SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.cz
Navigační systém Columbus
Návod k obsluze
Columbus : Superb, Octavia, Yeti
Navigacní systém česky 05.2012
S00.5610.82.15
3T0 012 151 JF
Úvod
Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.
Doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli tento Návod k obsluze, abyste se s Vaším navigačním systémem rychle a dobře seznámili.
Pokud budete mít v souvislosti s Vaším navigačním systémem další dotazy nebo nějaké problémy, obraťte se,
prosím, na autorizovaného servisního partnera ŠKODA, nebo kontaktujte Vašeho importéra.
Odlišné národní právní předpisy mají přednost před informacemi uvedenými v tomto Návodu k obsluze.
Přejeme Vám mnoho radosti a ujetých kilometrů s Vaším navigačním systémem a vždy šťastnou cestu.
Vaše ŠKODA AUTO a.s. (dále jen ŠKODA)
Obsah
Obecné pokyny
Nastavení hlasového ovládání
11
Nastavení videa
11
Nastavení televize
11
Návod k obsluze
3
Režim RADIO
Značky v textu
3
Hlavní nabídka RADIO
13
Důležitá upozornění
3
Funkce dopravního vysílání TP
13
Přehled přístroje
4
Zapnutí a vypnutí přístroje
4
Nastavení hlasitosti
5
Ovládání na displeji
5
Zadávací obrazovka s klávesnicí
6
Hlasové ovládání navigačního
systému
Zobrazení mapy
26
Funkční tlačítko „Navigace“
27
Funkční tlačítko „Dodatečné okno“
27
Režim NAV (Navigace)
Úvodní informace
Režim MEDIA
Hlavní nabídka MEDIA
Režim MAP
29
Navigační data a navigační DVD
29
14
Zadávací obrazovky navigace
30
Úvodní informace k režimu CD/DVD
15
Hlavní nabídka navigace
30
Úvodní informace pro režim MP3
16
Funkční tlačítko „Nový cíl“
31
Paměťová karta
16
Režim tras s jedním cílem
33
Externí zdroje
17
Režim tras s dílčími cíli
34
Pevný disk (HDD)
18
Režim navigace terénem
34
Úvodní informace
7
Režim video
18
Manuální uzavření úseku
35
Hlasové příkazy
7
Režim TV
20
Dynamické navigování s využitím TMC
35
Režim SETUP
Režim PHONE
Režim TMC
Hlavní nabídka režimu SETUP
9
Hlavní nabídka TELEFON
22
Nastavení rádia
9
Telefonní seznam
22
Nastavení médií
9
Telefonní hovor a funkce během hovoru
23
Nabídka SMS
23
Nastavení telefonu
10
Nastavení systému
10
Nastavení displeje
10
Nastavení mapy
10
Nastavení navigace
10
Nastavení dopravních informací
11
2
Obsah
Režim TONE
Nastavení zvuku
25
Zobrazení textových dopravních zpráv TMC
Věcný rejstřík
37
Záruka
Obecné pokyny
Pro tento přístroj platí stejné záruční podmínky jako pro nová vozidla viz Servisní
knížka.
Návod k obsluze
V tomto Návodu k obsluze jsou popsány všechny možné součásti výbavy vozidla,
aniž by byly označeny jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava
určená pouze pro některé trhy.
Údržba displeje
UPOZORNĚNÍ
Ve Vašem vozidle tak nemusí být všechny součásti výbavy popsané v tomto Návodu k obsluze.
Rozsah výbavy Vašeho vozidla zjistíte z prodejní dokumentace, kterou jste obdrželi při koupi vozidla. Pro bližší informace se obraťte na svého prodejce ŠKODA.
Ð
Pro čištění displeje nepoužívejte žádná rozpouštědla jako benzin nebo terpentýn, která by mohla povrch displeje poškodit.
■ Zacházejte s displejem opatrně, protože byste mohli prsty vytlačit do jeho povrchu prohlubně a při dotyku ostrými předměty ho poškrábat.
■
Ð
Poznámka
Značky v textu
Displej můžete čistit měkkou látkou a případné otisky prstů smýt čistým alkoholem.
Ð Konec odstavce.
Ð
 Odstavec pokračuje na další straně.
→ Přechod k následujícímu tlačítku.
Ð
Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál a GPSsignál pro navigaci rušit natolik, že dojde k jeho úplnému výpadku.
Důležitá upozornění
Bezpečnostní pokyny
Ð
Zabezpečení proti krádeži
Ochranné kódování Vašeho navigačního systému proti krádeži zabrání tomu, aby
byl přístroj uveden do provozu po přerušení napájení, např. během opravy vozidla
nebo po krádeži. Po odpojení akumulátoru, přístroje od palubní sítě nebo přepálení pojistky je nezbytné, abyste při uvádění přístroje do provozu zadali ochranný
kód. Aby se zajistila účinná ochrana proti krádeži, je možno číselný kód získat jen
„online“ prostřednictvím systému ŠKODA. V případě potřeby se obraťte na autorizovaného servisního partnera ŠKODA.
POZOR
V prvé řadě věnujte pozornost řízení! Jako řidič nesete plnou zodpovědnost
za bezpečnost silničního provozu. Systém používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé dopravní situace plně pod kontrolou - nebezpečí nehody!
■ Hlasitost přístroje mějte nastavenou tak, aby bylo vždy slyšet akustické signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy jako jsou
vozidla policie, zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru.
■ Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození sluchu!
Příjem signálu
■
Ð
Zadání kódu
Pokud se po zapnutí přístroje objeví pole s funkčními tlačítky a výzvou k zadání
kódu, je nutno přístroj odblokovat zadáním správného čtyřmístného číselného kódu.
› Stisknutím funkčních tlačítek v poli číslic 0 až 9 zadejte čtyřmístný číselný kód.

Číslice se zobrazí v zadávacím řádku.
Obecné pokyny
3
Po zadání řady čtyř číslic pole číslic zešedne (nebude aktivní) a zadávat další číslice již nebude možné.
› Pokud chcete v zadávacím řádku číslice zprava doleva mazat, stiskněte na displeji funkční tlačítko  .
› Je-li v zadávacím řádku zobrazen správný číselný kód, stiskněte funkční tlačítko
OK .
8
9
10
Chybný číselný kód
Pokud jste při zadávání kódu omylem potvrdili chybný kód, je možno proces zadávání ještě jednou zopakovat. Počet pokusů je zobrazen ve spodním řádku displeje.
11
12
13
Pokud i podruhé zadáte špatný kód, přístroj se na jednu hodinu zablokuje. Zadání
kódu je možné opakovat teprve po uplynutí jedné hodiny, během které byly přístroj a zapalování zapnuté.
14
15
Pokud opět dvakrát zadáte chybný kód, přístroj se opět na hodinu zablokuje.
Poznámka
Kód je normálně uložen v paměti sdruženého panelu přístrojů. Tím se navigační
systém automaticky dekóduje (komfortní dekódování). Ruční zadání kódu není tedy v normálních případech nutné.
Ð
16
Zobrazení na displeji
Na displeji přístroje se zobrazují např. informace z Climatronicu, vzdálenost vozidla od překážky při aktivaci „pomoci při parkování“ atd.
Ð
- zobrazení dopravních zpráv TMC
37
- nastavení v jednotlivých režimech
9
 a  - tlačítka pro posun vzad a vpřed
› režim RADIO - pro volbu rozhlasových stanic uložených v paměti.
› režim MEDIA - pro volbu následující, resp. předcházející skladby.
› režim TV - pro volbu TV stanic.
Otvor pro CD nebo DVD
14
Displej
5
 - vysunutí CD nebo DVD
15
 - aktivace hlasového ovládání
7
Tlačítko nabídek
› režim RADIO - otáčením lze ručně ladit stanice; krátkým stisknutím se aktivuje / deaktivuje krátkodobé přehrávání stanic
(Scan).
› režim MEDIA - otáčením lze ručně měnit titul; krátkým stisknutím v režimu audio se aktivuje / deaktivuje krátkodobé přehrávání titulů (Scan).
› zobrazení mapy (MAP) - otáčením lze měnit měřítko mapy; krátkým stiskem se během vedení k
› režim navigace (NAV) - během navigování k cíli se krátkým stiskem vyvolá zopakování navigačního hlášení.
Otvor pro paměťovou kartu
16 Ð
TMC
SETUP
Zapnutí a vypnutí přístroje
› Pro zapnutí resp. vypnutí přístroje stiskněte tlačítko
Přehled přístroje
1
2
3
4
5
6
7
4
- Tlačítko pro
zapnutí / vypnutí přístroje (stisknutím)
nastavení hlasitosti aktuálně přehrávaného zdroje zvuku / hlasového ovládání (otáčením)
RADIO - režim Rádio
MEDIA - režim Media
PHONE - režim Telefon
TONE - nastavení zvuku a hlasitostí
MAP - zobrazení mapy
NAV - režim Navigace
Pokud je přístroj zapnutý a vytáhnete klíč ze zapalování, přístroj se automaticky
vypne.

›
›
Obecné pokyny
1 .
Po zapnutí přístroje se aktivuje zdroj zvuku, který byl před vypnutím přístroje aktivní.
5
13
14
22
25
26
29
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem KESSY, přístroj se po vypnutí motoru
a otevření dveří řidiče automaticky vypne. Pokud nejprve otevřete dveře řidiče
a následně vypnete motor, vypne se přístroj teprve po uzamknutí vozidla.
Při vypnutém zapalování se přístroj přibližně po půlhodině automaticky vypne
(ochrana akumulátoru vozidla před vybitím).
Ð
› Funkčním tlačítkem
Nastavení hlasitosti
› Pro zvýšení hlasitosti otáčejte tlačítkem
› Pro snížení hlasitosti otáčejte tlačítkem

B a D se vrátíte z každé nabídky do nabídky předchá-
zející.
„Posuvník“
1 doprava.
1 doleva.
› Stisknutím posuvníku
E » obr. 1 a pohybem dolů resp. nahoru (nebo dotykem
na funkční tlačítka  a  ) je možný pohyb v aktuální nabídce.
› Posuvníkem v nastavovacím pruhu  můžete také pohybovat tak, že stisknete
funkční tlačítko - nebo + např. v nastavení pro režim video DVD.
Změna hlasitosti se znázorní na displeji přístroje.
Pokud je hodnota hlasitosti snížena na 0, zvuk z reproduktorů se zcela ztlumí
a na displeji se zobrazí symbol .
UPOZORNĚNÍ
Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození reproduktorů vozidla.
Ovládání na displeji
Ð
„Vyskakovací okna“
› Po stisknutí funkčního tlačítka F se otevře tzv. „vyskakovací okno“ s nabídkou
dalších položek.
› Stiskněte krátce jednu z nabídnutých položek. Vyskakovací okno se zavře a ve
funkčním tlačítku se zobrazí název zvolené položky.
Pokud chcete vyskakovací okno zavřít, aniž byste změnili nastavení, stiskněte ve
vyskakovacím okně funkční tlačítko  .
„Zatrhávací políčko“
Některé funkce je možno jen zapnout nebo vypnout. Před funkcí, kterou je možno
jen zapnout nebo vypnout, je zobrazeno tzv. „zatrhávací políčko“ G » obr. 1:
 - funkce je zapnutá
 - funkce je vypnutá.
› Pro zapnutí nebo vypnutí funkce krátce stiskněte příslušné funkční tlačítko.
Pokud na displeji žádná funkční tlačítka nejsou (např. během přehrávání DVD), dotkněte se krátce displeje, aby se funkční tlačítka zobrazila.
Obr. 1 Režim SETUP: hlavní nabídka Nastavení / Nastavení rádia
Displej přístroje je takzvaný „touchscreen“ (dotyková obrazovka). Oblasti na displeji, které mají barevný rámeček, jsou právě „aktivní“ a lze je ovládat dotykem
displeje.
Některé funkce navigačního systému je možné ovládat přes multifunkční volant,
viz Návod k obsluze Vašeho vozidla.
Příklad menu uvedených v Návodu k obsluze
Stiskněte tlačítka ABC → DEF - tlačítka, která je nutné postupně stisknout.
■ XYZ ■ XYZ
■ XYZ
■ XYZ -
popis funkčního tlačítka v první úrovni menu
- popis funkčního tlačítka ve druhé úrovni menu
- popis funkčního tlačítka ve druhé úrovni menu
popis funkčního tlačítka v první úrovni menu
Ð
„Funkční tlačítka“ na displeji
› Aktivní oblasti, kterými se volí funkce nebo nabídka, se nazývají „funkční tlačítka“.
› Dotkněte se např. v hlavní nabídce Nastavení funkčního tlačítka
Rádio » obr. 1,
abyste zvolili Nastavení rádia C » obr. 1. Ve které nabídce se právě nacházíte,
vidíte v řádku pro tituly A a C .
Obecné pokyny
5
Zadávací obrazovka s klávesnicí

OK
- mazání znaků v zadávacím řádku od pozice kurzoru zprava doleva
- potvrzení textu napsaného v zadávacím řádku
Volba zvláštních znaků pro písmena
V zadávací obrazovce jsou některá písmena označena symbolem „“. Dlouhý stisk
takto označeného písmena nabízí možnost vybrat speciální znaky zvoleného jazyku, včetně znaků s diakritikou.
Některé zvláštní znaky je možno i „vypsat“. Místo německých zvláštních znaků
„Ä“, „Ü“ a „Ö“ rozezná navigační systém také pořadí znaků „AE“, „UE“ a „OE“.
Ostatní zvláštní znaky je možno také ignorovat, např. místo „É“, „Ê“ nebo „Ě“ rozezná navigační systém také normální „E“.
Obr. 2 Příklad zadávací obrazovky s klávesnicí / Příklad zadávací obrazovky
s číslicemi
Zadávací obrazovka s klávesnicí je k dispozici například při zadávání jména nového
cíle, při vyhledávání zvláštního cíle nebo telefonního kontaktu.
Jestliže stisknete funkční tlačítko se znakem na klávesnici v zadávací obrazovce,
objeví se tento znak v zadávacím řádku v horní části displeje.
Znaky v zadávacím řádku můžete mazat, měnit jejich pořadí a pro jejich doplnění
si nechat zobrazovat zvláštní znaky.
Rozsah nabídky znaků je závislý na kontextu.
Další možnosti zadávání:
  - zobrazení počtu shodných zápisů dle výběru. Funkční tlačítko přepíná na
seznam shodných zápisů podle výběru.

- návrat z každé nabídky do nabídky předcházející

- zobrazení seznamu shodných zápisů podle výběru
- přepínání mezi velkými a malými písmeny


- přepnutí na zadávací obrazovku pro číslice a zvláštní znaky
A-Z
- přepnutí na zadávací obrazovku pro písmena
- zadávání mezer

- přepnutí na psaní písmen v azbuce
ABC
 
6
- přepnutí na psaní písmen v latince
- pohyb kurzoru v zadávacím řádku vlevo nebo vpravo
Obecné pokyny
Ð
Hlasové ovládání navigačního systému
Úvodní informace
› Zavřete dveře, okna a střešní okno, zamezíte tak rušivým vlivům okolí na srozumitelnost příkazů.
› Během dialogu omezte zvuky ve vozidle, např. současně hovořící cestující.
› Mikrofon pro hlasové ovládání je nasměrován na řidiče i spolujezdce. Proto může přístroj ovládat řidič i spolujezdec.
Ð
Hlasové ovládání je možné pouze v některém z těchto jazyků:
čeština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, portugalština, holandština, italština.
Hlasové ovládání můžete využít v režimu RADIO, MEDIA, PHONE, MAP a NAV.
Zapnutí hlasového ovládání (dialogu)
.
› Krátkým stisknutím tlačítka
Dialog
› Volbu dlouhého nebo krátkého dialogu lze nastavit stisknutím tlačítka  na
přístroji a vyslovením příkazu „Dlouhý dialog“ (systém vysloví hlášení celé bez
zkrácení) nebo „Krátký dialog“ (systém některá hlášení zkrátí nebo je nahradí
akustickým signálem (gong) a ovládání systému se urychlí) nebo manuálně v režimu SETUP » strana 11, Nastavení hlasového ovládání.
Přerušení hlášení
› Krátkým stisknutím tlačítka
na přístroji lze ukončit právě přehrávané hlášení.
To umožní dříve vyslovit další hlasový příkaz.

