www.blaupunkt.com
Mobile Navigation
TravelPilot Lucca 3.3 EE
Uputstvo za korišćenje i
montiranje
Duža verzija
Lucca3_3EE_long_YU.indd 1
12.07.2007 13:12:30 Uhr
Pregled uređaja
Pregled uređaja
5
3
6
4
1
2
4 Priključak za napajanje
5 Konektor za slušalice
6 Slot za SC/MMC karticu
Pored ekrana nalaze se sledeći tasteri:
1 Prekidač za uključivanje/isključivanje:
• Dug pritisak (duže od 3 sekunde):
Uključuje odnosno isključuje uređaj
Lucca.
• Kratak pritisak: Uključuje odnosno
isključuje
ekran.(Režim
uštede
energije)
2 Taster MENU:
• Dug pritisak (duže od 3 sekunde):
Otvara glavni meni.
• Kratak pritisak: Otvara meni za brza
podešenja.
3 Ekran (3.5" LCD-Touchscreen):
Svi unosi podataka i upravljanje
uređajem Lucca obavljaju se jednostavno
i intuitivno pritiskom na tastere koji su
prikazani na ekranu.
7
8
Sa donje strane uređaja nalaze se sledeći
elementi:
7 USB-priključak
8 Za povezivanje uređaja
vakuumskim nosačem
Lucca
sa
2
Lucca3_3EE_long_YU.indd 2
12.07.2007 13:12:37 Uhr
Sadržaj
Sadržaj
Navigacija ........................................12
Liste ........................................................ 10
Opšta uputstva za navigaciju .................. 12
Pokretanje navigacije .............................. 12
Unos odredišta .................................... 12
Navigacija do kuće ............................... 12
Prikaz mape ......................................... 12
Putanja................................................. 12
Podešavanja ......................................... 12
Pozivanje informacija o GPS-u ............. 13
Izlazak iz menija .................................. 13
Unos osnovnih podešenja ....................... 13
Određivanje vremenske zone .............. 13
Unos kućne adrese .............................. 13
Unos odredišta ....................................... 14
Preuzimanje jednog od poslednjih unetih
odredišta ................................................ 15
Unos koordinata...................................... 15
Biranje specijalnog odredišta (POI) ........ 16
Aktiviranje/deaktiviranje prikaza
specijalnih odredišta (POI) .................. 17
Uključivanje/isključivanje prikaza
specijalnih odredišta (POI) .................. 17
Preuzimanje odredišta iz liste omiljenih
odredišta ................................................ 17
Organizovanje liste omiljenih
odredišta ............................................. 18
Pretraživanje liste omiljenih
odredišta ............................................. 18
Biranje kućne adrese za odredište .......... 18
Preuzimanje odredišta sa mape .............. 18
Pomeranje mape .................................. 18
Uvećavanje/smanjivanje prikaza
mape .................................................... 19
Unos putanje........................................... 19
Uređivanje putanje ............................... 19
Unos putanje u mapu ........................... 19
Brisanje tačke putanje sa mape ........... 20
Tasteri ..................................................... 10
Upravljanje odredištima .................20
Pregled uređaja .................................2
O ovim uputstvima ............................5
Sigurnosne napomene .....................5
Sigurnosna uputstva za navigaciju ............ 5
Bezbednosna uputstva za korišćenje
uređaja Lucca ........................................... 5
Napomene za rukovanje
CD-om/DVD-om ........................................ 5
Prvo korišćenje uređaja Lucca .........6
Isporučivanje uređaja Lucca ..................... 6
Ekran-zaštitna folija .................................. 6
Uključivanje uređaja Lucca ....................... 6
Podešavanje jezika .................................... 6
Punjenje baterije...............................7
Montiranje u vozilu ...........................7
Postavljanje vakuumskog nosača ........... 7
Skidanje vakuumskog nosača ................ 7
Postavljanje uređaja Lucca na
vakuumski nosač .................................... 8
Skidanje uređaja Lucca .......................... 8
Uključivanje/Isključivanje .................8
Uključivanje/Isključivanje ....................... 8
Aktiviranje/deaktiviranje stanja
mirovanja ............................................... 8
Taster MENU .....................................9
Brza podešenja ...................................... 9
Ostale funkcije ....................................... 9
Rukovanje menijem za navigaciju ...10
Softverska tastatura ............................... 10
Klizač ...................................................... 10
Informacije o GPS-u ........................11
Prikaz informacija o GPS-u ..................... 11
Sinhronizovanje vremena ........................ 11
Snimanje odredišta
(samo u Omiljenim odredištima) ............ 20
Menjanje naziva odredišta
(samo u Omiljenim odredištima) ............ 20
Brisanje odredišta (samo u Omiljenim
odredištima) ........................................... 21
Brisanje cele liste odredišta
(samo u meniju Poslednja odredišta) ..... 21
Čiode ...............................................21
Postavljanje čioda ................................... 21
Brisanje čiode ......................................... 21
Brisanje svih čioda .................................. 21
3
Lucca3_3EE_long_YU.indd 3
12.07.2007 13:12:39 Uhr
Sadržaj
Određivanje parametara putanje ...22
Navođenje do odredišta..................23
Opcije za upozorenja o brzini kretanja .. 33
Opcije mape ........................................... 34
Nestabilan prijem GPS signala................ 24
Otkazivanje navođenja do odredišta ....... 24
Stizanje na odredište .............................. 24
Zvučna podešenja ................................... 34
Pokretanje izračunavanja putanje
bez GPS-a ........................................25
Rad sa mapom.................................25
Prikaz mape ............................................ 25
Rukovanje mapom................................... 25
Pomeranje mape .................................. 25
Uvećavanje/umanjivanje isečka
mape .................................................... 25
Fiksiranje pozicije ................................ 25
Promena orijentacije mape .................. 26
Tipkanje na mapi.................................. 26
Tasteri ..................................................... 26
Prikaz mape u toku navođenja do
odredišta .........................................27
Pomoć u navigaciji .................................. 27
Informacije o putanji ............................... 27
Dodatne informacije na mapi .................. 27
Promena opcija mape (Pomoć u
navigaciji)............................................. 27
Promena informacija o putanji ............. 28
Ostale funkcije navigacije...............29
Uključivanje/izbacivanje tačke putanje ... 29
Prikaz putanje (Simulacija) ..................... 29
Plan putovanja ........................................ 29
Informacije o putanji ............................... 30
Skretanje ................................................ 30
Beleženje putanje ................................... 31
Beleženje putanje ................................ 31
Prikaz putanje (Simulacija) .................. 31
Informacije o putanji ............................ 31
Zabeležene putanje-Opcije .................. 32
Osnovna podešavanja uređaja
Lucca ...............................................33
Opšta podešenja..................................... 33
Aktiviranje/deaktiviranje noćnog
režima .................................................. 33
Automatsko aktiviranje/deaktiviranje
noćnog prikaza..................................... 33
Određivanje vremenske zone ............... 33
Određivanje kućne adrese ................... 33
Parametri putanje ................................... 34
Jezici i jedinice ....................................... 35
Napredna podešenja ............................... 35
Opcije prikaza ...................................... 35
Osvetljenost ......................................... 35
Smart Zoom ......................................... 36
Podešenja putanje ............................... 36
Upravljanje podacima .......................... 37
POI prikaz ............................................ 37
GPS funkcije ...................................38
Upotreba SD/MMC kartice .............38
Priprema ................................................. 38
Umetanje SD/MMC kartice ..................... 38
Vađenje SD/MMC kartice ........................ 38
Muzički plejer .................................39
Pokretanje muzičkog plejera ................... 39
Rukovanje muzičkim plejerom ................ 39
MP3 lista .............................................. 39
Pregledač foto sadržaja ..................40
Pokretanje pregledača foto sadržaja ....... 40
Rukovanje pregledačem foto sadržaja .... 40
Slajdšou ............................................... 40
Režim pun ekran .................................. 40
Instaliranje mapa ............................41
Korišćenje mape sa SD/MMC-kartice ..... 41
Korišćenje mape na uređaju Lucca ......... 41
Softver u uređaju Lucca..................41
Ponovno instaliranje softvera za
navigaciju ................................................ 41
Ažuriranje softvera za navigaciju ............. 41
Tehnički podaci ...............................42
Odlaganje starog uređaja ...............42
Servis ..............................................42
Garancija .........................................42
Često postavljana pitanja /FAQ ......43
4
Lucca3_3EE_long_YU.indd 4
12.07.2007 13:12:40 Uhr
O ovim uputstvima
O ovim uputstvima
Na slikama su meniji i tasteri predstavljeni
na engleskom jeziku. Da bi se olakšalo
razumevanje pojmovi u tekstu su prevedeni
na sve jezike - izuzev engleskog - i nalaze se
u zagradama iza pojma na engleskom jeziku,
npr. meni Quick Settings (Brza podešenja).
Sigurnosne napomene
U vašem je interesu da pročitate sledeća
sigurnosna uputstva i upozorenja pažljivo,
pre nego što počnete sa korišćenjem svoj
uređaja Lucca.
Sigurnosna uputstva za navigaciju
Pažnja:
Ne koristite uređaj Lucca u toku vožnje, kako
bi ste sebe i druge zaštitili od nezgoda!
U ekran gledajte samo ako se nalazite u
bezbednoj situaciji u saobraćaju!
Oznake na kolovozu i saobraćajni znakovi
imaju prednost u odnosu na uputstva
sistema za navigaciju.
Uputstva uređaja Lucca pratite samo ukoliko
to dozvoljavaju okolnosti i saobraćajni
propisi! Uređaj Lucca će Vas dovesti do
odredišta i kada morate da skrenete sa
planirane putanje.
Napomene:
• Najbolje je da isplanirate putanje
pre nego što krenete. Ukoliko u toku
vožnje želite da unesete novu putanju,
zaustavite se na najbližem parkingu ili
odmorištu!
• Ukoliko niste razumeli govornu poruku
ili niste sigurni u to šta treba da uradite
na sledećoj raskrsnici, možete se brzo
orijentisati pomoću prikaza mape i
strelica. Ili možete ponovo čuti govornu
poruku tako što ćete na prikazu mape
pritisnuti strelicu. (Poglavlja "Rad sa
mapom", "Korišćenje mape", "Tipkanje
na mapi")
Sigurnosne napomene
Bezbednosna uputstva za
korišćenje uređaja Lucca
Pažnja:
Štitite uređaj od vlage, jer nije vodootporan
i zaštićen od prskanja vode.
Napomene:
• Isključite napajanje uređajaLucca, kada
ugasite motor, pošto GPS prijemnik
zahteva
stalan
dotok
električne
energije i može da se puni samo preko
akumulatora vozila.
• Kada isključujete napajanje nemojte
vući kabl. Kabl se tako može oštetiti!
• Za čišćenje uređaja nemojte koristiti
jake rastvarače, nego samo vlažnu krpu
koja ne ostavlja dlačice.
Napomene za rukovanje
CD-om/DVD-om
Uz uređaj se isporučuje CD/DVD koji sadrži
softver za navigaciju i mape. Da biste
CD/DVD zaštitili od prljanja i oštećenja,
pridržavajte se sledećih uputstava:
Čuvajte CD/DVD u omotu.
CD/DVD držite samo za ivicu.
CD/DVD u omotu nemojte izlagati
direktnoj sunčevoj svetlosti.
Koristite samo čist CD/DVD. Po
potrebi očistite CD/DVD mekom
krpom koja ne ostavlja dlačice, od
unutrašnje strane ka spoljnoj.
Nikada ne čistite CD/DVD kružnim
pokretima.
Nemojte koristiti rastvarače, čak ni
na štampanoj strani CD-a/DVD-a.
5
Lucca3_3EE_long_YU.indd 5
12.07.2007 13:12:40 Uhr
Prvo korišćenje
Prvo korišćenje uređaja
Lucca
Kada uređaj Lucca uključujete prvi put,
odgovorićete na pitanje na kom jeziku želite
da ga koristite. (Više o ovome pročitajte
u odeljku "Podešavanje jezika" u ovom
poglavlju.) Nakon ovog podešenja sačekajte
nekoliko minuta, dok navigacija ne postane
dostupna.
Isporučivanje uređaja Lucca
Uključivanje uređaja Lucca
Lucca se uključuje i isključuje pomoću
prekidača za uključivanje/isključivanje.
Uređaj Lucca je isključen kada ga preuzmete
od prodavca.
Napomena:
Kada kupite uređaj Lucca može se desiti
da baterija bude prazna. Pre korišćenja
uređaja napunite bateriju. (Poglavlje
"Punjenje baterije")
Paket sadrži sledeće delove:
• Lucca
• Vakuumski držač
•
Kabl za punjenje za utičnicu za upaljač
•
Uputstvo za korišćenje (Kratka verzija)
•
CD/DVD sa mapom Istočne Evrope (ili
mapu Zapadne Evrope) i uputstvom za
korišćenje (duža verzija)
Izborna dodatna oprema:
• Torbica
• Mrežni punjač za 110 do 230 V
• USB kabl
• Set za drugo vozilo
• Vakuumski držač za van/džip
• Držač za otvor za ventilaciju
Napomena:
Preporučujemo upotrebu
Blaupunkt dodatne opreme.
originalne
Ekran-zaštitna folija
Pre prvog korišćenja skinite zaštitnu foliju
sa ekrana.
A
➜ Pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje duže od 3 sekunde, da bi
se uređaj Lucca uključio.
Na ekranu se pojavljuje startni prikaz.
Podešavanje jezika
Uređaj Lucca koristi američki engleski
u menijima i glasovnim porukama. Kada
uređajLucca uključite prvi put, otvoriće se
prozor u kome možete da izaberete neki
drugi jezik:
➜ U dijaloškom okviru izaberite jezik koji
želite.
➜ Pratite uputstva.
Jezik se učitava i na ekranu se ponovo
prikazuje glavni meni.
6
Lucca3_3EE_long_YU.indd 6
12.07.2007 13:12:41 Uhr
Punjenje baterije
Montiranje u vozilu
Punjenje baterije
Montiranje u vozilu
Baterija omogućava da uređaj Lucca radi bez
spoljnog napajanja električnom energijom.
Da bi baterija mogla da radi do 3 sata,
napunite je potpuno (oko 5 do 6 sati).
Ukoliko ste pokrenuli navigaciju, muzički
plejer, ili pregledač foto sadržaja, u gornjem
srednjem delu ekrana videćete indikator napunjenosti baterije.
Simboli imaju sledeće značenje:
Za privremeno montiranje u vozilu
uređajLucca je opremljen vakuumskim
nosačem koji se postavlja na vetrobran
vozila.
