DIGITALNI FOTOAPARAT
XZ-10
Uputstvo za upotrebu
Hvala vam što ste kupili Olympus digitalni fotoaparat. Pre nego što počnete da koristite svoj
novi fotoaparat, pažljivo pročitajte ova uputstva kako biste dobili optimalni učinak i duži vek
trajanja. Čuvajte ovo uputstvo na sigurnom mestu za kasniji pregled ili podsećanje.
Savetujemo vam da pre snimanja važnih trenutaka napravite nekoliko test fotografija kako
biste se navikli na svoj novi fotoaparat.
Slike LCD ekrana i ilustracije fotoaparata koje su korišćene u ovom uputstvu napravljene su
u fazi projektovanja fotoaparata i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
Sadržaj ovog uputstva odnosi se na verziju 1.0 upravljačkog softvera ovog fotoaparata.
Sadržaj uputstva će biti izmenjen dodavanjem i/ili modifikovanjem funkcija pri ažuriranju
upravljačkog softvera fotoaparata. Aktuelne informacije možete pronaći na Olympusovoj
web stranici.
Registrujte proizvod na www.olympus.eu/register-product i iskoristite dodatne Olympus pogodnosti!
1
Pripreme za snimanje
Nazivi delova
1
Pripreme za snimanje
Dugme ON/OFF ............................str. 7
Signalna lampica ............................str. 6
Dugme zatvarača......................str. 9, 37
Točkić za izbor režima rada ............str. 8
Ručica zuma .......................str. 9, 10, 25
Lampica samookidača/
AF osvetljivač.....................str. 23/str. 51
7 Objektiv
8 Ugrađeni blic .................................str. 22
1
2
3
4
5
6
9 Kontrolni točkić* (j) ........str. 25, str. 77
0 Navoj za stativ
a Poklopac pregrade za
bateriju/karticu ................................str. 5
b Bravica pregrade za
bateriju/karticu ................................str. 5
c Poklopac priključka
d Višenamenski priključak ...str. 56, 60, 63
e HDMI mikropriključak (tip D) .........str. 56
* U ovom uputstvu za upotrebu, ikona j predstavlja operacije izvršene uz upotrebu
kontrolnog prstena.
2 SR
1
Pripreme za snimanje
9
Dugme F (nagore)/
dugme F (kompenzacija ekspozicije) (str. 21)
Dugme I (udesno)/
# (blic) (str. 22)
H (ulevo)/
Dugme P (AF nišan)
(str. 21)
Sekundarni točkić za izbor
podešavanja* (j)
(str. 10, 14 – 15, 25)
Dugme Q
(str. 11, 25, 31)
• Okrenite ga da biste
odabrali željenu opciju.
G (nadole)/
jY (snimanje u sekvenci/samookidač) (str. 23)/
Dugme D (brisanje) (str. 26)
1 Ekran
(osetljiv na dodir) ..........str. 8, 12, 24, 29
2 Dugme q (Reprodukcija)......str. 10, 25
3 Dugme MENU .............................str. 39
4 Dugme INFO
(prikaz informacija) .......... str. 13, 24, 57
5
6
7
8
9
Stereo mikrofon
Prorez za traku ...............................str. 4
Dugme R (Video zapis) ......... str. 11, 25
Dugme Fn ...............................str. 25, 55
Tasteri strelice .................................str. 7
* U ovom uputstvu za upotrebu, ikona j predstavlja operacije izvršene uz upotrebu
sekundarnog točkića za izbor podešavanja.
SR 3
Izvadite sadržaj pakovanja
Uz fotoaparat su isporučeni i sledeći dodaci.
Ukoliko je bilo šta oštećeno ili nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili
fotoaparat.
1
Pripreme za snimanje
Traka
Olovka
Litijum-jonska baterija
(LI-50B)
Fotoaparat
ili
• CD ROM sa
računarskim programom
• Uputstvo za upotrebu
• Garantni list
USB kabl
(CB-USB8)
USB adapter za naizmeničnu struju
(F-2AC)
Postavljanje trake za fotoaparat
• Povucite i zategnite traku tako da se ne razlabavljuje.
Oznake koje se koriste u ovom uputstvu
U ovom uputstvu se koriste i sledeći simboli:
#
Pažnja
Upozorava na radnje koje apsolutno treba izbeći. Važne informacije
o faktorima koji mogu da prouzrokuju kvar na fotoaparatu ili
probleme u radu.
$
Napomene
Ukazuje na napomenu prilikom korišćenja fotoaparata.
%
Saveti
Korisne informacije i napomene za postizanje optimalnog rada sa
fotoaparatom.
g
4 SR
Stranice koje sadrže opis detalja ili relevantne informacije.
Umetanje i vađenje baterije i kartice
1
Počnite od koraka 1 i 2 da biste otvorili
poklopac pregrade za bateriju/karticu.
Poklopac pregrade za bateriju/karticu
2
• Isključite fotoaparat pre otvaranja poklopca
pregrade za bateriju/karticu.
1
Bravica pregrade za bateriju/karticu
2
Umetnite bateriju povlačeći rezu za
blokiranje baterije u smeru strelice.
• Umetnite bateriju kao što je prikazano sa
oznakom l okrenutom prema rezi za blokiranje
baterije.
Spoljno oštećenje baterije (ogrebotine, itd.) može
da izazove zagrevanje ili eksploziju baterije.
• Povucite rezu za blokiranje baterije u smeru
strelice da biste odblokirali bateriju a zatim je
izvadite.
3
Gurnite karticu pravo dok ne nalegne
u svoje ležište.
Pripreme za snimanje
1
Reza za blokiranje
baterije
Prekidač za zaštitu od
upisivanja podataka
• Sa ovim fotoaparatom uvek koristite SD/SDHC/
SDXC kartice, Eye-Fi karticu ili FlashAir (ugrađen
bežični LAN) karticu. Nemojte umetati druge
tipove memorijskih kartica. g »Korišćenje
kartice« (str. 72)
• Nemojte direktno dodirivati metalne delove
kartice.
Vađenje kartice
Pritisnite karticu dok se ne čuje klik i kartica malo
izađe a zatim je izvadite.
4
Počnite od koraka 1 i 2 da biste zatvorili
poklopac pregrade za bateriju/karticu.
• Kada koristite fotoaparat, obavezno zatvorite
poklopac pregrade za bateriju/karticu.
1
2
SR 5
Punjenje baterije.
Priključite USB kabl i USB adapter za naizmeničnu struju u fotoaparat i napunite bateriju
• Baterija nije potpuno napunjena prilikom isporuke. Pre upotrebe obavezno napunite
bateriju dok se signalna lampica ne ugasi (do 3 sati).
1
Povezivanje fotoaparata
Višenamenski
priključak
Pripreme za snimanje
USB kabl
(isporučen)
Signalna lampica
Utičnica sa
naizmeničnom
strujom
Dugme ON/OFF
Signalna lampica
Upaljena: punjenje
Ugašena: napunjena
Kada se baterije pune
Napunite bateriju kada
se pojavi niže prikazana
poruka o grešci.
Treperi
u crvenoj boji
Battery Empty
Poruka o grešci
• Priloženi USB adapter za naizmeničnu struju F-2AC (ovde se pominje samo kao USB-AC
adapter) se razlikuje u zavisnosti od regiona u kojem ste kupili fotoaparat. Ako ste dobili
USB adapter za naizmeničnu struju sa utikačem, priključite ga direktno u utičnicu sa
naizmeničnom strujom.
• Priloženi USB-AC adapter je predviđen za punjenje i reprodukciju. Nemojte snimati slike
dok je AC adapter priključen na fotoaparat.
• Obavezno izvucite utikač USB adapter za naizmeničnu struju iz zidne utičnice kada se
punjenje baterije ili reprodukcija završe.
• Detalje o bateriji potražite u odeljku »Mere predostrožnosti prilikom rukovanja baterijom«
(str. 82). Detalje o USB adapteru za naizmeničnu struju potražite u odeljku »USB adapter za
naizmeničnu struju.« (str. 83).
• Ako signalna lampica ne svetli, proverite povezanost USB kabla i USB adaptera za
naizmeničnu struju.
• Baterija može da se puni dok je fotoaparat priključen na računar putem USB priključka.
Trajanje punjenja se razlikuje u zavisnosti od performansi računara. (Moguće je da
u nekim slučajevima traje i približno 10 sati.)
6 SR
Uključivanje fotoaparata i početno podešavanje
Kada prvi put uključite fotoaparat, pojavljuje se ekran koji omogučava podešavanje
jezika za menije i poruke koje se prikazuju na ekranu i datuma i vremena.
# Pažnja
• Uključivanjem fotoaparata podiže se blic. Nemojte stavljati prste na blic.
• Izborom [$] (Flash off) sprečava se podizanje blica.
1
1
Pošto pomoću dugmeta ON/OFF uključite fotoaparat, izaberite jezik
pomoću FGHI i pritisnite dugme A.
2
Pomoću FG izaberite godinu
za [Y].
X
Y
M
D
Time
2013
Y/M/D
Pripreme za snimanje
g »Upotreba blica (fotografisanje pomoću blica)« (str. 22)
Cancel
3
Pritisnite I da biste sačuvali
postavku za [Y].
X
Y
M
D
Time
2013
Y/M/D
Cancel
4
Kao u 2. i 3. koraku, pomoću FGHI podesite [M] (mesec), [D] (dan),
[Time] (sate i minute) i [Y/M/D] (format datuma) a zatim pritisnite
dugme A.
• Za precizno podešavanje vremen, pritisnite dugme A kada signal vremenski
pokaže 00 sekundi.
5
Pomoću HI izaberite
vremensku zonu [x] a zatim
pritisnite dugme A.
• Pomoću FG uključite ili isključite
letnje računanje vremena ([Summer]).
’13.02.26 12:30
Seoul
Tokyo
Summer
Rad fotoaparata u režimu mirovanja
Ako se tokom podešenog vremena ne obavi nijedna operacija, fotoaparat ulazi u režim
»spavanja« (pripravnosti). U ovom režimu se ekran isključuje i sve radnje se otkazuju.
Fotoaparat se ponovo aktivira pritiskom na bilo koje dugme (dugme zatvarača, dugme q,
itd.). Fotoaparat će se automatski isključiti ako tokom 5 minuta ostane u režimu mirovanja.
Pre upotrebe, ponovo uključite fotoaparat.
SR 7
Režim
Izbor režima snimanja
1
Izaberite režim snimanja pomoću točkića za izbor
režima rada.
Indikator
Pripreme za snimanje
Puni automatski režim u kome fotoaparat automatski optimizuje
podešavanja za trenutni prizor. Fotoaparat obavlja sav posao, što je
zgodno za početnike.
Vrednost otvora blende i brzina zatvarača se automatski podešavaju
radi optimalnih rezultata.
Kontrolišete vrednost otvora blende. Možete da izoštrite ili ublažite
detalje u pozadini.
Kontrolišete brzinu zatvarača. Možete da izrazite pokrete objekata koji
se kreću ili da zamrznete pokrete bez ikakvog zamućenja.
A
P
A
S
Kontrolišete vrednost otvora blende i brzinu zatvarača. Za snimanje
vatrometa ili drugih tamnih prizora možete koristiti dugu ekspoziciju.
Postavke snimanja možete da memorišete unapred a zatim ih brzo
izaberete prilikom snimanja.
Izaberite temu i napravite željeni kolaž slika.
Izaberite program snimanja u skladu sa objektom.
Izaberite umetnički filter.
M
C
P
SCN
ART
Snimanje fotografija
Za početak, pokušajte da slikate u potpuno automatskom režimu.
1
Postavite točkić za izbor režima rada u položaj A.
Dostupno vreme
snimanja
ISO osetljivost
ISO-A
200
LN
HD
01:02:03
125 F5.6
Brzina
zatvarača
38
Vrednost otvora
blende
Broj slika koje mogu
da se memorišu
8 SR
Točkić za izbor
režima rada
2
Ukadrirajte snimak.
3
Podesite fokus.
• Kada držite fotoaparat, vodite
računa da prstima ili drugim
predmetima ne pokrijete
blic, mikrofon ili druge važne
delove.
1
Horizontalni položaj
Vertikalni položaj
AF nišan
Pritisnite dugme
zatvarača do pola.
Pripreme za snimanje
• Lagano pritisnite dugme
zatvarača do prvog položaja
(pritisnite dugme zatvarača
do pola).
125 F5.6
Brzina zatvarača Vrednost otvora blende
• Prikazane su brzina zatvarača i vrednost otvora blende, koje je fotoaparat automatski
podesio.
Pritiskanje dugmeta zatvarača do pola i do kraja
Dugme zatvarača se može naći u dva položaja. Lagano pritiskanje dugmeta zatvarača dok ga
ne dovedete do prvog položaja i zadržavanje na tom položaju se zove »pritiskanje dugmeta
zatvarača do pola«, a pritiskanje do kraja dok ga ne dovedete do drugog položaja se zove
»pritiskanje dugmeta zatvarača do kraja (ili preostale dužine dugmeta zatvarača do kraja)«.
Pritiskanje
do pola
4
Pritiskanje preostale
dužine dugmeta
zatvarača do kraja
Otpustite zatvarač.
• Pritisnite dugme zatvarača do kraja (potpuno).
• Zatvarač se zvučno oglašava i slika je snimljena.
• Snimljena slika će biti prikazana na ekranu.
$ Napomene
• Za snimanje fotografija možete koristiti i ekran osetljiv na dodir. g »Korišćenje ekrana
osetljivog na dodir« (str. 29)
Korišćenje zuma
Okretanjem ručice zuma podešava se opseg snimanja.
Strana W
Strana T
SR 9
Pregledanje fotografija
Pritisnite dugme q.
• Prikazuje se najnovija fotografija.
• Pritisnite HI ili okrenite sekundarni točkić za izbor podešavanja da biste
izabrali sliku.
1
Dugme q
Tasteri strelice/Sekundarni točkić za
izbor podešavanja
Pripreme za snimanje
Prikazuje
prethodni kadar
Prikazuje
sledeći kadar
L N 100-0020
2013.02.26 12:30
SD
20
SD
21
Slika
Indeksni prikaz
• Prilikom reprodukcije pojedinačnih kadrova, okrenite ručicu
zuma u položaj W za indeksnu reprodukciju.
2013.02.26 12:30
Reprodukcija sa uvećanim prikazom
• Prilikom reprodukcije pojedinačnih kadrova, okrenite ručicu
zuma u položaj T da biste zumirali do 14×; okrenite je
u položaj W da biste se vratili na reprodukciju pojedinačnih
kadrova.
• Takođe možete da koristite kontrolni točkić za promenu
stepena uvećanja.
2x
Brisanje slika
Prikažite sliku koju želite da izbrišete i pritisnite G (D). Izaberite [Yes]
i pritisnite Q.
Takođe možete da izaberete više slika koje želite da obrišete, g »Izbor slika« (str. 25)
Erase
Yes
No
Back
10 SR
Set
Snimanje i gledanje video zapisa
Snimanje video zapisa
1
2
Postavite točkić za izbor režima rada u položaj A.
Pritisnite dugme R da biste
započeli snimanje.
1
3
Pritisnite dugme R ponovo da biste završili snimanje.
Pripreme za snimanje
Dugme R
R
00:00:00
00:02:18
Vreme
snimanja
Prikazano tokom
snimanja
Reprodukcija video zapisa
Izaberite video zapis i pritisnite dugme Q kako bi se
prikazao meni za reprodukciju. Izaberite [Movie Play]
i pritisnite dugme Q da biste započeli reprodukciju.
Movie
Movie Play
• Da biste prekinuli reprodukciju video zapisa,
pritisnite MENU.
L
Erase
Back
Set
Jačina zvuka
Jačina zvuka se može prilagoditi pritiskom na dugme F
ili G tokom reprodukcije pojedinačnih kadrova i video
zapisa.
00:00:02/00:00:14
SR 11
2
Osnove fotografisanja
Osnovne operacije snimanja
Snimanje
1 2 3 4 56 7
2
w
Osnove fotografisanja
v
u
t
s
r
89 0
IS OFF
j
S-AF
ISO
+2.0
LN
+7
HD
C
01:02:03
125 F5.6 +2.0
n
m
l
SD
k
1023
IS OFF
S-AF
ISO
400
y
e
f
g
h
4”
8 60 250 2000
F1.8 2.8 4.0 5.6 8.0
P
125 F5.6 +2.0
z
01:02:03
SD
1023
j i
1 Indikator upisivanja podataka
na karticu ......................................str. 73
2 Podešavanje ND filtera .................str. 55
3 Svetsko vreme ..............................str. 49
4 Detekcija lica.................................str. 38
5 Zvuk video zapisa ....................str 11, 54
6 dLock..........................................str. 44
7 Upozorenje na unutrašnju
temperaturu .................................str. 67
8 Razmera .................................str. 34, 44
9 Snimanje u sekvenci/
samookidač...................................str. 23
0 Blic (lampica treperi:
punjenje u toku) ............................str. 22
a Stabilizator slike ............................str. 32
b Umetnički filter ..............................str. 16
Program snimanja.........................str. 17
Kvalitet slike ............................str. 32, 42
c Balans belog .................................str. 33
d Ponovno pozivanje
vodiča uživo ............................str. 20, 29
e Režim snimanja (fotografije) .........str. 34
f Režim snimanja (video zapisi) ......str. 35
g Dostupno vreme snimanja
h Broj slika koje je moguće
memorisati ....................................str. 74
i Trenutna memorija........................str. 73
j Kontrola tona ................................str. 21
12 SR
T
4:3
-3
P
a
b
c
d
400
q
p
o
x
W
R
ND
k Gore:
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
Kontrolisanje jačine
blica ................................str. 36
Dole:
Indikator kompenzacije
ekspozicije......................str. 21
Vrednost kompenzacije
ekspozicije ....................................str. 21
Vrednost otvora blende..........str. 13 – 15
Brzina zatvarača ....................str. 13 – 15
Režim snimanja .................str. 8, 13 – 15
Podešavanje C režima rada .........str. 41
Režim ekrana osetljivog na dodir...str. 29
Kontrola intenziteta blica...............str. 36
ISO osetljivost ...............................str. 38
AF režim .......................................str. 37
Režim merenja..............................str. 36
Način rada blica ............................str. 22
Indikator baterije
7 Svetli (zeleno): Spremna za
upotrebu (prikazano u trajanju
od oko deset sekundi po
uključenju fotoaparata)
8 Svetli (zeleno): Baterija je skoro
prazna
9 Treperi (crveno): Bateriju treba
napuniti
Traka zuma .....................................str. 9
Funkcija kontrolnog točkića ..........str. 77
Histogram .....................................str. 13
Prikaz informacija na ekranu
Pritisnite dugme INFO da biste odabrali informacije koje će se prikazivati prilikom
snimanja.
INFO
ISO
INFO
200
200
LN
LN
HD
P
INFO
ISO
125 F5.6
0.0
01:02:03
38
Uključen prikaz informacija
HD
P
125 F5.6
01:02:03
0.0
38
Prikaz histograma
Samo slika
Korišćenje režima snimanja
Fotografije po principu »usmeri i snimaj« (programski režim P)
U režimu P fotoaparat automatski podešava
brzinu zatvarača i vrednost otvora blende
u zavisnosti od osvetljenosti objekta. Postavite
točkić za izbor režima rada u položaj P.
• Na ekranu se prikazuju brzina zatvarača
i otvor blende izabrani na fotoaparatu.
• Ukoliko fotoaparat ne može da postigne
optimalnu ekspoziciju, brzina zatvarača
i vrednost otvora blende će zatreperiti.
ISO
400
LN
HD
P
125 F5.6 0.0
Režim
snimanja
Brzina zatvarača Vrednost otvora
blende
01:02:03
Primer prikaza
upozorenja (trepćući)
Status
30" F1.8
Objekat je suviše
taman.
Koristite blic.
Objekat je suviše
svetao.
Prekoračen je opseg merenja fotoaparata.
Podesite [ND Filter Setting] na [On].
g »Korišćenje kontrole uživo« (str. 31)
2000
F8
2
Osnove fotografisanja
Prikaz histograma
Prikazuje histogram na kome se vidi raspodela osvetljenja na slici. Horizontalna osa ukazuje
na osvetljenost, a vertikalna na broj piksela svake osvetljenosti na slici. Oblasti iznad gornje
granice pri snimanju se prikazuju u crvenoj boji, one ispod donje granice u plavoj, a oblast
merena pomoću merenja u tački u zelenoj boji.
38
Šta treba uraditi
Promena programa (%)
U P režimu možete da koristite kontrolni točkić za promenu
kombinacije vrednosti otvora blende i brzine zatvarača
a da zadržite odgovarajuću ekspoziciju. »s« se tokom
promene programa prikazuje pored režima snimanja. Da
biste otkazali promenu programa, okrećite kontrolni točkić
unazad dok »s« ne nestane sa ekrana.
• Promena programa nije moguća kada koristite blic.
ISO
400
LN
HD
Ps
125 F5.6
250
0.0
01:02:03
38
Promena programa
SR 13
Izbor otvora blende (režim prioriteta blende A)
U režimu A birate vrednost otvora blende i omogućavate fotoaparatu da
automatski podesi brzinu zatvarača radi optimalne ekspozicije. Okrenite točkić
za izbor režima rada u položaj A.
Manja vrednost
otvora blende
Veća vrednost
otvora blende
F2.0 I F5.6 J F8.0
• Vrednost blende možete da podesite pomoću
kontrolnog točkića a kompenzaciju ekspozicije
sekundarnim točkićem za izbor podešavanja.
• Veće vrednosti otvora blende (manji F-brojevi) smanjuju
dubinsku oštrinu (oblast ispred ili iza tačke fokusiranja
koja izgleda kao da je u fokusu) i ublažavaju detalje
pozadine. Manje vrednosti otvora blende (veći F-brojevi)
povećavaju dubinsku oštrinu.
• Ukoliko fotoaparat ne može da postigne optimalnu
ekspoziciju, prikaz brzina zatvarača će treperiti na ekranu.
2
Osnove fotografisanja
Primer prikaza
upozorenja (trepćući)
Status
ISO
400
LN
HD
A
125 F5.6 +0.0
01:02:03
38
Vrednost otvora
blende
Šta treba uraditi
30" F5.6
Objekat je
nedovoljno
eksponiran.
Smanjite vrednost otvora blende.
2000 F5.6
Objekat
je previše
eksponiran.
• Povećajte vrednost otvora blende.
• Ako upozorenje ne nestane sa ekrana, to znači
da je prekoračen opseg merenja fotoaparata.
Podesite [ND Filter Setting] na [On].
g »Korišćenje kontrole uživo« (str. 31)
Biranje brzine zatvarača (režim prioriteta zatvarača S)
U režimu S birate brzinu zatvarača i omogućavate fotoaparatu da automatski podesi
vrednost otvora blende radi optimalne ekspozicije. Okrenite točkić za izbor režima rada
u položaj S.
Mala brzina
zatvarača
• Brzinu zatvarača možete da podesite pomoću kontrolnog
točkića a kompenzaciju ekspozicije sekundarnim
točkićem za izbor podešavanja.
• Velika brzina zatvarača može zabeležiti prizor brze
akcije bez ikakvog zamućenja. Mala brzina zatvarača će
proizvesti zamućenu sliku brze akcije. Zamućenje stvara
utisak dinamičnog pokreta.
• Ukoliko fotoaparat ne može da postigne optimalnu ekspoziciju,
prikaz vrednosti otvora blende će treperiti na ekranu.
14 SR
Velika brzina
zatvarača
2″ I 1″ I 15 I 60 J 100 J 400 J 1000
ISO
400
LN
HD
S
125 F5.6 +0.0
Brzina zatvarača
01:02:03
38
Primer prikaza
upozorenja (trepćući)
Status
Šta treba uraditi
2000 F1.8
Objekat je
nedovoljno
eksponiran.
Podesite brzinu zatvarača na manju vrednost.
125
Objekat
je previše
eksponiran.
• Podesite brzinu zatvarača na veću vrednost.
• Ako upozorenje ne nestane sa ekrana, to znači
da je prekoračen opseg merenja fotoaparata.
Podesite [ND Filter Setting] na [On]. »Korišćenje
kontrole uživo« (str. 31)
F8
U režimu M birate i vrednost otvora blende i brzinu zatvarača. Postavite točkić za izbor
režima na M, brzinu zatvarača podesite kontrolnim točkićem a vrednost blende sekundarnim
točkićem za izbor podešavanja.
• Brzina zatvarača se može podesiti na 1/2000 – 30 sek.
• Funkcije dodeljene kontrolnom točkiću i sekundarnom točkiću za izbor podešavanja
možete da izmenite. g [Dial Function] (str. 51)
Osnove fotografisanja
Izbor vrednosti otvora blende i brzine zatvarača (ručni režim M)
2
# Pažnja
• Kompenzacija ekspozicije nije dostupna u režimu M.
