tlaãítko 1 - 6 >, pod kter˘m chcete cíl do pamûti uloÏit.
TMC
26 km
19:16
BERLIN [D]
, BERLIN,
NAV
38
✔ Poté, co jste cílov˘ bod do pamûti uloÏili, ozve se potvrzovací tón. Potom
se na displeji opût otevfie ukazatel s navigaãními pokyny.
UloÏení aktuálního stanovi‰tû do pamûti
Jako cílov˘ bod mÛÏete zadat také aktuální stanovi‰tû vozidla. Tato funkce je
velice uÏiteãná, pokud se bûhem va‰í cesty dostanete na zajímavé místo, na
které byste se pozdûji rádi vrátili.
Upozornûní: Abyste mohli uloÏit do pamûti polohu va‰eho vozidla
jako cílové stanovi‰tû, musí b˘t do pfiístroje vloÏeno navigaãní CD.
Pfiejete-li si uloÏit do pamûti jako cíl aktuální polohu va‰eho vozidla,
1
stisknûte tlaãítko NAV 1.
2
Zvolte pamûÈovou rovinu, na které si pfiejete uloÏit va‰e stanovi‰tû. Stisknûte
k tomu tlaãítko NAV 1 tak ãasto, aÏ se na displeji zobrazí hledaná rovina
(N1, N2, N3 nebo N4).
3
Stisknûte tlaãítko
N1 POLOHA
<.
✔ Na displeji se zobrazí aktuální stanovi‰tû.
4
Tisknûte, zatímco je na displeji zobrazeno stanovi‰tû, déle neÏ 2 vtefiiny
tlaãítko 1 - 6 >, pod kter˘m chcete va‰i polohu do pamûti zanést.
TMC
B243, SCHÜ
TZENWIESE
NAV
✔ Stanovi‰tû se zanese do pamûti navigace.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
39
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Navádûní k cíli
Spu‰tûní navádûní k cíli
Poté, co jste zadali cílov˘ bod, zobrazí se na displeji jeho adresa. Pokud si
pfiejete se nechat systémem k tomuto cílovému bodu navigovat,
1
stisknûte tlaãítko OK ;.
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
N1 CIL
TMC
BERLIN [D]
, BERLIN,
UNTER DEN
LINDEN
NAV
Vypoãítávání trasy
Poté, co jste spustili funkci navádûní k cíli, zobrazí se na displeji na ca 5 vtefiin
varovné upozornûní. Potom zaãne systém vypoãítávat trasu.
Bod navíc: Bûhem a po vypoãítávání trasy se do pamûti navigaãního
systému zanese celá trasa. Takto máte moÏnost vyjmout po ukonãení
stahování dat z pfiístroje navigaãní CD a nechat v nûm pfiehrávat zvukové
CD.
Pokud se vozidlo nachází na digitalizované ulici/silnici, probíhá po ukonãení
vypoãítává trasy navádûní k cíli prostfiednictvím akustick˘ch a optick˘ch navigaãních pokynÛ.
POZOR
TMC
FM1
Upozornûní: V tûchto pfiípadech se bûhem navádûní k cíli zobrazí
na displeji symbol vûtrné rÛÏice:
Vozidlo se nachází na ulici/silnici, která není digitalizovaná.
I TE SE
LASKAVî
DOPRAVNÅMI
P EDPISY
TMC
NAV
NDR 2
VYPO ÅTÄVÄ
SE TRASA
NAV
TravelPilot E1/E2 nemÛÏe vypoãítat trasu vedoucí ke zvolenému
cílovému bodu.
Opustili jste oblast resp. koridor, kter˘ se nachází na va‰em
navigaãním CD.
FM1
V tûchto pfiípadech se fiiìte symbolem vûtrné rÛÏice. Jakmile se
dostanete na digitalizovanou ulici/silnici, zaãne systém vydávat
akustické a optické navigaãní pokyny.
TMC
NDR 2
NAV
40
Bod navíc: Pokud sjedete z doporuãené trasy, vypoãítá systém automaticky
podle aktuální polohy vozidla novou trasu k zadanému cílovému bodu.
Pfiípadnû vás mÛÏe vyzvat, abyste do pfiístroje vloÏili navigaãní CD.
Navigaãní pokyny
Ve stfiední ãásti displeje se zobrazují optické navigaãní pokyny.
Pokud jedete rovnû, zobrazí se na displeji pod navigaãními pokyny jméno ulice/
název silnice, po které právû jedete. Vpravo nahofie se zobrazí aktuální
vzdálenost od cílového bodu a vlevo nahofie pravdûpodobná doba pfiíjezdu.
FM1
19 16
TMC
Pfii zobrazení pokynÛ k odboãení vidíte vpravo vedle tohoto navigaãího pokynu
ukazatel, kter˘ vás symbolicky informuje o vzdálenosti k nejbliωímu rozhodujícímu bodu (napfi. kfiiÏovatce) a nad symbolem k odboãení se zobrazí pokud je v systému k dispozici - název silnice/jméno ulice, do které máte odboãit.
Nad navigaãními pokyny se zobrazí aktuální zdroj zvuku. V reÏimu rádia je to
ukazatel názvu stanice resp. kmitoãet, na kterém vysílá, v reÏimu mûniãe CD
ukazatel skladby resp. ãísla CD.
Bod navíc: ·est tlaãítek 1 - 6 > a tlaãítko 7 a tlaãítko 8 mají bûhem
aktivního navádûní k cíli stejnou funkci jako v základní nabídce právû
aktivního zdroje zvuku. To znamená, Ïe mÛÏete kdykoliv vyvolat
nejdÛleÏitûj‰í základní funkce aktivního zdroje zvuku, aniÏ byste museli
navádûní k cíli opustit.
Kromû toho vás TravelPilot naviguje pomocí mluven˘ch navigaãních pokynÛ
a vãas vám oznámí místo, kde máte odboãit. PrÛbûh trasy je vám pfiitom
oznamován prostfiednictvím názvÛ silnic (silnice 1. tfiídy a dálnice). Pokud si to
pfiejete, mÛÏete mluvené v˘stupy zcela vypnout (viz. „Nastavení hlasov˘ch
v˘stupÛ“ v kapitole „Nastavení hodnot základních funkcí“). U TravelPilota E2
si místo toho mÛÏete nechat oznamovat podrobné informace o pfiípadn˘ch
dopravních zácpách (viz. „Nastavení typu hlasov˘ch v˘stupÛ“ v kapitole
„Nastavení hodnot základních funkcí“).
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
NDR 2
NAV
19 16
MùNIâ CD
NAV
B1, KAISER
STRASSE
CD1
TMC
26km
B6, WESTSC
HNELLWEG
FM1
TMC
NDR 2
=02/12
26km
B6, WESTSC
HNELLWEG
NASTAVENÍ FUNKCÍ
NAV
DODATEK
41
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
Zmûna zdroje zvuku
Bûhem navádûní k cíli mÛÏete kdykoliv zmûnit zdroj zvuku.
1
Stisknûte bûhem aktivního navádûní k cíli tlaãítko FM•AM 4 nebo tlaãítko
CD•C 5, abyste mohli pfiepínat mezi rádiem a mûniãem CD.
✔ Na displeji se zobrazí základní nabídka zvoleného zdroje zvuku. Provoz
mûniãe CD je moÏn˘ pouze tehdy, kdyÏ je mûniã CD pfiipojen a pfiipraven
k provozu.
Pokud se chcete vrátit zpût k navádûní k cíli,
2
stisknûte tlaãítko NAV 1.
Pfieru‰ení navádûní k cíli
NAVI
Abyste pfieru‰ili aktivní navádûní k cíli,
1
stisknûte tlaãítko ESC =.
✔ Na displeji se zobrazí uji‰Èovací otázka.
Pokud si opravdu pfiejete navádûní k cíli pfieru‰it,
2
stisknûte tlaãítko OK ;, nebo
Pokud si nepfiejete navádûní k cíli pfieru‰it,
2
stisknûte opût tlaãítko ESC =.
Upozornûní: Po pfieru‰ení navádûní k cíli zÛstanou data pro aktuální
koridor uloÏena v pamûti. Z tohoto dÛvodu je moÏné opût aktivovat
navádûní k naposledy zadanému cílovému bodu, aniÏ byste museli
do pfiístroje vloÏit navigaãní CD-ROM. Pfii zadání nového cílového
bodu budete také vyzváni, abyste do pfiístroje vloÏili navigaãní CDROM.
TMC
NAVÄDëNÅ
K C~LI
P ERUsIT?
NAV
42
Dynamické navádûní k cíli
Bûhem dynamického navádûní k cíli vyhodnocuje navigaãní systém TravelPilot
E1/E2 digitální hlá‰ení o dopravní situaci a pfiizpÛsobuje podle nich plánovanou
trasu. Dopravní hlá‰ení jsou pfiijímána tzv. TMC stanicemi (Traffic Message
Channel). To jsou stanice RDS, které vysílají své dopravní informace také
digitálnû. Pokud je jiÏ vyladûna stanice TMC, zobrazí se na displeji symbol
TMC.
NAVI
TMC
DOP. ZÄCPA
VOLBA TRAS
NAV
Pokud chcete, aby probíhalo jiÏ aktivní navádûní k cíli dynamicky,
1
drÏte bûhem navádûní k cíli tlaãítko NAV 1 stisknuté na dobu del‰í neÏ
2 vtefiiny.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro volbu.
2
Oznaãte a potvrìte poloÏku VOLBA TRASy.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro volbu prÛbûhu trasy.
3
VOLBA =RASX
TMC
Oznaãte a potvrìte typ prÛbûhu trasy DYNAMick˘.
✔ Tento prÛbûh trasy je aktivovan˘, jakmile se za touto poloÏkou zobrazí
pln˘ ãtverec.
Upozornûní: Pokud zvolíte dynamické navádûní k cílovému bodu,
mÛÏete navíc volit mezi rychlou, krátkou nebo optimálnû vypoãítanou trasou.
4
FM1
19 16
Stisknûte tlaãítko OK ; na dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny a potom tlaãítko
ESC =, nebo stisknûte dvakrát tlaãítko ESC =.
✔ Trasa se znovu vypoãítá a na displeji se zobrazí ukazatel navádûní
k cíli. Navíc se objeví zarámovan˘ symbol TMC.
DYNAM.
o
RYCHLÄ
o
KRÄTKÄ
OPTIMÄLNÅ
TMC
NAV
NDR 2
26km
B6, WESTSC
HNELLWEG
NAV
Upozornûní: Pokud se v systému nenachází Ïádné navigaãní CDROM, vyzve vás systém, abyste ho do pfiístroje vloÏili. Pro dynamické navádûní k cíli musí b˘t bûhem navádûní k cíli vyladûna
stanice TMC. Pokud není vyladûna Ïádná TMC stanice, bliká na
displeji symbol TMC.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
43
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Nov˘ v˘poãet trasy
Pokud obdrÏí TravelPilot E1/E2 prostfiednictvím TMC dopravní hlá‰ení, které
je relevantní pro v˘poãet trasy, zaãne trasu automaticky okamÏitû znovu
vypoãítávat. Na novû probíhající propoãet trasy vás upozorní hlasov˘ v˘stup.
Bod navíc: Pokud je u hlá‰ení dopravních informací aktivován v˘stup
hlasov˘ch informací (viz „Nastavení typu hlasov˘ch v˘stupÛ“ v kapitole
„Nastavení hodnot základních funkcí“), vydává TravelPilot E2 podrobné
mluvené informace o pfiípadn˘ch dopravních zácpách (pokud se toto hlá‰ení
t˘ká aktuální trasy).
Zda TravelPilot E1/E2 skuteãnû vypoãítá objíÏìku nebo ne, závisí na
informacích, které byly vysílány prostfiednictvím TMC. Pokud vás systém vede
i pfies nové vypoãítání trasy místem dopravních problémÛ, obdrÏíte akustické
upozornûní, Ïe se na této trase nachází dopravní zácpa.
Upozornûní: Pokud se v systému nenachází Ïádné navigaãní CDROM, vyzve vás systém, abyste ho do pfiístroje vloÏili.
Automatické vyladûní stanic TMC
Pokud je zapnuto automatické ladûní TMC, nastaví se automaticky stanice
s TMC, pokud jste zvolili u prÛbûhu trasy poloÏku DYNAMick˘ a pfiedtím nebyla
Ïádná stanice s TMC vyladûna.
Upozornûní: Ladûní TMC mÛÏe trvat dlouho, protoÏe automatické
ladûní prochází pfii hledání cel˘m kmitoãtov˘m pásmem. Bûhem
tohoto ladûní není moÏné poslouchat rádio.
Pokud si pfiejete aktivovat automatické ladûní TMC:
1
Stisknûte tlaãítko MENU ?.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
2
Oznaãte a potvrìte poloÏku RADIO.