•
: Uređaj se napaja preko spoljnog
izvora električne energije.
•
: Uređaj se napaja električnom
energijom
preko
interne
baterije.
Napunjenost baterije je zadovoljavajuća.
•
: Uređaj se napaja električnom
energijom
preko
interne
baterije.
Napunjenost baterije je slaba.
Broj tamnih segmenata na bateriji pokazuje
napunjenost baterije (0 do 3 segmenta).
Napomena:
Ako je napunjenost baterije veoma
slaba, dobićete poruku koja vas na to
upozorava.
➜ Za punjenje baterije koristite isporučeni
kabl za punjenje koji se povezuje sa
utičnicom za upaljač, ili mrežni punjač
koji spada u izbornu opremu.
Napomene:
• Koristite isključivo punjač koji je
odobrio Blaupunkt. Obratite se svom
Blaupunkt prodavcu.
• Stare baterije nemojte bacati u kućno
smeće, već ih odnesite na odgovarajuća
mesta za sakupljanje starih baterija.
Pažnja:
Montirajte uređaj Lucca tako, da vam ne
ometa vidik i da vam ne odvlači pažnju od
saobraćaja.
Ne montirajte uređaj Lucca u delu koji
pokrivaju vazdušni jastuci.
Vodite računa o tome da putnici u vozilu
prilikom naglog kočenja ne budu ugroženi
od strane uređaja Lucca.
Postavljanje vakuumskog nosača
Pomoću isporučenog vakuumskog nosača
možete uređaj Lucca jednostavno i sigurno
montirati u vozilu.
➜ Nađite pogodno mesto za montiranje
uređaja Lucca.
➜ Da bi prijanjanje bilo optimalno na staklu
ne sme biti prašine i masnoće. Ukoliko je
potrebno, prvo očistite staklo krpom za
čišćenje vetrobrana.
➜ Pritisnite stopicu vakuumskog nosača na
staklo.
➜ Povucite ručicu u pravcu stakla.
➜ Sada možete podešavati položaj nosača.
Šina na koju se postavlja uređaj Lucca
mora biti vertikalno postavljena.
Skidanje vakuumskog nosača
Ako menjate vozilo, možete jednostavno
skinuti vakuumski nosač.
➜ Otkočite ručicu na nosaču tako što ćete
je povući od stakla.
➜ Pažljivo odvojte stopicu od vetrobrana
na ivicama, tako da vazduh može da uđe
između nosača i vetrobrana.
➜ Pažljivo odlepite nosač od vetrobrana.
7
Lucca3_3EE_long_YU.indd 7
12.07.2007 13:12:42 Uhr
Montiranje u vozilu
Uključivanje/Isključivanje
A
Postavljanje uređaja Lucca na vakuumski
nosač
Uređaj Lucca ima vođicu koja služi za
postavljanje na vakuumski nosač u vozilu.
➜ Navucite pažljivo vođicu uređaja Lucca
na šinu vakuumskog nosača.
Skidanje uređaja Lucca
➜ Povucite uređaj Lucca na gore i skinite ga
sa vakuumskog nosača.
Uključivanje/Isključivanje
Lucca se uključuje i isključuje pomoću
prekidača za uključivanje/isključivanje.
A
Postoje dva stanja u kojima je Lucca isključen:
Stanje mirovanja (ekran je isključen radi
uštede energije) i isključivanje svih funkcija.
Uređaj Lucca je isključen kada ga preuzmete
od prodavca.
Uključivanje/Isključivanje
➜ Pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje duže od 3 sekunde.
Napomena:
I kada je potpuno isključen, uređaj Lucca
troši malu količinu energije. Kada nakon
dužeg vremena ponovo uključite uređaj
Lucca, možda će biti neophodno da
ponovo napunite bateriju.
Aktiviranje/deaktiviranje stanja mirovanja
➜ Kratko pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje.
8
Lucca3_3EE_long_YU.indd 8
12.07.2007 13:12:42 Uhr
Taster MENU
Taster MENU
Pomoću tastera MENU pristupate brzim
podešenjima (kratak pritisak), odnosno
vraćate se na glavni meni (dug pritisak), u
kome možete izabrati navigaciju, muzički
plejer ili pregledač foto sadržaja.
Brza podešenja
U meniju Quick Settings (Brza podešenja)
mogu se podesiti jačina zvuka i osvetljenost
ekrana. Meni Quick Settings (brza podešenja)
može se pozvati u svakom trenutku,
nezavisno od toga u kom se meniju trenutno
nalazite.
➜ Pritisnite taster MENU.
Meni Quick Settings (Brza podešenja) se
pojavljuje na ekranu.
➜
Pritiskom na strelice podesite
jačinu zvuka i osvetljenost.
➜
Pritiskom na taster vratite se na
prethodni meni.
– Battery
Warning
Time
Out
(Upozorenje o pražnjenju baterije):
Vremenski period za upozorenje
o bateriji. Na ekranu se pojavljuje
odgovarajuće upozorenje pre nego
što se baterija isprazni. Pritisnite
taster ukoliko želite da promenite
podešenje. Potvrdite pritiskom na
taster OK.
Napomena:
Ukoliko ne pritisnete nijedan taster 5
sekundi, uređaj Lucca se automatski
vraća na prethodni meni.
Ostale funkcije
➜ Pritisnite taster More (Više) u meniju
Quick Settings (Brza podešenja), za
pozivanje ostalih funkcija:
•
•
•
Information (Informacija)
– Pritisnite
taster
Information
(Informacija).
Na ekranu se prikazuju informacije o
proizvodu.
Battery (Baterija)
– Pritisnite taster Battery (Baterija).
Prikazuje se status baterije.
Power Saving (Ušteda energije)
– Pritisnite taster Power Saving (Ušteda
energije).
Meni Power Saving (Ušteda energije) se
pojavljuje na ekranu.
– Backlight
time
out
(Gašenje
pozadinskog osvetljenja): Vreme do
isključivanja pozadinskog osvetljenja
nakon poslednjeg pritiskanja tastera.
Pritisnite taster ukoliko želite da
promenite
podešenje
(Ušteda
energije!). Potvrdite pritiskom na
taster OK.
9
Lucca3_3EE_long_YU.indd 9
12.07.2007 13:12:44 Uhr
Rukovanje menijem za navigaciju
Rukovanje menijem za
navigaciju
Softverska tastatura
Za unos teksta (npr. kod unosa odredišta) na
ekranu koji je osetljiv na dodir (Touchscreen)
pojavljuje se softverska tastatura. Preko nje
možete prstom uneti sve podatke.
Kada unosite nazive mesta ili ulica ne smete
koristiti posebne znakove ili umlaute. Lucca
će za vas automatski uneti ove znakove.
Između ostalih, softverska tastatura sadrži
sledeće tastere:
Unos razmaka
Brisanje poslednjeg karaktera
Remapiranje tastature za alternativne
karaktere
Pozivanje numeričke tastature, za unos
npr. kućnog broja
Pozivanje slovne tastature
Liste
Često se na ekranu pojavljuju liste sa kojih
možete izabrati stavku (npr. odredište). U
toku unošenja pored vašeg unosa pojaviće se
određen broj prethodno unetih podataka.
Ukoliko prilikom unosa mesta ne unesete pun
naziv, pojaviće se lista sa mogućim nazivima
mesta. Za pozivanje liste da više prethodnih
unosa, pritisnite taster Done (OK). Duže
liste zahtevaju duže vreme učitavanja.
Na listi se takođe nalaze unosi koji sadrže
do tog trenutka uneta slova iako se ona ne
nalaze na početku, već u sredini ili na kraju
pojmova sa liste.
Jedna od stavki na listi je uvek označena.
➜
Pritisnite taster ukoliko ne želite
da preuzmete stavku sa liste a želite da
se vratite na unos teksta.
Ostali tasteri u listi:
•
•
Search in all (Pretraži sve) u listi ulica:
Pretraživanje svih ulica prema određenom
kućnom broju
Show districts (Prikaz okruga)/Hide
districts (Bez okruga) u listi država:
Prikaz glavnih mesta sa predgrađima i
numerisanim okruzima, odnosno prikaz
samo glavnih mesta
Tasteri
U mnogim menijima uređaja Lucca nalaze se
ovi tasteri:
• Help (Pomoć): Uređaj Lucca vam
pruža pomoć u rukovanju menijima.
Pritisnite ovaj taster ukoliko vam treba
objašnjenje u vezi sa aktuelnim menijem
i podešenjem.
•
Pritisnite ovaj taster ukoliko
želite da se vratite na prethodno otvoreni
meni. Ako se nalazite u meniju Navigation
(Navigacija) pomoću ovog tastera možete
se vratiti u glavni meni. Tamo možete
pokrenuti neku drugu aplikaciju kao
što su muzički plejer ili pregledač foto
sadržaja, ili ponovo otvoriti navigaciju.
Klizač
Kod nekih podešenja u menijima se nalazi
klizač. Za podešavanje pomoću klizača npr.
jačine zvuka:
➜ Pritisnite klizač, držite prst na njemu i
povlačite klizač u željenom smeru.
U ovom uputstvu će se rukovanje klizačem
označavati kao "povlačenje".
➜
Pritisnite jedan od simbola za
kretanje kroz listu.
➜ Pritisnite direktno stavku na listi ukoliko
želite da je preuzmete.
- ili -
10
Lucca3_3EE_long_YU.indd 10
12.07.2007 13:12:45 Uhr
Informacije o GPS-u
– Date/Time (Datum/Vreme): Aktuelni
datum i vreme
Zelena lampica trepće za vreme dok
Lucca pokušava da primi informacije
preko GPS prijemnika.
Informacije o GPS-u
U meniju GPS Info (GPS Info) možete videti
GPS status. Između ostalog meni sadrži
informacije koje uređaj prima preko GPS-a,
npr. vašu trenutnu poziciju i brzinu.
U meni GPS Info (GPS Info)možete ući iz
Navigation (Navigacija) menija.
Prikaz informacija o GPS-u
➜
U glavnom meniju pritisnite
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni GPS Info (GPS Info) se
pojavljuje na ekranu.
➜
–
–
–
–
–
–
–
Simbol za prijem GPS signala:
zeleno: dobar GPS prijem (3D)
žuto:
GPS
prijem
nije
zadovoljavajući, uređaj prima
nedovoljno informacija o poziciji
(2D)
crveno: nema prijema GPS
signala
Kompas: Pozicija vidljivih GPS satelita
sa vaše aktuelne pozicije
Indikator (desno): Jačina signala
vidljivih GPS satelita. Za navigaciju
je neophodan signal sa najmanje 4
satelita.
Accuracy (Preciznost): Preciznost
određivanja pozicije
Elevation (Visina): Trenutna visina
u odnosu na nadmorsku na kojoj se
trenutno nalazite (približna vrednost)
Speed (Brzina): Trenutna brzina vozila
Position (Pozicija): Aktuelna pozicija,
podaci o geografskoj dužini i širini
Sinhronizovanje vremena
Lucca preko GPS prijemnika prima tačno
vreme. U meniju GPS Info (GPS Info)
možete uskladiti vreme na uređaju sa GPS
vremenom, kako bi ste tačno znali vreme
stizanja na odredište.
Pretpostavka:
•
Podesili ste vremensku zonu (Poglavlje
"Navigacija",
"Unos
osnovnih
podešenja")
➜ Pritisnite u meniju GPS Info (GPS
Info)
taster
Time
Synchronise
(Sinhronizovanje vremena).
Meni Time Settings (Podešavanje vremena)
se pojavljuje na ekranu.
➜
➜
➜
➜
Imate mogućnost da GPS vreme podesite
automatski ili ručno. Uneto vreme u oba
slučaja možete dodatno podešavati. I kada
je aktivirana automatska opcija, postoji
mogućnost dodatnog podešavanja.
Pritisnite taster Auto Correction (Auto
korekcija), za aktiviranje (štiklirano)
ili
deaktiviranje
(nije
štiklirano)
automatskog režima.
- ili Pritisnite
simbol
za
prenos
trenutnog GPS vremena na
uređaj.
Pritiskom na tastere ručno
korigujte sate ili minute.
Pritisnite ovaj taster ukoliko želite
da napustite meni.
11
Lucca3_3EE_long_YU.indd 11
12.07.2007 13:12:45 Uhr
Navigacija
Navigacija
Opšta uputstva za navigaciju
Korišćenje uređaja Lucca je isključivo vaša
odgovornost kao vozača.
Pažnja:
Ne koristite uređaj Lucca u toku vožnje, kako
bi ste sebe i druge zaštitili od nezgoda!
U ekran gledajte samo ako se nalazite u
bezbednoj saobraćajnoj situaciji!
Oznake na kolovozu i saobraćajni znakovi
imaju prednost u odnosu na uputstva
sistema za navigaciju. Uputstva uređaja
Lucca pratite samo ukoliko to dozvoljavaju
okolnosti i saobraćajni propisi! Lucca će
Vas dovesti do odredišta i kada morate da
skrenete sa planirane putanje.
Pokretanje navigacije
➜ Uključite uređaj pritiskom na prekidač za
uključivanje/isključivanje.
➜
U glavnom meniju pritisnite
simbol.
Iz menija Navigation (Navigacija) možete
pristupiti svim funkcijama navigacije.
Unos odredišta
➜
Pritisnite simbol za unos odredišta
za navođenje.
Više o ovome pročitajte u odeljku "Unos
odredišta".
Navigacija do kuće
Pritisnite simbol ukoliko želite da
➜
za odredište navođenja postavite
svoju snimljenu kućnu adresu.
Više o ovome pročitajte u odeljku
"Postavljanje kućne adrese za odredište".
Prikaz mape
Pritisnite simbol ukoliko želite
➜
prikaz mape na ekranu.
Više o ovome pročitajte u odeljku "Rad sa
mapom".
Putanja
➜
Meni Navigation (Navigacija) se pojavljuje
na ekranu.
Pritisnite simbol ukoliko želite da
se meni Route (Putanja) pojavi na
ekranu. U ovom meniju možete
uneti putanju, pozvati plan putovanja,
prikazati informacije o putanji i blokirati
jedan deo putanje (skretanje). U ovom
meniju
takođe
možete
pokrenuti
simulaciju.
Više o ovome pročitajte u poglavlju
"Navigacija", odeljak "Unos putanje",
odnosno u poglavlju "Ostale funkcije
navigacije".
Podešavanja
Pritisnite simbol ukoliko želite da
➜
podesite uređaj Lucca.
12
Lucca3_3EE_long_YU.indd 12
12.07.2007 13:12:46 Uhr
Navigacija
Više o ovome pročitajte u poglavlju "Osnovna
podešavanja uređaja Lucca".
