www.skoda-auto.cz
Radionavigační systém Columbus
Superb, Octavia, Yeti česky 05.11
S00.5610.78.15
3T0 012 151 GR
RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM COLUMBUS
NÁVOD K OBSLUZE
sal8.1.book Page 1 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Úvod
Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda vybavené Radionavigačním systémem Columbus (dále jen radionavigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.
Doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli tento Návod k obsluze, abyste se s Vaším radionavigačním
systémem rychle a dobře seznámili.
Pokud budete mít v souvislosti s Vaším radionavigačním systémem další dotazy nebo nějaké problémy, obra˘te
se, prosím, na autorizovaného servisního partnera Škoda, nebo kontaktujte Vašeho importéra.
Odlišná národní zákonná ustanovení mají přednost před informacemi uvedenými v tomto Návodu k obsluze.
Přejeme Vám mnoho radosti a ujetých kilometrů s Vaším radionavigačním systémem a vždy š˘astnou cestu.
Vaše Škoda Auto
sal8.1.book Page 2 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
2
Obsah
Obsah
Obecné pokyny
.........................
3
Návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Značky v textu návodu k obsluze . . . . . . . . . . . .
3
Důležitá upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Přehled přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Nastavení televize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Režim RADIO
Režim NAV (Navigace)
..............
31
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Hlavní nabídka navigace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Funkční tlačítko „Nový cíl“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
............................
15
4
Volba hlavní nabídky RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Režim tras s jedním cílem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Zapnutí a vypnutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Funkce dopravního hlášení TP . . . . . . . . . . . . . . .
15
Režim tras s dílčími cíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Nastavení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Režim navigace terénem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Ovládání na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Režim MEDIA
16
Manuální uzavření úseku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Zadávací obrazovka s klávesnicí . . . . . . . . . . . . .
6
Hlavní nabídka MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Dynamické navigování k cíli s využitím TMC
38
Externí zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
............................
Hlasové ovládání radionavigačního
systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pevný disk (HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Režim TMC
...............................
40
8
Režim video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Zobrazení dopravního hlášení TMC . . . . . . . . . .
40
Všeobecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Režim TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
41
............................
11
Režim PHONE
Věcný rejstřík
Režim SETUP
...........................
24
Hlavní nabídka režimu SETUP . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Nastavení rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Režim TONE
.............................
27
Nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Režim MAP
...............................
28
28
Nastavení médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Telefon nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Nastavení systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Nastavení displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Nastavení mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Nastavení navigace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Zobrazení mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Funkční tlačítko „Navigace“ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
13
Funkční tlačítko „Dodatečné okno“ . . . . . . . . . .
30
Nastavení dopravních informací . . . . . . . . . . . . .
Nastavení hlasového ovládání . . . . . . . . . . . . . . .
...........................
sal8.1.book Page 3 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Obecné pokyny
3
Obecné pokyny
Návod k obsluze
V tomto Návodu k obsluze jsou popsány všechny možné součásti výbavy vozidla,
aniž by byly označeny jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava
určená pouze pro některé trhy.
Ve Vašem vozidle tak nemusí být všechny součásti výbavy popsané v tomto
Návodu k obsluze.
Záruka
Pro tento přístroj platí stejné záruční podmínky jako pro nová vozidla.
Po uplynutí záruky lze přístroj, který je nutno opravit, vyměnit za jiný přístroj, který
prošel generální opravou, je na úrovni nově vyrobeného přijímače a má záruku na
náhradní díly. Předpokladem však je, že není poškozen kryt a že se nikdo nepovolaný nepokusil o opravu.
Rozsah výbavy Vašeho vozidla zjistíte z prodejní dokumentace, kterou jste obdrželi
při koupi vozidla. Pro bližší informace se obra˘te na svého prodejce Škoda.
Poznámka
Záruka se nevztahuje na:
Značky v textu návodu k obsluze
Značky v textu
 Konec odstavce.
 Odstavec pokračuje na další straně.
•
•
•
poškození a závady způsobené nesprávným zacházením s přístrojem,
poškození a závady způsobené neodbornými pokusy o opravu,
přístroj, který je z vnější strany poškozen.
Údržba displeje
→ Přechod k následujícímu tlačítku.
•
Upozornění!
Důležitá upozornění
Pro čištění displeje nepoužívejte žádná rozpouštědla jako benzin nebo
terpentýn, která by mohla povrch displeje poškodit.
Bezpečnostní pokyny
Zacházejte s displejem opatrně, protože byste mohli prsty vytlačit do jeho
povrchu prohlubně a při dotyku ostrými předměty ho poškrábat.
POZOR!
•
Poznámka
•
Displej můžete čistit měkkou látkou a případné otisky prstů smýt čistým
alkoholem.
• Hlasitost přístroje mějte nastavenou tak, aby bylo vždy slyšet akustické
signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy jako jsou
vozidla policie, záchranné služby a hasičského sboru.
Příjem signálu
V prvé řadě věnujte pozornost řízení! Jako řidič nesete plnou zodpovědnost
za dopravní bezpečnost. Systém používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé
dopravní situace plně pod kontrolou - nebezpečí nehody!
•
•
Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození sluchu!
Další bezpečnostní pokyny viz  strana 31, „Bezpečnostní pokyny k obsluze
radionavigačního systému“.
Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál a GPSsignál pro navigaci rušit natolik, že dojde k jeho úplnému výpadku.
sal8.1.book Page 4 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
4
Obecné pokyny
Zabezpečení proti krádeži
Ochranné kódování radionavigačního systému proti krádeži zabrání tomu, aby byl
přístroj uveden do provozu po přerušení napájení, např. během opravy vozidla nebo
po krádeži. Po odpojení akumulátoru, po odpojení přístroje od palubní sítě a po
přepálení pojistky je nezbytné, abyste při uvádění přístroje do provozu zadali
ochranný kód.
Zadání kódu
–
Pokud se po zapnutí přístroje objeví pole s tlačítky a výzvou k zadání kódu, je
nutno přístroj odblokovat zadáním správného čtyřmístného číselného kódu.
Počet možných pokusů je zobrazen ve druhém řádku obrazovky.
–
Stiskněte číslici přímo na obrazovce v poli číslic 0 až 9 . Číslice se zobrazí
v zadávacím řádku.
–
Po zadání řady čtyř číslic pole číslic zešedne (nebude aktivní) a zadávat další
číslice již nebude možné.
–
Pokud chcete v zadávacím řádku číslice zprava doleva mazat, abyste případně
opravili zadání, stiskněte na obrazovce funkční tlačítko  .
–
Je-li v zadávacím řádku zobrazen správný číselný kód, stiskněte funkční tlačítko
OK .
Číselný kód
Aby se zajistila účinná ochrana proti krádeži, je možno číselný kód získat jen „online“
prostřednictvím systému Škoda. V případě potřeby se obra˘te na autorizovaného
servisního partnera Škoda.
Chybný číselný kód
Pokud jste při zadávání kódu omylem potvrdili chybný kód, je možno proces
zadávání ještě jednou zopakovat. Počet pokusů je zobrazen ve druhém řádku obrazovky.
Pokud i podruhé zadáte špatný kód, přístroj se na jednu hodinu zablokuje. Zadání
kódu je možné opakovat teprve po uplynutí jedné hodiny, během které byly přístroj
a zapalování zapnuté.
Poznámka
Kód je normálně uložen v paměti panelu přístrojů. Tím se automaticky dekóduje
(komfortní dekódování). Ruční zadání kódu není tedy v normálních případech
nutné.
Speciální funkce
Pomoc při parkování
Je-li Vaše vozidlo vybaveno „pomocí při parkování“, zobrazí se při její aktivaci na
displeji vzdálenost od překážky.
Climatronic
Je-li Vaše vozidlo vybaveno jednotkou Climatronic, zobrazují se na displeji informace
z Climatronicu.
Přehled přístroje
1
A
2
A
3
A
4
A
5
A
6
A
7
A
8
A
9
A
10
A
Pokud opět dvakrát zadáte chybný kód, přístroj se opět na hodinu zablokuje.
 - Tlačítko pro
− zapnutí / vypnutí přístroje (stisknutím)
− nastavení hlasitosti aktuálně přehrávaného zdroje zvuku
(otáčením)  strana 5, „Nastavení hlasitosti“
RADIO - režim Rádio  strana 15, „Režim RADIO“
MEDIA - režim Media  strana 16, „Režim MEDIA“
PHONE - režim Telefon  strana 24, „Režim PHONE“
TONE - nastavení zvuku a hlasitostí. strana 27, „Režim TONE“
MAP - zobrazení mapy  strana 28, „Režim MAP“
NAV - režim Navigace  strana 31, „Režim NAV (Navigace)“
TMC - zobrazení dopravních zpráv TMC  strana 40, „Režim TMC“
SETUP - nastavení v jednotlivých režimech  strana 11, „Režim
SETUP“
 a  - tlačítka pro posun vzad a vpřed
− režim RADIO - pro volbu rozhlasových stanic uložených v paměti.
− režim MEDIA - pro volbu následující, resp. předcházející skladby.
Tento cyklus - dva pokusy, jedna hodina zablokováno - platí i nadále.
11
A
12
A
13
A
− režim TV - pro volbu TV stanic.
Otvor pro CD nebo DVD  strana 16, „Režim MEDIA“
Displej  strana 5, „Ovládání na displeji“
 - vysunutí CD nebo DVD  strana 17, „Všeobecné pokyny k režimu
CD/DVD“
sal8.1.book Page 5 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Obecné pokyny
14
A
15
A
 - aktivace hlasového ovládání  strana 8, „Hlasové ovládání radionavigačního systému“
Tlačítko nabídek
− režim RADIO - otáčením lze ručně ladit stanice; krátkým stisknutím
se aktivuje / deaktivuje krátkodobé přehrávání stanic (Scan).
− režim MEDIA - otáčením lze ručně měnit titul; krátkým stisknutím
v režimu audio se aktivuje / deaktivuje krátkodobé přehrávání titulů
(Scan).
5
Upozornění!
Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození reproduktorů vozidla.
Ovládání na displeji
− zobrazení mapy (MAP) - otáčením lze měnit měřítko mapy;
krátkým stiskem se během vedení k cíli vyvolá zopakování navigačního hlášení.
16
A
− režim navigace (NAV) - během navigování k cíli se krátký stiskem
vyvolá zopakování navigačního hlášení.
Otvor pro pamě˘ovou kartu  strana 18, „Pamě˘ová karta“
Zapnutí a vypnutí přístroje
–
1 .
Pro zapnutí resp. vypnutí přístroje stiskněte tlačítko A
BAT-15F001
Obr. 1 Režim SETUP: hlavní nabídka Nastavení / Radio nastavení
Po zapnutí přístroje se aktivuje zdroj zvuku, který byl před vypnutím přístroje
aktivní.
Obrazovka přístroje je takzvaný touchscreen (dotyková obrazovka). Oblasti na obrazovce, které mají barevný rámeček, jsou právě „aktivní“ a lze je ovládat dotykem na
obrazovku.
Pokud je přístroj zapnutý a vytáhnete klíč ze zapalování, přístroj se automaticky
vypne.
„Funkční tlačítka“ na obrazovce
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem KESSY, přístroj se po vypnutí motoru
a otevření dveří řidiče automaticky vypne. Pokud nejprve otevřete dveře řidiče a
následně vypnete motor, vypne se přístroj teprve po uzamknutí vozidla.
–
Aktivní oblasti, kterými se volí funkce nebo nabídka, se nazývají „funkční
tlačítka“.
–
Dotkněte se např. v hlavní nabídce Nastavení funkčního tlačítka Radio  obr. 1,
abyste zvolili Radio nastavení  obr. 1. Ve které nabídce se právě nacházíte,
A .
vidíte v řádku pro tituly A
–
Funkčním tlačítkem 
Při vypnutém zapalování se přístroj přibližně po půlhodině automaticky vypne
(ochrana akumulátoru vozidla před vybitím).
Nastavení hlasitosti
–
–
B se vrátíte z každé nabídky do nabídky předcházející.
A
Posouvání objektů nebo posuvníku
1 doprava.
Pro zvýšení hlasitosti otáčejte tlačítkem A
–
E  obr. 1.
Položte prst na obrazovku na pohyblivý objekt, např. na „posuvník“ A
1 doleva.
Pro snížení hlasitosti otáčejte tlačítkem A
–
Pohybujte prstem po obrazovce, aniž byste ho od obrazovky oddálili. Objekt se
bude pohybovat spolu s prstem, ale jen v předdefinovaném rozsahu.
Změna hlasitosti se znázorní na displeji přístroje.
Pokud je hodnota hlasitosti snížena na 0, zvuk z reproduktorů se zcela ztlumí a na
displeji se zobrazí symbol .
–
Jakmile se objekt ocitne v požadované poloze, sundejte prst z obrazovky.
–
Abyste si mohli prohlédnout zobrazený výřez nabídky  obr. 1, posuňte
posuvník až úplně dolů.
sal8.1.book Page 6 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
6
Obecné pokyny
–
Také můžete posuvníkem pohybovat dolů a nahoru tím, že se na obrazovce
dotknete funkčních tlačítek  a  .
–
Posuvníkem v nastavovacím pruhu  můžete také pohybovat tak, že stisknete
funkční tlačítko - nebo + např. v nastavení pro režim video DVD.
Zadávací obrazovka s klávesnicí
Pokud na obrazovce žádná funkční tlačítka nejsou (např. během přehrávání DVD),
dotkněte se krátce obrazovky, aby se funkční tlačítka zobrazila.
„Posuvník“
E  strana 5, obr. 1 mezi tlačítky se šipkou
Svislý pruh na pravém okraji obrazovky A
 a  se označuje jako „posuvník“. Ukazuje, že je možno zobrazit další položky
nabídky, pokud se posuvník posune až dolů.
„Vyskakovací okna“
Funkční tlačítko se šipkou  za jiným funkčním tlačítkem zobrazuje právě zvolené
F  strana 5, obr. 1.
nastavení, např. u Oblíb. TMC stanice  Automaticky A
Stiskněte funkční tlačítko  ... na obrazovce, otevře se tzv. „vyskakovací okno“,
v kterém jsou zobrazeny různé možnosti nastavení.
BAT-15F002
Obr. 2 Příklad zadávací obrazovky s klávesnicí / Příklad zadávací obrazovky s číslicemi
Zadávací obrazovka s klávesnicí je k dispozici například při zadávání jména adresáře
na pevném disku pro uložení souborů MP3 nebo při vyhledávání zvláštního cíle.
–
Pokud chcete použít řadu znaků, kterou Vám přístroj nabízí, stiskněte funkční
tlačítko OK , pokud chcete v zadávacím řádku znaky mazat, stiskněte funkční
tlačítko  .
–
Jestliže se dotknete znaku na klávesnici v zadávací masce, objeví se tento znak
v zadávacím řádku.
„Zatrhávací políčko“
Některé funkce je možno jen zapnout nebo vypnout.
–
Znaky v zadávacím řádku můžete mazat, můžete měnit jejich pořadí a pro jejich
doplnění si nechat zobrazovat zvláštní znaky.
Před funkcí, kterou je možno jen zapnout nebo vypnout, je zobrazeno tzv.
G  strana 5, obr. 1. Zatržítko v zatrhávacím políčku 
„zatrhávací políčko“ A
znamená, že funkce je zapnutá, prázdné zatrhávací políčko , znamená, že je
funkce vypnutá.
–
Chcete-li řadu znaků v zadávacím řádku použít, stiskněte funkční tlačítko OK .
Stisknutím funkčního tlačítka  se zadávací obrazovka zavře, aniž by se obsah
zadávacího řádku použil.
Stiskněte krátce nastavení, které chcete změnit. Vyskakovací okno se ztratí a ve
funkčním tlačítku  ... se zobrazí zvolená možnost nastavení. Pokud chcete vyskakovací okno zavřít, aniž byste změnili nastavení, stiskněte ve vyskakovacím okně
funkční tlačítko  .
Pro zapnutí nebo vypnutí jedenkrát krátce stiskněte příslušné funkční tlačítko.
Příklad menu uvedených v návodu k obsluze
Stiskněte tlačítka ABC → DEF - tlačítka, která je nutné postupně stisknout.