✔ Na displeji se zobrazí v˘bûrová nabídka.
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
44
3
Oznaãte a potvrìte poloÏku TMC AUTO.
4
Zvolte poloÏku ZAPNUTO und stisknûte tlaãítko OK ;.
5
Stisknûte dvakrát tlaãítko ESC =, abyste se opût dostali do modu navigace.
radio
TMC
Ruãní ladûní vysílaãÛ TMC
TMC AUTO
LADîNÅ
NAV
Pfiejete-li si vyladit stanici TMC ruãnû,
1
stisknûte tlaãítko
7 nebo tlaãítko
8.
✔ Vyladí se nejbliωí dostupná stanice. Pokud se jedná o stanici s TMC, zobrazí
se na displeji symbol TMC. V opaãném pfiípadû pokraãujte dále v ladûní.
âtení zpráv TMC
TravelPilot E1/E2 vám nabízí moÏnost si nechat na displeji zobrazit dopravní
informace, které byly pfiijaty prostfiednictvím kanálu TMC (Traffic Message
Channel).
1
Tisknûte tlaãítko TRAF @ na dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
✔ Na displeji se zobrazí zprávy TMC sefiazené podle ãísel ulic. Pokud se
v pamûti nenacházejí Ïádné zprávy, zobrazí se na displeji odpovídající
upozornûní.
2
Otoãte hlavním knoflíkem :, abyste mohli listovat seznamem hlá‰ení, která
jsou v pamûti.
=MC aU=O
TMC
<.
1
stisknûte tlaãítko
Otáãejte hlavním knoflíkem :, abyste mohli hlá‰ení prolistovat.
3
Stisknûte tlaãítko ESC =, abyste pfie‰li zase do seznamu.
Upozornûní: Aby systém pouÏíval pouze data, která jsou pro
momentální polohu vozidla relevantní, zpracovává funkce TMC
pouze ta hlá‰ení TMC, která se vztahují k okolí vozidla do
vzdálenosti 100 km.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
NAV
=MC
TMC
Pokud je nûkteré hlá‰ení del‰í, neÏ mÛÏe displej naráz zobrazit,
2
ZAPNUTO
VYPNUTO
A7 Hamburg
smerem Han
nover mezi
DP Schwarm
=MC
TMC
MùNIâ CD
1/2
1/2
DP Schwarm
stedt a DP
Berkhof 3
km zacpa
NASTAVENÍ FUNKCÍ
NAV
NAV
DODATEK
45
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
ObjíÏìka zácpy bûhem navádûní k cíli
Navigaãní zafiízení TravelPilot E1/E2 vám nabízí vedle automatického objetí
dopravní zácpy s pomocí dynamického navádûní k cíli také moÏnost, abyste
bûhem aktivního navádûní k cíli vlastnoruãnû zadali údaje o dopravní zácpû a
uzavfieli silniãní úseky.
DODATEK
NAVI
TMC
DOP. ZÄCPA
VOLBA TRAS
NAV
Pokud chcete opustit objíÏìku dopravní zácpy, vypoãítanou navigaãním
systémem, postupujte tímto zpÛsobem:
1
Tisknûte tlaãítko NAV 1 na dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro volbu.
2
Oznaãte a potvrìte poloÏku DOPravní ZÁCPA.
DOP> ZACPA
✔ Na displeji se zobrazí nabídka dopravní zácpy.
3
Otoãte hlavním knoflíkem :, abyste nastavili vzdálenost od polohy va‰eho
vozidla ke konci zácpy.
4
Stisknûte tlaãítko OK ;.
5
Stisknûte tlaãítko ESC =.
TMC
TRASA
6,38 km
NAV
✔ Na displeji se opût otevfie ukazatel navádûní k cíli a trasa se novû vypoãítá.
Upozornûní: Pokud se v systému nenachází Ïádné navigaãní CDROM, vyzve vás systém, abyste ho do pfiístroje vloÏili.
Zru‰ení objíÏìky zácpy
1
Tisknûte tlaãítko NAV 1 po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
DOP> ZACPA
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro volbu.
2
Oznaãte a potvrìte poloÏku DOPravní ZÁCPA.
✔ Na displeji se zobrazí otázka.
3
Pokud si pfiejete zru‰it funkci objetí dopravní zácpy, stisknûte tlaãítko
OK ;.
4
Stisknûte tlaãítko ESC =.
TMC
ZRUsIT
ZÄCPU?
NAV
46
✔ Na displeji se opût otevfie ukazatel navádûní k cíli a trasa se novû vypoãítá.
Urãení prÛbûhu trasy
Kdykoliv, také bûhem aktivního navádûní k cíli, máte moÏnost pfiizpÛsobit trasu
va‰im poÏadavkÛm.
Na v˘bûr máte tyto parametry:
●
DYNAM.: dynamické navádûní k cíli s TMC.
●
RYCHLÁ: ãasovû optimalizované vypoãítávání trasy.
●
KRÁTKÁ: trasovû optimalizované vypoãítávání trasy.
●
OPTIMÁLNÍ: ãasovû a trasovû optimalizované vypoãítávání trasy.
Bod navíc: U typu prÛbûhu trasy OPTIMÁLNÍ se vypoãítává trasa na základû
stálého pomûru ãasovû a trasovû optimalizovaného vypoãítávání trasy. To
je srovnatelné s trasou fiidiãe, kter˘ se v daném místû dobfie vyzná.
U TravelPilota E2 mÛÏete kromû toho optimální trasu (pomûr mezi rychlou
trasou a krátkou trasou) sami konfigurovat. Bliωí informace k tomuto tématu
naleznete v ãásti „Nastavení optimální trasy“ v kapitole „Nastavení hodnot
základních funkcí“).
●
DÁLNICE: U tohoto bodu mÛÏete nastavit, zda vás má systém vést pfii
navádûní k cíli po dálnicích nebo je vynechat.
●
M¯TO: U tohoto bodu mÛÏete nastavit, zda vás má systém vést pfii navádûní
k cíli také po platn˘ch silnicích nebo je vynechat.
●
TRAJEKT: U tohoto bodu mÛÏete nastavit, zda vás má systém vést pfii
navádûní k cíli i cestami s trajekty nebo je vynechat.
Upozornûní: Pokud deaktivujete napfi. poloÏku Dálnice a skuteãnost,
Ïe se navigace vyhne dálnici, by znamenala velkou zajíÏìku, zahrne
TravelPilot E1/E2 do propoãtu trasy také dálnici. To samé platí také
pro trajekty a platné silnice.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
47
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
Abyste stanovili prÛbûh trasy,
1
Oznaãte a potvrìte poloÏku VOLBA TRASy.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení prÛbûhu trasy.
3
Zvolte prÛbûh trasy, kter˘ si pfiejete zmûnit.
4
Pfiejete-li si zmûnit nastavené moÏnosti, stisknûte tlaãítko OK ;.
✔ Zvolen˘ prÛbûh trasy je aktivován, kdyÏ se za ním na displeji zobrazí
vyplnûné koleãko/vyplnûn˘ ãtverec.
Upozornûní: Typy prÛbûhu trasy RYCHLÁ, KRÁTKÁ a OPTIMÁLNÍ
se navzájem vyluãují. Pokud aktivujete jednu z tûchto moÏností,
deaktivují se obû dvû ostatní.
Pfiejete-li si nabídku opustit,
1
DODATEK
NAVI
drÏte tlaãítko NAV 1 stisknuté po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro volbu.
2
NASTAVENÍ FUNKCÍ
TMC
DOP. ZÄCPA
VOLBA TRAS
NAV
VOLBA =RASX
TMC
stisknûte dvakrát tlaãítko ESC =.
DYNAM.
o
RYCHLÄ
o
KRÄTKÄ
OPTIMÄLNÅ
NAV
✔ Pokud není aktivováno navádûní k cíli, zobrazí se na displeji zdroj zvuku.
Pfii aktivním navádûní k cíli pfiejde systém k ukazateli navádûní k cíli a
trasa se znovu propoãítá.
Upozornûní: Nastavené podmínky prÛbûhu trasy zÛstanou v platnosti po celou dobu aÏ k jejich dal‰í zmûnû.
VOLBA =RASX
TMC
DÄLNICE
M TO
TRAJEKT
NAV
48
Zobrazení pfiehledu trasov˘ch bodÛ
0/286 KM
Na displeji si mÛÏete nechat zobrazit jednotlivé body trasy, kterou systém
propoãítal. Pfiehled trasov˘ch bodÛ se bûhem jízdy stále aktualizuje. Na displeji
se zobrazují úseky trasy, které máte je‰tû projet.
1
Stisknûte bûhem navádûní k cíli na dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny tlaãítko
<.
TMC
6OO m
B1, KAISER
STRASSE
NAV
✔ Na displeji se zobrazí pfiehled propoãítané trasy.
2
Otáãením hlavního knoflíku : mÛÏete v tomto seznamu listovat.
Pfiejete-li si seznam opustit,
1
stisknûte tlaãítko ESC =.
✔ Na displeji se otevfie ukazatel navádûní k cíli.
Dopravní hlá‰ení bûhem navádûní k cíli
Bûhem navádûní k cíli mÛÏete pohotovost k pfiíjmu dopravního hlá‰ení buì
zapnout nebo vypnout.
1
Stisknûte tlaãítko TRAF @.
✔ Funkce TA se aktivuje resp. deaktivuje. Pokud jste funkci TA aktivovali,
zobrazí se na displeji symbol
.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
FM1
19 16
TMC
MùNIâ CD
NDR 2
26km
B6, WESTSC
HNELLWEG
NASTAVENÍ FUNKCÍ
NAV
DODATEK
49
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
ReÏim rádia
Tento TravelPilot E1/E2 je vybaven pfiíjmem rozhlasov˘ch stanic s RDS. Radio
Data System je servis rozhlasov˘ch stanic, které vysílají signál, kter˘ dodateãnû
k bûÏnému programu obsahuje i dal‰í informace jako je napfi. název stanice.
Jakmile je rozpoznána nûjaká stanice, zobrazí se na displeji její název.
Komfortní funkce RDS (AF, REG)
Komfortní funkce RDS - AF (alternativní frekvence, tedy kmitoãet) a REG
(Regionál) roz‰ifiují spektrum moÏností va‰eho TravelPilota E1/E2.
●
AF: Je-li aktivována komfortní funkce RDS „alternativní kmitoãet“, vylaìuje
pfiístroj automaticky kmitoãty nastavené stanice, na kter˘ch je její pfiíjem
nejlep‰í.
●
REG: Nûkteré vysílací stanice rozdûlují v urãitou dobu své vysílání na
regionální programy s rozdíln˘m obsahem. Funkce zabraÀuje tomu, aby
se pfiístroj vyladil na alternativní kmitoãet s jin˘m programem.
Upozornûní: Funkce RDS a REG musí b˘t v nabídce samostatnû
aktivovány/deaktivovány.
radio
TMC
Zapnutí resp. vypnutí RDS funkce AF
1
RDS
NÄZEV RDS
REGIONÄLNÅ
HICUT
NAV
Stisknûte tlaãítko MENU ?.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
2
rdS
Oznaãte a potvrìte poloÏku RADIO.
✔ Na displeji se zobrazí v˘bûrová nabídka.
3
Oznaãte a potvrìte poloÏku RDS.
4
Zvolte ZAPNUTO nebo VYPNUTO, abyste zapnuli resp. vypnuli funkci AF.
5
Stisknûte tlaãítko OK ; nebo tlaãítko ESC =, abyste nastavenou moÏnost
potvrdili.
TMC
ZAPNUTO
VYPNUTO
NAV
50
✔ Na displeji se opût zobrazí v˘bûrová nabídka.
6
Stisknûte dvakrát tlaãítko ESC =, abyste v˘bûrovou nabídku opustili.
Zapnutí resp. vypnutí RDS funkce REG
1
Stisknûte tlaãítko MENU ?.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
2
Oznaãte a potvrìte poloÏku RADIO.
✔ Na displeji se zobrazí v˘bûrová nabídka.
region
3
Oznaãte a potvrìte poloÏku REGIONÁLNÍ.
4
Zvolte ZAPNUTO nebo VYPNUTO, abyste zapnuli nebo vypnuli funkci
regionálního vysílání.
5
Stisknûte tlaãítko OK ; nebo tlaãítko ESC =, abyste nastavenou moÏnost
potvrdili.
TMC
ZAPNUTO
VYPNUTO
NAV
✔ Na displeji se opût zobrazí v˘bûrová nabídka.
6
Stisknûte dvakrát tlaãítko ESC =, abyste v˘bûrovou nabídku opustili.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
51
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Zapnutí rádia
Pfiejete-li si rádio zapnout,
1
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
FM1
stisknûte krátce tlaãítko FM•AM 4.