Pozivanje informacija o GPS-u
➜
Pritisnite simbol ukoliko želite
prikaz informacija o GPS-u.
Više o ovome pročitajte
"Informacije o GPS-U".
u
poglavlju
Izlazak iz menija
➜
U meniju Navigation (Navigacija)
pritisnite ovaj taster ukoliko želite da se
vratite u glavni meni.
Unos osnovnih podešenja
Meni General Settings (Opšta podešenja)
se pojavljuje na ekranu.
➜ Pritisnite taster Daylight saving time
(Letnje
računanje
vremena),
za
aktiviranje (štiklirano) ili deaktiviranje
(nije štiklirano) ove opcije.
Unos kućne adrese
U meniju Navigation (Navigacija)
➜
pritisnite ovaj simbol.
Meni Settings (Podešenja) se
pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni General Settings (Opšta
podešenja) se pojavljuje na
ekranu.
Pre pokretanja navođenja do odredišta,
• podesite vreme za vremensku zonu u
kojoj se nalazite, kako biste za vreme
navigacije znali tačno vreme stizanja na
odredište i
• unesite svoju kućnu adresu, kako biste
sa bilo kog mesta mogli brzo da stignete
do kuće.
Određivanje vremenske zone
➜
U meniju Navigation (Navigacija)
pritisnite ovaj simbol.
Meni Settings (Podešenja) se
pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni General Settings (Opšta
podešenja) se pojavljuje na
ekranu.
➜ Pritisnite taster Set Time Zone
(Podešavanje vremenske zone).
Meni Time Zone (Vremenska zona) se
pojavljuje na ekranu.
➜ Izaberite vremensku zonu koja važi za
vašu trenutnu poziciju.
➜ Pritisnite taster OK.
➜ Pritisnite taster Set Home Address
(Unos kućne adrese).
Meni Home Address (Kućna adresa) se
pojavljuje na ekranu. Naziv odredišta
(npr. "Kući" se pojavljuje na ekranu.
➜ Pritisnite
taster
Change
Address
(Promena adrese).
Meni Destination (Odredište) se pojavljuje
na ekranu.
➜ Unesite adresu prema uputstvima datim
u poglavlju "Unos odredišta".
Meni Home Address (Kućna adresa) se
ponovo pojavljuje na ekranu. Možete
promeniti nazive odredišta:
➜ Pritisnite naziv odredišta.
Na ekranu se pojavljuje softverska
tastatura.
➜ Pritisnite željeni naziv onako kako je
opisano u poglavlju "Korišćenje menija
za navigaciju".
➜ Pritisnite taster Done (OK).
Meni Home Address (Kućna adresa) se
ponovo pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite ovaj taster ukoliko želite
da napustite meni.
13
Lucca3_3EE_long_YU.indd 13
12.07.2007 13:12:46 Uhr
Navigacija
Unos odredišta
Lucca vas vodi kroz postupak unosa
odredišta: Tražiće od vas da unesete mesto,
ulicu i kućni broj.
Jednom uneta odredišta čuvaju se u
memoriji uređaja kako biste mogli da ih brzo
ponovo pozovete.
- ili ➜ Pritisnite taster Other City (Drugi
grad).
Na ekranu se pojavljuje softverska
tastatura pomoću koje možete uneti
grad.
Napomena:
Možete birati samo odredišta (države,
gradove, ulice, kućne brojeve) koja su
uneta u mapu.
➜
➜
➜
U glavnom meniju pritisnite
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni Destination (Odredište) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Pojavljuje se lista
biranih gradova.
Ukoliko želite navigaciju do grada koji
se nalazi u izabranoj zemlji, preskočite
sledeća dva koraka. U protivnom izaberite
neku drugu zemlju:
➜ Pritisnite taster Change Country (Druga
zemlja).
Na ekranu se pojavljuje lista zemalja.
poslednjih
Imate sledeće mogućnosti:
• Navigacija do grada sa liste
• Biranje nekog drugog grada
• Biranje nekog drugog grada u drugoj
državi
➜ Na listi izaberite grad do kog želite
navigaciju.
➜ Izaberite zemlju u kojoj se nalazi vaše
odredište.
Vraćate se u meni za unos naziva grada.
➜ Unesite naziv grada ili poštanski broj i
pritisnite taster Done (OK).
Na ekranu se pojavljuje lista gradova.
➜ Izaberite željeni grad sa liste.
Na ekranu se pojavljuje softverska
tastatura pomoću koje možete uneti
naziv ulice.
Možete izabrati određenu ulicu ili za
odredište izabrati centar grada:
➜ Pritisnite taster City Centre (Centar
grada) za navigaciju do centra grada.
- ili -
14
Lucca3_3EE_long_YU.indd 14
12.07.2007 13:12:47 Uhr
Navigacija
➜ Unesite naziv ulice i pritisnite taster
Done (OK).
Na ekranu se pojavljuje softverska
tastatura pomoću koje možete uneti
kućni broj. Možete uneti kućni broj ili za
odredište izabrati raskrsnicu:
➜ Pritisnite taster Find Intersection
(Pronađi raskrsnicu).
Na ekranu će se pojaviti lista ulica koje
seku ulicu koju ste izabrali za odredište.
- ili ➜ Unesite kućni broj i pritisnite taster OK.
Na ekranu se pojavljuje mapa i uređaj
izračunava putanju.
Na ekranu se pojavljuje mapa i uređaj
izračunava putanju.
Unos koordinata
➜
U glavnom meniju pritisnite
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni Destination (Odredište) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni Coordinates Input (Unos
koordinata) se pojavljuje na
ekranu.
➜
➜
Napomene:
• Uputstva za promenu parametara
putanje možete naći u poglavlju
"Određivanje parametara putanje".
• Uneta odredišta se automatski nalaze u
meniju History (Poslednja odredišta).
Preuzimanje jednog od
poslednjih unetih odredišta
Uneta odredišta se automatski snimaju u
meniju History (Poslednja odredišta).
U ovom meniju možete izabrati odredište i
preuzeti ga za cilj navođenja.
U glavnom meniju pritisnite
➜
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni Destination (Odredište) se
pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni History (Poslednja odredišta)
se pojavljuje na ekranu.
Na ekranu
tastatura:
Taster
pojavljuje
softverska
Reakcija
Unos cifara
do
Brisanje poslednjeg
karaktera
Biranje između severne i
južne geografske širine
Biranje između istočne
i zapadne geografske
dužine
/
➜ Izaberite stavku sa liste ukoliko želite
navigaciju do tog mesta.
se
/
Unesite stepene, minute,
odnosno sekunde (taster
se automatski menja
nakon pritiska)
Koordinata je već uneta. Izbrišite ove
vrednosti i unesite željeni stepen širine
i družine:
➜ Direktno pritisnite stepen širine, odnosno
stepen dužine koji želite da promenite.
15
Lucca3_3EE_long_YU.indd 15
12.07.2007 13:12:47 Uhr
Navigacija
➜
/
Pritisnite ovaj simbol
ukoliko želite da
promenite tastaturu za unos pravca sever
i jug (stepen širine), odnosno istok i
zapad (stepen dužine).
➜ Jednu za drugom, unesite koordinate i
odgovarajuće jedinice.
Taster za stepen se automatski menja
nakon unosa u sledeću jedinicu, itd.
➜ Pritisnite taster Done (OK).
Na ekranu se pojavljuje mapa i uređaj
izračunava putanju.
Biranje specijalnog odredišta
(POI)
Takozvani "POI" (Points Of Interest) mogu
se prikazivati na mapi. POI je specijalno
odredište, na primer aerodromi, železničke
stanice, restorani, hoteli, benzinske pumpe,
javne ustanove. Ova odredišta su snimljena
u mapi i mogu se izabrati za odredišta
navigacije.
Napomena:
Ukoliko ne možete da izaberete POI, to
znači da nije dostupan ili da se ne nalazi
na mapi.
➜
➜
➜
Imate sledeće mogućnosti za pretraživanje
POI (specijalnih odredišta):
➜
Pritisnite simbol ukoliko želite da
izaberete POI na aktuelnom
isečku mape.
Napomena:
Prethodno izaberite deo mape na kom
želite da pronađete POI. (Poglavlja "Rad
sa mapom", "Korišćenje mape")
- ili ➜
Pritisnite simbol ukoliko želite da
izaberete POI u blizini pozicije na
kojoj se nalazite.
- ili -
➜
Pritisnite simbol ukoliko želite da
izaberete POI u nekom određenom
gradu.
Na ekranu se pojavljuje lista gradova.
➜ Izaberite
grad
prema
uputstvima
opisanim u odeljku "Unos odredišta".
U svakom slučaju meni Find POI (Traženje
POI) će se pojaviti na ekranu.
U glavnom meniju pritisnite
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni Destination (Odredište) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni POI Location (Mesto POI) se
pojavljuje na ekranu.
Napomena:
Ukoliko su specijalna odredišta (POI)
Find POI (Traženje POI) sive boje, to znači
da se ova odredišta ne nalaze na mapi.
Ako je POI samo do pola sivo, radi se o POI
kategoriji koja sadrži dodatna specijalna
odredišta koja nisu sva predstavljena na
mapi. Pogledajte sliku POI kategorije
Services (Usluge). Možete uključiti i
isključiti prikaz specijalnih odredišta
(POI). ("Uključivanje/isključivanje POI")
➜
Pritiskom na tastere prelistajte
ponuđena specijalna odredišta.
➜ Pritisnite željeni simbol kako biste
izabrali POI kategoriju, npr. Shopping
(Kupovina).
16
Lucca3_3EE_long_YU.indd 16
12.07.2007 13:12:48 Uhr
Navigacija
➜ Pritisnite željeni simbol kako biste izabrali
POI podkategoriju, npr. Shopping Center
(Tržni centar).
Na ekranu se pojavljuju raspoloživa
specijalna odredišta prema vašim
kriterijumima pretrage, kao i udaljenost
do njih.
Sada imate mogućnost da na listi
izaberete određeno specijalno odredište
ili da ga sami pronađete:
➜ Na listi izaberite POI do kog želite
navigaciju.
Na ekranu se pojavljuju bliže informacije
o izabranom POI.
➜ Pritisnite taster Done (OK).
Na ekranu se pojavljuje mapa i uređaj
izračunava putanju.
- ili ➜ Pritisnite taster Search (Pretraga).
Na ekranu se pojavljuje softverska
tastatura.
➜ Unesite prvo slovo ili potpun naziv
željenog specijalnog odredišta.
➜ Pritisnite taster Done (OK).
Na ekranu se pojavljuje lista. Ona sadrži
samo specijalna odredišta čiji naziv
sadrži ova slova, tj. naslov.
➜ Na listi izaberite POI do kog želite
navigaciju.
Na ekranu se pojavljuju bliže informacije
o izabranom POI.
➜ Pritisnite taster Done (OK).
Na ekranu se pojavljuje mapa i uređaj
izračunava putanju.
Aktiviranje/deaktiviranje prikaza
specijalnih odredišta (POI)
U meniju Map Options (Opcije mape)
možete aktivirati i deaktivirati
dodatna podešenja koja se odnose
na prikaz specijalnih odredišta na
mapi.
Više o ovome pročitajte u poglavlju
"Podešenja za prikaze, jezike i jačinu zvuka"
u osnovnim podešenjima.
Uključivanje/isključivanje prikaza
specijalnih odredišta (POI)
Ako ste aktivirali prikaz POI, možete u
meniju uključiti ili isključiti prikaz pojedinih
specijalnih odredišta:
U meniju Navigation (Navigacija)
➜
pritisnite ovaj simbol.
Meni Settings (Podešenja) se
pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni Advanced Settings (Napredna
podešenja) se pojavljuje na
ekranu.
➜
Pritisnite simbol. Meni POI
Presentation (Prikaz POI) se
pojavljuje na ekranu.
➜ Pritisnite simbol za specijalno odredište
koje želite da uključite ili isključite.
➜ Pritisnite taster Show (prikaži) odnosno
Hide (Sakrij).
Preuzimanje odredišta iz liste
omiljenih odredišta
U meniju Favourites (Omiljena odredišta)
možete izabrati snimljeno odredište i
preuzeti ga kao odredište navigacije.
U poglavlju "Upravljanje odredištima"
saznaćete kako se odredišta snimaju u
direktorijumu Omiljena odredišta, kako im
se menja naziv i kako se brišu.
➜
U glavnom meniju pritisnite
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni Destination (Odredište) se
pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni
Favourites
(Omiljena
odredišta) se pojavljuje na
ekranu.
17
Lucca3_3EE_long_YU.indd 17
12.07.2007 13:12:49 Uhr
Navigacija
➜ Na listi izaberite odredište do kog želite
navigaciju.
Na ekranu se pojavljuju bliže informacije
o izabranom odredištu.
➜ Pritisnite taster Done (OK).
Na ekranu se pojavljuje mapa i uređaj
izračunava putanju.
➜
Organizovanje liste omiljenih odredišta
Radi boljeg pregleda možete organizovati
listu omiljenih odredišta:
• Po abecednom redosledu
• Prema udaljenosti
➜ U meniju Favourites (Omiljena odredišta)
pritisnite taster Distance (Rastojanje)
odnosno Abc (Abc), kako biste promenili
redosled.
Pomoću ove funkcije možete direktno sa
mape izabrati odredište za navođenje.
Osim mesta i ulica, možete brzo izabrati i
specijalna odredišta.
U glavnom meniju pritisnite
➜
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Na ekranu se pojavljuje mapa.
Pretraživanje liste omiljenih odredišta
Možete pronaći odredište koje je snimljeno
u listi omiljenih odredišta.
➜ U meniju Favourites (Omiljena odredišta)
pritisnite taster Find (Pronađi).
Meni Find Favourites (Omiljena odredištapretraga) se pojavljuje na ekranu.
naziv
odredišta
pomoću
➜ Unesite
softverske tastature.
Na ekranu se pojavljuje lista rezultata.
➜ Izaberite POI do kog želite navigaciju.
Na ekranu se pojavljuju bliže informacije
o izabranom POI.
➜ Pritisnite taster Done (OK).
Na ekranu se pojavljuje mapa i uređaj
izračunava putanju.
Biranje kućne adrese za
odredište
Ako ste snimili svoju kućnu adresu, možete
sa bilo kog mesta pokrenuti navigaciju do
kuće. Snimljena adresa može se videti i
po potrebi izmeniti u opštim uputstvima.
(Odeljak "Unos osnovnih podešenja","Unos
kućne adrese")
U glavnom meniju pritisnite
➜
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Na ekranu se pojavljuje mapa i
uređaj izračunava putanju.