Vypnutí hlasového ovládání (dialogu)
› Po provedení hlasového příkazu se hlasové ovládání automaticky vypne.
› Stisknutím jednoho z tlačítek umístěných po stranách displeje přístroje nebo
dotykem na displej (pokud se nejedá o stisknutí funkčního tlačítka Schovat ve
Vizuální nápovědě).
› Vyslovením příkazu „Zrušit“.
› Když systém při zapnutém dialogu nedostane nebo nerozezná hlasový příkaz,
odpoví otázkou „Jak prosím?“ a umožní tak nové vyslovení příkazu. Pokud systém ani podruhé nedostane hlasový příkaz, ozve se nápověda. Pokud systém
ani potřetí nedostane hlasový příkaz, ozve se hlášení „Zrušit“ a hlasové ovládání
se vypne.
Optimální srozumitelnost příkazů závisí na několika faktorech:
› Mluvte normální intenzitou hlasu bez přízvuku a nadměrných pomlk.
› Vyvarujte se špatné výslovnosti.
› Nepoužívejte zkratky - vyslovujte vždy celý příkaz.
› Nemluvte, když systém vydává nějaký pokyn. Dokud systém nedomluví, nebude
reagovat na další příkaz.
Hlasové příkazy
Systém rozpozná pouze 30 000 záznamů (tzn., že např. v režimu NAV, pro zvolenou zemi, rozpozná pouze 30 000 největších měst). Pokud požadované město
není zahrnuto v těchto 30 000 záznamech nelze jej vyslovit standardně, ale lze
využít hláskování.
Všeobecné informace o hlasovém ovládání vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka
 na přístroji a vyslovením příkazu „Návod“. Poté se ozve hlášení, že je Návod
rozdělen do sedmi částí. Pokud chcete podrobnější informace o jednotlivých částech Návodu, vyslovte příkaz např. „Návod část 2“.
Všeobecnou nápovědu pro jednotlivé režimy vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka
 na přístroji a vyslovením příkazu „Pomoc krátké příkazy“.
Hlasový příkaz „Nápověda“
Nápovědu lze vyvolat vyslovením příkazu „Nápověda“ nebo „Pomoc“. Podle toho
v jakém režimu se nacházíte nabídne Nápověda možnosti. Pokud jsou nabídnuté
možnosti nedostačující, vyslovte příkaz „Další možnosti“.
Přepínání mezi režimy
Pokud se chcete po zapnutí hlasového ovládání přepínat mezi jednotlivými režimy, vyslovte vždy název režimu do kterého se chcete přepnout. Tzn., že pokud
jste např. v režimu RADIO a chcete se přepnout do režimu MEDIA vyslovte příkaz
„Média“. Názvy režimů PHONE, MAP, NAV vyslovujte vždy jako „Telefon, Mapa,
Navigace“.
V každém režimu můžete použít hlasové příkazy pro ostatní režimy - přístroj automaticky přepíná mezi jednotlivými režimy.
Vizuální nápověda
Pokud chcete aby se zobrazovala nápověda na displeji přístroje, aktivujete ji (a
následně deaktivujete) pouze manuálně v režimu SETUP » strana 11, Nastavení
hlasového ovládání.
Hlasové ovládání navigačního systému

7
Hlasový záznam
V režimech PHONE, NAV a RADIO lze uložit krátký hlasový záznam, který po jeho
vyslovení provede požadovaný příkaz (např. v režimu PHONE lze uložit k tel. kontaktu Hlasový záznam a po jeho vyslovení zahájí systém vytáčení).
8
Hlasové ovládání navigačního systému
Ð
- zapnutí / vypnutí automatického sledování stanic přes RDS
- automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu
■ Fix - zvolená regionální rozhlasová stanice bude držena co nejdéle
 Dopravní vysílání (TP) - zapnutí / vypnutí přijímání dopravních vysílání
Aktuální TMC stanice: ... - zobrazení stanice TMC, ze které se dopravní zprávy přijímají
Oblíb. TMC stanice - volba oblíbené TMC stanice
■ Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu
■ výběr ze seznamu TMC stanic
Smazat uložené stanice z paměti - vymazání paměti stanic
■ Regionální RDS
■ Automaticky
Režim SETUP
Hlavní nabídka režimu SETUP
■
■
Obr. 3
Hlavní nabídka SETUP
■
■
Poznámka
RDS (Radio Data System) slouží k přenosu identifikace programu a umožňuje
kromě jiného také automatické vyhledávání téže rozhlasové stanice na jiné frekvenci. Je-li dostatečně kvalitní příjem, zobrazuje se, u rádiových stanic s možností
RDS, místo frekvence stanice její jméno.
■ TMC (Traffic Message Channel) je digitální datová služba rádia se stálým přenosem dopravních zpráv.
■
Stiskněte tlačítko
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
SETUP
a následně funkční tlačítko:
Rádio » strana 9, Nastavení rádia;
Media » strana 9, Nastavení médií;
Telefon » strana 10, Nastavení telefonu;
Systém » strana 10, Nastavení systému;
Displej » strana 10, Nastavení displeje;
Mapa » strana 10, Nastavení mapy;
Navigace » strana 10, Nastavení navigace;
Nastavení médií
Dopravní informace
Stiskněte tlačítko
Hlasové ovládání
Video » strana
■  Aktivovat AV vstup
» strana 11, Nastavení dopravních informací;
» strana 11, Nastavení hlasového ovládání;
11, Nastavení videa.
Stiskněte tlačítko
■ Tlačítka se šipkou
SETUP
Media
.
budován TV tuner
→
Rádio
.
audia z me-
- upřesnění funkce přepínání stanic v režimu RADIO pomocí tla- přepínání všech dostupných stanic zvoleného frekvenčního pá-
■ AUX úroveň vstupu - nastavení vstupní citlivosti externího zdroje
■ Nízká - nízká úroveň
■ Střední - střední úroveň
■ Vysoká - vysoká úroveň
■  Deaktivovat názvy skladeb/interpretů - podle nastavení se bude při
sma
■ Paměť stanic
→
- pro přehrávání z externího zdroje audio nebo video, je-li za-
dia přehrávače
čítek se šipkou
■ Seznam stanic
Ð
SETUP
■  Aktivovat AUX vstup - pro přehrávání externího zdroje audio
■  Automaticky přehrát Bluetooth audio - automaticky aktivuje přehrávání
Nastavení rádia
Ð
- přepínání pouze uložených stanic
■
přehrávání Audio-CD s CD textem a v režimu MP3 zobrazovat jméno skladby a jméno zpěváka
nebo jen název souboru a adresáře
 Scan/Mix/Opakovat včetně podadresářů - přehraje postupně všechna data MP3 v adresářích a podadresářích v takovém pořadí, v jakém jsou uložena na přehrávaném médiu
Režim SETUP
9
Ð
■ Tmavší - tmavší
■ Nejtmavší - nejtmavší
■ Den/Noc - přepínání mezi
Nastavení telefonu
Stiskněte tlačítko
SETUP
→
Telefon
.
- načtení telefonního seznamu z mobilního telefonu
do paměti zařízení. Tento proces může trvat několik minut.
Smazat seznamy volání - smazání seznamů volání
Smazat SMS - smazání textových zpráv
Zkrácená volba - úprava tlačítek zkrácené volby
Vypnout telefon - vypnutí telefonu
Obnovit výrobní nastavení - obnovení nastavení nabídek telefonu na stav dodání
z výroby a vymazání uložených uživatelských profilů
Změnit pořadí v seznamech volání - změna pořadí v seznamech volání od nejstaršího
příp. od nejnovějšího
■ Automaticky - řídí se podle nastavení
■ Den - nastavení pro denní režim
■ Noc - nastavení pro noční režim
■ Aktualizovat telefonní seznam
■
■
■
■
■
■
SETUP
→
dostupných snímačů vozidla
■ Potvrzovací tón - zapnutí / vypnutí zvukového znamení při stisku kláves
■ Zap. - zapnutí
■ Vyp. - vypnutí
■ Vypnout displej - je možné vypnout displej do tzv. úsporného režimu, v dolní
části
displeje se zobrazí pouze informace o aktuálním zdroji audio. Displej uvedete do
aktivního režimu dotykem na displej nebo na kterékoli tlačítko kromě dotyku na
ovládací knoflík.
Ð
Ð
Nastavení mapy
Nastavení systému
Stiskněte tlačítko
denním, nočním a automatickým režimem zobrazení
mapy
Systém
Stiskněte tlačítko
.
■
a MAP
■ Vyp. - vypnutí
■ Zap. - zapnutí
■ Datum - nastavení datumu
■ Výrobní nastavení - obnovení výrobního nastavení
■ vybrat nastavení, které se má vrátit na stav dodání z výroby
■ Obnovit - obnovení nastavení nabídek na stav dodání z výroby
žených uživatelských profilů
SETUP
→
Mapa
.
■ Dodatečné okno - poloha dodatečného okna v zobrazení mapy
■ Vlevo - vlevo
■ Vpravo - vpravo
■ Navigační symboly - zobrazení navigačních manévrů a kompasu
■ Jazyk/Language - výběr jazyku menu pro zobrazování a hlasová sdělení
■ Automaticky - automatický výběr jazyku podle nastavení v informačním panelu
■ nebo přímý výběr požadovaného jazyku ze seznamu
■ Formát datumu - nastavení formátu datumu
■ Zobrazení času - zobrazení aktuálního času na displeji v režimech RADIO, MEDIA
■
■
a vymazání uloÐ
■
v dodatečném
okně ve 2D nebo 3D zobrazení
Informace o cíli - zobrazení informace o cíli » strana 26, Funkční tlačítka a symboly během navigování k cíli
■ Cíl - cíl
■ Příští dílčí cíl - příští dílčí cíl
Detaily mapy - zvolení kategorie zvláštních cílů, které se pomocí symbolů zobrazí
na mapě
 Ukázat symbol Top-cílů - cíle, které jsou uloženy jako top-cíle, se zobrazí na mapě
symbolem zvolené kategorie top-cílů
 Ukázat omezení rychlosti - na displeji se zobrazí aktuální omezení rychlosti v daném úseku silnice
Ð
Nastavení displeje
Stiskněte tlačítko
SETUP
→
Displej .
■ Stupeň jasu - nastavení stupně
■ Nejsvětlejší - nejsvětlejší
■ Světlejší - světlejší
■ Střední - střední
10
Režim SETUP
jasu displeje
Nastavení navigace
Stiskněte tlačítko
SETUP
→
Navigace .

- nabídka tří alternativních tras při výpočtu trasy
» strana 31, Funkční tlačítko „Parametry“
Navigační pokyny - nastavení hlasových navigačních pokynů
■ Vyp. - vypnutí
■ Dynamická - hlasová doporučení pro jízdu budou vydávána jen v případě, že vypočítanou trasu opustíte, např. z důvodu dopravní komplikace
■ Zap. - zapnutí
Zobrazení času - nastavení zobrazení času ve spodní části mapy
■ Čas příjezdu - zobrazení času příjezdu do cíle
■ Zbývající čas - zobrazení zbývajícího času jízdy
Moje zvláštní cíle - import vlastních zvláštních cílů z SD karty
Zadání adresy domů - úprava adresy „domů“ » strana 32, Funkční tlačítko „ Domů“
■ Zadání cíle - zobrazení nabídky zadání adresy » strana 31, Funkční tlačítko „
Adresa“
■ Aktuální poloha - uložení aktuální pozice jako adresy domů
■ Smazat - smazání adresy domů
■ Upravit - upravení adresy domů
■ Nastavit aktuální polohu - nastavení aktuální polohy jako adresy domů
Rozšířené nastavení navigace - rozšířené nastavení navigace
■  Demo režim - možnost spustit virtuální (zdánlivé) navigování k cíli
■ Zadat místo startu - zadání místa startu pro demo režim
■ Prům. rychlost pro výp. času - v závislosti na nastavené průměrné rychlosti se bude
během výpočtu trasy zjišťovat a podle nastavení zobrazovat čas příjezdu nebo
doba jízdy
■ Rychlá - rychlá
■ Střední - střední
Ð
■ Pomalá - pomalá
■  Nabídnout 3 alternativní trasy
■
■
■
■
■
Nastavení hlasového ovládání
Stiskněte tlačítko
SETUP
→
Hlasové ovládání .
■ Styl dialogu - nastavení stylu dialogu
■ Dlouhý - systém vysloví hlášení celé bez zkrácení
■ Krátký - systém některá hlášení zkrátí nebo je nahradí
■
■
akustickým signálem
(gong) a ovládání systému se urychlí
Vizuální nápověda pro hlasové ovládání - zvolená vizuální nápověda zobrazí nabídku
nejdůležitějších možných příkazů ve vyskakovacím okně. Vizuální nápovědu si
můžete nastavit pro každý režim v systému zvlášť (tzn. pokud si nastavíte „Vizuální nápovědu“ jen pro režim MAP bude se zobrazovat pouze v tomto režimu).
Smazat hlasové záznamy - smazání vlastních hlasových záznamů uložených pro jednotlivé položky
■ Vše - všechny hlasové záznamy
■ Telefonní seznam - telefonní seznam
■ Paměť rádia - paměť rádia
Ð
■ Navigační paměť - navigační paměť
Nastavení videa
Stiskněte tlačítko
SETUP
→
Video
.
■ Audio-jazyk - jazyk hlasového výstupu
■ Menu-jazyk - jazyk DVD-menu
■ Titulky - titulky
■ DVD-formát - nastavení formátu DVD
■ 4:3 - formát 4:3
■ 16:9 - formát 16:9
Ð
Nastavení dopravních informací
Stiskněte tlačítko
SETUP
→
Dopravní informace
Nastavení televize
.
■ Oblíbená TMC stanice - volba oblíbené TMC stanice
■ Automaticky - automatické vyhledání TMC stanice
■ výběr Vaší oblíbené TMC stanice ze seznamu
Stiskněte tlačítko
■ TV režim hledání
■ Seznam stanic
■ Zobrazení TMC zpráv - volba zobrazování dopravních zpráv
■ Vše - zobrazení všech aktuálních dopravních zpráv
■ Na trase - zobrazení jen těch dopravních zpráv, která se vyskytují k trase
■  Dopravní vysílání (TP) - zapnutí a vypnutí dopravních vysílání » strana 13, Funkce
dopravního vysílání TP
SETUP
→
Video
.
- režim vyhledávání televizních stanic
- výběr televizní stanice ze seznamu v daném místě dostupných
stanic
■ Paměť stanic
- zobrazení jen těch televizních stanic, které jsou uloženy v paměti
stanic
Ð
■ TV Norma
- změna televizní normy

