REFERENTNI PRIRUČNIK
POČETAK RADA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
M E N I „ C O N T A C T S “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
SADRŽAJ VERTU PAKETA ......................................... 1
G R U P E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
CD-ROM .................................................................. 1
U R E Đ I V A N J E B R O J E V A K O N T A K T A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
MREŽE .................................................................... 1
U R E Đ I V A N J E I M E N A K O N T A K T A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
KONVENCIJE KORIŠĆENE U OVOM PRIRUČNIKU ........ 1
ISTORIJA POZIVA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38
REČNIK NEPOZNATIH POJMOVA ............................... 1
I S T O R I J A P O Z I V A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
VERTU TELEFON - POGLED SPREDA ......................... 2
P R I K A Z I S T O R I J E P O Z I V A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
VERTU TELEFON - POGLED SA ZADNJE STRANE ....... 2
P R I K A Z P R O P U Š T E N I H P O Z I V A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
VERTU TELEFON - POGLED SA JEDNE STRANE ......... 3
P R I K A Z P R I M L J E N I H P O Z I V A N J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
VERTU TELEFON - POGLED SA DRUGE STRANE ........ 3
P R I K A Z B I R A N I H B R O J E V A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
POSTAVLJANJE BATERIJE ........................................ 4
P R I K A Z P R I M A L A C A P O R U K A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
IKONE I INDIKATORI NA EKRANU .............................. 5
B R I S A N J E L I S T I E V I D E N C I J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
SLUŠALICA SA SVETLOSNIM INDIKATOROM .............. 5
P R I K A Z T R A J A N J A P O Z I V A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
KORIŠĆENJE VERTU TELEFONA ............................... 5
P R I K A Z B R O J A Č A P A K E T A P O D A T A K A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
REGISTRUJTE SVOJ VERTU TELEFON ....................... 6
P R I K A Z T A J M E R A Z A P O D A T K E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ČAROBNJAK ZA PODEŠAVANJE ................................ 6
P R I K A Z E V I D E N C I J E P O R U K A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
POČETNI EKRAN ...................................................... 7
P R I K A Z E V I D E N C I J E S I N H R O N I Z A C I J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
TAČNO VREME ........................................................ 8
P R I K A Z T R A J A N J A I N T E R N E T P O Z I V A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
VERTU.ME ............................................................... 8
PODEŠAVANJA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40
CITY BRIEF ............................................................. 9
D A T U M I V R E M E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Z A Š T I T A V E R T U T E L E F O N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
P R O F I L I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
G L A V N I M E N I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
T O N O V I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
P E R S O N A L I Z O V A N J E V E R T U T E L E F O N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
E K R A N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
C D - R O M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
M O J E P R E Č I C E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
N E G A I O D R Ž A V A N J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
M O G U Ć N O S T P O V E Z I V A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
S P E C I F I K A C I J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
P O D E Š A V A N J E P O Z I V A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
BEZBEDNOST - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
P O D E Š A V A N J E T E L E F O N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
P I N K Ô D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
C O N F I G U R A T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
P I N 2 K Ô D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
S E C U R I T Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
B E Z B E D N O S N I K Ô D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
W O R K S H O P R E S E T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
N I V O B E Z B E D N O S T I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
S Y N C A N D B A C K U P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Z A Š T I T N I M O D U L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Č A R O B N J A K Z A P O D E Š A V A N J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Z A B R A N A P O Z I V A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
U S L U G E L O K A C I J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
L O Z I N K A Z A Z A B R A N U P O Z I V A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
U P R A V L J A N J E D I G I T A L N I M P R A V I M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
F I K S N O B I R A N J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
S I M S E R V I C E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Z A T V O R E N A K O R I S N I Č K A G R U P A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DODATNI PRIBOR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52
OV LAŠĆENI CERTIFIKATI I K ORISNIČKI CERTIFIKATI . . . . 20
G A L E R I J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
PORUKE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
I G R E I A P L I K A C I J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
T E K S T U A L N E P O R U K E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
K A L K U L A T O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
M U L T I M E D I J A L N E P O R U K E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
M U Z I Č K I P L E J E R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
A U D I O - P O R U K E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
D I K T A F O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
E - P O Š T A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
B E L E Š K E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
W V Ć A S K A N J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
KALENDAR- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56
G O V O R N E P O R U K E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
K A L E N D A R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
I N F O P O R U K E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
B E L E Š K E K A L E N D A R A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
S E R V I S N E P O R U K E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
L I S T A O B A V E Z A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
B L U E T O O T H P O R U K E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BUDILNIK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59
S E R V I S N E K O M A N D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
P O D E Š A V A N J E A L A R M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
WEB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60
KONTAKTI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
M E M O R I J A Z A K O N T A K T E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A U T O M A T S K O P O D E Š A V A N J E W E B P R E T R A Ž I V A Č A . . . 60
D O D A V A N J E K O N T A K A T A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
R U Č N O P O D E Š A V A N J E W E B P R E T R A Ž I V A Č A . . . . . . . . . . . . 60
P R I S T U P A N J E K O N T A K T I M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
W E B P R E T R A Ž I V A N J E P U T E M W L A N M R E Ž E . . . . . . . . . . . . . 60
DODAVANJE KONTAKATA ZA POZIVE PREKO INTERNETA . . . 32
V E R T U M O B I L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
B R O J K O N T A K T A I T I P O V I T E K S T A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
P O Č E T N A S T R A N I C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Srpski
P O S E Ć I V A N J E W E B L O K A C I J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
P R E T R A Ž I V A N J E S T R A N I C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
I Z L A Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
P O S T A V K E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
B R I S A N J E K E Š M E M O R I J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
VERTU USLUGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63
V E R T U S E L E C T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
V E R T U F O R T R E S S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
V E R T U C O N C I E R G E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
C I T Y B R I E F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
P U T O V A N J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
P O D E Š A V A N J E R U Č N O G T R A Ž E N J A M R E Ž E . . . . . . . . . . . . . 65
DODATNI PRIBOR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66
P U N J A Č . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
B A T E R I J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
D A T A K A B L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
P U N J A Č Z A V O Z I L O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
P O S T O L J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
DODATAK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70
B E Z B E D N O S T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
S A R O B A V E Š T E N J E – R M - 2 6 6 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
E U O B A V E Š T E N J E O R E C I K L I R A N J U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
G A R A N C I J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
U S L O V I I O D R E D B E S L U Ž B E V E R T U C O N C I E R G E . . . . . . 76
Srpski
POČETAK RADA
1 POČETAK RADA
Mreže
Da biste koristili ovaj telefon, neophodna vam je usluga dobavljača
usluga bežične mreže. Veliki broj funkcija telefona zahteva
specijalne mrežne funkcije. Ove funkcije nisu dostupne na svim
mrežama; da biste mogli da koristite mrežne usluge iz drugih mreža,
možda čete morati da zaključite posebne ugovore sa dobavljačem
usluga. Od dobavljača usluga možete dobiti uputstva o korišćenju i
informacije o tarifiranju.
Bežični uređaj, koji je opisan u ovom priručniku, odobren je za
korišćenje na GSM 850/900/1800/1900 mrežama, kao i na 3G
UMTS 850 i 2100 mrežama. Više informacija o mrežama potražite
od dobavljača usluga.
Sadržaj Vertu paketa
1
Telefon Vertu Signature RM266V
1
Priručnik za telefon Signature
1
Certifikat o autentičnosti
1
Informacije o garanciji i bezbednosti
1
CD-ROM
2
BL-5CV litijum-jonska baterija
1
Punjač
1
Putni adapter
1
Data kabl
1
Krpa za čišćenje od mikrovlakana
Konvencije korišćene u ovom
priručniku
M eni Predstavljaju tekst koji se pojavljuje na ekranu Vertu
telefona, na primer, „Iz stanja pripravnosti izaberite
Men i ”.
S L AN J E Predstavlja taster na Vertu telefonu, na primer,
„Pritisnite taster za S L AN J E da biste obavili poziv“.
Važne informacije o bezbednosti.
Predstavlja korisne informacije o jednostavnom pristupu
i korišćenju funkcija.
Daje savete o korišćenju Vertu telefona.
Sadržaj paketa se može razlikovati u zavisnosti od regionalnih
propisa.
CD-ROM
Rečnik nepoznatih pojmova
CD-ROM koji se isporučuje uz Vertu telefon sadrži sledeće stavke:
>
Vertu PC Suite (samo za računare)
>
iSync priključak (samo za Macintosh)
>
Elektronsku verziju korisničkog priručnika
>
>
NAVIGACIONI Pomerajte kursor nagore, nadole, nalevo i
taster
nadesno pritiskom na ivice tastera.
CENTRALNI
T A S T ER za
biranje
Taster služi za biranje stavki.
Početni ekran
Ekran koji se pojavljuje kada nekoliko puta
uzastopno pritisnete taster za P R E K I D da
biste izašli iz otvorenih prozora.
Tasteri sa
brojevima
Tasteri koji se koriste za unos teksta ili brojeva.
Podrazumevano
Početna konfiguracija proizvoda isporučenog
od strane kompanije Vertu po završetku
proizvodnje.
SIM kartica
Subscriber Identity Module. Ova mala kartica
koju dobijate svog dobavljača usluga se
postavlja u Vertu telefon radi uspostavljanja
veze sa mrežom.
Vezu za podešavanje MMS poruka, pregledača i e-poruka na
na Vertu telefonu
Vezu za registrovanje Vertu telefona
Više informacija potražite u odeljku „CD-ROM“ na strani 15.
Dobavljač usluga Dobavljač usluga obezbeđuje SIM karticu i
ostale mrežne usluge.
Srpski
1
Mrežna usluga
Ovu funkciju obezbeđuje vaš dobavljač usluga.
Početni ekran
Ekran koji se pojavljuje kada uključite Vertu
telefon, na čijem je dnu prikazana opcija Men i .
PIN broj
Lični identifikacioni broj koji dozvoljava samo
ovlašćeni pristup Vertu telefonu i SIM kartici.
Preporučujemo vam da podesite ove postavke
čim dobijete novi Vertu telefon i SIM karticu.
POČETAK RADA
Vertu telefon - pogled spreda
Slušalica sa
svetlosnim
indikatorom
Taster za biranje
Taster za biranje
Navigacioni taster
Centralni taster
za biranje
Taster za slanje
Taster za prekid
Svetlosni
senzor
Mikrofon
Vertu telefon - pogled sa zadnje strane
Serijski broj
Bravica u obliku
prstena na
poklopcu za bateriju
Poklopac za bateriju
Žigovi (samo
telefoni napravljeni
od plemenitih
metala)
Port za zvučnik
Port za zvučnik
Oblast oko antene
Srpski
2
POČETAK RADA
Vertu telefon - pogled sa jedne strane
Utičnica za mikroUSB priključak
Taster „Concierge“
Vertu telefon - pogled sa druge strane
Taster za uključivanje/
isključivanje
Fioka za SIM karticu
Polužica na fioci
za SIM karticu
Tasteri za
jačinu zvuka
Srpski
3
POČETAK RADA
Postavljanje baterije
Vr a ć a n j e p o k l o p c a z a ba t e r i j u
Pre dodirivanja baterije obavezno isključite telefon
i isključite punjač iz telefona.
Pri vraćanju poklopca,
pažljivo umetnite jezičak
(1) na unutrašnjem delu
poklopca u prorez ispod
baterije (2).
U k l a n j a n j e p ok l o p c a z a b a t e r i j u
Okrenite ka sebi zadnju
stranu telefona,
podignite noktom gornju
polovinu bravice u obliku
prstena na poklopcu za
bateriju.
2
Uhvatite je palcem i
kažiprstom, a zatim je
okrenite u suprotnom
smeru od kretanja
kazaljke na satu.
1
Spuštajte poklopac
baterije u položaj (3) dok
ne legne na svoje mesto.
Poklopac bi trebalo da
se zatvori uz mali
pritisak.
Podignite malo poklopac
za bateriju (1), a zatim ga
polako pomerite ka vrhu
telefona (2).
2
Pos ta v l j a n j e S I M ka r t i c e
1
SIM kartice čuvajte van domašaja male dece.
SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako oštetiti.
Budite pažljivi pri rukovanju, postavljanju i uklanjanju SIM kartice.
Po s t a v l j a n j e b at e r i j e
2
Postavite bateriju pod
uglom (1) tako da
kontakti na bateriji budu
u liniji sa kontaktima u
ležištu baterije.
1
2
Spustite bateriju u ležište
(2) i proverite da li
baterija ispravno
postavljena pre nego što
stavite poklopac.
1
Da biste otvorili SIM
fioku, gurnite nokat
ispod polugice na fioci
za SIM kartice (1).
Povucite polugicu dok
ne izvučete fioku za SIM
karticu (2) do pola.
Izvucite SIM fioku iz
telefona.
Postavite SIM karticu
u fioku, poravnajte
iskošene uglove i
proverite da li je SIM
kartica pravilno
postavljena u fioku.
Srpski
4
POČETAK RADA
Držite SIM karticu i fioku
za SIM karticu između
palca i kažiprsta da ne
biste oštetili SIM karticu.
Fioku sa SIM karticom
postavite u gornji deo
telefona. Nežno je
gurnite do kraja, dok se
ne smesti u odgovarajući
položaj, a polugica na
SIM kartici ne bude
smeštena na bočnoj
strani telefona.
Tastatura je zaključana.
Alarm je podešen.
Bluetooth je uključen.
3G UMTS veza je aktivna.
Ikone i indikatori na ekranu
GPRS veza je aktivna.
Na ekanu je prikazan trenutni status Vertu telefona.
Indikator jačine GSM signala nalazi se u
gornjem levom uglu ekrana. Ako koristite
3G vezu, na ekranu će biti prikazan
indikator jačine 3G signala.
Ikona netačnog vremena označava da prikazano vreme nije
usklađeno sa vremenom na mreži i da stoga možda nije
tačno.
Slušalica sa svetlosnim indikatorom
Na sledećoj slici prikazan je pun signal.
Indikator u slušalici treperi različitom brzinom u zavisnosti od statusa
Vertu telefona.
Na sledećoj slici prikazan je slab signal.
Da biste obezbedili jači signal, premestite
se u oblast bez prepreka koje mogu da
blokiraju signal.
>
>
Indikator punjenja baterije nalazi se u
gornjem desnom uglu ekrana.
>
Na sledećoj slici prikazana je ikona pune
baterije.
U režimu pripravnosti indikator sporo treperi.
Ukoliko imate propušten poziv ili ste primili poruku, indikator
brzo treperi.
Kada punite Vertu telefon preko zidne utičnice ili računara,
indikator će svetleti.
Korišćenje Vertu telefona
Da biste što pre započeli korišćenje Vertu telefona, pažljivo
pročitajte sledeće informacije.
Na sledećoj slici prikazana je baterija koja
je skoro prazna i koju ćete uskoro morati
da napunite.
U k l ju č i v a n j e i i sk l j u č i v a n je Ve r t u t e l e f o n a
Ikone statusa se nalaze ispod indikatora punjenja baterije i
indikatora jačine signala. Najčešće su prikazane sledeće ikone:
Pritisnite i držite taster
za UK L J U Č I VA N J E /
I S KL J U Č I V AN J E da
biste uključili ili isključili
Vertu telefon.
Dobili ste jednu ili više poruka.
Imate propušten poziv.
Dobili ste govornu poruku (ova ikona nije prikazana u svim
mrežama).
Izabran je profil F li g h t . U zavisnosti od aktivnog profila,
mogu biti prikazane sledeće ikone.
Kada dobijete Vertu telefon, baterija možda neće biti u potpunosti
napunjena. Ako se, kada prvi put uključite Vertu telefon, na ekranu
pojavi poruka B a t t e r y l o w , više informacija potražite u odeljku
„Punjenje baterije“ na strani 66.
Zvučni signali su onemogućeni. Kada primate poziv, nije
uključen zvuk zvona.
Srpski
5
POČETAK RADA
N a v ig ac io n i ta s te r i c en tr al n i t a st e r z a
biranje
1
Pod eš a v an je t el e fo n a
Kada prvi put uključite Vertu telefon, potrebno je da obavite nekoliko
koraka da biste podesili telefon pomoću čarobnjaka za
podešavanje. Pre podešavanja, stavite ispravnu SIM karticu u model
Signature i proverite da li se nalazite na lokaciji koja je pokrivena
mobilnom mrežom.
Pomoću NAVIGACIONOG
tastera (1) možete pomerati
kursor nagore, nadole,
nalevo i nadesno.
2
Pomoću C E N T R A L N O G
T A S T ER A ZA B IR A NJE
(2) možete da izaberete
označenu opciju ili srednju
opciju na dnu ekrana.
Ta s t e r i z a b i r an je
Pomoću T AS T E RA ZA
B I RA N J E možete da
izaberete opcije koje su
prikazane na dnu ekrana,
odmah iznad tastature.
Registrujte svoj Vertu telefon
Cilj kompanije Vertu je da vam obezbedi najbolju moguću uslugu.
Najpre ćete biti upitani da prihvatite uslove i odredbe korišćenja.
Na taj način, automatski dobijate pristup osnovnim funkcijama
Signature telefona.
Da biste nam pomogli da to ostvarimo, registrujte svoj Vertu telefon.
Registracija se najčešće obavlja kada se pokrene čarobnjak za
podešavanje, kao što je opisano u nastavku, ali registraciju možete
obaviti i na lokaciji https://www.vertu.me, odnosno pozivanjem
službe Vertu Concierge pomoću namenskog tastera sa strane
telefona.
Kada prihvatite Uslove i odredbe, datum i vreme podesiće se
automatski. Ako odbijete Uslove i odredbe, datum i vreme trebate
da podesite ručno. Zatim u opciji Wpireless Settings možete da se
povežete sa bežičnom mrežom. Nakon toga možete da kreirate
Bluetooth ime za telefon ili možete da prihvatite podrazumevanu
vrednost.
Čarobnjak za podešavanje
Biće vam ponuđena opcija da registrujete proizvod, što je veoma
bitno za omogućavanje velikog broja besplatnih usluga koje su
dostupne na Signature telefonu. Najjednostavnije je pozvati uslugu
Vertu Concierge i predstavnici te usluge podesiće vaš račun, a
telefon možete da registrujete sami. Ukoliko ste registrovani korisnik,
unesite korisničko ime i lozinku. Ukoliko niste, registraciju ćete brzo
obaviti jer je potrebno da unesete samo nekoliko podataka. Da biste
dovršili proces registracije, možda ćete morati da unesete serijski
broj Signature telefona koji se nalazi na poleđini telefona.
Kada prvi put uključite Vertu telefon, Vertu čarobnjak za
podešavanje će vas provesti kroz određene opcije za podešavanje.
Ovako ćete moći da brzo i jednostavno podesite sledeće funkcije:
>
Matičnu lokaciju.
>
Čarobnjak za WLAN mrežu.
>
Bluetooth ime.
>
Tačan datum i tačno vreme.
>
Registraciju telefona.
Da biste ponovo pokrenuli čarobnjak za podešavanje u bilo kom
trenutku:
Na ekranu u stanju pripravnosti pritisnite Me nu » S e t t i n g s »
S e t u p w i z a rd .
Kada je pokrenut čarobnjak za podešavanje, bićete upitani da li
želite da dozvolite automatsko povezivanje na mrežu, kao i da li
prihvatate troškove za prenos podataka. Ako prihvatite, Vertu
telefon će se automatski prilagoditi vremenskim razlikama.
Pod eš a v a n je Ve r t u . M e n a l o g a z a e - p o š t u
Vertu.Me nalog za e-poštu se automatski podešava kada uspešno
dovršite postupak registracije, a podatke aktivirate putem Vertu
usluge. Podaci o nalogu se naknadno šalju automatski na vaš
Signature telefon ubrzo nakon obavljene registracije.
Funkcija VIP filtriranja e-pošte je podržana na Signature telefonu.
Nakon registracije, Vertu će poslati e-poštu na vaš Vertu.Me nalog
sa objašnjenjem o načinu za ativiranje i deaktiviranje ove usluge
preko Vertu.Me web portala.
Ova usluga vam omogućava da izaberete da li na Vertu.Me nalog
želite da vam stižu e-poruke od svih pošiljalaca ili samo e-poruke od
pošiljaoca iz vaše Vertu.Me liste kontakata.
Više informacija potražite u odeljku „Filtrirana e-pošta“ na strani 29.
Srpski
6
POČETAK RADA
Početni ekran
Po d e š a v a n j e n a l o g a e - p o š t e
Ako nalog e-pošte nije unapred podešen, iz stanja pripravnosti
izaberite M eni » Mes s ag e s » E -m a il . Pratite uputstva na ekranu,
unesite e-adresu i čarobnjak za e-poštu će automatski pronaći na
Webu odgovarajuće postavke e-pošte. Unesite lozinku kada se prvi
put povežete na poštansko sanduče. Imajte u vidu da čarobnjak za
e-poštu možda neće biti dostupan kod svih dobavljača usluga
e-pošte.
Početni ekran prikazuje prilagodljiv sat zajedno sa ikonama i
indikatorima koji prikazuju trenutni status Vertu telefona.
Postoje dve opcije za početni ekran, klasični i Vertu usluge.
Za izbor opcije prikaza:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » D i sp l a y »
H o m es c re en
Na Signature telefonu možete imati više naloga e-pošte. Dodatna
poštanska sandučad se podešavaju u meniju za razmenu poruka.
Izaberite M eni » Me ss a g es » O p t i o n s , a zatim izaberite opciju
„Dodaj poštansko sanduče“. Unesite e-adresu i ponovite opisani
postupak.
2. Izaberite S erv ic es ili C l a ss i c .
Da biste izabrali postavke za prikaz sata, iz stanja pripravnosti
izaberite Me ni » Se ttin g s » D a t e a n d t i m e . Više informacija
potražite u odeljku „Datum i vreme“ na strani 40.
Pomoću Vertu.Me naloga možete da sinhronizujete kontakte i
kalendar na vašem telefonu. Pogledajte odeljak „Vertu.Me
sinhronizacija“ na strani 45.
Poč e tn i e k r a n - op c i j a Ve r tu u s l u g e
Pomoću opcije Vertu usluge možete na jednostavan način da
pristupite uslugama City Brief i Vertu.Me.
Po d e š a v a n j e b e ž i č n e L A N m r e ž e
>
Tokom postupka podešavanja, čarobnjak za podešavanje WLAN
mreže će prikazati svaku dostupnu Internet vezu.
>
Pomoću čarobnjaka za podešavanje WLAN mreže možete da se
povežete na bežičnu LAN mrežu (WLAN) i da upravljate WLAN
vezama.
Pritisnite desni N AV I G AC IO N I taster da biste pristupili svojoj
Vertu.Me e-pošti.
Pritisnite levi N AV I G A C I O N I taster da biste izabrali uslugu
City Brief.
U režimu za usluge, podešen je analogni sat sa tačnim vremenom,
ali nije sinhronizovan van matične mreže, i podešen je alarm.
Izaberite WLAN ili izaberite D o n o t a s k kako bi telefon automatski
koristio sačuvane WLAN veze kada je to moguće, a GPRS kada to
nije moguće.
Više informacija o povezivanju na WLAN mrežu potražite u odeljku
„Bežični LAN“ na strani 43.
Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Se ttin g s » C o n n e c t iv it y »
WLAN.
Režim za usluge, podešen je digitalni sat sa tačnim vremenom
i van matične mreže
Srpski
7
POČETAK RADA
Po č e t n i e k r a n - k l a s i č n i
Digitalni i analogni satovi prikazuju vreme na matičnoj lokaciji u
digitalnom formatu u okviru trenutne vremenske zone. Prilikom
povratka na matičnu lokaciju, sat će se promeniti u jedan sat koji
prikazuje samo jedno trenutno vreme.
Sat prikazuje vreme i datum na početnom ekranu.
Sat možete podesiti da bude prikazan u analognom ili digitalnom
formatu ili da uopšte ne bude prikazan. Datum je uvek prikazan.
Više informacija o aktiviranju funkcije tačnog vremena potražite u
odeljku „Upravljanje vremenom“ na strani 40.
Klasićni režim, analogni sat, podešeno tačno vreme
i van matične mreže
Pod eš a v an j e v r e m e n a i d a tu ma
Ako funkcija tačnog vremena nije dostupna ili je opcija S i n g l e
f ix e d c l o ck omogućena, vreme i datum se mogu podesili na
početnom ekranu; izaberite Me ni » Se tting s » D a t e a n d t i m e »
D a t e & t im e s e t t i n g s .
Ako je iz Vertu telefona izvađena baterija duže od jednog časa,
možda će biti potrebno da resetujete vreme i datum ako funkcija
tačnog vremena nije aktivna.
Vertu.Me
Vertu.Me je ekskluzivni nalog e-pošte pomoću koga možete da
sinhronizujete e-poštu na Signature telefonu sa Vertu.Me sistemom
e-pošte kako biste mogli da čuvate svoju e-poštu na Vertu.Me
serveru sinhronizovanim sa informacijama koje čuvate na telefonu.
Prema podrazumevanim postavkama, pomoću levog
N AV I G A C I O N O G tastera možete da pristupite porukama, a
pomoću desnog N A V I G A C I O N O G tastera možete da uključite/
isključite Bluetooth funkciju. Više informacija potražite u odeljku
„Tasteri za navigaciju“ na strani 42.
Tačno vreme
Funkcija tačnog vremena automatski prikazuje tačno vreme na satu
telefona, a to znači da ne morate da podešavate vreme ili datum
ručno kada putujete u drugu vremensku zonu ili u drugu državu (SIM
kartica mora biti u telefonu). Kada je omogućena, funkcija podešava
sistemski sat na lokalno UTC vreme, prema kome se neophodno
odstupanje u odnosu na GMT primenjuje automatski kako bi se
prikazalo tačno vreme i datum.
Ako postoji problem sa automatskim sistemom za ažuriranje
vremena, prikazaće se ikona upozorenja koja korisnike obaveštava
da trenutno vreme možda nije tačno. Upozorenje se odnosi na
različite situacije uključujući i:
>
>
>
>
Vertu.Me nudi ekskluzivne usluge e-pošte i upravljanja ličnim
informacijama (PIM) korisnicima Vertu telefona.
Vaša Vertu.Me e-adresa će biti podešena automatski nakon registracije
prilikom koje ćete dobiti personalizovanu ekskluzivnu e-adresu i
korisničko ime za @Vertu.Me. Ovoj e-pošti možete da pristupite
direktno sa Signature telefona ili sa Weba pomoću pregledača i putem
vašeg klijenta e-pošte na ličnom računaru ili Macintosh računaru.
Trenutna lokacija je nepoznata tako da vreme ne može biti
ažurirano.
Prilikom prvog uključivanja telefona, kada je korisnik prihvatio
uslove i odredbe, mreža mobilnog telefona je bila van dometa.
Kada putujete u zemlju sa više vremenskih zona i kada je
geografska lokacija nepoznata.
Nalogu Vertu.Me možete da pristupite pomoću desnog
N A V I G A C I O N O G tastera, odnosno tako što ćete stanju
pripravnosti izabrati Me ni » M es sa g es » V er tu . M e .
Sat je neprecizan zbog dužine proteklog vremena od
poslednje uspešne sinhronizacije.
Da biste sinhronizovali e-poštu iz Vertu.Me poštanskog sandučeta,
izaberite O p t i o n s » S y n ch ro n i s e , kada sinhronizaciju obavljate u
oba smera.
Da biste se preko Vertu.Me naloga e-pošte povezali na Web, u
Vertu.Me poštanskom sandučetu izaberite O p t i o n s » C o n ne c t .
Kada je uključena funkcija tačnog vremena, biće prikazana dva sata
kada putujete van:
• Vremenske zone matične lokacije
Pristup Vertu.Me e-pošti, kalendaru i kontaktima pomoću Web
pregledača omogućen je preko portala na lokaciji www.Vertu.Me
ili direktno putem URL adrese http://mail.Vertu.Me.
Telefon upravlja lokacijom pomoću koda mobilnog nosioca na
izabranoj mreži kako bi prikazao trenutno vreme i takođe, ako je
potrebno, za pristup mrežnoj usluzi kako bi postigao veću preciznost.
Vaš kalendar i kontakti se automatski sinhronizuju sa serverom
putem Vertu.Me naloga. Pogledajte odeljak „Vertu.Me
sinhronizacija“ na strani 45.
• Matične zemlje
Srpski
8
POČETAK RADA
City Brief
Obavljanje poziva
Proverite da li je signal
mreže dobar i baterija
napunjena.
Vertu City Brief je skup neophodnih, nezavisnih, jedinstvenih i
izuzetno preciznih vodiča za 200 glavnih gradova sveta, i to na
8 jezika, koji se direktno isporučuju na telefone Signature
2011, Constellation Ayxta, Ascent i Constellation Quest.
Pomoću tastera sa
B R O J E VI M A (1) unesite
broj telefona koji želite da
pozovete.
2
Vodiči se redovno ažuriraju i kada stignete na neko odredište, na
telefonu će se automatski prikazati odgovarajući vodič.
Vertu City Brief je dostupan na engleskom, ruskom, mandarinskom,
pojednostavljenom kineskom, arapskom, italijanskom, nemačkom,
francuskom i japanskom jeziku.
1
Kada početnu stranu podesite pomoću opcije Vertu usluge, usluzi
City Brief možete pristupiti pomoću levog N A VI G A C I O N O G
tastera, odnosno tako što ćete u stanju pripravnosti izabrati Me ni »
Vertu S ervi c es » Ver t u C i t y B r i e f .
Pritisnite taster za SL A N J E
(2) da biste pozvali izabrani
broj telefona.
Kada pozivate međunarodne brojeve, dvaput pritisnite taster
da biste prikazali znak +.
O d g o v a r a n j e n a p oz i v
Pre nego što odgovorite na dolazni poziv, čuće se zvuk zvona i
prikazati poruka o pozivu. Vertu telefon će takođe vibrirati ako ste
prethodno podesili opciju vibracije.
Pritisnite taster za
S L A N J E da biste
odgovorili na dolazni poziv,
odnosno pritisnite
C E N T R A L N I T AS T E R
Z A BI R AN J E kada se
na ekranu prikaže opcija
Answer.
Pod eš a v a n je j a č i n e z v u ka s l u š a l i c e
Pomoću tastera za jačinu
zvuka na bočnoj strani
telefona možete promeniti
jačinu zvuka slušalice.
1
2
Da biste pojačali jačinu
zvuka, pritisnite taster (1).
Da biste smanjili jačinu
zvuka, pritisnite taster (2).
Za vreme poziva, zvučnik telefona možete upotrebiti za hendsfri
poziv. Pomoću tastera za biranje izaberite opciju Lo u d s p . da
biste prešli na spikerfon.
Pr e k i d a n j e i l i o d b i j a n j e p oz i v a
Pomoću tastera za
P R EK I D prekinite poziv
ili odbijte dolazni poziv.
Srpski
9
POČETAK RADA
S l a n j e t e ks t u a l n e p or u ke
>
Kada je tastatura zaključana, ikona ključa je prikazana ispod
indikatora jačine signala.
Pomoću N A V I G A C I O N O G tastera i C E N T R A L N O G
T A ST E R A ZA BI R AN J E izaberite:
Službe hitne pomoći možete pozivati i kada je tastatura
zaključana.
Me ni » Mes s a g e s » C re a t e m e ss a g e
>
Unesite broj telefona primaoca.
>
Pređite na polje za poruku.
>
Otkucajte poruku.
>
Kada se javite na dolazni poziv, tastatura se automatski otključava.
Po završetku poziva, tastatura će se opet zaključati.
O t k l j u č a v a n je t a s t a t u r e
Izaberite opciju U nl o ck , a zatim u roku od dve sekunde pritisnite
taster sa S PE C I J A L N I M F UN KC IJ AM A
. Pojaviće se poruka
sa potvrdom.
Pritisnite C E N T R A L N I T A ST E R Z A B I RA N J E da biste
poslali poruku.
Za vreme pisanja poruke:
Ak t i v i r a n j e P I N ko d a
Pritisnite taster * da biste otvorili listu simbola
Preporučujemo vam da koristite PIN kôd da biste sprečili
neovlašćeno korišćenje Vertu telefona i SIM kartice.
Pritisnite i držite taster # da biste promenili jezik
Pritisnite taster # da biste koristili mala ili velika slova.
>
Po z i v a n j e h i t n e s l u ž b e
Pomoću N AV I G AC I O N O G tastera i C E N T RA L N O G
TAST E R A Z A B I R AN J E izaberite:
M eni » Se ttin g s » S e c u r i t y » P I N code req u est
Vertu telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, za rad
koristi radio-signale, bežične i zemaljske mreže, kao i
funkcije koje je programirao korisnik. Zbog toga nije
moguće garantovati postojanje veze u svim uslovima.
Zato nikad ne bi trebalo da se oslanjate samo na bežični
telefon kada obavljate veoma važne razgovore, na
primer, kada pozivate hitnu medicinsku službu.
>
>
>
>
>
Izaberite O n
Ako ste aktivirali PIN kôd,
sledeći put kada uključite
Vertu telefon, prikazaće se
ekran na kom će od vas biti
zatraženo da unesete PIN
kôd.
Ako je telefon isključen, uključite ga. Neke mreže zahtevaju da
odgovarajuća SIM kartica bude pravilno postavljena u telefon.
Pritiskajte taster za P RE K ID sve dok se ne vratite na početni
ekran.
Unesite broj za pozivanje hitne službe, na primer 000, 08, 110,
112, 118, 119, 911, *911, 999, *999 ili neki drugi broj zvanične
službe za hitne slučajeve.
Pomoću tastera sa
BO J E VI M A unesite
PIN kôd (1).
2
Pritisnite T AS T E R Z A slanje.
Pritisnite taster O K (2).
Brojevi hitne službe razlikuju se u zavisnosti od lokacije, tako da
mreža u kojoj se trenutno nalazite možda ne podržava navedene
brojeve.
1
Ako su neke funkcije u upotrebi, možda ćete morati da ih isključite
da biste pozvali hitnu službu. Više informacija potražite od
dobavljača usluga.
Kada pozivate broj hitne službe, ne zaboravite da date sve potrebne
informacije što je tačnije moguće.
Imajte na umu da vaš telefon može biti jedino sredstvo komunikacije
na mestu nesreće, stoga nemojte prekidati razgovor bez dozvole.
Zaštita Vertu telefona
Na početnom ekranu otkucajte *#06# da biste prikazali IMEI
serijski broj. Zabeležite svoj IMEI serijski broj i čuvajte ga na
bezbednom mestu.
Z a k l j u č a v an j e t a s t at u r e
Tastaturu na Vertu telefonu možete zaključati da ne biste slučajno
pozvali neki broj telefona.
Iz stanja pripravnosti izaberite Men i , a zatim u roku od dve sekunde
pritisnite taster sa S PE C IJ A L N IM F U N K C I J A M A
(u donjem
levom uglu tastature). Pojaviće se poruka sa potvrdom.
Srpski
10
POČETAK RADA
Glavni meni
Por u ke
U glavnom meniju prikazane su sve glavne kategorije menija, iz kojih
možete pristupiti svim funkcijama na Vertu telefonu.
Meni M es sa g es nudi opcije
za pisanje, slanje, primanje i
čitanje poruka.
Tasteru za n a v ig a c i ju su unapred dodeljene neke od
popularnih opcija menija. Kada Vertu telefon napusti našu
proizvodnju, u njemu se nalaze sledeće opcije:
>
tekstualne poruke
Početni ekran Vertu usluge:
>
multimedijalne poruke
Vertu telefon podržava:
Nagore - zaključavanje tastature
Nadole - imena
Nalevo - City Brief
Nadesno - Vertu.Me
>
>
glasovne poruke
>
O u t b ox
>
instant poruke.
>
Sent items
Nagore - zaključavanje tastature
Nadole - imena
Nalevo - kreiranje poruke
Nadesno - uključivanje/isključivanje Bluetooth funkcije
U ovom meniju je dostupna
opcija D e l iv e r y rep o r t s
pomoću koje možete proveriti
da li su poruke isporučene.
>
Saved items
>
D e l iv er y rep o r t s
>
Vo ic e m e s s ag e s
>
I n f o m e s s ag e s
>
W V ch at
>
S e rv. c o m m a n d s
>
D e l e t e m e s sa g e s
>
Message se ttin g s
>
N am e s
>
Add new contact
>
Se ttin g s
>
G ro u p s
>
S p e ed d i a ls
>
M y n u m b ers
>
D e l . a ll co n t ac t s
>
M o ve c o nt ac t s
>
Copy contacts
Ko n t ak t i
Pomoću menija C o n t a c t s
možete dodavati i brisati
brojeve telefona kontakata,
čuvati kontakte u memoriji
telefona ili na SIM kartici i
podesiti brzo biranje.
K r e ta n j e k r o z m en i j e
Prilikom kretanja kroz menije izaberite opciju B a ck da biste se vratili
na prethodni meni bez čuvanja izmena. Izaberite opciju E x it da biste
se iz glavnog menija vratili na početni ekran.
Pritisnite taster za P R E KI D da biste se iz bilo kog menija vratili na
početni ekran bez čuvanja izmena.
Za aktiviranje funkcija menija na Vertu telefonu možete koristiti i
glasovne komande. Više informacija potražite u odeljku „Glasovno
biranje“ na strani 14.
M en ja n j e p r i ka z a m e n i j a
Izaberite:
Me ni » O p t i o n s » Ma in men u vi ew
Izaberite jednu od sledećih opcija:
>
Drafts
Klasični početni ekran:
Iz stanja pripravnosti pritisnite C E N T R A LN I T A S T ER Z A
B IR A N J E da biste otvorili Men i i prikazali glavne kategorije.
Kroz menije se krećite pomoću N A V IG AC IO N O G tastera.
>
E -m a il
>
e-poruke
O tv a r a n j e m e n i j a
>
In b ox
>
>
Da biste promenili funkciju levog ili desnog tastera za biranje,
izaberite Men i » S ettin g s » M y s h o r t cu t s » Le f t
s e l e c t i o n k e y ili R ig h t s ele c t io n k ey
>
C re a t e me ss a g e
>
fleš poruke
Da biste izabrali svoje omiljene opcije menija umesto ovih
opcija, izaberite
M eni » S e t t i n g s » M y s h o r t c u t s » N a v i g a t io n k e y
>
>
Li s t – prikažite ikone glavnih menija pojedinačno.
G r i d – prikažite sve ikone glavnih menija na jednom ekranu.
Ikone možete premeštati u okviru mreže kako biste opcije koje
najčešće koristite postavili na omiljena mesta.
Ta b – ikone glavnih menija postavite duž gornje ivice ekrana,
a ispod njih postavite opcije menija.
Srpski
11
POČETAK RADA
I st o r ij a p o z iv a
D od a tn i p r i b or
Pomoću menija C a ll h is t o r y
možete prikazati informacije o
glasovnim i data pozivima koje
ste obavili, primili i propustili.
Meni A d d it i o n s sadrži
unapred instalirane igre,
kalkulator i diktafon. U ovom
meniju se takođe mogu čuvati
muzičke i grafičke datoteke.
Takođe, možete prikazati
informacije o primljenim i
poslatim porukama, kao i o
količini primljenih i poslatih
podataka za vreme Web
pretraživanja.
>
A l l c al l s
>
G a l l e ry
>
Mi s s e d c a ll s
>
Games
>
R e c e ive d c al l s
>
C a lc u l a t o r
>
Dialled numbers
>
M u si c p la yer
>
M s g . re c ip i e n t s
>
Vo ic e rec o rd er
>
C le ar l o g l i st s
>
Notes
>
Vo i c e c a ll d u r a t .
Kalendar
>
Data counter
>
Da t a ti m er
>
Me ss a g e l o g
>
Sync log
>
I n t e r n e t c al l d u r.
U meniju C a l e n d a r možete
prikazati kalendar, kreirati
beleške, postaviti podsetnike
za predstojeće događaje ili
datume i kreirati listu obaveza.
Po st a v ke
Bud iln ik
U meniju Se ttin g s možete
promeniti konfiguraciju Vertu
telefona.
U meniju A l a r m c l o ck
možete na jednostavan način
podesiti alarm. Izaberite
O p t io n s da biste podesili
opcije S n o o z e i Re pea t .
Ovo obuhvata čitav niz
funkcija, od podešavanja
sata i zvuka zvona do
konfigurisanja postavki za
prečice.
Preporučujemo vam da
postavite lozinke pomoću
opcije S e c u r i t y kako biste
zaštitili Vertu telefon i SIM
karticu od neovlašćene
upotrebe.
>
Date and time
>
Pro f i l e s
We b
>
Th e m es
>
To n es
>
Di s p l ay
Pomoću menija Web možete
pristupiti Internetu i izabrati
svoju početnu stranicu.
>
My shortcuts
>
C o n n e ct i v i t y
>
Call
>
Ver t u m o b il e
>
Phone
>
Home
>
En hance m ents
>
Bookmarks
>
Configuration
>
G o t o a d d re s s
>
Security
>
L a s t w e b a d d r.
>
Wo r k s h o p res e t
>
Web se ttin g s
>
S y n c a n d b a ck u p
>
C l e a r t h e c a ch e
>
S e t u p w i z a rd
>
Lo c at i o n se rvi c e
Postavke Web konfiguracije se
nalaze u meniju Se ttin g s »
C o n f i g u r a t io n .
Srpski
12
POČETAK RADA
Personalizovanje Vertu telefona
Ve r t u u sl u g e
Vertu S ervi c es obuhvata
softver i usluge koje su
dostupne samo vlasnicima
Vertu telefona.
Vert u S ele c t isporučuje
originalne članke izabrane da
inspirišu, informišu i zabave a
na osnovu vašeg regiona,
potreba i želja.
Vertu Fo rtre ss kreira
Ko r i š će n j e p r e č i c a m e n i j a „ I d i n a ”
Meni G o t o možete podesiti da se automatski prilagođava vašim
potrebama.
>
Ver t u S el ec t
>
Ver t u Fo r t re ss
>
Ver t u C o n c ie rg e
>
Tr ave l
>
Ver t u C i t y B r i e f
Prečice menija G o t o možete koristiti na dva načina.
>
>
sigurnu rezervnu podataka.
A u t o s o r t i n g o n dinamički prikaz menija u kome je
prikazano pet najčešće korišćenih funkcija i dve poslednje
upotrebljene funkcije
A u t o s o r t i n g o f f odaberite opcije menija koje će biti
prikazane u listi G o t o .
Vert u C o n c ierg e drugi
način za pozivanje službe
Vertu Concierge.
Da biste uključili automatsko sortiranje, izaberite G o t o »
Tra vel sadrži informacije u
Auto sorting off
O p t io n s » A u t o so r t i n g o n
Da biste uključili ručno sortiranje, izaberite G o t o » O p t i o n s »
realnom vremenu o letovima,
vremenskoj prognozi i kursnim
listama.
Ako Go to meni nije prikazan, izaberite
Men i » Se ttings » M y sh o rt c u t s » Lef t s e l e c t i o n k e y ,
a zatim izaberite Go to .
Ver t u C i t y B r ie f obuhvata
vodiče na osam jezika za veliki
broj gradova, sa korisnim
savetima i predlozima.
Ručno kreiranje G o t o prečica
Da biste izabrali opcije koje će biti prikazane u listi G o t o , otvorite
listu na opisan način i izaberite O p t i o n s » S e l e c t o p t i o n s .
Odaberite opcije koje želite da dodate u listu Go t o .
Takođe, možete podesiti N AV I G AC IO N I taster za pristup
prečicama. U stanju pripravnosti pritisnite i zadržite jedan od tastera
za listanje i izaberite funkciju koju želite da dodelite tasteru.
Korišćenje menija „Idi na”
Da biste koristili G o t o prečice, na početnom ekranu pritisnite
taster za G o t o B IR A N J E.
Pomoću N A V IG AC IO N O G tastera i C E N T R A L N O G
T A S T ER A ZA B IR A N J E izaberite željenu prečicu.
Neke od najkorisnijih G o t o prečica su:
>
Uključivanje i isključivanje funkcije WLAN
>
Uključivanje i isključivanje Bluetooth funkcije
>
>
Aktiviranje GSM mreže, odnosno 3G + GSM (3 G + G S M )
mreže
Izbor operatera (izaberite mrežnog operatera koji ima ugovor
za GPRS roming sa vašim matičnim mrežnim operaterom).
Menjanje pozadine
Vertu telefon sadrži veliki broj slika koje možete postaviti kao
pozadinu.
Menjanje pozadine
>
Izaberite M eni » S e t t i n g s » Th e m e s ili upotrebite prečicu
Go to.
Srpski
13
>
Odaberite neku od ponuđenih pozadina.