✔ Zaãne se pfiehrávat stanice, která byla naposledy vyladûna.
TMC
Vlnové pásmo / volba pamûÈové roviny
DODATEK
NDR 2
NDR2
NJOY
RAD2
ffn
Ante
JUMP
NAV
S tímto pfiístrojem mÛÏete vyladit stanice vlnov˘ch pásem VKV (FM) a SV
(MW) nebo DV (LW). Pro vlnové pásmo FM máte k dispozici tfii pamûÈové
roviny a pro vlnové pásma MW a LW po jedné pamûÈové rovinû. Na kaÏdé
rovinû mÛÏete zanést do pamûti ‰est stanic.
Pfiejete-li si mezi jednotliv˘mi pamûÈov˘mi rovinami resp. vlnov˘mi pásmy
pfiepínat,
1
stisknûte tlaãítko FM•AM 4 tak ãasto, aÏ se na displeji zobrazí Ïádané
vlnové pásmo resp. Ïádaná pamûÈová rovina, nebo
1
stisknûte tlaãítko OK ;.
ROVINA PAM
✔ Na displeji se zobrazí pfiehled vlnov˘ch pásem / pamûÈov˘ch rovin.
2
Oznaãte zvolené vlnové pásmo resp. zvolenou pamûÈovou rovinu a stisknûte
tlaãítko OK ;.
✔ Na displeji se zobrazí zvolené vlnové pásmo resp. zvolená pamûÈová rovina
a ozve se naposledy vyladûná stanice.
TMC
FM1
FM2
FMT
MW
NAV
52
Vyladûní stanice
U tohoto pfiístroje máte nûkolik moÏností, jak stanice vyladit.
Automatické ladûní stanic
1
Stisknûte tlaãítko
7 nebo tlaãítko
8.
✔ Vyladí se nejbliωí dostupná stanice.
Upozornûní: Citlivost automatického ladûní mÛÏete individuálnû
nastavit. Bliωí informace k tomuto tématu naleznete v ãásti
„Nastavení funkcí rádia“ v kapitole „Nastavení hodnot základních
funkcí“.
Ruãní ladûní stanic
Stanice mÛÏete u tohoto pfiístroje ladit také vlastnoruãnû.
1
Otoãte hlavním knoflíkem :, nebo
1
drÏte tlaãítko
2 vtefiiny.
7 nebo tlaãítko
8 stisknuté na dobu del‰í neÏ
✔ Kmitoãet se mûní po jednotliv˘ch krocích.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
53
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
UloÏení stanic do pamûti
Ruãní uloÏení stanic do pamûti
1
Zvolte Ïádanou pamûÈovou rovinu FM1, FM2, FMT nebo jedno z vlnov˘ch
pásem SV nebo DV (AM).
2
Vylaìte hledanou stanici.
3
Tisknûte numerické tlaãítko 1 - 6 >, pod kter˘m má b˘t stanice uloÏenu,
po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
✔ Na displeji se vedle odpovídajícího numerického tlaãítka zobrazí název
stanice, kterou ukládáte do pamûti, resp. její kmitoãet.
Upozornûní: V závislosti na délce názvu stanice se mÛÏe stát, Ïe
se zobrazí pouze jeho zkratka.
Automatické ukládání stanic do pamûti (Travelstore)
U tohoto zafiízení lze automaticky uloÏit do pamûti ‰est nejsilnûj‰ích stanic
regionu (pouze FM). Stanice se ukládají do pamûti v rovinû TMC.
Upozornûní: Stanice, které jiÏ byly v této rovinû uloÏeny, se pfiitom
vymaÏou.
1
Tisknûte tlaãítko FM•AM 4 po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
✔ Stanice se zaãnou ukládat do pamûti. Na displeji se zobrazí T-STORE.
KaÏdá stanice, která se ukádá do pamûti, se na dobu asi 3 vtefiin ozve.
Poté, co byl tento proces ukonãen, zapne se stanice, která je uloÏena na
pamûÈovém místû 1 v rovinû FMT.
Nastavení stanic uloÏen˘ch v pamûti
1
Zvolte pamûÈovou rovinu resp. vlnové pásmo.
2
Stisknûte numerické tlaãítko 1 - 6 >, které je pfiifiazeno k hledané stanici.
FM= =-S=ORE
NDR2
NJOY
RAD2
ffn
Ante
JUMP
NAV
54
Pfiehrání ukázek dostupn˘ch stanic (SCAN)
S pomocí funkce Scan si mÛÏete nechat pfiehrát ukázky v‰ech stanic. Tyto
ukázky trvají vÏdy 10 vtefiin.
FM1
Zapnutí funkce SCAN
1
Tisknûte tlaãítko OK ; po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
NDR2
NJOY
RAD2
✔ Funkce SCAN se zapne. Na displeji se krátce zobrazí SCAN, pak se zobrazí
název právû pfiehrávané stanice resp. její kmitoãet.
Ukonãení SCAN, pokraãování v poslechu stanice
1
SCAN
ffn
Ante
JUMP
NAV
Stisknûte tlaãítko ESC =.
✔ Funkce SCAN se ukonãí, naposledy vyladûná stanice zÛstane nastavena.
Dopravní informace
Va‰e zafiízení je vybaveno pfiijímaãem RDS-EON, coÏ znamená Enhanced
Other Network.
V pfiípadû pfiíchozího dopravního hlá‰ení (TA) pfiepne rádio automaticky v rámci
jednoho fietûzce stanic ze stanice, která dopravní hlá‰ení nevysílá, na stanici
s odpovídajícím dopravním hlá‰ením.
Po skonãení dopravního hlá‰ení se pfiístroj opût pfiepne na program, kter˘ jste
pÛvodnû poslouchali.
Upozornûní: Hlasitost dopravních hlá‰ení mÛÏete nastavit. Bliωí
informace k tomuto tématu naleznete v ãásti „Nastavení hlasitosti
zvuku pfii zapnutí pfiístroje, hlasitosti navigace, dopravního hlá‰ení,
telefonu a GALA“ v kapitole „Nastavení hodnot základních funkcí“.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
55
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Vypnutí resp. zapnutí pfiednosti dopravního hlá‰ení
1
Stisknûte tlaãítko TRAF @.
MùNIâ CD
FM1
✔ Pfiednost dopravního hlá‰ení je zapnuta, pokud se na displeji rozsvítí
symbol .
Upozornûní: KdyÏ opustíte rozsah pfiíjmu stanice s dopravním
hlá‰ením nebo kdyÏ pfiepnete ze stanice s dopravním hlá‰ením na
stanici bez dopravních informací, bliká na displeji symbol
a
zapne se samoãinnû automatické ladûní.
Pfieru‰ení pfiijímaného dopravního hlá‰ení
Pokud nechcete právû vysílané dopravní hlá‰ení poslouchat, mÛÏete ho
pfieru‰it.
1
Stisknûte bûhem vysílání dopravního hlá‰ení tlaãítko TRAF @.
✔ Právû vysílané hlá‰ení se vypne. Pfiednost dopravního hlá‰ení zÛstane
ale nadále aktivována.
NASTAVENÍ FUNKCÍ
TMC
DODATEK
NDR 2
NDR2
NJOY
RAD2
ffn
Ante
JUMP
NAV
56
ReÏim CD
V interním una‰eãi CD v zafiízení TravePilot E1/E2 mÛÏete pfiehrávat bûÏná
zvuková CD s prÛmûrem 12 cm.
CD-R („vypalovaná“ CD) mohou b˘t bûÏnû také pfiehrávána. Vzhledem
k rozdílné kvalitû CD nemÛÏe Blaupunkt pfievzít záruku za neru‰en˘ provoz.
Pro neru‰ené fungování pfiehrávaãe pouÏívejte pouze CD s logem kompaktních
diskÛ. CD, která jsou chránûna pfied kopírováním, mohou vést k tûÏkostem pfii
pfiehrávání. Blaupunkt nemÛÏe zaruãit neru‰en˘ provoz CD, která jsou
chránûna pfied kopírováním!
Nebezpeãí zniãení una‰eãe CD! CD s prÛmûrem o 8 cm a
tvarovaná CD (Shape CD) nejsou vhodná k pfiehrávání. Za
po‰kození una‰eãe CD v dÛsledku pfiehrávání nevhodn˘ch diskÛ
nepfiebíráme Ïádnou zodpovûdnost.
Interní hnací mechanismus je laserov˘ v˘robek 1. tfiídy
s viditeln˘m/neviditeln˘m proudem laserov˘ch paprskÛ, kter˘ mÛÏe
vyzafiovat pro ãlovûka nebezpeãné radiaãní dávky. S una‰eãem
CD se smí zacházet pouze podle uveden˘ch pokynÛ. Nikdy
neotevírejte kryt pfiístroje a nepokou‰ejte se na nûm sami provádût
opravy. Pfienechejte opravu zafiízení odbornému personálu.
Bûhem pfiehrávky CD se zobrazí v horním fiádku displeje CD, pod ním aktuální
skladba nebo doba pfiehrávky.
CD
TMC
STOPA 7
3:24
Zapnutí pfiehrávání CD
Pfiehrávka CD se zapne automaticky, jakmile zasunete do pfiístroje zvukové
CD.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
57
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
VloÏení CD do pfiístroje
9, abyste otevfieli obsluÏn˘ panel.
1
Stisknûte tlaãítko
2
CD, které se pfiípadnû v pfiístroji nachází, se automaticky vysune.
3
ZasuÀte CD opatrnû do zásuvky pfiístroje poti‰tûnou stranou smûrem
nahoru. ZasuÀte ho tak daleko, aÏ ucítíte odpor. Od tohoto okamÏiku je CD
automaticky do pfiístroje vtahováno samotn˘m mechanismem.
✔ Pfiehrávka CD zaãne automaticky po pfiekontrolování CD. Na displeji se
zobrazí základní nabídka CD.
Upozornûní: Pfiístroj si také zapamatuje název naposledy poslouchaného zvukového CD resp. MP3 a poté, co jste CD do pfiístroje
opût vloÏili, zaãne ho pfiehrávat v místû, ve kterém byla pfiehrávka
pfieru‰ena. To je velice v˘hodné v pfiípadû krátkého pfieru‰ení
pfiehrávky, protoÏe bylo nutno do pfiístroje vloÏit navigaãní CD.
Zapnutí pfiehrávání interního CD (není pfiipojen Ïádn˘ mûniã CD)
CD
Pokud se v zafiízení nachází zvukové CD a pfiitom není pfiipojen Ïádn˘ mûniã CD,
1
stisknûte tlaãítko CD•C 5.
✔ Pfiístroj se pfiepne do základní nabídky CD a pokraãuje v pfiehrávce CD,
Pokud se v zafiízení nenachází Ïádné CD, usly‰íte varovn˘ tón.
Zapnutí pfiehrávání interního CD (mûniã CD je pfiipojen)
Pokud se v interním hnacím mechanismu nachází CD a pfiitom je pfiipojen mûniã
CD, pfiepne se pfiístroj po stisknutí tlaãítka CD•C 5 do základní nabídky CD.
Zaãne se pfiehrávat CD (CD nebo mûniã CD), které se pfiehrávalo naposledy.
KdyÏ se pfiehrálo naposledy poslouchané CD v mûniãi CD, zobrazí se na displeji
základní nabídka mûniãe CD.
Pfiejete-li si zapnout CD v palubním pfiístroji,
1
stisknûte opût tlaãítko CD•C 5.
✔ Pfiehrávka CD se zapne.
TMC
STOPA 7
3:24
DODATEK
58
Volba skladby
Bûhem pfiehrávky CD mÛÏete zvolit pfiímo jednu skladbu. Pro volbu skladby
smûrem dopfiedu
1
stisknûte tlaãítko
8.
8 první
✔ KdyÏ dojdete k poslední skladbû, zvolí se po stisknutí tlaãítka
skladba tohoto CD.
Pfiejete-li si nechat zopakovat aktuální skladbu nebo chcete-li zvolit pfiedcházející skladbu,
1
stisknûte tlaãítko
7.
✔ Pfii pfiehrávání první skladby na CD se zaãne pfii stisknutí tlaãítka
pfiehrávat poslední skladba.
7
Rychlé ladûní skladeb
Pfiejete-li si bûhem pfiehrávání jedné skladby nechat krátce pfiehrát urãitou
pasáÏ, mÛÏete to udûlat zapnutím funkce rychlého ladûní.
1
DrÏte bûhem pfiehrávky stisknuté tlaãítko
7 nebo tlaãítko
8.
✔ Skladba se navrátí sly‰itelnû zrychlenû smûrem dopfiedu nebo dozadu.
Pfiehrávání v nahodilém pofiadí (MIX)
mix CD
Skladby jednoho CD si mÛÏete nechat pfiehrát v nahodilém pofiadí.