Režim SETUP
11
■ TV-formát - změna poměru stran obrazu
■ 4:3 - formát 4:3
■ 16:9 - formát 16:9
■ TV Audio-kanál - volba jazykového kanálu
■ Kanál A - jazykový kanál A
■ Kanál B - jazykový kanál B
u dvojjazyčného zvuku (dual) „“
- zvolená televizní stanice se bude hledat
v analogové, případně digitální podobě
Smazat TV-seznam v paměti - smazání paměti televizních stanic
AV1 norma - norma pro přehrání pro vždy jeden připojený externí zdroj audio nebo video
AV2 norma - norma pro přehrání pro vždy jeden připojený externí zdroj audio nebo video
■ Automatické přepínání DVB-T/Analog 
■
■
■
12
Režim SETUP
Ð
Režim RADIO
Hlavní nabídka RADIO
Obr. 4
Hlavní nabídka RADIO
Funkční tlačítko Extra
■ Scan - přehrání všech dostupných rozhlasových stanic ze seznamu stanic, vždy
po dobu asi pěti sekund. Pokud si přejete automatické přehrávání na právě
přehrávané stanici ukončit, stiskněte znovu tlačítko nabídek 15 nebo funkční
tlačítko  Scan .
■ TP - zapnutí / vypnutí dopravního vysílání (pouze v režimu FM)» strana 13,
Funkce dopravního vysílání TP
■ Vypnout displej - je možné vypnout displej do tzv. úsporného režimu, kdy je zobrazen pouze černý displej a v dolní části se zobrazí pouze aktuální informace
o zdroji audio. Displej uvedete do aktivního režimu dotykem na displej nebo na
kterékoli tlačítko kromě dotyku na ovládací knoflík.
RDS (Radio Data System) slouží k přenosu identifikace programu a umožňuje
kromě jiného také automatické vyhledávání téže rozhlasové stanice na jiné frekvenci.
› Stiskněte tlačítko
RADIO
Je-li dostatečně kvalitní příjem, zobrazuje se, u rádiových stanic s možností RDS,
místo frekvence stanice její jméno.
- hlavní nabídka RADIO
V případě, že rozhlasová stanice v okamžiku ukládání do paměti, vyšle nějakou
doplňkovou informaci pomocí funkce RDS, může se stát, že se v paměti stanic neobjeví správné jméno stanice.
Funkční tlačítko Pásmo
■ FM - frekvenční pásmo FM
■ AM - frekvenční pásmo AM
Frekvenční pásmo lze také měnit opakovaným stiskem tlačítka
RADIO .
Funkční tlačítko Seznam stanic
› Zobrazí seznam rozhlasových stanic frekvenčního pásma FM, které je možno
v daném okamžiku přijímat. Pokud je některá rozhlasová stanice ze seznamu
stanic uložena v paměti, zobrazí se číslo předvolby.
Funkční tlačítko Paměť
■ Předvolby 1...6 - nastavení zobrazení tlačítek předvolby 1 - 6
■ Předvolby 7...12 - nastavení zobrazení tlačítek předvolby 7 - 12
■ Předvolby 13...18 - nastavení zobrazení tlačítek předvolby 13 - 18
■ Předvolby 19...24 - nastavení zobrazení tlačítek předvolby 19 - 24
Přepínání stanic uložených v paměti přístroje tlačítky  nebo  - dle nastavení
„Režim šipek“ (na displeji se zobrazí Paměť) nebo všech stanic v daném místě dostupných » strana 9, Nastavení rádia.
Uložení rozhlasové stanice do paměti stanic - nalaďte požadovanou rozhlasovou
stanici a podržte funkční tlačítko 1 až 24 , dokud se neozve signální tón.
Funkční tlačítko Man.
Ruční ladění stanic otáčením tlačítka nabídek
spodní části displeje.
15
nebo funkčními tlačítky
 
ve
Ð
Funkce dopravního vysílání TP
Stiskněte tlačítko
RADIO
→
Extra
→
TP
- zapnutí / vypnutí dopravního vysílání.
Zobrazení „TP“ ve spojení se jménem stanice (např. v seznamu stanic nebo v paměti stanic) poukazuje na stanici s dopravním vysíláním.
Je-li funkce dopravního vysílání zapnutá, stará se část přístroje určená k příjmu
o to, aby byla vždy přijímána nějaká stanice s dopravním vysíláním, nezávisle na
tom, kterou rozhlasovou stanici posloucháte. Během poslechu médií se na pozadí
stále automaticky vyhledává dostupná rozhlasová stanice s dopravním zpravodajstvím.
Připravenost přijímat dopravní vysílání je symbolizována písmeny „TP“ v pravém
horním rohu displeje.
Pokud není možné přijímat žádnou rozhlasovou stanici s dopravním vysíláním,
např. z důvodu rušení rádiového příjmu, zobrazí se místo „TP“, „No TP“.
Režim RADIO
Ð
13
■ Opakovat - zobrazení možnosti opakování
■ Skladba - opakování aktuální skladby
■ CD - opakování všech skladeb právě přehrávaného CD
■ Adresář - opakování všech skladeb v adresáři (režim MP3)
■ Extra - zobrazení možnosti přehrávání
■ Mix - přehrávání všech titulů na aktuálním zdroji zvuku v náhodném
Režim MEDIA
Hlavní nabídka MEDIA
Hlavní nabídka MEDIA se zobrazuje buď jako nabídka Audio nebo jako nabídka Video, podle toho, jaké jste zvolili médium zdroje.
■
Volba hlavní nabídky MEDIA a změna média zdroje
› Stisknutím tlačítka MEDIA vyvoláte hlavní nabídku MEDIA. Bude pokračovat reprodukce naposledy přehrávaného média zdroje.
› Jestliže je možno v daném okamžiku na přístroji vybírat zdroje audio a video, lze
tlačítkem MEDIA přepínat mezi posledními zdroji audio a video.
■ MEDIA - hlavní nabídka MEDIA a změna média zdroje.
■ CD - přepnutí na vložené CD/DVD
■ Interní CD - CD vložené v interní mechanice přístroje
■ Externí CD - CD vložená v externím CD měniči
■ SD – přepnutí na zasunutou paměťovou kartu » strana 16, Paměťová karta.
■ HDD – přepnutí na soubory audio, které jsou uložené na interním pevném di-
pořadí.
- návrat k normálnímu přehrávání.
- přehrávání všech titulů aktuálního zdroje zvuku po dobu deseti sekund. Krátkodobé přehrávání titulů můžeté také aktivovat nebo deaktivovat
krátkým stisknutím tlačítka nabídek 15 .
■  Scan - návrat k normálnímu přehrávání.
■ Kapacita HDD - informace o zaplnění, resp. volném místě na pevném disku
(HDD).
■ Vypnout displej - displej je možné vypnout do tzv. úsporného režimu, kdy je
zobrazen pouze černý displej a v dolní části se zobrazí pouze aktuální informace o zdroji audio. Displej uvedete do aktivního režimu dotykem na displej
nebo na kterékoli tlačítko kromě dotyku na ovládací knoflík.
Výběr - otevření seznamu skladeb aktuálního audio zdroje, aby bylo možno
zvolit jinou skladbu nebo jiný zdroj audio
■  - zobrazení nadřazeného adresáře, přepnutí na základní nabídku audio
zdrojů
■ Skladba - spuštění reprodukce zvolené skladby
■  - uložení adresáře, playlistu a datového nosiče na pevný disk HDD » strana 18, Pevný disk (HDD).
■  Mix
■ Scan
Obr. 5
Hlavní nabídka MEDIA
Tlačítka na přístroji k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video
Tlačítky se šipkou na přístroji  nebo  se vždy ovládá právě poslouchaný zdroj
audio bez ohledu na to, v jaké nabídce se právě nacházíte.
 - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly,
opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo kapitoly.
■ AUX
 - krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly, opakovaným stisknutím pak na začátek dalšího titulu nebo kapitoly.
■
V nabídce právě přehrávaného zdroje audio je možno přepínat mezi jednotlivými
tituly také pomocí tlačítka nabídek 15 .
■
■
sku » strana 18, Pevný disk (HDD)
- přepnutí na externí zdroj připojený v multimediální zdířce AUX » strana
17, Vstup AUX
MDI - přepnutí na externí zdroj připojený v multimediální zdířce MDI » strana
17, Vstup MDI - multimediální zdířka
 - přepne na externí zdroj připojený přes Bluetooth®
Video - nabídka video zdrojů - nabídka Video » strana 18, Režim video,
» strana 20, Režim TV.
Funkční tlačítka k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video
 - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly,
opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo předcházející
kapitoly.

14
Režim MEDIA
- krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly.



- pauza: reprodukce bude na aktuálním místě přerušena a symbol se změní na
- po stisknutí bude reprodukce z téhož místa opět pokračovat.
Pokyny k údržbě CD/DVD
Pokud by bylo některé CD/DVD znečištěno, nečistěte ho nikdy kruhovými pohyby,
ale od středu ke kraji měkkou látkou, která nepouští chloupky. Při extrémním znečištění doporučujeme CD/DVD omýt běžným čistícím prostředkem na CD/DVD. Ale
také v tomto případě CD/DVD nečistěte po kruhu, ale od středu ke kraji, a potom
ho nechejte oschnout.
Poznámka
Pokud je hodnota hlasitosti během reprodukce CD, HDD nebo jiného externího
zdroje zvuku snížena na 0, symbol  se změní na  a reprodukce bude v aktuálním místě přerušena.
Úvodní informace k režimu CD/DVD
Vložení CD/DVD
› CD/DVD zasuňte do otvoru
Ð
Soubory MP3 a WMA (Windows Media Audio)
Soubory MP3 a WMA, které lze přehrát, je možno také uložit na pevný disk přístroje » strana 18, Pevný disk (HDD).
Soubory audio, které jsou komprimované pomocí W indows M edia A udio, mohou
být ještě chráněné autorskými právy prostřednictvím DRM (D igital R ights M anagement). Takové soubory WMA přístroj nepodporuje.
11 potištěnou stranou nahoru jen natolik, dokud ho
přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Reprodukce se zahájí automaticky.
Vyjmutí CD/DVD
› Stiskněte tlačítko

POZOR
Přehrávač CD/DVD je laserový produkt třídy 1. Pokud byste přehrávač CD/DVD
otevřeli, vyvstává nebezpečí poranění neviditelným laserovým zářením.
- CD/DVD se vysune.
Pokud vysunuté CD/DVD nevyjmete, zasune se z bezpečnostních důvodů asi po
10 sekundách zpět do přístroje.
Nečitelné CD/DVD
Vložíte-li CD/DVD, které přístroj nebude moct přečíst, zobrazí se vyskakovací okno
s upozorněním. CD/DVD se po několika sekundách vysune do polohy, ze které je
lze odebrat.
Pokud CD/DVD nevyjmete během 10 sekund, zasune se z bezpečnostních důvodů
zpět do přístroje.
Přeskakování nahrávky při reprodukci
Na špatných silnicích a při silných vibracích může dojít k tomu, že nahrávka
přeskakuje.
Srážení vlhkosti
Důsledkem chladu nebo po dešti se může vytvořit v tělese CD/DVD přehrávače
vlhký povlak (kondenzát). Tento povlak může způsobit přeskakování nahrávky nebo přehrání zcela znemožnit. V těchto případech musíte počkat, až se kondenzát
odpaří.
UPOZORNĚNÍ
V interní mechanice je možno přehrávat audio-CD (CD-A), audio-DVD, MP3-CD,
MP3-DVD a video-DVD.
■ Do interní mechaniky nikdy nevkládejte disky s označením - „Nevkládat do mechaniky bez výsuvného podkladu“ nebo Eco Disc.
■ Pokus o zasunutí dalšího CD/DVD ve chvíli, kdy se přístroj snaží již vložené CD/
DVD vysunout, by mohl vést ke zničení mechaniky přístroje. Po stisknutí tlačítka
pro vysunutí  trvá několik sekund, než je CD/DVD vysunuto. Během této doby je
otvor pro vložení CD/DVD otevřen. Před vložením nového CD/DVD vyčkejte, až se
již vložené CD/DVD vysune.
■ Je-li CD/DVD mechanicky poškozeno, nebo je-li CD/DVD špatně nebo nedostatečně vloženo, objeví se na displeji nejprve „Chyba CD/DVD. Prosím zkontrolujte
CD/DVD.“ a potom „Chyba mechaniky CD/DVD“. Zkontrolujte CD/DVD a vložte je
znovu správně a úplně do mechaniky. Pokud se znovu objeví „Chyba mechaniky
CD/DVD“, obraťte se na autorizovaného servisního partnera ŠKODA.
■ Pokud je teplota uvnitř přístroje příliš vysoká, nelze do přístroje zasunout CD/
DVD. Přístroj se přepne do posledního aktivního režimu.
■ Nepoužívejte nikdy tekutiny jako je benzin, ředidlo na barvy nebo čisticí
prostředek na klasické hudební desky, protože byste mohli poškodit povrch CD/
DVD!
■ Nevystavujte CD/DVD nikdy přímému slunečnímu záření!