>
Izaberite A p p l y da biste promenili pozadinu.
POČETAK RADA
M en ja n je p r o fi la
Ko r i š će n j e B lu et o o t h f u n k c i j e
Vertu telefon sadrži nekoliko različitih profila u okviru kojih možete
istovremeno menjati zvuk zvona, jačinu zvuka zvona i vibraciju. Profili
se mogu vremenski ograničiti, npr. kada prisustvujete sastanku,
možete izabrati profil Silen t , a profil G eneral će se nakon
sastanka ponovo aktivirati.
Bluetooth tehnologija omogućava jednostavno deljenje slika i video
zapisa i omogućava bežično povezivanje sa kompatibilnom Bluetooth
slušalicom. Najpre, treba da uparite telefon sa nekim drugim uređajem
koji se nalazi na udaljenosti do 10 m od Vertu telefona.
Bluetooth meni nalazi se na sledećoj lokaciji M eni » S et t i n g s »
Connectivity.
Režim za let avionom
Pomoću opcija iz menija možete da uključite Bluetooth, izaberete da
li će telefon biti vidljiv za druge uređaje, pretražujete aktivne uređaje
i uparite telefon sa drugim Bluetooth uređajima, na primer sa
Bluetooth slušalicom.
U režimu za let avionom možete deaktivirati sve funkcije telefona
koje emituju radio talase, ali omogućiti pristup igrama van mreže,
kalendaru i brojevima telefona.
>
Izaberite M eni » Se ttin g s » Profi le s » F li g h t
Isključite Bluetooth funkciju kada je ne koristite da biste
poboljšali performanse baterije.
Režim za let avionom koristite u okruženjima osetljivim na radio
talase, na primer kada se nalazite u avionu ili bolnici.
Pomoću menija G o t o možete da uključite/isključite Bluetooth.
Da biste u režimu za let avionom pozvali hitnu službu, broj
pozovite na uobičajen način i izaberite Yes kada budete upitani
E x it f l ig h t p ro f il e ?
D o d a v a n je n o v o g ko n t a k t a
Da biste brzo dodali novi kontakt, otkucajte broj telefona na
početnom ekranu, a zatim pritisnite C EN T RA L N I T A ST E R
ZA B IR AN J E . Unesite ime kontakta, a zatim izaberite S ave .
Da biste isključili režim za let avionom, izaberite bilo koji drugi profil.
Za brzu promenu profila kratko pritisnite taster za
U K LJ UČ IV A N J E/ IS K LJUČ IV A N J E .
G l a s o vn o b i r a n j e
Pritisnite i zadržite taster # da biste prešli sa profila S i l e n t na
Ge neral , i obrnuto.
Pomoću glasovnih komandi na Vertu telefonu možete pristupati
opcijama menija i pozivati kontakte.
M en ja n je z v u ka z v o n a
>
Vertu telefon ima različite specijalne zvukove zvona. Takođe,
zvukove zvona možete preuzeti sa mreže u AAC, MP3 i MIDI
formatima.
>
>
Menjanje zvuka zvona
>
>
Izaberite Men i » Sett ings » To nes ili upotrebite prečicu G o t o .
Polako pregledajte listu zvukova zvona. Kada čujete zvuk zvona
koji biste želeli da koristite, izaberite opciju Se lect .
Jasno izgovorite ime kontakta ili opciju menija kojoj želite da pristupite.
Izaberite željenu opciju iz prikazane liste. Ako u roku od 5 sekundi
ne odaberete nijednu opciju, automatski će biti izabrana prva
opcija iz liste.
3G
Vertu telefon nije automatski omogućen za 3G vezu. Ako želite da
koristite 3G vezu za brže preuzimanje stavki sa Interneta ili za usluge
rominga u Japanu, potrebno je da omogućite 3G u meniju G o t o .
Da biste to učinili, pritisnite G o t o TAST E R Z A B I RA N J E »
N e t wo r k m o d e » 3G + G S M i prikazaće se Dua l mod e
se lec t e d .
Po d e š a v a n j e a l a r m a
Vertu telefon poseduje korisnu funkciju budilnika.
>
Na početnom ekranu pritisnite i zadržite desni taster za
B I RA N J E , odnosno pritisnite i zadržite taster za podešavanje
jačine zvuka.
Izaberite M eni » A la rm c lo ck ili upotrebite prečicu G o t o .
Unesite željeno vreme na ekranu, a zatim pritisnite taster za
We b p r e tr a ž iv a n j e
O p t i o n s BI R AN J E da biste podesili funkcije odlaganja i
ponavljanja alarma.
Preuzimajte i koristite datoteke samo iz izvora koji nude
odgovarajuću bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.
Kada podesite alarm, ikona budilnika biće prikazana u stanju
pripravnosti.
Pomoću Web pregledača na Vertu telefonu možete pristupiti
Internet uslugama za mobilne telefone. Možete prikazati stranice
koje koriste WML (Wireless markup language) ili XHTML
(Extensible hypertext markup language) jezik.
Ako je sat prikazan u režimu A n a l o g u e , u stanju pripravnosti
na satu je prikazana crvena kazaljka alarma. Kazaljka alarma se
prikazuje u trenutku oglašavanja alarma.
Da biste isključili alarm, izaberite Me ni » A l a r m c l o ck »
U zavisnosti od vašeg dobavljača usluga, u Vertu telefon mogu
unapred biti instalirane Internet postavke, tako da odmah možete
početi sa pretraživanjem Interneta. Ako ne možete da se povežete
na Internet, obratite se službi Vertu Concierge, odnosno posetite
lokaciju www.vertu.com i preuzmite postavke.
O p t i o n s » A l a rm : » O f f .
Ako je telefon isključen, uključiće se u trenutku oglašavanja
alarma. Imajte ovo u vidu kada se nalazite u oblastima u kojima
je ograničeno korišćenje telefona.
Da biste otvorili Web pregledač, izaberite opciju Men i » We b ili
pritisnite i zadržite taster 0.
Srpski
14
POČETAK RADA
Ko r i š ć e n j e m u z i č ko g p l e j e r a
Pr eg le da nje el ek t r o n sko g ko risn ičko g
p r i r u čn i ka
Vertu telefon ima muzički plejer za slušanje muzičkih numera, zapisa
ili drugih MP3, MP4, AAC, eAAC+ ili Windows Media Player
zvučnih datoteka koje ste preneli na Vertu telefon. Muzičke datoteke
možete preuzeti putem Bluetooth veze, MMS poruke ili pomoću
programa za upravljanje datotekama iz programskog paketa Vertu
PC Suite.
>
Stavite CD-ROM na opisani način.
>
Kliknite na dugme „Pokreni PDF”.
Pod eš a v an je M M S p or u ka , p r e g l ed ač a i
e-p o št e
Da biste otvorili muzički plejer, izaberite M eni » A d d i t i o n s »
M u s ic p l ay er .
Muzičke datoteke koje ste preneli na Vertu telefon automatski se
dodaju u listu numera u muzičkom plejeru.
>
Stavite CD-ROM na opisani način.
>
Kliknite na dugme za traženje podešavanja.
>
Pritisnite i zadržite taster za P RE K ID da biste zaustavili muzički
plejer.
Računar treba da bude povezan na Internet da biste podesili
MMS poruke, pregledač i e-poštu.
R e g i s t r o v a n je Ve r t u t e l e f o n a
Ko r i š ć e n j e b e ž i č n e L A N m r e ž e i I n t e r n e t
telefonije
Registracija se obično obavlja kada je pokrenut čarobnjak za
podešavanje.
Vertu telefon poseduje bežičnu LAN tehnologiju pomoću koje
možete da se povežete na Web putem bežične LAN veze, umesto
GPRS veze.
Međutim, Vertu telefon možete registrovati na bilo koji od sledećih
načina:
>
Izaberite stavku Register iz menija Go to na početnom
ekranu (samo ako imate GPRS ili Internet vezu).
Takođe, možete da obavljate glasovne pozive putem Interneta
koristeći WLAN vezu, ali najpre morate da podesite nalog za
Internet telefoniju kod nekog dobavljača.
>
U nekim državama korišćenje bežične LAN mreže može biti
ograničeno. Više informacija potražite od lokalnih službi
>
Registrujte telefon pomoću Vertu CD-ROM medijuma.
>
Posetite lokaciju https://www.vertu.me.
CD-ROM
Pozovite službu Vertu Concierge pomoću namenskog tastera
na telefonu.
Ako Vertu telefon želite da registrujete preko računara, računar
mora biti povezan na Internet.
Vertu CD-ROM može da se koristi na kompatibilnim računarima
sa CD-ROM jedinicom na kojima je instaliran operativni sistem
Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP ili
Microsoft® Vista®. Potrebno je najmanje 250 MB slobodnog
prostora na čvrstom disku i administratorska prava na računaru.
Ako Vertu telefon želite da registrujete preko računara, potreban
vam je serijski broj i broj međunarodnog identiteta mobilne opreme
(IMEI) vašeg Vertu telefona.
Serijski broj je ugraviran na poleđini Vertu telefona.
Po v e z i v a n j e s a r a č u n a r o m
IMEI broj možete prikazati tako što ćete na početnom ekranu
otkucati *#06#.
Da biste Vertu telefon povezali sa računarom potreban vam je Vertu
USB data kabl ili oprema i softver za bežičnu Bluetooth tehnologiju.
Ve r t u P C S u i t e
Da biste Vertu telefon registrovali pomoću CD-ROM medijuma:
Programski paket Vertu PC Suite obuhvata sledeće aplikacije
pomoću kojih možete povećati funkcionalnost Vertu telefona:
1. Stavite CD-ROM u CD-ROM jedinicu računara.
2. Izaberite željeni jezik.
>
Rezervna kopija
>
Kontakti
3. Kliknite na dugme „Registracija telefona“. Web stranica za
registraciju Vertu telefona će se automatski otvoriti.
>
Sinhronizacija
>
Poruke
4. Unesite potrebne informacije na Web stranici.
>
Internet veza
>
Memorija za slike
>
Instalacija aplikacija
>
Multimedijalni plejer
>
Program za upravljanje
datotekama
I n s ta l i r a n j e p r o g r a m s kog p a ket a Ve r t u P C
Suite
>
Stavite Vertu CD-ROM u CD-ROM jedinicu računara.
>
Kliknite na dugme „Instaliraj sada“.
>
Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju.
Srpski
15
POČETAK RADA
Nega i održavanje
Žigovi
Ako je vaš Vertu telefon napravljen od zlata ili platine, žigovi utisnuti
na telefon na sledeći način označavaju autentičnost plemenitog
materijala koji je korišćen u izradi. Svaki plemeniti metal se testira
kako bi se utvrdilo da li je čistoća legure u skladu sa važećim
standardima Evropske konvencionalne oznake pod nadležnošću
Švajcarskog instituta za plemenite metale.
Vertu proizvodi su izrađeni od najkvalitetnijih materijala, pa je
potrebno da ih redovno održavate da biste ih očuvali u dobrom
stanju.
Oštećenja na Vertu telefonu nastala kao posledica
nepoštovanja ovih uputstava o nezi nisu obuhvaćena
ovom garancijom.
Žig ima nekoliko pečata, pri čemu svaki ima posebno značenje. Žig
se nalazi na pločici, na poleđini telefona, ispod serijskog broja.
Ke r a m i ka i s a f i r
Keramika i safir su veoma tvrdi materijali, ali su takođe krti, pa ih tvrđi
materijali ili predmeti mogu ogrebati. Oni se takođe mogu oštetiti
prilikom pada.
1
Vodite računa da telefon:
>
– ne dođe u dodir sa drugim tvrdim materijalima, kao što su
dijamantski nakit, turpijice za nokte, šmirgle i mineralni kristali
>
– ne ispustite na čvrste površine, niti da ga udarite o njih
>
– ne trljate često preko tvrdih površina
Sve Vertu proizvode od kože prave najbolje zanatlije. Svaki komad
kože je jedinstven i ima prirodna obeležja koja odražavaju
individualnost kože. Pažljivo koristite kožu da je ne biste oštetili.
>
>
– ne bude izložen vodi ili visokom stepenu vlažnosti
AU750
– ne ispustite na čvrste površine, niti da ga ogrebete, odnosno
udarite o njih
– ne dođe u dodir sa masnim supstancama, šminkom i
rastvaračima
Dijamanti
Dijamanti su izuzetno tvrdi i postojani, ali se mogu oštetiti u slučaju
nepravilnog rukovanja. Na primer, dijamanti se mogu oštetiti jakim
udarcem o tvrdu površinu, a ukrasi se mogu oštetiti ispuštanjem
telefona na tvrdu površinu, što znači da dijamant može biti olabavljen
ili ispasti.
Vertu metali su obrađeni prema najvišim standardima i potrebno ih
je održavati da bi zadržali svoj izgled.
Vodite računa da telefon:
Vodite računa da telefon ne dođe u dodir sa drugim nakitom, poput
dijamantskog prstenja i minđuša, jer može doći do abrazije ili
odvajanja kamena ili ukrasa. Vodite računa da ukras ne zakačite
koncem, naročito od sintetičkih materijala koji mogu iskriviti ukras i
olabaviti drago kamenje.
– ne dođe u dodir sa hemikalijama, kao što su rastvarači,
bazni i kiseli rastvori, gazirana pića i slana voda Ukoliko dođe
do kontakta, telefon odmah obrišite čistom, mekom krpom.
>
– ne dođe u dodir sa oštrim predmetima
>
– ne ispustite na čvrste površine, niti da ga udarite o njih
>
– ne čistite pomoću sredstava za poliranje metala
3. Znak najfinijeg kvaliteta (čistoće) –
AU 750 (18-karatno zlato) ili
PT950 (platina).
4. Znak sponzora koji označava
Vertu robnu marku.
– ne bude izložen ekstremnim temperaturama
M et a l
>
4
2. Glava bernadinca – oznaka
Švajcarskog instituta za plemenite
metale.
Vodite računa da telefon:
>
3
1. Uobičajena kontrolna oznaka
koja predstavlja evropsku
konvencijalnu oznaku – 750
(18-karatno zlato) ili 950
(platina) u skali.
Ko ž a
>
2
Preporučuje se da svoj Vertu telefon stavite u Vertu kožnu futrolu
kada ga ne koristite, naročito ako ga držite u torbi ili drugom prtljagu.
Ako dijamanti vremenom izgube svoj sjaj, proizvod možete nežno
ispolirati pomoću Vertu krpe za čišćenje od mikrovlakana.
Srpski
16
POČETAK RADA
Specifikacije
Zapremina
65 kubnih centimetara
Težina
Nerđajući čelik
Zlatnožuta
Platina
Dužina
130 mm
Širina
42 mm
Debljina
13 mm
166 g
218 g
238 g
B L - 5 CV l i t i j u m - j o n s ka b a t e r i j a
Vreme razgovora
GSM do 5,5 časova
WCDMA do 3,0 časova
Ređim mirovanja
Do 300 časova
Srpski
17
BEZBEDNOST
2 BEZBEDNOST
PIN2 kôd
PIN2 kôd štiti napredne korisničke funkcije na SIM kartici, na primer,
liste brojeva za fiksno biranje. PIN2 kôd i PIN kôd ne smeju biti isti.
Da biste promenili PIN2 kôd:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » S e c u r i t y »
Access codes » Change PI N2 code.
2. Kada budete upitani, unesite trenutni PIN2 kôd, a zatim izaberite
OK.
3. Kada budete upitani, unesite novi PIN2 kôd, a zatim izaberite
OK.
4. Ponovo unesite novi PIN2 kôd da biste ga potvrdili, a zatim
izaberite O K .
Vertu telefon ima brojne bezbednosne funkcije pomoću kojih
možete sprečiti:
>
>
>
Pojaviće se poruka sa potvrdom.
neovlašćeno korišćenje vašeg Vertu telefona u koji je
umetnuta vaša SIM kartica
Ako više puta uzastopno unesete pogrešan PIN2 kôd, najčešće tri
puta, funkcije na SIM kartici koje štiti PIN2 kôd biće blokirane. U tom
slučaju, od dobavljača usluga tražite PUK2 (PIN2 Unblock) kôd da
biste deblokirali PIN2 kôd i povratili punu funkcionalnost SIM kartice.
neovlašćeno korišćenje vašeg Vertu telefona u koji je
umetnuta neka druga SIM kartica
Bezbednosni kôd
neovlašćeno korišćenje vaše SIM kartice u nekom drugom
telefonu
Bezbednosni kôd štiti Vertu telefon od neovlašćene upotrebe.
Prilikom prvog korišćenja ove funkcije biće neophodno da izaberete
bezbednosni kôd (od 5 do 10 cifara). Ovaj bezbednosni kôd je
neophodan da biste mogli da:
PIN kôd
PIN (Lični identifikacioni broj) kôd (4 do 8 cifara) štiti vaš telefon od
neovlašćene upotrebe. Ako je funkcija PIN kôd aktivna, uvek kada
uključite telefon morate uneti PIN kôd. Ako ste SIM karticu
prethodno koristili u nekom drugom telefonu, kôd će ostati isti.
>
Podrazumevana podešavanja funkcije PIN kôd definiše dobavljač
usluga. Neki dobavljači usluga ne dozvoljavaju onemogućavanje
zahteva za unos PIN koda.
SIM kartica će biti blokirana ako ste uneli pogrešan PIN kôd
tri puta zaredom. PUK (PIN Unblocking) kôd možete dobiti od
svog dobavljača usluga.
uključite telefon u koji je umetnuta nova SIM kartica (ukoliko
je postavljen bezbednosni kôd)
>
izbrišete sve unose iz liste kontakata
>
vratite podrazumevane postavke
>
promenite nivo bezbednosti
Ako pet puta uzastopno unesete pogrešan bezbednosni kôd,
Vertu telefon narednih pet minuta neće prihvatiti ispravni
bezbednosni kôd. Ako tokom tih pet minuta pokušate da
unesete bezbednosni kôd, na Vertu telefonu biće prikazana
poruka o grešci, čak i ako je taj kôd ispravan.
Ukucajte PUK kôd ako ste blokirali SIM karticu.
PUK kôd se ne može menjati. Ako unesete pogrešan PUK
kôd 10 puta uzastopno, SIM kartica će ostati trajno blokirana.
Da biste uključili/isključili PIN kôd:
Da biste promenili bezbednosni kôd:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » S e c u r i t y »
P I N c o d e re q u e st .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » S e c u r i t y »
A c c e s s c o d e s » C h a n g e se c u r i t y c o d e .
2. Izaberite opciju S el ec t da biste promenili postavku.
2. Kada budete upitani, unesite trenutni bezbednosni kôd, a zatim
izaberite O K .
3. Izaberite O n da biste omogućili zahtev za unos PIN koda ili O f f
da biste ga onemogućili, a zatim izaberite opciju S el ec t .
3. Kada budete upitani, unesite novi bezbednosni kôd, a zatim
izaberite O K .
4. Ukucajte PIN kôd, a zatim izaberite O K .
Pojaviće se poruka sa potvrdom.
4. Ponovo unesite novi bezbednosni kôd da biste ga potvrdili, a
zatim izaberite O K .
Da biste promenili PIN kôd:
Pojaviće se poruka sa potvrdom.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » S e c u r i t y »
Access codes » Change PI N code.
Zabeležite novi bezbednosni kôd i tu informaciju čuvajte na
bezbednom mestu.
2. Kada budete upitani, unesite trenutni PIN kôd, a zatim izaberite
OK.
3. Kada budete upitani, unesite novi PIN kôd, a zatim izaberite O K .
4. Ponovo unesite novi PIN kôd da biste ga potvrdili, a zatim
izaberite O K .
Pojaviće se poruka sa potvrdom.
Srpski
18
BEZBEDNOST
Nivo bezbednosti
Da biste omogućili ili onemogućili zabranu poziva:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » S e c u r i t y »
C a ll b a rr in g se rvi c e .
Pomoću funkcije nivoa bezbednosti možete da odredite kada će biti
tražen unos bezbednosnog koda. Zadati nivo bezbednosti štiti Vertu
telefon od neovlašćene upotrebe.
2. Označite jednu od sledećih pet opcija, a zatim izaberite S e l e c t :
Izaberite O u t g o in g c a ll s da biste zabranili sve odlazne pozive
Da biste promenili nivo bezbednosti:
Izaberite I n t e r n at i o n a l c a l ls da biste zabranili sve
međunarodne pozive
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » S e c u r i t y »
Security lev el .
Izaberite opciju N o n e da biste onemogućili bezbednosni kôd i
omogućili korišćenje bilo koje SIM kartice u telefonu
Izaberite I nt l . e x c e p t t o h o m e da biste zabranili sve
međunarodne pozive, osim poziva prema matičnoj zemlji (ova
postavku je definisao vaš dobavljač usluga) ukoliko ste u
inostranstvu
Izaberite opciju M em o r y da biste omogućili korišćenje bilo koje
SIM kartice, ali za pristup telefonskom direktorijumu nakon
promene SIM kartice biće neophodan bezbednosni kôd
Izaberite I nc o m in g if a b ro ad da biste zabranili sve dolazne
pozive dok se nalazite u inostranstvu
2. Označite jednu od sledeće tri opcije, a zatim izaberite S ele c t :
Izaberite I nc o m in g c a l ls da biste zabranili sve dolazne pozive
Izaberite opciju P h o n e da biste zahtevali unos bezbednosnog
koda po uključivanju telefona nakon promene SIM kartice
3. Izaberite opciju A c t i v a t e da biste omogućili funkciju zabrane
poziva, opciju C a n c e l da biste je onemogućili, odnosno opciju
Check s t at us da biste prikazali trenutni status funkcije
zabrane poziva, a zatim izaberite opciju S e l e c t .
3. Kada budete upitani, unesite novi bezbednosni kôd, a zatim
izaberite O K .
4. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zabrane poziva unesite
lozinku za zabranu poziva, a zatim pritisnite taster O K .
Ako promenite nivo bezbednosti, brojevi iz liste nedavnih poziva
biće izbrisani.
Pojaviće se poruka sa potvrdom.
Zaštitni modul
Da biste otkazali sve zabrane poziva:
1. U meniju C a ll b a rr ing s er vi c e izaberite stavku C a n c e l a l l
b a r r in g s da biste otkazali sve zabrane.
Ako je dostupan na SIM kartici, zaštitni modul će poboljšati
bezbednost aplikacija koje zahtevaju povezivanje na mrežu i
omogućiti korišćenje digitalnog potpisa. Zaštitni modul može
sadržati certifikate, kao i privatne i javne ključeve. Dobavljač usluga
čuva certifikate u zaštitnom modulu. Kompanija Vertu ne isporučuje
zaštitni modul uz telefon.
2. Kada budete upitani, unesite lozinku za zabranu poziva, a zatim
izaberite O K .
Lozinka za zabranu poziva
Da biste prikazali ili promenili postavke zaštitnog modula.
Lozinka za zabranu poziva ograničava pristup usluzi zabrane poziva.
Lozinku za zabranu poziva tražite od svog dobavljača usluga.
Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » S e c u r i t y »
Security module sett.
Da biste promenili lozinku za zabranu poziva:
Zabrana poziva
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » S e c u r i t y »
Zabrana poziva je mrežna usluga pomoću koje možete ograničiti
dolazne i odlazne pozive koje obavljate. Više informacija o ovoj usluzi
potražite od dobavljača usluga.
2. Kada budete upitani, unesite trenutnu lozinku za zabranu poziva,
a zatim izaberite O K .
A c c e s s c o d e s » C h a n g e b a r r i n g p a ss .
3. Kada budete upitani, unesite novu lozinku za zabranu poziva, a
zatim izaberite O K .
Brojeve za pozivanje hitne službe, koju su instalirani u Vertu telefon,
moći ćete da koristite i kada su odlazni pozivi zabranjeni.
4. Ponovo unesite novu lozinku za zabranu poziva, a zatim izaberite
O K . Pojaviće se poruka sa potvrdom.
Za podešavanje usluge zabrane poziva potrebna je lozinka za
zabranu poziva. Lozinku za zabranu poziva tražite od svog
dobavljača usluga.
Fiksno biranje
Fiksno biranje predstavlja mrežnu uslugu pomoću koje možete
odlazne pozive ograničiti samo na one brojeve telefona koje ste
naveli u listi brojeva za fiksno biranje. Više informacija o ovoj usluzi
potražite od dobavljača usluga.
Brojeve hitne službe koji su instalirani u Vertu telefon moći ćete
možda da pozivate i u slučaju kada je fiksno biranje omogućeno, na
primer 000, 08, 110, 112, 118, 119, 911, *911, 999, *999 ili neki
drugi broj zvanične službe za hitne slučajeve.
Za čuvanje i uređivanje brojeva sa liste fiksnih brojeva ili za
biranje brojeva koji nisu na listi potreban je PIN2 kôd. PIN2
kôd se isporučuje uz neke SIM kartice. Više informacija
potražite od dobavljača usluga.
Srpski
19
BEZBEDNOST
Zatvorena korisnička grupa
Da biste uključili/isključili fiksno biranje:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » S e c u r i t y »
F i x e d d i a l li n g .
Zatvorena korisnička grupa je mrežna usluga pomoću koje možete
odrediti grupu osoba sa kojima možete obavljati pozive. Više
informacija o ovoj usluzi potražite od dobavljača usluga.
2. Izaberite O n da biste pozivali samo brojeve sa liste brojeva za
fiksno biranje, O f f da biste onemogućili fiksno biranje, odnosno
N u mb e r li s t da biste prikazali brojeve sa liste brojeva za fiksno
biranje, a zatim izaberite opciju S ele c t .
Brojeve hitne službe koji su instalirani u Vertu telefon moći ćete
možda da pozivate i u slučaju kada su odlazni pozivi ograničeni na
zatvorenu korisničku grupu, na primer 000, 08, 110, 112, 118, 119,
911, *911, 999, *999 ili neki drugi broj zvanične službe za hitne
slučajeve.
Ako prvi put koristite uslugu fiksnog biranja, pre nego što
omogućite ovu uslugu izaberite listu „Number“ da biste svojoj
listi za fiksno biranje dodali brojeve. Dobićete dve poruke
upozorenja.
Da biste omogućili ili onemogućili zatvorenu korisničku grupu:
3. Kada budete upitani, unesite PIN2 kôd, a zatim izaberite O K .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » S e c u r i t y »
C l o s e d u s e r g ro u p .
4. Unesite ručno broj telefona, a zatim pritisnite taster O K ,
odnosno izaberite S e a rch da biste izabrali ime iz liste
kontakata, a zatim izaberite Se le ct .
2. Izaberite opciju O n da biste omogućili zatvorenu korisničku
grupu, opciju O f f da biste je onemogućili, odnosno opciju
D e f a u lt da biste naveli koje osobe iz grupe, uz saglasnost
dobavljača usluga, mogu da primaju vaše pozive i da pozivaju
vas, a zatim izaberite S e l e c t .
5. Ako ste ručno uneli broj telefona, unesite ime za broj, a zatim
pritisnite taster O K .
6. Pojaviće se poruka o potvrdi, a zatim će biti prikazana lista
brojeva za fiksno biranje. Na isti način dodajte i druge brojeve u
listu za fiksno biranje. Kada dovršite listu, izaberite opciju Back .
3. Ako želite da omogućite zatvorenu korisničku grupu, kada
budete upitani, unesite broj grupe, a zatim pritisnite taster O K .
Pojaviće se poruka sa potvrdom.
7. Izaberite opciju O n da biste aktivirali funkciju fiksnog biranja.
Kada je fiksno biranje uključeno, nije moguće uspostaviti
GPRS vezu osim za vreme slanja tekstualnih poruka putem
GPRS veze. U tom slučaju, listi brojeva za fiksno biranje morate
dodati broj telefona primaoca i broj centra za razmenu poruka.
SIM kartici ne možete ručno pristupiti (prikazivati ili kopirati
brojeve na SIM kartici) kada je uključeno fiksno biranje.
Ovlašćeni certifikati i korisnički
certifikati
Više informacija o A u t h o r i t y c e rt i f i c at e s i Us e r c e rt i f i c a t e s
preuzetim na Vertu telefon Pogledajte odeljak „WEB“ na strani 60.
Da biste izmenili listu brojeva za fiksno biranje:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » S e c u r i t y »
F i x e d d i a l li n g » Num b er l is t .
2. Kada budete upitani, unesite PIN2 kôd, a zatim izaberite O K .
3. Označite neku od sledećih opcija, a zatim izaberite S e l e c t :
Izaberite opciju Vie w n u m b e r da biste prikazali broj koji
dodajete listi
Izaberite opciju A d d da biste dodali broj listi brojeva za fiksno
biranje
Izaberite opciju E d i t da biste uredili izabrani broj
Izaberite opciju D e l e t e da biste izbrisali izabrani broj
Izaberite opciju D e l e t e a l l da biste obrisali listu
Srpski
20
PORUKE
3 PORUKE
Govorne poruke
Mrežni operater čuva vaše govorne poruke. Ako mrežni operater
pruža uslugu govorne poruke, osobe koje vas pozivaju mogu da
snime poruku za vas ako je vaš Vertu telefon isključen ili ako ne
odgovorite na poziv.
Info poruke
Od dobavljača usluga (mrežna usluga) možete da primate poruke
o raznim temama. Više informacija potražite od dobavljača usluga.
Unos teksta
Tekst možete uneti na standardni način ili pomoću funkcije za unos
teksta sa predviđanjem. Kada unosite tekst na uobičajeni način,
pritisnite više puta T A ST E R E S A brojevima sve dok se ne pojavi
željeni znak. Prilikom unošenja teksta sa predviđanjem možete uneti
slovo jednim pritiskom na taster.
Vertu telefon nudi veliki broj mogućnosti za razmenu poruka koje
omogućavaju slanje i primanje poruka različitih tipova, koje podržava
dobavljač usluga.
Pošto isporuka poruka može da ne uspe, nemojte se
oslanjati na njih za obavljanje bitne komunikacije.
Ako je uključena opcija za unos teksta sa predviđanjem, prilikom
unošenja teksta u vrhu ekrana će se pojaviti ikona
(pogledajte
odeljak „Unos teksta sa predviđanjem.“ na strani 21). Ako je opcija
Tekstualne poruke
za uobičajeno unošenje teksta omogućena, pojaviće se ikona
Tekstualne poruke (poznate i kao SMS) predstavljaju osnovne
poruke koje sadrže samo tekst do 160 znakova. Vertu telefon
podržava opciju za slanje tekstualnih poruka preko ograničenja za
jednu poruku. Dugačke poruke se šalju kao dve poruke ili više njih.
Dobavljač usluga može shodno tome da izvrši naplaćivanje. Ovo je
najčešći vid slanja poruka koji podržava najveći broj telefona i koji je
dostupan u većini zemalja.
.
Pored ikone za unos teksta pojaviće se neka od sledećih ikona u
zavisnosti od toga da li se za pisanje poruke koriste velika, mala ili
velika i mala slova.
Označava da se za pisanje poruke koriste velika slova
Označava da se za pisanje koriste velika i mala slova
Multimedijalne poruke
Označava da se za pisanje koriste mala slova
Multimedijalne poruke omogućavaju slanje slika, video i audio zapisa
pored tekstualnih poruka. Slanje MMS poruka podržava najveći deo
modernih telefona, ali primalac mora imati ispravno podešen telefon
kako bi mogao da prima poruke.
Da biste menjali opcije za veličinu znakova, pritisnite više puta taster #.
Da biste iz režima za unos teksta prešli u režim za unos brojeva, i
obrnuto, pritisnite i držite taster # , a zatim izaberite odgovarajući
režim.
Fleš poruke
Uobičajeni unos teksta
Fleš poruke su tekstualne poruke koje se pojavljuju odmah nakon
primanja. Fleš poruke neće biti automatski sačuvane.
Pritiskajte tastere sa b r o je v i m a, 1 do 9, više puta sve dok se ne
pojavi željeni znak. Na tasteru nisu prikazani svi znakovi koji se mogu
uneti pritiskom na taster. Broj znakova koje možete uneti zavisi od
izabranog jezika za pisanje. Pogledajte odeljak „Language settings“
na strani 47.
Audio-poruke
Pomoću usluge za multimedijalne poruke možete kreirati i poslati
audio-poruku. Da biste koristili audio-poruke morate aktivirati uslugu
za multimedijalne poruke.
Ako se sledeće slovo koje želite da unesete nalazi na istom tasteru
kao i prethodno, sačekajte dok se pojavi pokazivač ili kratko
pritiskajte bilo koji od navigacionih tastera, a zatim unesite slovo.
E-poruke
Najčešće upotrebljavani interpunkcijski i specijalni znakovi dostupni
su na tasteru 1. Za više znakova, pritisnite taster *.
E-poruke mogu biti poslate na druge uređaje i primljene sa njih, na
primer, računari. Neki mobilni telefoni mogu primati e-poruke pod
uslovom da je primalac ispravno podesio telefon.
Unos teksta sa predviđanjem.
Tokom procesa registracije telefona, biće podešen vaš Vertu.Me
nalog za e-poštu. Pogledajte odeljak „Podešavanje Vertu.Me naloga
za e-poštu“ na strani 6.
Da biste uključili opciju za unos teksta sa predviđanjem ili da biste
se vratili na uobičajeni način za unošenje teksta:
WV ćaskanje
1. Kada se pokazivač nalazi na polju Te x t : , izaberite opciju
Options.
2. Izaberite P re d i c t io n o p t io n s » P re d i c t io n .
Pomoću funkcije WV (Wireless Village) ćaskanje možete slati
kratke, jednostavne tekstualne poruke mrežnim korisnicima. Morate
da se pretplatite na ovu uslugu i da se registrujete za IM uslugu koju
želite da koristite. Proverite dostupnost ovih usluga, cenu, tarifiranje
i uputstva o korišćenju kod svog dobavljača usluga.
3. Izaberite O n za unošenje teksta sa predviđanjem ili izaberite O f f
da biste isključili opciju za unošenje teksta sa predviđanjem.
Da biste brzo uključili ili isključili režim za unos teksta sa
predviđanjem prilikom pisanja poruke, pritisnite i držite taster
O p t i o n s , odnosno pritisnite i držite taster #, a zatim izaberite
opciju P re d i c t i o n o n ili P re d i c t io n o f f.
Srpski
21
PORUKE
Korišćenje opcije za unos teksta sa predviđanjem
Veličina fonta
Opcija za unos teksta sa predviđanjem omogućava da brzo pišete
tekst koristeći tastere sa brojevima na telefonu i ugrađeni rečnik.
Vertu telefon podržava različite veličine fonta za prikaz poruka.
Promenjena postavka veličine fonta utiče na prikaz fonta prilikom
kreiranja poruke i pregledanja primljene poruke, ali ne utiče na izgled
poruke koju primalac čita.
Započnite pisanje reči pomoću tastera sa B R O J E V IM A. Pošto je
tasteru dodeljeno više slova, pritisnite taster samo jednom za jedno
slovo. Na telefonu će biti prikazan znak * ili slovo ako ima zasebno
značenje kao reč. Uneta slova će biti podvučena.
Da biste promenili veličinu slova za poruke:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » M e s s ag e s » Mes s ag e
s e t t i n g s » G e n e r a l s e t t i n g s » Fo n t si z e .
Da biste uneli specijalni znak ili emotikon, pritisnite i držite taster * ,
odnosno izaberite O p t i o n s » I n s e r t s y m b o l » C h ar a ct e r ili
S m i l e y . Izaberite znak ili emotikon, a zatim izaberite opciju U s e .
2. Izaberite S m al l f o n t , Nor m al font ili L a rg e f o n t , a zatim
pritisnite opciju S e l e c t .
Da biste prihvatili predloženu reč, pritisnite taster sa B RO J E M nula
da biste dodali razmak.
Grupe
Ako često šaljete poruke određenoj grupi primalaca, možete da
definišete grupu kako biste pojednostavili postupak.
Ako se posle reči prikaže znak ? , reč koju nameravate da napišete
ne nalazi se u rečniku. Da biste dodali reč u rečnik izaberite S p ell .
Unesite celu reč (korišćenjem uobičajenog unosa teksta), a zatim
izaberite S ave .
Kada šaljete poruku grupi, telefon će automatski poslati zasebne
poruke svakom primaocu sa liste. Prilikom slanja poruke grupi
troškovi slanja će biti naplaćeni svakom primaocu sa liste.
Pogledajte odeljak „Grupe“ na strani 35.
Da biste napisali složenice, unesite prvi deo reči, a zatim se
pomerite napred da biste potvrdili unos. Napišite sledeći deo reči,
a zatim potvrdite reč.
N ei sp or u če n e p or u ke
Ako slanje poruke ne uspe, Vertu telefon će se ponašati na različit
način u zavisnosti od tipa poruke koja se šalje.
Unos brojeva
Unos brojeva je uobičajena metoda koja se koristi za unos brojeva,
na primer, kada birate broj telefona. Da biste uneli broj, pritisnite
taster sa odgovarajućim brojem.
Neki dobavljači usluga ne dozvoljavaju međunarodno slanje
ili primanje tekstualnih poruka. Više informacija potražite od
dobavljača usluga.
Kada koristite režim za unos teksta, na primer kada šaljete
tekstualnu poruku, jednim pritiskom na taster možete preći na režim
za unos brojeva (na primer, za unos telefonskih brojeva):
Poruke za jednog primaoca
Ako slanje poruke na jedan broj ne uspe, na ekranu će se prikazati
1. Kada se pokazivač nalazi na polju Tex t : , pritisnite i držite taster
# dok se ne prikaže odgovarajući meni.
M e s s a g e se n d i n g f a i l e d . C h e ck d e t a il s .
1. Izaberite opciju O K .
2. Kada označite stavku N u m b e r m o d e , izaberite opciju S ele c t .
2. Poruka koja nije poslata čuvaće se u fascikli O u t b ox .
3. Pomoću tastera sa B RO J E VI M A unesite željene brojeve.
3. Kada označite poruku, izaberite opciju O p e n da biste pročitali
poruku ili izaberite O p t i o n s , a zatim izaberite jednu od
ponuđenih opcija, pa izaberite Se lect :
4. Ponovo pritisnite i držite taster # da biste se vratili na prethodni
režim za unos teksta.
Ako želite da unesete samo jednu cifru, pritisnite i držite taj
taster sa brojem i broj će biti unet u poruku.
R et ry se nd in g – ponovo šalje poruku prethodno izabranom
primaocu
D e l e t e – uklanja poruku iz fascikle „Outbox“
Unos specijalnih znakova
S e n d c o p y – šalje poruku na alternativni broj
Najčešći specijalni znakovi, na primer, znakovi interpunkcije, mogu
se uneti pritiskom na taster sa B R O J E M 1. Ostali specijalni znakovi
se mogu uneti u tekst u svakom trenutku pomoću režima za unos
specijalnih znakova:
E d it – omogućava da izmenite poruku ili broj primaoca
M o ve – premešta poruku u alternativnu fasciklu
U se d et a il – omogućava korišćenje bilo kojeg broja, e-adresa
ili Web adresa iz otvorene poruke kada se kreira nova poruka ili
kontakt
1. Kada stavite kursor u polje Tex t : , pritisnite taster * (ili ga
pritisnite i držite ako je uključen režim za unos teksta sa
predviđanjem) dok se ne pojavi meni sa specijalnim znakovima.
C o p y a s t e m p l a t e – čuva poruku kao predložak za kreiranje
novih poruka
2. Pronađite željeni znak, a zatim izaberite opciju U s e .
M es sa g e d e t a i ls – prikazuje podatke o poruci, na primer,
Specijalni znakovi zauzimaju više prostora od osnovnih znakova, pa,
ako su u poruku dodati specijalni znakovi, indikator možda neće
pokazati pravu dužinu poruke. Pre slanja poruke, telefon će vas
obavestiti da li je tekst poruke prekoračio maksimalnu dozvoljenu
dužinu. Slanje poruke možete otkazati izborom opcije „Cancel“ ili
možete da sačuvate poruku u izlaznom sandučetu.
vreme i datum slanja poruke
N e w m e ss a g e – otvora novu poruku
M ar k – označava poruke koje će biti izbrisane
M ar k a l l – označava sve poruke za buduće brisanje ako
fascikla „Outbox“ sadrži više poruka
Srpski
22
PORUKE
B r i sa n j e v i š e t e k s t u a l n i h i
m u l t i m e d i j a l n i h p o r u ka
Grupne poruke
Ako ne možete da pošaljete poruku jednom primaocu ili većem broju
primalaca u grupi, nova grupa će biti dodata listi Unde li vered .
Možete izbrisati sve tekstualne ili multimedijalne poruke iz bilo koje
standardne ili lične fascikle ili iz svih fascikli odjednom.
Da biste prikazali opcije za neisporučene poruke:
Da biste izbrisali više poruka:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C o n t a c t s » G ro u p s »
Un deli vere d » O p t i o n s .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Me ss a g es » D e l e t e
m e s s ag e s .
2. Označite jednu od opcija, a zatim izaberite Se lect :
2. Označite jednu od opcija, a zatim izaberite S el ec t :
R e s e n d t o li s t – ponovo šalje poruku primaocima sa liste
neisporučenih poruka
Vi ew li s t – prikazuje listu primalaca kojima poruka nije uspešno
B y m e ss a g e – omogućava kretanje kroz fascikle da biste
izbrisali pojedinačne poruke
poslata
B y f o l d e r – omogućava brisanje svih poruka u izabranoj fascikli
D e le t e l is t – uklanja listu neisporučenih poruka iz Vertu
A ll m e s s ag e s – briše sve poruke koje su sačuvane na
telefona
telefonu. Možete sačuvati nepročitane poruke pre nego što ih
obrišete.
Vi e w m e s s ag e – prikazuje poruku čije slanje nije uspelo
Fas ci kl e „M e ssa g e “
3. Kada budete upitani, potvrdite brisanje. Izbrisane poruke se ne
mogu povratiti.
Sve tekstualne i multimedijalne poruke uskladištene na Vertu
telefonu raspoređene su po fasciklama. Pored podrazumevanih
fascikli možete kreirati i nove fascikle za organizovanje poruka.
Tekstualne poruke
Da biste pregledali fascikle sa porukama:
Uobičajene tekstualne poruke mogu da sadrže do 160 osnovnih
znakova. Vezane poruke mogu da se koriste za kreiranje većih poruka.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite opciju Me ni » Me ss a g es .
Vez a n e p or u ke
2. Izaberite neku od sledećih fascikli, a zatim izaberite S e l e c t :
Vertu telefon može da šalje i prima dugačke tekstualne poruke (do
1000 osnovnih znakova). Dugačke tekstualne poruke se automatski
dele na više poruka, a zatim šalju kao niz. Niz poruka se zatim
povezuje na kompatibilnom telefonu kada se prime, te se prikazuju
kao jedna SMS poruka. Da bi ova funkcija pravilno funkcionisala,
telefon primaoca mora da podržava opciju vezanih poruka.
Inb ox – poruke se automatski skladište u ovu fasciklu kada
stignu i podrazumevano nakon čitanja
D r a f t s – sadrži poruke koje ste kreirali i sačuvali radi kasnijeg
slanja
O u t b ox – poruke koje čekaju na slanje čuvaju se u ovoj fascikli
Sent items – poruke koje ste poslali automatski se čuvaju u
Za vreme pisanja poruke, u gornjem desnom uglu ekrana prikazan je
broj dostupnih znakova i broj dela vezane poruke (na primer, 904/1).
ovoj fascikli
S a v e d i t e m s – podrazumevana lokacija za pročitane i
Kada primate vezane poruke, možete započeti sa čitanjem prvog
dela poruke pre nego što telefon primi celu poruku. Tokom
pregledanja poruke na ekranu je prikazana poruka * s o m e t e x t
m is s in g * . Ovo je uobičajeno, a sadržaj poruke će biti ažuriran po
prijemu preostalih delova poruke.
sačuvane poruke. Ovde se može pronaći i fascikla „Templates“
(pogledajte u nastavku)
Da biste kreirali novu ličnu fasciklu u fascikli S a v e d i t e m s :
1. Izaberite M eni » Me ss a g es » S a v e d i t e m s » O p t i o n s »
Add folder.
2. Pomoću tastera sa B RO J E VI M A unesite ime nove fascikle.
3. Izaberite opciju O K .
Poruke se mogu premestiti u ovu fasciklu ili u druge lične
fascikle u Vertu telefonu (pogledajte odeljak „Čitanje
tekstualne poruke i odgovaranje na nju“ na strani 25).
Da biste preimenovali ili izbrisali ličnu fasciklu:
1. Izaberite M eni » Me ss a g es » S a v e d i t e m s .
2. Izaberite ličnu fasciklu koju želite da preimenujete ili izbrišete.
3. Izaberite opciju O p t io n s .
4. Da biste preimenovali fasciklu, izaberite R e n a m e f o l d e r , a
zatim izaberite opciju S e l e c t .
