Verzija uputstva za korišćenje 3
2 Sadržaj
Sadržaj
Bezbednost ........................................6
Uvod ...................................................7
Pregled ................................................7
Pomoć i podrška ..................................7
Briga o telefonu....................................8
Tasteri i delovi......................................9
Početni koraci................................. 12
Sadržaj pakovanja .............................12
Ubacivanje ili uklanjanje SIM kartice
.....................................................12
Zaključavanje ili otključavanje
tastature i ekrana ..........................14
Punjenje.............................................14
Podešavanje telefona ........................17
Prenos sadržaja sa starog telefona....19
Radnje ekrana na dodir......................19
Promena jačine zvuka poziva, pesme
ili video snimka .............................22
Lokacije antene .................................22
Stavljanje vrpce .................................23
Slušalice ............................................23
Uključivanje ili isključivanje telefona
.....................................................23
U slučaju da telefon ne reaguje..........24
Vertu servisi.................................... 25
Vertu City Brief...................................25
Vertu Select .......................................25
Vertu Concierge.................................26
Kontaktiranje podrške za Vertu
Concierge .....................................26
Kontaktiranje Vertu tehničke podrške
.....................................................27
Vertu Fortress ....................................27
Daljinska pomoć ................................28
Vertu Concierge Live .........................28
Početni ekran.................................. 29
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Interaktivni elementi početnog
ekrana ..........................................29
Taster Meni i softverski tasteri ...........31
Sat .....................................................32
Korišćenje kalendara .........................35
Izmena početnog ekrana ...................36
Pisanje teksta ....................................38
Indikatori na ekranu ...........................43
Postavljanje treperenja svetla
obaveštenja pri propuštenim
pozivima ili po prijemu poruka.......45
Baterijska lampa ................................45
Korišćenje telefona van mreže...........45
Pretraga u okviru telefona i na
internetu........................................46
Personalizacija ............................... 47
Profili..................................................47
Pozivi ............................................... 49
Pozivanje broja telefona.....................49
Traženje kontakta ..............................49
Pozivanje kontakta.............................49
Odbijanje poziva ................................50
Isključivanje zvuka poziva..................51
Odgovaranje na poziv koji je na
čekanju .........................................51
Uspostavite konferencijski poziv........51
Pozivanje najčešće biranih brojeva....52
Upućivanje poziva preko Interneta.....52
Pozivanje poslednjeg biranog broja
.....................................................53
Snimanje telefonskog razgovora........53
Isključivanje tona ...............................54
Pregled propuštenih poziva ...............54
Pozivanje govorne pošte ...................54
Preusmeravanje poziva na govornu
poštu ili na neki drugi broj telefona
.....................................................55
Zabrana pozivanja i prijema poziva....55
Omogućivanje pozivanja samo
određenih brojeva.........................56
Sadržaj 3
Kontakti ........................................... 57
Kalendar .......................................... 72
O aplikaciji Kontakti ...........................57
Čuvanje telefonskih brojeva i adresa
.....................................................57
Čuvanje broja sa kojeg je primljen
poziv ili poruka ..............................57
Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba
.....................................................58
Dodavanje slike kontaktu ...................58
Podešavanje tona zvona za kontakt
.....................................................58
Slanje kontakt informacija pomoću
opcije „Moja kartica“ .....................59
Kreiranje grupe kontakata..................59
Slanje poruke grupi osoba .................59
Kopiranje kontakata sa SIM kartice na
telefon...........................................60
Office Communicator.........................60
O kalendaru .......................................72
Pretraživanje stavki kalendara
različitim prikazima .......................72
Dodavanje zadatka na listu obaveza
.....................................................72
Dodavanje stavke kalendara .............72
Slanje zahteva za sastanak ...............73
Pamćenje rođendana ........................74
Korišćenje posebnih kalendara za
slobodno vreme i posao................74
Dodavanje lokacije u okviru stavke
kalendara......................................74
Poruke ............................................. 62
O aplikaciji Poruke .............................62
Slanje poruke.....................................62
Pošaljite poruku kontaktu...................63
Slanje audio poruke ...........................63
Čitanje primljene poruke ....................63
Prikaz konverzacije............................64
Preslušavanje tekstualne poruke .......64
Promena jezika ..................................65
Pošta................................................ 66
O aplikaciji Mail..................................66
Podešavanje poštanskog sandučeta
.....................................................66
Podešavanje Mail for Exchange
poštanskog sandučeta .................67
Sinhronizovanje poštanskog
sandučeta.....................................69
Čitanje pošte......................................69
Slanje pošte .......................................70
Otvaranje pošte sa početnog ekrana
.....................................................70
Povezivanje..................................... 76
Definisanje načina povezivanja
telefona na Internet.......................76
Wi-Fi .................................................77
Bluetooth ...........................................78
USB kabl za prenos podataka ...........81
Prekidanje mrežne veze ....................82
Internet ............................................ 83
O web pretraživaču............................83
Pretražujte Web .................................83
Dodavanje markera ...........................84
Pretplaćivanje na web izvode ............84
Socijalne mreže .............................. 85
O socijalnoj mreži ..............................85
Pregled ažuriranja statusa prijatelja u
jednom prikazu .............................85
Objavljivanje statusa u servisima za
društvene mreže...........................86
Povezivanje onlajn prijatelja sa
odgovarajućim kontakt
informacijama ...............................86
Prikaz ažuriranja statusa prijatelja na
početnom ekranu..........................86
Otpremanje slike ili video snimka u
okviru nekog servisa .....................86
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
4 Sadržaj
Deljenje lokacije u okviru ažuriranja
statusa ..........................................87
Kontaktiranje prijatelja u servisu za
društvene mreže...........................87
Dodavanje događaja u kalendar
telefona.........................................88
Kamera ............................................ 89
O kameri ............................................89
Snimanje slike....................................89
Čuvanje informacija o lokaciji u
sastavu slika i video snimaka........90
Saveti u vezi sa slikama i video
snimcima ......................................90
Snimanje video snimka ......................91
Slanje slike.........................................91
Slike i video snimci ........................ 93
O Galeriji............................................93
Pregled slika i video snimaka.............93
Izmena snimljenih slika ......................94
Organizovanje slika ...........................94
Deljenje slike ili video snimka iz
galerije ..........................................95
Kopiranje slika ili video snimaka sa
telefona na računar i obratno ........95
Video editor .......................................95
Štampanje snimljenih slika.................97
Video snimci i TV............................ 98
Video snimci ......................................98
Muzika i audio sadržaji ................ 100
Muzički centar..................................100
Zaštićeni sadržaj..............................102
Snimanje zvukova............................102
FM radio ..........................................102
Mape .............................................. 105
O aplikaciji „Mape“ ...........................105
Navigacija do odredišta ...................105
Pronalaženje i prikaz lokacija...........109
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Čuvanje i deljenje mesta..................113
Prijavljivanje netačnih kartografskih
podataka.....................................115
Kancelarija .................................... 117
Quickoffice.......................................117
Čitanje PDF dokumenata.................117
Korišćenje kalkulatora......................117
Pisanje beležaka..............................118
Prevođenje reči sa jednog jezika na
drugi ...........................................118
Otvaranje ili kreiranje zip datoteka ...119
Upravljanje telefonom.................. 120
Redovno ažuriranje softvera i
aplikacija telefona .......................120
Vertu Fortress ..................................121
Upravljanje datotekama ...................124
Više dostupne memorije za više
sadržaja ......................................126
Upravljanje aplikacijama ..................126
Sinhronizacija sadržaja....................127
Kopiranje kontakata ili slika sa jednog
telefona na drugi .........................127
Zaštita telefona ................................128
Instaliranje aplikacije PC Suite na
računaru .....................................129
Pribor ............................................. 130
Punjenje baterije ..............................130
O prenosivom punjaču Vertu Portable
Power DC-15V............................131
Korišćenje prenosivog punjača Vertu
Portable Power DC-15V .............131
Korišćenje punjača za vozila............132
Korišćenje kabla ..............................133
Ožičene stereo slušalice sa
mikrofonom.................................134
Zajednička podešavanja pribora......134
Rešavanje problema .................... 136
Sadržaj 5
U slučaju da telefon ne reaguje........136
Vratite početna podešavanja ...........136
Šta činiti kada se popuni memorija?
...................................................136
Treperenje indikatora poruka ...........136
Kontakt se dva puta prikazuje na listi
kontakata ....................................137
Nečitljivi znakovi prilikom
pretraživanja Weba.....................137
Uklanjanje celokupnog sadržaja i
vraćanje podešavanja na
podrazumevane vrednosti ..........137
Ispitivanje oznake o usaglašenosti
telefona.......................................137
Specifikacije ................................. 140
Zaštita životne sredine ................ 142
Ušteda energije ...............................142
Recikliranje ......................................142
Informacije o proizvodu i
bezbednosne informacije ............ 143
Indeks ............................................ 151
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
6 Bezbednost
Bezbednost
Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili
protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.
ISKLJUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA
Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno ili kada
ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu,
bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona
detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.
BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU
Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu
slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate
motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.
SMETNJE
Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne
karakteristike.
KVALIFIKOVANI SERVIS
Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.
ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM
Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.
ZAŠTITITE SVOJ SLUH
Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte duže vreme da slušate
muziku ili drugi audio sadržaj pri velikoj jačini zvuka. Budite pažljivi kad držite
uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Uvod 7
Uvod
Pregled
Svrha ovog vodiča za korisnike je da vam pruži detaljne informacije o tome kako se
koriste istaknute funkcije telefona Vertu Constellation.
Kada podesite telefon, preporučujemo vam da dovršite registraciju jer ćete tako moći
da aktivirate sve Vertu usluge, uključujući dodatne početne ekrane Vertu Select i City
Brief.
Slike koje se koriste u ovom uputstvu za korisnike su navedene samo kao primeri. One
mogu da se razlikuju od slika koje se zaista pojavljuju na telefonu Vertu
Constellation.
Savet: Da biste pristupili Vertu uslugama, izaberite
> Vertu.
Pomoć i podrška
Da biste saznali više o tome kako se koristi Vertu Constellation:
• Kontaktirajte Vertu tehničku podršku pomoću tastera za Concierge, a zatim
izaberite Call Technical Support ili Email Technical Support.
•
•
Pogledajte vodič za korisnike na telefonu ili kompletno uputstvo na Vertu web
sajtu.
koristite čarobnjake za podešavanje koji su dostupni na telefonu Vertu
Constellation, a koji vam mogu pomoći pri registraciji i kreiranju naloga pošte;
Izaberite > Vertu > Registration.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
8 Uvod
Briga o telefonu
Ukoliko Vertu Constellation, ili bilo koji deo pribora, ne funkcioniše na propisan način,
obratite se prodavcu Vertu uređaja.
Opšta briga
• Uvek koristite Vertu Constellation na način opisan u uputstvima. Neispravno
korišćenje može da utiče na njegove performanse.
• Ne pokušavajte da otvorite niti da rasklopite Vertu Constellation. Jedini deo koji
ćete morati da otvarate jeste poklopac otvora za SIM karticu. Servisiranja telefona
Vertu Constellation treba da vrše samo lica koje je ovlastio Vertu.
• Nemojte zloupotrebljavati niti pogrešno koristiti Vertu Constellation.
• Koristite samo pribor koji je Vertu odobrio.
• Isporučeni punjači su namenjeni samo za korišćenje sa telefonom Vertu
Constellation. Nemojte ih koristiti ni sa jednim drugim uređajem, jer na taj način
može doći do trajnog oštećenja telefona, baterije ili punjača.
• Čuvajte Vertu Constellation i sve njegove delove i pribor van domašaja dece i
kućnih ljubimaca.
• Nemojte dopustiti da Vertu Constellation ili pribor dođe u dodir ni sa jednom vrstom
tečnosti niti vlagom, prašinom i prljavštinom.
• Ne izlažite Vertu Constellation ekstremnim temperaturama, jer to šteti baterijama
koje možda nećete moći privremeno da koristite. Performanse su posebno
ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.
• Nemojte nanositi boju niti neku sličnu supstancu na svoj Vertu Constellation.
• Za čišćenje telefona Vertu Constellation koristite samo meku, suvu tkaninu.
Nemojte koristiti hemikalije, deterdžente, abrazivna sredstva niti bilo koju drugu
vrstu tečnosti. Objektiv fotoaparata čistite štapićima za uši.
Smetnje
• Ukoliko smetnje utiču na performanse telefona Vertu Constellation, udaljite se od
uređaja koji stvaraju smetnje.
Baterija
• U uređaju Vertu Constellation se nalazi unutrašnja, fiksna baterija. Nemojte
pokušavati da je izvadite iz telefona. Nije preporučljivo da ona bude priključena
na punjač i izvor napajanja duže nego što je potrebno.
Materijali
Kao telefon koji je izrađen od najfinijih materijala, Vertu Constellation zahteva brigu
kako bi se očuvao.
• Nemojte ispuštati Vertu Constellation na tvrdu površinu, udarati o nju niti povlačiti
po njoj.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Uvod 9
•
•
•
Keramika i safir su izuzetno čvrsti materijali, ali ujedno i krti i osetljivi na ogrebotine
izazvane nekim čvrstim materijalom ili predmetom. Ukoliko se ispuste, ovi
materijali se mogu i oštetiti. Stoga ih držite dalje od čvrstih predmeta kao što su
dijamanti, turpije, abrazivni materijali i mineralni kristali.
Svi kožni delovi se mogu oštetiti i zato njima treba pažljivo rukovati. Stoga nemojte
izlagati Vertu Constellation ekstremnim temperaturama i čuvajte ga dalje od vode
i velike vlage, uljanih supstanci, sredstva za šminkanje i rastvarača.
Metalni delovi Vertu telefona su obrađeni po visokom standardu, zbog čega je
potrebno voditi brigu kako bi se očuvao njihov sjaj. Stoga ne smete dozvoliti da
dođu u dodir sa oštrim predmetima, sredstvima za poliranje i hemikalijama kao
što su rastvarači, alkalni i kiseli rastvori, gazirana pića i slana voda. Ukoliko dođe
do dodira, očistite površinu čistom, mekom tkaninom što je pre moguće.
Tasteri i delovi
Gornji deo
1
2
3
Taster za uključivanje/isključivanje
AV konektor
Senzor ambijentalnog svetla
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
10 Uvod
Prednja strana
1
2
3
4
5
6
7
8
Uzglavlje
Ekran
Poklopac otvora za SIM karticu
Zglob poklopca otvora za SIM karticu
Concierge taster
Kukica za vrpcu
Taster za meni
Svetlo za obaveštenja
Poleđina
1
Zvučnik
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Uvod 11
2
3
4
5
6
7
8
Tasteri za jačinu zvuka
Objektiv kamere
Blic kamere
Micro-USB konektor
Pločica sa Vertu serijskim brojem
Prekidač za zaključavanje tastera
Taster za fotoaparat
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
12 Početni koraci
Početni koraci
Sadržaj pakovanja
• Vertu Constellation telefon
• Kožna torbica za telefon
• Ožičene stereo slušalice sa mikrofonom
• Zidni punjač (AC-31) sa regionalnim priključcima
• Vertu Portable Power (DC-15V)
• Vertu punjač za vozila (DC-7V)
• Mikro-USB kabl x 2
• AV kabl
• Krpa za poliranje
• Garancija za korisnika
Sadržaj pakovanja se može neznatno razlikovati u zavisnosti od materijala koji se
koriste u određenom telefonu i regionalnih regulativa.
Ubacivanje ili uklanjanje SIM kartice
Važno: Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje isključivo sa standardnom SIM
karticom (pogledajte sliku). Korišćenjem nekompatibilnih SIM kartica možete da
oštetite karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici. Konsultujte se
sa operatorom mobilne mreže da biste saznali da li možete da koristite SIM karticu sa
mini-UICC isečkom.
Pažljivo pratite uputstva da ne biste oštetili SIM karticu ili Vertu Constellation.
Nemojte da lepite nikakve nalepnice na SIM karticu.
Ubacivanje SIM kartice
1 Isključite telefon.
2 Pomerite poklopac otvora za SIM karticu tako što ćete ga uhvatiti za stranu koja je
bliža vrhu telefona.
Savet: Ovo možete da uradite noktom.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Početni koraci 13
3 Pomerite poklopac do kraja.
4 Deo držača SIM kartice će automatski iskliznuti iz telefona. Uklonite držač SIM
kartice.
5 Ubacite SIM karticu, vodeći računa da njena kontaktna površina bude okrenuta
nagore (kada se telefon posmatra otpozadi), u uočljivo udubljenje držača SIM
kartice. Poravnajte karticu s iskošenim uglovima udubljenja.
6 Ubacite držač do kraja, a zatim vratite poklopac.
Savet: Ukoliko je potrebno da aktivirate i podesite PIN šifru (4–8 cifara) za SIM
karticu, izaberite > Settings i Phone > Phone management > Security
settings > Phone and SIM card.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
14 Početni koraci
Zaključavanje ili otključavanje tastature i ekrana
Da ne biste nehotice uputili poziv, možete da zaključate tastere i ekran telefona.
Pomerite prekidač za zaključavanje tastera.
Savet: Možete i da pritisnete taster za napajanje, a zatim da izaberete Lock
screen and keys ili Unlock.
Postavljanje automatskog zaključavanja tastature i ekrana
1 Izaberite > Settings i Phone > Display > Screen/keylock time-out.
2 Definišite vremenski period nakon kog će se tastatura i ekran automatski
zaključavati.
Punjenje
Punjenje baterije
Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali možda ćete morati ponovo da je napunite
pre nego što prvi put uključite telefon. Ako koristite zidni punjač, telefonu će trebati oko
sat i po vremena da se prvi put napuni.
Ako telefon pokazuje da je baterija skoro prazna, uradite sledeće:
1 Punjač koji ste dobili najpre uključite u zidnu utičnicu, a zatim ga priključite na mikro
USB konektor uređaja Vertu Constellation.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Početni koraci 15
2 Kada se baterija potpuno napuni, prvo isključite punjač sa telefona, a zatim iz zidne
utičnice.
Ne postoji određeno vreme punjenja baterije. Međutim, ako koristite zidni punjač sa
telefonom koji je skroz prazan, može biti potrebno do dva sata da bi se baterija potpuno
napunila.
Telefon možete da koristite dok se puni.
Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu
pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.
Savet: Telefon Vertu Constellation takođe možete da punite prenosivim
punjačem Vertu Portable Power i Vertu punjačem za vozila, koje ste dobili sa
proizvodom.
Punjenje baterije preko USB-a
Vertu Constellation i računar možete da povežete pomoću USB kabla.
Možete da koristite telefon dok se puni. Na primer, možete da ga sinhronizujete ukoliko
je povezan sa računarom.
Možda ćete morati da sačekate da punjenje preko USB kabla počne i možda nećete
moći odmah da koristite uređaj.
Nemojte koristiti USB razdelnik bez napajanja.
Uređaj se puni brže kada je povezan na zidni punjač.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
16 Početni koraci
Produžavanje veka baterije
Možete da preduzmete mere da biste smanjili potrošnju energije telefona.
• Uvek u potpunosti napunite bateriju.
• Aktivirajte režim uštede energije.
Aktiviranje režima uštede energije
Pritisnite taster za napajanje i izaberite Activate power saving. Da biste deaktivirali
režim uštede energije, pritisnite taster za napajanje i izaberite Deactivate power
saving.
Zatvaranje aplikacija koje se ne koriste
Pritisnite i zadržite taster Meni, prevlačite prikaz sve dok ne vidite željenu aplikaciju, a
zatim izaberite
.
Zvuci, teme i efekti
• Isključite nepotrebne zvukove, kao što su tonovi tastera.
• Umesto zvučnika koristite žičane slušalice.
• Promenite dužinu vremenskog perioda nakon kojeg se isključuje ekran uređaja.
Podešavanje dužine trajanja osvetljenja
Izaberite > Settings i Phone > Display > Light time-out.
Korišćenje mreže
• Ukoliko slušate muziku ili na neki drugi način koristite uređaj, a ne želite da
upućujete niti da primate pozive, aktivirajte profil Offline.
• Podesite telefon tako da ređe proverava nove poruke pošte.
• Umesto veze za paketni prenos podataka (GPRS ili 3G) koristite Wi-Fi vezu za
povezivanje na Internet.
Podešavanje telefona za korišćenje samo 3G ili GSM mreže
Prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, zatim izaberite mobilnu mrežu
i Network mode > GSM.
Deaktiviranje Bluetooth veze kada nema potrebe za njom
Prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim izaberite
Zaustavljanje traženja dostupnih Wi-Fi mreža
Prevucite prstom od oblasti s obaveštenjima nadole i izaberite
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
.
.
Početni koraci 17
Uspostavljanje veze za paketni prenos podataka (3G ili GPRS) samo u slučaju
kada je to potrebno
Da biste prekinuli mobilnu vezu za prenos podataka, prevucite prstom od oblasti sa
obaveštenjima nadole, a zatim izaberite .
Podešavanje telefona
O registraciji
Vertu nastoji da obezbedi najbolje moguće korisničko iskustvo. Da bismo mogli to da
ostvarimo, preporučujemo vam da registrujete svoj Vertu Constellation i da aktivirate
usluge kada se to od vas zatraži. Kada to učinite, moći ćete da koristite sledeće
prednosti:
• pun pristup različitim Vertu personalizovanim uslugama, uključujući Concierge i
Vertu tehničku podršku;
• dodatne početne ekrane, uključujući Vertu Select koji nudi sadržaj prilagođen
vašim potrebama i željama, kao i City Brief koji se menja dok putujete;
• @vertu.me nalog za poštu kojem možete da pristupate na adresi mail.vertu.me;
• pristup usluzi Vertu Fortress.
Savet: Da biste videli personalizovane usluge kojima imate pristup nakon
registracije, izaberite
> Vertu. Takođe dobijate i pristup opcijama koje vam
omogućavaju da u bilo kom trenutku ponovo pokrenete aplikaciju za registraciju i
čarobnjak za konfigurisanje.
Registrovanje Vertu telefona
Telefon Vertu Constellation se obično registruje tokom procesa podešavanja, ali uvek
možete da se registrujete kasnije na bilo koji od sledećih načina:
• Izaberite > Vertu i Registration.
•
•
•
Izaberite Call Concierge pomoću tastera za tu funkciju.
Registrujte se na adresi www.vertu.me.
Izaberite bilo koju od Vertu usluga na telefonu.
Početno podešavanje
1 Pre nego što uključite telefon Vertu Constellation, morate da ubacite važeću,
aktivnu SIM karticu i morate da se nalazite na lokaciji na kojoj je moguće
povezivanje sa celularnom mrežom za prenos podataka.
2 Uključite telefon Vertu Constellation i pokrenite čarobnjak za podešavanje.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
18 Početni koraci
3 Čarobnjak za podešavanja će vas voditi kroz proces registracije. Kada unesete
detaljne informacije, izaberete da aktivirate usluge i prihvatite odredbe i uslove,
odmah imate Vertu usluge na raspolaganju.
Ukoliko odbijete da aktivirate Vertu usluge, možete i dalje da koristite telefon. Da
biste kasnije mogli ponovo da pristupite uslugama, ponovite ceo postupak
registracije i aktivirajte usluge.
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku.
4 Postupak registracije se završava tako što se automatski upućujete na
podešavanje pošte.
Podešavanje pošte
U toku završnog dela podešavanja možete da kreirate poštanske sandučiće sa liste
provajdera servisa pošte, uključujući @vertu.me (ukoliko ste se registrovali).
Izaberite provajdera servisa pošte, a zatim unesite potrebne podatke. Poštansko
sanduče se automatski prikazuje u vidžetu Mail na početnom ekranu ako ima dovoljno
prostora. Vidžet vam pruža brz pristup najnovijoj pošti. Izaberite naslovnu traku da
biste pristupili prijemnom poštanskom sandučetu.
Za svako naredno poštansko sanduče koje kreirate moraćete da dodate vidžet Mail
na početni ekran po izboru. Nemojte zaboraviti da možete da odaberete vidžet Mail
sa jednim redom ili vidžet Mail sa tri reda.
Savet: Da biste dodali novo poštansko sanduče u postojeći Mail vidžet sa tri reda,
izaberite
u gornjem desnom uglu vidžeta. Izaberite Create new mailbox, a zatim
pratite uputstva na ekranu. U okviru vidžeta će novo poštansko sanduče zameniti
staro.
Telefon Vertu Constellation je u potpunosti kompatibilan sa sistemom Microsoft
Exchange Server što vam omogućava da konfigurišete jedan od svojih naloga za poštu
kao Mail for Exchange poštansko sanduče. Tako ćete imati mobilni pristup pošti,
kalendaru, kontaktima i zadacima na nalogu, kao i opciju redovne i potpune
sinhronizacije.
Tokom podešavanja pošte bićete upitani da li želite da koristite poslovni nalog kao
svoje Mail for Exchange poštansko sanduče. Ukoliko to ne želite, prikazaće se lista
drugih provajdera pošte. Ukoliko na ovoj listi izaberete Vertu.Me, kao Mail for
Exchange poštansko sanduče koristićete @vertu.me nalog. Umesto toga, možete da
izaberete Other, unesete adresu pošte i lozinku i da, ukoliko je dotični provajder
kompatibilan, izaberete Exchange ActiveSync umesto POP/IMAP.
Po potrebi možete da dodate još poštanskih sandučića. Za svako naredno poštansko
sanduče koje kreirate moraćete da dodate vidžet za poštu na jedan od prilagodljivih
početnih ekrana po izboru.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Početni koraci 19
Čarobnjak za podešavanja
Ukoliko poželite da izmenite registracione podatke ili bilo koje podešavanje na vašem
Vertu Constellation telefonu, možete ponovo da pokrenete čarobnjak za podešavanje.
Da biste pristupili čarobnjaku za podešavanja, izaberite > Vertu > Registration.
Prenos sadržaja sa starog telefona
Pomoću aplikacije Phone switch možete besplatno da kopirate kontakte, stavke
kalendara i slike sa prethodnog kompatibilnog telefona na Vertu Constellation.
Izaberite > Settings i Connectivity > Data transfer > Phone switch.
Možete i da koristite PC Suite za prenos slika, audio snimaka i drugih medijskih
datoteka na sledeći način:
1 Prenesite željeni sadržaj sa starog telefona na računar (PC ili Mac) pomoću USB
veze.
2 Instalirajte PC Suite na PC ili Mac računar.
3 Uverite se da je aplikacija PC Suite pronašla željeni sadržaj na PC ili Mac računaru.
4 Izaberite > Settings i Connectivity > USB > PC Suite.
5 Prenesite podatke iz aplikacije PC Suite na PC ili Mac računaru na telefon Vertu
Constellation.
Možete da koristite USB ili Bluetooth vezu.
Možete da prenosite datoteke i u suprotnom smeru kada želite da napravite
rezervne kopije datoteka koje ste kreirali na telefonu Vertu Constellation.
Ukoliko ne želite da koristite PC Suite za prenos datoteka sa računara i želite da to
obavite ručno, koristite režim Mass storage. Telefon Vertu Constellation će se na PC
ili Mac računaru prikazivati kao spoljna disk jedinica.
Kada je izabran režim Mass storage ne možete da vidite niti da pokrećete aplikacije
koje ste instalirali na internoj memorijskoj kartici.
Radnje ekrana na dodir
Da biste ostvarili interakciju sa korisničkim interfejsom, dodirnite ili dodirnite i zadržite
ekran na dodir.
Otvaranje aplikacije ili nekog drugog elementa na ekranu
Dodirnite aplikaciju ili element.
Brzo pristupanje funkcijama
Dodirnite i stavku i zadržite je. Otvara se iskačući meni sa dostupnim opcijama. Na
primer, da biste poslali sliku ili izbrisali alarm, dodirnite i zadržite sliku ili alarm, a zatim
u iskačućem meniju izaberite odgovarajuću opciju.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
20 Početni koraci
Prevlačenje stavke
Dodirnite i zadržite stavku, a zatim prevucite prstom preko ekrana. Stavka prati vaš
prst.
Stavke možete da prevučete na početni ekran ili u glavni meni kada aktivirate režim
izmene.
Prebacivanje
Položite prst na ekran i bez prekida prevlačite prst u željenom pravcu.
Na primer, da biste prilikom pregledanja slika prikazali sledeću, prebacite ekran
nalevo.
Skrolovanje na listi ili u meniju
Postavite prst na ekran, brzo ga prevucite nagore ili nadole preko ekrana, a zatim ga
podignite. Sadržaj ekrana se skroluje onom brzinom kojom se skrolovao u trenutku
podizanja prsta i pri tom pravac kretanja sadržaja ostaje nepromenjen. Da biste izabrali
stavku sa liste koju skrolujete i zaustavili kretanje, dodirnite tu stavku.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Početni koraci 21
Uvećavanje prikaza
Položite dva prsta na stavku kao što je slika ili web stranica, a zatim razdvojite prste.
Umanjivanje prikaza
Postavite dva prsta na stavku, a zatim ih spojite.
Savet: Možete i da dvaput dodirnete stavku da biste uvećali ili umanjili prikaz kada
je prikaz u podrazumevanom uvećanju.
Oblast sa obaveštenjima
Iz oblasti sa obaveštenjima možete brzo da pristupite bitnim podešavanjima, na primer
možete da prekinete internet vezu ili da isključite zvuk telefona direktno iz menija
statusa. Oblast sa obaveštenjima nije dostupna ako koristite neku aplikaciju na punom
ekranu, na primer Mape.
• Pregled obaveštenja o propuštenim pozivima ili nepročitanim porukama
• Isključivanje tona telefona
• Izmena podešavanja za povezivanje
• Prikaz dostupnih Wi-Fi veza i povezivanje na Wi-Fi mrežu
• Upravljanje Bluetooth vezama
Jednostavno prevucite prstom od oblasti s obaveštenjima nadole.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
22 Početni koraci
Promena jačine zvuka poziva, pesme ili video snimka
Koristite tastere za jačinu zvuka.
Možete da prilagodite jačinu zvuka tokom poziva ili kada je neka aplikacija aktivna.
Ugrađeni zvučnik vam omogućava da govorite i slušate sa kraće razdaljine, bez
potrebe da držite telefon u blizini uha.
Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika tokom poziva
Izaberite
ili
.
Lokacije antene
Izbegavajte dodirivanje antene dok je u upotrebi. Dodirivanje antena utiče na kvalitet
radio komunikacija i može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetskom nivou
što može da dovede do skraćenog životnog veka baterije.
Deo sa antenom je istaknut.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Početni koraci 23
Stavljanje vrpce
Vrpca je deo pribora koji se posebno kupuje.
Noktom izvucite kukicu koja se nalazi sa bočne strane telefona, a zatim provucite i
zategnite vrpcu.
Slušalice
Na svoj telefon možete da povežete kompatibilne slušalice, odnosno kompatibilne
slušalice sa mikrofonom.
Uključivanje ili isključivanje telefona
Uključivanje
Pritisnite taster za napajanje i zadržite ga dok telefon ne zavibrira.
Isključivanje
Pritisnite i držite taster za napajanje.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
24 Početni koraci
U slučaju da telefon ne reaguje
Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje u trajanju od osam sekundi, dok
uređaj ne zavibrira i ne isključi se.
Ponovo uključite telefon ako je potrebno.
Neće biti obrisan nikakav sadržaj, kao što su kontakti ili poruke.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Vertu servisi 25
Vertu servisi
Vertu City Brief
City Brief se sastoji od niza nezavisno napisanih vodiča iz jedinstvenih izvora koji
opisuju više od 200 najpoznatijih gradova širom sveta. Dostupna je na više jezika,
uključujući engleski, italijanski, nemački, francuski, ruski, relevantne varijante
kineskog i arapski.
Kada registrujete Vertu Constellation, usluga City Brief će biti dostupna na njemu kao
dodatni početni ekran.
Vidžet za obaveštenja City Brief aktivira se na podrazumevanom početnom ekranu
kako bi vas obaveštavao o novim City Brief vodičima koji su dostupni za lokaciju na
koju ste putovali.
Sadržaj početnog ekrana City Brief se menja dok putujete, tako da se, kada stignete
na neko odredište, prikazuje odgovarajući vodič sa preporučenim restoranima,
kafićima ili znamenitostima koje možete da posetite tokom boravka.
City Brief je integrisan sa uslugom Concierge, tako da možete da vršite rezervacije
putem telefona ili pošte koristeći Concierge kada vidite nešto što vas zanima.
City Brief se redovno ažurira, tako da uvek možete da budete sigurni da su informacije
ažurne i relevantne. Nova odredišta se redovno dodaju.
Savet: Da biste promenili jezik prikaza usluge City Brief, pri dnu bilo kog članka
izaberite opciju Preferences.
Savet: Da biste deaktivirali City Brief, izaberite
> Settings i Vertu Settings.