■
Režim MEDIA
15
■
■
CD/DVD popisujte jen k tomu určeným popisovačem.
Nepolepujte CD/DVD!
Poznámka
■ Pokud je funkční tlačítko CD zobrazeno jako neaktivní, znamená to, že není vloženo žádné Audio-CD/DVD nebo že to, které je vložené, není čitelné.
■ Může se stát, že CD/DVD s ochranou proti kopírování a CD-R, CD-RW a DVD-RW,
která nejsou originální, nebude možno přehrát nebo jejich přehrání bude omezené.
■ Přístroj reprodukuje také zvukové soubory WMA (Windows Media Audio) a pokud nejsou pomocí DRM (Digital Rights Management) chráněny autorskými právy,
lze je ukládat i na pevný disk (HDD). Ovládání a chování přístroje odpovídá komprimovaným audiosouborům MP3 a nebude dále zvlášť popisováno.
■ Věnujte pozornost i dalším upozorněním, která se týkají režimu MP3 » strana
16, Úvodní informace pro režim MP3.
■ Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv,
která platí ve Vaší zemi.
■ Přehrávač CD/DVD neobsahuje součásti, které byste museli udržovat nebo mohli opravovat. V případě poruchy přehrávače CD se obraťte na odborný servis.
■ Mechanika DVD použitá v přístroji využívá k reprodukci zvuku kódovací systém
Dolby Digital® a MLP Lossless®, čímž zajišťuje vysokou kvalitu audio DVD s tímto
standardem. „Dolby®“, „MLP Lossless®“ a symbol dvojitého D jsou ochrannými
známkami Dolby Laboratories®.
■ Pomocí „DTS®“ a „DTS 2.0®“ se převádí Surround-Sound DVD a je reprodukován
v nejlepší kvalitě. „DTS®“ a „DTS 2.0®“ jsou registrovanými známkami DTS, Inc.
■ Každé znečištění nebo poškození CD/DVD může způsobit potíže při „čtení“ informací. Stupeň těchto potíží závisí na znečištění a také na stupni mechanického
poškození. Hrubé škrábance způsobují chyby při čtení, které vedou k tomu, že CD/
DVD přeskakuje nebo zůstane „viset“. Se všemi CD/DVD se musí zacházet opatrně
Ð
a musí být vždy uloženy v ochranných pouzdrech.
› Adresářová struktura je omezena na 8 úrovní adresářů.
› Pokud jsou jméno umělce, název alba a titul přehrávaného souboru uloženy jako
tzv. ID3 tag, je možno je zobrazit. Jestliže není ID3 tag k dispozici, zobrazuje se
název adresáře nebo jméno souboru.
› Lze přehrávat i soubory WMA (W indows M edia A udio), pokud nejsou chráněné
autorskými právy prostřednictvím DRM (D igital R ights M anagement). Takové
soubory WMA přístroj nepodporuje.
› Ovládání a chování přístroje odpovídá přehrávaným souborům WMA a nebude
dále zvlášť popisováno.
Bitrate (datový tok)
› Přístroj podporuje soubory MP3 s velikostí datového toku (bitrate) od 32 do
320 kbit/s i soubory MP3 s proměnlivým datovým tokem (variable bitrate).
› U souborů s proměnlivým datovým tokem může být zobrazovaná doba přehrávání nepřesná.
Ð
Paměťová karta
Zasunutí paměťové karty
› Zasuňte paměťovou kartu do otvoru 16 useknutým rohem nahoře vpředu až
„zaklapne“. Reprodukce se zahájí automaticky.
Vyjmutí paměťové karty
› Zatlačte na zasunutou paměťovou kartu. Paměťová karta „vyskočí“ do polohy,
ze které ji můžete bezpečně vyjmout.
Prázdná paměťová karta nebo nečitelná data
Pokud zasunete paměťovou kartu, která je prázdná nebo neobsahuje čitelná data,
přístroj se po pokusu o spuštění nepřepne do režimu paměťové karty.
Požadavky na paměťovou kartu
› Do otvoru pro paměťové karty je možno zasouvat paměťové karty o rozměrech
32 mm x 24 mm x 2,1 mm nebo 1,4 mm.
Úvodní informace pro režim MP3
Požadavky na hudební soubory MP3 a na datové nosiče souborů MP3
› CD-ROM, CD-R, CD-RW s kapacitou 650 MB a 700 MB.
› DVD s kapacitou do 4,7 GB a dvouvrstvá DVD (Double-Layer-DVD) s kapacitou až
8,5 GB.
› CD a DVD musejí odpovídat standardu ISO 9660 Level 2 a souborovému systému Joliet (single session a multisession).
› Názvy souborů nesmějí mít více než 64 znaků.
16
Režim MEDIA
› SD (Secure Digital Memory Cards) a MMC (Multimedia Cards) paměťové karty
s kapacitou do 4 GB.
› SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) paměťové karty s kapacitou
do 32 GB.
› Může se stát, že některé soubory na paměťových kartách případně celé paměťové karty nebude možno přehrát nebo bude jejich přehrání omezené. Vzhledem
k odlišným požadavkům na kvalitu paměťových karet ze strany výrobců, nelze
v některých případech zaručit za všech okolností jejich přehrávání.

Kromě toho můžete změnit citlivost vstupu externího zvukového zdroje, abyste
mohli přizpůsobit hlasitost reprodukce externího zvukového zdroje jiným zdrojům,
nebo vyloučit rušivé jevy » strana 9, Nastavení médií.
Poznámka
■ Z SD karty lze číst jen soubory MP3 a nechráněné soubory WMA. Jiné soubory
budou ignorovány.
■ Soubory MP3 a WMA, které lze přehrát, je možno také uložit na pevný disk přístroje » strana 18, Pevný disk (HDD).
Externí zdroje
Vstup AUX a MDI
Vstup AUX
Stiskněte tlačítko
MEDIA
→
AUX .
Externí zdroje zvuku připojené ke zdířce AUX nelze ovládat přes navigační systém. Přes navigační systém lze pouze regulovat hlasitost.
Ð
Podmínky pro úspěšné připojení
› Připojena mohou být pouze USB zařízení specifikace 2.0.
› Verze alokační tabulky souborů FAT (File Allocation Table) připojeného zařízení
musí být FAT16 (< 2 GB) nebo FAT32 (> 2 GB).
› Při přehrávání ze zařízení s pevným diskem (HDD), na kterém je velký objem dat,
může docházet k časovému zpoždění při načítání přehledu hudebních dat.
› Při přehrávání ze zařízení, na kterém je složitá struktura adresářů, může docházet k časovému zpoždění při načítání hudebních dat.
› Struktura adresářů na připojeném zařízení by neměla přesáhnout hloubku osmi
podadresářů. Jeden adresář by neměl obsahovat více než 1000 souborů.
› K připojení externího zařízení se nesmí použít žádný USB prodlužovací kabel nebo USB rozbočovač (HUB).
POZOR
Do zdířky AUX se používá standardní kolíkový konektor 3,5 mm. Pokud nemá
externí zdroj zvuku tento konektor, je nutné použít adaptér.
Externí zvukový zdroj neodkládejte v žádném případě na přístrojovou desku.
Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je.
■ Externí zvukový zdroj nesmíte v žádném případě pokládat do blízkosti airbagů. Mohl by být při aktivaci airbagu vymrštěn do prostoru pro cestující a zranit
je.
■ Externí zvukový zdroj nesmíte během jízdy držet v ruce nebo na kolenou.
Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je.
■ Připojovací kabel externího zvukového zdroje vždy veďte tak, aby Vás při jízdě neomezoval.
■
Vstup MDI - multimediální zdířka
Stiskněte tlačítko MEDIA → MDI .
Přes navigační systém je možné přehrávat soubory audio na externích nosičích
připojených přes multimediální zdířku ve formátu MP3, WMA, OGG-Vorbis a AAC .
Externí zdroje zvuku připojené ke zdířce MDI lze ovládat přes navigační systém.
Kdykoliv můžete na přístroji autorádia zvolit jiný zdroj zvuku. Dokud externí zdroj
zvuku nevypnete, je na pozadí stále aktivní.
Popis ovládání externího zdroje zvuku si přečtěte v Návodu k obsluze od příslušného výrobce.
UPOZORNĚNÍ
Zdířka AUX se smí používat pouze pro zvukové zdroje!
Pro připojení externích zdrojů zvuku přes vstup MDI použijte specíální adaptér.
iPod
Jestliže připojíte přes vstup MDI zařízení iPod, otevře se nabídka, ve které můžete
volit jednotlivé adresáře iPodu (playlist, interpret, album, název skladby atd.).
Přizpůsobení hlasitosti reprodukce externího zvukového zdroje
Hlasitost reprodukce externího zdroje zvuku lze změnit regulátorem hlasitosti na
navigačním systému 1 .
Poznámka
Externí zvukový zdroj připojený přes AUX přehrávejte pouze tehdy, pokud není
zároveň připojen externí zvukový zdroj přes MDI.
■ Je-li přes AUX připojený externí zdroj zvuku, který je napájen externím napájecím adaptérem, může se stát, že audio signál bude rušen. Záleží na kvalitě použitého adaptéru.
■
V závislosti na připojeném zvukovém zdroji lze také změnit nastavení výstupu
hlasitosti na tomto zdroji.
Režim MEDIA
17
Ð
Pevný disk (HDD)
Režim video
Ukládání souborů MP3 a WMA na pevný disk (HDD)
Vkládání a spouštění video DVD
Pokud byste přístroj během ukládání vypnuli, tak se po uložení posledního celého
souboru proces přeruší.
Výběr, uložení a úprava titulů nebo adresářů
Vyberte z paměťové karty audio tituly nebo adresáře, které byste chtěli uložit na
pevný disk. Ve výběrovém okně dostupných zdrojů audio můžete pro uložení na
pevný disk vybrat celý obsah vloženého datového nosiče.
■
Stiskněte tlačítko MEDIA → Výběr .
■  - otevření nabídky práce s adresářem
■ Hrát - automatické spuštění přehrávání
■ Kopírovat - uložení titulu nebo adresáře na pevný disk
■ Soubor/adresář vložit sem - uložení přímo do aktuálního adresáře pevného disku
■ Založit nový adresář - založení nového adresáře
■ Zrušit - přerušení ukládání
■ Přejmenovat – otevření zadávací obrazovky, ve které můžete změnit název titulu nebo adresáře
■ Smazat - smazání zvoleného titulu nebo adresáře
Obr. 6 Nabídka DVD / Ovládání nabídky filmu
Video-DVD zasuňte do otvoru pro CD/DVD potištěnou stranou nahoru jen natolik,
dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál.
Reprodukce video-DVD se spustí automaticky. Načtení dat z video-DVD může
trvat několik sekund; během této doby zůstává displej tmavý.
Obraz je reprodukován, jen pokud vozidlo stojí. Za jízdy je displej vypnutý, reprodukován je jen zvuk.
Adresář může mít maximálně sedm podadresářů. Nadřazený adresář otevřete
stisknutím funkčního tlačítka  .
Abyste vyvolali nabídku DVD, dotkněte se krátce displeje. Jestliže se opět dotknete displeje, nabídka DVD se zase vypne. Jestliže nebudete s nabídkou DVD pracovat, tak se po 15 sekundách automaticky vypne.
Během ukládání audiosouborů můžete i nadále poslouchat skladby z tohoto nebo
jiného zdroje audio.
Poznámka
Uložení 100 hudebních titulů o průměrné délce 3 až 5 minut trvá zhruba 40 minut.
Ð
Poměry stran
Film se spustí s přednastaveným poměrem stran. Poměr stran můžete změnit
v nabídce Nastavení videa » strana 11, Nastavení videa.
Nabídka video-DVD
■ AV - přepnutí na připojený externí zdroj video
■ TV - přepnutí na režim TV
■ DVD - přepnutí na video-DVD, které je vložené do interní mechaniky CD/DVD
■ Audio - přepnutí na nabídku Audio
■ Menu - přepnutí do nabídky filmu » obr. 6
■ Obraz - změna jasu, kontrastu nebo nastavení barev displeje
■ Kapitola - přepnutí na seznam kapitol
■  - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávané kapitoly, opětovným
stisknutím se vrátíte na začátek předcházející kapitoly
18
Režim MEDIA

■  - krátkým stisknutím se přemístíte na začátek další kapitoly
■  - přehrávání bude na aktuálním místě přerušeno a symbol se
stisknutí

bude přehrávání z téhož místa opět pokračovat
změní na

- po
Ð
Režim MEDIA
19
- otevření paměti analogových televizních stanic a digitálních televizních a rozhlasových stanic, které byly ručně uloženy do paměti
■ Uložit - uložení zobrazené televizní stanice
■  → Smazat - smazání uložené televizní stanice
Extra - zobrazení dalších funkcí
■ Teletext - otevření teletextu aktuální TV stanice, pokud je teletext k dispozici
■ Displej - zobrazení nabídky ke změně nastavení displeje
■ EPG - otevření elektronického programového průvodce, pokud lze tuto službu digitální stanicí prostřednictvím DVB-T v daném místě přijímat
■ Manuálně - přepnutí na manuální nastavování televizního kanálu pomocí tlačítek se šipkami na přístroji nebo na displeji hlavní nabídky TV
■ Paměť
Režim TV
Hlavní nabídka TV
■
Obr. 7
Nabídka TV
Otáčením ovládacího knoflíku 1 nastavíte televizní kanál nebo digitální program
ručně.
Televizní obraz je reprodukován, jen pokud vozidlo stojí. Za jízdy je displej vypnutý, reprodukován je jen zvuk.
DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial)
U DVB-T je televizní signál přenášen pozemně. DVB-T nabízí příjem ve vysoké
kvalitě.
Pokrytí signálem DVB-T je zatím zejména v průmyslových a hustě obydlených oblastech. Proto byl pro tento přístroj vyvinut hybridní tuner, který v sobě obsahuje
jak běžný analogový, tak i digitální (DVB-T) televizní přijímač.
To, jaké TV vysílání přijímáte, poznáte podle informace na informačním panelu
a po přepnutí a vyvolání nabídky TV i na displeji. Analogové a digitální vysílání je
značeno rozdílně; na displeji se zobrazuje buď „Analog“ nebo „DVB-T“.
Stiskněte tlačítko
MEDIA
- na celém displeji se objeví naposledy přehrávaný televizní program (kanál)
v přednastaveném poměru stran » strana 11, Nastavení televize. Nabídku TV vyvoláte dotykem na displej.
■  nebo  - přepínají na vedlejší televizní program v seznamu programů, stejně jako tlačítka se šipkou na přístroji
■ Audio - přepnutí na nabídku Audio a začne přehrávat naposledy zvolený zdroj
audia
■ Seznam stanic - otevření seznamu analogových televizních stanic a digitálních
televizních a rozhlasových stanic, které je možno v daném okamžiku přijímat
■ TV
Zobrazení v režimu TV
Některé televizní stanice nabízejí programy ve dvou jazycích, tzv. „dual“. Jazykový
kanál zvolíte v nastavení TV » strana 11, Nastavení televize. V levém horním rohu
se pak zobrazí „Kanál A“ nebo „Kanál B“.
Jestliže je vysílaný program ve stereu, objeví se vpravo na displeji ještě symbol
„“ pod funkčním tlačítkem  . U programu vysílaného ve dvou jazycích (dual) se
na tomtéž místě zobrazí symbol „“.
Jestliže televizní stanice vysílá ještě Teletext, zobrazí se v pravém horním rohu
displeje „TT“. Pokud danou televizní stanici teletext nevysílá, zobrazí se po zvolení funkce teletext „“.
Podporuje-li nastavená televizní stanice elektronického programového průvodce,
zobrazí se v pravém horním rohu displeje„EPG“ (Electronic Program Guide). Není-li
EPG v daném místě k dispozici, objeví se po zvolení funkce EPG funkčním tlačítkem Extra pouze „“.
Zobrazení teletextu
Stiskněte tlačítko MEDIA →
TV
→
Extra
→
Teletext
Potřebujete-li přejít na číselně další nebo předcházející stránku, stiskněte funkční
tlačítko  nebo  .
Jestliže se dotknete displeje, na kterém je teletext, objeví se současně s teletextem
i obraz televize. Dotknete-li se displeje ještě jednou, obraz televize na pozadí se
opět zavře.
Stop - zastaví zobrazení stránky teletextu na aktuální podstránce. Důvodem je, že
některé stránky teletextu mají i několik podstránek, které se jinak zobrazují auto
matickým přepínáním.
20
Režim MEDIA
Zoom - zvětší zobrazení aktuální stránky teletextu. Stisknout jednou – zobrazí se
na celou stránku horní polovina aktuální stránky teletextu; stisknout dvakrát –
zobrazí se spodní polovina. Opětovným stisknutím přepnete opět k normálnímu
zobrazení stránky teletextu.
V některých zemích se musí u autorizovaného servisního partnera ŠKODA nastavit vhodné kódování Teletextu a EPG pro TV-Tuner.
Otevření elektronického programového průvodce EPG
■ Stiskněte tlačítko MEDIA → TV → Extra
■ EPG - elektronický programový průvodce
■ Info - zobrazení informací k označenému a následujícímu programu
■ Zvolit - elektronický programový průvodce se zavře a označenou televizní
stanici lze sledovat v režimu TV
Elektronický programový průvodce je k dispozici jen u stanic přijímaných
prostřednictvím DVB-T, pokud ho tyto stanice vysílají.
Vysílání, která jsou zobrazena v seznamu, nelze zvolit přímo stisknutím. Vysílání,
která jsou v seznamu, je možno označit, zobrazit a vyvolat jen pravými funkčními
tlačítky.
Ð
Režim MEDIA
21
■ SMS - nabídka textových zpráv » strana 23, Nabídka SMS
■ Přijaté zprávy - zobrazení přijaté zprávy
■ Psát - psaní SMS.
■ Extra - zobrazení dalších funkcí
■ Vypnout/zapnout mikrofon - vypnutí/zapnutí mikrofonu během hovoru
■ Vypnout/zapnout vyzvánění - deaktivace/aktivace vyzvánění přes reproduktory
Režim PHONE
Hlavní nabídka TELEFON
vozidla
Obr. 8
Hlavní nabídka TELEFON
■ Privátní režim - reprodukce zvukového výstupu přes telefon
■ Handsfree - reprodukce zvukového výstupu přes reproduktory vozidla
■ Detaily konference - spojení/rozdělení telefonních hovorů jednotlivých účastníků
telekonference » strana 23, Telekonference
POZOR
V prvé řadě věnujte pozornost řízení! Jako řidič nesete plnou zodpovědnost za
dopravní bezpečnost. Systém používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé
dopravní situace plně pod kontrolou - nebezpečí nehody!
Před prvním spojením mobilního telefonu je třeba mobilní telefon spárovat
s hands-free - podrobné informace k tomu najdete v Návodu k obsluze Vašeho
vozidla a Návodu k obsluze Vašeho mobilního telefonu.
Stiskněte tlačítko
■
■
■
■
■
■
- přijetí hovoru, vytočení zadaného čísla. V hlavní nabídce TELEFON se po
stisknutí zobrazí seznam volání.
SOS - tísňové volání
Hlasová schránka - nastavení hlasové schránky
■ Jméno - zadání jména
■ Číslo - zadání čísla
■ Seznamy volání - volba čísla ze seznamu volání
■ Telefonní seznam - volba čísla z telefonního seznamu
■  - smazání záznamu
■ OK - uložení záznamu
Předvolba 2 až Předvolba 6 - tlačítka zrychlené volby
 - zadání čísla
■  - mazání číslic
■  - vytočení čísla
 - telefonní seznam » strana 22, Telefonní seznam
Seznamy volání - seznam hovorů
■ Nepřijaté hovory - seznam nepřijatých hovorů
■ Volaná čísla - seznam volaných čísel
■ Přijaté hovory - seznam přijatých hovorů
22
Telefonní seznam
PHONE
■ 
Režim PHONE
Ð
Vytočení telefonního čísla z telefonního seznamu
Stiskněte tlačítko PHONE - pro zobrazení dalších záznamů v nabídce Telefonní seznam pohybujte posuvníkem směrem dolů.
■  ■ 
■
zobrazení telefonního seznamu
- zobrazení informací o záznamu v telefonním seznamu (jestliže stisknete
zobrazení telefonního čísla, začne se vytáčet)
■  - zobrazení displeje určené k zadávání čísel
■  - kmitočtové tóny tlačítek DTMF » strana 23, Kmitočtové tóny tlačítek
DTMF
■ Vytvořit - vytvoření hlasového záznamu, po jeho uložení se zobrazí vedle pozice symbol 
■ Smazat - smazání hlasového záznamu
■ Přehrát - přehrání hlasového záznamu
Hledat - výběr záznamu v telefonním seznamu
Vyhledávání záznamu v telefonním seznamu
Stiskněte tlačítko PHONE
■  - zobrazení telefonního seznamu
■ Hledat - otevření zadávací obrazovky
■  - vytočení čísla
■ OK - přesun na záznam, který je v zadávacím řádku zvýrazněn
■