Šum na slikama
Tokom snimanja sa malom brzinom zatvarača na ekranu se može pojaviti šum. Do ovih
pojava dolazi kada u delovima senzora za sliku, koji pod normalnim okolnostima nisu
izloženi svetlosti, dođe do generisanja struje koja vodi porastu temperature u senzoru ili
u njegovom strujnom kolu. Isto se može desiti tokom snimanja sa visokom vrednošću ISO
postavke u sredini izloženoj visokoj temperaturi. Da bi umanjio šum, fotoaparat aktivira
funkciju za redukciju šuma. g [Noise Reduct.] (str. 52)
SR 15
Korišćenje umetničkih filtera
1
ART
Okrenite točkić za izbor režima rada
u položaj ART.
1
Pop Art
1
• Prikazaće se meni umetničkih filtera. Gledajući
prikazane primere, izaberite filter pomoću FG
i pritisnite Q.
7
Exit
2
Set
Vrste umetničkih filtera
Osnove fotografisanja
j
k
l
m
n
o
2
Pop Art
Soft Focus
Pale&Light Color
Light Tone
Grainy Film
Pin Hole
s
t
u
v
Y
Diorama
Cross Process
Gentle Sepia
Dramatic Tone
Key Line
Snimite sliku.
• Da biste izabrali drugo podešavanje, pritisnite dugme Q kako bi se prikazao meni
umetničkih filtera.
Umetnički efekti
Umetnički filteri se mogu menjati, a efekti se mogu dodavati. Pritiskom na I u okviru menija
umetničkih filtera prikazaće se dodatne opcije.
Izmena filtera
Opcija I predstavlja originalni filter, dok opcija II i ostale opcije dodaju efekte kojima se
menja originalni filter.
Dodavanje efekata*
Soft focus (meki fokus), pin-hole (ključaonica), white edges (bele ivice), frames (kadrovi),
starlight (zvezdana svetlost)
* Dostupnost efekata zavisi od izabranog filtera.
# Pažnja
• Ako je za kvalitet slike trenutno izabran format [RAW], kvalitet slike će automatski biti
podešen na [YN+RAW]. Umetnički filter će biti primenjen samo na primerak u JPEG
formatu.
• U zavisnosti od objekta, gradacije tonova mogu da budu neuglađene, efekti manje
primetni, a slika može da postane »zrnasta«.
• U prikazu slike uživo ili tokom snimanja video zapisa može se desiti da se pojedini efekti
ne vide.
• Reprodukcija se može razlikovati u zavisnosti od filtera, efekata ili primenjenih
podešavanja kvaliteta video zapisa.
16 SR
Snimanje u programu snimanja
1
SCN
Okrenite točkić za izbor režima rada
u položaj SCN.
• Prikazaće se meni programa snimanja. Gledajući
prikazana objašnjenja i primere, izaberite program
snimanja pomoću FG i pritisnite Q.
• Pritisnite Q ili pritisnite dugme zatvarača do pola da
biste izmenili prikaz slike uživo. Pritisnite Q da biste
se vratili na prikaz menija programa snimanja.
1
Portrait
Set
Exit
2
O
P
L
J
Portrait
e-Portrait
Landscape
Sport
H Svetlost zvezda iz ruke
G Night Scene
U Night+Portrait
2
R
T
s
(
0
Osnove fotografisanja
Vrste programa snimanja
Sunset
Documents
Panorama (str. 17)
Fireworks
Višestruka Ekspozicija
g Beach & Snow
Z Backlight HDR
Snimite sliku.
• Da biste izabrali drugo podešavanje, pritisnite dugme Q kako bi se prikazao meni
programa snimanja.
# Pažnja
• U režimu [e-Portrait] snimaju se dve slike: neizmenjena slika i druga slika na koju se
primenjuju efekti [e-Portrait]. Neizmenjena slika se snima pomoću opcije koja je trenutno
izabrana za kvalitet slike, a izmenjeni primerak pri postavkama za kvalitet slike u JPEG
formatu (X kvaliteta (2560 × 1920)).
• Efekti nekih programa snimanja nisu primenljivi prilikom snimanja video zapisa.
Snimanje slika za panoramsku sliku
Ukoliko ste instalirali obezbeđene računarske programe, možete ih koristiti za spajanje
slika kako biste dobili panoramski prikaz. g »Instalacija softvera« (str. 63)
1
2
3
4
Okrenite točkić za izbor režima rada u položaj SCN.
Izaberite [Panorama] i pritisnite Q.
Izaberite pravac spajanja pomoću FGHI.
Snimite sliku koristeći ivice za kadriranje
snimka.
• Vrednosti fokusa, ekspozicije i ostalih podešavanja
biće fiksno određene na prvom snimku.
ISO
200
M
125 F5.6
38
SR 17
5
Snimite preostale slike kadrirajući svaki snimak tako da se njegove ivice
preklapaju sa ivicama prethodne slike.
ISO
200
M
125 F5.6
38
[2]
[3]
Exit
Exit
• Panoramska slika može da sadrži najviše 10 slika. Nakon desetog snimka biće
prikazan znak upozorenja (g).
2
Osnove fotografisanja
6
Nakon što snimite poslednji snimak, pritisnite Q kako biste završili seriju.
# Pažnja
• Tokom panoramskog snimanja, slika prethodno snimljena u svrhu pozicioniranja neće biti
prikazana. Ako pri snimanju kao vodič koristite okvire ili druge oznake prikazane na slici,
podesite kompoziciju tako da se ivice preklapajućih slika preklapaju sa okvirima.
$ Napomene
• Ako pre snimanja prvog kadra pritisnete Q, na ekranu će biti prikazan meni za izbor
programa snimanja. Ako tokom snimanja pritisnete Q, tekuće panoramsko snimanje će
biti završeno i odmah možete preći na sledeću sekvencu.
Pravljenje kolaža
Slika se prilikom snimanja ugrađuje u okvir sa planom podešenim za pravljenje
željenog kolaža. To omogućava širok dijapazon fotografskog izražavanja temama ili
pričama. Takođe je dostupno snimanje na dodir.
1
Okrenite točkić za izbor režima rada
u položaj P.
• Prikazaće se meni.
2
Izaberite temu pomoću FG i pritisnite I.
Tipovi tema
P1
P2
P3
P4
18 SR
Tema
1
Standard
2
Brzina
3
Uvećanje/umanjenje prikaza
Zabavni okviri
Standard
1
4
Exit
Set
3
1
Izaberite željene stavke u temi pomoću
FGHI i pritisnite I.
Standard
Set
Exit
P2
Brzina
P3
Uvećanje/umanjenje
prikaza
Podmeniji opcije [Type] [Effect]
[Pics/Sheet]
[Type]
2
1
P4
Zabavni okvir
[Effect]
[Effect]
3
4
[Type]
[Pics/
Sheet]
[Pics/Sheet]
Trenutna stavka
4
2
Osnove fotografisanja
P1
Standard
Dodirnite okvir u režimu pripravnosti da biste snimali.
• Da biste snimili još jedna kadar, dodirnite željeni okvir.
ISO
ISO
400
ISO
400
125 F5.6
0.0
38
400
125 F5.6
0.0
38
125 F5.6
0.0
38
• Da biste izbrisali kadriranu sliku, dodirnite okvir a zatim dodirnite U.
• Snimanje se može prekinuti u sredini da bi se ponovo započelo od prvog kadra.
Pritisnite dugme MENU i izaberite [Save] da biste sačuvali sliku a zatim ponovo
pokrenite snimanje. Pritisnite dugme MENU i izaberite [Exit] da biste sačuvali sliku
a zatim ponovo pokrenite snimanje.
• Pritiskom na dugme q završava se snimanje i prikazuje se reprodukcija. U tom
slučaju, slika se ne memoriše.
5
Pošto snimite sve kadrove, pritisnite O i sačuvajte sliku.
# Pažnja
• Kada režim snimanja promenite u sred snimanja, slika neće biti sačuvana.
• Slika se memoriše kao jedan kolaž fotografija a ne memoriše se svaka kadrirana slika
kao slika.
• Veličina slike je fiksirana na 5M.
SR 19
Korišćenje opcija snimanja
Korišćenje vodiča uživo
1
2
2
Postavite točkić za izbor režima rada u položaj A.
Stavka vodiča
Nakon što pritisnete Q da bi se prikazao vodič
uživo, označite stavku pomoću dugmadi FG
u sklopu tastera strelice i pritisnite Q kako
biste je izabrali.
Change Color Saturation
Osnove fotografisanja
Cancel
3
• Ako izaberete [Shooting Tips], označite stavku i
pritisnite Q da biste videli opis.
• Pritisnite dugme zatvarača do pola ili pritisnite Q da
biste sačuvali postavku.
• Efekat izabranog nivoa se može videti na ekranu.
Ako izaberete [Blur Background] ili [Express Motions],
ponovo će biti postavljen standardni prikaz, ali na
konačnoj fotografiji će se videti izabrani efekat.
4
Traka nivoa
Izaberite željeni nivo pritiskom dugmadi sa
strelicama FG.
Clear & Vivid
0
Flat & Muted
Cancel
Set
Snimite sliku.
• Pritisnite dugme zatvarača da biste snimili sliku.
• Da biste izbrisali vodič uživo iz prikaza, pritisnite dugme MENU.
# Pažnja
• Ako je za kvalitet slike trenutno izabran format [RAW], kvalitet slike će automatski biti
podešen na [YN+RAW].
• Druge postavke vodiča uživo osim [Blur Background] i [Express Motions] nisu primenljive
u RAW formatu.
• Postavke [Blur Background] i [Express Motions] se ne primenjuju na snimanje video
zapisa.
• Na nekim nivoima podešavanja vodiča uživo slike mogu izgledati zrnasto.
• Promene nivoa podešavanja vodiča uživo možda neće biti vidljive na ekranu.
• Blic se ne može koristiti sa vodičem uživo.
• Promene opcija vodiča uživo poništavaju prethodne promene.
• Ako izaberete podešavanja vodiča uživo koja premašuju ograničenja merača ekspozicije
fotoaparata, to može dovesti do slika koje su previše ili premalo eksponirane.
% Saveti
• U režimima različitim od A, pomoću kontrole uživo možete vršiti detaljnija
podešavanja.
g »Korišćenje kontrole uživo« (str. 31)
20 SR
Kontrolisanje ekspozicije (kompenzacija ekspozicije)
Pritisnite dugme F (F) i okrenite sekundarni točkić da biste podesili ekspoziciju.
Za osvetljavanje slika izaberite pozitivne (»+«), a za zatamnjenje negativne (»–«)
vrednosti. Ekspozicija može da se podesi u rasponu od ±3 EV.
2
Negativna (-)
Bez kompenzacije (0)
Pozitivna (+)
• Kompenzacija ekspozicije nije dostupna u režimima A, M, ili SCN (izuzev delimično).
Menjanje osvetljenosti svetlih površina i senki
Da biste prikazali dijalog za kontrolu tona, pritisnite
dugme F (F) a zatim dugme INFO. Pomoću HI
izaberite nivo tona. Izaberite »low« da biste zatamnili
senke ili »high« da biste osvetlili svetle površine.
INFO
INFO
0
Kompenzacija
ekspozicije
Nivo tona:
nizak
IS OFF
j
ISO
200
LN
INFO
+1
Osnove fotografisanja
# Pažnja
0
P
0
125 F5.6 +2.0
HD
01:02:03
SD
1234
Nivo tona:
visok
Biranje nišana fokusa (AF nišan)
Odaberite koji od 35 nišana autofokusa će se koristiti za automatsko fokusiranje.
1
2
Pritisnite dugme P (H) da biste prikazali AF nišan.
Uz pomoć FGHI izaberite prikaz jednog nišana i pozicionirajte
AF nišan.
• Režim »Svi nišani« se vraća ako sklonite kursor sa ekrana.
Svi nišani
Fotoaparat automatski bira neki od
kompletnog skupa nišana fokusa.
Jedan nišan
Ručno izaberite nišan fokusa.
SR 21
Upotreba blica (fotografisanje pomoću blica)
1
2
Pritisnite dugme # (I) da biste prikazali opcije.
Upotrebite HI da biste odabrali način rada blica i pritisnite Q.
• Kada se blic rukom spusti i zatvori, fotoaparat bira [$] (Flash off). Kada koristite blic,
pritisnite dugme # (I) i izmenite režim blica.
AUTO
2
Automatski blic
Blic za smanjenje
pojave crvenih očiju
!
Osnove fotografisanja
#
Dopunski blic
$
!*
SLOW
1
Isključen blic
Blic za sporu
sinhronizaciju /
smanjenje pojave
crvenih očiju
#RC*2
Daljinski upravljač
#SLV*2
Slave
#SLOW*1
Spora sinhronizacija
#FULL,
#1/4, itd.
Ručno
Blic se automatski uključuje pri slabom ili
pozadinskom osvetljenju.
Ova funkcija omogućava smanjenje pojave
crvenih očiju.
Blic se uključuje bez obzira na uslove
osvetljenja.
Blic se ne uključuje.
Kombinuje sporu sinhronizaciju i smanjenje
pojave crvenih očiju.
Za snimanje slika se koristi blic
kompatibilan sa Olympus bežičnim RC
sistemom za blic.
Za snimanje fotografija se koristi sporedni
blic dostupan u prodaji koji je sinhronizovan
sa blicem fotoaparata. Postavka jačine
blica se može podesiti.
Male brzine zatvarača koriste se za
osvetljenje slabo osvetljenih pozadina.
Za korisnike kojima više odgovara ručno
upravljanje podešavanjima.
*1 Samo režimi P i A.
*2 Fotografisanje uz bežični blic dostupno je samo kada je izabrano [Remote Flash]
(str. 75).
3
Pritisnite dugme zatvarača do kraja.
# Pažnja
• Pri korišćenju opcije [!] (blic za smanjenje pojave crvenih očiju), nakon otprilike
1 sekunde po emitovanju pripremnih bleskova zatvarač se otpušta. Nemojte pomerati
fotoaparat dok ne završite sa snimanjem.
• [!] (Blic za smanjenje pojave crvenih očiju) može biti neefikasan u pojedinim uslovima
snimanja.
• #AUTO, $ može da bude podešen u režimu A.
Minimalni opseg blica
Objekti će možda bacati senke preko objekata koji su blizu fotoaparatu, što može
dovesti do efekta vinjetiranja ili mogu da budu previše svetle čak i pri minimalnom
izlazu.
• Da biste sprečili preveliku ekspoziciju fotografija, izaberite režim A ili M i odaberite
visoki f-broj ili smanjite ISO osetljivost.
22 SR
Snimanje u sekvenci/korišćenje samookidača
Fotoaparat će snimati fotografije u sekvenci dok je dugme zatvarača pritisnuto do
kraja. Kao drugo rešenje, za snimanje autoportreta ili grupnih portreta, odnosno
smanjivanje podrhtavanja kada se fotoaparat montira na stativ ili na drugi način fiksira,
može se koristiti samookidač.
1
2
Pritisnite dugme jY (G) da biste prikazali direktni meni.
Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.
Snimanje pojedinačnih
kadrova
Snima po 1 kadar kada se pritisne dugme
zatvarača (normalni režim snimanja).
j
Snimanje u sekvenci
Dok je dugme zatvarača pritisnuto do kraja,
fotografije se snimaju brzinom od otprilike
5 kadrova u sekundi (fps).
O
Velika brzina
Dok je dugme zatvarača pritisnuto do kraja,
fotografije se snimaju brzinom od otprilike
15 kadrova u sekundi (fps). Dostupno samo
ako je [i] (Natural) izabrano za [Picture Mode].
7
BKT
Dok je dugme prekidača pritisnuto do kraja,
fotografije se snimaju uz automatsku promenu
postavki za svaki kadar (»bracket« fotografija).
Y12
sek.
Samookidač 12 sek.
Pritisnite dugme zatvarača do pola da biste
fokusirali predmet, a do kraja da biste pokrenuli
samookidač. Lampica samookidača prvo
svetli približno 10 sekundi, pa treperi približno
2 sekunde, a zatim se snima slika.
Y2
sek.
Samookidač 2 sek.
Pritisnite dugme zatvarača do pola da biste
fokusirali predmet, a do kraja da biste pokrenuli
samookidač. Lampica samookidača treperi
približno 2 sekunde, a zatim se snima slika.
2
Osnove fotografisanja
o
$ Napomene
• Da biste isključili samookidač, pritisnite dugme jY.
• Tokom snimanja u sekvenci fokus, ekspozicija i balans belog se fiksiraju na prvom kadru.
• Funkcija »bracketing« je dostupna samo kada se izabere [Bracketing] (str. 44).
# Pažnja
• Ukoliko pokazivač kapaciteta baterije počne da treperi tokom snimanja u sekvenci,
fotoaparat zaustavlja snimanje i počinje da beleži već snimljene slike na karticu.
Broj sačuvanih slika zavisi od preostalog kapaciteta baterije.
• Za snimanje samookidačem, pričvrstite fotoaparat na stativ.
• Ukoliko stojite ispred fotoaparata kako biste pritisnuli dugme zatvarača do pola dok
koristite samookidač, fotografija će možda biti izvan fokusa.
SR 23
Osnovne operacije reprodukcije
Prikaz na ekranu tokom reprodukcije
Uprošćeni prikaz
1
Opšti prikaz
2 3
456
c
d
fg
e
×10
2
×10
125
P
F5.6
+2.0
20mm
Osnove fotografisanja
+1.0
WB
AUTO
A+4
ISO 400
G+4
iNatural
3968×2976
4:3
b
L N 100-0015
2013.02.26 12:30
SD
a 0
15
7
8
9
d
e
f
g
h
i
j
k
I
m
n
o
p
q
r
SD
15
qpo n
AF nišan........................................str. 21
Režim snimanja .................str. 8, 13 – 15
Kompenzacija ekspozicije.............str. 21
Brzina zatvarača ....................str. 13 – 15
Vrednost otvora blende..........str. 13 – 15
Žižna daljina....................................str. 9
Kontrolisanje jačine blica ..............str. 36
Kompenzacija balansa belog ........str. 33
Kvalitet slike ............................str. 32, 42
Stepen kompresije ..................str. 34, 53
Broj piksela ................str. 34 – 35, 53, 74
ISO osetljivost ...............................str. 38
Balans belog .................................str. 33
Način merenja...............................str. 36
Histogram .....................................str. 13
Prikaz informacija tokom reprodukcije
Pritiskom na dugme INFO mogu da se izaberu informacije koje se prikazuju tokom
reprodukcije.
×10
INFO
×10
INFO
125
P
+2.0
F5.6
20mm
±0.0
WB
AUTO
A±10
G±10
ISO 400
iNatural
3968×2976
4:3
L N 100-0015
2013.02.26 12:30
Samo slika
24 SR
l
m
L N 100-0015
4:3
2013.02.26 12:30
r
1 Indikator baterije .............................str. 6
2 Eye-Fi otpremanje završeno .........str. 54
3 Oznaka za štampu
Broj kopija .....................................str. 59
4 Snimanje zvuka ............................str. 27
5 Zaštita ...........................................str. 26
6 Izabrana slika................................str. 25
7 Broj datoteke.................................str. 53
8 Broj kadra
9 Memorijski uređaj..........................str. 73
0 Režim snimanja ............................str. 34
a Razmera ...........................str. 34, 44, 51
b Datum i vreme ..........................str. 7, 49
c Granica zasnovana
na razmer..........................str. 34, 44, 51
1/8
h
i
j
k
Uprošćeni prikaz
SD
15
4:3
1/8
L N 100-0015
2013.02.26 12:30
Opšti prikaz
SD
15
INFO
Opcije reprodukcije
Pritisnite dugme q da biste videli slike u punom kadru. Da biste napustili režim snimanja,
pritisnite dugme zatvarača do pola.
Indeksni prikaz
W
L N 100-0020
2013.02.26 12:30
SD
20
T
2013.02.26 12:30
2
21
Indeksni prikaz
Osnove fotografisanja
Reprodukcija
pojedinačnih slika
SD
Uvećanje reprodukcije (reprodukcija uvećanog prikaza)
W
L N 100-0020
2013.02.26 12:30
SD
20
T
Reprodukcija
pojedinačnih slika
Sekundarni točkić za
izbor podešavanja
(j)
Tasteri strelice
(FGHI)
INFO
2x
Reprodukcija sa
uvećanim prikazom
Prethodno (l)/sledeće (m)
Reprodukcija pojedinačnih kadrova: sledeći (I)/prethodni (H)
reprodukcija uvećanog prikaza: pomeranje položaja krupnog
plana indeksna reprodukcija: izbor slika
Prikazuje podatke o slici
R (Dugme za
Izbor slika
snimanje video zapisa)
D (G)
Brisanje slika
Q
Prikaz menija
Kontrolni točkić (j)
Fn
Uvećanje/umanjenje prikaza
Zaštita slika
Izbor slika
Izaberite više slika koje želite da zaštitite ili obrišete.
Pritisnite dugme R da biste izabrali tekuću sliku. Izabrane
slike su označene sa v. Da biste uklonili v i poništili izbor
slike, ponovo pritisnite dugme R.
2013.02.26 12:30
SD
21
SR 25
Brisanje izabranih slika
Pritisnite G (D), izaberite [Yes], zatim
pritisnite Q da biste izbrisali izabrane slike.
2
Osnove fotografisanja
Zaštita slika
Zaštitite slike od nehotičnog brisanja. Prikažite sliku koju
želite da zaštitite i pritisnite dugme Fn; na slici će se
pojaviti ikona 0 (zaštita). Ponovo pritisnite dugme Fn
da biste uklonili zaštitu.
Takođe, možete da zaštitite više izabranih slika. Nakon što
izaberete slike u »Izbor slika« (str. 25), pritisnite dugme Fn.
4:3
L N 100-0020
2013.02.26 12:30
SD
20
# Pažnja
• Formatiranjem kartice se brišu sve slike, čak i zaštićene.
Korišćenje opcija reprodukcije
Pritisnite Q tokom reprodukcije da biste prikazali meni sa jednostavnim opcijama koje
možete koristiti u režimu reprodukcije.
JPEG
H Play
JPEG Edit
R
Rotate
L
Back
Set
Kadar fotografije
26 SR
RAW
JPEG
RAW+JPEG
Kadar video
zapisa
JPEG uređivanje (str. 46)
—
D
D
—
Uređivanje RAW
podataka (str. 46)
D
—
D
—
Movie Play
—
—
—
D
Audio playback
D
D
D
—
0 (Protect)
D
D
D
D
R (Audio snimanje)
D
D
D
—
Rotate
D
D
D
—
Slideshow
D
D
D
D
< (Print reservation)
—
D
D
—
Erase
D
D
D
D
Izvršavanje operacija nad kadrom video zapisa (Movie Play)
Pauziraj ili nastavi reprodukciju.
• Dok je reprodukcija pauzirana, možete izvršavati sledeće operacije.
Q
HI ili sekundarni
točkić za izbor
podešavanja
Prethodno/sledeće
Pritisnite i držite HI da biste nastavili operaciju.
F
Prikazivanje prvog kadra.
G
Prikazivanje poslednjeg kadra.
Premotavanje video zapisa unapred ili unazad.
F/G
Podešavanje jačine zvuka.
2
# Pažnja
• Preporučujemo korišćenje priloženog softvera radi reprodukcije video zapisa na računaru.
Pre prvog pokretanja softvera povežite fotoaparat sa računarom.
Snimanje zvuka
Dodajte zvučni zapis (do 4 sek.) trenutnoj fotografiji.
1
Prikažite sliku kojoj želite da dodate snimak zvuka i pritisnite Q.
2
Izaberite [R] i pritisnite Q.
Osnove fotografisanja
H/I
• Snimanje zvuka nije dostupno za zaštićene slike.
• Snimanje zvuka je dostupno i u meniju za reprodukciju.
JPEG
H Play
JPEG Edit
• Da biste izašli bez dodavanja zvuka, izaberite [No].
R
Rotate
L
Back
3
Izaberite [R Start] i pritisnite Q da biste započeli
snimanje.
Set
R
• Da biste u nekom trenutku zaustavili snimanje,
pritisnite Q.
No
R Start
Erase
Back
4
Set
Pritisnite Q da biste završili sa snimanjem.
• Slike sa snimljenim zvukom označene su ikonom H.
• Da biste izbrisali snimak, izaberite [Erase] u koraku 2.
SR 27
Rotiranje
Izaberite da li ćete rotirati fotografije.
1
2
3
2
Reprodukujte sliku i pritisnite Q.
Izaberite [Rotate] i pritisnite Q.
Pritisnite F da biste zarotirali sliku u smeru suprotnom od kazaljke na
satu, odnosno G da biste je zarotirali u smeru kazaljke na satu; slika
se rotira svakim pritiskom dugmeta.
Osnove fotografisanja
• Pritisnite Q da biste sačuvali podešavanja i izađite.
• Zarotirana slika je sačuvana u trenutnom smeru.
• Video zapisi i zaštićene slike ne mogu se rotirati.
Automatska reprodukcija slika
Ova funkcija uzastopno prikazuje slike sačuvane na kartici.
1
Pritisnite Q tokom reprodukcije i izaberite
opciju automatske reprodukcije slika.