Vertu Select
Vertu Select vam pruža originalne članke koji će vas inspirisati, informisati i zabaviti,
a koji su izabrani na osnovu vašeg regiona, želja i interesovanja. Dostupna je na više
jezika, uključujući engleski, italijanski, nemački, francuski, ruski, relevantne varijante
kineskog i arapski.
Kada registrujete Vertu Constellation, usluga Vertu Select, za koji pišu odabrani
stručnjaci, dostupna je na telefonu Vertu Constellation u vidu dodatnog početnog
ekrana. Sadržaj je često povezan sa ekskluzivnim ponudama kojima se pristupa
putem usluge Concierge.
Savet: Da biste promenili jezik prikaza usluge Vertu Select, pri dnu bilo kog članka
izaberite opciju Preferences.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
26 Vertu servisi
Savet: Da biste deaktivirali Vertu Select, izaberite
Settings.
> Settings i Vertu
Vertu Concierge
Concierge je pomoćni servis prilagođen vašem stilu života, koji je dostupan 24 sata
dnevno, 7 dana u nedelji na jeziku koji izaberete.
Nakon što registrujete telefon, imaćete besplatan pristup servisu Vertu Constellation
tokom 12 meseci.
Concierge vam omogućava pristup Vertu tehničkoj podršci (Vertu Technical Support),
koja je takođe dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
Doživljaj korišćenja servisa Concierge počinje sa personalizovanim pozivom, čija je
svrha da:
• vama predstavi servis;
• razume vaše potrebe;
• zabeleži ono što vam je bitno.
Na taj način će vaš odnos sa servisom Concierge sigurno biti bogat i plodonosan,
zadovoljiće vaše potrebe i pružiti vam jedinstvene mogućnosti.
Savet: Concierge Live vam omogućava da pratite napredak Concierge zahteva.
Kontaktiranje podrške za Vertu Concierge
1 Pritisnite taster za Concierge, koji se nalazi na levoj strani telefona.
2 Izaberite Call Concierge ili Email Concierge.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Vertu servisi 27
Savet: Ako ne možete da kontaktirate Vertu Concierge koristeći namensko
dugme, pozovite Vertu tehničku podršku (Vertu Technical Suppport) da biste dobili
pomoć za rešavanje problema.
Kontaktiranje Vertu tehničke podrške
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri korišćenju telefona Vertu Constellation, pritisnite
taster Concierge da biste kontaktirali Vertu tehničku podršku. Vertu tehnička podrška
je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1 Pritisnite taster Concierge.
2 Izaberite Call Technical Support ili Email Technical Support.
Savet: Ukoliko ne uspete da kontaktirate tehničku podršku pomoću tastera
Concierge, pozovite +441252867500. Lokalne brojeve potražite na adresi
www.vertu.com.
Vertu Fortress
Vertu Fortress je usluga za sinhronizaciju koja vam omogućava da prebacujete
fotografije, video snimke, kontakte i stavke kalendara sa Vertu telefona na server u
oblaku i obratno, kao i sa PC/MAC računara na server i obratno (na MAC računarima
sinhronizuju se samo kontakti i kalendar), čime dobijate skladište za rezervne kopije
fotografija i video snimaka koji se nalaze na telefonu. Da biste koristili ovu uslugu,
potrebno je da se prvo registrujete na Vertu.Me sajtu (www.vertu.me.)
Prema podrazumevanim podešavanjima datoteke sa telefona i PC (ili MAC) računara
se sinhronizuju ručno, ali sinhronizaciju možete da podesite i tako da bude automatska
ako želite, što vam pruža potpunu kontrolu.
Kad poželite da pregledate podatke prebačene u Vertu Fortress, ili da upravljate njima,
posetite web portal na adresi www.vertu.me.
Uz telefon Vertu Constellation dobijate 12 meseci besplatnog korišćenja Vertu
Fortress usluge za sinhronizaciju.
Medijske datoteke se tokom prenosa šifruju pomoću HTTPS protokola (Hypertext
Transfer Protocol Secure). Za čuvanje podataka koristi se 256-bit AES (Advanced
Encryption Standard).
Vertu Fortress radi na svim trenutno podržanim Windows operativnim sistemima do
verzije Windows 7 (uključujući i nju).
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
28 Vertu servisi
Daljinska pomoć
Servis za daljinsku pomoć (Remote Assist) omogućava Vertu timu za tehničku podršku
da pristupi vašem telefonu Vertu Constellation, pod uslovom da ste prethodno dali
saglasnost kompaniji Vertu.
Servis je namenjen za pružanje pomoći u slučaju da imate problema pri podešavanju
ili korišćenju telefona.
Ukoliko želite da koristite ovaj servis, kontaktirajte tehničku podršku.
Vertu Concierge Live
Vertu Concierge Live vam omogućava da pratite status trenutnih zahteva za
Concierge. Concierge možete da pozovete i direktno sa ekrana Concierge Live.
Da biste saznali kakav je status Concierge zahteva, pritisnite taster Concierge, a zatim
izaberite Concierge Live.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Početni ekran 29
Početni ekran
Interaktivni elementi početnog ekrana
O podrazumevanom početnom ekranu
Podrazumevani početni ekran služi kao portal za funkcije na uređaju Vertu
Constellation:
• Ostali početni ekrani. Na jednoj strani podrazumevanog početnog ekrana nalaze
se dva početna ekrana za Vertu Select i City Brief. Na drugoj strani možete da
vidite jedan početni ekran preko koga možete da pristupite početnom poštanskom
sandučetu i nizu prečica za posebno odabrane Vertu aplikacije; kao i još jedan
početni ekran preko koga možete da pristupite vidžetu za brzo pokretanje
aplikacija. Ova dva početna ekrana mogu se prilagođavati tako da na njih možete
da dodajete aplikacije i prečice koje najčešće koristite.
Takođe možete da dodate šesti, prazan početni ekran koji je u potpunosti
prilagodljiv.
Kada putujete i želite da izbegnete troškove roaminga, deaktivirajte Vertu Select
ili City Brief tako što ćete izabrati
> Settings i Vertu Settings.
•
Tri najčešće korišćena profila: Silent, Offline i General. Da biste promenili profil,
izaberite ikonu profila u gornjem levom uglu podrazumevanog prikaza, a zatim
izaberite drugi profil. Ukoliko ste izabrali profil Silent, možete da odaberete
vremenski interval u toku koga će telefon raditi bez tona pre nego što se vrati na
prethodni profil.
• Četiri prečice pri dnu ekrana (kao i pri dnu dva prilagodljiva ekrana) preko kojih
možete da pristupate aplikacijama Contacts, Calendar, Messaging i Web.
• Meni statusa možete da otvorite u delu sa obaveštenjima pri vrhu ekrana tako što
ćete prevući prstom nadole. Ovako će vam se prikazati nekoliko ključnih funkcija,
kao i obaveštenja o pristigloj pošti i porukama ili propuštenim pozivima. Prevucite
tablu nagore da biste zatvorili meni statusa.
Na podrazumevanom početnom ekranu nalazi se interaktivni sat koji automatski
utvrđuje vaše trenutno vreme i dostupnost i koji obezbeđuje pristup alarmima i
zakazanim obavezama. Ukoliko se nalazite izvan regularne vremenske zone, u
prikazu sata, u digitalnom formatu, možete da vidite i vreme svoje matične lokacije.
Trenutne zakazane obaveze su označene savijenim linijama oko sata, dok su trenutni
alarmi označeni crvenim markerima.
Savet: Kada izaberete četvrtinu sata na kojoj se nalazi jedna zakazana obaveza
ili više njih, one će se prikazati u iskačućem prozoru. Izaberite potrebnu zakazanu
obavezu da biste pristupili kalendaru.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
30 Početni ekran
Taster Meni preko koga možete da izaberete neke druge funkcije nalazi se u
središnjem delu, ispod samog ekrana.
.
Da biste pristupili opcijama koje važe za trenutni ekran, izaberite
Da biste otvorili brojčanik, izaberite
.
Režimi „portret“ i „pejzaž“
Telefon automatski okreće sliku na ekranu i prikazuje je u režimu „portret“ ili „pejzaž“
u zavisnosti od toga da li telefon držite vertikalno ili horizontalno. Kada okrenete
telefon, slika se automatski okreće u skladu sa tim u kom je telefon položaju.
Prebacivanje sa jednog početnog ekrana na drugi i obratno
Prevucite ulevo ili udesno.
označava trenutni početni ekran. Pritisnite tačke da biste se vratili na
podrazumevani početni ekran.
Prelazak sa jedne otvorene aplikacije na drugu
Možete da vidite koje aplikacije i zadaci su otvoreni u pozadini i da ih naizmenično
koristite.
Pritisnite i zadržite taster Meni da biste otvorili aplikaciju za upravljanje zadacima,
prevlačite prikaz nalevo ili nadesno, a zatim izaberite željenu aplikaciju.
Aplikacije koje rade u pozadini povećavaju potrošnju baterije i zahtevaju više
memorije. Da biste zatvorili aplikaciju koju ne koristite, izaberite
.
Savet: Da biste zatvorili sve otvorene aplikacije, izaberite i držite taster za
promenu zadatka, a zatim u iskačućem meniju izaberite Close all.
Obaveštenja
Telefon Vertu Constellation vas obaveštava o propuštenim događajima na više
načina.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Početni ekran 31
Meni statusa — Prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole da biste otvorili
meni statusa koji vam pokazuje informacije kao što su dostupne Wi-Fi mreže,
propušteni pozivi i nove poruke.
Iskačuće obaveštenje — Iskačuće obaveštenje se pojavljuje na početnom ekranu
kako bi prikazalo propuštene pozive, poruke, poruke govorne pošte i događaje
kalendara.
Svetlo za obaveštenja — Plavo svetlo treperi sa leve strane tastera Meni kada imate
propušteni poziv ili novu poruku. Da biste definisali za koje događaje će svetlo da
treperi, izaberite > Settings i Phone > Notification lights > Notification light.
Crveno obaveštajno svetlo treperi kada je baterija skoro prazna. Lampica treperi
zelenim svetlom dok se baterija puni, a kad se napuni, lampica nastavlja da svetli
zeleno, ali bez treperenja.
Savet: Možete da podesite obaveštajno svetlo tako da služi kao indikator
pripravnosti kada se telefon ne koristi. Izaberite > Settings i Phone > Notification
lights > Standby breathing light > On.
Taster Meni i softverski tasteri
Taster Meni je fizički taster koji se nalazi nasred telefona, odmah ispod ekrana.
Pritisnite taster Meni da biste pristupili glavnom meniju, odnosno da biste se vratili iz
aplikacije na podrazumevani početni ekran.
Pritisnite i zadržite taster Meni da biste videli koje aplikacije su otvorene.
Ikone koje se menjaju u zavisnosti od konteksta nalaze se iznad tastera Meni. Oni
prikazuju opcije u kontekstu trenutno prikazanog ekrana. Izaberite odgovarajući
softverski taster u vidu ikone da biste otvorili meni ili izvršili radnju.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
32 Početni ekran
Savet: Ikona
iznad tastera Meni pokazuje broj početnih ekrana kojih
može biti najviše šest. Istaknuta tačka označava trenutan početni ekran. Pritisnite
tačke da biste se vratili na podrazumevani početni ekran.
Sat
Analogni i digitalni sat
Sat na podrazumevanom početnom ekranu ima sledeće funkcije:
• Prikazuje vreme i datum u analognom ili digitalnom formatu. Ovo možete izabrati
na odgovarajućem vidžetu.
• prikazuje alarme koji podešeni tako da se oglase u narednih 12 sati (samo analogni
prikaz);
• na osnovu aplikacije Kalendar, na okviru sata (samo analogni prikaz) prikazuju se
periodi u kojima nema obaveza i oni u kojima ih ima;
• održava tačno vreme pomoću funkcije za automatsko vreme;
• prikazuje lokalno vreme ili, ukoliko ste u roamingu, prikazuje lokalno vreme i vreme
na vašoj matičnoj lokaciji.
Sat možete da koristite na sledeći način:
• Da biste podesili alarm, dodirnite središnji deo sata.
• Da biste prikazali iskačući prozor s pregledom zakazane obaveze, dodirnite
odgovarajuću četvrtinu sata. Dodirnite iskačući prozor da biste otvorili zakazanu
obavezu.
• Da biste uklonili iskačući prozor sa zakazanom obavezom, ponovo dodirnite
ekran.
Prebacivanje sa analognog sata na digitalni i obratno
1 Izaberite sat na podrazumevanom početnom ekranu.
2 U prikazu Sat dodirnite sliku sata da biste uključili/isključili prikaz sata u digitalnom
i analognom formatu.
3 Izaberite
da biste se vratili na podrazumevani početni ekran na kojem je sat sad
prikazan u izabranom formatu.
Prikaz zakazanih obaveza iz kalendara
Stavke kalendara za svaki dan označene su savijenim linijama prikazanim po ivici
analognog sata na podrazumevanom početnom ekranu.
Da biste prikazali ili dodali stavke, dodirnite relevantnu četvrtinu sata, a zatim u
iskačućem prozoru s rezultatima dodirnite pojedinačne stavke.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Početni ekran 33
Podešavanje alarma
Alarmi se podešavaju iz prikaza sata. Oni se mogu ponavljati dnevno, sedmično ili
radnim danima, ili se ne moraju uopšte ponavljati. Možete da podesite više alarma.
Kada se alarm podesi, on se označava crvenim markerom na analognom satu.
1 Na podrazumevanom početnom ekranu izaberite središnji deo sata.
2 Izaberite .
3 Podešavanje vremena alarma.
4 Ukoliko je potrebno, promenite opis alarma ili podesite ga tako da se ponavlja.
5 Izaberite
.
Promena alarma
Izaberite alarm, a zatim promenite njegova podešavanja onako kako želite.
Aktiviranje ili deaktiviranje alarma
Izaberite i držite alarm, a zatim u iskačućem meniju izaberite odgovarajuću opciju. Ova
mogućnost se odnosi samo na alarme sa ponavljanjem.
Brisanje alarma
Izaberite i držite alarm, a zatim u iskačućem meniju izaberite Delete alarm.
Odlaganje alarma
Kada se alarm oglasi, možete da ga odložite. Time se alarm pauzira na određeno
vreme.
Kada se alarm oglasi, izaberite Snooze.
Podešavanje vremena odlaganja
1 Na početnom ekranu izaberite sat.
2 Izaberite
> Settings > Alarm snooze time i podesite dužinu trajanja.
Izbor tona alarma
Možete da izaberete ton koji će važiti za sve alarme.
Na podrazumevanom početnom ekranu izaberite središnji deo sata.
> Settings.
1 Izaberite
2 Izaberite Clock alarm tone i ton.
3 Izaberite
da biste izašli.
Svetsko vreme
Svetsko vreme vam pruža mogućnost da vidite koje je vreme na različitim svetskim
lokacijama. Možete ručno da dodate ili obrišete lokacije u aplikaciji Svetsko vreme.
Kada dođete na neku novu lokaciju u okviru svoje trenutne vremenske zone, nemojte
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
34 Početni ekran
da zaboravite da aplikacija Svetsko vreme automatski dodaje vreme koje je u tom
gradu.
Prikaz svetskog vremena
1 Izaberite sat na podrazumevanom početnom ekranu i otvoriće se tabla sata.
2 Otvorite karticu Svetsko vreme i videćete digitalni format vremena za sve izabrane
lokacije.
Dodavanje određene lokacije za svetsko vreme
1 Kada se otvori Svetsko vreme, izaberite .
2 Krećite se po listi i izaberite lokaciju koja će se prikazati pored trenutnog vremena
na toj lokaciji.
Izmena lokacija
Promena slike povezane s lokacijom
Izaberite i držite lokaciju, a zatim iz iskačućeg menija izaberite Change image.
Postavljanje lokacije za trenutnu lokaciju
Izaberite i držite lokaciju, a zatim iz iskačućeg menija izaberite Set as current
location.
Uklanjanje lokacije
Izaberite i držite lokaciju, a zatim iz iskačućeg menija izaberite Remove.
Automatsko vreme
Zahvaljujući funkciji Automatsko vreme, nije potrebno da ručno podešavate vreme i
datum kada putujete u drugu vremenski zonu, pod uslovom da je SIM kartica ostala u
telefonu.
Funkcija Automatsko vreme je dostupna samo registrovanim korisnicima. Ona se
automatski aktivira nakon registrovanja telefona.
Kada se ova funkcija aktivira, sat sistema će se podesiti na lokalnu UTC (usaglašeno
univerzalno vreme) vrednost. Na osnovu ove vrednosti se automatski primenjuje
razlika u odnosu na GMT vreme. Takođe, kada izađete iz vremenske zone matične
lokacije, na podrazumevanom početnom ekranu se prikazuju dva sata:
• glavni sat određuje trenutno vreme;
• sat koji se nalazi na donjoj polovini ekrana u digitalnom formatu pokazuje vreme
na vašoj matičnoj lokaciji.
Kada se vratite na matičnu lokaciju, prikaz sata će se promeniti tako da ćete videti
samo jedan sat koji pokazuje trenutno vreme.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Početni ekran 35
Deaktiviranje funkcije Automatsko vreme
Izaberite > Settings i Phone > Time and date > Automatic time update > Off.
Savet: Da biste podesili vreme kada se deaktivira funkcija Automatsko vreme,
izaberite
> Settings i Phone > Time and date > Time, a zatim podesite vreme.
Korišćenje kalendara
Izaberite
> Calendar.
Možete da uradite sledeće:
• sinhronizujete kalendar na telefonu i odabrani nalog za Mail for Exchange (najpre
je potrebno da podesite odgovarajuće poštansko sanduče Mail for Exchange na
telefonu);
• pratite zakazane obaveze;
• dodate podsetnike za važne datume;
• redovno ažurirate listu obaveza.
Dodavanje nove zakazane obaveze
1 Izaberite (Tap to create event) da biste kreirali događaj, ili, ako već ima postojećih
događaja, dodirnite oblast ispod nekog događaja. Podrazumevani događaj na
kalendaru koji se prikazuje je za sastanak.
2 Izaberite kalendar u kojem želite da sačuvate stavku.
3 Izaberite tip stavke:
• Meeting request (pod uslovom da ste sinhronizovali kalendari i nalog za Mail
for Exchange);
• Meeting (za važne zakazane obaveze);
• Anniversary (za stavke koje se ponavljaju svake godine).
• To-do
4 Ostala polja zavise od tipa stavke koji ste naveli u prethodnom koraku. Popunite
sva potrebna polja, a zatim izaberite
.
Savet: Stavke kalendara možete da pretražujete u različitim prikazima. Da biste
brzo proverili sve stavke za određenu sedmicu ili mesec, izaberite
. Boje
označavanja na kalendaru vam omogućavaju da izdvojite stavke u bilo kom prikazu.
Da biste bolje upravljali zakazanim obavezama, u aplikaciji Kalendar možete da
kreirate posebne kalendare. Na primer, možete da koristite posebne kalendare za
posao i slobodno vreme.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
36 Početni ekran
Dodavanje novog kalendara
1 Izaberite
> Calendars >
.
2 Unesite naziv i izaberite boju označavanja za kalendar.
3 Definišite vidljivost kalendara. Kada je kalendar sakriven, stavke kalendara i
podsetnici se ne prikazuju u različitim prikazima kalendara.
4 Izaberite
.
Savet: Da biste videli, sakrili ili izbrisali neki kalendar, izaberite
> Calendars,
a zatim izaberite željeni kalendar. Promenite naziv, boju i vidljivost. Nakon toga
.
izaberite
Izmena početnog ekrana
Personalizovanje početnog ekrana
Da biste brzo i lako pristupili aplikacijama koje najčešće koristite, možete da upotrebite
nezavisne mini-aplikacije koje se nazivaju vidžeti.
Vidžete možete direktno da dodajete na sve prilagodljive početne ekrane.
Dostupne su razne vrste vidžeta, uključujuće vidžete sa satovima, vidžete za
uključivanje/isključivanje Wi-Fi veze, kao i vidžete za kontakte koji vam omogućavaju
da sa početnog ekrana brzo pristupate pojedinačnim kontaktima ili grupama kontakata
(najdražim kontaktima) iz imenika.
Vidžeti u vidu prečica omogućavaju brz pristup aplikacijama sa početnog ekrana.
Premeštanje stavki na trenutnom početnom ekranu
Dodirnite i zadržite stavku, zatim je prevucite do nove lokacije. Možete da prevlačite
stavke sa jednog početnog ekrana na drugi.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Početni ekran 37
Rad sa vidžetima
Dodavanje vidžeta na početni ekran
1 Prebacite se na prilagodljivi početni ekran na koji želite da dodate vidžet.
2 Dodirnite prazan deo početnog ekrana i zadržite prst na njemu, a zatim u iskačućem
meniju izaberite Add widget.
3 Izaberite željeni vidžet i on se dodaje na ekran. Ako nema dovoljno prostora, biće
vam zatraženo da dodate još jedan početni ekran da biste napravili mesta za još
vidžeta ili da promenite raspored postojećih vidžeta.
Sve dodate aplikacije se prikazuju u okviru vidžeta za brzo pokretanje aplikacija
koji se nalazi na drugom početnom ekranu desno od podrazumevanog početnog
ekrana. U okviru ove aplikacije videćete kartice za najskorije korišćene i instalirane
aplikacije.
Dodavanje prečice na početni ekran
Možete da kreirate prečice za funkcije i aplikacije koje najčešće koristite. U ovo
spadaju i prečice za aplikacije ili radnje, na primer za pisanje poruke.
1 Dodirnite prazan deo početnog ekrana i zadržite prst na njemu, a zatim u iskačućem
meniju izaberite Add shortcut.
2 Izaberite aplikaciju ili radnju.
Uklanjanje vidžeta ili prečice
Izaberite i držite vidžet ili prečicu, a zatim izaberite
.
Promena pozadine
1 Dodirnite prazan deo početnog ekrana i zadržite prst na njemu, a zatim u iskačućem
meniju izaberite Change wallpaper.
2 Promena pozadine.
Dodavanje važnih kontakata na početni ekran
Da biste brzo upućivali pozive ili slali poruke kontaktima koje najčešće kontaktirate,
dodajte ih na prilagodljive početne ekrane pomoću vidžeta „Contacts, single“
(Kontakti, jedan kontakt) ili „Contacts, favourites“ (Kontakti, najdraži).
Kontakti moraju da budu sačuvani u memoriji telefona.
Kada dodate neki vidžet za kontakte na prilagodljivi početni ekran po izboru, dodajte
željene kontakte kada to bude zatraženo.
Možete da prevlačite prstom nalevo ili nadesno po ekranu da biste pristupili kontaktima
koje ne možete odmah da vidite u vidžetu „Contacts, favourites“.
Da biste izmenili vidžet „Contacts, favourites“ pritisnite i držite ga, a zatim izaberite
, u levom uglu, nakon čega se prikazuje lista kontakata na kojoj možete da izaberete
željeni kontakt.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
38 Početni ekran
Upućivanje poziva kontaktu ili slanje poruke
1 Izaberite kontakt u okviru vidžeta.
2 Izaberite Voice call ili Message.
Uklanjanje kontakta sa početnog ekrana
1 Izaberite i držite vidžet, a zatim izaberite
.
2 Vidžet se briše, ali kontakt ostaje na listi kontakata.
Dodavanje i uklanjanje početnog ekrana
Istovremeno možete da imate najviše šest početnih ekrana. Ukoliko imate svih šest
ekrana, potrebno je da najpre uklonite jedan da biste dodali drugi.
Svi početni ekrani, osim podrazumevanog City Brief, kao i Vertu Select, mogu u
potpunosti da se prilagode, a samim tim i da se uklone.
Dodavanje prilagodljivog početnog ekrana
Izaberite
> Add another home screen.
Uklanjanje trenutnog prilagodljivog početnog ekrana
Izaberite
> Delete this home screen i kada bude zatraženo, izaberite Yes.
Ukoliko uklonite početni ekran, ukloniće se i svi vidžeti na njemu. Međutim, na telefonu
će ostati osnovni nalozi pošte, kalendar i drugi vidžeti, tako da možete da ih dodate
na druge prilagodljive početne ekrane.
Pisanje teksta
Unos teksta Swype™ tastaturom
Swype tastatura se podrazumevano prikazuje kada je potrebno da se unese tekst.
Ona se prikazuje u formatu unosa teksta koji je karakterističan za vašu zemlju (na
primer, QWERTY), kako u uspravnom, tako i u položenom režimu.
Koristeći Swype možete da unosite tekst brzo i lako, samo jednim neprekidnim
pokretom po tastaturi. Jednostavno držite prst na ekranu i njime prevlačite preko slova
svake reči.
Ako ne želite da koristite Swype pokrete za unos reči, i dalje možete da unosite tekst
dodirujući slova na tastaturi.
Savet: Pre nego što počnete da koristite Swype, izaberite > Settings i Phone >
Swype. Nakon toga možete po potrebi da menjate podešavanja za jezik pisanja i
intuitivni unos teksta pre nego što počnete da unosite tekst. Da biste pristupili istim
podešavanjima na Swype tastaturi, izaberite
.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Početni ekran 39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Taster za zatvaranje – tastatura se zatvara, a ono što ste ukucali je uneto.
Tasteri sa strelicom – pomerajte kursor nalevo ili nadesno.
Taster za opcije – secite, kopirajte ili nalepljujte tekst, ubacujte simbole i
emotikone, menjajte podešavanja za unos teksta i pristupajte vodiču za korisnike
Swype tastature.
Tasteri Shift i Caps Lock – Da biste uneli veliko slovo kada kucate malim slovima
ili obrnuto, izaberite ovaj taster, a zatim izaberite željeni znak. Da biste aktivirali
Caps Lock, izaberite ovaj taster dvaput.
Takođe, možete da prevučete prstom sa slova koje želite da bude veliko na
poziciju iznad tastature nakon čega možete nastavite da unosite ostatak reči.
Swype taster – prikazuje alternative za reč najbližu kursoru.
Pritisnite i zadržite taster za savete i uputstva za korišćenje Swype tastature.
Taster za format znakova – prelazite sa numeričkog unosa na unos teksta i
obratno.
Razmak – Swype automatski ubacuje razmake, ali možete sami da dodajete
dodatne razmake pomoću ovog tastera.
Taster Enter – pomeranje kursora u sledeći red ili polje za unos teksta. Dodatne
funkcije zavise od trenutnih režima telefona. Na primer, u polju za web adresu web
pretraživača, ovaj taster ima funkciju ikone „Idi“.
Taster „povratnica“ – koristi se za brisanje znakova.
Promena jezika
Pritisnite i zadržite Q, a zatim unesite jezik.
Dodavanje akcenta karakteru
Prevlačite prstom preko svih slova reči na odgovarajućem jeziku i ne brinite za akcente.
Swype obično prepoznaje reči i sam pravilno akcentuje slova.
Ponavljanje slova
Napravite kružić iznad slova koje želite da ponovite.
Swype and the Swype logos are trademarks of Swype, Inc. © 2009-2012 Swype, Inc.
All rights reserved.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
40 Početni ekran
Unos teksta virtuelnom tastaturom
Korišćenje standardne tastature
Ova tastatura se prikazuje kada je Swype tastatura deaktivirana. Da biste uneli tekst,
dodirujte slova na tastaturi.
Da biste deaktivirali Swype, izaberite
> Settings > Swype Input Method > No.
Savet: Ukoliko želite ponovo da aktivirate Swype, zatvorite aplikaciju za tekst koju
> Settings > Phone > Swype > Swype Input Method >
ste otvorili, izaberite
Yes, a zatim ponovo otvorite aplikaciju za tekst.
Tastatura se prikazuje u formatu unosa teksta koji je karakterističan za vašu zemlju
(na primer, QWERTY), kako u režimu portreta, tako i u režimu pejzaža.
Savet: Verovatno će vam biti lakše da koristite ovu tastaturu u režimu pejzaža.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Virtuelna tastatura
Taster za zatvaranje – tastatura se zatvara, a ono što ste ukucali je uneto.
Tasteri Shift i Caps Lock – da biste uneli veliko slovo kada kucate malim slovima
ili obrnuto, izaberite ovaj taster pre nego što unesete znak. Da biste aktivirali režim
Caps Lock, dvaput izaberite ovaj taster.
Taster za format znakova – prelazite sa numeričkog unosa na unos teksta i
obratno.
Tasteri sa strelicom – pomerite kursor nalevo ili nadesno.
Razmak – Unesite razmak.
Taster za opcije – secite, kopirajte ili nalepljujte tekst, ubacujte simbole i emotikone
i menjajte podešavanja za unos teksta.
Taster Enter – pomerite kursor u sledeći red ili polje za unos teksta. Dodatne
funkcije zavise od trenutnih režima telefona. Na primer, u polju za web adresu web
pretraživača, ovaj taster ima funkciju ikone „Idi“.
Taster „povratnica“ – obrišite znak.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Početni ekran 41
Prelazak sa virtuelne tastature na virtuelnu numeričku tastaturu u režimu
portreta
> Alphanumeric keypad ili QWERTY keyboard.
Izaberite
Dodavanje akcenta karakteru
Izaberite i držite znak.
Aktiviranje intuitivnog unosa teksta pomoću virtuelne tastature
Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i sami možete da
dodajete nove reči. Ovaj način unosa teksta nije dostupan na svim jezicima, a
podrazumevano je deaktiviran.
Kad je intuitivni način unosa teksta aktiviran, počnite da pišete neku reč i telefon će
vam predlagati moguće reči dok kucate. Kada prikaže reč koju želite da unesete,
izaberite je. Ako reč nije u rečniku, telefon predlaže alternativnu reč iz rečnika. Da biste
dodali novu reč u rečnik, izaberite reč koju ste napisali.
Intuitivni unos teksta funkcioniše samo za tekst koji unosite dodirujući tastere. Ako
koristite Swype i postoji sumnja za neku reč, automatski vam se nude alternativne reči
iz rečnika za izabrani jezik.
Aktiviranje i deaktiviranje intuitivnog načina unosa teksta Swype tastaturom
> Settings > Word prediction > Yes ili No.
Izaberite
Da biste se vratili na tastaturu, izaberite Back.
Aktiviranje i deaktiviranje intuitivnog načina unosa teksta standardnom
tastaturom
> Input options > Activate prediction ili Deactivate prediction.
Izaberite
Izmena podešavanja unosa teksta za Swype tastaturu
Izaberite
> Settings.
Izmena podešavanja unosa teksta za standardnu tastaturu
Izaberite
> Input options > Settings.
Unos teksta pomoću male virtuelne tastature
Korišćenje male virtuelne tastature
Ako vam više odgovara da koristite alfanumeričku tastaturu dok pišete u režimu
„Portret“, pređite sa velike na malu virtuelnu tastaturu.
1 Izaberite režim za unos teksta.
2 Izaberite
> Alphanumeric keypad.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
42 Početni ekran
1
2
3
4
5
6
7
8
Tasteri sa brojevima
* - Unesite specijalni znak, odnosno kada je aktiviran režim za intuitivni unos teksta
i reč podvučena, prelazite sa jedne ponuđene reči na drugu.
Taster Shift – Promenite veličinu znakova. Da biste aktivirali ili deaktivirali režim
za intuitivni unos teksta, dvaput brzo izaberite ovaj taster. Da biste se prebacivali
između režima za unos brojeva i režima za unos slova, izaberite i držite ovaj taster.
Taster za zatvaranje – Zatvorite malu virtuelnu tastaturu.
Tasteri sa strelicama – Premestite kursor nalevo ili nadesno.
Meni za unos – Aktivirajte režim za intuitivni unos teksta, promenite jezik pisanja
ili se prebacite na veliku virtuelnu tastaturu.
Taster „povratnica“ – Izbrišite znak.
Indikator unosa teksta (ako je na raspolaganju) – Označava koja veličina znakova
je aktivna, kao i da li je aktivan režim za unos slova ili režim za unos brojeva ili
režim za intuitivni unos teksta.
Aktivacija standardnog načina unošenja teksta putem virtuelne
tastature
Dvaput brzo izaberite #.
Unos znaka
1 Birajte određeni numerički taster (1-9) sve dok se ne prikaže željeni znak. Postoji
više dostupnih znakova nego što je vidljivo na tasteru.
2 Ako je sledeće slovo smešteno na istom tasteru, sačekajte dok se kursor ne prikaže
ili ne pomeri napred, a zatim ponovo izaberite taster.
Ubacivanje razmaka
Izaberite 0.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Početni ekran 43
Pomeranje kursora u sledeći red
Tri puta izaberite 0.
Aktiviranje intuitivnog unosa teksta pomoću male virtuelne tastature
Intuitivni unos teksta nije dostupan za sve jezike.
1 Izaberite
> Activate predictive text.
