Nokia C2–03/C2–06 Uputstvo za korištenje
1.2. izdanje
2
Sadržaj
Sadržaj
Sigurnost
4
Poèetak rada
Vaš telefon s dvostrukom SIM
karticom
Tipke i dijelovi
Umetanje SIM kartice i baterije
Umetanje druge SIM kartice
Umetanje memorijske kartice
Napunite bateriju
Pričvršćivanje trake
Uključivanje i isključivanje telefona
GSM antena
5
5
5
6
7
8
9
10
10
11
Osnovna upotreba
11
Pristupni kodovi
11
Postavljanje SIM kartice za upotrebu 12
Zaključavanje i otključavanje dugmadi
i ekrana
13
Akcije na dodirnom ekranu
13
Povlačenje prstima za otvaranje
aplikacije ili aktiviranje funkcije
14
Indikatori
14
Kopiranje kontakata i poruka sa starog
telefona
15
Promjena glasnoće poziva, pjesme ili
videa
16
Pozivi
Upućivanje poziva
Pozivanje zadnjeg biranog broja
Prikazivanje propuštenih poziva
16
16
16
16
Kontakti
Sačuvajte ime i broj telefona
Korištenje brzog biranja
17
17
17
Pišite tekst
18
Prebacivanje između modova za unos
teksta
18
Pisanje pomoću tradicionalnog unosa
teksta
18
Upotreba prediktivnog unosa teksta 19
Poruke
Slanje poruke
Preuzimanje multimedijske poruke
Preslušavanje govornih poruka
Slanje audio poruke
19
19
20
21
21
Prilagođavanje vašeg telefona
O početnom ekranu
Prilagođavanje početnog ekrana
Prilagođavanje tonova vašeg telefona
21
21
22
22
Upravljanje vremenom
Promjena vremena i datuma
Podešavanje alarma
Dodavanje događaja
23
23
24
24
Povezivost
Bluetooth
USB kabel za prijenos podataka
24
24
25
Muzika i zvučni sadržaji
FM radio
Media plejer
26
26
27
Slike i video
Snimanje slike
Snimanje videa
Slanje slike ili videa
28
28
28
28
Veb
O web pregledniku
Pregledavanje weba
Prilagođavanje web stranice ekranu
telefona
Dodavanje oznake
Brisanje istorije pregledavanja
29
29
29
30
30
31
Sadržaj
Budite u kontaktu sa svojim
prijateljima na mreži
O Zajednicama
31
31
Pošta i chat
O programu Pošta
Slanje mail
Čitanje mail i odgovaranje na njih
O programu Chat
Chat sa prijateljima
31
31
32
32
32
32
Karte
O Kartama
Pregled trenutne lokacije na karti
Pronalaženje mjesta
Dijeljenje lokacije ili mjesta
Stvaranje rute za hodanje
33
33
34
34
34
34
Nokia Ovi usluge
Dostupnost i troškovi Nokia Ovi
usluga
Pristupanje Nokia Ovi uslugama
35
Pronalaženje pomoći
Podrška
Pretplaćivanje na uslugu Savjeti i
ponude
Ažuriranje telefona
35
35
Zaštita okoline
Ušteda energije
Recikliranje
38
38
39
Informacije o proizvodu i
bezbednosti
39
Indeks
46
35
35
36
36
3
4
Sigurnost
Sigurnost
Pročitajte ove jednostavne smjernice. Njihovo nepoštovanje može biti opasno ili
nezakonito. Za dodatne informacije pročitajte cijelo uputstvo.
ISKLJUČIVANJE UREĐAJA U ZONAMA OGRANIČENJA
Isključite uređaj ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova
upotreba može prouzrokovati smetnje ili opasnost, na primjer, u avionu, u
bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područjima
gdje postoji rizik od eksplozija. Pridržavajte se svih uputstava u zonama
ograničenja.
SIGURNOST SAOBRAĆAJA PRIJE SVEGA
Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvijek budu
slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša najveća briga tijekom
vožnje treba biti bezbjednost saobraćaja.
SMETNJE
Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu uticati na njihov
rad.
OVLAŠTENI SERVISI
Samo kvalificirano osoblje može instalirati ili popravljati ovaj proizvod.
DRŽITE UREĐAJ NA SUHOM
Vaš uređaj nije vodootporan. Pazite da ostane suh.
ZAŠTITITE SVOJ SLUH
Slušalice koristite uz umjerenu jačinu zvuka i nemojte držati uređaj uz uho
kada je zvučnik u upotrebi.
Poèetak rada
5
Poèetak rada
Vaš telefon s dvostrukom SIM karticom
Možete staviti dve SIM kartice.
Neke prednosti telefona s dvostrukom SIM karticom
• Možete uštedeti kada koristite usluge različitih davalaca usluga.
• Koristite jedan broj telefona za lične pozive, a drugi za posao i sa sobom nosite samo
jedan telefon.
• Izbegnite promene pokrivenosti mreže davalaca usluga.
Obe SIM kartice su dostupne istovremeno kada se uređaj ne koristi, ali dok je jedna SIM
kartica aktivna, a primer, jer pozivate nekoga, druga je nedostupna.
Ako imate samo jednu SIM karticu, umetnite je u držač kartice SIM1. Pojedine funkcije
i usluge mogu biti dostupne samo kada se SIM kartica nalazi u držaču kartice SIM1. Ako
je SIM kartica umetnuta samo u držač kartice SIM2, moći ćete upućivati samo hitne
pozive.
GPRS veza ne može da se otvori u pozadini. Ako aplikacija koristi GPRS vezu, a vi se vratite
na početni ekran ili prebacite na drugu aplikaciju, meni ili drugi prikaz, veza se
automatski zatvara.
Tipke i dijelovi
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Poèetak rada
Ekran
Tipka za poziv
Tipkovnica
Slušalica
Otvor za traku za nošenje
Tipka za povećavanje jačine zvuka/uvećanje
Tipka za smanjivanje jačine zvuka/umanjenje
Prekidač za zaključavanje tipki
Tipka za kraj/tipka za uklj./isklj.
Mikrofon
Nokia AV priključak (3,5 mm)
Konektor za Micro USB
Priključak punjača
Leća fotoaparata. Prije upotrebe fotoaparata uklonite zaštitnu traku s leće.
Zvučnik
Utor SIM kartice (SIM 2)
Za prebacivanje između SIM kartica na početnom ekranu pritisnite i držite *.
Umetanje SIM kartice i baterije
Napomena: Prije uklanjanja poklopaca isključite uređaj i iskopčajte punjač i ostale
uređaje. Prilikom zamjene poklopaca izbjegavajte dodir s električnim komponentama.
Uređaj uvijek skladištite i koristite s poklopcima.
Važno: Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu samo sa standardnom SIM karticom
(pogledajte sliku). Korištenjem nekompatibilne kartice može doći do njenog oštećenja
ili oštećenja uređaja, te do uništenja podataka spremljenih na kartici. Obratite se svom
mobilnom operatoru za informacije o korištenju SIM kartice sa izrezanim mini-UICC
segmentom.
Važno: Da spriječite oštećenje SIM kartice, uvijek uklonite bateriju prije nego
umetnete ili uklonite karticu.
Ovaj telefon namijenjen je za korištenje s BL-5C baterijom. Uvijek koristite originalne
Nokia baterije.
Ako imate samo jednu SIM karticu, umetnite karticu u unutarnji držač SIM kartice.
SIM kartica i njeni kontakti mogu se lako oštetiti grebanjem ili savijanjem, stoga budite
pažljivi prilikom rukovanja, umetanja ili uklanjanja kartice.
Poèetak rada
7
1
Postavite prst u udubinu na vrhu telefona i pažljivo podignite i uklonite stražnji
poklopac (1). Ako je baterija umetnuta, izvadite je (2).
2
Otvorite držač SIM kartice (3) i umetnite ili uklonite SIM karticu (4 ili 5). Provjerite
je li kontaktna površina kartice okrenuta prema dolje.
3
Poravnajte kontakte na bateriji i na odjeljku za bateriju i umetnite bateriju (6). Da
biste vratili stražnji poklopac, usmjerite donje jezičke prema njihovim utorima (7)
i gurnite poklopac dok ne uklopi na svoje mjesto (8).
Umetanje druge SIM kartice
Imate drugu SIM karticu, ali želite da i dalje koristite glavnu SIM karticu? Možete
umetnuti ili ukloniti drugu SIM karticu bez isključivanja telefona.
8
1
2
Poèetak rada
Otvorite poklopac vanjskog utora SIM kartice, označen
.
Vodite računa da kontaktna površina kartice bude okrenuta prema gore i ubacite
karticu. Gurnite karticu unutra tako da sjedne na mjesto. Zatvorite poklopac.
Uklanjanje druge SIM kartice
Umetanje memorijske kartice
Koristite samo kompatibilnu memorijsku karticu koju je Nokia odobrila za korištenje s
ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu se oštetiti ili oštetiti uređaj, te uništiti
podatke smještene na kartici.
Vaš telefon podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.
Poèetak rada
1
2
3
4
5
9
Isključite telefon i uklonite stražnji poklopac i bateriju.
Za otpuštanje držača memorijske kartice pomaknite držač u smjeru naznačenom
strelicom na držaču. Podignite držač memorijske kartice (1).
Umetnite kompatibilnu memorijsku karticu. Vodite računa da kontaktna površina
kartice bude okrenuta prema dolje (2).
Spustite držač memorijske kartice (3).
Da biste učvrstili držač memorijske kartice, pomaknite držač na njegovo izvorni
položaj (4).
Uklanjanje memorijske kartice
1 Isključite telefon.
2 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
3 Za otpuštanje držača memorijske kartice pomaknite držač u smjeru naznačenom
strelicom na držaču. Podignite držač memorijske kartice i izvadite memorijsku
karticu.
Napunite bateriju
Vaša baterija je djelimično napunjena u fabrici, ali možda će biti potrebno da je dopunite
kako biste mogli uključiti telefon po prvi put. Ukoliko telefon pokazuje nizak nivo
napunjenosti uradite sljedeće:
10
1
2
3
Poèetak rada
U zidnu utičnicu priključite punjač.
Priključite punjač na telefon.
Kad telefon pokaže da se baterija u potpunosti napunila, iskopčajte punjač iz
telefona, a zatim iz zidne utičnice.