JPEG
H Play
JPEG Edit
R
Rotate
L
2
Prilagodite podešavanja
Start
BGM
Effect
Slide
Slide Interval
Movie Interval
3
28 SR
Back
Set
Pokrenite automatsku reprodukciju. Slike se prikazuju redom,
počevši od trenutne slike.
Podesite BGM (5 tipova) ili isključite BGM [Off].
Izaberite prelaz između kadrova.
Podesite koji će se tip automatske reprodukcije slika aktivirati.
Izaberite vreme trajanja prikaza svakog slajda 2-10 sekundi.
Izaberite [Full] da biste automatskom reprodukcijom obuhvatili
video zapise u punom trajanju, odnosno [Short] da biste obuhvatili
samo deo početka svakog video zapisa.
Izaberite [Start] i pritisnite Q.
• Počinje automatska reprodukcija slika.
• Da biste zaustavili automatsku reprodukciju slika, pritisnite Q.
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
Ekran je osetljiv na dodir i omogućava kontrolu fotoaparata na taj način.
Vodiči uživo
Kartica
Ekran osetljiv na dodir se može koristiti sa
vodičem uživo.
1
Dodirnite karticu i otklizajte prstom ulevo
da biste prikazali vodiče uživo.
2
ISO-A
200
• Lagano dodirnite i izaberite stavke.
HD
Uz pomoć prsta pozicionirajte klizače.
125 F5.6
01:02:03
125 F5.6
01:02:03
38
SD
• Pritisnite dugme MENU da biste zatvorili ekran
vodiča uživo.
Režim snimanja
Lagano dodirujući ekran, možete da fokusirate
i snimate.
Lagano dodirnite
da biste prošli kroz podešavanja
ekrana osetljivog na dodir.
Osnove fotografisanja
2
LN
Operacije ekrana osetljivog na dodir su
onemogućene.
Dodirnite objekat da biste ga fokusirali.
Fotografije mogu biti načinjene pritiskom
na dugme zatvarača.
Lagano dodirnite objekat kako biste ga
fokusirali i automatski otpustili zatvarač.
ISO
200
LN
HD
P
0.0
SD
30
Režim reprodukcije
Uz pomoć ekrana osetljivog na dodir prelistavajte slike ili ih uvećavajte i smanjujte.
Reprodukcija punog kadra
Razgledanje dodatnih slika
• Pomerite prst ulevo da biste pregledali kasnije snimljene
kadrove ili udesno da biste pregledali ranije snimljene
kadrove.
• Nastavite da dodirujte levu stranu ekrana da biste
neprekidno pregledali ranije snimljene kadrove, desnu
da biste pregledali kasnije snimljene kadrove.
Uvećanje reprodukcije
• Dodirnite % da biste uvećali ekran. Dodirnite $
više puta da biste se vratili na reprodukciju pojedinačnih
kadrova.
• Prstom pomerajte ekran kada je slika uvećana.
10x
SR 29
Indeksna reprodukcija
Lagano dodirnite F za prikaz indeksne reprodukcije.
2
Sledeća strana/prethodna strana
• Pomerite prst nagore da biste videli sledeću stranu,
a nadole da biste videli prethodnu stranu.
• Uz pomoć t ili u izaberite broj slika koje
će biti prikazane.
• Radi reprodukcije pojedinačne slike, lagano
dodirujte u sve dok se trenutna slika ne
prikaže u punom kadru.
2013.02.26 12:30
Osnove fotografisanja
Pregled slika
• Lagano dodirnite sliku da biste je pogledali u punom okviru.
% Saveti
30 SR
• Deaktiviranje ekrana osetljivog na dodir. g [Touch Screen Settings] (str. 54)
3
Često korišćene opcije
Korišćenje kontrole uživo
Kontrola uživo se može koristiti za prilagođavanje podešavanja u režimima P, S, A
i M. Ukoliko koristite kontrolu uživo, imaćete mogućnost da pregledate efekte različitih
podešavanja na ekranu.
IS OFF
i
WB
WB
AUTO
AUTO
3
Funkcije
LF
WB Auto
P
AUTO
AUTO
HD
Podešavanja
n
Dostupne postavke
Stabilizator slike..................................str. 32
Kvalitet slike..................................str. 32, 42
Balans belog .......................................str. 33
Snimanje u sekvenci/samookidač ......str. 23
Razmera .................................str. 34, 44, 51
Format snimanja .................................str. 34
Režim blica .........................................str. 22
Kontrolisanje jačine blica ....................str. 36
Način merenja ....................................str. 36
AF režim rada .....................................str. 37
ISO osetljivost.....................................str. 38
Detekcija lica ................................str. 36, 38
ND Filter Setting
1
Pritisnite Q da bi se prikazala kontrola uživo.
2
Pomoću FG u sklopu tastera
strelice izaberite postavke,
pomoću HI izmenite izabranu
postavku i pritisnite Q.
Često korišćene opcije
4:3
• Da biste sakrili kontrolu uživo, ponovo pritisnite Q.
• Izabrana podešavanja automatski
stupaju na snagu ukoliko ne koristite
fotoaparat u periodu od otprilike
8 sekundi.
Prikazuje naziv
izabrane funkcije
Kursor
IS OFF
i
WB
WB
AUTO
AUTO
4:3
Tasteri
strelice
(FG)
LF
WB Auto
Kursor
P
AUTO
AUTO
HD
n
Tasteri strelice (HI)
# Pažnja
• Neke stavke nisu dostupne u nekim režimima snimanja.
% Saveti
• Za naprednije opcije ili prilagođavanje fotoaparata, koristite menije za podešavanja.
g »Korišćenje menija« (str. 39)
SR 31
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata (stabilizator slike)
Izaberite [ON] da biste smanjili podrhtavanje fotoaparata do koga dolazi kada se snima
u slabo osvetljenim situacijama ili sa velikim uvećanjem.
1
Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku
stabilizatora slike pomoću FG.
IS ON
i
WB
AUTO
4:3
2
LF
Izaberite [ON] pomoću HI i pritisnite Q.
Auto
# Pažnja
HD
ON
P
• Stabilizator slike ne može da ispravi preterano podrhtavanje fotoaparata ili podrhtavanje
do koga dolazi kada je brzina zatvarača podešena na najmanju vrednost. U tim
slučajevima, preporučuje se da koristite stativ.
• Kada koristite stativ, podesite [Image Stabilizer] na [Off].
3
Često korišćene opcije
Opcije obrade (kvalitet slike)
Izaberite kvalitet slike.
1
Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku
kvaliteta slike pomoću FG.
IS OFF
j
WB
AUTO
4:3
LF
Muted
2
Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.
h
Vivid
P
h i j Z J j k
Stvara živopisne boje.
i
Natural
Stvara prirodne boje.
j
Muted
Stvara prigušene tonove.
Z
Portrait
Stvara divne nijanse kože.
J
Monotone
Stvara crni i beli ton.
j Pop Art
k Soft Focus
l Pale&Light Color
m Light Tone
n Grainy Film
o Pin Hole
s Diorama
t Cross Process
u Gentle Sepia
v Dramatic Tone
Y Key Line
32 SR
Izaberite umetnički filter i željeni efekat.
HD
Podešavanje boje (balansa belog)
Balans belog (WB) obezbeđuje da beli objekti snimljeni fotoaparatom budu beli na
slikama. U većini slučajeva prikladno je koristiti vrednost [AUTO], ali kada vrednost
[AUTO] ne da željene rezultate ili želite da namerno pojačate boje na slikama, možete
izabrati i druge vrednosti u zavisnosti od svetlosnog izvora.
1
Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku
balansa belog pomoću FG.
IS OFF
i
WB
WB
AUTO
AUTO
4:3
LF
WB Auto
2
Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.
Automatski
balans
belog
Programirani
balans
belog
Koristi se za većinu osvetljenja (kada postoji
uokvireno belo područje na monitoru). Ovaj
način je pogodan za opštu upotrebu.
5
5300 K
Za snimanje na otvorenom prostoru po
vedrom danu ili za snimanje crvenih nijansi
zalaska sunca i boja vatrometa
N
7500 K
Za snimanje u senci, na otvorenom, po
vedrom danu
O
6000 K
Za snimanje na otvorenom prostoru po
oblačnom danu
1
3000 K
Za snimanje pod svetlošću sijalice
4000 K
Za objekte osvetljene fluorescentnom
svetlošću
5500 K
Za snimanje uz upotrebu blica
P
Q
Temperatura
boje
podešena
kalibracijom
balansa
belog jednim
dodirom.
Izaberite kada se beli ili sivi objekat može
koristiti za merenje balansa belog, a da je pri
tom pod mešanim osvetljenjem ili osvetljen
nepoznatim tipom blica ili nekim drugim
svetlosnim izvorom.
2000 K –
14000 K
Nakon što pritisnete dugme INFO, izaberite
temperaturu boje pomoću dugmadi HI,
a zatim pritisnite Q.
CWB
3
Uslovi osvetljenja
k
n
Prilagođeni
balans
belog
HD
n
AUTO
>
Kalibracija
balansa
belog
jednim
dodirom
AUTO
AUTO
Često korišćene opcije
Temperatura
boje
WB način
P
Kalibracija balansa belog jednim dodirom
Izmerite balans belog tako što ćete ukadrirati parče papira ili neki drugi beli objekat pod
osvetljenjem koje će se koristiti na krajnjoj fotografiji. Ova funkcija je korisna kada snimate subjekt
pod prirodnim osvetljenjem, kao i pod drugim izvorima svetlosti različitih temperatura boje.
1
2
Izaberite [P] ili [Q].
Okrenite fotoaparat prema praznom listu papira (belom ili sivom) a zatim
pritisnite dugme INFO.
• Ukadrirajte objekat tako da ispunjava ekran i da ne bude osenčen.
• Pojavljuje se ekran za kalibraciju balansa belog jednim dodirom.
SR 33
3
Izaberite [Yes] i pritisnite Q.
• Nova vrednost će biti sačuvana kao programirana opcija balansa belog.
• Nova vrednost se čuva sve dok se ponovo ne snimi balans belog jednim dodirom.
Podaci se ne brišu isključivanjem fotoaparata.
% Saveti
• Ukoliko je objekat previše svetao ili taman, odnosno vidljivo zamrljan, prikazaće se poruka
[WB NG Retry] i vrednost neće biti registrovana. Rešite problem i ponovite postupak
počevši od koraka 1.
Podešavanje razmere slike (Image Aspect)
3
Često korišćene opcije
Pri snimanju slika možete menjati razmeru (odnos horizontalne i vertikalne vrednosti).
U zavisnosti od toga šta želite, razmeru možete podesiti na [4:3] (standardna), [16:9],
[3:2] ili [1:1].
1
2
Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku razmere pomoću FG.
Izaberite razmeru pomoću HI i pritisnite Q.
# Pažnja
• Slike u JPEG formatu se izrezuju do izabrane razmere; međutim, slike u RAW formatu se
ne izrezuju već se čuvaju uz informacije o izabranoj razmeri.
• Kada se slike u RAW formatu reprodukuju, izabrana razmera se prikazuje u svakom
kadru.
Kvalitet slike (Record Mode)
Izaberite kvalitet slike za fotografije i video zapise shodno njihovoj nameni, npr.
retuširanje na računaru ili prikaz na Webu.
1
2
Prikažite kontrolu uživo i pomoću FG izaberite
format snimanja fotografija ili video zapisa.
IS OFF
i
WB
AUTO
Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.
4:3
3968x2976
P
RAW
L FL N
MN
HD
SN
L
F
+RAW
L
N
+RAW
Format snimanja
Formati snimanja (fotografije)
Izaberite neki od RAW i JPEG režima (YF, YN, XN i WN). Izaberite opciju RAW+JPEG
da biste pri svakom snimku snimili i sliku u RAW i sliku u JPEG formatu. JPEG formati
kombinuju veličinu slike (Y, X i W) i stepen kompresije (SF, F, N i B). Dostupne opcije se
mogu izabrati pomoću opcije [K Set] u korisničkim menijima.
34 SR
Veličina slike
Ime
Y (Veliki)
Stepen kompresije
Broj piksela
SF
(Super
fina)
3968 × 2976*
YSF
YF*
YN*
YB
XSF
XF
XN*
XB
WSF
WF
WN*
WB
F
N
B
(Fina) (Normalna) (Osnovna)
3200 × 2400
X
(Srednji)
2560 × 1920*
1920 × 1440
Primena
Izaberite
za format
štampanja
1600 × 1200
1280 × 960*
W (Mali)
1024 × 768
640 × 480
Za slike malog
formata i slike
za Web
3
Često korišćene opcije
* Podrazumevano
Podaci o slici u RAW formatu
Ovaj format (oznaka tipa datoteke ».ORF«) sadrži neobrađene podatke o slici radi kasnije
obrade. Podaci o slici u RAW formatu se ne mogu videti pomoću drugih fotoaparata
ni programa, niti se slike u RAW formatu mogu izabrati za štampanje. Pomoću ovog
fotoaparata moguće je kreirati JPEG kopije RAW slika. g »Uređivanje slika (Edit)«
(str. 46)
Formati snimanja (video zapisi)
Format
snimanja
Broj piksela
Brzina
u kadrovima
Full HD
1920×1080
30 fps
HD
1280×720
30 fps
HS120*
1280×720
120 fps
HS240*
432×324
240 fps
Dužina snimanja
29 min.
20 sek.
* HS: Snimanje objekata koji se brzo kreću za usporenu reprodukciju. Dostupno u režimu P.
# Pažnja
• Pojedinačne datoteke mogu da budu veličine do 4 GB.
• U zavisnosti od tipa kartice koja se koristi, snimanje može da se završi pre nego što se
dostigne maksimalna dužina.
SR 35
Prilagođavanje emitovanja blica (kontrolisanje jačine blica)
Emitovanje blica se može podesiti ako smatrate da je objekat previše ili nedovoljno
eksponiran, iako je ekspozicija u preostalom delu kadra ispravna.
1
Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku jačine
blica pomoću FG.
S-AF
ISO
AUTO
0.0
OFF
0.0
P
3
2
R
0
Odaberite vrednost kompenzacije pomoću HI i pritisnite Q.
Često korišćene opcije
Izbor načina na koji fotoaparat meri osvetljenost (merenje)
Izaberite kako će fotoaparat meriti osvetljenost objekta.
1
Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku
merenja pomoću FG.
S-AF
ISO
AUTO
OFF
ESP
2
Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.
p
H
I
3
36 SR
R
P
Fotoaparat optimizuje ekspoziciju za trenutnu scenu ili
(ako je izabrana neka druga opcija a ne [Off] za [I Face
Priority]) objekat portreta. Ovaj sistem merenja se
preporučuje za opštu upotrebu.
Ovaj način merenja predstavlja prosečno
Merenje proseka sa merenje između subjekta i pozadinskog
težištem u centru
osvetljenja, pomerajući težište merenja
više ka subjektu u centru.
Izaberite ovu opciju za merenje male
oblasti dok je fotoaparat usmeren ka
Merenje u tački
objektu čiju osvetljenost želite da merite.
Ekspozicija će biti podešena u skladu sa
osvetljenošću u merenoj tački.
ESP merenje
Pritisnite dugme zatvarača do pola.
• Pod uobičajenim okolnostima, fotoaparat će početi merenje kada se dugme
zatvarača pritisne do pola i zaključati ekspoziciju sve dok je ono u tom položaju.
Biranje načina fokusiranja (AF režim)
Izaberite metod fokusiranja (način fokusiranja).
1
Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku AF
režima rada pomoću FG.
S-AF
S-AF
S-AF
ISO
AUTO
2
Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.
Single AF
P
R
S-AF
• Izabrani AF režim se prikazuje na ekranu.
S-AF
(pojedinačni AF)
# Pažnja
• Blic (str. 22) i zum (str. 9) su nedostupni prilikom fotografisanja u super makro režimu.
Zum se podešava automatski.
• Fotoaparat možda neće moći da izvrši fokusiranje ako je objekat slabo osvetljen, nejasan
zbog magle ili dima, odnosno ako nema kontrasta.
Zaključavanje fokusa
3
Često korišćene opcije
Super Macro
Fotoaparat vrši fokusiranje samo jednom dok je dugme
zatvarača pritisnuto do pola. Kada je fokus zaključan, oglašava
se zvučni signal a oznaka AF nišana svetli.
Možete da fokusirate sa udaljenosti od 1 cm od objekta
snimanja.
Ako fotoaparat ne može da fokusira odabrani objekat, izaberite prikaz jednog nišana i
upotrebite funkciju zaključavanja fokusa kako biste fokusirali drugi objekat na približno istoj
udaljenosti.
1
U [S-AF] režimu, postavite AF nišan iznad objekta i pritisnite dugme
zatvarača do pola.
• Proverite da li je oznaka AF nišana postala zelena.
• Fokus će se zaključati dok je dugme zatvarača pritisnuto do pola.
2
Dok dugme zatvarača držite pritisnuto do pola, ponovo napravite
kompoziciju fotografije i pritisnite dugme zatvarača do kraja.
• Nemojte menjati rastojanje između fotoaparata i objekta dok pritiskate dugme
zatvarača do pola.
SR 37
ISO osetljivost (ISO)
Povećavanjem ISO osetljivosti povećavate šum (zrnatost) ali omogućavate snimanje
fotografija pri slabom osvetljenju. Podešenost koja se preporučuje u većini situacija je
[AUTO], čime se ISO osetljivost podešava u skladu sa uslovima snimanja.
1
2
3
Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku ISO osetljivosti pomoću FG.
Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.
AUTO
Osetljivost se podešava automatski u skladu sa uslovima snimanja.
100 – 6400
Osetljivost se podešava na izabranu vrednost.
AF sa detekcijom lica (I Face Priority)
Često korišćene opcije
Fotoaparat detektuje lica i podešava fokus i digitalno ESP merenje.
1
Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku
detekcije lica pomoću FG.
2
Izaberite [I] (Detekcija lica uključena)
pomoću HI i pritisnite Q.
S-AF
ISO
AUTO
Face Priority On
R
P
3
4
Usmerite fotoaparat ka objektu.
• Ukoliko se detektuje neko lice, na njega će ukazivati
beli okvir.
Pritisnite dugme zatvarača do pola da biste
fokusirali objekat.
ISO
200
LN
HD
P
125 F5.6
• Kada fotoaparat fokusira lice u belom okviru, taj okvir
će postati zelen.
5
0.0
01:02:03
1023
Pritisnite dugme zatvarača do kraja da biste snimili sliku.
# Pažnja
• Detekcija lica se primenjuje samo na prvi snimak u svakoj sekvenci napravljen tokom
snimanja u sekvenci.
• U zavisnosti od objekta, fotoaparat možda neće moći da pravilno detektuje lice.
• Kod svih načina merenja osim kod [p] (ESP merenje) fotoaparat će meriti ekspoziciju za
izabrani položaj.
38 SR
Korišćenje menija
Meniji sadrže opcije snimanja, reprodukcije i druge korisne opcije i omogućavaju vam
da prilagodite postavke fotoaparata za lakšu upotrebu.
I
Meni za snimanje 1 (str. 40)
Preliminarne i osnovne opcije snimanja
J
Meni za snimanje 2 (str. 40)
Napredne opcije snimanja
q
Meni režima reprodukcije (str. 46) Opcije reprodukcije i retuširanja
c
Korisnički meni (str. 50)
Prilagođavanje podešavanja fotoaparata
d
Meni podešavanja (str. 49)
Podešavanje fotoaparata (npr. datum i jezik)
2
1
Kartica
Upotrebite FG da biste izabrali
karticu i pritisnite Q.
2
c
Vodič
Card Setup
Backup
Reset/C Mode Setup
Picture Mode
D
Image Aspect
dLock
Set
Pritisnite dugme Q
da biste potvrdili
podešavanje
Izaberite stavku pomoću FG i pritisnite Q da biste prikazali opcije za
izabranu stavku.
Funkcija
Prikazano je trenutno podešavanje
Shooting Menu 2
1
2
c
Back
4
j
4:3
Off
Back
Pritisnite dugme
MENU za vraćanje
na prethodni ekran
3
3
Shooting Menu 1
Pritisnite dugme MENU da biste
prikazali menije.
Image Stabilizer
Bracketing
w
Remote Flash
# Sync
Super-Res Zoom
Pic Orientation
Često korišćene opcije
1
Shooting Menu 2
Off
0.0
Off
# Sync 1
Off
On
Set
Q
1
2
c
Back
Image Stabilizer
Bracketing
w
Remote Flash
# Sync
Super-Res Zoom
Pic Orientation
Off
On
Off
0.0
Off
# Sync 1
Off
On
Set
Pomoću FG označite željenu opciju i pritisnite Q da biste je izabrali.
• Pritiskajte uzastopno dugme MENU da biste izašli iz menija.
$ Napomene
• Detaljnije informacije o funkcijama koje se mogu zadati preko menija potražite u odeljku
»Pregled menija« (str. 76).
• Vodič se prikazuje nakon približno 2 sekunde po izboru željene opcije. Pritisnite INFO
da biste prikazali ili sakrili vodiče.
SR 39
I Meni za snimanje 1 / J Meni za snimanje 2
Shooting Menu 1
1
2
c
Card Setup
Backup
Reset/C Mode Setup
Picture Mode
D
Image Aspect
dLock
Back
3
j
4:3
Off
Set
Često korišćene opcije
I Meni za snimanje 1
J Meni za snimanje 2
Podešavanja kartice/Podešavanja
memorije (str. 40)
Rezervna kopija (str. 40)
Resetovanje/Podešavanje C režima
rada (str. 41)
Kvalitet slike (str. 42)
K (str. 43)
Razmera slike (str. 44)
dZaključavanje (str. 44)
Stabilizator slike (str. 32)
Bracketing (str. 44)
w (str. 36)
Daljinski blic (str. 45)
# Sync (str. 45)
Zum super rezolucije (str. 45)
Orijentacija slike (str. 45)
Potpuno brisanje podataka (Card Setup/Memory Setup)
Svi podaci sačuvani na kartici, uključujući i zaštićene slike, će tokom formatiranja biti
izbrisani.
Uverite se da nema slika koje želite da zadržite u memoriji.
• Kartice formatirane na računaru ili drugom fotoaparatu moraju pre upotrebe biti
formatirane na ovom fotoaparatu.
• Obavezno izvadite karticu pre formatiranja interne memorije.
1
Odaberite [Card Setup] u I meniju za
snimanje 1.
2
3
Izaberite [Format].
Izaberite [Yes] i pritisnite Q.
• Formatiranje je izvršeno.
Card Setup
All Erase
Format
Back
Kopiranje slika iz interne memorije na karticu (Backup)
Pravi rezervne kopije slika iz interne memorije na kartici.
1
2
40 SR
Izaberite [Backup] u I meniju za snimanje 1.
Izaberite [Yes].
• Da biste otkazali [Backup], izaberite [No].
Set
Vraćanje podrazumevanih ili prilagođenih postavki
(Reset/C Mode Setup)
Vratite podrazumevana podešavanja.
1
2
Izaberite [Reset/C Mode Setup] u I meniju za snimanje 1.
3
Izaberite [Yes] i pritisnite Q.
Izaberite [Reset] i pritisnite Q.
Reset/C Mode Setup
• Označite [Reset] i pritisnite I da biste izabrali vrstu
resetovanja. Ako želite da resetujete sva podešavanja
osim datuma, jezika i još nekih, označite [Full]
i pritisnite Q.
g »Pregled menija« (str. 76)
Reset
Custom Mode
Back
Basic
Set
3
Set
Često korišćene opcije
Registrovanje prilagođenih postavki (Reset/C Mode Setup)
Vratite unapred izabrana podešavanja za režim P, A, S ili M.
1
2
3
4
Prilagodite podešavanja kako biste ih sačuvali.
Izaberite [Reset/C Mode Setup] u I meniju za snimanje 1.
Izaberite [Custom Mode] i pritisnite Q.
Izaberite [Set] i pritisnite Q.
• Da biste izbrisali registrovanu postavku, izaberite [Reset] i pritisnite Q.
• Funkcije koje mogu da se sačuvaju u [C Mode Setup]. g »Pregled menija« (str. 76)
Pozivanje registrovanih postavki
Postavite točkić za izbor režima rada u položaj C da biste pozvali
postavku sačuvanu u [Custom Mode].
SR 41
Opcije obrade (kvalitet slike)
Izaberite kvalitet slike i podesite pojedinačno kontrast, oštrinu i druge parametre.
Promene svakog kvaliteta slike se zasebno čuvaju.
1
Izaberite [Picture Mode] u I meniju za
snimanje 1.
Shooting Menu 1
1
2
c
2
3
Izaberite opciju pomoću FG i pritisnite Q.
Često korišćene opcije
h
Vivid
Stvara živopisne boje.
i
Natural
Stvara prirodne boje.
j
Muted
Stvara prigušene tonove.
Z
Portrait
Stvara divne nijanse kože.
J
Monotone
Stvara crni i beli ton.
Card Setup
Backup
Reset/C Mode Setup
Picture Mode
D
Image Aspect
dLock
Back
j Pop Art
k Soft Focus
l Pale&Light Color
m Light Tone
n Grainy Film
o Pin Hole
s Diorama
t Cross Process
u Gentle Sepia
v Dramatic Tone
Y Key Line
42 SR
Izaberite umetnički filter i željeni efekat.
j
4:3
Off
Set
3
Pritisnite I da biste prikazali podešavanja za izabranu opciju.