XYZ - popis funkčního tlačítka v první úrovni menu
Další možnosti zadávání:
  - zobrazení počtu shodných zápisů dle výběru. Funkční tlačítko přepíná na
seznam shodných zápisů podle výběru.
 - návrat z každé nabídky do nabídky předcházející
 - zobrazení seznamu shodných zápisů podle výběru

XYZ - popis funkčního tlačítka ve druhé úrovni menu
 - přepínání mezi velkými a malými písmeny

XYZ - popis funkčního tlačítka ve druhé úrovni menu
 - přepnutí na zadávací obrazovku pro číslice a zvláštní znaky
XYZ - popis funkčního tlačítka v první úrovni menu
A-Z - přepnutí na zadávací obrazovku pro písmena
- zadávání mezer
 - přepnutí na psaní písmen v azbuce
sal8.1.book Page 7 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Obecné pokyny
ABC - přepnutí na psaní písmen v latince
  - pohyb kurzoru v zadávacím řádku vlevo nebo vpravo
 - mazání znaků v zadávacím řádku od pozice kurzoru zprava doleva
Volba zvláštních znaků pro písmena
V zadávací obrazovce jsou některá písmena označena symbolem „“. Dlouhý stisk
takto označeného písmena nabízí možnost vybrat speciální znaky zvoleného
jazyku, včetně znaků s diakritikou.
Některé zvláštní znaky je možno i „vypsat“. Místo německých zvláštních znaků „Ä“,
„Ü“ a „Ö“ rozezná radionavigační systém také pořadí znaků „AE“, „UE“ a „OE“.
Ostatní zvláštní znaky je možno také ignorovat, např. místo „É“, „Ę“ nebo „Ě“
rozezná radionavigační systém také normální „E“.
7
sal8.1.book Page 8 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
8
Hlasové ovládání radionavigačního systému
Hlasové ovládání radionavigačního systému
Všeobecné pokyny
Úvod
Díky této výbavě můžete přes mikrofon zabudovaný ve vozidle hlasem ovládat
některé funkce radionavigačního systému, tzv. systémem „Speak what you see
(Řekni to, co vidíš na obrazovce)“.
Hlasové ovládání můžete využít v režimu RADIO, MEDIA, PHONE, MAP a NAV.
1 .
Hlasitost můžete během rozhovoru kdykoliv změnit otáčením tlačítka A
Zapnutí hlasového ovládání (dialogu)
Krátkým stisknutím tlačítka  .
•
Vypnutí hlasového ovládání (dialogu)
• Po provedení hlasového příkazu se hlasové ovládání automaticky vypne.
•
Stisknutím jednoho z tlačítek umístěných po stranách obrazovky přístroje nebo
dotykem na obrazovku (pokud se nejedá o stisknutí funkčního tlačítka Schovat ve
Vizuální nápovědě).
•
•
Vyslovením příkazu „Zrušit“.
Když systém při zapnutém dialogu nedostane nebo nerozezná hlasový příkaz,
odpoví otázkou „Jak prosím?“ a umožní tak nové vyslovení příkazu. Pokud systém
ani podruhé nedostane hlasový příkaz, ozve se nápověda. Pokud systém ani potřetí
nedostane hlasový příkaz, ozve se hlášení „Zrušit“ a hlasové ovládání se vypne.
Optimální srozumitelnost příkazů závisí na několika faktorech:
• Mluvte normální intenzitou hlasu bez přízvuku a nadměrných pomlk.
•
•
•
Vyvarujte se špatné výslovnosti.
Nepoužívejte zkratky - vyslovujte vždy celý příkaz.
Nemluvte, když systém vydává nějaký pokyn. Dokud systém nedomluví, nebude
reagovat na další příkaz.
•
Zavřete dveře, okna a střešní okno, zamezíte tak rušivým vlivům okolí na srozumitelnost příkazů.
•
Při vyšší rychlosti doporučujeme mluvit hlasitěji, ale klidným hlasem, aby příkaz
nebyl přehlušen zvýšenou hladinou okolního zvuku.
•
jící.
Během dialogu omezte vedlejší zvuky ve vozidle, např. současně hovořící cestu-
• Mikrofon pro hlasové ovládání je nasměrován na řidiče i spolujezdce. Proto
může přístroj ovládat řidič i spolujezdec.
Dialog
Doba, po kterou je systém připravený přijímat a provádět hlasové příkazy, se nazývá
dialog. Systém reaguje akustickým zpětným hlášením a provádí Vás jednotlivými
funkcemi.
Volba dlouhého a krátkého dialogu
Volbu dialogu lze nastavit stisknutím tlačítka  na přístroji a vyslovením příkazu
„Dlouhý dialog“ nebo „Krátký dialog“.
Volbu dialogu lze také nastavit manuálně v režimu SETUP → Hlasové ovládání →
Styl dialogu → Dlouhý nebo Krátký .
Pokud zvolíte krátký dialog, systém některá hlášení zkrátí nebo je nahradí
akustickým signálem (gong) a ovládání systému se urychlí.
Pokud zvolíte dlouhý dialog, systém vysloví hlášení celé bez zkrácení.
Zadávané hlasové příkazy jsou pro dlouhý i krátký dialog stejné.
Přerušení hlášení
Krátkým stisknutím tlačítka  na přístroji lze ukončit právě přehrávané hlášení. To
umožní dříve vyslovit další hlasový příkaz.
Hlasové příkazy
Hlasové ovládání je možné v některém z těchto jazyků:
čeština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, portugalština,
holandština, italština.
Z důvodu velkého množství možných hlasových příkazů zde uvádíme pouze některé
příklady. Při zadávání hlasových příkazů se proto řiďte pokyny systému.
Systém rozpozná pouze 30 000 záznamů (tzn., že např. v režimu NAV, pro zvolenou
zemi, rozpozná pouze 30 000 největších měst). Pokud požadované město není
zahrnuto v těchto 30 000 záznamech nelze jej vyslovit standardně, ale lze využít
hláskování.
Všeobecné informace o hlasovém ovládání vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka 
na přístroji a vyslovením příkazu „Návod“. Poté se ozve hlášení, že je Návod
sal8.1.book Page 9 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Hlasové ovládání radionavigačního systému
9
rozdělen do sedmi částí. Pokud chcete podrobnější informace o jednotlivých
částech návodu, vyslovte příkaz např. „Návod část 2“.
Další hlasové příkazy
Všeobecnou nápovědu pro jednotlivé režimy vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka
 na přístroji a vyslovením příkazu „Pomoc krátké příkazy“.
Pokud chcete listovat v seznamu v režimech MEDIA, PHONE, NAV, RADIO (např. v
seznamu rozhlasových stanic v režimu RADIO), vyslovte příkaz „Další strana“ nebo
„Předchozí strana“.
Přepínání mezi režimy
Pokud se chcete po zapnutí hlasového ovládání přepínat mezi jednotlivými režimy,
vyslovte vždy název režimu do kterého se chcete přepnout. Tzn., že pokud jste např.
v režimu RADIO a chcete se přepnout do režimu MEDIA vyslovte příkaz „Média“.
Názvy režimů PHONE, MAP, NAV vyslovujte vždy jako „Telefon, Mapa, Navigace“.
V každém režimu mohu použít hlasové příkazy pro ostatní režimy - přístroj automaticky přepíná mezi jednotlivými režimy.
Hlasový příkaz „ Nápověda“
Nápovědu lze vyvolat vyslovením příkazu „Nápověda“ nebo „Pomoc“. Podle toho v
jakém režimu se nacházíte nabídne Nápověda možnosti. Pokud jsou nabídnuté
možnosti nedostačující vyslovte příkaz „Další možnosti“.
Pokud vyslovíte příkaz „Nápověda“, ozve se hlášení, jak se má daný příkaz přesně
vyslovit (např. „Autozoom“).
Vizuální nápověda
Pokud chcete aby se zobrazovala nápověda na obrazovce přístroje, aktivujete ji (a
následně deaktivujete) pouze manuálně v režimu SETUP → Hlasové ovládání →
Vizuální nápověda pro hlas. ovládání .
Vizuální nápovědu si můžete nastavit pro každý režim v systému zvlᚢ (tzn. pokud
si nastavíte Vizuální nápovědu jen pro režim MAP bude se zobrazovat pouze
v tomto režimu).
Nabídka příkazů Vizuální nápovědy se rozbalí ve vyskakovacím okně Možné příkazy
jsou.
Pokud nechcete aby byla Vizuální nápověda zobrazena při zapnutém dialogu,
vyslovte během jejího zobrazení příkaz „Schovat“ nebo stiskněte funkční tlačítko
Schovat . Vizuální nápověda se opět zobrazí po novém zapnutí dialogu.
Hlasový záznam
V režimech PHONE, NAV a RADIO lze uložit krátký hlasový záznam, který po jeho
vyslovení provede požadovaný příkaz (např. v režimu PHONE lze uložit k tel.
kontaktu Hlasový záznam a po jeho vyslovení zahájí systém vytáčení).
Pokud se pohybujete v seznamu, u kterého lze zobrazit detaily (např. v režimu NAV,
Nový cíl ,  Poslední cíle ), vyslovte příkaz „Nastavení k záznamu“ a poté zvolte číslo
řádku vyslovením příkazu „Nastavení k záznamu tři“ nebo „ Detaily k záznamu tři“.
Některé hlasové příkazy v režimu RADIO
Pokud vyslovíte příkaz „Číst seznam stanic“ systém přečte seznam rozhlasových
stanic. Požadovanou stanici lze vybrat krátkým stisknutím tlačítka  na přístroji
během hlášení, poté systém nabídne možnosti, co lze s vybranou položkou udělat.
Pokud vyslovíte přímo název stanice systém přepne na požadovanou stanici.
Příklady hlasových příkazů pro ovládání některých tlačítek na obrazovce přístroje:
•
•
„Další stanice“ 
„Předchozí stanice“ 
Některé hlasové příkazy v režimu MEDIA
Příklady hlasových příkazů pro ovládání některých tlačítek na obrazovce přístroje
nebo příklady příkazů, pro které se nezobrazí nápověda:
• „Zpět“  - návrat o krok zpět a ukončení dialogu (funkční talčítko  se vyskytuje i v ostatních režimech),
•
•
•
•
•
•
„Nahoru“  ,
„Další skladba“  ,
„Předchozí skladba“  ,
„Pauza“  ,
„Přehrát“  ,
„Bluetooth audio“  .
Některé hlasové příkazy v režimu PHONE
Povoleny jsou číslice nula až devět. Systém nerozezná žádné kombinace číslic, jako
např. dvacet tři.
Telefonní číslo můžete zadávat jako spojitou řadu postupně vyslovovaných číslic
(celé číslo najednou) nebo ve formě bloků číslic (oddělených krátkými pauzami). Po
každém bloku číslic (odděleném krátkou pauzou) systém zopakuje rozeznané
číslice.
Před zadáváním číslic můžete navíc zadat znak „plus (+)“ pro mezinárodní hovor.
sal8.1.book Page 10 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
10
Hlasové ovládání radionavigačního systému
Pokud vyslovíte příkaz „Číst telefonní seznam“ systém přečte tel. seznam.
Požadovaný tel. kontakt lze vybrat krátkým stisknutím tlačítka  na přístroji
během hlášení, poté systém nabídne možnosti, co lze s vybranou položkou udělat.
Některé hlasové příkazy v režimu MAP
Příklady hlasových příkazů pro ovládání některých tlačítek na obrazovce přístroje
nebo příklady příkazů, pro které se nezobrazí nápověda:
•
•
„Orientace ve směru jízdy“  a „Orientace na sever“ - změní orientaci mapy,
„Posunout mapu“ - posune mapu, poté vyslovte příkaz „Doleva“, „Doprava“,
„Nahoru“, „Dolů“,
•
„Mapa polohy“ nebo „Původní nastavení“- pokud se přesune ukazatel aktuální
polohy  na mapě s celou mapou z vystředěné polohy do stran nebo nahoru a dolů,
dojde k opětovnému vycentrování mapy,
•
„Orientační zoom“, „Raketový zoom“ nebo „Raketa“  - dočasně přepne zobrazení mapy do přehledného zobrazení (menší měřítko). Po několika sekundách se
zobrazení vrátí do původního (většího) měřítka,
•
„Zvětšit zoom“ + nebo „Zmenšit zoom“ – – zvětšuje resp. zmenšuje měřítko
mapy.
• „Ukázat detaily“ nebo „Informace“  - zobrazí detaily (např. GPS souřadnice)
položky , která byla zobrazena na mapě,
•
„Uložit“  - pokud chcete uložit např. zvolenou trasu v režimu NAV.
Některé hlasové příkazy v režimu NAV
Pokud vyslovíte název požadovaného města a systém si není jistý zadáním a nebo
je název města shodný s jinými, nabídne seznam měst podle největší pravděpodobnosti. V seznamu lze listovat příkazy „Další strana“ nebo „Předchozí strana“, poté
zvolte požadované město vyslovením příkazu např. „Číslo 1“ nebo „1“.
V režimu NAV systém neumožňuje zadávání poštovních směrovacích čísel.
sal8.1.book Page 11 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Režim SETUP
11
Režim SETUP
Hlavní nabídka režimu SETUP

Regionální RDS - zapnutí nebo vypnutí automatického sledování stanic přes RDS

Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším
příjmem signálu

Fix - zvolená regionální rozhlasová stanice bude držena co nejdéle

 Dopravní vysílání (TP) - zapnutí nebo vypnutí přijímání dopravních hlášení

Aktuální TMC stanice: ... - zobrazení stanice TMC, ze které se dopravní zprávy
přijímají

Oblíb. TMC stanice - volba oblíbené TMC stanice

Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším
příjmem signálu
BAT-15F003

Obr. 3 Hlavní nabídka SETUP

Stiskněte tlačítko SETUP a následně funkční tlačítko:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Radio  strana 11, „Nastavení rádia“;
Media  strana 11, „Nastavení médií“;
Telefon  strana 12, „Telefon nastavení“;
Systém  strana 12, „Nastavení systému“;
Displej  strana 12, „Nastavení displeje“;
Mapa  strana 12, „Nastavení mapy“;
Poznámka
•
RDS („Radio Data System“) slouží k přenosu identifikace programu a umožňuje
kromě jiného také automatické vyhledávání téže rozhlasové stanice na jiné frekvenci. Je-li dostatečně kvalitní příjem, zobrazuje se, u rádiových stanic s možností
RDS, místo frekvence stanice její jméno.
•
TMC (Traffic Message Channel) je digitální datová služba rádia se stálým
přenosem dopravních zpráv.
Navigace  strana 13, „Nastavení navigace“;
Dopravní informace  strana 13, „Nastavení dopravních informací“;
Hlasové ovládání  strana 13, „Nastavení hlasového ovládání“;
Video  strana 13, „Nastavení videa“.
Nastavení médií
Stiskněte tlačítko SETUP a následně funkční tlačítko Media .

