Lenovo A328
Uputstvo za upotrebu v1.0
Ovo uputstvo treba pažljivo pročitati pre korišdenja telefona.
Tehničke specifikacije
Model i sistem
Model: Lenovo A328
Sistem: Android 4.4
1)Veličina i masa
Dužina: 132 mm (5,2 inča) Širina: 68,5 mm (2,69 inča)
Debljina: 11 mm (0,43 inča) Masa: 140 g (0,0328 funti)
Procesor
Procesor: MTK MT6582M, Quad Core, 1,3 GHz
Kamera
Tip: CMOS
Broj piksela: 5 megapiksela (zadnja) +
2 megapiksela (prednja)
Baterija
Baterija: 2000 mAh
Ekran
Veličina: 4,5 inča
Rezolucija: 854 x 480 piksela
Ekran: osetljiv na dodir
Tip panela: TN
Bežična komunikacija
Bluetooth 4.0; WLAN 802,11 b/g/n; WCDMA, GSM; GPS
1)
2)
Može dodi do neznatnih varijacija dimenzija i mase u
zavisnosti od mernog metoda.
Za povezivanje Bluetooth vezom, rastojanje između
dva Bluetooth uređaja ne sme biti vede od 10m (32,8
stopa)
Izgled telefona
Prednja
kamera
Mikrofon
Slušalica
Mikro USB
konektor
Priključak za
slušalice
Zadnja kamera
connector
Baterijska lampa
Tasteri za jačinu
zvuka
Zvučnik
Taster za uklj./isklj.
Priprema telefona za uključivanje
Za korišćenje ovog uređaja neophodna je SIM kartica koju
obezbeđuje vaš operater mobilne telefonije. Telefonom rukovati
kao što je prikazano na slici.
Korak 1. Skinuti poklopac.
Korak 2. Ubaciti SIM kartice i
memorijsku karticu.
Savet: Ubaciti (U)SIM karticu u
SIM1 ležište, a SIM karticu u SIM2
ležište.
Korak 3. Ubaciti bateriju.
a. Konektore na bateriji poravnati
sa pinovima u ležištu za bateriju.
b. Postaviti bateriju u ležište
pritiskom na dole.
Korak 4. Namontirati poklopac.
Isključiti telefon pre stavljanja ili vađenja SIM kartice.
Ukoliko se SIM kartica ubacuje ili vadi dok je telefon
uključen, može dodi do oštedenjai kartice ili telefona.
Punjenje baterije
Bateriju puniti na način prikazan na slici.
Način 1. Povezati telefon na strujnu utičnicu pomodu priloženog
kabla i USB adaptera za napajanje.
Način 2. Puniti bateriju povezivanjem na računar priloženim
kablom.
Kapacitet pri kraju
Potpuno napunjena
Punjenje
Uključivanje ili isključivanje mobilnog telefona
Uključivanje: Pritisnuti i držati taster za
uključivanje/ isključivanje dok se na ekranu ne
pojavi logotip Lenovo.
Isključivanje: Pritisnuti i držati taster za
uključivanje/ isključivanje nekoliko sekundi, kliknuti
na Power off.
Restart: Pritisnuti i držati taster za uključivanje/
isključivanje nekoliko sekundi, zatim pritisnuti
restart.
Baterija telefona može se ponovo puniti. Za dodatne
informacije o bezbednosti baterije, pogledati ,,Obaveštenje o
punjenju baterije’’ u ,,Važnom informativnom vodiču o
proizvodu" koji se dostavlja uz telefon.
Dodatne informacije
Za dodatne informacije o funkcijama Lenovo mobilnih telefona,
regulatornim obaveštenjima i drugim korisnim priručnicima,
posetiti http://support.lenovo.com/.
Dobijanje podrške.
Za podršku o mrežnim uslugama i tarifama, obratite se vašem
mobilnom operateru. Za uputstvo kako koristiti tablet, posetiti
http://support.lenovo.com/.
Oznaka o usaglašenosti sa propisima Evropske unije
Direktiva o radio i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
Ovaj proizvod je usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EC o radio i telekomunikacionoj terminalnoj
opremi.
Pravna obaveštenja
Lenovo i logotip Lenovo su zaštitni znakovi kompanije Lenovo u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
Nazivi drugih kompanija, proizvoda ili usluga mogu biti zaštitni znakovi za
proizvode ili zaštićene usluge drugih strana
Prvo izdanje (april 2014) © Copyright Lenovo 2014.
ReduceI Reuse | Recycle
XXXXXXXXXX
Štampano u Kini
Download

Lenovo A328 - WinWin Blog