•
•
•
,
kor-iscenj
i
odr-z v nje
Ova. /.:f!:p..f!...c-Q___ je svojina "Crvene Za stave - ServiSl:e
sluibe i bez ojenog odobrenja oe sme se uni st iti niti davati
lIetim Iicima na kori~cenje.
Svaki prekrsaj povla~i zakonske posledice.
STAVA
ka .. akte .. istike
uputstva
v
•
od .. zavanJe
-
•
CRVENA
ZASTAVA
•
-
SERVISNA
•
SLU Z "BA·KRAGUJEVAC
SE RV ISNA
ZASTAVA
1
IZDANJE
•
•
S TAHPAN O
U
:l OII . :; :!!1
Uz svako voziJo
•
SLUZBA
PRIMERAKA
•
IX· 19S7
•
10 . 000
prilafe s e ova knjiga
Opisi i slike IZ OtJe publikacije podrazumevaju se kao lIeobavezlIe. Za.stava, stoga
zadri'ava pravo da Ii sfJakom momemu eve1flualno iZfJrfi modifikacije delOtJa iIi prlbora
i opreme i to Ii cilju bilo poboljIanja komtrukciskih karakteristika bilo komercl)"a/nih
faktora. Pri tome glavne karakteristike OfJoga (ipa se ne melljaju.
l:Jrii.:.a!:.lljellLo
olznL
oo::i~o
2a&taoa
600
600 je vozilo sa -4 sediSta, ekonomicno.
Ovom postavkom rukovodilo se pri stvaranju novog malog modela:
automobila za 4 osobe.
Ovo vozilo sa -4 udobna sedista pretstavlja novlnu u razvoju lugoslovenske automobilske industrije. To je moderno vozilo klase sa
visim perfo rmansama.
Vozilo 600 privuti ce mnoge ko r isnike i to za odlazak na posao, za
turizam i porodicu .
Ova publikac.ija tehnicki opisuje i iJustruje vozilo 600, ciju ce savremenost,
kvalitet i sposobnost moti da ocene svi
pridriavanjem navedenih propisa
koji
uputstva
ga
koriste.
Savesni m
obezbedice se stalan
siguran rad voziJa i to sa najboljim performansama .
..
I
I
l
PODACI
ZA
IDENTIFIKACIJU
SI. 1.
1
Broj motora
(Tip 100.000)
2
Broj vozi la
(T ip 100)
Utiwllt I/a demo} bolnoj
stram' II m%rl/o} komori
ispod tab/ice.
Uli5llllt IIa zadlljoj stralli
kllCiee m%ra (iz,wd poklopca razvodjel/ja) .
,
KLJUCEVI
3
Tab lica sa podacima i
broj za porudfbi nu
rezervnih delova.
Nalazi se lIa bollloj demoj
stram' moreme komore.
I
ZA
KOLA
Sa svakim kolima isporucuju se po 2 sloga kljuc.eva; za glavni prekidac za paljenje
motora i za bravu na vratima. Ti kljucevi imaju utisnut broj i naziv isporucioca.
Ti podatci su vrlo korisni u slucaju da se kljucevi izgube, jer se na osnovu is tih
moze dobiti kod « ZASTAVE » kljuc poluobradjen, koji se zavrSi prema drugom
koji sluli kao uzorak .
4
Sve
potrebne
operaclJe
za od riavanje
vozila
u
bespreko r nom stanju. a koje su ovde navede ne, ne
mog u se uvek tako lako izvrsiti sa sret stvima sa
kojima
obicno
raspolafe
korisnik.
Stoga
topla
prepo r ucuje mo. kako za ta kve operacije, tako i za
male i generalne opravke. da se vozilo doten u jednu
od servisnih stanica ZASTAVE.
kako bi
korisnik
dobio najbolju te h nicku po moe. U tim stanicama vrSi
se racionalna. strucna i ekonomicna opravka od strane specijalizovanog osob lja koje
raspolaze instalacijama i napogodnijim alatom za ovu vrstu posla.
Servisna sluzba
ie.
sem toga. uvek na raspolofenju kor isniku da mu u svakom
momentu da savete i uputstva za najbolje doterivanje vozila.
REZERVNI DELOVI. svih organa
Treba imati na umu da je za besprekoran rad vozila i
potrebno zamenjivati delove
iskljucivo sa originalni m uzorci ma
ZASTAVA.
Za porudzbinu rezervnih delova t reba navesti (SI. 1):
-
T ip vozila .
-
Broj motora iii broj za porudzbinu rez. delova, vee prell)a tome da Ii se radi
o delovima motora iii vozila.
Kolilinu d e lo va koji se t raze.
-
GARANTNA KNJliICA. kn jii ica»
Uz svako vozilo isporucuje
se i {( G a rantna
u kojoj su navedeni paslovi koji se moraju izvrsiti prilikom svakog
redovnog pregleda i to posle prcdjenih prvih SOD -;- 800; 1500 -;- 2000 i 3000 -;•
•
4000 km. Vrednost radne snage, potrebne za vrsenje tog posla. ukljucena
je u kupone garantne knjiiice i potpuno je besplatna, jedino ho pad a na teret
korisnika je ulje koje se zamenjuje.
Toplo se preporucuje korisnicima da se strogo pridrfavaju oznace nih kilometara
•
za vrsenje servisnih pregleda i to u cilju da bi se postigle najbolje performanse i
da bi se sac.uvalo vozilo u besprekornom stanju.
5
-
I "-...,\
•
-
51. 1 i 4. - Grupa motor, menjal: i diferendJal .
------------------------------------------.
rakter/s t / k e
K
MOTOR
Tip
•
•
•
•
.
Bra; cilind ra
Precni k
,
, hod
Zapremina
klipo"a
•
•
•
•
•
Odnos kompresije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
Maksimalna snaga (')
•
Odgovarajucl braj obrtaja
•
•
•
100.000
•
4
mm 60 x 56
•
em'
.zl~J.J,"
7.5
•
•
633
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
K5
D
•
min
4600
•
RAZVODJENJE
je sa ventilima u glavi. Podaci razvodjenja:
-
Usisavanje
Izduvavanj e
_
I
I
Zavrsetak: posle d. m. t.
•
Pocetak: pre d. m. t.
•
ventila
klackalica
fazu .
. .
. .
1:3
•
•
•
~U"
•
)V 2,"1
..... I
Zavrsetak: posle g. m. t.
Zazor izmedju
Zazor
J.6'~ O
Poc.etak: pre g. m. t.
.
rad iz medju ventila
usisni i izduvni . . .
. .
I
radi
. .
.
kontrole stavljanja u
· .
.
. .
. . .
.
klackalice pri hladnom materu:
· . . . . · . . . . . · . . .
mm
mm
NAPAJANJE
se vrs; pomocu mehanicke pumpe sa membranom.
Karburator je Webe r 221M sa dejstvom usisavanja i sa startnim uredjajem .
Precistac vazduha je bedumni i sa dovodom toplog vazduha .
(I) B ez izduvllog IOllea. vem ilatora i pumpe za tJodu.
7
C
'
-
,
•
•
51. S. • Uzduini presek motora. .
•
-•
,
,
'.
-
,
51 . 6 . . Poprelni presek motora .
I
Podaci :z:a
pod e~ avanje
Precnik difuzora
•
.
karburatora:
mm
•
Precnik glavnog siska
•
•
•
Precnik siska praznog heda .
•
•
•
Precnik surtnog siska
•
•
•
•
. .
•
•
"
"
"
•
•
.!ft.OO 19,00
.9M' rA) g..e cW
)..20/, 00
PODMAZIVANJE
je pod pritiskom, sa pumpom pomocu zupcanika.
Venti l za ogranicavanje pritiska nalazi se u potisnom vadu, a precistac ulja sa
ulos kom narazi se otoeno (paraleln o) sa uljovodo m za podmazivanje.
Normalan pritisak za podmazivanje: 25 --:- 30 m vadenag stuba (2,5 --:- 3 kg /cm 2).
HLADJENJE
je pomocu cirkulirajuce 'lode, k oju gani ce ntrifugalna pumpa.
H ladnjak je sa vertikalnim cevcicama, sa hladje nj em pomocu ventilatora gonjenog
klinastim re menom.
Termostaticko podebvanje temperature vode vrsi se promenom kolicine vazduha
koja prolazi kroz hladnjak .
PALJENJE
je baterisko sa razvodnikom sa automatiskim predpaljenjem
depresionim Isprav-
I
Ijacem predpaljenja.
Glavni prekidac stavlja se u pogo n kljucicem, utiskivanje m i okretan j em istog.
Redpaljcnja . . . .
1-3-4-2
Pocetno predpaljenje
•
Automatsko predpaljenje razvodnika.
- .
Depresiono pre dpaljenje
•
•
•
•
•
•
•
•
11 "
Zazor izmedju platinskih dugmadi
•
•
•
•
•
•
•
•
mm 0,42 -:- 0,48
Svecice M 14·12/225, precnik
•
•
•
•
•
•
•
. . . .
, korak
Rastojanje izmedju elektroda sveCice
•
•
•
•
..
•
•
•
•
•
•
•
POKRETANJE
Stavljanje motora u pogon je pomocu elektropokretaca.
10
•
•
•
10"
•
30'
14 X 1,25
0,5 .;. 0 ,6
PRENOS
SPOJKA
je suvog tipa sa plocom i elastic nom glavcinom (51. 7).
Hod pedale spojke na prazno je aka . . . . . . . .
MENJA~
. . . . . .
.
mm
20
I DIFERENCIJAl
Menjal je sa 4 stepena prenosa i hodom unazad, sa 2, 3
zahvatu sa uredjajem za sinhronizaciju (51. 7),
4 stepenom u stalnom
Odnosi zupcanika:
U
stepenu prenosa
U II
U III
U IV
»
»
»
»
»
»
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
3,385
2,055
,
,
,
1.333
,
,
0,896
U hodu unazad
4,275
Diferencijalna grupa je u istoj kutiji sa konusnim spregom zupcanika.
Odnos redukcije
8 43
Prenos kreunja na zadnje tockove vrsi se pomocu dye poluosovine spojene sa
diferencijalnom grupom.
•
KOCNICE ,
•
VESANJE
I MEHANIZAM ZA UPRAVLJANJE
KotNICE
koje se upotrebljavaju u normalnoj sluzbi su hidraulicne, ekspanzivnog tipa na sva
4 tocka: sa pumpom na klip i kocionim cilindrima na svakom tocku (Patent F. B.).
Pomocna kocnica je ekspanziona, a nalazi se na prednjem kraju sekundarne osovine
menjaca na koju se dejstvuje rucno (51. 43).
Zazor izmedju papuce kocnice i doboSa kocnice u od nosu na ekscentricne
osovin ice zgloba iznosi , , , , , , , , , ,
,
,
,
,
,
,
,
•
•
mm 0, 10
•
Zazor izmedju papuce
kocn ice
,
,
,
,
ekscentre iznosi
mm 0,25
, doboSa
,
,
,
,
kocnice
,
,
,
,
"
odnosu
,
,
,
,
"'
,
gornje
,
,
,
,
PREDNJE VE~ANJE
je sa Ilezavisnim tockovima, sa gibnjem postavljenim poprecno i sa gornjim oscilirajuCim ramenima (51. 9). Pri nesimetricnim opterecenjima tockova, gibanj funkcionise takodje kao stabilizaciona sipka.
Postoje i hidraulicni teleskopski amortizeri sa dvojnim dejstvom.
11
,
-.-.-••
•
-
.-
.-c
•E
.-c
,
~
~
"
"
•
•
•
'
•
•
.
,
-
1
•
••
.'
•c
>
~
o
••c
o
~
~
•
•
<
•-c"
•
~
,
•
•
•
•
=
•
,
'.
•
51. 9 . - Prednje vdanje vozila, izgled odozdo.
Plola rukavca. - 2. Gornje oscilirajllce rame ve!a1lja. - 3. Hidralllicni zeleskopski amortizer sa dvoj"im dejstfJom. - 4 . Rllkavac. - S. Poprelni gibanj. - 6. Elastibu' nosae gib"ja. 7. Gumeni ublativae potresa.