1
Stisknûte numerické tlaãítko 2 MIX >.
✔ Skladby na CD se zaãnou vybírat a pfiehrávat v nahodilém pofiadí.
TMC
Pfiejete-li si funkci MIX ukonãit,
1
STOPA 2
2:33
stisknûte opût tlaãítko 2 MIX >. Pfii aktivování funkce SCAN se funkce
MIX automaticky vypne.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
59
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Pfiehrání ukázek v‰ech skladeb jednoho CD (SCAN)
Pokud si pfiejete si nechat pfiehrát ukázky v‰ech skladeb na jednom CD,
postupujte tímto zpÛsobem:
1
tisknûte tlaãítko OK ; po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
✔ V‰echny skladby na CD se ve vzestupném pofiadí krátce pfiehrají. Doba
pfiehrávky trvá vÏdy 10 vtefiin.
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
ZAS> scan
TMC
CD O2
STOPA 6
O:O8
Pfiejete-li si funkci SCAN ukonãit,
1
stisknûte tlaãítko ESC =. Funkce SCAN se pfii aktivování funkce MIX
automaticky vypne.
Opakování skladby (REPEAT)
Pfiejete-li si zopakovat pfiehrávku nûjaké skladby, aktivujte funkci opakování
Repeat. Postupujte pfiitom tímto zpÛsobem:
1
Zvolte urãitou skladbu,
2
stisknûte tlaãítko 5 RPT >.
RP= S=OPA
TMC
STOPA 2
2:33
✔ Skladba se aÏ do vypnutí funkce Repeat opakuje.
Pfiejete-li si funkci Repeat vypnout,
1
stisknûte opût tlaãítko 5 RPT >.
Dopravní hlá‰ení bûhem pfiehrávky CD
CD
Pro zapnutí resp. vypnutí pfiipravenosti pro dopravní vysílání (viz ãást „Dopravní
informace“ v kapitole „ReÏim rádia“) bûhem pfiehrávky CD
1
stisknûte tlaãítko TRAF @.
✔ Pokud je pfiipravenost k pfiíjmu dopravního hlá‰ení aktivována, zobrazí se
na displeji symbol
.
TMC
STOPA 7
3:24
NAV
60
ReÏim MP3 (pouze TravelPilot E2)
TravelPilot E2 je také pfiizpÛsoben k pfiehrávání CD-R a CD-RW s pomocí
hudebních souborÛ MP3.
MP3 je metoda komprimace zvukového signálu audio CD, která byla vyvinuta
ve Fraunhoferovû institutu. Toto komprimování umoÏÀuje zhu‰tûní mnoÏství
dat na asi 10% jejich pÛvodního objemu, aniÏ by do‰lo ke sly‰itelnému sníÏení
kvality (pfii bitrate, tedy ‰ífii bitového toku, asi 128 kbit/s). Pokud se kódování
zvukov˘ch dat z CD do MP3 provádí s niωím bitrate, mohou se vytvofiit men‰í
soubory, ale potom to jde jiÏ na úkor kvality.
Pfiíprava MP3/CD
Kombinace vypalovaãky na CD, vypalovacího softwaru a prázdn˘ch
kompaktních diskÛ mÛÏe vést k problémÛm pfii pfiehrávání CD. Pokud dojde
k problémÛm s CD, které jste sami vypalovali, mûli byste zvolit u typu prázdného
CD jiného v˘robce nebo vybrat jinou barvu. Abyste zabránili problémÛm pfii
pfiehrávání CD, nemûli byste CD vypalovat vût‰í rychlostí neÏ 16x.
Formát CD musí b˘t ISO 9660 Level 1 resp. Level 2 nebo Joliet. V‰echny
ostatní formáty nelze spolehlivû pfiehrávat.
Na jedno MP3/CD mÛÏete uloÏit maximálnû 255 sloÏek. Tyto sloÏky mohou
b˘t tímto pfiístrojem jednotlivû zvoleny.
V kaÏdé sloÏce mÛÏe b˘t uloÏeno max. 255 skadeb.
Na poãítaãi mÛÏete dát kaÏdé sloÏce nûjak˘ název. Název sloÏky si mÛÏete
nechat zobrazit na displeji pfiehrávaãe, pokud nemáte k dispozici Ïádné ID
tagy. Pojmenování sloÏek a skladeb/souborÛ proveìte v souladu s va‰ím
vypalovacím softwarem. Pokyny, jak postupovat, naleznete v návodu k va‰emu
softwaru.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
61
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Upozornûní: Pfii pojmenovávání sloÏek nebo skladeb/souborÛ byste
nemûli pouÏívat diakritická znaménka, protoÏe se mÛÏe stát, Ïe je
pfiístroj není schopen reprodukovat. PouÏívejte pro názvy sloÏek a
skladeb maximálnû 32 znakÛ (vãetnû koncovky souboru „MP3“),
protoÏe pouÏití více neÏ 32 znamének není pfiípustné a nemÛÏe b˘t
správnû zobrazeno.
Skladby MP3 mohou obsahovat dodateãné informace jako je jméno interpreta,
název skladby a album (ID3 tagy). Tento pfiístroj je schopen na displeji
zobrazovat ID3 tagy verze 1 a 2.
Pfii vytváfiení MP3 souborÛ (kódování) ze zvukov˘ch záznamÛ byste mûli
pouÏívat bitrate do max. 256 kbit/s.
Pokud mají b˘t MP3 soubory pouÏívány ve spojení s tímto pfiístrojem, musí
b˘t oznaãeny koncovkou „MP3“.
Upozornûní: Pokud má b˘t zaji‰tûna neru‰ená reprodukce,
●
nepokou‰ejte se pfiidávat k názvu jin˘ch souborÛ, neÏ jsou MP3
soubory, koncovku „MP3“ a pfiehrávat je! Tyto neplatné soubory
pfiístroj bûhem pfiehrávání ignoruje.
●
nepouÏívejte Ïádná „smíchaná“ CD, na kterém jsou MP3 skladby
a data, která nejsou komprimovaná s MP3 (pfiístroj naãítá bûhem
pfiehrávky pouze MP3 soubory).
●
nepouÏívejte Ïádné Mix Mode CD se zvukov˘mi záznamy a MP3
skladbami. Pokud se pokusíte pfiehrát takovéto CD, reprodukuje
pfiístroj pouze zvukové CD skladby.
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
62
Spu‰tûní reÏimu MP3
ReÏim MP3 se spou‰tí stejnû jako bûÏn˘ CD reÏim. (Pfieãtûte si k tomuto tématu
ãást „Zapnutí pfiehrávání CD“ v kapitole „ReÏim CD“).
Poté, co pfiístroj CD pfiekontroloval, zaãne s pfiehrávkou první skladby z první
sloÏky, která byla pfiístrojem rozpoznána.
Na displeji se zobrazí v prvním fiádku název skladby ve formû bûÏícího písma
(toto písmo mÛÏete vypnout, více se dozvíte v ãásti „Volba informace MP3“ na
konci této kapitoly).
Ve druhém a tfietím fiádku se zobrazí jméno interpreta. Tyto informace mohou
b˘t zobrazeny pouze tehdy, kdyÏ jsou u této skladby k dispozici ID tagy (bliωí
informace k tomuto tématu naleznete také v návodu k va‰emu vypalovacímu
softwaru). Pokud nebyly spoleãnû s údaji ke skladbû uloÏeny Ïádné ID tagy,
objeví se v prvním fiádku název souboru a ve druhém a tfietím fiádku název
sloÏky.
MP3
TMC
O2 Rookie.
Boy Sets
Fire
3:24
Ve ãtvrtém fiádku je vÏdy zobrazena informace o dobû pfiehrávání této skladby.
Volba sloÏky
Volba sloÏky tlaãítky
Pokud si pfiejete pfiejít k jiné sloÏce smûrem nahoru,
1
stisknûte jednou nebo vícekrát tlaãítko 4 >.
Pokud si pfiejete pfiejít k jiné sloÏce smûrem dolÛ,
1
stisknûte jednou nebo vícekrát tlaãítko 1 >.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
63
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
Volba sloÏky v reÏimu browse
V reÏimu browse si mÛÏete nechat ve ãtyfiech fiádcích displeje zobrazit názvy
aktuální sloÏky a tfiech dal‰ích sloÏek. V reÏimu browse se zobrazí názvy sloÏek
tak, jak jste je bûhem vypalování CD zadali. Bûhem zobrazení souboru mÛÏete
otáãet ovládacím knoflíkem :, abyste si mohli postupnû nechat zobrazit
v‰echny dostupné sloÏky a zvolit je k pfiehrávce.
1
MP3 BROWSER
Stisknûte bûhem pfiehrávání MP3 krátce tlaãítko OK ;.
✔ Na displeji se ohlásí reÏim browse. Pokud nestisknete bûhem 30 vtefiin
Ïádné tlaãítko, vrátí se displej opût ke standardnímu ukazateli.
TMC
V reÏimu browse se zobrazí názvy aktuální skladby a tfiech následujících
skladeb aktuální sloÏky, které jste jim bûhem vypalování CD dali. Pokud
obsahuje aktuální sloÏka dal‰í sloÏky, zobrazí se na zaãátku seznamu
s názvy skladeb, které jsou ve sloÏce uloÏeny.
Pokud je název del‰í neÏ poãet pfiípustn˘ch znakÛ v fiádku, zobrazí se
zkrácenû. Pokud stisknete tlaãítko <, mÛÏete si nechat zobrazit cel˘
název. Displej pfiejde k jinému ukazateli, v‰echna tlaãítka si ale ponechají
své funkce tak, jak to bylo doposud popsáno.
2
Pro zobrazení nejbliωí nadfiazené úrovnû sloÏky oznaãte a potvrìte na
displeji zápis
nebo stisknûte krátce tlaãítko 7. Pokud chcete pfiejít
7 stisknuté déle neÏ
pfiímo na nejvy‰‰í úroveÀ sloÏky, drÏte tlaãítko
2 vtefiiny.
✔ Na displeji se zobrazí nejbliωí nadfiazená rovina sloÏky. Zvolte zde hledanou
sloÏku, jejíÏ skladby si chcete poslechnout nebo opakujte krok 2 tak ãasto,
aÏ se dostanete na úroveÀ sloÏky, na které se nachází hledaná sloÏka.
3
Oznaãte a potvrìte zvolenou sloÏku ovládacím knoflíkem : a tlaãítkem
OK ; nebo tlaãítkem 8.
✔ Zvolená sloÏka se otevfie a první skladba je oznaãena. Skladby v této sloÏce
se zobrazí v reÏimu browse.
O1 After
O2 Rookie
O3 Our Ti
MP3 BROWSER
TMC
O1 After
O2 Rookie
O3 Our Ti
MP3 BROWSER
TMC
Fashion N
Hollywood
Relations
Roseland
64
Volba skladby
Volba skladby/souboru tlaãítkem s ‰ipkou
Pokud si pfiejete pfiejít smûrem nahoru k jiné skladbû/jinému souboru v aktuální
sloÏce,
1
stisknûte jednou nebo vícekrát tlaãítko
8.
Pokud si pfiejete pfiejít smûrem dolÛ k jiné skladbû/jinému souboru v aktuální
sloÏce,
1
stisknûte jednou nebo vícekrát tlaãítko
✔ Pfii jednorázovém stisknutí tlaãítka
pfiehrávaná skladba.
7.
7 se opût zaãne hrát právû
Volba skladby v reÏimu browse
V reÏimu browse si mÛÏete pohodlnû prohlédnout názvy v‰ech skladeb v jedné
sloÏce a vybrat si z nich cílenû skladbu k pfiehrávání.
1
Stisknûte bûhem pfiehrávání MP3 krátce tlaãítko OK ;.
✔ Na displeji se ohlásí reÏim browse. V reÏimu browse se zobrazí názvy
aktuální skladby a tfiech následujících skladeb aktuální sloÏky, které jste
jim bûhem vypalování CD dali. Pokud je název del‰í neÏ poãet pfiípustn˘ch
znakÛ v fiádku, zobrazí se zkrácenû.
2
Otáãejte knoflíkem :, abyste si mohli postupnû nechat zobrazit v‰echny
skladby ve sloÏce.
3
Pokud si pfiejete vybrat skladbu, která je právû oznámena, stisknûte tlaãítko
OK ;.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MP3 BROWSER
TMC
MùNIâ CD
O1 After
O2 Rookie
O3 Our Ti
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
65
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Rychlé vyhledávání skladby
Pfiejete-li si rychle vyhledávat skladby smûrem dopfiedu,
1
drÏte tlaãítko
skladby.
8 stisknuté tak dlouho, aÏ pfiístroj zaãne s vyhledáváním
Pfiejete-li si rychle vyhledávat skladby smûrem dozadu,
1
drÏte tlaãítko
skladby.