5. Pomoću tastera sa B RO J E VI M A preimenujte fasciklu, a zatim
izaberite O K .
6. Da biste izbrisali fasciklu, izaberite De lete folde r » Ye s da
biste potvrdili radnju.
Srpski
23
PORUKE
Po d e š a v a n j a z a p o r u ke
P i s an j e i s l a n j e t ek s tu a l n i h p o r u ka
Kada pišete ili kada odgovarate na tekstualnu poruku, Vertu telefon
koristi profil za slanje koji određuje način na koji će telefon poslati
poruku preko dobavljača usluga. Najveći broj dobavljača usluga ne
zahteva menjane ovih postavki jer ćete neophodne informacije dobiti
sa SIM kartice. U zavisnosti od SIM kartice, možete sačuvati više
skupova profila za poruke.
Ikona
koja treperi u stanju pripravnosti označava da je
puna memorija za skladištenje poruka. Da biste mogli da
primite ili pošaljete dodatne tekstualne poruke, morate da
izbrišete neke od postojećih tekstualnih poruka ili da ih
premestite u ličnu fasciklu.
Da biste uredili podešavanja za poruke:
Pomoću opcije C re a t e m e s s a g e možete pisati i slati tekstualne
poruke.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Me ss a g es » M es sa g e
s e t t i n g s » Te x t me ss a g es .
Da biste napisali novu poruku:
2. Označite jednu od opcija, a zatim izaberite Se lect :
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Me ss a g es » C re a t e
m e s s ag e .
D e li v e r y rep o r t s – zahteva od mreže slanje izveštaja o
isporuci poruka. Izveštaji se čuvaju u fascikli M e s s ag e s »
D e li v e r y rep o r t s
2. Pomoću tastera sa BR O J E V IM A unesite broj telefona
primaoca u polje To : .
M e s s a g e c e n t res – omogućava pregledanje, menjanje i
3. Da biste preuzeli broj telefona iz liste kontakata, izaberite A d d ,
a zatim:
dodavanje podataka o centru za poruke koji se koristi za slanje
tekstualnih poruka. Ovaj broj bi trebalo da dobijete od
dobavljača usluga
Izaberite fasciklu < Fa v o u r i t e > da biste odredili lako dostupne
primaoce poruka ili grupe primaoca kada šaljete poruke
Izaberite R ec e n t l y u s e d da biste poslali poruku nedavno
korišćenom broju
M s g . c e n t re in u se – omogućava biranje centara za poruke
koji će vaš Vertu telefon koristiti za slanje tekstualnih poruka
Izaberite C a l l reg i s t e r da biste pristupili kontaktima iz
evidencije poziva
Me ss a g e va li di ty – omogućava definisanje perioda tokom
kojeg će mreža pokušavati da pošalje poruku pre nego što
odustane
Izaberite C o n t a c t s da biste poslali poruku na broj u listi
kontakata
Me ss a g es se nt vi a – omogućava biranje tipa poruke: Te x t ,
Pa gi ng ili Fax . Vaš dobavljač usluga može pružati ograničenu
Izaberite C o n t a c t g ro u p s da biste poslali poruku većem broju
primalaca koji su sačuvani kao grupa u listi kontakata. Pogledajte
„Grupe“ na strani 35.
podršku za različite tipove poruka
U s e p a ck e t d a t a – određuje da li će GPRS biti primarni
nosilac SMS poruka (pogledajte odeljak „Podešavanje veze za
prenos paketa podataka“ na strani 44)
Ova funkcija se može ponoviti da bi se dodali drugi primaoci
tekstualne poruke.
Charact er suppo rt , a zatim izaberite Fu l l da biste obezbedili
4. Pomerite se nadole, a zatim pomoću tastera sa B R O J E V IM A
napišite poruku u polju Tex t : .
da se svi znakovi šalju u prikazanom obliku, odnosno izaberite
Redu ce d da bi znakovi sa oznakama, na primer akcenti, mogli
da se konvertuju u druge znakove
5. Tokom kreiranja poruke izaberite O p t i o n s da biste prikazali
sledeće opcije:
R e p . v i a s a m e c e n t re – omogućava primaocu poruke da
vam odgovori na poruku preko vašeg centra za poruke (mrežna
usluga).
Se nd – odmah šalje poruku
In se rt – da biste dodali multimedijalni sadržaj
Prepisivanje poruka
A d d re c ip i e n t – da biste dodali još jedan kontakt u polje To ,
C c ili B cc
Kada je puna memorija za skladištenje poruka, Vertu telefon ne
može da šalje ili prima nove poruke. Da biste ovo izbegli, možete
podesiti telefon tako da automatski menja najstarije poruke u fascikli
„Sent items“ kada se nove poruke primaju ili šalju.
C l e a r f i e l d – briše tekst koji je unet u polje poruke
A d d su b j e c t – da biste u polje S u b j e c t : dodali temu poruke
In se rt cont a c t det ail – bira ime iz liste kontakata i postavlja
ga u tekst poruke
Da biste omogućili automatsko prepisivanje u fascikli „Sent items“:
In se rt symb ol – prikazuje sve raspoložive simbole koje
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Me ss a g es » M es sa g e
možete da koristite za kreiranje poruke
s e t t i n g s » G e n er a l s e t t i n g s » S av e se n t m e s s ag e s »
Yes .
Wr it i n g l a n g u a g e – bira neki od ponuđenih jezika
uskladištenih na Vertu telefonu za pisanje poruke
2. U meniju Gen era l s ett ing s , izaberite O v e r w ri t e s e n t
it em s » Allow ed .
P re d i c t io n o p t io n s – konfiguriše unos teksta sa
predviđanjem; za više informacija o režimu unosa teksta sa
predviđanjem pogledajte odeljak „Unos teksta sa
predviđanjem.“ na strani 21
C h a n g e m s g . t y p e – omogućava menjanje tipa poruke koju
kreirate u Me ss a g e , E- m ai l m e s sa g e , F l a sh m e s s a g e ili
A u d io m e s s a g e
C h a n g e t o m u l t i m . – menja tekstualnu poruku u
multimedijalnu poruku
S a v e m e s s a g e – čuva poruke u fascikli „Saved messages“
Srpski
24
PORUKE
S e n d ing o p t i o n s – omogućava različita podešavanja za
Da biste prikazali listu dostupnih opcija prilikom čitanja poruke:
slanje poruka:
1. Izaberite opciju O p t i o n s .
M e s sa g e p r io r i t y – može da se podesi na N o rm a l ,
H ig h ili Lo w
2. Izaberite željenu opciju, a zatim pritisnite S e l e c t :
R ep l y – da biste odgovorili na poruku
D e l iv er y re p o r t – omogućava zahtevanje izveštaja o
dostavi za poslatu poruku, kao i za sve druge tekstualne
poruke
R ep l y a s – da biste odgovorili na poruku i promenili tip poruke
koja se šalje
S a v e s e n t m e s s a g e – omogućava čuvanje kopije
poruke u fascikli „Sent items“
D e l e t e – da biste uklonili poruku koju pregledate iz Vertu
M es sa g e va l id i t y – omogućava izbor vremena kada će
C a l l s e n d e r – da biste pozvali pošiljaoca poruke
mreža pokušavati da isporuči poruku
U se d et ai l – omogućava korišćenje broja, e-adrese ili Web
adrese iz trenutne poruke
telefona
M es s a g e s e n t v i a – omogućava slanje poruka putem
usluge Te x t , Pa gi ng ili Fax
Fo rw ard – šalje poruku drugom primaocu kojeg izaberete
Ex i t e d i t o r – napušta okruženje za unos poruke (bićete upitani
E d it – omogućava uređivanje poruke pre slanja ili čuvanja
da li želite da sačuvate nedovršene poruke).
M o ve – omogućava premeštanje poruke u drugu izabranu
fasciklu
6. Da biste dodali datoteku u tekstualnu poruku, pomerite se
nadole i izaberite tip datoteke na listi ikona u dnu ekrana.
Izaberite neki od sledećih tipova datoteka:
>
Polje za unos teksta
>
C o p y t o C a l e n d a r – kreira belešku podsetnika u kalendaru
C o p y a s t e m p l a t e – čuva poruku kao predložak za kreiranje
Predložak
novih poruka
M es sa g e d e t a i ls – prikazuje ime i broj telefona pošiljaoca,
>
Zvučni zapis
>
Datoteka iz fascikle „Gallery“
>
Kalendarska beleška
>
Vizitkarta
>
Slika
broj centra za poruke, te datum i vreme slanja
Da biste odgovorili na pročitanu poruku:
1. Dok je poruka otvorena, izaberite R e p l y .
7. Izaberite opciju I ns ert da biste pregledali datoteku.
2. Izaberite poruku koju želite da pošaljete, a zatim izaberite opciju
Se le ct .
8. Izaberite I n s e r t da biste dodali datoteku poruci.
9. Kada dovršite poruku, izaberite Sen d .
3. U polju To : prikazaće se broj pošiljaoca.
Č i t a n j e t e k s t u a l n e p or u ke i o d g o v a r a n j e
na nju
Više informacija o kreiranju i slanju poruka potražite u odeljcima
„Text message“, „Multimedia message“, „Flash message“ i „Audio
message“.
Kada primite poruku, primićete obaveštenje o prijemu, a na
statusnoj liniji biće prikazana ikona koverte
. Podrazumevano se
oglašava zvučni signal nakon prijema poruke.
Multimedijalne poruke
Multimedijalne (MMS) poruke mogu da sadrže tekst, zvuk, video
zapis i slike. Vertu telefon podržava multimedijalne poruke veličine
do 296 KB. Ako je maksimalna veličina za poruke prekoračena,
telefon možda neće moći da primi poruku. U zavisnosti od mreže,
možete primiti poruku koja sadrži Internet adrese na kojima možete
da pregledate multimedijalnu poruku. Slike su prilagođene veličini
ekrana Vertu telefon ima funkciju za pregledanje multimedijalnih
poruka i fasciklu „Inbox“ za skladištenje sačuvanih poruka.
Ako je memorija Vertu telefona puna, morate izbrisati poruke iz
fascikle „Inbox“ ili „Outbox“ da biste mogli da šaljete ili primate
nove poruke.
Da biste pročitali novu poruku odmah nakon prijema:
1. Izaberite opciju S h o w .
2. Ako želite kasnije da pregledate poruku, izaberite E x i t .
Dodeljivanjem autorskih prava može se sprečiti kopiranje, menjanje,
prenos ili prosleđivanje nekih slika, zvukova zvona i drugog sadržaja.
Ako imate nepročitane poruke u fascikli „Inbox“, u stanju
pripravnosti će biti prikazan ikona
.
Funkcije za multimedijalne poruke se mogu koristiti samo ako
ih podržava dobavljač usluga. Više informacija o dostupnosti i
pretplati za usluge servisa za razmenu multimedijalnih poruka
potražite od dobavljača usluga. Samo kompatibilni uređaji
mogu da prime i prikažu multimedijalne poruke.
Da biste sačuvali pročitanu poruku:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » M e s s ag e s » Inb ox .
2. Poslednja primljena poruka biće označena. Izaberite poruku koju
želite da pročitate, a zatim izaberite O p e n .
Razmena multimedijalnih poruka podržava je širok spektar
standarda za svaki od sledećih formata:
>
Slike: JPEG, GIF, animirani GIF, WBMP, BMP i PNG
>
Zvuk: SP-MIDI, AMR audio, MP3 i AAC
>
Video: zapisi H.263 formata sa SubQCIF veličinom slike i
AMR audio
Ako primite poruku koja sadrži nepodržane priloge, prilozi mogu biti
zamenjeni porukom.
Srpski
25
PORUKE
P i s an je i s l a n j e m u l t i m e d i ja l n i h p or u ka
Nećete moći da primate multimedijalne poruke tokom poziva, kada
je uključena Java aplikacija ili kada je u toku aktivno pretraživanje.
Ako šaljete Multimedijalnu poruku za vreme telefoniranja, primanje
poruke će biti onemogućeno sve dok se poziv ne završi.
Multimedijalnim porukama možete dodati jedan ili više priloga, ali
multimedijalna poruka ne sme biti veća od 296 KB. Kada kreirate
multimedijalnu poruku, na gornjoj liniji odmah ispod statusne linije
prikazaće se preostali broj slobodnih znakova.
M M S podešavanja
U zavisnosti od dobavljača usluga, u Vertu telefon mogu unapred
biti instalirana MMS podešavanja. Ako dođe do bilo kakvog
problema, obratite se službi Vertu Concierge ili posetite lokaciju
www.vertu.com i preuzmite postavke.
Za razliku od tekstualnih poruka, multimedijalne poruke mogu imati
više stranica, koje se zovu slajdovi. Možete odrediti trajanje prikaza
svakog slajda. Svaki slajd može da sadrži do 1000 osnovnih
tekstualnih znakova (ili manje za složenije jezike), jednu sliku i jedan
zvučni zapis.
Postavke MMS konfiguracije
Da biste napisali i poslali multimedijalnu poruku:
Da biste ažurirali postavke konfiguracije:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Me ss a g es » C re a t e
m e s s ag e .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » Mes s ag e s » M es sa g e
s e t t i n g s » Mu l t i m e d i a m e s s ag e s » C o n f i g u r a t io n
s e t t . » C o n f ig u r a t i o n .
2. Izaberite O p t io n s » C h a n g e t o m u lt i m .
3. Izaberite jednu od opcija za multimedijalne poruke na dnu ekrana
za poruke, a zatim izaberite S e l e c t :
2. Izaberite neku od dostupnih opcija.
Tex t f i eld – kreira drugi slajd poruke da biste dodali tekst
Podešavanja za poruke
Tex t t e m p l a t e – otvora fasciklu sa predlošcima. Izaberite neku
od poruka sa liste unapred postavljenih poruka.
Kao dodatak postavkama veze, postoji nekoliko drugih postavki
pomoću kojih se kontrolišu funkcije za multimedijalne poruke. Da
biste izmenili ova podešavanja:
I m a g e , S o u n d c l i p ili Vi d e o c l ip – omogućava pregledanje
multimedijalnih datoteka i dodaje datoteku u poruku
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Me ss a g es » M es sa g e
s e t t i n g s » Mu l t i m e d i a m e s s ag e s .
B u s i n e s s c a rd – omogućava pregledanje liste „Contacts“ i
umetanje detalja o kontaktu u poruku
2. Označite jednu od opcija, a zatim izaberite Se lect :
C a l e n d a r n o t e – omogućava pregledanje kalendara i
prilaganje prethodno kreirane beleške kalendara u poruku koju
kreirate
D e li v e r y rep o r t s – obavestiće vas o isporuci poruke
M M S c re a t i o n m o d e – ako izaberete opciju „Guided“,
Th em e , S t rea m i n g l i n k i G al le ry f i l e dodaje sačuvane
datoteke u poruku
telefon će vas obavestiti ako pokušavate da pošaljete poruku
koju primalac možda ne podržava. Ako izaberete opciju
„Restricted“, telefon će sprečiti slanje poruka koje nisu
podržane. Da ne biste primali obaveštenja prilikom dodavanja
sadržaja u poruku, izaberite opciju „Free“.
4. Tokom kreiranja Multimedijalne poruke izaberite O p t i o n s da
biste prikazali sledeće opcije:
Se nd – omogućava slanje dovršene poruke (pogledajte iznad)
Ima g e size in M M S – omogućava da definišete maksimalnu
P re v i e w – prikazuje poruku da biste videli na koji način će
poruka biti prikazana primaocu. Izaberite opciju Pl a y da biste
otvorili priloženu datoteku
veličinu slike koju dodajete MMS poruci. Ukoliko je potrebno,
Vertu telefon će automatski promeniti veličinu slike
D e f a u l t s l i d e t i m i n g – omogućava da podesite
podrazumevano vreme prikaza u formatu mm:ss za svaki slajd
(veličine ekrana) u MMS poruci na ekranu.
In se rt – omogućava prilaganje datoteke poruci
A l l o w M M S rec e p t n . – omogućava da dozvolite ili sprečite
A d d su b j e c t – da biste dodali polje teme u poruku
A d d re c ip i e n t – da biste dodali još jedan kontakt listi
primalaca
primanje multimedijalnih poruka, odnosno da dozvolite prijem
poruka samo u okviru matične mreže
R em o ve – uklanja datoteke i slajdove iz poruke
Slide options
I n c o m i n g M M S m sg s . – omogućava da odredite da li će
S l i d e t i m i n g – omogućava da postavite vremenski interval
dolazne multimedijalne poruke biti automatski preuzete ili
odbijene, odnosno da li ćete ih ručno preuzeti
između slajdova. Pomoću tastera sa B RO J E VI M A unesite
vremenski interval, a zatim pritisnite taster O K
Al l o w adv erts – omogućava ili onemogućava automatski
Pl ace text la s t – obezbeđuje da se tekst pojavi u poruci
nakon multimedijalnog priloga
prijem multimedijalnih reklama
C o n f i g u r a t i o n s e t t . – omogućava da odredite parametre za
MMS vezu. Pogledajte odeljak „Postavke MMS konfiguracije“ na
strani 26.
C h a n g e m s g . t y p e – omogućava promenu tipa poruke koju
kreirate
S a v e m e s s a g e – čuva poruke u fascikli „Saved messages“
Srpski
26
PORUKE
Č i t a n j e m u l t i m e d i j a l n e p o r u ke i
o d g o v a r an je n a n ju
S e n d ing o p t i o n s – omogućava različita podešavanja za
slanje poruka:
M es sa g e p r i o ri t y – može da se podesi na N o rm a l , Hi gh
Kada primite multimedijalnu poruku, primićete obaveštenje, a ikona
koverte biće prikazana na statusnoj liniji. Podrazumevano se
oglašava zvučni signal nakon prijema poruke.
ili Lo w
D e l iv er y re p o r t – omogućava zahtevanje izveštaja o
dostavi za poslatu poruku, kao i za sve druge tekstualne
poruke
Da biste pročitali novu multimedijalnu poruku odmah nakon prijema,
izaberite Vi ew .
S a v e s e n t m e s s a g e – omogućava čuvanje kopije poruke
u fascikli „Sent items“
Ako želite kasnije da pregledate poruku, izaberite E x it .
M es sa g e va l id i t y – omogućava izbor vremena kada će
Ako imate nepročitane poruke u prijemnom sandučetu, ikona
koverte će ostati prikazana na osnovnom ekranu.
mreža pokušavati da isporuči poruku
M es s a g e s e n t v i a – omogućava slanje poruka putem
usluge Te x t , Pa gi ng ili Fax
Da biste sačuvali pročitanu poruku:
Ex i t e d i t o r – napušta okruženje za unos poruke (bićete upitani
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Me ss a g es » Inb ox .
da li želite da sačuvate nedovršene poruke)
2. Poslednja primljena poruka biće označena. Izaberite poruku koju
želite da pročitate, a zatim izaberite opciju O p e n .
5. Pomoću tastera sa B RO J E VI M A unesite broj telefona
primaoca u polje To : .
3. Da biste prikazali celu poruku, zajedno sa prilozima, izaberite
opciju Pl ay .
6. Da biste preuzeli broj telefona iz liste kontakata, izaberite Ad d ,
a zatim:
4. Da biste prikazali samo tekstualni deo poruke ili priloge, izaberite
stavku O p t i o n s i odaberite neku od sledećih opcija:
Izaberite fasciklu < Fa v o u r i t e > da biste odredili lako dostupne
primaoce poruka ili grupe primaoca kada šaljete poruke
O b j e c t s – omogućava proveravanje datoteka priloženih uz
R e c e n t l y u s e d – da biste poslali poruku nedavno korišćenom
poruku
broju
R ep l y – šalje odgovor pošiljaocu poruke
C al l reg is t e r – da biste pristupili kontaktima iz evidencije
R ep l y as – omogućava biranje tipa poruke za slanje odgovora
poziva
R ep l y t o al l – šalje odgovor svim primaocima originalne
C o n t a c t s – da biste poslali poruku na broj u listi kontakata
poruke
C o n t a c t g ro u p s – da biste poslali poruku većem broju
D e l e t e – da biste uklonili poruku koju pregledate iz Vertu
primalaca koji su sačuvani kao grupa u listi kontakata
telefona
Ovu funkciju možete ponoviti da biste dodali druge primaoce
multimedijalne poruke.
C a l l s e n d e r – bira broj pošiljaoca poruke
U se d et ai l – omogućava korišćenje bilo kojeg broja
telefona, e-adrese ili Web adrese iz trenutne poruke kada
kreirate novu poruku ili kontakt
7. Pritisnite taster Send .
Poruka je poslata.
Fo rw ard – šalje poruku drugom primaocu kojeg izaberete
Za slanje multimedijalne poruke potrebno je više vremena nego za
slanje tekstualne poruke. Za vreme slanja multimedijalne poruke na
statusnoj liniji prikazan je animirani indikator, ali svoj telefon možete
koristiti na normalan način. Ako dođe do prekida prilikom slanja
poruke, mreža će nekoliko puta ponovo pokušati da pošalje poruku.
Ako poruka ipak ne bude poslata, ostaće sačuvana u fascikli
O u t b ox i kasnije ćete moći opet da pokušate da je pošaljete.
Proverite u fascikli O u t b ox da li ima poruka koje nisu poslate.
E d it – omogućava uređivanje poruke pre slanja ili čuvanja
M o ve – premešta poruku u neku drugu fasciklu
C o p y a s t e m p l a t e – omogućava čuvanje poruke kao
predloška za kreiranje novih poruka
M es sa g e d e t a i ls – prikazuje ime i broj telefona pošiljaoca,
broj centra za poruke, te datum i vreme slanja
S a v e c o n t e n t s – čuva prilog u galeriji
Nakon slanja poruke, na ekranu Vertu telefona biće prikazana
poruka sa potvrdom. Ona označava da je poruka poslata sa
Vertu telefona centru za poruke. Ona ne označava da je
poruka primljena na željenom odredištu.
S h o w c o n t e n t s – prikazuje informacije o prilogu poruke
5. Označite opciju O b j e c t s , a zatim izaberite S e l e c t .
6. Označite odgovarajući tip objekta, a zatim izaberite opciju
Se le ct .
Više informacija o razmeni MMS poruka potražite od dobavljača
usluga.
Da biste odgovorili na multimedijalnu poruku:
1. Dok je poruka otvorena, izaberite O p t i o n s .
2. Izaberite opciju R e p l y da biste poslali odgovor pošiljaocu
poruke, odnosno opciju R e p l y t o a ll da biste odgovor poslali
svim primaocima poruke, a zatim izaberite opciju S e l e c t .
3. Da biste poslali poruku, izaberite opciju Sen d . Više informacija
potražite u odeljcima „Pisanje i slanje tekstualnih poruka“ na
strani 24 i „Pisanje i slanje multimedijalnih poruka“ na strani 26.
Srpski
27
PORUKE
Audio-poruke
Pr i m a n j e i p r e s l u š av a n j e a u d i o - p or u ka
Kada dobijete audio-poruku, primićete obaveštenje o prijemu, a na
statusnoj liniji biće prikazana ikona
. Podrazumevano se
oglašava zvučni signal nakon prijema poruke.
Pomoću usluge za multimedijalne poruke možete kreirati i poslati
audio-poruku. Da biste koristili audio-poruke morate aktivirati uslugu
za multimedijalne poruke. Pogledajte odeljak „MMS podešavanja“
na strani 26.
Da biste preslušali novu audio-poruku odmah nakon prijema,
izaberite Pl a y .
K r e i r a n j e i s l a n j e a u d i o - p o r u ka
Ako želite kasnije da pregledate poruku, izaberite E x it .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » M e s s ag e s » C re at e
m e s s ag e .
Ako imate nepročitane poruke u prijemnom sandučetu, ikona
koverte će ostati prikazana na osnovnom ekranu.
2. Izaberite O p t i o n s » C h a n g e m s g . t y p e . » a u d io - p o r u k a .
3. Otvoriće se snimač (više informacija potražite u odeljku
„Diktafon“ na strani 54 ). Izaberite opciju S e l e c t da biste
započeli snimanje audio-poruke.
Da biste preslušali i sačuvali audio-poruku:
Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » M es sa g es » I nb ox » P la y .
4. Ponovo izaberite opciju S el ec t da biste prekinuli snimanje.
E-pošta
5. Za vreme snimanja audio-poruke izaberite opciju O p t i o n s
da biste prikazali listu sledećih funkcija:
Pomoću Vertu telefona možete da pišete, šaljete i čitate e-poruke.
Telefon podržava POP3 i IMAP4 servere za e-poštu.
Send – šalje snimljenu poruku
Pre vie w – omogućava da čujete kako će poruka zvučati
U zavisnosti od dobavljača usluga, u Vertu telefon mogu unapred
biti instalirana podešavanja za e-poštu. Ako dođe do bilo kakvog
problema, obratite se službi Vertu Concierge ili posetite lokaciju
www.vertu.com i preuzmite postavke.
primaocu
C h a n g e m s g . t y p e – omogućava promenu tipa poruke koju
kreirate
S e n d ing o p t i o n s – omogućava da izaberete nešto od
Nalozi e-pošte se najčešće podešavaju na opisan način
„Podešavanje Vertu.Me naloga za e-poštu“ na strani 6.
sledećeg prilikom slanja poruke:
M e s sa g e p r io r i t y – određuje stepen prioriteta. Izaberite
opciju Hi gh , Nor m al ili Lo w
Pos ta v ke z a e- p o št u
D e l iv er y re p o r t – određuje da li mreža šalje izveštaja o
Da biste izmenili postavke veze za poštansko sanduče:
isporuci poruka
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » M e s s ag e s » Mes s ag e
S a v e s e n t m e s s a g e – određuje da li će nakon slanja
s e t t i n g s » E -m a il m e s s ag e s » Ed i t m ai l b ox e s
poruke biti čuvane u fascikli „Sent items“
2. Označite naziv poštanskog sandučeta i izaberite Edi t .
S a v e m e s s a g e – čuva poruke u fascikli „Saved messages“
3. Izaberite svaku od opcija i izmenite parametre pomoću
informacija dobijenih od dobavljača usluga i/ili od dobavljača
e-pošte.
A d d s u b j e c t – omogućava dodavanje teme poruci
Exi t e d itor – zatvora okruženje za unos poruke (bićete upitani
da li želite da sačuvate nedovršene poruke)
Da biste podesili novo poštansko sanduče:
6. Pomoću tastera sa B RO J E VI M A unesite broj telefona
primaoca u polje To : .
Ako nalog e-pošte nije podešen:
7. Odnosno, da biste broj telefona izabrali iz liste kontakata,
izaberite Add , a zatim izaberite neku od sledećih opcija:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Me ss a g es » E -m a il
2. Kada budete upitani, unesite svoju e-adresu i telefon će se
povezati na Internet kako bi pronašao potrebne postavke.
Izaberite fasciklu < Fa v o u r i t e > da biste odredili lako dostupne
primaoce poruka ili grupe primaoca kada šaljete poruke
Da biste ručno uneli postavke za novo postansko sanduče:
R e c e n t l y u s e d – šalje poruku na nedavno upotrebljeni broj
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » M e s s ag e s » Mes s ag e
Izaberite C a ll reg i st e r da biste pristupili kontaktima iz
evidencije poziva
s e t t i n g s » E -m a il m e s s ag e s » Ed i t m ai l b ox e s
2. Izaberite O p t io n s i A d d m a il b ox .
C o n t a c t s – omogućava slanje poruke na broj telefona iz liste
3. Izaberite svaku od opcija i podesite parametre pomoću
informacija dobijenih od dobavljača usluga i/ili od dobavljača
e-pošte.
„Contacts“
C o n t a c t g ro u p s omogućava slanje poruka većem broju
primalaca koji su sačuvani kao grupa u listi kontakata.
Zbog kompleksnosti ručnog unosa postavki, pomoću veze za
naručivanje postavki koja se nalazi na priloženom CD-ROM
medijumu direktno posetite odgovarajuću stranicu na Vertu
Web lokaciji da biste preuzeti postavke za Vertu telefon.
Takođe, dodatnu pomoć možete dobiti od službe Vertu usluge.
8. Izaberite polje Mes s ag e : , a zatim izaberite P la y da biste
pregledali poruku.
9. Izaberite opciju S end .
Srpski
28
PORUKE
Filtrirana e-pošta
O d g o v a r a n j e n a e - p o r u ke
Funkciju VIP filtriranja e-pošte podržava samo Signature telefon.
Željene postavke funkcije filtriranja e-pošte možete promeniti na
Vertu.Me Web portalu; posetite lokaciju www.Vertu.Me. Na ovoj
lokaciji možete izabrati da li na Vertu.Me nalog želite da vam stižu
e-poruke od svih pošiljalaca ili samo e-poruke od pošiljaoca iz
vaše Vertu.Me liste kontakata.
Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. E-poruke
mogu da sadrže štetni softver, odnosno da na neki
drugi način oštetite Vertu telefon ili računar.
Da biste odgovorili na e-poruku:
1. Da biste odgovorili na e-poruku, otvorite je na opisani način,
a zatim izaberite O p t i o n s » R ep l y .
Da bi funkcija filtriranja e-pošte mogla da radi, potrebno je da
e-adresu pošiljaoca dodate u listu kontakata. Nećete moći da
dobijate e-poruke od pošiljaoca ako se u listi nalaze samo njegovo
ime i broj telefona.
2. Napišite odgovor, a zatim izaberite Sen d .
Br i sa n je e- p o r u ka
Fasciklu sa filtriranom e-poštom možete prikazati na Vertu.Me Web
portalu, ali ona neće biti prikazana na Signature telefonu.
E-poruke možete izbrisati jednu po jednu ili označiti celu grupu
poruka da biste ih odjednom izbrisali.
Ako pored Signature telefona imate i Vertu Constellation Quest
telefon, već posedujete Vertu.Me nalog. Aktiviranje funkcije filtriranja
e-pošte uticaće na e-poruke koje primite putem Vertu.Me Web
portala, Signature telefona i Constellation Quest telefona. Funkcija
filtrirane e-pošte dostupna je i na drugim modelima pored Signature
telefona.
Da biste izbrisali pojedinačnu e-poruku:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Me ss a g es » E -m a il .
Pokrenuće se aplikacija za e-poruke.
2. Označite e-poruku, a zatim izaberite O p t i o n s » D e l e t e .
3. Izaberite Fro m p h o n e da biste izbrisali e-poruke sa Vertu
telefona. Brisanjem e-poruka sa telefona se ne brišu i poruke na
serveru za e-poštu.
P i s a n j e i s la n j e e - p o r u ka
4. Izaberite opciju A l s o f ro m s e r v e r da biste izbrisali e-poruke
sa Vertu telefona i servera za e-poštu.
Prilikom kreiranja e-poruke možete joj priložiti slike i video zapise.
E-poruku možete napisati pre nego što se povežete na server za
e-poštu; odnosno prvo se povežite na server za e-poštu, a zatim
napišite i pošaljite e-poruku.
Da biste izbrisali više e-poruka:
Da biste napisali i poslali e-poruku:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Me ss a g es » E -m a il .
Pokrenuće se aplikacija za e-poruke.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » M e s s ag e s » C re a t e
m e s s ag e .
3. Označite e-poruke koje želite da izbrišete.
2. Izaberite O p t io n s » M a rk ili M ar k a ll .
2. Izaberite O p t i o n s » C h a n g e m s g . t y p e . » E - p o r u k a .
Izaberite O p t i o n s » D e l e t e m a rk e d . Označene poruke biće
izbrisane iz Vertu telefona.
3. Unesite e-adresu primaoca, napišite temu i unesite tekst poruke.
Da biste poruci priložili datoteku iz fascikle „Gallery“, vizitkartu,
belešku, itd., izaberite opciju I ns ert .
WV ćaskanje
4. Da biste poslali e-poruku, izaberite S end .
Pomoću funkcije WV (Wireless Village) ćaskanje (instant poruke)
možete slati kratke, jednostavne tekstualne poruke mrežnim
korisnicima. Morate da se pretplatite na ovu uslugu i da se
registrujete za IM uslugu koju želite da koristite. Više informacija
potražite od dobavljača usluga.
5. Ako na svom telefonu imate više naloga za e-poštu , izaberite
nalog sa kojeg želite da pošaljete e-poruku.
6. Da biste uredili ili nastavili da pišete e-poruku, izaberite Exi t »
Yes . E-poruka će biti sačuvana u fascikli D r a f t s .
Nakon slanja poruke, na ekranu Vertu telefona biće prikazana
poruka „Message Sent“. Ona označava da je poruka uspešno
poslata sa Vertu telefona. Ona ne označava da je poruka
primljena na željenom odredištu.
Funkcija WV ćaskanje podržava DRM2.
Da biste se prijavili na WV ćaskanje:
Pr e u z i m a n je i č i t a n j e e - p or u ka
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Me ss a g es » W V ch a t .
Da biste preuzeli e-poruke:
2. Izaberite jednu od sledećih opcija:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » M e s s ag e s » E- m ai l .
Lo g i n – da biste se prijavili se na WV ćaskanje
2. Ako na svom telefonu imate više naloga za e-poštu , izaberite
nalog sa kojeg želite da preuzmete e-poruku.
S a v e d c o n ve r s a t i o n s – da biste pristupili sačuvanim
porukama ćaskanja
3. Aplikacija za e-poruke povezuje, sinhronizuje i prikazuje
e-poruke.
4. Da biste otvorili e-poruku, označite zaglavlje, a zatim izaberite
Open.
Srpski
29
PORUKE
Govorne poruke
Bluetooth poruke
Govorna pošta je mrežna usluga i moraćete da se pretplatite na
njeno korišćenje. Više informacija o govornoj pošti i o broju vaše
govorne pošte potražite od dobavljača usluga.
Poruke poslate putem Bluetooth veze dostupne su u prijemnom
sandučetu za poruke.
Da biste pozvali govornu poštu:
Servisne komande
Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Me ss a g es » Vo i c e
m e s s ag e s » L i s t e n t o v o i c e m s g s . Odnosno, pritisnite i
držite taster 1 na numeričkoj tastaturi.
Pomoću uređivača servisnih komandi unesite i pošaljite servisni
zahtev (poznate i kao USSD komande) dobavljaču usluga.
Informacije o servisnim komandama potražite od dobavljača usluga.
U zavisnosti od vašeg operatera, kada prvi put budete
pristupali govornoj pošti, možda ćete biti upitani da unesete
broj govorne pošte.
Da biste poslali servisnu komandu:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Me ss a g es » S e r v.
commands.
Da biste uneli broj govorne pošte, potražili ili uredili broj govorne
pošte:
2. Pomoću tastera sa BR O J E V IM A unesite zahtev za uslugom,
na primer, aktivacionu komandu za određenu mrežnu uslugu, a
zatim izaberite opciju Se nd .
Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Me ss a g es » Vo i c e
m e s s ag e s » Vo i c e m ai l b ox n o .
Info poruke
Pomoću mrežnog servisa za info poruke, možete da primate poruke
o raznim temama od dobavljača usluga.
Da biste proverili dostupnost, teme i željene brojeve teme, obratite
se dobavljaču usluga.
Servisne poruke
Vertu telefon može da prima servisne poruke (push poruke) od
dobavljača usluga. Servisne poruke predstavljaju obaveštenja (na
primer, naslovi u novinama) i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili
adresu servisa.
Kada dobijete servisnu poruku:
1. Izaberite opciju S h o w da biste prikazali poruku.
2. Odnosno, izaberite opciju E x it ba biste poruku sačuvali u
prijemnom sandučetu.
Po d e š a v a n j a z a s e r v i s n e p o r u ke :
Da biste ažurirali podešavanja za servisne poruke:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Mes s ag e s » M e s s ag e
s e t t i n g s » S e r v i c e m e s s ag e s .
2. Označite neku od sledećih opcija, a zatim izaberite S e l e c t :
S e r v i c e me ss a g e s » O n ili O f f – da biste podesili da li želite
da primate servisne poruke
Me ss a g e fi lte r » O n – da biste podesili telefon da prima
servisne poruke samo od autora sadržaja koje je odobrio
dobavljač poruka
A u t o m . c o n n e c t i o n » O n – da biste podesili telefon da
automatski aktivira Web pregledač iz stanja mirovanja kada
telefon primi servisnu poruku. Ako izaberete O f f , Web
pregledač će se aktivirati samo ako izaberete opciju R e t ri e v e
kada telefon primi servisnu poruku.
Srpski
30
KONTAKTI
4 KONTAKTI
Ko p i r a n j e i z m e đ u m e m o r i j a
Pomoću ove funkcije možete kopirati imena i brojeve iz memorije
telefona na SIM karticu, i obrnuto.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C o n t a ct s » C o p y
contacts.
2. Označite neku od sledećih opcija, a zatim izaberite S ele c t :
Fro m S I M t o p h o n e da biste kopirali sve informacije sa SIM
kartice u memoriju Vertu telefona
Fro m p h o n e t o S I M c a rd da biste kopirali sve informacije iz
memorije Vertu telefona u memoriju SIM kartice.
3. Izaberite opciju Yes da biste potvrdili izbor, odnosno izaberite
N o da biste ga otkazali.
U listu kontakata Vertu telefona možete dodati do 2.000 kontakata.
Ako kopirate iz memorije telefona na SIM karticu, a memorija
Vertu telefona sadrži više unosa nego što SIM kartica može da
uskladišti, neki od unosa neće biti kopirani.
S i n h r o n i z o v a n j e ko n ta ka t a
Za sinhronizovanje kontakata na telefonu pomoću vašeg Vertu.Me
naloga za e-poštu, pogledajte odeljak „Vertu.Me sinhronizacija“ na
strani 45.
Pr e m e š t a n j e i z j e d n e u d r u g u m e m o r i j u
Memorija za kontakte
Ova funkcija omogućava da premestite imena i brojeve kontakata iz
memorije telefona na SIM karticu, i obrnuto.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C o n t a ct s » Move
contacts.
Imena i brojevi kontakata mogu biti uskladišteni u memoriju telefona,
na SIM karticu ili u obe vrste memorija.
2. Označite neku od sledećih opcija, a zatim izaberite S ele c t :
M em o r i j a t el ef o n a
Fro m S I M t o p h o n e premestite sve informacije sa SIM
kartice u memoriju Vertu telefona. Informacije se više ne nalaze
na SIM kartici
Svaki kontakt može sadržati do pet brojeva telefona i pet tekstualnih
stavki, na primer, poštansku adresu, e-adresu, sliku i određeni zvuk
zvona.
Fro m p h o n e t o S I M c a rd premestite ime i broj iz memorije
Vertu telefona na SIM karticu. Informacije se više ne nalaze u
memoriji Vertu telefona
Ako koristite memoriju telefona možete uskladištiti više podataka i
pristupiti većem broju funkcija, na primer, glasovnim oznakama,
nego kada koristite memoriju SIM kartice.
3. Izaberite opciju Yes da biste potvrdili izbor, odnosno izaberite
N o da biste ga otkazali.
M em o r i j a S I M ka r t i c e
Ko p i r a n j e p o j e d i n a č n i h b r o j e v a
Kontaktima uskladištenim na SIM kartici dodeljen je jedan broj. Broj
kontakata, dužinu imena i brojeve koje možete da uskladištite na
SIM kartici utvrđuje dobavljač usluga.
Ova opcija omogućava da direktno sa liste kontakata kopirate
pojedinačne brojeve iz memorije telefona na SIM karticu, i obrnuto.
Izbor tipa memorije
Za kopiranje pojedinačnih brojeva:
Određene funkcije, na primer, vizitkarte i više brojeva kontakta,
dostupne su samo onda kada koristite memoriju telefona. Ako
nameravate češće da koristite ove funkcije, aktivirajte telefonsku
memoriju Vertu telefona. Ako nameravate da premestite SIM karticu
iz Vertu telefona u neki drugi telefon, podesite Vertu telefon da
koristi memoriju SIM kartice.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C o n t a ct s » Na m es .
2. Ako ime kontakta nije ponuđeno, unesite prvo slovo imena
kontakta. Biće označeno prvo ime koje počinje tim slovom.
Pronađite željeno ime, a zatim izaberite opciju Det a i ls .
3. Izaberite O p t io n s » C o p y n u m b e r .
Za biranje tipa memorije:
4. Izaberite opciju Ke e p o ri g i n al , a zatim pritisnite S e l e c t da
biste sačuvali kontakte u obe memorije.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C o n t a c t s » Se ttin g s »
Me mory i n us e .
5. Odnosno, izaberite opciju M o ve o r ig ina l , a zatim pritisnite
Se le ct da biste izbrisali originalni kontakt.
2. Označite neku od sledećih opcija, a zatim izaberite S e l e c t :
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje kopiranje kontakta.
Phon e an d S I M da biste sačuvali novi kontakt i prikazali
kontakte iz telefona i sa SIM kartice
P h o n e da biste sačuvali i prikazali kontakte iz telefona
S I M c ard da biste sačuvali i prikazali sa SIM kartice
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje izbor memorije.
Ako promenite SIM karticu u Vertu telefonu, tip memorije će
automatski biti postavljen na memoriju telefona.
Srpski
31
KONTAKTI
Pr o v e r a s t a t u s a m e m o r i j e
B : I z ab e r i t e kom a n d u
Proverite memoriju Vertu telefona da biste videli koliko je informacija
uskladišteno i koliko ima slobodnog prostora.
Ako najčešće koristite funkciju za pristup kontaktima, stavka
Na m es biće prikazana u meniju sa prečicama G o t o (pogledajte
„Moje prečice“ na strani 42). Pomoću levog tastera za bi ran je
možete otvoriti meni sa prečicama i prikazati listu kontakata:
Za proveru statusa memorije:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C o n t a c t s » Se ttin g s »
Me m o ry s t atus .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite opciju G o t o » N am e s .
2. Otkucajte prvo slovo imena kontakta.
2. Izaberite opciju P h o n e ili S I M c ard , a zatim pritisnite S e l e c t .
3. Biće označeno prvo ime koje počinje tim slovom.
Ako izaberete opciju P h o n e , slobodna i iskorišćena memorija
telefonskih kontakata biće prikazana u obliku procenta dostupne
memorije.
4. Izaberite željeno ime.
C: Ta s te r za bi r a n je
Ako izaberete opciju S I M c a rd , biće prikazan apsolutni broj
preostalih unosa i sačuvanih kontakata na SIM kartici.
Ako je desni taster za b i ran je podešen kao Na m es (pogledajte
„Moje prečice“ na strani 42), listu kontakata možete otvoriti na
sledeći način:
3. Pritisnite Back da biste zatvorili ekran.
Kapacitet memorije SIM kartice zavisi od SIM kartice, a ne od
Vertu telefona. Više informacija potražite od dobavljača usluga.
1. Iz stanja pripravnosti pritisnite desni taster za b ir a nj e .
2. Otkucajte prvo slovo imena kontakta.
3. Biće označeno prvo ime koje počinje tim slovom.
Dodavanje kontakata
4. Izaberite željeno ime.
Da biste dodali kontakt:
U sledećim uputstvima koristi se metod A za pristup listi imena
kontakata, međutim, mogu se koristiti i druge metode u
zavisnosti od toga kako je taster za bi ran je konfigurisan.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C o n t a c t s » A d d n e w
contact.
2. Pomoću tastera sa B RO J EV I M A unesite ime kontakta. Pređite
na sledeće polje.
Dodavanje kontakata za pozive preko
Interneta
3. Pomoću tastera sa B RO J E VI M A unesite prezime kontakta.
Pređite na sledeće polje.
Da biste obavili poziv preko Interneta, vaš kontakt i vi morate kreirati
nalog pomoću VoIP dobavljača koji su navedeni u čarobnjaku za
podešavanje Internet poziva, kao što su Gizmo5, Voipfone itd.
4. Pomoću tastera sa B RO J E VI M A unesite broj mobilnog
telefona. Pređite na sledeće polje.
5. Pomoću tastera sa B RO J E VI M A unesite kućni broj telefona.
Pređite na sledeće polje.
Možete dodati podatke za Internet pozive postojećem kontaktu i na
taj način obavljati besplatne pozive putem WLAN veze.
6. Pomoću tastera sa BR O J E V IM A unesite e-adresu. Pređite na
sledeće polje.
Da biste dodali podatke za Internet pozive kontaktu:
7. Pomerajte se nadesno ili nalevo da biste otvorili galeriju slika i
odabrali sliku za kontakt.
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“, a zatim izaberite Det a i ls .
8. Izaberite opciju Sav e da biste potvrdili unos, odnosno izaberite
Can c el .