1.
,
•
I
I
51 . 10 •• Zadnje vebnje vozila, Izgled odozdo.
1. Oumeui IIblativae potresa. - 2. Termostatilm' leptir, za promenu prolazne koJiC/lie vazdllha
kroz hladlljak. - 3. H elikoidalna oprllga ve!anja. - 4. Hidraulibli zeleskopski amortizer sa
dvojnim dejstfJom . • 5. Oscilirajuce rame ve!anja - kompletno.
ZADN JE VE SANJE
je sa nezavisnim tockovima, sa helikoidalnim oprugama i oscilirajuCim ramenima
(51. 10). Amortizeri su hidraulic ni teleskopski sa dvoj nim dejsevom.
MEHANIZAM
ZA UPRAVLJANJE
Normalan polozaj upravljaca je sieve strane.
Pogon je pomocu zavrtn ja i helikoidal nog sektora; odnos je
,
226
5pone za komandu svakog tocka su nezavisne .
Poluprecnik okretanja vozita
.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
4.35
m
Uvlacenje prednjih tockova mere no izmedju bandaia (na vozilu sa punim
opterecenjem) i2nosi
·
. . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . .
mm 3
5
Nagib prednjih t ockova prema vertikali na bandazu (na vozilu sa punim
opte recenjem) iznosi
•
TO~KOVI
· . .
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . .
mm 5 : 6
I GUME
,
bandaiom .
Tockovi su sa dis kom
Gume su niskog pritiska · • •
•
•
•
•
•
•
•
•
Pritisak u prednjim gumama je
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
Pri tisak u zadnjim gu mama je
•
•
•
3 I 2 X 12"
5.20 - 12
1.00
Kg /cm 2
1.60
»
•
•
,
ELEKTRICNA
Napon
. . . . . . . . . . . .
.
.
INSTALACIJA
v
12
. . . . . . . . . w
180
. . . . . . .
.
. . . . . . .
DINAMA
,
je FIAT snage
...
· .
Grupa za regulaci ju sadrii: regulator napona, reg ulator jacin e i automatski prekidac.
Pocet ak punjenja baterije (pri ugase nom svetlu) vrsi se na oko 1000 obrtaja motora
na minut iii pri brzin i od 22 km na cas u IV stepenu prenosa.
•
•
AKUMULATOR
•
, .
I
je kapac itet a
-
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28
15
•
ELEKTRI~NI
je FIAT snage
POKRETA~
.
.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . . .
. . .
Kw
0.5
LAMPICE
Jacine pojedinih sijalica videti u semi elektric.ne instalacije SI. 48; za propise
trebi vidi stranu 19 i dalje.
0
upo·
OSIGURA ~ I
tetiri osigurac.a od po 8 ampera stite e lektricnu instalaciju, slozeni u kutijici koja
je pricvrscena na vertikalnoj pregradi is pod table za instrumente, sieve strane
stuba upravljaca (SI. 50).
KAROSERIJA
•
Karoserija je samonoseca t ipa« Be rli na» (zatvo rena).
Ovoja vrata se otvaraju spreda i imaju pokretno staklo u vertikalnom pravcu
pomocu r ucica. Vrata na suprotnoj stran i upravljaea osigurana su mehanizmom da
se ne mogu otvoriti, dok su vrata kod upravljaca snabdevena sigurnosnom bravom
i kljucem.
Druga dva bocna stakla su nepomicna.
.... ,
...
,• •
.. '..
'"
••
. "
........ ,:
,
8
•
-
••
•
.
0.
,,
,
•
,,
S I. 11. • Gla vne d imenzije vozila.
( * ) Maksimallla vlsma podrazumeva se pn" opterecellom vozilu.
16
..
e
I
~'
..
3215
-
~:
..
"60
13SO
..
I
..
U prednjem zatvo renom delu vozi la nalazi se rezervni tocak, akumu lator, rezervoar
za gorivo i sud za tecnost za hi dro- kocnice, zat im prostor za prtl jag.
Pozadi se nalazi smestena gr upa za pogon vozila koja je vr lo pristupacna dizanjem
poklopca, koji je osig u ran bravo m ; kljuce m.
Prednja sedi~ta su podeslliva i mogu se oboriti.
Zadnje sediste je nepomicno, sa nasion om koji se mole obo riti i time povecati
prosto r za prtl jag. Taj prostor je izme d ju nas lo na zadn ji h se di'st a j pregradnog lima
mot ornog prostora .
Na bocni m vrat ima postavlje ne su torbice.
Ogledalo za gledanje unazad, sa sijalicom za osvetljavanje unutrasnjosti vozila, postavIjeno je kod vozaca a i 2 suncobrana koji se mogu podeSavati.
S preda i pozad i postav lj eni su branic;'
PERFORMANSE
51. 12. - Maksim a lno do z·
volj ene brzine u raz:nim
st epenima pre nosa (obe le.
leni cr venim krulic im a na
bro jl aniku) .
I
\ \\\l" l\\'-
, $\t~n tlU",
•
IV sll~ln ~r! nDS1
51 . 13. - 5avl adjiva nje uspona u raznim st e penima pre·
nosa .
17
•
.POTRO ~ NJA
Prema normama CUNA (mereno na autoputu pri 2 (3 ma k·
simalne brzine) iznosi .
Akcioni radijus na putu je
lit 100 Km
5,7
420
Km
TEZINE
Tezina vozila opremljenog 2a put (sa pogonskim sredstvima, rezervni m
tockom, alatom I pribororn).
. . . . . . . . . Kg. 590
4 osobe + 30 Kg. za prtljag
Karisna nosivost
· . . . .
1
SREDSTVA
POGONSKA
•
KOLICINA
SREDSTVO
DELOVI KO)I Sf PUNE
K,
,'"
Rezervoar
gorivo
"
·
•
•
•
•
-
27
Benzin:
NO
minimum
83
( Research)
Hladnjak i motor • •
•
precistac
Korito, cevi
,
-
Voda (I)
•
· ·
4,300
•
•
·
2,750
Ulje FIAT (')
1,400
Ulje FIAT W 90 (5AE 90 EP)
Menjal: i diferencijal
•
•
· ·
3.000
1 ,550
KucJ$te upravljaea
•
· · ·
0,120
0,110
· · · · · ·
0,280
0,275
Ulje FIAT CP 90 (SAE 90)
Spec. u Ije FIAT " playa
hidro-kocnice
·
amortizeri
0,120
0,110
Ulje FIAT SAl.
·
0,120
0.110
Ulje FIAT SAl.
Hidro·kocnice
Prednji
(svaki)
•
•
"
amortized
hidro
•
•
•
· · · ·
Zadnji
hidro
(svaki) • · · · ·
•
•
•
•
I
(I) K ada se spoljlla telllperalllra priblitava 00 C, pOlrebllo je koristiti specijailla sredslVa
protiv zamrzavallja ( Vidi "Saveri korisllicillla vozila Zastava "),
U) Koristiti sledcie tipO'lJe ulja·•
Ulj., FlATu mOto r
·
Minimalna iznad 0" C
VN (S AE )0)
I. W
"
Mini malna izmedju 0" C - 15 C
VI (SAE 20)
1. W
•
Minimalna ispod - 15" C
10 W (SAE 10 W )
Q
"
Ulje fiAT M ulti&rado (-)
TEMPERATURA
Sred nja iznad 30" C
I
VE (SA E 50)
3.
3.
20 W - 40
".
("") PA2NJA. _ Ne dolivat; drugu marku i tip ulja. Sa 1II010rima kojj lIisll Ilovj mogll se koristiti takva lilja, ali lek po prethodllom paZljivom prallju, kao i =a detergelllllo IIlje ( Vidi
«Stlf)ezi koriSllicima vozila Zastava ").
18
,
Kontrolni
aparati
POKAZIVAt NEDOVOLJNOG
PRITISKA ULJA
-
I
komande
MOTORA (Sa, sl. 14).
Radi. paleci se (sijalica ad 2,5 W - avena svetlo), sarno kada je uk ljuceno paljenje
matora , a gas; se, kada je motor u radu, pritisak dovoljan da obezbedi podmazivanje
matera. Kada je motor mnogo vreo, i sa niskim reiimom rada na 1000 obrtaja / min.,
pokazlvac se moze upaliti takodje iako sve funkcioniSe pravilno.
..
POKAZIVAt NEDOVoLJNOG
PUNJENJA AKUMULATORA (5 b, sl. 14).
Radi, paled se (sijalica ad 2,5 W - svetlo crveno) . sarno kada je ukljuceno paljenje
motora i gas; se kada se dinama okrece sa dovolj nom brzinom da bi se imao potreban
napan za punjenje baterije (pribliino 1000 obr. /min. matera, 22 km /cas sa 4 stepenom
prenosa).
POKAZIVAC
OPASNE TEMPERATURE
VODE
ZA
HLADJENJE
(5d, sl. 14),
Radi, paleci se (sijalica od 2.5 W - crveno svetlo), samo kada je uk lj uceno paljenje
motora, a izlazna temperatura vode za hladjenje veca od 1100 C. U tom s lu ~aju
odmah zaustaviti motor, ostaviti da se ohladi i proveriti:
a) Pritezanje remena za pokretanje diname, pumpe za vodu
str. 47);
I
ventilatora (vidi
b) Otvaranje leptira za regulisanje izlaza vazduha iz hladnjaka (vidi sl. 28). Pri
vrelom motoru treba leptir da bude potpuno otvo ren ; ukoliko ovo nije,
skinuti povratnu oprugu leptira i kontrolisati termostat;
c) Eventualno izlaienje pare iz sistema za hladnjenje (narukvica, cep itd.).
BRZINOMER (5 c, sl. 14).
Crvenim kruiicima su oznacene maksimalne granice brzine koje odgovaraju
razlicitim stepenima prenosa (posle perioda uhodavanja motora),
Apsolutno izbegavati da se preteraju te brzine. jer bi se motor mogao
oltetiti pri vecem broju obrtaja.
Pr ilikom uhodavanja motora pridriavati se normi d'ltih na strani 28 (sl. 22)
i u nalepnici na vet robranu.
19
•
51. 14 A .• Kontrolni instrumenti i komande (levi upravljal).
1.
Prekidal za I/llUrra§lIje owelljavallje 1/a
ogledalll za gledanje unazad.
10. P rekidal za osvelljavanje bloka instrll'
mellOta.
2.
Taster sircl/e.
11.
3. Polugica za spoljl/je wet/o.
4.
Polugica zo pokazival/je smera.
RuCica za otvaronje predlljeg plaIta .
12 . Poluga menjala.
13.
Poiliga ruble kalllice.
14.
RIiCica za starmi IIredjaj karburatora.
I S.
RuCica za elekm'l"i pokretal.
5.
Blok illstrllmellara.
6.
Glavni prekidal.
7.
Sverlomi sigllol za pokazivallje smera.
17.
S.
Rub,i gas.
18. Pedala za gas.
•
9. Prekidal brisala stakla.
16 . Pedala spojke .
Pedala hidro kolnice.
19. Oroon' za zagrevan}e vozila .
-.
,.
•
51. 14 B. - Kontrolni instrumenti i komande (desni upravljaf).
Pojedini delo "i na kontrolno m
bloku.
a.
b.
Svet/osII; sigrw[ nedO'VQ/jllog
pritiska IIlja II 1II010rll.
- Svet/os",
sigl/oi IIedOfJO/jllog
napona.
c.
Brzinomer.
d.
Svetloslli signal opaSlle temperature vode za hladellje
motora.
e.
P okazivQllje "i'llQQ be7l:;;1I0.
f.
Stlet/asm' sigl/al zo rezertm
gonva.
l
,
POKAZIVA~
I
NIVOA GORIVA (5 e sl. 14).
Dejstvuje sarno aka je ukljucen glavni prekidac.
Signal za rezervu goriva (3 ,5 --;-- 5 litara) se pali - crveno svetlo. sijalica a d 2,5 W
koja je ugradjena u sam pokazivac nivaa goriva (5 f, sl. H) .