7 stisknuté tak dlouho, aÏ pfiístroj zaãne s vyhledáváním
Pfiehrávka v nahodilém pofiadí (MIX)
V‰echny skladby z jedné sloÏky nebo v‰echny skladby jednoho CD si mÛÏete
nechat pfiehrát v nahodilém pofiadí.
1
Stisknûte tlaãítko 2 MIX >.
✔ Na displeji se zobrazí MIX DIR. Pfiístroj vybírá náhodnû skladby z jedné
sloÏky a pfiehrává je.
Pokud si pfiejete nechat pfiehrát v‰echny skladby jednoho CD v nahodilém
pofiadí,
1
stisknûte tlaãítko 2 MIX > tak ãasto, aÏ se na displeji zobrazí MIX ALL.
✔ Pfiístroj vybírá náhodnû skladby z celého CD a pfiehrává je.
Pro ukonãení funkce MIX
1
stisknûte tlaãítko 2 MIX > tak ãasto, aÏ se v horním fiádku displeje opût
zobrazí MP3. Funkce MIX se pfii aktivování funkce SCAN samoãinnû vypne.
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
66
Pfiehrání ukázek v‰ech skladeb jedné sloÏky (SCAN)
Pokud si chcete nechat pfiehrát ukázky v‰ech skladeb právû otevfiené sloÏky,
postupujte tímto zpÛsobem:
1
DrÏte stisknuté tlaãítko OK ; po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
✔ Krátce se pfiehrají ukázky v‰ech skladeb této sloÏky ve vzestupném pofiadí.
Doba pfiehrávání ukázek je 10 vtefiin.
Pfiejete-li si funkci SCAN vypnout,
1
stisknûte tlaãítko ESC =. Funkce SCAN se pfii aktivování funkce MIX
samoãinnû vypne.
Opakování skladby (REPEAT)
Právû pfiehrávanou skladbu nebo v‰echny skladby právû pfiehrávané sloÏky si
mÛÏete nechat zopakovat.
1
Stisknûte tlaãítko 5 RPT >.
✔ Na displeji se zobrazí RPT STOPA.
Pokud si pfiejete si nechat zopakovat v‰echny skladby jedné sloÏky,
1
stisknûte tlaãítko 5 RPT > tak ãasto, aÏ se na displeji zobrazí OPAK DIR.
✔ Skladby ze sloÏky se opakovanû pfiehrávají.
Pfiejete-li si funkci opakování pfiehrávky ukonãit,
1
stisknûte tlaãítko 5 RPT > tak ãasto, aÏ se v horním fiádku displeje opût
zobrazí MP3.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
67
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
Volba informací MP3
Bûhem provozu MP3 se zobrazují v prvním fiádku displeje bûÏícím písmem
název skladby a ve druhém a tfietím fiádku jméno interpreta (pouze v tom
pfiípadû, kdyÏ má soubor k dispozici ID tagy). Pokud nejsou Ïádné ID tagy
k dispozici, zobrazí se v prvním fiádku bûÏícím písmem název souboru.
HODNO=X
TMC
Zobrazení bûÏících textÛ v prvním fiádku mÛÏete také vypnout (nastavení FIX).
1
DODATEK
Stisknûte tlaãítko MENU ?.
ZVUK
HLASITOST
RADIO
MP3
NAV
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
2
Oznaãte a potvrìte poloÏku MP3.
3
Oznaãte a potvrìte poloÏku FIX resp. VARIABILNæ.
4
Jakmile jste hodnotu nastavili, stisknûte na potvrzení tlaãítko OK ; nebo
tlaãítko ESC =.
5
Stisknûte tlaãítko ESC =, abyste nabídku pro nastavení hodnot opût
opustili.
NAZEV MP3
TMC
FIX
VARIABILNÅ
NAV
68
ReÏim mûniã CD
K tomuto zafiízení TravelPilot E1/E2 máte moÏnost napojit tyto mûniãe CD
firmy Blaupunkt
●
CDC - A03
●
CDC - A08
●
IDC - A09
Informace o tom, jak˘m zpÛsobem mûniãe do va‰eho vozidla namontujete a
jak je s TravelPilotem E1/E2 spojíte, naleznete v návodu pro montáÏ a pfiipojení
mûniãe CD.
Jako alternativu k mûniãi CD mÛÏete pfiipojit také pfiehrávaã Compact Drive
MP3 (pfiitom se mÛÏe stát, Ïe je nutné u Compact Drive updatovat software,
viz k tomu www.blaupunkt.de). Compact Drive MP3 se obsluhuje stejnû jako
mûniã CD, vût‰ina funkcí mûniãe CD se dá pouÏívat i s pfiehrávaãem Compact
Drive MP3. (V˘jimkou je funkce Mix, která je k dispozici pouze v omezeném
rozsahu.) Pokud si pfiejete pfiejít k jinému souboru smûrem dopfiedu nebo
dozadu, stisknûte numerické tlaãítko 1 ? resp. 4 ?.
VloÏení CD do mûniãe CD
Jak˘m zpÛsobem vloÏíte do zásobníku mûniãe disky a jak tento zásobník opût
zasunete do mûniãe, se dozvíte v návodu pfiiloÏeném k mûniãi CD.
Uvedení mûniãe CD do provozu
Pokud si pfiejete uvést mûniã CD do provozu,
1
stisknûte tlaãítko CD•C 5.
✔ Pokud byl naposledy poslouchan˘m zdrojem vnitfiní una‰eã CD a je‰tû se
v nûm nachází zvukové CD, zaãne se toto CD pfiehrávat. V opaãném pfiípadû
se zapne naposledy pfiehrávané CD resp. první CD v mûniãi CD.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
69
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
Pokud se zvukové CD v interním una‰eãi pfiehrává,
2
DODATEK
CDC
stisknûte opût tlaãítko CD•C 5.
✔ Na displeji se otevfie ukazatel mûniãe CD. V horním fiádku displeje se zobrazí
CDC. Pod ním jsou zobrazena ãísla CD v mûniãi, právû pfiehrávaná skladba
a doba pfiehrávky.
NASTAVENÍ FUNKCÍ
TMC
CD O1
STOPA 7
3:24
NAV
Upozornûní: Pokud jste do pfiístroje právû vloÏili zásobník, naãtou
se napfied v‰echna CD v mûniãi (Scan zásobníku). Bûhem této doby
není pfiehrávání CD v reÏimu mûniãe moÏné. Pfiístroj je pfiipraven˘
k provozu, jakmile pfiestane na displeji blikat lev˘ symbol CD.
Volba CD
Chcete-li zvolit nûjaké CD,
1
CDC DISK
stisknûte tlaãítko OK ;.
✔ Na displeji se zobrazí seznam pro zadání názvu CD.
Upozornûní: Pokud není zásobník plnû obsazen disky, zobrazí se
na displeji pouze CD, které mÛÏe pfiístroj zvolit a pfiehrát. CD, která
není moÏné pfiehrát, která se ale pfiitom nacházejí v zásobníku (napfi.
CD-ROM, CD s daty), se na displeji nezobrazí.
2
Oznaãte a potvrìte zvolené CD.
✔ Zvolené CD se naãte a pfiehraje.
TMC
CD1
CD2
CD3
CD4
NAV
70
Volba skladby
Pro volbu skladby smûrem nahoru,
1
stisknûte tlaãítko
8.
✔ Jakmile se pfiehraje poslední skladba, zvolí se stisknutím tlaãítka
první skladba na CD.
8
Pfiejete-li si zvolit právû pfiehrávanou skladbu nebo pfiedcházející skladbu,
1
stisknûte tlaãítko
7.
✔ Pokud je zvolena první skladba na CD, zaãne se stisknutím tlaãítka
7 pfiehrávat poslední skladba.
Rychlé ladûní
Pokud si pfiejete bûhem reprodukce nûjaké skladby nechat pfiehrát pfiímo urãitou
pasáÏ, mÛÏete ji nalézt pomocí tzv. rychlého ladûní.
1
Tisknûte tlaãítko
7 nebo tlaãítko
8.
✔ Skladba se rychle „pfiehrává“ sly‰itelnû smûrem dopfiedu resp. dozadu.
Reprodukce skladeb v nahodilém pofiadí (MIX)
Skladby na jednom nebo na v‰ech CD v zásobníku si mÛÏete nechat pfiehrát
v nahodilém pofiadí.
Reprodukce v‰ech skladeb na jednom CD v nahodilém pofiadí
mix CD
Pfiejete-li si nechat pfiehrát pouze skladby na jednom CD v nahodilém pofiadí,
1
stisknûte numerické tlaãítko 2 MIX > tak ãasto, aÏ se v horním fiádku
displeje zobrazí MIX CD.
✔ Skladby právû pfiehrávaného CD jsou voleny v nahodilém pofiadí tak dlouho,
dokud funkci Mix nevypnete.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
TMC
MùNIâ CD
CD O2
STOPA 2
2:33
NASTAVENÍ FUNKCÍ
NAV
DODATEK
71
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
Reprodukce v‰ech skladeb na v‰ech CD v náhodilém pofiadí
mix mag
Pfiejete-li si nechat pfiehrát skladby v‰ech CD v zásobníku v nahodilém pofiadí,
1
stisknûte numerické tlaãítko 2 MIX > tak ãasto, aÏ se horním fiádku displeje
zobrazí MIX MAG.
✔ Skladby v‰ech CD v zásobníku jsou voleny v nahodilém pofiadí tak dlouho,
dokud funkci Mix nevypnete.
DODATEK
TMC
CD O2
STOPA 2
2:33
NAV
Ukonãení pfiehrávání skladeb v náhodilém pofiadí
Pfiejete-li si funkci Mix ukonãit,
1
stisknûte numerické tlaãítko 2 MIX > tak ãasto, aÏ se horním fiádku displeje
zobrazí CDC.
✔ Nyní pfiehrává pfiístroj skladby na CD ve vzestupném pofiadí.
Pfiehrání ukázek v‰ech CD (SCAN)
Pokud si chcete nechat pfiehrát ukázky v‰ech CD, které jsou v zásobníku,
1
drÏte tlaãítko OK ; stisknuté na dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
✔ Pfiehrají se ukázky v‰ech skladeb, poãínaje právû pfiehrávanou skladbou.
KaÏdá ukázka trvá vÏdy 10 vtefiin.
Pfiejete-li si funkci SCAN ukonãit,
1
ZAS> scan
stisknûte tlaãítko ESC =.
✔ Skladba, ze které je aktuální ukázka, se pfiehrává dál.
TMC
CD O2
STOPA 6
O:O8
NAV
72
Opakování skladby (REPEAT)
RP= S=OPA
Pfiejete-li si nechat opakovat pfiehrávku nûjaké skladby, zapnûte funkci Repeat.
1
Zvolte nûjakou skladbu,
2
stisknûte numerické tlaãítko 5 RPT >.
✔ Skladba se pfiehrává tak dlouho, dokud funkci REPEAT nevypnete.
TMC
CD O2
STOPA 2
2:33
NAV
Pokud si pfiejete funkci Repeat ukonãit,
1
stisknûte opût numerické tlaãítko 5 RPT >.
Dopravní hlá‰ení bûhem provozu mûniãe CD
Pfiejete-li si zapnout resp. vypnout pohotovost k pfiíjmu dopravního hlá‰ení
(viz „Dopravní informace“ v kapitole „ReÏim rádia“) bûhem provozu mûniãe
CD,
1
stisknûte tlaãítko TRAF @.
CDC
TMC
CD O1
STOPA 7
3:24
NAV
✔ Pokud je pohotovost k pfiíjmu dopravního hlá‰ení zapnuta, svítí na displeji
.
symbol
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
73
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
DÁLKOV¯
MùNIâ
OVLADAâ
CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
Dálkové ovládání na volantu
S pomocí dálkového ovládání na volantu RC 10 mÛÏete pohodlnû a bezpeãnû
/
ovládat nûkteré funkce TravelPilota E1/E2 pfiímo od volantu. Tlaãítka
pfiebírají pfiitom funkci hlavního knoflíku :, tlaãítka / a tlaãítko OK mají
stejné funkce jako tlaãítka pfiímo na pfiístroji Travel Pilota E1/E2.
Volba zvukového zdroje
S pomocí dálkového ovládání mÛÏete pfiepínat mezi jednotliv˘mi zdroji zvuku.
1
Stisknûte na dálkovém ovládání krátce tlaãítko SRC.
✔ Zvolí se nejbliωí zdroj zvuku, pfiipraven˘ k pfiehrávání.
Nastavení hlasitosti
Pfiejete-li si nastavit dálkov˘m ovladaãem hlasitost zvuku,
1
stisknûte tlaãítko V+ resp. V-.
✔ Zvuk se zesílí resp. zeslabí.