■ 
- zadávací obrazovka se zavře, aniž by se obsah zadávacího řádku pou-
žil
■ 
- zobrazení telefonního seznamu
Telefonní hovor a funkce během hovoru
Hovory lze přijímat i v případě, že je navigační systém vypnutý.
Vytáčí-li se číslo nebo je přijatý hovor, změní hlavní nabídka TELEFON svůj vzhled
na Telefonní hovor.
Příchozí telefonní hovor
- přijmutí telefonního hovoru
- odmítnutí telefonního hovoru
■ 
■ 
Během telefonního hovoru
› Jestliže během telefonního hovoru stisknete funkční tlačítko
 , tak se u probíhajícího hovoru „vypne“ zvuk (zobrazení: „Hovor přidržen“). To znamená, že spojení zůstává zachováno, ale hovor se nepřenáší.
› Stisknete-li opětovně funkční tlačítko  , je možno v hovoru pokračovat.
› Stisknete-li během telefonního hovoru funkční tlačítko  , tak se probíhající hovor ukončí a přístroj se přepne do hlavní nabídky TELEFON.
Vytočení dalšího čísla během hovoru
› Během telefonního hovoru stiskněte funkční tlačítko  , abyste hovor „přidrželi“.
› Vytočte nové telefonní číslo nebo vytočte číslo uložené v paměti.
› Jestliže jste s novým volaným navázali spojení, můžete mezi oběma volanými
„přepínat“ tak, jak je popsáno dále.
„Čekání hovoru“ a přepínání mezi dvěma účastníky hovoru
› Jestliže Vám někdo během telefonního hovoru volá, objeví se na displeji pod aktuálním hovorem číslo nebo jméno volajícího (funkce: „čekání hovoru“).
› Jestliže si přejete druhý hovor odmítnout, stiskněte v řádku „Příchozí hovor“
funkční tlačítko  .
› Jestliže si přejete druhý hovor přijmout, stiskněte v řádku „Příchozí hovor“
funkční tlačítko  . Spojení s původním účastníkem se přeruší, ale neukončí (zobrazení: „Hovor přidržen“).
› Jestliže stisknete funkční tlačítko  v řádku „Hovor přidržen“, bude hovor s tímto účastníkem pokračovat a hovor s druhým účastníkem bude „přidržen“. Tímto
způsobem můžete mezi oběma účastníky hovoru přepínat.
› Chcete-li ukončit spojení s účastníkem, jehož číslo je zobrazeno v tomto řádku,
stiskněte funkční tlačítko  .
Ð
Telekonference
Telekonference nabízí možnost vzájemné komunikace se všemi učastníky příchozích /odchozích telefonních hovorů. Všichni účastníci telekonference se mohou
vzájemně slyšet a mluvit spolu.
+
- učastník hovoru se bude účastnit telekonference
 -
- účastník hovoru bude vyřazen z telekonference
Kmitočtové tóny tlačítek DTMF
Každému tlačítku telefonu je přiřazen určitý kmitočtový tón DTMF (Dual-tone Multi Frequency = tónová volba). Tónové volby se využívá např. pro zadání hesla přes
telefon nebo volání účastníka v „Call-Centru“.
Jestiže je během hovoru požadováno zadání kmitočtového tónu DTMF, otevřete
stisknutím funkčního tlačítka vlevo dole pole s tlačítky a postupujte dle pokynů
(např.: „Chcete-li hovořit s naším pracovníkem stiskněte prosím 3 “).
Také si můžete nějakou delší tónovou volbu ve Vašem mobilním telefonu uložit.
Jestliže je během hovoru požadováno zadání kmitočtového tónu DTMF, vyvolejte
příslušný záznam z telefonního seznamu tak, jak je popsáno.
Stisknete-li v zadávací masce funkční tlačítko DTMF , přehraje se v zadávacím řádku pořadí znaků v podobě kmitočtových tónů DTMF.
Počítejte s tím, že se v řadě znaků pro kmitočtové tóny DTMF nesmí objevit znak
„+“, neboť tento znak přehrávání kmitočtových tónů přerušuje.
Ð
Nabídka SMS
Nabídku SMS je možné využít pouze, pokud je Vaše vozidlo vybaveno Univerzální
přípravou pro telefon GSM III a telefon je spárován s hands-free sadou pomocí
profilu rSAP, viz Návod k obsluze Vašeho vozidla.
Přijaté zprávy
Pro zobrazení seznamu přijatých textových zpráv stiskněte v hlavní nabídce TELEFON funkční tlačítko SMS a vyberte volbu Přijaté zprávy . Přečtené textové zprávy
jsou označeny symbolem , nepřečtené jsou označeny symbolem .
Přijatou zprávu otevřete stisknutím políčka s příslušnou zprávou. Po otevření
zprávy se spolu s textem zprávy zobrazí následující volby:
■ Odpověď - odpověď na textovou zprávu
■ Nová SMS - nová textová zpráva
■ SMS upravit - upravení textové zprávy
■ Smazat
- smazání textové zprávy

Režim PHONE
23
■ Možnosti - možnosti volby
■ Přečíst SMS - přístroj přečte textovou zprávu
■ Zpětné volání - volání odesílateli textové zprávy
■ Kopírovat - zkopírování textové zprávy do mobilního
■ Poslat dál - přeposlání textové zprávy
telefonu
Vedle každé zprávy v seznamu přijatých textových zpráv se nachází funkční tlačítko  , po jeho stisknutí se zobrazí následující volby:
■ Kopírovat - zkopírování textové zprávy do mobilního telefonu
■ Poslat dál - přeposlání textové zprávy
■ Smazat záznam - smazání textové zprávy
■ Smazat seznam - smazání všech textových zpráv v seznamu
Psaní a odesílání textových zpráv
V hlavní nabídce TELEFON stiskněte funkční tlačítko
Zobrazí se zadávací obrazovka určená k psaní textu.
SMS
a vyberte volbu
Psát
.
Pokud bude mít textová zpráva více než 160 znaků, bude odeslána jako dvě/více
zpráv.
Pro odeslání textové zprávy stiskněte funkční tlačítko
razovka pro ruční zadání telefonního čísla příjemce.

, zobrazí se zadávací ob-
Příjemce textové zprávy můžete vybrat také v některé z následujících nabídek:
■ Sezn. volání - seznam hovorů
■ Nepřijaté hovory - seznam nepřijatých hovorů
■ Volaná čísla - seznam volaných čísel
■ Přijaté hovory - seznam přijatých hovorů
■ Telef. seznam
- telefonní seznam
Po zadání příjemce odešlete zprávu stisknutím funkčního tlačítka

.
Odeslaná textová zpráva nebude zobrazena v navigačním systému, ani v telefonu.
Poznámka
V nabídce SMS se zobrazí pouze přijaté SMS, které došly v době, kdy byl mobilní
telefon propojen s navigačním systémem.
24
Režim PHONE
Ð
Režim TONE
Nastavení zvuku
■ Střední - střední
■ Vysoké - vysoké
■ Nastavení hlasitosti v závislosti na rychlosti
- zvyšení hlasitosti při zvýšení rychlosti jíz-
dy
■ AV-výstup - aktivace
■ DVD - DVD
externího zdroje DVD
■ Vyp. - vypnuto
■ Potvrzovací tón - zapnutí / vypnutí zvukového znamení při stisku kláves
■ Zap. - zapnuto
■ Vyp. - vypnuto
■ Nastavení EQ - nastavení ekvalizéru (lineární, řeč, rock, klasik, dance)
■ Surround
-nastavení prostorového zvuku
Ð
Obr. 9 Nastavení zvuku
Stiskněte tlačítko
TONE .
■ Výšky - středy - basy - nastavení výšek, středů a basů
■ Balance-fader - vyvážení hlasitosti (vlevo a vpravo = balance),
■
(vpředu a vzadu =
fader, položte prst na displej na pohyblivý terč a pohybujte s ním do požadované
polohy » obr. 9)
Nastavení hlasitosti - nastavení hlasitosti
■ Hlasitost při zapnutí - nastavení úrovně hlasitosti při zapnutí
■ Dopravní vysílání - nastavení úrovně hlasitosti příchozích dopravních vysílání (TP)
■ Navigace a hlasové ovládání - nastavení úrovně hlasitosti navigace a hlasového
ovládání
■ Hlasitost řeči - nastavení úrovně hlasitosti řeči při hlasovém ovládání
■ Navigační pokyny - nastavení hlasových navigačních pokynů » strana 10, Nastavení navigace
■ Snížení hlasitosti - nastavení úrovně snížení hlasitosti aktuálního zdroje zvuku
při navigačním hlášení
■ Nízké - nízké
■ Střední - střední
■ Vysoké - vysoké
■ Hlasitost telefonu - nastavení úrovně hlasitosti telefonu
■ PDC: snížení hlasitosti - nastavení snížení hlasitosti během aktivní kontroly vzdálenosti při parkování
■ Vyp. - vypnuto
■ Nízké - nízké
Režim TONE
25
■
Zobrazení mapy
■
Obr. 10
Zobrazení mapy s dodatečným
oknem pro zobrazení kompasu
Stiskněte tlačítko
MAP
.
■  - mapa se rozšíří na celý displej
■ Změna druhu zobrazení
■ -2D - dvojrozměrné zobrazení
■ -3D - trojrozměrné zobrazení
■ -Topograph. - dvojrozměrné zobrazení
■
■
■
mapy pohledem seshora s barevným
znázorněním vrstevnic (hory, údolí, atp.)
Funkční tlačítko „Navigace“ - nabídka je odlišná podle zvoleného režimu navigování » strana 27, Funkční tlačítko „Navigace“
A - ukazuje, jaké médium zdroje je právě aktivní
■ volba jiné rozhlasové stanice uložené v paměti
■  - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávané skladby, opětovným
stisknutím se vrátíte na začátek předcházející skladby
■  - krátkým stisknutím se přemístíte na začátek další skladby
■  - přehrávání bude na aktuálním místě přerušeno a symbol se změní na 
- po stisknutí  bude přehrávání z téhož místa opět pokračovat
Pokud je v nabídce Nastavení systému zapnuto zobrazení času » strana 10, Nastavení systému, zobrazí se na pozici A aktuální čas.
■ Extra
■ Mapa cíle
■
■
26
- zobrazí na mapě aktuální cíl, který je vybraný v hlavní nabídce Navigace. Pomocí funkčního tlačítka vpravo pod zobrazením kompasu se mapa
vystředí opět podle polohy vozidla
 Dodatečné okno - nabídka je odlišná podle zvoleného režimu navigování
» strana 27, Funkční tlačítko „Dodatečné okno“
Den / noc - přepínání mezi denním a nočním režimem zobrazení
Režim MAP
- zvolení kategorie zvláštních cílů, které se pomocí symbolů zobrazí na mapě » strana 10, Nastavení mapy
 Dopor. jízd. pruhů - během navigování k cíli se při jízdě a odbočování na silnicích s více jízdními pruhy objeví v zobrazení mapy malé dodatečné okno s doporučením určitého jízdního pruhu
Vypnout displej - je možné vypnout displej do tzv. úsporného režimu, kdy je zobrazen pouze černý displej, v dolní části se zobrazí pouze aktuální informace
o zdroji audio. Displej uvedete do aktivního režimu dotykem na displej nebo na
kterékoli tlačítko kromě stisknutí tlačítka 1 .
■ Detaily mapy
Režim MAP
Změna měřítka mapy a zobrazení
Stisknutím funkčního tlačítka vpravo dole se zobrazením stávajícího měřítka mapy
se vyvolají další funkční tlačítka, kterými lze měnit výřez a měřítko mapy. Pokud
nebudete s těmito funkčními tlačítky pracovat, tak se po několika sekundách opět
ztratí.
 - dočasně přepne zobrazení mapy do přehledného zobrazení (menší měřítko).
Po několika sekundách se zobrazení vrátí do původního (většího měřítka).
+ nebo - - zvětšuje nebo zmenšuje měřítko mapy. Měřítko mapy můžete také
měnit posouváním regulátoru  ve stupnici.
 - přepne během navigování k cíli na přehlednou mapu, na které bude zobrazen
výchozí i cílový bod
 - zapnutí automatického zoomu během navigování k cíli. Jestliže je automatický zoom aktivní, mění se měřítko mapy automaticky v závislosti na projížděné trase (dálnice: velké měřítko mapy - město: malé měřítko mapy). Zapnutý automatický zoom je signalizován tímto zobrazením měřítka . Automatický zoom vypnete
opětovným stisknutím měřítka nebo měřítko změníte manuálně tlačítkem nabídek 15 .
Posunutí mapy podle polohy vozidla nebo cíle trasy
Výřezem mapy můžete pohybovat tak, že se prstem dotknete displeje a, aniž byste ho od ní oddálili, pohybujete jím po displeji.
Funkční tlačítka a symboly během navigování k cíli
 - aktuální poloha vozidla