-
PRIMEDBA . - Pomeranje kaza/jke vrsi 5e sporo,jer je pogodllo koleno, zbog toga do se i prj
vibracljama ti. za 1Jreme kretollja moze imali raca" podolak.
GlAVNI
,
PREKrDA~ (6, sl. 14).
Prekidac ima kljuc (pored rezervnog) koji se utisne i obrce udesno za paljenje
motora. Kada je kljuc u poloiaju koji je spomenut tad a su pod strujom strujno
kolo %a pokazivac. nivaa goriva i odgovarajuci svetlosni signal za rezervu goriva,
svetlosnog signala za nedovoljan napon diname za punjenje akumulatora. svetlosnog
signala za opasnu temperaturu vode za hladjenje, pokazivaci sme ra i odgovarajuei
svetlosn i signali zadnjeg stop svetla i strujno kolo za osvetljavan je bloka instrumenata.
Kljuc se ne moie izvuCi iz poloiaja za paljenje motora, vee samo kada je orljentisan
u vertikalnom poloia ju.
SVETlOSNI SIGNAL ZA POKAZIVACE SMERA (7, sl. 14).
Onl zasvetljavaju (isprekidano sa crvenim svetlom) jednovremeno sa samim
imigalicama, a zajedno se gase kada se tocak upravljaca vraea u svoj normalni poloiaj.
Jacina samog svetla se moie podeSavati okretanjem spoljn jeg dela samog signala.
PREKIDAC ZA OSVETlJAVANJE BlOKA INSTRUMENATA (10, sf. 14).
Osvet ljavanje se moze postiCi samo ako je kljuc utisnut u glavni prekidac u poloiaj
za paljenje motora .
PREKIDAC BRISACA STAKlA (9, sl. 14).
Fu nkcionife same onda kada je ukljuceno paljenje motora. Da bi se zaustavio brisac,
moze da se dejstvuje u bilo kojem poloiaju metlice, jer blagodareci jed nom dispozitivu metlica se automatski zaustavlja u horizontalnom poloiaju.
.
RUCNI
GAS (8, sl. H ).
Povlacenjem dug meta omogueuje se da se leptir zadrii u bilo kojem poloiaiu
i to nezavisno od dejstva na pedali gasa.
22
•
I
"
-POLUGA ZA POKAZIVANJE SMERA (3,51. 14).
Pod tockom upravljaca, sieve strane stuba upravljaca, postavljena je polugica za
paljenje 5vetla pokazivaca smera. Signalizacija je maguta sarno aka je ukljucen o
paljenje motora i aka je polugica pomerena na onu stranu gde kola zavijaju (51. 15).
Povracaj polugice je potpuno automatski tj. ispravljanjem upravljaca polug ica se
vraca u neutralan polofaj .
•
POLUGICA ZA SPOlJNJE SVETlO (4, 51. 14).
Polugica. postavljena ispod volana upravljaca, sieve strane stuba upravliaca, slull
za spolino osvetljavanje, koje se maze menjati na prednjem svetlu . Signalizacija je
maguca i onda aka nije ukljuceno paljenje matora.
51. 15. - Polofaj polugice za
spoljnje svetla i pokazivanje
smera.
l. Polugica
za
pokaziv Qllje
smera.
D.
.a po/ala}
Jkretanj a IIdemo.
S.
polol aju
Po/ltgico
skretallja uletJo .
•
Poll/giea
"
2. Po/ugico za spo/jnc roetla.
O.
Sve ugasel/o.
I.
Poziciollo svetlo llpa/Jena.
II .
O borello wello IIpa/jello.
III.
Velika suetla IIpaljena.
Pomeranjem polugice nap red postiiu se sledeci polofaji (sl. 15) :
Polofaj I:
svetlo reg. tablice, poziciono prednje i zadnje svetlo.
Polofaj II :
svetlo reg. tab li ce, zadn;e poziciono svetlo i reflektori sa oborenim
svetlom.
Poloiaj 111:
svetlo reg. tab li ce, zadnje poziciono svetlo i reflekto ri sa ve likim
svet lom.
Sem toga u polofajima 0, I, III, pomeranj e m polugice gore (prema vo lanu)
postife se oboreno svetlo.
POLUGA MENJAtA (12. 51. 14).
Polotaj i poluga za rune stepen e prenosa (brzine prikaza ne su na sl. 26).
21
,
RutlCA STARTNOG UREDJAJA KARBURATORA (14. sl. 14).
Podizanjem rucice, motor dobija bogatiju smesu taka da se oJaks:a stavljanje u
pok ret hladnog motora, naroelto u zimsko vreme. Rucica moze zauzimati razne
poloiaje postepeno, taka da se moze podesavati paljenje motora vee prema spoljnoj
temperaturi.
-
RutlCA ZA ElEKTRltNI POKRETAC (15. 51. H).
Podizanjem rucice, mali zupcanik elektricnog pokretaca uzubljuje se sa vencem na
zamajcu i zatvori prekidac koji se nalazi na samom elektricnom pokretacu .
,•
-
51. 16. - Blo ki ra nj e brave na
vratima s uprot no od u pravliaia.
1.
Dug m e brave.
z. Poillgica z a blokirallje brave
(11 slobodllom p% zaju).
3. I S10, ali
lotajl/ .
II
zakljucQlIom po-
4. RIlCica za podizQllje seak/a.
5. Torbica.
6. DrIka za tJrata .
BLOKIRANJE
BRAVE NA VRATIMA
Vrata se zatvaraju spreda na taj nacin sto se povuce drska. Vrata kod vozaca imaju
bravu sa kljucem za zakljucavanje spolja. Vrata pak suprotno od vozaca blokiraju
se na taj nacin Sto se polugica okrene u odgovarajuci polohj tj. na dole (sl. 16).
oJ
.
"
•
POLUGICA ZA
UPU ~ TANJE TOP LOG VAZDUHA U
Objasnjenje po tome dato je na strani 35 i sl. 28.
24
KOLA
,.
51. 17. - Poluga xa podelavanje pre dnjeg secliha.
,
-
1. Poiuga II p%zaju za pomeranje sedilra.
2. Po/uga u poloi aju za blakiratlje sedilta.
,
POlUGE ZA PODE~AVANJE PREDNjlH SEDISTA (51. 17).
Polofaj o .... ih sedista podebva se pomeranjem odgovarajuce poluge udesna.
SediSte je blokirano c.im se otpusti poluga.
SIJALICA ZA OSVETLJAVANJE
MOTORNE
KOMORE (sl. 18).
Strujno kolo je pod naponom sarno u slucaju kada je upaljena sijalica za registarsku
tablicu. tj. kada je poluga za spoljnje svetlo u polofaju I, II, III. Sijalica ima
automatski prekidac koji dejstvuje cim se podigne zadnji plast motora.
-
51. 18 . - Sijalica za osvet ljavanje matornag prostora.
I.
A utomatski prekidal.
2. Sljalica.
2S
-POLUGA ZA RUc!NU KOc!NICU NA PRENOSNOj OSOVINI (13, 51. 14).
Povlacenjem poluge, mehanickim putem se dejstvuje na dobos kocnice koji se
nalati spreda, na kraju osovine menjaca. Poluga se odrfava u odredjenom polofaju
pomocu tuba, da bi se povratila u neutralan polo:taj mora se potpuno osloboditi
time sto ce se pritisnuti dugme koje se nalazi u drsci poluge.
SljALICA ZA
UNUTRA~NjE 05VETLjAVANjE (1.51. 14).
Ova sijalica se nalazi gore, u teru ogledala za gledanje unazad, a ima i vlastiti
prekidac. Drugi prekidac, tipa tastera, postavljen je na stubu za vrata kod votaca
i omogucava automatsko paljenje sijalice eim se ta vrata otvore.
...
DR~KA ZA OTVARANJE PREDNJEG PLASTA (11. sl. 14).
Povlacenjem drske do kraja otkacinje se zakacka samog poklopca. Da bi se podigao
plaSe treba malo podici poklopac i osloboditi kopcu.
Poklopac se pomocu sipke odriava u podignutom pol oiaju (51. 25).
U5LU:f:NI
PR05TORI
Prostora za smestaj prtljaga ima 2: jedan je ispod prednjeg plasta (51. 19), a drug;
iza zadnjeg sedista (51. 20).
U cilju orakSavanja utovarivanja i istovarivanja prtljaga. kao i da bi se dobilo viSe u
prostoru pozadi, nasion zadnjeg sedista se mole prema napred (51. 21) oboriti.
-...,I
-.:.
51. 19. - Prednji usluini p ...osto ... .
26
-
51.
20.
-prosZadnji
tor .
uslu!ni
•
•
\
•
•
SI. 21 . - Pris tup zadnjem us lui nom prostoru za prtljag .
r
Mere predostroznosti za prvi period
•
koriscenja vozila
-"
BRZINA
ZA RAZRADU
51 . 22. - Dijagram brzina za vreme
uhodjavanja yozila.
Najmanje je potreban
period
od 3000 km da bi se kola uhodala
sa smanjenom brzinom, prema
sledecem.
-
•
MAK$IMAlNO DOZVOLJE NJE SRZINE U km / cat
PREOjEN I km.
U I st. pro
II st. pro
III st. pro
IV st. pro
15
25
40
60
700 -:- 1500 km
20
30
so
75
ad 1500 -:- 3000 km
25
40
65
90
Do 700 km
ad
"
"
"
-----1-------1------1------1
Sem toga za vreme prvih 3000 km narocito obratiti pafnju na sledece:
-
Po stavljanju matara u pokret postepeno ga treba zagrevati i nedozvoliti
da se postigne suvile veliki braj obrtaja.
Gornje maksimalne brzine se mogu koristiti sarno za kraci period
vremena.
Ne sme se putovati dule vremena sa potpuno pritisnutom pedalom
gasa, a
naro~ito
ne u usponu sa opterecenim vozilom.
Za vreme dufih putovanja treba s vremena na vreme podici nogu sa
pedale za gas za vreme od nekoliko sekundi.
PODMAZIVANJE
•
MOTORA
Pri svakom servis nom pregledu treba vrsiti pro menu ulja u motoru. Sledece
zamene ulja vrJiti svakih 1500 - 2000 Km . (0'1'0 vaii za domace motorno u lje) .
Pos le prvih 3000 - 4000 Km. tj .• na trecem servisnom pregledu. prom eniti uloiak
precistaca . Sledece zamene precistaca za uJje vditi svakih 5000 Km .
28
•
-
o
Propisi
STAVLJANJE
POKRETANJE HLADNOG
koriscenju
MOTORA
u
POKRE T
MOTORA
Po izvr~enom pregledu stanja goriva. ulja i vode te pritiska u gumama, a prema
uputstvima knjiiice "Saveti ko r isnicima vozi la ZASTAVA" postaviti komande
kako sledi:
Polugu za menjanje stepena prenosa postaviti u neutralan poloiaj; u tom
polo!aju poluga moze slobodno da oscili ra u dva smera (51. 26).
-
Izvuci do kraja polugicu za startni uredjaj karburatora.
-
Staviti kljuc u glavni prekidac, utisnuti ga do kraja i okrenuti ga udesno u zeljeni
poloiaj (vidi sl. 23).
51. 23 . - Po loiaj k l ju~a u g lav no m
p r e kidaf u .
o - Kljuc Sf moze
1/ LOlli
1 -
-
-
SlaV;l;
i
iZf)UCi
sarno
poloiaju.
Paljenje motora
/izQclja.
.
I
razlla
Pavuci do kraja rucicu za pogon elektropokretaca (ne pritiskati na pedal gasa
sve dok motor nije pravilno pokrenut); cim je motor prihvatio vratiti ruc.icu
. odmah u svoj prvobitni poloiaj. Elektropokretac ce lakse dejstvovati ako je
iskljucena spoj ka.
29
t
-•
1
•
51. 24 .• Pr is tup m o t o rno j ko m o r i.