Nastavení rádia
Stiskněte tlačítko SETUP a následně funkční tlačítko Radio .

výběr ze seznamu TMC stanic
Smazat seznam v paměti - vymazání paměti stanic
Tlačítka se šipkou - tlačítka se šipkou

Seznam stanic - výběr rozhlasové stanice ze seznamu v daném místě
dostupných stanic

Pamě˘ stanic - výběr rozhlasové stanice pouze v uložených stanicích
 Aktivovat AV vstup - pro přehrávání z externího zdroje audio nebo video, je-li
zabudován TV tuner

 Aktivovat AUX vstup - pro přehrávání externího zdroje audio

 Automaticky přehrát Bluetooth audio - automaticky aktivuje přehrávání audia z
media přehrávače

AUX úrov. vstupu - nastavení vstupní citlivosti externího zdroje

Nízká - nízká úroveň

Střední - střední úroveň

Vysoká - vysoká úroveň
sal8.1.book Page 12 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
12
Režim SETUP
 Deaktivovat názvy skladeb/interpretů - podle nastavení se bude při přehrávání

Audio-CD s CD textem a v režimu MP3 zobrazovat jméno skladby a jméno zpěváka
nebo jen název souboru a adresáře

 Scan/Mix/Opakovat včetně podadresářů - přehraje postupně všechna data MP3
v adresářích a podadresářích v takovém pořadí, v jakém jsou uložena na
přehrávaném médiu
Nastavení displeje
Stiskněte tlačítko SETUP a následně funkční tlačítko Displej .

Telefon nastavení
Stiskněte tlačítko SETUP a následně funkční tlačítko Telefon .

Aktualizovat telefonní seznam - načtení telefonního seznamu z mobilního tele-

fonu do paměti zařízení. Tento proces může trvat několik minut.
Stupeň jasu - nastavení stupně jasu obrazovky

Nejsvětlejší - nejsvětlejší

Světlejší - světlejší

Střední - střední

Tmavší - tmavší

Nejtmavší - nejtmavší
Den/Noc - nastavení zobrazení mapy

Automaticky - řídí se podle nastavení dostupných senzorů vozidla

Smazat seznamy volání - smazání seznamů volání

Den - nastavení pro denní režim

Smazat SMS - smazání textových zpráv

Noc - nastavení pro noční režim

Zkrácená volba - úprava tlačítek zkrácené volby

Vypnout telefon - vypnutí telefonu

Zap. - zapnutí

Obnovit výrobní nastavení - obnovení nastavení nabídek telefonu na stav dodání

Vyp. - vypnutí
z výroby a vymazání uložených uživatelských profilů
Nastavení systému
Stiskněte tlačítko SETUP a následně funkční tlačítko Systém .

Jazyk/Language - nastavení jazyku menu pro zobrazování a hlasová sdělení

Automaticky - automatický výběr jazyku podle nastavení v informačním
panelu

nebo přímý výběr požadovaného jazyku ze seznamu

Formát datumu - nastavení formátu datumu

Zobrazení času - zobrazení aktuálního času na obrazovce v režimech RADIO,


Vyp. - vypnutí

Zap. - zapnutí

Datum - nastavení datumu

Výrobní nastavení - obnovení výrobního nastavení


vybrat nastavení, které se má vrátit na na stav dodání z výroby
Nastavit - obnovení nastavení nabídek na stav dodání z výroby a vymazání
uložených uživatelských profilů
Vypnout displej - je možné vypnout obrazovku do tzv. úsporného režimu, v dolní
části obrazovky se zobrazí pouze informace o aktuálním zdroji audio.Obrazovku
uvedete do aktivního režimu dotykem na obrazovku nebo na kterékoli tlačítko
kromě dotyku na ovládací knoflík.
Obrazovku uvedete do aktivního režimu dotykem na obrazovku nebo na kterékoli
tlačítko kromě dotyku na ovládací knoflík.
Nastavení mapy
Stiskněte tlačítko SETUP a následně funkční tlačítko Mapa .

MEDIA a MAP

Potvrzovací tón - nastavení potvrzovacího tónu

Dodatečné okno - poloha dodatečného okna v zobrazení mapy

Vlevo - vlevo

Vpravo - vpravo
Navigační symboly - zobrazení navigačních manévrů a kompasu v dodatečném
okně ve 2D nebo 3D zobrazení
Informace o cíli - zobrazení informace o cíli  strana 28, „Funkční tlačítka a
symboly během navigování k cíli“


Cíl - cíl

Příští dílčí cíl - příští dílčí cíl
sal8.1.book Page 13 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Režim SETUP

Detaily mapy - zvolení kategorie zvláštních cílů, které se pomocí symbolů zobrazí
na mapě

 Ukázat symbol Top-cílů - cíle, které jsou uloženy jako top-cíle, se zobrazí
na mapě symbolem zvolené kategorie top-cílů

 Ukázat omezení rychlosti - na obrazovce se zobrazí aktuální omezení rychlosti

Střední - střední

Pomalá - pomalá
13
Nastavení dopravních informací
v daném úseku silnice
Stiskněte tlačítko SETUP a následně funkční tlačítko Dopravní informace .
Nastavení navigace

Stiskněte tlačítko SETUP a následně funkční tlačítko Navigace .
 Nabídnout 3 alternativní trasy - nabídka tří alternativních tras při výpočtu trasy
 strana 33, „Funkční tlačítko „Parametry““


Navigační pokyny - nastavení hlasových navigačních pokynů
Vyp. - vypnutí

Dynamická - hlasová doporučení pro jízdu budou vydávána jen v případě, že
vypočítanou trasu opustíte, např. z důvodu dopravní komplikace

Zap. - zapnutí


Zobrazení času - nastavení zobrazení času ve spodní části mapy

Automaticky - automatické vyhledání TMC stanice

výběr Vaší oblíbené TMC stanice ze seznamu
TMC filtr - volba zobrazování dopravních zpráv

Všechna hlášení - zobrazení všech aktuálních dopravních zpráv

Na cestě - zobrazení jen těch dopravních zpráv, která se vyskytují k trase
 Dopravní hlášení (TP) - zapnutí a vypnutí dopravních hlášení  strana 15,
„Funkce dopravního hlášení TP“
Nastavení hlasového ovládání

Čas dojezdu - zobrazení času dojezdu
Stiskněte tlačítko SETUP a následně funkční tlačítko Hlasové ovládání .

Zbývající čas - zobrazení zbývajícího času jízdy


Moje zvláštní cíle - import vlastních zvláštních cílů z SD karty

Zadání adresy domů - úprava adresy „domů“  strana 35, „Funkční tlačítko „
Domů““

Zadání cíle - zobrazení nabídky zadání adresy  strana 34, „Funkční tlačítko
„ Adresa““


Oblíbená TMC stanice - volba oblíbené TMC stanice

Styl dialogu - nastavení stylu dialogu  strana 8, „Dialog“
Vizuální nápověda pro hlas. ovládání - zvolená vizuální nápověda zobrazí nabídku
nejdůležitějších možných příkazů ve vyskakovacím okně. Vizuální nápovědu si
můžete nastavit pro každý režim v systému zvlᚢ (tzn. pokud si nastavíte „Vizuální
nápovědu“ jen pro režim MAP bude se zobrazovat pouze v tomto režimu).


Smazat hlasové záznamy - smazání vlastních hlasových záznamů uložených pro
jednotlivé položky

Aktuální poloha - uložení aktuální pozice jako adresy domů

Smazat - smazání adresy domů

Vše - všechny hlasové záznamy

Upravit - upravení adresy domů

Telefonní seznam - telefonní seznam

Nastavit aktuální polohu - nastavení aktuální polohy jako adresy domů

Pamě˘ rádia - pamě˘ rádia

Navigační pamě˘ - navigační pamě˘
Rozšířené nastavení navigace - rozšířené nastavení navigace

 Demo režim - možnost spustit virtuální (zdánlivé) navigování k cíli

Zadat místo startu - zadání místa startu pro demo režim

Prům. rychlost pro výp. času - v závislosti na nastavené průměrné rychlosti se
bude během výpočtu trasy zjiš˘ovat a podle nastavení zobrazovat čas dojezdu
nebo doba jízdy

Rychlá - rychlá
Nastavení videa
Stiskněte tlačítko SETUP a následně funkční tlačítko Video .

Audio-jazyk - jazyk hlasového výstupu

Menu-jazyk - jazyk DVD-menu
sal8.1.book Page 14 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
14


Režim SETUP
Titulky - titulky
DVD-formát - nastavení formátu DVD

4:3 - formát 4:3

16:9 - formát 16:9
Nastavení televize
Stiskněte tlačítko SETUP a následně funkční tlačítko Video .

TV režim hledání - režim vyhledávání televizních stanic

Seznam stanic - výběr televizní stanice ze seznamu v daném místě
dostupných stanic

Pamě˘ stanic - zobrazení jen těch televizních stanic, které jsou uloženy
v paměti stanic




TV Norma - změna televizní normy
TV-formát - změna poměru stran obrazu

4:3 - formát 4:3

16:9 - formát 16:9
TV Audio-kanál - volba jazykového kanálu u dvojjazyčného zvuku (dual)„“

Kanál A - jazykový kanál A

Kanál B - jazykový kanál B
Automatické přepínání DVB-T/Analog  - zvolená televizní stanice se bude hledat
v analogové, případně digitální podobě

Smazat TV-seznam v paměti - smazání paměti televizních stanic

AV1 norma - norma pro přehrání pro vždy jeden připojený externí zdroj audio
nebo video

AV2 norma - norma pro přehrání pro vždy jeden připojený externí zdroj audio
nebo video
sal8.1.book Page 15 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Režim RADIO
15
Režim RADIO
Volba hlavní nabídky RADIO
Funkční tlačítko Extra
Scan - přehrání všech dostupných rozhlasových stanic ze seznamu stanic, vždy

po dobu asi pěti sekund. Pokud si přejete automatické přehrávání na právě
15 nebo funkční tlačítko
přehrávané stanici ukončit, stiskněte znovu tlačítko A
 Scan .
TP - zapnutí / vypnutí dopravního hlášení strana 15, „Funkce dopravního

hlášení TP“
Vypnout displej - je možné vypnout obrazovku do tzv. úsporného režimu, kdy je

zobrazená pouze černá obrazovka a v dolní části se zobrazí pouze aktuální informace o zdroji audio. Obrazovku uvedete do aktivního režimu dotykem na obrazovku
nebo na kterékoli tlačítko kromě dotyku na ovládací knoflík.
BAT-15F004
–
Obr. 4 Hlavní nabídka RADIO
Stiskněte tlačítko RADIO - hlavní nabídka RADIO
Funkční tlačítko Pásmo
FM - frekvenční pásmo FM


AM - frekvenční pásmo AM
Frekvenční pásmo lze také měnit opakovaným stiskem tlačítka RADIO .
Funkční tlačítko Seznam stanic
• Zobrazí seznam rozhlasových stanic frekvenčního pásma FM, které je možno
v daném okamžiku přijímat. Pokud je některá rozhlasová stanice ze seznamu stanic
uložena v paměti, zobrazí se číslo předvolby.
Funkční tlačítko Pamě˘
Předvolby 1...6 - nastavení zobrazení tlačítek předvolby 1 - 6


Předvolby 7...12 - nastavení zobrazení tlačítek předvolby 7 - 12

Předvolby 13...18 - nastavení zobrazení tlačítek předvolby 13 - 18

Předvolby 19...24 - nastavení zobrazení tlačítek předvolby 19 - 24
Přepínání stanic uložených v paměti přístroje tlačítky  nebo  - dle nastavení
„Režim šipek“ (na obrazovce se zobrazí Pamě˘) nebo všech stanic v daném místě
dostupných  strana 11, „Nastavení rádia“.
Uložení rozhlasové stanice do paměti stanic - nalaďte požadovanou rozhlasovou
stanici a podržte funkční tlačítko 1 až 24 , dokud se neozve signální tón.
Funkční tlačítko Man.
15 nebo funkčními tlačítky   ve spodní
Ruční ladění stanic otáčením tlačítka A
části obrazovky.
Funkce dopravního hlášení TP
Stiskněte tlačítko RADIO a následně funkční tlačítka Extra → TP - zapnutí / vypnutí
dopravního hlášení.
Zobrazení „TP“ ve spojení se jménem stanice (např. v seznamu stanic nebo v paměti
stanic) poukazuje na stanici s dopravním hlášením.
Je-li funkce dopravního hlášení zapnutá, stará se část přístroje určená k příjmu o to,
aby byla vždy přijímána nějaká stanice s dopravním hlášením, nezávisle na tom,
kterou rozhlasovou stanici posloucháte. Během poslechu médií se na pozadí stále
automaticky vyhledává dostupná rozhlasová stanice s dopravním zpravodajstvím.
Připravenost přijímat dopravní hlášení je symbolizována písmeny „TP“ v pravém
horním rohu displeje.
Pokud není možné přijímat žádnou rozhlasovou stanici s dopravním hlášením, např.
z důvodu rušení rádiového příjmu, zobrazí se místo „TP“, „No TP“.
sal8.1.book Page 16 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
16
Režim MEDIA
Režim MEDIA
Hlavní nabídka MEDIA
MDI - přepnutí na externí zdroj připojený v multimediální zdířce MDI

 strana 19, „Vstup MDI - multimediální zdířka“
Hlavní nabídka MEDIA – přehled

 - přepne na externí zdroj připojený přes Bluetooth ®
Video - nabídka video zdrojů - nabídka Video  strana 20, „Režim video“,
 strana 22, „Režim TV“.



Opakovat - zobrazení možnosti opakování

Skladba - opakování aktuální skladby

CD - opakování všech skladeb právě přehrávaného CD

Adresář - opakování všech skladeb v adresáři (režim MP3)
Extra - zobrazení možnosti přehrávání

Mix - přehrávání všech titulů na aktuálním zdroji zvuku v náhodném
pořadí.
BAT-15F005
Obr. 5 Hlavní nabídka MEDIA

 Mix - návrat k normálnímu přehrávání.
Scan - přehrávání všech titulů aktuálního zdroje zvuku po dobu deseti
sekund. Krátkodobé přehrávání titulů můžeté také aktivovat nebo deakti15 .
vovat krátkým stisknutím tlačítka A

Hlavní nabídka MEDIA se zobrazuje buď jako nabídka Audio nebo jako nabídka
Video, podle toho, jaké jste zvolili médium zdroje.
Volba hlavní nabídky MEDIA a změna média zdroje
–
–


CD - přepnutí na vložené CD/DVD

Interní CD - CD vložené v interní mechanice přístroje

Externí CD - CD vložená v externím CD měniči
SD – přepnutí na zasunutou pamě˘ovou kartu  strana 18, „Pamě˘ová
karta“.
HDD – přepnutí na soubory audio, které jsou uložené na interním pevném
disku  strana 20, „Pevný disk (HDD)“

AUX - přepnutí na externí zdroj připojený v multimediální zdířce AUX
 strana 19, „Vstup AUX“

Kapacita HDD - informace o zaplnění, resp. volném místě na pevném
Vypnout displej - obrazovku je možné vypnout do tzv. úsporného režimu,
kdy je zobrazená pouze černá obrazovka a v dolní části se zobrazí pouze
aktuální informace o zdroji audio. Obrazovku uvedete do aktivního režimu
dotykem na obrazovku nebo na kterékoli tlačítko kromě dotyku na ovládací
knoflík.

Jestliže je možno v daném okamžiku na přístroji vybírat zdroje audio a video, lze
tlačítkem MEDIA přepínat mezi posledními zdroji audio a video.
MEDIA - hlavní nabídka MEDIA a změna média zdroje.
 Scan - návrat k normálnímu přehrávání.

disku (HDD).
Stisknutím tlačítka MEDIA vyvoláte hlavní nabídku MEDIA. Bude pokračovat
reprodukce naposledy přehrávaného média zdroje.
Nabídka Audio:


Výběr - otevření seznamu skladeb aktuálního audio zdroje, aby bylo možno
zvolit jinou skladbu nebo jiný zdroj audio

 - zobrazení nadřazeného adresáře, přepnutí na základní nabídku

audio zdrojů

Skladba - spuštění reprodukce zvolené skladby
 - uložení adresáře, playlistu a datového nosiče na pevný disk HDD
 strana 20, „Pevný disk (HDD)“.