Vrijeme punjenja baterije nije strogo određeno, a telefon možete koristiti tokom
punjenja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se
na ekranu prikaže oznaka punjenja, odnosno prije nego što bude moguće upućivati
pozive.
Ako se baterija nije bila korištena duže vrijeme, možda će biti potrebno priključiti
punjač, iskopčati ga, pa ga ponovo priključiti da započne punjenje baterije.
Pričvršćivanje trake
Remeni mogu biti dostupni zasebno.
Uključivanje i isključivanje telefona
Pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje
.
Osnovna upotreba
11
Možda će se od vas tražiti da nabavite konfiguracijske postavke od operatera mobilne
telefonije. Za više informacija o toj mrežnoj usluzi kontaktirajte svog operatera mobilne
telefonije.
GSM antena
Područje antene je označeno.
Izbjegavajte dodirivanje antene dok je antena u upotrebi. Kontakt s antenom utiče na
kvalitet komunikacije i može skratiti radni vijek baterije uslijed rada s većim napajanjem
od potrebnog.
Osnovna upotreba
Pristupni kodovi
PIN ili PIN2 kôd
Ovi kodovi štite SIM karticu od neovlaštene upotrebe ili ih je
potrebno unijeti radi pristupa nekim funkcijama.
12
Osnovna upotreba
(4-8 brojki)
Uređaj možete podesiti tako da traži unos PIN koda prilikom
uključivanja.
Ukoliko kodovi nisu priloženi uz SIM karticu ili ako ih zaboravite,
obratite se davaocu usluge.
Ako tri puta zaredom unesete pogrešan kôd, morat ćete ga
deblokirati putem PUK ili PUK2 koda.
PUK ili PUK2 kôd
Potrebni su za deblokiranje PIN ili PIN2 koda.
(8 brojki)
Ukoliko kodovi nisu isporučeni sa SIM karticom, obratite se svom
davaocu usluge.
IMEI broj
Koristi se za identifikaciju važećih uređaja u mreži. Ovaj broj
može se koristiti i za blokiranje npr. ukradenih uređaja
(15 brojki)
Kôd zaključavanja
(sigurnosni kôd)
(min. 4 brojke ili
znaka)
Da biste vidjeli IMEI number, birajte *#06#.
Pomaže vam da zaštitite uređaj od neovlaštenog korištenja.
Uređaj možete podesiti tako da traži unos koda za zaključavanje
koji ste postavili. Zadani kôd zaključavanja je 12345.
Kôd držite u tajnosti i na sigurnom mjestu, odvojeno od uređaja.
Ako zaboravite kôd, a uređaj je zaključan, bit će potrebno
njegovo servisiranje. Mogući su dodatni troškovi, a svi lični
podaci u vašem uređaju mogu biti obrisani.
Za više informacija obratite se usluzi korisničke podrške Nokia
Care ili prodavaču telefona.
Postavljanje SIM kartice za upotrebu
Možete postaviti koju SIM karticu ćete upotrebljavati za odlazne pozive, poruke i
mobilne podatke. Ako imenujete SIM kartice, možete odmah vidjeti koja je, na primjer,
za posao, a koja za osobnu upotrebu.
Odaberite Meni > SIM upravitelj.
Izaberite iz sljedećeg:
Pitaj svaki put — Odaberite SIM karticu za upotrebu svaki put kada upućujete poziv,
šaljete poruku ili prenosite mobilne podatke.
SIM1 — Koristite SIM karticu u unutarnjem držaču SIM kartice kao zadanu SIM karticu
za upućivanje poziva, slanje poruke ili prijenos mobilnih podataka.
Osnovna upotreba
13
SIM2 — Upotrijebite SIM karticu u vanjskom utoru SIM kartice kao zadanu SIM karticu
za upućivanje poziva, slanje poruke ili prijenos mobilnih podataka.
Preimenovanje SIM kartice
Odaberite i držite SIM1 ili SIM2 te na skočnom izborniku odaberite Preimenovanje.
Savjet:Za otvaranje upravitelja za SIM na početnom ekranu pritisnite i držite *.
Zaključavanje i otključavanje dugmadi i ekrana
Da biste izbjegli slučajno upućivanje poziva kada telefon držite u džepu ili u torbi,
zaključajte tipke i ekran svog telefona.
Pomaknite prekidač za zaključavanje tipki.
Savjet:Ako ne možete dosegnuti prekidač za zaključavanje dugmadi, da biste otključali
dugmad i ekran, pritisnite dugme za prekid i izaberite Otključaj.
Akcije na dodirnom ekranu
Za interakciju sa korisničkim interfejsom dodirnog ekrana, kucnite ili kucnite i zadržite
na njemu.
Otvaranje programa ili drugog ekranskog elementa
Kucnite aplikaciju ili element.
Pristupanje opcijama za pojedine stavke
Kucnite i zadržite na stavki. Otvorit će se skočni meni sa dostupnim opcijama.
Pomicanje na listi ili meniju
Stavite prst na ekran, povucite ga brzo prema gore ili prema dolje i podignite sa ekrana.
Sadržaj ekrana se pomiče brzinom i smjerom koji je imao u momentu podizanja prsta.
Da biste izabrali stavku sa pokretne liste i zaustavili kretanje, kucnite na stavku.
14
Osnovna upotreba
Pomjeranje
Postavite prst na ekran i kontinuirano ga vucite u željenom smjeru.
Povlačenje prstima za otvaranje aplikacije ili aktiviranje funkcije
Kada povučete prstima lijevo ili desno na početnom ekranu, možete otvoriti aplikacije
ili aktivirati funkcije.
Dodjela funkcije ili opcije radnji povlačenja prstima
Odaberite Meni > Podešavanja > Moje prečice > Potez prevlačenja i odaberite
smjer povlačenja i željenu funkciju ili opciju.
Indikatori
Imate nepročitanih poruka poslanih na SIM1.
Imate nepročitanih poruka poslanih na SIM2.
Imate nepročitanih poruka poslanih na SIM1 i SIM2.
Imate neposlanih, odbijenih ili neisporučenih poruka na SIM1.
Imate neposlanih, odbijenih ili neisporučenih poruka na SIM2.
Imate neposlanih, odbijenih ili neisporučenih poruka na SIM1 i SIM2.
Tipkovnica je zaključana.
Osnovna upotreba
ili
ili
ili
ili
ili
ili
15
Telefon ne zvoni kod dolaznih poziva ili tekstualnih poruka.
Aktiviranje alarma je podešeno.
Telefon je registriran na GPRS ili EGPRS mrežu pomoću SIM1.
Telefon je registriran na GPRS ili EGPRS mrežu pomoću SIM2.
Otvorena je GPRS ili EGPRS veza sa kartice SIM1.
Otvorena je GPRS ili EGPRS veza sa kartice SIM2.
GPRS ili EGPRS veza sa kartice SIM1 je suspendirana (na čekanju).
GPRS ili EGPRS veza sa kartice SIM2 je suspendirana (na čekanju).
Bluetooth je aktiviran.
Svi dolazni pozivi na SIM1 su preusmjereni na drugi broj.
Svi dolazni pozivi na SIM2 su preusmjereni na drugi broj.
Svi dolazni pozivi na SIM1 i SIM2 su preusmjereni na drugi broj.
Trenutno odabrani profil je vremenski ograničen.
Slušalica je povezana na telefon.
Telefon je povezan sa drugim uređajem preko USB podatkovnog kabla.
Kopiranje kontakata i poruka sa starog telefona
Želite kopirati vaše sadržaje sa svog prethodnog kompatibilnog Nokia telefona i brzo
započeti sa korištenjem novog telefona? Možete besplatno kopirati, na primjer,
kontakte, kalendarske bilješke i poruke na svoj novi telefon.
1
2
3
4
5
6
Aktivirajte Bluetooth na oba telefona.
Odaberite Meni > Podešavanja > Povezivanje > Bluetooth.
Odaberite Meni > Podešavanja > Sinhr. i rez. kop..
Odaberite Prij. izm. tel. > Kopiraj u ovo.
Izaberite sadržaj koji želite kopirati i Izvrš..
Izaberite svoj prethodni telefon sa liste.
Ako drugi telefon zahtijeva tajni kôd, unesite ga. Tajni kôd koji sami određujete
mora biti unesen u oba telefona. Tajni kôd pojedinih telefona je fiksan. Za detalje
pogledajte korisnički priručnik drugog telefona.
16
7
Pozivi
Tajni kôd važi samo za trenutnu vezu.
Ako bude zatraženo dozvolite povezivanje i kopiranje.
Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videa
Koristite tipke za glasnoću.
Ugrađeni zvučnik omogućuje vam da govorite i slušate s male udaljenosti bez potrebe
za držanjem telefona uz uho.
Aktiviranje zvučnika tokom poziva
Odaberite Zvučnik.
Pozivi
Upućivanje poziva
1 Otvorite klizni poklopac.
2 Na početnom ekranu unesite željeni broj.
Za brisanje broja odaberite Izbriši.
Za međunarodne pozive odaberite * dvaput za znak + koji mijenja međunarodni
pristupni broj, unesite pozivni broj države, pozivni broj mjesta (po potrebi izostavite
prvu 0) i broj telefona.
3 Pritisnite tipku za poziv.
4 Ako bude zatraženo izaberite SIM karticu koja će se koristiti.
5 Za prekid poziva pritisnite tipku za kraj.
Savjet:Ako je klizni poklopac zatvoren
je prikazano na početnom ekranu, za
korištenje virtualne tastature za unos telefonskog broja, odaberite .
Kada primite poziv, biće naznačeno da je SIM kartica u upotrebi.
Pozivanje zadnjeg biranog broja
Pozivali ste nekoga, ali niko se nije javio? Lako možete ponoviti poziv.
1
2
Na početnom ekranu pritisnite tipku za poziv.
Idite na željeni broj i pritisnite tipku za poziv.
Ako bude zatraženo izaberite SIM karticu koja će se koristiti.
Prikazivanje propuštenih poziva
Želite videti čiji ste poziv propustili?
Kontakti
17
Na početnom ekranu izaberite Prikaži. Ime pozivaoca biće prikazano, ako je sačuvano
u listi kontakata.
Propušteni i primljeni pozivi biće zabilježeni samo ako to mreža podržava i ako je telefon
uključen i nalazi se u području pokrivenosti mrežom.