2. Izaberite O p t io n s » A d d d e t a il » I nt e r n e t t e l e p h o n e .
3. Unesite korisničko ime kontakta sa kojim ćete obavljati Internet
pozive, a zatim izaberite Sav e .
Poruka na ekranu će vas obavestiti u kojoj su memoriji sačuvani
podaci o kontaktu.
Podaci o Internet pozivu biće prikazani u podacima o kontaktu.
Pristupanje kontaktima
B r i s a n j e ko n t aka ta
Da biste izbrisali kontakt:
Postoji nekoliko načina na koje možete da pristupite kontaktu;
izaberite onaj koji vam najviše odgovara.
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“.
A : Pr a t i t e p u t a n j u m e n i j a
2. Izaberite O p t io n s , a zatim izaberite opciju D e l e t e c o n t ac t .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C o n t a c t s » N am e s .
3. Izaberite Ye s da biste potvrdili brisanje.
2. Otkucajte prvo slovo imena kontakta.
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje brisanje kontakta.
3. Biće označeno prvo ime koje počinje tim slovom.
4. Izaberite željeno ime.
Srpski
32
KONTAKTI
Broj kontakta i tipovi teksta
Da biste dodali tekstualnu stavku kontaktu:
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“.
Prvi broj dodat u kontakt biće automatski postavljen kao
podrazumevani broj. Kada izaberete kontakt za poziv ili za slanje
poruke, uvek će se koristiti ovaj podrazumevani broj.
2. Kada označite ime kontakta, izaberite De t a i ls .
3. Izaberite opciju O p t i o n s .
Možete da uskladištite različite brojeve za svaki kontakt po sledećim
kategorijama:
>
Opšti
>
Poslovni
>
Mobilni
>
Faks
>
4. Označite opciju A d d d e t ai l , a zatim izaberite S el ec t .
5. Izaberite tip teksta koji želite da dodate, na primer, Web adresu
ili nadimak, a zatim izaberite opciju S e l e c t .
6. Unesite tekst, a zatim izaberite S ave .
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da su podaci sačuvani u
memoriji telefona.
Početna stranica
Takođe, možete da uskladištite tekstualne stavke po sledećim
kategorijama:
>
Broj
>
Nadimak
>
E-adresa
>
Poštanska adresa
>
Internet telefon
>
ID korisnika
>
Web adresa
>
Rođendan
>
Kompanija
>
Beleška
>
Zanimanje
>
Slika
>
Menjanje podrazumevanog broja
Prvi broj koji dodelite kontaktu biće automatski postavljen kao
podrazumevani broj. Ako je više brojeva dodeljeno kontaktu, na
primer, ako kontakt ima broj mobilnog telefona i broj telefona na
poslu, možete promeniti podrazumevani broj.
Da biste promenili podrazumevani broj:
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“.
2. Izaberite opciju De t ai ls .
3. Izaberite broj koji želite da postavite kao podrazumevani, a zatim
izaberite opciju O p t i o n s .
Formalno ime
4. Označite opciju S e t a s d e f a u l t , a zatim izaberite S el ec t .
Kontakt može imati dva broja ili tekstualna unosa u
određenoj kategoriji, na primer, dva broja mobilnog
telefona ili dve e-adrese.
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je podrazumevani broj
izabran.
D o d a v a n j e i n f o r m a c i j a ko n t a k t u
Iz b o r p r i kaz a ko n ta kat a
Kontaktu možete dodati brojeve telefona ili tekstualne stavke.
Vertu telefon može da prikaže kontakte na različite načine:
Da biste dodali broj kontaktu:
N o rm a l n am e l i s t prikazuje pet kontakata istovremeno
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“.
N am e and n u m b e r prikazuje jedan kontakt sa
2. Kada označite ime kontakta, izaberite D e t a il s .
N am e and i m a g e prikazuje jedan kontakt sa dodeljenom
podrazumevanim brojem
slikom.
3. Izaberite opciju O p t io n s .
Da biste izabrali tip prikaza:
4. Označite opciju A d d d e t a i l , a zatim izaberite Se lect .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C o n t a c t s » S et t i n g s »
C o n t a c t s v ie w .
5. Označite opciju N u m b e r , a zatim izaberite Se lect .
6. Izaberite tip broja koji želite da dodate, a zatim izaberite S ele c t .
2. Izaberite željeni prikaz, a zatim izaberite opciju Se lect .
7. Unesite broj telefona.
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je prikaz kontakta izabran.
8. Birajte N e x t dok se ne pronađete opciju S a v e . Izaberite S ave
da biste potvrdili broj ili izaberite O p t io n s , a zatim pronađite
stavku S a v e . Izaberite opciju S e l e c t da biste potvrdili izbor.
B i r an j e p r i ka z a i m e n a
Da biste izabrali da li će prvo biti prikazano ime ili prezime:
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da su podaci sačuvani u
memoriji telefona.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C o n t a c t s » S et t i n g s »
N am e d is p l ay .
Odnosno,
2. Izaberite željeni prikaz, a zatim izaberite opciju Se lect .
1. Unesite broj telefona iz stanja pripravnosti, a zatim izaberite
opciju O p t i o n s .
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je prikaz kontakta
ažuriran.
2. Izaberite opciju A d d t o c o n t a ct .
3. Pronađite željeni kontakt, a zatim izaberite opciju A d d .
Pod eš a v a n je v e l i č i n e f o n t a
4. Izaberite tip broja koji želite da dodate, a zatim izaberite S ele c t .
Da biste podesili veličinu fonta u listi kontakata:
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da su podaci sačuvani u
memoriji telefona.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C o n t a c t s » S et t i n g s »
Fo nt s iz e .
2. Izaberite željeni prikaz, a zatim izaberite opciju Se lect .
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je prikaz kontakta
ažuriran.
Srpski
33
KONTAKTI
Pr i ka z s ta t u s a m e m o r i j e
Slanje vizitkarti
Da biste prikazali slobodni kapacitet memorije:
Da biste poslali vizitkartu:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C o n t a c t s » Se ttin g s »
Me m o ry s t atus .
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“, a zatim izaberite Det a i ls .
2. Izaberite željeni prikaz, a zatim izaberite opciju S e l e c t .
2. Izaberite O p t io n s » S e n d b u s i n e s s c a rd .
3. Izaberite željeni metod prenosa:
Meni „Contacts“
Za slanje putem multimedijalne poruke:
1. Označite opciju Vi a m u lt i m e d i a , a zatim izaberite Se lect .
Pomoću opcija u meniju „Contacts“ možete obavljati pozive i slati
tekstualne poruke i vizitkarte svakom sačuvanom kontaktu. Telefon
automatski dodaje glasovne oznake kontaktima, a možete i da
dodelite brojeve listi brojeva za brzo biranje.
2. Pogledajte „Pisanje i slanje multimedijalnih poruka“ na strani 26
da biste dovršili i poslali multimedijalnu poruku.
Tr a ž e n j e i p o z i v a n j e
1. Označite opciju Via t e x t m e s s ag e , a zatim izaberite S e l e c t .
Da biste pronašli unos i pozvali podrazumevani broj:
2. Pogledajte „Pisanje i slanje tekstualnih poruka“ na strani 24 da
biste dovršili i poslali tekstualnu poruku.
Za slanje putem tekstualne poruke:
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“.
Za slanje putem Bluetooth-a:
2. Izaberite željeno ime, a zatim pritisnite taster S E N D .
1. Označite opciju Vi a B lu e t o o t h , a zatim izaberite S e l e c t .
2. Izaberite uređaj primaoca sa liste, a zatim izaberite S e l e c t .
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je vizitkarta poslata.
Da biste pronašli unos i pozvali neki drugi broj (samo pomoću
memorije telefona):
U memoriju telefona se mogu uskladištiti dodatne informacije
o kontaktu, na primer, broj telefona na poslu, broj mobilnog
telefona i e-adresa.
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“, a zatim izaberite D e t a il s .
2. Izaberite željeni broj.
Primanje vizitkarte
3. Da biste obavili poziv pritisnite taster S E N D ili izaberite opciju
Call.
Kada dobijete vizitkartu, na ekranu će se prikazati poruka. Ako su na
Vertu telefonu aktivirani zvučni signali, čućete zvučni signal.
Po z i v a n j e p r e ko I n t e r n e t a
Da biste obavili poziv preko Interneta morate se povezati na WLAN.
Pogledajte odeljak „Bežični LAN“ na strani 43.
Da biste prikazali primljenu vizitkartu:
Da biste pozvali kontakt pomoću WLAN opcije za pozivanje preko
Interneta:
Da biste sačuvali vizitkartu u direktorijumu:
Izaberite S h o w da biste prikazali primljenu vizitkartu.
Izaberite opciju Sav e . Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da
ste sačuvali vizitkartu.
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“.
Da biste odbacili vizitkartu bez čuvanja:
2. Pronađite željeni broj, a zatim izaberite O p t i o n s .
Izaberite E x i t , a zatim izaberite Ye s da biste potvrdili radnju.
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da ste odbacili vizitkartu.
3. Izaberite I n t er n e t c al l , a zatim izaberite opciju S e l e c t .
4. Aktivirajte WLAN vezu, a zatim izaberite opciju Se le ct .
Speed dialling
Te ks tu a ln e p or u ke
Meni „Contacts“ nudi opciju sastavljanja liste brojeva za brzo
biranje. U listi brojeva za brzo biranje možete sačuvati do osam
brojeva. Da biste pozvali broj, pritisnite i držite jedan od tastera sa
BR O J E V IM A.
Kada izaberete kontakt, možete mu poslati tekstualnu poruku bez
povratka na glavni meni.
Slanje tekstualnih poruka
Taster broj 1 za brzo biranje rezervisan je za govornu poštu.
Da biste poslali tekstualnu poruku:
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“, a zatim izaberite D e t a il s .
2. Pronađite željeni broj, a zatim izaberite O p t i o n s .
3. Označite opciju Sen d me ssage , a zatim izaberite S e l e c t .
4. Dok je poruka izabrana, izaberite S e l e c t .
5. Unesite poruku, a zatim izaberite Sen d .
Viz i t ka r t e
Pomoću funkcije „Business card“ možete da šaljete i primate
informacije o kontaktu, putem tekstualnih poruka, multimedijalni
poruka ili Bluetooth veze. Ova funkcija je dostupna i u memoriji
telefona i na SIM kartici, ali ako koristite SIM karticu, moći ćete
da šaljete samo podrazumevani broj telefon.
Srpski
34
KONTAKTI
Dodavanje brojeva u listu za brzo biranje
Brisanje brojeva za brzo biranje
Da biste dodali broj kontakta u listu za brzo biranje:
Da biste izbrisali broj za brzo biranje pomoću menija za brzo biranje:
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“, a zatim izaberite D e t a il s .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Meni » Contacts » Speed dials .
2. Izaberite željeni taster za brzo biranje, a zatim izaberite O p t i o n s .
2. Pronađite željeni broj, a zatim izaberite O p t i o n s .
3. Označite opciju D e l e t e , a zatim izaberite Se lect .
3. Označite opciju S p e e d d ia l , a zatim izaberite S ele c t .
4. Izaberite opciju Yes da biste potvrdili izbor.
4. Izaberite prvi slobodan taster za brzo biranje ili taster koji želite
da zamenite (pogledajte ispod).
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje brisanje broja za brzo
biranje.
5. Kada označite željeni taster, izaberite opciju A s s i g n .
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje izbor tastera za brzo biranje.
G l a s o vn e o z n a ke
Da biste listi za brzo biranje dodali broj pomoću menija za brzo
biranje:
Vertu telefon ima mogućnost pozivanja kontakta pomoću glasovne
oznake. Glasovne oznake su automatski dodeljene svim kontaktima.
Vertu telefon može da uskladišti do 1500 glasovnih oznaka.
Na ovaj način možete istovremeno dodati podatke o kontaktu i
dodeliti brojčani taster za brzo biranje.
Nemojte koristite previše kratka imena za glasovne oznake.
Koristite duga jedinstvena imena, na primer „Vertu Concierge
Service“.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C o n t a c t s » S p e ed
d ia l s .
2. Izaberite željeni taster za brzo biranje, a zatim izaberite A ss i g n .
Korišćenje glasovnih oznaka
3. Unesite P h o n e n u m b e r : ili izaberite Se arch da biste ga
izabrali u listi kontakata, a zatim pritisnite taster O K .
Da biste obavili glasovni poziv:
1. Pritisnite i zadržite desni taster za b i ran je .
4. Ako želite da kreirate novi kontakt, unesite F i r s t n a m e : .
2. Jasno izgovorite glasovnu oznaku u mikrofon.
5. Unesite L as t n a m e : kontakta.
3. Nakratko će biti prikazana lista mogućih podudaranja u kojoj
možete izabrati pravi kontakt, a ako se kontakt ne nalazi na listi,
izaberite Q u it .
6. Označite opciju S a v e , a zatim izaberite S e l e c t .
Porukom ćete biti obavešteni u kojoj memoriji je sačuvan kontakt,
a naredna poruka će vas obavestiti koji je taster za brzo biranje
dodeljen.
4. Nakon oko 2 sekunde telefon će automatski pozvati broj.
Reprodukcija glasovnih oznaka
Menjanje brojeva za brzo biranje
Da biste reprodukovali glasovnu poruku kontakta:
Ako želite iz kontakta da promenite brojeve za brzo biranje:
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“, a zatim izaberite Det a i ls .
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“, a zatim izaberite D e t a il s .
2. Pronađite željeni broj, a zatim izaberite O p t i o n s .
2. U detaljima kontakta pronađite ime kontakta, a zatim izaberite
Options.
3. Označite opciju S p e e d d ia l , a zatim izaberite S ele c t .
3. Označite opciju P la y v o i c e t a g , a zatim izaberite S el ec t .
4. Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da kontakt već ima opciju
za brzo biranje.
Glasovna oznaka će biti reprodukovana.
5. Izaberite željeni taster za brzo biranje, a zatim izaberite A ss i g n .
Grupe
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje izbor tastera za brzo biranje.
Da biste promenili brojeve za brzo biranje pomoću menija za brzo
biranje:
Kontakte možete dodeljivati grupama. Kada vas pozove član grupe,
na ekranu će se prikazati ime grupe. Možete dodeliti različite zvukove
zvona svakoj grupi radi lakšeg prepoznavanja dolaznih poziva.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C o n t a c t s » S p e ed
d ia l s .
Pr i ka z i v a n j e g r u p a
2. Izaberite željeni broj za brzo biranje, a zatim izaberite O p t i o n s »
Chan ge , pa S e l e c t .
Da biste prikazali grupe:
3. Prikazaće se poruka R e p l a c e e x i s t i n g s p e e d d i a l ?
Izaberite Yes .
Prikazaće se fascikla „Groups“.
Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C o n t a c t s » G ro u p s .
K r e i r an j e g r u p e
4. S e a rch za broj koji želite da dodelite, označite ga i izaberite
Select.
Da biste kreirali grupu kontakata:
5. Odnosno, možete uneti novi P h o ne nu m b e r: pomoću tastera,
a zatim pritisnuti taster OK.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C o n t a ct s » G ro u p s .
2. Izaberite opciju A d d . Ako imate listu postojećih grupa, izaberite
O p t i o n s , a zatim izaberite A d d n ew g ro u p .
6. Unesite potrebne podatke da biste kreirali novi kontakt; unesite
F i r s t n a m e : i La s t nam e : kontakta, kao sve druge potrebne
podatke.
3. Ukucajte ime grupe.
7. Kada izaberete Sav e , broj će biti dodat u listu za brzo biranje.
4. Dodajte sliku i zvuk zvona grupi (ako je zahtevano).
Porukom ćete biti obavešteni u kojoj memoriji je sačuvan kontakt i
koji je taster za brzo biranje dodeljen.
5. Izaberite opciju S a v e .
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je grupa dodata.
Srpski
35
KONTAKTI
D o d a v a n j e ko n t a ka t a g r u p i
Pod eš a v an je z v u ka z v on a g r u p e
Da biste otvorili grupu i dodali joj kontakte:
Sve grupe imaju podrazumevani zvuk zvona. Da biste postavili
različite zvukove zvona za svaku grupu:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C o n t a c t s » G ro u p s .
2. Izaberite željenu grupu, a zatim izaberite Vi ew .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C o n t a ct s » G ro u p s .
3. Izaberite Add da biste prikazali listu kontakata.
2. Izaberite željenu grupu, a zatim izaberite O p t i o n s » G ro u p
4. Pronađite željeno ime, a zatim pritisnite S e l e c t . Ponovite
proceduru za svaki kontakt koji dodajete grupi.
3. Izaberite opciju G ro u p t o n e : .
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je kontakt dodat grupi.
4. Izaberite O p t io n s » C h a n g e t o n e , a zatim izaberite zvuk
zvona iz D e f a u lt / O p e n G a l l e r y / To n e d o w n lo a d s .
U r e đ i v a n j e i me n a g r u p a
5. Izaberite opciju S a v e .
Da biste uredili imena grupa:
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je zvuk zvona grupe izabran.
d e t a il s .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C o n t a c t s » G ro u p s .
Podrazumevani zvuk zvona za grupu pozivalaca jeste zvuk
zvona podešen u meniju „Profiles“.
2. Kada označite ime grupe koju uređujete, izaberiteO p t i o n s .
3. Kada označite stavku G ro u p d e t ai l s , izaberite opciju S e l e c t .
4. Kada označite stavku G ro u p n a me , izaberite opciju Se le ct .
Uređivanje brojeva kontakta
5. Unesite novo ime za grupu, a zatim pritisnite taster O K .
Da biste uredili podatke o broju kontakta:
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je grupa preimenovana.
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“, a zatim izaberite Det a i ls .
B r i s a n j e kon ta ka t a i z g r u p e
2. Izaberite opciju O p t i o n s .
Da biste izbrisali kontakt iz grupe:
3. Izaberite jednu od sledećih funkcija:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C o n t a c t s » G ro u p s .
2. Izaberite željenu grupu, a zatim izaberite Vi ew .
D od a va n je p o d a t ka
3. Među članovima grupe izaberite željeni kontakt, a zatim izaberite
Options.
Izaberite jednu od sledećih funkcija, a zatim izaberite S e l e c t da
biste kontaktu dodali više podataka:
4. Kada označite stavku R e m o v e m e m b e r , izaberite opciju
Select.
5. Izaberite opciju Ye s da biste potvrdili izbor.
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je kontakt uklonjen iz
grupe.
D o d a v a n j e p o d a t a ka o g r u p i ko n t a k t u
Da biste otvorili kontakt i dodali podatke o grupi:
Number
N i ck n a m e
E - m a i l a d d re s s
Po st a l a d d re ss
I n t e r n e t t e le p h o n e
Us e r I D
Web a d d re ss
B ir t h d a y
Company
No t e
J o b t i t le
Im a g e
Fo rm a l na m e
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“, a zatim izaberite D e t a il s .
Gla s o vn i p oz i v
2. Izaberite opciju O p t io n s .
Izaberite S e l e c t da biste pozvali kontakt.
3. Označite opciju A d d t o g ro u p , a zatim izaberite Se lect .
Poz i v an j e p r e ko I n te r n et a
4. Pronađite željenu grupu, a zatim pritisnite S ele c t .
Izaberite S e l e c t da biste pozvali kontakt pomoću funkcije I nt e r n e t
c a l l . Pogledajte „Pozivanje preko Interneta“ na strani 34.
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je kontakt dodat grupi.
B r i s a n j e p o d at a ka o g r u p i i z ko n t a k t a
S la n j e p o r u ke
Da biste izbrisali podatke o grupi iz kontakta:
Izaberite tip poruke, a zatim izaberite opciju Se lect . Više
informacija o slanju poruka potražite u poglavlju „PORUKE“
na strani 21.
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“, a zatim izaberite D e t a il s .
2. Pronađite ime grupe, a zatim izaberite O p t i o n s .
D od a va n je sl ike
3. Označite opciju R e mo v e f ro m g ro u p , a zatim izaberite
Select.
Izaberite S e l e c t da biste otvorili galeriju i izabrali sliku. Pogledajte
„Dodavanje kontakata“ na strani 32.
4. Izaberite opciju Ye s da biste potvrdili izbor.
Uređivanje
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je kontakt uklonjen iz
grupe.
1. Označite opciju E d i t , a zatim izaberite S el ec t .
2. Svakim pritiskom na taster C l e a r izbrisaćete jednu cifru sa leve
strane pokazivača.
3. Unesite novi broj.
4. Pritisnite taster O K da biste sačuvali novi broj.
Srpski
36
KONTAKTI
B r is an je
Poz i v an j e p r e ko I n te r n et a
1. Označite opciju D e le t e , a zatim izaberite S e l e c t .
Izaberite Se le ct da biste pozvali kontakt pomoću funkcije In tern et
c a l l . Pogledajte „Pozivanje preko Interneta“ na strani 34.
2. Izaberite D e l e t e n u m b e r da biste izbrisali broj, a sačuvali
druge podatke o kontaktu, odnosno, izaberite D e le t e c o n t a c t
da biste izbrisali sve podatke o kontaktu, a zatim izaberite
Select.
D od a va n je sl ike
3. Izaberite opciju Ye s da biste potvrdili brisanje.
Izaberite S e l e c t da biste otvorili galeriju i izabrali sliku. Pogledajte
„Dodavanje kontakata“ na strani 32.
Pr i ka z
Uređivanje
Izaberite S el ec t ba biste prikazali broj kontakta.
1. Pritisnite taster C l e a r onoliko puta koliko je potrebno da biste
izbrisali prikazano ime.
Po s t a v l j a n j e ka o p o d r az u m ev a n o
2. Pomoću tastera sa BR O J E V IM A unesite novo ime.
Izaberite opciju S e t a s d e f a u l t . Pojaviće se poruka kojom se
potvrđuje da je broj postavljen kao podrazumevani.
3. Pritisnite taster O K da biste sačuvali novo ime.
Br i sa n je ko n t ak t a
Pr o m e n a t i p a
Ako želite da izbrišete kompletan unos, pritisnite taster Ye s da biste
potvrdili brisanje.
Ova funkcija omogućava da promenite tip broja u G eneral ,
M o b il e , H o m e , O f f i c e ili Fax . Kada izaberete opciju S el ec t ,
pojaviće se poruka kojom se potvrđuje promena.
R e p r o d u ko v a n j e g l a s o v n i h o z n a ka
Ko p i r a n j e b r o j a
Ova opcija omogućava da reprodukujete glasovnu oznaku kontakta.
1. Izaberite opciju Keep origin al ili M o ve o r ig i na l .
S l a n j e v i z i t ka r t e
2. Izaberite opciju S el ec t .
3. Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje kopiranje kontakta.
Izaberite metod prenosa, a zatim izaberite S e l e c t . Više informacija
o slanju vizitkarte potražite u „Vizitkarte“ na strani 34.
S l a n j e v i zi tka r te
D o d a v a n je u g r u p u
Izaberite metod prenosa, a zatim izaberite S e l e c t . Više informacija
o slanju vizitkarte potražite u „Vizitkarte“ na strani 34.
Izaberite jednu od prikazanih grupa, a zatim izaberite Se le ct .
Prikazaće se poruka kojom se potvrđuje da je kontakt dodat u
grupu.
Dodavanje u grupu
Izaberite S el ec t da biste dodali kontakt u grupu. „Dodavanje
kontakata grupi“ na strani 36.
Ko r i š ć en j e b r o j a
Pomoću ove opcije možete napraviti kopiju izabranog broja i
sačuvati je u novom kontaktu.
Izaberite S ave , a zatim pomoću tastera sa BR O J E V I M A unesite
ime novog kontakta.
B r z o b ir a n j e
Izaberite taster za brzo biranje, a zatim izaberite A ss i g n . Pojaviće
se poruka kojom se potvrđuje izbor tastera za brzo biranje.
Uređivanje imena kontakta
Da biste uredili detalje o imenu kontakta:
1. Izaberite ime kontakta na način opisan u odeljku „Pristupanje
kontaktima“, a zatim izaberite D e t a il s .
2. Izaberite ime kontakta, a zatim izaberite O p t io n s .
3. Izaberite jednu od sledećih funkcija:
D o d a v a n j e p o d a t ka
Da biste dodali više detalja o kontaktu, izaberite S e l e c t . Više
informacija potražite u „Dodavanje informacija kontaktu“ na
strani 33.
Glasovni poziv
Izaberite S el ec t da biste pozvali kontakt.
Srpski
37
ISTORIJA POZIVA
5 ISTORIJA POZIVA
Prikaz primalaca poruka
Da biste prikazali podatke o kontaktima kojima su poslate poruke:
Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C a ll h i s t o r y » Ms g.
re c i p i e n t s .
Brisanje listi evidencije
Da biste obrisali informacije iz evidencije Vertu telefona:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C a l l h is t o r y » C l e a r
l o g l is t s .
2. Označite jednu od opcija, a zatim izaberite S el ec t :
Pomoću funkcije „Call History“ možete prikazati informacije o
propuštenim, primljenim i obavljenim pozivima. Takođe, možete
prikazati informacije (količinu podataka / trajanje sesije) o prenosu
paketa podataka i broju poslatih i primljenih poruka (SMS i MMS
poruka).
Ova radnja će biti obavljena bez prethodne potvrde. Kada
obrišete liste evidencije, obrisani podaci se ne mogu povratiti.
A ll c al l li s t s – uklanja sve podatke iz evidencije Vertu telefona
M is s e d c al l s – uklanja sve podatke iz evidencije propuštenih
Istorija poziva
poziva
R e c e i v e d c al l s – uklanja sve podatke iz evidencije primljenih
U istoriji poziva čuvaju se podaci o propuštenim, primljenim i biranim
pozivima. Kada se lista napuni, najstariji pozivi biće zamenjeni
najnovijim pozivima.
poziva
D i a l l e d n u m b e r s – uklanja sve podatke iz evidencije biranih
brojeva
Da biste omogućili čuvanje informacija o primljenim i propuštenim
pozivima u istoriji poziva, dobavljač usluga mora da omogući i
podržava funkciju identifikacije poziva. Ako je broj pozivaoca
nedostupan, na primer, ako pozivalac sakrije svoj broj, odnosno
ako mreža ne prenosi broj telefona, na listi će biti prikazano No
number.
M es s a g e rec i p i e n t s – uklanja podatke iz evidencije
primalaca poruka
Prikaz trajanja poziva
Da biste prikazali podatke o trajanju obavljenih i primljenih poziva na
Vertu telefonu:
U istoriji poziva mogu se čuvati informacije o pozivima koje ostvarite
svojim Vertu telefonom. Ako ne postoji signal ili ako je blokirana
opcija obavljanja poziva, dolazni pozivi neće biti uskladišteni.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C a l l h is t o r y » Vo i c e
c a ll d u r a t .
2. Biće prikazane sledeće informacije:
Prikaz istorije poziva
L a st c a ll – prikazuje vreme trajanja poslednjeg poziva
Da biste prikazali informacije o nedavnim pozivima:
R e c e i v e d c al l s – prikazuje ukupno vreme trajanja svih
primljenih poziva
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C a l l h i s t o r y » A l l c a ll s .
D i al le d c a l ls – prikazuje ukupno vreme trajanja svih odlaznih
2. Pozivi će biti prikazani u hronološkom rasporedu.
poziva
A ll c al ls – prikazuje ukupno vreme trajanja svih poziva
Prikaz propuštenih poziva
obavljenih na Vertu telefonu
3. Cl ea r ti m ers – za ovu funkciju je neophodan bezbednosni
kôd. Pogledajte odeljak „BEZBEDNOST“ na strani 18.
Da biste prikazali podatke o propuštenim pozivima:
Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C a l l h is t o r y » M is s e d
c a ll s .
Prikaz primljenih pozivanje
Da biste prikazali podatke o primljenim pozivima:
Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C a l l h is t o r y » R ec ei ved
c a ll s .
Prikaz biranih brojeva
Da biste prikazali podatke o biranim brojevima:
Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C a l l h is t o r y » D i al le d
n u m b e rs .
Srpski
38
ISTORIJA POZIVA
Prikaz brojača paketa podataka
3. C l e a r a ll c o u n t e r s – za ovu funkciju je neophodan
bezbednosni kôd. Pogledajte odeljak „BEZBEDNOST“
na strani 18.
GPRS (General packet radio service) predstavlja mrežnu uslugu
pomoću koje mobilni telefoni mogu slati i primati podatke preko
mreže koja se zasniva na Internet protokolu (IP). Više informacija
potražite u odeljku „Podešavanje veze za prenos paketa podataka“
na strani 44.
Prikaz evidencije sinhronizacije
Evidencija sinhronizacije daje statistički prikaz podataka koje ste
poslali ili primili za vreme sinhronizacije Vertu telefona.
Da biste prikazali približne informacije o poslatim i primljenim
podacima putem usluge GPRS:
Da biste prikazali evidenciju sinhronizacije, iz stanja pripravnosti
izaberite Me ni » C a ll h i st o r y » S y n c l o g .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C a l l h i s t o r y » Da t a
counter.
Prikaz trajanja Internet poziva
2. Biće prikazane sledeće informacije:
S e n t in l a st s e s s i o n – predstavlja količinu podataka u
bajtovima, poslatih tokom poslednjeg prenosa podataka
Da biste prikazali podatke o trajanju obavljenih i primljenih Internet
poziva na Vertu telefonu:
Rec e ive d in la s t se ss . – predstavlja količinu podataka u
bajtovima, primljenih tokom poslednjeg prenosa podataka
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C a l l h i s t o r y » Inte rne t
c a ll d u r.
A l l se n t d at a – predstavlja ukupnu količinu podataka u
2. Biće prikazane sledeće informacije:
bajtovima, poslatih tokom svih prenosa
A l l re c e iv e d d at a – predstavlja ukupnu količinu podataka
L a st c al l – prikazuje dužinu trajanja poslednjeg Internet poziva
u bajtovima, primljenih tokom svih prenosa
R e c e i v e d c al l s – prikazuje ukupno vreme trajanja svih
primljenih Internet poziva
3. C le ar c o u n t e r s – resetuje sve brojače. Za ovu funkciju je
neophodan bezbednosni kôd. Pogledajte odeljak
„BEZBEDNOST“ na strani 18.
D i al le d c a l ls – prikazuje ukupno vreme trajanja svih odlaznih
Internet poziva
A ll c a ll s – prikazuje ukupno vreme trajanja svih Internet poziva
Prikaz tajmera za podatke
obavljenih na Vertu telefonu
C le a r t im e r s resetuje evidenciju Internet poziva. Za ovu funkciju je
Da biste prikazali približne informacije o trajanju sesija preko usluge
GPRS:
neophodan bezbednosni kôd. Pogledajte odeljak „BEZBEDNOST“
na strani 18.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C a l l h i s t o r y » Data
timer.
2. Biće prikazane sledeće informacije:
D u r a t io n o f la s t se ss . – prikazuje dužinu trajanja poslednje
sesije
D u r a t io n o f a l l se ss . – prikazuje ukupnu dužinu trajanja svih
sesija
3. C le ar t im e r s – resetuje sve tajmere. Za ovu funkciju je
neophodan bezbednosni kôd. Pogledajte odeljak
„BEZBEDNOST“ na strani 18.
Prikaz evidencije poruka
Da biste prikazali podatke o poslatim i primljenim porukama na Vertu
telefonu:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C a l l h i s t o r y »
Me ss a g e l o g .
2. Biće prikazane sledeće informacije:
S e n t t e x t m e s s a g e s – prikazuje broj poslatih tekstualnih
poruka i delova poruka
S e n t M M S m s g s . – prikazuje broj poslatih multimedijalnih
poruka
S e n t e - m a i l s – prikazuje broj poslatih e-poruka
R e c e ive d t e x t m s g s. – prikazuje broj primljenih tekstualnih
poruka i delova poruka
Rec e ive d M M S m s g s . – prikazuje broj primljenih
multimedijalnih poruka
D o w n l o ad e d e -m a il s – prikazuje broj poruka preuzetih u
fasciklu „My mailbox“
Srpski
39
PODEŠAVANJA
6 PODEŠAVANJA
Pos ta v ke d a tu m a i v r e m e n a
Ova opcija je dostupna samo kada je izabrana opcija jednog
podešenog sata ili kada je funkcija preciznog vremena nedostupna.
Da biste podesili vreme i datum:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » D at e and
time » Date & time settings.
2. Pomoću tastera sa BR O J E V IM A podesite D at e : i Ti m e: ,
a zatim izaberite S a v e da biste sačuvali postavke.
Fo r m a t d a tu ma i v r e m e n a
Pomoću ove opcije možete izabrati kako će sat biti prikazan i fino
podesiti opcije datuma i vremena.
Iz menija „Settings” možete upravljati osnovnim funkcijama Vertu
telefona. Pomoću ove funkcije možete definisati personalizovane
teme, podesiti ekran, podesiti vreme i datum, podesiti lične prečice,
konfigurisati željene opcije za vezu, izmeniti postavke za pozivanje i
telefon, podesiti bezbednosne funkcije i vratiti fabrička podešavanja.
Datum
Pomoću opcije D a t e a n d t i m e f o r m a t » D a t e možete odrediti
da li će datum biti prikazan na ekranu, kao i koji će format biti izabran
za digitalni prikaz.
Više informacija o bezbednosnim postavkama potražite u odeljku
„BEZBEDNOST“ na strani 18.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » D at e and
t i m e » D a t e a n d t i m e f o r m a t » Da te .
Datum i vreme
2. Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim izaberite Se lect da
biste prilagodili postavke datuma:
Pomoću funkcije datuma i vremena možete:
>
omogućiti ili onemogućiti funkciju preciznog vremena
>
podesiti vreme i datum
>
podesiti kućnu i alternativnu lokaciju
>
podesiti opcija prikaza za sat i izabrani analogni ili digitalni sat
D a t e o n s t a n d b y s c r. – omogućava da prikažite ili sakrijte
datum na ekranu u stanju pripravnosti
D a t e f o r m a t – postavlja način prikaza datuma
Date se parator – definiše korišćenje razmaka, tačaka ili kosih
crta.
Vreme
Izaberite D a t e a n d t i m e f o r m a t » Ti m e da biste izabrali prikaz
sata i format vremena za digitalni sat.
Kada je funkcija preciznog vremena omogućena, vreme,
datum i alternativna lokacija će automatski biti podešeni,
nakon čega će ove opcije postati nedostupne.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » D at e and
t i m e » D a t e a n d t i m e f o r m a t » Ti m e .
2. Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim izaberite Se lect ba
biste prilagodili postavke vremena:
U p r a vl j a n j e v r em e n o m
Pomoću ove opcije možete aktivirati funkciju preciznog vremena.
Funkcija preciznog vremena održava vreme i datum na telefonu
tačnim na osnovu signala iz telefonske mreže.
C l o ck omogućava izbor opcija D i g it a l , A n a lo g u e ili Hi de
c l o ck
Da biste izabrali režim sata:
vremena
Tim e f o rm a t postavlja 24-časovni ili 12-časovni format
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » D at e a n d
t i me » Ti m e m a n a g e m e n t » C lo ck m o d e .
2. Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim izaberite S e l e c t da
biste potvrdili izbor opcije:
Precizno vreme
Jedan podešeni sat
Kada je izabrana opcija jednog podešenog sata, aktivira se
ručno vreme.
3. Pređite na H o m e l o c a t i o n , a zatim izaberite C o n t i n e n t i
Country.
Srpski
40
PODEŠAVANJA
Profili
R ing ing t o n e: – omogućava izbor zvuka zvona za dolazne
Pomoću profila možete jednostavno kontrolisati najčešće grupe
podešavanja, na primer, zvučne signale i vibraciju. Ako aktivirate
neki drugi profil, promeniće se sva podešavanja.
Ringing volume: postavlja jačinu zvuka zvona (pomoću tastera + i -)
pozive
I n c o m in g c a ll v i d e o : – bira video zapis koji će biti prikazan
za dolazne poziv
Profili određuju rad Vertu telefona kada prima pozive ili poruke,
zvučne signale prilikom korišćenja tastera S A brojevima i još mnogo
toga.
Vi b r a t i n g a le r t : – uključuje ili isključuje vibraciju pomoću
opcija O n i O f f
Ak t iv ir an je p r o f il a
E - m a i l a l e rt t o n e : – bira zvučni signal za primljene e-poruke
M es s a g e a l e r t t o n e : – bira zvučni signal za primljene poruke
I M alert tone: – bira zvučni signal za primljene instant poruke
U bilo kom trenutku, možete izabrati profil koji je najpodesniji za
korišćenje u trenutnom okruženju.
Key p a d t o n e s : – postavlja jačinu zvuka tastature (pomoću
tastera + i -)
Vremenski ograničene profile možete koristiti da ne biste
nepotrebno propustili pozive. Na primer, ako prisustvujete događaju
koji zahteva da Vertu telefon postavljen na režim S i l e n t pre početka
događaja, ali ste zaboravili da ga vratite u režim G e n e r a l dugo
nakon događaja. Za to vreme možete propustiti pozive zbog toga
što je zvuk zvona isključen. Profil F l i g h t se ne može vremenski
ograničiti.
E n d o f l i st t o n e : – podešava da li će se kada dođete do kraja
liste oglasiti zvučni signal pomoću opcije O n ili O f f
Othe r tone s: – postavlja zvučne signale, na primer, za
povezivanje sa dodatnom opremom
A p p li c at i o n t o n e s: – podešava da li će se uključiti zvučni
signali za aplikacije pomoću opcija O n ili O f f
A le r t f o r : – definiše zvučni signal za grupu pozivalaca koji će
se oglasiti kada odgovorite na poziv nekog od članova te grupe.
Pomoću vremenski ograničenih profila, možete izabrati dužinu
trajanja profila do 24 časa. Kada vremensko ograničenje profila
istekne, Vertu telefon se automatski vraća na prvobitni profil.
Ako primite poziv od nekoga ko ne pripada određenoj grupi
pozivalaca, na ekranu će se prikazati obaveštenje, ali se Vertu
telefon neće oglasiti. Više informacija potražite u odeljku
„Grupe“ na strani 35.
Da biste promenili aktivni profil iz stanja pripravnosti:
1. Pritisnite kratko taster za uključivanje/isključivanje.
2. Izaberite željeni profil, a zatim izaberite opciju S e l e c t .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » P ro f il e s .
P ro f i l e n a m e : – omogućava preimenovanje izabranog profila
(svi unapred postavljeni profili se mogu preimenovati osim
Ge neral ). Pomoću tastera sa B R O J E V IM A unesite novo
ime.
2. Izaberite željeni profil, a zatim izaberite opciju S e l e c t .
Kada unesete izmene, izaberite opciju S a v e .
Da biste promenili trenutni profil preko menija:
3. Kada označite stavku A c t i v a t e , izaberite opciju Se le ct .
Da biste odredili vremensko ograničenje za izabrani profil:
Teme
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » P ro f il e s .
2. Izaberite željeni profil, a zatim izaberite opciju S e l e c t .
Pomoću tema se određuje slika koja će se koristiti kao pozadina za
sve menije Vertu telefona.
3. Označite opciju Ti m ed , a zatim izaberite Se lect .
Da biste izabrali temu:
4. Pomoću tastera sa B RO J E VI M A ili navigacionog tastera
unesite vreme završetka novog profila, a zatim izaberite opciju
OK.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » Th e m e s .
Pe r s o n a l i z o v a n j e p r o f i l a
3. Prilikom biranja tema izaberite O p t io n s da biste prikazali
sledeće opcije:
2. Izaberite željenu temu, a zatim izaberite opciju A p p l y .
Podrazumevane profile možete prilagoditi svojim potrebama i željama.
U profilu bez zvuka može promeniti samo postavku vibracije.
D e t ai l s – prikazuje ime, veličinu datoteke i datum kreiranja
Da biste personalizovali standardni profil:
ekranu
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » P ro f il e s .
S o r t – omogućava izbor rasporeda prikaza datoteka i fascikli
(po imenu, datumu, formatu ili veličini)
Ty p e o f v i e w – definiše način prikaza fascikli i datoteka na
2. Izaberite profil koji želite da prilagodite, a zatim izaberite opciju
Select.
Tonovi
3. Označite opciju Per so n al is e , a zatim izaberite Se le ct .
4. Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim izaberite S e l e c t ba
biste prilagodili profil:
Pomoću podešavanja za tonove možete personalizovati
podešavanja zvučnih signala aktivnog profila na Vertu telefonu.
I n c o m i n g c al l a l e r t : – bira na koji ćete način biti obavešteni
Da biste personalizovali podešavanje zvučnih signala:
o dolaznom pozivu. Ponuđene su sledeće opcije:
R ing ing – reprodukuje zvuk zvona
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » To nes .
A sc e nd in g – postepeno pojačava zvuk zvona sve dok ne
odgovorite na poziv
2. Izaberite vrstu zvučnog signala koji želite da promenite, a zatim
izaberite opciju Chan ge .
R ing o nc e – reprodukuje jedan ciklus zvuka zvona
3. Izaberite zvuk zvona sa liste.
B e e p o n c e – reprodukuje jedan kratak zvučni signal
O f f – isključuje zvuk zvona za dolazne pozive
Srpski
41
PODEŠAVANJA
Ekran
Levi taster za biranje
Da biste levom tasteru S E LE CT I O N dodelili funkciju:
Možete primiti mrežne informacije i podesiti opcije ekrana.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » M y
s h o r t c u t s » Lef t s e l e c t i o n ke y .
Režim početnog ekrana
Postoje dve opcije za početni ekran, klasični i usluge. Na klasičnom
ekranu prikazan je standardni sat za Signature telefone, dok na
početnom ekranu usluge možete jednostavno pristupiti uslugama
Vertu.Me i City Brief.
2. Izaberite željenu funkciju, a zatim izaberite opciju S e l e c t .
Da biste personalizovali izgled ekrana Vertu telefona:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » M y
s h o r t c u t s » Ri g h t s ele c t io n key .
D es n i ta s te r za bi r a n je
Da biste desnom tasteru S E L E CT I O N dodelili funkciju:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » D is p l ay .
2. Izaberite željenu funkciju, a zatim izaberite opciju S e l e c t .
2. Označite neku od sledećih opcija, a zatim izaberite S e l e c t :
H o m e s c ree n sadrži dve opcije, S erv ic es i C la s si c .
Ta s t e r i z a n a v i g a c i j u
S e r v i c e s režim omogućava brz pristup sa početnog ekrana
Kada je pokrenut čarobnjak za podešavanje tokom početnog
podešavanja telefona, čim prihvatite uslove i odredbe, levi taster
za N AV I G AC IJ U se automatski konfiguriše za pristup City Brief
e-pošti, dok se desni taster za N AV I G AC IJ U konfiguriše za
pristup Vertu.Me nalogu.
uslugama City Brief i Vertu.Me pomoću levog i desnog tastera za
N A V I G A C IJ U .
C la s s ic režim omogućava pristup funkciji za razmenu
tekstualnih poruka i (podrazumevano) funkciji Bluetooth pomoću
levog i desnog T AS T E RA Z A navigaciju.
S e r v i c e s režim je dostupan samo kada je telefon registrovan.
Da biste dodelili funkcije različitim pravcima na navigaciono m
tasteru:
G l o w i n g e a r p i e c e – kontroliše da li će biti aktiviran svetlosni
indikator u slušalici (O n ) kada je telefon u režimu mirovanja:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » M y
shortcuts » Navigation key.
Kada je telefon u stanju mirovanja, svetlosni indikator na
slušalici sporo treperi.
2. Možete promeniti funkcije tastera nagore, nadole, nalevo i nadesno.
Ako je telefon u stanju mirovanja, a imate propušten poziv ili
ste primili poruku, svetlosni indikator na slušalici brzo treperi.
4. Izaberite željenu prečicu sa liste, a zatim izaberite opciju S e l e c t .
3. Izaberite opciju Chan ge .
Kada je režim S ervi c es izabran kao opcija za početni ekran,
levi i desni taster za N AV I G A C I J U su unapred dodeljeni i ne
mogu se promeniti.
Kada je telefon u režimu mirovanja i kada se puni, svetlosni
indikator na slušalici će svetleti konstantno.
Wal l p ap e r – omogućava dodavanje slike za pozadinu kada se
telefon nalazi u režimu mirovanja
Mogućnost povezivanja
S t a n d b y f o n t c o l o u r – dozvoljava promenu boje fonta za
prikaz datuma i vremena kada se telefon nalazi u režimu
mirovanja. Ova opcija će biti prikazana samo kada izaberete
H i d e c l o ck . Pogledajte odeljak „Format datuma i vremena“
na strani 40.
Vertu telefon možete povezati sa kompatibilnim uređajem pomoću
bežičnog LAN-a, Bluetooth bežične tehnologije ili USB data kabla
(CA-101V). Možete definisati i postavke za GPRS pozivnu vezu.