2 Da biste napisali željenu reč, koristite tastere 2-9. Izaberite svaki taster jednom za
svako slovo.
Predlog za reč se menja posle odabira svakog tastera.
3 Ako reč nije tačna, birajte * sve dok se ne prikaže ona koja je tačna. Ukoliko se reč
ne nalazi u rečniku, izaberite Spell, unesite reč koristeći tradicionalni način unosa
teksta, a zatim izaberite OK.
Ako se iza reči prikaže ?, data reč se ne nalazi u rečniku. Da biste dodali reč u
rečnik, izaberite *, unesite tu reč koristeći tradicionalni način unosa teksta, a zatim
izaberite OK.
4 Da biste ubacili razmak, izaberite 0. Da biste uneli obični znak interpunkcije,
izaberite 1, a zatim birajte * sve dok se ne prikaže odgovarajući interpunkcijski znak.
5 Počnite pisanje nove reči.
Deaktiviranje intuitivnog unosa teksta
Brzo izaberite # dva puta.
Definisanje jezika za pisanje
Ako koristite Swype tastaturu, pritisnite i zadržite Q da biste promenili jezik pisanja. U
suprotnom, postupite po koracima opisanim u nastavku.
Promena jezika pre korišćenja standardne tastature
Izaberite > Settings i Phone > Touch input > Writing language.
Promena jezika tokom korišćenja standardne tastature
Izaberite
> Input options > Writing language ili
> Writing language.
Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.
Indikatori na ekranu
Opšti indikatori
Dodirni ekran i tasteri su zaključani.
Telefon vas bez tona upozorava na dolazne pozive ili poruke.
Alarm je podešen.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
44 Početni ekran
Imate propušteni događaj u kalendaru.
Indikatori poziva
Neko je pokušao da vas pozove.
Dolazni pozivi su preusmereni na drugi broj (mrežni servis).
Telefon je spreman za internet poziv.
Indikatori poruka
Imate nepročitane poruke. Ukoliko indikator treperi, moguće je da je folder
„Primljeno“ pun.
Poruke koje čekaju na slanje nalaze se u folderu „Za slanje“.
Indikatori mreže
Telefon je povezan na GSM mrežu (mrežni servis).
Telefon je povezan na 3G mrežu (mrežni servis).
Uspostavljena je GPRS veza za prenos podataka (mrežna usluga).
označava da je veza na čekanju, a da se veza uspostavlja ili prekida.
Uspostavljena je EGPRS veza za prenos podataka (mrežna usluga).
označava da je veza na čekanju, a da se veza uspostavlja.
Uspostavljena je 3G veza za prenos podataka (mrežni servis).
da je veza na čekanju, a da se veza uspostavlja.
označava
Uspostavljena je HSPA veza za prenos podataka (mrežna usluga).
označava da je veza na čekanju, a da se veza uspostavlja.
Dostupna je Wi-Fi veza.
da nije.
označava da je veza šifrovana, a
označava
Indikatori povezivanja
Bluetooth veza je aktivna.
označava da telefon šalje podatke. Ako
indikator treperi, telefon pokušava da se poveže sa drugim uređajem.
Na telefon je priključen USB kabl.
GPS veza je aktivna.
Telefon se sinhronizuje.
Na telefon su priključene kompatibilne slušalice.
Na telefon je priključen kompatibilni kabl za TV izlaz.
Na telefon je priključen kompatibilni tekstualni telefon.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Početni ekran 45
Postavljanje treperenja svetla obaveštenja pri propuštenim
pozivima ili po prijemu poruka
Kada svetlo obaveštenja na telefonu treperi, imate propušten poziv ili ste primili
poruku.
Izaberite > Settings i Phone > Notification lights > Notification light.
Baterijska lampa
Blic fotoaparata može da se koristi kao baterijska lampa. Da biste uključili ili isključili
baterijsku lampu, pomerite preklopnik za zaključavanje tastera i držite ga dve sekunde.
Baterijska lampa može da se koristi samo kada vam je otvoren početni ekran.
Baterijsku lampu možete da uključite i kada vam je otvoren početni ekran, dok su tasteri
i ekran ili telefon zaključani.
Nemojte usmeravati lampu u oči drugima.
Korišćenje telefona van mreže
Ukoliko aktivirate profil „Van mreže“, možete i dalje da pristupate kalendaru, listi
kontakata i da igrate igre van mreže na mestima na kojima ne želite da upućujete niti
da primate pozive. Isključite telefon u situacijama kada korišćenje mobilnog telefona
nije dozvoljeno, odnosno kada može prouzrokovati smetnje ili dovesti do opasnih
situacija.
Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje , a zatim izaberite Offline.
Kada aktivirate profil „Van mreže“, prekida se veza sa celularnom mrežom. Sprečava
se prijem i emitovanje svih radiofrekventnih signala između telefona i celularne mreže.
Ako pokušate da pošaljete poruku, ona će biti smeštena u folder „Za slanje“ i biće
poslata tek kada aktivirate neki drugi profil.
Telefon možete da koristite i bez SIM kartice. Isključite telefon i izvadite SIM karticu.
Kada ponovo uključite uređaj, aktiviraće se profil „Van mreže“.
Važno: Kada je postavljen profil „Van mreže“, ne možete da upućujete niti da
primate pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivenost
celularnom mrežom. Možda ćete i dalje moći da pozivate zvanični broj službe pomoći
koji je programiran u uređaju. Da biste mogli da upućujete pozive, prvo morate da
promenite profil.
Kada je profil „Van mreže“ aktivan, i dalje možete da se povežete na Wi-Fi mrežu da
biste, recimo, čitali poštu ili pretraživali internet. Možete da koristite i Bluetooth vezu.
Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih bezbednosnih propisa.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
46 Početni ekran
Pretraga u okviru telefona i na internetu
Možete da pretražujete stavke kao što su poruke, slike, datoteke, muzika ili video
snimci, koje su sačuvane na telefonu, a možete i da pretražujete internet.
1 Izaberite > Office > Search.
2 Počnite tako što ćete da unesete reč za pretragu, a zatim izaberite jedan od
ponuđenih rezultata.
3 Da biste pretraživali internet, izaberite internet link za pretragu koji se nalazi na
kraju rezultata pretrage i uverite se da imate aktivnu vezu sa internetom.
Prilikom prve pretrage interneta od vas će se tražiti da navedete podrazumevani
pretraživač sa liste koja odgovara vašoj lokaciji.
Savet: Vidžet za pretragu možete da dodate na početni ekran. Dodirnite i zadržite
prst na praznom delu početnog ekrana, izaberite Add widget, a zatim i vidžet za
pretragu sa liste.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Personalizacija 47
Personalizacija
Profili
O profilima
Izaberite
> Settings i Profiles.
Telefon Vertu Constellation ima više profila koje možete da aktivirate i prilagodite
različitim događajima i okruženjima. Profili koji se najčešće koriste, General, Silent i
Offline, prikazani su na podrazumevanom početnom ekranu.
Možete i da dodate sopstvene profile.
Svaki od profila možete da personalizujete na sledeće načine:
• promenom tonova zvona i tonova za upozorenja o porukama;
• promenom jačine tonova zvona i tona tastera;
• isključivanjem tona tastera i tonova upozorenja;
• aktiviranjem upozorenja vibracijom;
• podešavanjem telefona tako da „izgovara“ ime kontakta koji zove.
Personalizovanje tonova
Za svaki profil možete da personalizujete tonove na telefonu.
Izaberite > Settings > Profiles.
1 Izaberite željeni profil.
2 Izaberite Personalise i željenu opciju.
Isključite ton telefona;
Kada je aktivan profil Silent, svi tonovi zvona i tonovi upozorenja su prigušeni.
Na podrazumevanom početnom ekranu prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima
, a zatim odgovarajuću opciju: „On“ (Uključeno), „30 mins“
nadole, potom izaberite
(30 minuta), „1 hour“ (1 sat) ili „2 hours“ (2 sata). Ukoliko izaberete vremenski interval,
telefon se vraća na prethodni profil kada istekne taj vremenski period.
Promena profila
Možete brzo da promenite aktivni profil. Kada je na podrazumevanom početnom
ekranu prikazan sat, izaberite ikonu profila pored sata, a zatim i Profile name.
Kreiranje novog profila
Kako da podesite telefon tako da se prilagođava vašim potrebama na poslu ili u školi
ili kod kuće? Možete da kreirate nove profile za različite situacije i da im date
odgovarajuće nazive.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
48 Personalizacija
Izaberite
Izaberite
> Settings > Profiles.
> Create new, a zatim definišite podešavanja profila.
Savet: Možete posebno da podesite ton zvona za svoj profil. Izaberite
Ringtone.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Pozivi 49
Pozivi
Pozivanje broja telefona
1 Na početnom ekranu, izaberite
da biste otvorili brojčanik, a zatim unesite broj
telefona.
Da biste uneli znak + koji se koristi za međunarodne pozive, dvaput izaberite *.
2 Da biste uputili poziv, pritisnite pozivni taster.
3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster za prekidanje.
Savet: Da biste pozvali kontakt, na početnom ekranu izaberite
unosite ime kontakta.
i počnite da
Traženje kontakta
Možete da tražite kontakt koji je sačuvan na listi kontakata.
Na početnom ekranu izaberite
, a zatim počnite da unosite ime ili prezime kontakta.
Pretragu možete da vršite i po nazivu preduzeća.
Prilikom unosa znakova, izaberite svaki taster sa brojem jednom za svako slovo. Na
primer, da biste tražili pojam „Vertu“, unesite 8, 3, 7, 8 i 8.
Pozivanje pronađenog kontakta
Izaberite kontakt.
Slanje poruke pronađenom kontaktu
Izaberite i zadržite kontakt, a zatim na kontakt kartici izaberite Message.
Aktiviranje ili deaktiviranje pretrage kontakta
U brojčaniku izaberite
> Contact search > On ili Off.
Pozivanje kontakta
Izaberite
> Contacts.
1 Da biste potražili kontakt, izaberite , a zatim unesite početna slova ili znakove
imena ili prezimena u polje za pretragu.
2 Izaberite kontakt.
3 Na kartici kontakta izaberite Voice call.
4 Ako kontakt ima više brojeva telefona, izaberite željeni broj.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
50 Pozivi
Pozivanje kontakta glasom
Kada koristite Bluetooth slušalicu, možete da koristite aplikaciju Glasovne komande
da biste pomoću glasovnih nadimaka izgovarali komande ili upućivali pozive.
Telefon automatski kreira komande.
Savet: Kada unosite kontakte ili menjate glasovne komande, nemojte da koristite
veoma kratka ili slična imena za različite kontakte ili komande.
1 Kada je priključena Bluetooth slušalica na kojoj se nalazi taster, pritisnite dati taster
na slušalici.
2 Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se Speak now. Jasno izgovorite ime
kontakta.
3 Telefon ponavlja ime kontakta, a zatim prikazuje ime i broj. Da biste poništili biranje
glasom, izaberite Quit.
Savet: Korišćenje glasovnih oznaka može da bude teško u bučnim sredinama ili
u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim
situacijama.
Preslušavanje glasovne komande određenog kontakta
1 Ako je priključena Bluetooth slušalica sa tasterom, izaberite kontakt, a zatim
>
Voice tag details.
2 Izaberite detalje o kontaktu.
Ukoliko je za jedno ime sačuvano nekoliko brojeva, možete da kažete i ime i tip broja,
na primer, mobilni ili fiksni telefon.
Odbijanje poziva
Po prijemu poziva, izaberite
.
Da biste poslali poruku u kojoj je objašnjeno zbog čega ne možete da se javite na
poziv, postupite na sledeći način.
Slanje tekstualne poruke odbijenom pozivaocu
1 Po prijemu poziva, izaberite
i izmenite poruku.
2 Da biste poslali poruku, izaberite
.
3 Odbijte poziv.
Izmena standardne tekstualne poruke za odbijenog pozivaoca
Izaberite > Settings i Calling > Call > Message text, a zatim napišite poruku.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Pozivi 51
Savet: Možete automatski da preusmerite odbijene pozive na govornu poštu ili
na drugi broj telefona (mrežna usluga). Izaberite > Settings i Calling > Call
divert > Voice calls > If busy > Activate > To voice mailbox ili To other number.
Isključivanje zvuka poziva
Tokom poziva možete da isključite zvuk mikrofona na uređaju.
Izaberite ikonu za isključivanje zvuka
.
Kada je mikrofon isključen, svetlo na tasteru Meni prelazi iz bele u crvenu boju i počinje
da treperi.
Odgovaranje na poziv koji je na čekanju
Možete da odgovarate na pozive dok je jedan poziv već u toku. Call waiting je mrežna
usluga.
Pritisnite taster "pozovi". Prvi poziv se stavlja na čekanje.
Aktivacija, deaktivacija ili provera statusa usluge
Izaberite > Settings i Calling > Call > Call waiting > Activate, Deactivate, ili
Check status.
Prebacivanje sa aktivnog poziva na zadržani poziv i obratno
> Swap.
Izaberite
Okončavanje aktivnog poziva
Pritisnite taster "završi".
Okončavanje oba poziva
Izaberite
> End all calls.
Uspostavite konferencijski poziv
Ovaj telefon podržava konferencijsku vezu sa najviše šest osoba, uključujući i vas.
Konferencijski pozivi su mrežni servis. Za detalje se obratite svom provajderu servisa.
Video konferencijski pozivi nisu podržani.
1 Pozovite prvog učesnika.
2 Da biste pozvali novog učesnika, izaberite
. Unesite broj telefona ili, da biste
izabrali kontakt, izaberite . Prvi poziv se stavlja na čekanje.
3 Kada odgovorite na novi poziv, izaberite
> Conference.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
52 Pozivi
Dodavanje novog učesnika u konferencijski poziv
Pozovite novog učesnika, potom izaberite .
Obavljanje privatnog razgovora sa učesnikom konferencijskog poziva
1 Izaberite
> Show participants, učesnika, a zatim .
2 Konferencijska veza se stavlja na čekanje na telefonu. Drugi učesnici mogu da
nastave da razgovaraju u okviru konferencijskog poziva.
> Conference. U slučaju da
3 Da biste se vratili na konferencijski poziv, izaberite
.
u konferencijskom pozivu ima više od tri učesnika, izaberite
Isključivanje sagovornika iz konferencijskog poziva
Izaberite
> Show participants, učesnika, a zatim .
Prekidanje aktivnog konferencijskog poziva
Pritisnite taster „završi“.
Pozivanje najčešće biranih brojeva
Prijatelje i članove porodice ćete moći brzo da pozovete kada numeričkim tasterima
telefona dodelite brojeve telefona koje najčešće koristite.
Izaberite > Settings i Calling > Speed dialling.
Dodeljivanje broja telefona numeričkom tasteru
1 Izaberite numerički taster kom želite da dodelite određeni broj telefona.
Taster 1 (
) je rezervisan za govornu poštu.
2 Izaberite kontakt sa liste kontakata.
Uklanjanje ili promena broja telefona dodeljenog određenom numeričkom
tasteru
Izaberite i zadržite dodeljeni taster, a zatim u iskačućem meniju izaberite Remove ili
Change.
Upućivanje poziva
Na početnom ekranu izaberite
, a zatim izaberite i držite dodeljeni numerički taster.
Upućivanje poziva preko Interneta
O Internet pozivima
Možete da upućujete i primate pozive putem interneta. Servisi za internet pozive mogu
podržavati pozive uspostavljene između računara, između mobilnih telefona i između
VoIP uređaja i tradicionalnog telefona. Servis za internet pozive je mrežni servis.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Pozivi 53
Neki provajderi servisa za Internet pozive pružaju mogućnost besplatnih Internet
poziva. Da biste saznali da li su ti servisi dostupni i koliko košta povezivanje na njih,
obratite se svom provajderu servisa za Internet pozive.
Da biste uputili ili primili internet poziv, morate biti u dometu Wi-Fi mreže, odnosno
morate da imate vezu za paketni prenos podataka (GPRS) u nekoj 3G mreži, i morate
biti prijavljeni na neki servis za internet pozive.
Instaliranje servisa za Internet pozive
1 Preuzmite vidžet za instaliranje servisa za Internet pozive.
2 Izaberite vidžet za instaliranje da biste pokrenuli instalaciju.
3 Pratite uputstva na ekranu.
Nakon instaliranja servisa za Internet pozive, na listi kontakata će se prikazivati kartica
za taj servis.
Upućivanje Internet poziva
Kada se prijavite na uslugu za internet pozive, pozive možete da upućujete sa liste
prijatelja ili liste kontakata.
Izaberite > Contacts.
Upućivanje poziva kontaktu u okviru liste prijatelja
1 Otvorite karticu za usluge internet poziva i prijavite se na neku uslugu.
2 Izaberite kontakt sa liste prijatelja, a zatim izaberite Internet call.
Upućivanje internet poziva na broj telefona
1 Na početnom ekranu izaberite
, a zatim unesite broj.
2 Izaberite
, a zatim odgovarajuću opciju za upućivanje internet poziva.
Pozivanje poslednjeg biranog broja
U okviru dnevnika poziva možete da vidite informacije o pozivima koje ste primili i
uputili. Ovo vam omogućava da lako ponovo pozovete neku osobu u slučaju da ne
odgovori na poziv. Jednostavno pristupite dnevniku poziva i pogledajte broj.
Na početnom ekranu izaberite
>
, a zatim broj ili kontakt.
Snimanje telefonskog razgovora
Možete da snimate telefonske razgovore koje vodite.
1 Tokom aktivnog govornog poziva izaberite
> Media > Recorder.
2 Da biste započeli snimanje, izaberite
.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
54 Pozivi
3 Da biste zaustavili snimanje, izaberite
. Audio snimak se automatski čuva u
folderu Sound files u okviru aplikacije Files.
Obe strane čuju tonski signal u redovnim razmacima u toku snimanja.
Isključivanje tona
Ukoliko se telefon oglasi onda kada ne želite da vas uznemiravaju, možete da isključite
ton zvona na njemu.
Aktiviranje funkcije isključivanja tona
Izaberite > Settings i Phone > Sensor settings > Silence calls > On.
Kada telefon zazvoni, okrenite ga nadole.
Pregled propuštenih poziva
Kada imate propuštene pozive, možete da ih vidite na početnom ekranu. Da biste videli
broj telefona, izaberite Show. Prikazuje se ime pozivaoca ukoliko je sačuvano na listi
kontakata.
Propušteni i primljeni pozivi se registruju samo ako to mreža podržava, odnosno
ukoliko je telefon uključen i nalazi se u dometu mreže.
Uzvraćanje poziva kontaktu ili broju
Izaberite kontakt ili broj.
Da biste pogledali listu propuštenih poziva, na početnom ekranu izaberite
otvorili brojač, izaberite
, a zatim otvorite karticu s propuštenim pozivima
da biste
.
Pozivanje govorne pošte
Možete da preusmerite pozive na govornu poštu gde pozivaoci mogu da vam
ostavljaju poruke kada se ne javite na telefon. Govorna pošta je mrežna usluga.
Na početnom ekranu izaberite
, zatim izaberite i držite 1.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Pozivi 55
Izmena broja telefona govorne pošte
1 Izaberite > Settings i Calling > Call mailbox.
2 Izaberite i držite poštansko sanduče, potom izaberite Change number.
3 Ukucajte broj (zatražite ga od provajdera), a zatim izaberite OK.
Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili na neki drugi broj
telefona
Kada niste u mogućnosti da odgovarate na pozive, možete da preusmerite dolazne
pozive na govornu poštu ili na drugi broj telefona.
Izaberite > Settings i Calling > Call divert > Voice calls.
Preusmeravanje poziva je mrežni servis. Za detalje se obratite svom provajderu
servisa.
Preusmeravanje svih govornih poziva na govornu poštu
Izaberite All voice calls > Activate > To voice mailbox.
Preusmeravanje svih govornih poziva na drugi broj telefona
1 Izaberite All voice calls > Activate > To other number.
2 Unesite taj broj ili izaberite Find da biste koristili broj sačuvan na listi kontakata.
Istovremeno može da bude aktivno nekoliko opcija za preusmeravanje, npr. If busy i
If not answered.
Na početnom ekranu,
pokazuje da se svi pozivi preusmeravaju.
Zabrana poziva i preusmeravanje poziva ne mogu biti aktivni u isto vreme.
Zabrana pozivanja i prijema poziva
Ponekad će vam biti potrebno da ograničite pozivanje određenih brojeva sa telefona,
kao i prijem određenih poziva na njega. Pomoću funkcije zabrane poziva (mrežni
servis) možete, na primer, da zabranite pozivanje međunarodnih brojeva ili prijem
poziva dok ste u inostranstvu.
Izaberite > Settings i Calling > Call barring.
Da biste izmenili ova podešavanja, neophodna vam je šifra za zabranu poziva koju
dobijate od svog provajdera servisa.
Zabrana upućivanja poziva
1 Ukoliko je instaliran servis Internet poziva, izaberite Mobile call barring.
2 Da biste sprečili upućivanje bilo kakvih poziva ili pozivanje međunarodnih brojeva,
izaberite Outgoing calls ili International calls. Da biste sprečili pozivanje
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
56 Pozivi
međunarodnih brojeva, ali omogućili pozivanje brojeva u svojoj zemlji, izaberite
International calls except to home country.
3 Izaberite Activate. Zabrana poziva se odnosi na sve pozive koji se upućuju sa
vašeg Vertu telefona. U zavisnosti od SIM kartice i provajdera servisa, sve ili neke
od funkcija zabrane poziva možda neće biti dostupne.
Zabrana prijema poziva
1 Ukoliko je instaliran servis Internet poziva, izaberite Mobile call barring.
2 Da biste sprečili prijem svih poziva ili prijem međunarodnih poziva kada ste u
inostranstvu, izaberite Incoming calls ili Incoming calls when roaming.
3 Izaberite Activate. Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od SIM
kartice.
Zabrana anonimnih Internet poziva
Izaberite Internet call barring > Anonymous call barring > On.
Omogućivanje pozivanja samo određenih brojeva
Možete da dozvolite samo pozive upućene članovima porodice, odnosno pozive
upućene drugim ključnim brojevima telefona, dok sve ostale možete da blokirate.
Izaberite > Contacts, a zatim
> SIM numbers > Fixed dialling numbers.
Servis fiksnog biranja ne podržavaju sve SIM kartice. Potreban vam je PIN2 kôd koji
dobijate od svog provajdera servisa.
Aktiviranje fiksnog biranja
Izaberite
> Activate fixed dialling. Unesite PIN2 kôd.
Izbor osoba kojima će se moći upućivati pozivi
> New SIM contact.
1 Izaberite
2 Unesite PIN2 kôd.
3 Unesite ime kontakta i broj telefona čije pozivanje će biti omogućeno, a zatim
izaberite
.
Da biste kontakt sa liste kontakta dodali na listu brojeva za fiksno biranje, izaberite
> Add from Contacts i kontakt.
Da biste poslali tekstualnu poruku SIM kontaktu dok je aktivan servis fiksnog biranja,
potrebno je da na listu brojeva za fiksno biranje dodate broj centra za slanje tekstualnih
poruka.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Kontakti 57
Kontakti
O aplikaciji Kontakti
Izaberite
> Contacts.
Možete da sačuvate i organizujete brojeve telefona prijatelja, adrese i ostale
informacije o kontaktima. Ako želite da lako kontaktirate najvažnije kontakte, postavite
ih kao najdraže.
Čuvanje telefonskih brojeva i adresa
Na listi kontakata možete da sačuvate telefonske brojeve, adrese i druge kontakt
informacije svojih prijatelja.
Izaberite > Contacts.
Dodavanje kontakta na listu kontakata
1 Izaberite .
2 Izaberite neki detalj o kontaktu, popunite polje, zatim izaberite
3 Pošto dodate detalje, izaberite
.
.
Izmena informacija o kontaktu
1 Izaberite kontakt, a zatim .
2 Izaberite detalj o kontaktu, izmenite podatke, zatim izaberite
3 Kada završite sa izmenom detalja, izaberite
.
.
Dodavanje još detalja kontakt kartici
Izaberite neki kontakt,
> , i željeni detalj o kontaktu.
Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv ili poruka
Kada primite poziv ili poruku od osobe čiji broj telefona niste sačuvali u listi kontakata,
taj broj možete da sačuvate u novoj ili postojećoj stavci liste kontakata.
Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv
1 Na početnom ekranu izaberite
> , zatim otvorite karticu Received calls
.
2 Izaberite i zadržite broj telefona, a zatim u iskačućem meniju izaberite Save to
Contacts.
3 Izaberite da li želite da kreirate novu stavku na listi kontakata ili da ažurirate
postojeću.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
58 Kontakti
Čuvanje broja ili adrese pošte iz primljene poruke
1 Izaberite > Messaging.
2 Na listi Conversations izaberite i držite poruku, a zatim na iskačućem meniju
izaberite Save to Contacts.
3 Izaberite da li želite da kreirate novu stavku na listi kontakata ili da ažurirate
postojeću.
Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba
Najvažnije kontakte možete da postavite kao najdraže. Najdraži kontakti se nalaze pri
vrhu liste Contacts tako da možete brzo da ih kontaktirate.
Izaberite > Contacts.
Podešavanje kontakta kao favorita
Izaberite i držite kontakt, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite Add to
favourites.
Uklanjanje kontakta iz favorita
Izaberite i držite kontakt, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite Remove from
favourites. Kontakt se ne briše iz standardne liste kontakata.
Dodavanje slike kontaktu
Želite brzo da prepoznate ko vas zove? Dodajte sliku određenom kontaktu.
Izaberite > Contacts.
1 Izaberite kontakt.
2 Izaberite koja se nalazi pored imena kontakta, a zatim izaberite Add image.
3 Izaberite sliku iz foldera Gallery. Takođe možete da usnimite novu fotografiju i nju
da izaberete.
Dodavanje i uklanjanje slika
Izaberite sliku, a zatim u iskačućem meniju izaberite Change image ili Remove
image.
Podešavanje tona zvona za kontakt
Želite da čujete poseban ton zvona kada vas zove određena osoba? Možete da
podesite poseban ton zvona za tu osobu.
Izaberite > Contacts.
1 Izaberite kontakt, a zatim
.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Kontakti 59
2 Izaberite Ringtone i potom željeni ton zvona.
Slanje kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“
My card predstavlja vašu elektronsku vizitkartu. Pomoću opcije My card, možete da
šaljete svoje kontakt informacije drugima.
Izaberite > Contacts.
Slanje kontakt informacija u vidu vizitkarte
1 Izaberite i zadržite My card, a zatim u iskačućem meniju izaberite Send as contact
card.
2 Izaberite način slanja.
Izmena kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“
1 Izaberite My card.
2 Izaberite , a zatim detalj koji želite da izmenite.
3 Da biste dodali još detalja, izaberite
.
Kreiranje grupe kontakata
Kada kreirate grupe kontakata, možete istovremeno da pošaljete poruku većem broju
osoba. Na primer, članove porodice možete da dodelite jednoj grupi.
Izaberite > Contacts.
1 Otvorite karticu sa ikonom
, a zatim izaberite
2 Unesite ime za grupu, a zatim izaberite OK.
3 Na kartici sa ikonom
, izaberite grupu, a zatim
> New group.
> Add members.
4 Označite kontakte koje želite da dodate grupi, zatim izaberite
.
Slanje poruke grupi osoba
Da li biste želeli da brzo pošaljete poruku svim članovima porodice? Ako ste ih dodali
u jednu grupu kontakata, možete svima da pošaljete poruku istovremeno.
Izaberite > Contacts.
1 Otvorite karticu sa ikonom
.
2 Izaberite i držite naslov grupe, a zatim u iskačućem meniju izaberite Create
message.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
60 Kontakti
Kopiranje kontakata sa SIM kartice na telefon
Ako na SIM kartici imate sačuvane kontakte, možete da ih kopirate na telefon.
Kontaktima sačuvanim na telefonu možete da dodate još detalja, kao što su
alternativni brojevi telefona, adrese ili slike.
Izaberite > Contacts.
Izaberite
> SIM numbers > Copy all to phone.
Office Communicator
Konfigurisanje aplikacije Office Communicator
Pomoću aplikacije Office Communicator, možete da sinhronizujete Communicator
kontakte na računaru što vam omogućava da kontaktirate kolege širom sveta, kao i
da vidite da li su dostupni.
1
Izaberite > Contacts i
da biste otvorili Communicator, a zatim izaberite
> Settings.
2 Unesite korisničko ime i lozinku.
3 Unesite web adresu Communicator Web Access servera i odredite da li želite da
se povežete preko interneta ili protokola bežičnih aplikacija (Wireless Application
Protocol – WAP).
Ako sinhronizacija bude uspešno obavljena pomoću podešavanja koje ste odredili,
automatski se prijavljujete, a Communicator kontakti se sinhronizuju sa računarom.
Korišćenje servisa ili preuzimanje sadržaja može da dovede do prenosa velike količine
podataka, što može da prouzrokuje troškove prenosa podataka.
Neki servisi su dostupni samo na određenim jezicima i možda nisu dostupni u svim
zemljama. Za servise je možda potrebna mrežna podrška. Više informacija možete
dobiti od svog provajdera mrežnog servisa.
Korišćenje aplikacije Office Communicator
Izaberite
> Contacts i
da biste otvorili Communicator.
Prijavljivanje u Office Communicator
Prijavite se gde je to označeno. Vaša podešavanja se potvrđuju, a Communicator
kontakti se ponovo sinhronizuju.
Ako ste nov korisnik aplikacije Communicator, izaberite
> Help.
Kontaktiranje kontakta
1 Izaberite kontakt, a zatim izaberite da li želite da mu pošaljete trenutnu poruku ili
poruku pošte.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Kontakti 61
2 Napišite i pošaljite poruku.
Dodavanje kontakta
1 Tokom ćaskanja izaberite
> Invite someone.
2 Unesite reč za pretragu i izaberite neki od ponuđenih predloga.
Promena dostupnosti
1 Izaberite strelicu „dole“ koja se nalazi pored vašeg imena pri vrhu liste kontakata u
aplikaciji Communicator.
2 Izaberite da li ste dostupni, na primer, izaberite Busy ako želite da označite da ste
na sastanku. Vaša boja među kontaktima se menja u skladu sa tim.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
62 Poruke
Poruke
O aplikaciji Poruke
Izaberite
> Messaging.
Možete da šaljete i primate razne vrste poruka:
• Tekstualne poruke
• audio poruke,
• multimedijalne poruke koje sadrže slike i video snimke,
• poruke za grupu.
Poruke se prikazuju po konverzacijama, tako da jednostavno možete da vidite sve
poruke koje ste razmenili sa određenim kontaktom. Poruke zahtevaju mrežnu podršku.
Savet: Najdražim kontaktima možete brzo da šaljete poruke putem vidžeta za
kontakte na početnom ekranu. Izaberite kontakt, a nakon toga stavku Message.
Slanje poruke
Izaberite
1 Izaberite
> Messaging.
.
2 Da biste izabrali primaoce sa liste kontakata, izaberite naslov To. Da biste ručno
uneli broj telefona primaoca, unesite ga u polje To.
3 Da biste dodali prilog, na primer, sliku, video ili audio snimak, izaberite
.
4 Izaberite
.
Slanje poruke sa prilogom je skuplje od slanja obične tekstualne poruke. Za detaljnije
informacije se obratite svom provajderu.
Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za
jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to
može tako i tarifirati.
Karakteri sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezičke opcije zauzimaju više
prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne
poruke.
Ukoliko je stavka koju ubacite u multimedijalnu poruku previše velika za mrežu, uređaj
će možda automatski smanjiti njenu veličinu.
Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino kompatibilni uređaji. Poruke
će možda izgledati drugačije na različitim uređajima.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Poruke 63
Pošaljite poruku kontaktu
Izaberite
> Contacts.
1 Da biste potražili kontakt, izaberite , a zatim unesite početna slova ili znakove
imena ili prezimena u polje za pretragu.
2 Izaberite i držite kontakt, a zatim na iskačućem meniju izaberite Send message.
3 Ako kontakt ima više brojeva telefona, izaberite željeni broj.
Slanje audio poruke
Možete da snimite audio snimak i da ga pošaljete u obliku audio poruke.
Izaberite > Messaging.
1 Izaberite
> Create message > Audio message.
2 Da biste snimili poruku, izaberite
.
> Add recipient. Da
3 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite
.
biste ručno uneli broj telefona primaoca, unesite broj u polje To i izaberite
4 Izaberite
.
Savet: Da biste dodali postojeći audio snimak kao prilog uz poruku, izaberite
, a zatim audio snimak.
Da biste dodali nov audio snimak, izaberite
>
>
, a zatim napravite nov snimak.
Čitanje primljene poruke
Kada primite poruku, na početnom ekranu se prikazuje obaveštenje. Poruku možete
da otvorite direktno sa početnog ekrana.