- vystředění mapy podle aktuální polohy vozidla

- vystředění mapy podle cíle trasy
Ð
Funkční tlačítko „Navigace“
Obr. 11
Zobrazení mapy ve 3D během
navigování k cíli

- vzdálenost do dílčího cíle

- předběžný čas příjezdu do cíle nebo doba jízdy
■
■
■
V závislosti na zvoleném režimu navigování se na pozici A zobrazují různá funkční tlačítka.
Režim vypnutého navigování Navigace
- zahájení navigování k cíli, vybranému v hlavní nabídce Navigace,
případně bude v navigování k němu pokračovat
■ Zadat nový cíl - vyvolání nabídky Nový cíl, aby bylo možno v hlavní nabídce Navigace zvolený cíl změnit » strana 31, Funkční tlačítko „Nový cíl“
■ Parametry trasy - změna kritéria pro výpočet trasy » strana 31, Funkční tlačítko
„Parametry“
■  - uložení aktuální polohy vozidla do paměti cílů jako vlajkový cíl
■ Start navigování
Režim navigování s jedním cílem
 - vzdálenost do cíle

- ukončení navigování k cíli v aktuální poloze vozidla. Stisknutím funkčního tlačítka Navigace a Start navigování je možno v navigování k cíli kdykoliv pokračovat
Nový dílčí cíl - vyvolá nabídku Nový cíl, aby bylo možno zadat dílčí cíl, do kterého
by se mělo dojet během stávajícího navigování k cíli » strana 34, Funkční tlačítko „Extra“
Zácpa vpředu - ruční zadání dopravní zácpy vpředu a k navrhnutí nejbližší průjezdné trasy » strana 35, Manuální uzavření úseku
Parametry trasy - změna kritéria pro výpočet trasy » strana 31, Funkční tlačítko
„Parametry“
 uložit - uložení aktuální polohy vozidla do paměti cílů jako vlajkový cíl
Plán trasy - zobrazení plánu trasy
■ Ukončit navigování
■
■
Režim navigování terénem Navigace terénem
- zadání bodu, ze kterého bude zahájeno navigování terénem
■ Opačný směr trasy - projetí trasy v opačném směru
■ Z nejbližšího bodu - navigování terénem z nejbližšího bodu
■ Zvolit bod na trase - navigování terénem z bodu na trase
■ Z prvního bodu - navigování terénem z prvního bodu trasy
■ Zadat nový cíl - zadání cíle na silnici - opustíte tak režim navigace terénem
■ Zadat start trasy terénem
Ð
... / ...
Funkční tlačítko „Dodatečné okno“
- předběžný čas příjezdu do cíle nebo doba jízdy
- ukončení navigování k cíli v aktuální poloze vozidla. Stisknutím funkčního tlačítka Navigace a Start navigování je možno v navigování k cíli kdykoliv pokračovat.
Nový dílčí cíl - vyvolání nabídky Nový cíl, aby bylo možno zadat dílčí cíl, do kterého
by se mělo dojet během stávajícího navigování k cíli » strana 31, Funkční tlačítko „Nový cíl“
Zácpa vpředu - ruční zadání dopravní zácpy vpředu a k navrhnutí nejbližší průjezdné trasy » strana 35, Manuální uzavření úseku
Parametry trasy - změna kritéria pro výpočet trasy » strana 31, Funkční tlačítko
„Parametry“
 - uložení aktuální polohy vozidla do paměti cílů jako vlajkový cíl
■ Ukončit navigování
■
■
■
■
Režim navigování s dílčími cíli
 - vzdálenost do cíle
... / ...
,
... / ...
Obr. 12 Dodatečné okno se zobrazením navigačních manévrů / Dodatečné
okno se zobrazením seznamu pokynů
Režim MAP

27
V jednotlivých režimech navigování se na této pozici zobrazují různá funkční tlačítka.
■ Kompas - zobrazení kompasu s aktuálním směrem jízdy
■ Mapa polohy - zobrazení mapy s polohou vozidla. Přejete-li
■
■
■
■
■
si změnit toto zobrazení mapy, dotkněte se jí v dodatečném okně.
Zobrazení GPS - zobrazení aktuální polohy vozidla v souřadnicích. Kromě toho se
zobrazí ještě počet přijímaných satelitů. Aby se zobrazila i nadmořská výška za
symbolem hory, musí být přijímáno nejméně pět satelitů (zobrazení: „3D Fix“).
Navigační symboly - zobrazení symbolu následujícího navigačního manévru
Seznam pokynů - zobrazení seznamu pokynů
Orientační mapa - zobrazení mapy znázorňující vzdálenost mezi aktuální polohou
a cílem
Plán trasy - zobrazení plánu trasy
28
Režim MAP
Ð
POZOR (pokračování)
Režim NAV (Navigace)
Dopravní značky a dopravní předpisy mají vždy přednost před navigačními
pokyny.
■ Přesto, že navigační databáze obsahuje informace o jednosměrných ulicích,
pěších zónách atp., může se skutečná situace kdykoliv změnit. Navigační systém nepočítá se semafory, dopravními značkami STOP a Dej přednost v jízdě,
zákazy parkování, stání a zastavení, se zúžením vozovky a s omezením rychlosti.
■ Rychlost jízdy přizpůsobujte dopravní situaci, stavu vozovky a povětrnostním podmínkám. Nenechte se svést, např. navigačním systémem, k rychlé jízdě za mlhy - nebezpečí nehody!
■ Navigační systém se svými četnými možnostmi by měl být obsluhován pouze
tehdy, pokud to dopravní situace opravdu dovolí.
■ Vydané navigační pokyny se mohou lišit od aktuální situace, např. z důvodu
prací na silnici nebo zastaralých navigačních údajů. V takových případech respektujte vždy dopravní předpisy a navigační pokyny ignorujte.
■ Hlasitost zvukového výstupu by měla být nastavena tak, aby bylo vždy slyšet
akustické signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti
jízdy jako jsou vozidla policie, zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru.
■
Úvodní informace
Kdykoliv nebudete respektovat navigační pokyn a z trasy uhnete, vypočte se trasa
znovu. Vypočítání nové trasy trvá několik sekund. Teprve potom budou opět vydávány navigační pokyny.
V oblastech, které nejsou digitalizované nebo jejichž digitalizace není úplná a nejsou tedy obsaženy na navigačním DVD, se navigační systém snaží navigovat Vás
k cíli i nadále. Uvědomte si však, že se může stát, že navigování může být částečně chybné; např. pokud silnice s jednosměrným provozem nebo zařazení silnice
do kategorie (dálnice, silnice 1. nebo 2. třídy, atp.) nejsou v navigačních datech zaneseny nebo jsou zaneseny neúplně.
Při zadávání adres (město, ulice) jsou Vám k dispozici pouze písmena nebo symboly, která umožňují smysluplné zadání. Zobrazí se seznam se jmény, která
přicházejí v úvahu. U složených výrazů, jako např. Karlovy Vary, nezapomeňte také
zadat prázdný znak.
Poslední hlasový výstup si můžete nechat zopakovat stisknutím tlačítka nabídek
15 . Během poslechu doporučení jízdy můžete měnit hlasitost.
V tunelech nebo podzemních garážích není vaše anténa v dosahu satelitů GPS.
Přístroj se tedy musí orientovat pomocí snímačů kol a interního gyroskopu.
POZOR
Věnujte svou pozornost v prvé řadě řízení vozidla! Bude-li pozornost řidiče
odpoutávána, může to vést k nehodám a poraněním. Jako řidič nesete plnou
zodpovědnost za bezpečnost dopravy. Používejte proto funkce tohoto navigačního systému pouze tak, abyste měli ve všech dopravních situacích své vozidlo pod kontrolou!
■ Před navigačními pokyny vždy musíte dát přednost:
■
pravidlům silničního provozu, i když jsou pokyny navigačního systému
v rozporu s jejich ustanoveními,
■ konkrétní úpravě dopravními značkami, světelnou signalizací nebo pokyny
policistů na daném místě,
■ skutečnostem a okolnostem panujícím na daném místě.
Během jízdy dodržujte vždy pravidla silničního provozu.
■
■
Poznámka
Všechny cíle (názvy států, obcí, ulic, zvláštních cílů) není třeba zadávat včetně
diakritických znamének příslušné země (resp. příslušného jazyka v případě zadávání zvláštních cílů).
■ V závislosti na zemi použití nelze některé funkce navigačního systému na displeji od určité rychlosti zvolit. Nejedná se o závadu, ale odpovídá to národním
právním předpisům dané země.
■
Ð
Navigační data a navigační DVD
Navigační data jsou uložena v paměti navigačních dat již při prvním zapnutí a je
možné je okamžitě použít k navigaci.
Ukládání aktualizovaných navigačních dat může trvat až jednu hodinu. Během
ukládání navigačních dat se pro navigování k cíli využívá dat uložených na navigačním DVD. Uvědomte si, že v případě, že byste navigační DVD vyjmuli, navigování k cíli by se ukončilo. Navigování k cíli se pak musí spustit znovu a bude využívat