Uzvratni poziv prema kontaktu ili na broj
Idite na kontakt ili željeni broj ili ime i pritisnite tipku za poziv.
Naknadno prikazivanje propuštenih poziva
Izaberite Meni > Imenik > Zapis i Propuš. pozivi.
Kontakti
Sačuvajte ime i broj telefona
Odaberite Meni > Imenik.
Izaberite Dodaj novoi unesite broj telefona i ime.
Ako bude zatraženo izaberite gdje da sačuvate kontakt.
Dodavanje ili uređivanje detalja kontakta
1 Izaberite Imena i kontakt.
2 Odaberite Opcije > Dodaj detalj.
Savjet:Za dodavanje tona zvona ili slike za kontakt odaberite kontakt i Opcije > Dodaj
detalj > Multimedija.
Korištenje brzog biranja
Poziv možete brzo uputiti prijateljima i porodici ako pridružite najčešće birane brojeve
telefona brojčanim tipkama na telefonu.
Brzo biranje kontakata sačuvanih u telefonu možete koristiti samo dok je u unutarnji
držač SIM kartice umetnuta SIM kartica.
Izaberite Meni > Imenik > Brza biranja.
Dodjeljivanje telefonskog broja brojčanoj tipki
1 Izaberite brojčanu tipku. Tipka 1 je rezervisana za pretinac govorne pošte.
2 Unesite broj ili potražite kontakt.
Uklanjanje ili promjena telefonskog broja dodijeljenog brojčanoj tipki
Izaberite i držite brojačnu tipku i sa skočnog menija izaberite Obriši ili Promijeni.
18
Pišite tekst
Upućivanje poziva
Na početnom ekranu pritisnite i držite brojčano dugme.
Deaktiviranje brzog biranja
Izaberite Meni > Podešavanja i Zovi > Brzo biranje.
Pišite tekst
Prebacivanje između modova za unos teksta
Prilikom unosa teksta možete koristiti uobičajeni
.
,
i
označavaju veličine slova.
ili unos teksta s predviđanjem
označava da je aktiviran brojčani način.
Aktivacija ili deaktivacija prediktivnog načina unosa teksta
Izaberite Opcije > Predviđanje > Uključi predviđ. ili Isključi predviđ.. Funkcija
predikcijskog unosa teksta nije podržana za sve jezike.
Prebacivanje između velikih i malih slova
Pritisnite #.
Aktivacija brojčanog načina
Pritisnite i držite # i odaberite Brojčani mod. Za povratak na slovni način pritisnite i
držite #.
Savjet:Za brz unos pojedinog broja pritisnite i držite brojčanu tipku.
Podešavanje jezika pisanja
Odaberite Opcije > Jezik pisanja.
Savjet:Za aktivaciju brojčanog načina, aktivaciju ili deaktivaciju prediktivnog načina
unosa teksta ili postavljanje jezika pisanja možete takođe pritisnuti i držati # i odabrati
odgovarajuću opciju.
Pisanje pomoću tradicionalnog unosa teksta
1 Pritišćite neku od brojčanih tipki, (2-9), dok se ne pojavi željeni znak.
2 Umetnite sljedeći znak. Ako se nalazi na istoj tipki, pričekajte da se prikaže
pokazivač ili premjestite pokazivač naprijed.
Dostupni znakovi ovise o odabranom jeziku pisanja.
Poruke
19
Pomjeranje kursora
Odaberite ili ili dodirnite mjesto na koje želite postaviti pokazivač.
Unos najčešćih interpunkcijskih oznaka
Pritišćite 1.
Unos specijalnih znakova
i željeni znak.
Izaberite
Unos razmaka
Pritisnite 0.
Upotreba prediktivnog unosa teksta
Pisanje pomoću prediktivnog unosa teksta
Ugrađen rječnik predlaže riječi dok odabirete brojčane tipke.
1
2
3
Odaberite svaku brojčanu tipku (2-9) jednom za svaki znak.
Da biste pronašli željenu riječ, odaberite * uzastopno.
Za potvrdu riječi odaberite .
Dodavanje riječi koje nema u rječniku
Ako se prikazuje ? kada unesete riječ pomoću prediktivnog unosa teksta, riječi nema u
rječniku. Možete je dodati u ugrađeni rječnik.
1
2
3
Odaberite Slovkanj..
Napišite riječ pomoću tradicionalnog unosa teksta.
Odaberite Sačuvaj.
Pisanje složenih riječi
1 Napišite prvi dio složenice. Za potvrdu riječi pomaknite pokazivač prema naprijed.
2 Napišite sljedeći dio riječi i ponovo potvrdite.
Poruke
Slanje poruke
Održavajte kontakt sa porodicom i prijateljima putem tekstualnih i multimedijalnih
poruka. Slike, videoisječke i posjetnice možete priložiti svojim porukama.
Odaberite Meni > Poruke.
1
2
Odaberite Kreiraj poruku.
Da biste dodali prilog, izaberite Opcije > Ubaci objekt.
20
3
4
5
Poruke
Napišite poruku i izaberite Nastavi.
Za ručni unos broja telefona ili e-mail adrese izaberite Broj ili e-mail. Unesite broj
telefona ili izaberite Mail i unesite e-mail adresu.
Odaberite Pošalji.
Ako bude zatraženo izaberite SIM karticu koja će se koristiti.
Savjet:Za umetanje posebnog znaka ili smiješka odaberite Opcije > Ubaci simbol.
Slanje poruke sa prilogom može biti skuplje od slanja obične tekstualne poruke. Za više
informacija obratite se davaocu usluga.
Možete slati tekstualne poruke čija dužina prelazi maksimalni broj znakova za jednu
poruku. Duže poruke se šalju kao dvije ili više poruka. Vaš operater mobilne telefonije
može naplaćivati u skladu s tim.
Znakovi s akcentima ili drugim oznakama i znakovi iz nekih jezičkih opcija zauzimaju
više prostora, što ograničava broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.
Ako je stavka koju dodajete u multimedijalnu poruku prevelika za slanje preko mreže,
uređaj može izvršiti automatsko smanjivanje njene veličine
Multimedijalne poruke mogu primiti i prikazati samo kompatibilni uređaji. Poruke
mogu različito izgledati na različitim uređajima.
Preuzimanje multimedijske poruke
Da biste proverili trenutno podešavanje za preuzimanje multimedijalnih poruka,
izaberite Meni > Poruke i Podešav. poruke > MMS > SIM1 ili SIM2 i izaberite MMS
prijem.
Savjet:Slanje multimedijalnih poruka izvan domaće mreže može vas koštati više. Radi
uštede troškova, možete obustaviti automatsko preuzimanje poruka na telefonu. Za
više informacija o troškovima, obratite se svom operatoru.
Korištenje usluga ili preuzimanje sadržaja može dovesti do prijenosa velikih količina
podataka, tako da mogu nastati troškovi za prijenos podataka.
Promjena podešavanja za preuzimanje multimedijalnih poruka
1 Izaberite Meni > Poruke i Podešav. poruke > MMS.
2 Izaberite SIM1 ili SIM2. Podešavanja za multimedijalne poruke vrijede za obje SIM
kartice.
3 Izaberite MMS prijem i sa sljedećeg:
Automatski — Multimedijalne poruke se uvijek preuzimaju automatski.
Ručno — Obavijesti o multimedijalnim porukama koje ste primili dolaze u vaš
centar za poruke, a multimedijalne poruke možete preuzeti ručno.
Prilagođavanje vašeg telefona
21
Isključi — Preuzimanje multimedijalnih poruka je deaktivirano. Nećete primati
obavijesti o multimedijalnim porukama.
Ako izaberete MMS prijem > Ručno, možete ručno preuzimati multimedijalne poruke.
Ručno preuzimanje multimedijalnih poruka
1 Odaberite Meni > Poruke > Primljena pošta.
2 Otvorite obavijest o multimedijalnoj poruci i izaberite Preuzmi. Multimedijalna
poruka se učitava na vaš telefon.
Preslušavanje govornih poruka
Kada ne možete odgovoriti, možete preusmjeriti pozive u Pretinac govorne pošte i
kasnije preslušati poruke.
Možda će vam biti potrebna pretplata za Pretinac govorne pošte. Obratite se svom
operateru za dodatne informacije o ovoj usluzi.
Pretinac glasovne pošte možete upotrebljavati samo sa SIM karticom u unutarnjem
držaču SIM kartice.
1
2
3
Izaberite Meni > Poruke > Govorne poruke i Broj poš. sand. gov..
Unesite broj svog pretinca govorne pošte i izaberite OK.
Za pozivanje pretinca govorne pošte na početnom ekranu pritisnite i zadržite 1.
Slanje audio poruke
Nemate vremena za pisanje tekstualnih poruka? Umjesto toga snimite i pošaljite audio
poruku.
Izaberite Meni > Poruke.
1
2
3
4
Izaberite Druge poruke > Zvučna poruka.
.
Da biste snimili poruku, odaberite
Za zaustavljanje snimanja odaberite
Izaberite Nastavi i kontakt.
.
Prilagođavanje vašeg telefona
O početnom ekranu
Na početnom ekranu možete:
•
•
•
Pogledati obavijesti o propuštenim pozivima i primljenim porukama
Otvoriti omiljene programe
Upravljati programima, na primjer radiom
22
•
•
Prilagođavanje vašeg telefona
Dodati prečice do različitih funkcija, na primjer funkcije pisanja poruke
Prikazivati omiljene kontakte i brzo ih pozivati ili im slati poruke
Prilagođavanje početnog ekrana
Želite vidjeti svoj omiljeni pejzaž ili slike obitelji u pozadini početnog ekrana? Možete
promijeniti pozadinsku sliku i preraspodijeliti stavke na početnom ekranu kako biste ih
prilagodili prema vlastitoj želji.
Promjena podloge ekrana
1 Izaberite Meni > Podešavanja i Ekran > Podloga.
2 Izaberite mapu i sliku.
Sliku takođe možete snimiti pomoću kamere telefona i koristiti tako dobijenu sliku.
Savjet:Učitajte dodatne podloge iz Ovi Trgovine.
Dodavanje programa ili veze
1 Kucnite i zadržite prst na početnom ekranu, a sa skočnog menija izaberite Prilagodi
prikaz.
2 Izaberite traku, stavku sa liste i Natrag.
Promjena prečice
1 Kucnite i zadržite prst na prečici koju želite promijeniti, a sa skočnog izbornika
izaberite Promij. prečicu.