Zadnji plaIt moramog prOSlora podignlll. - 2. Sija/ica za ower/javar/je motomog pr05tora. 3. Grlo za sipallje '{;ode If h/adl/jak (vidi " Pazlljo ,. na str. 45). - 4 . Grlo za sipallje IIlja II
motor. - s. Sipka za proveravallje nivoa ulja /I koriru morol'a.
1.
•
Kada je moto r vee u paganu tada treba postepeno pov ratltl rucicu startnog
uredjaja u svoj normalan polofaj (vee prema spoljnoj temperaturi) i time
osiromasivati smesu, malo po malo. taka da bude osigurano funkcionisanje
motora u fazi zagrevanja istog.
30
"t"
•
,
POKRETANJE TOP LOG
MOTORA
Kada je motor normalno topao, nema potrebe da se prilikom paljenja motora
koristi startni uredjaj .
Aka je motor pak previse topao maze se desiti da bude potrebno dOl se pedal za
gas potisne do kraja; razume se da treba did nogu sa gasa elm je motor prihvatio .
•,
•
51 . 25 .• Pristup prednjem uslufnom prostoru.
Sipka za prjdriavQllje predlljeg plaIta (poklopca). - 2. Grlo za 1lulivQnje goriva. - 3. Torbiea za alat. _ 4. R emell za prirezQ1Jje rezerv1lOK locka. - s. Zakalka za predllji plaIr.
6. Zakalka za osig uranje predlljeg plaIla. - 1. Akmml!alor.
l.
31
,
POKRETANJE
VOZILA
Kada je motor upaljen postupiti prema sledecem:
-
Pritisnuti do kraja pedalu spojke i premestiti polugu meniaca u poloiaj I stepena
prenosa (vidi sl. 26).
Potpuno atkaciti rucnu kocnicu.
Polako otpustiti pedalu spojke i postepeno pritiskati pedalu za gas.
Aka pokretanje \'02ila treba da se vrSi na usponu, tada se mora vrsitl manevar sa
pedalom za gas, sa pedalom za spojku j otpustanje ruc.ne kocnice jednovremeno.
51. 26 .· Polozaj paruge menjafa.
I
Pro; ltepell prenosa.
II
Drugi 5tepen prenosa.
III
Treb srepe" prenosa.
IV
Cervrri jupen prellosa.
RM
F
KORI~CENJE
- H od IIl1ozad.
- Neutralan polozaj.
MENJA~A
Pomeranja poluge za pogon menjaca prikazana su na sliei 26.
Manevar za ukl ju civanje II, III i IV stepena prenosa je olakhn time ho postoji uredjaj
za sinhronizacij u.
ZA
V REM E
KRETANJA
VOZILA
Imat i u vidu da pri normalnim uslovima funkcionisanja motora svetlos ni signali
za nedovoljan napon za punjenje akumulatora. za nedovoljan pritisak ulja i za opasnu
temperaturu vode za hladjenje, moraju stalno biti ugaseni.
Ako se pak upale. preporucuje se odmah zaustaviti vozilo i otkloniti uzroke zbog
kojih su svetlosni signali zasvetleli (vidi str. 19).
32
I,
I
-ZA
VR EM E
HLADNE
SEZONE
Sem normalnih mera predostrofnosti , navedenih u « Saveti korisnicima vozl!a
ZASTAVA » potrebno je spreciti uraz hladnog vazduha u precistac i to putem
okretanja prednjeg poklopca precistaca za 180°, na taj nacin motor mole da usisava
vazduh koji je vee zagrejan, jer sam vazduh. koji u ra'll u do nji deo levka . mora da
se zagrej e time sto struji eka toplog uzduznog cevovoda (sl. 27).
.,
Okretanje poklopca vrSi se na taj nacin sto se dejstvu je na ceona krilca koja se nalaze
na njemu i t o po olabav ljivanju navrtke koja pricvrscu je poklopac na telc precistaca.
Polch; poklopca mora biti takav, da zeleno krilce bude gore za vre me letnj e sezone,
a crveno krilce za vreme zimske sezone .
51. 27 • • Prihvatanje vazduha
za motor sa prel:istale m.
1. K rilca za okretanje poklopca
prelistata, tako da se omogub, vet prema sezoni, ulaz
toplom - hladnom vazduhu u
prelistal.
2. Navrtka za
poklopca.
priror/civanje
3. Ulaz toplog vazduha u preCislat za vreme zimske sezo1le
(croeno kn"lce gore).
4. Ulaz v azduha u prelistal za
vreme fernie sezone (zeleno
kri/ce gore).
ZAUSTAVLJANJE
VOZILA
I
MOTORA
Pod ici nogu sa pedal a gasa i dejstvovati na pedal koCn ice . Nekoliko trenutaka pre
nego sto se vozilo zaustavi, iskljuciti spojku i premestiti polugu me njaca u neutralan
poloiaj. Kljuc okrenuti u vertikalan poloiaj ; tim pokretom se prekida stru ja za
paljenje motora, a kljuc se moie izvuci u tom poloiaju.
33
i
................................--------------..---------
51. 28. - Instalacija za hladj e nje i zagrevanje
unutrasnjosti vozila.
Toplomi prekidac za sigllalisallje opaStle temperature vode za hladjenje motora. - 2. Gev za izlaz vode iz glave cilindra. - 3. Vodna
pwnpa. - 4. Ventilator. - 5. Termoslat za dejstvo leptira. - 6. Leptir za mmjallje dovoda vazduha kroz hladlljak. - 7. Usmerival hladlljaka
U p%laju sprovodjmja loplog vazduha u wlulraflljost VOZlla. - 8 . Polugica za pokrelanje usmerivaca. - 9. Prelisral toplog vazduha. 10. Uzdulni sprovodm'k top/og vazduha. - 11. Rulica za komalldu otvora za razvodjenje top/og vazduha 1/ IIll1ltrainjost vozila.12. Duvaljke toplog vazduha i vetrobran. - 13 . SvetloSlli signal opame temperature vode za hiadjellje motora. - 14 . Usmerival loplog
vazduha 11 umltrailljost vozila 11 odlloSI1 lIa zadllji US/lIzni prOSlOr.
1.
, I
., orl
I
I
;.
Kada motor ne radi, apsolutno se ne sme ostaviti kljuc u glavnom prekidacu u
polohju ukljucenog paljenja, jer bi se inace maglo desiti da bobina pregori. - Aka
je potrebno da vozilo ostane negde gde nije dovoljno osvetljeno. tada se postavi
polugica za spoljno osvetljenje u polozaj I (vidi sl. 15). U tom poloiaju su upaljena
poziciona svetla i svetlo za registarsku tablicu.
v ,
KORISCENJE
GREJANJA U
VOZILA
v
UNUTRASNJOSTI
Radi izbegavanja zamagljenja vetrobrana kao i stvaranja leda. okrene se udesno
polugica (8, sl. 28) koja se nalazi dole kod zadnjeg sedista. Time S,e stvara stalna
struja toplog vazduha na sam veerob ran. Okreta njem poluge omogucava se da
copao vazduh struji u unutrasnjost kola (14, 51. 28).
U cilju poboljhnja grejanja, sem okretanja poluge. treba pritisnuti i okretati 2
drske (11. sl. 28) koje dejstvuju na klapnice postavljene bocno na uzduznom
usmeracu vazduha u blizini pregradnog zida.
Potpuno iskljucivanje ulaza tople vazdusne struje vrsi se okretanjem poluge prema
unutrasnjosti kola sve do krajnje tacke.
•
•
35
-
...
•
51. 29. - Sema za podmazivanje motora .
1. Get] z a prinudlll1 cirkulaciju vazduha U wlUtramjoni mOlora. - 2. Cev za Ilsisavollje vazduha
i pare iz umllraInjosri mOlora. - 3. OWar za sipanje ulja. - 4. Sipkica za merenje niwo ulja
II mOlorn. - 5. Sig,w! kada prilisak ulia II mororu mje doooljan. _ 6. V entil za pr9puflollje
viIka pririska ulja. - 1. K orita. - 8 . Pumpo sa zuplanicima. - 9. Usisn; prelistac pumpe za
u/je. - 10. Prelistal ulja u aloei, sa zomenjivim lI/aIRom .
o
d
v
a
r
v ' v
KORISCENJE
SEME
ZA
n
I
•
e
'¥
ODRZAVANJE
Razne operacije za odrfavanje, koje se vrse periodicno u zavisnosti ad broja
predjenih ki lometara, date su u 2 seme: jedna oznacava sva mesta koja se moraju
podmazivati a druga, ope raci je ciscenja, proveravanja i podeSavanja.
Uz sva ku operacij u napisan je regi starski braj u sem i, a
nalazi se veza sa stranicom na kojoj je o pisan taj posao.
Sta se tice kvaliteta ulja, ne navede nih
U
U
odgovarajucoj legendi
ovom poglavlju, videti stranu 18 .
•
MOT 0 R
PODMAZIVANJE
KORITO
MOTORA
Svakih 500 km: proveriti nivo ulja pomoc.u sipkice.
Svakih 5000 km: na jmanje svakih 5000 km potrebno je zarneniti ulje u koritu.
Kada je motor nov zamena ulja se mora vrsiti posle predjenih prvih 1500 7 2000 km
i posle 3000 -;.- 4000 km (ta j rad je ukl ju ce n u kuponima garantne knji!ice).
Gore nave deno va!i pri upotrebi ulja orig inal FIAT. Ukoli ko se upotrebljava
do mace ulje videti uputstva na st rani 28.
PRE<!ISTA<! ULJA
Svakih 5000 km: zameniti uloiak
j
to prilikom menjanja ulja u koritu.
Ne pultati motor urad ako nema ulolka u prelistal u .
Kada je motor nov zamena uloska u precistacu treba da se izvrsi posle predjenih
prvih 3000 -;- 4000 km tj. prilikom drugog menjanja ulja.
37
•
,
E
~
E
E
g
•
N
•
E
•
~
~
o
Maziva
SI. 30 . • ~ema opste g podmaziva n ja.
¢
Svakih 500 km
Uljc za motor
1.
(vidi Str. 18)
vidi str. 37
K orilO morora . . . . . . . .
Svakih 2 .500 km
{).
I
•
46
•
53
•
54
•
37
6. Razvodllik pa/jenja .
•
47
7. M enjal j dijerencljai
•
49
s. K uiiIte upravijaca
•
53
•
•
•
55
2. Razvodnik paljenja
Uljc FI AT CP 90
3. Prednji zgiobovi
•• Spolle
•
•
upravljaca .
<r
•
•
• • •
Svakih 5.000 km
U lje F I AT E
s. K orito motora
0
•
•
·
•
•
Uljc F IAT W 90
Svakih 10 .000 km
9. Letilra pred. tolkova
0
10 . L etifta zad. lOckova
Masl F IAT A u /L
II . Dinama
. . .
•
•
•
•
•
•
55
57
Svakih 20.000 km
•
•
12. M enjal i dl/erencijal
Mast F IAT Jota 3
i Jota 11M
13 . Elektro·pokretal . .
49
58
I
•
I
39
0
c
E
E
E
E
•E " " "
••> g g g•
.
0
0
N
•
•
0
"8
~
~
. .
E
0
is is•
~
/
E
0
0
-
0
c
•E
••>
.
0
I
I
51. 31. . ~ema ~i5c.enja, proveravanja i pOdeSavanja .
5vakih SOO km
1. Hladlljak za Vodll . . · . . . .
. . .
•
•
•
•
•
v idi srr. 44
5vakih 1.SOO km
. .
•
57
Preli5tal IIlja sa ulolkom
Prelistal vazdllha . . . .
Razvodllik paljenja . . .
Zatezanje remena pogotla dillame, pumpe za vodu i
vemilatora . .
. ..... .
...... .
1. SveCiea . . .
B. Sud za ulnOSl hidraulilnih koeniea
9. Akumulator
........ .
•
•
•
•
37
2. AkulI/lilator
· . . . . . . . . . . . .
. .
5vakih S.OOO km
3.
4.
5.
6.
•
•
•
•
43
47
45
47
49
57
5vakih 10.000 km
!D .
11 .
12 .