dat uložených v paměti navigačního přístroje.
Režim NAV (Navigace)
29
Použití nového navigačního DVD / Aktualizace navigačních dat v přístroji
› Zasuňte navigační DVD do otvoru pro CD/DVD potištěnou stranou nahoru jen
natolik, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Přístroj porovná data
uložená na navigačním DVD s daty uloženými v paměti navigačního přístroje.
Jsou-li data v paměti navigačního přístroje shodná s daty na navigačním DVD,
nebude následovat žádné hlášení.
› Nejsou-li data na navigačním DVD shodná s daty v paměti navigačního přístroje, následuje příslušné upozornění. Pokud chcete použít data z navigačního DVD
stiskněte funkční tlačítko Dále .
› Abyste data uložená v navigačním přístroji přepsali daty z navigačního DVD,
stiskněte funkční tlačítko Instalovat . Během kopírování nebo aktualizace navigačních dat jsou stará data nenávratně smazána a nelze je obnovit.
› Stiskněte tlačítko  → Oznámit po uložení , abyste byli o ukončení procesu ukládání informováni.
› Pro zobrazení všech položek seznamu posuňte posuvník na pravém okraji displeje.
› Stiskněte v seznamu požadovanou položku, čímž zadání adresy převezmete.
Vymezení cíle a jeho výběr ze seznamu
› Během zadávání cíle do zadávacího řádku můžete stisknutím funkčního tlačítka
** kdykoliv otevřít seznam cílů, které lze vybrat. V seznamu se zobrazí jen cíle,
které vyhovují podmínkám a pořadí znaků v zadávacím řádku a jsou uloženy
v paměti navigačního systému.
› Ve funkčním tlačítku ** se zobrazí počet cílů, které je možno vybrat, pokud jich
je méně než sto.
› Je-li pro výběr méně než šest cílů, zadávací obrazovka se automaticky zavře
a zobrazí se seznam možných cílů.
Krátkodobé využívání dat na navigačním DVD
› Cestujete-li oblastí, která není uložena v paměti navigačního přístroje, jen krátkou dobu, vložte do přístroje navigační DVD určené pro tuto oblast.
› Stiskněte funkční tlačítko Dále → Použít DVD . Přístroj bude k navigaci využívat
jen data uložená na navigačním DVD.
› Jakmile se opět vrátíte do oblasti, která je uložena v paměti navigačního přístroje, stiskněte tlačítko  , abyste mohli vložené navigační DVD vyjmout.
Ð
Hlavní nabídka navigace
Úvodní informace
Obr. 13
Hlavní nabídka navigace s adresou
Aktuálnost navigačních dat a nové navigační DVD
Průběh silnic se neustále mění (např. nové silnice, změny názvů ulic a čísel domů).
Navigační DVD je nosičem obrovského množství dat, která po určité době již nemohou být aktuální. Mohlo by se pak stát, že by navigování k cíli nebylo bezchybné.
Z tohoto důvodu pravidelně aktualizujte navigační data ve Vašem přístroji novým
navigačním DVD.
Verze navigačních dat
Stisknětě dlouze tlačítko SETUP → Version info → Map version DVD , objeví se 4-místný číselný kód označující verzi navigačních dat. Pro bližší informace se obraťte na
Ð
autorizovaného servisního partnera ŠKODA.
Zadávací obrazovky navigace
Výběr cíle ze seznamu
› Stisknete-li po otevření zadávací obrazovky funkční tlačítko  , otevře se seznam se všemi cíli, které lze z paměti navigačního systému vybrat, a které odpovídají zadaným podmínkám (např. Země a Město ).
30
Režim NAV (Navigace)
Stiskněte tlačítko
■
■
■
NAV
.
- otevření nabídky k zadání parametrů trasy » strana 31, Funkční tlačítko „Parametry“
Poloha - otevření okna se souřadnicemi místa, na kterém právě stojíte
 - uložení aktuální polohy do paměti cílů jako „vlajkový cíl“
Nový cíl - otevření nabídky k zadání nového cíle
■  Adresa - zadání adresy pomocí zadávací obrazovky pro výběr cílové adresy
» strana 31, Funkční tlačítko „ Adresa“
■  Zvláštní cíle - otevření vyhledávací obrazovky k vyhledání zvláštního cíle buď
z cílů určité kategorie nebo prostřednictvím zadání názvu nebo telefonního čí
sla » strana 32, Funkční tlačítko „ Zvláštní cíle“
■ Parametry
■  Mapa/GPS
- zvolení bodu v mapě za cíl » strana 32, Funkční tlačítko „ Ma-
Funkční tlačítko „Parametry“
pa/GPS“
- zahájení navigování k uložené adrese „domů“ » strana 32, Funkční
tlačítko „ Domů“
■  Poslední cíle - otevření seznamu automaticky uložených posledních cílů; navigování k jednomu ze zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím » strana 32,
Funkční tlačítko „ Poslední cíle“
■  Top-cíle - otevření top cílů; navigování k jednomu ze zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím » strana 32, Funkční tlačítko „ Top-cíle“
■  Paměť cílů - otevření seznamu ručně uložených cílů; navigování k jednomu ze
zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím » strana 33, Funkční tlačítko „
Paměť cílů“
■  Cíle z SD karty - zobrazení cílů uložených na SD kartě ve formátu vizitek nebo
obrázků obsahujících GPS souřadnice » strana 33, Funkční tlačítko „ Cíle
z SD karty“
Paměť - otevření nabídky k uložení aktuální polohy jako cíle, k uložení a zobrazení již uložených cílů a k volbě trasy terénem » strana 34, Funkční tlačítko
„Paměť“, » strana 34, Volba a úprava uložené trasy terénem
Trasa - během navigování k cíli otevře nabídku pokynů a uzavírek trasy » strana
35, Trvalá uzavírka
Extra - otevření nabídky pro zadání dílčího cíle a sestavení nové trasy v režimu
tras s dílčími cíli » strana 34, Funkční tlačítko „Extra“
Start / Ukončit - zahájí / ukončí navigování k zadanému cíli
■  Domů
■
■
■
■
Stiskněte tlačítko
■
■
■
■
■
■
Zvláštní cíle
Navigační data ve Vašem přístroji, příp. na DVD, obsahují databázi zvláštních cílů
(POI bodů), které je možné použít pro snadnější nalezení cíle » strana 32, Funkční tlačítko „ Zvláštní cíle“.
Cíle z SD karty
Pomocí webové aplikace, kterou naleznete na webových stránkách společnosti
ŠKODA, můžete vytvářet cíle v podobě vizitek nebo obrázků. Tyto cíle pak jednoduše naimportujete pomocí SD karty do navigačního přístroje » strana 33, Uložení cíle do paměti.
NAV
■ Režim tras s dílčími cíli
→
Extra
→
Parametry .
nejrychlejší trasu k cíli, a to i za cenu, že bude delší - zobrazí se oranžově
■  Krátká - vypočítá nejkratší trasu, a to i za cenu, že se pojede delší dobu - zobrazí se červeně
■  Ekonomická - vypočítá trasu s co možná nejkratší dobou jízdy po co možná
nejkratší trase - zobrazí se modře
 Dynamická trasa - dynamická trasa » strana 35, Dynamické navigování s využitím TMC
■ Vyp. - vypnuto
■ Manuálně - manuálně
■ Automaticky - automaticky
 Dálnice - tento druh silnice bude pro výpočet trasy „uzavřen“
 Placené úseky - tento druh silnice bude pro výpočet trasy „uzavřen“
 Uzavřené úseky - ve výpočtu trasy budou zohledněny manuálně uzavřené úseky
» strana 35, Manuální uzavření úseku
 Trajekty - tento druh přepravy bude pro výpočet trasy „uzavřen“
 Tunely - tunely budou pro výpočet trasy „uzavřeny“
Funkční tlačítko „  Adresa“
Toto funkční tlačítko slouží k zadání adresy pomocí zadávací obrazovky pro výběr
cílové adresy.
Stiskněte tlačítko
Ð
NAV
→
Nový cíl
→
 Adresa
.
■ Země - země
■ Město/PSČ - město, PSČ
■ Ulice - ulice
■ Číslo domu - číslo domu
■ Křižovatka - křižovatka
■ Uložit - uložení údajů zadání
.
- režim navigace tras s dílčími cíli » strana 34, Režim tras
adresy
Ð
s dílčími cíli
■ Režim navigace terénem
terénem
Ð
Funkční tlačítko „Nový cíl“
Volba režimu navigace
Stiskněte tlačítko
NAV
■ Trasa - trasa
■  Rychlá - vypočítá
- režim navigace terénem » strana 34, Režim navigace
Ð
Režim NAV (Navigace)
31
Toto funkční tlačítko otevře vyhledávací obrazovku k vyhledání zvláštního cíle buď
z cílů určité kategorie nebo prostřednictvím zadání názvu nebo telefonního čísla.
Stiskněte tlačítko
NAV
→
Nový cíl
→
 Zvláštní cíle
.
- seznam kategorií a následně podkategorií zvláštních cílů, které je
možno zvolit. Chcete-li se opět vrátit ze zobrazení podkategorie k zobrazení
hlavní kategorie, stiskněte funkční tlačítko 
Obl. hledání - vymezí oblast, ve které se má zvláštní cíl vyhledávat
■ Okolí cíle - je-li zvolen cíl trasy, můžete pro vyhledání zvláštního cíle jako oblast
hledání zvolit okolí zvoleného cíle trasy
■ Akt. poloha - omezí hledání zvláštního cíle na okolí aktuální polohy (standardní
nastavení)
■ V blízk. města - pomocí zadávací obrazovky zadejte město, v jehož okolí se má
zvláštní cíl vyhledávat
■ Zvolit bod na mapě - posunutím záměrného kříže zvolte na mapě bod, v jehož
okolí se má zvláštní cíl vyhledávat
■ Podél trasy - omezí hledání zvláštního cíle na blízké okolí zvolené trasy (během
navigování k zadanému cíli)
Jméno - zadáním názvu se bude vyhledávat určitý zvláštní cíl
Telefon. číslo - zadáním telefonního čísla se bude vyhledávat určitý zvláštní cíl
Hledat -vyhledá zvláštní cíl, který odpovídá zvoleným kritériím
 - zobrazí předchozí zvláštní cíl v seznamu
 - zobrazí další zvláštní cíl v seznamu
 - uloží zvláštní cíl
 - vytočí telefonní číslo
 - zobrazí na mapě aktuální polohu  a zvláštní cíl
Ð
OK - zahájí navigování k zadanému cíli
■ Kategorie
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
- na chvilku přepne zobrazení mapy do přehledného zobrazení (větší měřítko).
Po několika sekundách se zobrazení vrátí do původního (menšího) měřítka
GPS - otevře nabídku, ve které je možno zadat cíl pomocí jeho souřadnic
■ Zeměpisná šířka - zadání zeměpisné šířky
Ð
■ Zeměpisná délka - zadání zeměpisné délky
■ 
Funkční tlačítko „  Zvláštní cíle“
■
Funkční tlačítko „  Domů“
Toto funkční tlačítko zahájí navigování k uložené adrese „domů“.
Stiskněte tlačítko
NAV
→
Nový cíl
→
■ Zadání cíle - zadání adresy bydliště
■ Aktuální poloha - aktuální poloha se
 Domů
.
uloží jako adresa Vašeho bydliště
Ð
Funkční tlačítko „  Poslední cíle“
Toto funkční tlačítko otevře seznam automaticky uložených posledních cílů; navigování k jednomu ze zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím.
Stiskněte tlačítko
NAV
→
Nový cíl
■ Seřadit - seřazení posledních
■ Abecedně - abecedně
■ Podle data - podle data
■  - zobrazení údaje o cíli
■
■
■
■
■
→
 Poslední cíle
.
cílů
- zahájení navigování
- zobrazení detailů cíle (např. GPS souřadnice)
Ukázat na mapě - zobrazení cíle na mapě
Uložit - uložení cíle
Smazat - smazání cíle
Načíst
Ukázat detaily
Ð
Funkční tlačítko „  Mapa/GPS“
Toto funkční tlačítko slouží ke zvolení cíle pomocí bodu na mapě nebo pomocí
souřadnic GPS.
Stiskněte tlačítko
■ 
nebo

NAV
→
Nový cíl
→
 Mapa/GPS
- změna měřítka mapy, lze měnit také otáčením tlačítka nabídek 15
■  - pohyb prstem po mapě
■ OK - spustí automaticky navádění k cíli
■  - uloží cíl vybraný z mapy do paměti cílů
32
.
Režim NAV (Navigace)
Funkční tlačítko „  Top-cíle“
Toto funkční tlačítko otevře seznam top cílů; navigování k jednomu ze zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím.
Stiskněte tlačítko
NAV
→
Nový cíl
■ Seřadit - seřazení posledních
■ Abecedně - abecedně
■ Podle data - podle data
■  - zobrazení údaje o cíli
→
 Top-cíle
.
cílů
» strana 32, Funkční tlačítko „ Poslední cíle“
Ð
Volba uložených cílů
Stiskněte tlačítko NAV →
Funkční tlačítko „  Paměť cílů“
Toto funkční tlačítko otevře seznam ručně uložených cílů; navigování k jednomu
ze zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím.
Stiskněte tlačítko
NAV
→
Nový cíl
→
 Paměť cílů
■ Seřadit - seřazení cílů uložených v paměti
■ Abecedně - abecedně
■ Podle vzdálenosti - podle vzdálenosti
■ Podle kategorií - podle kategorie
■  - zobrazení údaje o cíli » strana 32, Funkční
.
■
■
■
tlačítko „ Poslední cíle“
Ð
Toto funkční tlačítko otevře seznam cílů uložených na SD kartě; navigování k jednomu ze zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím.
NAV
→
Nový cíl
→
 Cíle z SD karty
.
Režim tras s jedním cílem
Funkční tlačítko „Paměť“
Uložení cíle do paměti
Stiskněte tlačítko NAV →
Paměť .
■ Uložit cíl - uložení zobrazeného cíle
■ Název - název cíle
■ Hlasový záznam - hlasový záznam
■ Nahrát hlasový záznam - nahrání hlasového
■
cílů; navigování k jednomu ze zobrazených
cílů se zahájí jeho stisknutím
Top-cíle - otevření uložených cílů, které byly předtím zadané jako „Top-cíle“;
navigování k jednomu ze zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím
Paměť cílů - otevření uložených cílů; navigování k jednomu ze zobrazených cílů
se zahájí jeho stisknutím
 Cíle z SD karty - zadání cílů uložených na SD kartě ve formátu vizitek nebo obrázků obsahujících GPS souřadnice
Úprava a mazání uložených cílů
Stiskněte tlačítko NAV → Paměť .
Funkční tlačítko „  Cíle z SD karty“
Stiskněte tlačítko
Paměť .
■ Načíst cíl - výběr již uloženého cíle
■ Poslední cíle - otevření posledních
záznamu
■ Přehrát hlasov. záznam - přehrání hlasového záznamu
■ Smazat hlasov. záznam - smazání hlasového záznamu
■ Status Top cílů - zobrazenému cíli můžete přidělit některou z kategorií top-cílů
nebo zobrazenou kategorii změnit
■ Uložit - uložení cíle
Importovat cíl - import cílů nahraných na SD kartě do paměti přístroje
■ Zvolit vše - zvolení všech cílů na SD kartě
■ Zrušit výběr - zrušení výběru cílů uložených na SD kartě
■ OK - importování vybraných cílů z SD karty do paměti přístroje
Ð
■ Upravit paměť - zobrazení paměti cílů
■ Záznamy v paměti cílů - záznamy v paměti cílů
■ Seřadit - seřazení cílů
■ Abecedně - seřazení cílů abecedně
■ Podle vzdálenosti - seřazení cílů podle vzdálenosti
■ Podle kategorií - seřazení cílů podle kategorie
■  - zobrazení možností pro úpravu záznamu
■ Poslední cíle - poslední cíle
■ Seřadit - seřazení cílů
■ Abecedně - seřazení cílů abecedně
■ Podle data - seřazení cílů podle data
■  - zobrazení možností pro úpravu záznamu
■ Smazat paměť cílů - smazání paměti cílů
■ Smazat - smazání paměti cílů
■ Zrušit - zrušení volby
■ Smazat všechny poslední cíle - smazání všech posledních
■ Smazat - smazání všech posledních cílů
■ Zrušit - zrušení volby
Možnosti pro úpravu cíle
cílů

■ Ukázat detaily - ukáže detaily cíle
■ Ukázat na mapě - ukáže cíl na mapě
■ Smazat - smazání cíle
■ Upravit - upravení cílů
■ Načíst - zahájení navigování ke zvolenému
cíli
Ð
Režim NAV (Navigace)
33
■ Upravit trasu - úprava uložené trasy
■  - zobrazení možností pro úpravu záznamu
■ Detaily - zobrazení detailů trasy
■ Ukázat na mapě - zobrazení cíle na mapě
Režim tras s dílčími cíli
Funkční tlačítko „Paměť“
Uložení trasy
Stiskněte tlačítko
NAV
→
■  - přepnutí zpět do zobrazení podrobných údajů o cíli
■ Změnit typ - změní „Přesný dílčí cíl“ na „Do blízkosti dílčího cíle“ a naopak
■ Start - opětovným stisknutím funkčního tlačítka Start se spustí návádění
Paměť .
- uloží zobrazenou trasu do paměti cílů, do paměti cílů je možno uložit maximálně 10 tras. Nejprve musíte zadat její jméno.
■ Uložit trasu
Volba uložené trasy
Stiskněte tlačítko NAV →
■
■
Paměť .
- vyvolání uložené trasy, pokud stisknete přímo jméno trasy, zobrazí
se zvolená trasa v hlavní nabídce Navigace
■  - zobrazení podrobných údajů o trase
■ Zvolit - zobrazení zvolené trasy v hlavní nabídce Navigace
■ Upravit paměť tras - upravení paměti tras
■ Smazat / trasy přejmenovat - smazání jednotlivé trasy, přejmenování trasy
■ Smazat všechny trasy - smazání všech tras
■ Načíst trasu
Zadání dílčího cíle
Po zvolení trasy » strana 34, Volba uložené trasy stiskněte funkční tlačítko
k cíli
■ Přesně - trasa bude vedena přes dílčí díl
■ Do blízkosti - trasa bude vedena v blízkosti
NAV
→
Extra
dílčího cíle.
■ Nová trasa - sestavení nové trasy v režimu tras s
■  - zobrazení možností pro úpravu záznamu
■ Zadání cíle - zadání cíle
Úprava uložené trasy
Stiskněte tlačítko NAV →
34
Extra
Režim NAV (Navigace)
.
- ukončení režimu tras s dílčími cíli.
Ð
:
Stiskněte tlačítko
NAV
→
Extra
→
Režim navigace terénem
→
Trasa terénem .
■ Načíst trasu terénem - sestavení nové trasy v režimu navigace terénem
■ Nová trasa - zaznamenání nové trasy, nejprve musíte zadat její jméno
■ Automaticky - body na trase jsou zaznamenávány automaticky
■ Manuálně - všechny body na trase budete zadávat sami
■ Rozšířit existující trasu - rozšíření stávající trasy
- otevření seznamu uložených tras terénem. Příslušnou
trasu zvolíte jejím stisknutím.
■ Zpracovat trasu terénem
.
■ Přesně - zadání cíle přesně
■ Do blízkosti - zadání cíle do blízkosti
■ Opustit režim tras s dílč. cíli
Ð
Zadání trasy terénem
Extra
- zadání dalšího (dílčího) cíle, kterým se má projet během navigování
Zadání trasy
Stiskněte tlačítko
Opuštění režimu tras s dílčími cíli
Stiskněte tlačítko NAV → Extra .
Režim navigace terénem
Funkční tlačítko „Extra“
■ Nový dílčí cíl
■
jen
k cíli trasy, případné dílčí cíle nebudou brány v úvahu. Chcete-li se vrátit opět
do zobrazení plánu trasy, aniž by se zahájilo navigování k cíli, stiskněte
funkční tlačítko Zpět
Smazat - smaže po dalším potvrzení zobrazený cíl trasy
Přesunout - stiskněte funkční tlačítko Dále , abyste vybrali záznam, za který
se má zvolený cíl trasy přesunout
Zadání cíle - zadání dalšího cíle trasy
dílčími cíli
dílčího cíle
Ð
Volba a úprava uložené trasy terénem
Stiskněte tlačítko
NAV
→
Extra
→
Režim navigace terénem
→
Paměť .