Da biste otvorili poruku, izaberite Show.
Poruka se prema podrazumevanim vrednostima otvara u prikazu „Konverzacija“.
Prikaz „Konverzacija“ sadrži sve poruke poslate određenom kontaktu i sve poruke
primljene od istog kontakta. Ako primite poruke od nekoliko kontakata, one se otvaraju
u listi Conversations.
Čitanje poruke kasnije
1 Izaberite > Messaging.
2 Izaberite konverzaciju koja sadrži poruku.
3 Izaberite poruku.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
64 Poruke
Odgovaranje na primljenu poruku
1 Da biste odgovorili na primljenu poruku, izaberite
2 Napišite odgovor i izaberite
.
.
Prosleđivanje poruke
> Forward.
1 Izaberite
2 Ako je potrebno, izmenite poruku, a zatim izaberite
.
Čuvanje primljene multimedijalne datoteke
U okviru multimedijalne poruke izaberite i zadržite datoteku, zatim u iskačućem meniju
izaberite Save.
Datoteku možete da otvorite u odgovarajućoj aplikaciji. Na primer, da biste videli
sačuvane slike, izaberite > Media > Gallery.
Prikaz konverzacije
Poruke koje ste poslali određenom kontaktu i poruke koje ste primili od istog možete
da pogledate u jedinstvenom prikazu, a u istom prikazu možete i da nastavite razgovor
sa kontaktom.
Izaberite > Messaging.
Izaberite kontakt sa liste Conversations. Otvara se konverzacija, kao i sve poruke
primljene od dotičnog kontakta i sve poruke poslate njemu.
Odgovaranje na poruku u razgovoru
1 Izaberite polje za unos teksta, a zatim napišite poruku.
2 Da biste dodali prilog, izaberite
.
3 Da biste dodali još primalaca, izaberite
4 Da biste poslali poruku, izaberite
.
> Add recipient.
Poruka se šalje na broj koji je poslednji korišćen za taj kontakt.
Kada pošaljete novu poruku, ona se dodaje u trenutnu konverzaciju. Ako ne postoji
nijedna konverzacija, započinje se nova.
Kada sa početnog ekrana otvorite primljenu poruku, ona se podrazumevano otvara u
prikazu „Konverzacija“ za dotični kontakt.
Preslušavanje tekstualne poruke
Telefon možete da podesite tako da vam „čita“ tekstualne poruke.
1 Izaberite > Messaging.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Poruke 65
2 Izaberite
> View folders > Inbox.
3 Izaberite i zadržite poruku, a zatim u iskačućem meniju izaberite Listen.
Izaberite > Settings > Phone > Speech.
Promena jezika
Izaberite Language i jezik.
Preuzimanje dodatnih jezika
Izaberite
> Download languages.
Promena glasa
Izaberite
. Da biste preslušali glas, izaberite ga i zadržite, a zatim izaberite Play
voice.
Promena jezika
Možete da promenite jezik telefona i jezik na kojem ćete pisati poruke i poruke pošte.
Možete i da aktivirate intuitivni unos teksta.
Izaberite > Settings i Phone > Language.
Promena jezika telefona
Izaberite Phone language.
Promena jezika za pisanje
Izaberite Writing language.
Aktiviranje intuitivnog unosa teksta
Izaberite Predictive text i odgovarajuću opciju.
Savet: Da biste pristupili podešavanjima za Swype, izaberite Settings > Phone >
Swype. Nakon toga možete po potrebi da menjate podešavanja za jezik i predlaganje
reči.
Podešavanje za predlaganje reči primenjuje se samo na tekst koji unosite dodirujući
tastere, a ne na tekst koji unosite prevlačenjem po tastaturi.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
66 Pošta
Pošta
O aplikaciji Mail
Izaberite
> Mail.
Telefon Vertu Constellation vam omogućava da konfigurišete jedan od naloga za
poštu kao Mail for Exchange poštansko sanduče. Tako ćete imati mobilni pristup pošti,
kalendaru, kontaktima i zadacima na nalogu, kao i opciju redovne i potpune
sinhronizacije.
Tokom podešavanja pošte bićete upitani da li želite da koristite poslovni nalog kao
svoje Mail for Exchange poštansko sanduče. Ako odbijete, prikazuje se lista drugih
provajdera pošte. Ukoliko na ovoj listi izaberete Vertu.Me, kao Mail for Exchange
poštansko sanduče koristićete @vertu.me nalog.
Umesto toga, možete da izaberete Other, unesete adresu pošte i lozinku i da, ukoliko
je dotični provajder kompatibilan, izaberete Exchange ActiveSync umesto POP/
IMAP.
Kada se na Mail for Exchange poštansko sanduče primene bezbednosna
podešavanja, od vas će biti zatraženo da unesete šifru blokade, koju bi trebalo da
zapamtite.
Kada kreirate poštansko sanduče pri početnom podešavanju odabranog naloga, u
Vertu vidžetu za poštu koji se nalazi na početnom ekranu desno od podrazumevanog
početnog ekrana automatski se prikazuje nepročitana pošta. Dodirnite naslovnu traku
vidžeta da biste pristupili prijemnom poštanskom sandučetu.
Po potrebi možete da dodate još poštanskih sandučića. Za svako naredno poštansko
sanduče koje kreirate moraćete da dodate Vertu vidžet za poštu na jedan od
prilagodljivih početnih ekrana po izboru. Izaberite vidžet za poštu sa jednim redom ili
tri reda.
Savet: Aplikacija Mail sadrži interaktivne elemente. Na primer, izaberite i držite
poštu da biste videli iskačući meni sa opcijama za brisanje ili označavanje pošte,
odnosno njeno premeštanje u drugi folder.
Podešavanje poštanskog sandučeta
Na telefonu Vertu Constellation možete da imate nekoliko aktivnih poštanskih
sandučića, od različitih provajdera servisa pošte. Međutim, možete da imate samo
jedno Mail for Exchange poštansko sanduče.
Izaberite > Mail.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Pošta 67
Dodavanje poštanskog sandučeta
1 Kada prvi put otvorite aplikaciju Mail, biće vam zatraženo da kreirate poštansko
sanduče. Pratite prikazana uputstva.
Da biste kasnije dodali poštansko sanduče, izaberite Mail > New mailbox.
2 Izaberite provajdera e-mail servisa.
3 Unesite svoju adresu pošte i lozinku, kao i sve ostale potrebne informacije.
Kada se proveri valjanost detalja, otvoriće se poštansko sanduče.
Za svako poštansko sanduče koje kreirate moraćete da dodate vidžet za poštu sa
jednim redom ili tri reda na jedan od prilagodljivih početnih ekrana po izboru. Da biste
brzo otvorili poštansko sanduče, izaberite naslovnu traku vidžeta.
Uklanjanje poštanskog sandučeta
1 Izaberite
> Delete mailbox i poštansko sanduče koje želite da uklonite.
2 Potvrdite uklanjanje, kada se to od vas zatraži.
3 Ukoliko je potrebno, uklonite vidžet za poštu sa početnog ekrana.
Možete da pregledate sadržaj foldera u okviru poštanskih sandučića, ali to može da
zavisi od tipa poštanskog sandučeta.
Prikaz Mail for Exchange foldera
1 Kada otvorite nalog, izaberite Inbox. Prikazaće se lista naloga pošte i foldera pošte.
2 Izaberite Folders. Prikazaće se lista svih foldera koji se nalaze na Mail for
Exchange nalogu.
3 Izaberite folder. U tom folder naloga će doći do sinhronizacije i preuzimanja pošte.
Prikaz podešavanja naloga pošte
1 Kada otvorite nalog, izaberite
> Settings i provajdera pošte.
2 Pregled podešavanja.
3 Izaberite
da biste zatvorili podešavanja i vratili se na poštansko sanduče.
Podešavanje Mail for Exchange poštanskog sandučeta
Jedan od naloga za poštu možete da konfigurišete kao Mail for Exchange poštansko
sanduče, što vam omogućava da preko mobilnog telefona pristupate pošti, kalendaru,
kontaktima i zadacima na nalogu, uz mogućnost potpune sinhronizacije svog sadržaja.
Mail for Exchange možete da konfigurišete samo ako vaše preduzeće ima Microsoft
Exchange server. Pored toga, IT administrator preduzeća mora da aktivira Microsoft
Exchange ActiveSync za vaš nalog.
Ovaj uređaj može da ostvari komunikaciju sa serverima na kojima je omogućen
Microsoft Exchange ActiveSync. Kada ovaj uređaj stupi u vaše vlasništvo, vi ne
ostvarujete, niti primate ikakva prava u pogledu intelektualne svojine korporacije
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
68 Pošta
Microsoft koja se odnosi na bilo kakav serverski softver ili serverski uređaj kojem se
pristupa preko ovog uređaja, odnosno na korišćenje Microsoft Exchange ActiveSync
protokola nezavisno od ovog uređaja.
Pre nego što počnete da konfigurišete Mail for Exchange, uverite se da imate sledeće:
• adresu pošte poslovnog naloga;
• ime Exchange servera (obratite se odeljenju za IT u preduzeću);
• ime domena mreže (obratite se odeljenju za IT u preduzeću);
• lozinku za službenu računarsku mrežu.
U zavisnosti od konfiguracije Exchange servera, možda će biti potrebno da unesete i
neke dodatne informacije. Ukoliko ne znate tačne informacije, obratite se odeljenju za
IT u preduzeću. Ako koristite Mail for Exchange možda ćete morati da koristite šifru
blokade telefona. Sinhronizacija se vrši automatski u onim intervalima koje ste
definisani prilikom podešavanja Mail for Exchange naloga. Sinhronizuje se samo onaj
sadržaj koji ste definisali prilikom podešavanja naloga. Da biste sinhronizovali dodatni
sadržaj, promenite podešavanja za Mail for Exchange.
Ukoliko niste kreirali Mail for Exchange poštansko sanduče tokom početnog
podešavanja pošte nakon registracije, uradite sledeće:
1 Izaberite > Mail i New mailbox.
2 Izaberite Yes kada budete upitani da li želite da podesite poslovni Mail for
Exchange nalog.
3 Unesite detalje, uključujući naziv domena, a zatim pritisnite
.
4 Kada se telefon poveže sa serverom, unesite adresu servera i pritisnite
.
5 Kada pročitate preporuku koja se odnosi na sinhronizaciju kontakata samo na
jednom nalogu, izaberite OK. Izaberite funkcije koje želite da koristite za
sinhronizujete, a zatim izaberite Next.
6 Ukoliko želite da i dalje da koristite postojeće kontakte na telefonu, izaberite Keep
on phone. Ukoliko želite da obrišite postojeće kontakte, izaberite Delete from
phone.
7 Kada se proveri valjanost detalja, kreiraće se poštansko sanduče.
Kao deo PIM bezbednosti, od vas će biti zatraženo da unesete šifru blokade, koju
ćete morati da unosite svaki put kada uključujete, odnosno pokrećete telefon.
8 Ukoliko želite da u vidžetu bude prikazano poštansko sanduče, dodajte vidžet Mail
(sa jednim redom ili tri reda) za to poštansko sanduče na jedan od prilagodljivih
početnih ekrana po izboru, a zatim, nakon kreiranja vidžeta i kada to bude
zatraženo, izaberite Mail for Exchange poštansko sanduče.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Pošta 69
Sinhronizovanje poštanskog sandučeta
Izaberite
> Mail.
Ako koristite Microsoft for Exchange ActiveSync poštansko sanduče, vaša pošta,
kalendar, kontakti i zadaci se sinhronizuju u skladu sa podešavanjima pod stavkom
Personal information mgr. Ukoliko izaberete bilo koju drugu vrstu sandučeta,
sinhronizovaće se samo pošta.
Izmena podešavanja za sinhronizaciju pošte
1 Izaberite
> Settings.
2 Izaberite poštansko sanduče za koje želite da promenite podešavanja.
3 Proverite postojeća podešavanja i izmenite ih po potrebi.
4 Ako je instalirano Exchange ActiveSync poštansko sanduče, izaberite Personal
information mgr da biste izmenili podešavanja za sinhronizaciju pošte, kalendara,
kontakata i zadataka.
Čitanje pošte
Preko telefona možete da čitate poruke pošte i da odgovarate na njih.
Izaberite > Mail.
Čitanje mail poruke
Izaberite poruku.
Savet: Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i spojite ih,
odnosno razdvojite.
Otvaranje ili čuvanje priloga
Izaberite prilog, a zatim odgovarajuću opciju. Ukoliko postoji više priloga, možete da
ih sačuvate sve odjednom.
Odgovaranje na mail poruku
Izaberite
> Reply.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
70 Pošta
Prosleđivanje mail poruke
> Forward.
Izaberite
Savet: Ako se u poruci pošte nalazi neka web adresa koju želite da otvorite u
pretraživaču telefona, izaberite tu adresu.
Savet: Da biste otvorili sledeću ili prethodnu mail poruku, upotrebite ikone
strelica.
Slanje pošte
Možete da pišete i šaljete poruke pošte, kao da priložite datoteke uz njih.
Izaberite > Mail i poštansko sanduče.
1 Izaberite
.
2 Unesite adresu pošte. Da biste dodali primaoca sa liste kontakata, izaberite „To“
> Other recipient fields > Show
ili „Cc“. Da biste dodali „Bcc“ polje, izaberite
Bcc field
3 Da biste e-mail poruci dodali prilog, izaberite
.
4 Da biste poslali poruku pošte, izaberite
.
Otvaranje pošte sa početnog ekrana
Kada dodate poštansko sanduče u Vertu vidžet za poštu, možete brzo da pristupite
najnovijoj nepročitanoj pošti.
Podrazumevani Vertu vidžet za poštu kreira se na početnom ekranu desno od
podrazumevanog početnog ekrana. U ovaj vidžet će automatski biti dodato prvo
poštansko sanduče koje ste kreirali u toku podešavanja pošte.
Ukoliko želite da dodate vidžet za poštu nakon što ste kreirali početno poštansko
sanduče, primenite postupak u nastavku.
Dodavanje poštanskog sandučeta u vidžet za poštu
1 Na prilagodljivi početni ekran dodajte Vertu vidžet za poštu, bilo vidžet sa jednim
redom ili tri reda.
2 Izaberite neki od postojećih poštanskih sandučića koje ste kreirali ili kreirajte novo
poštansko sanduče.
3 Ukoliko ste izabrali postojeće poštansko sanduče, pređite odmah na sledeći korak.
Ukoliko ste izabrali da kreirate novo poštansko sanduče, unesite odgovarajuću
adresu pošte i lozinku kada bude zatraženo.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Pošta 71
4 Poštansko sanduče je povezano sa vidžetom. Izaberite naslovnu traku da biste
pristupili prijemnom poštanskom sandučetu.
Savet: Da biste videli više poruka, listajte nadole.
Uklanjanje vidžeta za poštu sa početnog ekrana
Izaberite i držite vidžet, a zatim izaberite .
Savet: Ukoliko uklonite vidžet, samim tim nećete ukloniti i povezano poštansko
sanduče. Da biste uklonili poštansko sanduče, izaberite > Mail, izaberite i zadržite
poštansko sanduče, a zatim izaberite Delete mailbox.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
72 Kalendar
Kalendar
O kalendaru
Izaberite
> Calendar.
Pomoću kalendara uređaja možete da radite sledeće:
• organizujete svoj raspored;
• dodajete podsetnike za godišnjice i druge važne datume;
• ažurirate listu obaveza.
Možete da imate posebne kalendare za slobodno vreme i posao.
Pretraživanje stavki kalendara različitim prikazima
Stavke kalendara možete da pregledate u različitim prikazima.
1 Izaberite > Calendar.
2 Izaberite
i željeni prikaz.
3 Da biste prešli na željeni dan, nedelju ili mesec, prevlačite prikaz nalevo ili nadesno.
Savet: Veličinu vidljive oblasti ćete umanjiti ili uvećati tako što ćete postaviti dva
prsta na ekran, a zatim ih razdvojiti ili približiti.
Dodavanje zadatka na listu obaveza
U kalendar možete da dodajete zadatke (obaveze), koji mogu da se tiču bilo čega što
vam je važno. Na primer, ako imate rok za obavljanje neke obaveze, postavite
podsetnik.
Izaberite > Calendar.
1 Izaberite (Tap to create event) ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite
oblast ispod stavke.
2 Izaberite polje za tip stavke
, a zatim izaberite To-do note kao tip stavke.
3 Popunite polja.
4 Podsetnik za zadatak ćete dodati tako što ćete izabrati
5 Izaberite
.
.
Dodavanje stavke kalendara
Čuvajte važne zakazane obaveze u kalendaru kao njegove stavke.
Izaberite > Calendar.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Kalendar 73
1 Izaberite datum.
2 Izaberite (Tap to create event) ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite
oblast ispod stavke.
3 Popunite polja.
4 Ako želite da se stavka kalendara ponavlja u jednakim intervalima, izaberite
i
vremenski interval. Izaberite Repeat until i unesite krajnji datum.
5 Izaberite
.
Savet: Stavku kalendara možete da dodate i u dnevni prikaz. Izaberite i držite
početno vreme, a zatim podesite vreme trajanja tako što ćete prevlačiti strelice.
Slanje zahteva za sastanak
Možete da kreirate zahteve za zakazivanje sastanka, a zatim da ih pošaljete ostalim
učesnicima.
Da biste mogli da kreirate i pošaljete novi zahtev za sastanak, prvo je potrebno da
konfigurišete poštansko sanduče.
Izaberite > Calendar.
1 Otvorite događaj i izaberite
> Send > Via mail.
2 U poruci sa zahtevom kao primaoce dodajte učesnike sastanka.
3 Da biste poslali zahtev, izaberite
.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
74 Kalendar
Pamćenje rođendana
Možete da dodajete podsetnike za rođendane, godišnjice i ostale godišnje događaje.
Ovi podsetnici se ponavljaju svake godine.
Izaberite > Calendar.
1 Izaberite datum.
2 Izaberite (Tap to create event) ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite
oblast ispod stavke.
3 Izaberite
, potom izaberite Anniversary kao tip unosa.
4 Popunite polja i izaberite
.
Korišćenje posebnih kalendara za slobodno vreme i posao
Možete imati više kalendara. Kreirajte jedan za posao, a drugi za slobodno vreme.
Izaberite > Calendar.
Kreiranje novog kalendara
1 Izaberite
> Calendars >
.
2 Unesite naziv i podesite šemu boja za kalendar.
3 Definišite vidljivost ovog kalendara. Kada je kalendar skriven, stavke kalendara i
podsetnike ne možete da vidite u različitim prikazima kalendara niti na početnom
ekranu.
4 Izaberite
.
Promena podešavanja kalendara
1 Izaberite
> Calendars i željeni kalendar.
2 Promenite ime, boju i vidljivost.
3 Izaberite
.
Dodavanje stavke u određeni kalendar
1 Prilikom dodavanja događaja na kalendar, izaberite
2 Popunite polja i izaberite
, potom kalendar.
.
Boje označavaju kalendare kojima odgovarajuće stavke pripadaju.
Dodavanje lokacije u okviru stavke kalendara
Ako imate sastanak na mestu na kojem nikad niste bili, možete da dodate informacije
o dotičnoj lokaciji stavki kalendara.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Kalendar 75
Izaberite
> Calendar.
1 Izaberite (Tap to create event) ili, ukoliko se u njemu već nalaze stavke, dodirnite
oblast ispod stavke.
2 Izaberite
Add location, zatim izaberite lokaciju pomoću aplikacije Maps.
Informacije o lokaciji možete da unesete i ručno u polje za tekst.
3 Izaberite
.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
76 Povezivanje
Povezivanje
Definisanje načina povezivanja telefona na Internet
Kada je neophodna mrežna veza, telefon automatski proverava da li je dostupna
poznata mreža i povezuje sa na nju. Izbor mreže se zasniva na podešavanjima veze,
osim ukoliko se ne primenjuju podešavanja vezana za određenu aplikaciju.
Izaberite > Settings i Connectivity > Settings.
Korišćenje mobilne veze za prenos podataka
Izaberite Mobile data > On.
Korišćenje mobilne veze za prenos podataka u inostranstvu
Izaberite Allow mobile data usage > Worldwide.
Korišćenje mobilne veze za prenos podataka dok ste u inostranstvu može znatno da
poveća troškove prenosa podataka.
Telefon takođe možete da podesite tako da koristi mobilnu vezu za prenos podataka
samo kad ste u matičnoj mreži ili kad se nalazite u svojoj zemlji.
Korišćenje samo Wi-Fi veze
Izaberite Mobile data > Off.
Pristupna tačka može da bude mobilna veza za prenos podataka ili Wi-Fi veza.
Pristupne tačke možete da sakupite u vidu liste za destinaciju, a potom možete da
menjate prioritet mreža na listi.
Primer: Ako Wi-Fi pristupna tačka ima veći prioritet od pristupne tačke mobilne
veze za prenos podataka na listi za određenu destinaciju, telefon će uvek prvo pokušati
da se poveže na Wi-Fi pristupnu tačku, a na pristupnu tačku mobilne veze za prenos
podataka povezaće se samo ako je Wi-Fi mreža nedostupna.
Dodavanje nove pristupne tačke listi za destinaciju
Izaberite Network destinations > Access point.
Promena prioriteta pristupne tačke na listi za destinaciju pristupa internetu
1 Izaberite Network destinations > Internet.
2 Izaberite i držite pristupnu tačku, a zatim u iskačućem meniju izaberite Change
priority.
3 Dodirnite poziciju na listi na koju želite da premestite pristupnu tačku.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Povezivanje 77
Wi-Fi
O Wi-Fi vezama
Izaberite
> Settings i Connectivity > Wi-Fi.
Savet: Vezama možete da upravljate i u okviru menija statusa. Prevucite prstom
od oblasti s obaveštenjima nadole i izaberite Wi-Fi. Ako se ne prikaže Wi-Fi, izaberite
.
Savet: Na početni ekran možete da dodate Wi-Fi vidžet
. Da biste brzo
aktivirali ili deaktivirali Wi-Fi funkcionalnost, izaberite prekidač na vidžetu. Da biste
. Wi-Fi funkcionalnost mora da
otvorili Wi-Fi aplikaciju, u okviru vidžeta izaberite
bude aktivirana.
Wi-Fi aplikacija prikazuje listu dostupnih mreža i pomaže vam da se povežete na WiFi mrežu.
Važno: Koristite šifrovanje da biste povećali bezbednost Wi-Fi veze. Korišćenje
šifrovanja umanjuje rizik od toga da drugi pristupe vašim podacima.
Povezivanje na Wi-Fi mrežu kod kuće
Da biste smanjili troškove prenosa podataka, povežite se na kućnu Wi-Fi mrežu kad
ste kod kuće i želite da pretražujete web na telefonu.
1 Da biste otvorili meni statusa, prevucite prstom od oblasti s obaveštenjima nadole.
Ukoliko se ne prikaže Wi-Fi izaberite .
2 Izaberite Wi-Fi, zatim svoju kućnu Wi-Fi mrežu. Ako je vaša kućna Wi-Fi mreža
zaštićena, unesite šifru. Ako je vaša kućna Wi-Fi mreža skrivena, izaberite Other
(hidden network), a zatim unesite naziv mreže (identifikator skupa usluga, SSID).
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
78 Povezivanje
Prekidanje Wi-Fi veze
Prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim izaberite
.
Povezivanje na Wi-Fi mrežu u pokretu
Povezivanje na Wi-Fi mrežu je zgodan način da pristupite internetu kada niste kod
kuće. Povežite se na javnu Wi-Fi mrežu na javnim mestima, kao što je biblioteka ili
internet kafe.
1 Da biste otvorili meni statusa, prevucite prstom od oblasti s obaveštenjima nadole.
Ukoliko se ne prikaže Wi-Fi izaberite .
2 Izaberite Wi-Fi i vezu koju želite da koristite.
Prekidanje Wi-Fi veze
Prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim izaberite
.
Bluetooth
Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju
Izaberite
> Settings > Connectivity > Bluetooth.
Telefon možete bežično da povezujete sa kompatibilnim uređajima kao što su drugi
telefoni, računari, slušalice i auto kompleti.
Preko ove veze možete da šaljete sadržaj sa telefona, kopirate datoteke sa
kompatibilnog računara i štampate datoteke na kompatibilnom štampaču.
S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem
radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da
se nalaze na međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vezu
mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.
Kada je telefon zaključan, moguće je uspostaviti veze samo sa ovlašćenim uređajima.
Savet: Takođe možete da upravljate Bluetooth vezama u meniju statusa. Da biste
otvorili meni statusa, prevucite prstom od informacionog dela nadole i izaberite
Bluetooth. Ukoliko se ne prikaže Bluetooth, izaberite .
Priključivanje bežičnih slušalica
Pomoću bežičnih slušalica možete da odgovorite na poziv čak i kada telefon ne držite
u ruci. Osim toga, ruke mogu da vam budu slobodne da biste, na primer, nastavili sa
radom na računaru dok razgovarate. Bežične slušalice se prodaju zasebno.
Izaberite > Settings > Connectivity > Bluetooth.
1 Da biste aktivirali Bluetooth, izaberite Bluetooth > On.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Povezivanje 79
2 Uključite slušalice.
3 Otvorite karticu Paired devices
.
4 Izaberite slušalice.
> New paired
Ako se slušalice ne nađu na listi, da biste ih potražili, izaberite
device.
5 Možda će biti potrebno da unesete šifru. Da biste dobili više informacija, pogledajte
korisnički vodič za slušalice.
Slanje slike i drugih sadržaja na drugi uređaj koristeći Bluetooth
Bluetooth tehnologija vam omogućava da na kompatibilne uređaje svojih prijatelja i na
svoj računar šaljete slike, video snimke, vizitkarte, događaje iz kalendara i ostale
sadržaje.
Nekoliko Bluetooth veza može biti istovremeno aktivno. Na primer, ako je vaš uređaj
povezan sa kompatibilnim slušalicama, istovremeno slanje datoteka na drugi
kompatibilni uređaj je i dalje moguće.
1 Izaberite i zadržite stavku, na primer, sliku. U okviru iskačućeg menija izaberite
Send > Via Bluetooth.
2 Izaberite uređaj na koji želite da se povežete. Ukoliko željeni uređaj nije prikazan,
izaberite More devices da biste ga potražili. Tokom pretrage se prikazuju uređaji
koji koriste Bluetooth tehnologiju, a nalaze se u dometu.
3 Ako drugi uređaj traži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate
da unesete u oba uređaja. Šifre su u nekim uređajima fiksne. Detalje potražite u
vodiču za korisnike drugog uređaja.
Šifra važi samo za aktuelnu vezu.
Povezivanje na komplet za automobil korišćenjem režima eksterni
SIM
Zahvaljujući režimu eksterni SIM, kompatibilni auto-komplet može da koristi SIM
karticu telefona.
Izaberite > Settings > Connectivity > Bluetooth.
Da biste mogli da aktivirate režim eksterni SIM, potrebno je da telefon i pribor budu
upareni. Uparivanje pokrenite sa kompleta za automobil.
1 Da biste aktivirali Bluetooth, izaberite Bluetooth > On.
2 Da biste aktivirali režim „eksterni SIM“, izaberite Remote SIM mode > On.
3 Aktivirajte Bluetooth vezu u kompletu za automobil.
Kada je na uređaju aktiviran režim eksterni SIM, na početnom ekranu se prikazuje
Remote SIM mode. Prekinuta je veza sa bežičnom mrežom i nije moguće koristiti
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
80 Povezivanje
servise ili funkcije SIM kartice koje zahtevaju da uređaj bude u dometu celularne
mreže.
Da biste upućivali ili primali pozive u režimu eksterne SIM kartice, sa uređajem mora
da bude povezana kompatibilna dodatna oprema, kao što je automobilski komplet.
U ovom režimu, uređaj će dozvoliti samo hitne pozive.
Deaktiviranje režima eksterni SIM
Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i izaberite Exit remote SIM mode.
Blokiranje uređaja
Možete da sprečite da drugi uređaji uspostavljaju Bluetooth vezu sa vašim telefonom.
Izaberite > Settings > Connectivity > Bluetooth.
Otvorite karticu Paired devices
, izaberite i držite uređaj koji želite da blokirate, a
zatim u iskačućem meniju izaberite Block.
Uklanjanje uređaja sa liste blokiranih uređaja
, izaberite i držite uređaj koji želite da uklonite
Otvorite karticu Blocked devices
sa liste, a zatim u iskačućem meniju izaberite Delete.
Ako odbijete zahtev za uparivanje sa drugog uređaja, bićete upitani da li želite da
dodate taj uređaj na listu blokiranih uređaja.
Zaštita telefona
Kada je na telefonu aktivirana Bluetooth veza, možete da kontrolišete ko može da
pronađe vaš telefon i da se poveže sa njim.
Izaberite > Settings > Connectivity > Bluetooth.
Sprečavanje detekcije vašeg telefona na drugim uređajima
Izaberite My phone's visibility > Hidden.
Kada je telefon sakriven, ostali uređaji ne mogu da ga detektuju. Međutim, upareni
uređaji i dalje mogu da se povežu sa njim.
Deaktiviranje Bluetooth veze
Izaberite Bluetooth > Off.
Nemojte da ga uparujete sa nepoznatim uređajem, niti da prihvatate zahtev za
povezivanje sa njim. To će vam pomoći da zaštitite svoj telefon od štetnog sadržaja.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Povezivanje 81
USB kabl za prenos podataka
Kopiranje slike ili drugog sadržaja sa telefona na računar i obratno
Možete da koristite USB kabl za prenos podataka da biste pravili rezervne kopije slika,
video snimaka i drugog sadržaja, odnosno da biste kopirali podatke sa telefona na
računar i obratno.
1 Da biste bili sigurni da je opcija Media transfer postavljena na USB režim, izaberite
> Settings i Connectivity > USB > Media transfer.
2 Za povezivanje telefona sa kompatibilnim računarom koristite kompatibilan USB
kabl za prenos podataka.
Telefon se na računaru prikazuje kao prenosni uređaj. Ako u vašem računaru ne
funkcioniše režim Media transfer, umesto njega koristite režim Mass storage.
3 Koristite menadžer datoteka na računaru da biste kopirali sadržaj.
Promena USB režima
Da biste postigli najbolje rezultate prilikom kopiranja sadržaja ili sinhronizacije telefona
i računara, aktivirajte odgovarajući USB režim kada za povezivanje sa različitim
uređajima koristite USB kabl.
1 Povežite telefon sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
2 Na telefonu, prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole.
3 Izaberite USB, a zatim jednu od sledećih opcija:
PC Suite — Povežite telefon sa kompatibilnim računarom na kojem je instaliran
PC Suite. U ovom režimu možete da sinhronizujete telefon sa aplikacijom PC Suite,
kao i da koristite druge funkcije ove aplikacije.
Ovaj režim se automatski aktivira kada otvorite aplikaciju PC Suite.
Mass storage — Povežite telefon sa kompatibilnim računarom na kojem nije
instaliran PC Suite. Telefon je prikazan kao USB fleš memorija. Koristeći USB jedinicu,
možete da povežete telefon i sa drugim uređajima, kao što su kućni stereo sistem ili
onaj u automobilu.
Dok ste povezani na računar u ovom režimu, možda nećete moći da koristite neke
aplikacije na telefonu.
Drugi uređaji ne mogu da pristupe masovnoj memoriji vašeg telefona.
Media transfer — Povežite telefon sa kompatibilnim računarom na kojem nije
instaliran PC Suite. Prenos muzike koja je zaštićena na osnovu DRM standarda (digital
rights management – upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) mora biti
obavljen u ovom režimu. Neki kućni sistemi za zabavu i štampači takođe se mogu
koristiti u ovom režimu.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
82 Povezivanje
Use phone as modem — Ako povežete telefon sa kompatibilnim računarom,
možete da ga koristite kao bežični modem. Računar se automatski povezuje na
Internet.
Savet: Kada se USB kabl poveže, možete da promenite USB režim u većini
prikaza. U oblasti s obaveštenjima izaberite
.
Priključivanje jedinica spoljne memorije
Povezivanje memorijskog uređaja
1 Potrebna vam je memorijska jedinica sa mikro USB priključkom.
2 Ubacite memorijsku jedinicu u mikro USB konektor na telefonu Vertu
Constellation. Na ekranu telefona će se prikazati dodatna disk jedinica.
Prekidanje mrežne veze
Ako nekoliko aplikacija koristi vezu sa Internetom, pomoću aplikacije Connection mgr
možete da prekinete neke ili sve mrežne veze.
Izaberite > Settings i Connectivity > Connection manager.
U prikazu aktivnih veza za prenos podataka, možete da pogledate trenutne mrežne
veze.
označava mobilnu vezu za prenos podataka, dok
označava Wi-Fi vezu.