Fo n t si z e – dozvoljava izbor veličine fonta za prikaz poruka,
B l u e to o th b e ži č n a te h n ol og i j a
kontakata i sadržaja Web lokacija
Vertu telefon je kompatibilan sa specifikacijom Bluetooth 2.0.
Možete koristiti Bluetooth komplet za automobil, prenositi podatke i
koristiti Vertu telefon kao modem.
C e l l i n f o d i s p la y – prikazuje lokalni pozivni broj u režimu
mirovanja
N o t i f i c at i o n d e t a i l s – dozvoljava da prikažete ili sakrijete
Informacije o kompatibilnosti sa Bluetooth upravljačkim
programom potražite u pomoći za programski paket Vertu
PC Suite.
detalje, kao što su informacije o kontaktu iz obaveštenja o
propuštenom pozivu i primljenim porukama
Moje prečice
Da biste omogućili rad sa drugim uređajima koji podržavaju
Bluetooth tehnologiju, koristite odobrenu Vertu dodatnu opremu
za ovaj model. Proverite sa proizvođačima tih uređaja da li su
kompatibilni sa ovim telefonom.
Pomoću ličnih prečica možete iz stanja mirovanja na brz i
jednostavan način pristupiti funkcijama koje najčešće koristite.
U nekim oblastima korišćenje Bluetooth tehnologije može biti
ograničeno. Informacije o eventualnim ograničenjima potražite od
lokalnih službi ili dobavljača usluga.
Ako je levi taster S E L E CT I O N postavljen na opciju G o t o ,
izaberite G o t o » O p t i o n s , a zatim pomoću ponuđenih opcija
personalizujte svoj meni G o t o :
Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju ili dozvoljavanje da te
funkcije rade u pozadini prilikom korišćenja drugih funkcija uvećava
potrošnju baterije i smanjuje životni vek baterije.
S e l e c t o p t i o n s – da biste dodali ili uklonili funkciju
O rg a n is e – da biste promenili raspored funkcija u listi ličnih
prečica
Pomoću Bluetooth tehnologije telefon možete povezati sa
kompatibilnim Bluetooth uređajem u opsegu do 10 metara (32 stope).
Pošto uređaji koji koriste Bluetooth tehnologiju komuniciraju putem
radio-talasa, Vertu telefon i drugi uređaji ne moraju da budu na
direktnoj liniji vidljivosti, mada prepreke, kao što su zidovi ili neki
drugi elektronski uređaji, mogu prouzrokovati smetnje u vezi.
A u t o s o r t in g o n – dinamički prikazuje opcije menija koje
najčešće koristite na vrhu liste
Funkcija automatskog sortiranja mora biti isključena da biste mogli
da koristite funkcije S e l e c t o p t i o n s i O rg a n i se .
Srpski
42
PODEŠAVANJA
Bluetooth podešavanja
Pronalaženje mreža, čuvanje mreža i povezivanje na mreže
Da biste odredili kako će drugi Bluetooth uređaji prepoznati vaš
Vertu telefon:
Da biste pronašli dostupne WLAN mreže:
Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Se ttin g s » C o n n e c t i v it y »
W LA N » Avai l ab l e W L A Ns .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s »
C o n n e c t ivi t y » B lu et o o t h .
Vertu telefon automatski pronalazi skrivene mreže. Na skrivenu
mrežu se možete povezati samo ako znate SSID.
2. Označite jednu od opcija, a zatim izaberite Se lect :
B lu et o o t h – omogućava uključivanje ili isključivanje Bluetooth
Da biste se povezali na poznatu WLAN mrežu:
veze
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s »
C o n n e c t i v i t y » W L AN » Ava i la b le W L A Ns . Takođe, možete
izabrati G o t o » W L A N .
C o n n e c t a u d i o e n h a n . – omogućava povezivanje telefona sa
dodatnom audio-opremom i željenim uređajem
Pa i re d devi ces – omogućava dodavanje novog Bluetooth
uređaja i prikazivanje liste uređaja sa kojima je telefon već
uparen
2. Izaberite željenu WLAN mrežu, a zatim izaberite C o n n e c t .
3. Ukoliko je neophodno, unesite SSID i/ili lozinku za mrežu.
A c t i v e d e v i c e s – proverava koja je Bluetooth veza trenutno
Telefon će se povezati na WLAN mrežu i bićete upitani da li
želite da sačuvate mrežu da biste je kasnije koristili.
aktivna
M y p h o n e ’ s v i s ib i l it y – omogućava rad telefona u skrivenom
režimu da biste izbegli štetni softver
4. Izaberite opciju Yes ako želite da sačuvate mrežu, a opciju No
ako ne želite da je sačuvate.
M y p h o n e ’ s n a m e – omogućava definisanje imena za Vertu
telefon koje će biti prikazano na mreži
Ako izaberete Yes, WLAN mreža će biti sačuvana u listi
sačuvanih WLAN mreža.
Nemojte uspostavljati Bluetooth vezu sa nepouzdanim
uređajima. U tom slučaju, isključite Bluetooth funkciju.
Ovo neće uticati na druge funkcije Vertu telefona.
Sačuvane mreže
Služi za prikazivanje sačuvanih mreža, definisanje prioriteta za
sačuvane mreže, upravljanje i povezivanje sa sačuvanim mrežama.
Bluetooth bežična veza
Izaberite Me ni » Se ttin g s » Conne c tiv ity » W L AN » S a v e d
Da biste uspostavili Bluetooth bežičnu vezu:
W LA N s .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s »
C o n n e c t ivi t y » B lu et o o t h .
Mreže su navedene prema prioritetu. Mreža najvišeg prioriteta je
prva na listi i sa njom će telefon automatski pokušati da se poveže.
2. Označite opciju Pa i red devi ces , a zatim izaberite S e l e c t .
Da biste se ručno povezali, označite mrežu, a zatim izaberite opciju
Connect.
3. Sa liste dostupnih uređaja izaberite željeni uređaj, odnosno
izaberite opciju A d d n e w d e v i c e , a zatim izaberite S e l e c t .
Vertu telefon će u slučaju potrebe automatski uključiti Bluetooth
uređaj i tražiti dostupne uređaje.
Upravljanje sačuvanim mrežama
Označite mrežu, izaberite O p t io n s , a zatim izaberite neku od
sledećih opcija:
4. Izaberite uređaj sa kojim želite da povežete telefon, a zatim
izaberite opciju A d d .
D i sc o n n e c t – da biste podesili automatsko ili ručno
povezivanje na mrežu kada postane dostupna.
5. Unesite pristupni kôd, a zatim izaberite opciju O K .
Poruka se pojavljuje na ekranu nakon uspešnog povezivanja
uređaja, a upareni uređaj se dodaje listi P ai re d d e v i c e s .
R em o ve f ro m l is t – da biste uklonili mrežu iz liste sačuvanih
mreža.
Da biste proverili koja je Bluetooth veza trenutno aktivna, izaberite
A c t i v e d e v i c e s , a zatim izaberite S e l e c t .
O rg a n i se p r io r it y – da biste pomerili sačuvanu mrežu prema
Izaberite O p t i o n s da biste pristupili dostupnim opcijama koje zavise od
statusa uređaja i Bluetooth veze.
Fo rw ard s etti ngs – da biste prosledili podešavanja sačuvane
prioritetu.
mreže. Unesite bezbednosni kôd (predefinisani kôd 12345) i
broj telefona, a zatim izaberite opciju „Send“.
Bežični LAN
A d d n e w n et w o r k – da biste dodali novu mrežu i ručno
podesili njene pristupne podatke
Wireless LAN (WLAN) mreža se podešava pomoću čarobnjaka za
WLAN mrežu kada prvi put uključite Signature telefon. Međutim,
postavke se, prema potrebi, mogu naknadno izmeniti.
Internet veza
Da biste koristili bežični LAN (WLAN), morate dobiti pretplatu za
nelicencirani mobilni pristup od dobavljača usluga. Ispravne
postavke su možda unapred konfigurisane u telefonu. Više
informacija potražite od dobavljača usluga.
Pomoću ove opcije možete izabrati da li ćete biti upitani da koristite
WLAN mrežu, ukoliko je mreža dostupna, odnosno da li ćete da je
koristite automatski.
Izaberite Me ni » Se ttin g s » Conne c tiv ity » W L AN » Inte rne t
connection.
Funkcija WLAN obezbeđuje bežičnu vezu telefona i WLAN mreže.
Kada je telefon povezan na WLAN pristupnu tačku, a vi izađete iz
opsega ove pristupne tačke, funkcija roming će pokušati da
automatski poveže telefon sa drugom pristupnom tačkom koja
pripada istoj mreži. Ako se WLAN veza prekine, telefon se
automatski povezuje na mrežu za mobilne telefone.
Na raspolaganju su opcije A s k fi rs t i Do not a s k .
Srpski
43
PODEŠAVANJA
WLAN search
M i k r o - U S B d a t a ka b l
Kada prebacite na O n , opcija „WLAN search“ će vam omogućiti da
automatski sačuvate mreže kada se nalazite u njihovom opsegu.
Kada izaberete O f f , telefon neće automatski pronalaziti mreže.
Pomoću mikro-USB data kabla možete prenositi podatke sa
telefona na kompatibilni računar ili na štampač koji podržava
standard PictBridge. Mikro-USB data kabl možete koristiti i sa
programskim paketom Vertu PC Suite.
Da biste pokrenuli opciju „WLAN search“:
Da biste promenili USB režim, izaberite opciju M eni » S e t t i n g s »
C o n n e c t i v i t y » U S B d a t a c ab l e .
1. Izaberite M eni » Se tting s » C o n n e c t i v i t y » W L AN » W L AN
s e arch .
Da biste povezali telefon pomoću mikro-USB data kabla:
2. Prema potrebi izaberite O f f ili O n .
1. Povežite data kabl. Na ekranu će se prikazati poruka Se lect
I n t e r n e t te l ef o n i j a
US B mode:
Vertu telefon podržava opciju za glasovne pozive preko Interneta
(net pozive).
2. Izaberite jednu od sledećih opcija:
P C Su it e – da biste pomoću telefona koristili aplikacije na
računaru koji ima instaliran programski paket Vertu PC Suite.
Da biste podesili telefon da obavlja i prima Internet pozive, morate da:
>
>
P ri n t i n g & me d ia – da biste koristili telefon sa PictBridge
– budete povezani na WLAN mrežu.
kompatibilnim štampačem ili povezali telefon sa PC računarom
da biste ga sinhronizovali sa programom Windows Media
Player.
– kreirate VoIP nalog kod nekog VoIP dobavljača usluga
navedenih u čarobnjaku za podešavanje usluge Internet
telefona, na primer, Gizmo. Vaš kontakt takođe mora da ima
kreiran VoIP nalog.
D at a s t o ra g e – da biste povezali telefon sa računarom koji
nema instaliran Vertu softver i da biste koristili telefon kao
skladište podataka.
1. Izaberite M eni » S e t t i n g s » I nt e r n e t t e l e p h o n e »
A c c o u n t s » A d d n e w .C o n n e c t i v it y .
Pake t i p o d a t a ka
Vertu telefon može da koristi GPRS za brzu razmenu podataka.
Pomoću GPRS mreže možete se povezati na Internet za mobilne
telefone i brže preuzimati podatke bez uspostavljanja pozivne veze.
GPRS veza se može koristiti da biste poboljšali razmenu MMS
poruka, pregledanje Weba, e-poruke i pozivnu vezu za PC. GPRS je
uobičajena stalno uključena funkcija i biće vam naplaćen samo
prenos podataka.
Otvoriće se čarobnjak za podešavanje Internet telefona.
2. Izaberite opciju C o n n e c t .
3. Izaberite WLAN mrežu na koju ste povezani.
4. Izaberite VoIP dobavljača usluga.
5. Unesite korisničko ime i lozinku za ovu uslugu.
6. Izaberite opciju S u b m it .
Poboljšani GPRS (EGPRS), poznat i kao EDGE (sistem ubrzanog
prenosa podataka za GSM), sličan je GPRS vezi, ali je protok
podataka mnogo brži. Za više informacija o podržanim vezama za
razmenu podataka i tarifiranju usluga obratite se dobavljaču usluga.
Sada možete obavljati pozive pomoću funkcije Internet telefona.
Da biste obavili poziv pomoću funkcije Internet telefona:
1. Izaberite M eni » C o n t a c t s » Na m es .
2. Izaberite kontakt koji želite da pozovete.
Kada izaberete GPRS kao nosioca podataka, telefon će automatski
koristiti EGPRS (EDGE) umesto GPRS-a ukoliko je ta usluga
dostupna na mreži.
3. Izaberite O p t i o n s » In tern et c all .
Vertu telefon pokušava da uputi poziv hitnoj službi
Veza za prenos paketa podataka
prvenstveno putem ćelijskih mreža. Ako nije moguće
ostvariti poziv hitnoj službi putem ćelijske mreže,
uređaj će pokušati da ostvari poziv preko mrežnog
operatera. Zbog pouzdanosti ovih telefonija za
pozivanje hitne službe prvenstveno koristite ćelijske
mreže ako je to moguće. Ako postoji pokrivenost ove
mreže, pre pozivanja hitne službe proverite da li je
telefon uključen i spreman za obavljanje poziva.
Mogućnost za pozivanje hitnih brojeva pomoću
Internet telefonije zavisi od dostupnosti WLAN
mreže i mrežnog operatera. Da biste proverili
mogućnosti ostvarivanja hitnih poziva za Internet
telefoniju, obratite se dobavljaču usluga.
Da biste odredili kada je GPRS veza uspostavljena:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s »
C o n n e c t i v i t y » Pa ck et da t a » P a cke t d a t a c o n n .
2. Označite neku od opcija, a zatim izaberite Se le ct :
Wh en n eeded – registruje i uspostavlja (E)GPRS vezu ako
aplikacija koja koristi (E)GPRS vezu to zahteva i zatvara vezu
kada aplikacija završi operaciju
A lw ay s o n l i n e – podešava Vertu telefon da se automatski
registruje na (E)GPRS mrežu po uključivanju telefona. Pojaviće
se ikona
koja označava da je GPRS ili EGPRS usluga
dostupna.
Ako primite poziv ili tekstualnu poruku ili kada obavljate poziv
dok ste na GPRS ili EGPRS vezi, pojaviće se ikona
koja
označava da je GPRS ili EGPRS veza zaustavljena.
Podešavanje veze za prenos paketa podataka
Vertu telefon možete povezati sa kompatibilnim PC računarom
pomoću bežične Bluetooth tehnologije ili USB data kabla. Ovo
omogućava da koristite Vertu telefon kao modem da biste omogućili
(E)GPRS vezu sa računara.
Srpski
44
PODEŠAVANJA
Da biste podesili (E)GPRS veze sa računara:
2. Izaberite odgovarajuću stavku na listi partnera (koja nije S e r v e r
s y n c ili P C s y n ch ro n is a t io n ), a zatim izaberite S e l e c t .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s »
U zavisnosti od postavki, izabrani podatak će biti kopiran ili
sinhronizovan. Drugi uređaji takođe moraju biti aktivirani za primanje
podataka.
C o n n e c t ivi t y » P a ck e t d at a » P a cke t d a t a s e t t i n g s »
Active access point.
2. Izaberite željenu pristupnu tačku, a zatim izaberite A c tiv ate .
3. Označite opciju E d it a c t iv e a c c e s s p t . , a zatim izaberite
Select.
Vertu.Me sinhronizacija
Da biste omogućili sinhronizaciju svojih e-poruka, stavki kalendara i
kontakta iz Vertu.Me naloga e-pošte na Signature telefonu sa
Vertu.Me poštanskim sandučetom na serveru, podrazumevani
server mora biti podešen na Vertu.me na sledeći način:
4. Kada označite stavku Al ia s fo r ac c e ss p o int , izaberite opciju
Select.
5. Pomoću tastera sa B RO J E VI M A unesite nadimak za aktivnu
pristupnu tačku, a zatim izaberite O K .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s »
C o n n e c t i v i t y » D at a t ra n s f e r » S e r v e r s y n c .
Pomoću aplikacije One Touch Access iz programskog paketa
Vertu PC Suite možete podesiti (E)GPRS postavke za
pozivnu vezu (ime pristupne tačke).
2. Izaberite O p t io n s » E d it » S y n c s e t t i n g s » C o n f i g u r a t io n
i Se lect Vertu Me.
Pr e n o s p o d a t a ka
Nakon podešavanja, PIM podaci (kalendar i kontakti) mogu da se
sinhronizuju na sledeći način:
Sinhronizujte kalendar, podatke o kontaktima i beleške sa drugim
kompatibilnim uređajima, na primer, kompatibilnim računarom ili
udaljenim Internet serverom (mrežna usluga).
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s »
C o n n e c t i v i t y » D at a t ra n s f e r » S e r v e r s y n c .
Kada koristite telefon bez SIM kartice moguća je razmena podataka
sa kompatibilnim računarom ili drugim kompatibilnim uređajem. Kada
koristite telefon bez SIM kartice, neke od prikazanih funkcija će biti
zatamnjene u meniju i nećete moći da ih koristite. Sinhronizacija sa
udaljenim Internet serverom nije moguća bez SIM kartice.
2. Telefon je sada omogućen za automatsku sinhronizaciju.
Sinhronizacija sa kompatibilnim računarom
Da biste sinhronizovali podatke iz kalendara, beleški i kontakta sa
računarom, morate instalirati softver iz programskog paketa Vertu
PC Suite na kompatibilni računar. Pomoću bežične Bluetooth
tehnologije ili USB data kabla za sinhronizaciju započnite
sinhronizaciju sa računara.
Putem servera možete sinhronizovati svoje Vertu.Me e-poruke,
kontakte i stavke kalendara.
Lista partnera
Sinhronizacija sa servera
Da biste kopirali ili sinhronizovali podatke iz Vertu telefona, ime
uređaja i postavke moraju biti u listi partnera u kontaktima za prenos.
Ako primate podatke sa drugog uređaja, partner će automatski biti
dodat na listu, korišćenjem podataka o kontaktima sa drugog uređaja.
Server sync i PC synchronisation su originalne stavke na listi.
Da biste koristili udaljeni Internet server, morate se pretplatiti za
uslugu sinhronizacije, na primer, Vertu Fortress (pogledajte odeljak
„Vertu Fortress“ na strani 63). Više informacija i potrebne postavke
za ovu uslugu, potražite od dobavljaču usluga. Ove postavke
možete primiti u obliku konfiguracione poruke.
Da biste dodali novog partnera na listu (na primer, novi uređaj):
Ako na udaljenom Internet serveru imate sačuvane podatke, da biste
sinhronizovali Vertu telefon, započnite sinhronizaciju sa telefona:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s »
C o n n e c t ivi t y » D a t a t r ans f e r » O p t i o n s » A d d t r a n s f e r
contact » Phone copy » Data to be copied.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s »
C o n n e c t i v i t y » D at a t ra n s f e r » S e r v e r s y n c .
2. Označite željene postavke prema tipu prenosa.
2. U zavisnosti od postavki izaberite In iti a li s in g
s y n - ch ro n i s a t i o n ili I n i t ia l is i n g c o p y .
Da biste uredili kopije i sinhronizovali podešavanja:
1. Izaberite odgovarajuću stavku u listi partnera, a zatim izaberite
O p t i o n s » E d it .
Kada prvi put sinhronizujete telefon ili nakon prekinute sinhronizacije,
može biti potrebno i do 30 minuta da se ona završi, ako su kontakti
ili kalendar puni.
2. Izmenite postavke prema tipu prenosa.
Da biste izbrisali partnera sa liste:
Podešavanje poziva
1. Izaberite odgovarajuću stavku u listi partnera, a zatim izaberite
O p t i o n s » D e le t e .
Možete personalizovati način na koji Vertu telefon radi tokom poziva
korišćenjem postavki poziva.
2. Potvrdite poruku D e l e t e t r a n s f e r c o n t a c t ? % U .
Ne možete izbrisati sinhronizaciju servera ili sinhronizaciju
računara.
Pod eš a v an je t ip a p oz i v a
Prenos podataka između telefona i kompatibilnih uređaja
Ova opcija omogućava da podesite tip poziva koji želite da koristite
kada obavljate poziv:
Bežična Bluetooth tehnologija se može koristiti za sinhronizaciju.
Drugi uređaj mora da bude u režimu mirovanja.
Iz stanja pripravnosti izaberite Men i » S ettin g s » C a l l » C a ll t y p e
se ttin g , a zatim izaberite neku opciju.
Da biste započeli prenos podataka:
I n t e rn e t c al l o n ly – obavljanje poziva isključivo pomoću
opcije Internet telefona
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s »
C o n n e c t ivi t y » D a t a t r ans f e r .
P re f e r i n t e r n e t c al l – uvek pokušava da prvo obavi poziv
pomoću opcije internet telefona
Srpski
45
PODEŠAVANJA
Au t o ma t i c r e d i a l
Vo i c e c al l o n l y – obavljanje poziva isključivo preko
standardne govorne mreže
Povremeno može doći do preopterećenja mreže ili pozvani broj
može biti zauzet, pa možda nećete moći da obavite poziv. Kada
se aktivira opcija za automatsko ponovno biranje, Vertu telefon će
ponovo birati broj do 10 puta i obavestiće vas kada mreža bude
dostupna.
Pre f er voice c a ll – uvek pokušava da prvo obavi poziv
pomoću standardne govorne mreže
Pr e u s m e r av a n j e p o z i v a
Funkcija za preusmeravanje poziva preusmerava vaše dolazne
pozive na druge brojeve, na primer, na broj govorne pošte.
Da biste promenili postavke za automatsko ponovno biranje:
Kada je poziv preusmeren Vertu telefon neće pružiti nikakvo
obaveštenje o dolaznom pozivu. Mrežni operater upravlja funkcijom
preusmeravanja poziva i ova funkcija ne zavisi od modela telefona.
Funkcija za preusmeravanje poziva će ostati aktivna i kada se SIM
kartica ne nalazi u telefonu.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » C a ll »
A u t o m a t i c red i a l .
Da biste menjali postavke za preusmeravanje poziva:
Voi ce c la r it y
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » C a l l » C a ll
div ert .
Ova funkcija poboljšava jasnoću glasa, naročito u bučnom okruženju.
2. Da biste omogućili automatsko ponovno biranje izaberite
opciju O n ili izaberite O f f da biste ga onemogućili, a zatim
izaberiteS e l e c t .
Da biste promenili podešavanja jasnoće glasa:
2. Izaberite jednu od opcija za preusmeravanje poziva:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » Se ttin g s » C a ll » Vo i c e
clarity.
Al l vo ic e c a ll s – prosleđuje sve pozive određenom broju
I f b u s y – prosleđuje sve pozive dok je poziv u toku
2. Izaberite opciju A c t i v e da biste omogućili jasnoću glasa ili
opciju I n a c t i v e da biste je onemogućili, a zatim izaberite opciju
Se le ct .
I f n o t a n s w e re d – prosleđuje sve pozive na drugi broj kada
nema odgovora. Takođe možete podesiti odlaganje pre
prosleđivanja
Speed dialling
I f o u t o f rea ch – prosleđuje sve pozive kada je Vertu telefon
isključen ili kada je van dometa
I f n o t a v ai l ab l e – prosleđuje sve pozive kada nema odgovora,
Funkcija za brzo biranje pritiskom na taster omogućava da brzo
pozovete broj tako što pritisnete i držite taster.
kada je Vertu telefon zauzet ili isključen ili kada se nalazi van
dometa. Takođe možete podesiti odlaganje pre prosleđivanja
Da biste aktivirali funkciju za brzo biranje:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » C a ll »
S p e ed d i a l li n g .
A l l f ax c al l s – preusmeravanje svih faks poziva na broj faksa
A l l d at a c a ll s – preusmeravanje svih data poziva u data
2. Izaberite O n da omogućite ili O f f da onemogućite funkciju
za brzo biranje, a zatim izaberite S e l e c t .
poštansko sanduče
3. Izaberite opciju S el ec t .
Da biste promenili postavke za brzo biranje za svoje kontakte,
pogledajte odeljak „Speed dialling“ na strani 34.
A c t i v a t e podešava preusmeravanje poziva. Pomoću tastera
sa BR O J E V IM A unesite broj za preusmeravanje ili izaberite
kontakt, a zatim pritisnite taster O K
C a l l w a i ti n g
C a n c e l – prekida preusmeravanje poziva
Opcija poziv na čekanju vas obaveštava o dolazećem pozivu za
vreme trajanja drugog poziva. Možete da prihvatite, odbacite ili da
zanemarite dolazeći poziv. Za više informacija obratite se dobavljaču
usluga.
Check s t at us – prikazuje trenutni status preusmeravanja.
Prikazaće se indikator trajanja i obaveštenje koje prikazuje da
li je preusmeravanje u toku i na koji broj se poziv preusmerava.
N o c a ll d i v e r t s otkazuje sva preusmeravanja koja su u toku.
Da biste promenili podešavanja za poziv na čekanju:
Otkazivanje svih preusmeravanja poziva može da utiče na
mogućnost primanja MMS poruka. Neki dobavljači usluga
neće dozvoliti otkazivanje svih preusmeravanja. Za više
određenih detalja obratite se dobavljaču usluga.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » C a ll » C a l l
waiting.
2. Označite jednu od opcija, a zatim izaberite S el ec t :
A c t i v a t e – omogućava poziv na čekanje
An y ke y a n s w e r
C a n c e l – otkazuje poziv na čekanju
Ova opcija omogućava da odgovorite na dolazni poziv kratko
pritiskajući bilo koji taster osim tastera P OW E R , S E L E CT I O N i
E N D.
Check s t at us – prikazuje da li je opcija aktivna i za koji tip
poziva
Da biste koristili funkciju poziva na čekanju:
Da biste izmenili podešavanja za odgovaranje pritiskom na bilo koji
taster:
1. Kada tokom trajanja poziva primite poziv, oglasiće se zvučni
signal, a na ekranu će se prikazati da je drugi poziv na čekanju.
Pritisnite taster S E N D da biste odgovorili na poziv. Osoba sa
kojom ste pričali je stavljena na čekanje. Poziv na čekanju možda
neće ispravno funkcionisati ako je podešena opcija I f b u s y .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » C a l l »
Any key answe r .
2. Da biste omogućili funkciju „Anykey answer“ izaberite O n ili O f f
da biste ga onemogućili, a zatim izaberite opciju S el ec t .
2. Pomoću tastera S E N D možete naizmenično koristili pozive.
Pojaviće se poruka sa potvrdom. Osoba koja je na čekanju
postaće aktivni poziv, a druga osoba će biti stavljena na čekanje.
Srpski
46
PODEŠAVANJA
Au t o ma t i c ke y g u ar d
3. Pritisnite taster E N D da biste prekinuli aktivni poziv. Pojaviće
se poruka sa potvrdom i biće aktiviran drugi poziv.
Da biste podesili tastaturu na Vertu telefonu da se automatski
zaključava posle određenog vremenskog perioda dok je telefon u
režimu mirovanja i kada se ne koristi nijedna od funkcija telefona:
4. Izaberite O p t i o n s , označite opciju End a l l c a ll s , a zatim
izaberite S e l e c t da biste prekinuli poziv.
S u m m ar y a ft e r c al l
Vertu telefon može da prikaže vreme trajanja poziva.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » P h o n e »
A u t o m a t i c k e y g u a rd .
Da biste promenili postavke statistike poziva:
2. Izaberite O n , a zatim pomoću tastera sa B RO J EV I M A unesite
vremensku zadršku.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » C a l l »
S u m m a ry a f t e r c a ll .
Brojeve zvanične hitne službe koju su sačuvani u telefonu
možete pozivati i kada je aktivirana funkcija zaključavanja
tastature.
2. Izaberite opiju O n da biste omogućili prikaz statistike poziva ili
izaberite O f f da biste onemogućili ovu opciju, a zatim izaberite
Select.
S e c u r i t y ke y g u a r d
Da biste podesili Vertu telefon da traži unošenje bezbednosnog
koda kada se tastatura otključava:
Send my caller I D
Prikazuje vaš broj telefona osobi koju pozivate.
Da biste promenili postavke za ID pozivaoca:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » P h o n e »
S e c u r i t y k e y g u a rd .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S e t t i n g s » C a ll » S e n d
m y c al l e r I D .
2. Unesite bezbednosni kôd (pogledajte odeljak „Bezbednosni
kôd“ na strani 18), a zatim izaberite O n .
2. Izaberite Yes da biste omogućili funkciju ID pozivaoca, No da
biste je onemogućili ili Set by netw o rk da biste izabrali opciju
koja broj pozivaoca šalje na osnovu postavki mreže, a zatim
izaberite S e l e c t .
Voi ce r e c og n it io n
Pozivajte kontakte i obavljajte funkcije na telefonu pomoću glasovnih
komandi.
Glasovne komande zavise od jezika. Izaberite Me ni » Se ttin g s »
Phone » Vo i c e rec o g n it i o n » R e c o g n i t i o n l an g . i željeni jezik
pre nego što počnete da koristite glasovne komande.
S e n d n e t c al le r I D
Prikazuje korisničko ime vašeg Internet telefona osobi koju pozivate.
Da bi se prikazala, funkciju „Send net caller ID“ mora da podržava
dobavljač internet poziva.
Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Se ttin g s » P h o n e » Vo i c e
re c o g n i t io n » Vo i c e re c o g . t r a i n i n g da biste vežbali telefon da
prepoznaje vaš glasa.
Da biste promenili postavke za ID pozivaoca:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S e t t i n g s » C a ll » S e n d
net caller I D.
Da biste aktivirali glasovnu komandu za funkciju:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » P h o n e »
Vo ic e rec o g n iti o n » Vo i c e c o m m a n d s .
2. Da biste omogućili ovu funkciju izaberite Ye s ili izaberite No da
biste je onemogućili, a zatim izaberite opciju S ele c t .
2. Izaberite funkciju i naknadnu funkciju.
Da biste aktivirali deaktiviranu glasovnu oznaku, izaberite Add .
Podešavanje telefona
Da biste reprodukovali aktiviranu glasovnu komandu, izaberite P la y .
Pomoću ovog menija možete personalizovati sledeće opcije na
Vertu telefonu.
Da biste upravljali glasovnim komandama, označite funkciju i
izaberite jednu od sledećih opcija O p t i o n s :
Language settings
E d it – da biste preimenovali glasovnu komandu
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » Pho ne »
Language settings.
R em o ve – da biste deaktivirali glasovnu komandu
A d d a l l – da biste aktivirali sve glasovne komande
2. Označite jednu od opcija, a zatim izaberite Se lect :
R es t o re al l – da biste deaktivirali sve glasovne komande za
P h o n e l a n g u a g e – omogućava podešavanje jezika na Vertu
telefonu. Ako izaberete A u t o m a t i c , telefon će izabrati jezik na
sve funkcije u listi glasovnih komandi
Da biste koristili ove komande, pogledajte odeljak „Glasovno
biranje“ na strani 14.
osnovu informacija sa SIM kartice
S I M l a n g u a g e – omogućava izbor jezika USIM kartice
R e c o g n it i o n l an g . – omogućava izbor jezika za reprodukciju
glasa Pogledajte odeljak „Mogućnost povezivanja“ na strani 42
M em o r y st at u s
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S e t t i n g s » P h o n e »
Me m o ry s t atus .
2. Pregledajte ponuđene opcije da biste proverili koliko je memorije
Vertu telefona iskorišćeno za skladištenje multimedijalnih
datoteka, poruka i aplikacija, te koliko je ostalo slobodnog
prostora za skladištenje.
Srpski
47
PODEŠAVANJA
Režim za let avionom
Op e r a t o r se l ec ti o n
Kada deaktivirate sve funkcije telefona koje emituju radio talase i
dalje ćete imati pristup igrama van mreže, kalendaru i brojevima
telefona. Koristite režim za let avionom u okruženjima osetljivim na
radio talase, kada se nalazite u avionu ili u bolnici.
Mrežnog operatora možete izabrati ručno ili možete podesiti telefon
da ga izabere automatski. Pogledajte “Podešavanje ručnog traženja
mreže” na strani 65.
Da biste promenili postavke za izbor operatora:
Kada je F li g h t q u ery omogućen, pojaviće se upitnik da li želite da
uključite režim za let avionom kada uključite Vertu telefon Da biste
aktivirali ili deaktivirali režim za let avionom:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » P h o n e »
Ope ra tor s el ecti o n .
2. Označite jednu od opcija, a zatim izaberite S el ec t :
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » Pho ne »
Flight q u ery .
M an u al – prikazuje sve dostupne lokalne mreže Izaberite mrežu
koju želite da koristite.
2. Označite opciju O n ili O f f , a zatim izaberite S e l e c t .
A u t o m a t i c – bira podrazumevanu mrežu za oblast u kojoj se
Kada se telefon nalazi u režimu za let avionom možete pozvati hitnu
službu. Unesite broj hitne službe, pritisnite taster CA L L , a zatim
izaberite Yes kada budete biti upitani da li želite da isključite telefon
iz režima za let avionom. Telefon će pokušati da pozove broj hitne
službe, a zatim će se automatski vratiti na opšti profil po završetku
poziva.
nalazite.
S ta r t - u p t on e
Da biste odredili da li će Vertu telefon reprodukovati zvuk kada bude
uključen:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » P h o n e »
Da biste ručno aktivirali ili deaktivirali profil režima za let avionom:
Start-up tone.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » Pro f i l e s »
F l ig h t » A c t i v a t e ili Per s o n al i s e .
2. Označite opciju O n ili O f f , a zatim izaberite S e l e c t .
Da biste isključili režim za let avionom, izaberite bilo koji drugi profil.
Enhancements
P h o n e u p d a te s
Ova funkcija omogućava da ažurirate softver telefona ako je
ispravka dostupna.
Ovaj meni će se prikazati samo onda kada je telefon povezan ili je
bio povezan sa kompatibilnim mobilnim priborom, poput postolja,
punjača ili slušalica.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » Pho ne »
Phone updates.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s »
Enhancements.
2. Izaberite jednu od sledećih opcija:
2. Označite neku funkciju, a zatim izaberite S e l e c t (dostupnost
opcije će zavisiti od izabrane dodatne opreme):
C u r re n t so f t w. d e t ai ls – prikazuje podatke o softveru koji
telefon koristi
D e f a u lt p ro f i l e – omogućava izbor profila koji će se
automatski aktivirati kada povežete telefon na izabrani dodatni
pribor.
D o w n l . p h o n e s o f t w. – omogućava preuzimanje novog
softvera za telefon
A u tomatic an sw er – podešava telefon da nakon 5 sekundi
automatski odgovori na dolazni poziv. Ako je zvučni signal za
dolazni poziv podešen na B e e p o n c e ili O f f , funkcija za
automatski odgovor je isključena
I n s t a l l s o f t w. u p d a t e – omogućava instaliranje preuzetog
softvera u telefonu
S o f t w a re u p d a t e p ro v i d e r – prikazuje dobavljača poslednje
verzije softvera
L i g h t s – podešava da svetla stalno budu uključena O n ili
izaberite A u t o m a t i c da biste podesili da se svetla uključe
15 sekundi nakon što se pritisne taster
A u t o m a t i c S W u p d a t e ch e ck – omogućava da telefon
automatski potraži ispravke Ev ery m o n t h , Eve ry 3 m o n t h s
ili Ne ver
Network mode
Omogućava prelazak između GSM mreže i dvojnog režima –
3G+GSM.
U meniju G o t o možete onemogućiti 3G da biste poboljšali
performanse baterije. 3G mreža omogućava brži prenos
podataka i neophodna je ako ste u romingu u Japanu.
Da biste promenili režim mreže:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » Pho ne »
Network mode.
2. Izaberite opciju 3G , 3G+GSM ili GSM, a zatim izaberite S ele c t .
Srpski
48
PODEŠAVANJA
Configuration
Security
Možete da konfigurišete Vertu telefon postavkama koje su
neophodne da bi određene usluge mogle pravilno da funkcionišu. U
ove usluge spadaju razmena multimedijalnih poruka, sinhronizacija,
e-pošta, reprodukcija uživo i Web pregledač. Pomoću veze „Order
Settings“ na CD-ROM medijumu povežite se direktno na
odgovarajuću stranicu na Vertu Web lokaciji da biste dobili
postavke za vaš telefon.
Vertu telefon sadrži bezbednosne opcije za telefon, SIM karticu,
memoriju i pozive.
Kada koristite bezbednosne funkcije koje ograničavaju pozive
(kao što su zabrana poziva, zatvorena korisnička grupa i fiksno
biranje) moguće je pozivati zvanične brojeve hitnih službi koji
su programirani u vašem telefonu.
Da biste konfigurisali bezbednosne postavke:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s »
Configuration.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » S ec u ri t y .
2. Označite jednu od opcija, a zatim izaberite Se lect :
2. Označite neku od sledećih opcija, a zatim izaberite S ele c t :
Web c o n f i g . s e t t ing s – biće prikazane samo konfiguracije koje
podržavaju uslugu pretraživanja. Izaberite podrazumevanu ili ličnu
konfiguraciju dobavljača usluge za pretraživanje.
D e f a u l t c o n f i g . s e t t . – prikazuje dobavljače usluga koji su
sačuvani u memoriji telefona. Označite dobavljača usluga, a
zatim izaberite D e t a il s da biste pregledali koje aplikacije
podržavaju postavke konfiguracije ovog dobavljača usluga.
>
P I N c o d e req u e s t – dozvoljava izbor da li će biti potrebno
unošenje koda kada uključujete telefon. SIM kartica može uvek
zahtevati unos koda nakon uključivanja telefona
C a ll b a rr in g se rvi c e – ograničava dolazne i odlazne pozive.
Neophodno je da unesete lozinku za zabranu poziva
C l o s e d u s e r g ro u p – određuje grupu ljudi koje želite da
pozivate i koji mogu da pozivaju vas
Da biste podesili da postavke konfiguracije dobavljača
usluge budu podrazumevane postavke, izaberite
O p t i o n s » S e t a s d e f a u l t . Da biste izbrisali
postavke konfiguracije, izaberite D e l e t e .
S e c u r i t y l e v e l – postavlja bezbednosni kôd kad god
umetnete novu SIM karticu u telefon
A c c e s s c o d e s – menja bezbednosni kôd koji štiti telefon i
memoriju. Promenite C re a t e se c u r i t y c o d e , C h a n g e P I N
c o d e , C h a n g e P I N 2 c o d e ili C h a n g e b a r r in g p a s s .
A c t . d e f . in a l l a p p s . aktivira podrazumevane postavke
konfiguracije za podržane aplikacije.
C o d e i n u s e – bira da li je PIN kôd aktivan
P re f e r red a c c e s s p t . prikazuje sačuvane pristupne tačke.
Izaberite željenu pristupnu tačku, a zatim izaberite O p t io n s .
Kada označite D e t a il s , izaberite S e l e c t da biste videli ime
dobavljača usluge, nosioca podataka i pristupnu tačku za pakete
podataka, odnosno GSM pozivni broj za tu pristupnu tačku.
P I N 2 c o d e re q u e s t – bira da li je PIN kôd potreban za
korišćenje određene funkcije telefona koja je zaštićena PIN2
kodom. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju da se zahtev za unos
koda isključi
C o n n e c t t o su p p o r t preuzima konfiguracione postavke od
dobavljača usluga ako to dobavljač usluga podržava.
A u t h o ri t y c e r t if i c at e s – prikazuje listu ovlašćenih certifikata
D e v i c e m a n a g e r s e t t . dozvoljava ili sprečava ažuriranje
U se r c e r t i f ic a t e s – prikazuje listu korisničkih certifikata
konfiguracije i softvera.
preuzetih u telefon
Per s o n a l c o n f i g . s e t t . – omogućava dodavanje novih ličnih
Security module sett. Pogledajte “Zaštitni modul” na strani 19.
preuzetih u telefon
naloga za različite usluge, njihovo aktiviranje ili brisanje
>
>
Workshop reset
Da biste dodali novi lični nalog ako ga pre niste imali,
izaberite A d d , u suprotnom, izaberite O p t i o n s , a kada
označite Add new , izaberite S e l e c t. Označite željeni
tip usluge, a zatim izaberite Se lect . Pomoću
T AS T E RA S A brojevima unesite svaki od potrebnih
parametara. Parametri se razlikuju prema izabranim
tipovima usluge.
Da biste vratili originalne postavke na telefonu:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » Wo r k s h o p
res et » R e s t o re s e t t i n g s o n l y .
2. Pomoću tastera sa BR O J E V IM A unesite bezbednosni kôd.
Da biste izbrisali ili aktivirali lični nalog, označite ga,
izaberite O p t i o n s D e l e t e ili A ct iva t e, a zatim
izaberite S ele c t .
Podaci koje ste uneli ili preuzeli, na primer, imena i brojevi
telefona sačuvani u kontaktima, neće biti izbrisani.
Da biste vratili sve originalne postavke Vertu telefona i obrisali
korisničke podatke, na primer, stavke iz imenika:
Zbog kompleksnosti ručnog unosa postavki, pomoću veze za
naručivanje postavki koja se nalazi na priloženom CD-ROM
medijumu direktno posetite odgovarajuću stranicu na Vertu
Web lokaciji da biste preuzeti postavke za Vertu telefon.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » Wo r k s h o p
res et » R e s t o re a ll .
Pomoću tastera sa BR O J E V IM A unesite bezbednosni kôd
Srpski
49
PODEŠAVANJA
Sync and backup
Upravljanje digitalnim pravima
Da biste sinhronizovali ili napravili rezervne kopije podataka sa Vertu
telefona na drugom uređaju:
DRM (Upravljanje digitalnim pravima) predstavlja zaštitu autorskih
prava, koja sprečava menjanje zaštićenih datoteka i ograničava
njihovu distribuciju. Kada preuzimate zaštićene datoteke, kao što su
zvučni zapisi, video zapisi, teme ili zvukovi zvona, datoteke su
slobodne, ali zaključane. Da biste aktivirali datoteku treba da platite
ključ, a aktivacioni ključ će automatski biti poslat na vaš telefon
prilikom preuzimanja datoteke.
Izaberite M eni » Se ttin g s » S y n c a n d b a ck u p , a zatim neku
od sledećih opcija.
P h o n e s w i t ch – da biste sinhronizovali ili kopirali izabrane
podatke između vašeg telefona i drugih telefona koji koriste
bežičnu Bluetooth tehnologiju
Da biste prikazali dozvole za zaštićenu datoteku:
C re a t e b a cku p – da biste kreirali rezervnu kopiju izabranog
Izaberite datoteku, a zatim izaberite O p t i o n s » A c t i v a t i o n . Na
primer, možete da proverite koliko još puta možete da pregledate
video zapis, odnosno koliko još dana možete da preslušavate neku
numeru.
podatka
R e s t o re b a cku p – da biste izabrali rezervnu kopiju
datoteke i vratili je u telefon. Izaberite O p t io n s » Det a i ls da
biste dobili informacije o izabranoj rezervnoj kopiji datoteke
Da biste produžili dozvolu za korišćenje datoteke:
Se rve r sync – da biste sinhronizovali ili kopirali izabrane
podatke između svog telefona i drugih uređaja, računara ili
mrežnog servera (mrežna usluga)
Izaberite datoteku, izaberite opciju O p t i o n s , a zatim odgovarajuću
opciju za izabrani tip datoteke, kao što je A c t i v a t e t h e m e .
Čarobnjak za podešavanje
Određene tipove zaštićenih datoteka možete da pošaljete
prijateljima, a oni mogu da kupe svoj aktivacioni ključ.
Kada prvi put uključite Vertu telefon, čarobnjak za podešavanje će
vam pomoći da podesite telefon. Čarobnjak možete pokrenuti u
svakom trenutku.
Ako telefon ima OMA DRM zaštićeni sadržaj, jedino pomoću
programskog paketa PC Suite možete da napravite rezervnu kopiju
aktivacionog ključa i sadržaja. Druge metode za prenos podataka
možda neće preneti aktivacioni ključ koji mora biti vraćen sa
sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite OMA DRM
zaštićene sadržaje nakon formatiranja memorije uređaja. Možda
ćete morati da vratite sve aktivacione ključeve u slučaju da datoteke
na telefonu budu oštećene.
Više informacija o čarobnjaku za podešavanje potražite u odeljku
„Čarobnjak za podešavanje“ na strani 6.
Da biste ponovo pokrenuli čarobnjak za podešavanje u bilo kom
trenutku:
Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Se ttin g s » S e t u p w iz a rd .
Dodeljivanjem autorskih prava može se sprečiti kopiranje, menjanje,
prenos ili prosleđivanje nekih slika, muzike (zajedno sa zvukovima
zvona) i drugih sadržaja.