Tlačítka na přístroji k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video
Tlačítky se šipkou na přístroji  nebo  se vždy ovládá právě poslouchaný zdroj
audio bez ohledu na to, v jaké nabídce se právě nacházíte.
sal8.1.book Page 17 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Režim MEDIA
17
 - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly,
opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo kapitoly.
Pokud CD/DVD nevyjmete během 10 sekund, zasune se z bezpečnostních důvodů
zpět do přístroje.
 - krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly,
opakovaným stisknutím pak na začátek dalšího titulu nebo kapitoly.
Přeskakování nahrávky při reprodukci
Na špatných silnicích a při silných vibracích může dojít k tomu, že nahrávka přeskakuje.
V nabídce právě přehrávaného zdroje audio je možno přepínat mezi jednotlivými
15 .
tituly také pomocí tlačítka A
Funkční tlačítka k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video
 - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly,
opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo předcházející
kapitoly.
 - krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly.
 - pauza: reprodukce bude na aktuálním místě přerušena a symbol se změní na 
- po stisknutí bude reprodukce z téhož místa opět pokračovat.
Poznámka
Pokud je hodnota hlasitosti během reprodukce CD, HDD nebo jiného externího
zdroje zvuku snížena na 0, symbol  se změní na  a reprodukce bude v aktuálním
místě přerušena.
Všeobecné pokyny k režimu CD/DVD
V interní mechanice je možno přehrávat audio-CD (CD-A), audio-DVD, MP3-CD, MP3DVD a video-DVD.
Vložení CD/DVD
11 potištěnou stranou nahoru jen natolik, dokud ho
CD/DVD zasuňte do otvoru A
přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Reprodukce se zahájí automaticky.
Vyjmutí CD/DVD
Stisknutí tlačítka  - CD/DVD se vysune.
Pokud „vysunuté“ CD/DVD nevyjmete, zasune se z bezpečnostních důvodů asi po
10 sekundách zpět do přístroje.
Nečitelné CD/DVD
Vložíte-li CD/DVD, které přístroj nebude moct přečíst, zobrazí se vyskakovací okno
s upozorněním. CD/DVD se po několika sekundách vysune do polohy, ze které je lze
odebrat.
Srážení vlhkosti
Důsledkem chladu nebo po dešti se může vytvořit v tělese CD/DVD přehrávače
vlhký povlak (kondenzát). Tento povlak může způsobit přeskakování nahrávky nebo
přehrání zcela znemožnit. V těchto případech musíte počkat, až se kondenzát
odpaří.
Pokyny k údržbě CD/DVD
Pokud by bylo některé CD/DVD znečištěno, nečistěte ho nikdy kruhovými pohyby,
ale od středu ke kraji měkkou látkou, která nepouští chloupky. Při extrémním
znečištění doporučujeme CD/DVD omýt běžným čistícím prostředkem na CD/DVD.
Ale také v tomto případě CD/DVD nečistěte po kruhu, ale od středu ke kraji, a potom
ho nechejte oschnout.
Soubory MP3 a WMA (Windows Media Audio)
Soubory MP3 a WMA, které lze přehrát, je možno také uložit na pevný disk přístroje
 strana 20, „Pevný disk (HDD)“.
Soubory audio, které jsou komprimované pomocí Windows Media Audio, mohou být
ještě chráněné autorskými právy prostřednictvím DRM (Digital Rights Management). Takové soubory WMA přístroj nepodporuje.
POZOR!
Přehrávač CD/DVD je laserový produkt třídy 1. Pokud byste přehrávač CD/DVD
otevřeli, vyvstává nebezpečí poranění neviditelným laserovým zářením.
•
Upozornění!
Do interní mechaniky nikdy nevkládejte disky s označením - „Nevkládat do
mechaniky bez výsuvného podkladu“ nebo Eco Disc.
•
Pokus o zasunutí dalšího CD/DVD ve chvíli, kdy se přístroj snaží již vložené
CD/DVD vysunout, by mohl vést ke zničení mechaniky přístroje. Po stisknutí tlačítka
pro vysunutí  trvá několik sekund, než je CD/DVD vysunuto. Během této doby je
otvor pro vložení CD/DVD otevřen. Před vložením nového CD/DVD vyčkejte, až se již
vložené CD/DVD vysune.
•
Je-li CD/DVD mechanicky poškozeno, nebo je-li CD/DVD špatně nebo nedostatečně vloženo, objeví se na obrazovce nejprve „Chyba CD/DVD. Prosím zkontrolujte
sal8.1.book Page 18 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
18
Režim MEDIA
CD/DVD.“ a potom „Chyba mechaniky CD/DVD“. Zkontrolujte CD/DVD a vložte je
znovu správně a úplně do mechaniky. Pokud se znovu objeví „Chyba mechaniky
CD/DVD“, obra˘te se na autorizovaného servisního partnera Škoda.
Všeobecné pokyny pro režim MP3
•
Požadavky na hudební soubory MP3 a na datové nosiče souborů MP3
• CD-ROM, CD-R, CD-RW s kapacitou 650 MB a 700 MB.
•
DVD s kapacitou do 4,7 GB a dvouvrstvá DVD (Double-Layer-DVD) s kapacitou až
8,5 GB.
Pokud je teplota uvnitř přístroje příliš vysoká, nelze do přístroje zasunout
CD/DVD. Přístroj se přepne do posledního aktivního režimu.
Nepoužívejte nikdy tekutiny jako je benzin, ředidlo na barvy nebo čisticí prostředek na klasické hudební desky, protože byste mohli poškodit povrch CD/DVD!
•
•
•
•
Nevystavujte CD/DVD nikdy přímému slunečnímu záření!
CD/DVD popisujte jen k tomu určeným popisovačem.
Nepolepujte CD/DVD!
Poznámka
Pokud je funkční tlačítko CD zobrazeno jako neaktivní, znamená to, že není
vloženo žádné Audio-CD/DVD nebo že to, které je vložené, není čitelné.
•
Může se stát, že CD/DVD s ochranou proti kopírování a CD-R, CD-RW a DVD-RW,
která nejsou originální, nebude možno přehrát nebo jejich přehrání bude omezené.
• Přístroj reprodukuje také zvukové soubory WMA (Windows Media Audio) a
pokud nejsou pomocí DRM (Digital Rights Management) chráněny autorskými právy,
lze je ukládat i na pevný disk (HDD). Ovládání a chování přístroje odpovídá komprimovaným audiosouborům MP3 a nebude dále zvlᚢ popisováno.
• Věnujte pozornost i dalším upozorněním, která se týkají režimu MP3
 strana 18, „Všeobecné pokyny pro režim MP3“.
•
Věnujte pozornost zákonným ustanovením týkajícím se autorských práv, která
platí ve Vaší zemi.
• Mechanika DVD použitá v přístroji využívá k reprodukci zvuku kódovací systém
Dolby Digital® a MLP Lossless®, čímž zajiš˘uje vysokou kvalitu audio DVD s tímto
standardem. „Dolby®“, „MLP Lossless®“ a symbol dvojitého D jsou ochrannými
známkami Dolby Laboratories®.
•
Pomocí „DTS®“ a „DTS 2.0®“ se převádí Surround-Sound DVD a je reprodukován
v nejlepší kvalitě. „DTS®“ a „DTS 2.0®“ jsou registrovanými známkami DTS, Inc.
•
Každé znečištění nebo poškození CD/DVD může způsobit potíže při „čtení“ informací. Stupeň těchto potíží závisí na znečištění a také na stupni mechanického
poškození. Hrubé škrábance způsobují chyby při čtení, které vedou k tomu, že
CD/DVD přeskakuje nebo zůstane „viset“. Se všemi CD/DVD se musí zacházet
opatrně a musí být vždy uloženy v ochranných pouzdrech.
•
•
CD a DVD musejí odpovídat standardu ISO 9660 Level 2 a souborovému systému
Joliet (single session a multisession).
•
•
•
Názvy souborů nesmějí mít více než 64 znaků.
Adresářová struktura je omezena na 8 úrovní adresářů.
Pokud jsou jméno umělce, název alba a titul přehrávaného souboru uloženy jako
tzv. ID3 tag, je možno je zobrazit. Jestliže není ID3 tag k dispozici, zobrazuje se
název adresáře nebo jméno souboru.
•
Lze přehrávat i soubory WMA (Windows Media Audio), pokud nejsou chráněné
autorskými právy prostřednictvím DRM (Digital Rights Management). Takové
soubory WMA přístroj nepodporuje.
• Ovládání a chování přístroje odpovídá přehrávaným souborům WMA a nebude
dále zvlᚢ popisováno.
Bitrate (datový tok)
• Přístroj podporuje soubory MP3 s velikostí datového toku (bitrate) od 32 do
320 kbit/s i soubory MP3 s proměnlivým datovým tokem (variable bitrate).
• U souborů s proměnlivým datovým tokem může být zobrazovaná doba
přehrávání nepřesná.
Pamě˘ová karta
Z SD karty lze číst jen soubory MP3 a nechráněné soubory WMA. Jiné soubory budou
ignorovány.
Soubory MP3 a WMA, které lze přehrát, je možno také uložit na pevný disk přístroje
 strana 20, „Pevný disk (HDD)“.
Zasunutí pamě˘ové karty
16 useknutým rohem vpravo
Zasuňte pamě˘ovou kartu do otvoru pro vložení karty A
vpředu až „zaklapne“. Reprodukce se zahájí automaticky.
Ruční vyjmutí pamě˘ové karty
Zatlačte na zasunutou pamě˘ovou kartu. Pamě˘ová karta „vyskočí“ do polohy, ze
které ji můžete bezpečně vyjmout.
sal8.1.book Page 19 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Režim MEDIA
19
Prázdná pamě˘ová karta nebo nečitelná data
Pokud zasunete pamě˘ovou kartu, na které nejsou uloženy audio soubory, přístroj
se po pokusu o spuštění nepřepne do režimu pamě˘ové karty.
Přizpůsobení hlasitosti reprodukce externího zvukového zdroje
Hlasitost reprodukce externího zdroje zvuku lze změnit regulátorem hlasitosti na
1 .
radionavigačním systému A
Požadavky na pamě˘ovou kartu
• Do otvoru pro pamě˘ové karty je možno zasouvat pamě˘ové karty o rozměrech
32 mm x 24 mm x 2,1 mm nebo 1,4 mm.
V závislosti na připojeném zvukovém zdroji lze také změnit nastavení výstupu hlasitosti na tomto zdroji.
•
SD (Secure Digital Memory Cards) a MMC (Multimedia Cards) pamě˘ové karty
s kapacitou do 4 GB.
•
SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) pamě˘ové karty s kapacitou
do 32 GB.
•
Může se stát, že některé soubory na pamě˘ových kartách případně celé
pamě˘ové karty nebude možno přehrát nebo bude jejich přehrání omezené.
Vzhledem k odlišným požadavkům na kvalitu pamě˘ových karet ze strany výrobců,
nelze v některých případech zaručit za všech okolností jejich přehrávání.
Externí zdroje
Vstup AUX a MDI
Vstup AUX
Stiskněte tlačítko MEDIA a následně funkční tlačítko AUX .
Externí zdroje zvuku připojené ke zdířce AUX nelze ovládat přes radionavigační
systém. Přes radionavigační systém lze pouze regulovat hlasitost.
Do zdířky AUX se používá standardní kolíkový konektor 3,5 mm. Pokud nemá externí
zdroj zvuku tento konektor, je nutné použít adaptér.
Vstup MDI - multimediální zdířka
Stiskněte tlačítko MEDIA a následně funkční tlačítko MDI .
Přes radionavigační systém je možné přehrávat soubory audio na externích nosičích
připojených přes multimediální zdířku ve formátu MP3, WMA, OGG-Vorbis a AAC .
Externí zdroje zvuku připojené ke zdířce MDI lze ovládat přes radionavigační systém.
iPod
Jestliže připojíte přes vstup MDI zařízení iPod, otevře se nabídka, ve které můžete
volit jednotlivé adresáře iPodu (playlist, interpret, album, název skladby atd.).
Kromě toho můžete změnit citlivost vstupu externího zvukového zdroje , abyste
mohli přizpůsobit hlasitost reprodukce externího zvukového zdroje jiným zdrojům,
nebo vyloučit rušivé jevy  strana 11, „Nastavení médií“.
Adaptér
Pro připojení externích zvukových zdrojů přes vstup MDI potřebujete speciální
adaptér.
Adaptér pro připojení USB zařízení, zařízení s mini-USB výstupem nebo pro připojení
iPod doporučujeme zakoupit u autorizovaného servisního partnera Škoda.
Podmínky pro úspěšné připojení
• Připojena mohou být pouze USB zařízení specifikace 2.0.
•
Verze alokační tabulky souborů FAT (File Allocation Table) připojeného zařízení
musí být FAT16 (< 2 GB) nebo FAT32 (> 2 GB).
• Při přehrávání ze zařízení s pevným diskem (HDD), na kterém je velký objem dat,
může docházet k časovému zpoždění při načítání přehledu hudebních dat.
• Při přehrávání ze zařízení, na kterém je složitá struktura adresářů, může
docházet k časovému zpoždění při načítání hudebních dat.
•
Struktura adresářů na připojeném zařízení by neměla přesáhnout hloubku osmi
podadresářů. Jeden adresář by neměl obsahovat více než 1000 souborů.
• K připojení externího zařízení se nesmí použít žádný USB prodlužovací kabel
nebo USB rozbočovač (HUB).
POZOR!
•
Externí zvukový zdroj neodkládejte v žádném případě na přístrojovou desku.
Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je.
• Externí zvukový zdroj nesmíte v žádném případě pokládat do blízkosti
airbagů. Mohl by být při aktivaci airbagu vymrštěn do prostoru pro cestující a
zranit je.
•
Externí zvukový zdroj nesmíte během jízdy držet v ruce nebo na kolenou.
Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je.
• Připojovací kabel externího zvukového zdroje vždy veďte tak, aby vás při
jízdě neomezoval.
sal8.1.book Page 20 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
20
Režim MEDIA
Upozornění!
Zdířka AUX se smí používat pouze pro zvukové zdroje!
Adresář může mít maximálně sedm podadresářů. Nadřazený adresář otevřete stisknutím funkčního tlačítka  .
Během ukládání audiosouborů můžete i nadále poslouchat skladby z tohoto nebo
jiného zdroje audio.
Poznámka
•
Externí zvukový zdroj připojený přes AUX přehrávejte pouze tehdy, pokud není
zároveň připojen externí zvukový zdroj přes MDI.
Režim video
Je-li přes AUX připojený externí zdroj zvuku, který je napájen externím napájecím
adaptérem, může se stát, že audio signál bude rušen. Záleží na kvalitě použitého
adaptéru.
Vkládání a spouštění video DVD
•
Pevný disk (HDD)
Ukládání souborů MP3 a WMA na pevný disk (HDD)
Uložení 100 hudebních titulů o průměrné délce 3 až 5 minut trvá zhruba 40 minut.
Pokud byste přístroj během ukládání vypnuli, tak se po uložení posledního celého
souboru proces přeruší.
Výběr, uložení a úprava titulů nebo adresářů
Vyberte z pamě˘ové karty audio tituly nebo adresáře, které byste chtěli uložit na
pevný disk. Ve výběrovém okně dostupných zdrojů audio můžete pro uložení na
pevný disk vybrat celý obsah vloženého datového nosiče.

Stiskněte tlačítko MEDIA a následně funkční tlačítko Výběr .

 - otevření nabídky práce s adresářem

Hrát - automatické spuštění přehrávání

Kopírovat - uložení titulu nebo adresáře na pevný disk
Video-DVD zasuňte do otvoru pro CD/DVD potištěnou stranou nahoru jen natolik,
dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál.
Reprodukce video-DVD se spustí automaticky. Načtení dat z video-DVD může trvat
několik sekund; během této doby zůstává obrazovka tmavá.
Obraz je reprodukován, jen pokud vozidlo stojí. Za jízdy je obrazovka vypnutá, reprodukován je jen zvuk.
Abyste vyvolali nabídku DVD, dotkněte se krátce obrazovky.
Soubor/adresář vložit sem - uložení přímo do aktuálního adresáře
Pokud je obraz přes celou obrazovku, nejsou na obrazovce zobrazena žádná ovládací tlačítka. Abyste opět vyvolali nabídku DVD, dotkněte se krátce obrazovky.