Prelistal vazduha ·
Zazor spojke • · ·
Zazor populo kolniee
H idralililni amortizeri
Spone upravljala · •
Ldilta prednjih rolkOfJa
LetHta zadnjih lolkOfJa
Dillama • • • • • • •
...
...
13.
15 .
17 .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43
48
50
53
54
55
55
57
5vakih 20.000 km
IS. Zazor podizala
•
11. M enjal j dlJerencijal .
". Eleklrit ,,; pokretal
•
•
•
•
•
4'
49
58
Povremeni pregledi
Napajanje gorivom
· • . . · · · · ·
22. K arburator
• • •
• • • • • • • • •
23. Zazor iz medju puza i sektora upravljala
Prelistat vazduha inslaladje za grejanje •
21.
...
•
•
•
•
•
43
44
54
56
RAZVODJENJE
ZAZOR PODIZA~A
Kada je motor no . . , pasle prvih 1500 -7- 2000 i 3000 -7- 4000 km, kontrolisati zazor
izmedju krajeva klackalica i stabljike ventita i ovaj mora biti. pri hlad nom moto ru ,
0,10 lJlrn kako za usisne taka i za izduvne ventile (sl. 32).
Pas le prvih 4000 km: kontrolisati zazor sarno aka se u razvodjenju cuje sum.
Sva k ih 20.000 km : poslati kola u se r visnu stan icu - Zastava . radi
kontrolisanja celokupnog razvod jenja.
Tom
brusen ja, kao i
sagorevan ja.
prilikom dati na pregled sedista venti la, radi eventualnog
komp resioni prostor, radi eventualnog otk lanjanja ta loga
51. 32. - Pod eiava nje zazo r a
izme dju ve nti la i kl ac ka lica.
1. Kljulevj za podeJavallje zazora.
2. Zavrtanj i prOllmavrtka za
podeIavQI/je zazora.
3. K olltrclllik :::a zazor.
REPERI
ZA STAVLJANJE RAZVODJENJA U
FAZU
Pri svako mZupcanici za pogon razvodje nja, montira ni na r adilici i na bregastoj
zamene uljosovin i, nose repere (0) utisnute na ceonoj strani.
Posle p rvih Razvodjenje je u fazi kada su ti reperi postavljeni kao ho je prikazano
p r ecist aca. str elicama na slici 33.
28
I
•
51 . 1]. - Reperi za stavljanje
razvodjenja u fazu .
•
•
I
NAPA.JANJE
•
Ukoliko se pojave nepravilnosti u dovodu go riva do karburatora.
proverit; :
Zaptivanje na spojevima dovodnih cevi iz rezervoara, precistac doyodne
cevi postavljen u reze rvoa r, zatim precistac pumpe za napajanje (1) i najzad, spaj
dovodne cev; benzina i karburatora.
:a registarsku
•
Sijalica ima
PRElISTA~ VAZOUHA
:a.
Svakih 5.000 km: skinuti prednji poklopac prec.istaca i izvaditi ulozak ~",",<c.iS"(.a~·----­
vanje. Aka je uloZak ad metalne resetke, pazljivo ga eeisti t i mekom cetkom iii
mlazom vazduha niskog pritiska; aka je pak neispravan treba ga zameniti.
Aka je ulozak ad specijalne hartije, pailjivo ga oeistiti mlazom vazduha niskog
pritiska krecuci gao Uko liko ovim nacinom nije moguce otstraniti prasinu , tada se
mora ulozak zameniti.
Svakih 10.000 km: Zameniti uloiak za preciScavanje. Ako vozilo putuje po vrlo
prasnjavim putevima, tada se cisce nj e i zame na uloska mora vrsiti cesce.
(I) Pre /lego Iro se skine pll1l1pa i odgOfJarajuie cevi, radi prOfJeravU1lja
i Cilcmja, odvrmtti
spojne cevi sa prikljutk a za vezu "a rezervoaru, kako bi se spreblo cllre"je gorivQ iz cevi.
43
- - -_.51. 34. - Podebvanje karburatora.
1.
Poluga za
uredjaja.
pogon
starmog
2. Poluga za pogon leptira.
3. Zaurtallj
za
pode1auanje
z atvara"ja leptira.
4. Zavrtallj za podelavallje smeIe za mali gas.
s. Glau",· sisak.
s. Sisak malog gasa.
1. Pokloplii mrelastog precistaca dQf)oda goriva !l karbllrotor.
KARBURATOR (sl. 34).
Ako motor na malom gasu ima tendenciju da stane , tad a treba popraviti otvor
leptira dejstvujuci na zavrtanj 3 koji ograniCava zatvaranje. Sa zavrtnjem 4 mole se
menjati odnos u smeS"i za mali gas , koji ce se podeSavati za odredjen poloh; istog,
u odnosu na pololaj leptira. Glavn i sisak i onaj za mali gas spolja se lako vade; njihovo eventual no ciJcenje mora biti izvrseno iskljucivo pomocu produvavanja,
kako bi se izbeg lo, pa ma i naj manje, menjanje baldarene mere siska .
•
karburato r ne funkcionise ispravno, mora se dati na
servisnoj stanici Zastave, koja raspolale sa potrebnim
ima za o pravku .
-.
HLADJENJE
HlADNJAK ZA VODU
•
Svakih 500 km: proveriti i eve ntualno dopuniti.
Ako se ukaze potreba za cestim dopunjavanjem tada uzrok mole biti u sledecem:
-
44
Ventil poklopca hladnjaka ne funkcionise pravilno.
51. 15 . - Siavina za ispuJtanje
vode iz voda za hladjenje
motora.
r
t . Siavina za ispu§tanje vode iz
1II01Ora.
2. Slavi'la za ispultm/je vade I::
hladlljaka (odo::do lla hladnjaku ).
NA POMENA . - Za ispultallje
vode pomoClI slavina, potrebno je
okretati ih II smeru oZ1lacenom
strelicom.
PA2NJA.
Kada je motor
vruc treba paziti prilikom otvarallja da se ne oparc mke .
•
Gubici vode na mestima spo ja gumenih creva i cevi.
Lose zaptivanje unutarnjih zaptivki pumpe za vodu, sto 5e moze proveriti na
ruparna za otieanje, kako na te lu tako i na poklopeu pumpe .
Proveriti pravilno funkcioni5anje termostata (5,51. 28) koji se nalazi u donj oj p05udi
hladnjaka. a o mogu eava post epeno otvaranje leptira pocev~i od tem perature vode od oko 70 -7- 75 0 C. Maksi malno otva ranje leptira
postiie se kada tempe ratura vcde dostigne oko 1050 C.
OPOMENA. - U sillcaju da sc vrli polplllla zamella vode II instalaciji za hladjmje, potrebllo
je napllniti hladnjak we do normalnog mvoa, a zalim pllsriti motor da radi "a malom gasll
nekoliko ",i",l1a, i zal;m opel dolili vodu .
•
ZATEZANJE
REMENA
DINAME,
PUMPE ZA VODU
I VENTILATORA
Svakih 5.000 km: proveriti zatezan je remena (ugibanje pod rukom
SERVIS 1 -7- 1,5 em). Ako je potrebno, zateg nuti ga kao ho je opisano u daljem
I""\t~ ~~uc! Reme n diname; olabaviti 2 navrtke (2. 51. 36) koje pricvrsc uju
nosac, zatim ~ o Kretati prema spolja. tako da se dobije normal no zatezanj e remena
Pr iteg nut i obe navrtke za pricvrsCivanje nosaca.
Remen pumpe za vodu i ventilatora:
Odvrnuti tri navrtke koje pricvrsieuju remenicu uz glavcinu.
Ski nut i zadnju poluremenieu i sk inuti sa iste jedan iii dva pr5tena za podebvanje
(5, 51. 36) koj i cine g rlo remenice (vee prema potrebi olabavljivanja remena).
45
51 . 16. - PodeJavanje zatezanja klinastog remena za
pogon diname, pumpe za
vodu i ventilatora.
I.
Nosal zatezala remena :::a
pogon diname.
2. Navrtke za prjeurlCifJallje 1/0sala zarezala.
3. R emenica diname.
4. R emenica pllmpe za vodu i
fJemilalora.
5. P rsrelli za podelaval/jc zareglIutOst; remena pWllpC :::a
'Vodll i vemilarora.
Na taj natin grlo remenice se suiava, a remen je prinudjen da se priblifi periferiji remenice i da se zategne.
.
.
..
Postaviti poluremenicu I pncvrstltl je uz glaveinu sa 3 navrtke .
-
PALJENJE
RAZVODNIK PALJENJA
Svakih 2.500 km: pritegnuti poklopac mazalice, koji se nalazi
razvodnika, sa 2 do 3 obrta .
dole, na telu
•
51. 17. - Re pe ri za stavljanje paljenja
u (azu.
Strelica poka::uje reperne zlIakOfJc koji
se nalaze lIa poklopclI zlIplallika :::a
ra:::vodjelljc i lIa remeniei, pn'wrIcenoj
lIa radiliei. T i SII rcper; jcdall spram
drllgog kada su klipooi eililldra broj
1 i 4 II gornjoj mrtvoj talki.
46
•
-
51. 38. • Stavlj a nje u (nu
r a z vodnik a palj e nj a.
I.
Poklopac (kapa) ra:::vod"ika.
z. Zuhic za odwd Jerujt
w ebcu ci/indra braj I.
3. Leteia celkica visokog
pona.
u
110-
40. Uredjaj za depresiotlo predpaljet/ie.
5. Platimka dugmad.
6. Zavrta"j za pritezQllje plolice flolaeo pokremog ROlltakta.
1. M aza/ica os()'/)ille pogonQ raz·
fJod"ika.
8. Z akalka za prievriCivallje
pakfopea razvodnika.
9. Ekscellt ar rorora.
Svakih 5.000 km : dopuniti mast FIAT JOt3 3 u mazatic.u i u poklopac.
Prove r iti rastojanje izmedju plat inske dug madi, koje treba dOl bude ad 0,42 do
0, 48 mm. Podehvanje se vrSi pomera njem plocice koja drii nepokretan kontakt
j to po prethodnom olabavlji vanj u zavrtnja (6. sl. 38) same plocice.
SVECICE
Svakih 5,000 km : proveriti stanje svecica; ocistiti elektrode
njihovo rast ojan je u propisan im granicama (0, 5 -7- 0,6 mm).
STAVLJANJE PALJENJA U
I
proveri t i da Ii je
FAZU
A ko je bila s kin uta osovi nica pogo na razvodnika paljenja iii samo
radilica, potrebno je stav ljati u faw razvodnik sa moto rom kako
sledi:
-
Posta.... iti r u ka .... ac radi lice cilindra br . 1 na 100 pre gornje mrtve tacke, ali tako ,
da je cilindar u {azi kompresije i to sa oba venti la, jos zatvorena.
Ovaj poloiaj radilice je utvrdjen time sto se reperi (koji se nalaze na poklopcu
zupcanika razvoda i na periferiji remenice, pricvrscene na radilici. sl. 37). nalaze
47
na 8 -:- 9 mm jedan od drugog tj., reper na remenici priblifi se na 8 : 9 mm
reperu na pok lopcu.
-
Skinuti poklopac razvodnika i pokretati rukom pogonsku osovinu sve dok se \
leteca cetkica ne postavi spram zubica za paljenje dlindra broj 1 (sl. 38). Obelelavanje veze sa dlindrima oznaceno je odozgo na poklopcu razvodnika. U
ovom poloiaju potrebno je proveriti da Ii se platinska dug mad pocinju da razdvajaju (prethodno se uve r iti da Ii je razmak dugmadi propisan tj. 0,42 : 0,48 mm).
U tom pololaju, ne skidajuci pogonsku osovinicu razvodnika, navuci donju
spojku na ozupcani kraj osovine, a istovremeno i nosac koji se pritefe odgovarajucim zavrtnjem.
-
Proveriti, najzad, da Ii su kablovi povezani sa odgovarajucim svecicama na motoru .