Izaberite i držite vezu, a zatim u iskačućem meniju izaberite Disconnect.
Prikaz detalja o vezi
Izaberite i držite vezu, a zatim u iskačućem meniju izaberite Details.
Prikazuju se detalji, kao što su količina prenetih podataka i trajanje veze.
Savet: U većini prikaza, da biste videli koje veze su aktivne, prevucite prstom od
oblasti sa obaveštenjima nadole.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Internet 83
Internet
O web pretraživaču
Izaberite
> Web.
Budite u toku sa najnovijim vestima i posećujte omiljene web sajtove. Za pregledanje
web stranica na internetu možete da koristite web pretraživač na telefonu.
Da biste pretraživali Web, potrebno je da se povežete na internet.
Pretražujte Web
Izaberite
> Web.
Savet: Ako kod provajdera servisa niste pretplaćeni na plan prenosa podataka
„flat rate“, u cilju smanjenja telefonskog računa možete da koristite Wi-Fi vezu za
povezivanje na Internet.
Poseta web sajtu
Izaberite traku za web adrese, unesite web adresu, a zatim izaberite
.
Pretraživanje Interneta
Da biste pretraživali web, izaberite traku za web adrese, unesite reč za pretragu, a
zatim izaberite prvu stavku u padajućem meniju ispod trake za web adrese.
Uvećavanje ili umanjivanje prikaza
Postavite dva prsta na ekran, a zatim ih spojite ili razdvojite.
Otvaranje novog prozora pretraživača
Izaberite
>
.
Prebacivanje sa jednog prozora pretraživača na drugi
1 Izaberite
.
2 Prevucite prstom nalevo ili nadesno, zatim izaberite željeni prozor.
Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno čuvanje podataka.
Ako ste pristupali ili pokušavali da pristupite poverljivim informacijama ili zaštićenom
servisu za koje je potrebno uneti lozinku, ispraznite keš memoriju posle svake takve
radnje.
Brisanje keš memorije
Izaberite
>
> Privacy > Clear privacy data > Cache.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
84 Internet
Dodavanje markera
Ako stalno posećujete iste web sajtove, dodajte ih u prikaz markera kako biste mogli
lako da im pristupate.
Izaberite > Web.
Dok pretražujete web izaberite
>
.
Pristup markiranom web sajtu tokom pretraživanja
Izaberite , a zatim izaberite marker.
Pretplaćivanje na web izvode
Ako koristite web izvode, poznate i pod nazivom RSS izvodi, više ne morate da
redovno posećujete omiljene web sajtove kako biste saznali šta se dešava. Umesto
toga možete da se pretplatite na web izvode i automatski primate linkove do najnovijih
sadržaja.
Izaberite > Web.
Web izvodi su obično označeni ikonom
.
Posećivanje bloga ili web stranice sa web izvodom
Izaberite
>
, zatim željeni izvod. Web izvod se dodaje u katalog vidžeta.
Izvodi za koje se registruje pristup
Izaberite
>
, zatim željeni izvod.
Izmena, osvežavanje, brisanje ili slanje web izvoda
Izaberite i zadržite izvod, a zatim u iskačućem meniju izaberite odgovarajuću opciju.
Dodavanje novog izvoda unošenjem web adrese
Na stranici sa web izvodima izaberite
> New feed, a zatim unesite detalje.
Ažuriranje svih web izvoda
Izaberite
.
Postavljanje automatskog ažuriranja web izvoda
Izaberite i zadržite izvod, a zatim u iskačućem meniju izaberite Edit > Automatic
updates.
Ako koristite web izvode, preporučuje se da deaktivirate roaming kada se nalazite van
matične mreže. Mrežni operater može da naplati korišćenje izvoda, a cene se mogu
znatno razlikovati u zavisnosti od operatera. Izaberite > Settings i Connectivity >
Settings > Allow mobile data usage, a zatim izaberite odgovarajuću opciju.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Socijalne mreže 85
Socijalne mreže
O socijalnoj mreži
Izaberite > Applications > Social, a zatim se prijavite u servise za socijalne
mreže koje koristite.
Da biste poboljšali svoje iskustvo u korišćenju socijalnih mreža, koristite aplikaciju Ovi
socijalne mreže. Kada se prijavite na socijalne mreže putem aplikacije Social, možete
da radite sledeće:
• pogledate ažuriranja statusa prijatelja u više servisa, u jednom prikazu;
• objavite ažuriranje sopstvenog statusa u više servisa istovremeno;
• brzo delite slike koje ste snimili fotoaparatom;
• deljenje video snimaka sa prijateljima;
• povežete profile onlajn prijatelja sa odgovarajućim kontakt informacijama na svom
telefonu;
• dodate informacije o lokaciji u ažuriranje statusa;
• dodajete događaje iz kalendara servisa u kalendar telefona.
Dostupne su samo one funkcije koje podržava servis za socijalne mreže.
Da biste koristili servise za socijalne mreže, potrebna je mrežna podrška. To može da
podrazumeva prenos velike količine podataka i troškove prenosa podataka. Da biste
dobili informacije o ceni prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.
Servisi za socijalne mreže su servisi nezavisnih proizvođača i ne obezbeđuje ih Vertu.
Proverite podešavanja privatnosti u okviru servisa za socijalne mreže koji koristite, jer
ćete svoje informacije možda deliti sa velikim brojem osoba. Uslovi korišćenja servisa
za socijalne mreže odnose se na deljenje informacija u okviru tog servisa. Upoznajte
se sa uslovima korišćenja tog servisa i sa praksama vezanim za privatnost.
Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu
Ako se prijavite na socijalne mreže preko aplikacije Social, možete da vidite poslednje
statuse prijatelja iz svih mreža, i to u jednom prikazu. Ne morate da se prebacujete sa
jedne aplikacije na drugu da biste videli šta ima novo kod svih vaših prijatelja.
Izaberite > Applications > Social.
1
2
3
4
Izaberite servis, a zatim se prijavite.
Izaberite Add social network.
Izaberite neki drugi servis, a zatim se prijavite.
Izaberite All Activity.
Svi izvodi sa mreža koje ste dodali se automatski dodaju prikazu.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
86 Socijalne mreže
Objavljivanje statusa u servisima za društvene mreže
Pomoću aplikacije Društvene mreže možete da objavite ažurirani status u servisima
za društvene mreže.
Izaberite > Applications > Social.
Napišite ažuriranje statusa u polje za tekst.
Povezivanje onlajn prijatelja sa odgovarajućim kontakt
informacijama
Profile svojih onlajn prijatelja sa servisa za društvene mreže možete da povežete sa
odgovarajućim kontakt informacijama na svom telefonu. Nakon povezivanja, njihove
kontakt informacije možete da vidite direktno u okviru aplikacije Društveno, a ažurirane
statuse u okviru liste kontakata.
Izaberite > Applications > Social.
1 Izaberite sliku profila onlajn prijatelja.
2 U iskačućem meniju izaberite Link Profile to Contact.
3 Izaberite kontakt sa liste sa kojim želite da povežete profil.
Prikaz ažuriranja statusa prijatelja na početnom ekranu
Kada se preko servisa Ovi by Nokia prijavite u servise za socijalne mreže, možete
direktno na početnom ekranu da vidite ažuriranja statusa prijatelja na mreži.
Pretraživanje ažuriranja na početnom ekranu
Kada ste prijavljeni u servis, u vidžetu za društvene mreže možete da vidite ažuriranja.
Otvaranje aplikacije Društvene mreže sa početnog ekrana
Izaberite vidžet za društvene mreže. Ukoliko ste prijavljeni, otvoriće se prikaz
ažuriranih statusa. Ukoliko niste prijavljeni, otvara se prikaz za prijavljivanje.
Otpremanje slike ili video snimka u okviru nekog servisa
Koristite aplikaciju Social za otpremanje slika ili video snimaka u okviru servisa u vidu
socijalnih mreža.
Izaberite > Applications > Social i prijavite se na neku socijalnu mrežu.
1 Izaberite
.
2 Izaberite da li želite da otpremite sliku ili video snimak.
3 Da biste označili stavke za otpremanje, izaberite ih.
Maksimalna veličina datoteke je 4 MB za slike, odnosno 10 MB za video snimke.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Socijalne mreže 87
4 Ukoliko otpremate jednu sliku, možete da određenom delu slike dodate natpis i
oznaku sa komentarom.
Da biste otpremili video snimak, data socijalna mreža mora da podržava tu funkciju
i morate da koristite Wi-Fi vezu.
5 Izaberite
.
Snimanje i otpremanje slike
1 Izaberite
.
2 Izaberite opciju za otpremanje slike iz fotoaparata.
3 Snimite sliku.
4 Dodajte natpis i oznaku sa komentarom određenom delu slike.
Deljenje lokacije u okviru ažuriranja statusa
Pomoću aplikacije Društvene mreže možete da javite prijateljima gde se nalazite, kako
bi mogli da vas nađu.
Izaberite > Applications > Social.
1 Izaberite polje za unos teksta na vrhu ekrana.
2 Dodajte svoju lokaciju. Da bi utvrdio vašu trenutnu lokaciju, uređaj koristi GPS i traži
orijentire u vašoj okolini.
3 Ako pronađe nekoliko orijentira, izaberite jedan sa liste.
Deljenje lokacije je dostupno samo ako ga podržava servis.
Pre deljenja lokacije, uvek pažljivo razmotrite sa kime ćete deliti ovu informaciju.
Proverite podešavanja privatnosti u okviru servisa za društvene mreže koji koristite,
jer ćete svoju lokaciju možda deliti sa velikim brojem osoba.
Važeća pravila korišćenja servisa za društvene mreže se možda odnose i na deljenje
lokacije u okviru servisa. Upoznajte se sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti
servisa i razmislite pre nego što drugima otkrijete podatke o svojoj lokaciji ili pregledate
podatke o lokaciji drugih korisnika.
Kontaktiranje prijatelja u servisu za društvene mreže
Kada želite da uradite nešto više od davanja komentara o statusu prijatelja, možete
da pozovete tog prijatelja ili da mu pošaljete poruku.
Izaberite > Applications > Social.
1 Izaberite sliku profila prijatelja.
2 U iskačućem meniju izaberite View contact info.
3 Izaberite način komunikacije.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
88 Socijalne mreže
Ova funkcija je dostupna ako ste prijatelje na mreži povezali sa odgovarajućim kontakt
informacijama na telefonu.
Načini komunikacije koje su vam na raspolaganju mogu da se razlikuju. Da biste mogli
da pozovete prijatelja ili da pošaljete tekstualnu poruku, servis mora da podržava ovu
funkciju.
Dodavanje događaja u kalendar telefona
Kada odgovarate na pozive za događaje u okviru servisa za društvene mreže, te
događaje možete da dodate u kalendar telefona kako biste mogli da pregledate
predstojeće događaje čak i kada niste na mreži.
Izaberite > Applications > Social i servis, a zatim se prijavite.
1 Izaberite pozivnicu za događaj.
2 Dodajte događaj u kalendar telefona.
Ova funkcija je na raspolaganju samo ako je podržava dati servis.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Kamera 89
Kamera
O kameri
Izaberite
> Media > Camera.
Savet: Možete i da pritisnete taster za kameru da biste aktivirali kameru.
Pomoću telefona Vertu Constellation možete da snimate slike ili video snimke. Zatim
možete da ih prikazujete ili menjate, kao i da ih delite na internetu ili šaljete
kompatibilnim uređajima.
Snimanje slike
Izaberite
> Media > Camera.
Fotoaparat na telefonu ima funkcionalnu mogućnost potpune dubinske oštrine
(fokusa). Pomoću ove funkcije možete da snimate slike na kojima su izoštreni objekti
i u prednjem i u zadnjem planu.
> Face detect.. Ova
1 Da biste aktivirali funkciju detekcije lica, izaberite
funkcija pronalazi lica i crta pravougaonike oko njih, čak i kada su u pokretu.
2 Pritisnite taster "kamera". Nemojte pomerati telefon dok ne sačuvate sliku,
odnosno dok se ne prikaže finalna slika.
Slike i video snimci se automatski čuvaju u unutrašnjoj, fiksnoj memoriji.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
90 Kamera
Čuvanje informacija o lokaciji u sastavu slika i video snimaka
Telefon možete da podesite tako da automatski beleži informacije o lokaciji na kojoj
su snimljeni određena slika ili video snimak.
Izaberite > Media > Camera.
Aktiviranje funkcije za snimanje lokacije
Izaberite
>
> Save location info > Yes.
Biće vam potrebno nekoliko minuta da dobijete koordinate vaše lokacije. Na
dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču lokacija, zgrade, prirodne prepreke i
vremenski uslovi.
Nemojte da koristite GPS za precizno određivanje lokacije i nikada se ne oslanjajte
isključivo na informacije o lokaciji dobijene putem GPS-a i celularnih mreža.
Indikatori informacija o lokaciji:
— Informacija o lokaciji je nedostupna. Informacije o lokaciji možda neće biti
sačuvane u okviru slika ili video snimaka.
— Informacije o lokaciji su na raspolaganju. Informacije o lokaciji su sačuvane u
okviru slika ili video snimaka.
Informacije o lokaciji se mogu priložiti uz fotografiju ili video snimak ukoliko se
koordinate lokacije mogu utvrditi putem GPS-a ili mreže. Ukoliko delite fotografiju ili
video snimak uz koje su priložene informacije o lokaciji, drugi koji pregledaju tu
fotografiju ili video snimak mogu da vide te informacije o lokaciji. Geo oznake možete
da deaktivirate u podešavanjima kamere.
Saveti u vezi sa slikama i video snimcima
Pritisnite taster "kamera".
Kada snimate sliku:
• Da se fotoaparat ne bi pomerao, držite ga obema rukama.
• Kada uvećavate prikaz, može se smanjiti kvalitet slike.
• Fotoaparat aktivira režim štednje baterije nakon približno jednog minuta
neaktivnosti. Da biste ponovo aktivirali fotoaparat, kratko pritisnite taster za
kameru.
• Kontaktu na listi kontakata možete da dodate sliku. Kada snimite sliku, izaberite
> Use image > Assign to contact. Pomerajte okvir da biste izrezali sliku,
dodirnite ekran da bi se prikazala traka sa alatkama, izaberite
Pomerajte okvir
da biste izrezali sliku, dodirnite ekran da bi se prikazala traka sa alatkama, izaberite
.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Kamera 91
Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic kada snimate ljude ili životinje
na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.
Kada snimate video snimak:
• Najbolje bi bilo da zatvorite sve aplikacije koje ste otvorili pre snimanja.
Snimanje video snimka
Osim snimanja slika, telefon možete da koristite i za snimanje video snimaka i tako
zabeležite posebne događaje.
Pritisnite taster "kamera".
1 Ukoliko je potrebno da se iz režima slike prebacite u video režim, izaberite
.
2 Da biste započeli snimanje, izaberite
.
3 Da biste pauzirali snimanje, izaberite . Ako pauzirate snimanje i ne pritisnete
nijedan taster u roku od pet minuta, snimanje se zaustavlja.
Da biste uvećali ili umanjili prikaz, upotrebite tastere za jačinu zvuka.
da biste prekinuli snimanje. Video snimak se automatski čuva u
4 Izaberite
aplikaciji Gallery.
Savet: Video snimak možete da pošaljete putem multimedijalne poruke. Da biste
ograničili veličinu video snimka za slanje, pre snimanja izaberite
>
>
Video quality > Sharing quality.
Slanje slike
Slike možete da šaljete putem multimedijalne poruke ili poruke pošte, odnosno putem
Bluetooth veze.
Izaberite > Media > Camera.
Slanje putem multimedijalne poruke
1 Snimite sliku ili video snimak.
2 Izaberite
> Send > Via message.
3 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite naslov To. Ime ili broj
telefona primaoca ćete uneti ručno tako što ćete izabrati polje To, a zatim uneti ime
ili broj telefona.
4 Izaberite
.
Slanje putem poruke pošte
1 Snimite sliku ili video snimak.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
92 Kamera
2 Izaberite
> Send > Via mail.
3 Da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, izaberite naslov To. Adresu primaoca
ćete uneti ručno tako što ćete izabrati polje To, a zatim uneti adresu.
4 Izaberite
.
Slanje putem Bluetooth veze
1 Snimite sliku ili video snimak.
2 Izaberite
> Send > Via Bluetooth.
3 Izaberite telefon ili uređaj sa kojim želite da se povežete ili potražite još uređaja.
Ako drugi telefon ili uređaj zatraži šifru, unesite je.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Slike i video snimci 93
Slike i video snimci
O Galeriji
Izaberite
> Media > Gallery.
Gledajte video snimke koje ste snimili ili pretražujte i gledajte slike koje ste snimili.
Možete i da pregledate slike i video snimke na kompatibilnom TV prijemniku.
Radi efikasnijeg upravljanja medijskim datotekama, organizujte ih po albumima.
Pregled slika i video snimaka
Izaberite
> Media > Gallery.
Pretraživanje slika
Prebacite nagore ili nadole.
Prikaz slike
Izaberite sliku.
Da biste pogledali sledeću sliku, prevucite prstom zdesna nalevo. Da biste pogledali
prethodnu sliku, prevucite prstom sleva nadesno.
Uvećavanje prikaza
Postavite dva prsta na ekran, a zatim ih razdvojite. Da biste umanjili prikaz, spojite
prste.
Savet: Dvaput dodirnite ekran da biste brzo umanjili ili ponovo uvećali prikaz.
Prikaz trake sa alatkama
Kucnite ekran.
Prikaz slika u vidu niza slajdova
Izaberite sliku, a zatim
> Slide show > Play. Niz slajdova počinje od izabrane slike.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
94 Slike i video snimci
Pregled slika u albumu u vidu niza slajdova
. Izaberite i držite album, a zatim u iskačućem meniju
Otvorite karticu Albums
izaberite Slide show.
Promena podešavanja za niz slajdova
> Slide show > Settings.
Izaberite sliku, a zatim
Puštanje video snimka
Izaberite video snimak. Video snimci su označeni ikonom
.
Ostali vam mogu slati slike i video snimke poštom ili u okviru multimedijalnih poruka.
Da biste te slike i video snimke pogledali kasnije, sačuvajte ih u folderu Gallery.
Čuvanje slike ili video snimka u folderu Gallery
1 U multimedijalnoj poruci izaberite sliku ili video snimak.
> Save.
2 Dodirnite ekran i izaberite
Slike i video snimci vam mogu biti poslati i sa nekog kompatibilnog uređaja pomoću,
na primer, Bluetooth veze. Ove slike ili video snimke možete direktno da pogledate iz
foldera Gallery.
Savet: Da biste otpremili sliku ili video snimak na neku društvenu mrežu, izaberite
željenu sliku/snimak, dodirnite ekran, a zatim izaberite
.
Izmena snimljenih slika
Slikama možete da dodate efekte, tekst, crteže ili okvire.
Izaberite
> Media > Photo editor i sliku.
1 Da biste primenili neki efekat, izaberite željenu opciju na proširenoj traci sa
alatkama.
> Save. Izmenjena slika neće zameniti
2 Da biste snimili izmenjenu sliku, izaberite
originalnu.
> Media > Gallery.
Da biste kasnije videli izmenjene slike, izaberite
Organizovanje slika
Slike možete da organizujete po albumima da biste lakše mogli da pronađete
određenu sliku.
Izaberite > Media > Gallery.
Kreiranje novog albuma
Otvorite karticu Albums
, a zatim izaberite
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
. Unesite naziv za album.
Slike i video snimci 95
Premeštanje slike u album
1 Izaberite i držite sliku, a zatim u iskačućem meniju izaberite Add to album.
2 Izaberite album u koji želite da premestite sliku. Da biste kreirali novi album u koji
želite da premestite sliku, izaberite New album.
Savet: Da biste premestili nekoliko slika u album, izaberite i držite sliku, a zatim
izaberite Mark. Označite slike i izaberite
> Add to album.
Preimenovanje ili brisanje albuma
Izaberite i držite album, a zatim u iskačućem meniju izaberite Rename, odnosno
Delete.
Slike i video snimci u albumu se ne brišu iz telefona.
Deljenje slike ili video snimka iz galerije
Želite da otpremite slike ili video snimke na socijalne mreže da biste ih podelili sa
prijateljima i rođacima? Otpremite slike i video snimke direktno iz foldera Gallery.
Izaberite > Media > Gallery.
1 Izaberite sliku ili video snimak koji želite da otpremite.
2 Dodirnite sliku, izaberite
, a zatim pratite prikazana uputstva.
Savet: Da biste podelili više stavki, u glavnom prikazu izaberite
.
stavke koje želite da podelite, a zatim izaberite
, označite
Kopiranje slika ili video snimaka sa telefona na računar i
obratno
Pomoću telefona ste snimili slike ili video snimke koje želite da gledate na računaru?
Ili želite da kopirate slike ili video snimke sa telefona na računar? Koristite kompatibilni
USB kabl da biste kopirali slike i video snimke sa telefona na kompatibilni računar i
obratno.
1 Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
2 Otvorite Nokia Suite na računaru, a zatim pratite prikazana uputstva.
Video editor
O aplikaciji Video editor
Izaberite
> Media > Video editor.
Možete da kombinujete slike i video snimke sa zvucima, efektima i tekstom i da ih lako
pretvorite u kratke filmove ili nizove slajdova.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
96 Slike i video snimci
Podržani su sledeći kodeci i formati datoteka: MPEG–4, H.263, H.263 BL, WMV,
JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV i AMR‑NB/AMR‑WB.
U folderu Sound files na telefonu sačuvajte audio datoteke koje želite da koristite u
filmu.
Ne možete da u film dodate audio datoteku zaštićenu po DRM.
Kreiranje filma
Od slika i video snimaka možete da kreirate kratke filmove koje ćete deliti sa prijateljima
i porodicom.
Izaberite > Media > Video editor, zatim
.
1 Da biste dodali video snimke i slike filmu, izaberite
. Da biste pregledali izabrane
datoteke, prevucite prikaz nalevo ili nadesno.
2 Da biste dodali prelaze između video snimaka i slika, izaberite
.
3 Da biste dodali pozadinske zvukove, izaberite
.
4 Da biste dodali tekst ili titlove filmu, izaberite
.
5 Da biste izmenili film, izaberite
. U režimu izmene možete da smanjite dužinu
videa ili da definišete koliko će se dugo prikazivati slika.
> Save video.
6 Da biste sačuvali film, izaberite
Film možete dodatno da menjate kasnije. Da biste sačuvali projekat, izaberite
Save project.
Da biste kasnije pogledali film, izaberite > Media > Gallery.
>
Kreiranje niza slajdova
Želite li da od svojih slika napravite uređen niz slajdova? Zahvaljujući obrascima koji
predstavljaju različita raspoloženja i događaje možete da kreirate niz slajdova za
godišnjice, proslave ili praznike.
Izaberite > Media > Video editor, a zatim .
1 Izaberite obrazac koji ćete koristiti za niz slajdova. Kada izaberete šablon, prikazuje
se njegov pregled.
2 Da biste dodali slike nizu slajdova, izaberite
.
3 Da biste dodali pozadinske zvukove, izaberite
4 Da biste dodali naslov, izaberite
.
.
5 Da biste sačuvali niz slajdova, izaberite
> Save video.
Niz slajdova možete dodatno da izmenjujete kasnije. Da biste sačuvali projekat,
> Save project.
izaberite
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Slike i video snimci 97
Da biste kasnije pregledali niz slajdova, izaberite
> Media > Gallery.
Štampanje snimljenih slika
Slike možete da štampate direktno sa telefona koristeći kompatibilan štampač.
1 Koristite kompatibilni USB kabl da biste povezali telefon sa štampačem u režimu
Media transfer.
2 U folderu Gallery izaberite sliku koju želite da odštampate.
> Print.
3 Dodirnite ekran i izaberite
4 Da biste koristili USB vezu za štampanje, izaberite Print > Via USB.
> Print.
5 Da biste odštampali sliku, izaberite
Savet: Kada se USB kabl poveže, možete da promenite USB režim. Prevucite
prstom od oblasti s obaveštenjima nadole i izaberite
.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
98 Video snimci i TV
Video snimci i TV
Video snimci
O servisu Video snimci
Izaberite
> Media > Videos.
Možete da pretražujete, preuzimate ili gledate video snimke na telefonu dok ste u
pokretu.
Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine
podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.
Puštanje video snimka
Izaberite
> Media > Videos.
Da biste pretraživali svoju video kolekciju, otvorite karticu sa ikonom
> Media > Gallery.
pretražili video snimke koje ste snimili, izaberite
Da biste preuzeli video snimke iz Nokia prodavnice, otvorite karticu
. Da biste
.
Gledanje video snimka
Izaberite video snimak koji želite da pustite. Da biste pristupili kontrolama video
plejera, dodirnite ekran.
Pauziranje ili nastavljanje reprodukcije
Izaberite ili
.
Premotavanje unapred ili unazad
Izaberite i zadržite
ili
.
Ako video snimak nema isti odnos dimenzija kao i ekran telefona, možete da uvećate
prikaz ili da razvučete sliku kako bi snimak bio prikazan preko celog ekrana.
Uvećavanje prikaza
Izaberite
ili razvlačenje
slike
> Change aspect ratio.
Gledanje video snimaka sa titlovima
Izaberite
> Media > Videos.
Titlovi se automatski prikazuju na video snimcima ako datoteka sa titlovima ima isti
naziv i ako se nalazi na istoj lokaciji kao i datoteka video snimka.
Podržani su SRT i SUB formati datoteka sa titlovima, kao i ANSI i Unicode kodni
rasporedi. Datoteke sa kodnim rasporedom Unicode UTF-8 ili UTF-16 moraju da
sadrže oznaku rasporeda bajtova (BOM) na početku datoteke.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Video snimci i TV 99
Prikaz slika i video snimaka na TV prijemniku
Da biste gledali slike i video snimke na TV prijemniku, potrebno je da pomoću
priloženog AV kabla CA-163V povežete telefon sa TV prijemnikom.
1 Uključite AV kabl u ulaz za video na kompatibilnom televizoru. Boje utikača moraju
da odgovaraju bojama utičnica.
2 Povežite drugi kraj AV kabla sa AV konektorom na telefonu Vertu Constellation.
Možda ćete morati da izaberete TV-Out cable kao USB režim.
3 Potražite datoteku koju želite da pregledate.
Možda će biti potrebno da prilagodite podešavanja TV izlaza i razmeru slike. Da biste
to uradili, izaberite
> Settings i Phone > Accessories > TV-Out.
Ekran telefona Vertu Constellation, kao i svi zvukovi, sada se reprodukuju putem
povezanog uređaja.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
100 Muzika i audio sadržaji
Muzika i audio sadržaji
Muzički centar
O muzičkom plejeru
Izaberite
> Media > Music player.
Možete slušate muziku i podkastove dok ste u pokretu.
Upozorenje: Visoki zvučni pritisak koji dolazi iz slušalica može dovesti do gubitka
sluha.
Puštanje muzike
Izaberite
> Media > Music player.
i željeni prikaz. Pesme možete da pretražujete po njihovom nazivu,
1 Izaberite
izvođaču, albumu ili žanru.
2 Izaberite pesmu ili album.
Savet: Da biste slušali pesme po nasumičnom redosledu, izaberite
Pauziranje i nastavak pesme
Da biste pauzirali reprodukciju, izaberite
.
.
; da biste nastavili reprodukciju, izaberite
Premotavanje pesme unapred ili unazad
ili
.
Izaberite i držite
Puštanje pesme sa ponavljanjem
Izaberite
.
Savet: Dok slušate muziku, možete da se vratite na početni ekran, s tim što će
se ona i dalje čuti u pozadini.
Kreiranje liste pesama
Ukoliko želite da slušate različitu muziku za različita raspoloženja, možete da
razvrstate muziku u liste pesama i tako napravite izbor pesama koje će se
reprodukovati navedenim redosledom.
Izaberite > Media > Music player.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Muzika i audio sadržaji 101
1 Izaberite i zadržite pesmu, a zatim u iskačućem meniju izaberite Add to playlist.
2 Unesite naziv za listu pesama.
3 Izaberite pesme za dodavanje na listu onim redosledom kojim želite da ih puštate.
Puštanje liste pesama
Izaberite
> Playlists, zatim željenu listu pesama.
Uklanjanje pesme sa liste
U prikazu liste pesama izaberite i zadržite pesmu, a zatim u iskačućem meniju izaberite
Remove.
Ovim postupkom se pesma ne briše iz uređaja; ona se samo uklanja iz liste pesama.
Savet: Music player automatski kreira liste najslušanijih pesama, nedavno
reprodukovanih pesama i nedavno dodatih pesama.
Kopiranje muzike sa računara
Možete brzo i jednostavno da kopirate muzičke datoteke sa računara na telefon Vertu
Constellation.
1 Povežite telefon sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
2 Na telefonu prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim izaberite
USB > Mass storage.
3 Na računaru upotrebite pretraživač datoteka da biste pronašli folder su kom su
prikazane datoteke na telefonu.
4 Kopirajte muzičke datoteke sa računara u folder „Music“ na svom Vertu
Constellation telefonu.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
102 Muzika i audio sadržaji
5 Isključite USB kabl iz svog Vertu Constellation telefona.
Neke muzičke datoteke mogu biti zaštićene na osnovu DRM standarda (Digital Rights
Management – upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) i ne mogu se
puštati na više telefona.
Zaštićeni sadržaj
Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima
(DRM), kao što su slike, video snimci i muzika, ima odgovarajuću licencu koja definiše
vaša prava korišćenja tog sadržaja. Pesme sa DRM zaštitom ne mogu da se koriste,
na primer, kao tonovi zvona ili alarma.
Možete da pregledate detalje i status licenci, kao i da ih ponovo aktivirate i uklanjate.
Upravljanje licencama za autorska prava nad digitalnim delima
Izaberite > Settings > Phone > Phone management > Security settings >
Protected content.
Snimanje zvukova
Izaberite
> Media > Recorder.
Snimanje audio snimka
Izaberite .
Zaustavljanje snimanja
Izaberite . Audio snimak se automatski čuva u folderu Sound files u okviru aplikacije
Files.
Slanje snimljenog audio snimka u vidu audio poruke
Izaberite
> Send.
FM radio
O FM radiju
Izaberite
> Media > FM radio.
Radio možete da slušate čak i kad je uređaj u režimu „van mreže“ i čak i ako niste u
dometu mreže. Kvalitet emitovanja radio stanica zavisi od pokrivenosti FM radio
signalom na vašoj lokaciji.
Dok slušate radio možete da upućujete pozive ili da odgovarate na njih. Zvuk iz radija
se automatski isključuje u toku aktivnog poziva.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Muzika i audio sadržaji 103
Pronalaženje i čuvanje radio stanica
Tražite omiljene radio stanice i sačuvajte ih kako biste kasnije mogli lako da ih slušate.
Izaberite > Media > FM radio.
Kada prvi put pokrenete aplikaciju FM radio, ona će automatski potražiti radio stanice
dostupne na vašoj lokaciji. Ako nijedna stanica ne bude pronađena, možete ručno da
postavite neku frekvenciju. Funkciju automatskog skeniranja možete da koristite i
kasnije.
Ručno podešavanje frekvencije
1 Izaberite
>
> Tune stations manually.
2 Da biste uneli frekvenciju, izaberite strelicu „gore“ ili strelicu „dole“.Podržani opseg
frekvencija je 87,5–108,0 MHz.
Traženje svih dostupnih radio stanica
> .
Izaberite
Slušajte radio
Uživajte slušajući omiljene FM radio stanice dok ste u pokretu!
Izaberite > Media > FM radio.
Prelazak na sledeću ili prethodnu stanicu
Izaberite ili .
Prikaz svih dostupnih stanica
Izaberite
.
Traženje druge radio stanice
Izaberite i držite ili .
Savet: Da biste lako pristupali radiju, dodajte radio vidžet na početni ekran.
Promena rasporeda na listi sačuvanih stanica
Možete da promenite raspored na listi sačuvanih stanica tako da omiljene stanice budu
na vrhu.
Izaberite > Media > FM radio.
Stanice koje ste sačuvali navedene su u okviru prikaza Station list.
Premeštanje stanice u okviru liste
1 Na traci sa alatkama izaberite
.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
104 Muzika i audio sadržaji
2 Izaberite i držite naslov stanice, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite
Move.
3 Izaberite novo mesto na listi.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Mape 105
Mape
O aplikaciji „Mape“
Mape vam pokazuju šta se nalazi u blizini i vode vas do mesta na koje želite da odete.
Mape vam takođe pružaju vremensku prognozu i veze ka najnovijim vodičima za
putovanja.
• Pronađite gradove, ulice i usluge pomoću aplikacije Maps.
• Sinhronizujete najdraže lokacije i rute na telefonu u okviru web usluge Nokia mape.