Aktivování navigace
Pfiejete-li si zapnout dálkov˘m ovladaãem navigaci,
1
drÏte tlaãítko SRC na dálkovém ovládání tak dlouho stisknuté, aÏ se pfiístroj
pfiepne do reÏimu navigace.
Vypnutí zvuku
Dálkov˘m ovládáním mÛÏete vypnout také úplnû zvuk.
1
Stisknûte tlaãítko
.
DODATEK
74
Zru‰ení umlãení zvuku
Pokud chcete umlãení zvuku opût zru‰it,
1
stisknûte opût tlaãítko
1
stisknûte tlaãítko V+ resp. V-.
ÚVOD
, nebo
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
DÁLKOV¯
MùNIâ
OVLADAâ
CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
75
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
Nastavení hodnot základních funkcí
●
ZVUK - nastavení rozloÏení zvuku a ekvalizéru
●
HLASITOST - nastavení základní hlasitosti zvuku
●
RADIO - nastavení základních funkcí rádia
●
MP3 - vypnout resp. zapnout bûÏící písmo informace MP3 (pouze TravelPilot
E2)
●
NAVI - nastavení hlasov˘ch v˘stupÛ, optimální trasy a typu hlasov˘ch
v˘stupÛ (optimální trasa a hlasové v˘stupy pouze u TravelPilota E2)
●
DISPLEJ - zmûna vlastností displeje
●
JAZYK - nastavení jazyka systému
●
HODINY - nastavení hodin
●
KÓD - aktivování/deaktivování kódování
TMC
RozloÏení zvuku prostfiednictvím funkce balance, fader a loudness (pfiizpÛsobení zvuku sluchu) se nastavuje pro v‰echny zdroje zvuku spoleãnû.
Upozornûní: Bûhem pfiíjmu dopravního hlá‰ení nebo telefonního
hovoru nelze v nabídce zvolit poloÏku ZVUK.
Pfiejete-li si nastavit hodnoty zvuku,
1
pfiejdûte s pomocí tlaãítka FM•AM 4 resp. tlaãítka CD•C 5 ke zdroji zvuku
(rádio, CD nebo mûniã CD), u kterého chcete hodnoty nastavit.
ZVUK
HLASITOST
RADIO
MP3
NAV
HODNO=X
TMC
NAVI
DISPLEJ
JAZYK
HODINY
NAV
HODNO=X
Zvuk a rozloÏení zvuku
Zafiízení TravelPilot E1/E2 vám nabízí moÏnost nastavit samostatnû pro kaÏd˘
zdroj zvuku basy a v˘‰ky.
DODATEK
HODNO=X
Nabídka pro nastavení hodnot funkcí vám umoÏÀuje pfiizpÛsobit základní funkce
pfiístroje TravelPilota E1/E2 va‰im poÏadavkÛm.
Zmûnûny mohou b˘t tyto funkce pfiístroje:
NASTAVENÍ FUNKCÍ
KéD
TMC
NAV
76
2
Stisknûte tlaãítko MENU ?.
ZVUK
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
3
Oznaãte a potvrìte poloÏku ZVUK.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro zvuk.
4
Oznaãte a potvrìte poloÏku (BASS, TREBLE, LOUDNESS, BALANCE
nebo FADER), kterou si pfiejete nastavit.
TMC
BASS
TREBLE
LOUDNESS
BALANCE
NAV
✔ Na displeji se zobrazí ukazatel s pruhem pro nastavení hodnot.
5
Nastavte hlavním knoflíkem : poÏadovanou hodnotu zvuku.
6
Stisknûte tlaãítko OK ; nebo tlaãítko ESC =, abyste nastavenou moÏnost
potvrdili.
bass
-2
✔ Na displeji se opût otevfie nabídka pro zvuk.
7
Stisknûte dvakrát tlaãítko ESC =, abyste zvukovou nabídku opustili.
TMC
NAV
Ekvalizér
Tento pfiístroj má k dispozici 5-tipásmov˘ ekvalizér. Pro kaÏd˘ z pûti filtrÛ
(pásem) mÛÏete individuálnû zv˘‰it nebo sníÏit jeden kmitoãet (zesílení +10
aÏ -10).
K dispozici máte tyto filtry:
●
SUB LOW
●
32 - 50 Hz
LOW
63 - 250 Hz
●
MID
315 - 1250 Hz
●
MID HIGH
1600 - 6300 Hz
●
HIGH
8000 - 12500 Hz
Tyto filtry mohou b˘t nastaveny bez pouÏití mûfiicího pfiístroje. Tím mÛÏete
rozhodujícím zpÛsobem ovlivnit vlastnosti zvuku ve vozidle.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
77
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Upozornûní k nastavení hodnot
Doporuãujeme vám, abyste pfii nastavování hodnot pouÏili CD, které znáte.
Pfied nastavením ekvalizéru nastavte hodnoty zvuku a rozloÏení zvuku na nulu.
Bliωí informace k tomuto tématu naleznete v ãásti „Nastavení zvuku a rozloÏení
zvuku“.
1
Poslouchejte CD.
2
Pfieãtûte si nyní informace v tabulce „Informace pro nastavení ekvalizéru“
pod bodem „Zvukov˘ dojem/problémy“.
3
Nastavte hodnoty pro ekvalizér tak, jak je to popsáno ve sloupci „Náprava“.
Nastavení ekvalizéru
Zaãnûte nastavovat ekvalizér od stfiedního pásma/od v˘‰ek a ukoãete ho
v pásmu basÛ.
Zvukov˘ dojem/problémy
Náprava
Reprodukce basÛ je pfiíli‰ slabá
Zvy‰te basy s pomocí
kmitoãtu: 50 aÏ 100 Hz
Zesílení: +4 aÏ +6
Neãisté basy
Pfiehrávka duní
Nepfiíjemn˘ tlak
SniÏte spodní stfied s pomocí
kmitoãtu: 125 aÏ 400 Hz
Zesílení: ca. -4
Zvuk je velice povrchní,
agresivní, bez stereofonního efektu
SniÏte stfiedy s pomocí
kmitoãtu: 1000 aÏ 2500 Hz
Zesílení: -4 aÏ -6
Pfiidu‰ená reprodukce
Málo transparence
Nejasné hudební nástroje
Zvy‰te pásmo vysok˘ch tónÛ s pomocí
kmitoãtu: 8000 aÏ 12500 Hz
Zesílení: +4 aÏ +6
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
78
Nastavení ekvalizéru
1
ZVUK
Stisknûte tlaãítko MENU ?.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
2
Oznaãte a potvrìte poloÏku ZVUK.
TMC
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení zvuku.
3
FADER
EQ DIGITAL
NAV
Oznaãte a potvrìte poloÏku EQ DIGITAL.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení ekvalizéru.
4
Oznaãte a potvrìte kmitoãtové pásmo (SUB LOW, LOW, MID, MID HIGH
nebo HIGH), které si pfiejete nastavit.
5
Oznaãte a potvrìte poloÏku FREKVENCE.
✔ Na displeji se zobrazí ukazatel s v˘bûrov˘m pruhem pro nastavení hodnot.
6
Nastavte hlavním knoflíkem : poÏadovan˘ kmitoãet a stisknûte tlaãítko
OK ;.
7
Oznaãte a potvrìte poloÏku ZESÍLENÍ.
EQ digi=al
TMC
Nastavte hlavním knoflíkem : zesílení a stisknûte tlaãítko OK ;.
9
Pfiejete-li si zvolit dal‰í kmitoãtové pásmo, stisknûte nejprve tlaãítko
ESC =, potom opakujte kroky 4 - 9 podle horního popisu.
NAV
SUB LOW EQ
✔ Na displeji se zobrazí ukazatel s v˘bûrov˘m pruhem pro nastavení hodnot.
8
SUB LOW
LOW
MID
MID HIGH
TMC
FREKVENCE
ZESÅLENÅ
NAV
10 Jakmile jste nastavili v‰echny hodnoty, stisknûte tlaãítko FM•AM 4 resp.
CD•C 5, abyste se dostali opût ke zdroji zvuku (rádio, CD nebo mûniã
CD).
freKVENCE
4O Hz
TMC
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NAV
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
79
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
Nastavení hlasitosti zvuku pfii zapnutí pfiístroje, hlasitosti
navigace, dopravního hlá‰ení, telefonu a GALA
Nastavit mÛÏete zapínací hlasitost zafiízení (ZAP MAX), hodnotu sníÏení
hlasitosti zvuku akustick˘ch v˘stupÛ navigaãního systému (NAV DIF), minimální
hlasitost dopravního hlá‰ení (TA MIN), minimální hlasitost telefonních hovorÛ
(TEL MIN) a hodnotu pfiizpÛsobení hlasitosti zvuku rychlosti jízdy (GALA).
Upozornûní: Hlasitost zvuku akustick˘ch v˘stupÛ navigaãního
systému mÛÏete nastavit pfiímo bûhem takovéhoto hlasového
v˘stupu. Nastavená hodnota se automaticky uloÏí do pamûti.
Zapínací hlasitost pfiístroje je omezovací hodnota, tzn., Ïe pokud je hodnota
hlasitosti pfii vypnutí pfiístroje niωí neÏ hodnota zapínací hlasitosti, zÛstane
naposledy nastavená hodnota zachována. Pokud je hodnota hlasitosti pfii
vypnutí pfiístroje vy‰‰í neÏ hodnota zapínací hlasitosti (ZAP MAX), dojde pfii
zapnutí pfiístroje k jejímu zeslabení na hodnotu zapínací hlasitosti.
Upozornûní: Je-li hodnota zapínací hlasitosti nastavena na maximum, mÛÏe b˘t zvuk pfii zapnutí pfiístroje velice hlasit˘. To mÛÏe
vést k po‰kození sluchu.
Pfiejete-li si nastavit hodnotu hlasitosti zvuku,
1
HODNO=X
TMC
stisknûte tlaãítko MENU ?.
ZVUK
HLASITOST
RADIO
MP3
NAV
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
Upozornûní: Bûhem pfiíjmu dopravního hlá‰ení nebo telefonního
hovoru nemÛÏe b˘t poloÏka HLASITOST aktivována.
2
HLASI=OS=
Oznaãte a potvrìte poloÏku HLASITOST.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hlasitosti zvuku.
3
Oznaãte a potvrìte poloÏku, kterou si pfiejete nastavit.
TMC
ZAP MAX
NAV DIF
TA MIN
TEL MIN
NAV
80
✔ Na displeji se zobrazí ukazatel s v˘bûrov˘m pruhem pro nastavení hodnot.
4
ZAP MAX
Nastavte hlavním knoflíkem : poÏadovanou hlasitost.
13
✔ Pro lep‰í pfiedstavu o síle zvuku se hlasitost bûhem nastavování
odpovídajícím zpÛsobem zv˘‰í resp. sníÏí.
5
Stisknûte tlaãítko OK ; nebo tlaãítko ESC =, abyste nastavenou hodnotu
potvrdili.
TMC
NAV
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hlasitosti zvuku.
6
Stisknûte dvakrát tlaãítko ESC =, abyste nabídku opustili.
Nastavení funkcí rádia
V nabídce pro nastavení rádia máte moÏnost pfiizpÛsobit funkce rádia va‰im
osobním pfiáním.
Tyto funkce mÛÏete nastavit:
●
RDS - TravelPilot E1/E2 se automaticky pfiepne na kmitoãet vyladûné
stanice s nejlep‰ím pfiíjmem. Kromû toho se na displeji zobrazí název
stanice. Nastavitelné hodnoty:
ZAPNUTO - Funkce RDS je zapnuta.
VYPNUTO - Funkce RDS je vypnuta.
●
NÁZEV RDS - Nûkteré rozhlasové stanice vyuÏívají signálu RDS k vysílání
reklamy nebo jin˘ch informací namísto svého vlastního názvu. Nastavitelné
hodnoty:
FIX - Na displeji se zobrazí informace, které byly pfiijaty jako první.
VARIABILNÍ - Na displeji se zobrazí v‰echny pfiijaté informace.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
81
ÚVOD
●
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
REGIONÁLNÍ - Nûkteré vysílaãe rozdûlují v urãitou dobu svÛj program na
jednotlivé regionální programy s rozdíln˘m obsahem. S funkcí REG
zabráníte tomu, aby se pfiístroj pfiepnul na alternativní kmitoãet, na kterém
je vysílán jin˘ program. Nastavitelné hodnoty:
ZAPNUTO - Funkce regionálního vysílání je zapnuta.
VYPNUTO - Funkce regionálního vysílání je vypnuta.
●
HICUT - Funkce HICUT zlep‰uje pfiíjem pfii ‰patném pfiíjmu rádiov˘ch vln
(pouze na FM, tzn. VKV). Pokud dojde k ru‰ení pfiíjmu vysílání, potlaãí se
automaticky v˘‰ky a tím také úroveÀ ‰umu. Citlivost reakcí funkce HICUT
se nastavuje ukazatelem s v˘bûrov˘m pruhem. Nastavitelné hodnoty:
Pruh úplnû vlevo - Funkce HICUT je vypnuta.