J
Isticanje razlike između svetlog i tamnog
D
D
Sharpness
Izoštrenost slike
D
D
Saturation
Zasićenost boje
D
k
Gradation
Podesite ton (gradaciju).
D
D
k
D
k
D
Auto
Deli sliku u detaljna područja i za svako područje
zasebno podešava osvetljenost. Ovo je efikasno
kod slika na kojima postoje područja sa velikim
kontrastom gde su bela polja suviše svetla,
a crna suviše tamna.
Normal
Način [Normal] je pogodan za opštu upotrebu.
High Key
Gradacija za svetao objekat.
Low Key
B&W Filter
Gradacija za taman objekat.
Pravi crno-belu sliku. Filtrirana boja je posvetljena,
dok je komplementarna boja zatamnjena.
N:Neutral
Pravi uobičajenu crno-belu sliku.
Ye:Yellow
Proizvodi jasno definisan beli oblak sa prirodno
plavim nebom.
Or:Orange
Neznatno naglašava boje plavog neba i zalaska
sunca.
R:Red
Snažno naglašava boje plavog neba i živost
porumenelog lišća.
G:Green
Snažno naglašava boje crvenih usana i zelenog
lišća.
Pict. Tone
3
Često korišćene opcije
h-Z
Contrast
Boji crno-belu sliku.
N:Neutral
Pravi uobičajenu crno-belu sliku.
S:Sepia
Sepija
B:Blue
Plavičasto
P:Purple
Purpurno
G:Green
Zelenkasto
# Pažnja
• Promene kontrasta utiču samo na podešavanje [Normal].
Kvalitet slike (Record Mode)
Odaberite kvalitet slike. Kvalitet slike možete odvojeno birati za fotografije i za video
zapise. To je isto kao stavka [Record Mode] (str. 34) u [Live Control].
• Možete da izmenite kombinaciju veličine i stepena kompresije JPEG slike, [X] i [W] broj
piksela. g [K set] (str. 53), [Pixel Count] (str. 53)
SR 43
Podešavanje razmere slike (Image Aspect)
Pri snimanju slika možete menjati razmeru (odnos horizontalne i vertikalne vrednosti).
U zavisnosti od toga šta želite, razmeru možete podesiti na [4:3] (standardna), [16:9],
[3:2] ili [1:1].
# Pažnja
• Slike u JPEG formatu se izrezuju do izabrane razmere; međutim, slike u RAW formatu
se ne izrezuju već se čuvaju uz informacije o izabranoj razmeri.
• Kada se slike u RAW formatu reprodukuju, izabrana razmera se prikazuje
u svakom kadru.
3
Onemogućavanje funkcije dugmeta (dLock)
Često korišćene opcije
Izaberite [On] da biste onemogućili I, G i sekundsrni točkić za izbor podešavanja
u režimu fotografisanja.
Različita podešavanja serije fotografija (Bracketing)
Bracketing vam omogućava da snimate serije snimaka uz različite postavke
ekspozicije. Izaberite kompenzaciju ekspozicije od 0.3 EV, 0.7 EV, ili 1.0 EV. Bracketing
je dostupan u režimima P, A, S i M. Fotoaparat nastavlja da pravi snimke sledećim
redosledom dok je dugme zatvarača pritisnuto do kraja: bez izmene, negativna,
pozitivna. Broj snimaka: 3
1
Odaberite [Bracketing] u J Meniju za
snimanje 2.
Shooting Menu 2
1
2
c
Image Stabilizer
Bracketing
w
Remote Flash
# Sync
Super-Res Zoom
Off
0.0
Off
# Sync 1
Off
Set
Back
2
Izaberite kompenzaciju ekspozicije
pomoću FG.
• Funkcija bracketing je dostupna kada se ne ekranu
pritisne dugme jY (G) i izabere [BKT].
Shooting Menu 2
1
2
c
Back
Image Stabilizer
Bracketing
w
Remote Flash
# Sync
Super-Res Zoom
Off
3f 0.3EV
3f 0.7EV 0.0
3f 1.0EV Off
# Sync 1
Off
Set
• Fotoaparat menja ekspoziciju tako što menja vrednost otvora blende i brzinu zatvarača
(režim P), brzinu zatvarača (režimi A i M) ili vrednost otvora blende (režim S).
• Fotoaparat vrši bracketing vrednosti koja je trenutno izabrana za kompenzaciju
ekspozicije.
• Kada se u [Picture Mode] (str. 32, 42) izabere umetnički filter (j – Y), efekat filtera se ne
primenjuje.
44 SR
Fotografije pomoću bežičnog blica sa daljinskim upravljačem
(Daljinski blic)
Ugrađeni blic i spoljni blic koji nude režim daljinskog upravljanja i predviđeni su
za upotrebu sa ovim fotoaparatom mogu da se koriste za fotografisanje pomoću
bežičnog blica.
g »Fotografije pomoću bežičnog blica sa daljinskim upravljačem« (str. 75)
Podešavanje vremena paljenja blica (# Sync)
Možete da podesite vreme paljenja blica. Kod [# Sync 1], blic se pali kada se otvori
zatvarač, dok se kod [# Sync 2] blic pali neposredno pre zatvaranja zatvarača, čime se
stvara prostiranje svetlosti iza pokretnih izvora svetlosti.
Kada se izabere [On], omogućava se zum super rezolucije uz minimalan gubitak
kvaliteta slike da bi se omogućilo veće uvećanje nego što je moguće sa optičkim
zumom.
# Pažnja
• Dostupno samo ako se za veličinu slike izabere [Y].
Fotografije koje se automatski okreću snimljene fotoaparatom
u vertikalnom položaju tokom reprodukcije [Pic Orientation]
3
Često korišćene opcije
Snimanje većih slika nego uz korišćenje optičkog zuma sa malim
opadanjem kvaliteta slike (zum super rezolucije)
Informacije o vertikalnoj/horizontalnoj orijentaciji fotoaparata prilikom snimanja snimaju
se sa fotografijama. Fotografije se automatski rotiraju prilikom reprodukcije.
# Oprez
• Ova funkcija možda neće pravilno funkcionisati ako se fotoaparat prilikom snimanja
okrene nagore ili nadole.
SR 45
q Meni režima rada reprodukcije
Playback Menu
1
2
c
L
Edit
<
Reset Protect
Connection to Smartphone
Back
3
Često korišćene opcije
L (str. 28)
Uređivanje (str. 46)
< (str. 59)
Set
Reset zaštita (str. 47)
Priključivanje na Smartphone (str. 47)
Uređivanje slika (Edit)
Snimljene slike se mogu urediti i sačuvati kao nove slike.
1
2
Izaberite [Edit] u meniju reprodukcije q i pritisnite Q.
3
Izaberite [RAW Data Edit] ili [JPEG Edit] i pritisnite Q.
Pomoću HI odaberite sliku koju želite da uredite i pritisnite Q.
• Ako je slika u RAW formatu, prikazaće se [RAW Data Edit], a ako je u JPEG formatu,
prikazaće se [JPEG Edit]. Ako je slika snimljena u RAW+JPEG formatu, istovremeno
će se prikazati [RAW Data Edit] i [JPEG Edit]. Odaberite meni za sliku koju želite da
uredite.
RAW Data
Edit
Kreirajte JPEG kopiju RAW slike uređene u skladu s podešavanjima.
Uređivanje je obavljeno sa trenutnim postavkama. Podesite fotoaparat
pre uređivanja.
JPEG Edit
Izaberite između sledećih opcija:
[Shadow Adj]: Posvetljavanje tamnog objekta u uslovima pozadinskog
osvetljenja.
[Redeye Fix]: Smanjenje pojave crvenih očiju prilikom snimanja
pomoću blica.
[P]: Uz pomoć pomoćnog kontrolnog
točkića izaberite veličinu odsečka
i FGHI da biste postavili odsečak.
[Aspect]: Menja razmeru slika sa 4:3
(standardna) na [3:2], [16:9] ili [1:1].
Nakon što promenite razmeru, pomoću
FGHI definišite položaj odsecanja.
Set
[Q]: Transformiše veličinu datoteke slike O
u 1280 × 960, 640 × 480 ili 320 × 240.
[e-Portrait]: Omogućava da koža izgleda glatko i prozračno.
Ukoliko detekcija lica ne bude uspešna, možda nećete moći da izvršite
kompenzaciju u zavisnosti od slike.
4
Kad dovršite podešavanja, pritisnite Q.
5
Izaberite [Yes] i pritisnite Q.
46 SR
• Podešavanja će biti primenjena na sliku.
• Uređena slika je sačuvana.
# Pažnja
• Video zapise nije moguće uređivati.
• Na pojedinim fotografijama nije moguće ispraviti efekat crvenih očiju.
• Uređivanje slike u JPEG formatu nije moguće u sledećim slučajevima:
Kad je slika obrađena na računaru, kad nema dovoljno prostora na memorijskoj kartici,
kada je slika snimljena drugim fotoaparatom
• Pri promeni veličine slike ([Q]) ne možete izabrati veći broj piksela od originalno
snimljenih.
• [P] i [Aspect] se jedino mogu koristiti za uređivanje slika čija je razmera 4:3 (standardna).
Snimanje zvuka
Dodajte zvučni zapis (do 4 sek.) trenutnoj fotografiji.
Ovo je ista funkcija kao [R] tokom reprodukcije. (str. 27)
Ova funkcija vam omogućava da odjednom otkažete zaštitu za nekoliko slika.
1
2
Izaberite [Reset Protect] u q meniju reprodukcijee.
Izaberite [Yes] i pritisnite Q.
Korišćenje opcije povezivanja na Smartphone
(Connection to Smartphone)
Pomoću FlashAir (ugrađen bežičini LAN) kartica dostupnih na tržištu slike možete da
pregledate direktno na pametnom telefonu ili računaru koji ima pristup bežičnoj mreži
ili da ih prebacujete sa fotoaparata na pametan telefon ili na PC računar povezan
na bežičnu mrežu. FlashAir koje su podešene pomoću nekog drugog fotoaparata ili
uređaja treba formatirati pre korišćenja. g »Korišćenje kartice« (str. 72)
3
Često korišćene opcije
Isključivanje svih zaštita (Reset Protect)
Da biste preuzeli aplikacije za smart telefon, pogledajte donji URL.
http://olympuspen.com/OIShare/
Podešavanje veze
1
Izaberite [Connection to Smartphone] u meniju reprodukcije q
i pritisnite Q.
2
3
Izaberite [Connection Settings] i pritisnite Q.
4
Unesite lozinku i pritisnite Q.
Unesite [SSID Setting] i pritisnite Q.
• Naziv koji ste uneli postaje ID naziv FlashAir kartice, koji će služiti za identifikaciju te
kartice među uređajima koji se povezuju.
• Ovo je lozinka koja će se koristiti za povezivanje sa drugog uređaja. Unesite lozinku
dužine od 8 do 63 znakova.
• Na ekranu se pojavljuje poruka »Initial setting completed«, čime je podešavanje
završeno.
SR 47
Povezivanje
3
1
Izaberite [Connection to Smartphone] u meniju reprodukcije q
i pritisnite Q.
2
Izaberite način povezivanja i pritisnite Q.
3
Private Connection
Povezivanje će se svaki put obavljati pomoću iste
unapred podešene lozinke.
One-Time Connection
Povezivanje pomoću lozinke koja važi samo za to jedno
povezivanje. Unesite lozinku i pritisnite Q.
Odaberite FlashAir karticu fotoaparata kao pristupnu tačku korišćenjem
uređaja koji treba povezati, a zatim uspostavite vezu.
Često korišćene opcije
• U uputstvu za upotrebu konkretnog uređaja potražite opis načina povezivanja sa
pristupnom tačkom.
• Kada se od vas zatraži da unesete lozinku, unesite onu koju ste podesili na
fotoaparatu.
4
Na uređaju sa kojim se povezujete otvorite Internet pregledač, pa unesite
http://FlashAir/ u traku adrese.
• Fotoaparat se neće automatski isključivati sve dok je veza uspostavljena.
Prekidanje veze
Izaberite [Break connection] u opciji [Connection to Smartphone] u meniju
reprodukcije q i pritisnite Q.
Promena podešavanja
Odaberite [Connection Settings] sa [Connection to Smartphone], pa zatim podesite
stavke [SSID Setting] i [Password Setting].
48 SR
d Meni podešavanja
Koristite Meni podešavanja za podešavanje osnovnih funkcija fotoaparata.
Setup Menu
1
2
X
World Time
W
Rec View
c q Power On
--.--.-- --:-z
English
j±0 k±0
2sec
No
Back
X
(Podešavanje
datuma/vremena)
World Time
3
g
Opis
Podešavanje sata na fotoaparatu
1) Pomoću FG izaberite godinu za [Y].
2) Pritisnite I da biste sačuvali postavku za [Y].
3) Kao u 1. i 2. koraku, pomoću FGHI podesite
[M] (mesec), [D] (dan), [Time] (sate i minute) i [Y/M/D]
(format datuma) a zatim pritisnite dugme A.
• Za precizno podešavanje vremen, pritisnite dugme A
kada signal vremenski pokaže 00 sekundi.
Možete da podesite vreme kod kuće i na odredištu i da menjate
prikaz datuma i vremena.
Možete promeniti jezik prikaza na ekranu, pri čemu poruke
W
o grešci neće biti prikazane na engleskom već na izabranom
(Promena jezika
prikaza na ekranu) jeziku.
i
(Podešavanje
osvetljenosti
ekrana)
Rec View
Možete da podesite osvetljenost
i temperaturu boje monitora.
Podešavanje temperature boje
odraziće se samo na prikaz na
monitoru tokom reprodukcije.
Koristite HI da biste označili
j (temperatura boje) ili k
(osvetljenost) i FG za
podešavanje vrednosti.
j
-5
—
—
k
+2
—
Back
Set
Odaberite da li će se slike prikazivati odmah nakon snimanja
i koliko dugo. Ova opcija je korisna kada želite da proverite
sliku koju ste upravo snimili. Ako tokom provere slike pritisnete
dugme zatvarača do pola, možete odmah nastaviti sa
snimanjem.
[1sec] – [20sec]: Bira trajanje prikaza svake slike u sekundama.
Može se podesiti u jedinicama od 1 sekunde.
[Off]: Slika koja se snima na kartici se ne prikazuje.
[Autoq]: Prikazuje sliku koja se snima, a zatim se prebacuje
u režim reprodukcije. Ovo je korisno kada želite da obrišete
sliku koju ste prethodno označili.
q Power On
7
Često korišćene opcije
Opcija
Set
[Yes]: Ako držite pritisnuto q, fotoaparat se uključuje i pokreće
u režimu reprodukcije.
[No]: Fotoaparat se ne uključuje. Pritisnite dugme n da biste
uključili fotoaparat.
—
—
SR 49
Prilagođavanje podešavanja
fotoaparata
4
Početno podešavanje fotoaparata za rukovanje i snimanje može se prilagoditi pomoću
korisničkih menija.
c Korisnički meni
R AF
(str. 51)
AF Mode
AF Area
AF Illuminat.
V Exp/p/ISO
(str. 52)
Noise Reduct.
Noise Filter
I Face Priority
4
Prilagođavanje podešavanja
S Dugme/točkić
(str. 51)
F funkcija
Dial Function
Dial Direction
T Povezivanje/
Zvuk
(str. 51)
HDMI
Video Out
8 (Zvučni signal)
Vollume
USB mode
U Displej
(str. 52)
G/Info Setting
Displayed Grid
KControl Setting
Picture Mode Setting
Live View Boost
Sleep
Metering
P+Metering
ISO
ISO-Auto Set
W # Custom
(str. 53)
#Slow Limit
w+F
X K/WB
(str. 53)
WB
K Set
Pixel Count
Y Record (str. 54) File Name
Movie R
Z Movie
(str. 54)
Wind Noise Reduction
b K Utility
(str. 54)
Pixel Mapping
Touch Screen Settings
Touch Calibration
Eye-Fi
Prilagođavanje podešavanja
1
Pritisnite dugme MENU da biste prikazali
menije.
2
Izaberite c korisnički meni pomoću FG
i pritisnite Q.
3
Upotrebite FG da biste izabrali karticu
i pritisnite Q.
4
Izaberite stavku pomoću FG i pritisnite Q da biste prikazali opcije za
izabranu stavku.
5
Pomoću FG označite željenu opciju i pritisnite Q da biste je izabrali.
C. Connection/Sound
HDMI
Video Out
8
Volume
USB Mode
Back
• Pojedinosti o svakoj stavci menija potražite na sledećim stranama.
50 SR
3
3
Auto
Set
MENU
R AF
Opcija
c
Opis
g
AF Mode
Izaberite AF režim.
AF Area
AF Illuminat.
Izaberite režim AF nišana.
Izaberite opciju [Off] da biste onemogućili AF osvetljivač.
Fotoaparat će prilikom fokusiranja davati prioritet licima ljudi
čije portrete snimate.
I Face Priority
MENU
S Button/Dial
Opcija
F funkcija
Dial Direction
Opis
Opcija
Video Out
8 (zvučni signal)
Volume
USB Mode
38
S
g
Odaberite funkciju dodeljenu dugmetu Fn.
• IS Mode
• #
• Picture Mode
• w
• WB
• Metering
• j/Y
• AF Mode
• Aspect
• ISO
• K Image Quality
• I Face Priority
• n Image Quality
• ND Filter Setting
Izaberite funkcije koje će imati glavni i sekundarni točkić za
izbor podešavanja.
Odaberite smer okretanja točkića prilikom podešavanja
brzine zatvarača ili otvora blende ili prilikom pomeranja
kursora.
MENU
T Povezivanje/Zvuk
HDMI
c
37
21
—
c
Opis
[HDMI Out]: Izbor formata digitalnog video signala za
povezivanje sa TV prijemnikom pomoću HDMI kabla.
[HDMI Control]: Izaberite [On] da biste omogućili rad
fotoaparata pomoću daljinskih upravljača za TV koji
podržavaju HDMI kontrolu.
Izaberite video standard ([NTSC] ili [PAL]) koji se koristi
u vašoj zemlji ili regionu.
Možete da podesite jačinu zvuka zatvarača i zvučnog
signala koji se emituje prilikom obavljanja operacija.
Da biste isključili zvuk, podesite ovu opciju na 0.
Podešavanje jačine zvuka reprodukcije.
Izaberite režim za povezivanje fotoaparata sa računarom ili
štampačem. Odaberite [Auto] da biste prikazali opcije USB
režima svaki put kada se fotoaparat poveže.
4
55
77
77
T
Prilagođavanje podešavanja
Dial Function
R
g
56, 57
56
—
11, 27
—
SR 51
Opcija
G/Info Settings
Displayed Grid
KControl
Settings
4
Opis
Prilagođavanje podešavanja
Scene Menu
Opcija
P+Metering
Noise Reduct.
P/A/S/M
P
ART
SCN
On/Off
On/Off
On/Off
On/Off
On/Off
On/Off
–
–
–
–
–
–
–
On/Off
–
–
–
–
–
On/Off
—
57
Prikazuje samo izabrani režim slike u slučajevima kada se
za izbor režima slike koristi kontrola uživo.
Ako je izabrana opcija [On], prioritet će biti da slike budu
jasno vidljive; a efekti kompenzacije ekspozicije i druge
postavke neće biti vidljive na monitoru.
Fotoaparat će ući u režim spavanja (uštede energije) ako nisu
obavljene operacije za izabrani period. Fotoaparat će se ponovo
aktivirati tako što ćete pritisnuti dugme zatvarača do pola.
MENU
c
Opis
Izaberite način merenja u zavisnosti od prizora.
Ako se izabere [On], ekspozicija se meri pomoću izabranog
AF nišana.
Ova funkcija redukuje šum koji se stvara tokom duge
ekspozicije.
[Auto]: Smanjenje šuma se obavlja samo pri malim
brzinama zatvarača.
[On]: Redukcija šuma se vrši na svakom snimku.
[Off]: Redukcija šuma je isključena.
• Smanjenje šuma zahteva oko dvaput više vremena nego
što je potrebno za snimanje slike.
• Redukcija šuma se automatski isključuje tokom snimanja
u sekvenci.
• Ova funkcija može biti neefikasna pri pojedinim uslovima
snimanja ili pri snimanju nekih objekata.
52 SR
58
Režim snimanja
A
V Exp/p/ISO
Metering
g
[q Info]: Odaberite informacije koje se prikazuju
u reprodukciji preko celog ekrana.
[LV-Info]: Odaberite informacije koje se prikazuju kada je
fotoaparat u režimu snimanja.
[G Settings]: Odaberite informacije koje se prikazuju
u indeksu i reprodukciji kalendara.
Da biste izabrali vodič za kadriranje iz [w], [x], [y] ili
[X], izaberite [Displayed Grid].
Odaberite kontrole koje se prikazuju u svakom režimu
snimanja.
Live Control
(str. 31)
Live Guide
(str. 20)
Art Menu
Sleep
U
Odaberite informacije koje se prikazuju kada se pritisne
dugme INFO.
Kontrole
Picture Mode
Settings
Live View Boost
c
MENU
U Displej
—
—
—
V
g
36
21
15
Opcija
Noise Filter
ISO
ISO-Auto Set
Opis
g
Izaberite količinu redukcije šuma koja će se vršiti pri visokoj
ISO osetljivosti.
Podesite ISO osetljivost.
Izaberite gornju granicu i podrazumevanu vrednost koje
će se koristiti za ISO osetljivost kada se za [ISO] izabere
[Auto].
[High Limit]: Izaberite gornju granicu koja će se koristiti kada
se izabere automatska ISO osetljivost.
[Default]: Izaberite podrazumevanu vrednost koja će se
koristiti kada se izabere automatska ISO osetljivost.
Opcija
w+F
Opis
K Set
Opis
Izaberite režim balansa belog.
Za format snimanja JPEG fotografija možete izabrati neku
od četiri kombinacije veličine slike i stepena kompresije.
Fotoaparat za svaku kombinaciju nudi tri veličine i četiri
stepena kompresije.
1
Y SF
2
X
F
3
W N
Pixel Count
—
X
g
33
Broj piksela
4
34, 74
W SF
F
Set
Back
2) Pritisnite Q.
22
4
D Set
1) Koristite HI
da biste izabrali
kombinaciju
([K1] – [K4])
i koristite FG da
biste promenili.
Pixel Count
c
MENU
Opcija
W
g
Izaberite najmanju dostupnu brzinu zatvarača kada se koristi
blic. Dostupno u režimu P ili A.
Kada je podešeno na [On], biće dodato vrednosti kompenzacije
ekspozicije i obaviće se kontrola intenziteta blica.
X K/WB
WB
—
Prilagođavanje podešavanja
# Slow Limit
c
MENU
W #Custom
—
38
Stepen kompresije
Odaberite broj piksela za [X]- i [W]- veličine slike.
1) Izaberite [Xiddle] ili
[Wmall] i pritisnite I.
Pixel Count
Xiddle
Wmall
3200×2400
1280×960
34
2) Izaberite broj piksela
i pritisnite Q.
Back
Set
SR 53
MENU
Y Snimanje
Opcija
File Name
4
Opis
g
—
MENU
Prilagođavanje podešavanja
Wind Noise
Reduction
Tokom snimanja se umanjuje šum nastao usled vetra.
b K Utility
Touch Screen
Settings
Touch Calibration
Eye-Fi*
Z
g
Izaberite [Off] da biste snimali video zapise bez zvuka.
Opcija
c
Opis
Movie R
Pixel Mapping
Y
[Auto]: Čak i kada je umetnuta nova kartica, fotoaparat
nastavlja sistem brojčanog označavanja datoteka sa
prethodne kartice. Brojčano označavanje datoteka se
nastavlja počevši od poslednjeg korišćenog broja ili
najvećeg broja koji je dostupan na kartici.
[Reset]: Kada umetnete novu karticu, fascikle se
obeležavaju brojevima koji počinju od 100, a nazivi datoteka
brojevima koji počinju od 0001. Ako se umetne kartica sa
slikama, brojevi datoteka počinju od broja koji sledi najveći
broj datoteke na kartici.
Z Movie
Opcija
c
MENU
—
—
c
Opis
Funkcija mapiranja piksela omogućava da fotoaparat
proveri i prilagodi uređaj za snimanje slika i funkcije obrade
slike.
Aktivirajte ekran osetljiv na dodir. Izaberite [Off] da biste
onemogućili ekran osetljiv na dodir.
Kalibracija panela osetljivog na dodir Dodirnite panel
i pratite uputstva na ekranu.
Omogućite ili onemogućite otpremanje prilikom korišćenja
Eye-Fi kartice.
b
g
71
—
—
72
* Koristite u skladu sa lokalnim propisima. Tokom letova avionom i na drugim mestima na
kojima je upotreba bežičnih uređaja zabranjena, izvadite Eye-Fi karticu iz fotoaparata ili
izaberite opciju [Off] za [Eye-Fi].