- otevření seznamu uložených tras terénem. Příslušnou trasu
zvolíte jejím stisknutím.
Upravit paměť tras terénem - otevření paměti tras terénem. Uložené trasy terénem
je možno zobrazit, přejmenovat nebo smazat.
■ Zpracovat trasu(y) terénem - otevření seznamu uložených tras terénem. Příslušnou trasu zvolíte jejím stisknutím.
■ Smazat trasy terénem - smazání tras terénem
■ Načíst trasu terénem
■
■
■
Ð
Opuštění režimu navigace terénem
Stiskněte tlačítko
NAV
→
Extra
→
Režim navigace terénem
Zácpa vpředu
Ð
Dynamické navigování s využitím TMC
→
Nový cíl .
- ukončí režim navigace terénem a otevře nabídku Nový cíl, abyste
mohli vybrat „Cíl na silnici“ z navigačních dat, která jsou k dispozici
Zrušit - přepne zpátky do režimu navigace terénem
Předpoklady pro dynamické navigování k cíli
TMC (Traffic Message Channel) je digitální datová služba rádia se stálým přenosem dopravních zpráv.
■ Cíl na silnici
■
- přidání dalšího uzavřeného úseku trasy. Dotykem na
zobrazenou trasu na displeji umístěte počátek uzavírky  a potvrďte stisknutím
funkčního tlačítka OK . Stejným způsobem nastavte konec uzavírky.
Smazat trvale uzavřené úseky - trvalé smazání uzavřených úseků z paměti navigačního systému
Smazat dočasnou uzavírku - smazání uzavírky vytvořené pomocí funkčního tlačítka
■ Přidat uzavřený úsek trasy
Ð
Pokud je na daném místě v dosahu vysílač TMC, přijímá přístroj na pozadí průběžně dopravní zprávy TMC.
Správnost dopravních zpráv závisí na redakci dopravních zpráv rozhlasové stanice, která je vysílá. Přijímání dopravních zpráv TMC není možno zapnout nebo vypnout.
Manuální uzavření úseku
Dočasná uzavírka
Dočasná uzavírka bude zohledněna pouze v aktivním navigačním cyklu.
Poslouchaná rozhlasová stanice nemusí být stanicí TMC.
Během navigování k cíli stiskněte v zobrazení mapy funkční tlačítko .../... →
Zácpa vpředu . Zobrazí se přehledná mapa s aktuální polohou vozidla  a cílem trasy .
Dopravní zprávy TMC mohou být přístrojem vyhodnocovány a zobrazovány jen
tehdy, jsou-li navigační data pro oblast, kterou projíždíte, uložena v paměti přístroje nebo je lze získat z vloženého navigačního DVD.
Otáčením tlačítka nabídek 15 proti směru pohybu hodinových ručiček posouváte
symbol praporku  směrem od cíle trasy k aktuální poloze vozidla. Dotknete-li se
prstem zobrazené trasy, „skočí“ symbol praporku  přímo na toto místo. Vzdálenost zadaného uzavření od aktuální polohy vozidla se zobrazuje na displeji dole.
Aktuální dopravní zprávy TMC je možno zobrazit stisknutím tlačítka režimu
Chcete-li zobrazit přibližnou délku úseku trasy, kterou chcete uzavřít, stiskněte
nastavovací knoflík nebo funkční tlačítko OK .
Zazní akustické hlášení, že trasa obsahuje uzavřené úseky a že se vypočítá objízdná trasa.
Přijaté dopravní zprávy TMC se na mapě zobrazují jako dopravní komplikace. Aktuální dopravní komplikace je možno zobrazit v seznamu dopravních zpráv TMC.
Trvalá uzavírka
Trvalá uzavírka bude zohledněna při každém navigačním cyklu.
Během navigování k cíli stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko
→ Správa uzavírek .
Trasa
TMC .
Zapnutí a vypnutí dynamické navigace
› Stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko
› V zobrazení mapy stiskněte funkční tlačítko Navigace
Parametry .
nebo během navigování
k cíli ... / ... a ve vyskakovacím okně Parametry trasy .
› V nabídce Parametry trasy stiskněte funkční tlačítko  Dynamická trasa a ve vyskakovacím okně stisknutím zvolte požadované nastavení.
› Nastavení potvrďte stisknutím funkčního tlačítka OK .
O dopravních komplikacích, přijatých pomocí TMC, které leží na trase, budete informováni zobrazením barevného symbolu na mapě. Dopravní komplikace, které
neleží na trase, budou na mapě zobrazeny šedým symbolem. Směr, v kterém se
vyskytuje dopravní komplikace, je znázorněn šipkou v symbolu. Délka úseku dopravní komplikace se v mapě zobrazí řadou symbolů osobních aut  na dané tra
se.
Režim NAV (Navigace)
35
 Vyp.
Nebudete upozorňováni na dopravní komplikace přijaté dopravními zprávami, které jsou na Vaší trase a navigace Vás povede přes tyto dopravní komplikace. Dopravní zprávy se však budou v přístroji i nadále automaticky aktualizovat a zobrazí
se Vám po stisknutí tlačítka režimu TMC .
Jestliže je na Vaší trase dopravní komplikace, můžete zapnout dynamické navigování k cíli i během stávajícího navigování k cíli nebo můžete příslušnou trasu manuálně uzavřít.
 Manuálně
Během navigování k cíli můžete volit, jestli si přejete ohlášené dopravní komplikace na Vaší trase objíždět, či nikoliv.
Jestliže navigační systém přijme informaci o dopravní komplikaci, která leží na vypočítané trase, bude řidič na dopravní komplikaci upozorněn akustickým hlášením
a informací ve vyskakovacím okně.
Zobrazí se zpoždění, ke kterému dojde tím, že dopravní komplikaci objedete, a také délka objízdné trasy. Kromě toho se zobrazí také očekávané zpoždění, ke kterému by došlo, kdybyste dopravní komplikací chtěli projet.
› Pokud si přejete na stávající trase zůstat a dopravní komplikací projet, stiskněte
funkční tlačítko
Aktuální trasa .
› Pokud si chcete nechat vypočítat pro nahlášenou dopravní komplikaci objízdnou
trasu, stiskněte funkční tlačítko
Objet .
 Automaticky
Budete automaticky objíždět ohlášené dopravní komplikace na Vaší trase během
navigování k cíli.
Po přijetí dopravní zprávy, která se vztahuje na Vaši trasu, budete upozorněni na
změnu vedení k cíli akustickým hlášením. Automaticky pak budete, pokud to bude
časově výhodné, vedeni mimo uzavřený úsek nebo dopravní zácpu.
Zpráva se ozve i v případě, že se na původně vypočítané trase sice vyskytla dopravní komplikace, ale je již odstraněna, avšak navigační systém je už rozhodnut
navádět Vás výhodnější trasou.
Poznámka
■ Za nepříznivé dopravní situace se může stát, že je-li objízdná trasa taktéž přetížena, nepřinese objetí dopravní zácpy nahlášené pomocí TMC žádnou časovou
úsporu.
■ Jestliže ještě nebyla dopravní zprávou TMC zaznamenána dopravní komplikace,
která je před Vámi na Vaší trase, můžete daný úsek trasy ručně uzavřít.
36
Režim NAV (Navigace)
Ð
Režim TMC
Zobrazení textových dopravních zpráv TMC
Dopravní zprávy TMC jsou využívány k optimalizaci trasy v případě dopravní komplikace během navádění k cíli » strana 35, Dynamické navigování s využitím TMC.
- zobrazení seznamu aktuálních dopravních zpráv. Pokud stisknete vybranou dopravní zprávu, zobrazí se podrobnosti k vybranému záznamu.
■ TMC
Druh komplikace na mapě je zobrazen příslušným symbolem. Směr, ve kterém se
na mapě vyskytuje dopravní komplikace, je graficky znázorněn. Komplikace, která
je na vypočítané trase, je barevně zobrazena ikonou dopravní události. Pokud se
na trase nevyskytuje dopravní komplikace, je ikona šedivá.
Poznámka
■ Pokud je na daném místě v dosahu vysílač TMC, přijímá přístroj na pozadí průběžně dopravní zprávy TMC. Poslouchaná rozhlasová stanice nemusí být stanicí TMC.
■ Dopravní zprávy TMC mohou být přístrojem vyhodnocovány a ukládány jen tehdy, jsou-li dostupná navigační data pro oblast, kterou projíždíte.
■ Správnost dynamického navádění k cíli je závislá na vysílaných dopravních zprávách. Za jeho obsah zodpovídají dopravní redakce rozhlasových stanic.
■ Dopravní zprávy TMC jsou potřebné také pro dynamickou navigaci.
■ Za nepříznivé dopravní situace se může stát, že je objízdná trasa také přetížena
a proto nepřinese objetí dopravní zácpy nahlášené pomocí TMC žádnou časovou
Ð
úsporu.
Režim TMC
37
Č
Věcný rejstřík
Čas příjezdu
A
Adresa
Úprava
Zadání
Alternativní trasa
AM
Audio
AUX
30, 31
11
11
11
13
14
14, 17
B
Bluetooth
14
C
CD
CD/DVD
Vložení
Cíl
Adresa domů
Mazání uloženého cíle
Nový dílčí cíl
Paměť cílů
Paměťová karta
Podle souřadnic
Poslední cíle
SD karta
Top-cíle
Ukládání
Úprava uloženého cíle
Volba uloženého cíle
Zadání dílčího cíle
Zobrazení informací
Zvláštní cíl
Cíle z SD karty
38
Věcný rejstřík
14
15
32
33
34
33
33
32
32
33
32
33
33
33
34
10
32
31
11
D
Demo režim
Detaily mapy
Displej
Nastavení
Vypnout
Dočasná uzavírka
Dodatečné okno
Dopravní informace
Dopravní vysílání
Dynamická trasa
Dynamické navigování
11
10
3
10
10, 14, 26
35
10, 26, 27
11
9, 13
31
35
E
EPG - Elektronický programový průvodce
Externí vstup
AUX
MDI
Externí zdroje
21
14, 17
14, 17
17
F
FM
Frekvenční pásmo
13
13
H
HDD
Hlasitost
Hlasové ovládání
Nastavení
Hlasové příkazy
Hlasový příkaz - Nápověda
14, 18
5
7
11
7
7
Hlavní nabídka
Media
Nastavení
Navigace
Rádio
Telefon
TV
14
9
30
13
22
20
I
Informace o cíli
iPod
10
17
J
Jas
10
K
Kapacita pevného disku (HDD)
Kmitočtové tóny tlačítek DTMF
Kód
14
23
3
M
Mapa
Nastavení
Mazání uložených cílů
MDI
Media
Hlavní nabídka
Nastavení
Měřítko mapy
Mix
10
33
14, 17
14
9
26
14
N
Nastavení
Času
Datumu
Displeje
9
10
10
10
Dopravních informací
Hlasitosti
Hlasového ovládání
Hlavní nabídka
Mapy
Médií
Navigace
Rádia
Řeči
Systému
Telefonu
Televize
Videa
Výrobní
Zvuku
Navigace
Hlavní nabídka
Nastavení
Orientace v mapě
Navigační data
Navigační DVD
Navigační pokyny
Navigační symboly
Nová trasa v režimu tras s dílčími cíli
11
5
11
9
10
9
10
9
10
10
10
11
11
10
25
30
10
26
29
29
11
10
34
O
Obecné pokyny
Obrazovka
Opakování
Adresáře
CD
Skladby
Ovládání
Audio/video
Všeobecně
3
3
14
14
14
14
5
P
Paměť
Cílů
31, 33
Poslední cíle
Rozhlasových stanic
Smazání
Úprava
Paměťová karta
Cíl
Vložení
Vyjmutí
Paměť tras
Úprava
Parametry trasy
Pevný disk
Poslední cíle
Načíst
Seřadit
Smazat
Úprava
Potvrzovací tón
Přehled přístroje
33
13
33
33
16
33
16
16
34
31
14, 18
31
32
32
33
33
10
4
R
Rádio
Hlavní nabídka
Nastavení
Volba frekvenčního pásma
RDS
Regionální RDS
Režim
MEDIA
NAVIGACE
PHONE
RADIO
SETUP
TMC
TONE
TV
Video
Režim CD/DVD
Nečitelné CD/DVD
13
9
13
9
9
14
29
22
13
9
37
25
20
18
15
Režim MAP
Dodatečné okno
Druh zobrazení
Měřítko mapy
Režim navigace s dílčími cíli
Režim navigace s jedním cílem
Režim navigace terénem
Vypnuté navigování
Vystředění mapy
Režim TONE
Nastavení zvuku
Režim tras s dílčími cíli
Nová trasa
Ukončení navigování
26
26, 27
26
26
27
27
27
27
26
25
34
34
S
13, 14
14, 16
33
31
16
16
13
33
23
Scan
SD karta
Cíl
Cíle
Vložení
Vyjmutí
Seznam stanic
Smazání cílů z paměti
SMS
Systém
Nastavení
10
T
Telefon
Během telefonního hovoru
Funkce během hovoru
Hlavní nabídka
Nastavení
Přepínání mezi dvěma účastníky hovoru
Příchozí hovor
Telefonní číslo z telefonního seznamu
Telefonní hovor
Telefonní seznam
Věcný rejstřík
23
23
22
10
23
23
22
23
22
39
Vyhledávání v telefonním seznamu
Vytočení čísla z telefonního seznamu
Vytočení dalšího čísla během hovoru
Zadat volané číslo
Teletext
Televize
Nastavení
TMC
Dopravní zprávy TMC
Dynamické navigování
Top cíle
TP
Dopravní vysílání
Zobrazení
Trasa
Načtení
Nová trasa v režimu tras s dílčími cíli
Uložení
Upravení
Zadání
Trasa terénem
Sestavení nové trasy
Seznam uložených tras
Ukončení navigování
Upravení uložených tras
Trvalá uzavírka
TV
Hlavní nabídka
22
22
23
22
20
20
11
37
37
35
31, 32
9
13
13
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
20
20
U
Ukončení navigování
Uložení
Trasy
Uložení cíle do paměti
Úprava
Adresy
Paměti cílů
Paměti tras
Uloženého cíle
Uložené trasy
40
Věcný rejstřík
31
34
33
11
33
34
33
34
Uzavírka
Dočasná
Trvalá
Uzavřený úsek
Zvláštní cíl
35
35
35
V
Video
Nastavení
Vizuální nápověda
Volba uložených cílů
Vymazání cílů z paměti
Vypnout displej
Vypnutí displeje
Vypnutí přístroje
Výrobní nastavení
Vystředění mapy
14, 18
11
7
33
33
13
10, 13, 14, 26
4
10
26
Z
Zadání
Adresy
Cíle jako bodu na mapě
Cíle pomocí souřadnic
Cíle pomocí souřadnic
Trasy
Zvláštního cíle
Zadávací obrazovka s klávesnicí
Zahájení navigování
Cíle z SD karty
Domů
Paměť cílů
Poslední cíle
Top cíle
Zapnutí přístroje
Záruka
Zobrazení
Času příjezdu do cíle
Mapy
Navigačních symbolů
Zbývajícího času jízdy
30, 31
31, 32
32
32
34
30, 32
6
31
33
31, 32
31, 33
31, 32
31, 32
4
3
11
26
10
11
10, 11, 30, 32
Společnost ŠKODA pracuje neustále na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte
prosím pochopení pro to, že kdykoli mohou nastat změny ve formě, vybavení
a technice dodávaných vozidel. Údaje o objemu dodávek, o vzhledu, výkonech,
rozměrech, hmotnostech, spotřebě paliva, normách a funkcích vozidla odpovídají
poznatkům v době redakční uzávěrky. Některé výbavy se možná budou dodávat
až později (informace podají místní autorizovaní servisní partneři ŠKODA) nebo se
budou nabízet jen na určitých trzích. Na údajích, obrázcích a popisech v tomto Návodu nelze proto zakládat žádné nároky.
Tisk, rozmnožování nebo překládání či jiné užití tohoto díla nebo jeho části nejsou
bez písemného souhlasu společnosti ŠKODA dovoleny.
Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva
vykonává výlučně společnost ŠKODA.
Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.
Vydal: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2012
SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.cz
Navigační systém Columbus
Návod k obsluze
Columbus : Superb, Octavia, Yeti
Navigacní systém česky 05.2012
S00.5610.82.15
3T0 012 151 JF
Download

Navigační systém Columbus Návod k obsluze