ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU
K MATERIÁLOVÉMU VYUŽITÍ
(KOMPOSTÁRNA)
Původce odpadu/oprávněná osob
Název a adresa provozovny kde vznikl odpad
Název firmy,jméno (razítko):
Název firmy,jméno:
OBEC xy
Adresa :
Na Kopečku 10
xxxxxxxxxx
IČO :
DIČ :
Adresa :
00xxxxxx
CZ00xxxxxxxx
Kód odpadu
IČO :
DIČ :
Kategorie
20 02 01
Název odpadu
Biologicky rozložitelný odpad
O
Popis vzniku odpadu
Odpad vzniklý z údržby veřejného prostranství – tráva, větve stromů, křoviny, popřípadě
biologický odpad ze zahrad občanů, zbytky zemědělských plodin ….. nutno vyplnit dle
skutečnosti
Fyzikální vlastnosti (konzistence,barva,zápach)
Pevná, kusovitá nebo sypká konzistence, různobarevná (spektrum barev zelená až
hnědá), bez zápachu případně mírný zápach, bez nebezpečných látek
Protokol o odběru vzorku
Protokol o výsledcích zkoušek
Nerelevantní vzhledem ke skutečným
vlastnostem odpadu.
ZPO zpracován na základě odborného úsudku a
Splňuje požadavky na materiálové využití.
Předpokládané množství odpadu shodných vlastností
V dodávce:
Celkem
např. 0,2 t
Četnost
2 x měsíčně duben-září
(tj.2 x 6 ) = 12
0,2 t
Za rok
2,4 t
(tj. 12 x 0,2t)
Odborný úsudek na základě podrobných znalostí a informací o vzniku odpadu
Odpad obsahuje pouze biologicky rozložitelné materiály z údržby veřejné zeleně , případně ze zahrad
občanů obce. Převážnou část tvoří tráva, vyřezané větve stromů nebo křoviny, zbytky plodin.... Vizuální
kontrolou odborně proškolené obsluhy je vyloučena přítomnost nežádoucích materiálů s nebezpečnými
vlastnostmi. Veškerý předávaný odpad má přibližně shodné vlastnosti a je vhodný ke zpracování na
kompostárně.
Čestné prohlášení původce:
Dodavatel odpadu (vlastník – původce nebo oprávněná osoba) prohlašuje, že veškeré informace
uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé a že při dodávce odpadu stejného katalogového
čísla se bude ve skutečnosti jednat o tentýž odpad, který v tomto základním popisu deklaruje.
Odpovědná osoba
Jméno
Příjmení
Bydliště
Tel/Fax
E-mail
Razítko, datum a podpis
Download

Vzor ZPO 20 02 01.pdf