2 Izaberite stavku sa liste i Natrag.
Savjet:Za uklanjanje programa ili trake prečica sa početnog ekrana, zamijenite ih
drugom stavkom ili izaberite (prazno).
Savjet:Da biste povećali veličinu fonta u programima Poruke i Imenik, u pregledniku
prilikom pregledavanja weba ili na glavnom meniju izaberite Meni > Podešavanja i
Ekran > Veličina slova.
Prilagođavanje tonova vašeg telefona
Melodije zvona i tonove zvona i upozorenja možete prilagoditi za svaki profil.
Izaberite Meni > Podešavanja i Tonovi.
Promjena tona zvona
Odaberite Ton zvona: i ton zvona.
Savjet:Preuzimite dodatne tonove zvona iz Nokia Ovi Trgovine. Da biste saznali više o
Ovi Trgovini, idite na www.ovi.com.
Upravljanje vremenom
23
Nakon izbora tona zvona, možete označiti jedan njegov segment i podesiti ga kao svoj
ton zvona. Originalni ton zvona ili zvučni zapis neće biti kopiran ni izmijenjen. Unaprijed
postavljene melodije zvona ne mogu se izmijeniti te nisu svi formati tonova zvona
podržani.
Označavanje odjeljka za upotrebu
1 Odaberite ton zvona. Kada je potrebno, odaberite Da.
u početnu tačku.
2 Povucite oznaku početka
3
4
5
Povucite oznaku završetka
u završnu tačku.
Nakon pomicanja oznake u novu tačku segment će biti reproduciran.
Da biste ručno reproducirali odabir, odaberite Pusti.
Odaberite Gotovo.
Savjet:Za fino prilagođavanje početne i završne tačke izabranog segmenta, izaberite
ili
i izaberite i držite
ili .
Promjena glasnoće tonova tipkovnice
Izaberite Tonovi tastature: i povucite traku za podešavanje glasnoće.
Upravljanje vremenom
Promjena vremena i datuma
Izaberite Meni > Podešavanja i Datum i vrijeme.
Promjena vremenske zone tokom putovanja
1 Izaberite Podeš. dat./vrem. > Vremen. zona:.
2 Izaberite vremensku zonu svoje lokacije.
3 Odaberite Sačuvaj.
Vrijeme i datum se podešavaju u skladu sa vremenskom zonom. Na taj se način
osigurava da telefon prikazuje ispravno vrijeme slanja primljenih tekstualnih ili
multimedijskih poruka.
24
Povezivost
Na primjer, GMT -5 označava vremensku zonu za Njujork (SAD), 5 sati zapadno od Griniča,
London (VB).
Podešavanje alarma
Svoj telefon možete upotrebljavati kao budilnik.
Izaberite Meni > Programi > Budilnik.
1
2
3
Podesite vrijeme aktiviranja.
kako biste postavili alarm.
Odaberite
Da biste podesili da se alarm oglašava, na primjer, svaki dan u isto vrijeme izaberite
Podešav. > Ponavljanje alarma > Uključeno i dane.
Dodavanje događaja
Sačuvajte važne događaje u svoj kalendar kao bilješke o sastancima.
Odaberite Meni > Kalendar.
1
2
Idite na željeni datum i izaberite Opcije > Dodaj novu bilješ..
Izaberite vrstu bilješke Sastanak i popunite polja.
Povezivost
Bluetooth
O Bluetooth povezivanju
Odaberite Meni > Podešavanja > Povezivanje > Bluetooth.
Možete se bežično povezati s drugim kompatibilnim uređajima, na primjer telefonima,
računalima, slušalicama i kompletima za automobile.
Pomoću veze možete slati stavke s telefona, kopirati datoteke s kompatibilnog računala
i ispisivati ih na kompatibilnom štampaču.
Budući da uređaji s bežičnom Bluetooth tehnologijom komuniciraju pomoću radio
talasa, ne moraju se nalaziti u direktnom vidnom polju. Oni se, međutim, moraju nalaziti
na međusobnoj udaljenosti od najviše 10 metara (33 stope), a veza bi mogla biti
podložna smetnjama zbog prepreka poput zidova ili drugih elektroničkih uređaja.
Povezivost
25
Kada je telefon zaključan, moguće su samo veze s ovlaštenim uređajima.
Savjet:Da biste podešavanjima za Bluetooth pristupali sa početnog ekrana dodajte
prečicu u mini-program za prečice.
Napomena: U nekim zemljama mogu važiti ograničenja za korištenje Bluetooth
tehnologije. Na primjer, u Francuskoj je korištenje Bluetooth tehnologije dopušteno
samo unutar objekata. Nakon 1. jula 2012., u Francuskoj se povlači ograničenje upotrebe
Bluetooth tehnologije za ovaj proizvod. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim
nadležnim organima.
Pošaljite sliku ili drugi sadržaj na drugi uređaj pomoću Bluetootha
Upotrijebite Bluetooth za slanje slika, video zapisa, posjetnica i drugog sadržaja koji ste
napravili na računaru kao i na kompatibilne telefone ili uređaje svojih prijatelja.
1
2
3
Izaberite i držite stavku za slanje, a sa skočnog menija izaberite Pošalji >
Bluetooth vezom.
Izaberite uređaj sa kojim se povezujete. Ako željeni uređaj nije prikazan, da biste
ga potražili izaberite Opcije > Nova pretraga. Prikazuju se Bluetooth uređaji
unutar dometa.
Ako drugi uređaj zahtijeva tajni kôd, unesite ga. Tajni kôd koji sami određujete mora
biti unesen u oba uređaja. Tajni kôd pojedinih uređaja je fiksan. Za detalje
pogledajte korisnički priručnik uređaja.
Tajni kôd važi samo za trenutnu vezu.
Dostupne opcije mogu varirati.
USB kabel za prijenos podataka
Kopiranje sadržaja između telefona i računara
Koristeći USB podatkovni kabl možete kopirati slike i drugi sadržaj između vašeg
telefona i kompatibilnog računara.
26
1
2
3
Muzika i zvučni sadržaji
Koristite kompatibilni USB kabl za povezivanje telefona na vaš računar.
Odaberite jedan od sljedećih načina:
Nokia Ovi Suite — Nokia Ovi Suite je instaliran na računaru.
Prijenos medija — Nokia Ovi Suite nije instaliran na računaru. Ako želite da
povežete telefon na kućni sistem za zabavu ili štampač, koristite ovaj mod.
Mas. pohrana — Nokia Ovi Suite nije instaliran na računaru. Telefon se na računaru
prikazuje kao prenosni uređaj. Ako želite povezati svoj telefon sa drugim uređajima,
kao što je stereo uređaj u kući ili automobilu, koristite ovaj mod.
Za kopiranje sadržaja koristite upravitelj datotekama na računaru.
Za kopiranje kontakata, muzičkih datoteka, video snimaka ili slika upotrijebite
Nokia Ovi Suite.
Muzika i zvučni sadržaji
FM radio
O FM radiju
Odaberite Meni > Muzika > Radio.
FM radio stanice možete slušati pomoću telefona - samo priključite slušalice i odaberite
stanicu.
Da biste slušali radio, na uređaj morate priključiti kompatibilne slušalice. Slušalice imaju
ulogu antene.
Slušanje radija
Izaberite Meni > Muzika > Radio.
Promjena glasnoće
Koristite tipke za jačinu zvuka.
Muzika i zvučni sadržaji
27
Zatvaranje radija
Pritisnite i držite tipku za kraj.
Podešavanje radio prijemnika za rad u pozadini
Odaberite Opcije > Pusti u pozadini.
Zatvaranje radija kada radi u pozadini
Pritisnite i držite tipku za kraj.
Pronalaženje i čuvanje radio stanica
Pronađite i sačuvajte omiljene radio stanice kako biste ih mogli lako slušati kasnije.
Izaberite Meni > Muzika > Radio.
Traženje sljedeće dostupne stanice
ili
.
Izaberite i držite
Čuvanje stanice
Izaberite Opcije > Sačuvaj stanicu.
Automatsko pretraživanje radio stanica
Odaberite Opcije > Traži sve stanice. Najbolji rezultati se postižu ako pretraživanje
vršite vani ili u blizini prozora.
Prebacivanje na sačuvanu stanicu
ili
.
Izaberite
Preimenovanje stanice
1 Izaberite Opcije > Stanice.
2 Izaberite i držite stanicu, a sa skočnog menija izaberite Preimenuj.
Savjet:Za pristup stanici direktno sa liste sačuvanih stanica, pritisnite brojčanu tipku
koja odgovara broju stanice.
Media plejer
Reproduciranje pjesama
Reprodukujte muziku smještenu u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.
Izaberite Meni > Muzika > Moja muzika i Sve pjesme.
1
2
Izaberite pjesmu.
Da biste pauzirali reprodukciju, odaberite
; za nastavak odaberite
.
28
Slike i video
Reproduciranje videa
Reprodukujte video zapise sačuvane u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.
Izaberite Meni > Muzika > Moja muzika i Video isječci.
1
2
Izaberite video.
Da biste pauzirali reprodukciju, odaberite
; za nastavak odaberite
.
Slike i video
Snimanje slike
1 Odaberite Meni > Fotografije > Fotoaparat.
2 Za povećavanje ili smanjivanje koristite dugmad za glasnoću.
3 Odaberite
.
Slike se čuvaju u Meni > Fotografije > Moje fotografije.
Zatvorite fotoaparat
Pritisnite tipku za kraj.
Snimanje videa
Osim snimanja slika, vaš telefon može zabilježiti posebne trenutke i u obliku videa.
Odaberite Meni > Fotografije > Video kamera.
1
2
3
Za prebacivanje iz moda snimanja slika u mod snimanja videa, po potrebi, izaberite
> Video k..
Za početak snimanja izaberite .
Za povećavanje ili smanjivanje koristite dugmad za glasnoću.
Za zaustavljanje snimanja izaberite .
Video se čuva u Meni > Fotografije > Moji video isječci.
Zatvorite fotoaparat
Pritisnite tipku za kraj.
Slanje slike ili videa
Želite li da podijelite slike i video snimke sa prijateljima i porodicom? Pošaljite
multimedijalnu poruku ili sliku Bluetootha
Izaberite Meni > Programi > Galerija.