Ukoliko
kućna
adresa
nije
snimljena, uređaj Lucca će sada zatražiti
da je unesete.
Preuzimanje odredišta sa mape
➜
Pritisnite strelicu za pozivanje
dodatnih tastera.
➜ Na mapi pritisnite mesto odredišta.
➜ Pritisnite taster Route to (Izračunavanje
putanje).
Na ekranu se pojavljuje mapa i uređaj
izračunava
putanju.
Odredište
je
označeno zastavicom.
Pomeranje mape
Da bi ste lokaciju odredišta mogli da vidite
na mapi možete pomerati mapu, smanjivati
je ili povećavati.
➜ Pritisnite mesto na mapi i prstom je
pomerajte u željenom smeru.
Mapa se pomera u pravcu u kom vučete
prst.
18
Lucca3_3EE_long_YU.indd 18
12.07.2007 13:12:49 Uhr
Navigacija
Uvećavanje/smanjivanje prikaza mape
Da bi ste na mapi mogli da vidite željeno
odredište, možete mapu umanjiti ili
uvećati.
Pritisnite jedan od tastera
➜
ukoliko želite da prikaz uvećate
ili umanjite.
Unos putanje
Putanju možete uneti u meniju Edit Way
Points (Uređivanje tačaka putanje). Takođe
imate mogućnost da putanju kreirate
direktno na mapi.
U glavnom meniju pritisnite
➜
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
➜
Meni Route (Putanja) se pojavljuje
na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni Edit Route (Uređivanje
putanje) se pojavljuje na ekranu.
Na ekranu se pojavljuje mapa i uređaj
izračunava putanju.
Uređivanje putanje
Tačke putanje možete brisati ili im možete
menjati redosled. U tačke putanje spadaju
početna tačka, međuodredišta i mesto
cilja.
➜ U meniju Edit Route (Uređivanje putanje)
pritisnite tačku putanje po svom izboru.
Na raspolaganju su vam sledeći tasteri:
– Optimise (Optimizovanje): Tačke
putanje se automatski ređaju po
optimalnom redosledu.
– Up (Gore): Tačka putanje na gore:
Premeštanje tačke putanje za jedno
mesto na gore
– Down (Dole): Premeštanje tačke
putanje za jedno mesto na dole
– Delete (Brisanje): Brisanje tačke
putanje
Unos putanje u mapu
U glavnom meniju pritisnite
➜
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
➜
Na ekranu se pojavljuje mapa.
➜
➜ Pritisnite taster Add (Dodaj).
Meni Destination (Odredište) se pojavljuje
na ekranu.
➜ Unesite odredište na uobičajen način.
(Poglavlje "Unos odredišta")
Meni Edit Route (Uređivanje putanje) se
pojavljuje na ekranu.
➜ Unesite i ostale tačke putanje na isti
način.
➜
Pritisnite taster dva puta kako
biste izašli iz menija i vratili se u meni
Navigation (Navigacija).
➜
U meniju Navigation (Navigacija)
pritisnite ovaj simbol.
Pritisnite strelicu za pozivanje
dodatnih tastera.
➜ Na mapi pritisnite mesto koje želite da
postavite za tačku putanje.
➜ Pritisnite jedan od dodatnih tastera:
– Start (Start): Preuzimanje mesta
kao početne tačke (samo ako nema
prijema GPS signala)
19
Lucca3_3EE_long_YU.indd 19
12.07.2007 13:12:50 Uhr
Navigacija
Napomena:
Ako Lucca prima GPS signal, aktuelna
pozicija će se automatski preuzeti kao
početna tačka.
– Route To (Izračunavanje putanje):
Preuzimanja mesta kao odredišta
– Add Via (Dodavanje međuodredišta):
Dodavanje mesta kao međuodredišta
– Continue (Nastavak): Mesto se
preuzima kao odredište na kraju
putanje.
Na ekranu se pojavljuje mapa i uređaj
izračunava putanju.
Brisanje tačke putanje sa mape
➜ Pritisnite tačku putanje ili polje u blizini
tačke putanje koju želite da izbrišete.
Taster
Remove
Via
(Brisanje
međuodredišta) se pojavljuje na ekranu.
➜ Pritisnite taster Remove Via (Brisanje
međuodredišta).
Tačka putanje se briše.
Upravljanje odredištima
Upravljanje odredištima
Odmah nakon uspešnog izračunavanja
putanje, odredište se snima u meniju History
(Poslednja odredišta).
Izračunavanje putanje je uspešno ako ste
uneli odredište i:
• Postoji prijem GPS signala
• Uređaj ne prima GPS signal a vi ste
pokrenuli
izračunavanje
putanje
(Poglavlje "Pokretanje izračunavanja
putanje bez GPS-a")
Snimanje odredišta (samo u
Omiljenim odredištima)
➜
➜
➜
➜
➜
➜
U glavnom meniju pritisnite
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni Destination (Odredište) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni
Favourites
(Omiljena
odredišta) se pojavljuje na
ekranu.
Pritisnite taster Add (Dodaj).
Meni Destination (Odredište) se pojavljuje
na ekranu.
Unesite odredište na uobičajen način.
(Poglavlje "Unos odredišta")
Pritisnite taster OK.
Odredište se snima u listi.
Menjanje naziva odredišta (samo
u Omiljenim odredištima)
➜
➜
➜
➜
➜
U glavnom meniju pritisnite
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni Destination (Odredište) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni
Favourites
(Omiljena
odredišta) se pojavljuje na
ekranu.
Pritisnite polje sa nazivom odredišta.
Na ekranu se pojavljuju bliže informacije
o izabranom odredištu.
Pritisnite taster Rename (Promena
naziva).
20
Lucca3_3EE_long_YU.indd 20
12.07.2007 13:12:50 Uhr
Upravljanje odredištima
Otvara se meni za unos naziva.
➜ Dodelite odredištu novi naziv.
➜ Pritisnite taster OK.
Naziv odredišta je promenjen.
Brisanje odredišta (samo u
Omiljenim odredištima)
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜
U glavnom meniju pritisnite
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni Destination (Odredište) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni
Favourites
(Omiljena
odredišta) se pojavljuje na
ekranu.
Pritisnite polje sa nazivom odredišta.
Na ekranu se pojavljuju bliže informacije
o izabranom odredištu.
Pritisnite taster Delete (Brisanje).
Otvara se meni za potvrdu.
Pritisnite Yes (Da) ako želite da obrišete
odredište.
- ili Pritisnite No (Ne) ako ne želite da
obrišete odredište.
Brisanje cele liste odredišta
(samo u meniju Poslednja
odredišta)
Čiode
Čiode
Na mapi možete postaviti takozvane čiode
kako biste u toku vožnje obeležili mesto
koje kasnije želite da postavite za odredište.
Čioda se snima u meniju History (Poslednja
odredišta). Možete postaviti koliko god
želite čioda.
Postavljanje čioda
➜
➜
U glavnom meniju pritisnite
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Na ekranu se pojavljuje mapa.
➜
Pritisnite taster.
Na ekranu se pojavljuju dodatni tasteri.
➜ Izaberite na mapi željeno mesto.
➜ Pritisnite taster Pin (Čioda).
Na mapi se pojavljuje čioda koja označava
mesto koje ste izabrali.
➜ Pritisnite čiodu ili polje u blizini čiode.
Kasnije možete čiodu u meniju History
(Poslednja odredišta) preuzeti kako odredište
za navođenje.
Brisanje čiode
➜ Pritisnite na mapi čiodu ili polje u blizini
čiode koju želite da izbrišete.
Taster Unpin (Brisanje čiode) se
pojavljuje na ekranu.
➜ Pritisnite taster Unpin (Brisanje čiode).
➜
U glavnom meniju pritisnite
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni Destination (Odredište) se
pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni History (Poslednja odredišta)
se pojavljuje na ekranu.
➜ Pritisnite taster Clear History (Brisanje
odredišta).
Brisanje svih čioda
➜
➜
U glavnom meniju pritisnite
simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni Settings (Podešenja) se
pojavljuje na ekranu.
21
Lucca3_3EE_long_YU.indd 21
12.07.2007 13:12:51 Uhr
Čiode
➜
➜
➜
➜
➜
Pritisnite simbol.
Meni Advanced Settings (Napredna
podešenja) se pojavljuje na
ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni User data management
(Upravljanje
podacima)
se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite polje Remove Pins (Brisanje
čioda) ako želite da obrišete sve čiode
sa mape.
Na ekranu se pojavljuje sigurnosno
pitanje.
Pritisnite No (Ne) ako ne želite da
obrišete čiode.
- ili Pritisnite Yes (Da) ako želite da obrišete
čiode.
Određivanje parametara putanje
Određivanje parametara
putanje
U meniju Route parameters (Parametri
putanje) možete uneti podešenja za
izračunavanje putanje, takozvane parametre
putanje. Npr. možete odrediti vrstu vozila ili
vrstu putanje ili isključiti iz putanje određene
tipove ulica.
Parametri putanje primenjuju se na sva
sledeća navođenja do odredišta.
➜
Pritisnite simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni Settings (Podešenja) se
pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni Route parameters (Parametri
putanje) se pojavljuje na ekranu.
➜ Pritisnite taster Route options (Opcije
putanje) da izaberete jedno od sledećih
podešenja:
– Short
(Kratka):
Izračunava
se
najkraća putanja prema pređenom
broju kilometara.
– Fast (Brza): Izračunava se najkraća
putanja prema potrebnom vremenu.
– Economical (Ekonomična): Kombinacija
najkraće i najbrže putanje. U obzir se
uzimaju rastojanje i utrošeno vreme.
➜ Pritisnite taster Profile (Profil) da
izaberete između ponuđenih profila
vozila.
➜ Pritiskom na sledeće tastere dozvolite
sledeće tipove ulica (štiklirano) ili ih
isključite iz putanje (nije štiklirano):
– Unpaved Roads (Neasfaltirane ulice),
npr. kolski putevi
22
Lucca3_3EE_long_YU.indd 22
12.07.2007 13:12:51 Uhr
Određivanje parametara putanje
– Ferries (Feri)
– Permit needed (Potrebna dozvola),
npr. za profil Hitan slučaj (Vozila hitne
pomoći) nije potrebna
– Motorways (Autoputevi)
– U-turns (Okretnice) (okretanje)
– Toll Roads (Putevi sa naplatom
putarine)
Neke vrste ulica su unapred isključene
iz putanje. To zavisi od profila vozila koji
ste izabrali. Npr. biciklisti je zabranjeno
kretanje po auto putu.
➜
Pritisnite taster .
Vraćate se u meni Settings (Podešenja).
Parametri putanje se snimaju.
Navođenje do odredišta
Navođenje do odredišta
Pretpostavka:
• Postoji prijem GPS signala.
-i• Uneli ste adresu prema uputstvima datim
u poglavlju "Unos odredišta".
- ili • Izabrali ste odredište iz Favourites
(Omiljena odredišta) prema uputstvima
opisanim u poglavlju "Preuzimanje
odredišta iz liste omiljenih odredišta".
- ili • Izabrali ste odredište iz liste History
(Poslednja odredišta), prema uputstvima
opisanim u poglavlju "Preuzimanje
odredišta iz liste poslednjih odredišta".
Putanja se odmah izračunava i na ekranu se
prikazuje mapa.
Ako uređaj ne prima GPS signal, možete
pokrenuti izračunavanje putanje kako
biste dobili pregled putanje. (Poglavlje
"Izračunavanje putanje bez GPS prijema")
Pažnja:
Uputstva uređaja Lucca pratite samo ukoliko
to dozvoljavaju okolnosti i saobraćajni
propisi! Uređaj Lucca će Vas dovesti do
odredišta i kada morate da skrenete sa
planirane putanje.
Vaša trenutna pozicija označena je
plavim kursorom. Putanja je označena
bojom (U zatvorenim oblastima, odnosno
tamo gde je potrebna posebna dozvola,
putanja je obojena u crveno).
➜
/
Pritiskom na taster možete
uključiti i isključiti prikaz dodatnih tastera
i informacija o mestima na mapi.
23
Lucca3_3EE_long_YU.indd 23
12.07.2007 13:12:51 Uhr
Navođenje do odredišta
Napomene:
Prilikom izračunavanja putanje Lucca
uzima u obzir parametre putanje koje
možete videti i promeniti u meniju
Route Parameters (Parametri putanje).
(Poglavlje
"Određivanje
parametara
putanje")
Stizanje na odredište
Čim stignete do ciljne tačke, pojaviće se
poruka "Stigli ste na odredište".
Na mapi se tada prikazuje samo vaša
trenutna pozicija.
Nestabilan prijem GPS signala
Ukoliko nakon unosa odredišta uređaj ne
prima kvalitetan GPS signal, kursor je sive
boje:
Navođenje do odredišta se obustavlja. Čim
se ponovo uspostavi prijem GPS signala,
Lucca automatski prepoznaje da li je vaša
pozicija promenjena i ako je neophodno
izračunava novu putanju. Tada možete
jednostavno nastaviti sa navođenjem do
odredišta.
Ako se nalazite u zatvorenom prostoru,
izađite na otvoreno. Uređaju Lucca potrebna
je direktna vidljivost neba.
Otkazivanje navođenja do
odredišta
➜
Pritisnite taster ukoliko želite da
zatvorite mapu.
Meni Navigation (Navigacija) se pojavljuje
na ekranu.
➜ Pritisnite taster Cancel route guidance
(Otkazivanje navođenja do odredišta).
Na ekranu se pojavljuje sigurnosno
pitanje.
Možete otkazati navođenje do cilja ili
nastaviti sa navigacijom:
➜ Pritisnite Yes (Da) ako želite da otkažete
navođenje do odredišta.
- ili ➜ Pritisnite No (Ne) ako ne želite da
otkažete navođenje do odredišta.
24
Lucca3_3EE_long_YU.indd 24
12.07.2007 13:12:52 Uhr
Pokretanje izračunavanja putanje bez GPS-a
Rad sa mapom
Pokretanje izračunavanja
putanje bez GPS-a
Rad sa mapom
Ako uređaj ne prima GPS signal, možete
pokrenuti izračunavanje putanje kako biste
dobili pregled putanje.
Pretpostavka:
• Uneli ste adresu prema uputstvima datim
u poglavlju "Unos odredišta".
- ili • Izabrali ste odredište iz Favourites
(Omiljena odredišta) prema uputstvima
opisanim u poglavlju "Preuzimanje
odredišta iz liste omiljenih odredišta".
- ili • Izabrali ste odredište iz liste History
(Poslednja odredišta), prema uputstvima
opisanim u poglavlju "Preuzimanje
odredišta iz liste poslednjih odredišta".