Ovaj fotoaparat ne podržava »beskrajan« Eye-Fi režim.
54 SR
F funkcija
MENI
c
S
[F Function]
Dugmetu Fn možete da dodelite koliko god želite sledećih funkcija.
Stavite oznake u polja za potvrdu za funkcije koje želite da dodelite.
Funkcije koje ste dodoeliti se menjaju svaki put kad pritisnete dugme Fn. Vrednost može da
se menja pomoću kontrolnog točkića.
Kada izmenite funkcije tako što okrenete kontrolni točkić dok držite pritisnuto dugme Fn,
vrednost može da izmeni okretanjem kontrolnim točkića nakon što ste otpustili dugme Fn.
Da biste izmenili vrednost, okrenite kontrolni točkić nakon što otpustite dugme Fn.
IS Mode
Podesite stabilizator slike.
Picture mode
Podesite dovršavanje ili umetničke filtere za sliku.
WB
Podesite balans belog.
Odaberite opciju snimanja u sekvenci ili samookidača.
Podesite razmeru.
K Image Quality
Podesite kvalitet slike za fotografije.
n Image Quality
Podesite kvalitet slike za video zapise.
#
Izaberite režim blica.
w
Podesite emitovanje blica.
Metering
Podesite način ekspozicije.
AF Mode
Podesite način autofokusa.
ISO
Podesite ISO osetljivost.
I Face priority
Podesite detekciju lica.
ND Filter Setting
Podesite ND filter.
4
Prilagođavanje podešavanja
j/Y
Aspect
SR 55
Pregled slika sa fotoaparata na TV prijemniku
Pomoću AV kabla (prodaje se zasebno) snimljene slike možete reprodukovati na TV
prijemniku. Možete da reprodukujete slike visoke definicije na TV prijemniku visoke
definicije tako što ćete ga povezati sa fotoaparatom pomoću HDMI kabla (prodaje se
zasebno).
Višenamenski priključak
4
AV kabl (prodaje se zasebno: CB-AVC3)
(Ukopčajte u utičnicu za TV video ulaz
(žuta) i utičnicu za audio ulaz (bela).)
Prilagođavanje podešavanja
HDMI kabl
(prodaje se posebno: CB-HD1)
(Povežite sa HDMI priključkom na
TV prijemniku.)
HDMI mikro
priključak (tip D)
1
Koristite ovaj kabl za priključivanje fotoaparata na TV.
2
Izaberite ulazni kanal na TV-u.
• Podesite postavke TV-a pre nego što priključite fotoaparat.
• Izaberite video režim fotoaparata pre nego što ga priključite preko AV kabla.
g [Video Out] (str. 51)
• Kada je priključen kabl, ekran fotoaparata se isključuje.
• Pritisnite dugme q kada povezujete pomoću AV kabla.
# Pažnja
• Za detalje o promeni izvora za ulaz na TV prijemniku pogledajte uputstvo za upotrebu
TV prijemnika.
• U zavisnosti od podešavanja TV prijemnika prikazane slike i informacije će možda biti
izrezane.
• Ako je fotoaparat priključen korišćenjem i A/V i HDMI kabla, prioritet će dodeliti
HDMI kablu.
• Ako je fotoaparat priključen preko HDMI kabla, moći ćete da birate tip digitalnog
video signala. Odaberite format koji se podudara sa ulaznim formatom izabranim na
TV prijemniku.
1080i
Prednost ima HDMI izlaz rezolucije 1080i.
720p
Prednost ima HDMI izlaz rezolucije 720p.
480p/576p
HDMI izlaz rezolucije 480p/576p. Rezolucija 576p se koristi kada je
opcija [PAL] izabrana za [Video Out] (str. 51).
• Ne možete da snimate slike ili video zapise kada je HDMI kabl priključen.
• Nemojte povezivati fotoaparat sa drugim uređajima sa HDMI izlazom. Time se može
oštetiti fotoaparat.
• HDMI izlaz se ne izvršava kada je fotoaparat preko USB-a povezan sa računarom ili
štampačem.
56 SR
Upotreba daljinskog upravljača TV prijemnika
Fotoaparatom može da se upravlja pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika kada
je fotoaparat povezan sa TV prijemnikom koji podržava HDMI kontrolu.
1
2
3
Odaberite [HDMI] u c korisničkom meniju, kartica T.
Izaberite [HDMI Control] a potom izaberite [On].
Upravljajte fotoaparatom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika.
• Fotoaparatom možete da upravljate prateći vodič za upravljanje prikazan na
TV prijemniku.
• Tokom reprodukcije pojedinačnih kadrova, možete da omogućite ili sakrijete prikaz
informacija tako što ćete pritisnuti dugme »Red« (crveno) i prikazati ili sakriti indeksni
prikaz tako što ćete pritisnuti dugme »Green« (zeleno).
• Neki televizori možda ne podržavaju sve funkcije.
Odaberite kontrole koje se prikazuju u svakom režimu snimanja. Prikazane kontrole se
mogu menjati stavljanjem oznaka u polja za oznake.
A
INFO
Change Color Saturation
IS OFF
INFO
i
WB
WB
AUTO
AUTO
4:3
LF
WB Auto
P
Cancel
Vodič uživo
AUTO
AUTO
HD
n
Kontrola uživo
P/A/S/M/P
4
Prilagođavanje podešavanja
Izbor prikaza na kontrolnoj tabli (K Control Settings)
IS OFF
i
WB
WB
AUTO
AUTO
4:3
LF
WB Auto
P
HD
AUTO
AUTO
n
Kontrola uživo
ART/SCN
Meni umetničkih filtera
ART
1
INFO
Pop Art
1
IS OFF
INFO
i
SCN
1
WB
WB
AUTO
AUTO
Portrait
4:3
7
Exit
Set
LF
WB Auto
Exit
Set
Meni programa
snimanja
P
AUTO
AUTO
HD
n
Kontrola uživo
SR 57
Dodavanje prikaza sa informacijama
(G/Info Settings)
Koristite [q Info] da biste dodali sledeće prikaze informacija o reprodukciji. Dodati prikazi
pojavljivaće se na ekranu prilikom uzastopnih pritisaka na dugme INFO tokom reprodukcije.
Takođe možete odabrati da se na ekranu ne pojavljuju podrazumevani prikazi.
×10
2013.02.26 12:30
4
SD
20
Prikaz histograma
Shadow Highlight
20
SD
Prikaz svetle tačke i senke
Da biste izabrali broj prikazanih kadrova, stavite oznake uz željene stavke za [G Settings].
Prilagođavanje podešavanja
58 SR
W
W
2013.02.26 12:30
SD
20
L N 100-0020
2013.02.26 12:30
Reprodukcija
pojedinačnih
slika
SD
20
T
2013.02.26 12:30
4 kadra
SD
20
T
2013.02.26 12:30
9 kadrova, 25 kadrova
Indeksni prikaz
SD
21
5
Štampanje slika
Oznaka za štampu (DPOF)
Na memorijskoj kartici možete sačuvati digitalne »redoslede štampanja« listanjem
slika za štampu i brojem kopija za svaku sliku. Potom slike možete odštampati
u štamparskoj radnji koja podržava DPOF ili ih možete sami odštampati direktnim
povezivanjem fotoaparata na DPOF štampač. Za pravljenje redosleda štampanja
neophodna vam je memorijska kartica.
Pravljenje redosleda štampanja
1
2
Pritisnite Q tokom reprodukcije i izaberite [<].
Izaberite [<] ili [U] i pritisnite Q.
5
<
ALL
Back
Set
Sve slike
Izaberite [U] i pritisnite Q.
3
Izaberite format datuma i vremena
i pritisnite Q.
No
Slike se štampaju bez datuma i vremena.
Date
Slike se štampaju sa datumom snimanja.
Time Slike se štampaju sa vremenom snimanja.
4
Štampanje slika
Pojedinačne slike
Pritisnite HI da biste izabrali kadar na koji želite da
postavite oznaku za štampu, a zatim pritisnite FG da
biste podesili broj kopija.
• Ovaj korak ponovite ako želite da postavite oznake za
štampu na više slika. Pritisnite Q kada su izabrane sve
željene slike.
Print Order
X
No
Date
Time
Back
Set
Izaberite [Set] i pritisnite Q.
# Pažnja
• Fotoaparat se ne može koristiti za izmenu redosleda štampanja napravljenim na drugim
uređajima. Pravljenje novog redosleda štampanja poništava bilo koje postojeće oznake
napravljen na drugim uređajima.
• Redosledi za štampanje ne mogu da sadrže slike ili video zapise u RAW formatu.
SR 59
Uklanjanje svih ili izabranih slika iz redosleda za štampanje
Možete da poništite sve oznake za štampu ili samo za izabrane slike.
1
2
Pritisnite Q tokom reprodukcije i izaberite [<].
3
Pritisnite HI da biste izabrali slike koje želite da uklonite iz redosleda
štampanja.
Izaberite [<] i pritisnite Q.
• Da biste uklonili sve slike iz redosleda, izaberite [Reset] i pritisnite Q.
Da biste izašli bez uklanjanja svih slika, izaberite [Keep] i pritisnite Q.
• Koristite G da biste podesili broj štampanja na 0. Pritisnite Q kada uklonite sve
željene slike iz redosleda štampanja.
4
Izaberite format datuma i vremena i pritisnite Q.
5
Izaberite [Set] i pritisnite Q.
5
• Ovo podešavanje se odnosi na sve kadrove sa oznakama za štampu.
Direktno štampanje (PictBridge)
Štampanje slika
Kada USB kablom povežete fotoaparat sa PictBridge kompatibilnim štampačem,
možete direktno da odštampate snimljene fotografije.
Povezivanje fotoaparata
Manji
priključak
Višenamenski priključak
USB kabl
USB ulaz
# Pažnja
• Koristite potpuno napunjenu bateriju za štampanje.
• Nije moguće štampati RAW slike i video zapise.
Brzo štampanje
1
Pomoću HI na ekranu fotoaparata prikažite slike koje želite da
odštampate.
2
Povežite fotoaparat sa štampačem pomoću
priloženog USB kabla.
3
Pritisnite I.
60 SR
• Kada se štampanje završi, prikazuje se ekran za izbor
slike. Da biste odštampali drugu sliku, pomoću HI
izaberite sliku, a zatim pritisnite Q.
• Da biste izašli iz režima štampanja, odvojite USB kabl
od fotoaparata kada je prikazan ekran za izbor slike.
Easy Print Start
Custom Print
Prilagođeno štampanje
1
Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla
i uključite fotoaparat.
USB
• Kada se uključi fotoaparat, dijalog bi trebalo da se
prikaže na ekranu u kojem će se tražiti da odaberete
hosta. Ako se to ne desi, izaberite [Auto] za [USB Mode]
(str. 51) u korisničkim menijima fotoaparata.
Storage
MTP
Easy Print
Custom Print
Charge
2
Pomoću FG izaberite [Custom Print].
3
Sledite Vodič za rad da biste podesili opciju štampanja.
• Prikazaće se poruka [Do Not Remove USB Cable]
a zatim dijalog za izbor režima štampanja.
• Ako se nakon nekoliko minuta ekran ne prikaže, izvucite USB kabl, i ponovite
postupak od koraka 1.
Set
Izbor načina štampanja
Izaberite tip štampanja (način štampanja). Na raspolaganju su vam sledeći načini
štampanja.
Štampa izabrane slike.
All Print
Štampa se po jedna kopija svih slika sačuvanih na kartici.
Multi Print
Štampa se više kopija jedne slike u zasebnim okvirima na
jednom papiru.
All Index
Štampa se indeks svih slika sačuvanih na kartici.
Print Order
Slike se štampaju shodno zadatim oznakama za štampu. Ako
ne postoji nijedna slika sa oznakom za štampu, ova stavka nije
dostupna.
Štampanje slika
Print
5
Podešavanje papira za štampanje
Ova postavka zavisi od tipa štampača. Ako je dostupna samo STANDARD postavka
štampača, postavku ne možete promeniti.
Size
Podešava veličinu papira koju štampač podržava.
Borderless
Podešava štampanje slike na čitavoj stranici ili unutar
praznog okvira.
Pics/sheet
Podešava broj slika na jednom papiru. Prikazuje se kada izaberete
[Multi Print].
Izbor slika za štampanje
Izaberite slike koje želite odštampati. Izabrane slike se
mogu kasnije odštampati (postavljanje oznake za štampu
na pojedinačni kadar), ili se pak prikazana slika može
odmah štampati.
123-3456
2013.02.26 12:30
Select
Single Print
SD
15
Print
More
SR 61
Print (f)
Štampa se trenutno prikazana slika. Ako postoji slika kojoj je već
dodeljena [Single Print] oznaka za štampu, tada će se štampati
samo ta označena slika.
Single Print (t)
Dodeljuje oznaku za štampu trenutno prikazanoj slici. Ako želite
da dodelite oznaku za štampu drugim slikama, nakon primene
opcije [Single Print], koristite HI da biste ih izabrali.
More (u)
Određuje broj kopija i druge stavke za trenutno prikazanu sliku,
kao i da li sliku treba štampati ili ne. Korišćenje ove funkcije
objašnjeno je u »Podešavanju podataka za štampanje«
u narednom odeljku.
Podešavanje podataka za štampanje
Izaberite da li želite da štampate slike sa podacima, kao što su datum i vreme ili naziv
datoteke. Kada je režim štampanja podešen na [All Print] i izabrano je [Option Set],
pojavljuju se sledeće opcije.
5
Štampanje slika
2
<×
Podešava broj kopija.
Date
Štampa slike sa datumom i vremenom snimanja.
File Name
Štampa naziv datoteke na slici.
P
Odseca sliku za štampanje. Podesite veličinu isecanja pomoću
kontrolnog točkića ili sekundarnog točkića za izbor podešavanja
i položaj isecanja pomoću FGHI.
Kada ste izabrali slike i podatke za štampu, izaberite stavku [Print],
a zatim pritisnite Q.
• Da biste zaustavili i otkazali štampanje, pritisnite Q. Da biste nastavili štampanje,
izaberite [Continue].
Otkazivanje štampanja
Da biste otkazali štampanje, označite stavku [Cancel] i pritisnite Q. Obratite pažnju da će
sve izmene u oznakama za štampu biti izbrisane; da biste otkazali štampanje i vratili se na
prethodni korak gde možete uneti izmene u tekući redosled štampanja, pritisnite MENU.
62 SR
6
Povezivanje fotoaparata sa računarom
Instalacija softvera
Windows
1
Umetnite priloženi CD u CD-ROM jedinicu.
Windows XP
• Prikazaće se dijalog »Podešavanje«.
Windows Vista/Windows 7/Windows 8
• Prikazaće se dijalog »Automatsko izvršavanje«.
Kliknite na »Podešavanje programa OLYMPUS«
da bi se prikazao dijalog »Podešavanje«.
# Pažnja
2
Sledite uputstva na ekranu računara.
# Pažnja
• Ako se na ekranu fotoaparata ništa ne prikaže nakon što povežete fotoaparat na
računar, možda je baterija prazna. Upotrebite potpuno napunjenu bateriju.
Manji
priključak
Višenamenski priključak
6
Povezivanje fotoaparata sa računarom
• Ukoliko se prozor »Setup« ne prikaže, u meniju Start izaberite stavku
»My Computer« (Windows XP), odnosno »Computer« (Windows Vista/Windows 7).
Kliknite dvaput na ikonu CD-ROM (Podešavanje programa OLYMPUS) da biste
otvorili prozor »Podešavanje programa OLYMPUS«, a zatim dvaput kliknite na
»LAUNCHER.EXE«.
• Ako se prikaže dijalog »Kontrola korisničkog naloga«, kliknite na »Da« ili »Nastavi«.
USB kabl
USB ulaz
# Pažnja
• Kada je fotoaparat povezan sa drugim uređajem preko USB-a, prikazaće se poruka
u kojoj se traži da odaberete tip veze. Izaberite [Storage].
SR 63
3
Registrujte svoj Olympus proizvod.
4
Instalirajte program OLYMPUS Viewer 3.
• Kliknite na dugme »Registracija« i pratite uputstva navedena na ekranu.
• Proverite sistemske zahteve pre nego što počnete sa instaliranjem.
• Kliknite na dugme »OLYMPUS Viewer 3« i pratite uputstva navedena na ekranu da
biste instalirali ovaj program.
Operativni sistem
Procesor
RAM
Slobodan prostor
na hard disku
Podešavanja ekrana
Windows XP (servisni paket 2 ili noviji) /Windows Vista /
Windows 7/Windows 8
Pentium 4 1,3 GHz ili noviji
(Za video zapise je potreban Core 2 Duo na 2,13 GHz ili bolji)
1 GB ili više (preporučuje se 2 GB ili više)
3 GB ili više
1024 × 768 piksela ili više
Minimum 65536 boja (preporučuje se 16770000)
• Informacije o korišćenju programa potražite u pomoći na mreži.
6
Macintosh
Povezivanje fotoaparata sa računarom
1
Umetnite priloženi CD u CD-ROM jedinicu.
2
Instalirajte program OLYMPUS Viewer 3.
• U tražilu bi automatski trebalo da se prikaže sadržaj
diska. Ako se to ne dogodi, kliknite dvaput na CD ikonu
na radnoj površini.
• Kliknite dvaput na ikonu »Podešavanje« da biste
prikazali odgovarajući dijalog.
• Proverite sistemske zahteve pre nego što počnete
sa instaliranjem.
• Kliknite na dugme »OLYMPUS Viewer 3« i pratite
uputstva navedena na ekranu da biste instalirali
ovaj program.
Operativni sistem
Procesor
RAM
Slobodan prostor
na hard disku
Podešavanja ekrana
Mac OS X v10.5–v10.8
Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz ili noviji
(Za video zapise je potreban Core 2 Duo na 2,13 GHz ili bolji)
1 GB ili više (preporučuje se 2 GB ili više)
3 GB ili više
1024 × 768 piksela ili više
Minimum 32000 boja (preporučuje se 16770000)
• Ostali jezici se mogu izabrati sa padajuće liste jezika. Informacije o korišćenju programa
potražite u pomoći na mreži.
64 SR
Kopiranje slika na računar bez programa
OLYMPUS Viewer 3
Ovaj fotoaparat podržava upravljački program USB Mass Storage Class. Slike možete
preuzeti na računar povezivanjem pomoću priloženog USB kabla. Sa USB vezom su
kompatibilni sledeći operativni sistemi:
Windows
Windows XP Home Edition / Windows XP Professional /
Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
Macintosh
Mac OS X verzija 10.3 ili novija
1
Isključite fotoaparat i povežite ga sa računarom.
2
Uključite fotoaparat.
3
Pritisnite FG da biste izabrali [Storage].
Pritisnite Q.
• Položaj USB priključka zavisi od modela računara. Detaljnije informacije potražite
u uputstvu za upotrebu računara.
• Prikazuje se ekran za izbor USB veze.
USB
Storage
MTP
Easy Print
Custom Print
Charge
6
4
Računar prepoznaje fotoaparat kao novi uređaj.
# Pažnja
• Ako je na vašem računaru instaliran OS Windows Vista/Windows 7/Windows 8, izaberite
stavku [MTP] u koraku 3 da biste mogli da koristite Windows Photo Gallery.
• Prenos podataka se ne garantuje u sledećim radnim okruženjima čak iako računar ima
USB priključak.
Računari kojima je USB priključak dodat kao kartica za proširenje itd.
Računari bez fabrički instaliranog operativnog sistema i amaterski sastavljeni računari
• Kontrole fotoaparata ne mogu se koristiti dok je fotoaparat priključen na računar.
• Ako se dijalog ne prikazuje u 2. koraku kada je fotoaparat povezan, izaberite opciju [Auto]
za [USB Mode] (str. 51) u korisničkim menijima fotoaparata.
Povezivanje fotoaparata sa računarom
Set
SR 65
7
Saveti za korišćenje
Ako fotoaparat ne radi kako je predviđeno ili ako se na ekranu prikaže poruka o grešci a vi
niste sigurni šta da uradite, pogledajte niže date informacije da biste rešili problem(e).
Otklanjanje problema
Baterija
Fotoaparat ne radi ni kada su baterije
postavljene.
• Umetnite pravilno orijentisane napunjene
baterije. g »Umetanje i vađenje
baterije i kartice« (str. 5)
• Učinak baterije može privremeno da
bude umanjen zbog niske temperature.
Izvadite baterije iz fotoaparata i zagrejte
ih tako što ćete ih na kratko staviti
u džep.
7
Kartica/interna memorija
Prikazana je poruka o grešci.
Saveti za korišćenje
• g »Poruka o grešci« (str. 67)
Dugme zatvarača
Nije moguće snimiti sliku kada se
pritisne dugme zatvarača.
66 SR
• Otkažite režim spavanja.
U cilju uštede energije u bateriji,
fotoaparat automatski prelazi u režim
spavanja i ekran se isključuje ako
u unapred definisanom vremenskom
periodu dok je fotoaparat uključen
ne bude obavljena nijedna operacija.
U ovom režimu nema fotografisanja čak
i kada se dugme zatvarača pritisne do
kraja. Pre fotografisanja, pomerite ručicu
zuma ili pritisnite drugu dugmad da biste
fotoaparat vratili iz režima spavanja. Ako
fotoaparat ostavite narednih 5 minuta,
automatski će se isključiti. Pritisnite
dugme n da biste uključili
fotoaparat.
• Pritisnite dugme q da biste prešli
u režim fotografisanja.
• Sačekajte da #(punjenje blica) prestane
da treperi pre nego što počnete da
fotografišete.
• Kada se fotoaparat koristi duže vreme,
temperatura u njegovoj unutrašnjosti
može da poraste i dovede do
automatskog isključivanja. Ako se to
dogodi, sačekajte da se fotoaparat
dovoljno ohladi.
Spoljna temperatura fotoaparata takođe
može da poraste tokom upotrebe,
međutim, to je normalno i ne ukazuje
na kvar.
Ekran
Vidljivost je loša.
• Možda je došlo do kondenzacije.
Isključite napajanje i sačekajte da
se telo fotoaparata aklimatizuje na
okolnu temperaturu i osuši pre nego
fotografisanja.
Na slici je uhvaćena svetlost.
• Fotografisanje sa blicem u tamnim
situacijama kao rezultat daje sliku sa
puno odraza blica na prašini u vazduhu.
Funkcija datuma i vremena
Postavke datuma i vremena se vraćaju
na podrazumevanu vrednost.
• Ako se baterije izvade i fotoaparat se
ostavi oko 3 dana*1, postavke datuma
i vremena se vraćaju na podrazumevane
vrednosti i moraju ponovo da se podese.
*1 Vreme do povratka postavki datuma
i vremena na podrazumevane
vrednosti se razlikuje u zavisnosti
od toga koliko su dugo baterije bile
u fotoaparatu.
g »Uključivanje fotoaparata
i početno podešavanje« (str. 7)
Poruka o grešci
Oznake na ekranu
Card Error
Write Protect
Memory Full
Došlo je do problema sa
karticom.
Nije dozvoljen upis podataka na
karticu.
Prekidač za zaštitu od
upisivanja podataka na karticu
postavljen je na poziciju
»LOCK«. Otpustite prekidač.
g »Prekidač za zaštitu od
upisivanja podataka na SD/
SDHC/SDXC karticu« (str. 73)
• Interna memorija je puna.
Ne može se snimiti više slika ili
se ne mogu zabeležiti dodatne
informacije, poput oznake za
štampu.
• U internoj memoriji nema mesta
i nije moguće snimiti oznaku za
štampu ili nove slike.
Umetnite karticu ili izbrišite
nepotrebne slike.
Pre brisanja prebacite važne
slike na računar.
• Kartica je puna. Ne može se
snimiti više slika ili se ne mogu
zabeležiti dodatne informacije,
poput oznake za štampu.
• Na kartici nema mesta i oznaka
za štampu ili nove slike ne
mogu se snimiti.
Zamenite karticu ili izbrišite
nepotrebne slike.
Pre brisanja prebacite važne
slike na računar.
Podaci sa kartice ne mogu da
se čitaju. Kartica možda nije
formatirana.
Pomoću FG izaberite stavku
[Format], a zatim pritisnite
dugme A. Zatim pomoću
FG izaberite [Yes] i pritisnite
dugme A button.*
Card Setup
Power Off
Format
Set
Memory Setup
Power Off
Memory Format
Set
7
Pomoću FG izaberite stavku
Došlo je do problema sa internom [Memory Format], a zatim
pritisnite dugme A. Zatim
memorijom.
pomoću FG izaberite [Yes]
i pritisnite dugme A button.*
Na kartici nema sačuvanih slika.
Kartica ne sadrži slike.
Zabeležite slike
i reprodukujte ih.
Došlo je do problema sa
izabranom slikom, i ona ne
može biti prikazana u režimu
reprodukcije. Ili se slika ne
može reprodukovati na ovom
fotoaparatu.
Upotrebite softver za obradu
slike da biste prikazali sliku na
računaru.
Ako to nije moguće, znači da
je datoteka oštećena.