Ukoliko je bio izvad je n samo razvod nik, a radilica nije bi la pomerana, nije potrebno
vdi t i ponovno stavljanje u fazu pril ikom pos t avljanja razvodnika.
PRE NOS
ZAZOR 5POJKE
Svakih 10.000 km : proveriti da Ii je pedala spojke podesena tako da
njen kraj ima oko 20 mm praznog hoda. Ukoliko se usled trosenja
obloge smanji iii potpuno nestane taj prazan hod pedala, u kom slueaju bi spojka imala tendendju klizanja, potrebno je doterati ga odvrtanjem odgovarajuceg zatezaca (1, sl. 39) i zatim osigurati protunavrtkom . To podehvanje
mole se vrsiti poho se prethodno ukloni zaStita .
•
51. 39. - POd eSavanje zaz ora
spojke .
1. Zarega z a podeIavallje zazora
spojke sa protullavrtkom.
2. Poll/ga za isklj l/croallje spojk ,.
3. Pedala za hidro kocfliCt!.
4. N osoc pedala.
s. PedaJa spojk e.
48
•
..
-
51. 40 . • Grupa za motor,
menjal i diferencijal gledan
odozdo.
1. Cep za ;spuItanje ulja ;z
menjata ; di/erencijala.
2. Cep Olvora za sipallje ulja
menjat j diferenCijal.
II
3. Cep za isplIIranje ulja jz
/wriea mOlora.
MENJA~ I DIFERENCIJAL
Svakih 5.000 km: proveriti nivo ulja pomocu odvrtanja cepa. koji se nalazi sa desne
strane nosaca, koji spaja menjac sa motorom (2. sl. 40). i eventual no dopuniti . sve
do donjeg kraja cepa.
Svakih 20.000 km: zameniti ulje. posto se prethodno dobro opere unutrasnjost
kutije sa peuoleumom. Posle pranja sacekati da se petroleum potpuno ocedi,
kako bi Sl' izbeglo meSanje istog sa svefim uljem.
Takodje, vozilo treba dati u servisnu stanieu ZASTAVA da se izvrSi
proveravanje i eve ntual no pod eSavanj e zazo ra izmed ju tanjirastog i
glavasto-konusnog zupcanika, kao j konusnih valjkastih lezajeva diferencijala.
v
v
•
KOCNICE, VESANJE I MEHANIZAM
ZA UPRAVLJANJE
KOCNICE
P05UDA ZA TE~N05T KO~NICE
Svakih 5.000 km : proveriti nivo odvrtanjem poklopca i eventual no dopuniti, sve
do na 1 em od gornjeg ruba posude (sl. 41) .
Apsolutno se ne sme upotrebljavati mineralno ulje jer bi one toliko nagrizlo
specijalne gumene zaptivke u sistemu, da bi bile neupotrebljive .
49
I
,,
IN 5TA LACIJA
•
HIDRAULICNIH KOCNICA
k m : preporueliivo je izvrsiti opSte proveravanje instalacije u jednoj
od servisnih stanica ZAST AVA. U. svakom slucaju dajemo kratak
opis operacija koje treba izvrsiti, kako bi korisnik mogao upoznati
naein kako treba vrsiti ova podeSavanja i proveravanja.
Z a :r.o r pa pu ca k ol'nica . - Proveriti da Ii sa pedalom u normal nom polofaju, svaki
toeak (izdignut od zemlje) moze slobodno da se okrece, tj. bez ikakvog trenja
papuce 0 dobos koCnice. Sa pedalom pritisnutom do pol a hod a toeak se moze okretati
samo silom ruke . Ako neki od tockova pokazuje osetnu razliku od drugih u pogledu
kocenja, iii ako hod pedal a na prazno postane preteran (sto znaei da je obloga
kocn ice delimicno istrosena). potrebno je izvrsiti podehvanje radeci na sledeci
naein:
_
Skinuti tocak na naein kako je objasnje no na strani 62 .
_
Okretati dobos sve dok jedan od otvora, koj i se nalazi na istom, a u cilju proveravanja zazora, ne dodje naspram ekscentricnih donjih osovinica oko kojih se
papuca obrce.
Odvrnuti navrtku za prievrStivanje donje osovinice, oko koje se obrce papuca
(3, sl. 42) , pritisnuti unazad osovinu toliko da se izvuce iz plocice, zatim je povratiti nazad , i to posto je okrenuta za 1 iii 2 zuba. Cilj ovoga je da se obloga papu ee
priblizi dobosu toliko da se smanji zazor i to meren na kraju odgovarajuce
obloge. Taj zazor treba da bude oko 0,1 mm .
•
51. 41. _ 5m eJtaj posud e za
te~ n ost za ko~enie.
1. Gumeni tepih podigllut radi
priscupa rezerooaru.
2. Poklopac sa oduIkom.
3.
50
Mrdica prel istala za sipa"je
rebIDsti u posudu.
•
I
-•
-
51. 42. - Podebvanje zazora
papule kolnice na tolkovima.
I. Prikljucak za ispllftanje vazduha iz instalactje za kocenje.
2. Jedall od gornjih ekscenlara
za podeIa'fJQlIje zazara
iz-
medju papule i doboia kolm'ce.
• •
3. Ekscemricne osovzmce
pilla koblice.
pa-
4. Elastibw spojka prellola pogono no tolkove.
5. Leva poluQsovina za pogon
zadnjih rolkOtJo.
-
Zatim dejstvovati na gornje ekscentre (2, 51. 42) za nasion papuca taka, da se
postigne zazor po celom obimu izmedju dobosa i obi age ad 0,25 mm.
Aka se debljina obloga kocnice smanji na pola. tad a je treba zameniti. Aka su, pak,
obloge sarno zamascene. potrebno je oprati ih terpentinom. ocistiti metal nom
cetkicom i proveriti da Ii ima gubitaka ulja.
Ispu§tanje vazduha. - U slucaju da se jz bilo kojih razloga moral o ispustiti ulje
iz hidrouredjaja, i1i ako je bilo potrebno skinuti neki prikljucak, tad a je potrebno
doliti tecnosti, na taj nacin, sto se jednostavno dejstvuje na pedalu kocnice a zatim
se ispusti vazduh.
Kako ovaj posao iziskuje mnogo prakse i tacnosti, preporutljivo je
dati da se taj posao obavi u Servisnoj stanici ZASTAVA. Medjutim,
da bi se korisnik upoznao sa ovim poslom, daeemo kratak opis rada:
-
Dobro ocistiti tragove blata i prasine na kra ju prikljucka za ispustanje vazduha,
(5, sl. 43) koji s e nalazi na svakom kocionom cilind ru n pogon papuce. osma~
trajuCi eventual no centralnu rupu. Postaviti na kraju prikljucka gumenu cevcicu
za ispuStanje tecnosti, zatim odvrnuti nekoliko puta sam prikljucak.
-
Potopiti kraj cevcice u posudu koja je providna (flab), a u kojoj vee delimicno
i ma tecnosti.
S1
.
.~
.....
if ,,-
'.JI
__
•
~
51. 43 .• Hidraulilne kolnice na tolkovima i pomocna kolnica
na pren05U.
1. Ekscemri za podei{Jf)Qllje gornjeg zazora izmedju populo i dobola. Sud za ucnOSl kocnica. 4. Ruena poll/ga pomoine kolnice. - S. Prikljulak za ispuIlanje tJazduha iz cetJuvoda. - 6. Poluga za
uhlir/dame osovine menjala. - 7. Zadnje stop wee/a. - 8. Kocian; cilindar za pogon papula. trolll za::;ora izmedju papule i doboIa . - 11 . Papula pomoine kolt/ice . • 12 . Ekscenrrilne osovinice. 2.
pumpa za hol"ice
1'0
tolkooima. -
15 .
3. Pedale hidro kolnica no tolkuvima. -
pagon pomoine kolnice no prednjem kraju
9. Doba! holt/ice. - 10 . Dlvor; za kon 13 . Obfaga kolnice tolhova. - 14. H idro
Hidraulilni prekidal za zadnje stop wello.
,
Nekoliko puta polagano dejstvovati na pedalu kocnice. tako da tecnost istice
iz cevcice u posudu. Tom pri likom se jav ljaju vazdusni mehurici; tek kada prestanu da sa javljaju mehurici. prestaje se sa dejstvovanjem na pedalu tj .• kada
pocne sama tecnost da istice iz cevi.
-
Orieci pritisnutu pedalu kocnice. zaviti prikljucak za ispustanje vazduha i
izvaditi gumenu cevcicu. Ocistiti kraj prikljucka od svakog traga tecnosti.
Prainjenje vazduha mora se izvrsiti za svaki kocioni cilindar pojedinog tocka. Pri
tome se mora strogo voditi racuna. pri likom prainjenja vazduha svakog tocka.
da nivo tecnosti, u sudu za tecnost, bude uvek dovoljno visok. Kada se zavr!i prafnjenje
vazduha i pos lednjeg kocionog cilindra. tecnost u sudu treba da se dopuni do odredjene visine (nivoa).
Tel:nos t ko ja je istekl a iz cevl:ice ne sme se
s lulaju ako se d o bro prol is ti .
vi~e
upo tre blj a va ti se m u
Ovo prainje nje vazdu ha izv rse no je pravil no o nda ako se, pritiskajuci pcdalu. oseca
direktno dejstvo na tecnost tj., beze lasticnosti, a posle pr vog hoda pedala na prazno.
POMOCNE KOtNICE NA PRENOSNOJ OSOVINI
Ako se poluga rucne kocnice pov uce do kraja, a kocenje vozila nlie dovoljno. sto
maci da su ob loge papuce prekomerno istrosene. onda je potrebno izvrsiti zamenu
samih ob loga.
v
VESANJE
POKRETfIr(' ELEMENT! NOSAtA PREDNjlH RUKAVACA
Sva kih 2.500 km : ub r izgati pomocu pumpe ulje FIAT E u mazalicu, koja se nalazi
gore na svakom zglobu.
HIDRAULItNI AMORTIZERI
~
SERVIS
Svakih 10.000 km: (iii kada se pri meti da je dejstvo amortizera
popustilo): dati na pregled amo r tizere u servisnu sta nicu ZASTAVE.
MEHANIZAM
ZA
UPRAVLJANJE
I
v
TOCKOVI
KUCI ~TE UPRAVLJAt A
Svakih 5 .000 km : proveriti nivo ulja, kroz otvor cepa, koji se nalazi na kuCihu
eventualno doliti tecnost sve do donjeg kraja cepa.
53
ZAZOR IZMEDJU PUiA I SEKTORA UPRAVLJA~A
~
SERVIS
•
Ako se primeti preteran zazor iii kakva neispravnost u upravljacu .
dati na pregled i eventualno podesiti organe mehanizma za upravljanje
i to u servisnoj stanici ZASTAVE. Takva podeSavanja su dvojaka :
a) Zazor izm e dju pula i sektora . Postupiti kako sledi :
Ukloniti donju prekrivku.
Odvrnuti zavrtanj (2, sl. 44) koji pricvrScuje plocicu za podeSavanje, okretati
ekscentricnu cau r u pomocu same plocice (u smeru da se sektor pribliii
puiu). za toliki ugao. koji omogucava da se po novo pricvrsti plocica koristeCi
drugu rupu;
Ako ie plocica vee bila prievrscena na drug u r upu. pa nij e mogu ce prievrstit i
ie. tad a se mora odvrnuti sa Caure i ponovo stavljati, a po o brtanju za jedan
iii viSe zuba. Za ovu operaciju potrebno je skin uti kueiste upravljaea sa
vozil a.
b) Zazor valjkastih lefajeva pub : dejstvovati na iljebastu navrtku (1 , sl. 44)
koja se nalazi na kraju kuciSta.
Oba podeSavanja se vrse tako da se ukloni svaki zazor u pogonu mehanizma za
upravljanje ali pri tom u prav ljanje vozilom ne sme postati teSko (tvrdo).
SPONE
MEHANIZMA ZA UPRAVLJANJE
Svakih 2500 km: ubrizgati pumpom ul je FIAT E u 4 mazaHce sfericnih osovinica
zgloba obej u spona.