Usluge lokacije
Ovaj telefon podržava standarde OMA DRM 1.0 i 2.0.
Ove usluge se odnose na korišćenje telefona na Internetu.
Sve funkcije prema lokaciji, sa naplatom za prenos podataka, poput
funkcija za usluge Accurate time i Vertu City Brief mogu biti
onemogućene. Ove funkcije možete isključiti da biste izbegli visoke
troškove rominga dok ste na putu.
Režim povezivanja
Da biste uključili ili isključili usluge lokacije:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » Lo c at i o n
Service » Connection mode.
2. Na raspolaganju su opcije A l w a y s , I n home net work i O f f .
Kada izaberete opciju „Off“, usluge lokacije su isključene.
Locate now
Usluga lokacije obezbeđuje prikaz preciznog vremena na telefonu na
osnovu informacija o preciznom vremenu dobijenih sa mreže. Funkcija
Locate now se koristi za momentalno uspostavljanje veze sa uslugom
lokacije.
Da biste uspostavili vezu sa uslugom lokacije:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » Lo c at i o n
S e r v i c e » Lo c a t e no w .
2. Pojaviće se poruka u kojoj je prikazano Con necting to se rver
dok telefon pokušava da pristupi usluzi lokacije putem WLAN
mreže ili na neki drugi način.
Srpski
50
PODEŠAVANJA
SIM services
Vaša SIM kartica može obezbediti dodatne usluge. Ovom meniju
možete pristupiti isključivo ako ga podržava vaša SIM kartica. Ime i
sadržaj menija zavise od dostupnosti usluge.
Više informacija o dostupnosti i korišćenju usluga SIM kartice
potražite od prodavca kod koga ste kupili SIM karticu. To može da
bude dobavljač usluga, mrežni operater ili drugi prodavac.
Da biste podesili telefon da prikazuje poruke sa potvrdom koje se
šalju između vašeg Vertu telefona i mreže dok koristite usluge SIM
kartice:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » S et t i n g s » Pho ne »
Confirm S I M actions.
2. Kada označite stavku Ye s , izaberite opciju S e l e c t .
Ova opcija je prikazana samo ako je podržava vaša SIM kartica.
Pristupanje ovim uslugama može uključi slanje poruka ili
obavljanje telefonskih poziva koji vam mogu biti naplaćeni.
( E ) G P R S , H S C S D , 3 G WCD M A i C S D
Vertu telefon može da koristi EGPRS (enhanced GPRS), GPRS
(general packet radio service), HSCSD (high speed circuit
switched data) i 3G WCDMA (wideband code division multiple
access) mrežu, kao i CSD (circuit switched data), GSM usluge
podataka.
Više informacija o dostupnosti i pretplati na usluge podataka
potražite od mrežnog operatera ili dobavljača usluga.
Kada koristite HSCSD uslugu, telefon brže troši bateriju nego
prilikom normalnih glasovnih ili data poziva. Možda ćete morati
da povežete telefon na punjač zbog trajanja prenosa podataka.
Pogledajte odeljak „Podešavanje veze za prenos paketa podataka“
na strani 44.
Srpski
51
DODATNI PRIBOR
7 DODATNI PRIBOR
Fa s c i k l e
Za pregledanje fascikli u Vertu telefonu:
1. Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite Me ni » A d d i t i o n s »
G a l l e ry .
Biće prikazana lista fascikli:
Image s
Vid e o c l ip s
Mus i c fi le s
Graphics
Vaš Vertu telefon sadrži multimedijalni plejer pomoću kojeg možete
da pregledate, reprodukujete i preuzimate datoteke, poput slika,
zvučnih zapisa, video zapisa i animiranih slika. Možete pregledati i
kompatibilne tokove video zapise prilikom preuzimanja sa mrežnog
servera (mrežna usluga).
R e c o rd i n g s
Galerija
Th em e d o wn l.
Received file s
App. downloads
App. downloads
Ovo su unapred definisane fascikle. U prikaz mogu biti uključene
i korisnički definisane fascikle.
U fasciklama galerije (engl. Gallery) možete čuvati slike, video zapise,
grafike, zvukove zvona i snimke, a postojećim fasciklama možete
dodati i nove. Slike i tonove možete preuzimati putem MMS poruka,
sa Internet lokacija za mobilne telefone ili pomoću programskog
paketa Vertu PC Suite. Fascikla „Gallery“ obuhvata dva tipa
memorije: memoriju telefona i multimedijalnu karticu. Datoteke se
mogu skladištiti na obe memorije, ali je na multimedijalnoj kartici
dostupno znatno više prostora za skladištenje.
2. Izaberite fasciklu, a zatim izaberite opciju O p e n da biste
prikazali fascikle i datoteke koje one sadrže.
3. Odnosno, izaberite O p t i o n s da biste pregledali listu komandi
koje možete zadati:
D o w n l o a d s – da biste prikazali preuzete stavke koje su
uskladištene u Vertu telefonu. Izaberite fasciklu „Graphic“,
„Tone“, „Video“, „Theme“ ili „Music downloads“.
Vertu telefon podržava sistem za upravljanje digitalnim pravima koji
štiti preuzeti sadržaj. Deo sadržaja, na primer, zvuk zvona, može se
zaštiti i mogu mu se dodeliti određena prava korišćenja, na primer,
broj korišćenja ili određeni vremenski period tokom koga se može
koristiti. Prava se definišu pomoću aktivacionog ključa za sadržaj koji
se može dostaviti uz sadržaj ili zasebno, u zavisnosti od dobavljača
usluga. Ovi aktivacioni ključevi se mogu ažurirati. Pre nego što
prihvatite sadržaj i aktivacioni ključ, uvek proverite uslove isporuke
jer postoji mogućnost plaćanja nadoknade.
D e l e t e f o l d e r – da biste izbrisali korisničku fasciklu. Unapred
definisanu fasciklu nije moguće izbrisati
M o ve f o l d er – da biste premestili izabranu fasciklu u neku
drugu fasciklu
>
Kada izaberete opciju Move fol d er , pronađite drugu
fasciklu, a zatim izaberite O p t io n s. Kada označite
stavku M o ve f o ld er , izaberite opciju S e l e c t.
Unapred definisanu fasciklu nije moguće premestiti
C o p y f o l d e r – da biste kopirali fasciklu u neku drugu fasciklu.
Dodeljivanjem autorskih prava može se sprečiti kopiranje, menjanje,
prenos ili prosleđivanje nekih slika, zvukova zvona i drugi sadržaj.
Unapred definisanu fasciklu nije moguće kopirati
R ename fold er – da biste preimenovali korisničku fasciklu.
Vertu telefon ima ograničenu memoriju za skladištenje datoteka u
fasciklu „Gallery“. Ovu memoriju ne koriste druge fascikle, na primer
fascikla „Contacts“. Ako se na telefonu pojavi poruka da je memorija
puna, izbrišite neke od postojećih datoteka da biste nastavili.
Unapred definisanu fasciklu nije moguće preimenovati
D e t ai l s – da biste prikazali ime, veličinu i datum kreiranja
izabrane fascikle
Ty p e o f v i e w – da biste odredili da li će sadržaj fascikle biti
prikazan u obliku L i st w it h d e t a i ls , L is t ili G r i d
S o r t – da biste sortirali sadržaj izabrane fascikle B y n am e , B y
d a t e , B y f o r m a t , ili B y s i z e
A d d f o ld e r – da biste kreirali novu potfasciklu za svoje
datoteke
M em o ry st a t u s – da biste proverili na koji se način koristi
memorija u Vertu telefonu, te koliko je ostalo prostora za skladištenje
Se arch – da biste uneli ime datoteke ili deo imena koju želite da
pronađete u otvorenoj fascikli
M ar k – da biste izabrali fasciklu
M ar k a l l – da biste izabrali sve fascikle
Srpski
52
DODATNI PRIBOR
Igre i aplikacije
D a t o t e ke
Za korišćenje datoteka u fasciklama:
Fabrička podešavanja Vertu telefona obuhvataju nekoliko igara i
aplikacija.
1. Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite Men i » A d d i t io n s »
Gallery.
Za pokretanje igre:
2. Pronađite željenu fasciklu, a zatim izaberite opciju O p e n .
3. U potfasciklama pronađite datoteku koju želite da upotrebite,
a zatim izaberite opciju O p e n .
1. Na osnovnom ekranu izaberite M eni » A d d it i o n s »
A p p li c at i o n s .
4. Odnosno, izaberite O p t io n s da biste pregledali listu komandi
koje možete zadati (lista dostupnih komandi razlikuje se u
zavisnosti od tipa izabrane datoteke):
Za preuzimanje aplikacije:
2. Izaberite željenu igru, a zatim izaberite opciju O p e n .
Vertu telefon podržava aplikacije za platformu J2ME Java. Pre nego
što preuzmete aplikaciju proverite da li je kompatibilna sa telefonom.
D o w n l o ad s – da biste prikazali preuzete stavke koje su
uskladištene u Vertu telefonu. Izaberite fasciklu „Graphic“,
„Tone“, „Video“, „Theme“ ili „Music downloads“
Instalirajte i koristite aplikacije i drugi softver čiji
proizvođač nudi odgovarajuću bezbednost i zaštitu
od štetnog softvera.
U s e ili A p p l y – da biste aktivirali datoteku
D e le t e – da biste uklonili datoteku iz Vertu telefona
Nove Java aplikacije i igre možete preuzeti pomoću programa za
instalaciju Vertu aplikacija iz paketa Vertu PC Suite. Aplikacije
možete preuzimati i instalirati i putem bežične veze.
Send – da biste poslali izabranu datoteku u obliku
multimedijalne poruke. Ova opcija nije dostupna ako je izabrana
datoteka zaštićena autorskim pravima
Mov e – da biste premestili izabranu datoteku u neku drugu
fasciklu
Više informacija o različitim uslugama, cenama i tarifama
potražite od dobavljača usluga.
C o p y – da biste kopirali izabranu datoteku u neku drugu
fasciklu, tako da kopija datoteke bude sačuvana i u otvorenoj
fascikli
U telefonu mogu biti sačuvane oznake za lokacije koje nisu
povezane sa kompanijom Vertu. Kompanija Vertu ne pruža
garancije za te lokacije niti ih potvrđuje. Ako odlučite da im
pristupite, upravljajte sadržajem na pažljiv i bezbedan način,
kao što biste uradili na bilo kojoj Internet lokaciji.
R e n am e – da biste preimenovali izabranu datoteku
Pr i nt – da biste odštampali datoteku. Pošaljite datoteku
kompatibilnom štampaču putem data kabla ili Bluetooth veze
Kalkulator
D e t ai ls – da biste prikazali ime, veličinu i datum kreiranja
izabrane datoteke
Kalkulator Vertu telefona obavlja računske operacije sabiranja,
oduzimanja, množenja, deljenja, stepenovanja i izvođenja
kvadratnog korena.
Typ e o f v ie w – da biste promenili način prikaza datoteka.
Odaberite opciju Li s t w i t h d e t ai l s , L i s t ili Grid
S o r t – da biste promenili raspored prikaza datoteka. Odaberite
opciju B y n am e , B y d a t e , B y f o r m a t ili B y s iz e
Da biste obavili računsku operaciju:
O p e n i n s e q u e nc e – da biste prikazali niz datoteka u obliku
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » A d d i t i o n s »
C a lc u l a t o r .
liste
2. Kada se pojavi 0, unesite prvi broj za računsku operaciju.
A d d f o l d e r – da biste dodali novu fasciklu
Pritisnite taster # da biste dodali decimalni zarez.
Me m o ry s t atus – da biste prikazali trenutni status memorije.
Izaberite memoriju telefona ili multimedijalnu memoriju. U statusu
memorije je prikazano koliko memorije zauzima svaka aplikacija.
Pritisnite taster * da biste prikazali dodatne računske operacije.
S e a rch – da biste uneli ime datoteke ili deo imena koju želite da
pronađete u otvorenoj fascikli
3. Pomoću navi gacionih tastera izaberite računarsku operaciju
koju želite da obavite.
Ma rk – da biste izabrali datoteku
4. Unesite drugi broj.
Ma rk a ll – da biste izabrali sve datoteke u fascikli
5. Izaberite znak = da biste prikazali rezultat na donjoj liniji ekrana.
Da biste započeli novu računsku operaciju, pritisnite C l e a r .
Pritisnite O p t io n s da biste pristupili naučnom kalkulatoru,
kalkulatoru za pozajmice ili uputstvima.
Muzički plejer
Vertu telefon sadrži muzički plejer za preslušavanje muzičkih
numera, zapisa ili drugih MP3, MP4, AAC, eAAC+ ili Windows
Media datoteka.
Pomoću muzičkog plejera možete preuzimati, prikazivati i
reprodukovati kompatibilne audio i video datoteke raznih formata.
Vertu telefon može da reprodukuje muzičke numere, zapise ili druge
MP3, odnosno AAC datoteke koje ste uskladištili u telefon pomoću
aplikacije Audio Manager (iz programskog paketa Vertu PC Suite),
BT, odnosno USB kabla ili sa Web lokacija.
Srpski
53
DODATNI PRIBOR
Muzičke datoteke iz fascikle memorije telefona ili iz fascikle
na memorijskoj kartici biće automatski pronađene i dodate
podrazumevanoj listi numera.
U p d a t e li b r a r y – da biste ažurirali muzičku biblioteku
najnovijim preuzetim stavkama
M u s ic l ib r. d et ai ls – da biste prikazali podatke o broju
numera uskladištenih u telefonu, iskorišćenoj memoriji i datumu
poslednjeg ažuriranja.
R e p r o d u ko v a n j e m u z i č k i h n u m e r a
Da biste reprodukovali muzičke numere:
3. Izaberite O p t io n s za vreme reprodukovanja numere, a zatim
izaberite neku od sledećih opcija:
1. Na osnovnom ekranu izaberite Me ni » A d d i t i o n s » Music
player.
G o t o M u s i c m e n u – da biste se vratili na glavni meni
muzičkog plejera
Upozorenje! Nemojte preglasno slušati muziku.
Preglasna muzika može oštetiti sluh.
N o w p l ay ing – da biste prikazali podatke o numeri koja se
reprodukuje
2. Pronađite numeru koju želite da slušate pomoću neke od
sledećih opcija:
Se ttin g s – da biste izabrali neku od sledećih funkcija:
S h u f f l e – da biste reprodukovali uskladištene numere po
slučajnom izboru
A l l so n g s – da biste prikazali sve numere uskladištene na
telefonu
Repea t – da bi se ponavljala numera
Pl a yli s t s – da biste prikazali sve liste numera koje ste kreirali i
M u s i c p l a y e r t h e m e – da biste izabrali format muzičkog
sačuvali u telefonu
plejera
Ar tists – da biste prikazali numere sortirane po imenu izvođača
D o w n l o a d s – da biste pristupili numerama na Web lokacijama
A l b u m s – da biste prikazali numere sortirane po nazivu albuma
M u t e a u d io – da biste utišali numere
Gen re s – da biste prikazali numere sortirane po vrsti muzike
Web p a g e – da biste pristupili Web lokacijama povezanim sa
Vi d e o s – da biste prikazali sve numere sačuvane u telefonu
numerom koja se trenutno reprodukuje. Opcija je zatamnjena ako
nijedna Web stranica nije dostupna.
P la y v i a B lu e t o o t h – povezivanje sa Bluetooth audio
priborom
3. Izaberite opciju O p e n da biste otvorili datoteku. Izaberite opciju
Pl a y da biste započeli reprodukciju.
4. Na muzičkom plejeru su dostupne sledeće komande:
Pritisnite central ni t aster za biranje da biste
reprodukovali ili pauzirali zapis
Diktafon
Pomoću gornjeg navi gacionog tastera možete otvoriti meni
muzičkog plejera i pomerati se nagore
Možete snimiti glas ili poziv u toku, a snimke sačuvati u fascikli
„Gallery“. Pomoću ove funkcije možete, na primer, snimiti ime i broj
telefona koje ćete kasnije zapisati.
Pomoću donjeg navigaci onog tastera možete otvoriti meni
muzičkog plejera i pomerati se nadole
Izaberite prethodnu numeru pomoću levog navigacionog tastera
Rikorder se ne može koristiti tokom data poziva ili kada je
uspostavljena GPRS veza.
Izaberite sledeću numeru pomoću desnog navigacionog tastera
5. Izaberite opciju O p t io n s da biste pristupili opcijama muzičkog
plejera (pogledajte odeljak „Podešavanja muzičkog plejera“ u
nastavku).
Snimanje zvučnog zapisa
6. Pritisnite taster E N D da biste zatvorili muzički plejer.
Da biste zaustavili muzički plejer, izaberite opciju STOP.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » A d d i t i o n s » Vo i c e
rec o rd er .
Ako se muzika reprodukuje i nakon što ste zatvorili muzički plejer,
pritisnite i držite taster END da biste zaustavili muzički plejer.
2. Da biste započeli snimanje, označite dugme R E C O R D ,
izaberite S el ec t , a zatim snimite poruku.
Kada otvorite meni muzičkog plejera, na podrazumevanoj listi
numera biće prikazani podaci o prvoj numeri.
3. Da biste prekinuli snimanje, označite dugme STO P , a zatim
izaberite S el ec t . Snimak se podrazumevano čuva u fascikli
R ec o rd in g s na memorijskoj kartici.
Da biste snimili glasovni zapis:
Po d e š a v a n j a m u z i č ko g p le j e r a
S n im a n j e te l ef o n sko g p oz i v a
Da biste izmenili podešavanja muzičkog plejera:
Da biste snimili telefonski poziv:
1. Na osnovnom ekranu izaberite Me ni » A d d i t i o n s » Music
player.
1. Za vreme poziva izaberite O p t i o n s .
2. Označite opciju R ec o rd , a zatim izaberite S e l e c t . Za vreme
snimanja poziva, oba sagovornika čuju zvučni signal na svakih
pet sekundi.
2. U meniju muzičkog plejera izaberite O p t i o n s , a zatim izaberite
neku od sledećih opcija:
D o w n l o ad s – da biste pristupili numerama pomoću neke od
sledećih opcija:
B o o k m a r k s – da biste otvorili oznake Web lokacija
3. Da biste prekinuli snimanje, označite dugme STO P , a zatim
izaberite Se lect . Snimak se čuva u galeriji u fascikli „Recordings“.
G o t o a d d re s s – da biste uneli adresu Internet usluge za
mobilne telefone, a zatim izaberite O K
Za vreme snimanja poziva, držite telefon u normalnom položaju blizu
uha.
Stre aming se ttin g s – da biste konfigurisali postavke veze
za multimedijalnu uslugu. Informacije o postavkama veze
potražite od dobavljača usluga. Sa Vertu Web lokacije
možete primiti podešavanja u obliku poruke sa
podešavanjima veze za vašeg dobavljača usluga.
Srpski
54
DODATNI PRIBOR
O p c i j e d ik t a f o n a
B r i sa n j e b e l e š ki
Odmah nakon početka ili kraja snimanja izaberite O p t io n s da biste
pristupili sledećim funkcijama:
Beleške možete brisati pojedinačno ili sve odjednom.
Da biste obrisali jednu belešku:
P la y l as t rec o rd ed – da biste preslušali poslednji snimak
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » A d d i t i o n s » N o t e s .
Se nd l as t rec o rd ed – da biste priložili snimak multimedijalnoj ili
2. Označite željenu belešku, a zatim izaberite O p t io n s » D e le t e .
audio poruci, odnosno da biste ga poslali putem Bluetooth veze
3. Izaberite Ye s da biste potvrdili brisanje.
R e c o rd in g s l i st – da biste pregledali listu snimaka iz fascikle
4. Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje brisanje beleške.
„Gallery“
Da biste izbrisali sve beleške:
S e le c t m e m o r y – da biste odabrali mesto za skladištenja snimaka
Odaberite opciju M e d ia m e m o r y ili O t h e r f o l d e r .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » A d d i t i o n s » N o t e s »
Options » Delete all notes.
2. Izaberite Ye s da biste potvrdili brisanje.
Beleške
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje brisanje svih beleški.
Beleške možete čuvati kao podsetnike, s tim što ovi podsetnici neće
biti povezani sa kalendarom i neće se oglasiti alarm.
K r e ir a n j e be l eš k i
Da biste kreirali belešku:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » A d d i t io n s » Note s .
2. Izaberite opciju A d d .
3. Pomoću tastera sa B RO J E VI M A napišite belešku, a zatim
izaberite S a v e .
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je beleška sačuvana.
Pr i ka z i v a n j e b e l e š ki
Da biste prikazali belešku:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » A d d i t io n s » Note s .
2. Označite belešku koju želite da prikažete, a zatim izaberite View .
Uređivanje beleški
Da biste uredili belešku:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » A d d i t io n s » Note s .
2. Označite belešku koju želite da uredite, a zatim izaberite Vi ew »
Edi t .
3. Pomoću tastera sa B RO J E VI M A unesite neophodne izmene, a
zatim izaberite S ave .
Slanje beleški
Belešku možete poslati na drugi telefon putem Bluetooth veze ili
servisa za razmenu poruka, odnosno možete je konvertovati u poruku.
Da biste poslali belešku u obliku tekstualne poruke:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » A d d i t io n s » Note s .
2. Označite željenu belešku, a zatim izaberite O p t i o n s .
3. Izaberite S e n d n o t e » S e n d a s m e ss a g e .
4. Da biste poslali belešku, pritisnite taster O K .
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje slanje beleške.
Da biste poslali belešku putem Bluetooth veze:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » A d d i t io n s » Note s .
2. Označite željenu belešku, a zatim izaberite O p t i o n s .
3. Izaberite S e n d n o t e » Via B lu et o o t h .
4. Označite uređaj na koji želite da pošaljete belešku, a zatim
izaberite S e l e c t .
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje slanje beleške.
Srpski
55
KALENDAR
8 KALENDAR
D at e : omogućava da pomoću tastera sa B R O J E VI M A
podesite datum na telefonu
Tim e : omogućava da pomoću tastera sa B RO J E VI M A
podesite vreme na satu
Tim e z o n e: omogućava da podesite odgovarajuće odstupanje
u odnosu na GMT
D a y li g h t s a v i n g : omogućava da izaberete zimsko ili letnje
računanje vremena (+1 ili +2 časa).
5. Pomerite se nadole, a zatim izaberite S a v e da biste potvrdili
podešavanja.
Biranje podrazumevanog prikaza
Kalendar Vertu telefona nudi sledeće funkcije:
>
Kalendar
>
Beleške
>
Lista obaveza
Kalendar Vertu telefona možete podesiti na podrazumevani mesečni
prikaz ili nedeljni prikaz.
Da biste postavili podrazumevani prikaz:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C a l e n d a r » O p t i o n s »
Se ttin g s » De fault view .
2. Označite željeni prikaz, a zatim izaberite opciju S e l e c t .
Kalendar
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje izbor podrazumevanog
prikaza. Da biste primenili izmene, potrebno je da zatvorite, a zatim
da ponovo otvorite kalendar.
Vertu telefon ima kalendar u koji možete da dodate beleške o
sastancima, pozivima, rođendanima, beleškama i podsetnicima.
Za sinhronizovanje kontakata na telefonu pomoću vašeg Vertu.Me
naloga za e-poštu, pogledajte odeljak „Vertu.Me sinhronizacija“ na
strani 45.
Određivanje početka sedmice
O t v a r a n j e ka l e n d a r a
Da biste izabrali dan kada počinje sedmica:
Da biste otvorili kalendar:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite opciju Me ni » C a l e n d a r .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C a l e n d a r » O p t i o n s »
Se ttin g s » We e k s t a r t s o n .
2. Biće prikazan tekući mesec i označen današnji datum. Pomoću
N A V IG A C IO N IH tastera možete izabrati neki drugi datum.
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje izbor početka sedmice.
U kalendaru se može podesiti da početak sedmice bude subota,
nedelja ili ponedeljak.
2. Označite željeni dan, a zatim pritisnite S e l e c t .
Ako je datumu dodeljena napomena, datum će biti označen.
Biranje zvuka kalendara
Po d e š a v a n j a ka l e n d a r a
Da biste izabrali zvuk kalendara:
U meniju Se ttin g s možete promeniti sledeće postavke kalendara:
>
Date & time settings
>
Izaberite Def aul t vi ew
>
Izaberite dan kada počinje sedmica pomoću opcije We e k
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C a l e n d a r » O p t i o n s »
Se ttin g s » C a l e n d a r t o n e .
2. Izaberite opciju St an dard za standardni zvuk ili opciju O p e n
G a l l e ry da biste izabrali zvuk koji se nalazi u fascikli „Gallery“.
st a rts o n
3. Izaberite S ele c t kako biste potvrdili nova podešavanja.
>
Izaberite C a l e n d a r t o n e
Izaberite koliko često će se brisati beleške pomoću opcije
Beleške kalendara
>
Auto-delete notes
Pomoću ove opcije možete da napravite belešku povezanu sa
datumom i vremenom.
Podešavanja za datum i vreme
Da biste napravili belešku:
Vreme i datum možete podesiti na osnovu postavki
kalendara samo ako automatsko ažuriranje vremena i
datuma nije aktivno. Više informacija potražite u odeljku
„Upravljanje vremenom“ na strani 40.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite opciju M eni » C a le n d a r .
2. Izaberite datum za koji želite da napravite belešku.
3. Izaberite O p t io n s » M a ke a no t e .
4. Izaberite jednu od sledećih opcija:
Da biste podesili postavke datuma i vremena:
R em in d er – pomoću tastera sa BR O J EV I M A unesete naziv
podsetnika i podesite alarm.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite opciju Me ni » C a l e n d a r
2. Izaberite stavku O p t i o n s , a zatim se pomerite nadole i izaberite
opciju Se ttin g s .
M e e t i n g – pomoću tastera sa BR O J E V IM A unesete podatke
o sastanku: predmet, mesto, datum i vreme početka i kraja
sastanka, a zatim podesite alarm.
3. Izaberite stavku S e l e c t , a zatim opciju D a t e & t i m e s e t t i n g s .
C a ll – pomoću tastera sa B RO J EV I M A unesete informacije
o telefonskom pozivu: broj telefona, ime, podatke o vremenu
poziva, a zatim podesite alarm.
4. Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim izaberite S e l e c t da
biste prilagodili postavke vremena:
Srpski
56
KALENDAR
B ir t h d a y – pomoću tastera sa B R O J E VI M A unesete
Ko p i r a n j e b e l e š k i
podatke o rođendanu: ime, godinu rođenja, a zatim podesite
alarm.
Belešku možete kopirati na neki drugi datum i vreme.
Ann iv ersa ry – pomoću tastera sa BR O J E V IM A unesete
Da biste kopirali belešku:
podatke o godišnjici: naziv, povod, datum, godinu, a zatim
podesite alarm.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite opciju M eni » C a le n d a r .
2. Kada označite željeni dan, izaberite Vie w .
M e m o – pomoću tastera sa B R O J E V IM A unesete podatke
3. Izaberite O p t io n s » C o p y .
o belešci: predmet, datum početka, datum završetka, a zatim
podesite alarm.
4. Unesite novi datum, a zatim pritisnite taster O K .
5. Unesite novo vreme, a zatim pritisnite taster O K .
Pr i ka z i v a n j e b e l e š ki
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je beleška iskopirana.
Ako postoje beleške za neki dan, taj datum će biti označen. Možete
da prikažete beleške za određeni dan ili za celu sedmicu.
Automatsko brisanje beleški
Da biste prikazali beleške za dan:
2. Kada označite željeni dan, izaberite Vi ew .
Vertu telefon ima mogućnost automatskog brisanja beleški. Beleške
se mogu izbrisati nakon jednog dana, jedne sedmice ili jednog
meseca.
3. Prikazaće se beleška za taj dan.
Da biste automatski izbrisali beleške:
Prikazivanje beleški za sedmicu
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C a l e n d a r » O p t i o n s »
Se ttin g s » A u t o - d e l e t e n o t e s .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite opciju Me ni » C a l e n d a r .
Da biste prikazali beleške za sedmicu:
2. Označite neku od ponuđenih opcija za automatsko brisanje ili
N e v e r , a zatim izaberite opciju Se le ct .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite opciju Me ni » C a l e n d a r .
Porukom ćete biti obavešteni da li je opcija za automatsko brisanje
aktivirana ili ne.
2. Izaberite dan u sedmici koji vas zanima.
3. Izaberite O p t i o n s » We e k v i e w .
4. Biće prikazana sedmica sa svim beleškama.
Lista obaveza
Uređivanje beleški
Pomoću liste obaveza možete da kreirate beleške za obaveze koje
treba da ispunite.
Da biste uredili belešku:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite opciju Me ni » C a l e n d a r .
Belešku o obavezi možete poslati na drugi telefon u obliku
tekstualne ili multimedijalne poruke, odnosno putem Bluetooth veze.
Takođe, obavezu možete sačuvati u kalendaru.
2. Kada označite željeni dan, izaberite Vie w . Prikazaće se beleška
za taj dan.
3. Izaberite O p t i o n s » Edi t da biste otvorili belešku koju želite da
uredite.
O t v a r a n je l i s t e o b a v e z a
Da biste otvorili listu obaveza:
4. Uredite podatke na željeni način, a zatim izaberite S ave .
Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C a le n d a r » O p t i o n s » G o
Pr e m e š t a n j e b e l e š k i
to to-do list.
Belešku možete premestiti na neki drugi datum i vreme.
Prikazaće se sve beleške obaveza.
Da biste premestili belešku:
K r e i r an j e l i s t e o ba v e z a
1. Iz stanja pripravnosti izaberite opciju Me ni » C a l e n d a r .
Da biste kreirali listu obaveza:
2. Kada označite željeni dan, izaberite Vi ew .
3. Izaberite O p t i o n s » M o ve .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » C a l e n d a r » O p t i o n s »
G o t o t o - d o l is t .
4. Unesite novo vreme i datum, a zatim pritisnite taster O K .
2. Izaberite opciju Add .
5. Ako želite, možete da podesite alarm, a zatim pritisnite taster
OK.
3. Pomoću tastera sa B RO J EV I M A unesite podatke za Subject: .
4. Izaberite H i g h , M e d i u m ili Lo w prioritet pomoću levog i
desnog N AV I G AC IO N O G tastera. Prioritet određuje mesto
prikaza beleške obaveze u listi obaveza. Beleške visokog
prioriteta biće prikazane u vrhu liste, dok će beleške niskog
prioriteta biti prikazane u dnu liste.
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je beleška premeštena.
S l a n j e b e l e š ke
Da biste poslali belešku koristeći kalendar:
5. Pomoću tastera sa BR O J E V IM A unesite krajnji rok, a zatim,
ako je potrebno, podesite alarm.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite opciju Me ni » C a l e n d a r .
2. Kada označite željeni dan, izaberite Vi ew .
6. Zatim izaberite S ave .
3. Izaberite O p t i o n s » S e n d n o t e » Via c al e n d a r .
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje da je beleška obaveze sačuvana.
4. Unesite broj telefona ili izaberite S earch da biste otvorili listu
Contacts.
Da biste promenili prioritet, otvorite belešku obaveze, a zatim
izaberite opciju za rokove. Možete da označite beleške kao gotove,
da ih uredite i da ih izbrišete.
5. Da biste poslali belešku, pritisnite taster O K .
Srpski
57
KALENDAR
Brisanje liste obaveza
Da biste izbrisali listu obaveza
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » C a l e n d a r » O p t io ns »
Go to to-do list.
2. Izaberite željenu belešku obaveze, a zatim izaberite O p t i o n s .
3. Označite opciju D e l e t e ili D e l e t e a ll n o t e s , a zatim izaberite
Select.
4. Izaberite opciju Ye s da biste potvrdili izbor.
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje brisanje.
Ako označite beleške obaveza kao dovršene nakon što
završite obavezu, možete izabrati D e l e t e d o n e n o t e s
da biste odjednom izbrisali sve dovršene beleške obaveza.
Srpski
58
BUDILNIK
9 BUDILNIK
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje postavljanje alarma, a u
stanju mirovanja na ekranu će biti vidljiva ikona malog zvonca.
Ako je sat prikazan u režimu A n a l o g u e , u stanju pripravnosti na
satu je prikazan crveni indikator alarma. Indikator alarma se prikazuje
u trenutku oglašavanja alarma.
Na Vertu telefonu možete podesiti alarm koji će se oglasiti u
određeno vreme. Alarm se oglašava i kad je Vertu telefon isključen.
Ako koristite funkciju preciznog vremena, ne morate resetovati alarm
kada stignete na svoje odredište. Vertu telefon se automatski
prilagođava lokalnom vremenu, a svi unapred podešeni alarmi
oglašavaju se u predodređeno vreme.
Više informacija o funkciji preciznog vremena potražite u odeljku
„Upravljanje vremenom“ na strani 40.
Podešavanje alarma
O t ka z i v a n j e a l a r m a
Za otkazivanje alarma:
Za podešavanje alarma:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » A l ar m cl o ck .
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » A l a r m c l o ck » Tu rn
a la rm o f f .
2. Pomoću tastera sa BR O J E V I M A unesite vreme u koje želite
da se oglasi alarm.
Pojaviće se poruka kojom se potvrđuje isključivanje alarma.
M e n j a n j e v r e m en a a l a r m a
3. Izaberite O p t i o n s , a zatim pomoću gornjeg i donjeg
navigacionog tastera podesite alarm.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » A l a r m c l o ck » C h a n g e
a la rm t i m e .
A l a r m : pomoću levog i desnog navigacionog tastera
uključite, odnosno isključite alarm.
2. Promenite vreme alarma i pritisnite dugme O K da biste sačuvali
vreme.
A l ar m t i m e : prikazuje vreme u koje će se oglasiti alarm; ova
postavka se može izmeniti samo na prethodno opisani način
Isključivanje alarma
Repe at: pomoću levog i desnog navigacionog tastera
Za isključivanje alarma:
uključite, odnosno isključite funkciju ponavljanja alarma. Ako
funkciju ponavljanja postavite na vrednost O n , alarm će se
oglašavati svakoga dana u navedeno vreme
1. Izaberite opciju S t o p kada se alarm oglasi.
2. Ako je Vertu telefon isključen kada se alarm oglasi, bićete upitani
da li želite da uključite telefon. Izaberite opciju Yes da biste
uključili telefon, odnosno izaberite opciju N o da bi telefon ostao
isključen.
R e p e a t d a y s : izaberite O p t i o n s , a zatim C h a n g e da biste
odredili kojim danima će se ponavljati alarm. Ova opcija je
dostupna samo ako je funkcija Repe at: postavljena na vrednost
On
Nemojte uključivati telefon ako je zabranjeno povezivanje
telefona na bežičnu mrežu, odnosno ako rad telefona može
prouzrokovati smetnje ili opasnost.
A l a r m t o n e : pomoću levog i desnog navigacionog tastera
izaberite zvuk alarma
C l as s i c je podrazumevani zvuk alarma
Ak t i v i r a n j e f u n kc i j e o d l a g a n j a
O p e n G a l l e r y izaberite melodiju iz galerije zvukova Vertu
telefona
Za aktiviranje funkcije odlaganja:
A la r m To n e s izaberite zvuk iz liste
1. Izaberite opciju S n o o z e kada se alarm oglasi.
To n e d o w n lo a d s izaberite i preuzmite melodiju sa Web
2. Alarm će se ponovo oglasiti nakon isteka vremena odlaganja
alarma koje ste naveli prilikom podešavanja alarma.
lokacije
S n o o z e t im e - o u t : pomoću tastera sa B RO J EV I M A unesite
vreme odlaganja alarma u minutima
3. Ako ne isključite alarm, oglašavaće se jedan minut, a zatim preći
u režim odlaganja.
4. Kada završite, izaberite opciju S a v e .
Srpski
59
WEB
10 WEB
Vertu Mobile
Vertu Mobile predstavlja Vertu lokaciju na Internetu za mobilne
telefone, koja je predviđena za mobilne telefone i obezbeđuje brz i
jednostavan pristup.
Da biste posetili lokaciju Vertu Mobile:
Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Web » Ver t u m o b i l e.
Dostupne su sledeće opcije:
>
>
Na Vertu telefonu možete koristiti brojne Web usluge.
Važno: Koristite samo pouzdane usluge koje pružaju
odgovarajuću zaštitu od štetnog softvera.
>
>
Proverite dostupnost ovih usluga, cenu, tarifiranje i uputstva
o korišćenju kod svog dobavljača usluga.
Automatsko podešavanje Web
pretraživača
Discover – sadrži poslednje Vertu novosti
Where to buy – pronađite ovlašćena Vertu prodajna mesta u
celom svetu
About Vertu – sadrži osnovne informacije o kompaniji Vertu
Recommend us – možete uneti broj mobilnog telefona
prijatelja koji će dobiti poruku sa vezom ka lokaciji Vertu
Mobile.
Početna stranica
Prema podrazumevanim podešavanjima, za početnu stranicu biće
postavljena početna stranica vašeg mrežnog operatera.
U zavisnosti od dobavljača usluga, u Vertu telefon mogu unapred
biti instalirane Web postavke, tako da možete odmah pretraživati
Web lokacije. Ako ne možete da se povežete na Internet, obratite
se službi Vertu Concierge ili na računaru posetite lokaciju
www.vertu.com i preuzmite postavke.
Posećivanje Web lokacija
Da biste uneli adresu Web lokacije:
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Web » G o t o a d d re s s .
Ručno podešavanje Web pretraživača
2. Pomoću tastera sa BR O J E V IM A unesite URL adresu.
Najpre, proverite da li su aktivirane ispravne postavke konfiguracije
usluge koju želite da koristite.
Pretraživanje stranica
Da biste izabrali postavke za povezivanje sa uslugom:
Funkcije tastera telefona se menjaju prilikom pretraživanja Interneta.
Pratite tekstualne oznake na ekranu telefona, a više informacija
potražite u nastavku teksta.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » We b » Web s e t t i n g s »
Configuration sett.
Biće prikazane samo one konfiguracije koje podržavaju uslugu
pretraživanja. Izaberite podrazumevanu ili ličnu konfiguraciju
dobavljača usluge za pretraživanje.
je prikazano u gornjem levom uglu ekrana za vreme
pretraživanja Interneta. Ako primite poziv ili tekstualnu poruku za
vreme pretraživanja, ikona
označava da je Internet veza
obustavljena za vreme prijema poziva ili tekstualne poruke. Nakon
obavljenog poziva ili čitanja poruke, Vertu telefon će nastaviti
pretraživanje.
2. Izaberite stavku A c co u nt , označite nalog usluge za
pretraživanje koji je naveden u podešavanjima aktivne
konfiguracije, a zatim izaberite opciju S e l e c t .
3. Izaberite stavku D is p l . t e r m . w i n d o w , označite opciju
Yes , a zatim izaberite opciju Se lect da biste ručno proverili
identitet korisnika za Internet veze.
Izlaz
Da biste izašli iz pregledača:
Web pretraživanje putem WLAN
mreže
Izaberite O p t i o n s » Q u i t , odnoso pritisnite taster E N D .
Ako možete da se povežete na WLAN, Internet možete pretraživati
putem WLAN mreže.
1. Povezivanje na WLAN mrežu (pogledajte odeljak „Bežični LAN“
na strani 43).
2. Izaberite M eni » Web » H o m e .
3. Kada budete upitani da izaberete Internet vezu, izaberite WLAN
vezu.
Srpski
60
WEB
Pr e t r a ž i v a n j e p om o ć u t e l e fo n s k i h t a s t e r a
B ez b e d n os n e p o s ta v ke
Za pretraživanje stranice pomerajte se u bilo kom pravcu.
Kolačići
Da biste označili stavku, pritisnite taster za CA L L, odnosno
izaberite opciju S e l e c t .
Kolačići su paketi informacija koje koriste Web serveri za
prepoznavanje korisnika i njihovih omiljenih lokacija pri pregledanju
Web lokacije ili usluga, kao što je kupovina na mreži. Kolačići se
čuvaju u keš memoriji Vertu telefona. Kolačići se čuvaju sve dok ne
obrišete keš memoriju.
Slova i brojeve kucajte pomoću tastera sa B RO J EV I M A . Da biste
uneli specijalne znakove, pritisnite taster *.
Opcije pretraživanja
Da biste dozvolili ili sprečili slanje kolačića, za vreme pretraživanja Web
lokacija:
Izaberite O p t i o n s da biste otvorili novu listu opcija za pretraživanje:
Izaberite Ho me da biste se vratili na početnu stranicu
Izaberite B o o k m a r k s da biste otvorili listu oznaka
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Web » We b se tting s »
Security » Cookies.
Izaberite G o t o a d d re s s da biste uneli određenu Web adresu
2. Izaberite opciju Allo w ili R eje c t .
Izaberite A d d b o o km a r k da biste sačuvali stranicu kao oznaku
Izaberite N a v i g a t i o n da biste prikazali istoriju i preuzete stavke
ili ponovo učitali trenutnu stranicu
Nezaštićeni sadržaj
Izaberite Th is p a g e da biste prikazali listu opcija za otvorenu
stranicu
Da biste postaviti alarm koji će vas obavestiti ako bezbedna stranica
sadrži nebezbednu stavku.
Izaberite To o ls da biste prikazali listu drugih opcija
1. Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Web » We b se tting s »
S e c u r i t y » A le rt f o r u n s e c u re .
Izaberite Set t ings da biste prikazali ili izmenili postavke
pretraživanja. Pogledajte “Postavke” na strani 61.
2. Izaberite opciju Yes ako želite da budete obavešteni alarmom
kada bezbedna stranica sadrži nebezbednu stavku.
Izaberite Q u i t da biste prekinuli vezu
Ovi alarmi ne garantuju bezbednost veze.
Vaš dobavljač usluga može ponuditi i neke druge opcije.
Pr i je m o z n a ke
Skripta preko bezbedne veze
Kada primite adresu koja je poslata u obliku oznake, pojaviće se
poruka 1 b o o k m a r k rec e i v e d . Primljena oznaka se automatski
čuva u fascikli Re ceiv ed files . Da biste je prikazali, izaberite
S h o w , a zatim B o o k m a r k s .
Odredite da li će se sa bezbedne stranice slati skripta. Telefon
podržava WML skripta.
Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Web » Web s e t t i n g s »
S e c u r i t y » W M L sc r i p t » A l l o w ili R e j e c t .
Postavke
Brisanje keš memorije
Po s t a v ke i z g l e d a
Keš memorija je lokacija na kojoj se privremeno čuvaju podaci. Ako
pokušavate da pristupite ili ste već pristupili poverljivim
informacijama koje zahtevaju unos lozinke, obrišite keš memoriju
nakon svakog povezivanja na Internet. Informacije ili usluge kojima
ste pristupili čuvaju se u keš memoriji.
1. Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » We b » Web s e t t i n g s .
2. Označite opciju D is p l ay , a zatim izaberite Se le ct .
3. Označite neku od sledećih opcija, a zatim izaberite S e l e c t :
Izaberite opciju Fo nt s i z e da biste podesili veličinu fonta
Da biste obrisali keš memoriju:
Izaberite opciju S h o w i m a g e s , a zatim No da biste sakrili slike
na otvorenoj stranici. Na taj način možete ubrzati pretraživanje
stranica koje sadrže puno slika
Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » Web » C le ar t h e c ach e .
B ez b e d n os t Web p r e g l e d a č a
Izaberite opciju Tex t wr ap p ing , a zatim O n da bi se tekst
nastavio na sledećoj liniji ekrana. Ako izaberete O f f , tekst će biti
skraćen
Za neke usluge je neophodna zaštićena veza, na primer, za elektronsko
bankarstvo ili kupovinu na mreži. Za takve veze potrebni su vam
bezbednosni certifikati, a možda i zaštitni modul, koji može postojati na
SIM kartici. Više informacija potražite od dobavljača usluga.
Izaberite S c re e n s i z e , a zatim Fu l l ili S m a l l da biste podesili
raspored na ekranu
4. Označite opciju G e n er a l , a zatim izaberite S ele c t .
Zaštitni modul
Izaberite Aut o -fill , a zatim En abl e da biste aktivirali funkciju
pomoću koje Vertu telefon popunjava polja umesto vas
Zaštitni modul poboljšava bezbednost aplikacija koje zahtevaju
povezivanje na mrežu i omogućava korišćenje digitalnog potpisa.
Zaštitni modul može sadržati certifikate, kao i privatne i javne
ključeve. Dobavljač usluga čuva certifikate u zaštitnom modulu.
Izaberite U n ic o d e ( U T F - 8 ) a d d r. , a zatim O n da biste
podesili telefon da šalje URL adresu u obliku UTF-8 kodiranja.
Ovu opciju možete koristiti kada pristupate Web stranici koja je
kreirana na stranom jeziku
Da biste prikazali ili promenili postavke zaštitnog modula.