Veb
29
Slanje slike
1 Izaberite mapu u kojoj se nalazi slika.
2 Izaberite i zadržite sliku za slanje.
Za slanje više slika izaberite Opcije > Označi i označite željene slike.
3 Izaberite Pošalji ili Opcije > Pošalji označeno i željenu metodu slanja.
Slanje videa
1 Izaberite mapu u kojoj se nalazi video.
2 Izaberite Opcije > Označi i označite video. Možete označiti više videa za slanje.
3 Izaberite Opcije > Pošalji označeno i željeni način slanja.
Veb
O web pregledniku
Odaberite Meni > Internet.
Web stranice na internetu možete prikazati koristeći web preglednik u vašem telefonu.
Da biste pregledavali web morate biti povezani na internet.
Ako bude zatraženo izaberite SIM karticu koja će se koristiti.
Za dostupnost ovih usluga, njihove cijene i uputstva, obratite se vašem operatoru.
Konfiguracijske postavke potrebne za pregledavanje, možda ćete primiti u obliku
konfiguracijske poruke od vašeg operatora.
Streaming muzike i video isječaka nije moguć u web pregledniku telefona.
Pregledavanje weba
Odaberite Meni > Internet.
Prikaz istorije pregledavanja, veb lokacija ili oznaka
Za prebacivanje između kartica Historija, Udarno i Omiljeni povucite prstima lijevo ili
desno.
Posetite veb lokaciju
Odaberite adresnu traku i unesite adresu.
Premještanje na veb stranici
Povucite stranicu prstom.
30
Veb
Uvećanje
Odaberite željeni odjeljak veb stranice.
Umanjenje
Dvaput dodirnite ekran.
Pretraživanje interneta
Odaberite polje za pretraživanje i unesite riječ za pretraživanje. Ako bude zatraženo,
odaberite zadanu tražilicu.
Povratak na prethodno posjećenu veb stranicu
Otvorite karticu Historija i odaberite veb stranicu.
Savjet:U Nokia Ovi trgovini možete preuzeti veb aplikacije. Kada prvi put otvorite veb
aplikaciju, ona se dodaje kao oznaka. Da biste saznali više o Ovi trgovini, idite na
www.ovi.com.
Prilagođavanje web stranice ekranu telefona
Web preglednik može optimizirati web stranice ekranu vašeg telefona. Umjesto
povećavanja, web stranica se prikazuje u jednom stupcu s većim, čitljivim tekstom i
slikama.
Odaberite Meni > Internet.
Izaberite
> Alati > Prikazati kolone.
Za brzo premještanje na različite odjeljke web stranice odaberite između sljedećeg:
/
Idite na prethodni ili sljedeći odjeljak web stranice.
Prijavite se na web stranicu.
Idite na glavni odjeljak web stranice.
Pretražite web stranicu.
Pročitajte RSS sažetke.
Dostupne opcije mogu varirati.
Ovaj prikaz nije dostupan za web lokacije namijenjene za mobilnu upotrebu.
Dodavanje oznake
Ako cijelo vrijeme posjećujete iste veb lokacije, dodajte ih kao oznake kako biste im
mogli jednostavno pristupiti.
Odaberite Meni > Internet.
Budite u kontaktu sa svojim prijateljima na mreži
Dok pretražujete web izaberite
31
> Dodati u omiljene.
Otvaranje označene veb lokacije
Otvorite karticu Omiljeni i odaberite oznaku.
Brisanje istorije pregledavanja
Odaberite Meni > Internet.
Otvorite karticu Historija i izaberite
> Izbriši historiju.
Brisanje sačuvanih kolačića ili teksta sačuvanog u web obrascima
> Alati > Podešavanja > Izbriši kolačiće ili Izbrisati auto-popunj..
Izaberite
Budite u kontaktu sa svojim prijateljima na mreži
O Zajednicama
Izaberite Meni > Programi > Programi i igre > Zajednice i prijavite se na svoje
društvene mreže.
Korištenje društvenih mreža možete učiniti interesantnijim pomoću programa
Zajednice. Ovaj program možda nije dostupan u svim regijama. Kada ste prijavljeni na
društvenu mrežu, na primjer na Facebook ili Twitter, možete uraditi sljedeće:
•
•
•
Vidjeti promjene statusa vaših prijatelja
Objaviti promjenu vlastitog statusa
Trenutno dijeliti slike koje snimite fotoaparatom
Dostupne su samo one funkcije koje su podržane u društvenim mrežama.
Za korištenje društvenih mreža potrebna je mrežna podrška. To može uključivati
prijenos velikih količina podataka i povezane troškove prijenosa podataka. Za
informacije o troškovima prijenosa podataka obratite se svom davaocu usluga.
Društvene mreže su usluge nezavisnih davalaca usluga i ne pruža ih Nokia. Provjerite
podešavanja za privatnost društvene mreže koju koristite jer je moguće da informacije
dijelite sa velikom grupom ljudi. Uslovi korištenja društvene mreže odnose se na
dijeljenje informacija na toj usluzi. Upoznajte se sa uslovima korištenja i postupcima za
zaštitu podataka na datoj usluzi.
Pošta i chat
O programu Pošta
Odaberite Meni > Poruke > Pošta.
32
Pošta i chat
Telefon možete koristiti za čitanje i slanje pošte iz vaših računa za poštu kod različitih
davalaca usluga.
Korištenje usluga ili preuzimanje sadržaja može dovesti do prijenosa velikih količina
podataka, tako da mogu nastati troškovi za prijenos podataka.
Ako nemate e-mail račun odranije, možete kreirati Nokia račun koji uključuje uslugu
Nokia Ovi Mail. Za više informacija idite na www.ovi.com. Koristeći svoj Nokia račun
možete pristupiti svim Nokia Ovi uslugama.
Slanje mail
Izaberite Meni > Poruke > Pošta i mail račun.
1
2
3
4
5
Izaberite Opcije > Sastaviti novu.
Unesite e-pošta adresu primaoca i predmet, zatim napišite tekst svoje poruke.
Da biste priložili datoteku, na primjer, neku sliku izaberite Opcije > Priloži > Iz
Galerije.
Da biste snimili sliku koja će biti priložena u e-pošta poruku izaberite Opcije >
Priloži > Sa fotoaparata.
Izaberite Pošalji.
Čitanje mail i odgovaranje na njih
Izaberite Meni > Poruke > Pošta i mail račun.
1
2
Izaberite mail.
Da biste odgovorili ili proslijedili mail, izaberite Opcije.
O programu Chat
Odaberite Meni > Poruke > Chat.
Možete razmjenjivati poruke sa svojim prijateljima. Chat je usluga mreže.
Korištenje usluga ili preuzimanje sadržaja može dovesti do prijenosa velikih količina
podataka, tako da mogu nastati troškovi za prijenos podataka.
Chat sa prijateljima
Izaberite Meni > Poruke > Chat.
Možete se prijaviti i chat na nekoliko usluga istovremeno. Morate se prijaviti na svaku
uslugu posebno.
Možete voditi razgovore sa više kontakata istovremeno.
1
Ako je dostupno više usluga chat, izaberite željenu uslugu.
Karte
2
3
4
5
33
Prijavite se na uslugu.
Na listi kontakata, izaberite kontakt sa kojim želite chat.
Napišite svoju poruku u tekstualnom okviru na dnu ekrana.
Izaberite Pošalji.
Karte
O Kartama
Vaš telefon dolazi s programom Karte i može imati memorijsku karticu sa prethodno
učitanim kartama vašu države. Ubacite memorijsku karticu u telefon prije nego što
počnete koristiti program Karte.
Kartama se možete služiti samo kada je SIM kartica u unutarnjem držaču SIM kartice.
Odaberite Meni > Karte.
Možete pregledavati karte različitih gradova u svojoj državi. Također možete učiniti
sljedeće:
•
•
•
•
pregledati svoju trenutnu lokaciju
planirati rutu do obližnjeg mjesta
potražiti mjesto ili određenu adresu i sačuvati ih
poslati lokaciju ili mjesto prijatelju u tekstualnoj poruci
Kada tražite područje koje nije pokriveno kartama koje su već preuzete na memorijsku
karticu, karta za to područje automatski se preuzima preko interneta. Preuzimanje
mapa može uključiti prenos velike količine podataka preko mreže vašeg operatera
mobilne telefonije. Za informacije o troškovima prijenosa podataka obratite se svom
davaocu usluga.
Za učitavanje karata možete koristiti i program Nokia Ovi Suite. Da biste učitali i
instalirali Nokia Ovi Suite na kompatibilni računar, idite na www.ovi.com.
Da biste pronašli trenutnu lokaciju, može biti potreban pristup mreži. Od vas se može
tražiti da odaberete internetsku pristupnu tačku.
Pojedine usluge možda neće biti dostupne u svim zemljama i mogu biti dostupne samo
na izabranim jezicima.
Sadržaj digitalnih karata ponekad može biti neprecizan i nepotpun. Nikad se nemojte
u potpunosti oslanjati na ovaj sadržaj ili uslugu kada se radi o komunikaciji od ključnog
značaja, na primjer za komunikaciju u hitnim slučajevima.
34
Karte
Pregled trenutne lokacije na karti
Izaberite Meni > Karte i Pozicija.
Ažuriranje trenutačne lokacije
Odaberite Opcije > Ažuriraj poziciju.
Spremanje trenutne lokacije
Odaberite Opcije > Sač. kao omiljeno.
Pronalaženje mjesta
Odaberite Meni > Karte.
1
2
3
Odaberite Traži.
Unesite naziv mjesta ili adresu.
Odaberite Kreni. Prikazuje se popis odgovarajućih mjesta ili adresa.
Preciziranje pretraživanja
1 Izaberite Napredno > Traži mjesto ili Traži adresu.
2 Odredite više pojedinosti za pretraživanje i slijedite upute.
Savjet:Za pretraživanje cijele kategorije mjesta ostavite polja s nazivima prazna.
Savjet:Ako ne možete pronaći mjesto koje tražite, pokušajte pretražiti bazu podataka
na mreži. Odaberite Pretraži online za. Mogu se primijeniti dodatne naknade. Za
detalje obratite se svom operateru mobilne telefonije.
Dijeljenje lokacije ili mjesta
Svoju trenutnu lokaciju ili mjesto na karti možete poslati prijatelju u tekstualnoj poruci.