• Snađite se na putu pomoću postupnih uputstava koje vam pruža Drive.
• Proverite vremensku prognozu za predstojeće dane, ukoliko je dostupna, koristeći
Weather.
• Pronađite najnovije informacije o tome šta možete da radite i vidite, gde možete
da provedete noć i o tome kako možete da rezervišete sobu, i to pomoću aplikacije
Guides.
Informacije o koordinatama možda neće biti dostupne u svim regionima.
Neki servisi su dostupni samo na određenim jezicima i možda nisu dostupni u svim
zemljama. Za servise je možda potrebna mrežna podrška. Više informacija možete
dobiti od svog provajdera mrežnog servisa.
Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine
podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.
Sadržaj digitalnih mapa može biti neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte
isključivo na dotični sadržaj ili uslugu za kritične komunikacije kao što su hitni slučajevi.
Navigacija do odredišta
Vožnja do odredišta
Kada su vam potrebna detaljna uputstva za vožnju, Drive vam omogućava da lako
stignete do odredišta.
Izaberite > Applications > Drive.
Vožnja do odredišta
Izaberite Set destination, a zatim željenu opciju.
Vožnja bez podešenog odredišta
Izaberite Just drive. Mapa prati vašu lokaciju.
Vožnja do kuće
Izaberite Drive home.
Kada prvi put izaberete Drive home, biće vam zatraženo da unesete početnu lokaciju.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
106 Mape
Promena početne lokacije
> Settings > Home Location > Redefine.
Izaberite
Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Tokom vožnje ruke moraju uvek da budu
slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate
motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.
Promena jezika glasovnog navođenja za vožnju
Glasovno navođenje vam omogućava da lakše pronađete put do svog odredišta i
provedete više vremena uživajući u putovanju.
Izaberite > Applications > Drive.
Izaberite
> Settings > Voice guidance, a zatim željeni jezik.
Glasovno navođenje možda nije dostupno za vaš jezik.
Isključivanje glasovnog navođenja
> Settings > Voice guidance > None.
Izaberite
Promena izgleda prikaza „Vožnja“
Želeli biste da vidite realističniju 3D mapu ili možda koristite Drive noću, kada je
mračno? Različiti režimi mape vam omogućavaju da u svako doba jasno vidite sve
informacije koje su vam potrebne.
Izaberite > Applications > Drive.
Prikaz mape u 3D režimu
Izaberite
>
. Da biste se vratili na 2D režim, ponovo izaberite istu ikonu.
Da biste mapu videli jasno i po mraku, možete da aktivirate noćni režim.
Aktiviranje noćnog režima
Izaberite
>
> Colours > Night mode.
Mapa se podrazumevano okreće prema smeru vožnje.
Okretanje mape ka severu
Izaberite . Da biste ponovo okrenuli mapu prema smeru vožnje, opet izaberite
Izbor preferirane rute
Usluga „Vožnja“ može da izabere rutu koja najviše odgovara vašim potrebama i
preferencama.
Izaberite > Applications > Drive.
1 Izaberite
>
> Route settings.
2 Izaberite Route selection > Faster route ili Shorter route.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
.
Mape 107
3 Da biste iskombinovali prednosti kraćih ruta i bržih maršruta, izaberite Route
selection > Optimised.
Takođe možete da izaberete da dozvolite ili izbegnete korišćenje, na primer,
autoputeva, puteva sa naplatom putarine ili trajekata.
Primanje informacija o saobraćaju i bezbednosti
Za lakše snalaženje u toku vožnje koristite informacije u realnom vremenu koje se
odnose na događaje na putevima, pomoć pri prestrojavanju i upozorenja o ograničenju
brzine.
Izaberite > Applications > Drive.
Dostupnost informacija o saobraćaju može da varira u zavisnosti od regiona i zemlje.
Prikaz događaja na putevima na mapi
> Traffic. Dešavanja na putevima se prikazuju
U toku navigacije u vožnji, izaberite
u vidu trouglova i linija.
Telefon možete da podesite tako da vas upozori onda kada prekoračite ograničenje
brzine.
Podešavanje upozorenja o prekoračenju brzine
1 Izaberite
>
> Alerts.
2 U polju Speed limit alert status izaberite On.
3 Da biste podesili granicu do koje možete da prekoračite brzinu pre nego što
dobijete upozorenje, izaberite Speed limit < 80 km/h ili Speed limit > 80 km/h.
Možete da podesite uslugu Drive tako da, prilikom planiranja rute i navođenja,
izbegnete zastoje u saobraćaju, kao što su gužve ili radovi na putu. U toku navigacije
Drive vrši redovnu proveru rute tako da se automatski ažurira navođenje.
Izbegavanje zastoja u saobraćaju
Izaberite
>
> Route settings > Avoid traffic.
Savet: Da biste izbegli zastoje u saobraćaju, možete i da izaberete Live traffic
rerouting kada pokrenete Drive.
Dostupnost informacija o saobraćaju može da varira u zavisnosti od regiona i zemlje.
Ukoliko je ta funkcija omogućena, na maršruti se tokom navigacije mogu prikazati
lokacije saobraćajnih kamera za praćenje brzine. Neki pravni sistemi zabranjuju ili
regulišu korišćenje podataka o saobraćajnim kamerama za praćenje brzine. Vertu nije
odgovoran za preciznost ili posledice korišćenja podataka o saobraćajnim kamerama
za praćenje brzine.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
108 Mape
Šetnja do odredišta
Kada su vam potrebna uputstva za rutu za pešačenje, aplikacija Maps vas vodi kroz
trgove, parkove, pešačke zone, pa čak i kroz tržne centre.
Izaberite > Maps.
1 Izaberite mesto i oblast sa informacijama o njemu pri vrhu ekrana.
2 Izaberite Navigate > Walk here.
Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu.
Okretanje mape prema smeru hodanja
Izaberite . Da biste ponovo okrenuli mapu prema severu, ponovo izaberite
.
Takođe možete da izaberete tipove ruta koje želite da navigacija za šetnju prati.
Izbor režima pešačenja
1 Izaberite
> Settings > Maps & Walk > Route settings.
2 Izaberite Preferred route > Streets ili Straight line.
Straight line je korisna kada pešačite van puteva jer pokazuje smer kretanja.
Dok pešačite, možete da proveravate kontrolnu tablu na kojoj su prikazane razne
informacije, kao što je daljina koju ste prepešačili i prosečna brzina pešačenja.
Proveravanje merača puta na kontrolnoj tabli
U prikazu navigacije za šetnju izaberite
> Dashboard.
Resetovanje merača puta
Izaberite
> Reset. Da biste resetovali sve brojače, izaberite
> Reset all.
Podešavanje glasovnog navođenja za navigaciju za pešačenje
Jednostavno možete da promenite jezik glasovnog navođenja ili da ga u potpunosti
deaktivirate.
Glasovno navođenje aplikacije Mape podrazumevano koristi jezik koji je podešen kao
opšti jezik telefona. Možete da promenite jezik koji se koristi za navođenje za
pešačenje pre nego što započnete navigaciju.
Ako izaberete jezik koji uključuje nazive ulica, i ti nazivi ulica će biti glasno izgovoreni.
Glasovno navođenje možda nije dostupno za vaš jezik.
Izaberite > Maps.
Promena jezika glasovnog navođenja
Izaberite
> Settings > Maps & Walk > Voice guidance i željeni jezik.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Mape 109
Deaktiviranje glasovnog navođenja
> Settings > Maps & Walk > Voice guidance > None.
Izaberite
Pronalaženje i prikaz lokacija
Prikaz lokacije na mapi
Pogledajte svoju trenutnu lokaciju na mapi i pretražite mape raznih gradova i zemalja.
Izaberite > Maps.
označava poziciju na kojoj se trenutno nalazite, ukoliko su takve informacije
treperi. Ukoliko informacije o vašoj poziciji nisu
dostupne. U toku pretrage pozicije
označava poslednju zabeleženu poziciju.
dostupne,
Ukoliko nije dostupno precizno pozicioniranje, crveni krug oko ikone pozicioniranja
označava veću oblast u kojoj se možda nalazite. U gusto naseljenim oblastima, tačnost
procene se povećava, pa je crveni krug manji u odnosu na slabije naseljene oblasti.
Pretraživanje mape
Prevucite mapu koristeći prst. Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu.
Prikaz trenutne ili poslednje poznate lokacije
Izaberite
.
Uvećavanje ili umanjivanje prikaza
Izaberite + ili -.
Savet: Da biste zumirali, možete i da stavite dva prsta na mapu i razdvojite ih da
biste umanjili prikaz, odnosno spojite ih da biste ga uvećali. Ovu funkciju ne podržavaju
svi telefoni.
Ukoliko pretražujete oblast koju ne pokrivaju mape ulica sačuvane na telefonu i aktivna
je veza za prenos podataka, nove mape ulica se automatski preuzimaju.
Automatsko sprečavanje preuzimanja novih mapa ulica
1 Izaberite
> Settings > General.
2 Izaberite Connection > Offline.
Nove mape ulica se preuzimaju i prilikom nadogradnje aplikacije Mape na najnoviju
verziju. Kada prvi put budete koristili Mape posle nadogradnje, izaberite Use Nokia
Maps online. Potrebna vam je veza sa internetom.
Pokrivenost mapama je različita u zavisnosti od države i regije.
Pronalaženje lokacije
Mape vam pomažu da pronađete određene lokacije i preduzeća.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
110 Mape
Izaberite
> Maps i
.
1 Unesite reči za pretragu, kao što su adresa ili naziv mesta.
2 Izaberite stavku sa liste ponuđenih rezultata.
Ta lokacija će se prikazati na mapi.
Vraćanje na listu ponuđenih rezultata
Izaberite .
Savet: U prikazu za pretragu možete da izaberete i stavku sa liste reči za pretragu
koje ste ranije koristili.
Pretraga drugih tipova obližnjih mesta
Izaberite , a zatim kategoriju, na primer prevoz, smeštaj ili kupovina.
Savet: Stranicu sa detaljima o pronađenoj lokaciji možete da koristite za
jednostavnu navigaciju do mesta, za prikaz njegovih kontakt informacija ili za čuvanje
ili deljenje lokacije. Izaberite mesto i ono se prikazuje na mapi. Da biste pogledali
stranicu sa detaljima, izaberite oblast sa informacijama pri vrhu ekrana.
Ukoliko nema rezultata pretrage, proverite da li ste ispravno napisali reči za pretragu.
Problemi sa Internet vezom takođe mogu da utiču na rezultate kada vršite onlajn
pretragu.
Ukoliko na telefonu imate sačuvane mape oblasti koju pretražujete, rezultate pretrage
možete da dobijete i bez povezivanja na internet. Na taj način ćete izbeći troškove
prenosa podataka, ali će rezultati pretrage možda biti ograničeni.
Preuzimanje i ažuriranje mapa
Na telefonu sačuvajte nove mape ulica pre nego što započnete putovanje kako biste
mogli da ih pregledate bez internet veze dok putujete.
Izaberite > Maps.
Da biste preuzimali mape i ažurirali ih na telefonu, potrebna vam je aktivna Wi-Fi veza.
> Map Loader > Add new maps.
1 Izaberite
2 Izaberite kontinent i zemlju, potom izaberite Download ili Check for updates.
Promena izgleda mape
Prikažite mape u različitim režimima kako biste lako utvrdili gde se nalazite.
Izaberite > Maps.
Izaberite
, a zatim nešto od sledećeg:
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Mape 111
Map view
U standardnom prikazu mape lako
možete da pročitate detalje poput imena
lokacija ili brojeva puteva.
Satellite view
Ukoliko želite da vidite detaljni prikaz,
koristite satelitske slike.
Terrain view
Pogledajte letimice vrstu zemljišta, na
primer, kada putujete izvan glavnih
puteva.
3D view
Da biste videli realističniji prikaz,
promenite perspektivu mape.
Landmarks
Omogućite prikaz istaknutih zgrada i
atrakcija na mapi.
Night mode
Zatamnite boje na mapi. U ovom režimu
je lakše tumačiti mapu pri noćnim
putovanjima.
Transit lines
Pregledajte izabrane vrste javnog
prevoza, kao što su linije metroa i
tramvaja.
Dostupne opcije i funkcije zavise od regiona. Nedostupne opcije su zatamnjene.
Vodiči
Planirate putovanje ili posetu nekom novom gradu? Želite da saznate šta možete da
radite i vidite u tom gradu, odnosno gde možete da večerate ili provedete noć? Guides
vas povezuje sa vodičima za putovanja, uslugama za rezervisanje i listama događaja
kako biste dobili najnovije detaljne informacije.
Izaberite > Applications > Guides.
Otvaranje usluge ili vodiča
Izaberite naziv.
Da biste se vratili na početnu stranicu, izaberite Guides.
Usluga možda neće biti dostupna u vašoj zemlji.
Vreme
Da li će padati kiša posle podne? Koliko će biti toplo u subotu? Uslugu „Vreme“ koristite
za proveravanje trenutnih vremenskih uslova ili prognoze za naredne dane.
Izaberite > Applications > Weather.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
112 Mape
Pretraživanje detaljne prognoze
Da biste pretraživali prognozu za različite dane, vucite vremenski klizač pri dnu
prikaza.
Prikaz petodnevne prognoze
Izaberite . Da biste se vratili na prikaz detaljne prognoze, izaberite
.
Usluga možda neće biti dostupna u vašoj zemlji.
O metodama pozicioniranja
Aplikacija Mape prikazuje vašu lokaciju na mapi koristeći pozicioniranje zasnovano
na GPS-u, A-GPS-u (GPS pomognut internetom), Wi-Fi vezi ili mreži (cell ID).
Sistem za globalno pozicioniranje (GPS) je satelitski sistem za navigaciju koji se koristi
za određivanje lokacije. GPS pomognut internetom (A-GPS) je mrežna usluga koja
pomaže vašem GPS prijemniku i tako povećava brzinu i preciznost pozicioniranja.
Pored toga, ostali dodaci za GPS takođe mogu da se koriste za poboljšanje i
ubrzavanje pozicioniranja. Oni mogu da zahtevaju prenose malih količina podataka
preko celularne mreže.
Wi-Fi pozicioniranje omogućava preciznije određivanje pozicije kada GPS signali nisu
dostupni, posebno ukoliko se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada.
Kod pozicioniranja pomoću mreže (cell ID) pozicija se određuje na osnovu celularnog
sistema na koji je telefon trenutno povezan.
Da biste smanjili troškove prenosa podataka, u podešavanjima pozicioniranja na
telefonu možete da deaktivirate pozicioniranje zasnovano GPS-u, A-GPS-u, Wi-Fi vezi
i mreži (cell ID), ali će određivanje lokacije možda trajati duže, informacije o lokaciji
mogu biti nepreciznije, a moguće je da će GPS prijemnik češće gubiti informacije o
lokaciji.
Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču: lokacija na kojoj se nalazite,
položaji satelita, zgrade, prirodne prepreke, vremenski uslovi i podešavanja GPS
satelita koje vrši Vlada Sjedinjenih Američkih Država. GPS signali možda neće biti
dostupni unutar zgrada i ispod zemlje.
Nemojte da koristite GPS za precizno merenje parametara lokacije i nikada se ne
oslanjajte isključivo na informacije o lokaciji dobijene putem GPS-a i celularnih mreža.
Merač puta možda neće biti precizan, u zavisnosti od dostupnosti i kvaliteta GPS veze.
U zavisnosti od dostupnih metoda pozicioniranja, preciznost pozicioniranja može da
varira od nekoliko metara do nekoliko kilometara.
Deaktiviranje metoda pozicioniranja
Pozicioniranje pomoću potpomognutog GPS sistema (A-GPS), mreže (cell ID) ili WiFi mreže može da pomogne vašem uređaju da brže i preciznije utvrdi vašu trenutnu
lokaciju. Da biste uštedeli na prenosu podataka, naročito kad ste u inostranstvu,
možete da deaktivirate jednu ili više usluga.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Mape 113
Izaberite
> Settings.
Izaberite Application settings > Positioning > Positioning methods, a zatim metod
pozicioniranja koji želite da deaktivirate.
Mrežni servis A-GPS (Assisted GPS – potpomognuti sistem globalnog pozicioniranja)
preuzima informacije o lokaciji koristeći celularnu mrežu i pomaže GPS-u kada računa
koordinate lokacije na kojoj se trenutno nalazite.
Vaš uređaj je unapred konfigurisan za korišćenje Nokia A-GPS servisa, ukoliko nisu
dostupna A-GPS podešavanja provajdera servisa. Podaci za pomoć se preuzimaju
sa Nokia A-GPS servera samo ako je neophodno.
Da biste mogli da preuzmete podatke za pomoć morate da imate podešenu pristupnu
tačku za internet preko mobilne veze za prenos podataka.
Čuvanje i deljenje mesta
Čuvanje i prikaz mesta
Možete da potražite hotele, atrakcije ili benzinske stanice i da ih sačuvate u telefonu
kako biste imali pomoć prilikom planiranja putovanja.
Izaberite > Maps.
Čuvanje mesta
1 Da biste potražili neku adresu ili mesto, izaberite
.
2 Izaberite oblast sa informacijama o mestu pri vrhu ekrana.
3 Na stranici sa detaljima izaberite
.
Prikaz sačuvanog mesta
U glavnom prikazu izaberite
>
> Places, a zatim mesto.
Grupišite mesta u kolekciju kada, na primer, planirate neko putovanje.
Dodavanje sačuvanog mesta u kolekciju
1 Izaberite Places.
2 Izaberite i držite mesto, potom izaberite Organise collections.
3 Izaberite New collection ili neku postojeću kolekciju, a potom izaberite
.
Prikaz i razvrstavanje mesta
Koristite „favorite“ da biste brzo pristupali sačuvanim mestima.
Grupišite mesta u kolekciju, na primer kada planirate putovanje.
Izaberite > Maps i >
.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
114 Mape
Prikaz sačuvanog mesta na mapi
Izaberite Places i mesto.
Da biste se vratili na listu sačuvanih mesta, izaberite
.
Kreiranje kolekcije
Izaberite , potom unesite naziv kolekcije.
Dodavanje sačuvanog mesta u kolekciju
1 Izaberite Places.
2 Izaberite i držite mesto, a zatim u iskačućem meniju izaberite Organise
collections.
3 Izaberite New collection ili neku postojeću kolekciju, a zatim izaberite
.
Preimenovanje ili brisanje mesta sačuvanog u kolekciji
1 Izaberite kolekciju.
2 Izaberite i držite mesto, a zatim u iskačućem meniju izaberite odgovarajuću opciju.
Sinhronizacija foldera „Favoriti“
Isplanirajte putovanje na računaru na Nokia mape web sajtu, sinhronizujte sačuvana
mesta sa telefonom i pristupajte planu u pokretu.
Da biste sinhronizovali mesta na telefonu sa web uslugom Nokia mape ili obrnuto,
potrebno je da se prijavite na svoj Nokia nalog.
Izaberite > Maps.
Sinhronizovanje sačuvanih mesta
Izaberite >
>
. Ukoliko nemate Nokia nalog, od vas će se tražiti da ga kreirate.
Sinhronizovanje zahteva internet vezu i može da uključuje prenos velike količine
podataka putem mreže vašeg provajdera. Za informacije o troškovima prijenosa
podataka obratite se svom davaocu usluga.
Da biste koristili web uslugu Nokia mape, idite na adresu www.nokia.com/maps.
Slanje mesta prijatelju
Kada želite da pokažete prijateljima gde se neko mesto nalazi na mapi, možete to
mesto da im pošaljete.
Izaberite > Maps.
Vašim prijateljima nije potreban Nokia telefon da bi videli to mesto na mapi, ali je
neophodno da imaju internet vezu.
1 Izaberite mesto i oblast sa informacijama o istom pri vrhu ekrana.
2 Izaberite Share > Share via SMS ili Share via Email.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Mape 115
Prijatelju se šalje tekstualna ili poruka pošte sa vezom do lokacije na mapi.
Prijavljivanje
Funkcija Prijavljivanje vam omogućava da vodite lični zapis o mestima na kojima ste
bili. Redovno obaveštavajte kontakte i prijatelje sa socijalnih mreža o tome šta radite
i delite svoju lokaciju u okviru omiljenih socijalnih mreža.
Izaberite > Applications > Check in.
Da biste se prijavili, potrebna vam je aktivna veza sa internetom i Nokia nalog. Da biste
delili lokaciju, potrebno je da imate i nalog nekog servisa za društvene mreže. Podržani
servisi za društvene mreže zavise od zemlje ili regiona.
1 Prijavite se na Nokia nalog ili, ukoliko ga još uvek nemate, kreirajte jedan.
2 Svoju lokaciju možete da delite u okviru servisa za društvene mreže koje koristite.
Kada prvi put koristite funkciju „Prijavljivanje“, možete da odredite akreditive naloga
za servise koje koristite.
3 Izaberite svoju trenutnu lokaciju.
4 Ažurirajte status.
Možete da objavljujete samo u okviru izabranih servisa koje ste konfigurisali. Da
biste isključili određeni servis, izaberite njegov logotip. Da biste isključili sve usluge,
a očuvali privatnost svoje lokacije i ažurirane statuse, opozovite izbor u polju za
potvrdu označenom sa and post on. Da biste konfigurisali nov nalog za servis,
.
izaberite
5 Izaberite Check in.
U zavisnosti od socijalne mreže, možda ćete moći i da priložite sliku uz svoju objavu.
Savet: Takođe, možete da prijavljujete lokacije direktno iz aplikacije Mape, na
stranici sa detaljima o lokaciji. U aplikaciji Mape izaberite lokaciju na mapi i oblast sa
informacijama pri vrhu ekrana. Na stranici sa detaljima izaberite Share.
Prikaz istorije za Prijavljivanje
.
Izaberite
Za prijavljivanje i deljenje lokacije potrebna je aktivna veza sa internetom. To može da
podrazumeva prenos velike količine podataka i troškove prenosa podataka.
Važno: Pre nego što počnete da delite lokaciju, uvek pažljivo razmotrite sa kim
je delite.
Prijavljivanje netačnih kartografskih podataka
Ukoliko primetite da informacije na mapi nisu tačne, odnosno da neke informacije
nedostaju, prijavite to kompaniji Nokia.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
116 Mape
Izaberite mesto na mapi, oblast sa informacijama o istom pri vrhu ekrana, a zatim
izaberite Report.
Servis možda neće biti dostupan u vašoj zemlji ili regionu. Za prijavljivanje netačnih
informacija ili informacija koje nedostaju neophodna je internet veza.
Možete da prijavite probleme kao što su:
• nazivi ulica koji nedostaju ili su netačni;
• ulice koje su blokirane ili neprohodne;
• netačna ograničenja kretanja ili brzine.
Kada prijavljujete, možete da dodate još detalja.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Kancelarija 117
Kancelarija
Quickoffice
O Quickoffice aplikaciji
Izaberite
> Office > Quickoffice.
Quickoffice se sastoji od sledećeg:
• Quickword za pregledanje dokumenata iz programa Microsoft Word;
• Quicksheet za pregledanje tabela iz programa Microsoft Excel;
• Quickpoint za pregledanje prezentacija iz programa Microsoft PowerPoint.
Da biste kupili verziju softvera Quickoffice koja podržava uređivanje dokumenata,
izaberite Updates and upgrades.
Kancelarijske aplikacije podržavaju uobičajene funkcije: Microsoft Word, PowerPoint
i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003) . Nisu podržani svi formati datoteka.
Čitanje Microsoft Word, Excel i PowerPoint dokumenata
Možete da pregledate Microsoft Office dokumente, kao što su Word dokumenti, Excel
radni listovi ili PowerPoint prezentacije.
Izaberite > Office > Quickoffice.
Otvaranje datoteke
Izaberite Browse files i memoriju u kojoj se nalazi datoteka, dođite do odgovarajućeg
foldera i izaberite datoteku.
Sortiranje datoteka
Izaberite
> Sort by.
Čitanje PDF dokumenata
Izaberite
> Office > Adobe PDF.
Otvaranje datoteke
Izaberite memoriju u kojoj se nalazi datoteka, dođite do odgovarajućeg foldera i
izaberite datoteku.
Korišćenje kalkulatora
Izaberite
> Calculator.
1 Unesite prvi broj proračuna.
2 Izaberite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
118 Kancelarija
3 Unesite drugi broj proračuna.
4 Izaberite =.
Čuvanje ili preuzimanje rezultata izračunavanja
Izaberite
> Memory > Save ili Recall.
Pisanje beležaka
O aplikaciji Beleške
Izaberite
> Office > Notes.
Pomoću aplikacije Notes možete da pišete beleške (npr. podsetnik na sastanak) i
čuvate primljene datoteke sa čistim tekstom (TXT datoteke).
Sastavljanje liste za kupovinu
Lako je izgubiti liste za kupovinu napisane na papiru. Umesto da ih stavljate na
papir, liste za kupovinu sastavite pomoću aplikacije Notes. Na ovaj način ćete listu
uvek imati uz sebe! Listu možete i da pošaljete, na primer, članu porodice.
Izaberite > Office > Notes.
1 Izaberite Create note.
2 Unesite tekst u polje za pisanje beleške.
Slanje liste
Otvorite belešku, izaberite
> Send, a zatim metod slanja.
Prevođenje reči sa jednog jezika na drugi
Možete da prevodite reči sa jednog jezika na drugi. Moguće je da nisu podržani svi
jezici.
Izaberite > Office > Dictionary.
1 Unesite tekst u polje za pretragu. Prikazuju se predlozi reči koje treba prevesti.
2 Izaberite reč sa liste.
Promena izvornog ili ciljnog jezika
Izaberite Options > Languages > Source ili Target.
Preuzimanje dodatnih jezika sa Interneta
Izaberite Options > Languages > Download languages.
Engleski jezik je unapred instaliran, a možete da dodate još dva jezika.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Kancelarija 119
Otvaranje ili kreiranje zip datoteka
Možete da otvarate i preuzimate datoteke iz zip datoteka. Možete i da kreirate
nove zip datoteke i da čuvate i komprimujete datoteke.
Izaberite > Office > Zip.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
120 Upravljanje telefonom
Upravljanje telefonom
Redovno ažuriranje softvera i aplikacija telefona
O ažuriranjima softvera i aplikacija telefona
Ažuriranja softvera i aplikacija telefona vam omogućavaju da dobijete nove i
poboljšane funkcije za telefon. Ažuriranjem softvera može da se poboljša i rad
telefona.
Preporučuje se da napravite rezervne kopije ličnih podataka pre nego što ažurirate
softver telefona.
Upozorenje: Kada instalirate ažuriranu verziju softvera, uređaj ne možete da
koristite čak ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj
restartuje.
Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine
podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.
Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja
ažuriranja.
Nakon ažuriranja, uputstva u uputstvu za korisnika možda više neće biti ažurna.
Ažuriranje softvera i aplikacija na telefonu
Možete da proverite da li ima dostupnih ažuriranja za softver telefona ili za
pojedinačne aplikacije, da preuzmete ta ažuriranja i da ih instalirate na telefon Vertu
Constellation putem mrežnog servisa.
Telefon takođe možete da podesite tako da automatski traži ažurirane verzije
aplikacija i da vas obaveštava kada važne ili preporučene ažurirane verzije budu
dostupne.
Pre instaliranja bilo kakvih ažurnih verzija softvera na telefonu obavezno napravite
rezervne kopije ličnih podataka i proverite da li je baterija dovoljno napunjena.
Izaberite > Office > SW update.
Automatsko traženje i instaliranje ažuriranih verzija softvera telefona
Ako ste prilikom konfigurisanja izabrali da primate obaveštenja o ažuriranim verzijama
softvera, bićete obavešteni kad kod se pojavi neka ažurirana verzija softvera na vašem
telefonu Vertu Constellation.
Prikaz detalja o ažuriranoj verziji softvera/aplikacije
Izaberite i držite stavku za ažuriranje.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Upravljanje telefonom 121
Instaliranje ažuriranih verzija
Izaberite .
Izbor ažuriranih verzija softvera/aplikacija za instaliranje
Izaberite
> Mark updates, a zatim ažurirane verzije koje želite da instalirate.
Podrazumevano će biti izabrane sve ažurirane verzije.
Podešavanje telefona za automatsko traženje ažuriranih verzija softvera/
aplikacija
Izaberite
> Settings > Auto-check for updates.
Vertu Fortress
Podešavanje i korišćenje servisa Vertu Fortress na telefonu
Vertu Fortress vam omogućava da otpremate fotografije, video snimke, kontakte i
stavke kalendara sa svog Vertu Constellation telefona na Vertu Fortress server u
oblaku, kao i da ih prebacujete sa servera na računar i obratno. Na MAC računarima
možete da prebacujete samo kontakte i stavke kalendara.
Izaberite > Vertu, a zatim i Fortress.
Instaliranje Vertu Fortress aplikacije na telefonu
Ako je Vertu Fortress unapred instaliran na vašem telefonu, preskočite proces
instalacije.
1 Prijavite se na svoj @vertu.me nalog na adresi www.vertu.me.
2 Izaberite Vertu Fortress, potom izaberite Download Mobile Client i unesite adresu
naloga pošte kojem možete da pristupite na telefonu.
3 Sledite prikazana uputstva i biće vam poslata poruka pošte sa vezom za
preuzimanje aplikacije za telefon.
4 Ispratite i eventualna dodatna uputstva na telefonu da biste dovršili proces
instalacije.
Sinhronizacija datoteka
1 Izaberite Vertu Fortress.
2 Biće vam zatraženo da unesete svoje @vertu.me korisničko ime i lozinku.
3 Podrazumevani režim sinhronizacije je ručna sinhronizacija. Ako želite da
promenite ovo i da aktivirate režim automatske sinhronizacije, izaberite Options >
Settings > General, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija: Push Service –
ukoliko želite da nove datoteke budu odmah otpremljene; ili Schedule Service –
ukoliko želite da medijske datoteke budu prebačene u skladu sa brojem minuta
definisanim u planeru (podrazumevana vrednost je 30 minuta).
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
122 Upravljanje telefonom
4 Ukoliko želite da se sinhronizacija obavlja onda kada imate WLAN vezu, promenite
Only use WLAN tako da umesto No bude Yes.
5 Za fotografije i video snimke izaberite smer sinhronizacije tako što ćete izabrati
jednu od sledećih opcija: Upload only (samo otpremanje, podrazumevano), Sync
Two-way (za dvosmernu sinhronizaciju između servera i telefona) ili Do Nothing
(što zaustavlja sve Vertu Fortress aktivnosti na telefonu). Za kontakte i kalendar,
dostupne opcije su Sync Two-way (dvosmerna sinhronizacija) i Do Nothing (bez
sinhronizacije).
6 Ako ste ostavili ručni režim sinhronizacije, izaberite Sync All (sinhronizuj sve) kad
ste spremi da sinhronizujete medijske datoteke. Tokom početne sinhronizacije
fotografije i video snimci koje ste najskorije sačuvali na telefonu otpremaju se na
vaš nalog na mreži. Dok sinhronizacija traje prikazuje se rotirajuća ikona pored tipa
podataka koji se sinhronizuju. Možete da prekinete proces tako što ćete kliknuti na
Cancel Sync.
Pošto troškovi prenosa podataka mogu da budu veliki dok ste u roamingu,
savetujemo vam da budete pažljivi prilikom otpremanja velikog broja medijskih
datoteka.
Savet: Kada se Vertu Fortress instalira na telefonu, prema podrazumevanim
podešavanjima otpremaju se samo fotografije i video snimci kreirani nakon datuma
instalacije. Da biste otpremili starije medijske datoteke na svoj nalog na mreži,
omogućite podešavanje Upload Older. Tokom sledeće sinhronizacije otpremaju se
sve fotografije i video snimci na telefonu.
Upravljanje datotekama na Vertu Fortress serverima
Za pregled slika i video snimaka koje ste otpremili na server u okviru informatičkog
oblaka možete da koristite Vertu Fortress web portal.
1 Prijavljivanje na lični @vertu.me nalog na adresi www.vertu.me
2 Izaberite Vertu Fortress.
3 Na početnoj stranici Vertu portala prikazane su sve medijske datoteke koje se
nalaze na vašem nalogu.
Savet: Ukoliko želite da vidite samo jednu kategoriju datoteka, izaberite ikonu
fotografija ili ikonu video snimaka koje se nalaze u gornjem desnom uglu ekrana. Da
biste odredili koliko je datoteka prikazano i da li su prikazane po imenu ili datumu,
možete da povučete meni tako da se prikaže na desnoj strani ekrana.
Pri vrhu ekrana se nalaze sledeće dostupne opcije:
• Enlarge (samo fotografije). Ova opcija vam omogućava da pogledate veći prikaz
svake fotografije i da ih po potrebi preuzmete, rotirate ili obrišete.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Upravljanje telefonom 123
•
Download . Pomoću ove opcije možete da preuzmete trenutno izabranu
fotografiju ili video snimak na računar.