No Picture
Picture Error
Šta treba da se uradi
Ponovo ubacite karticu.
Ako se problem nastavi,
formatirajte karticu.
Ako se kartica ne može
formatirati, ne može se koristiti.
Saveti za korišćenje
Card Full
Mogući uzrok
* Biće izbrisani svi podaci.
SR 67
Oznake na ekranu
The Image Cannot Be
Edited
Mogući uzrok
Šta treba da se uradi
Slike snimljene drugim
fotoaparatom se ne mogu urediti
na ovom fotoaparatu.
Upotrebite softver za obradu
slike da biste uredili ovu sliku.
Isključite fotoaparat
i sačekajte da se ohladi.
m
Internal camera
temperature is too high.
Please wait for cooling
before camera use.
Battery Empty
No Connection
7
Saveti za korišćenje
Sačekajte da se fotoaparat
automatski isključi. Pre nego
što nastavite sa radom,
dozvolite fotoaparatu da
se ohladi.
Baterija je ispražnjena.
Napunite bateriju.
Fotoaparat nije pravilno povezan
sa računarom ili štampačem.
Odvojite fotoaparat od
štampača i ponovo ga
pravilno priključite.
U štampaču nema papira.
Stavite papir u štampač.
U štampaču nema mastila.
Zamenite patronu za mastilo
u štampaču.
Papir je zaglavljen.
Izvadite zaglavljeni papir.
Ležište za papir u štampaču je
izvađeno ili je štampač radio
tokom promene podešavanja
fotoaparata.
Nemojte da koristite štampač
tokom promene postavki
fotoaparata.
Došlo je do problema sa
štampačem i/ili fotoaparatom.
Isključite fotoaparat i štampač.
Proverite štampač i otklonite
probleme pre nego što ga
ponovo uključite.
Slike snimljene na drugim
fotoaparatima možda neće
moći da se odštampaju pomoću
ovog fotoaparata.
Koristite računar za
štampanje.
No Paper
No Ink
Jammed
Settings Changed
Print Error
Cannot Print
68 SR
Unutrašnja temperatura
fotoaparata je porasla zbog
uzastopnog snimanja.
Saveti za snimanje
Kada niste sigurni kako da snimite sliku koju ste zamislili, pogledajte niže date informacije.
Fokusiranje
Fokusirajte objekat.
• Snimajte fotografije pomoću ekrana osetljivog na dodir. g str. 29
• Snimanje fotografije objekta koji se ne nalazi u sredini ekrana. g str. 37
Pošto fokusirate predmet koji je podjednako udaljen kao objekat snimanja, odredite
kompoziciju snimka i fotografišite.
• Korišćenje AF za detekciju lica. g str. 38
• Snimanje fotografije objekta u senci. g str. 51
Korišćenje AF osvetljivača olakšava fokusiranje.
• Fotografisanje objekata kod kojih je autofokus otežan.
U sledećim slučajevima, pošto fokusirate objekat (tako što ćete pritisnuti dugme
zatvarača do pola) sa velikim kontrastom na istoj udaljenosti kao objekat snimanja,
odredite kompoziciju snimka i fotografišite.
Prekomerno osvetljenje
u centru kadra
Objekat ne sadrži vertikalne
linije *1
Objekti na različitoj
udaljenosti*1
Objekat koji se brzo kreće
Objekat nije unutar AF
oblasti
*1 Takođe je moguće odrediti kompoziciju snimka tako što se tokom fokusiranja fotoaparat
drži u vertikalnom položaju a zatim vrati u horizontalni za fotografisanje.
7
Saveti za korišćenje
Objekat sa niskim
kontrastom
Podrhtavanje fotoaparata
Fotografisanje bez podrhtavanja fotoaparata
• Fotografisanje pomoću funkcije [Image Stabilizer]. g str. 32
Senzor za sliku se prebacuje na korigovanje podrhtavanja fotoaparata čak i kada ISO
osetljivost nije povećana. Ova funkcija takođe deluje prilikom fotografisanja sa velikim
uvećanjem zuma.
• Izaberite [j Sport] u programu snimanja. g str. 17
Program [j Sport] koristi veliku brzinu zatvarača i može da smanji zamrljanost do koje
dolazi kada su objekti snimanja u pokretu.
• Fotografisanje sa velikom ISO osetljivošću. g str. 38
Ako se izabere velika ISO osetljivost, slike mogu da se snimaju uz veliku brzinu
zatvarača čak i na mestima gde nije moguće koristiti blic.
SR 69
Ekspozicija (osvetljenost)
Fotografisanje sa odgovarajućom osvetljenošću
• Izaberite postavku [Auto] za opciju [Gradation] u kvalitetu slike. g str. 42
• Korišćenje AF za detekciju lica. g str. 38
• Fotografisanje pomoću funkcije [Spot Metering]. g str. 36
Osvetljenost se prilagođava objektu u sredini ekrana i pozadinsko osvetljenje ne utiče
na sliku.
• Fotografisanje pomoću [In] blica. g str. 22
Objekat ispred pozadinskog osvetljenja se posvetljava
• Snimanje slika peščane plaže ili prizora na snegu. g str. 17
Izaberite opciju [q Beach & Snow] u programu snimanja.
• Fotografisanje pomoću funkcije kompenzacije ekspozicije. g str. 21
Podesite osvetljenost gledajući u ekran da biste snimili sliku. Fotografisanje belih
objekata (kao što je sneg) obično za rezultat ima slike koje su tamnije od stvarnog
objekta. Koristite kompenzaciju ekspozicije za podešavanje u pozitivnom (+) smeru
da bi beli objekti bili izražajni kao što jesu. S druge strane, prilikom fotografisanja crnih
objekata, delotvorno je podešavanje u negativnom smeru (-).
Nijansa boje
Snimanje fotografija sa nijansama boja kakve jesu
• Fotografisanje uz izbor balansa belog. g str. 33
U većini okruženja najbolji rezultati se obično mogu dobiti uz postavku [WB Auto], ali za
neke objekte bi trebalo da pokušate da eksperimentišete sa različitim postavkama. (Ovo
posebno važi za hlad pod vedrim nebom, pomešano prirodno i veštačko osvetljenje itd.)
7
Saveti za korišćenje
Kvalitet slike
Snimanje oštrijih slika.
• Fotografisanje sa malom ISO osetljivošću. g str. 38
Ako se slika snima sa velikom ISO osetljivošću, može da se pojavi šum (tačkice boje ili
neujednačenost boje kojih nema na originalnom prizoru) i slika može da deluje zrnasto.
Saveti za reprodukciju/uređivanje
Reprodukcija
Reprodukovanje slika iz interne memorije.
• Izvadite karticu i prikažite slike iz interne memorije. g str. 5
Pregledanje slika sa visokim kvalitetom slike na TV aparatu visoke definicije
• Povežite fotoaparat sa TV prijemnikom pomoću HDMI kabla (prodaje se zasebno).
g str. 56
Uređivanje
Brisanje zvuka snimljenog uz fotografiju.
• Prikažite fotografiju sa koje želite da izbrišete zvuk i izaberite [Erase] za [R]. g str. 27
70 SR
8
Informacije
Čišćenje i odlaganje fotoaparata
Održavanje fotoaparata
Spoljašnjost:
• Pažljivo obrišite mekom krpom. Ako je veoma zaprljan, potopite krpu u vodu sa blagom
sapunicom i dobro je iscedite. Obrišite fotoaparat vlažnom krpom, a zatim ga obrišite
suvom. Ako ste koristili fotoaparat na plaži, upotrebite dobro isceđenu krpu koju ste
nakvasili čistom vodom.
Ekran:
• Pažljivo obrišite mekom krpom.
Objektiv:
• Oduvajte prašinu sa objektiva duvaljkom dostupnom u prodaji a zatim ga pažljivo obrišite
sredstvom za čišćenje objektiva.
# Pažnja
• Nemojte da koristite snažne razređivače kao što su benzol ili alkohol, kao ni tkanine
potopljene u hemijska sredstva.
• Na prljavom objektivu može da se pojavi buđ.
• Pažljivo obrišite mekom, suvom krpom.
Skladištenje
• Kada fotoaparat odlažete na duže vreme, izvadite bateriju, USB adapter za naizmeničnu
struju i karticu i držite ga na hladnom, suvom i dobro provetrenom mestu.
• Povremeno umetnite bateriju i ispitajte funkcionisanje fotoaparata.
8
Informacije
Baterija/USB adapter za naizmeničnu struju:
# Pažnja
• Izbegavajte da ostavljate fotoaparat na mestima na kojima se rukuje hemijskim
proizvodima jer oni mogu da izazovu koroziju.
Mapiranje piksela – Provera funkcija za obradu slike
Funkcija mapiranja piksela omogućava da fotoaparat proveri i prilagodi uređaj za snimanje
slika i funkcije obrade slike. Kada ovu funkciju želite aktivirati nakon upotrebe ekrana
ili snimanja u sekvenci, sačekajte bar jedan minut da bi mapiranje piksela bilo ispravno
sprovedeno.
1
2
Izaberite [Pixel Mapping] u c Korisničkom meniju (str. 50), kartica b.
Pritisnite I, a zatim pritisnite Q.
• Kada je mapiranje piksela u toku, na ekranu se prikazuje traka [Busy]. Kada je
mapiranje piksela završeno, ponovo se prikazuje meni.
# Pažnja
• Ako fotoaparat nehotično isključite tokom mapiranja piksela, postupak ponovite, počev od
koraka 1.
SR 71
Korišćenje USB adaptera za naizmeničnu struju koji
se zasebno prodaje
Sa ovim fotoaparatom može da se koristi USB adapter za naizmeničnu struju F-3AC (prodaje
se zasebno). Koristite isključivo namenski adapter za naizmeničnu struju. Kada koristite
F-3AC, obavezno koristite USB kabl priložen uz fotoaparat.
Nemojte koristiti druge adaptere za naizmeničnu struju sa fotoaparatom.
Korišćenje punjača koji se prodaje zasebno
Punjač (UC-50: prodaje se zasebno) može da se koristi za punjenje baterije.
Korišćenje punjača i USB adaptera za naizmeničnu
struju u inostranstvu
• Punjač i USB adapter za naizmeničnu struju mogu da se koriste u većini domaćinstava sa
izvorima električne energije u rasponu od 100V do 240V naizmenične struje (50/60 Hz)
širom sveta. Međutim, u zavisnosti od države ili regiona u kojem se nalazite, moguće je da
se zidne utičnice razlikuju i da je punjaču ili USB adapteru za naizmeničnu struju potreban
adapter za priključivanje u utičnicu. Za detaljnije informacije se obratite svojoj lokalnoj
prodavnici električnih proizvoda ili putničkoj agenciji.
• Nemojte koristiti putne pretvarače napona jer oni mogu da oštete punjač i USB adapter za
naizmeničnu struju.
8
Informacije
Korišćenje kartice
Kartice kompatibilne sa fotoaparatom
SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAir (ugrađen bežični LAN) kartica dostupna
u prodaji.
• Pojedinosti o kompatibilnim karticama potražite na Veb lokaciji
kompanije Olympus.
• Ovaj fotoaparat se može koristiti bez kartici uz memorisanje slika
u internoj memoriji.
FlashAir i Eye-Fi kartice
# Pažnja
• SD kartice »FlashAir« imaju u sebi ugrađen bežični LAN i ne mogu se formatirati.
Upotrebite softver koji vam je isporučen uz FlashAir karticu da biste je formatirali.
• Kartice FlashAir ili Eye-Fi koristite u skladu sa zakonima i propisima države u kojoj se
fotoaparat koristi. Izvadite FlashAir ili Eye-Fi karticu iz aparata ili onemogućite funkcije
kartice za vreme leta avionom ili na drugim mestima gde je upotreba kartica zabranjena.
g [Eye-Fi] (str. 54)
• FlashAir ili Eye-Fi kartica može da se zagreje tokom upotrebe.
• Prilikom korišćenja FlashAir ili Eye-Fi kartice, baterija se brže prazni.
• Prilikom korišćenja FlashAir ili Eye-Fi kartice, fotoaparat će možda raditi sporije.
72 SR
Prekidač za zaštitu od upisivanja podataka na SD/SDHC/SDXC
karticu
Na samoj SD/SDHC/SDXC kartici se nalazi prekidač za zaštitu od
upisivanja podataka. Ako prekidač postavite u položaj »LOCK«,
upisivanje podataka na karticu, brisanje ili formatiranje neće biti moguće.
Vratite prekidač u prvobitni položaj da biste omogućili upisivanje
podataka.
LOCK
Formatiranje kartice
Kartice moraju biti formatirane na ovom fotoaparatu pre prve upotrebe ili pošto su korišćene
sa drugim fotoaparatima ili računarima.
Provera mesta čuvanja slika
Indikator memorije pokazuje da li se prilikom
snimanja ili reprodukcije koristi interna
memorija ili kartica.
v
Koristi se interna memorija
w
Koristi se kartica
# Pažnja
• Obavljanjem operacije [Card setup]/[Memory setup], [Erase], [Sel. Image] ili [All Erase]
mogu u potpunosti da se izbrišu svi podaci sa kartice. Prilikom odlaganja kartice na otpad
uništite karticu da biste sprečili obelodanjivanje ličnih podataka.
Postupak čitanja/snimanja na karticu
8
Informacije
Prilikom snimanja, ikona (v/w) treperi dok fotoaparat upisuje podatke. Nikako ne
otvarajte poklopac pregrade za bateriju/karticu i ne isključujte USB kabl. To može ne samo
da ošteti podatke slike, već i da učini internu memoriju ili karticu neupotrebljivima.
SR 73
Režim snimanja i veličina datoteke/broj slika koje je
moguće memorisati
Veličina datoteke u tablici je približna za datoteke sa razmerom 4:3.
Format
snimanja
Broj piksela
(Pixel Count)
RAW
YSF
YF
YN
YB
XSF
XF
XN
XB
XSF
XF
XN
XB
XSF
XF
XN
XB
XSF
XF
XN
XB
WSF
WF
WN
WB
WSF
WF
WN
WB
WSF
WF
WN
WB
8
3968×2976
3200×2400
2560×1920
1920×1440
Informacije
1600×1200
1280×960
1024×768
640×480
Kompresija
Format
datoteke
—
ORF
Veličina
datoteke
(MB)
1/2,7
Pribl. 18,5
Pribl. 8,8
1/4
1/8
1/12
1/2,7
1/4
1/8
1/12
1/2,7
1/4
1/8
1/12
1/2,7
1/4
1/8
1/12
1/2,7
1/4
1/8
1/12
1/2,7
1/4
1/8
1/12
1/2,7
1/4
1/8
1/12
1/2,7
1/4
1/8
1/12
Pribl. 6,1
Pribl. 3,3
Pribl. 2,3
Pribl. 5,9
Pribl. 4,2
Pribl. 2,3
Pribl. 1,7
Pribl. 4,0
Pribl. 2,8
Pribl. 1,7
Pribl. 1,3
Pribl. 2,0
Pribl. 1,4
Pribl. 0,7
Pribl. 0,5
Pribl. 1,4
Pribl. 1,0
Pribl. 0,5
Pribl. 0,3
Pribl. 0,9
Pribl. 0,6
Pribl. 0,3
Pribl. 0,3
Pribl. 0,6
Pribl. 0,4
Pribl. 0,2
Pribl. 0,2
Pribl. 0,3
Pribl. 0,2
Pribl. 0,1
Pribl. 0,1
JPEG
Broj slika koje mogu
da se sačuvaju
Interna
Kartica*1
memorija
2
200
4
430
6
11
16
6
9
17
23
9
13
23
31
19
28
57
83
28
41
81
114
43
62
119
167
66
96
179
251
157
209
359
503
620
1160
1630
640
920
1650
2270
960
1360
2310
3060
1910
2780
5570
8170
2720
3950
7660
11140
4220
6130
11140
15320
6450
9430
17510
24520
15320
20430
30650
40870
*1 Pod pretpostavkom da imate SD karticu od 4 GB.
# Pažnja
• Broj preostalih slika može biti promenjen u zavisnosti od objekta snimanja, od toga da li
postoje oznake za štampu ili drugih faktora. Ponekad se prikazani broj preostalih slika na
ekranu ne menja čak ni kada snimite nove slike ili izbrišete već sačuvane.
• Veličina datoteke zavisi od subjekta snimanja.
• Prikazani maksimalan broj slika koje je moguće memorisati je 9999.
• Informacije o dostupnom vremenu snimanja video zapisa potražite na web stranici
kompanije Olympus.
74 SR
Fotografije pomoću bežičnog blica sa daljinskim
upravljačem
Jedinice spoljašnjeg blica koje su namenjene za upotrebu sa ovim fotoaparatom
i imaju režim daljinskog upravljača mogu se koristiti za fotografije pomoću bežičnog
blica. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za upotrebu priloženim uz spoljašnje
bliceve.
1
Podesite daljinske bliceve na RC režim i postavite ih na željeni način.
2
Izaberite [# RC] za [Remote Flash] u J meniju za snimanje 2 (str. 40).
• Uključite svaki blic, pritisnite dugme MODE, a zatim izaberite RC režim.
• Izaberite kanal i grupu za svaki blic.
• Za snimanje fotografija se koristi sporedni blic dostupan u prodaji koji je
sinhronizovan sa blicem fotoaparata. Postavka jačine blica se može podesiti.
• Funkcija redukovanja efekta crvenih očiju nije dostupna u RC režimu.
• Nakon potvrde da su ugrađeni i daljinski blic napunjeni, napravite snimak.
Opseg kontrole bežičnog blica
Postavite jedinice spoljašnjeg blica tako da im senzori za daljinski upravljač budu okrenuti ka
fotoaparatu. Sledeća ilustracija prikazuje približne domete na kojima se mogu postaviti
jedinice blica. Stvarni domet kontrole zavisi od lokalnih uslova.
8
30°
30°
7m
50°
100°
50°
Informacije
60°
5m
# Pažnja
• Preporučujemo korišćenje najviše 3 daljinska blica.
• Daljinski blicevi ne mogu da se koriste za sporu sinhronizaciju druge zavese dužu
od 4 sekunde.
• Ako je objekat suviše blizu fotoaparatu, kontrolni blicevi koje emituje ugrađeni blic
mogu da utiču na ekspoziciju (ovaj efekat možete smanjiti tako što ćete smanjiti jačinu
ugrađenog blica korišćenjem difuzera).
SR 75
Pregled menija
*1: Može se dodati funkciji [C Mode Setup].
*2: Podrazumevano podešavanje može se vratiti izborom opcije [Full] za [Reset].
*3: Podrazumevano podešavanje može se vratiti izborom opcije [Basic] za [Reset].
I Meni za snimanje 1 / J Meni za snimanje 2
Kartica
I
J
8
Informacije
Funkcija
Card Setup
Backup
Reset/C Mode Setup
Picture Mode
Still Picture
K
Video zapis
Image Aspect
dLock
Image Stabilizer
Bracketing
w
Daljinski blic
Podrazumevano
All Erase
No
―
iNatural
YN
Full HD
4:3
Off
On
3f 0.3EV
±0,0
Off
*1
*2
*3
D
D
D
D
g
40
40
41
42
D
D
D
43
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
# Sync
# Sync 1
Zum super rezolucije
Orijentacija slike
Off
On
D
D
D
D
D
D
D
D
44
44
32
44
36
75
45
45
45
Podrazumevano *1
Start
Cosmic
Standard
All
3 sek.
Short
*2
*3
g
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
q Meni režima rada reprodukcije
Kartica
q
L
Edit
Funkcija
Start
BGM
Effect
Slide
Slide Interval
Movie Interval
Sel. Image
<
Reset Protect
Connection to Smartphone
RAW Data
Edit
JPEG Edit
R
28
―
46
―
―
―
―
―
46
27
59
47
47
D
d Meni podešavanja
Kartica
d
76 SR
Funkcija
X
World Time
W*
i
Rec View
q Power On
Podrazumevano
―
Home/Alternate
―
j ±0, k ±0, Vivid
2 sek.
Yes
*1
*2
*3
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
* Podešavanja se razlikuju u zavisnosti od regiona u kome je fotoaparat kupljen.
g
49
c Korisnički meni
Kartica
c
Funkcija
R AF
AF Mode
Still Picture
AF Area
AF Illuminat.
I Face Priority
S Button/dial
F funkcija
P
A
S
M
Dial Function P
SCN
ART
Meni
q Info
G/Info
Settings
LV-Info
G Settings
Displayed Grid
iAUTO
P/A/S/M
KControl
Settings
P
ART
SCN
S-AF
o
On
Off
Off
j: Ps
j: F
j: FNo.
j: F
j: Shutter
j: Shutter
j: F
j: FNo.
j: B
j: A/Value
j: Scene Mode
j: F
j: ART filter
j: F
j: B
j: A/Value
j: GU
j: Prev/Next
b
c
*1
*2
*3
g
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
51
D
D
D
D
D
D
D
1080i
Off
D
D
―
3
3
Auto
H
H
I
I
H
I
H
I
I
H
Off
H
I
H
I
H
I
H
I
51
Image Only
Overall
u
Highlight&Shadow
u
Highlight&Shadow
Image Only
A
B
C
8
D
D
D
D
D
D
D
D
51
Informacije
q
Ekspozicija
Dial Direction
Meni
T Connection/Sound
HDMI Out
HDMI
HDMI Control
Video Out *
8 Beep Sound
Volume
USB Mode
U Display
Podrazumevano
D
D
52
D
Live Guide
Live Control
Live Control
Live Control
Art Menu
Live Control
Scene Menu
Live Control
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
SR 77
Kartica
c
Funkcija
U
*1
*2
D
D
*3
Picture Mode Settings
Live View Boost
Sleep
Off
1 min.
D
D
D
D
D
D
p
Off
Auto
Standard
Auto
High Limit: 1600
Default: 100
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
1/30
D
D
D
Off
D
D
D
Auto
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Reset
D
D
On
Off
D
D
D
D
V Exp/p/ISO
Metering
P+Metering
Noise Reduct.
Noise Filter
ISO
8
Podrazumevano
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
ISO-Auto Set
Informacije
W # Custom
#Slow Limit
w+F
X K/WB
WB
K Set
Pixel Count
Xiddle
Wmall
Y Record
File Name
Z Video zapis
Movie R
Wind Noise Reduction
b K Utility
Pixel Mapping
Touch Screen Settings
Touch Calibration
Eye-Fi
Vivid
Muted
Portrait
Monotone
Soft Focus
Pale&Light Color
Light Tone
Grainy Film
Pin Hole
Diorama
Cross Process
Gentle Sepia
Dramatic Tone
Key Line
K1: YF
K2: YN
K3: XN
K4: WN
2560×1920
1280×960
52
52
53
53
54
D
D
54
—
On
D
—
—
D
* Podešavanja se razlikuju u zavisnosti od regiona u kome je fotoaparat kupljen.
78 SR
g
54
Specifikacije
Fotoaparat
Vrsta proizvoda
Vrsta proizvoda
Senzor za sliku
Vrsta proizvoda
Br. efektivnih piksela
Razmera
Ekran
Vrsta proizvoda
Ukupan br. piksela
Kompaktan digitalni fotoaparat
1/2,3" CMOS senzor
Pribl. 12000000 piksela
1,33 (4:3)
3,0″ TFT kolor LCD ekran, osetljiv na dodir
Približ. 920000 tačaka (razmera 3 : 2)
Objektiv
Olympus objektiv od 4,7 to 23,5 mm, f1.8 do 2.7
(Jednako objektivu od 26 do 130 mm na filmu od 35 mm)
ND filter
jednak ekspoziciji 3 EV
Zatvarač
Brzina zatvarača
1/2000 - 30 sek.
Opseg snimanja
0,1 m do (W), 0,3 m do (T) (Normal/Macro)
0,01 m do 0,6 m (super makro režim)
Kontrola ekspozicije
Sistem merenja
Opseg merenja
Sistem detekcije kontrasta imagera
Najviše 35 tačaka
TTL sistem merenja (imager merenje)
ESP merenje/merenje proseka sa težištem u centru/merenje u tački/
merenje izabranog cilja
EV–3 -17 (ESP merenje/merenje proseka sa težištem u centru/merenje
u tački)
ISO osetljivost
100 - 6400 (1/3 EV korak)
Kompenzacija ekspozicije
±3 EV (1/3 EV korak)
Balans belog
Podešavanje režima
8
Informacije
Autofokus
Vrsta proizvoda
Tačke fokusiranja
Automatski/programirani WB režim (7 koraka)/prilagođeni WB režim/
kalibracija balansa belog jednim dodirom
Čuvanje snimljenih podataka
Memorija
Ugrađena memorija, SD/SDHC/SDXC kartica (podržava UHS-I), Eye-Fi
kartica, FlashAir (ugrađen bežični LAN) kartica
Sistem snimanja
Digitalno snimanje, JPEG (u skladu sa »Design rule for Camera File
system« (DCF) standardom), RAW podaci
Primenljivi standardi
Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III,
PictBridge
Zvuk sa slikama
Format Wave
Video zapis
MOV(MPEG-4 AVC/H.264)
Audio
PCM 48kHz
SR 79
Reprodukcija
Format prikaza
Reprodukcija pojedinačne slike/reprodukcija izbliza/indeksni prikaz
Spoljašnji konektor
Višenamenski priključak (USB priključak, AV priključak)/
HDMI mikro priključak (tip D)
Napajanje
Baterija
Dimenzije/težina
Dimenzije
Težina
Radno okruženje
Temperatura
Vlažnost
Jedna Olympus litijum-jonska baterija (LI-50B) ili USB-AC adapter koji
prodaje zasebno
102,4 mm (Š) × 61,1 mm (V) × 34,3 mm (D)
(izuzimajući isturene delove)
Pribl. 221 g (uključujući bateriju i memorijsku karticu)
0 °C – 40 °C (rad)/
– 20 °C – 60 °C (čuvanje)
30% – 90% (rad)/10% – 90% (skladištenje)
Litijum-jonska baterija
8
BR. MODELA
Vrsta proizvoda
Nominalni napon
Nominalni kapacitet
Broj punjenja i pražnjenja
Radno okruženje
LI-50B
Punjiva litijum-jonska baterija
DC 3,7 V
925 mAh
Pribl. 300 puta (zavisi od uslova korišćenja)
Temperatura 0 °C – 40 °C (punjenje)
Informacije
USB adapter za naizmeničnu struju.