Odaberite Meni > Karte.
1
2
3
4
Odaberite Pozicija ili mjesto na karti i Opcije > Pošalji ovo mjesto.
Napišite poruku. Adresa i poveznica za lokaciju automatski se dodaju.
Unesite telefonski broj primatelja ili odaberite Traži i kontakt.
Odaberite Pošalji.
Kada vaš prijatelj primi poruku koja sadrži detalje adrese i vezu, može izabrati vezu kako
bi prikazao lokaciju na karti u web pregledniku telefona.
Stvaranje rute za hodanje
Stvorite rutu za hodanje do obližnjeg mjesta. Prije nego što krenete možete pregledati
rutu i sva skretanja na karti.
Nokia Ovi usluge
35
Odaberite Meni > Karte.
1
2
3
4
5
Odaberite Planir. rute.
Odaberite Početna lokacija i sačuvanu ili nedavnu lokaciju, mjesto na karti ili
određenu adresu kao početnu tačku svoje rute za hodanje. Da biste započeli od svog
trenutnog položaja, odaberite Moja pozicija.
Odaberite Odredište i završnu tačku svoje rute za hodanje.
Maksimalna udaljenost između početne i završne tačke iznosi 10 kilometara,
mjereno u ravnoj liniji. Zabranjeno je korištenje feribota i određenih posebnih
tunela za pješačke rute.
Odaberite Kreni > Pokreni.
Da biste otkazali rutu, odaberite Opcije > Otkaži rutu.
Nokia Ovi usluge
Dostupnost i troškovi Nokia Ovi usluga
Dostupnost Nokia Ovi usluga može se razlikovati od regije do regije. Korištenje usluga
ili preuzimanje sadržaja može dovesti do prijenosa velikih količina podataka, tako da
mogu nastati troškovi za prijenos podataka. Za informacije o troškovima prijenosa
podataka obratite se svom mrežnom operateru.
Da saznate više o usluzi Ovi idite na www.ovi.com.
Pristupanje Nokia Ovi uslugama
Izaberite Meni > Programi > Programi i igre i željenu Ovi uslugu.
Pronalaženje pomoći
Podrška
Ako želite saznati više o korištenju ovog proizvoda ili niste sigurni kako bi uređaj trebao
funkcionirati, pažljivo pročitajte uputstvo za korisnike u telefonu.
Ako problem i dalje nije riješen, uradite nešto sljedećeg:
•
•
•
Ponovo pokrenite sistem telefona. Isključite telefon i izvadite bateriju. Nakon
minuta, zamenite bateriju, uključite telefon.
Ažurirajte softver telefona
Vraćanje originalnih tvorničkih podešavanja
Ako problem ne bude riješen obratite se kompaniji Nokia za opcije popravka. Idite na
www.nokia.com/repair. Prije slanja telefona na popravku, uvek napravite rezervne
kopije svojih podataka.
36
Pronalaženje pomoći
Pretplaćivanje na uslugu Savjeti i ponude
Savjeti i Ponude je zgodna usluga koja vam pomaže da izvučete maksimum iz svog
telefona pružajući vam savjete i poruke za podršku kao i ažuriranja za vaše igre i
programe.
Odaberite Meni > Programi > Programi i igre > Savjeti i ponude.
Prilikom pretplaćivanja i otkazivanja pretplate mogu važiti posebne tarife za tekstualne
poruke Za odredbe i uslove pogledajte uputstvo za korištenje telefona ili idite na
www.nokia.com/mynokia.
Ažuriranje telefona
Ažuriranje softvera telefona pomoću telefona
Želite poboljšati perfomanse telefona i dobiti ažuriranja aplikacija i sjajne nove funkcije?
Redovno ažurirajte softver kako biste izvukli maksimum iz svog telefona. Telefon takođe
možete podesiti da automatski provjerava ima li novih ažuriranja.
Upozorenje:
Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete koristiti uređaj čak ni za pozivanje službi
za hitne slučajeve dok se ne završi instalacija i dok se uređaj ponovo ne pokrene.
Korištenje usluga ili preuzimanje sadržaja može dovesti do prijenosa velikih količina
podataka, tako da mogu nastati troškovi za prijenos podataka.
Možete ažurirati softver samo kada se SIM kartica koristi u unutarnjem držaču SIM
kartice.
Prije pokretanja ažuriranja prikopčajte punjač ili provjerite da li je baterija uređaja
dovoljno napunjena.
Izaberite Meni > Podešavanja.
Pronalaženje pomoći
1
2
3
4
37
Izaberite Uređaj > Ažurir. uređaja.
Da biste prikazali trenutnu verziju softvera i provjerili ima li dostupnih ažuriranja
izaberite Detalji tren. softvera.
Da biste učitali i instalirali ažuriranja softvera izaberite Učitav. soft. uređaja.
Slijedite uputstva na ekranu.
Ako ste otkazali instalaciju nakon učitavanja izaberite Instal. ažur. softtvera.
Ažuriranje softvera može potrajati nekoliko minuta. Ako imate problema sa
instaliranjem, obratite se svom operatoru mobilne telefonije.
Automatska provjera ažuriranja softvera
Izaberite Auto. ažur. softvera i odredite koliko često će se provjeravati ima li novih
ažuriranja softvera.
Vaš operator mobilne telefonije može vam ažuriranja softvera poslati bežičnim putem,
direktno na vaš telefon. Za više informacija o ovoj mrežnoj usluzi obratite se svom
operatoru mobilne telefonije.
Ažuriranje softvera telefona pomoću računara
Možete da koristite Nokia Ovi Suite PC aplikaciju za ažuriranje softvera telefona.
Potreban vam je kompatibilni računar, brza Internet veza i kompatibilni USB kabl za
povezivanje telefona na računar.
Da biste dobili više informacija i učitali program Nokia Ovi Suite idite na www.ovi.com/
suite.
38
Zaštita okoline
Vraćanje originalnih podešavanja
Ako telefon ne radi ispravno, možete vratiti neke postavke na izvorne vrijednosti.
1
2
3
Završavanje svih poziva i veza.
Izaberite Meni > Podešavanja i Vrati fab. post. > Samo podeš..
Unesite sigurnosni kod.
Ovaj postupak ne utiče na dokumente ili datoteke spremljene na telefonu.
Nakon vraćanja izvornih postavki, telefon se isključuje, a zatim se ponovo uključuje. Ovo
može potrajati duže nego obično.
Organiziranje datoteka
U memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici možete premještati, kopirati i brisati
datoteke i fascikle ili stvarati nove fascikle. Ako datoteke organizujete u njihove vlastite
fascikle to će vam pomoći da ih kasnije pronađete.
Odaberite Meni > Programi > Galerija.
Kreiranje nove mape
U mapi u kojoj želite kreirati podmapu izaberite Opcije > Dodaj mapu.
Kopiranje ili premještanje datoteke u mapu
Izaberite i držite datoteku, a sa skočnog menija izaberite odgovarajuću opciju.
Savjet:Takođe možete reproducirati muziku i video ili prikazivati slike u Galerija.
Izrada rezervne kopije slika i drugih sadržaja na memorijskoj kartici
Želite biti sigurni da nijedna važna datoteka neće biti izgubljena? Možete izraditi
sigurnosnu kopiju memorije telefona na kompatibilnoj memorijskoj kartici.
Odaberite Meni > Podešavanja > Sinhr. i rez. kop..
Odaberite Kreir. rez. kop..
Vraćanje podataka iz rezervne kopije
Odaberite Vrać. iz rez.kop..
Zaštita okoline
Ušteda energije
Bateriju nećete morati često puniti ako:
Informacije o proizvodu i bezbednosti
•
•
39
Zatvorite aplikacije i podatkovne veze, poput Bluetooth veze, kada ih ne koristite.
Onemogućite nepotrebne zvukove, na primjer tonove dodirnog ekrana i tipkovnice.
Recikliranje
Kada telefon dođe do kraja svog radnog vijeka, sve njegove materijale moguće je
ponovo iskoristiti kao materijal ili energiju. Kako bi mogla garantirati ispravno
odlaganje i ponovnu upotrebu, Nokia sarađuje s partnerima putem programa pod
nazivom We:recycle. Za informacije o recikliranju starih Nokia proizvoda i sabirnim
lokacijama idite na www.nokia.com/werecycle ili pozovite Nokia kontaktni centar.
Pakovanje i korisničke priručnike reciklirajte koristeći lokalne šeme recikliranja.
Simbol precrtane pokretne korpe na proizvodu, bateriji, pratećoj dokumentaciji ili
pakovanju služi kao podsjetnik da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i
akumulatori moraju odložiti kao razvrstani otpad na kraju njihovog radnog vijeka. Ovaj
propis vrijedi na teritoriji Evropske Unije. Nemojte odlagati ove proizvode kao
nerazvrstani grupni otpad. Za više informacija o vašem telefonu sa aspekta zaštite
okoline idite na www.nokia.com/ecoprofile.
Informacije o proizvodu i bezbednosti
Mrežne usluge i troškovi njihovog korištenja
Vaš uređaj je odobren za upotrebu u mrežama (E)GSM 900, 1800 MHz.
Za korištenje ovog uređaja morate biti pretplaćeni na odgovarajuće usluge operatera bežične telefonije.
Za korištenje mrežnih usluga i preuzimanje sadržaja uređaj mora biti povezan na mrežu pri čemu mogu nastati troškovi za
prijenos podataka. Za neke funkcije proizvoda neophodna je mrežna podrška, a može biti potrebna i odgovarajuća pretplata.
Čuvanje i održavanje
Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Naredni prijedlozi će vam pomoći da sačuvate pravo na
garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.
•
•
Uređaj održavajte suhim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu sadržavati minerale koji
prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije
vraćanja baterije.
Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim ili onečišćenim mjestima. Pokretni dijelovi i elektronske komponente mogu
se oštetiti.
40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Informacije o proizvodu i bezbednosti
Ne držite uređaj na mjestima na kojim vladaju visoke temperature. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja
uređaja, oštetiti baterije i deformisati ili istopiti plastične dijelove.
Ne držite uređaj u prostorima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagrije do svoje normalne temperature, u
unutrašnjosti se može formirati vlaga i oštetiti elektronska kola.
Ne pokušavajte otvarati uređaj osim na način koji je opisan u uputstvu za korisnike.