Izaberite opciju C o n t e n t e n c o d i n g da biste izabrali kodiranje
za sadržaj stranice pretraživača
Iz stanja pripravnosti izaberite M eni » Se ttin g s » S e c u r i t y »
S e c u r it y m o d u l e s e t t i n g s .
Izaberite opciju J a v a S c r i p t , a zatim E n a b le da biste omogućili
Java skripta.
Srpski
61
WEB
Certifikati
Važno: Iako certifikati uveliko smanjuju opasnosti prilikom
korišćenja udaljenih veza i instalacije aplikacija, moraju se
koristiti na ispravan način kako bi dodatna zaštita imala efekta.
Samo postojanje certifikata ne pruža zaštitu; za dodatnu zaštitu
upravljač certifikatima mora sadržati ispravne, originalne ili
pouzdane certifikate.
Pre nego što izmenite postavke certifikata, proverite da li je vlasnik
certifikata pouzdan i da li certifikat zaista pripada navedenom
vlasniku.
Postoje dve vrste certifikata:
>
serverski certifikati
>
korisnički certifikati.
Ove certifikate možete preuzeti od svog dobavljača usluga.
Dobavljač usluga može čuvati korisničke certifikate i u zaštitnom
modulu.
Da biste prikazali listu korisničkih certifikata koju su preuzeti na
Vertu telefon:
Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » S e t t i n g s » S e c u r i t y »
U se r c e r t i f ic a t e s .
Ova ikona biće prikazana za vreme bezbednog pretraživanja
Ova ikona biće prikazana za nebezbednog pretraživanja
Digitalni potpis
Ako na SIM kartici postoji zaštitni modul, pomoću Vertu telefona
možete kreirati digitalni potpis. Digitalni potpis se može koristiti
na isti način kao i kada potpisujete račun, ugovor ili neki drugi
dokument.
Da biste stavili digitalni potpis:
1. Izaberite vezu na stranici, na primer, naziv knjige koju želite da
kupite i njenu cenu. Prikazaće se tekst koji treba da potpišete;
tekst može obuhvatati podatke o količini i datumu.
2. Proverite da li je zaglavlje teksta R ead i da li je prikazana ikona
digitalnog potpisa.
3. Ako se ne pojavi ikona digitalnog potpisa, došlo je do kršenja
bezbednosti i u tom slučaju, ne bi trebalo da unosite lične
podatke, kao što je PIN kôd za potpis.
4. Pre nego što potpišete tekst, pročitajte ceo tekst, a zatim
izaberite opciju S ig n .
5. Tekst može zauzimati više od jedne stranice. Stoga, pre
potpisivanja teksta proverite da li ste pročitali ceo tekst.
6. Izaberite željeni korisnički certifikat. Pomoću tastera sa
BR O J EV I M A unesite PIN kôd za potpis, a zatim izaberite O K .
Ikona digitalnog potpisa će nestati, a kao deo usluge može biti
prikazana poruka kojom se potvrđuje obavljena kupovina.
Srpski
62
VERTU USLUGE
11 VERTU USLUGE
Vertu.Me treba da se koristi za sinhronizovanje kontakata i stavki
kalendara umesto usluge Vertu Fortress. Međutim, usluga Vertu
Fortress je podržana za postojeće Fortress korisnike.
Vertu Concierge
Vertu Concierge je ekskluzivna usluga namenjena osobama kojima
je kvalitet bitan. Naš cilj je da korisnicima pružimo uslugu vrhunskog
kvaliteta, bilo da se radi o muzici, umetnosti, putovanju ili hrani.
Vertu Concierge nudi veliki broj personalizovanih usluga koje
obuhvataju:
>
Vertu Services obuhvataju softver i usluge koje su dostupne samo
vlasnicima Vertu telefona.
Važno: Koristite samo pouzdane usluge koje pružaju
odgovarajuću zaštitu od štetnog softvera.
>
Da biste koristili opciju Vertu Services:
1. Posetite lokaciju https://www.vertu.me.
>
2. Registrujte svoj Vertu telefon ili se prijavite (ako ste se već registrovali).
Svakodnevne usluge, kao što su preporuke restorana i
rezervacije, pomoć u putovanju, kupovina karti za pozorišne
predstave, koncerte i sportske događaje.
Rešavanje svakodnevnih praktičnih problema, kao što je
pronalaženje pouzdanog vodinstalatera ili odgovarajućeg
poklona.
Pomoć u korišćenju Vertu telefona.
Kada pozovete službu Vertu Concierge, bićete direktno povezani sa
timom Lifestyle menadžera koji su vam na raspolaganju 24 časa
dnevno, 7 dana u nedelji za bilo kakvu vrstu pomoći.
3. Pomoću menija na Web lokaciji izaberite željenu uslugu.
U Vertu telefonu moraju biti instalirane ispravne Internet postavke i
mora postojati pokrivenost GPRS mreže.
Poz i v an je sl u ž b e Ve r tu C on cie r g e
U zavisnosti od dobavljača usluga, u Vertu telefonu mogu biti
unapred instalirane Internet postavke. Ako ne možete da se
povežete na Internet, obratite se službi Vertu Concierge, odnosno
posetite lokaciju www.vertu.com i preuzmite postavke.
Taster C O N C I E R G E se
nalazi na desnoj strani
telefona, kao što je
prikazano na sledećoj slici.
Najpre proverite tarifiranje usluga dobavljača usluga jer će podaci
preneti putem GPRS ili 3G mreže biti naplaćeni od vas.
Da biste pristupili opciji Vertu Services, iz stanja pripravnosti
izaberite opciju: M eni » Ver t u S e r v ic e s , a zatim odaberite
odgovarajuću opciju.
Vertu Select
Vertu Select isporučuje originalne članke izabrane da inspirišu,
informišu i zabave, a na osnovu vašeg regiona, potreba i želja.
Napisani od strane pažljivo izabranih svetskih novinara, eksperate i
organizacija, mogu se videti sa Vertu Select veze nakon registracije.
Pritisnite taster
C O N C I E R G E da biste
prikazali Concierge ekran.
Osim toga, Vertu Select je kanal gde vam isporučujemo jedinstvene
mogućnosti i iskustva koja važe za vašu lokaciju, a može im se
pristupiti pritiskom na Vertu Concierge dugme.
Vertu Select je dostupan na engleskom, ruskom, mandarinskom,
pojednostavljenom kineskom, arapskom, italijanskom, nemačkom,
francuskom i japanskom jeziku.
Iz stanja pripravnosti izaberite Me ni » Vertu S ervi c es » Ver t u
Se le ct .
Vertu Fortress
Izaberite C a ll , odnosno
pomoću tastera za S E N D
pozovite službu Vertu
Concierge.
Pomoću usluge Vertu Fortress možete bežično prenositi informacije
sa Vertu telefona u prostor za skladištenje podataka visokog nivoa
bezbednosti. Na isti način, možete napraviti rezervnu kopiju
podataka o kontaktima i stavki kalendara.
Nakon sinhronizovanja podataka sa bezbednim serverom, možete ih
ažurirati na našoj Web lokaciji i, ako je neophodno, preneti na neki
drugi registrovani telefon.
Srpski
63
VERTU USLUGE
Odnosno, izaberite Men i » Ver t u Serv ic es » Ver t u C o nc ie rg e .
Putovanje
Ako službu Vertu Concierge ne možete da kontaktirate pomoću
tastera C O N C I E R G E , pozovite +448707375535.
Pomoću aplikacije za putovanja WorldMate® možete:
Za pozivanje službe Vertu Concierge neophodna je
pokrivenost mreže.
>
>
City Brief
>
Vertu City Brief je skup neophodnih, nezavisnih, jedinstvenih i
izuzetno preciznih vodiča za 200 glavnih gradova sveta, i to na
8 jezika, koji se direktno isporučuju na telefone Signature
2011, Constellation Ayxta, Ascent i Constellation Quest.
pristupiti globalnim vremenskim uslovima, prognozama i
najnovijim vremenskim podacima za 250 gradova širom sveta.
konvertovati valute uz mrežni pristup kursnim listama za više
od 160 valuta.
Informacije o letovima u realnom vremenu, kao i informacije
o kašnjenjima, izlaznim kapijama i terminalima za više od
75 najvećih aviokompanija.
Za preuzimanje najnovijih informacija o letovima, kursnim listama i
vremenskoj prognozi morate se pretplatiti na uslugu „Travel“.
K r e t a n j e i zm e đ u e k r a n a
Vodiči se redovno ažuriraju i kada stignete na neko odredište, na
telefonu će se automatski prikazati odgovarajući vodič.
Pomoću tastera N AV I G AT I O N i C E N T RA L N O G T AS T E RA
ZA biranje možete se kretati između ekrana, kao i polja na jednom
ekranu.
Vertu City Brief je dostupan na engleskom, ruskom, mandarinskom,
pojednostavljenom kineskom, arapskom, italijanskom, nemačkom,
francuskom i japanskom jeziku.
Ažuriranje informacija o letovima,
v r e m e n s ko j p r o g n o z i i k u r s n o j l i s t i
Kada početnu stranu podesite pomoću opcije Vertu usluge, usluzi
City Brief možete pristupiti pomoću levog N A VI G A C I O N O G
tastera, odnosno tako što ćete u stanju pripravnosti izabrati M eni »
Vertu S ervi c es » Ver t u C i t y B r i e f .
Pomoću tastera za O p t i o n s B I RA N J E otvorite meni.
Izaberite opciju A žu r i ra j . .. da biste uspostavili GPRS vezu i
preuzeli najnovije informacije na Vertu telefon.
Menjanje podešavanja
Pomoću tastera O p t i o n s S E L E CT I O N ažurirajte podešavanja,
promenite grad i promenite podešavanja.
Po de š a v a n ja obuhvataju format vremena, format datuma,
temperaturnu vrednost i razmake (decimalni zarez).
Vr e m e n s ka p r o g n oz a
Na ovom ekranu je prikazana petodnevna vremenska prognoza. Ako
želite da ažurirate informacije o vremenskoj prognozi, pomoću tastera
O p t io n s S E L E CT I O N izaberite opciju U p d a te w e a t he r .
Va lu t a
Na ovom ekranu su prikazane tri različite valute koje možete koristiti
prilikom konvertovanja određenih iznosa. Pomoću tastera O p t i o n s
S E L E CT I O N izaberite novu valutu.
Kurs valute svakodnevno se menja. Da biste dobili podatke o
trenutnom kursu valute, pomoću tastera O p t i o n s S E L E CT I O N
izaberite stavku U p d a t e r a te s .
Raspored letova
Na ovom ekranu možete pronaći najnovije informacije o letovima za
više od 75 vodećih aviokompanija. Možete saznati najnovije
informacije o rasporedu letova, izlaznim kapijama, eventualnim
kašnjenjima i vrsti aviona.
Izaberite stavke Airl in e , Fl ig ht nu m b e r i D a te , a zatim
izaberite opciju Ge t fli gh t s t atu s .
Kreirani upiti se čuvaju za ponovno korišćenje u listi R e c e n t
Qu e r ie s .
WorldMate® je obezbedila kompanija MobiMate®.
Srpski
64
VERTU USLUGE
Podešavanje ručnog traženja mreže
Ako putujete u region čiju mrežu pokriva neki drugi mrežni operator,
a ne možete da preuzmete najnovije informacije usluga Vertu Select
i Travel, izaberete mrežnog operatora koji ima ugovor o GPRS
romingu sa vašom matičnom mrežom.
Da biste to uradili, izaberite M eni » S e t t i n g s » P h o n e »
Ope ra tor s el ecti o n » M an u al .
Vertu telefon će prikazati sve dostupne oblasti u tom regionu. Za
više informacija o konfigurisanju aplikacija Vertu Select, Vertu
Fortress i Travel, GPRS pokrivenosti i ugovorima o romingu obratite
se službi Vertu Concierge.
Nemaju svi mrežni operatori ugovore o GPRS romingu sa
ostalim operaterima.
Srpski
65
DODATNI PRIBOR
12 DODATNI PRIBOR
Pu n je n j e b at e r ij e
Baterija Vertu telefona je punjiva i u određenim intervalima je
neophodno da je ponovo napunite.
Koristite samo odobreni punjač i bateriju koji su
dizajnirani specijalno za Vertu telefon.
Povežite mikropriključak
USB punjača sa Vertu
telefonom na prikazani
način. Priključak je
ispravno povezan ako je
simbol na priključku
okrenut nagore.
Uz Vertu telefon dobijate i sledeću dodatnu opremu:
>
Punjač
>
Baterija
>
Data kabl
>
Punjač za vozilo
Da biste dobili više informacija o dodatnom priboru koji je odobren
za korišćenje sa Vertu telefonom, kontaktirajte službu Vertu
Concierge ili posetite lokaciju www.vertu.com.
Uključite priključak
punjača u zidnu utičnicu
sa naizmeničnim
napajanjem.
Telefon čuvajte van domašaja dece.
Koristite samo baterije, punjače i dodatni pribor koji je
odobrila kompanija Vertu za korišćenje sa ovim
modelom telefona. Osim što može biti opasno,
korišćenjem drugih modela možete poništiti odobrenje
ili garanciju za telefon.
Nakon nekoliko sekundi,
animirani indikator
baterije označiće da je u
toku punjenje baterije, a
na ekranu će se pojaviti
poruka o potvrdi ako je
vaš Vertu telefon uključen.
Punjač
Punjač koji ste dobili uz telefon trebalo bi da bude odgovarajućeg
tipa za region u kojem će se koristiti. Ipak, pre upotrebe proverite da
li električne specifikacije zidne utičnice sa naizmeničnim napajanjem
odgovaraju punjaču.
Ako bateriju niste koristili duži vremenski period, možda ćete
morati da je napunite pre korišćenja telefona. Iako se posle svega
nekoliko sekundi pojavljuje animirani indikator baterije koji
označava da je punjenje u toku, pozive možete obavljati tek nakon
nekoliko minuta ili čak sat vremena.
Nemojte koristiti oštećeni punjač. Obratite se službi
Vertu Concierge za novi punjač.
Vreme punjenja baterije zavisi od izvora napajanja, a za optimalne
performanse uvek koristite Vertu punjač.
Pri svakom punjenju baterija se mora u potpunosti napuniti. Kada se
baterija napuni, indikator baterije prestaje da se pomera, a ako je
Vertu telefon uključen, pojaviće se nakratko poruka o potvrdi
P h o n e is f u l ly ch a rg e d , p le as e u n p l u g t h e ch a rg e r .
Ako se baterija Vertu telefona ne puni, postupite na sledeći način:
>
Isključite punjač iz utičnice sa naizmeničnim napajanjem.
>
Proverite da li električne specifikacije utičnice odgovaraju punjaču.
>
>
Srpski
66
Proverite da li u utičnici postoji napajanje naizmeničnom strujom i da
li je uključena. Na primer, u mnogim hotelskim sobama utičnice sa
napajanjem naizmeničnom strujom koriste se za osvetljenje i mogu
se uključivati/isključivati sa više mesta u okviru sobe.
Sačekajte najmanje 10 sekundi, a zatim ponovo uključite punjač u
utičnicu.
>
Upotrebite neku drugu utičnicu koja ispravno radi.
>
Ako se baterija i dalje ne puni, obratite se službi Vertu Concierge.
DODATNI PRIBOR
Baterija
Pu n j e n j e i p r a ž n j e n j e
Isključite punjač iz utičnice i Vertu telefona kada ne punite bateriju.
Nemojte bez potrebe ostavljati punjač povezan sa Vertu telefonom.
Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena da biste je ponovo
napunili. Neprekidno punjenje baterije može smanjiti njen životni vek.
Ako bateriju ne koristite, napunjena baterija će se tokom vremena
isprazniti. Izuzetno visoke i niske temperature mogu uticati na
sposobnost punjenja baterije.
Baterije nemojte bacati u vatru.
Odlažite baterije isključivo u skladu sa lokalnim
propisima. Reciklirajte kada god imate priliku. Nemojte
odlagati baterije zajedno sa otpadom iz domaćinstva.
Vaš uređaj koristi punjivu bateriju. Baterija koja je predviđena za ovaj
telefon je tipa BL-5CV. Ovaj uređaj se sme napajati samo pomoću
sledećih punjača: AC-7XV. Broj modela punjača se razlikuje u
zavisnosti od vrste priključka. Model punjača se označava na jedan
od sledećih načina: E, EB, X, AR, U, A, C ili UB.
Punjač koristite u zatvorenom prostoru.
Održavanje i bezbedno korišćenje baterije
Koristite bateriju samo na predviđen način. Nemojte koristiti
oštećeni punjač ili bateriju.
Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali vremenom,
njene performanse će opasti. Ako se vreme korišćenja telefona
između punjenja znatno smanji, zamenite bateriju. Koristite samo
Vertu odobrenu bateriju, a bateriju punite samo pomoću Vertu
odobrenog punjača koji je namenjen za korišćenje sa ovim
uređajem. Neodobrena baterija ili punjač mogu izazvati požar,
eksploziju, curenje ili neku drugu opasnost.
Pazite da ne izazovete kratak spoj. Kratak spoj može izazvati kontakt
između pozitivnih (+) ili negativnih (-) terminala (metalni delovi na
bateriji) i metalnog objekta, kao što je novčić, spajalica ili hemijska
olovka. Na primer, do kratkog spoja može doći ako rezervnu bateriju
nosite u džepu, tašni ili torbi. Ukoliko dođe do kratkog spoja, možete
oštetiti i bateriju i objekat koji je izazvao kratki spoj.
Bateriju nemojte rasklapati, otvarati, lomiti, savijati, deformisati,
bušiti ili rastavljati. Ukoliko dođe do curenja baterije, pazite da
tečnost ne dođe u kontakt sa kožom ili očima. Ukoliko tečnost dođe
u dodir sa kožom ili očima, odmah vodom isperite kožu ili oči, a zatim
se obratite lekaru.
Nemojte ostavljati bateriju na izuzetno toplim ili hladnim mestima, na
primer, u automobilu u letnjem periodu ili na temperaturama ispod
nule jer možete umanjiti kapacitet i životni vek baterije. Optimalna
temperatura za rad baterije je između 15°C i 25°C (59°F i 77°F).
Ako je baterija veoma topla ili hladna, Vertu telefon možda neće
privremeno raditi, čak i u slučaju da je baterija napunjena.
Performanse baterije su znatno smanjene na izuzetno niskim
temperaturama.
Nemojte menjati, prepravljati ili stavljati strana tela u bateriju,
odnosno nemojte potapati bateriju ili je izlagati vodi ili nekoj drugoj
tečnosti.
Nepravilna upotreba baterije može prouzrokovati požar, eksploziju ili
neku drugu opasnost. Ako ispustite telefon ili bateriju, naročito na
čvrstu površinu, a sumnjate da je baterija oštećena, odnesite je na
pregled u servisni centar pre ponovne upotrebe.
Koristite bateriju samo na predviđen način. Nemojte koristiti
oštećeni punjač ili bateriju. Bateriju čuvajte van domašaja dece.
Važno: Vreme trajanje baterije je dato samo na osnovu
procene, a zavisi od jačine signala, mrežnih uslova, funkcija
koje se koriste, starosti i stanja baterije, temperature kojoj je
baterija izložena, korišćenja digitalnog režima i mnogih
drugih faktora. Vreme trajanja baterije zavisi i od dužine
trajanja poziva. Takođe, na vreme trajanja telefoniranja utiče
i dužina perioda tokom koga je telefon uključen i u stanju
mirovanja.
Nova baterija će dostići maksimalne performanse tek nakon dva do
tri punjenja i pražnjenja. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko
stotina puta, ali vremenom, njene performanse će opasti. Ako je
vreme korišćenja telefona između punjenja znatno kraće, zamenite
bateriju. Obratite se službi Vertu Concierge da biste dobili Vertu
odobrenu bateriju.
Po v e ć a v a n j e p er fo r m a n s i b a t e r i j e
Da biste poboljšali performanse baterije, neke funkcije Vertu
telefona možete isključiti ako ih ne koristite, na primer Bluetooth
i 3G.
Srpski
67
DODATNI PRIBOR
Data kabl
Punjač za vozilo
Mikro-USB data kabl služi za prenos podataka između Vertu
telefona i kompatibilnog računara, na primer, pomoću programa
Vertu PC Suite, kao i između Vertu telefona i kompatibilnog
štampača koji podržava standard PictBridge. Povezivanje data
kabla i telefona.
U ovom odeljku je opisano korišćenje punjača za vozilo sa
Vertu telefonom.
Za više informacija o dostupnosti dodatnog pribora koji je odobren
za korišćenje sa Vertu telefonom obratite se službi Vertu Concierge.
Telefon čuvajte van domašaja dece.
Koristite samo baterije, punjače i dodatni pribor koji
je odobrila kompanija Vertu za korišćenje sa ovim
modelom telefona. Osim što može biti opasno,
korišćenjem drugih modela možete poništiti
odobrenje ili garanciju za telefon.
Pažljivo uključite jedan kraj
mikro-USB kabla u
priključak telefona.
Priključak je ispravno
povezan ako je simbol na
priključku okrenut nagore.
Kada isključujete kabl dodatne opreme iz Vertu
telefona, uhvatite i vucite priključak kabla, a ne sam
kabl.
Da biste poboljšali performanse i produžili životni vek dodatnog
pribora, pod uslovima garancije, pridržavajte se sledećih uputstava
o rukovanju i upotrebi:
>
Pazite da telefon i dodatni pribor ne dođe u dodir sa tečnošću.
Padavine, vlažnost vazduha i sve vrste tečnosti ili vlage mogu
sadržati minerale koji mogu izazvati koroziju strujnog kola
Po v e z i v a n j e d at a kab l a i r a č u n a r a
>
Uključite drugi USB kraj
data kabla u USB port
računara.
>
>
>
>
>
>
Nemojte koristiti telefon i dodatni pribor u oblastima sa puno
prljavštine ili prašine
Nemojte otvarati dodatnu opremu
Prilikom rukovanja, budite pažljivi da ne ispustite, oštetite ili
protresete uređaj i dodatni pribor. Grubim rukovanjem možete
oštetiti osetljive mehanizme
Nemojte čuvati dodatnu opremu u okruženju sa visokom
temperaturom. Visoke temperature mogu skratiti životni vek
elektronskih uređaja i oštetiti bateriju
Nemojte čuvati telefon i dodatnu opremu u okruženju sa
niskom temperaturom
Nemojte koristiti hemikalije, rastvore i jake deterdžente za
čišćenje
Nemojte bojiti dodatni pribor
Ova uputstva se odnose na telefon, bateriju, punjač ili bilo koji deo
dodatnog pribora. Ako uređaj ne radi na ispravan način, odnesite ga
u najbliži ovlašćeni servis radi popravke.
Bateriju Vertu telefona možete na jednostavan i bezbedan način
napuniti pomoću punjača za vozilo koji koristi napajanje
jednosmernom strujom iz standardnog priključka za upaljač u kolima
od 12 ili 24 volta.
Koristite samo punjač za vozilo koji je dizajnirani
specijalno za Vertu telefon.
Nemojte koristiti oštećeni punjač za vozilo.
Punjač za vozilo se sme koristiti samo u vozilu koje nije
u pokretu.
Srpski
68
DODATNI PRIBOR
Vreme punjenja baterije zavisi od modela punjača. Telefon možete
koristiti za vreme punjenja baterije, ali ćete na taj način produžiti
vreme punjenja baterije.
>
>
>
Povežite mikropriključak
USB punjača sa Vertu
telefonom na prikazani
način. Priključak je
ispravno povezan ako je
simbol na priključku
okrenut nagore.
Povežite punjač sa
uključenim priključkom
za upaljač.
Indikator će svetleti
zelenom bojom,
označavajući da je
punjač priključen na izvor
napajanja. Ako je Vertu
telefon uključen, na
ekranu će se pojaviti
poruka o punjenju
baterije.
Neki upaljači se napajaju samo kada je vozilo upaljeno.
Funkcija vibracije je onemogućena za vreme punjenja Vertu telefona.
Kada se baterija napuni, indikator punjenja baterije će prestati da
svetli. Isključite punjač za vozilo iz priključka za upaljač, a zatim ga
isključite iz Vertu telefona.
Postolje
Vertu V postolje se dobija besplatno uz sve Signature telefone, a
može se kupiti i kao opcioni dodatni pribor. Preko postolja možete
puniti Signature telefon, rezervnu bateriju i Vertu Bluetooth slušalice.
Ako je USB kabl iz postolja povezan sa računarom, prikazaće se
ekran „Select USB mode:“ pomoću koga možete da se povežete sa
računarom dok se telefon puni.
Kada je postolje povezano sa Signature telefonom pomoću AC-31
punjača, otvoriće se meni „Enhancements“. U listi C h arg er
izaberite profil koji želite da koristite kada je telefon na postolju.
Izaberite M eni » S et t i n g s » E n h a n c e m e n t s » Ch arger , a zatim
izaberite željeni profil.
Srpski
69
DODATAK
13 DODATAK
B ez b e d n os t n a p u t u
Nemojte koristiti telefon za vreme vožnje. Pre korišćenja telefona
parkirajte vozilo. Nemojte stavljati telefon na sedište suvozača ili na
mesta sa kojih može pasti usled sudara ili naglog zaustavljanja.
M e s t a n a koj im a s e t e l e f o n m o ž e ko r i s t i t i
Morate se pridržavati svih regionalnih propisa i isključiti telefon ako
je upotreba zabranjena ili ako korišćenje telefona može
prouzrokovati smetnje ili opasnost. Kao i kod drugih mobilnih
uređaja koji emituju radio-talase, korisnicima se preporučuje da radi
optimalnog rada opreme i bezbednosti osoblja koriste opremu na
odgovarajući način.
Telefon je u skladu sa smernicama o izlaganju radio-talasima kada je
prislonjen uz uho ili kada je udaljen najmanje 2,2 cm (7/8 inča) od
tela. Futrola, dugme za futrolu na kaišu ili držač koji se koristi za
nošenje telefona uz telo ne smeju sadržati metalne delove i trebalo
bi da drže telefon na propisanoj udaljenosti od tela.
Bezbednost
Pročitajte sledeće smernice. Ako se ne pridržavate ovih smernica,
možete izazvati opasnost ili prekršiti zakon.
Kada koristite funkcije na ovom uređaju, postupajte u skladu sa
zakonom i poštujte lokalne propise, privatnost i zakonska prava
drugih osoba, kao i autorska prava.
Koristite samo odobrene delove ili delove koje ste dobili uz telefon.
Korišćenje antena koje nisu odobrene, nedozvoljene izmene ili
prepravke mogu oštetiti telefon i nisu u skladu sa propisima o
korišćenju radio-uređaja.
BEZBEDNO UKLJUČIVANJE
Nemojte uključivati telefon ako je zabranjeno povezivanje telefona
na bežičnu mrežu ili ako korišćenje telefona može da prouzrokuje
smetnje ili opasnost.
E l e k tr o n s k i u r e đ a j i
Veliki deo moderne elektronske opreme ima zaštitu od radio-talasa.
Neki elektronski uređaji nemaju zaštitu od radio-talasa koje emituje
telefon.
BEZBEDNOST NA PUTU JE NAJVAŽNIJA
Poštujte sve lokalne zakone. Ruke uvek moraju biti slobodne za upravljanje
vozilom. Prilikom vožnje prioritet mora biti bezbednost na putu.
SMETNJE
Svi bežični telefoni su podložni smetnjama koje mogu uticati na
performanse.
Medicinski uređaji
Rad elektronske opreme koja emituje radio-talase, kao što su
bežični telefoni, može ometati rad neadekvatno zaštićenih
medicinskih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskih
uređaja da biste utvrdili da li su uređaji adekvatno zaštićeni od
spoljašnjih izvora radio-talasa, odnosno ako imate bilo kakva pitanja.
Ako propisi zdravstvene ustanove to nalažu, isključite telefon.
Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu koristiti opremu koja je
osetljiva na spoljne izvore radio-talasa.
ISKLJUČITE TELEFON U BOLNICAMA
Poštujte ograničenja. Telefon isključite u blizini medicinske opreme.
ISKLJUČITE TELEFON U AVIONU
Poštujte ograničenja. Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.
ISKLJUČITE TELEFON ZA VREME SIPANJA GORIVA
Nemojte koristiti telefon za vreme sipanja goriva. Nemojte koristiti
telefon u blizini goriva ili hemikalija.
ISKLJUČITE TELEFON U SREDINAMA U KOJIMA SE OBAVLJAJU
EKSPLOZIJE
Poštujte ograničenja. Nemojte koristiti telefon dok je eksplozija u toku.
Implantirani medicinski uređaji
Proizvođači medicinskih uređaja propisuju da najmanje rastojanje
između telefona i implantiranog medicinskog uređaja, kao što je
pejsmejker ili ugrađeni kardioverterni defibrilator, iznosi najmanje
15,3 centimetra (6 inča) da bi se izbegle potencijalne smetnje na
medicinskim uređajima.
TELEFON KORISTITE RAZBORITO
Telefon koristite u normalnom položaju. Nemojte dodirivati antenu ako
nema potrebe za tim.
STRUČNA USLUGA
Samo stručno osoblje može servisirati ovaj telefon.
Osobe kojima je ugrađen medicinski uređaj treba da:
DODATNI PRIBOR I BATERIJE
Koristite samo odobren dodatni pribor i baterije. Nemojte povezivati
nekompatibilne uređaje.
>
VODOOTPORNOST
Vertu telefon nije otporan na vodu. Vodite računa da bude suv.
>
REZERVNE KOPIJE
Napravite rezervne kopije podataka iz telefona, odnosno zapišite sve
bitne podatke koji se čuvaju u telefonu.
>
POVEZIVANJE SA DRUGIM UREĐAJIMA
Prilikom povezivanja sa drugim uređajem, pratite uputstva za
bezbedno korišćenje u priručniku ovog uređaja. Nemojte povezivati
nekompatibilne uređaje.
SOS
>
HITNI POZIVI
Proverite da li je telefon uključen i da li ispravno funkcioniše.
Pritiskajte taster „END“ sve dok se ne vratite na prikaz u stanju
pripravnosti. Unesite broj hitne službe, a zatim pritisnite taster
„SEND“. Objasnite gde se nalazite. Nemojte prekidati poziv dok
ne dobijete dozvolu.
>
Uvek drže bežični uređaj na udaljenosti od najmanje
15,3 centimetra (6 inča) od medicinskog uređaja kada je
bežični uređaj uključen;
Izbegavaju nošenje telefona u džepu na grudima;
Drže telefon uz uho na suprotnoj strani od medicinskog
uređaja da bi umanjili potencijalne smetnje;
Odmah isključe telefon ako iz bilo kog razloga postoji sumnja
da postoje smetnje.
Pročitajte uputstva i pridržavajte se uputstava proizvođača
implantiranog medicinskog uređaja.
Ukoliko imate pitanja o korišćenju telefona u blizini implantiranih
medicinskih uređaja, obratite se lekaru.
Srpski
70
DODATAK
Slušni aparati
Vod oo t p o r n o s t
Neki bežični telefoni mogu ometati rad slušnih aparata. U slučaju
takvih smetnji, obratite se dobavljaču usluga.
Vertu telefon nije otporan na vodu. Vodite računa da bude suv.
Ako Vertu telefon dođe u kontakt sa vodom, dobro ga osušite pre
nego što sklonite poklopac. Izvadite bateriju i ostavite da se svi
delovi osuše prirodnim putem. Nemojte telefon izlagati toploti.
O st a l i m e d i c i n s k i u r e đ a j i
Rad elektronske opreme koja emituje radio-talase, kao što su
bežični telefoni, može ometati rad neadekvatno zaštićenih
medicinskih uređaja.
Nemojte puniti Vertu telefon ako je priključak mokar ili vlažan.
Punjači se mogu koristiti isključivo u suvom okruženju. Nemojte ih
koristiti ako su mokri ili vlažni.
Ako propisi zdravstvene ustanove to nalažu, isključite telefon.
Proverite da li su unutrašnjost Vertu telefona i spojevi na poklopcu
suvi, čisti i da li se u unutrašnjosti telefona nalaze strani objekti.
Vo z il a
Radio-talasi mogu da utiču na nepravilno postavljene ili
neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima
(na primer, elektronske sisteme za ubrizgavanje goriva,
elektronske sisteme protiv proklizavanja kočnica, elektronske
sisteme za kontrolu brzine, sistem za vazdušne jastuke).
N em o j t e d o d i r i v a t i a n t e n u
Nemojte nepotrebno dodirivati antenu (više informacija potražite na
priloženom CD medijumu) telefona kada je telefon uključen.
Dodirivanje antene utiče na kvalitet poziva, prouzrokuje veću
potrošnju energije i smanjuje vreme razgovora na Vertu telefonu.
Informacije o korišćenju telefona u vozilu potražite od proizvođača ili
njegovog zastupnika. Takođe, obratite se i proizvođaču opreme koja
je ugrađena u vozilo.
Poš tu jt e z ako n e
Prilikom korišćenja Vertu telefona pridržavajte se svih zakona i
poštujte lokalne običaje, privatnost i zakonska prava drugih,
uključujući i autorska prava.
Samo stručno osoblje može da servisira ili ugradi uređaj u vozilo.
Nepravilna instalacija ili servisiranje može biti opasna i može poništiti
garanciju za taj uređaj. Proverite da li je oprema telefona pravilno
ugrađena u vozilo i da li ispravno funkcioniše.
Nega i održavanje
Nemojte da skladištite i da čuvate zapaljive tečnosti, gasove ili
eksplozivne materije u blizini telefona, njegovih delova ili dodatnog
pribora.
Vertu telefon je izrađen od najkvalitetnijih materijala. Dodatna
uputstva o nezi i održavanju potražite na CD medijumu. Oštećenja na
Ako koristite vozila u koja su ugrađeni vazdušni jastuci, zapamtite
da vazdušni jastuk prilikom napumpavanja oslobađa veliku silu.
Nemojte stavljati predmete, kao što je instalirana ili prenosna
oprema telefona, na površinu iznad vazdušnih jastuka ili u opsegu
koji jastuk zauzima kada se naduva.
Ukrasi
Vertu telefonu nastala kao posledica nepoštovanja ovih uputstava o nezi
nisu obuhvaćena ovom garancijom.
Vertu ukrase potražite od svog ovlašćenog Vertu prodavca. Vertu
ukrasi ne služe za povezivanje prekinutih lančića.
Av io n
Korišćenje telefona za vreme leta je zabranjeno. Isključite telefon
pre nego što uđete u avion. Korišćenje telefona u avionu može biti
opasno za rad aviona, može ometati bežičnu telefonsku mrežu i
može biti nezakonito. U Sjedinjenim Državama FCC propisi
zabranjuju upotrebu Vertu telefona za vreme leta.
Ako se ova uputstva ne budu sledila, telefonske usluge mogu biti
obustavljene ili uskraćene prekršiocu ili se protiv njega može biti
pokrenuti krivični postupak, odnosno mogu se preduzeti obe mere.
O b l a s t i u ko j im a p o s t o j i o p a s n o s t o d
eksplozije
Ako se nalazite u oblasti u kojoj postoji opasnost od eksplozije,
isključite telefon i poštujte sve znakove i uputstva. Varnice u takvoj
oblasti mogu izazvati eksploziju ili požar, čije su posledice telesne
povrede ili smrt.
Isključite telefon na benzinskim stanicama ili u servisima za popravku
automobila. Pratite ograničenja o upotrebi opreme koja emituje
radio-talase u skladištima goriva (oblastima za skladištenje i
distribuciju goriva), hemijskim postrojenjima ili u oblastima u kojima
je eksplozija u toku.
Oblasti u kojima postoji opasnost od eksplozije su često, ali ne i
uvek, jasno označene. U njih spadaju palube brodova; magacini za
skladištenje i transport hemijskih supstanci; vozila koja koriste plin
(kao što je propan ili butan); oblasti u kojima su u vazduhu prisutne
hemijske supstance ili čestice, kao što su trunčice, prašina ili
metalna prašina; te sve oblasti u kojim je inače zabranjeno
pokretanje motora vozila.
Srpski
71
DODATAK
SAR obaveštenje – RM-266V
F CC / I n d u s t r y C a n a d a o b a v e š t e n j e
Vertu telefon može da izazove smetnje na TV ili radio uređajima (na
primer, kada koristite telefon na maloj udaljenosti od prijemnika).
Organizacija FCC ili kompanija Industry Canada mogu zahtevati da
prestanete da koristite telefon ako takve smetnje ne mogu biti
otklonjene. Pomoć potražite od službe Vertu Concierge. Uređaj je u
skladu sa Delom 15 iz FCC pravila. Rad podleže sledećim
odredbama: (1) uređaj ne sme prouzrokovati štetne smetnje i (2)
uređaj mora prihvatiti sve smetnje, između ostalih i smetnje koje
mogu dovesti do neželjenih rezultata.
VERTU TELEFON (MODEL: Potpis, TIP: RM-266V, FCC ID:
P7QRM-266V) U SKLADU JE SA SMERNICAMA O IZLAGANJU
RADIO-TALASIMA
Vertu telefon emituje i prima radio-talase. Dizajniran je u skladu sa
međunarodnim smernicama o graničnim vrednostima prilikom
izlaganja radio-talasima. Smernice je kreirala nezavisna naučna
organizacija ICNIRP i obuhvataju savete o bezbednosti u cilju
zaštite svih osoba, bez obzira na godine i njihovo zdravstveno stanje.
Sve promene ili izmene koje nije izričito odobrila kompanija Vertu
mogu poništiti pravo na korišćenje ove opreme.
Smernice za izlaganje zračenju za mobilne uređaje sadrže mernu
jedinicu poznatu kao Specific Absorption rate (Specifični koeficijent
apsorpcije) ili SAR. SAR ograničenje prema ICNIRP smernicama
iznosi prosečno 2,0 vata po kilogramu (W/kg) na deset grama
telesnog tkiva. Testiranja za SAR se sprovode za standardne
položaje korišćenja, pri čemu uređaj emituje najviši propisani nivo
snage u svim testiranim opsezima frekvencije. Stvarni nivo SAR
vrednosti uređaja koji se koristi mora biti u okviru ograničenja pošto
je uređaj projektovan da koristi samo onu količinu energije koja je
potrebna za povezivanje na mrežu. Količina utrošene energije se
menja u zavisnosti od velikog broja faktora, na primer, blizina mrežne
stanice. Najviša SAR vrednost prema ICNIRP smernicama kada se
uređaj koristi prislonjen uz uho iznosi 0,68 W/kg.
Signature
RM-266V
Ovaj digitalni uređaj klase B je u skladu sa kanadskim standardom
ICES-003.
NAPOMENA: U Francuskoj, WLAN sme da se koristi
samo u zatvorenom prostoru. U nekim državama
korišćenje WLAN mreže može biti ograničeno. Više
informacija potražite od lokalnih službi.
Telefon je u skladu sa smernicama o izlaganju radio-talasima kada je
prislonjen uz uho ili kada je udaljen najmanje 2,2 cm (7/8 inča) od
tela. Futrola, dugme za futrolu na kaišu ili držač koji se koristi za
nošenje telefona uz telo ne smeju sadržati metalne delove i trebalo
bi da drže telefon na propisanoj udaljenosti od tela. Za prenos
podataka ili poruka potrebna je kvalitetna veza sa mrežom. U nekim
slučajevima, slanje podataka i poruka može biti odloženo dok se ne
uspostavi odgovarajuća veza. Postavite telefon na propisanu
udaljenost dok se ne obavi slanje podataka i poruka.
EU obaveštenje o recikliranju
Simbol precrtane kante za otpatke na uređaju, u priručniku ili na
pakovanju označava da svi električni i elektronski uređaji, baterije i
akumulatori moraju biti zasebno uskladišteni nakon isteka radnog
veka. Ove smernice se primenjuju u Evropskoj Uniji i na drugim
lokacijama gde postoje sistemi za zasebno skladištenje. Nemojte
odlagati ove proizvode zajedno sa otpadom iz domaćinstva.
Korišćenje dodatnog pribora i opreme na telefonu može rezultirati
različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti se mogu razlikovati u
zavisnosti od državnih standarda, uslova testiranja i frekvencije
mreže. Više informacija o SAR vrednostima potražite na lokaciji
www.vertu.com u odeljku sa informacijama o proizvodu.
Propisno odlaganje ovih proizvoda sprečava nekontrolisano
odlaganje otpada i promoviše ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Detaljnije informacije možete dobiti od prodavca proizvoda,
komunalne službe, nacionalnih organizacija za reciklažu ili lokalnih
zastupnika Vertu kompanije. Više informacija o dobijanju deklaracije o
zaštiti okoline ili uputstva za vraćanje dotrajalog proizvoda potražite na
lokaciji www.vertu.com, u odeljku za odgovarajuću zemlju.
SAD i Kanada: Telefon je kreiran tako da bude u skladu sa
smernicama o izlaganju radio-talasima koje je propisala Savezna
komisija za komunikaciju (SAD) i kompanija Industry Canada. Na
osnovu ovih smernica određena je granična SAR vrednost koja
iznosi prosečno 1,6 W/kg na gram telesnog tkiva. Najviša SAR
vrednost prema ovim standardima zabeležena tokom izdavanja
certifikata za korišćenje uz uho iznosi 0,76 W/kg, a kada se ispravno
nosi uz telo iznosi 0,54 W/kg.
I z j a v a o u s a g l a š en os ti
Simbol označava da je proizvod plasiran na tržište skladu sa WEEE
zakonima i da korisnik proizvoda ne sme da odlaže proizvod sa
ostalim kućnim otpadom, već da ga mora reciklirati na ispravan način.
Mi, kompanija Vertu, izjavljujemo pod punom odgovornošću da je
proizvod, model Signature, tip RM-266V, u skladu sa odredbama
sledeće direktive saveta: 1999/5/EC.
Ako želite da kompanija Vertu reciklira uređaj nakon isteka njegovog
radnog veka, vratite ga na mesto kupovine (ukoliko znate gde je
uređaj kupljen) ili ga vratite u neko od Vertu predstavništava.
Kopiju izjave o usaglašenosti možete pronaći na lokaciji:
http://www.vertu.com
Odnosno, ako kupite rezervni deo od nekog drugog dobavljača, taj
dobavljač je dužan da preuzme uređaj i da ga reciklira na propisani
način.
Ko n tr o l a i z v o z a
Vertu telefon može da sadrži opremu, tehnologiju ili softver koji se izvozi iz
Sjedinjenih Država u skladu sa propisima Uprave za izvoz. Izmene koje nisu
izvršene u skladu sa zakonima Sjedinjenih Država zabranjene su zakonom.
Više informacija o Evropskoj WEEE direktivi potražite na lokaciji
www.europa.eu.int/
Srpski
72
DODATAK
Garancije
Copyright © Vertu 2008, 2011. Sva prava zadržana.
Najstrože je zabranjeno reprodukovanje, prenos, distribucija i
skladištenje delova ili čitavog sadržaja ovog dokumenta u bilo kom
obliku bez pismenog odobrenja kompanije Vertu. Kompanija Vertu
neprekidno unapređuje svoju tehnologiju. Vertu zadržava pravo da
izmeni i unapredi svaki proizvod koji je opisan u ovom dokumentu
bez prethodnog obaveštenja.
Ko m p a n i j a Ver t u d a j e d v o g o d i š n ju
međunarodnu garanciju za mobilne
te le f on e .
OVA OGRANIČENA GARANCIJA NE USKRAĆUJE I NE
OGRANIČAVA (I) BILO KAKVA ZAGARANTOVANA USTAVNA
PRAVA KLIJENTA ILI (II) BILO KAKVA PRAVA KLIJENTA U
ODNOSU NA PRODAVCA/ZASTUPNIKA.
U NAJVEĆOJ MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVAJU VAŽEĆI
ZAKONI, KOMPANIJA NOKIA ILI NJENI IZDAVAČI LICENCI NI
POD KAKVIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA
GUBITAK BILO KAKVIH PODATAKA ILI ZA BILO KAKVA
POSEBNA, SLUČAJNA, POSLEDIČNA ILI INDIREKTNA
OŠTEĆENJA PROUZROKOVANA NA BILO KOJI NAČIN.
Kompanija Vertu garantuje da ovaj mobilni telefon („Proizvod“) nema
oštećenja materijala i oštećenja nastalih pri izradi u skladu sa
sledećim uslovima i odredbama:
1.
SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA BIĆE DISTRIBUIRAN U
PRIKAZANOM OBLIKU. OSIM AKO ZAKON NE NALAŽE
DRUGAČIJE, NIJEDNA VRSTA GARANCIJE, IZREČENE ILI
NAGOVEŠTENE, U ŠTA SPADAJU, ALI SE NE OGRANIČAVA
NA, NAGOVEŠTENE GARANCIJE ZA PRODAJU I
PRILAGOĐENOST ODREĐENOJ NAMENI, NE DAJE SE NA
OSNOVU PRECIZNOSTI, POUZDANOSTI ILI SADRŽAJA OVOG
DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO DA IZMENI ILI
POVUČE OVAJ DOKUMENT IZ OPTICAJA BEZ PRETHODNOG
OBAVEŠTENJA.
2.
Vertu i V logotip su registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi.
Ostala imena proizvoda i kompanija pomenutih ovde mogu biti
zaštitni znakovi ili registrovani znakovi svojih vlasnika.
3.
Uključuje i RSA BSAFE softver za šifrovanje ili
bezbednosni protokol kompanije RSA Security.
4.
Bluetooth predstavlja registrovani zaštitni znak korporacije
Bluetooth SIG, Inc.
5.
Java i sve Java oznake su zaštitni znakovi ili registrovani
zaštitni znakovi kompanije Sun Microsystems, Inc.
Aplikacije neke druge kompanije koje su isporučene uz uređaj,
mogu biti proizvod ili vlasništvo osoba ili filijala koje nisu pridružene
kompaniji Vertu ili povezane sa njom. Vertu nema autorska prava ili
prava na intelektualnu svojinu na aplikacije drugih kompanija. Stoga,
kompanija Vertu ne snosi odgovornost za korisničku podršku,
funkcionalnost aplikacija ili informacije iz aplikacija ili ovih materijala.
Kompanija Vertu ne daje garanciju za aplikacije drugih proizvođača.
AKO KORISTITE OVE APLIKACIJE, SAGLASNI STE DA SU
APLIKACIJE ISPORUČENE U DATOM OBLIKU BEZ BILO
KAKVIH GARANCIJA, IZREČENIH ILI NAGOVEŠTENIH, U
NAJVEĆOJ MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVAJU VAŽEĆI
ZAKONI. TAKOĐE, SAGLASNI STE SA TIM DA NI KOMPANIJA
NOKIA NI NJENE FILIJALE NE DAJU NIKAKVE IZJAVE ILI
GARANCIJE, IZREČENE ILI NAGOVEŠTENE, ŠTO OBUHVATA,
ALI SE NE OGRANIČAVA NA GARANCIJE ZA VLASNIŠTVO,
PRODAJU ILI PRILAGOĐENOST ODREĐENOJ NAMENI,
ODNOSNO DA APLIKACIJE NEĆE NARUŠITI PATENTE,
AUTORSKA PRAVA, ZAŠTITNE ZNAKOVE ILI DRUGA PRAVA
TREĆIH LICA.
Srpski
73
Ograničena garancija za proizvod ističe DVE (2) godine od datuma kupovine ili
isporuke proizvoda, pri čemu se u obzir uzima kasniji datum. Garancija će nastaviti
da važi i u slučaju promene vlasnika/korisnika sve do isteka predviđenog roka
garancije i ostaće neizmenjena.
Za vreme trajanja ograničene garancije, kompanija Vertu će prema svom nahođenju,
servisirati, izmeniti ili zameniti sve oštećene ili neispravne delove novim ili
popravljenim rezervnim delovima ako je servisiranje ili zamena neophodna zbog
neispravnosti proizvoda ili kvarova nastalih tokom normalne upotrebe. Klijentu neće
biti naplaćeni troškovi servisiranja i zamene takvih delova. Kompanija Vertu će platiti
troškove rada na popravci ili zameni oštećenih delova. Servisiranje proizvoda biće
pod garancijom (delovi i rad) do isteka perioda važenja prvobitne garancije ili
dvanaest (12) meseci od datuma servisiranja, pri čemu se u obzir uzima duži period
garancije. Ograničena garancija ne pokriva oštećenja ili defekte (koji nisu nastali u
toku proizvodnje) na spoljašnjosti proizvoda, na priboru za održavanje, dekorativnim
ili strukturnim delovima ili bilo kom neoperativnom delu. Za vreme trajanja ograničene
garancije, odgovornost kompanije Vertu je ograničena cenom koju je klijent platio za
proizvod umanjenom za period korišćenja.
Na zahtev kompanije Vertu, klijent mora priložiti originalni dokaz o kupovini i isporuci
proizvoda u obliku zakonitog i neizmenjenog certifikata o autentičnosti u kojem je
jasno navedeno ime i adresa ovlašćenog prodavca, datum i mesto kupovine/
isporuke, vrsta proizvoda, identifikacioni broj IMEI ili serijski broj proizvoda, odnosno
račun ili priznanicu sa datumom koja sadrži iste informacije. Kompanija Vertu će
snositi troškove transporta proizvoda od mesta na kome je vlasnik predao proizvod
kompaniji Vertu (ili njenom zastupniku) nakon servisa u okviru ograničene garancije.
Kompanija Vertu će snositi troškove transporta proizvoda od mesta na kome je
klijent predao proizvod kompaniji Vertu (ili njenom zastupniku) nakon servisa u okviru
ograničene garancije.
Klijent neće imati pokriće niti pravo na beneficije za vreme trajanja ograničene
garancija u sledećim okolnostima:
a) Ako je proizvod nepravilno korišćen, izložen neodgovarajućim uslovima,
nepravilno uskladišten, izložen vlazi ili uslovima izražene vlažnosti, izložen
prosipanju hrane ili tečnosti, izložen hemijskim agensima, neovlašćeno menjan,
neovlašćeno povezivan, neovlašćeno servisiran, ako se njime grubo rukovalo,
ako je pogrešno upotrebljavan, zapušten, oštećen, ako je slučajno oštećen,
nepravilno instaliran ili na bilo koji drugi način nepropisno korišćen koje nije
prouzrokovala kompanija Vertu, što obuhvata, ali se ne ograničava na oštećenja
prouzrokovana prevozom, ispuštanjem proizvoda, kvarenjem potrošnih delova,
kao što su baterije koje imaju ograničen rok trajanja, te lomljenje ili oštećenje
antene.
b) Ako je proizvod oštećen usled spoljašnjih uticaja kao što su udar u drugi objekat,
vatra, poplava, pesak, prljavština, oluja, munja, zemljotres ili oštećenja nastala
usled izloženosti neodgovarajućoj temperaturi, vremenskim ili uslovima
okruženja, delovanjem više sile, curenja baterije, krađe, pregorevanja osigurača ili
nepravilnom upotrebom izvora električne energije, oštećenja izazvanih
računarskim virusima ili virusima sa Interneta, bubicama, crvima, trojanskim
konjima, cancel bot-ovima ili oštećenja nastalih povezivanjem sa drugim
uređajima koji nisu preporučeni za povezivanje sa Vertu uređajem.
c) Ako klijent nije obavestio korisnički servis kompanije Vertu u pismenoj formi o
nastalom defektu ili kvaru proizvoda u roku od 30 dana nakon isteka garancije.
d) Ako proizvod nije vraćen kompaniji Vertu ili ovlašćenom prodavcu u roku od
trideset (30) dana od nastanka oštećenja u toku garantnog perioda.
e) Ako je uklonjen, oštećen, izmenjen ili nečitljiv serijski broj na pločici proizvoda ili
kôd sa podacima na dodatnom priboru.
f) Ako je oštećenje prouzrokovano nepravilnim funkcionisanjem mobilnog mrežnog
sistema ili lošim prijemom spoljne antene.
g) Ako su kvar ili oštećenje prouzrokovani time što je proizvod korišćen ili povezan
sa dodatnim uređajima koje nije proizvela ili isporučila kompanija Vertu, odnosno
ako su upotrebljavani nenamenski.
h) Ako baterija izazove kratak spoj ili ako su poklopac za baterije ili sama baterija
oštećeni, odnosno ako su prisutni dokazi pogrešnog korišćenja ili ako baterija
nije korišćena sa opremom za koju predviđena.
i) Softver proizvoda mora biti ažuriran usled promena u mobilnim mrežnim
parametrima.
j) Ako je kvar ili oštećenje nastalo kao rezultat istrošenosti usled normalne
upotrebe uređaja.
DODATAK
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Kompanija Vertu neprekidno unapređuje svoju tehnologiju. Vertu
zadržava pravo da izmeni i poboljša sve proizvode opisane u ovom
dokumentu bez prethodnog obaveštenja. Pitanja u vezi sa
ograničenom garancijom možete proslediti korisničkom servisu
kompanije na sledeće adrese.
Ako do problema dođe za vreme ograničene garancije, primenjivaće se sledeća
procedura:
a) Klijent će vratiti uređaj na mesto kupovine radi popravke ili zamene ili, ako je to
neizvodljivo zbog udaljenosti (više od 50 milja / 80 km), odnosno iz zbog drugog
opravdanog razloga, u ovom ili bilo kom drugom slučaju, klijent se može obratiti
službi Vertu Concierge.
b) Korisnici će unapred morati da plate troškove transporta i osiguranja proizvoda
do ovlašćenog Vertu servisa.
c) Prema članu 6(e), klijent će snositi troškove za sve delove ili troškove rada koji
nisu obuhvaćeni ograničenom garancijom.
d) Kompanija Vertu će popraviti ili će dati ovlašćenje za popravku proizvoda pod
ograničenom garancijom, u roku od 30 dana po prijemu proizvoda od strane
kompanije Vertu ili ovlašćenog Vertu servisa ili za vreme produženog roka o čijem
će trajanju kompanija Vertu obavestiti klijenta u zavisnosti od vrste kvara
(„Vremenski okvir“). Ako kompanija Vertu ne može da otkloni kvar u toku
određenog vremenskog perioda ili nakon više pokušaja, kompanija Vertu će
prema svom nahođenju, obezbediti zamenu za proizvod ili će vlasniku vratiti
sumu novca koja je jednaka prodajnoj ceni uređaja umanjenoj za period
korišćenja.
e) Ako se proizvod vrati korisničkom servisu kompanije Vertu za vreme trajanja
ograničene garancije, ali problem sa proizvodom nije obuhvaćen uslovima i
odredbama te ograničene garancije, klijent će biti obavešten i biće mu data
procena troškova koje mora da plati da bi se proizvod popravio, zajedno sa svim
troškovima prevoza. Ukoliko klijent odbije da plati troškove, proizvod će biti
vraćen uz naplatu troškova transporta. Ako se proizvod vrati korisničkom servisu
kompanije Vertu nakon isteka perioda trajanja ograničene garancije, uobičajena
servisna politika je da klijent snosi sve troškove isporuke.
U NAJVEĆOJ MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVAJU ZAKONI, PONIŠTENE SU
GARANCIJE I USLOVI IZ OVE OGRANIČENE GARANCIJE, A PREDSTAVLJAJU
ZAMENU ZA SVE DRUGE USLOVE, GARANCIJE ILI DRUGE ODREDBE KOJE
SE TIČU ISPORUKE ILI PODRAZUMEVANE ISPORUKE PROIZVODA,
ODNOSNO NEMOGUĆNOSTI ISPORUKE ILI KAŠNJENJA PRI ISPORUCI, I
KOJE MOGU, DA NIJE DRUGAČIJE NAVEDENO U ČLANU 7, UTICATI NA
OBAVLJANJE TRANSAKCIJA IZMEĐU KOMPANIJE VERTU I KLIJENTA, ILI NA
NEKI DRUGI NAČIN BITI PRIMENJENE ILI PRIDODATE OVOJ OGRANIČENOJ
GARANCIJI ILI NEKOM DRUGOM INDIREKTNOM UGOVORU, NA OSNOVU
USTAVA, OBIČAJNOG PRAVA ILI INAČE (ŠTO UKLJUČUJE, ALI SE NE
OGRANIČAVA NA PRIMENJENE USLOVE, GARANCIJE ILI NEKE DRUGE
ODREDBE PO PITANJU ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA ILI
PRILAGOĐENOSTI ODREĐENOJ NAMENI).
KOMPANIJA VERTU NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA GUBITKE ILI ŠTETE,
POSEBNE, NAGOVEŠTENE, SLUČAJNA ILI POSLEDIČNA, ŠTO OBUHVATA,
ALI SE NE OGRANIČAVA NA SLEDEĆE GUBITKE ILI ŠTETE (BEZ OBZIRA NA
TO DA LI SU TAKVI GUBICI ILI ŠTETE PREDVIĐENI, DA LI MOGU BITI
PREDVIĐENI, DA LI SU POZNATI ILI U BILO KOM DRUGOM SLUČAJU):
a) GUBITAK OČEKIVANIH KORISTI ILI PROFITA.
b) GUBITAK STVARNE ILI OČEKIVANE UŠTEĐEVINE.
c) KAZNENE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE.
d) ZAHTEVA ZA ODŠTETU TREĆIH LICA.
e) GUBITAK KORIŠĆENJA PROIZVODA ILI BILO KOJEG DELA DODATNE
OPREME ILI PRIBORA.
f) ZASTOJ ILI GUBICI U POSLOVANJU.
g) GUBITAK POSLOVNE PRILIKE.
h) GUBITAK UGLEDA.
i) GUBITAK REPUTACIJE.
j) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE ILI KORUPCIJA PODATAKA.
Kompanija Vertu ne garantuje da će Internet veza ili veza za prenos podataka biti
neometana ili bez greške.
Kompanija Vertu ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakva kašnjenja u pružanju
usluge za vreme trajanja ograničene garancije ili nemogućnost korišćenja proizvoda
tokom popravke.
Odgovornost kompanije Vertu prema ugovoru, u slučaju delikta (obuhvata
zanemarivanje ili kršenje zakona), pogrešnog tumačenja ili nekog drugog konflikta
koji nastane u vezi sa prodajom proizvoda, ograničena je cenom koju je klijent platio
za proizvod umanjenom za period korišćenja.
U slučaju nevaženja ili nemogućnosti sprovođenja bilo koje odredbe, bilo kojeg dela
odredbe ili bilo kog prava u skladu sa odredbom, ograničena garancija neće uticati
na važenje ili sprovođenje drugih odredbi ili prava, ili bilo kojih drugih takvih odredbi i
prava, koje će se i dalje u potpunosti sprovoditi i primenjivati osim u slučaju
nevaženja ili nemogućnosti sprovođenja odredbe ili nekog njenog dela navedenih
ovde.
Kompanija Vertu ne prihvata niti daje ovlašćenje bilo kom ovlašćenom servisnom
centru ili osobi ili entitetu da u njeno ime izvršava bilo koju obavezu ili preuzme
odgovornost osim one koja je jasno navedena u ovoj ograničenoj garanciji, što
obuhvata i dobavljača ili prodavca bilo koje produžene garancije ili ugovora o
servisiranju. Za unošenje bilo kakve izmene ili dodatka u ovu ograničenu garanciju
potrebna je pismena saglasnost kompanije Vertu.
Ova ograničena garancija predstavlja ceo ugovor između dve strane koji se odnosi
na ovde predstavljeni predmet.
U ovoj ograničenoj garanciji rizik od kvara proizvoda se deli između klijenta i
kompanije Vertu. Klijent mora prihvatiti raspodelu koja je iskazana prodajnom cenom
proizvoda.
Svaki krivični postupak ili sudski proces u slučaju kršenja ove garancije mora biti
pokrenut u roku od trideset (30) meseci nakon isporuke proizvoda.
Sve informacije o garanciji, funkcije proizvoda i specifikacije mogu biti izmenjene bez
prethodnog obaveštenja.
Ako nas pozivate iz Evrope, sa Bliskog istoka i Afrike:
Vertu
Beacon Hill Road
Church Crookham
Hampshire
GU52 8DY
United Kingdom
Ako nas pozivate iz Severne ili Južne Amerike:
+1 914 368 0432
Ako nas pozivate iz Azijsko-pacifičke regije:
Vertu Regional Office
Nokia (H.K.) Limited
City Plaza IV
12 Taikoo Wan Road
Taikoo Shing
Hong Kong
China
Srpski
74
DODATAK
Ve r t u j ed n o g o d iš n ja og r an ič en a
međunarodna garancija na dodatnu
opremu
7.
U NAJVEĆOJ MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVAJU ZAKONI, PONIŠTENE SU
GARANCIJE I USLOVI IZ OVE OGRANIČENE GARANCIJE, A PREDSTAVLJAJU
ZAMENU ZA SVE DRUGE USLOVE, GARANCIJE ILI DRUGE ODREDBE KOJE
SE TIČU ISPORUKE ILI PODRAZUMEVANE ISPORUKE PROIZVODA,
ODNOSNO NEMOGUĆNOSTI ISPORUKE ILI KAŠNJENJA PRI ISPORUCI, I
KOJE MOGU, DA NIJE DRUGAČIJE NAVEDENO U ČLANU 7, UTICATI NA
OBAVLJANJE TRANSAKCIJA IZMEĐU KOMPANIJE VERTU I VLASNIKA, ILI NA
NEKI DRUGI NAČIN BITI PRIMENJENE ILI PRIDODATE OVOJ OGRANIČENOJ
GARANCIJI ILI NEKOM DRUGOM INDIREKTNOM UGOVORU, NA OSNOVU
USTAVA, OBIČAJNOG PRAVA ILI INAČE (ŠTO UKLJUČUJE, ALI SE NE
OGRANIČAVA NA PRIMENJENE USLOVE, GARANCIJE ILI NEKE DRUGE
ODREDBE PO PITANJU ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA ILI
PRILAGOĐENOSTI ODREĐENOJ NAMENI).
8. KOMPANIJA VERTU NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA GUBITKE ILI ŠTETE,
POSEBNE, NAGOVEŠTENE, SLUČAJNA ILI POSLEDIČNA, ŠTO OBUHVATA,
ALI SE NE OGRANIČAVA NA SLEDEĆE GUBITKE ILI ŠTETE (BEZ OBZIRA NA
TO DA LI SU TAKVI GUBICI ILI ŠTETE PREDVIĐENI, DA LI MOGU BITI
PREDVIĐENI, DA LI SU POZNATI ILI U BILO KOM DRUGOM SLUČAJU):
a) GUBITAK STVARNIH ILI OČEKIVANIH KORISTI ILI PROFITA
b) GUBITAK STVARNE ILI OČEKIVANE UŠTEĐEVINE
c) KAZNENE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE.
d) ZAHTEVA ZA ODŠTETU TREĆIH LICA.
e) GUBITAK KORIŠĆENJA PROIZVODA ILI BILO KOJEG DELA DODATNE
OPREME ILI PRIBORA.
f) ZASTOJ ILI GUBICI U POSLOVANJU.
g) GUBITAK POSLOVNE PRILIKE.
h) GUBITAK UGLEDA.
i) GUBITAK REPUTACIJE.
j) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE ILI KORUPCIJA PODATAKA.
9. Kompanija Vertu ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakva kašnjenja u pružanju
usluge za vreme trajanja ograničene garancije ili nemogućnost korišćenja proizvoda
tokom popravke.
10. Odgovornost kompanije Vertu prema ugovoru, u slučaju delikta (obuhvata
zanemarivanje ili kršenje zakona), pogrešnog tumačenja ili nekog drugog konflikta
koji nastane u vezi sa prodajom proizvoda, ograničena je cenom koju je vlasnik platio
za proizvod umanjenom za period korišćenja.
11. U slučaju nevaženja ili nemogućnost sprovođenja bilo koje odredbe, bilo kojeg dela
odredbe ili bilo kog prava u skladu sa odredbom, ograničena garancija neće uticati na
važenje ili sprovođenje drugih odredbi ili prava, ili bilo kojih drugih takvih odredbi i
prava, koje će se i dalje u potpunosti sprovoditi i primenjivati osim u slučaju nevaženja
ili nemogućnosti sprovođenja odredbe ili nekog njenog dela navedenih ovde.
12. Kompanija Vertu ne prihvata niti daje ovlašćenje bilo kom ovlašćenom servisnom
centru ili osobi ili entitetu da u njeno ime izvršava bilo koju obavezu ili preuzme
odgovornost osim one koja je jasno navedena u ovoj ograničenoj garanciji, što
obuhvata i dobavljača ili prodavca bilo koje produžene garancije ili ugovora o
servisiranju. Za unošenje bilo kakve izmene ili dodatka u ovu ograničenu garanciju
potrebna je pismena saglasnost kompanije Vertu.
13. Ova ograničena garancija predstavlja ceo ugovor između dve strane koji se odnosi
na ovde predstavljeni predmet.
14. U ovoj ograničenoj garanciji rizik od kvara proizvoda se deli između vlasnika i
kompanije Vertu. Vlasnik mora prihvatiti raspodelu koja je iskazana prodajnom
cenom proizvoda.
15. Svaki krivični postupak ili sudski proces u slučaju kršenja ove garancije mora biti
pokrenut u roku od osamnaest (18) meseci nakon isporuke proizvoda.
16. Sve informacije o garanciji, funkcije proizvoda i specifikacije mogu biti izmenjene bez
prethodnog obaveštenja.
Kompanija Vertu neprekidno unapređuje svoju tehnologiju. Vertu zadržava pravo da
izmeni i poboljša sve proizvode opisane u ovom dokumentu bez prethodnog
obaveštenja. Pitanja u vezi sa ograničenom garancijom možete proslediti
korisničkom servisu kompanije na sledeće adrese.
OVA OGRANIČENA GARANCIJA NE ISKLJUČUJE I NE
OGRANIČAVA (I) BILO KAKVA ZAGARANTOVANA USTAVNA
PRAVA KLIJENTA ILI (II) BILO KAKVA PRAVA KLIJENTA U
ODNOSU NA PRODAVCA/ZASTUPNIKA PROIZVODA.
Kompanija Vertu („Vertu“) garantuje da ova dodatna oprema
(„Proizvod“) nema oštećenja materijala i oštećenja nastalih pri izradi
u skladu sa sledećim uslovima i odredbama:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ograničena garancija za proizvod ističe JEDNU (1) godinu od datuma kupovine ili
isporuke proizvoda, pri čemu se u obzir uzima kasniji datum. Garancija će nastaviti
da važi i u slučaju promene vlasnika/korisnika sve do isteka predviđenog roka
garancije od jedne (1) godine.
Za vreme trajanja ograničene garancije, kompanija Vertu će prema svom nahođenju,
servisirati, izmeniti ili zameniti sve oštećene ili neispravne delove novim ili
popravljenim rezervnim delovima ako je servisiranje ili zamena neophodna zbog
neispravnosti proizvoda ili kvarova nastalih tokom normalne upotrebe. Vlasniku neće
biti naplaćeni troškovi servisiranja i zamene takvih delova. Kompanija Vertu će platiti
troškove rada na popravci ili zameni oštećenih delova. Popravljeni proizvod biće pod
garancijom do isteka perioda važenja prvobitne garancije. Ograničena garancija ne
pokriva oštećenja ili defekte (koji nisu nastali u toku proizvodnje) na spoljašnjosti
proizvoda, na priboru za održavanje, dekorativnim ili strukturnim delovima ili bilo kom
neoperativnom delu. Odgovornost kompanije Vertu prema ograničenoj garanciji
određena je cenom koju je vlasnik platio za uređaj kada je uređaj kupljen kao
samostalni proizvod, ili kada je vlasnik primio proizvod prilikom kupovine Vertu
mobilnog telefona, pri čemu se u obzir uzima tadašnja prodajna cena proizvoda, u
oba slučaja umanjena za razumni period korišćenja. Ove nadoknade su isključive
nadoknade na koje vlasnik ima pravo u slučaju kršenja ove ograničene garancije.
Na zahtev kompanije Vertu, vlasnik mora priložiti dokaz o datumu kupovine i isporuke
proizvoda u obliku zakonitog i neizmenjenog originalnog garantnog lista u kome je
jasno navedeno ime i adresa ovlašćenog prodavca, datum i mesto kupovine/
isporuke, vrsta proizvoda, identifikacioni broj IMEI ili serijski broj proizvoda, odnosno
račun ili priznanicu sa datumom koja sadrži iste informacije.
Kompanija Vertu će snositi troškove transporta proizvoda od mesta na kome je
vlasnik predao proizvod kompaniji Vertu (ili njenom zastupniku) nakon servisa u
okviru ograničene garancije.
Vlasnik neće imati pokriće niti pravo na beneficije za vreme trajanja ograničene
garancija u sledećim okolnostima:
a) Ako je proizvod nepravilno korišćen, izložen neodgovarajućim uslovima,
nepravilno uskladišten, izložen vlazi, pogrešno korišćen, zapušten, izložen
nepreporučenim agensima za čišćenje ili na bilo koji drugi način nepropisno
korišćen, a da do toga nije došlo krivicom kompanije Vertu, neovlašćeno
servisiran, slučajno oštećen ili na bilo koji drugi način nepropisno korišćena,
a da do toga nije došlo krivicom kompanije Vertu.
b) Ako vlasnik nije pismeno obavestio kompaniju Vertu o nastalom defektu ili kvaru
proizvoda u roku od trideset (30) dana nakon isteka garancije; odnosno
c) Ako proizvod nije vraćen kompaniji Vertu ili ovlašćenom prodavcu u roku od
trideset (30) dana od nastanka oštećenja u toku garantnog perioda.
d) Ako je kvar ili oštećenje nastalo kao rezultat istrošenosti usled normalne
upotrebe uređaja.
e) Ako se proizvod koristi sa proizvodom koji nije dobijen od kompanije Vertu ili ako
se proizvod koristi sa bilo kojim drugim proizvodom čija upotreba sa proizvodom
nije izričito odobrena od strane kompanije Vertu.
Ako do problema dođe za vreme ograničene garancije, primenjivaće se sledeća
procedura:
a) Vlasnik će vratiti uređaj na mesto kupovine radi popravke ili zamene ili, ako je to
neizvodljivo zbog udaljenosti (više od 50 milja / 80 km), odnosno iz zbog drugog
opravdanog razloga, u ovom ili bilo kom drugom slučaju, vlasnik se može obratiti
službi Vertu Concierge.
b) Vlasnik će unapred morati da plati troškove transporta i osiguranja proizvoda do
ovlašćenog Vertu servisa.
c) Prema članu 6(e), vlasnik će snositi troškove za sve delove ili troškove rada koji
nisu obuhvaćeni ograničenom garancijom.
d) Kompanija Vertu će popraviti ili će dati ovlašćenje za popravku proizvoda pod
ograničenom garancijom, u roku od 30 dana po prijemu proizvoda od strane
kompanije Vertu ili ovlašćenog Vertu servisa ili za vreme produženog roka o čijem
će trajanju kompanija Vertu obavestiti vlasnika u zavisnosti od vrste kvara
(„Vremenski okvir“). Ako kompanija Vertu ne može da otkloni kvar u toku
određenog vremenskog perioda ili nakon više pokušaja, kompanija Vertu će
prema svom nahođenju, obezbediti zamenu za proizvod ili će vlasniku vratiti
sumu novca koja je jednaka prodajnoj ceni uređaja umanjenoj za period
korišćenja.
e) Ako se proizvod vrati kompaniji Vertu za vreme trajanja ograničene garancije, ali
problem sa proizvodom nije obuhvaćen uslovima i odredbama te ograničene
garancije, vlasnik će biti obavešten i biće mu data procena troškova koje mora da
plati da bi se proizvod popravio, zajedno sa svim troškovima prevoza. Ukoliko
klijent odbije da plati troškove, proizvod će biti vraćen uz naplatu troškova
transporta. Ako se proizvod vrati kompaniji Vertu nakon isteka perioda garancije,
primeniće se uobičajena servisna politika kompanije Vertu po kojoj je vlasnik
proizvoda odgovoran za sve troškove prevoza.
Ako nas pozivate iz Evrope, sa Bliskog istoka i Afrike:
Vertu
Beacon Hill Road
Church Crookham
Hampshire
GU52 8DY
United Kingdom
Ako nas pozivate iz Severne ili Južne Amerike:
+1 914 368 0432
Ako nas pozivate iz Azijsko-pacifičke regije:
Vertu Regional Office
Nokia (H.K.) Limited
City Plaza IV
12 Taikoo Wan Road
Taikoo Shing
Hong Kong
China
Srpski
75
DODATAK
Uslovi i odredbe službe Vertu
Concierge
13. Menjanje uslova i odredbi
Kompanija Vertu može povremeno menjati uslove i odredbe. Vertu će vas blagovremeno
obavestiti o svim izmenama. Obaveštenja može dobiti putem nekih ili svih navedenih
medija:
>
biltena;
>
pošte;
>
e-pošte ili neke druge službe za ličnu isporuku.
Ovi uslovi i odredbe odnose se na kompaniju Nokia Corporation,
kompaniju koja je ispravno organizovana i koja posluje u skladu sa
zakonima Finske, sa poslovnim identifikacionim kodom: 01120389; i registrovanom adresom: Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finska,
samo kada posluje kao kompanija Vertu („Vertu“).
14. Informacije o plaćanju
Ako nam ne dostavite informacije o kreditnoj/debitnoj ili platnoj kartici, možda nećemo
biti u mogućnosti da vam obezbedimo beneficije, proizvode ili usluge koje se naplaćuju.
1. Vertu Concierge
Kao registrovani član usluge Vertu Concierge („VC“) koju pruža kompanija Vertu i njoj
pridružene kompanije („Vertu“), vi („vi“) ste saglasni sa ovim uslovima i odredbama
(„Uslovi i odredbe“), a u slučaju porudžbine bilo kog proizvoda preko VC službe od
dobavljača proizvoda i usluga („Dobavljač“) saglasni ste da će na vašu narudžbinu biti
primenjeni ovi uslovi i odredbe.
VC usluge ćete moći da koristite samo za vreme trajanja članarine. Prilikom naručivanja
proizvoda ili usluge neophodno je da navedete podatke o svojoj kreditnoj/debitnoj ili
platnoj kartici. Dužni ste da nam pružite tačne informacije radi knjiženja, naručivanja ili
kupovine proizvoda ili usluge, kao i da kreditna/debitna ili platna kartica koju koristite
pripada vama i da na njoj postoji dovoljno novčanih sredstava za troškove kupovine
proizvoda ili usluge.
2. Informacije o članstvu
Dužni ste da obezbedite ispravne podatke kada se registrujete za VC članstvo, ukoliko
to ne učinite vaše članstvo će biti poništeno kao i sve naknadne transakcije. Dužni ste da
uvek pružite tačne podatke, a o promeni bilo koje informacije tokom registrovanja
morate obavestiti kompaniju Vertu.
15. Dostavljanje informacija
Saglasni ste da Vertu može proslediti informacije o vašoj kreditnoj/debitnoj ili platnoj
kartici, kao i druge informacije neophodne za knjiženje svojim agentima, zaposlenima,
podugovaračima. Obavestićete Vertu o svakoj izmenu podataka koje ste dostavili.
16. Rok plaćanja
Svi proizvodi i usluge koje naručite putem službe VC plaćaju se kada Vertu i/ili dobavljač
primi vašu narudžbinu, kao što je primenjivo.
3. Pretplata
Početni i redovni troškovi pretplate, ako je primenjivo, naplaćuju se od početka
pretplate, a zatim na godišnjem nivou („Datum obnavljanja pretplate“), osim ako
obavestite kompaniju Vertu da biste želeli da otkažete pretplatu. Godišnje pretplate se
plaćaju unapred i mogu se obaviti pomoću bilo koje od glavnih kreditnih/debitnih ili
platnih kartica. Troškovi pretplate su bespovratni, međutim, kompanija Vertu može
prema svom nahođenju izabrati da li će godišnja pretplata biti vraćena u celosti ili
delimično, u zavisnosti od okolnosti otkazivanja pretplate. Dajete ovlašćenje kompaniji
Vertu da troškove obnavljanja godišnje pretplate odbije sa vaše kreditne kartice do 28
dana pre datuma obnavljanja pretplate. Ako kompanija Vertu nema vaše podatke za
naplatu, bićete kontaktirani u vezi sa obnavljanjem pretplate. Povremeno ćete biti
informisani o visini pretplate, a iznos koji treba da platite predstavljaće visinu pretplate
koja je aktuelna u periodu obnavljanja pretplate.
17. Isporuka
Kada putem službe VC naručite proizvod ili uređaj, saglasni ste da će vreme potrebno za
isporuku ili pružanje usluge biti ugovoreno za vreme kupovine. Cilj nam je da što pre
dobijete željeni proizvod ili isporuku. Ako je vreme za isporuku duže od navedenog
vremena (odnosno ako je proizvod ili usluga nedostupna), dobićete obaveštenje o
kašnjenju, što je pre moguće, od dobavljača (ili kompanije Vertu koja zastupa
dobavljača), a vi imate mogućnost da opozovete narudžbinu ili da zahtevate povraćaj
novca.
18. Ograničena garancija
Kompanija Vertu vam garantuje da će nastojati da obezbedi VC usluge u skladu sa
vašim zahtevima i instrukcijama. Ako kompanija Vertu isporučuje proizvode ili usluge
drugih proizvođača, u tom slučaju, Vertu ima ulogu vašeg agenta u nabavci proizvoda ili
usluga. Vertu će pažljivo birati dobavljača vodeći računa o vašim željama pri narudžbini.
Da bi se izbegla sumnja, kompanija Vertu ne može i neće dati bilo kakvu izjavu ili
preporuku u vezi sa bilo kakvim informacijama i predlozima koje obuhvataju VC usluge.
Dužni ste da, na osnovu svog znanja i procene, uzmete u obzir kvalitet, vrednost i
prikladnost takvih informacija i predloga pri donošenju odluke o sklapanju ugovora sa
trećim licem o pružanju usluga ili prodaji proizvoda.
Saglasni ste da ćete koristiti VC članstvo isključivo u predviđene svrhe.
4. VC usluge
Kao član VC usluge, imate pravo na korišćenje svih proizvoda i usluga koje vam mi
predložimo i koje su odobrili dobavljači proizvoda/usluge.
5. Usluge koje mogu biti promenjene
Kao član, imajte u vidu da:
>
Usluge zavise od dostupnosti i mogu se menjati tokom vremena;
>
Dobavljači mogu biti promenjeni;
>
Morate se pridržavati uslova i odredbi koje je odredio dobavljač.
19. Vertu u ulozi agenta
Ugovor o kupovini ili servisu proizvoda može biti sklopljen isključivo sa ovlašćenim
dobavljačem. Vertu ima ulogu agenta dobavljača, a osim ako nije drugačije navedeno,
sva vaša prava i žalbe se upućuju dobavljaču.
6. Plaćanje usluga
Imajte na umu da vam neki dobavljači mogu naplatiti depozit, aktivaciju usluge ili druge
nadoknade troškova za usluge koje obezbeđuju. Ove troškove snosi isključivo korisnik.
Na vaš zahtev, kompanija Vertu će ovlastiti dobavljača koji će naplatiti odgovarajući
iznos za pretplatu sa vaše navedene kreditne/debitne ili platne kartice da biste mogli da
koristite njihove usluge.
20. Odricanje od odgovornosti
Kompanija Vertu neće biti odgovoran za proizvode i usluge koje je ponudila kompanija
Vertu u ulozi agenta dobavljača ili u bilo kojoj ulozi posrednika između vas i angažovanog
dobavljača. Vertu će učiniti sve u svojoj moći da vam pomogne u poslovanju sa
dobavljačem.
Saglasni ste da svaki ugovor koji je sklopite sa nekim dobavljačem predstavlja nezavisni
ugovor. Vertu se ovim odriče svake odgovornosti za postupak ili izostanak postupka
dobavljača ili svaki gubitak koji ste vi prouzrokovali, a koje je nastalo kao rezultat
postupka ili izostanka postupka od strane dobavljača, uz posredovanje VC službe ili ne.
7. Dostupnost usluga
Cilj kompanije Vertu je da vam učini usluge dostupnim u svakom trenutku i da vam
omogući korišćenje svih pogodnosti članstva. Ako neka od usluga ne bude dostupna,
učinićemo sve što je u našoj moći da osiguramo da svi preduslovi budu ispunjeni, ali
nećemo biti odgovorni za bilo koji postupak dobavljača kojeg nije odobrila kompanija
Vertu. S vremena na vreme, služba VC može naplatiti dodeljivanje ili korišćenje
određenih usluga, o čemu ćete biti obavešteni – u tom slučaju, ovim dajete ovlašćenje
kompaniji Vertu da vam troškove održavanja naplati putem navedene kreditne/debitne ili
platne kartice. Osim ako nije drugačije ugovoreno sa dobavljačem, nećete imati pravo
da otkažete usluge čije je korišćenje, na vaš zahtev, započeto.
21. Ograničenje odgovornosti
Kompanija Vertu ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakve gubitke ili potraživanja
koji su nastali usled nemogućnosti kontaktiranja VC službe ili uspešnog obavljanja
transakcije.
Osim u slučaju smrti i povrede koja je nastala kao posledica nemara kompanije Vertu,
odnosno u uslovima izričito navedenim u ovim uslovima i odredbama, kompanija Vertu
neće snositi odgovornost za bilo kakav gubitak, trošak ili štetu koja je nastala (direktno ili
indirektno) kao rezultat pružanja usluge ili postupanja prema informacijama i predlozima
kompanije Vertu i isporuke proizvoda ili usluga od strane nekog drugog proizvođača.
8. Pravo na opozivanje
Vertu zadržava pravo da opozove bilo koju od ponuđenih usluga i/ili da odbije pružanje
bilo koje zahtevane usluge.
Kompanija Vertu neće snositi odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu, troškove ili druge
nadoknade ako su zahtevi ili instrukcije koje ste dali nepotpune, netačne ili neprecizne,
odnosno ako su dostavljene sa zakašnjenjem ili uopšte nisu dostavljene, ili bilo kojom
drugom vašom krivicom.
9. Zahtevi
Ako kompanija Vertu ne može da reši vaš zahtev, obavestiće vas o tome što je pre
moguće.
10. Saradnja sa VC dobavljačima
Dobavljači su dužni da vam obezbede sve izabrane proizvode i usluge. Vertu će vam
pomoći na svaki mogući način u poslovanju sa dobavljačima.
Kompanija Vertu neće biti odgovorna niti će se smatrati da krši ove uslove i odredbe u
slučaju bilo kakvog kašnjenja u izvršavanju ili nemogućnosti izvršavanja bilo koje
obaveze kompanije Vertu koje se odnose na VC usluge, ako je zakašnjenje ili
nemogućnost obavljanja usluge van nadležnosti kompanije Vertu.
11. Lična članarina
VC članarina je personalizovana usluga za registrovane vlasnike Vertu telefona. Vašu
članarinu ne sme koristiti nijedno drugo lice (osim vašeg asistenta, gde je to primenjivo)
za pristup uslugama i beneficijama članarine.
Osim u slučaju smrti i povrede koja je nastala kao posledica nemara kompanije Vertu,
odnosno u uslovima izričito navedenim u ovim uslovima i odredbama, maksimalna
odgovornost kompanije Vertu za bilo kakvo neispunjavanje ovde navedenih obaveza
biće određena iznosom godišnje pretplate, odnosno troškovima VC usluga koje se
pružaju.
12. Otkazivanje članstva
Vertu zadržava potpuno pravo da otkaže ili obustavi vašu članarinu (po svom nahođenju)
iz bilo kog razloga. Ako kompanija Vertu otkaže vašu članarinu, biće vam vraćen novac u
iznosu preostale godišnje članarine, na osnovu preostalog perioda važenja godišnje
pretplate.
Ograničenja odgovornosti navedena u ovom dokumentu primenjuju se samo u onoj
meri u kojoj to dozvoljavaju zakoni.
Srpski
76
DODATAK
22. Vladajući zakoni i sudski procesi
Bilo koja tužba i sve tužbe, osim zahteva za sredstvima koja se duguju kompaniji Vertu,
koje proističu iz korišćenja VC usluga ili se odnose na njih moraju biti pokrenute
najkasnije jednu (1) godinu od kada ste vi ili kompanija Vertu saznali da postoji potreba
za potraživanjem, a nakon isteka ovog vremena zabranjuje se pokretanje takvih
postupaka. Ako je zahtev za članstvom ili zahtev za određenom uslugom primljen u
Evropi, na Bliskom istoku ili u Africi, primenjuje se finski zakon. Svi sporovi koji su
proistekli iz ovih uslova i odredbi ili se odnose na njih biće rešeni u skladu sa pravilima
arbitraže Međunarodne trgovinske komore od strane arbitra koji je imenovan u skladu sa
navedenim pravilima. Sudski postupci biće vođeni u Londonu, u Engleskoj, na
engleskom jeziku. Sudska odluka biće konačna i obavezujuća. Pod uslovim da strane
imaju pravo da vode postupke u bilo kojoj sudskoj nadležnosti u cilju sprovođenja
presude ili na osnovu naredbe sudova iz Engleske i Velsa.
Ako je zahtev za članstvom ili zahtev za određenom uslugom primljen u Azijskopacifičkoj regiji, primenjuje se singapurski zakon. Svi sporovi koji su proistekli iz ovih
uslova i odredbi ili se odnose na njih biće vođeni i rešeni isključivo u Singapuru u skladu
sa pravilima Singapurskog međunarodnog arbitražnog centra (SIAC pravila). Sudski
proces biće vođen na engleskom jeziku u Singapuru. Sudska odluka biće konačna i
obavezujuća. Pod uslovim da strane imaju pravo da vode postupke u bilo kojoj sudskoj
nadležnosti u cilju sprovođenja presude.
Ako je zahtev za članstvom ili zahtev za određenom uslugom primljen u Severnoj ili
Južnoj Americi, svi sporovi u vezi sa sudskim postupkom biće vođeni u skladu sa
Saveznim zakonom o arbitraži (9 U.S.C. §§1 et. seq.). U onoj meri u kojoj to dozvoljavaju
važeći federalni zakoni SAD bilo kakve transakcije sa VC službom i dobavljačima biće
regulisane zakonima države Teksas, sa izuzetkom konflikta zakonskih pravila. Bilo koja
tužba i sve tužbe, osim zahteva za sredstvima koja se duguju kompaniji Vertu, koje
proističu iz korišćenja VC usluga i članstva ili se odnose na njih moraju biti pokrenute
najkasnije osamnaest (18) meseci od datuma kada ste vi ili kompanija Vertu saznali da
postoji potreba za potraživanjem. Svaki spor koji se na bilo koji način odnosi na vaše
članstvo i korišćenje VC usluga ili narudžbine koje ste prosledili službi VC biće
prosleđen (zajedno sa svim protivtužbama i sporovima u vezi sa drugim transakcijama i/
ili ugovorima između vas i kompanije Vertu) konačnoj i obavezujućoj, poverljivoj arbitraži
u Dalasu, Teksaškoj kancelariji Američkog društva za arbitražu („AAA“), gde će se takav
proces održati u okrugu Dalas, Teksas, osim ako, na osnovu težine vašeg prekršaja ili
namere kršenja prava na intelektualnu svojinu kompanije Vertu ili njenih filijala, Vertu
može tražiti odgovarajuću odštetu u bilo kojem državnom ili federalnom sudu u državi
Teksas, ili, na osnovu procene kompanije Vertu, u bilo kojoj drugoj odgovarajućoj državi,
a vi morate biti saglasni sa ekskluzivnom nadležnošću i sedištem takvog suda. Arbitraža
pod ovim odredbama i uslovima biće vođena u skladu sa preovlađujućim Pravilima za
arbitražu u bežičnoj industriji Američkog društva za arbitražu (osim ako se ta pravila
mogu izmeniti na osnovu ovih uslova i odredbi), osim ako nije drugačije dogovoreno u
pismenoj formi, a strane će saslušati jedan arbitar. U skladu sa svim odredbama
navedenim u osim uslovima i odredbama koje ograničavaju ili isključuju oštećenja,
arbitar može doneti bilo koju presudu za koju smatra da je ispravna, što uključuje bez
ograničenja pravičnu presudu, pod uslovom da nije dopuštena presuda za primerna,
posebna, posledična ili kaznena oštećenja. Strana koja je izgubila spor, prema odluci
arbitra, platiće troškove suđenja Američkom društvu za arbitražu, kao i honorar i
troškove arbitru, gde je primenjivo. Odluka arbitra je obavezujuća i može se koristiti kao
presuda i primeniti u svakom sudu odgovarajuće nadležnosti. U najvećoj meri u kojoj to
dozvoljava zakon, svaka arbitraža se obavlja zasebno, a ne na osnovu klase, te nijedna
arbitraža pod ovim uslovima i odredbama neće biti spojena sa ili pridružena arbitraži koja
uključuje neku drugu osobu ili entitet, bilo kroz sudske postupke klase ili na neki drugi
način, bez vaše prethodne pismene saglasnosti i prethodne pismene saglasnosti
kompanije Vertu.
Copyright © Vertu 2008, 2011. Sva prava zadržana.
Februar 2011.
Srpski
77
Download

Signature Reference Manual