➜
Napomene:
• Prilikom izračunavanja putanje Lucca
uzima u obzir parametre putanje koje
možete videti i promeniti u meniju
Route Parameters (Parametri putanje).
(Poglavlje "Određivanje parametara
putanje")
• Početna tačka je ona koju ste vi odredili. Ukoliko je ne odredite, za početnu
tačku uzima se poslednje odredište.
➜
U meniju Navigation (Navigacija)
pritisnite ovaj simbol za prikaz
mape na ekranu.
➜
Pritisnite taster.
Na ekranu se pojavljuju dodatni tasteri.
➜ Pritisnite taster Route To (Izračunavanje
putanje).
Na ekranu se pojavljuje mapa i uređaj
izračunava putanju.
Prikaz mape
➜
Pritisnite simbol. Meni Navigation
(Navigacija) se pojavljuje na
ekranu.
Pritisnite simbol ukoliko želite
prikaz mape na ekranu.
Rukovanje mapom
9
10
13
11
12
9 Uvećavanje/umanjivanje isečka mape
: Promena orijentacije mape
; Cockpit (Informacije o putanji)
< Dodatni tasteri
= Strelica
Pomeranje mape
➜ Pritisnite polje na mapi, držite prst
na njemu i povlačite mapu u željenom
smeru.
Uvećavanje/umanjivanje isečka mape
➜
Pritisnite jedan od tastera
ukoliko želite da prikaz
uvećate ili umanjite
Fiksiranje pozicije
Kada povučete isečak mape, osvetli se
simbol za fiksiranje. To znači da je vaša
aktuelna pozicija fiksirana na mapi.
Pretpostavka:
• Potreban prijem GPS signala
➜
Pritisnite na simbol za fiksiranje
ako želite da se mapa vrati na
vašu aktuelnu poziciju.
25
Lucca3_3EE_long_YU.indd 25
12.07.2007 13:12:52 Uhr
Rad sa mapom
Promena orijentacije mape
➜ Pritisnite simbol ukoliko želite da
promenite orijentaciju mape:
u pravcu kretanja (standardno
–
podešenje)
–
u pravcu severa
–
Pregledni režim (2D-prikaz).
Mapa je umanjena i usmerena ka
severu.
Tipkanje na mapi
U prikazu mape ekran je podeljen na tri dela
osetljiva na dodir:
➜ Pritisnite strelicu na mapi ukoliko želite da
ponovo čujete obaveštenje o navigaciji.
Napomena:
Ova funkcija dostupna je samo u toku
navođenja do odredišta.
➜ Pritisnite simbol za kokpit na mapi za
prikaz informacija o putanji.
Napomena:
Ova funkcija dostupna je samo u toku
navođenja do odredišta.
➜ Pritisnite neko mesto na mapi.
Na ekranu se pojavljuje prozor za
informacijama o izabranom mestu.
/
Pritiskom na taster možete
➜
uključiti i isključiti prikaz dodatnih tastera
i informacija o mestima na mapi.
Tasteri
➜
/
Pritiskom na taster možete
uključiti i isključiti prikaz dodatnih tastera
i informacija o mestima na mapi.
Na raspolaganju su vam sledeći tasteri:
– Start (Start): Preuzimanje tačke
odredišta (samo ako nema prijema
GPS signala)
– Route To (Izračunavanje putanje):
Preuzimanja mesta kao odredišta
– Add Via (Dodavanje međuodredišta):
Dodavanje mesta kao međuodredišta
– Remove Via (Brisanje međuodredišta):
Brisanje međuodredišta
– Continue (Nastavak): Preuzimanje
mesta kao odredišta na kraju putanje
– Pin (Čioda): Preuzimanje mesta iz
liste poslednjih odredišta za cilj
– Unpin (Brisanje čiode): Brisanje
čiode
– Add Favorite (Dodavanje u listu
omiljenih odredišta): Snimanje mesta
u listi Omiljenih odredišta
➜ Pritisnite tačku putanje.
➜ Pritisnite jedan od tastera.
26
Lucca3_3EE_long_YU.indd 26
12.07.2007 13:12:53 Uhr
Prikaz mape u toku navođenja do odredišta
Prikaz mape u toku
navođenja do odredišta
U toku navođenja do odredišta na mapi se
pojavljuju različite pomoći za navigaciju i
informacije o putanji.
Pažnja
Informacije na mapi mogu biti neažurirane
usled kratkoročnih promena (gradilišta,
itd.)!
Situacija u saobraćaju i oznake imaju
prednost u odnosu na informacije koje vam
daje Lucca.
Pomoć u navigaciji
U levom i donjem delu mape nude vam se
sledeće vrste pomoći u navigaciji:
Informacije o putanji
U desnom delu mape standardno
se nalaze sledeće informacije o
putanji:
–
– Preostalo rastojanje do odredišta
– Pretpostavljeno trajanje vožnje
– Pretpostavljeno vreme stizanja na
odredište
Napomena:
Pored informacija o putanji možete
uključiti prikaz npr. ograničenja brzine.
Više o ovome pročitajte u sledećem
poglavlju.
➜ Pritisnite taster za informacije o putanji.
Meni Route Information (Informacije o
putanji) se pojavljuje na ekranu.
Više o ovome pročitajte u poglavlju
"Ostale funkcije", odeljak "Informacije o
putanji".
Dodatne informacije na mapi
•
•
Polje za ulicu, gore: Naziv sledeće ulice
Polje za ulicu, dole: Naziv ulice u kojoj
se nalazite
Vaša pozicija
Sa uređajem Lucca možete odrediti koje
informacije želite da vam se prikazuju na
mapi. Sva podešenja unose se u meniju
Settings (Podešenja).
Ovako otvarate meni Settings (Podešenja):
➜
Pritisnite simbol. Meni Navigation
(Navigacija) se pojavljuje na
ekranu.
➜
Pritisnite simbol. Meni Settings
(Podešenja) se pojavljuje na
ekranu.
Sledeća radnja i rastojanje do tamo
Kada se približite mestu sledeće
radnje, sa desne strane će se pojaviti
indikator: Što se više indikator
ispunjava, sve ste bliži mestu sledeće ranje.
Promena opcija mape (Pomoć u
navigaciji)
➜
U meniju Settings (Podešenja)
pritisnite ovaj simbol.
Meni Map Settings (Podešenja
mape) se pojavljuje na ekranu.
27
Lucca3_3EE_long_YU.indd 27
12.07.2007 13:12:53 Uhr
Prikaz mape u toku navođenja do odredišta
Na raspolaganju su vam sledeći tasteri:
– Daylight colour profil (Profil boje u
dnevnom režimu): Biranje podešenja
boje mape na dnevnoj svetlosti
– Night colour profil (Profil boje u
noćnom režimu): Biranje podešenja
boje mape u mraku
Napomena:
Podešenje za dan/noć možete obaviti
ručno ili aktivirati automatsku promenu.
(Poglavlje "Osnovna podešenja uređaja
Lucca", "Opšta podešenja")
Road
Names
– International
(Alternativni
nazivi
ulica):
Autoputevi osim nacionalnog naziva
imaju i internacionalne nazive ili
numeričke oznake. Možete izabrati
nacionalnu oznaku kao i nacionalnu i
internacionalnu oznaku.
– Show Street Names And POI (Prikaz
naziva ulica i POI): Prikaz naziva ulica
i POI na mapi
➜ Pritisnite taster ukoliko želite da unesete
podešenje.
Promena informacija o putanji
U meniju Settings (Podešenja)
➜
pritisnite ovaj simbol.
Meni Advanced Settings (Napredna
podešenja) se pojavljuje na
ekranu.
Pritisnite simbol.
➜
Meni Display Settings (Podešenja
prikaza) se pojavljuje na ekranu.
➜ Pritisnite taster 3D in map (3D na mapi),
za aktiviranje (štiklirano) ili deaktiviranje
(nije štiklirano) 3D prikaza mape.
➜ Pritisnite taster Coordinate display
format (Format koordinata) za promenu
formata koordinata.
➜ Pritisnite tastere ispod Cockpit screen
layout (Kokpit prikaza) ukoliko želite da
promenite informacije o putanji.
Za informacije o putanji na raspolaganju
vam stoje sledeća podešenja:
– Distance to destination (Udaljenost
od odredišta): Preostalo rastojanje do
odredišta (Standardno gornje polje)
– Time to destination (Vreme do
odredišta): Pretpostavljeno trajanje
vožnje (Standardno srednje polje)
– Arrival at destination (Stizanje na
odredište): Pretpostavljeno vreme
stizanja (Standardno donje polje)
– Time to next manoeuvre (Vreme do
sledećeg manevra): Vreme do sledeće
radnje
– Speed (Brzina): Trenutna brzina
kretanja
– Speed Limit (Ograničenje brzine):
Ograničenje brzine
– Distance to next via point (Rastojanje
do
sledećeg
međuodredišta):
Preostalo rastojanje do sledećeg
međuodredišta
– Time to next via point (Vreme
do
sledećeg
međuodredišta):
Pretpostavljeno trajanje vožnje do
sledećeg međuodredišta
– Arrival at next via point (Stizanje
na međuodredište): Pretpostavljeno
vreme stizanja na međuodredište
Napomena:
Ekran kalibrišite samo ako je neophodno
i uz veliku pažnju. U suprotnom možete
toliko pomeriti tačke da više nećete moći
da pritiskate tastere, a samim tim nećete
moći da koristite uređaj Lucca.
➜ Pritisnite taster Screen Calibration
(Kalibrisanje ekrana) za kalibrisanje
ekrana na uređaju Lucca.
Na ekranu se pojavljuje mrežica sa belom
pozadinom.
➜ Pratite uputstva na ekranu za kalibrisanje
ekrana.
28
Lucca3_3EE_long_YU.indd 28
12.07.2007 13:12:54 Uhr
Ostale funkcije navigacije
Ostale funkcije navigacije
Funkcije opisane u ovom poglavlju stoje
vam na raspolaganju samo ako je urađeno
izračunavanje putanje (sa ili bez prijema
GPS
signala).
(Poglavlje
"Navođenje
do odredišta" i poglavlje "Pokretanje
izračunavanja putanje bez GPS-a")
Uključivanje/izbacivanje tačke
putanje
Tačku putanje možete uneti ili izbaciti u
meniju Edit Way Points (Uređivanje tačaka
putanje). Takođe imate mogućnost da
putanju izmenite direktno na mapi:
• Ograničavanje putanje na sledeće
odredište (Odredište se dodaje na kraju
putanje)
• Unos međuodredišta
Više o ovome pročitajte u poglavlju
"Navigacija", odeljak "Unos putanje" i
poglavlju "Rad sa mapom".
➜
U meniju Navigation (Navigacija)
pritisnite ovaj simbol.
Meni Route (Putanja) se pojavljuje
na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni Itinerary (Plan putovanja) se
pojavljuje na ekranu.
➜ Pritisnite u opisu naziv ulice koju želite
da izaberete.
➜ Pritisnite Avoid ... (Izbegni ...) ukoliko
želite da isključite ovaj deo iz putanje.
Meni Avoid (Izbegni) se pojavljuje na
ekranu.
Prikaz putanje (Simulacija)
Možete pokrenuti simulaciju ukoliko želite
da vidite kako putanja izgleda.
➜
U meniju Navigation (Navigacija)
pritisnite ovaj simbol.
Meni Route (Putanja) se pojavljuje
na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Na ekranu se pojavljuje mapa i
počinje simulacija.
➜
Pritisnite taster ili neko mesto na
mapi ukoliko želite da prekinete
simulaciju.
Plan putovanja
Možete pozvati prikaz opisa vaše putanje.
Između ostalog možete:
• Prikazati određene deonice putanje na
mapi
• Isključiti određene deonice putanje
Napomena:
U toku navođenja do odredišta putanja
se ponovo izračunava uzimajući u obzir
isključene deonice i navođenje do
odredišta se nastavlja.
➜ Pritisnite Manoeuvre (Manevar) ukoliko
želite da izostavite izabranu radnju,
npr. ukoliko želite da obiđete određenu
raskrsnicu.
- ili ➜ Pritisnite Road (Ulica) ukoliko želite da
obiđete izabranu ulicu.
- ili ➜ Pritisnite rastojanje ukoliko želite da ga
izostavite iz putanje (počevši od izabrane
ulice).
➜ Pritisnite Show (Pokaži) ukoliko želite da
vidite na mapi ovaj deo putanje.
Putanja se ponovo izračunava i na ekranu
se prikazuje mapa.
Napomena:
Ukoliko želite da skinete ograničenje,
otkažite
navođenje
do
odredišta.
Izaberite u meniju History (Poslednja
odredišta) odnosno meniju Edit Way
Points (Uređivanje tačaka putanje) novo
odredište da bi navođenje počelo iz
početka.
29
Lucca3_3EE_long_YU.indd 29
12.07.2007 13:12:54 Uhr
Ostale funkcije navigacije
Informacije o putanji
U meniju Route Information (Informacije o
putanji) prikazuju se dodatne informacije
pored standardnih informacija o putanji na
mapi.
Između ostalog iz ovog menija možete ući u
meni Route Parameters (Parametri putanje).
Meni Route Information (Informacije o putanji)
takođe možete pozvati tako što ćete na mapi
pritisnuti informacije o putanji.
➜
U meniju Navigation (Navigacija)
pritisnite ovaj simbol.
Meni Route (Putanja) se pojavljuje
na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni
Route
Information
(Informacije o putanji) se pojavljuje
na ekranu.
Prikazuju se sledeće informacije:
– Indikator koji pokazuje putanju i vašu
trenutnu poziciju
– Odredište putovanja
–
Napomena: Kada pritisnete ovo
polje,
dobićete
precizne
informacije o putanji (npr.
"Putujete 24 km autoputem")
– Metoda izračunavanja putanje (opcije
putanje, odnosno pešak ili biciklista)
Informacije o putanji (levo):
– Preostalo rastojanje do odredišta
(Standardno)
– Pretpostavljeno trajanje vožnje do
odredišta (Standardno)
– Pretpostavljeno vreme stizanja na
odredište (Standardno)
➜ Pritisnite polje sa informacijama o
putanji za prikaz informacija o odredištu
ili međuodredištu.
➜ Pritisnite taster Fit To Screen (Prikaz
putanje) za prikaz putanje na mapi.
➜ Pritisnite taster Parameters (Parametri).
Meni Route Parameters (Parametri putanje)
se pojavljuje na ekranu. U ovom meniju
možete izmeniti parametre putanje.