Svakih 10.000 km: prove riti sfericne zglobove spona i istovremeno
skin uti. ocist iti i podmazati sve o rgan e mehanizma za upravljanje.
Nadalje. proveriti pravac prednjih tockova (sl. 45). Spone se mogu
51. 44 .• Podebvanj e zazora
izmedju zavrtnja i sektora
upravljah.
1. 21jebasta IIlwrt ka valjkaslih
leiajeva .
2.
Z avrtallj za prievriCivallje
ploCice za pode!avallje.
3. Plolice za pode!avallje zazora iz medj l/ zavrtllja i uklOra.
4. Poll/ga za pogon mehallizma
za IIpravija llje.
54
--
podeSavati po duzini odvrtanjem iii uvrtanjem same spone u naglavcima istih , ali
po prethodnom popustanju stega. Pri tome, mora se voditi racuna da ekspanzion i
zarez spone bude naspram otvora stege, a da se po pritezanju stege krajevi ne
dodiruju.
PRIMEDBA. - Kont rola uviaccllja i IIagiba predlljih tolkova mora biti izvrsena sa vozi/om
pod plillim optereielll'em. K ada l'e opterecelll'e izvrJello, pomeriti 'lJozilo z a lIekoliko mctara, da
bi $e posriglo ul'ednalenl'e opterecenl'em wih organa ve!al/l'a. M erenl'e u'lJlal ml'a mora $e vrliti
Ila 1$101' talk i obrll ca tockova (sf. 45): meri se prvo lIa mest/l A , zatim se vozifo pameri tako, da
talka A dodl'e u polot al' C i pal/OVO $C meri. M erml'e u A treba da bude veee II 001/0$/1 I/O merenl'e
1/ C z a 3 7 5 mm.
------
-
51. 45 . Prove r avanje u vlafe nj a
•
I
nagi ba prednjih tofkova (sa vozilo m pod pu nim
o pter ecenjem) .
LE f AJEVI PREDNJIH TO~KOVA
Sva kih 10.000 km: skinuti kape sa tockova, poklopce glavcina i napunltl unu~
trasnjost ovih poslednjih sa mascu FIAT A 11 / L, zatim b r izl jivo ih
11--' ""41 postaviti na odgovarajuce mesto . Proveriti, izmedju ostalog, zazor
SERVIS
valjkastih leziSta i ako je potrebno, podesiti navrtkom za pricvrsCivanje
lefajeva za glavcinu na sledeci nacin: Pritezati navrtku postepeno, sve dOtle, dok
se toeak moze okretati rukom, zatim odvrnuti navrtku za 1 /6 kruga i osigurati
je na tom mestu pomocu rascepke.
lEfAJEVI ZADNJIH TO~KOVA
I
I
•
3 0 . 000
SERVIS
servisnoj stan id ZASTAVA dati da se izvrsi
pod mazivanje sa mascu FIAT A 11 L i dati da se podese unut r asnji
valjkasti lefajevi na obe zadn je glavcine .
55
i
GUME ( PNEUMATICI )
Radi ravnomernog trosenja guma preporucljivo je izvrsiti svakih 5.000 km unakrsno
zamenjivanje sva eetiri tocka.
ZAGREVANJE
PRE~ISTAt TOPLOG
UNUTRASNJOSTI
VOZILA
VAZDUHA
Ako se posle dugog perioda koriscenja vozila pr imeti da topao vazduh. koji ulazi
u unutrasnjost vozila. nije dovoljan. tada je potrebno izvrsiti ciscenje preeistaca
(9. sl. 28) koji se nalazi boeno na uzdui nom us me r ivacu vazd u ha.
Da bi se moglo prici preci stacu t reba podici prekrivae na patosu i skinuti zastitni
poklopac, odvrtanjem tri zavrtnja. Kada se izvadi precistae, potrebno je potpuno
ga oeistiti sa mekom c.etko m iii mlazom vazduha niskog pritiska. Ako je prec.istac
ostece n neop hodn o je zameniti gao
•
S6
..
•
v
I
ELEKTRICNA
,•
DINAMA
I
INSTALACIJA
v
ELEKTRICNI
v
POKRETAC
A K UMULAT OR
Svak i h 1.500 k m : proveriti na hladnom akumulatoru (tj. kada je bio van dejstv3
nekotiko casova) niva i eventual no dodati destilisane 'lode U $vaki element, taka
da se niva popne na 3 -7- 5 mm preko ploce (separatora) . U letnje vreme preporucuje
se da se proveravanje vrsi cesCe.
,
5 1. 46.· Smdtaj a kumulato r a.
I.
Pozititma t abico.
,. Zasrim; poklQpac.
3. Podig llu t p rek ritJoc.
••
Negativ na t abica .
s. Cepovi ei emellol a ,a oduIci rna .
Da bi se priSlo akumulatoru, treba podid prekrivac (3, sl. 46) prednjeg usluznog
prostora i odvrnuti dva dugmeta za pric.vrscivanje zastitnog poklopca.
Svak ih 5.000 km : proveriti da Ii su krajevi kablova i iabica dobro ociJeeni i dobro
stegnuti. a zatim obilno namazati cistim t ecn im vazelinom.
U st ucaju da je ak u mulator bio dugo van dejstva, videti knjizicu .. Saveti korisnicima
vozila ZAST AVA".
DINAMA
5va k ih 10.000 km : dob ro ocistiti kolektor sa suvom vunenom krpom,
proveriti stanje njegove istrosenosti i naleganje cetkice j ako je potrebno
zameniti ih .
Podmazati sa mascu FIAT Jota 3 kuglicr.o leziste nosaca. Sa istom mascu napuniti
supljinu koja se nalazi iZrT!edju caure i unutrasnjeg kraja nosaca kod strane kolektora.
Najzad, napuniti gustim uljem rupu za podmazivanje, koja je zatvorena cepom sa
zavojem , a koja se nalazi na samom nosacu na strani kolektora. Dodati mast
FIAT Jota 3 pre nego Sto se cep uvrne.
57
ElEKTRICNI POKRETAC
~
SERVIS
Svakih 20.000 km : dobro ocistiti kolektor. provent! stanje istrose·
nosti i kontakt cetkiea i ako je potrebno zameniti ih. Prilikom rev!z!J e
podmazati unutrasnjost slobodnog tocka mascu FIAT Jota 11M.
GRUPA ZA REGUlACIJU DINAME
Ova grupa je tako osetljiva da je ne sme, iz bilo kojih razloga, po·
pravljati osoblje koje nij e potpuno uvefbano; preporuc.ujemo
da se ta grupa daje na opravku samo servisnoj staniei ZASTAVA,
koja ra5polafe sa uput5tvima i takvim sretstvima koja mogu besprekorno da je
dovedu u red .
U slucaju upotrebe radio prijemnika na vozilu ne treba ukljuciti nikakav kondezator
(zbog radio smetnji) bilo kakvog kapaciteta, jer bi to proizvelo brzo upropasCivanje
kontakta grupe, koji pod normalnim uslovima ne prouzrokuje radio smetnje. Sem
toga, voditi racuna da se ne zameni prikljucak 67 sa priklju cko m 51 , jer bi to
proizvelo momentalno ostecenje grupe.
-
OSVETLJAVANJE
I
PRIBORI
REFlEKTOR
Otvaranje reflektora, u cilju eventualne zamene sijaliea, postize se odvrtanjem donjeg
zavrtnja za pritezanje ("I. 51. 47). koj i se ne moze izvuci .
•
51. 47. • Otvaranje jednog
reflektora.
t . R epemo leiiIre za spajal/je
rela za ok'IJir.
2. Opruga za prievriii'IJalije po·
stolja za reflekeor.
3. Slja/ica sa d'IJostrukim v/ak·
I/om.
4. Zavrtallj koji se o/abavi radi
otvarallja ref/ektora.
PRIMEBDA . • i zgradjivanje
tmutraIlljih de/ova mole biti
lIeIto razlililO od onog koje je
opisallo i ilustrOf)allo, veC prema
firmi koja prOlzvidi ref/ektore.
58
r
•
I
Izvuci napolje tela reflektora iz donjeg dela i lake ga spustiti, da bi se magic izvu ci.
PodiCi zatim oprugu (2, sl. 47), koja pricvrScuje nasac sijalice za reflektor, take da
se moze izvad iti sam nosac.
Sijalica je pric.vrUena pomocu bajonet veze.
Primedba. - Reflektori imaju parabolicno ogledalo koje je aluminium iziran o.
Staga t r eba imati na umu, prilikom izgradjivanja. da se povr!ina ogledala nikako ne
dodiru je rukama iii bila eim. Aka se zapazi da na parabolicnom ogledalu ima
prasine, tada se ista uklanja bila duvanjem sa cistim suvi m vazduhom iii cistorn
... atom ali vrlo pailjivo. Sjaj parabolicnog ogledala je vrlo osetljiv .
PODESAVANJE REFLEKTORA
U slucaju da su reflektori bili izgradjeni. mora se prHikom ugradjivan ja izvrsiti tacno orijentisanje svetla, na taj nacin, Sto ce se neoptereceno vozilo postaviti na 5 metara od nekog zida iii narocitog ekrana
(vidi 51. 49). Centralni 5vetieCi snop koji pada na taj zid treba da se nalazi na
2 -;- 3 em nile od visine centra reflektora od tla.
Podesavanje se vrsi olabljivanjem navrtke zadnje centralne osov ine, ko ja
pricvrScuje reflektor za karoseriju, te dejstvovanjem na samu osovinicu, okretati
reflektor u svom sediStu sve dok se ne postigne propisano orijentisanje; zati m
navrtku pritegnuti do kraja.
51. 49. - Ol"ijentisa nje svetlosti I"eflektol"a.
B
A manje 2 -;- 3 em .
•
+
mUD
--,-
-,..
,.,
I- ,•
.J
-
59
51. 50 .• Sme~taj osigu rafa za
za!ltitu e lektri l ne ins talacije .
I.
-
Osigllral N. JO I.
2. Os;gurac N . 3 0 2 .
3.
0 5igurac N. j013·
•• Osigllrul
N . 15 $4.
Posle orijentisanja velikog svet la treba orijentisati i oboreno svetlo: ta
$U
svetla
ispravno orijentisana onda. kada se grani cna linija iz medju svetla i tamne zo ne nalaz i
na aka 5 em ispod ho rizontale. koja spaia dva krstica za podefavanje velikog svetla .
PREDNJE POZICIONO SVETlO I SVETLO ZA POKAZIVANJE SMERA
U slucaju potrebe da se zameni sijalica, odvrnuti don;i zavrtanj koji pricvrSc:uje
transparent za t e la lampice. Sijalica se pricvrScuje pomocu bajonet veze .
SVETlO REGISTARSKE TABLICE
•
Aka je eventual no potrebno zameniti sijalicu, odvrnut i dva danja zavrtnja, koji
staklo i nosac sijalice skupa pricvrscuju za telo lampice; si jalica je pricvrScena
pomocu oprufnih plocica.
ZADNJE POZICIONO
SVETLO
SVETLO, SVETLO ZA POKAZIVANJE SMERA I STOP
U cilju e . . entualne zamene sijalice, od .... rnuti d .... a za .... rtnja, koji pricvrScuju transparent
za telo same lampice ; sijalica se pric .... rscuje pomocu bajonet .... eze.
OSIGURA~I
ZA ZASTITU
ELEKTRI~NE
INSTALACIJE
Instrumenti elektricne instalacije su zaiticeni sa 4 osiguraca od 8 ampera. Kada
jedan od njih pregori, pre nego Ito se iz .... rsi zamena, mora se pronaCi uzrok , tj . kratak
spoi, ko ji je prou:uoko ....ao pregore .... anje.
Prilikom trafe nja ' k.... ara koristiti semu instalacije (sl. 48) .
60
Cetiri osiguraca, smeiteni na veritikalnoj pregradi (s1. SO) stite respektivno:
Osigurac N. 30 /1: brisac stakla, sirenu, sijalicu u ogledalu za gledanje unazad.