Založit nový adresář - založení nového adresáře

Zrušit - přerušení ukládání
Jestliže se opět dotknete obrazovky, nabídka DVD se zase vypne. Jestliže nebudete
s nabídkou DVD pracovat, tak se po 15 sekundách automaticky vypne.

pevného disku
Přejmenovat – otevření zadávací obrazovky, ve které můžete změnit
název titulu nebo adresáře


BAT-15F006
Obr. 6 Nabídka DVD / Ovládání nabídky filmu
Smazat - smazání zvoleného titulu nebo adresáře
Poměry stran (4:3 nebo 16:9)
Film se spustí s přednastaveným poměrem stran (4:3 nebo 16:9). Poměr stran
můžete změnit v nabídce Nastavení videa  strana 13, „Nastavení videa“.
sal8.1.book Page 21 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Režim MEDIA
Nabídka video-DVD
AV - přepnutí na připojený externí zdroj video


TV - přepnutí na režim TV

DVD - přepnutí na video-DVD, které je vložené do interní mechaniky CD/DVD

Audio - přepnutí na nabídku Audio

Menu - přepnutí do nabídky filmu  strana 20, obr. 6

Obraz - změna jasu, kontrastu nebo nastavení barev obrazovky

Kapitola - přepnutí na seznam kapitol
 - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávané kapitoly, opětovným
stisknutím se vrátíte na začátek předcházející kapitoly


 - krátkým stisknutím se přemístíte na začátek další kapitoly
 - přehrávání bude na aktuálním místě přerušeno a symbol se změní na  - po
stisknutí  bude přehrávání z téhož místa opět pokračovat

21
sal8.1.book Page 22 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
22
Režim MEDIA
Režim TV
Televizní obraz je reprodukován, jen pokud vozidlo stojí. Za jízdy je obrazovka
vypnutá, reprodukován je jen zvuk.
Vysvětlení odborných termínů
Nabídka TV
Stiskněte tlačítko MEDIA

„Všudypřítomná televize“ nebo DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial)
U DVB-T je televizní signál přenášen terestricky (pozemně) a je možno ho přijímat i
pomocí antény. DVB-T nabízí mobilní příjem ve vysoké kvalitě bez toho, aby musela
být k dispozici pevná anténní přípojka. Proto se DVB-T někdy označuje jako
„všudypřítomná televize“.
Přednosti DVB-T
Kromě výrazně vyššího kvalitativního příjmu je možno digitálními přenosovými technikami lépe využít kapacitu přenosu televizního kanálu než u analogového signálu.
Vyšší datový tok dovoluje na jednom televizním kanálu vázat v datovém toku více
programů (tzv. „multiplex“). Části přenosové kapacity lze kromě toho použít ještě
pro přenos dalších služeb, jako např. elektronického programového průvodce nebo
rádia.
„Hybridní tuner“ pro analogový i digitální příjem
Pokrytí signálem DVB-T je zatím zejména v průmyslových a hustě obydlených oblastech, takže ještě není možno se v automobilech analogových TV přijímačů vzdát.
Proto byl pro tento přístroj vyvinut hybridní tuner, který v sobě obsahuje jak běžný
analogový, tak i digitální (DVB-T) televizní přijímač.
Informace o analogovém nebo digitálním vysílání TV
To, jaké TV vysílání přijímáte, poznáte podle informace na informačním panelu a po
přepnutí a vyvolání nabídky TV i na obrazovce. Analogové a digitální vysílání je
značeno rozdílně; na obrazovce se zobrazuje buď „Analog“ nebo „DVB-T“.
TV - na celé obrazovce se objeví naposledy přehrávaný televizní program

(kanál) v přednastaveném poměru stran  strana 14, „Nastavení televize“.
Nabídku TV vyvoláte dotykem na obrazovku.
 nebo  - přepínají na vedlejší televizní program v seznamu programů,

stejně jako tlačítka se šipkou na přístroji
Audio - přepnutí na nabídku Audio a začne přehrávat naposledy zvolený

zdroj audia
Seznam stanic - otevření seznamu analogových televizních stanic a
digitálních televizních a rozhlasových stanic, které je možno v daném
okamžiku přijímat

Pamě˘ - otevření paměti analogových televizních stanic a digitálních
televizních a rozhlasových stanic, které byly ručně uloženy do paměti



Uložit - uložení zobrazené televizní stanice

 a následně Smazat - smazání uložené televizní stanice
Extra - zobrazení dalších funkcí

Teletext - otevření teletextu aktuální TV stanice, pokud je teletext
k dispozici

Displej - zobrazení nabídky ke změně nastavení obrazovky
EPG - otevření elektronického programového průvodce, pokud lze
tuto službu digitální stanicí prostřednictvím DVB-T v daném místě
přijímat

Manuálně - přepnutí na manuální nastavování televizního kanálu

pomocí tlačítek se šipkami na přístroji nebo na obrazovce hlavní nabídky
TV
Přehled
1 nastavíte televizní kanál nebo digitální program
Otáčením ovládacího knoflíku A
ručně.
Zobrazení v režimu TV
Některé televizní stanice nabízejí programy ve dvou jazycích „dual“. V nastavení TV
 strana 14, „Nastavení televize“ si můžete zvolit, který jazyk (jazykový kanál)
chcete poslouchat. V levém horním rohu se pak zobrazí „Kanál A“ nebo „Kanál B“.
BAT-15F007
Obr. 7 Nabídka TV
Jestliže je vysílaný program ve stereu, objeví se vpravo na obrazovce ještě symbol
„“ pod funkčním tlačítkem  . U programu vysílaného ve dvou jazycích (dual) se
na tomtéž místě zobrazí symbol „“. Jazykový kanál zvolíte v nastavení TV
 strana 14, „Nastavení televize“
sal8.1.book Page 23 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Režim MEDIA
Jestliže televizní stanice vysílá ještě Teletext, zobrazí se v pravém horním rohu
obrazovky „TT“. Pokud danou televizní stanici teletext nevysílá, zobrazí se po
zvolení funkce teletext „“.
Podporuje-li nastavená televizní stanice elektronického programového průvodce,
zobrazí se v pravém horním rohu obrazovky „EPG“ (Electronic Program Guide). Neníli EPG v daném místě k dispozici, objeví se po zvolení funkce EPG funkčním tlačítkem
Extra pouze „“.
Zobrazení teletextu
Stiskněte tlačítko MEDIA a následně funkční tlačítka TV → Extra → Teletext
Potřebujete-li přejít na číselně další nebo předcházející stránku, stiskněte funkční
tlačítko  nebo  . Stránky teletextu jsou vždy jednoznačně určené svým číslem.
Čísla, která nejsou obsazena, se přeskočí stisknutím tlačítek se šipkou.
Jestliže se dotknete obrazovky, na které je teletext, objeví se současně
s teletextem i obraz televize. Dotknete-li se obrazovky ještě jednou, obraz televize
na pozadí se opět zavře.
Stop - zastaví zobrazení stránky teletextu na aktuální podstránce. Důvodem je, že
některé stránky teletextu mají i několik podstránek, které se jinak zobrazují automatickým přepínáním.
Zoom - zvětší zobrazení aktuální stránky teletextu. Stisknout jednou – zobrazí se
na celou stránku horní polovina aktuální stránky teletextu; stisknout dvakrát –
zobrazí se spodní polovina. Opětovným stisknutím přepnete opět k normálnímu
zobrazení stránky teletextu.
V některých zemích se musí u autorizovaného servisního partnera Škoda nastavit
vhodné kódování Teletextu a EPG pro TV-Tuner.
Otevření elektronického programového průvodce EPG

Stiskněte tlačítko MEDIA a následně funkční tlačítka TV → Extra

EPG - elektronický programový průvodce

Info - zobrazení informací k označenému a následujícímu programu
Zvolit - elektronický programový průvodce se zavře a označenou televizní stanici lze sledovat v režimu TV

Elektronický programový průvodce je k dispozici jen u digitálních stanic přijímaných
prostřednictvím DVB-T, pokud ho tyto stanice vysílají.
Vysílání, která jsou zobrazena v seznamu, nelze zvolit přímo stisknutím. Vysílání,
která jsou v seznamu, je možno označit, zobrazit a vyvolat jen pravými funkčními
tlačítky.
23
sal8.1.book Page 24 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
24
Režim PHONE
Režim PHONE
Přehled
Hlavní nabídka TELEFON




BAT-15F008
Obr. 8 Hlavní nabídka TELEFON
Jednotlivé funkce v hlavní nabídce TELEFON mohou záviset na výbavě a
možnostech připojeného mobilního telefonu.
Před prvním spojením mobilního telefonu je třeba mobilní telefon spárovat s handsfree - podrobné informace k tomu najdete v návodu k obsluze Vašeho vozidla a
návodu k obsluze Vašeho mobilního telefonu.
Při zapnutí zapalování se automaticky naváže spojení s mobilním telefonem, který
byl připojený naposledy. Jestliže se nelze k tomuto mobilnímu telefonu připojit,
zkouší ovládání telefonu automaticky navázat spojení s dalším mobilním telefonem,
který je na seznamu spárovaných přístrojů.
Po navázání spojení s přípravou pro telefon trvá několik minut, než jsou data telefonního seznamu spojeného mobilního telefonu k dispozici v radionavigačním
přístroji.
Funkční tlačítka v hlavní nabídce TELEFON
Stiskněte tlačítko PHONE

 - přijetí hovoru, vytočení zadaného čísla. V hlavní nabídce TELEFON se po
stisknutí zobrazí seznam volání.



SOS - tísňové volání
Hlasová schránka - nastavení hlasové schránky

Jméno - zadání jména

Číslo - zadání čísla



Seznamy volání - volba čísla ze seznamu volání

Telefonní seznam - volba čísla z telefonního seznamu

 - smazání záznamu

OK - uložení záznamu
Předvolba 2 až Předvolba 6 - tlačítka zrychlené volby
 - zadání čísla

 - mazání číslic

 - vytočení čísla
 - telefonní seznam  strana 25, „Telefonní seznam“
Seznamy volání - seznam hovorů

Nepřijaté hovory - seznam nepřijatých hovorů

Volaná čísla - seznam volaných čísel

Přijaté hovory - seznam přijatých hovorů
SMS - nabídka textových zpráv  strana 26, „Nabídka SMS“

Přijaté zprávy - zobrazení přijaté zprávy

Psát - psaní SMS.
Extra - zobrazení dalších funkcí

Vypnout/zapnout mikrofon - vypnutí/zapnutí mikrofonu během hovoru

Vyzvánění vypnout/zapnout - deaktivace/aktivace vyzvánění přes repro-
duktory vozidla

Privátní režim - reprodukce zvukového výstupu přes telefon

Handsfree - reprodukce zvukového výstupu přes reproduktory vozidla
Detaily konference - spojení/rozdělení telefonních hovorů jednotlivých
účastníků telekonference  strana 25, „Telekonference“

POZOR!
V prvé řadě věnujte pozornost řízení! Jako řidič nesete plnou zodpovědnost za
dopravní bezpečnost. Systém používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé
dopravní situace plně pod kontrolou - nebezpečí nehody!
sal8.1.book Page 25 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Režim PHONE
Telefonní seznam
Vytočení telefonního čísla z telefonního seznamu
Stiskněte tlačítko PHONE - pro zobrazení dalších záznamů v nabídce Telefonní
seznam pohybujte posuvníkem směrem dolů.

 - zobrazení telefonního seznamu

 - zobrazení informací o záznamu v telefonním seznamu (jestliže stis-
knete zobrazení telefonního čísla, začne se vytáčet)

 - zobrazení obrazovky určené k zadávání čísel
 - kmitočtové tóny tlačítek DTMF  strana 25, „Kmitočtové tóny
tlačítek DTMF“


Vytvořit - vytvoření hlasového záznamu, po jeho uložení se zobrazí vedle
pozice symbol 


Smazat - smazání hlasového záznamu

Přehrát - přehrání hlasového záznamu
Hledat - výběr záznamu v telefonním seznamu
Vyhledávání záznamu v telefonním seznamu

Stiskněte tlačítko PHONE

 - zobrazení telefonního seznamu

Hledat - otevření zadávací obrazovky

 - vytočení čísla

OK - přesun na záznam, který je v zadávacím řádku zvýrazněn

 - zadávací obrazovka se zavře, aniž by se obsah zadávacího řádku
použil

 - zobrazení telefonního seznamu
Telefonní hovor
Hovory lze přijímat i v případě, že je radionavigační systém vypnutý.
Vytáčí-li se číslo nebo je přijatý hovor, změní hlavní nabídka TELEFON svůj vzhled na
Telefonní hovor.
Příchozí telefonní hovor
 - přijmutí telefonního hovoru


 - odmítnutí telefonního hovoru
25
Během telefonního hovoru
Jestliže během telefonního hovoru stisknete funkční tlačítko  , tak se
u probíhajícího hovoru „vypne“ zvuk (zobrazení: „Hovor přidržen“). To znamená, že
spojení zůstává zachováno, ale hovor se nepřenáší.
•
•
•
Stisknete-li opětovně funkční tlačítko  , je možno v hovoru pokračovat.
Sisknete-li během telefonního hovoru funkční tlačítko  , tak se probíhající
hovor ukončí a přístroj se přepne do hlavní nabídky TELEFON.
Vytočení dalšího čísla během hovoru
Během telefonního hovoru stiskněte funkční tlačítko  , abyste hovor
„přidrželi“.
•
•
•
Vytočte nové telefonní číslo nebo vytočte číslo uložené v paměti.
Jestliže jste s novým volaným navázali spojení, můžete mezi oběma volanými
„přepínat“ tak, jak je popsáno dále.
„Čekání hovoru“ a přepínání mezi dvěma účastníky hovoru
Jestliže Vám někdo během telefonního hovoru volá, objeví se na obrazovce pod
aktuálním hovorem číslo nebo jméno volajícího (funkce: „čekání hovoru“).
•
•
Jestliže si přejete druhý hovor odmítnout, stiskněte v řádku „Příchozí hovor“
funkční tlačítko  .
•
Jestliže si přejete druhý hovor přijmout, stiskněte v řádku „Příchozí hovor“
funkční tlačítko  . Spojení s původním účastníkem se přeruší, ale neukončí (zobrazení: „Hovor přidržen“).
•
Jestliže stisknete funkční tlačítko  v řádku „Hovor přidržen“, bude hovor
s tímto účastníkem pokračovat a hovor s druhým účastníkem bude „přidržen“. Tímto
způsobem můžete mezi oběma účastníky hovoru přepínat.
•
Chcete-li ukončit spojení s účastníkem, jehož číslo je zobrazeno v tomto řádku,
stiskněte funkční tlačítko  .
Telekonference
Telekonference nabízí možnost vzájemné komunikace se všemi učastníky příchozích /odchozích telefonních hovorů. Všichni účastníci telekonference se mohou
vzájemně slyšet a mluvit spolu.
+ - učastník hovoru se bude účastnit telekonference
- - účastník hovoru bude vyřazen z telekonference
Kmitočtové tóny tlačítek DTMF
Každému tlačítku telefonu je přiřazen určitý kmitočtový tón DTMF (Dual-tone Multi
Frequency = tónová volba). Tónové volby se využívá např. pro zadání hesla přes
telefon nebo volání účastníka v „Call-Centru“.
sal8.1.book Page 26 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
26
Režim PHONE
Jestiže je během hovoru požadováno zadání kmitočtového tónu DTMF, otevřete
stisknutím funkčního tlačítka vlevo dole pole s tlačítky a postupujte dle pokynů
(např.: „Chcete-li hovořit s naším pracovníkem stiskněte prosím 3 “).
Také si můžete nějakou delší tónovou volbu ve vašem mobilním telefonu uložit.
Jestliže je během hovoru požadováno zadání kmitočtového tónu DTMF, vyvolejte
příslušný záznam z telefonního seznamu tak, jak je popsáno.
Stisknete-li v zadávací masce funkční tlačítko DTMF , přehraje se v zadávacím řádku
pořadí znaků v podobě kmitočtových tónů DTMF.
Počítejte s tím, že se v řadě znaků pro kmitočtové tóny DTMF nesmí objevit znak „+“,
nebo˘ tento znak přehrávání kmitočtových tónů přerušuje.
Nabídka SMS
Nabídku SMS je možné využít pouze, pokud je Vaše vozidlo vybaveno Univerzální
přípravou pro telefon GSM III a telefon je spárován s hands-free sadou pomocí
profilu rSAP, viz Návod k obsluze Vašeho vozidla.
Přijaté zprávy
Pro zobrazení seznamu přijatých textových zpráv stiskněte v hlavní nabídce
TELEFON funkční tlačítko SMS a vyberte volbu Přijaté zprávy . Přečtené textové
zprávy jsou označeny symbolem , nepřečtené jsou označeny symbolem .
Přijatou zprávu otevřete stisknutím políčka s příslušnou zprávou. Po otevření zprávy
se spolu s textem zprávy zobrazí následující volby:



