Základní popis odpadu
případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu
(v souladu s odst. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.)
Odstavec
a písm. z
přílohy
legenda
2.a)
Název- dodavatele
sídlo
IČ
2.b)
Název provozovny původce, kde
odpad vznikl
adresa
2.c)
Název druhu odpadu
katalogové číslo
kategorie
výčet nebezpečných vlastností
2.d)
Popis vzniku odpadu
2.e)
Fyzikální vlastnosti odpadu
2.f)
Jméno a příjmení osoby
odpovědné za informace uvedené
v tomto Základním popisu
bydliště-kancelář
Telefon/fax
e-mail
2.g)
Protokol o odběru vzorku
odpadu
Protokol o výsledcích zkoušek
(vlastnostech odpadu)
2.h)
2.i)
2.j)
2.k)
Předpokládané množství
odpadu v dodávce
Předpokládaná hmotnost a
četnost dodávek odpadu
shodných vlastností
Předpokládané množství odpadu
dodaného do zařízení za rok
Návrh kritických ukazatelů
sledovaných původcem
informace
SAKO Brno, a.s.
Jedovnická č. 2, 628 00 Brno
60713470
Ostatní odpad
Nemá
Heterogenní inertní odpad určený k materiálovému využití.
Nerelevantní vzhledem ke skutečným vlastnostem odpadu.
Základní popis odpadu zpracován na základě odborného
úsudku a splňuje požadavky na materiálovou recyklaci.
Podle nosnosti dopravního prostředku cca 3 tuny
Veškerý předávaný odpad má přibližně shodné vlastnosti.
Dodávky jsou předpokládány dle potřeb v pracovních
dnech.
cca
tun
Vizuální kontrola, zda odpad má shodné vlastnosti dle
tohoto ZP a neobsahuje tekuté odpady nebo není znečištěn
ropnými látkami.
sledovaných oprávněnou osobou Vizuální kontrola osobou oprávněnou k převzetí odpadů
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE ODPADU:
Dodavatel odpadu (vlastník - původce nebo oprávněná osoba) prohlašuje, že veškeré informace
uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé a že při další dodávce odpadu stejného
katalogového čísla se bude ve skutečnosti jednat o tentýž odpad, který v tomto základním popisu
deklaruje.
Datum:
Za správnost odpovídá (dle bodu 2f):
Podpis: ……………………………………….
Download

Základní popis odpadu pro sutě k recyklaci z VOK