Pruh úplnû vpravo - Citlivost reakce je vysoká.
●
TMC AUTO - aktivuje ladûní TMC, kdyÏ je zapnuto dynamické navádûní
k cíli a pfiedtím nebyla vyladûna Ïádná stanice TMC. Nastavitelné hodnoty:
HODNO=X
ZAPNUTO - automatické ladûní TMC je zapnuto.
VYPNUTO - automatické ladûní TMC je vypnuto.
●
LADùNÍ - Nastavení citlivosti automatického ladûní. Nastavitelné hodnoty:
SENS - Vylaìují se také stanice s hor‰ím pfiíjmem.
TMC
NEJLEP·Í - Vylaìují se pouze stanice s dobr˘m pfiíjmem.
ZVUK
HLASITOST
RADIO
MP3
NAV
Pfiejete-li si nastavit hodnoty funkcí rádia,
1
stisknûte tlaãítko MENU ?.
radio
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
2
Oznaãte a potvrìte poloÏku RADIO.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení rádia.
3
Oznaãte a potvrìte poloÏku, kterou si pfiejete nastavit.
TMC
RDS
NÄZEV RDS
REGIONÄLNÅ
HICUT
NAV
82
✔ Na displeji se zobrazí v˘bûrová nabídka nebo ukazatel s pruhem pro
nastavení.
4
Zvolte hlavním knoflíkem : hodnotu.
5
Stisknûte tlaãítko OK ; nebo tlaãítko ESC =, abyste nastavenou moÏnost
potvrdili.
rdS
TMC
ZAPNUTO
VYPNUTO
NAV
✔ Na displeji se opût rozevfie nabídka rádia.
6
Stisknûte dvakrát tlaãítko ESC =, abyste nabídku rádia opustili.
Nastavení denního a noãního osvûtlení displeje a kontrastu
Jas displeje mÛÏete pfiizpÛsobit va‰im poÏadavkÛm oddûlenû pro denní
osvûtlení (kdyÏ jsou svûtla vozidla vypnuta) a pro noc (kdyÏ je osvûtlení vozidla
zapnuto). Kromû toho mÛÏete zmûnit také kontrast displeje.
Pfiejete-li si nastavit hodnoty displeje,
1
HODNO=X
stisknûte tlaãítko MENU ?.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
2
Oznaãte a potvrìte poloÏku DISPLEJ.
TMC
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro displej.
3
Oznaãte a potvrìte poloÏku, kterou chcete nastavit.
NAVI
DISPLEJ
JAZYK
HODINY
NAV
✔ Na displeji se zobrazí pruh pro nastavení hodnoty.
Upozornûní: Pfii nastavení jasu displeje (ZTLUMENÍ) se rozli‰uje,
zda je zapnut denní provoz (svûtla vypnuta) nebo noãní provoz
vozidla (svûtla zapnuta). Nastavené hodnoty ovlivní pouze aktuální
provozní reÏim.
4
Nastavte hlavním knoflíkem : poÏadovanou hodnotu.
5
Stisknûte tlaãítko OK ; nebo tlaãítko ESC =, abyste nastavenou moÏnost
potvrdili.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
DisplEJ
TMC
MùNIâ CD
ZTLUMENÅ
KONTRAST
NAV
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
83
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
✔ Na displeji se opût zobrazí nabídka pro displej.
6
Stisknûte dvakrát tlaãítko ESC =, abyste nabídku pro displej opustili.
Volba jazyka
Upozornûní: Abyste mohli zmûnit jazyk, musí se v pfiístroji nacházet
navigaãní CD-ROM.
Nastavit mÛÏete tyto funkce:
●
JAZYK - pro informace na displeji a pro hlasové v˘stupy navigaãního
systému mÛÏete volit mezi tûmito jazyky:
nûmãina, angliãtina (metrická), angliãtina (imperiální), francouz‰tina,
ital‰tina, holand‰tina, ‰panûl‰tina, portugal‰tina, ‰véd‰tina, dán‰tina,
fin‰tina, ãe‰tina, nor‰tina a tureãtina
●
NAVI (TravelPilot E1) resp. MLUVené INFO (TravelPilot E2) - zapnutí resp.
vypnutí hlasov˘ch v˘stupÛ navigace.
●
VOLBA INFO (pouze TravelPilot E2) - zde mÛÏete zvolit, zda mají hlasové
v˘stupy obsahovat podrobné informace t˘kající se silnice, po které právû
jedete (pouze silnice 1. tfiídy a dálnice) nebo zda má dopravní hlá‰ení
v pfiípadû zácpy pfiinést i pfiesné oznaãení silnice (nastavení DOPRavní
INFO).
Upozornûní: Akustické v˘stupy navigaãního systému jsou závislé
na navigaãním CD. Informace na displeji jsou zobrazovány ve
zvoleném jazyce, ale pfiesto se mÛÏe stát, Ïe jsou akustické v˘stupy
v angliãtinû.
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
84
Nastavení jazyka
HODNO=X
Pokud si pfiejete nastavit jazyk,
1
stisknûte tlaãítko MENU ?.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
2
TMC
Oznaãte a potvrìte poloÏku JAZYK.
✔ Jazyky, které vám mÛÏe pfiístroj nabídnout, se zobrazí na displeji podle
abecedního pofiádku.
3
NAVI
DISPLEJ
JAZYK
HODINY
NAV
Oznaãte a potvrìte zvolen˘ jazyk.
✔ Jakmile se zvolen˘ jazyk do pfiístroje zavede, zobrazí se na displeji nabídka
ve vybraném jazyce.
4
Stisknûte tlaãítko ESC =, abyste nastavovací nabídku opustili.
Nastavení hlasového v˘stupu
HODNO=X
Pokud si pfiejete hlasové v˘stupy zapnout nebo vypnout,
1
stisknûte tlaãítko MENU ?.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
2
TMC
Oznaãte a potvrìte poloÏku NAVI.
TravelPilot E1
NAVI
DISPLEJ
JAZYK
HODINY
NAV
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro volbu nastavení.
3
Zvolte ovládacím knoflíkem : poloÏku ZAPNUTO resp. VYPNUTO.
4
Stisknûte tlaãítko OK ; nebo tlaãítko ESC =, abyste nastavenou hodnotu
potvrdili.
✔ Na displeji se opût zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
5
Stisknûte tlaãítko ESC =, abyste nastavovací nabídku opustili.
TravelPilot E2
✔ Na displeji se zobrazí nastavovací nabídka navigace.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
85
ÚVOD
3
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
Oznaãte a potvrìte poloÏku MLUVené INFO.
4
Zvolte ovládacím knoflíkem : ZAPNUTO resp. VYPNUTO.
Stisknûte tlaãítko OK ; nebo tlaãítko ESC =, abyste nastavenou hodnotu
potvrdili.
DODATEK
NAVI
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro volbu nastavení.
5
NASTAVENÍ FUNKCÍ
TMC
MLUV. INFO
PAR. TRASY
VOLBA INFO
NAV
✔ Na displeji se opût zobrazí nastavovací nabídka navigace.
6
Stisknûte dvakrát tlaãítko ESC =, abyste nastavovací nabídku navigace
opustili.
Nastavení typÛ hlasov˘ch v˘stupÛ (pouze TravelPilot E2)
HODNO=X
Pokud si pfiejete pfiepnout mezi hlasov˘m v˘stupem t˘kajícím se oznaãení
silnic (silnice 1. tfiídy a dálnice), zatímco vás systém navádí k cíli, a v˘stupem
s podrobn˘mi informacemi o dopravní zácpû bûhem navigace,
1
stisknûte tlaãítko MENU ?.
TMC
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
2
NAVI
DISPLEJ
JAZYK
HODINY
NAV
Oznaãte a potvrìte poloÏku NAVI.
✔ Na displeji se zobrazí nastavovací nabídka navigace.
3
Oznaãte a potvrìte poloÏku VOLBA INFO.
NAVI
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro volbu nastavení.
4
Zvolte ovládacím knoflíkem : poloÏku ULICE â. pro informace
s oznaãením silnic, po kter˘ch jedete, nebo DOPRavní INFO pro v˘stupy
s dopravními hlá‰eními.
5
Stisknûte tlaãítko OK ; nebo tlaãítko ESC =, abyste nastavenou hodnotu
potvrdili.
✔ Na displeji se opût zobrazí nastavovací nabídka navigace.
6
Stisknûte dvakrát tlaãítko ESC =, abyste nastavovací nabídku navigace
opustili.
TMC
MLUV. INFO
PAR. TRASY
VOLBA INFO
NAV
86
Nastavení optimální trasy (pouze TravelPilot E2)
HODNO=X
U systému TravelPilot E2 mÛÏete optimální trasu sami definovat. Za tímto
úãelem stanovte pomûr mezi „rychlou trasou“ a „krátkou trasou“. PÛvodní
nastavení z v˘roby je v pomûru 40 na 60.
TMC
Pfiejete-li si sami nastavit pomûr optimální trasy,
1
stisknûte tlaãítko MENU ?.
NAVI
DISPLEJ
JAZYK
HODINY
NAV
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
2
Oznaãte a potvrìte poloÏku NAVI.
✔ Na displeji se zobrazí nastavovací nabídka navigace.
3
NAVI
Oznaãte a potvrìte poloÏku PAR. TRASY.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro volbu nastavení.
4
5
Nastavte ovládacím knoflíkem : procentuální pomûr tras KRÁTKÁ a
RYCHLÁ. âím víc posouváte pruh smûrem doleva, tím krat‰í bude zvolená
trasa.
TMC
MLUV. INFO
PAR. TRASY
VOLBA INFO
NAV
Stisknûte tlaãítko OK ; nebo tlaãítko ESC =, abyste nastavenou hodnotu
potvrdili.
✔ Na displeji se opût zobrazí nastavovací nabídka navigace.
6
PAR =RASX
Stisknûte dvakrát tlaãítko ESC =, abyste nastavovací nabídku navigace
opustili.
KRÄTKÄ
TMC
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
RYCHLÄ
5O/5O
NASTAVENÍ FUNKCÍ
NAV
DODATEK
87
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
Nastavení hodin
1
DODATEK
HODNO=X
Hodiny se bûÏnû nastavují signálem GPS. Musíte pouze jednou nastavit
s pûtiminutovou pfiesností aktuální místní ãas.
Upozornûní: Pfii zmûnû z letního ãasu na zimní a opaãnû mÛÏe b˘t
místní ãas taky nastaven.
NASTAVENÍ FUNKCÍ
TMC
Stisknûte tlaãítko MENU ?.
NAVI
DISPLEJ
JAZYK
HODINY
NAV
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
2
Oznaãte a potvrìte poloÏku HODINY.
✔ Hodnota hodin se zobrazí inverznû.
3
Nastavte hodnotu hodin hlavním knoflíkem :.
4
Stisknûte tlaãítko
HODINX
8.
✔ Hodnota minut se zobrazí inverznû.
5
Nastavte minuty hlavním knoflíkem :.
6
Jakmile jste nastavování ãasu ukonãili, stisknûte tlaãítko OK ; nebo tlaãítko
ESC =.
TMC
15:37
NAV
88
Kódování pfiístroje
HODNO=X
Pokud si pfiejete kódovan˘ pfiístroj po jeho odpojení od palubního napûtí vozidla
opût zapnout, musíte zadat kód pfiístroje. Dotaz na kód mÛÏete deaktivovat.
TMC
Aktivování resp. deaktivování dotazu na kód
1
KéD
NAV
Stisknûte tlaãítko MENU ?.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení hodnot.
2
Oznaãte a potvrìte poloÏku KÓD.
3
Oznaãte a potvrìte poloÏku ZAPNUTO resp. VYPNUTO.
KOD
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro zadání kódového ãisla.
4
Zadejte kód tak, jak je popsáno v ãásti „Zapnutí kódovaného pfiístroje po
jeho odpojení od baterie“.
KdyÏ se na displeji zobrazí kompletní kódové ãíslo,
5
TMC
ZAPNUTO
VYPNUTO
NAV
drÏte tlaãítko OK ; stisknuté na dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
✔ Na displeji se zobrazí upozornûní, Ïe byl dotaz na kód aktivován resp.
deaktivován.
KOD
TMC
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
O O O O
NAV
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
89
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
Instalace
V nabídce pro instalaci zafiízení naleznete v‰echny body, které jsou potfiebné
k tomu, abyste TravelPilota E1/E2 vyzkou‰eli a uvedli do provozu.
Zkou‰ka pfiípojn˘ch míst
Zkou‰ka pfiípojn˘ch míst vám umoÏní vyzkou‰et, zda správnû fungují
senzorické signály.