(Poglavlje
"Određivanje
parametara
putanje")
Skretanje
Pretpostavimo da se nalazite na autoputu i da
preko radija čujete obaveštenje o zagušenju
u saobraćaju. U tom slučaju možete ručno
isključiti ovu deonicu iz putanje i tako izbeći
zagušenje. Nakon ručnog isključivanja
deonice putanja se iznova izračunava i
zaobilazi se deonica putanje.
Ručno isključivanje važi samo za aktuelno
navođenje do odredišta. Kod novog
navođenja do odredišta ili nakon novog
pokretanja navigacije ovo isključivanje se
više ne primenjuje.
Pretpostavka:
• U toku navođenja do odredišta nalazite
se u prikazu mape.
Pritisnite taster ukoliko želite da
➜
zatvorite mapu.
U meniju Navigation (Navigacija)
➜
pritisnite ovaj simbol.
Meni Route (Putanja) se pojavljuje
na ekranu.
Pritisnite simbol.
➜
Meni Detour (Skretanje) se
pojavljuje na ekranu.
30
Lucca3_3EE_long_YU.indd 30
12.07.2007 13:12:55 Uhr
Ostale funkcije navigacije
➜ Pritisnite rastojanje (počevši od vaše
aktuelne pozicije) koje želite da isključite
iz putanje.
Putanja se iznova izračunava i isključena
deonica putanje se obilazi.
Napomena:
Ukoliko želite da otkažete obilaženje,
otkažite
navođenje
do
odredišta.
Izaberite u meniju History (Poslednja
odredišta) odnosno meniju Edit Way
Points (Uređivanje tačaka putanje) novo
odredište da bi navođenje počelo iz
početka.
Beleženje putanje
Lucca vam omogućava beleženje putanje
kojom redovno putujete. Putanja ne mora
ići ulicama i može ići pešačkom stazom.
Zabeležene putanje možete kasnije iskazati
kao vreme kako biste stekli sliku o putanji.
Nije predviđena njihova upotreba za
navođenje do odredišta.
Pretpostavka:
• Potreban prijem GPS signala
➜
U meniju Navigation (Navigacija)
pritisnite ovaj simbol.
Meni Route (Putanja) se pojavljuje
na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni Track Logs (Zabeležene
putanje) se pojavljuje na ekranu.
U meniju Track Logs (Zabeležene putanje)
možete videti zabeležene putanje sa
nazivima, a levo je prikazana boja kojom
je putanja označena na mapi. Ako putanja
nije prikazana na mapi, umesto boje
videćete horizontalnu liniju.
Beleženje putanje
➜ Pritisnite u meniju Track Logs (Zabeležene
putanje) taster Record (Snimi).
Na ekranu se pojavljuje mapa i prikazuje
se putanja.
➜ Zatvorite mapu i pritisnite u meniju Track
Logs (Zabeležene putanje) taster Stop
Recording (Zaustavi snimanje).
Snimanje putanje se obustavlja. Putanje
se standardno snimaju sa datumom i
vremenom. Takođe imate mogućnost
dodele
naziva
putanji.
(Poglavlje
"Zabeležene putanje", "Informacije o
putanji")
Prikaz putanje (Simulacija)
➜ Pritisnite u meniju Track Logs (Zabeležene
putanje) taster Replay (Ponovi).
Na ekranu se pojavljuje mapa i uređaj
simulira putanju.
Informacije o putanji
U meniju Track Information (Informacije o
putanji) prikazuju se informacije o snimljenoj
putanji.
Između ostalog u ovom meniju možete
izmeniti podešenja za putanju.
➜ Pritisnite u meniju Track Logs (Zabeležene
putanje) taster Info (Info).
Meni Track Information (Informacije o
putanji) se pojavljuje na ekranu.
Prikazuju se sledeće
snimljenoj putanji:
– Početna tačka
– Odredište
– Rastojanja
– Prosečna brzina
informacije
o
31
Lucca3_3EE_long_YU.indd 31
12.07.2007 13:12:55 Uhr
Ostale funkcije navigacije
Na raspolaganju su vam sledeći tasteri:
– Colour on the map (Boja na mapi):
Promena boje putanje na mapi
– Rename (Promena naziva): Dodela
naziva putanji
– Fit To Screen (Prikaz putanje): Prikaz
putanje na mapi
– Export (Eksport): Dodatno snimanje
zabeležene putanje na SD/MMC
kartici
Napomena:
Snimljene putanje zauzimaju mnogo
prostora u internoj memoriji uređaja
Lucca.
➜ Pritisnite taster ukoliko želite da unesete
podešenje.
– Maximum track database size
(Maksimalna veličina baze podataka
za putanje): Aktiviranje maksimalne
veličine za snimljene putanje
– Create NMEA/SIRF Log (Kreiranje
NMEA/SiRF zapisa): U toku navođenja
do odredišta primljeni GPS podaci
snimaju se u NMEA-/SIRF formatu na
SD/MMC kartici. Ovi podaci mogu se
preneti na PC i mogu se koristiti u
aplikacijama za navigaciju i mape.
Napomena:
Ukoliko želite da GPS snimate u NMEA/SIRF formatu umetnite u uređaj SD-/
MMC karticu.
➜ Pritisnite taster ukoliko želite da unesete
podešenje.
Zabeležene putanje-Opcije
U meniju Track Log Options (Zabeležene
putanje-Opcije) možete promeniti podešenja
za zabeležene putanje.
➜ Pritisnite u meniju Track Logs (Zabeležene
putanje) taster Options (Opcije).
Meni Track Log Options (Zabeležene
putanje-Opcije) se pojavljuje na ekranu.
Na raspolaganju su vam sledeći tasteri:
– Update interval (Interval ažuriranja):
Vremenski razmak u kome se snima
vaša aktuelna pozicija. Putanja se
snima na osnovu niza informacija o
poziciji. Obično se to dešava svake
sekunde. Ovaj vremenski interval
možete povećati kako bi snimanje
putanje zauzimalo manje prostora u
memoriji.
– Current autosave track size (Trenutna
veličina
automatskog
snimanja
putanje): Pokazuje prostor u memoriji
koji zauzima snimljena putanja.
Auto-saving
(Aktiviraj
– Enable
automatsko snimanje): Putanja se
automatski snima čim uređaj počne
da prima GPS signal
– Limit Track DB Size (Ograniči bazu
podataka za putanje): Aktiviranje
maksimalne veličine za snimljene
putanje
32
Lucca3_3EE_long_YU.indd 32
12.07.2007 13:12:56 Uhr
Osnovna podešavanja uređaja Lucca
Osnovna podešavanja
uređaja Lucca
U meniju Settings (Podešenja) možete uneti
sva podešenja za uređaj Lucca i videti
informacije o proizvodu.
➜ Pritisnite taster Info... (Info...) ukoliko
želite da vidite više informacija o softveru
u uređaju Lucca.
Opšta podešenja
➜
➜
➜
Pritisnite simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni Settings (Podešenja) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni General Settings (Opšta
podešenja) se pojavljuje na
ekranu.
Aktiviranje/deaktiviranje noćnog režima
U meniju General Settings (Opšta podešenja)
možete ručno uneti podešenja za dnevno/
noćno okruženje. Podešenja boje birate
u meniju Map Settings (Podešenja mape).
(Poglavlje "Prikaz mape u toku navođenja do
odredišta", "Aktiviranje dodatnih informacija
na mapi")
➜ Pritisnite u meniju General Settings
(Opšta podešenja) taster Night Mode
(Noćni režim), za aktiviranje (štiklirano)
ili deaktiviranje (nije štiklirano) noćnog
režima.
Automatsko aktiviranje/deaktiviranje
noćnog prikaza
U meniju General Settings (Opšta podešenja)
možete aktivirati ili deaktivirati automatsko
menjanje dnevnog/noćnog režima.
Lucca preko GPS-a prima podatke o tačnom
vremenu i vašoj trenutnoj poziciji. Na osnovu toga uređaj izračunava kada sunce izlazi
odnosno zalazi i automatski menja režim
rada.
➜ Pritisnite u meniju General Settings
(Opšta podešenja) taster Automatic Night
Colours (Automatski noćni prikaz), za
aktiviranje (štiklirano) ili deaktiviranje
(nije
štiklirano)
automatskog
prebacivanja.
Određivanje vremenske zone
U meniju Time Zone (Vremenska zona) možete
izabrati vremensku zonu za vašu trenutnu
poziciju.
Samo ako ste uneli tačnu vremensku
zonu Lucca može da vam da informacije o
tačnom vremenu stizanja na odredište u
toku navođenja do cilja ili da ekran prebaci
u dnevni odnosno noćni režim rada.
Više o ovome pročitajte u poglavlju
"Navigacija", odeljak "Unos osnovnih
podešenja".
Određivanje kućne adrese
Unesite svoju kućnu adresu da biste sa bilo
kog mesta mogli da pokrenete navigaciju do
kuće.
Više o ovome pročitajte u poglavlju
"Navigacija", odeljak "Unos osnovnih
podešenja"
Opcije za upozorenja o brzini kretanja
U meniju Speed Warning Options (Opcije za
upozorenje o brzini kretanja) možete podesiti
da li želite da dobijate zvučno upozorenje o
prekoračenju ograničenja brzine kretanja.
Između ostalog možete uneti vrednost
tolerancije u odnosu na prekoračenje brzine.
Tada ćete biti upozoreni na prekoračenje
vrednosti tolerancije.
➜ Pritisnite u meniju General Settings (Opšta
podešenja) taster Alerts (Upozorenja).
Meni Speed Warning Options (Opcije za
upozorenje o brzini kretanja) se pojavljuje
na ekranu.
➜ Pritisnite taster Warn When Speeding
(Upozorenje o prekoračenju brzine), za
aktiviranje (štiklirano) ili deaktiviranje
(nije štiklirano) zvučnog upozorenja.
➜ Povucite klizač Speeding Tolerance
(Tolerancija za prekoračenje brzine) za
određivanje tolerancije.
33
Lucca3_3EE_long_YU.indd 33
12.07.2007 13:12:56 Uhr
Osnovna podešavanja uređaja Lucca
Vrednost tolerancije možete uneti u
kilometrima na sat i procentima.
➜ Pritisnite
Fixed
Value/Percentage
(Fiksna vrednost/procenat) za promenu
podešenja.
Opcije mape
U meniju Map Settings (Podešenja
mape) možete izabrati boju za uređaj
Lucca.
Između ostalog u ovom meniju možete
uključiti ili isključiti prikaz POI i
međunarodnih kao i nacionalnih naziva
ulica na mapi.
Više o ovome pročitajte u poglavlju "Prikaz
mape u toku navođenja do odredišta",
odeljak "Aktiviranje dodatnih informacija na
mapi".
Zvučna podešenja
U meniju Sound Settings (Zvučna podešenja)
možete izabrati jačinu zvuka uređaja,
govornih poruka o navigaciji i zvuk tastera.
Glasovne poruke i zvuk tastera možete
potpuno isključiti.
Između ostalog možete aktivirati dinamičku
jačinu zvuka. Ovo podešenje omogućava
prilagođavanje jačine zvuka brzini vozila.
Tako na primer možete razumeti glasovne
poruke uprkos iako je vozilo bučnije.
➜
Pritisnite simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni Settings (Podešenja) se
pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite simbol.
Meni Sound Settings (Zvučna
podešenja) se pojavljuje na
ekranu.
➜ Povucite klizač za podešavanje jačine
zvuka od potpuno utišanog (levo) do
glasnog (desno):
– Volume (Jačina zvuka): Jačina zvuka
uređaja (između ostalog za muzički
plejer)
– Voice (Glas): Jačina zvuka za glasovne
poruke
– Keys (Tasteri): Jačina zvuka za
tastere
Glasovne poruke i zvuk tastera možete
potpuno utišati:
➜ Pritisnite taster Voice (Glas) za
aktiviranje (štiklirano) ili deaktiviranje
(nije štiklirano) potpunog utišavanja.
➜ Pritisnite taster Keys (Zvuk tastera) za
aktiviranje (štiklirano) ili deaktiviranje
(nije štiklirano) potpunog utišavanja.
➜ Pritisnite taster ispod klizača da izaberete
jedno od sledećih podešenja:
– Single Tone (Pojedinačan zvuk
upozorenja): jedan signalni zvuk za
glasovne poruke
– Disabled (Bez zvučnog upozorenja):
nema signalnog zvuka za glasovne
poruke
Tone
(Dvostruki
zvuk
– Double
upozorenja): dvostruki signalni zvuk
za glasovne poruke
➜ Pritisnite Dynamic Volume (Dinamička
jačina zvuka) za aktiviranje (štiklirano)
ili
deaktiviranje
(nije
štiklirano)
prilagođavanja jačine zvuka brzini
kretanja vozila.
Ako aktivirate podešenje meni Dynamic
Volume (Dinamička jačina zvuka) se
pojavljuje na ekranu:
klizač
Minimum
speed
➜ Povucite
(Minimalna brzina) da odredite brzinu
na kojoj će se jačina zvuka pojačati.
klizač
Maximum
speed
➜ Povucite
(Maksimalna brzina) da odredite brzinu
na kojoj će se jačina zvuka pojačati do
maksimuma.
Parametri putanje
U meniju Route Parameters (Parametri
putanje) možete za izračunavanje
putanje odrediti:
• Opcije putanje: Profil brzine vašeg vozila
(Brzo/Kratko/Ekonomično)
• Profil (Vozilo/Bicikl/Pešak)
• Tipove ulica odnosno omogućiti ili
zabraniti okretanje
Parametri putanje primenjuju se na sva
sledeća navođenja do odredišta.
Više o ovome pročitajte u poglavlju
"Podešavanja parametara putanje".
34
Lucca3_3EE_long_YU.indd 34
12.07.2007 13:12:57 Uhr
Osnovna podešavanja uređaja Lucca
Jezici i jedinice
U meniju Language & Units (Jezik & Jedinice)
možete izabrati željeni jezik za menije i
glasovne poruke.
Između ostalog možete podesiti prikaz
vremena, datuma i rastojanja.
Napomena:
Kada podesite jezik za menije, aplikacija
za navigaciju se isključuje i ponovo
pokreće kako bi se učitao novi jezik.
Zato preporučujemo da ovo podešenje
unesete na kraju.
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜
Pritisnite simbol.
Meni Navigation (Navigacija) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni Settings (Podešenja) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni Language & Units (Jezik &
Jedinice) se pojavljuje na ekranu.
Pritisnite Units (Jedinice) za promenu
jedinice kojom se izražava rastojanje.
Pritisnite Set Date & Time Format
(Podešavanje
formata
datuma
i
vremena) za podešavanje prikaza datuma
i vremena.