Neodobrene modifikacije mogu oštetiti uređaj i predstavljati kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
Uređaj nemojte ispuštati, protresati ili udarati. Grubo rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutarnjih elektronskih
ploča i mehaničkih dijelova.
Koristite samo mekanu, čistu i suhu krpu za čišćenje površine uređaja.
Ne bojite uređaj. Boja može blokirati pokretne dijelove uređaja i ometati pravilan rad.
S vremena na vrijeme isključite uređaj i izvadite bateriju radi optimalnog funkcionisanja.
Držite uređaj dalje od magneta i magnetnih polja.
Da biste održali sigurnost bitnih podataka, spremite ih na najmanje dva odvojena mjesta, na primjer na uređaj,
memorijsku karticu ili računar, ili zapišite najvažnije informacije.
Recikliranje
Upotrebljene elektronske proizvode, baterije i materijale za pakovanje uvijek odložite na lokacije određene za prikupljanje
otpada. Tako ćete pomoći da se spriječi nekontrolirano odlaganje otpada, te promovirati recikliranje materijala. Pročitajte o
tome kako da reciklirate svoje Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/recycling . .
O zaštiti autorskih prava digitalnih djela
Pri korištenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih,
uključujući i autorska prava. Možda nećete moći kopirati, mijenjati ili prenositi slike, muziku i druge sadržaje jer su zaštćeni
autorskim pravima.
Vlasnici sadržaja mogu koristiti razne vrste tehnologija zaštite autorskih prava nad digitalnim djelima (DRM) da bi zaštitili svoju
intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi razne vrste DRM softvera za pristup DRM zaštićenom
sadržaju. Ovim uređajem možete pristupiti sadržajima zaštićenim pomoću WMDRM 10 i OMA DRM 1.0. U slučaju da određeni
DRM softver ne uspijeva zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu zahtijevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM
zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. Povlačenje može također i onemogućiti obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja
koji se već nalazi u vašem uređaju. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korištenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM
zaštite, niti na korištenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni.
Sadržaji zaštićeni DRM-om (DRM - zaštita autorskih prava digitalnih djela) dolaze sa povezanom licencom koja određuje vaša
prava na korištenje sadržaja.
Ukoliko je na vašem uređaju sačuvan OMA DRM zaštićeni sadržaj, za kreiranje rezervne kopije i licenci i sadržaja, koristite funkciju
kreiranja rezervnih kopija programskog paketa Nokia Ovi Suite.
Ostalim metodama prenosa možda nećete prenijeti licence koje se moraju vratiti u prethodno stanje sa sadržajem kako biste
mogli nastaviti s korištenjem sadržaja zaštićenog OMA DRM-om nakon formatiranja memorije uređaja. Možda ćete morati vratiti
i licence u prethodno stanje u slučaju da se datoteke u uređaju oštete.
Ukoliko vaš uređaj ima sadržaj zaštićen WMDRM-om, izgubiće se i licence i sadržaj ako se formatira memorija uređaja. Licence
i sadržaj možete izgubiti i ako se oštete datoteke u vašem uređaju. Ako izgubite licence ili sadržaj, možda će vam biti ograničena
mogućnost ponovnog korištenja istog sadržaja na uređaju. Obratite se svom operateru mobilne telefonije za detaljnije
informacije.
Neke licence mogu biti povezane s određenim SIM karticama, a zaštićenom sadržaju se može pristupiti samo ako se SIM kartica
umetne u uređaj.
Informacije o proizvodu i bezbednosti
41
Baterije i punjači
Informacije o bateriji i punjaču
Vaš uređaj je predviđen za korištenje sa BL-5C punjivom baterijom. Nokia može ponuditi dodatne modele baterije za ovaj uređaj.
Uvijek koristite originalne Nokia baterije.
Ovaj uređaj je predviđen za korištenje ako se napaja preko slijedećih punjača: AC-3. Broj modela konkretnog punjača može se
razlikovati ovisno o tipu priključka koji ima jednu od sljedećih oznaka E, X, AR, U, A, C, K ili B.
Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kad vrijeme razgovora i vrijeme u režimu mirovanja
postanu značajno kraći od normalnog, zamijenite bateriju.
Sigurnost baterije
Uvijek isključite uređaj i iskopčajte punjač prije vađenja baterije. Prilikom iskopčavanja punjača ili nekog drugog dijela dodatne
opreme, držite i povucite utikač, a ne kabl.
Kada punjač nije u upotrebi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu
na punjač jer prekomjerno punjenje može skratiti životni vijek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom
sama isprazniti.
Bateriju uvijek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i životni vijek
baterije. Uređaj sa zagrijanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi.
Do slučajnog kratkog spoja može doći kada neki metalni predmet dodirne izvode baterije, na primjer, kada rezervnu bateriju
nosite u džepu. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji je napravio spoj.
Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Reciklirajte ih kad je to
moguće. Ne odlažite ih kao kućni otpad.
Nemojte rasklapati, sjeći, otvarati, lomiti, savijati, bušiti ni sjeckati ćelije i baterije. Ako baterija procuri, ne dozvolite da tečnost
dođe u kontakt s kožom ili očima. Ukoliko se to desi, odmah isperite ugrožene dijelove tijela vodom ili potražite pomoć ljekara.
Nemojte vršiti izmjene na bateriji, pokušavati ponovo da je napravite, pokušavati da umetnete strana tijela u nju, uroniti u
vodu ili drugu tečnost ili je izložiti njima. Baterije mogu eksplodirati ako su oštećene.
Bateriju i punjač koristite samo za svrhu za koju su namijenjeni. Neodgovarajuće korištenje ili korištenje neodobrenih baterija
ili nekompatibilnih punjača može prouzrokovati rizik od požara, eksplozije ili drugu opasnost i poništiti sva odobrenja ili
garanciju. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih u servisni centar na pregled prije nego što ih nastavite
koristiti. Nikada nemojte koristiti oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite samo u zatvorenom prostoru.
Dodatne informacije za sigurnost
Upućivanje hitnog poziva
1
Provjerite da li je uređaj uključen.
2
Provjerite da li je jačina signala odgovarajuća. Može biti potrebno da uradite i sljedeće:
•
•
•
•
3
4
5
Umetnete SIM karticu.
Isključite ograničenja za pozive koja ste aktivirali na svom uređaju, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili
zatvorena grupa korisnika.
Uvjerite se da profil letenje avionom nije aktiviran.
Ako su ekran i tipke uređaja zaključani, otključajte ih.
Uzastopno pritišćite tipku za prekid sve dok se ne prikaže početni ekran.
Otvorite klizni poklopac.
Unesite zvanični broj za hitne slučajeve za lokaciju na kojoj se nalazite. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na svim
lokacijama.
42
Informacije o proizvodu i bezbednosti
6
Pritisnite tipku za pozivanje.
7
Budite što precizniji kada dajete neophodne informacije. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dozvoli.
Važno: Aktivirajte i mobilne i Internet pozive ako telefon podržava pozivanje preko Interneta. Uređaj može pokušati uputiti
hitan poziv i preko mobilne mreže i preko davaoca usluge Internet poziva. Nije moguće garantovati uspostavljanje veze u svim
uvjetima. Nikada se ne oslanjajte samo na neki bežični uređaj za važnu komunikaciju, kao, na primjer, kod hitnih medicinskih
slučajeva.
Mala djeca
Vaš uređaj i dodatna oprema nisu igračke. Mogu sadržavati male dijelove. Čuvajte ih van dosega male djece.
Medicinski uređaji
Rad radiopredajne opreme, uključujući i bežične telefone, može stvarati smetnje u radu neadekvatno zaštićenih medicinskih
uređaja. Konsultirajte se sa ljekarom ili proizvođačem medicinske opreme kako bi se utvrdilo da li je ona adekvatno zaštićena
od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj kada se to nalaže odgovarajućim objavljenim propisima, na primjer, u bolnicama.
Ugrađeni medicinski uređaji
Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalno rastojanje od 15,3 centimetra (6 inča) između bežičnog uređaja i
ugrađenog medicinskog uređaja, kao što je pejsmejker ili ugrađeni kardioverter defibrilator, kako bi se izbjegla moguća
ometanja u radu medicinskog uređaja. Osobe kojima je ugrađen neki takav uređaj trebaju da:
Bežični uređaj uvijek držite dalje od medicinskog uređaja, na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara (6 inča).
•
Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
•
Bežični uređaj prislanjajte na uho koje je okrenuto suprotno od medicinskog uređaja.
•
Isključite bežični uređaj ako posumnjate da je došlo do ometanja.
•
Slijedite upute proizvođača za ugrađene medicinske uređaje.
•
Ukoliko imate nekih pitanja o korištenju bežičnog uređaja kada imate ugrađen medicinski uređaj, obratite se svom ljekaru.
Sluh
Upozorenje:
Korištenje slušalica može uticati na sposobnost praćenja zvukova iz okruženja. Ne koristite slušalice kada mogu ugroziti vašu
bezbjednost.
Neki bežični uređaji mogu stvarati smetnje određenim slušnim aparatima.
Nikl
Napomena: Metalne prevlake na površini ovog uređaja ne sadrže nikl. Površina uređaja sadrži nehrđajući čelik.
Zaštitite svoj uređaj od štetnih sadržaja
Vaš uređaj može biti izložen virusima i drugim štetnim sadržajima. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza:
•
•
•
Budite oprezni kada otvarate poruke. Poruke mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na neki drugi način biti štetne za
vaš uređaj ili računar.
Budite oprezni kada prihvatate zahtjeve za povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate sadržaje. Ne prihvatajte
Bluetooth povezivanje s izvorima u koje nemate povjerenje.
Instalirajte i koristite samo usluge i softver iz izvora u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
Informacije o proizvodu i bezbednosti
•
•
43
Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na uređaju i svakom povezanom računaru. Nemojte koristiti više
antivirusnih aplikacija istovremeno. Korištenje više aplikacija može negativno uticati na performanse i rad uređaja i/ili
računara.
Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i linkovima na internet strane nezavisnih proizvođača, pridržavajte se
odgovarajućih mjera opreza. Nokia ne prihvata odgovornost za takve stranice niti ih preporučuje.
Radno okruženje
Ovaj uređaj usklađen je sa smjernicama o RF izloženosti kada se koristi u normalnom položaju uz uho ili najmanje 1,5
centimetara (5/8 inča) daleko od tijela. Kada za nošenje na tijelu koristite futrolu, kopču za pojas ili držač, oni ne bi trebali
sadržavati metalne dijelove, a uređaj treba držati na gorenavedenom rastojanju od tijela.