BR. MODELA
Ulazni napon
Izlazni napon
Radno okruženje
F-2AC-1B/F-2AC-2B
AC 100 V - 240 V (50/60 Hz)
DC 5 V, 500 mA
Temperatura 0 °C – 40 °C (rad)/
–20 °C – 60 °C (skladištenje)
PROIZVOĐAČ ZADRŽAVA PRAVO NA PROMENU SPECIFIKACIJA BEZ PRETHODNOG
OBAVEŠTENJA.
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi kompanije HDMI Licensing LLC.
80 SR
MERE PREDOSTROŽNOSTI
PAŽNJA
RIZIK OD
STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE
PAŽNJA: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD
STRUJNOG UDARA, NEMOJTE SKIDATI
POKLOPAC (ILI GA VRAĆATI NAZAD).
U UNUTRAŠNJOSTI FOTOAPARATA NEMA
DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM
DA POPRAVI.
PREPUSTITE POPRAVKU KVALIFIKOVANOM
OLYMPUSOVOM OSOBLJU.
UPOZORENJE!
DA BISTE IZBEGLI RIZIK OD POŽARA
ILI STRUJNOG UDARA, NIPOŠTO NE
RASTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD, NE
STAVLJAJTE GA U VODU I NEMOJTE
NJIME RUKOVATI U USLOVIMA
VISOKE VLAŽNOSTI.
Opšte mere predostrožnosti
Pročitajte sva uputstva — Pre korišćenja proizvoda
pročitajte sva uputstva za rad. Sačuvajte sva uputstva za
upotrebu i dokumentaciju za kasniji pregled ili podsećanje.
Čišćenje — Pre čišćenja uvek izvucite ovaj proizvod iz
strujne utičnice. Koristite samo vlažnu tkaninu za čišćenje.
Nikada nemojte koristiti bilo kakva tečna ili sredstva
za čišćenje u spreju, niti bilo kakvu vrstu organskog
razređivača za čišćenje ovog proizvoda.
Dodaci — Radi sopstvene bezbednosti, kao i da biste izbegli
oštećenje proizvoda, koristite samo dodatnu opremu koju
preporučuje Olympus.
Voda i vlaga — Kao meru predostrožnosti za proizvode koji
su vodootporni, pročitajte odeljke o vodootpornosti.
Lokacija — Da biste izbegli oštećivanje, postavite proizvod
na stativ, postolje ili držač tako da bude bezbedan.
Izvor napajanja — Povežite proizvod isključivo sa izvorima
napajanja koji su opisani na nalepnici proizvoda.
Držanje fotoaparata
UPOZORENJE
• Nemojte da koristite fotoaparat u blizini zapaljivih ili
eksplozivnih gasova.
• Ne koristite blic i LED osvetljivač (uključujući AF osvetljivač)
za snimanje ljudi (bebe, male dece i sl.) sa malog rastojanja.
• Morate biti udaljeni najmanje 1 m od lica objekta. Bljesak
blica u blizini očiju može da izazove prolazni gubitak vida.
• Držite fotoaparat van dometa dece, beba i kućnih ljubimaca.
• Uvek koristite i čuvajte fotoaparat van dometa male dece,
beba i kućnih ljubimaca da biste sprečili sledeće opasne
situacije koje mogu da dovedu do ozbiljnih povreda:
• Zaplitanje u traku fotoaparata što može dovesti do
gušenja.
• Slučajno gutanje baterije, kartica i drugih sitnih delova.
• Slučajno uključivanje blica ispred svojih očiju ili očiju
drugog deteta.
• Slučajno povređivanje pokretnim delovima fotoaparata.
• Nemojte da gledate u sunce ili jaku svetlost kroz fotoaparat.
• Nemojte da koristite niti čuvate fotoaparat na prašnjavim ili
vlažnim mestima.
• Nemojte rukom da pokrivate blic kada ga koristite.
• Koristite isključivo SD/SDHC/SDXC memorijske kartice ili
Eye-Fi kartice.
Nikada ne koristite druge tipove kartica.
Ako slučajno umetnete neki drugi tip kartice u fotoaparat,
obratite se ovlašćenom distributeru ili servisnom centru.
Ne pokušavajte da na silu izvadite karticu.
• Ako utvrdite da je USB adapter za naizmeničnu struju
izuzetno vruć ili primetite neobične mirise, zvukove ili dim
oko njega, odmah izvucite utikač iz zidne utičnice i prestanite
da ga koristite. Zatim se obratite ovlašćenom distributeru ili
servisnom centru.
PAŽNJA
• Prestanite sa korišćenjem fotoaparata čim primetite neki
neobičan miris, zvukove ili dim oko njega.
• Nikada nemojte vaditi baterije golim rukama jer to može
da izazove požar ili opekotine na rukama.
• Nikada nemojte da koristite niti držite fotoaparat vlažnim
rukama.
• Nemojte ostavljati fotoaparat na mestima na kojima može da
bude izložen veoma visokoj temperaturi.
• To može da dovede do oštećenja pojedinih delova i u
određenim situacijama do izazivanja požara u fotoaparatu.
Nemojte koristiti USB adapter za naizmeničnu struju ako je
prekriven (na primer, ćebetom). Ovakav postupak može da
dovede do pregrevanja i da izazove požar.
• Pažljivo rukujte fotoaparatom da biste izbegli lakše opekotine.
• Kada fotoaparat sadrži metalne delove, njihovo
pregrevanje može da dovede do lakših opekotina. Obratite
pažnju na sledeće:
• Fotoaparat se prilikom duže upotrebe zagreva. Držanje
zagrejanog fotoaparata može da izazove lakše opekotine.
• Na veoma hladnim mestima, temperatura kućišta
fotoaparata može biti niža od okolne temperature. Ako je
moguće, nosite rukavice kada držite fotoaparat pri niskim
temperaturama.
9
MERE PREDOSTROŽNOSTI
Znak uzvika u trouglu,
upozorava na važna
uputstva za rad i
održavanje koja se nalaze
u dokumentaciji priloženoj
uz ovaj proizvod.
Ako se ne poštuju
OPASNOST
informacije date pod
ovim simbolom, može
doći do ozbiljnih povreda
ili smrti.
UPOZORENJE Ako se ne poštuju
informacije date pod
ovim simbolom, može
doći do povreda ili smrti.
Ako se ne poštuju
PAŽNJA
informacije date pod
ovim simbolom, može da
dođe do manjih povreda,
oštećenja opreme ili
gubitka podataka.
Grom — Ako se dogodi oluja sa grmljavinom dok koristite
USB adapter za naizmeničnu struju, odmah ga izvadite iz
zidne utičnice.
Strani objekti — Da biste izbegli povrede, ne stavljajte
metalne objekte u proizvod.
Toplota — Nikada nemojte da koristite, niti da čuvate ovaj
proizvod u blizini izvora toplote kao što su radijatori, otvori
za ventilaciju, peći niti bilo koji tip opreme ili aparata koji
stvara toplotu, uključujući i stereo pojačala.
SR 81
9
MERE PREDOSTROŽNOSTI
• Pazite na traku.
• Pazite na traku kada nosite fotoaparat. Ona može lako da
se zakači za predmete koji štrče i izazove ozbiljnu štetu.
• Da biste zaštitili visoku tehnologiju koja se nalazi u ovom
proizvodu, nikada nemojte ostavljati fotoaparat na dole
navedenim mestima, bez obzira da li ga upotrebljavate ili
odlažete:
• Mesta na kojima vlada visoka temperatura i/ili vlažnost
odnosno gde dolazi do velikih vremenskih promena.
Na direktnoj sunčevoj svetlosti, plažama, u zaključanim
automobilima ili u blizini izvora toplote (peći, radijatori, itd.)
ili ovlaživača vazduha.
• Na peskovitom i prašnjavom mestu.
• U blizini zapaljivih materija ili eksploziva.
• Na vlažnim mestima, kao što su kupatila ili na kiši. Prilikom
korišćenja vodootpornih proizvoda, pročitajte i njihova
uputstva.
• Na mestima podložnim jakim vibracijama.
• Nikada ne ispuštajte fotoaparat i ne izlažite ga jakim
udarcima ili vibracijama.
• Kada fotoaparat pričvršćujete ili ga skidate sa stalka,
okrećite zavrtanj na stalku, ne fotoaparat.
• Pre prenošenja fotoaparata uklonite stalak i svu drugu
dodatnu opremu drugih proizvođača.
• Ne dodirujte električne kontakte na fotoaparatu.
• Nemojte da ostavljate fotoaparat izložen direktnoj sunčevoj
svetlosti. To može dovesti do oštećenja objektiva ili zavesice
zatvarača, grešaka u boji, pojave senki na uređaju za
snimanje slika ili do požara.
• Nemojte jako gurati ili vući objektiv.
• Pre dužeg odlaganja fotoaparata izvadite baterije. Izaberite
hladno, suvo mesto za čuvanje da biste sprečili stvaranje
kondenzata ili korozije u fotoaparatu. Nakon skladištenja
fotoaparata, proverite da li radi normalno tako što ćete ga
uključiti i pritisnuti dugme zatvarača.
• Fotoaparat možda neće ispravno raditi ako se koristi na
lokaciji gde je izložen magnetnom/elektromagnetnom polju,
radio talasima ili visokom naponu, kao što je TV uređaj,
mikrotalasna peć, video igrica, jaki zvučnici, veliki ekran, TV/
radio kula ili kula za prenos signala. U takvim slučajevima,
pre daljeg rukovanja, isključite fotoaparat i izvadite bateriju,
zatim je ponovo umetnite i ponovo uključite fotoaparat.
• Uvek se pridržavajte ograničenja za radno okruženje koja su
opisana u uputstvu za fotoaparat.
Mere predostrožnosti prilikom rukovanja
baterijom
Pridržavajte se sledećih uputstava da
biste sprečili curenje baterija, njihovo
pregrevanje, paljenje, eksploziju ili
izazivanje strujnih udara ili opekotina.
OPASNOST
• Fotoaparat koristi litijum-jonske baterije koje je naznačio
Olympus. Bateriju punite naznačenim USB adapterom za
naizmeničnu struju ili punjačem. Nemojte koristiti druge USB
adaptere za naizmeničnu struju ili punjače.
• Nikada nemojte da zagrevate niti spaljujete baterije.
• Pridržavajte se navedenih mera predostrožnosti prilikom
nošenja ili čuvanja baterija, kako biste sprečili njihov dolazak
u kontakt sa metalnim objektima kao što su nakit, ukosnice,
pribadače itd.
• Nikada nemojte da čuvate baterije na mestu gde mogu biti
izložene direktnoj sunčevoj svetlosti ili visokoj temperaturi
u zagrejanom vozilu, u blizini izvora toplote itd.
• Da biste sprečili da dođe do curenja baterije ili oštećivanja
njenih polova, pažljivo sledite uputstva koja se odnose na
korišćenje baterija. Nikada ne pokušavajte da rastavite
bateriju ili da je na bilo koji način prepravite, na primer,
lemljenjem itd.
• Ako tečnost iz baterije dospe u oči, odmah isperite
oči čistom, hladnom, tekućom vodom i hitno potražite
medicinsku pomoć.
82 SR
• Baterije uvek čuvajte van domašaja male dece. Ako dete
slučajno proguta bateriju, hitno potražite medicinsku pomoć.
• Ako ne možete da izvadite bateriju iz fotoaparata, obratite se
ovlašćenom distributeru ili servisnom centru. Ne pokušavajte
da na silu izvadite bateriju.
Spoljno oštećenje baterije (ogrebotine, itd.) može da izazove
zagrevanje ili eksploziju baterije.
UPOZORENJE
• Baterije uvek treba da budu suve.
• Da biste sprečili curenje, pregrevanje baterije ili paljenje
odnosno izazivanje eksplozije, koristite samo baterije koje
su preporučene za ovaj proizvod.
• Pažljivo stavljajte bateriju u fotoaparat, kao što je opisano
u uputstvu za rad.
• Ako se punjive baterije ponovo ne napune u navedenom
vremenu, prekinite punjenje i nemojte ih koristiti.
• Nemojte koristiti bateriju, ako je napukla ili ako se polomila.
• Ako baterija tokom upotrebe procuri, izgubi boju, deformiše
se ili pokaže nepravilnost u radu, prestanite da koristite
fotoaparat.
• Ako tečnost iz baterije iscuri na odeću ili kožu, skinite odeću
i odmah isperite oštećeni deo čistom, tekućom hladnom
vodom. Ako tečnost opeče kožu, hitno potražite medicinsku
pomoć.
• Nikada nemojte da izlažete baterije jakim udarcima ili
neprekidnim vibracijama.
PAŽNJA
• Pre postavljanja, uvek pažljivo proverite da li baterija curi,
da li je promenila boju, da li je iskrivljena ili pokazuje bilo
kakve znake oštećenja.
• Baterija može da se zagreje tokom duže upotrebe. Da biste
izbegli manje opekotine, nemojte je vaditi odmah nakon
korišćenja fotoaparata.
• Uvek izvadite bateriju pre dužeg odlaganja fotoaparata.
• Ovaj fotoaparat koristi samo Olympus litijum-jonsku bateriju.
Koristite naznačenu originalnu bateriju.
Ukoliko se koristi neodgovarajući tip baterije, postoji
opasnost od eksplozije.
• Potrošnja energije fotoaparata varira u zavisnosti od funkcija
koje se koriste.
• U niže opisanim uslovima energija se neprekidno troši
i baterija se brzo prazni.
• Stalno korišćenje zuma.
• Stalno pritiskanje dugmeta zatvarača do pola u režimu
snimanja, čime se aktivira automatsko fokusiranje.
• Prikazivanje slike na ekranu duži vremenski period.
• Povezivanje fotoaparata na štampač.
• Korišćenje ispražnjene baterije može da dovede do
isključivanja fotoaparata bez prikazivanja upozorenja da je
nivo energije u bateriji nizak.
• Olympus litijum-jonska baterija je predviđena za korišćenje
isključivo za Olympus digitalni fotoaparat. Nemojte koristiti
bateriju u drugim uređajima.
• Ako se terminali baterije ovlaže ili zamaste, može da dođe
do greške na kontaktima u fotoaparatu. Dobro obrišite
bateriju suvom tkaninom pre upotrebe.
• Uvek napunite bateriju do kraja kada je koristite prvi put ili
ako nije duže korišćena.
• Tokom upotrebe fotoaparata pri niskim temperaturama,
pokušajte da fotoaparat i rezervnu bateriju držite na što
toplijem mestu. Baterija koja se istrošila na niskoj temperaturi
može da se vrati u normalno stanje kada se zagreje na
sobnoj temperaturi.
• Pre polaska na duže putovanje, a naročito pre putovanja
u inostranstvo, nabavite dodatne baterije. Tokom putovanja
može da dođe do poteškoća pri nabavci preporučenog tipa
baterije.
• Prilikom odlaganja baterija na duži vremenski period, za
čuvanje izaberite hladno mesto.
• Reciklirajte baterije da biste pomogli u očuvanju resursa
naše planete. Pri odbacivanju starih baterija pokrijte njihove
kontakte, i uvek se pridržavajte lokalnih zakona i propisa.
USB adapter za naizmeničnu struju.
• Priloženi USB adapter za naizmeničnu struju F-2AC je
predviđen za korišćenje isključivo sa fotoaparatom. Drugi
fotoaparati ne mogu da se pune ovim USB adapterom za
naizmeničnu struju.
• Nemojte priključivati priloženi USB-AC adapter F-2AC na
neku drugu opremu.
• Za USB adapter za naizmeničnu struju priključnog tipa:
Predviđeno je da se piloženi USB adapter za naizmeničnu
struju F-2AC pravilno postavlja u vertikalnom ili položaju
u kojem se postavlja na podu.
Koristite isključivo namensku punjivu
bateriju, punjač baterije i USB adapter
za naizmeničnu struju
• Preporučujemo da sa ovim fotoaparatom koristite samo
originalnu Olympus namensku punjivu bateriju, punjač
baterija i USB adapter za naizmeničnu struju. Korišćenje
neoriginalne punjive baterije, punjača za baterije i/ili USB
adaptera za naizmeničnu struju može da izazove požar ili
povrede usled curenja, pregrevanja, paljenja ili oštećenja
baterije. Olympus ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode
ili štetu do kojih može doći zbog korišćenja baterije, punjača
baterije i/ili USB adaptera za naizmeničnu struju koji ne
spadaju u originalnu Olympus dodatnu opremu.
Ekran
Pravna i druga obaveštenja
• Olympus ni u kom slučaju neće snositi materijalnu ili bilo
koju drugu odgovornost izazvanu neadekvatnim korišćenjem
ovoga proizvoda, i ne garantuje za bilo kakvu štetu ili
očekivanu dobit vezanu za zakonsku upotrebu ovoga
uređaja, ni korisniku, niti trećem licu.
• Olympus ni u kom slučaju neće snositi materijalnu ili bilo
koju drugu odgovornost za oštećenja ili ne ostvarene
materijalne dobiti nastale kao posledica brisanja snimljenih
podataka.
Upozorenje
Neovlašćeno snimanje ili korišćenje materijala zaštićenih
autorskim pravima predstavlja kršenje važećih zakona o
autorskim pravima. Olympus ne snosi bilo kakvu odgovornost
za neovlašćeno fotografisanje, korišćenje ili druge radnje koje
su u suprotnosti sa važećim zakonima o autorskim pravima.
Obaveštenje o autorskom pravu
Sva prava zadržana. Nijedan deo ovih pisanih materijala
ili ovog softvera ne sme da se reprodukuje ili koristi u bilo
kom obliku, niti na bilo koji način, elektronski ili mehanički,
uključujući fotokopiranje i snimanje, ili da se koristi u bilo kojim
vrstama sistema za čuvanje i preuzimanje informacija bez
prethodne pismene saglasnosti kompanije Olympus. Olympus
ne snosi bilo kakvu odgovornost koja proizilazi iz korišćenja
informacija sadržanih u ovim uputstvima ili softveru, niti za
štete proistekle korišćenjem ovde navedenih informacija.
Olympus zadržava pravo na izmene i dorade ovih uputstava
ili softvera bez obaveza i prethodnih najava.
Obaveštenje FCC-a
• Ometanje radio i televizijskog signala
• Izmene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane
proizvođača mogu prouzrokovati zabranu korišćenja
opreme. Testiranjem ove opreme je utvrđeno da je ista
usklađena sa ograničenjima propisanim za digitalne uređaje
klase B, a u skladu sa Članom 15 FCC Pravilnika. Ova
ograničenja su propisana u svrhu pružanja razumne zaštite
od štetnih smetnji na instalacijama.
• Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekventne
talase, i pri nepravilnoj instalaciji i upotrebi može da izazove
štetne radiokomunikacijske smetnje.
• Međutim, ne postoje garancije da na određenoj instalaciji
neće doći do smetnji. Ako ova oprema izazove štetna
ometanja prijema radio i televizijskog signala, što može da
se utvrdi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnik
treba da pokuša da ih spreči primenom jedne ili više
sledećih mera:
• Podesite ili premestite prijemnu antenu.
• Povećajte udaljenost između fotoaparata i prijemnika.
• Uključite opremu u zidnu utičnicu u drugom strujnom kolu
u odnosu na ono u koje je uključen prijemnik.
• Obratite se svom prodavcu ili iskusnom radio/TV
mehaničaru za pomoć. Za povezivanje fotoaparata sa
računarom opremljenim USB portom treba da koristite
samo OLYMPUS USB kabl.
Bilo kakve neovlašćene izmene ili modifikacije na ovoj opremi
mogu da prouzrokuju zabranu korišćenja iste.
9
MERE PREDOSTROŽNOSTI
• Nemojte na silu gurati ekran; u suprotnom slika može
postati mutna i to može dovesti do greške pri reprodukciji ili
oštećenja samog ekrana.
• Svetla traka može da se pojavi na vrhu/dnu ekrana. Ovo
nije kvar.
• Kada se objekat gleda dijagonalno u fotoaparatu, ivice slike
mogu da dobiju cik-cak izgled na ekranu. To ne znači da je
došlo do kvara; ove ivice će biti manje upadljive u režimu
reprodukcije.
• Na mestima izloženim niskoj temperaturi, ekranu je potrebno
više vremena da se uključi ili njegova boja može privremeno
da se izmeni. Kada koristite fotoaparat na veoma hladnim
mestima, dobro bi bilo da ga povremeno stavite na neko
toplo mesto. Ekran koji loše radi usled niske temperature na
normalnoj temperaturi će ponovo raditi ispravno.
• Ekran ovog proizvoda je proizveden sa velikom preciznošću,
međutim, moguće je da ne ekranu postoji zaglavljen ili mrtav
piksel. Ti pikseli nemaju uticaj na sliku koja će biti sačuvana.
Zbog karakteristika ekrana, takođe je moguća neujednačenost
boje ili osvetljenosti u zavisnosti od ugla, ali to je posledica
strukture ekrana. To ne znači da je došlo do kvara.
Opozivanje garancije
• Olympus ni u kom slučaju neće snositi materijalnu ili bilo
koju drugu odgovornost, direktno ili indirektno, za sadržaj ili
delove ovog pisanog materijala ili softvera, i ni u kom slučaju
neće snositi odgovornost za tržišnu prikladnost ili posebnu
namenu bilo kog uređaja, kao i za bilo koju posrednu ili
neposrednu štetu nastalu tokom upotrebe ili nemogućnosti
upotrebe ovih pisanih materijala, softvera ili opreme
(uključujući, ali ne ograničavajući se na poslovni gubitak,
prekid rada ili gubitak poslovnih podataka). Neke države
ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničavanje odgovornosti
za direktne i indirektne štete ili odgovornosti na osnovu
podrazumevane garancije, pa se gore navedena ograničenja
ne moraju odnositi na vas.
• Olympus zadržava sva prava nad ovim uputstvom.
SR 83
Za korisnike u Severnoj i Južnoj Americi
Za korisnike u SAD
Izjava o konformitetu
Broj modela:
XZ-10
Marka:
OLYMPUS
Odgovorna strana:
Adresa:
Broj telefona:
3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610,
Center Valley, PA 18034-0610, SAD
484-896-5000
Testirano na usklađenost sa FCC standardima
ZA UPOTREBU U KUĆI I KANCELARIJAMA
Ovaj uređaj je usklađen sa Članom 15 FCC pravilnika.
Funkcionisanje uređaja zavisi od sledeća dva uslova:
(1) Ovaj uređaj ne izaziva štetna ometanja.
(2) Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koju vrstu primljene
smetnje, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju
neželjeno funkcionisanje.
Za korisnike u KANADI
Ovaj digitalni aparat klase B je u skladu sa kanadskim
standardom ICES-003.
OLYMPUS MEĐUNARODNA OGRANIČENA
GARANCIJA - PROIZVODI ZA OBRADU SLIKE
9
MERE PREDOSTROŽNOSTI
Olympus garantuje da isporučeni Olympus® proizvod(i)
za obradu slike i pripadajuća Olympus® dodatna oprema
(u daljem tekstu »Proizvod« pojedinačno, ili »Proizvodi«
skupno) neće sadržati defekte u materijalima i izradi pod
normalnim uslovima korišćenja i servisiranja u trajanju od
jedne (1) godine od datuma kupovine.
Ako se za bilo koji Proizvod ispostavi da je neispravan
u toku jednogodišnjeg perioda garancije, kupac je dužan
da neispravan Proizvod vrati u bilo koji od Olympusovih
servisnih centara, poštujući proceduru opisanu u nastavku
teksta (videti odeljak »ŠTA RADITI KADA JE POTREBNO
SERVISIRANJE«).
Olympus će, po sopstvenom nahođenju, popraviti, zameniti
ili prilagoditi oštećeni proizvod, pod uslovom da se nakon
ispitivanja od strane kompanije Olympus i pregleda u fabrici
utvrdi (a) da je do takvog oštećenja došlo usled normalne
i pravilne upotrebe i (b) da ova ograničena garancija važi za
proizvod.