Meni Set Date & Time Format (Podešavanje
formata datuma i vremena) se pojavljuje
na ekranu.
Pritisnite sledeće tastere za podešavanje
prikaza:
– Date format (Format datuma)
– Date delimiter (Separator za datum)
– Time format (Format za vreme)
Pritisnite taster OK da potvrdite
podešenje.
Meni Language & Units (Jezik & Jedinice)
se ponovo pojavljuje na ekranu.
Pritisnite Voice Language (Jezik za
glasovne poruke) da izaberete jezik za
glasovne poruke u toku navigacije.
Meni Guidance Language (Jezik za
obaveštenja) se pojavljuje na ekranu.
Izaberite željeni jezik.
Pritisnite taster OK da potvrdite
podešenje.
Meni Language & Units (Jezik & Jedinice)
se ponovo pojavljuje na ekranu.
➜ Pritisnite Program Language (Jezik
programa) da izaberete jezik za menije.
Meni Program Language (Jezik programa)
se pojavljuje na ekranu.
➜ Izaberite željeni jezik.
➜ Pritisnite taster OK da potvrdite
podešenje.
Na ekranu se pojavljuje sigurnosno
pitanje.
➜ Pritisnite No (Ne) ako ne želite da učitate
jezik.
- ili ➜ Pritisnite Yes (Da) ako želite da učitate
jezik.
Aplikacija za navigaciju se isključuje i
učitava se izabrani jezik.
Meni Navigation (Navigacija) se pojavljuje
na ekranu na izabranom jeziku.
Napredna podešenja
➜
➜
Pritisnite simbol.
Meni Settings (Podešenja) se
pojavljuje na ekranu.
Pritisnite simbol.
Meni Advanced Settings (Napredna
podešenja) se pojavljuje na
ekranu.
Opcije prikaza
U meniju Display Settings (Podešenja
prikaza) možete:
– Izabrati prikaz mape u 3D ili 2D
(deaktiviran 3D) formatu
– Podesiti format koordinata za unos
odredišta
– Promeniti informacije o putanju
Između ostalog u ovom meniju možete
kalibrisati ekran uređaja Lucca
Više o ovome pročitajte u poglavlju "Prikaz
mape u toku navođenja do odredišta",
odeljak "Aktiviranje dodatnih informacija na
mapi".
Osvetljenost
U meniju Brightness (Osvetljenost) možete
podesiti osvetljenost ekrana za dnevni i
noćni režim rada.
➜
U meniju Advanced Settings
(Napredna podešenja) pritisnite
ovaj simbol.
35
Lucca3_3EE_long_YU.indd 35
12.07.2007 13:12:57 Uhr
Osnovna podešavanja uređaja Lucca
Meni
Brightness
(Osvetljenost)
se
pojavljuje na ekranu.
➜ Povucite klizač Set custom backlight
value
for
daylight
(Pozadinsko
osvetljenje za dan) da podesite
osvetljenost ekrana za dnevni režim.
➜ Povucite klizač Set custom backlight
value at night (Pozadinsko osvetljenje
za noć) da podesite osvetljenost ekrana
za noćni režim.
Smart Zoom
U meniju Smart Zoom (Inteligentno zumiranje)
možete:
• Aktivirati ili deaktivirati automatski zum
• Aktivirati ili deaktivirati režim pregleda
• Ponovo aktivirati fiksiranje pozicije
Smart Zoom podrazumeva da Lucca u toku
navođenja do odredišta ima optimalan
prikaz mape i prikazuje aktuelnu situaciju
u saobraćaju . Ako se približavate mestu
radnje, Lucca uvećava prikaz i podiže ugao
gledanja kako biste na primer mogli da lepo
vidite sledeću raskrsnicu. Ako je mesto
sledeće radnje udaljenije, prikaz se umanjuje
i ugao gledanja se spušta kako biste mogli
da pratite tok ulice.
U meniju Advanced Settings
➜
(Napredna podešenja) pritisnite
ovaj simbol.
Meni Smart Zoom (Inteligentno zumiranje)
se pojavljuje na ekranu.
➜ Pritisnite taster Smart Zoom (Inteligentno
zumiranje) za aktiviranje (štiklirano) ili
deaktiviranje (nije štiklirano) ove opcije.
klizač
Zoom-in
limit
➜ Povucite
(Maksimalno uvećanje) za podešavanje
maksimalnog uvećanja prikaza mape.
klizač
Zoom-out
limit
➜ Povucite
(Minimalno uvećanje) za podešavanje
minimalnog uvećanja prikaza mape.
U režimu prikaza mapa je predstavljena
dvodimenzionalno. Mapa je umanjena i
usmerena ka severu. Možete videti gde
se na mapi nalazite, npr. kod dužih vožnji
autoputem.
Možete podesiti da se prikaz mape
automatski prebacuje na režim pregleda:
➜ Pritisnite taster Enable Overview
Mode (Aktiviranje režima pregleda) za
aktiviranje (štiklirano) ili deaktiviranje
(nije štiklirano) ovog režima.
Ako neposredno pre mesta radnje, npr. kod
skretanja na raskrsnici želite da ponovo
uvećate prikaz mape, možete ograničiti da
režim pregleda bude aktivan samo do mesta
radnje:
➜ Povucite klizač Route event distance for
Overview mode (Rastojanje za režim
pregleda) da podesite rastojanje do
sledeće radnje.
Na ovom rastojanju će se režim pregleda
sam isključiti.
➜ Povucite klizač Overview zoom level
(Nivo zumiranja mape) da podesite zum
za mapu za pregled putanje.
Kada povučete mapu, vaša trenutna pozicija
je fiksirana na mapi. Kada ponovo aktivirate
poziciju, prikaz mape se nakon određenog
vremenskog perioda vraća na vašu aktuelnu
poziciju:
➜ Pritisnite taster Restore Lock-to-Position
(Ponovno aktiviranje fiksiranja pozicije),
za aktiviranje (štiklirano) ili deaktiviranje
(nije štiklirano) ove funkcije.
Ako ponovo aktivirate Smart Zoom, Lucca
ponovo aktivira Smart Zoom nakon zumiranja
ili povlačenja prikaza mape:
➜ Pritisnite taster Restore Smart Zoom
(Ponovno aktiviranje opcije Smart
Zoom), za aktiviranje (štiklirano) ili
deaktiviranje
(nije
štiklirano)
ove
funkcije.
Možete odrediti vremenski interval za
ponovno aktiviranje fiksiranja pozicije i
opcije Smart Zoom:
➜ Povucite klizač Delay before restoring
(Odloženo
ponovno
aktiviranje)da
podesite vremenski interval.
Podešenja putanje
U meniju Route Settings (Podešenja putanje)
aktivirati ili deaktivirati izračunavanje
putanje .
36
Lucca3_3EE_long_YU.indd 36
12.07.2007 13:12:57 Uhr
Osnovna podešavanja uređaja Lucca
Između ostalog možete podesiti da li želite
da kursor na mapi uvek bude postavljen na
ulici ili vašoj trenutnoj poziciji, npr. ako ste
pešak.
Napomena:
Ako ste u toku podešavanja parametara
odredili profil vozila "Pešak", kursor se
automatski postavlja na vašu trenutnu
poziciju.
(Poglavlje
"Određivanje
parametara putanje")
➜
U meniju Advanced Settings
(Napredna podešenja) pritisnite
ovaj simbol.
Meni Route Settings (Podešenja putanje)
se pojavljuje na ekranu.
Navigacija uređaja Lucca standardno
obuhvata i granice između zemalja. Ako
želite da ograničite navigaciju samo na
zemlju u kojoj se nalazite jer npr. stanujete u
blizini državne granice, možete deaktivirati
ovu funkciju:
➜ Pritisnite taster Cross-border Planning
(Planiranje sa prelaskom granice) za
aktiviranje (štiklirano) ili deaktiviranje
(nije štiklirano) ove funkcije.
U toku navigacije Lucca uvek postavlja
kursor na ulicu. Ako kao pešak hodate
ulicom i želite da vidite svoju poziciju na
mapi, deaktivirajte ovu funkciju:
➜ Pritisnite taster Keep position on
road (Kursor na putanji) za aktiviranje
(štiklirano)
ili
deaktiviranje
(nije
štiklirano) ove funkcije.
Upravljanje podacima
U meniju User Data Management (Upravljanje
podacima) možete snimiti, obrisati ili pozvati
svoje korisničke podatke ili podešenja.
Između
ostalog
možete
poništiti
napredna podešenja dodata standardnim
podešenjima.
Napomene:
Ako
podešenja
standardna:
resetujete
➜
U meniju Advanced Settings
(Napredna podešenja) pritisnite
ovaj simbol.
Meni User data management (Upravljanje
podacima) se pojavljuje na ekranu.
Na raspolaganju su vam sledeći tasteri:
– Backup Data (Rezervna kopija
podataka):
Snimanje
korisničkih
podataka
(Poslednja
odredišta,
Omiljena odredišta, Putanje, Čiode)
– Restore Data (Pozivanje podataka):
učitavanje
snimljenih
korisničkih
podataka
– Remove Pins (Brisanje čioda):
brisanje svih čioda sa mape
– Restore Factory Settings (Vraćanje
na fabrička podešenja): vraćanje svih
podešenja na standardna podešenja
– Reset
Advanced
Settings
(Resetovanje naprednih podešenja):
vraćanje svih podešenja u meniju
Enhanced
Settings
(Napredna
podešenja) na standardna podešenja
➜ Pritisnite taster ukoliko želite da unesete
podešenje.
Na ekranu se pojavljuje sigurnosno
pitanje (radi potvrde).
➜ Pritisnite No (Ne) ako ne želite da
unesete podešenje.
- ili ➜ Pritisnite Yes (Da) ako želite da unesete
podešenje.
POI prikaz
U meniju POI Presentation (POI
prikaz) možete uključiti ili isključiti
prikaz POI (specijalnih odredišta).
Više o tome pročitajte u poglavlju
"Navigacija", odeljak "Biranje specijalnog
odredišta", "Uključivanje/isključivanje POI".
na
• brišu se sva odredišta i vaša lična
podešenja.
• aplikacija za navigaciju se isključuje i
ponovo pokreće.
37
Lucca3_3EE_long_YU.indd 37
12.07.2007 13:12:58 Uhr
GPS funkcije
Upotreba SD/MMC kartice
GPS funkcije
Upotreba SD/MMC kartice
Globalni pozicioni sistem (GPS) razvila
je američka vojska sedamdesetih godina
prošlog veka.
GPS se zasniva na ukupno 24 satelita
koji kruže oko zemlje i šalju signale. GPS
prijemnik prima ove signale i izračunava
na osnovu signala rastojanje od pojedinih
satelita. Tako može da odredi vaš trenutni
geografski položaj.
Da bi mogao da odredi poziciju uređaj mora
da prima signal sa najmanje 3 satelita. Ako
prima signal sa četvrtog satelita, uređaj
može da utvrdi i nadmorsku visinu na kojoj
se nalazite. Odstupanje kod utvrđivanja
pozicije iznosi 3 metra.
Navođenje do odredišta sa GPS-om:
Isporučena mapa sadrži i geografske
koordinate specijalnih odredišta, ulica i
mesta koje možete videti na ekranu uređaja
Lucca. Sistem za navigaciju tako može
da izračuna put od izlazne tačke do ciljne
tačke.
Ako Lucca prima signal sa najmanje 3
satelita, on može odrediti vašu poziciju i
prikazati je na mapi. Ova pozicija onda može
poslužiti kao početna tačka za izračunavanje
putanje. Pošto se određivanje i prikaz
pozicije ažuriraju svake sekunde, možete da
pratite na mapi svoje kretanje.
SD/MMC karticu možete koristiti sa
uređajem Lucca za sledeće namene:
• Učitavanje podataka za navigaciju za
druge zemlje (Poglavlje "Učitavanje
mapa")
• Reprodukcija audio podataka
(Poglavlje "Muzički plejer")
•
Pregled fotografija
(Poglavlje "Pregledač foto sadržaja")
SD/MMC kartica može biti kapaciteta do 4
GB i mora biti formatirana ili u formatu FAT
16 ili u formatu FAT 32.
Priprema
Podaci se mogu snimiti ili u glavnom
direktorijumu ili u poddirektorijumima.
U istom direktorijumu možete snimiti
podatke različitih formata. Muzički plejer
reprodukuje samo audio fajlove i ignoriše
fajlove sa fotografijama. Isto tako pregledač
foto sadržaja reprodukuje samo fajlove sa
fotografijama.
Audio fajlovi (Muzički
plejer)
Fotografije
(Pregledač foto
sadržaja)
MP3 fajlovi (ID3
tagovi verzija 1 i 2)
JPG (max. 2,2 Mio.
Pixel)
WMA
GIF (max. 2,2 Mio.
Pixel)
OGG
BMP (max. 13 MB)
Umetanje SD/MMC kartice
Na desnoj strani uređaja Lucca nalazi se
prorez za SD/MMC karticu.
➜ Umetnite SD/MMC karticu u pravcu
oznake na prorezu za SD/MMC karticu
tako da kartica nalegne na svoje mesto.
Vađenje SD/MMC kartice
➜ Izađite iz menija MP3 odnosno Picture
Viewer (Pregledač foto sadržaja) pritiskom
na odgovarajući
taster.
➜ Pritisnite pažljivo SD/MMC karticu u
prorezu za SD/MMC da bi se kartica
odblokirala.
SD/MMC kartica će malo izaći iz proreza.
Izvadite karticu.
38
Lucca3_3EE_long_YU.indd 38
12.07.2007 13:12:58 Uhr
Muzički plejer
Muzički plejer
Na uređaju Lucca možete reprodukovati
audio fajlove sa SD/MMC kartice. Lucca
prepoznaje formate MP3, WMA i OGG. Zvuk
se može reprodukovati ili preko internih
zvučnika ili preko priključenih slušalica.
U poglavlju "Upotreba SD/MMC kartice"
data su uputstva za upotrebu i pripremu
kartice.
Pokretanje muzičkog plejera
Pritisnite taster.
Meni MP3 se
ekranu.
? Pozivanje MP3 liste
@ Prigušivanje zvuka/
Otkazivanje opcije prigušivanja zvuka
A Regulator jačine zvuka
B Reprodukcija prethodnog/sledećeg MP3
fajla
C Kraj reprodukcije (Stop)
➜ Uključite uređaj pritiskom na prekidač za
uključivanje/isključivanje.
Ako se nalazite u nekoj drugoj aplikaciji,
➜ pritisnite taster MENU duže od 3
sekunde.
Na ekranu se pojavljuje glavni meni.