Za slanje podatkovnih datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. U nekim slučajevima, prijenos podatkovnih
datoteka i poruka može biti odložen sve dok takva veza ne postane dostupna. Održavajte ova rastojanja sve do završetka
prijenosa.
Vozila
Radio signali mogu uticati na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima, kao
što je elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja, elektronska regulacija brzine, te sistemi zračnih
jastuka. Za dodatne informacije obratite se proizvođaču vozila ili njegove opreme.
Samo kvalifikovano osoblje može izvršiti ugradnju uređaja u vozilo. Pogrešna ugradnja ili servisiranje može biti opasno i
poništiti sve garancije. Redovno provjeravajte da li je sva oprema bežičnog uređaja u vašem vozilu propisno montirana i ispravno
radi. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mjestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove
dijelove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se zračni jastuci napuhuju uz veliku silu. Nemojte stavljati uređaj ili pribor na
područje iskakanja zračnog jastuka.
Isključite svoj uređaj prije ulaska u avion. Upotreba bežičnih uređaja u avionu može predstavljati opasnost za funkcioniranje
aviona i može biti protuzakonita.
Potencijalno eksplozivne sredine
Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve oznake i pravila. Na takvim mjestima iskra
može prouzrokovati eksploziju ili požar s teškim posljedicama: tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključite
ovaj uređaj na mjestima dolivanja goriva; u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se ograničenja korištenja radio uređaja u
skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, kemijskim postrojenjima ili na mjestima na kojima se odvija
onemogućavanje eksplozivnih naprava. Zone s potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne uvijek, jasno obilježene.
One obuhvataju područja u kojima se savjetuje gašenje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja
hemijskih sredstava, te područja u kojima atmosfera sadrži hemikalije i zrnca, prašinu ili metalni prah. Trebate provjeriti kod
proizvođača vozila koja koriste naftni gas u tečnom stanju (kao što je propan ili butan) da li je bezbjedno koristiti ovaj uređaj
u njihovoj okolini.
Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)
Ovaj mobilni uređaj udovoljava smjernicama o izlaganju radio talasima.
Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijemnik. Projektovan je da ne pređe nivo izlaganja radio talasima u skladu sa
međunarodnim smjernicama. Smjernice su razvijene od strane neovisne istraživačke agencije ICNIRP i sadrže sigurnosne granice
određene tako da obezbjede zaštitu svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.
U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje, koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina
apsorpcije ili SAR. Ograničenje SAR vrijednosti utvrđeno u ICNIRP smjernicama iznosi 2,0 vata/kilogramu (W/kg) na prosječno
10 grama tjelesnog tkiva. Ispitivanja SAR vrijednosti provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emituje s
najvećom dozvoljenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarni SAR nivo pri korištenju uređaja može biti ispod
najveće vrijednosti zato što je uređaj projektovan da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Vrijednost
se mijenja ovisno o većem broju faktora kao što je udaljenost od bazne stanice mreže.
Najveća SAR vrijednost po ICNIRP smjernicama za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 0,61 W/kg .
44
Autorska prava i druge obavijesti
Upotreba dodatne opreme može dovesti do različitih SAR vrijednosti. SAR vrijednosti mogu odstupati zbog različitih nacionalni
propisa o sastavljanju izvještaja i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o SAR vrijednosti mogu biti
navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.
Autorska prava i druge obavijesti
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Nokia je u procesu promjene EU certifikacijskog tijela, a ovaj proizvod ima potvrdu da udovoljava EU propisima oba certifikacijska
tijela. U toku prelaznog perioda proizvod može biti označen bilo kojom od prikazanih CE oznaka.
Ovim putem NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-702 usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EC. Primjerak izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/
global/declaration .
© 2011 Nokia. Sva prava zadržana.
Nokia, Nokia Connecting People, Ovi i WE: logotip su robne marke ili registrovane robne marke Nokia Corporation. Nokia tune
je zvučni znak kompanije Nokia Corporation. Ostala pomenuta imena proizvoda i kompanija mogu biti robne marke ili imena
robnih marki njihovih vlasnika.
Zabranjeno je reprodukovanje, prenošenje, distribucija ili skladištenje nekog dijela ili cjelokupnog sadržaja ovog dokumenta
u bilo kom obliku bez prethodne pismene dozvole Nokia Corporation. Nokia vodi politiku stalnog razvoja. Nokia zadržava pravo
na izmjene i poboljšanja bilo kog od proizvoda opisanih u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.
Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.
Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.
Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2012 The FreeType Project. All rights reserved.
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.
Ovaj proizvod je licenciran pod licencom MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu vezanu
za podatke koje je korisnik, u lične i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu sa vizualnim standardom MPEG-4, kao i (ii) za
upotrebu vezanu za MPEG-4 video koji pruža licencirani davalac video materijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu
upotrebu niti podrazumijeva takvu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući i one vezane za promotivne, interne i
komercijalne upotrebe, mogu se dobiti od kompanije MPEG LA, LLC. Posjetite http://www.mpegla.com.
Autorska prava i druge obavijesti
45
Koliko je to u okvirima važećih zakona, korporacija Nokia ili njeni davaoci licence ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo
kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posljedičnu ili indirektnu štetu, ma kako da je prouzrokovana.
Sadržaj ovog dokumenta daje se “kakav jest”. Osim u slučajevima propisanima odgovarajućim zakonom ne daju se nikakve
garancije, izričite ili podrazumijevane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumijevane garancije u pogledu
prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog
dokumenta. Nokia pridržava pravo na izmjenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba i bez prethodne
najave.
Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i usluga može varirati u zavisnosti od regije. Za detaljnije informacije, obratite se
svom prodavaču Nokia proizvoda ili operateru mobilne telefonije. Ovaj uređaj može sadržati robne proizvode, tehnologije ili
softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmjeravanje distribucije proizvoda
koje nije u skladu sa zakonom.
Nokia ne pruža garanciju i ne snosi bilo kakvu odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjim korisnicima za
aplikacije nezavisnih proizvođača koje ste dobili uz uređaj. Korištenjem aplikacija prihvatate da su one date takve kakve jesu.
Nokia ni na koji način ne tvrdi, ne pruža garanciju i ne snosi bilo kakvu odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku
krajnjim korisnicima za aplikacije nezavisnih proizvođača koje ste dobili uz uređaj.
Dostupnost Nokia usluga može se razlikovati od regije do regije.
Neke operacije i funkcije ovise o SIM kartici i/ili mreži, MMS usluzi ili kompatibilnosti uređaja i podržanih formata za sadržaj.
Neke usluge podliježu zasebnom tarifiranju.
/1.2. izdanje BS
46
Indeks
Indeks
Simboli/Brojevi
web
web preglednik
— kolačići
— oznake stranica
— pregledavanje stranica
èuvar tipki
29
29
31
30
29, 30
13
A
alarmi
antene
ažuriranja
— softver telefona
ažuriranja softvera
ažuriranje softvera
36, 37
36
37
B
baterija
— punjenje
bilješke o sastancima
Bluetooth
brzo biranje
budilnik
6, 41
9
24
24, 25
17
24
24
11
C
chat usluge (IM)
32
D
datum i vrijeme
dodirni ekran
društvene mreže
23
13
31
E
e-mail
e-pošta
31
31
F
fabrička podešavanja, vraćanje
38
FM radio
fotoaparat
— slanje slika i videa
— snimanje slika
— snimanje videa
26, 27
28
28
28
G
glasnoća
govorne poruke
16
21
H
hitni pozivi
41
I
IM (instant messaging)
32
IMEI broj
11
informacije o Nokia korisničkoj podršci35
internet
29
izrada rezervne kopije podataka
38
K
kablovska veza
Kalendar
Karte
— dijeljenje
— pretraživanje
— stvaranje ruta
— trenutna lokacija
kod za zaključavanje
kontakti
— čuvanje
— dodavanje
— kopiranje
kopiranje sadržaja
M
mail
— čitanje i odgovaranje
— kreiranje
— slanje
melodije zvona
25
24
33
34
34
34
34
11
17
17
15
15, 25
32
32
32
22
Indeks
memorijska kartica
8
MMS (usluga razmjene multimedijalnih
poruka)
19, 20
multimedijalne poruke
19, 20
muzika
27
pristupni kodovi
profili
— prilagođavanje
PUK kodovi
punjenje baterije
N
Nokia Ovi usluge
35
O
Ovi by Nokia
oznake
oznake stranica
35
14
30
R
radio
radio prijemnik
recikliranje
rječnik
P
PIN kodovi
11
početni ekran
14, 21, 22
podatkovne veze
— Bluetooth
24
podešavanja
— vraćanje
38
podrška
35
poruke
— kopiranje
15
— slanje
19
— zvučne
21
posjetnice
25
pozivi
— hitni
41
— upućivanje
16
— zapis
16
predikcijski unos teksta
18
prediktivni unos teksta
19
preglednik
29
pretinac
— govorni
21
pretraživanje
— radio stanice
27
Prijenos podataka
15
prijenos sadržaja
15, 25
prilagođavanje vašeg telefona
22
47
11
22
11
41
26, 27
26
38
19
S
sat
23, 24
saveti za zaštitu okoline
38
sigurnosni kod
11
SIM kartica
5, 6, 7, 12
slike
— kopiranje
25
— slanje
25, 28
— snimanje
28
SMS (usluga razmjene kratkih poruka) 19
snimanje
— video
28
snimanje slika
Vidite fotoaparat
T
tekstualne poruke
telefon
— uključivanje/isključivanje
teme
tipke i dijelovi
tonovi
— prilagođavanje
traka
U
uključivanje/isključivanje
unos teksta
upravljanje datotekama
19
10
22
5
22
10
10
18, 19
38
48
Indeks
USB povezivanje
Usluga Savjeti i ponude
V
video
— kopiranje
— reproduciranje
— slanje
— snimanje
vraćanje podataka
vraćanje podešavanja
vrijeme i datum
Z
zaključavanje
— ekran
— tipke
zvučnik
25
36
25
28
25, 28
28
38
38
23
13
13
16
Download

Nokia C2–03/C2–06 Uputstvo za korištenje