U skladu sa ovom garancijom, popravka, zamena ili
podešavanje neispravnih proizvoda biće isključiva obaveza
kompanije Olympus i isključivi pravni lek korisnika.
Korisnik će snositi odgovornost i platiće troškove transporta
proizvoda do servisnog centra kompanije Olympus.
Olympus neće biti u obavezi da vrši preventivno održavanje,
instaliranje, deinstaliranje ili održavanje.
Olympus zadržava pravo da (i) za garanciju i druge popravke
koristi prepravljene, prerađene i/ili korišćene delove koji mogu
da se poprave (a koji su u skladu sa standardima kvaliteta
kompanije Olympus) i (ii) vrši unutrašnje ili spoljašnje izmene
dizajna i/ili funkcija na ili u svojim proizvodima bez obaveze
da takve izmene primeni na ili u svojim proizvodima.
84 SR
ŠTA OVA OGRANIČENA GARANCIJA NE POKRIVA
Ova ograničena garancija ne pokriva, a Olympus ni na koji
način, neposredno, posredno ili na osnovu statuta, ne daje
garanciju za:
(a) proizvode ili opremu koje nije proizvela kompanija
Olympus i/ili koji ne nose oznaku robne marke
»OLYMPUS« (za ispunjavanje uslova garancije za
proizvode i dodatnu opremu drugih proizvođača, koje
može da distribuira kompanija Olympus, odgovorni su
sami proizvođači tih proizvoda i dodatne opreme u skladu
sa uslovima i dužinom trajanja garancija tih proizvođača);
(b) bilo koji proizvod koji su lica koja ne predstavljaju
ovlašćene servisere kompanije Olympus rastavljala,
popravljala, menjala, promenila ili podešavala, osim ukoliko
to nije učinjeno uz pismeno odobrenje kompanije Olympus;
(c) kvarove ili oštećenja na proizvodima koji su nastali usled
habanja i upotrebe, pogrešnog korišćenja, zloupotrebe,
nemara, izloženosti pesku, izloženosti tečnostima, usled
udara, nepravilnog skladištenja, neizvršenja planiranih
radnji za održavanje, curenja baterije, korišćenja dodatne
opreme, potrošnog ili kancelarijskog materijala koje
nije proizvela kompanija OLYMPUS ili usled korišćenja
proizvoda u kombinaciji sa nekompatibilnim uređajima;
(d) softvere;
(e) kancelarijski i potrošni materijal (uključujući, bez
ograničenja, lampe, tonere, papir, film, odštampane slike,
negative, kablove i baterije) i/ili
(f) proizvode koji ne sadrže pravilno postavljen ili utisnut
Olympus serijski broj, osim ukoliko to nisu modeli na
koje Olympus ne postavlja i na koje ne utiskuje serijske
brojeve.
OSIM ZA GORE NAVEDENU OGRANIČENU GARANCIJU,
OLYMPUS NE DAJE I ODRIČE SE SVIH DRUGIH
IZJAVA, GARANCIJA, USLOVA I JEMSTAVA U VEZI SA
PROIZVODIMA, BILO DIREKTNIH ILI INDIREKTNIH,
NEPOSREDNIH ILI POSREDNIH ILI KOJI PROIZILAZE
IZ BILO KOG STATUTA, PROPISA, KOMERCIJALNE
UPOTREBE ILI NEKE DRUGE RADNJE, UKLJUČUJUĆI, BEZ
OGRANIČENJA, BILO KOJU GARANCIJU ILI IZJAVU KOJE
SE ODNOSE NA POGODNOST, IZDRŽLJIVOST, DIZAJN,
FUNKCIONISANJE ILI STANJE PROIZVODA (ILI NEKI
NJIHOV DEO) ILI PRIKLADNOST PRODAJI PROIZVODA
ILI NJIHOVU PRILAGOĐENOST ODREĐENOJ NAMENI ILI
U VEZI SA BILO KOJIM KRŠENJEM PRAVA NA PATENTE,
AUTORSKIH ILI VLASNIČKIH PRAVA KOJA SE KORISTE ILI
SU OVDE UKLJUČENA.
UKOLIKO SE NEKE POSREDNE GARANCIJE PRIMENJUJU
NA OSNOVU ZAKONA, ONE SU U TRAJANJU OGRANIČENE
NA TRAJANJE OVE OGRANIČENE GARANCIJE.
U NEKIM DRŽAVAMA SE NE UVAŽAVA ODRICANJE
OD GARANCIJA, OGRANIČENJE GARANCIJA I/ILI
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI, TE GORE NAVEDENA
ODRICANJA I IZUZIMANJA MOŽDA NEĆE VAŽITI.
KORISNIK TAKOĐE MOŽE DA IMA RAZLIČITA I/ILI
DODATNA PRAVA I PRAVNE LEKOVE KOJI SE RAZLIKUJU
OD DRŽAVE DO DRŽAVE.
KORISNIK POTVRĐUJE I SAGLASAN JE DA OLYMPUS
NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJU ŠTETU KOJA
MOŽE BITI NANETA KORISNIKU USLED ZAKASNELE
ISPORUKE, OŠTEĆENJA PROIZVODA, DIZAJNA
PROIZVODA, SELEKCIJE ILI PROIZVODNJE, GUBITKA
ILI OŠTEĆENJA SLIKA ILI PODATAKA ILI IZ BILO KOG
DRUGOG RAZLOGA, BEZ OBZIRA NA TO DA LI SE NA
ODGOVORNOST POZIVA NA OSNOVU UGOVORA, ILI NA
OSNOVU DELIKTA (UKLJUČUJUĆI NEMAR I ODREĐENU
ODGOVORNOST ZA PROIZVOD) ILI USLED NEKE DRUGE
RADNJE. NI U JEDNOM SLUČAJU OLYMPUS NEĆE BITI
ODGOVORAN ZA BILO KOJU INDIREKTNU, SLUČAJNU,
POSLEDIČNU ILI POSEBNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE
(UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK PROFITA
ILI GUBITAK MOGUĆNOSTI UPOTREBE), BEZ OBZIRA NA
TO DA LI ĆE OLYMPUS BITI ILI TREBA DA BUDE SVESTAN
MOGUĆNOSTI ZA TAKAV POTENCIJALNI GUBITAK
ILI ŠTETU.
Izjave i garancije koje daje bilo koje lice, uključujući, bez
ograničenja, distributere, predstavnike, prodavce ili agente
kompanije Olympus, a koje su nedosledne ili neusaglašene
sa uslovima ove ograničene garancije ili kao dodatak ovim
uslovima, neće biti obavezujuće za Olympus osim ukoliko
nisu date pismenim putem i ukoliko ih nije odobrio službenik
kompanije Olympus koji je izričito za to ovlašćen.
Ova ograničena garancija predstavlja potpunu i isključivu
izjavu o garanciji koju je Olympus saglasan da obezbedi
u vezi sa proizvodima i ona će zameniti sve prethodne
i trenutne usmene i pismene ugovore, sporazume, ponude
i komunikaciju u vezi sa ovde navedenom temom.
Ova ograničena garancija je isključivo namenjena originalnom
korisniku i ne može da se prenosi ili dodeljuje.
ŠTA TREBA UČINITI KADA JE POTREBAN SERVIS
Pre nego što proizvod pošalje kompaniji Olympus na servis,
korisnik mora da prenese sve slike ili druge podatke sačuvane
na proizvodu na drugi medijum za čuvanje slika ili podataka
i/ili da ukloni film iz proizvoda.
NI U JEDNOM SLUČAJU OLYMPUS NEĆE BITI
ODGOVORAN ZA ČUVANJE ILI ODRŽAVANJE BILO
KOJIH SLIKA ILI PODATAKA SAČUVANIH U PROIZVODU
KOJI JE PRIMLJEN NA SERVIS ILI NA FILMU KOJI SE
NALAZI UNUTAR PROIZVODA KOJI JE PRIMLJEN NA
SERVIS, NITI ĆE OLYMPUS BITI ODGOVORAN ZA BILO
KOJU ŠTETU NASTALU U SLUČAJU DA SE BILO KOJA
SLIKA ILI PODACI IZGUBE ILI OŠTETE U TOKU SERVISA
(UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, DIREKTNU,
INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU ILI POSEBNU
ŠTETU, GUBITAK PROFITA ILI GUBITAK MOGUĆNOSTI
UPOTREBE), BEZ OBZIRA NA TO DA LI ĆE OLYMPUS BITI
ILI TREBA DA BUDE SVESTAN MOGUĆNOSTI ZA TAKAV
POTENCIJALNI GUBITAK ILI OŠTEĆENJE.
GDE TREBA POSLATI PROIZVOD NA SERVIS
Pogledajte »MEĐUNARODNA GARANCIJA« da biste
pronašli najbliži servisni centar.
MEĐUNARODNI GARANTNI SERVIS
Međunarodni garantni servis dostupan je na osnovu ove
garancije.
Simbol »CE« označava da je ovaj
proizvod usklađen sa evropskim
zahtevima za bezbednost,
zaštitu zdravlja, životne okoline
i korisnika. Fotoaparati sa
simbolom »CE« namenjeni su
za prodaju u Evropi.
Ovaj simbol [precrtana korpa
za otpatke WEEE dodatak IV]
označava odvojeno prikupljanje
otpada električne i elektronske
opreme u zemljama članicama
Evropske Unije.
Nemojte da bacate elektronsku
opremu u kante za kućno smeće.
Koristite sisteme reciklaže
i prikupljanja proizvoda koji su
dostupni u vašoj zemlji da biste
uklonili ovaj proizvod.
Ovaj simbol [precrtana korpa za
otpatke Direktiva 2006/66/EC
dodatak IV] označava odvojeno
prikupljanje baterija za odlaganje
u otpad u zemljama članicama
Evropske Unije.
Nemojte da bacate baterije u kante
za kućno smeće. Koristite sisteme
reciklaže i prikupljanja proizvoda
koji su dostupni u vašoj zemlji da
biste uklonili baterije za odlaganje
u otpad.
Odredbe garancije
1 Ako se dokaže da je ovaj proizvod neispravan, čak i ako
je pravilno korišćen (u skladu sa pisanim uputstvima za
rukovanje, održavanje i rad koja su uz njega isporučena)
u periodu važenja garancije u određenoj zemlji i kupljen je
od ovlašćenog distributera u oblasti poslovanja kompanije
Olympus Europa Holding GmbH kao što je navedeno na
web stranici http://www.olympus.com, on će biti popravljen
ili besplatno zamenjen po odluci kompanije Olympus.
Za potraživanja prema ovoj garanciji korisnik mora da
odnese proizvod pre isteka važećeg garantnog perioda
u određenoj zemlji prodavcu kod koga je kupio proizvod
ili u bilo koji drugi Olympus servis u oblasti poslovanja
kompanije Olympus Europa Holding GmbH kao što je
navedeno na web stranici http://www.olympus.com. U toku
jednogodišnjeg perioda važenja međunarodne garancije
(World Wide Guarantee) korisnik može da vrati proizvod
u bilo kom Olympus servisu. Imajte u vidu da ovakvi
Olympus servisi ne postoje u svim zemljama.
2 Korisnik treba da pošalje proizvod prodavcu ili Olympus
ovlašćenom servisu na sopstvenu odgovornost i on je
odgovoran za sve troškove koji nastanu tokom transporta
proizvoda
9
MERE PREDOSTROŽNOSTI
Pažljivo spakujte proizvod koristeći zaštitni materijal koji će
sprečiti oštećenje tokom transporta i odnesite ga ovlašćenom
Olympus prodavcu koji vam je prodao proizvod ili ga
osigurajte i pošaljite poštom (uz plaćenu poštarinu) u neki od
Olympus servisnih centara.
Kada proizvode šaljete na servis, vaš paket treba da sadrži
sledeće:
1 Račun na kome su vidljivi datum i mesto kupovine.
2 Kopiju ove ograničene garancije na kojoj se nalazi
serijski broj proizvoda koji odgovara serijskom
broju na samom proizvodu (osim ukoliko to nije
model na koji Olympus ne stavlja i ne utiskuje serijske
brojeve).
3 Detaljni opis problema.
4 Odštampane slike, negativi, digitalne kopije (ili datoteke na
disku) ukoliko je to dostupno i u vezi je sa problemom.
Kada se servis završi, proizvod će vam biti vraćen poštom (sa
plaćenom poštarinom).
Za korisnike u Evropi
Odredbe garancije
1 »OLYMPUS IMAGING CORP., 2951 Ishikawa-machi,
Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, u Japanu dodeljuje
međunarodnu garanciju u trajanju od godinu dana. Ova
međunarodna garancija se mora pokazati pre vršenja
bilo kakve popravke prema uslovima ove garancije
u ovlašćenom Olympus servisu. Ova garancija je važeća
samo ukoliko se u Olympus servisu daju na uvid garantni
list i dokaz o kupovini. Imajte u vidu da ova garancija ne
utiče na klijentova zakonska prava na osnovu garancije
prema zakonodavstvu određene zemlje koji reguliše
prodaju gore navedene potrošne robe, već predstavlja
dodatak tim pravima.«
SR 85
9
MERE PREDOSTROŽNOSTI
2 Ova garancija ne pokriva sledeće slučajeve, tako da
će korisnik morati da plati troškove popravki, čak i za
oštećenja do kojih dođe u toku perioda važenja garancije
koji je prethodno naveden.
a. Sva oštećenja do kojih dođe usled nepravilne upotrebe
(kao što je upotreba koja nije opisana u odeljku za
rukovanje, održavanje ili drugim odeljcima u uputstvu itd)
b. Sva oštećenja do kojih dođe usled popravki,
modifikacija, čišćenja itd. koje obavlja neko drugi, a ne
Olympus ili ovlašćeni Olympus servis.
c. Sva oštećenja ili štete do kojih dođe usled transporta,
pada, udara itd. nakon kupovine proizvoda.
d. Sva oštećenja ili štete do kojih dođe usled požara,
zemljotresa, šteta od poplave, udara groma, drugih
prirodnih katastrofa, zagađenja životne okoline
i nepravilnog izvora napona.
e. Sva oštećenja do kojih dođe usled nepažljivog ili
neodgovarajućeg skladištenja (kao što je držanje
proizvoda u uslovima pod visokim temperaturama
i vlažnostima vazduha, u blizini insekticida, kao što
su naftalin ili opasni lekovi itd), neodgovarajućeg
održavanja itd.
f. Sva oštećenja do kojih dođe usled istrošenosti
baterija itd.
g. Sva oštećenja do kojih dođe usled ulaska peska, blata
itd. u unutrašnjost kućišta proizvoda.
h. Ako se garantni list ne vrati uz proizvod.
i. Ako se u garantnom listu obavi bilo kakva promena
godine, meseca i dana kupovine, imena korisnika,
imena prodavca i serijskog broja.
j. Ako se dokaz o kupovini ne priloži uz ovaj garantni list.
3 Ova garancija važi samo za proizvod; garancija ne važi za
bilo koju drugu dodatnu opremu, kao što je torbica, traka,
poklopac objektiva, punjač i baterije.
4 Isključiva odgovornost kompanije Olympus na osnovu
ove garancije biće ograničena na popravak ili zamenu
proizvoda. Sva odgovornost na osnovu garancije
za slučajne ili posledične gubitke ili štete bilo kakve
vrste do kojih je došlo ili koje je imao korisnik usled
neispravnosti proizvoda, a posebno bilo kakvi gubici
ili štete prouzrokovane zbog korišćenja bilo kakvih
objektiva, filmova, druge opreme ili dodatne opreme sa
ovim proizvodom ili bilo kakvi gubici koji su nastali zbog
kašnjenja popravke ili gubitka podataka je isključena.
Ova izjava ni na koji način ne utiče na odredbe definisane
zakonom.
Napomene u vezi sa održavanjem u garantnom roku
1 Ova garancija važi samo ako je garantni ist u celini
popunio Olympus ili ovlašćeni prodavac odnosno, ako
ostala dokumentacija sadrži dovoljno dokaza. Samim tim,
proverite da li su vaše ime, ime prodavca, serijski broj,
kao i godina, mesec i datum kupovine u celini upisani, kao
i da li je originalna faktura ili račun za prodaju (na kome je
navedeno ime prodavca, datum kupovine i vrsta proizvoda)
pričvršćen za ovaj garantni list. Olympus zadržava
pravo da odbije besplatno servisiranje ukoliko garantni
list nije popunjen ili ukoliko gore navedeni dokument
nije pričvršćen, odnosno, ukoliko su informacije koje su
u njemu sadržane nepotpune ili nečitke.
2 Čuvajte ovaj garantni list na sigurnom mestu jer nećete
moći da dobijete kopiju.
* Pogledajte listu na web stranici http://www.olympus.com da
biste videli mrežu ovlašćenih Olympus servisa u svetu
86 SR
Za kupce u Aziji
Odredbe garancije
1 Ako se pokaže da je ovaj proizvod neispravan iako je
pravilno korišćen (u skladu sa pismenim uputstvima za
rukovanje priloženim uz njega) tokom perioda od godinu
dana od datuma kupovine, proizvod će biti besplatno
popravljen ili zamenjen. Za reklamaciju po garanciji kupac
mora da odnese proizvod i ovaj garantni list pre isteka
jednogodišnjeg garantnog perioda kupcu kod kojeg je
proizvod kupljen ili bilo kom Olympus servisu navedenom
u uputstvima i zatraži potrebnu popravku.
2 Korisnik treba da pošalje proizvod prodavcu ili Olympus
ovlašćenom servisu na sopstvenu odgovornost i on je
odgovoran za sve troškove koji nastanu tokom transporta
proizvoda.
3 Ova garancija ne pokriva sledeće slučajeve, tako
da će korisnik morati da plati troškove popravki, čak
i za oštećenja do kojih dođe tokom gorespomenutog
jednogodišnjeg garantnog perioda.
a. Sva oštećenja do kojih dođe usled nepravilne upotrebe
(kao što je upotreba koja nije opisana u odeljku za
rukovanje, održavanje ili drugim odeljcima u uputstvu itd)
b. Sva oštećenja do kojih dođe usled popravki,
modifikacija, čišćenja itd. koje obavlja neko drugi, a ne
Olympus ili ovlašćeni Olympus servis.
c. Sva oštećenja ili štete do kojih dođe usled transporta,
pada, udara itd. nakon kupovine proizvoda.
d. Sva oštećenja ili štete do kojih dođe usled požara,
zemljotresa, šteta od poplave, udara groma, drugih
prirodnih katastrofa, zagađenja životne okoline
i nepravilnog izvora napona.
e. Sva oštećenja do kojih dođe usled nepažljivog ili
neodgovarajućeg skladištenja (kao što je držanje
proizvoda u uslovima pod visokim temperaturama
i vlažnostima vazduha, u blizini insekticida, kao što
su naftalin ili opasni lekovi itd), neodgovarajućeg
održavanja itd.
f. Sva oštećenja do kojih dođe usled istrošenosti
baterija itd.
g. Sva oštećenja do kojih dođe usled ulaska peska, blata
itd. u unutrašnjost kućišta proizvoda.
h. Ako se ovaj garantni list ne vrati uz proizvod.
i. Ako se u garantnom listu obavi bilo kakva promena
godine, meseca i dana kupovine, imena korisnika, imena
prodavca i serijskog broja.
j. Ako se dokaz o kupovini ne priloži uz ovaj garantni list.
4 Ovaj garantni list važi samo za proizvod; garancija ne važi
za bilo koju drugu dodatnu opremu, kao što je torbica,
traka, poklopac objektiva i baterije.
5 Jedina odgovornost kompanije Olympus po ovoj garanciji
biće ograničena na popravku ili zamenu proizvoda a svaka
odgovornost za indirektni ili posledični gubitak ili štetu
bilo koje vrste koje kupac pretrpi zbog neispravnosti
proizvoda, a posebno za gubitak ili štetu prouzrokovane
na filmu ili objektivima ili drugoj opremi ili dodatnoj opremi
koja je korišćena sa proizvodom ili proistekla iz zakasnele
popravke se isključuje.
Napomene:
1 Ova garancija se izdaje kao dopuna zakonskih prava kupca
i nema uticaj na njih.
2 Ako imate pitanja u vezi sa garancijom, pozovite bilo koji
Olympus ovlašćeni servis naveden u uputstvu.
Napomene u vezi sa održavanjem u garantnom roku
1 Ova garancija će važiti samo ako su Olympus ili prodavac
pravilno popunili garantni list. Povedite računa da budu
uneti ime prodavca, serijski broj i godina, mesec i dan
kupovine.
2 Čuvajte garantni list na sigurnom mestu jer ne-ćete moći da
dobijete kopiju.
3 Svi zahtevi kupca za popravku u zemlji u kojoj je proizvod
kupljen podlegaće odredbama i uslovima garancije
koju izdaje distributer Olympus proizvoda u toj zemlji.
Ako lokalni distributer Olympus proizvoda ne izda takvu
posebnu garanciju ili ako kupac nije u zemlji u kojoj je
proizvod kupljen, primenjuju se odredbe ove međunarodne
garancije.
4 Kada je primenjiva, ova garancija važi u celom svetu.
Ovlašćeni Olympus servisi navedeni u ovoj garanciji će je
drage volje prihvatiti.
* Mrežu ovlašćenih međunarodnih Olympus servisa ćete
naći u dopunjenoj listi servisa.
Opozivanje garancije
Olympus ni u kom slučaju neće snositi materijalnu ili bilo koju
drugu odgovornost, direktno ili indirektno, za sadržaj ili delove
ovog pisanog materijala ili softvera i ni u kom slučaju neće
snositi odgovornost za tržišnu prikladnost ili posebnu namenu,
kao ni za bilo koju posledičnu, usputnu ili posrednu štetu
nastalu usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe ovih pisanih
materijala ili softvera (uključujući, ali ne ograničavajući se na
poslovni gubitak, prekid rada ili gubitak poslovnih podataka).
Neke države ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničavanje
odgovornosti za posledične i usputne štete pa se gore
navedena ograničenja ne moraju odnositi na vas.
Zaštitni znakovi
• Microsoft i Windows su registrovani zaštitni znakovi
kompanije Microsoft Corporation.
• Macintosh je zaštitni znak kompanije Apple Inc.
• Logotip SDXC je zaštitni znak kompanije SD-3C, LLC.
• Eye-Fi je registrovani zaštitni znak kompanije Eye-Fi, Inc.
• FlashAir je zaštitni znak korporacije Toshiba.
• Powered by ARCSOFT.
• Sva ostala imena kompanija i proizvoda su registrovani
zaštitni znakovi i/ili zaštitni znakovi odgovarajućih vlasnika
prava.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC
PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL
AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC
STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE
AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED
FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
• Standardi za sisteme datoteka fotoaparata koji se navode
u ovom uputstvu su »Design Rule for Camera File System/
DCF« (Pravila dizajna za sistem datoteka/DCF fotoaparata)
standardi koje je utvrdilo udruženje Japan Electronics and
Information Technology Industries Association (JEITA).
9
MERE PREDOSTROŽNOSTI
Softver u ovom fotoaparatu može da sadrži softver
nekog drugog proizvođača. Sav softver drugih
proizvođača podleže odredbama i uslovima koje
određuju vlasnici ili izdavači licence za taj softver
po kojima vam je softver stavljen na raspolaganje.
Ti uslovi i napomene o softveru drugih proizvođača,
ako ih ima, mogu da se nađu u PDF datoteci za
napomenama o softveru na pratećem CD-ROM-u
ili na
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
SR 87
http://www.olympus.com/
OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
Sedište:
Isporuka robe:
Pošta:
Consumer Product Division
Wendenstrasse 14–18, 20097 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40–23 77 3-0/Faks: +49 40–23 07 61
Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Germany
Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany
Tehnička podrška za korisnike u Evropi:
Posetite našu web lokaciju http://www.olympus-europa.com
ili pozovite BESPLATAN BROJ*: 00800–67 10 83 00
za Austriju, Belgiju, Dansku, Finsku, Francusku, Nemačku, Luksemburg, Holandiju,
Norvešku, Portugaliju, Španiju, Švedsku, Švajcarsku, Veliku Britaniju.
* Obratite pažnju da određene usluge/operateri (mobilne) telefonije ne
dozvoljavaju pristup ili zahtevaju pozivni broj ispred +800 brojeva telefona.
Za sve evropske zemlje koje nisu navedene na listi i u slučaju da ne
možete da dobijete vezu na gorenavedenom broju, koristite sledeće
BROJEVE KOJI SE NAPLAĆUJU: +49 180 5–67 10 83 ili +49 40–237 73 48 99
Naša tehnička podrška za korisnike je dostupna od 9 ujutro do 6 posle podne
od ponedeljka do petka.
Ovlašćeni distributeri
Srbija:
OLYMPUS D.O.O.
Đorđa Stanojevića 12 (Office Park)
11070 Beograd
Tel.: (011) 2222 914
Fax.: (011) 2222 910
www.olympus.rs
VM925601
Download

Uputstvo za upotrebu