➜
> Ponovna reprodukcija MP3 fajlova/
Otkazivanje funkcije ponavljanja
D Prekid reprodukcije
(Pauza)/Nastavak reprodukcije
E Zatvaranje muzičkog plejera i vraćanje
na glavni meni
Napomena:
Pomoću tastera MENU (dug pritisak)
možete preći na navigaciju ili na pregledač
foto sadržaja a da pri tom ne prekinete
MP3 reprodukciju.
MP3 lista
Ako u muzičkom plejeru pritisnete taster
FILE MP3 lista u meniju MP3 list (MP3 lista)
će se pojaviti na ekranu. Ova lista sadrži sve
muzičke fajlove i direktorijume koje možete
direktno birati.
pojavljuje
na
Rukovanje muzičkim plejerom
22
U meniju MP3 možete upravljati muzičkim
plejerom i pozivati MP3 liste.
23
14
15
16
25
24
F Tasteri (strelice) za listanje muzičkih
fajlova u MP3 listi
G Prelazak na direktorijum na višem nivou
H Direktno pozivanje muzičkih fajlova (ili
direktorijuma)
21
20 19
18
17
I Vraćanje na meni MP3 (Muzički plejer)
39
Lucca3_3EE_long_YU.indd 39
12.07.2007 13:12:58 Uhr
Pregledač foto sadržaja
Pregledač foto sadržaja
M Pokretanje režima pun ekran
Na uređaju Lucca možete pregledati
fotografije koje su snimljene na SD/MMC
kartici. Lucca prepoznaje fotografije u JPG,
GIF i BMP formatu.
U poglavlju "Upotreba SD/MMC kartice"
data su uputstva za upotrebu i pripremu
kartice.
N Zatvaranje pregledača foto sadržaja i
vraćanje na glavni meni
Pokretanje pregledača foto
sadržaja
Slajdšou
Ako u pregledaču foto sadržaja pritisnete
taster SLIDE program će prikazati sve slike
koje će se smenjivati na 3 sekunde.
Na kraju slajdšoua program će vas pitati da
li da ponovo prikaže prvu sliku.
➜ Uključite uređaj pritiskom na prekidač za
uključivanje/isključivanje.
Ako se nalazite u nekoj drugoj aplikaciji,
➜ pritisnite taster MENU duže od 3
sekunde.
Na ekranu se pojavljuje glavni meni.
➜ Ako želite da prekinete slajdšou, pritisnite
aktuelnu sliku.
Meni Picture Viewer (Pregledač foto
sadržaja) se pojavljuje na ekranu.
➜
Pritisnite taster.
Meni Picture Viewer (Pregledač
foto sadržaja) i prvi prepoznati
fajl sa fotografijom se pojavljuju
na ekranu.
Režim pun ekran
Ako u pregledaču foto sadržaja pritisnete
taster FULL aktuelna slika se prikazuje
preko celog ekrana. Pomoću strelica možete
preći na prethodnu ili sledeću fotografiju.
Rukovanje pregledačem foto
sadržaja
U meniju Picture Viewer (Pregledač foto
sadržaja) možete gledati fotografije ili
pokrenuti slajdšou.
26
30
29
28
➜ Za povratak na meni Picture Viewer
(Pregledač foto sadržaja) pritisnite
aktuelnu sliku.
27
J Tasteri (strelice) za listanje kroz fajlove
sa fotografijama
K Direktno biranje fajlova sa fotografijama
L Pokretanje slajdšoua
40
Lucca3_3EE_long_YU.indd 40
12.07.2007 13:12:59 Uhr
Instaliranje mapa
Instaliranje mapa
U memoriji uređaja Lucca već je instalirana
mapa države u kojoj je Lucca kupljen. Ova
mapa se takođe nalazi na priloženom CDu/DVD-u radi kasnije ponovne instalacije.
Zavisno od dobijene verzije, CD/DVD može
sadržati i druge mape.
Imate sledeće mogućnosti:
• Učitavanje mape sa CD-a/DVD-a u
memoriju uređaja Lucca
• Korišćenje mape sa SD/MMC kartice
Novije verzije mapa takođe se mogu kupiti
na SD/MMC karticama.
Korišćenje mape sa SD/
MMC-kartice
Softver u uređaju Lucca
Softver u uređaju Lucca
Ponovno instaliranje softvera za
navigaciju
Instalacija softvera za navigaciju za uređaj
Lucca i uputstvo za korišćenje nalaze se na
priloženom CD-u/DVD-u.
Ažuriranje softvera za navigaciju
Da bi uređaj Lucca bio na vrhu savremene
tehnike, Blaupunkt u redovnim intervalima
nudi mogućnost za ažuriranje softvera.
Fajlove možete pronaći na Internet adresi
www.blaupunkt.com.
Pratite uputstva na ekranu uređaja Lucca.
➜ Uključite uređaj pritiskom na prekidač za
uključivanje/isključivanje.
Na desnoj strani uređaja Lucca nalazi se
prorez za SD/MMC karticu.
➜ Umetnite SD/MMC karticu u pravcu
oznake na prorezu za SD/MMC karticu
tako da kartica nalegne na svoje mesto.
Uređaj je odmah spreman za navigaciju
sa novim podacima. Uređaj Lucca za
navigaciju koristi mape sa SD-/MMC
kartice i iz memorije.
Korišćenje mape na uređaju
Lucca
Kopirajte pomoću PC-a mape sa priloženog
CD-a/DVD-a na memoriju uređaja Lucca.
➜ Povežite uređaj Lucca preko USB
priključka sa PC-em.
➜ Uključite uređaj pritiskom na prekidač za
uključivanje/isključivanje.
Na ekranu se pojavljuje dijaloški okvir.
➜ Pratite uputstva.
Mape su snimljene u memoriji uređaja.
Stare mape se ne brišu iz memorije.
41
Lucca3_3EE_long_YU.indd 41
12.07.2007 13:13:01 Uhr
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Odlaganje | Servis | Garancija
Odlaganje starog uređaja
(samo za zemlje EU)
Operativni sistem: Microsoft Windows
CE 5.0
Procesor:
Atlas II Dual Core
Procesor (300 MHz)
Glavna memorija: 64 MB DRAM
512 MB NAND Flash
Dimenzije uređaja (mm):
115 (Š) x 80 (D) x
25 (V)
Masa (g):
oko 190
GPS:
QuickFind Tehnologija
Centrality GPS
20 kanala
Baterija:
Punjiva
(Li-lon 1230 mA)
Audio:
Ugrađeni zvučnik
maksimalne snage
1,5 W
Radna temperatura:
-20°C ... 60°C
Temperatura skladištenja:
-30°C ... 70°C
Muzički plejer:
MP3 (ID3-Tag verzija
1/2), WMA, OGG
Pregledač foto sadržaja:
JPG (max. 2,2 Mio.
Pixel),
GIF (max. 2,2 Mio.
Pixel),
BMP (max. 13 MB)
SD-/MMC kartica: max. 4 GB
Ne bacajte stari uređaj u kućno
smeće!
Za odlaganje starog uređaja koristite
raspoloživ sistem za vraćanje starih
uređaja.
Servis
U pojedinim zemljama Blaupunkt nudi
usluge popravljanja i preuzimanja.
Ukoliko radi servisa treba da pošaljete
svoj uređaj Lucca u Blaupunkt, možete na
Internetu tražiti preuzimanje svog uređaja.
Na adresi www.blaupunkt.com možete
proveriti da li je ova usluga dostupna u vašoj
zemlji.
Garancija
Za naše proizvode kupljene unutar Evropske
Unije nudimo garanciju proizvođača. Za
uređaje kupljene izvan Evropske Unije važe
uslovi garancije koje nudi naš ovlašćeni
zastupnik za tu zemlju. Garantni rok za
bateriju iznosi 1 godinu.
Garantne uslove možete pronaći na adresi
www.blaupunkt.com ili ih direktno zatražiti
na:
Blaupunkt GmbH, Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
42
Lucca3_3EE_long_YU.indd 42
12.07.2007 13:13:02 Uhr
FAQ
Često postavljana pitanja
/FAQ
Zašto je uređaju Lucca potreban prijem
GPS signala?
Uređaju Lucca je potreban prijem GPS
signala da bi mogao da odredi poziciju.
Preko GPS satelita uređaj prima informacije
o tome gde se nalazite i u kom se smeru
krećete. Samo tako vas Lucca može dovesti
sigurno do odredišta.
Zašto Lucca prima slab GPS signal?
Po uključivanju, uređaju Lucca potreban
je otprilike 1 minut da bi bio spreman za
navigaciju. Po prvom uključivanju potrebno
mu je nešto više vremena i jak GPS signal.
Visoke zgrade, drveće ili neodgovarajuće
mesto montiranja u vozilu mogu ometati
vezu sa GPS satelitima . Promena mesta dok
je uređaj isključen (npr. nakon leta avionom
ili vožnje vozom) takođe može dovesti
do toga da Lucca duže vreme ne može da
uspostavi prijem GPS signala.
Šta mogu da uradim ako Lucca ima loš
prijem GPS signala?
Lucca prima optimalan GPS signal pod
otvorenim nebom. Ako je GPS prijem loš,
izađite na otvoreno, postavite uređaj na
uzvišenje i nemojte se kretati. Najkasnije
za 2 do 5 minuta Lucca se može ponovo
koristiti. Tada je navigacija moguća i ako
uslovi nisu optimalni.
Status uređaja možete videti u meniju
Navigation (Navigacija) > Meni GPS Info (GPS
Info).
Zašto baterija ne traje dugo?
I kada je isključen, uređaj Lucca troši malu
količinu energije iz baterije za memoriju
i GPS prijemnik. Tako se baterija može
isprazniti nakon nekoliko dana.
Ako su vožnje kratke, baterija se ne može do
kraja napuniti. Zato Lucca uvek u vozilu treba
da bude priključena na kabl za napajanje
koji se spaja sa utičnicom za upaljač. Da
bi baterija mogla da radi do 3 sata, punite
bateriju na mrežnom punjaču koji spada u
izbornu opremu oko 5 do 6 sati.
Kako na uređaju Lucca mogu da koristim
SD/MMC karticu?
Možete koristiti SD/MMC kartice kapaciteta
do 4 GB. Lucca prepoznaje ove fajlove:
• Operativni sistem i mape
• MP3-/WMA fajlovi za reprodukciju u
muzičkom plejeru
•
JPG fajlovi za reprodukciju u pregledaču
foto sadržaja
U kom formatu
kartica?
FAT16 ili FAT32.
mora
biti
SD-/MMC
Koje memorijske kartice mogu da
koristim?
Sa uređajem Lucca možete koristiti
standardne SD ili MMC kartice. Ipak, može
se desiti da neke SD/MMC kartice nisu
kompatibilne sa uređajem. U tom slučaju
formatirajte SD/MMC karticu u formatu FAT
32. Ako uređaj i dalje ne prepoznaje karticu,
probajte sa SD-/MMC karticom nekog
drugog proizvođača.
Mogu li sa uređajem Lucca da koristim i
druge mape?
Da. Jednostavno u prorez za SD/MMC karticu
umetnite SD/MMC karticu sa mapama i
odmah možete pokrenuti navigaciju sa novim
podacima. Uređaj Lucca za navigaciju koristi
mape sa SD-/MMC kartice i iz memorije.
Mogu li da koristim mape drugih Lucca
modela?
Ne. Sa ovim modelom uređaja Lucca
kompatibilne su samo mape koje se nalaze
na DVD-u/CD-u ili one koje se mogu kupiti
na tržištu a namenjene su za ovaj model.
Mogu li da ponovo instaliram softver za
navigaciju u uređaj Lucca?
Da. Softver za navigaciju nalazi se na
priloženom DVD-u/CD-u. Podaci se mogu
preneti preko USB priključka na SD/MMC
karticu. Sa SD/MMC kartice možete preneti
podatke u memoriju uređaja Lucca. Više o
ovome pročitajte u uputstvu na DVD-u/CD-u.
43
Lucca3_3EE_long_YU.indd 43
12.07.2007 13:13:02 Uhr
FAQ
Koliko dugo traje prebacivanje podataka
sa SD-/MMC kartice u memoriju uređaja
Lucca?
Učitavanje traje oko 15 minuta i zavisi od
veličine podataka.
Da li je moguća reprodukcija WMA fajlova
sa DRM zaštitom?
Reprodukcija WMA fajlova sa zaštitom
Digital-Rights-Management
(WMA-DRM)
nije moguća, jer se prilikom prenosa WMA
fajlova sa PC-a ne prenosi licenca.
Reprodukcija WMA fajlova bez DRM zaštite
je naravno moguća.
Zašto Lucca ne reaguje ako pritisnem neki
taster?
Operativni sistem je preopterećen. Potpuno
isključite uređaj Lucca i ponovo ga uključite
(dug pritisak). Lucca se resetuje.
Ako se Lucca ne pokrene nakon resetovanja,
ponovo instalirajte softver za navigaciju
sa priloženog CD-a/DVD-a. Uputstvo ćete
pronaći na CD-u/DVD-u.
44
Lucca3_3EE_long_YU.indd 44
12.07.2007 13:13:02 Uhr
45
Lucca3_3EE_long_YU.indd 45
12.07.2007 13:13:02 Uhr
Country:
Phone:
Fax:
Bulgaria
(BG)
+4 021 405 76 11
Croatia
(HR)
+385 (1) 3777-333
Czech. Rep.
(CZ)
02-6130 0446
02-6130 0514
Estonia
(EST)
3726543219
3726543484
+385 (1) 3773-159
Germany
(D)
0180-5000225
05121-49 4002
Great Britain
(GB)
01-89583 8880
01-89583 8394
Greece
(GR)
210 94 27 337
210 94 12 711
Hungary
(H)
76 511 803
76 511 809
Latvia
(LET)
3717089200
3717828280
Lithuania
(LIT)
37037331649
37037331640
Poland
(PL)
0800-118922
022-8771260
Romania
(RO)
4021 413 97 78
4021 413 97 77
Russia
(RU)
70952871036
70952872216
Slovakia
(SK)
3676511801
3676511809
Slovenia
(SI)
3676511801
3676511809
Turkey
(TR)
0212-335 06 71
0212-346 00 40
Ukraine
(UA)
380445450897
380445450798
http://www.blaupunkt.com
© 2007 All rights reserved by Blaupunkt. This material may not be reproduced, copied or distributed
for personal use.
Please take also notice of the end user licence agreement for the software and the database on
the enclosed CD/DVD.
Blaupunkt GmbH,
Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
06/07 CM-AS/SCS1 (SE) 8 622 405 535
Lucca3_3EE_long_YU.indd 46
12.07.2007 13:13:02 Uhr
Download

Mobile Navigation