_
Osigurac N. 30/ 2: desni reflektor, prednje i zadnje poziciono svetlo. svetlo
registarske tablice, i sijalicu za osvetljavanje komore za motor.
_
Osigurac N. 30 3: levi reflektor i oboreno svetlo.
_
OSigurac N. 1554: (sa ukljucenim paljenjem) pokazivace smera sa odgovarajucim svetlosnim signalom. zadnje stop svetlo i sijalicu za indirektno osvetljavanje bloka instrumenata.
Nisu oSigurani osiguracima : Kolo struje za. punjenje a.kumulatora sa signalom nedovoljnog napona za punjenje akumulatora, kolo struje La paljenje motora i elektricnog pokretaea. pokazivac nivoa goriva sa svetlosnim signalom za rezervu goriva.
svetlosn i signal za nedovoljan pritisak ulja u motoru i svetlosni signal opasne temperature vode za hladjenje motora.
PRIBOR
Pribor se sastoji od kljuceva i alata, a isporucuje se u cilju normalnih operacija za
proveravanje, a koje moze korisnik sam da vrsi. Taj je pribor stavljen u torbicu za
alat koja je smestena spreda. u usluinom prostoru. bocno uz rezervni tocak (3. sl. 25) .
•
51. 51 . - Normalni pribor .
1.
T orbica.
2. Dllpli kjllc
mm 8 X 10.
3. Dllpli kljuc mm
••
"
X ' 4·
,
Dup/i kljlll mill '7 X '9 ·
3
4
6
5. Um'verzabw kljeIta.
••
Probojac .
7. Odvijal.
••
••
Kljul za tolak .
10. Podmelac.
11.
10
Cevast kljllc za sveiice .
)-
~
Dizalica.
61
v
MENJANJE
TOCKOVA
•
Aka je potrebno promeniti jedan cd tockova, postupiti prema sledecim propisima :
a) Postaviti, aka je moguce, kola na ulicu koja nij e u padu i postaviti pod zadnji
tocak, koji ostaje na tlu. podmetac jz pribora (1. s1. 52) a to radi toga da se kola
ne bi pomerala.
b) Skinuti poklopac tacka po mogucnosti ru kama. iii pomocu vrha odvijaca j2
pribora. Olabaviti za aka jedan krug trupcice sa navojem za pricvrscivanje
tockova (4, sl. 52) j to pom ocu kljuca za t ockoye.
c) Staviti kljun dizalice u vodjicu (2, sl. 52) koja se nalazi is pod po da vozila
i dejstvovati na r ucicu dizalice sve dok se tocak, koji treba menjati , ne uzdigne
ad tla.
d) Odvrnuti
I
skin uti zav rtnje ko ji pricvrscu ju t ocak.
51. 52 . • Podiza nje voxila pomocu dizalice.
I.
62
Podmetal. - 2. Vodjice za klj un dizalice. - 3. Dizalica. - 4. Zavrtallj.
za prilvrICifJallje poklopca locka. - 6. K atii za cellrrirallje lolka.
S. Opruga
e) Staviti rezervni tocak. vodeci raeuna 0 koeicu za cent rira nj e (6. sl. S2) koj i
strei iz doboia, a koji treba da odgovara rupi na disku tocka.
Zavrnuti zavrtnje tako da se ravnomerno i naizmenicno zavrcu jedan sp ram
drugog (ne redom).
•
f)
Spustiti vozilo dejstvovanjem na rucicu dizalice, zatim izvaditi kljun dizalice
iz vodjice.
g) Stegnuti zavrtnje do kraja, postaviti poklopac tocka
seo u svoje leiiste.
PROP lSI
ZA
DIZANJE
I
uveriti se da je isti dobro
v
VUCU
VOZILA
U sJucajevima kada treba izdizati vozHo spreda iii pozadi koristeci hidraulienu
dizalicu, potrebno je postaviti stopalo kraka hidrau licne dizalice iskljucivo pod
plocicu za izdizanje, koja se nalazi ispod karoserije (sl. 53 i 54) .
51. 51 .• Izdi:unje prednjeg del a vozila pomocu hidrau'ilne dizalice.
63
51. 54. - Izdizanje zadnjeg d e l a vo z ila.
Za izdizanje zadnjeg dela vozila potreb no je uvek staviti izmedju stopala dizalice i
ploce za izdizan je jedno parc.e d r veta od 2 do 3 cm debljine.
U slocaju da vozilo t reba odv uCi, ce li cno uze mora biti veza no za prednju ploeicu
za izd izanje, 0 ko jo j je bito reeL
6.
-
Sadrzaj
•
-
I
Str.
PO DACI ZA IDENTIFIKACIJU
4
SERVI$NA
5
Sl ULBA
ZASTAVA
Str.
ZAU5TAVLJANJE VOZ ILA I MO·
TORA . . . . . .
33
KORllc ENJE GREJACA
35
. . . .
Karakteristike
Odrzavanje
MOTOR
PRE N OS
. . . . . .
. . . . ..
. .
7
...
11
.
KOC N ICE, VEIANJE I MEH A·
N IZAM ZA UPRAVLJANJE
11
ELEKTRICNA IN5TALAC IJ A
15
KAR05ERIJA .
PERfORMANSE . . . . .
16
17
TEZ INE. . . . . . . . .
18
POGONSKA SREDSTVA.
18
KONTROLNI
APARATI
KOMANDE . . . . .
I
19
MERE 'PREDOSTROINOSTI
ZA PRVI PERIOD KORIStENJA VOZILA . . . . .
Prop is/
5T AVLJA NJE
POKRET
0
28
kor/sconju
MOTORA
.. . ..
MOTOR
.
.
37
Podmazivan je
Razvodjenje
Napajanje
H ladjenje
Paljenje .
37
PREN05
.
42
43
•
•
• •
44
46
48
.
KOCNICE , VEIANJE I MEHA·
NIZAM ZA UPRAVLJANJE
49
Kocnice. . . . . . . . . . .
V'
.
esanJe.
. . . . . . . . . .
Mehanizam za upravljanje i toc-
49
kovi . . . . . . . . . . .
Zagrevanje unutra~niosti vozila
53
56
53
ELEKTRICNA IN5TALACIJA .
57
Oi nama i elektricni pokretac
Osvetljavanje i pribori
57
58
•
U
..
29
POKRETANJE VOZI LA.
..
ZA VREME KRETANJA VOZILA
32
32
ZA VREME H LADNE SEZONE
33
PRI BOR . . . . . . . .
61
MENJANJE TOCKOVA
62
PROPISI
vutu
ZA
DIZA N JE I
VOZILA . . .
63
65
.
,
51. 48 . . Serna e lektrifne in.ta.ladje.
Prldllje p()ziciOllO SWlto i pokazivati smera (njaliea so dllplim
vlakllom od 3 walli (za pozicio"o) a zo wall; (za smer).
2. RejfeklMi Za veliko i oooreno svello (sijaliea Sa dllplim
vlak"om od 45 walli (veliko wello) a 40 walli (oboreno).
3. Sirena .
4. lJavat za pokazivat nivO(} gonva.
s. Ak"m"talor.
5. Prekidat za slap wet/o.
1. Osig"rat ad 8 A za zaIlim d . irnwlacije.
t. Prtkidal Za spoljlle ,vello.
9. Prekidal za pokazivat SlIlera (zmigalice).
u. Tasler ,irelle.
1 1. Svellomi signal nedovoljllog IIapo"a za prmjC/lje ak"mulawra .
12. S,jalica od 2,5 walli za osvclljavanje bloka illslr",,,cuaw.
13. S'licllosni sigllal za IIcdO'lJoljall priri.ak ulja u mOI()",.
1 4. Pokazival IIivoa goriva Sa wellomi", siglla/om.
1 s. Sve/I()mi sigllal za opas,,,, te"'Ptramr" vode za hladjenje.
16.2migaliea.
11. Prekidal za owet/javanje bloka ins/r"lI/e.tala.
11. Glavn' prekidat za paljenje mOIO,a.
19. Svcllomi sig,wl za polwzivallje smera (imigalica).
20. Brisat slakla So dve metlice.
I.
21.
22.
23.
u.
zs.
U.
H.
28.
u.
30.
31.
32.
33.
34.
lS.
Prekidal bri,ala Slakla.
Eleklritni pokrtlal.
Prekidat elelm-ibwg pokrelala .
Sijalica (3 u·alli) " 9gledalu za I!ledallje ,,"azad.
Prekidal no. "pomici vraw kod v()zala, za oWelljav,mje
"'1"lramj()Slj vozila .
Prenosnik za slgnalizacij" nedovolj'JOg priliska alja " ",OIOru.
Sijalica (5 wani) za owellj(lfJanje mOllm'e komore so. 0.1110maukim prekidalem.
R azvodnik paljenia.
Dillallla.
Reg"laeiolla grupa.
Bobi"a.
SveCict.
Te'mitki p,ekidal za opa",,, tempera/um vode za Madjel/je.
Zadllje pozicio"o SVel/O, ,wp wetlo i svetlo za pokaziva"je
smera (3 walli za p()ziciollO, 20 walli za SlOp Wlelo, ' 20 ..·0.111
za pokazival smera).
SV(llo za regilrarsk" lab!i", (5 walli).
Primedba _ ZIIak oZllal(lfJ(l do. kobl illla pI""icu ifi "",,/uku sa
iJrojkolll.
R.. ~nik :za boj ..
Giallo
Grigio
R~~
Verde
Tio 600
iuto.
Azzurro
playo.
si yo.
CryenO.
l.eleno.
Noro
crnO.
Bianco
Marrone =
be lo.
srnedj e (braon).
r
,
"
ZASTAVA"
,
600
•
D O D A TA K
"Upustvu za rukovanJe I odrzavanJe"
1 IzdanJe od IX - 1957 god,
MOTOR
1'>. vOIIl ... tip. 600 blo It ugr.djen k.rburator "Weber" Up. ~, 1M.
McdjuUm, od broi' matora 64~O It n. vOlilu IIpa 600 ugradJuJc St klfbuf.tor "Weber"
tip. 261M 51 slcde~lm pod.telm,
_
Pre~nlk
dilutor.
podf hvanje:
Ii
,
mm 19,00
,
,
_ PrtCnlk g!.vnog siska
,
,
_ Pretn lk sLska U praun hod
,
_ Pretnlk .lskl U ,"flovanj_
,
,
,
_ Pretnlk glavnog slsk. u vudull
Izmenom karbura lo"
,
mm
1,00
mm
O.4~
mm
1,00
mm
l,gS
u. lovlJcne IU sledete proment:
_ M.kslm.ln. snag. molar. (bu ilduvne ttvl, ventilatou I pumpe U \<odu) KS '24,5
.
_ Mlk.lm.ln. buin. vodb u telvrtom Itepenu prtnosa menJ.h
.
km}h 100
RAZVODENJE
Podael ruvodJenJ. III sledetl:
,
.
Poteiak: pre GMT
UILuvlnj e {
,
.
.
Zlvrlet.k: posle DMT
Poeel_k: pre OMT
IldUYlVll1je {
Zlvrjelak:
,
"
. '"
.,,.
,
, I'
posle GMT
Zuor lunedj'u venlll. klackallca .adl kontrole slavljlnjl
1.1
luu
111m 0,4:1
Zuor II Tad jlmedju veAtib I kbc kaUce prl hladnom moloru: u,lsnl. Izduvnl mm 0,15
SASIJA
,
l.elaJev \ udnjlh lotkovi
NI .ITlnl 5! Ilojl d. se bVT!! podmulvlnje lehleva na obe "dnJe gllvUne Ivaklll
18.000 km medjuUm, ovo Ie Irebl sadl ltvd lU III $vaklh 30.000 km.
"CRVENA ZASTAVA" -
Servisn. ,Iutb. -
n-YIl-1959 god.
Kr.gujeYlc
I
•
I EDIZIONE JUGOSLAVA I
•
•
•
•
•
•
PI\INTED
by
G. CANALE
&
IN
ITALY
C .• Corto Sa" Mlurillo, 42 A • Torln.
Download

1 - Avala