Odpověď - odpověď na textovou zprávu

Nová SMS - nová textová zpráva

SMS upravit - upravení textové zprávy
Smazat - smazání textové zprávy
Možnosti - možnosti volby

Přečíst SMS - přístoj přečte textovou zprávu

Zpětné volání - volání odesílateli textové zprávy

Kopírovat - zkopírování textové zprávy do mobilního telefonu

Poslat dál - přeposlání textové zprávy
Vedle každé zprávy v seznamu přijatých textových zpráv se nachází funkční tlačítko
 , po jeho stisknutí se zobrazí následující volby:

Kopírovat - zkopírování textové zprávy do mobilního telefonu

Poslat dál - přeposlání textové zprávy

Smazat záznam - smazání textové zprávy

Smazat seznam - smazání všech textových zpráv v seznamu
Psaní a odesílání textových zpráv
V hlavní nabídce TELEFON stiskněte funkční tlačítko SMS a vyberte volbu Psát .
Zobrazí se zadávací obrazovka určená k psaní textu.
Pokud bude mít textová zpráva více než 160 znaků, bude odeslána jako dvě/více
zpráv.
Pro odeslání textové zprávy stiskněte funkční tlačítko  , zobrazí se zadávací obrazovka pro ruční zadání telefonního čísla příjemce.
Příjemce textové zprávy můžete vybrat také v některé z následujících nabídek:


Sezn. volání - seznam hovorů

Nepřijaté hovory - seznam nepřijatých hovorů

Volaná čísla - seznam volaných čísel

Přijaté hovory - seznam přijatých hovorů
Telef. seznam - telefonní seznam
Po zadání příjemce odešlete zprávu stisknutím funkčního tlačítka  .
Odeslaná textová zpráva nebude zobrazena v radionavigačním systému, ani v telefonu.
Poznámka
V nabídce SMS se zobrazí pouze přijaté SMS, které došly v době, kdy byl mobilní
telefon propojen s radionavigačním systémem.
sal8.1.book Page 27 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Režim TONE
27
Režim TONE
Nastavení zvuku

PDC: snížení hlasitosti - nastavení snížení hlasitosti během aktivní kontroly
vzdálenosti při parkování


Vyp. - vypnuto

Nízké - nízké

Střední - střední

Vysoké - vysoké
Nastavení hlasitosti v závislosti na rychlosti - přizpůsobování hlasitosti v závislosti
na rychlosti

BAT-15F009
Obr. 9 Nastavení zvuku
–

Stiskněte tlačítko TONE .
Výšky - středy - basy - nastavení výšek, středů a basů
Balance-fader - vyvážení hlasitosti (vlevo a vpravo = balance), (vpředu a vzadu =
fader, položte prst na obrazovku na pohyblivý terč a pohybujte s ním, do
požadované polohy  obr. 9)



Nastavení hlasitosti - nastavení hlasitosti

Hlasitost při zapnutí - nastavení úrovně hlasitosti při zapnutí

Dopravní hlášení - nastavení úrovně hlasitosti příchozích dopravních hlášení
(TP)

Navigace a hlasové ovládání - nastavení úrovně hlasitosti navigace a hlaso-
vého ovládání

Hlasitost řeči - nastavení úrovně hlasitosti řeči při hlasovém ovládání
Navigační pokyny - nastavení hlasových navigačních pokynů  strana 13,
„Nastavení navigace“

Snížení hlasitosti - nastavení úrovně snížení hlasitosti aktuálního zdroje

zvuku při navigačním hlášení


Nízké - nízké

Střední - střední

Vysoké - vysoké
Hlasitost telefonu - nastavení úrovně hlasitosti telefonu
AV-výstup - aktivace externího zdroje DVD

DVD - DVD

Vyp. - vypnuto
Potvrzovací tón - nastavení potvrzovacího tónu

Zap. - zapnuto

Vyp. - vypnuto

Nastavení EQ - nastavení úrovně ekvalizace (lineární, řeč, rock, klasik, dance,......)

Surround - nastavení prostorového efektu zvuku
sal8.1.book Page 28 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
28
Režim MAP
Režim MAP
Zobrazení mapy
 Dodatečné okno - nabídka je odlišná podle zvoleného režimu navigování

 strana 30, „Funkční tlačítko „Dodatečné okno““

Den / noc - přepínání mezi denním a nočním režimem zobrazení
Detaily mapy - zvolení kategorie zvláštních cílů, které se pomocí symbolů
zobrazí na mapě strana 12, „Nastavení mapy“

 Dopor. jízd. pruhů - během navigování k cíli se při jízdě a odbočování na
silnicích s více jízdními pruhy objeví v zobrazení mapy malé dodatečné okno
s doporučením určitého jízdního pruhu

BAT-15F010
–


Obr. 10 Zobrazení mapy s dodatečným
oknem pro zobrazení kompasu
Stiskněte tlačítko MAP .
 - mapa se rozšíří na celou obrazovku
Změna druhu zobrazení

-2D - dvojrozměrné zobrazení

-3D - trojrozměrné zobrazení
-Topograph. - dvojrozměrné zobrazení mapy pohledem seshora
s barevným znázorněním vrstevnic (hory, údolí, atp.)


Funkční tlačítko „Navigace“ - nabídka je odlišná podle zvoleného režimu navigování  strana 29, „Funkční tlačítko „Navigace““

A - ukazuje, jaké médium zdroje je právě aktivní

volba jiné rozhlasové stanice uložené v paměti
 - krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávané skladby,
opětovným stisknutím se vrátíte na začátek předcházející skladby


 - krátkým stisknutím se přemístíte na začátek další skladby
 - přehrávání bude na aktuálním místě přerušeno a symbol se změní na 
- po stisknutí  bude přehrávání z téhož místa opět pokračovat

Pokud je v nabídce Nastavení systému zapnuto zobrazení času  strana 12,
A aktuální čas.
„Nastavení systému“, zobrazí se na pozici A


Extra
Mapa cíle - zobrazí na mapě aktuální cíl, který je vybraný v hlavní nabídce
Navigace. Pomocí funkčního tlačítka vpravo pod zobrazením kompasu se mapa
vystředí opět podle polohy vozidla

Vypnout displej - je možné vypnout obrazovku do tzv. úsporného režimu, kdy

je zobrazená pouze černá obrazovka a v dolní části se zobrazí pouze aktuální
informace o zdroji audio. Obrazovku uvedete do aktivního režimu dotykem na
1 .
obrazovku nebo na kterékoli tlačítko kromě stisknutí tlačítka A
Změna měřítka mapy a zobrazení
Stisknutím funkčního tlačítka vpravo dole se zobrazením stávajícího měřítka mapy
se vyvolají další funkční tlačítka, kterými lze měnit výřez a měřítko mapy. Pokud
nebudete s těmito funkčními tlačítky pracovat, tak se po několika sekundách opět
ztratí.
 - dočasně přepne zobrazení mapy do přehledného zobrazení (menší měřítko). Po
několika sekundách se zobrazení vrátí do původního (většího měřítka).
+ nebo - - zvětšuje nebo zmenšuje měřítko mapy. Měřítko mapy můžete také
měnit posouváním regulátoru  ve stupnici.
 - přepne během navigování k cíli na přehlednou mapu, na které bude zobrazen
výchozí i cílový bod
 - zapnutí automatického zoomu během navigování k cíli. Jestliže je automatický
zoom aktivní, mění se měřítko mapy automaticky v závislosti na projížděné trase
(dálnice: velké měřítko mapy - město: malé měřítko mapy). Zapnutý automatický
zoom je signalizován tímto zobrazením měřítka . Automatický zoom vypnete
8
opětovným stisknutím měřítka nebo měřítko změníte manuálně tlačítkem A
Posunutí mapy podle polohy vozidla nebo cíle cesty
Výřezem mapy můžete pohybovat tak, že se prstem dotknete obrazovky a, aniž
byste ho od ní oddálili, pohybujete jím po obrazovce.
Funkční tlačítka a symboly během navigování k cíli
 - aktuální poloha vozidla
 - vystředění mapy podle aktuální polohy vozidla
sal8.1.book Page 29 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Režim MAP
 - vystředění mapy podle cíle cesty

29
Parametry trasy - změna kritéria pro výpočet trasy  strana 33, „Funkční tlačítko
„Parametry““
Funkční tlačítko „Navigace“

 - uložení aktuální polohy vozidla do paměti cílů jako vlajkový cíl
Režim navigování s dílčími cíli ... / ... , ... / ...
 - vzdálenost do cíle
 - vzdálenost do dílčího cíle
 - předběžný čas příjezdu do cíle nebo doba jízdy
Ukončit navigování - ukončení navigování k cíli v aktuální poloze vozidla. Stisknutím funkčního tlačítka Navigace a Start navigování je možno v navigování k cíli
kdykoliv pokračovat

Nový dílčí cíl - vyvolá nabídku Nový cíl, aby bylo možno zadat dílčí cíl, do kterého
by se mělo dojet během stávajícího navigování k cíli  strana 36, „Funkční tlačítko
„Extra““

BAT-15F011
Obr. 11 Zobrazení mapy ve 3D během
navigování k cíli
A zobrazují různá funkční
V závislosti na zvoleném režimu navigování se na pozici A
tlačítka.
Režim vypnutého navigování Navigace
Start navigování - zahájení navigování k cíli, vybranému v hlavní nabídce Navi
gace, případně bude v navigování k němu pokračovat
Zadat nový cíl - vyvolání nabídky Nový cíl, aby bylo možno v hlavní nabídce Navi
gace zvolený cíl změnit  strana 34, „Funkční tlačítko „Nový cíl““

Parametry trasy - změna kritéria pro výpočet trasy  strana 33, „Funkční tlačítko
Zácpa vpředu - ruční zadání dopravní zácpy vpředu a k navrhnutí nejbližší

průjezdné trasy  strana 37, „Manuální uzavření úseku“


 uložit - uložení aktuální polohy vozidla do paměti cílů jako vlajkový cíl

Plán trasy - zobrazení plánu trasy
Režim navigování terénem Navigace terénem
Zadat start trasy terénem - zadání bodu, ze kterého bude zahájeno navigování
terénem

„Parametry““

 - uložení aktuální polohy vozidla do paměti cílů jako vlajkový cíl
Režim navigování s jedním cílem ... / ...
 - vzdálenost do cíle
 - předběžný čas příjezdu do cíle nebo doba jízdy
Ukončit navigování - ukončení navigování k cíli v aktuální poloze vozidla. Stisknutím funkčního tlačítka Navigace a Start navigování je možno v navigování k cíli
kdykoliv pokračovat.

Nový dílčí cíl - vyvolání nabídky Nový cíl, aby bylo možno zadat dílčí cíl, do
kterého by se mělo dojet během stávajícího navigování k cíli  strana 34, „Funkční
tlačítko „Nový cíl““

Zácpa vpředu - ruční zadání dopravní zácpy vpředu a k navrhnutí nejbližší

průjezdné trasy  strana 37, „Manuální uzavření úseku“
Parametry trasy - změna kritéria pro výpočet trasy  strana 33, „Funkční tlačítko
„Parametry““


Opačný směr trasy - projetí trasy v opačném směru

Z nejbližšího bodu - navigování terénem z nejbližšího bodu

Zvolit bod na trase - navigování terénem z bodu na trase

Z prvního bodu - navigování terénem z prvního bodu trasy
Zadat nový cíl - zadání cíle na silnici - opustíte tak režim navigace terénem
sal8.1.book Page 30 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
30
Režim MAP
Funkční tlačítko „Dodatečné okno“
BAT-15F012
Obr. 12 Dodatečné okno se zobrazením navigačních manévrů / Dodatečné okno se zobrazením
seznamu pokynů
V jednotlivých režimech navigování se na této pozici zobrazují různá funkční
tlačítka.

Kompas - zobrazení kompasu s aktuálním směrem jízdy

Mapa polohy - zobrazení mapy s polohou vozidla. Přejete-li si změnit toto zobra-
zení mapy, dotkněte se jí v dodatečném okně.
Zobrazení GPS - zobrazení aktuální polohy vozidla v souřadnicích. Kromě toho se
zobrazí ještě počet přijímaných satelitů. Aby se zobrazila i nadmořská výška za
symbolem hory, musí být přijímáno nejméně pět satelitů (zobrazení: „3D Fix“).