Upozornûní: Bûhem této zkou‰ky musíte vypnout motor.
1
Vypnûte zapalování motoru a zapnûte tlaãítkem 3 pfiístroj.
Upozornûní: Pokud je to nutné, zadejte kódové ãíslo.
2
DrÏte tlaãítko MENU ? stisknuté po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro instalaci.
3
ins=alACE
Oznaãte a potvrìte poloÏku TEST INST..
✔ Na displeji se zobrazí nabídka pro montáÏní zkou‰ku.
Upozornûní: Zkou‰ka pfiípojn˘ch míst nemusí b˘t provedena pro
kalibraci. MÛÏete hned zapnout automatickou nebo ruãní kalibraci.
Tato zkou‰ka slouÏí pouze ke kontrole pfiípojÛ.
TMC
TEST INST.
KAL. AUTO
MAN. KAL.
NAV
Vyzkou‰eny mohou b˘t tyto funkce resp. tyto pfiípoje:
●
GPS - zkou‰ka GPS antény.
Jakmile pfiístroj rozpozná pfiipojenou GPS anténu, zobrazí se na displeji
OK. Pokud pfiístroj rozpozná signál nûjakého satelitu, zobrazí se na displeji
poãet pfiijíman˘ch satelitních signálÛ a jejich síla. Nasmûrujte svou anténu
tak, aby obû poloÏky dosáhly maximální moÏné hodnoty.
●
DOZADU - pfiipojení couvacích svûtel
KdyÏ zafiadíte zpáteãní rychlost, pfiejde ‰ipka z
na .
=es= INS=AL
TMC
GPS
7 35
DOZADU
ZAPAL.
ON
TACHO 5528
NAV
90
●
ZAPAL. - pfiipojení vypínacího kladného kabele
Zapnûte spínací skfiíÀku. Za ZAPAL. se na displeji zobrazí ON.
●
TACHO - pfiipojení tachometru
Ujeìte s vozidlem krátk˘ úsek. Jakmile pfiístroj rozpozná tachometrick˘
signál, zaãne poãítat impulzy.
4
Stisknûte tlaãítko ESC =, abyste se dostali zase nazpût do nabídky pro
instalaci.
Po této zkou‰ce mÛÏete zapnout kalibrování pfiístroje. Kalibraci mÛÏete provést
dvûma zpÛsoby.
Automatické kalibrování pfiístroje
Po ukonãené montáÏi musí b˘t TravelPilot E1/E2 kalibrován.
Upozornûní: Za tímto úãelem se musí v pfiístroji nacházet navigaãní
CD-ROM.
1
Oznaãte a potvrìte poloÏku KAL. AUTO.
✔ Na displeji se zobrazí informace, ve které budete vyzváni, abyste ujeli 5 aÏ
15 km s pfiíjmem GPS. Po asi 15 vtefiinách nebo po stisknutí tlaãíka OK ;
se zobrazí na displeji ukazatel s prouhem a údaji v procentech, které vás
informují o postupu kalibrace.
2
ins=alACE
TMC
TEST INST.
KAL. AUTO
MAN. KAL.
NAV
Rozjeìte se.
✔ Jakmile je kalibrace ukonãena, nabídka se automaticky zavfie (pruh je úplnû
zaplnûn a ukazatel ukazuje 100%).
Upozornûní: Pro kalibraci musí b˘t zvolen úsek, kter˘ vede po státní
nebo mezistátní silnici. Zadaná délka úseku, kter˘ je nutno ujet, je
pouze prÛmûrnou hodnotou. Tento úsek mÛÏe b˘t i krat‰í nebo pfii
‰patn˘ch podmínkách podstatnû del‰í. Koneãná jemná kalibrace
je po ujetí 50 km ukonãena.
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Kalib au=o
O%
TMC
NOV
MùNIâ CD
START
NASTAVENÍ FUNKCÍ
NAV
DODATEK
91
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
Ruãní kalibrace pfiístroje
Tento pfiístroj mÛÏete kalibrovat také vlastnoruãnû. K této kalibraci musíte ujet
úsek o délce 100 aÏ maximálnû 500 metrÛ rychlostí max. 30 km/h. Dávejte
pfiitom pozor na to, abyste mûli k dispozici pokud moÏno pfiesnû vymûfien˘
úsek cesty.
1
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
ins=alACE
TMC
TEST INST.
KAL. AUTO
MAN. KAL.
Oznaãte a potvrìte poloÏku MAN. KAL..
NAV
✔ Pfiístroj vás vyzve, abyste zadali délku úseku, kter˘ chcete ujet.
2
Nastavte hlavním knoflíkem : délku úseku und stisknûte tlaãítko
OK ;.
3
Zapnûte stisknutím tlaãíka OK ; vlastnoruãní kalibraci.
4
Jakmile jste ujeli odpovídající úsek cesty, stisknûte tlaãítko OK ;.
MAN Kalib
✔ Ruãní kalibrace je ukonãena.
TMC
Pfieru‰ení manuální kalibrace
Proces manuální kalibrace mÛÏete kdykoliv pfieru‰it. Pokud si pfiejete kalibraci
pfieru‰it,
1
stisknûte tlaãítko ESC =.
✔ Na displeji se otevfie pfiedcházející bod.
TRASA
2OO m
NAV
92
Slovníãek
TMC - Traffic Message Channel
Funkce koridoru
TMC je digitální datov˘ kanál v rámci RDS pro dopravní hlá‰ení,
která se vztahují k urãité oblasti. Nová dopravní hlá‰ení mohou
b˘t okamÏitû aktualizována.
TravelPilot E1/E2 mÛÏe prostfiednictvím kanálu TMC nepfietrÏitû
bezplatnû pfiijímat digitální dopravní hlá‰ení.
S funkcí koridoru mÛÏe TravelPilot E1/E2 vydávat navigaãní
pokyny i tehdy, kdyÏ není do zafiízení vloÏeno Ïádné navigaãní
CD. To platí jak pro normální, tak také pro dynamické navádûní
k cíli.
GPS - Global Positioning System
Funkce okolí
AÈ je jiÏ funkce navádûní k cíli aktivována nebo ne, TravelPilot
E1/E2 vyuÏívá místa, které má v pamûti k dispozici, aby stáhl
data z navigaãního CD. Tato data se vÏdy vztahují k aktuálnímu
stanovi‰ti vozidla a jsou aktualizována tak dlouho, jak se
v una‰eãi nachází navigaãní CD. Pfii zadání cílového bodu
pracuje TravelPilot E1/E2 potom s tûmito daty uloÏen˘mi
v pamûti navigace. Takto je moÏné zadat jako cílov˘ bod místo,
které se nachází mezi uloÏen˘mi daty, aniÏ by bylo nutno vloÏit
do zafiízení navigaãní CD. Pokud leÏí cílov˘ bod mimo tuto
oblast, vyzve vás pfiístroj k tomu, abyste do nûj vloÏili navigaãní
CD.
Tento satelitní systém umoÏÀuje celosvûtovû urãení polohy
nûjakého objektu na sou‰i, na vodû a ve vzduchu. S pomocí
v souãasné dobû 25 satelitÛ, které se pohybují kolem Zemûkoule
po obûÏné dráze ve v˘‰ce 20.000 km, je moÏné objekt
lokalizovat. Pro pfiesnou lokalizaci musí b˘t zaji‰tûn pfiíjem
pfiinejmen‰ím 5 satelitÛ.
Doba trvání pohotovostního reÏimu (Standby)
Pro rychlej‰í spu‰tûní softwaru pfiístroje pfiejde TravelPilot E1/
E2 po vypnutí do pohotovostního reÏimu s pevnû nastavenou
dobou jeho trvání na 30 minut. Z tohoto reÏimu je pfiístroj bûhem
nûkolika vtefiin po zapnutí plnû pfiipraven k provozu.
Optimální trasa
Vypoãítaná trasa je kombinací rychlé a krátké trasy. Procentuální
pomûr obou tûchto typÛ trasy je pfiedurãen softwarov˘m
programem TravelPilota E1 a nelze ho zmûnit. U TravelPilota
E2 mÛÏete pomûr mezi krátkou a rychlou trasou pro v˘poãet
optimální trasy sami nastavit (viz k tomuto tématu „Nastavení
optimální trasy“ v kapitole „Nastavení hodnot základních funkcí“).
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
93
ÚVOD
NAVIGACE
RÁDIO
CD / MP3
MùNIâ CD
Technické parametry
CD
PoÏadavky na napájení
Rozsah pfienosu:
NASTAVENÍ FUNKCÍ
DODATEK
20 - 20 000 Hz
Provozní napûtí:
10,8 - 14,4 V
Pfiíkon proudu:
max. 10 A
Spotfieba proudu po dobu
30 minut po vypnutí pfiístroje:
550 mA typ.
Pfiíkon proudu
v pohotovostním reÏimu:
Vstupní citlivost
12 mA
Citlivost CDC:
2 V / 6 kΩ
Telefon vstup:
max. 4,8 V, eff. 3,8 V
Pfiíkon proudu
v pohotovostním reÏimu
po uplynutí 72 hodin:
Pre-amp Out (zdífika-kolík)
4 kanály:
< 2 mA
Zesilovaã
V˘stupní v˘kon:
Sinus 4 x 25 wattÛ podle
DIN 45 324 pfii 14,4 V
4 x 45 wattÛ max. power
Tuner
Vlnové pásmo:
VKV (FM):
87,5 - 108 MHz
SV (MW):
531 - 1 602 kHz
DV (LW):
153 - 279 kHz
Rozsah pfienosu FM:
35 - 16 000 Hz
Technické zmûny vyhrazeny!
3V
94
Country:
Germany
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Czech. Rep.
Hungary
Poland
Turkey
(D)
(A)
(B)
(DK)
(FIN)
(F)
(GB)
(GR)
(IRL)
(I)
(L)
(NL)
(N)
(P)
(E)
(S)
(CH)
(CZ)
(H)
(PL)
(TR)
Phone:
Fax:
www:
0180-5000225
01-610 39 0
02-525 5444
44 898 360
09-435 991
01-4010 7007
01-89583 8880
210 94 27 337
01-4149400
02-369 62331
40 4078
023-565 6348
66-817 000
01-2185 00144
902-120234
08-7501500
01-8471644
02-6130 0441
01-333 9575
0800-118922
0212-3350677
05121-49 4002
01-610 39 391
02-525 5263
44-898 644
09-435 99236
01-4010 7320
01-89583 8394
210 94 12 711
01-4598830
02-369 62464
40 2085
023-565 6331
66-817 157
01-2185 11111
916-467952
08-7501810
01-8471650
02-6130 0514
01-324 8756
022-8771260
0212-3460040
http://www.blaupunkt.com
Blaupunkt GmbH
Printed in Germany
TravelPilot E1/E2
NAV
Krátké stisknutí: Navigace
Dlouhé stisknutí: Dopravní zácpa a prÛbûh trasy
FM·AM
Krátké stisknutí: ReÏim rádia, vlnová pásma FM
(VKV), MW (SV) a LW (DV)
Dlouhé stisknutí: Funkce Travelstore
CD·C
CD, reÏim mûniãe CD
Otáãení:
Regulátor hlasitosti
Krátké stisknutí: Vypnutí zvuku (Mute)
Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí
1
_
6
Na první pohled!
Rádio/CD: Automatické ladûní smûrem k niωím
kmitoãtÛm/pfiedcházející skladby
Navigace: Vymazání znakÛ
Rádio/CD: Automatické ladûní smûrem k vy‰‰ím
kmitoãtÛm/následující skladby
Navigace: Pfieskoãení do seznamu
Otevfiení obsluÏného panelu
Otáãení:
OK
Numerická tlaãítka,
pamûÈ pro uloÏení cílÛ
TRAF
Krátké stisknutí: Pohotovost pro pfiíjem
dopravních informací
Dlouhé stisknutí: Zobrazení hlá‰ení TMC
MENU
Nabídka pro nastavení hodnot
Krátké stisknutí bûhem navádûní k cíli:
Ukazatel stanovi‰tû a aktivního cíle,
opakování posledního akustického v˘stupu
Dlouhé stisknutí bûhem navádûní k cíli:
Pfiehled trasov˘ch bodÛ
Krátké stisknutí pfii vypnutém navádûní k cíli:
Ukazatel momentálního stanovi‰tû,
zobrazení kompletních záznamÛ v seznamu
ESC
08/04 CM/PSS2 (CZ)
Volba nabídky a znakÛ,
ruãní vyladûní stanic
Krátké stisknutí: Potvrzení zápisÛ do nabídky
Dlouhé stisknutí: Funkce Scan
Opu‰tûní nabídek, vymazání znakÛ,
pfieru‰ení navádûní k cíli
8 622 404 139 Index A
Download

TravelPilot E1/E2