• Rename. Ova opcija vam omogućava da preimenujete trenutno izabranu
fotografiju ili video snimak na web portalu. Preimenovana datoteka neće biti
ponovo sinhronizovana sa računarom ili telefonom.
• Rotate (samo fotografije). Ova opcija postepeno rotira izabranu fotografiju za 90
stepeni.
• Delete . Ovom opcijom se uklanjaju trenutno izabrane fotografije ili video snimci
sa portala.
Iste one datoteke koje ste uklonili sa web portala ukloniće se sa telefona i iz foldera
Vertu Fortress na računaru u toku neke naredne dvosmerne sinhronizacije ili
jednosmerne sinhronizacije koja se odvija od servera ka računaru.
Savet: Datoteke uklonjene na ovaj način ne šalju se u folder Recycle Bin (Korpa
za otpatke) na računaru. Međutim, ukoliko na računaru sačuvate kopije u nekom
drugom folderu, uvek možete da ih kopirate nazad u folder Vertu Fortress i da ih
ponovo sinhronizujete, nakon čega će datoteke biti ponovo poslate na web portal.
Podešavanje i korišćenje servisa Vertu Fortress na računaru
Vertu Fortress vam omogućava da prebacujete fotografije i video snimke sa Vertu
Fortress servera u oblaku na računar sa Windows operativnim sistemom, kao i da
sinhronizujete kontakte i kalendar na Vertu Fortress serveru u oblaku sa računarom
sa Windows sistemom i obratno.
Instaliranje Vertu Fortress softvera
1 Prijavite se na svoj @vertu.me nalog na adresi www.vertu.me.
2 Izaberite Vertu Fortress, a zatim Download Windows client (preuzmi klijent za
Windows).
3 Pratite prikazana uputstva da biste instalirali klijent za Windows. U okviru vašeg
korisničkog naloga na računaru kreira se folder Vertu Fortress. Iz ovog foldera
Vertu Fortress otprema medijske datoteke, odnosno u ovaj folder ih preuzima.
Podešavanja sinhronizacije možete da izmenite u svakom trenutku.
Sinhronizacija datoteka
1 Svi novi video snimci i fotografije koje želite da prebacite sa računara treba da budu
iskopirani u folder Vertu Fortress.
2 Pokrenite klijent za Windows.
3 Prijavite se na Vertu.Me nalog na računaru tako što ćete redom izabrati Tools >
Options i Account, a zatim unesite korisničko ime i lozinku.
4 Izaberite Tools > Options.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
124 Upravljanje telefonom
5 Sinhronizacija je ručna ako ne izaberete broj minuta u dijalogu Scheduler (planer),
u kom slučaju će se sinhronizacija obavljati automatski nakon izabranog broja
minuta (podrazumevana vrednost je svakih 30 minuta).
6 Zatvorite dijalog Options. Ako niste izabrali ništa u dijalogu Scheduler, izaberite
Sync all (sinhronizuj sve) kada ste spremni da ručno sinhronizujete medijske
datoteke.
Podešavanje i korišćenje Vertu Fortress aplikacije na MAC računaru
Vertu Fortress vam omogućava da sinhronizujete kontakte i kalendar na MAC
računaru sa Vertu Fortress serverom u oblaku i obratno.
Instaliranje Vertu Fortress aplikacije
1 Prijavite se na svoj @vertu.me nalog na adresi www.vertu.me.
2 Izaberite Vertu Fortress, potom Download MAC OS Sync client.
3 Pratite prikazana uputstva da biste instalirali klijent.
Podešavanja sinhronizacije možete da izmenite u svakom trenutku.
Sinhronizacija kontakata i kalendara
1 Pokrenite klijent za MAC.
2 Izaberite Open Preferences > Sync.
3 Sinhronizacija je ručna ako ne izaberete drugu opciju za podešavanje Sync with
Server (sinhronizacija sa serverom). Ako izaberete neku drugu opciju,
sinhronizacija se obavlja automatski nakon izabranog vremena.
4 Podrazumevani smer sinhronizacije je Two-way (dvosmerno) ako ne izaberete
drugu opciju za Sync Direction (smer sinhronizacije).
5 Zatvorite dijalog Open Preferences.... Ako niste izabrali ništa u dijalogu Sync with
Server (sinhronizacija sa serverom), izaberite Sync All (sinhronizuj sve) kada ste
spremni da ručno sinhronizujete medijske datoteke.
Upravljanje datotekama
O menadžeru datoteka
Izaberite
> Office > Files.
Možete da pretražujete datoteke na telefonu, da upravljate njima i da ih otvarate.
Pregled datoteka sačuvanih na telefonu
Izaberite
> Office > Files i željenu memoriju.
Prikazuju se datoteke i folderi na najvišem nivou izabrane memorije.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Upravljanje telefonom 125
Prikaz sadržaja foldera
Izaberite fasciklu.
Organizovanje datoteka
Kreirajte nove foldere da biste lakše organizovali datoteke. Na taj način možete lako
da napravite rezervne kopije sadržaja ili da ga otpremite. U okviru foldera možete da
kopirate, premeštate ili brišete datoteke i potfoldere.
Izaberite > Office > Files.
Kreiranje novog foldera
U folderu u kojem želite da kreirate potfolder izaberite
> New folder.
Kopiranje datoteke u folder
Izaberite i držite datoteku, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite odgovarajuću
opciju.
Brisanje datoteke iz foldera
Izaberite i držite datoteku, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite odgovarajuću
opciju.
Kopiranje, premeštanje ili brisanje nekoliko datoteka odjednom
1 Izaberite
> Mark multiple items.
2 Izaberite datoteke.
3 Izaberite , a zatim odgovarajuću opciju.
Formatiranje masovne memorije
Kada formatirate masovnu memoriju, brišu se svi podaci u njoj.
Pre formatiranja masovne memorije, napravite rezervnu kopiju svih podataka koje
želite da sačuvate. Svi podaci se trajno brišu.
1 Izaberite > Office > Files.
2 Izaberite i držite masovnu memoriju, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite
Format.
Nemojte da formatirate masovnu memoriju pomoću softvera za računare jer se na taj
način umanjuju performanse.
Tehnologija upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) može da
spreči rekonstrukciju nekih rezervnih kopija podataka. Obratite se provajderu servisa
da biste dobili više informacija o DRM-tehnologiji koja je korišćena za vaš sadržaj.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
126 Upravljanje telefonom
Više dostupne memorije za više sadržaja
Iako Vertu Constellation ima fiksnu memoriju od 32 GB, možda će nekad biti potrebno
da povećate dostupnu memorije, tako da možete da instalirate više aplikacija ili da
dodate više sadržaja.
Možete da obrišete sledeće stavke ako vam više nisu potrebne:
• poruke pošte, tekstualne i multimedijalne poruke;
• unose kontakata i detalje o kontaktima;
• aplikacije;
• instalacione datoteke (.sis ili .sisx) instaliranih aplikacija;
• muziku, slike ili video snimke.
Kopirajte sadržaj koji želite da zadržite u masovnu memoriju ili na kompatibilan
računar.
ih.
Savet: Ukoliko su instalirane probne ili demo aplikacije koje su istekle, uklonite
Upravljanje aplikacijama
O aplikacijama
Izaberite
> Settings i Installations.
Možete da prikažete detalje o instaliranim aplikacijama, da uklanjate aplikacije i da
definišete podešavanja instaliranja.
Možete da instalirate sledeće tipove aplikacija:
• Java™ ME aplikacije sa oznakama tipa datoteke .jad ili .jar;
• aplikacije kompatibilne sa operativnim sistemom Symbian, sa oznakama tipa
datoteke .sis ili .sisx;
• vidžete sa oznakom tipa datoteke .wgz.
Instalirajte samo aplikacije koje su kompatibilne sa telefonom.
Uklanjanje aplikacije sa telefona
Da biste povećali količinu raspoložive memorije, možete da uklonite instalirane
aplikacije koje vam više nisu potrebne ili koje ne koristite.
Izaberite > Settings i Installations.
1 Izaberite Already installed.
2 Izaberite i držite aplikaciju koju želite da uklonite, a zatim u iskačućem meniju
izaberite Remove.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Upravljanje telefonom 127
Ako uklonite aplikaciju, možete je ponovo instalirati samo ako imate originalnu
instalacionu datoteku ili rezervnu kopiju uklonjene aplikacije. Možda nećete moći da
otvorite datoteke koje ste napravili pomoću uklonjene aplikacije.
Ukoliko neka instalirana aplikacija zavisi od uklonjene aplikacije, instalirana aplikacija
će možda prestati da funkcioniše. Da biste dobili više informacija, pogledajte
korisničku dokumentaciju instalirane aplikacije.
Instalacione datoteke mogu da zauzmu veliku količinu memorije i da vam onemoguće
memorisanje drugih datoteka. Upotrebite Nokia PC Suite da biste napravili rezervne
kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom računaru, zatim koristeći menadžer
datoteka uklonite te datoteke iz memorije telefona.
Sinhronizacija sadržaja
O aplikaciji Sinhronizacija
Izaberite
> Settings i Connectivity > Data transfer > Sync.
Pomoću aplikacije Sync možete da sinhronizujete kontakte, beleške i drugi sadržaj na
uređaju i na udaljenom serveru. Nakon sinhronizacije, na tom serveru će se nalaziti
rezervne kopije važnih podataka.
Sinhronizacija sadržaja na telefonu i na udaljenom serveru
Možete da napravite rezervne kopije kalendara, beleški i drugog sadržaja koje će vam
biti na raspolaganju, bilo da radite na računaru ili da koristite mobilni telefon. To možete
da učinite pomoću aplikacije Sinhronizacija pomoću koje se sinhronizuje sadržaj na
telefonu i na udaljenom serveru.
Izaberite > Settings i Connectivity > Data transfer > Sync.
Podešavanja sinhronizacije ćete možda primiti od provajdera servisa u okviru poruke
za konfiguraciju. Podešavanja sinhronizacije se čuvaju u profilu sinhronizacije. Kada
otvorite aplikaciju, prikazaće se podrazumevani ili prethodno korišćeni profil
sinhronizacije.
Uključivanje ili isključivanje vrsti sadržaja
Izaberite vrstu sadržaja.
Sinhronizovanje podataka
Izaberite
> Sync now.
Kopiranje kontakata ili slika sa jednog telefona na drugi
Pomoću aplikacije „Promena telefona“ i Bluetooth veze možete da sinhronizujete i
kopirate kontakte, slike i drugi sadržaj sa jednog kompatibilnog telefona na drugi.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
128 Upravljanje telefonom
Izaberite
> Settings > Connectivity > Data transfer > Phone switch.
1 Izaberite jednu od sledećih opcija:
— Sinhronizujte sadržaj na dva telefona.
— Kopirajte sadržaj sa drugog telefona.
— Kopirajte sadržaj na drugi telefon.
2 Izaberite telefon sa kojim želite da se povežete, a zatim uparite telefone.
Neophodno je da Bluetooth veza bude aktivirana na oba telefona.
3 Ako drugi telefon traži šifru, unesite je. Šifru, koju obično možete sami da definišete,
morate da unesete na oba telefona.
Šifre su kod nekih telefona fiksne. Da biste dobili više informacija, pogledajte
odgovarajući vodič za korisnike.
Šifra važi samo za aktuelnu vezu.
4 Izaberite sadržaj i OK.
Zaštita telefona
Postavljanje uređaja na automatsko zaključavanje
Možete da zaštitite svoj telefon Vertu Constellation od neovlašćene upotrebe. Da biste
ovo učinili, odredite šifru blokade i podesite uređaj da se automatski zaključava kada
ga ne koristite.
1 Izaberite > Settings > Phone > Phone management i Security settings >
Phone and SIM card.
2 Izaberite Security code, a zatim unesite zaštitnu šifru. Neophodno je uneti
najmanje 4 znaka i moguće je koristiti brojeve, simbole, kao i velika i mala slova.
Zaštitnu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od telefona. Ako je
zaboravite, a telefon je zaključan, biće potrebno da odnesete telefon na
servisiranje. Ovo može dovesti do dodatnih troškova, a svi lični podaci na telefonu
mogu biti obrisani. Za više informacija kontaktirajte Vertu.
3 Izaberite Phone autolock period, a zatim definišite vremenski period nakon kojeg
će se telefon automatski zaključavati.
Ručno zaključavanje uređaja
Na početnom ekranu kratko pritisnite taster za napajanje, izaberite Lock phone, a
zatim unesite šifru blokade.
Otključavanje uređaja
Pomerite preklopnik za zaključavanje tastera, unesite šifru blokade, a zatim izaberite
OK.
Možete i da pritisnete i zadržite taster Meni, a zatim izaberete Unlock.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Upravljanje telefonom 129
Ukoliko ste podesili poštansko sanduče za servis Mail for Exchange, funkcija
automatskog zaključavanja uređaja se automatski aktivira.
Udaljeno zaključavanje uređaja
Neovlašćeno korišćenje uređaja Vertu Constellation možete da sprečite tako što ćete
ga zaključati sa udaljenosti. To ćete učiniti pomoću unapred definisane tekstualne
poruke.
Omogućavanje udaljenog zaključavanja
1 Izaberite > Settings i Phone > Phone management > Security settings >
Phone and SIM card > Remote phone locking > Enabled.
2 Unesite sadržaj tekstualne poruke. Tekst može da sadrži 5-20 znakova, a mogu
se koristiti i velika i mala slova.
3 Unesite ponovo isti tekst da biste ga potvrdili.
4 Unesite šifru blokade.
Slanje poruke za zaključavanje
Da biste uređaj zaključali sa udaljenosti, napišite unapred definisani tekst i pošaljite
ga na uređaj u vidu tekstualne poruke.
Da biste otključali uređaj, potrebna vam je šifra blokade.
Instaliranje aplikacije PC Suite na računaru
Aplikacija PC Suite vam omogućava da upravljate sadržajem na telefonu i da ga
redovno sinhronizujete sa sadržajem na kompatibilnom računaru i obratno. Možete i
da ažurirate telefon najnovijim softverom i da preuzimate mape.
Posetite adresu http://www.vertu.com i preuzmite najnoviju verziju aplikacije PC Suite
na računar.
Ukoliko na računaru koristite operativni sistem Windows Vista ili Windows 7, podesite
USB režim telefona na Mass storage. Da biste podesili USB režim na telefonu,
prevucite prstom od oblasti s obaveštenjima nadole, a zatim izaberite
> Mass
storage.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
130 Pribor
Pribor
Punjenje baterije
Zidni punjač koji ste dobili uz Vertu telefon bi trebalo da odgovara vašem regionu.
Međutim, uvek bi trebalo da proverite da li napon utičnice naizmenične struje odgovara
punjaču pre nego što ga priključite.
Baterija Vertu telefona zahteva punjenje u redovnim intervalima. Baterija ne mora da
bude u potpunosti prazna da biste je punili.
1 Priključite kabl punjača u mikro USB konektor Vertu telefona. Proverite da li ste
ispravno ubacili kabl, tako da USB simbol bude okrenut nagore.
2 Povežite priključak punjača na kućište punjača.
3 Uključite priključak punjača u utičnicu naizmenične struje. Nakon nekoliko sekundi
će se na telefonu prikazati animirani indikator punjenja baterije.
4 Kada je baterija potpuno napunjena, indikator punjenja baterije prestaje da se
kreće. Isključite punjač iz Vertu telefona, a zatim i iz zidne utičnice.
Savet: Pored toga, možete i da punite bateriju koristeći neko od sledećih
sredstava:
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Pribor 131
•
•
•
kompatibilni računar (na ovaj način se uspostavlja i veza za prenos podataka);
Vertu Portable Power;
Vertu punjač za vozila.
O prenosivom punjaču Vertu Portable Power DC-15V
Kada ne možete da pristupite spoljnom izvoru napajanja, pomoću prenosivog punjača
Vertu Portable Power možete istovremeno da punite baterije dva kompatibilna
uređaja.
Bilo da to radite nezavisno ili istovremeno, moguće je izvršiti sledeće:
• napuniti Vertu telefon preko integrisanog USB kabla (do jednog maksimalnog
punjenja);
• napuniti kompatibilni pribor, kao što su Vertu Bluetooth slušalice, preko dodatnog
USB izlaza za napajanje (do jednog maksimalnog punjenja);
• ponovo napuniti prenosivi punjač Vertu Portable Power.
1
2
3
4
5
6
Ulaz za napajanje
Dugme za napajanje
Lampice indikatora za punjenje
Integrisani USB kabl za punjenje Vertu telefona
Poluga za namotavanje kabla
Dodatni USB izlaz za napajanje
Korišćenje prenosivog punjača Vertu Portable Power DC-15V
Punjenje prenosivog punjača Vertu Portable Power
1 Povežite ulaz za napajanje na prenosivom punjaču Vertu Portable Power i izvor
napajanja (to može da bude Vertu punjač (AC-31) koji ste dobili uz telefon ili
kompatibilni računar) pomoću isporučenog USB kabla. Kada punjenje počne,
počeće redom da svetle lampice indikatora za punjenje. Prenosivi punjač Vertu
Portable Power je u potpunosti napunjen kada zasvetli svih pet lampica.
2 Isključite prenosivi punjač Vertu Portable Power iz izvora napajanja.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
132 Pribor
Prenosivi punjač Vertu Portable Power se automatski isključuje ukoliko punjenje ne
počne u roku od 10 sekundi, odnosno ukoliko se automatski isprazni.
Korišćenje prenosivog punjača Vertu Portable Power za punjenje Vertu
telefona
1 Prenosivi punjač Vertu Portable Power ćete uključiti tako što ćete pritisnuti dugme
za napajanje i držati ga sve dok ne zasvetle lampice indikatora za punjenje.
2 Oslobodite USB pomoću poluge za namotanje kabla.
3 Priključite USB kabl u mikro USB konektor na Vertu telefonu.
4 Kada se baterija napuni, isključite telefon iz baze punjača i ponovo namotajte kabl.
Da biste osigurali dobar prijem signala na Vertu telefonu, nemojte ga naslanjati na
prenosivom punjaču Vertu Portable Power u toku poziva.
Korišćenje prenosivog punjača Vertu Portable Power za punjenje
kompatibilnog pribora
1 Uključite prenosivi punjač Vertu Portable Power. Pritisnite dugme za napajanje i
držite ga sve dok ne zasvetle lampice indikatora za punjenje.
2 Priključite kabl koji ste dobili sa priborom u dodatni USB izlaz za napajanje na
prenosivom punjaču Vertu Portable Power.
3 Kada se punjenje dovrši, isključite pribor iz baze punjača.
Ukoliko dođe do malo verovatnog slučaja da priključeni pribor izvuče suviše veliku
snagu iz prenosivog punjača Vertu Portable Power, punjenje se obustavlja, a lampice
indikatora počinju da svetle. Isključite pribor i pritisnite dugme za napajanje da biste
resetovali prenosivi punjač Vertu Portable Power.
Napomena: Površina ovog uređaja ne sadrži nikl u završnoj obradi. Površina
ovog uređaja sadrži nerđajući čelik.
Korišćenje punjača za vozila
Možete da koristite punjač za vozila da biste punili bateriju Vertu telefona brzo i
bezbedno pomoću standardne utičnice upaljača u vozilima od 12 ili 24 volta
(jednosmerna struja).
1 Priključite kabl punjača u mikro USB konektor Vertu telefona. Proverite da li ste
ispravno ubacili kabl, tako da USB simbol bude okrenut nagore.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Pribor 133
2 Uključite punjač u utičnicu upaljača sa napajanjem.
Zelena indikatorska lampica će zasvetleti kako bi pokazala da je punjač povezan
sa utičnicom za napajanje. Ukoliko je Vertu telefon uključen, prikazuje se poruka
potvrde.
Neke utičnice upaljača imaju napajanje strujom samo kada je vozilo stavljeno u
pogon. Upozorenje vibracijama je onemogućeno dok je punjač priključen na Vertu
telefon.
3 Kada je baterija potpuno napunjena, indikator punjenja baterije prestaje da se
kreće. Isključite punjač iz Vertu telefona, a zatim i iz utičnice upaljača.
Koristite samo punjače za vozila napravljene posebno za korišćenje sa Vertu
telefonom.
Nikada nemojte da koristite punjač za vozila ako je oštećen.
Vreme koje je potrebno da se baterija napuni zavisi od toga koliko je puna u datom
trenutku. Tokom punjenja možete da koristite telefon na uobičajeni način, mada će mu
tada biti potrebno više vremena da se napuni.
Korišćenje kabla
Preko USB kabla možete da prenosite podatke sa Vertu telefona na kompatibilni
računar i obratno. Telefon može da vam posluži i kao modem za povezivanje računara
na Internet.
1 Priključite USB kabl u mikro USB konektor na telefonu Vertu Constellation.
Proverite da li ste ispravno ubacili kabl, tako da USB simbol bude okrenut nagore.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
134 Pribor
2 Priključite kabl u USB port na računaru. Telefon će početi da se puni, a na
raspolaganju će vam biti brojni režimi USB veze. Izaberite jednu od sledećih opcija:
PC Suite — Za korišćenje s aplikacijom PC Suite na računaru.
Mass storage — za prenos datoteka sa telefona na računar i obratno pomoću
softvera za standardno upravljanje datotekama;
Media transfer — za prenos audio ili video datoteka sa telefona na računar i
obratno pomoću softvera za standardno upravljanje audio ili video snimcima;
Use phone as modem — za korišćenje telefona kao modema za računar i
povezivanje na Internet.
Kada izaberete režim, on će se prikazati kao Active.
Kada je izabran režim Mass storage ne možete da vidite niti da pokrećete aplikacije
koje ste instalirali na internoj memorijskoj kartici.
Ožičene stereo slušalice sa mikrofonom
Telefon Vertu Constellation je opremljen ožičenim stereo slušalicama sa mikrofonom.
Priključite ih u AV konektor na telefonu.
Sve kontrole jačine zvuka i muzike, kao i funkcije upravljanja pozivima, nalaze se na
telefonu Vertu Constellation.
Ukoliko koristite slušalice sa mikrofonom sa nekim drugim uređajem koji nije Vertu
Constellation, možda će vam biti potreban adapter od 3,5 mm (dobija se u paketu).
Zajednička podešavanja pribora
Izaberite
> Settings i Phone > Accessories.
Pribor se sastoji iz sledećih delova:
• slušalice (zajedno s mikrofonom),
• slušalice,
• bežični auto-komplet,
• muzičko postolje,
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Pribor 135
•
•
TV izlaz,
tekstualni telefon.
Podešavanje profila koji će se koristi pri povezivanju pribora
Izaberite pribor i Default profile.
Podešavanje telefona tako da automatski odgovara na poziv nakon 5 sekundi
kada se poveže pribor
Izaberite pribor i Automatic answer. Ukoliko je tip zvona podešen na Silent,
deaktiviraće se automatski odgovor na poziv.
Uključivanje svetla na telefonu pri povezivanju pribora
Izaberite pribor i Lights > On.
Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
136 Rešavanje problema
Rešavanje problema
U slučaju da telefon ne reaguje
Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje u trajanju od osam sekundi, dok
uređaj ne zavibrira i ne isključi se.
Ponovo uključite telefon ako je potrebno.
Neće biti obrisan nikakav sadržaj, kao što su kontakti ili poruke.
Vratite početna podešavanja
Ukoliko telefon ne funkcioniše ispravno, neka podešavanja možete da vratite na
njihove prvobitne vrednosti.
1 Prekinite sve aktivne pozive i veze.
2 Izaberite > Settings i Phone > Phone management > Factory settings >
Restore.
3 Unesite šifru blokade.
Ova radnja ne utiče na dokumente niti na datoteke sačuvane na telefonu.
Nakon vraćanja originalnih podešavanja, telefon se isključuje, a zatim se ponovo
uključuje. Ovo može potrajati duže nego obično.
Šta činiti kada se popuni memorija?
Ako telefon pokazuje da je memorija puna, uklonite nepotrebne aplikacije i sadržaj iz
njegove memorije.
Ako se prilikom brisanja više stavki odjednom prikaže poruka da nema dovoljno
memorije, izbrišite stavke jednu po jednu, počevši od najmanjih.
Kopirajte sadržaj koji želite da sačuvate u masovnu memoriju ili na kompatibilni
računar. Ako je to moguće, aplikacije instalirajte u masovnu memoriju, a ne u memoriju
telefona.
Treperenje indikatora poruka
P: Zašto indikator poruka
na početnom ekranu treperi?
O: Na telefonu je sačuvan maksimalni broj poruka. Obrišite neke poruke. Na SIM kartici
je moguće sačuvati znatno manje poruka nego u memoriji telefona. Poruke možete da
sačuvate na kompatibilnom računaru pomoću aplikacije Nokia Suite.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Rešavanje problema 137
Kontakt se dva puta prikazuje na listi kontakata
Pitanje: Isti kontakt se dva puta prikazuje na listi kontakata. Kako mogu da
uklonim suvišnu stavku?
Odgovor: Možete da objedinite dva kontakta u jedan. Izaberite
> Merge 2
contacts, izaberite kontakte koje želite da objedinite, potom izaberite Merge.
Nečitljivi znakovi prilikom pretraživanja Weba
Izaberite
> Web.
>
> Page > Default encoding, a
Ukoliko se pojave nečitljivi znakovi, izaberite
zatim odgovarajući kodni raspored za skup znakova datog jezika.
Uklanjanje celokupnog sadržaja i vraćanje podešavanja na
podrazumevane vrednosti
Ukoliko je to potrebno, možete da uklonite sve lične informacije i sadržaje sa telefona
i da vratite podešavanja na prvobitne vrednosti.
1 Na kompatibilnom računaru napravite rezervne kopije sadržaja koji želite.
2 Prekinite sve aktivne veze i pozive.
3 Izaberite > Settings i Phone > Phone management > Factory settings >
Delete data and restore.
4 Unesite šifru blokade.
5 Telefon će se isključiti i ponovo će se uključiti. Detaljno pregledajte da li je iz telefona
i interne memorijske kartice uklonjen celokupan lični sadržaj kao što su kontakti,
slike, muzika, video snimci, beleške, poruke, mail poruke, prezentacije, igre i druge
instalirane aplikacije.
Sadržaj i informacije sačuvane na SIM kartici se ne uklanjaju.
Ispitivanje oznake o usaglašenosti telefona
Ako treba da pozovete Vertu ili svog provajdera servisa, mogu vam biti potrebne
specifične informacije koje se mogu naći na oznaci telefona, na primer broj modela ili
IMEI broj.
Savet: Da biste brzo otkrili IMEI broj, na telefonu ukucajte *#06#. U trenutku se
prikazuje jedinstveni petnaestocifreni IMEI broj vašeg telefona. Zapišite ga i sačuvajte
ga na nekom bezbednom mestu da biste mogli da ga pronađete u slučaju gubitka ili
krađe telefona.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
138 Rešavanje problema
Pronalaženje oznake o usaglašenosti telefona
1 Isključite uređaj.
2 Pomerite poklopac otvora za SIM karticu tako što ćete ga uhvatiti za stranu koja je
bliža vrhu telefona.
Savet: Ovo možete da uradite noktom.
3 Pomerite poklopac do kraja.
4 Deo držača SIM kartice će automatski iskliznuti iz telefona. Uklonite držač SIM
kartice.
5 Izvucite oznaku o usaglašenosti iz otvora držača SIM kartice. Zapišite sve potrebne
informacije i sačuvajte ih na bezbednom mestu.
Savet: Najbolje bi bilo da oznaku izvučete tako što ćete ubaciti iglu u rupicu
na prednjem delu oznake.
Za razliku od držača SIM kartice oznaku ne možete skroz da izvadite.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Rešavanje problema 139
6 Ponovo ubacite oznaku o usaglašenosti, a nakon toga SIM karticu, u otvor držača
SIM kartice.
Savet: Prilikom ubacivanje SIM kartice kontaktna površina treba da bude
okrenuta nagore ako je poleđina telefona okrenuta prema vama. Poravnajte karticu
s iskošenim uglovima otvora
7 Ubacite držač do kraja, a zatim vratite poklopac.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
140 Specifikacije
Specifikacije
Dimenzije
• Obim: 73 cm3
• Težina: 164-199 g
• Dužina: 118,9 mm
• Širina: 54,5 mm
• Debljina: 12,2 mm
Upravljanje napajanjem
• Punjiva unutrašnja litijum-jonska baterija od 1200 mAh
Vremena rada zavise od SIM kartice, mrežnih podešavanja i korišćenja.
Povezivanje
• Quad-band GSM 850/900/1800/1900 MHz
• Penta-band WCDMA Bands I, II, IV, V, VIII
• HSDPA 10,2 Mb/s, HSUPA 2 Mb/s
• WLAN 802.11 b/g/n uključujući WAPI za PRC
• Micro-USB konektor
• AV konektor od 3,5 mm
• Bluetooth sa A2DP
Karakteristike hardvera
• Kapacitivni ekran na dodir sa više tačaka AMOLED od 3,5 inča formata 16:9
• Fiksna korisnička memorija od 32 GB
• Čip za ubrzavanje grafičkog hardvera
• Fotoaparat od 8 megapiksela sa punim fokusom i ugrađenim blicem
• Potpomognuti GPS sa meračem ubrzanja i digitalnim kompasom
Ključne funkcije
• Operativni sistem Symbian Belle
• Lična, poslovna i Vertu pošta, kao i kompatibilnost jednog poštanskog sandučeta
koje korisnik izabere sa servisom Mail for Exchange
• Automatska sinhronizacija Kontakata i Kalendara
• Programi za prikaz Office priloga: Quickoffice i Acrobat Reader
• Klijenti za pisanje blogova i socijalne mreže
• Web pretraživač
• Podrška za vidžete
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Specifikacije 141
•
•
•
•
•
•
•
Podrška za J2ME MIDP 2.0
Navigacija sa prethodno učitanim mapama sveta
Video i audio plejer
FM radio
Automatski sat sa dve vremenske zone i detekcijom lokacije
Programi za izmenu fotografija i video snimaka
Swype intuitivni unos teksta
Dodatna oprema
• Kožna torbica za telefon
• Ožičene stereo slušalice sa mikrofonom iz V kolekcije
• Zidni punjač (AC-31) sa regionalnim priključcima
• Vertu punjač za vozila (DC-7V)
• Vertu Portable Power (DC-15V)
• Mikro-USB kabl x 2
• Vodič za brzi početak
• Krpa za poliranje
• Kartica za potvrdu autentičnosti
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
142 Zaštita životne sredine
Zaštita životne sredine
Ušteda energije
Nećete morati da toliko često punite bateriju ukoliko budete činili sledeće:
• Zatvorite aplikacije i prekinite veze za prenos podataka, kao što je Wi-Fi ili
Bluetooth veza, kada ih ne koristite.
• Deaktivirajte nepotrebne zvukove.
Recikliranje
Vertu se pridržava zahteva Evropske zajednice koji su vezani za recikliranje otpada
od električne i elektronske opreme (Waste Electrical & Electronic Equipment – WEEE).
To pridržavanje je ukazano dodavanjem simbola precrtane korpe za otpatke na
telefon, kad je to potrebno. Ovaj simbol ukazuje na to da je telefon stavljen na tržište
nakon primenjivanja zakona vezanog za WEEE i da potrošač ne bi trebalo da odlaže
telefon kao običan kućni otpad ili neklasifikovani urbani otpad, već da proizvod treba
prikladno da bude recikliran.
Iznad svega, nikada ne odlažite telefon u vatru jer interna baterija može tako da
eksplodira.
Ako želite da Vertu reciklira vaš proizvod (proizvode) na kraju njegovog radnog veka,
vratite ga na mesto gde ste ga kupili (ako vam je poznato) ili ga vratite u sedište
kompanije Vertu. Takođe, ako od drugog dobavljača kupite telefon kao zamenu za
vaš stari telefon, novi dobavljač je dužan da telefon koji je zamenjen vrati i prikladno
reciklira. Osnovne informacije o evropskoj WEEE direktivi možete da pronađete na
adresi ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm.
Pakovanja i vodiče za korisnike reciklirajte prema lokalnom planu za reciklažu.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije 143
Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije
IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA
Vertu ovime izjavljuje da je proizvod RM-681V usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama
Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete pronaći na adresi http://www.vertu.com.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Vertu i logotip V su žigovi ili zaštićeni žigovi. Ostali nazivi proizvoda i kompanija koji se pominju u ovom tekstu mogu
biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.
Bez prethodne pismene dozvole društva Vertu, zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje
nekog dela ili čitavih sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. Vertu vodi politiku kontinuiranog razvoja. Vertu
zadržava pravo da bez prethodne najave izmeni i poboljša bilo koji proizvod opisan u ovom dokumentu.
Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2012 The FreeType Project. All rights reserved.
Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.
Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu
informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i
nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video
sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe.
Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti
od MPEG LA, LLC. Vidite http://www.mpegla.com.
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Vertu is
under license.
Swype™ and the Swype logos are trademarks of Swype, Inc. © 2009-2012 Swype, Inc. All rights reserved.
Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Vertu, niti ijedno lice koje je
davalac licence privrednom društvu Vertu, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje
posebne, uzgredne, posledične ili indirektne štete ma kako da su prouzrokovane.
Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve
garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima
za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Vertu zadržava
pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Dostupnost
određenih proizvoda zavisi od regiona. Vertu Concierge vam može pružiti informacije o tome.
Dostupnost određenih proizvoda, funkcija, aplikacija i usluga može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Detaljnije
informacije potražite od Vertu prodavca ili provajdera servisa. Vaš Vertu telefon i slušalice mogu da sadrže
proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima o izvozu iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno
je preusmeravanje suprotno zakonu.
FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA
Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa i RSS standardima za izuzimanje od licenciranja koje propisuje
Industry Canada. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme
da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje
mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se uređaj
koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). Ako vam je potrebna pomoć, kontaktirajte Vertu Concierge.Komplet
slušalica je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva
uslova: (1) Komponente ne smeju da prouzrokuju štetne smetnje i (2) komponente moraju da prihvataju sve
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
144 Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije
primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu prouzrokovati neželjene radnje.Ovaj digitalni uređaj klase B u
skladu je sa standardom Canada ICES-003.Sve izmene ili modifikacije koje Vertu nije izričito odobrio mogu da
ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.
Napomena: Vertu nije odgovoran za bilo kakve radio niti TV smetnje nastale usled neovlašćene izmene
opreme. Takve izmene mogu da ponište vaše ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.
Vertu telefon sadrži uređaj Passive Near Field Communication. Ovaj uređaj omogućava potvrdu autentičnosti
telefona što Vertu može izvršiti ukoliko se telefon odnese u brendiranu Vertu prodavnicu ili servis koji je ovlastio
Vertu.
Mrežni servisi i cene
Vaš uređaj je odobren za upotrebu u mrežama GSM od 850, 900, 1800, 1900 MHz i WCDMA opseg I, II, IV, V i
VIII . Da biste koristili ovaj uređaj, potrebno je da se pretplatite kod provajdera servisa.
Korišćenje mrežnih servisa i preuzimanje sadržaja na uređaj može da dovede do troškova prenosa podataka. Za
neke funkcije proizvoda će biti potrebna mrežna podrška i možda ćete morati da se pretplatite na njih.
Briga o uređaju
Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate
pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.
•
Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže
minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se osuši.
•
Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima. Pokretni delovi i elektronske
komponente se mogu oštetiti.
•
Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja
uređaja, da oštete bateriju i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
•
Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne
temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti elektronska kola.
•
Ne pokušavajte otvarati uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korisnika.
•
Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio
uređaji.
•
Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča
i mehanike.
•
Koristite samo meku, čistu i suvu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
•
Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.
•
Držite uređaj dalje od magneta i magnetnih polja.
•
Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska
kartica ili računar, ili zapišite bitne informacije.
Kada duže radi, uređaj može da postane topao. Ovo stanje je normalno u većini slučajeva. Ako posumnjate da
uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.
Recikliranje
Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način
ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Kontaktirajte Vertu za
sve dalje informacije o recikliranju..
O upravljanju autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM)
Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava
drugih osoba, uključujući i autorska prava. Institut zaštite autorskih prava može da spreči kopiranje, modifikovanje
ili prenos slika, muzike i drugog sadržaja.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije 145
Vlasnici sadržaja mogu koristiti razne vrste tehnologija zaštite autorskih prava nad digitalnim delima (DRM) da bi
zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi više vrsta softvera za upravljanje
autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) za pristupanje sadržajima koji su zaštićeni tehnologijom DRM.
Pomoću ovog uređaja možete da pristupite sadržajima zaštićenim tehnologijama WM DRM 10 i OMA DRM 2.0.
Ukoliko izvesni softver za DRM ne uspe da zaštiti sadržaj, vlasnici tog sadržaja mogu da zatraže da se opozove
mogućnost tog softvera za DRM da pristupa novom sadržaju zaštićenom tehnologijom DRM. Opoziv može da
spreči obnavljanje sadržaja zaštićenog tehnologijom DRM koji se već nalazi na uređaju. Opoziv tog softvera za
DRM ne utiče na korišćenje drugih tipova upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ili na
korišćenje sadržaja koji nije zaštićen tehnologijom DRM.
Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću
licencu koja definiše vaša prava korišćenja tog sadržaja.
Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju i licenci i samog sadržaja,
koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu PC Suite.
Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu licence koje se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem
da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja.
Licencu će možda biti potrebno rekonstruisati i u slučaju da se datoteke vašem uređaju oštete.
Neke licence mogu da budu vezane za određenu SIM karticu, a zaštićenom sadržaju se može pristupati samo ako
je ta SIM kartica ubačena u uređaj.
Baterije i punjači
Informacije o bateriji i punjaču
Ovaj uređaj poseduje internu fiksnu dopunjivu bateriju. Ne pokušavajte da bateriju izvadite iz uređaja pošto time
možete oštetiti uređaj. Odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis na zamenu baterije.
Ovaj uređaj se napaja preko sledećih punjača: AC-31 . Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa
utikača. Varijanta utikača se definiše jednom od sledećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K, ili B.
Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u
režimu pripravnosti postanu primetno kraći, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis radi zamene baterije.
Bezbednost vezana za bateriju
Napomena: Baterija u vašem uređaju se ne može izvaditi, pa potražite izjave vezane za bateriju koje se
mogu primeniti na vaš uređaj.
Kada prekidate vezu sa punjačem ili dodatnom opremom, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.
Kada se punjač ne koristi, izvucite ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju
povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skrati životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno
puna baterija će se vremenom sama isprazniti.
Bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i
skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi.
Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. Kratak
spoj može da ošteti bateriju ili predmet kojim je ostvaren kontakt.
Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Po mogućstvu
ih reciklirajte. Ne odlažite ih kao kućni otpad.
Nemojte da rasklapate, sečete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate ćelije ili baterije. Ukoliko baterija curi,
nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove
odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć.
Nemojte da modifikujete ili dorađujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate
ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.
Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje
neodobrenih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i od drugih opasnosti i može da
poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko verujete da su se baterija ili punjač oštetili, odnesite ih u servisni centar
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
146 Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije
na pregled pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač
koristite isključivo u zatvorenom prostoru.
Dodatne informacije o bezbednosti
Hitni pozivi
Upućivanje hitnog poziva
1 Uverite se da je uređaj uključen.
2 Proverite da li je jačina signala adekvatna. Možda će biti potrebno i da uradite sledeće:
•
Ubacite SIM karticu.
•
Uklonite ograničenja poziva koja ste aktivirali za uređaj, kao što su zabrana poziva, zatvorena grupa
korisnika i fiksno biranje.
•
Uverite se da uređaj ne koristi profile „Van mreže“ ili „Let“.
•
Ukoliko su ekran i tasteri uređaja zaključani, otključajte ih.
3 Da biste obrisali sadržaj ekrana, pritisnite taster „Meni“ onoliko puta koliko je potrebno.
4 Izaberite Call.
5 Unesite zvanični broj hitne službe pomoći za datu lokaciju.
6 Izaberite
.
7
Dajte operateru sve potrebne informacije što je tačnije moguće. Ne prekidajte vezu sve dok ne dobijete dozvolu
da to uradite.
Važno: Aktivirajte i mobilne i Internet pozive ukoliko uređaj podržava Internet pozive. Uređaj će pokušati
da uputi hitne pozive i putem celularne mreže i preko provajdera servisa za Internet pozive. Ne mogu se garantovati
veze u svim uslovima. Nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični uređaj kada se radi o kritičnim komunikacijama
kao što su medicinski hitni slučajevi.
Deca
Uređaj i dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Držite ih van dohvata dece.
Medicinski uređaji
Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih
medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj
adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta
pravila, na primer, u bolnicama.
Medicinski implanti
Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog
uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejkera ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle
potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:
•
•
da uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja;
da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima;
•
•
da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na medicinski uređaj;
da isključe bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji;
•
da slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.
Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenja bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se
sa lekarom.
Sluh
Upozorenje: Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude
umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije 147
Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje nekim slušnim aparatima.
Izjava o usklađenosti sa direktivom RoHS
U skladu sa evropskom direktivom RoHS 2002/95/EC, proizvod (Constellation T, RM-681V) i njegov pribor ne
sadrže nijednu od sledećih supstanci:
•
olovo,
•
živu,
•
kadmijum,
•
heksavalentni hrom,
•
polibromovane bifenile (PBB),
•
polibromovane difenil-etre (PBDE).
Nikl
Napomena: Površina ovog uređaja ne sadrži nikl u završnoj obradi. Površina ovog uređaja sadrži
nerđajući čelik.
Zaštita uređaja od štetnog sadržaja
Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti:
•
Poruke otvarajte obazrivo. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za
uređaj ili računar.
•
Budite obazrivi kada prihvatate zahteve za povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate sadržaje. Nemojte
da prihvatate Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje.
•
Instalirajte i koristite samo servise i softver iz izvora u koje imate poverenja i koji nude adekvatnu sigurnost i
zaštitu.
•
Instalirajte antivirusni i drugi zaštitni softver na uređaj, kao i na svaki računar sa kojim se povezujete. Koristite
samo jednu antivirusnu aplikaciju odjednom. Korišćenje većeg broja može da utiče na performanse i rad
uređaja i/ili računara.
•
Ukoliko pristupate unapred instaliranim markerima i linkovima do Internet lokacija trećih strana, preduzmite
odgovarajuće mere predostrožnosti. Vertu ne podržava takve lokacije, niti preuzima odgovornost za njih.
Radno okruženje
Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi u normalnom položaju,
uz uho ili kad je postavljen najmanje 1,5 centimetara (5/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje
na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.
Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Slanje datoteka ili poruka može biti odloženo
dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.
Motorna vozila
Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim
vozilima kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska
regulacija brzine i sistemi vazdušnih jastuka. Više informacija potražite od proizvođača vozila ili opreme.
Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu
da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja
u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili
eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na
umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu
oslobađanja vazdušnog jastuka.
Isključite uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za
funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
148 Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije
Potencijalno eksplozivne sredine
Isključite uređaj na mestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve oznake i pravila. Na takvim
mestima iskra može prouzrokovati eksploziju ili požar i dovesti do telesnih povreda ili čak smrtnog ishoda. Isključite
ovaj uređaj na mestima dolivanja goriva, na primer, u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se ograničenja u
skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se
odvijaju radovi sa eksplozivom. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne uvek, jasno
obeležene. One obuhvataju područja u kojima se savetuje gašenje motora vozila, potpalublja brodova, mesta
pretovara ili skladištenja hemijskih sredstava i područja u kojima atmosfera sadrži hemikalije i zrnca, prašinu ili
metalni prah. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste naftni gas u tečnom stanju (kao što je
propan ili butan) da li je bezbedno koristiti ovaj uređaj u njihovoj okolini.
Informacije o sertifikaciji (SAR)
Vaš Vertu telefon (Constellation T,RM-681V,P7QRM-681V) zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje
radiofrekventnim talasima.
Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti
radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna
naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez
obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.
Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije ili
SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po
kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za
standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim
frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne
vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže.
Ta vrednost se menja u zavisnosti od brojnih faktora, kao što je udaljenost od mrežne bazne stanice.
Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 0,78 W/kg .
Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite
u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione
mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.vertu.com.
Vaš mobilni uređaj je projektovan i tako da zadovoljava zahteve u vezi izloženosti radio talasima koje su utvrdile
institucije Federal Communications Commission (USA) i Industry Canada. Ovi zahtevi postavljaju SAR graničnu
vrednost na 1,6 W/kg u proseku raspoređeno na jedan gram tkiva. Najviša SAR vrednost prijavljena po ovom
standardu u toku sertifikacije proizvoda za korišćenje uz uho iznosi 0,99 W/kg, a za pravilno nošenje uz telo iznosi
0,71 W/kg .
OGRANIČENA GARANCIJA PROIZVOĐAČA
Napomena: Ova ograničena garancija ne utiče na vaša zakonska (ustavna) prava prema važećim
nacionalnim zakonima koji se tiču prodaje proizvoda potrošačima.
Vertu pruža ovu Ograničenu garanciju vama, koji ste kupili Vertu proizvod(e) u okviru prodajnog paketa. Vertu vam
garantuje da će tokom garantnog perioda Vertu ili servisna kompanija koju je Vertu ovlastio u okviru razumnog
vremenskog perioda besplatno nadomestiti mane u materijalima, dizajnu ili izradi putem popravke ili, u slučaju da
Vertu prema svom diskrecionom pravu proceni da je to neophodno, putem zamene Proizvoda u skladu sa ovom
Ograničenom garancijom (osim u slučaju da zakon nalaže drugačije).
Garantni period
Garantni period počinje u trenutku prvobitne kupovine Proizvoda od strane krajnjeg korisnika. Prodajni paket može
da sadrži nekoliko različitih Proizvoda i delova, a različiti Proizvodi i delovi su pokriveni različitim Garantnim
periodima:
a) Dvadeset četiri (24) meseca za telefon i fiksnu bateriju u njemu;
b) dvanaest (12) meseci za pribor (bilo da je uključen u prodajni paket telefona ili se prodaje zasebno), uključujući
prenosivi punjač Vertu Portable Power i fiksnu bateriju u njemu, a izuzimajući potrošne delove i pribor koji su
navedeni pod tačkama (c) i (d) u nastavku;
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije 149
c) šest (6) meseci za sledeće potrošne delove i pribor: uklonjive baterije, punjači, kablovi i maske;
d) devedeset (90) dana za medije na kojima se nalazi softver, na primer, CD-ROM ili memorijska kartica.
U meri u kojoj to dozvoljavaju vaši nacionalni zakoni, Garantni period se neće produžavati ili obnavljati, niti će na
neki drugi način na njega uticati preprodaja, popravka koju vrši servisna kompanija koju je Vertu ovlastio ili zamena
Proizvoda. Međutim, delovi koji su popravljeni ili Proizvodi koji su zamenjeni tokom Garantnog perioda će biti
zaštićeni garancijom od eventualnih kvarova na popravljenom delu do isteka prvobitnog Garantnog perioda ili
narednih dvanaest (12) meseci od datuma popravke.
Kako ostvariti servis pod garancijom
Ukoliko želite da ostvarite prava na osnovu ove Ograničene garancije, vratite Proizvod ili deo (ako nije u pitanju
ceo Proizvod) koji je u pitanju servisnoj kompaniji koju je ovlastio Vertu. Možete da se obratite Vertu pozivnom
centru (možda će se primeniti nacionalne ili premijum tarife) kako biste saznali dodatne informacije o ostvarivanju
prava po garanciji. (Informacije o servisnim kompanijama koje je ovlastio Vertu i pozivnim centrima možete da
pronađete u prodajnom paketu ili na lokalnim veb stranicama firme Vertu, ako su dostupne.)
Svako ostvarivanje prava na osnovu ove Ograničene garancije podrazumeva da se Vertu ili servisna kompanija
koju je ovlastio Vertu obavesti o navodnom kvaru u okviru razumnog vremenskog perioda od trenutka kada ste ga
primetili, a u svakom slučaju pre isteka Garantnog perioda. Kada želite da ostvarite prava na osnovu ove
Ograničene garancije, potrebno je da dostavite: a) Proizvod u pitanju (ili njegov deo koji je u pitanju) i b) originalni
dokaz kupovine, na kojem se jasno navode ime i adresa prodavca, datum i mesto kupovine, tip Proizvoda i IMEI
broj ili drugi serijski broj.
Šta nije pokriveno?
1. Vertu ne pruža garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg
korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa Proizvodima. Korišćenjem aplikacije prihvatate da je
ta aplikacija data „kao što jeste“. Vertu ne daje nikakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu
odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika za aplikacije nezavisnih proizvođača koje
ste dobili sa Proizvodima.
2. Ova Ograničena garancija ne pokriva: a) uobičajeno habanje (uključujući, ali ne ograničavajući se na habanje
objektiva fotoaparata, baterija ili ekrana); b) oštećenja izazvana grubim rukovanjem (uključujući, ali ne
ograničavajući se na oštećenja naneta oštrim predmetima, savijanjem, pritiskanjem, ispuštanjem itd.); c) oštećenja
ili štetu prouzrokovane pogrešnim rukovanjem Proizvodima, uključujući rukovanje koje je u suprotnosti sa
uputstvima navedenim u ovom dokumentu i u uputstvima za korisnika Proizvoda i/ili d) druge radnje koje se nalaze
van kontrole firme Vertu.
3. Ova Ograničena garancija ne pokriva oštećenja ili navodna oštećenja maske prouzrokovana korišćenjem ili
povezivanjem Proizvoda sa drugim uređajem, priborom, softverom i/ili servisom koje Vertu nije proizveo, ili pak
korišćenjem Proizvoda na način za koji nije namenjen. Oštećenja mogu biti izazvana virusima, koji se pojavljuju
kada vi ili treća strana neovlašćeno pristupate servisima, drugim nalozima, računarskim sistemima ili mrežama.
Do takvog neovlašćenog pristupa može doći usled hakovanja, krađe lozinke ili na mnogo drugih načina.
4. Ova Ograničena garancija ne pokriva oštećenja koja su izazvana time što postoji kratak spoj na bateriji za koju
želite da ostvarite prava po garanciji, time što su zaptivci odeljka za bateriju ili ćelije slomljeni ili je evidentno da je
njima nestručno rukovano, niti ako je baterija korišćena u opremi za koju nije namenjena.
5. Ova Ograničena garancija nije važeća u slučaju da je Proizvode otvarao, menjao ili popravljao bilo ko osim
ovlašćenog servisnog centra, ukoliko su popravljani pomoću neodobrenih rezervnih delova ili ako su serijski broj
Proizvoda, vremenski kôd pribora za mobilni uređaj ili IMEI broj uklonjeni, izbrisani, oštećeni, izmenjeni ili se ne
mogu pročitati usled drugih faktora. Ovo će utvrditi Vertu, prema svom diskrecionom pravu.
6. Ova Ograničena garancija nije važeća u slučaju da su Proizvodi bili izloženi vlazi, ekstremnim temperaturnim ili
ambijentalnim uslovima ili nagloj promeni takvih uslova, koroziji, oksidaciji, prosipanju hrane ili tečnosti, ili uticajima
hemijskih proizvoda.
Druge važne napomene
Nezavisni operater treće strane obezbeđuje SIM karticu, kao i celularnu i/ili drugu mrežu ili sistem pod kojima radi
ovaj telefon. Prema tome, Vertu neće prihvatiti odgovornost u okviru ove Ograničene garancije za rad, dostupnost,
pokrivenost, servise ili domet celularne ili druge mreže ili sistema. Da bi bilo moguće da Vertu ili servisna kompanija
koju je ovlastio Vertu poprave ili zamene telefon, operater će možda morati da otključa SIM zaključavanje ili neki
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
150 Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije
drugi sistem zaključavanja koji je eventualno dodat kako bi se telefon vezao za određenu mrežu ili operatera. Ako
je to slučaj, prvo zamolite mrežu ili operatera da otključaju telefon.
Inverzni inženjering softvera u Proizvodima je zabranjen do granice koju dopušta merodavno pravo. U meri u kojoj
ovo uputstvo za korisnike sadrži ograničenja firme Vertu koja se odnose na prikazivanje, garancije, odštete ili
odgovornosti, ta ograničenja moraju da ograniče i svako prikazivanje, garancije, odštete ili odgovornosti davalaca
licence Vertu.
Nemojte da zaboravite da napravite rezervne kopije svih bitnih sadržaja ili podataka sačuvanih na telefonu ili da
vodite pismenu evidenciju o njima, pošto se sadržaji i podaci mogu izgubiti tokom popravke ili zamene telefona.
Firma Vertu, u skladu sa odredbama odeljka „OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI FIRME VERTU“ koji je dat u
nastavku, neće ni pod kojim okolnostima biti odgovorna, bilo izričito ili podrazumevano, za eventualna oštećenja
ili gubitke bilo koje vrste koji su prouzrokovani gubitkom ili oštećenjem sadržaja ili podataka tokom popravke ili
zamene telefona.
Svi delovi Proizvoda ili druga oprema koje je firma Vertu zamenila postaju vlasništvo firme Vertu. Ukoliko se
ispostavi da vraćeni Proizvodi nisu pokriveni uslovima i odredbama ove Ograničene garancije, firma Vertu i njene
ovlašćene servisne kompanije zadržavaju pravo da naplate naknadu za obradu. Prilikom popravke ili zamene
Proizvoda, Vertu može da koristi proizvode ili delove koji su novi, ekvivalentni novima ili obnovljeni.
Proizvodi mogu da sadrže elemente, uključujući softver, koji su specifični za određenu zemlju. Ukoliko su Proizvodi
ponovo izvezeni iz prvobitne odredišne zemlje u drugu zemlju, oni možda sadrže elemente specifične za određenu
zemlju koji se ne smatraju manom u okviru ove Ograničene garancije.
Ograničenje odgovornosti firme Vertu
Ova Ograničena garancija je jedini i jedinstveni pravni lek protiv firme Vertu, kao i jedinstvene i isključive
odgovornosti firme Vertu u pogledu mana ovih Proizvoda. Ova Ograničena garancija zamenjuje sve druge garancije
i odgovornosti firme Vertu, bilo usmene, pismene, (neobavezne) ustavne, ugovorne, neugovorne ili drugačije,
uključujući, ali se ne ograničavajući na, i to u slučaju da to merodavno pravo dozvoljava, sve podrazumevane
odredbe, garancije ili druge uslove koji se tiču zadovoljavajućeg kvaliteta ili podobnosti za svrhu. Međutim, ova
Ograničena garancija neće isključivati niti ograničavati: i) bilo koje vaše zakonsko (ustavno) pravo prema važećim
nacionalnim zakonima, niti ii) bilo koje vaše pravo protiv prodavca ovih Proizvoda.
Vertu Corporation Ltd
Church Crookham
Hampshire
United Kingdom
GU52 8DY
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
151
Indeks
A
ActiveSync.........................................69
alarmi.................................................33
ton alarma....................................33
antene...............................................22
aplikacije............................30, 120, 126
aplikacije za posao..........................117
auto komplet....................................134
ažurirane verzije
aplikacije....................................120
ažurirane verzije softvera................120
ažuriranja
softver telefona...........................120
ažuriranje softvera...........................120
ažuriranje statusa........................86, 87
ažurne verzije
aplikacije....................................120
softver uređaja...........................120
B
baterija
punjenje..................14, 15, 130, 131
ušteda energije.............................16
baterijska lampa................................45
beleške...........................................118
Beleške...........................................118
blokiranje
uređaji...........................................80
Bluetooth...............................78, 79, 80
briga o telefonu....................................8
brzo biranje.......................................52
budilnik..............................................33
C
City Brief...........................................25
Communicator...................................60
Concierge.........................................26
Concierge Live..................................28
Č
Čarobnjak za podešavanja................19
čitač poruka.......................................64
D
Daljinska pomoć................................28
daljinsko zaključavanje....................128
deljenje, na mreži..............................95
deljenje, onlajn............................86, 87
dnevnici.............................................84
Dnevnik.............................................54
DRM (upravljanje autorskim pravima nad
digitalnim delima)............................102
društvene mreže..............85, 86, 87, 88
E
editor slika.........................................94
ekran na dodir.............................19, 41
e-poruka
Vidite mail
Exchange ActiveSync........................67
F
fabrička podešavanja, vraćanje. ......136
favoriti...............................................58
filmovi................................................96
FM radio..................................102, 103
Fortress..............27, 121, 122, 123, 124
fotografije
Vidite slike
G
glasovni pozivi
Vidite pozivi
GPS (Global Positioning System –
Sistem globalnog pozicioniranja).....112
GPS (sistem globalnog pozicioniranja). .
.........................................................112
I
ikone.................................................43
indikatori....................................43, 136
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
152
informacije o lokaciji..................87, 112
Informacije o lokaciji............74, 90, 112
informacije o pozicioniranju. ......87, 112
Instaliranje aplikacija.......................126
Internet
Vidite web pretraživač
Internet pozivi..............................52, 53
Internet veza......................................76
Izaberite ............................................25
izvodi, vesti.......................................84
J
Java aplikacije.................................126
K
kalendar...............32, 35, 72, 73, 74, 88
zakazane obaveze.......................32
kalkulator.........................................117
kamera...............................................89
Informacije o lokaciji.....................90
pravljenje video snimaka..............91
slanje slika...................................91
snimanje slika.........................89, 90
keš memorija.....................................83
komande
govor............................................49
kontakti........................................57, 60
čuvanje.........................................57
dodavanje.....................................57
favoriti...........................................58
grupe............................................59
izmena.........................................57
kopiranje.....................................127
pretraživanje.................................49
rešavanje problema....................137
sinhronizovanje..........................127
slanje......................................59, 79
slike..............................................58
tonovi zvona.................................58
u društvenim mrežama...........86, 87
vidžeti...........................................37
kontrola jačine zvuka.........................22
Kontrolna tabla..................................26
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
kopiranje sadržaja........19, 81, 95, 101,
127, 133
L
lampica prenosa................................30
licence.............................................102
liste pesama....................................100
M
mail.............................................66, 67
čitanje i odgovaranje....................69
folderi...........................................66
kreiranje.......................................70
podešavanje...........................18, 66
poštansko sanduče......................66
prilozi...........................................70
slanje...........................................70
vidžeti...........................................70
Mail for Exchange........................18, 67
mala virtuelna tastatura.....................41
Mape...............................................105
čuvanje mesta............................113
deljenje lokacija..................114, 115
glasovno navođenje...................108
informacije o saobraćaju............107
maršrute za pešačenje...............108
maršrute za vožnju.....................105
navigacija...........................105, 108
navođenje...........................106, 108
Omiljene.............................113, 114
pozicioniranje.............................112
pretraživanje...............................109
preuzimanje mapa......................110
prijavljivanje...............................115
Prijavljivanje...............................115
prikaz sačuvanih mesta..............113
promena prikaza........................110
pronalaženje lokacija..................109
razvrstavanje mesta...................113
sinhronizacija.............................114
vodiči.........................................111
vreme.........................................111
markeri...............................................84
153
Masovna memorija..........................125
masovno skladištenje......................133
memorija.................................124, 137
brisanje...............................126, 136
Microsoft Exchange Server...............69
MMS (multimedia message service servis multimedijalnih poruka)...........62
Moja kartica.......................................59
Multimedijalne poruke.......................62
muzičko postolje..............................134
muzika.....................................100, 101
liste pesama...............................100
N
Nokia Suite......................................133
Vidite PC Suite
O
obavljanje više zadataka odjednom.......
30
oblast sa obaveštenjima....................19
Office Communicator........................60
opcije
Pristupne tačke.............................76
vraćanje.....................................137
oznaka o usaglašenosti telefona
pronalaženje...............................137
oznaka tipa
pronalaženje...............................137
P
PC Suite..........................................129
personalizovanje telefona............36, 47
početni ekran. ......29, 30, 36, 37, 38, 70
podešavanja
jezik..............................................65
vraćanje.....................................136
podešavanja jezika............................65
podešavanja senzora........................54
podrška...............................................7
pomoć.................................................7
ponovno pokretanje...................24, 136
Portable Power................................131
poruke.................................62, 63, 136
audio.............................................63
konverzacije.................................64
slanje......................................62, 63
poštansko sanduče...........................66
glas...............................................54
povezivanje.......................................82
povezivanje kablom...........................81
pozivi.................................................54
Internet pozivi.........................52, 53
isključivanje zvuka........................51
konferencija..................................51
odbijanje.......................................50
ograničavanje...............................56
poslednji birani.............................53
preusmeravanje...........................55
upućivanje....................................49
zabrana........................................55
poziv na čekanju................................51
prečice...............................................37
prenos sadržaja.....19, 81, 95, 101, 127,
133
pretraživač
Vidite web pretraživač
pretraživanje......................................46
kontakti.........................................49
radio stanice...............................103
preusmeravanje poziva.....................55
primljeno, poruke...............................63
profil bez tona....................................47
profili.................................................47
kreiranje.......................................47
personalizovanje..........................47
van mreže.....................................45
projekcija slajdova.............................96
Promena telefona............................127
punjenje baterije..........14, 15, 130, 131,
132
Q
Quickoffice......................................117
QWERTY...........................................40
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
154
R
radio........................................102, 103
Razmena audio poruka................62, 63
RDS (sistem radio podataka)..........103
recikliranje.......................................142
rečnik...............................................118
registracija.........................................17
rešavanje problema.........................137
S
sadržaj pakovanja.............................12
sat.....................................................33
analogni.......................................32
automatsko vreme........................34
digitalni.........................................32
svetsko vreme..............................33
saveti za zaštitu životne sredine. .....142
SIM kartica.........................................60
ubacivanje....................................12
uklanjanje.....................................12
sinhronizacija...................................127
Microsoft Exchange Server..........69
slike
deljenje...................................86, 95
Informacije o lokaciji.....................90
izmena.........................................94
kopiranje.........................81, 95, 127
organizovanje...............................94
pregled.........................................93
prikazivanje..................................99
slanje......................................79, 91
snimanje.................................89, 90
štampanje.....................................97
Vidite slike
slušalice.....................................23, 134
SMS (short message service - servis
kratkih poruka)...................................62
snimanje
pozivi............................................53
video snimci.................................91
zvuci...........................................102
snimanje slika
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Vidite kamera
socijalne mreže.................................85
softver.............................................126
softverski tasteri................................31
specifikacije.....................................140
spikerfon...........................................22
spoljna memorija...............................82
stavke godišnjica...............................74
stavke sastanka...........................72, 73
stavke tipa „rođendan“......................74
Svetla obaveštenja............................30
svetlo obaveštenja.............................45
svetsko vreme...................................33
Swype...............................................38
Š
Šifra blokade...................................128
štampanje.........................................97
T
tapet.............................................36, 37
tastatura.................................38, 40, 41
tasteri i delovi.................................9, 10
taster Meni.........................................31
Technical Support..................26, 27, 28
tekstualne poruke..............................62
tekstualni telefon.............................134
telefon
ponovno pokretanje..............24, 136
uključivanje/isključivanje.......24, 136
telefonski imenik
Vidite kontakti
tonovi
personalizovanje..........................47
tonovi zvona..........................47, 54, 58
TV
prikazivanje slika i video snimaka.....
......................................................99
TV izlaz...........................................134
U
udaljeno zaključavanje....................129
155
uključivanje/isključivanje....................23
uključivanje/isključivanje telefona..........
24, 136
unos teksta................38, 40, 41, 42, 43
upravljanje datotekama............124, 125
USB punjenje..............................14, 15
USB veza.......................81, 82, 95, 133
V
van mreže profil.................................45
Vertu City Brief..................................25
Vertu Concierge................................26
Vertu Fortress.....27, 121, 122, 123, 124
Vertu Select.......................................25
vesti, izvodi.......................................84
veza putem kabla..............................95
veze za prenos podataka..................82
Bluetooth......................................78
video snimci.......................................98
deljenje...................................86, 95
gledanje.................................93, 99
Informacije o lokaciji.....................90
izmena...................................95, 96
kopiranje.........................81, 95, 127
puštanje.......................................98
slanje...........................................79
snimanje.................................90, 91
titlovi.............................................98
vidžeti....................................36, 37, 70
virtuelna tastatura........................38, 40
vizitkarte......................................59, 79
Vodiči...............................................111
vožnja
planiranje maršruta....................106
Vožnja
glasovno navođenje...................106
maršrute za vožnju.............105, 106
navođenje...................................105
prikaz mape................................106
promena prikaza........................106
vraćanje podešavanja..............136, 137
Vreme.............................................111
vrpca.................................................23
W
web izvodi.........................................84
web pretraživač.........................83, 137
keš memorija................................83
markeri.........................................84
pretraživanje stranica...................83
Web veza..........................................76
Wi-Fi............................................77, 78
Z
zabrana poziva..................................55
zadaci...............................................72
zaključavanje
ekran............................................14
tasteri...........................................14
udaljeno.....................................129
uređaj.........................................128
zaključavanje tastera.........................14
zaštita autorskog prava...................102
zaštita tastature.................................14
zaštitna šifra....................................128
zidni punjač.....................................130
zip datoteke.....................................119
zvučnik..............................................22
© 2012 Vertu. Sva prava su zadržana.
Download

Verzija uputstva za korišćenje 3