Navigační symboly - zobrazení symbolu následujícího navigačního manévru

Seznam pokynů - zobrazení seznamu pokynů

Orientační mapa - zobrazení mapy znázorňující vzdálenost mezi aktuální
polohou a cílem

Plán trasy - zobrazení plánu trasy
sal8.1.book Page 31 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Režim NAV (Navigace)
31
Režim NAV (Navigace)
Přehled
Než začnete používat radionavigační systém
Během jízdy dodržujte vždy pravidla silničního provozu.
Jména ulic a obcí mohou být změněna. Proto se může stát, že se jména uložená v
navigační databázi ve výjimečných případech neshodují se změněnými jmény.
POZOR!
•
Věnujte svou pozornost v prvé řadě řízení vozidla! Bude-li pozornost řidiče
odpoutávána, může to vést k nehodám a poraněním.Jako řidič nesete plnou
zodpovědnost za bezpečnost dopravy. Používejte proto funkce tohoto radionavigačního systému pouze tak, abyste měli ve všech dopravních situacích své
vozidlo pod kontrolou!
•
Obsluha radionavigačního systému
Radionavigační systém se svými četnými možnostmi by měl být obsluhován pouze
tehdy, pokud to dopravní situace opravdu dovolí.
Hlasitost zvukového výstupu by měla být nastavena tak, aby bylo vždy slyšet
akustické signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy
jako jsou vozidla policie, zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného
sboru.
Bezpečnostní pokyny k obsluze radionavigačního systému
Kdykoliv nebudete respektovat navigační pokyn a z trasy uhnete, vypočte se trasa
znovu. Vypočítání nové trasy trvá několik sekund. Teprve potom budou opět
vydávány navigační pokyny.
Neúplné navigační údaje
Jestliže projíždíte delší dobu pod stromy s listím nebo jste v garáži, podjezdu či
tunelu, nemůže radionavigační systém ze satelitů GPS přijímat potřebné údaje.
V takových případech využívá radionavigační systém k orientaci pouze snímačů ve
vozidle.
V oblastech, které nejsou digitalizované nebo jejichž digitalizace není úplná a
nejsou tudíž obsaženy na navigačním DVD, se radionavigační systém snaží
navigovat Vás k cíli i nadále. Uvědomte si však, že se může stát, že navigování může
být částečně chybné; např. pokud silnice s jednosměrným provozem nebo zařazení
silnice do kategorie (dálnice, silnice 1. nebo 2. třídy, atp.) nejsou v navigačních datech
zaneseny nebo jsou zaneseny neúplně.
Před navigačními pokyny vždy musíte dát přednost:
− pravidlům silničního provozu, i když jsou pokyny navigačního systému
v rozporu s jejich ustanoveními,
Trasa, kterou navigační systém vypočítá, je doporučením, jak dojet k cíli cesty.
Během cesty dávejte stále pozor zejména na zákazy stání, semafory, jednosměrné
ulice, zákazy, změny jízdního pruhu, toky a přívozy, železnice apod.
− konkrétní úpravě dopravními značkami, světelnou signalizací nebo
pokyny policistů na daném místě,
•
•
− skutečnostem a okolnostem panujícím na daném místě.
Během jízdy dodržujte vždy pravidla silničního provozu.
Dopravní značky a dopravní předpisy mají vždy přednost před navigačními
pokyny.
• Přesto, že navigační databáze obsahuje informace o jednosměrných ulicích,
pěších zónách atp., může se skutečná situace kdykoliv změnit. Navigační systém
nepočítá se semafory, dopravními značkami STOP a Dej přednost v jízdě, zákazy
parkování, stání a zastavení, se zúžením vozovky a s omezením rychlosti.
•
Rychlost jízdy přizpůsobujte dopravní situaci, stavu vozovky
a povětrnostním podmínkám. Nenechte se svést, např. navigačním systémem,
k rychlé jízdě za mlhy - nebezpečí nehody!
•
Navigační systém se svými četnými možnostmi by měl být obsluhován pouze
tehdy, pokud to dopravní situace opravdu dovolí.
• Vydané navigační pokyny se mohou lišit od aktuální situace, např. z důvodu
prací na silnici nebo zastaralých navigačních údajů. V takových případech
respektujte vždy dopravní předpisy a navigační pokyny ignorujte.
Všeobecně
Kdykoliv nebudete respektovat navigační pokyn a z trasy uhnete, vypočte se trasa
znovu. Vypočítání nové trasy trvá několik sekund. Teprve potom budou opět
vydávány navigační pokyny.
Při zadávání adres (město, ulice) jsou Vám k dispozici pouze písmena nebo symboly,
která umožňují smysluplné zadání. Zobrazí se seznam se jmény, která přicházejí
sal8.1.book Page 32 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
32
Režim NAV (Navigace)
v úvahu. U složených výrazů, jako např. Karlovy Vary, nezapomeňte také zadat
prázdný znak.
–
Stiskněte funkční tlačítko Dočasně a navigační DVD ponechte v přístroji. Přístroj
bude k navigaci využívat jen data uložená na navigačním DVD.
8 . Během
Poslední hlasový výstup si můžete nechat zopakovat stisknutím tlačítka A
poslechu doporučení jízdy můžete měnit hlasitost.
–
Jakmile se opět vrátíte do oblasti, která je uložena v paměti radionavigačního
přístroje, stiskněte tlačítko  , abyste mohli vložené navigační DVD vyjmout.
V tunelech nebo podzemních garážích není vaše anténa v dosahu satelitů GPS.
Přístroj se tedy musí orientovat pomocí senzorů kol.
Poznámka
• Všechny cíle (názvy států, obcí, ulic, zvláštních cílů) není třeba zadávat včetně
diakritických znamének příslušné země (resp. příslušného jazyka v případě zadávání
zvláštních cílů).
• V závislosti na zemi použití nelze některé funkce radionavigačního systému na
obrazovce od určité rychlosti zvolit. Nejedná se o závadu, nýbrž to odpovídá
zákonným ustanovením dané země.
Navigační data a navigační DVD
Uložení navigačních dat do přístroje
–
Zasuňte navigační DVD do otvoru pro CD/DVD potištěnou stranou nahoru jen
natolik, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Přístroj porovná data
uložená na navigačním DVD s daty, uloženými v paměti radionavigačního
přístroje. Jsou-li data v paměti radionavigačního přístroje shodná s daty na navigačním DVD, nebude následovat žádné hlášení.
–
Stiskněte funkční tlačítko Oznámit po uložení , abyste byli o ukončení procesu
ukládání informováni.
–
Když se objeví příslušné hlášení, stiskněte tlačítko  nebo stiskněte funkční
tlačítko Vyjmout a navigační DVD vyjměte. Probíhající navigování k cíli bude
přerušeno a musí se spustit znovu.
Aktualizace navigačních dat v přístroji
–
Nejsou-li data na navigačním DVD shodná s daty v paměti radionavigačního
přístroje, následuje příslušné upozornění.
–
Stiskněte funkční tlačítko Uložit , abyste data uložená v radionavigačním
přístroji přepsali daty z navigačního DVD.
Krátkodobé využívání dat na navigačním DVD
–
Cestujete-li oblastí, která není uložena v paměti radionavigačního přístroje, jen
krátkou dobu, vložte do přístroje navigační DVD určené pro tuto oblast.
Navigační data jsou uložena v paměti navigačních dat již při prvním zapnutí a je
možné je okamžitě použít k navigaci.
Ukládání aktualizovaných navigačních dat může trvat až jednu hodinu. Během
ukládání navigačních dat se pro navigování k cíli využívá dat uložených na navigačním DVD. Uvědomte si, že v případě, že byste navigační DVD vyjmuli, navigování
k cíli by se ukončilo. Navigování k cíli se pak musí spustit znovu a bude využívat dat
uložených v paměti radionavigačního přístroje.
Během kopírování nebo aktualizace navigačních dat se stará data smažou 
.
Aktuálnost navigačních dat a nové navigační DVD
Průběh silnic se neustále mění (např. nové silnice, změny názvů ulic a čísel domů).
Navigační DVD je nosičem obrovského množství dat, která po určité době již
nemohou být aktuální. Mohlo by se pak stát, že by navigování k cíli nebylo
bezchybné.
Z tohoto důvodu pravidelně aktualizujte navigační data ve Vašem přístroji novým
navigačním DVD.
POZOR!
Pokud je pamě˘ navigačních dat aktualizována nebo je přepsána verzí jiné země,
stará navigační data jsou smazána a není možné je obnovit.
Zadávací obrazovky navigace
Výběr cíle ze seznamu
–
Stisknete-li po otevření zadávací obrazovky funkční tlačítko  , otevře se
seznam se všemi cíli, které lze z paměti radionavigačního systému vybrat, a
které odpovídají zadaným podmínkám (např. Země a Město ).
–
Pro zobrazení všech položek seznamu, posuňte posuvník na pravém okraji obrazovky.
–
Stiskněte v seznamu požadovanou položku, čímž zadání adresy převezmete.
sal8.1.book Page 33 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Režim NAV (Navigace)
Vymezení cíle a jeho výběr ze seznamu

–
Během zadávání cíle do zadávacího řádku můžete stisknutím funkčního tlačítka
** kdykoliv otevřít seznam cílů, které lze vybrat. V seznamu se zobrazí jen cíle,
které vyhovují podmínkám a pořadí znaků v zadávacím řádku a jsou uloženy
v paměti radionavigačního systému.
–
Ve funkčním tlačítku ** se zobrazí počet cílů, které je možno vybrat, pokud jich
je méně než sto.
–
Je-li pro výběr cílů méně než šest, zadávací obrazovka se automaticky zavře
a zobrazí se seznam možných cílů.
 Mapa/GPS - zvolení bodu v mapě za cíl  strana 34, „Funkční tlačítko „
Mapa/GPS““
 Domů - zahájení navigování k uložené adrese „domů“  strana 35,

„Funkční tlačítko „ Domů““
 Poslední cíle - otevření seznamu automaticky uložených posledních cílů;

navigování k jednomu ze zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím
 strana 35, „Funkční tlačítko „ Poslední cíle““
 Top-cíle - otevření top cílů; navigování k jednomu ze zobrazených cílů se

zahájí jeho stisknutím  strana 35, „Funkční tlačítko „ Top-cíle““
 Pamě˘ cílů - otevření seznamu ručně uložených cílů; navigování
k jednomu ze zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím  strana 35, „Funkční
tlačítko „ Pamě˘ cílů““

Hlavní nabídka navigace


Přehled
33
 Cíle z SD karty - zobrazení cílů uložených na SD kartě
Pamě˘ - otevření nabídky k uložení aktuální polohy jako cíle, k uložení a zobra-
zení již uložených cílů a k volbě trasy terénem  strana 36, „Funkční tlačítko
„Pam좓“,  strana 37, „Volba a úprava uložené trasy terénem“
Trasa - během navigování k cíli otevře nabídku pokynů a uzavírek trasy
 strana 38, „Trvalá uzavírka“

Extra - otevření nabídky pro zadání dílčího cíle a sestavení nové trasy v režimu
tras s dílčími cíli  strana 36, „Funkční tlačítko „Extra““


Start / Ukončit - zahájí / ukončí navigování k zadanému cíli
Volba režimu navigace
BAT-15F013
Obr. 13 Hlavní nabídka navigace s
adresou
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítko Extra .

Režim tras s dílčími cíli - režim navigace tras s dílčími cíli strana 36, „Režim tras
Stiskněte tlačítko NAV .
s dílčími cíli“
Parametry - otevření nabídky k zadání parametrů trasy  strana 33, „Funkční

tlačítko „Parametry““
terénem“

Poloha - otevření okna se souřadnicemi místa, na kterém právě stojíte

 - uložení aktuální polohy do paměti cílů jako „vlajkový cíl“

Nový cíl - otevření nabídky k zadání nového cíle
- zadání adresy pomocí zadávací obrazovky pro výběr cílové
adresy  strana 34, „Funkční tlačítko „ Adresa““

 Adresa

 Zvláštní cíle - otevření vyhledávací obrazovky k vyhledání zvláštního cíle
buď z cílů určité kategorie nebo prostřednictvím zadání názvu nebo telefonního
čísla  strana 34, „Funkční tlačítko „ Zvláštní cíle““

Režim navigace terénem - režim navigace terénem strana 37, „Režim navigace
Funkční tlačítko „Parametry“
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítko Parametry .

Trasa - trasa
 Rychlá - vypočítá nejrychlejší trasu k cíli, a to i za cenu, že bude delší zobrazí se oranžově

 Krátká - vypočítá nejkratší trasu, a to i za cenu, že se pojede delší dobu zobrazí se červeně

sal8.1.book Page 34 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
34
Režim NAV (Navigace)
 Ekonomická - vypočítá trasu s co možná nejkratší dobou jízdy po co možná
nejkratší trase - zobrazí se modře


 Dynamická trasa - dynamická trasa  strana 38, „Dynamické navigování k cíli
s využitím TMC“

Vyp. - vypnuto

Manuálně - manuálně

Automaticky - automaticky

 Dálnice - tento druh silnice bude pro výpočet trasy „uzavřen“

 Placené úseky - tento druh silnice bude pro výpočet trasy „uzavřen“
Kategorie - seznam kategorií a následně podkategorií zvláštních cílů, které je

možno zvolit. Chcete-li se opět vrátit ze zobrazení podkategorie k zobrazení hlavní
kategorie, stiskněte funkční tlačítko 

Okolí cíle - je-li zvolen cíl cesty, můžete pro vyhledání zvláštního cíle jako
oblast hledání zvolit okolí zvoleného cíle cesty
Akt. poloha - omezí hledání zvláštního cíle na okolí aktuální polohy (stan
dardní nastavení)
V blízk. města - pomocí zadávací obrazovky zadejte město, v jehož okolí se
má zvláštní cíl vyhledávat

 Uzavřené úseky - ve výpočtu trasy budou zohledněny manuálně uzavřené
úseky  strana 37, „Manuální uzavření úseku“
Zvolit bod na mapě - posunutím záměrného kříže zvolte na mapě bod,
v jehož okolí se má zvláštní cíl vyhledávat


 Trajekty - tento druh přepravy bude pro výpočet trasy „uzavřen“

 Tunely - tunely budou pro výpočet trasy„uzavřeny“
Obl. hledání - vymezí oblast, ve které se má zvláštní cíl vyhledávat


Podél trasy - omezí hledání zvláštního cíle na blízké okolí zvolené trasy
(během navigování k zadanému cíli)


Jméno - zadáním názvu se bude vyhledávat určitý zvláštní cíl
Funkční tlačítko „Nový cíl“

Telefon. číslo - zadáním telefonního čísla se bude vyhledávat určitý zvláštní cíl

Hledat -vyhledá zvláštní cíl, který odpovídá zvoleným kritériím
Funkční tlačítko „ Adresa“

 - zobrazí předchozí zvláštní cíl v seznamu

 - zobrazí další zvláštní cíl v seznamu
Toto funkční tlačítko slouží k zadání adresy pomocí zadávací obrazovky pro výběr
cílové adresy.

 - uloží zvláštní cíl

 - vytočí telefonní číslo
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítka Nový cíl →  Adresa .

 - zobrazí na mapě aktuální polohu  a zvláštní cíl

OK - zahájí navigování k zadanému cíli

Země - zěmě

Město/PSČ - město, PSČ

Ulice - ulice

Číslo domu - číslo domu

Křižovatka - křižovatka
Toto funkční tlačítko slouží ke zvolení cíle pomocí bodu na mapě nebo pomocí
souřadnic GPS.

Uložit - uložení údajů zadání adresy
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítka Nový cíl →  Mapa/GPS .
Funkční tlačítko „ Mapa/GPS“
Funkční tlačítko „ Zvláštní cíle“

 nebo  - změna měřítka mapy , lze měnit také otáčením tlačítka nabídek A
15

 - pohyb prstem po mapě
Toto funkční tlačítko otevře vyhledávací obrazovku k vyhledání zvláštního cíle buď
z cílů určité kategorie nebo prostřednictvím zadání názvu nebo telefonního čísla.

OK - spustí automaticky navádení k cíli

 - uloží cíl vybraný z mapy do paměti cílů
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítka Nový cíl →  Zvláštní cíle .

 - na chvilku přepne zobrazení mapy do přehledného zobrazení (větší
měřítko). Po několika sekundách se zobrazení vrátí do původního (menšího) měřítka
sal8.1.book Page 35 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Režim NAV (Navigace)

GPS - otevře nabídku, ve které je možno zadat cíl pomocí jeho souřadnic

Zeměpisná šířka - zadání zeměpisné šířky

Zeměpisná délka - zadání zeměpisné délky
Funkční tlačítko „ Domů“
Funkční tlačítko „ Pamě˘ cílů“
Toto funkční tlačítko otevře seznam ručně uložených cílů; navigování k jednomu ze
zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím.
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítka Nový cíl →  Pamě˘ cílů .

Seřadit - seřazení cílů uložených v paměti
Toto funkční tlačítko zahájí navigování k uložené adrese „domů“.

Abecedně - abecedně
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítka Nový cíl →  Domů .

Podle vzdálenosti - podle vzdálenosti

Podle kategorií - podle kategorie

Zadání cíle - zadání adresy bydliště

Aktuální poloha - aktuální poloha se uloží jako adresa Vašeho bydliště
Funkční tlačítko „ Poslední cíle“
Toto funkční tlačítko otevře seznam automaticky uložených posledních cílů; navigování k jednomu ze zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím.
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítka Nový cíl →  Poslední cíle .


Seřadit - seřazení posledních cílů

Abecedně - abecedně

Podle data - podle data




Funkční tlačítko „Pam좓
Uložení cíle do paměti
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítko Pamě˘ .

Uložit cíl - uložení zobrazeného cíle


Název - název cíle
Hlasový záznam - hlasový záznam
Ukázat detaily - zobrazení detailů cíle (např. GPS souřadnice)

Nahrát hlasový záznam - nahrání hlasového záznamu
Ukázat na mapě - zobrazení cíle na mapě

Přehrát hlasov. Záznam - přehrání hlasového záznamu
Uložit - uložení cíle

Smazat hlasov. Záznam - smazání hlasového záznamu

Smazat - smazání cíle
Toto funkční tlačítko otevře seznam top cílů; navigování k jednomu ze zobrazených
cílů se zahájí jeho stisknutím
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítka Nový cíl →  Top-cíle .

 - zobrazení údaje o cíli  strana 35, „Funkční tlačítko „ Poslední cíle““
Režim tras s jedním cílem
Načíst - zahájení navigování
Funkční tlačítko „ Top-cíle“


 - zobrazení údaje o cíli

Seřadit - seřazení posledních cílů

Abecedně - abecedně

Podle data - podle data
 - zobrazení údaje o cíli  strana 35, „Funkční tlačítko „ Poslední cíle““
35
Status Top cílů - zobrazenému cíli můžete přidělit některou z kategorií top-
cílů nebo zobrazenou kategorii změnit

Uložit - uložení cíle
Volba uložených cílů
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítko Pamě˘ .

Načíst cíl - výběr již uloženého cíle
Poslední cíle - otevření posledních cílů; navigování k jednomu ze
zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím

Top-cíle - otevření uložených cílů, které byly předtím zadané jako „Top-cíle“;
navigování k jednomu ze zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím

sal8.1.book Page 36 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
36

Režim NAV (Navigace)
Pamě˘ cílů - otevření uložených cílů; navigování k jednomu ze zobrazených

cílů se zahájí jeho stisknutím
Režim tras s dílčími cíli
 Cíle z SD karty - zadání cílů uložených na SD kartě ve formátu vizitek nebo

obrázků obsahujících GPS souřadnice
Funkční tlačítko „Pam좓
Importovat cíl - zobrazení cíle nahraného do paměti z SD karty
Úprava a mazání uložených cílů
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítko Pamě˘ .

Upravit pamě˘ - zobrazení paměti cílů

Záznamy v paměti cílů - záznamy v paměti cílů






Abecedně - seřazení cílů abecedně

Podle vzdálenosti - seřazení cílů podle vzdálenosti

Podle kategorií - seřazení cílů podle kategorie
Uložit trasu - uloží zobrazenou trasu do paměti cílů, do paměti cílů je možno

uložit maximálně 10 tras. Nejprve musíte zadat její jméno.
Volba uložené trasy
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítko Pamě˘ .
Načíst trasu - vyvolání uložené trasy, pokud stisknete přímo jméno trasy, zobrazí

se zvolená trasa v hlavní nabídce Navigace

 - zobrazení možností pro úpravu záznamu

Seřadit - seřazení cílů

Abecedně - seřazení cílů abecedně

Podle data - seřazení cílů podle data
 - zobrazení možností pro úpravu záznamu
Smazat pamě˘ cílů - smazání paměti cílů

Smazat - smazání paměti cílů

Zrušit - zrušení volby
Smazat všechny poslední cíle - smazání všech posledních cílů

Smazat - smazání všech posledních cílů

Zrušit - zrušení volby
 - zobrazení podrobných údajů o trase

Poslední cíle - poslední cíle


Seřadit - seřazení cílů
Uložení trasy
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítko Pamě˘ .
Zvolit - zobrazení zvolené trasy v hlavní nabídce Navigace
Upravit pamě˘ tras - upravení paměti tras

Smazat / trasy přejmenovat - smazání jednotlivé trasy, přejmenování trasy

Smazat v´šechny trasy - smazání všech tras
Funkční tlačítko „Extra“
Zadání dílčího cíle
Po zvolení trasy  strana 36, „Volba uložené trasy“ stiskněte funkční tlačítko
Extra :

Nový dílčí cíl - zadání dalšího (dílčího) cíle, kterým se má projet během navigo-
vání k cíli
Možnosti pro úpravu cíle 
Ukázat detaily - ukáže detaily cíle


Přesně - trasa bude vedena přes dílčí díl

Do blízkosti - trasa bude vedena v blízkosti dílčího cíle. Vzdálenost od dílčího
cíle závisí na typu zvolené silnice  strana 33, „Funkční tlačítko „Parametry““

Ukázat na mapě - ukáže cíl na mapě

Smazat - smazání cíle
Zadání trasy
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítko Extra .

Upravit - upravení cílů


Načíst - zahájení navigování ke zvolenému cíli
Nová trasa - sestavení nové trasy v režimu tras s dílčími cíli

 - zobrazení možností pro úpravu záznamu

Zadání cíle - zadání cíle

Přesně - zadání cíle přesně

Do blízkosti - zadání cíle do blízkosti dílčího cíle
sal8.1.book Page 37 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Režim NAV (Navigace)
Úprava uložené trasy
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítko Extra .

Upravit trasu - úprava uložené trasy

 - zobrazení možností pro úpravu záznamu

Detaily - zobrazení detailů trasy

Ukázat na mapě - zobrazení cíle na mapě

 - přepnutí zpět do zobrazení podrobných údajů o cíli

Změnit typ - změní „Přesný dílčí cíl“ na „Do blízkosti dílčího cíle“ a naopak

Start - opětovným stisknutím funkčního tlačítka Start se spustí
návádění jen k cíli trasy, případné dílčí cíle nebudou brány v úvahu. Chcete-li
se vrátit opět do zobrazení plánu trasy, aniž by se zahájilo navigování k cíli,
stiskněte funkční tlačítko Zpět

Smazat - smaže po dalším potvrzení zobrazený cíl trasy
Přesunout - stiskněte funkční tlačítko Dále , abyste vybrali záznam, za

který se má zvolený cíl trasy přesunout

Zadání cíle - zadání dalšího cíle trasy
Opuštění režimu tras s dílčími cíli
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítko Extra .

Opustit režim tras s dílč. cíli - ukončení režimu tras s dílčími cíli.
Režim navigace terénem
Zadání trasy terénem
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítka Extra → Režim navigace terénem
→ Trasa terénem .

Nahrát trasu terénem - sestavení nové trasy v režimu navigace terénem



Nová trasa - zaznamenání nové trasy, nejprve musíte zadat její jméno

Automaticky - body na trase jsou zaznamenávány automaticky

Manuálně - všechny body na trase budete zadávat sami
Rozšířit existující trasu - rozšíření stávající trasy
Zpracovat trasu terénem - otevření seznamu uložených tras terénem. Příslušnou
trasu zvolíte jejím stisknutím.
37
Volba a úprava uložené trasy terénem
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítka Extra → Režim navigace terénem
→ Pamě˘ .
Načíst trasu terénem - otevření seznamu uložených tras terénem. Příslušnou

trasu zvolíte jejím stisknutím.
Upravit pamě˘ tras terénem - otevření pamě˘ tras terénem. Uložené trasy

terénem je možno zobrazit, přejmenovat nebo smazat.
Zpracovat trasu(y) terénem - otevření seznamu uložených tras terénem.

Příslušnou trasu zvolíte jejím stisknutím.

Smazat trasy terénem - smazání tras terénem
Opuštění režimu navigace terénem
Stiskněte tlačítko NAV a následně funkční tlačítka Extra → Režim navigace terénem
→ Nový cíl .
Cíl na silnici - ukončí režim navigace terénem a otevře nabídku Nový cíl, abyste
mohli vybrat „Cíl na silnici“ z navigačních dat, která jsou k dispozici


Zrušit - přepne zpátky do režimu navigace terénem
Manuální uzavření úseku
Dočasná uzavírka
Dočasná uzavírka bude zohledněna pouze v aktivním navigačním cyklu.
Během navigování k cíli stiskněte v zobrazení mapy funkční tlačítko .../... →
Zácpa vpředu . Zobrazí se přehledná mapa s aktuální polohou vozidla  a cílem
cesty .
8 proti směru pohybu hodinových ručiček posouváte symbol
Otáčením tlačítka A
praporku  směrem od cíle cesty k aktuální poloze vozidla. Dotknete-li se prstem
zobrazené trasy, „skočí“ symbol praporku  přímo na toto místo. Vzdálenost zadaného uzavření od aktuální polohy vozidla se zobrazuje na obrazovce dole.
Chcete-li zobrazit přibližnou délku úseku trasy, kterou chcete uzavřít, stiskněte
nastavovací knoflík nebo funkční tlačítko OK .
Zazní akustické hlášení, že trasa obsahuje uzavřené úseky a že se vypočítá objízdná
trasa.
Přijaté dopravní zprávy TMC se na mapě zobrazují jako dopravní komplikace.
Aktuální dopravní komplikace je možno zobrazit v seznamu dopravních zpráv TMC.
sal8.1.book Page 38 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
38
Režim NAV (Navigace)
Trvalá uzavírka
Trvalá uzavírka bude zohledněna při každém navigačním cyklu.
Během navigování k cíli stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Trasa
→ Správa uzavírek .

Přidat uzavřený úsek trasy - přidání dalšího uzavřeného úseku trasy. Dotykem na
zobrazenou trasu na obrazovce umístěte počátek uzavírky  a potvrďte stisknutím
funkčního tlačítka OK . Stejným způsobem nastavte konec uzavírky.

Jestliže navigační systém přijme informaci o dopravní komplikaci, která leží na vypočítané trase, bude řidič na dopravní komplikaci upozorněn akustickým hlášením
a informací ve vyskakovacím okně.
Smazat trvale uzavř. úseky - trvalé smazání uzavřených úseků z paměti radiona-
Zobrazí se zpoždění, ke kterému dojde tím, že dopravní komplikaci objedete, a také
délka objízdné trasy. Kromě toho se zobrazí také očekávané zpoždění, ke kterému
by došlo, kdybyste dopravní komplikací chtěli projet.
Smazat dočasnou uzavírku - smazání uzavírky vytvořené pomocí funkčního
• Pokud si přejete na stávající trase zůstat a dopravní komplikací projet, stiskněte
funkční tlačítko Aktuální trasa .
vogačního systému

 Manuálně
Během navigování k cíli můžete volit, jestli si přejete ohlášené dopravní komplikace
na Vaší trase objíždět, či nikoliv.
tlačítka Zácpa vpředu
Dynamické navigování k cíli s využitím TMC
Zapnutí a vypnutí dynamické navigace
–
Stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Parametry .
–
V zobrazení mapy stiskněte funkční tlačítko Navigace nebo během navigování
k cíli ... / ... a ve vyskakovacím okně Parametry trasy .
–
V nabídce Parametry trasy stiskněte funkční tlačítko  Dynamická trasa a ve
vyskakovacím okně stisknutím zvolte požadované nastavení.
–
Nastavení potvrďte stisknutím funkčního tlačítka OK .
•
Pokud si chcete nechat vypočítat pro nahlášenou dopravní komplikaci objízdnou
trasu, stiskněte funkční tlačítko Objet .
 Automaticky
Budete automaticky objíždět ohlášené dopravní komplikace na Vaší trase během
navigování k cíli.
Po přijetí dopravní zprávy, která se vztahuje na Vaši trasu, budete upozorněni na
změnu vedení k cíli akustickým hlášením. Automaticky pak budete, pokud to bude
časově výhodné, vedeni mimo uzavřený úsek nebo dopravní zácpu.
Zpráva se ozve i v případě, že se na původně vypočítané trase sice vyskytla dopravní
komplikace, ale je již odstraněna, avšak navigační systém je už rozhodnut navádět
Vás výhodnější trasou.
O dopravních komplikacích, přijatých pomocí TMC, které leží na trase, budete informováni zobrazením barevného symbolu na mapě. Dopravní komplikace, které neleží
na trase, budou na mapě zobrazeny šedým symbolem. Směr, v kterém se vyskytuje
dopravní komplikace, je znázorněn šipkou v symbolu. Délka úseku dopravní komplikace se v mapě zobrazí řadou symbolů osobních aut  na dané trase.
Předpoklady pro dynamické navigování k cíli
TMC (Traffic Message Channel) je digitální datová služba rádia se stálým přenosem
dopravních zpráv.
 Vyp.
Správnost dopravních hlášení závisí na redakci dopravních zpráv rozhlasové stanice,
která je vysílá. Přijímání dopravních zpráv TMC není možno zapnout nebo vypnout.
Nebudete upozorňováni na dopravní komplikace přijaté dopravními zprávami, které
jsou na Vaší trase a navigace Vás povede přes tyto dopravní komplikace. Dopravní
zprávy se však budou v přístroji i nadále automaticky aktualizovat a zobrazí se Vám
po stisknutí tlačítka režimu TMC .
Jestliže je na Vaší trase dopravní komplikace, můžete zapnout dynamické navigování k cíli i během stávajícího navigování k cíli nebo můžete příslušnou trasu
manuálně uzavřít .
Pokud je na daném místě v dosahu vysílač TMC, přijímá přístroj na pozadí průběžně
dopravní zprávy TMC.
Poslouchaná rozhlasová stanice nemusí být stanicí TMC.
Dopravní zprávy TMC mohou být přístrojem vyhodnocována a zobrazována jen
tehdy, jsou-li navigační data pro oblast, kterou projíždíte, uložena v paměti přístroje
nebo je lze získat z vloženého navigačního DVD.
Aktuální dopravní zprávy TMC je možno zobrazit stisknutím tlačítka režimu TMC .
sal8.1.book Page 39 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Režim NAV (Navigace)
•
Poznámka
Za nepříznivé dopravní situace se může stát, že je-li objízdná trasa taktéž
přetížena, nepřinese objetí dopravní zácpy nahlášené pomocí TMC žádnou časovou
úsporu.
•
Jestliže ještě nebyla dopravním hlášením TMC zaznamenána dopravní komplikace, která je před Vámi na Vaší trase, můžete daný úsek trasy ručně uzavřít .
39
sal8.1.book Page 40 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
40
Režim TMC
Režim TMC
Zobrazení dopravního hlášení TMC
Dopravní hlášení TMC se (v závislosti na nastavení) využívají k optimalizaci trasy
v případě dopravní komplikace během navigování k cíli.
V zobrazení podrobných informací o hlášení můžete pomocí funkčních tlačítek
listovat postupně všemi přijatými dopravními hlášeními.

TMC - zobrazení seznamu aktuálních dopravních hlášení
Detaily - vyvolání podrobností k požadovanému záznamu v seznamu
dopravních hlášení


 A
12 - zobrazení názvu aktuálně přijímané TMC stanice
Druh komplikace se v zobrazení podrobných údajů o dopravní komplikaci a na mapě
zobrazuje příslušným symbolem. Směr, ve kterém se na mapě vyskytuje dopravní
komplikace, je znázorněn barvou. Komplikace, která je na trase (ve směru jízdy), je
zobrazena červenou barvou, dopravní komplikace v protisměru je zobrazena šedou
barvou.
•
Poznámka
Pokud je na daném místě v dosahu vysílač TMC, přijímá přístroj na pozadí
průběžně dopravní hlášení TMC. Poslouchaná rozhlasová stanice nemusí být stanicí
TMC.
•
Dopravní hlášení TMC mohou být přístrojem vyhodnocována a ukládána jen
tehdy, jsou-li dostupná navigační data pro oblast, kterou projíždíte.
•
Správnost dynamického navigování k cíli je závislá na vysílaných dopravních
hlášeních. Za jeho obsah zodpovídají dopravní redakce rozhlasových stanic.
•
•
Dopravní hlášení TMC jsou potřebná také pro dynamickou navigaci.
Za nepříznivé dopravní situace se může stát, že je objízdná trasa také přetížena
a proto nepřinese objetí dopravní zácpy nahlášené pomocí TMC žádnou časovou
úsporu.
sal8.1.book Page 41 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Věcný rejstřík
Věcný rejstřík
A
Č
H
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 34
Úprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zadání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Alternativní trasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Audio
Režimy přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
AUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 19
Čas dojezdu
Výpočet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
HDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 20
Hlasitost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hlasové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hlasové příkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hlasový příkaz - Nápověda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hlavní nabídka
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
B
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
C
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CD/DVD
Vložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vyjmutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Cíl
Adresa domů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Mazání uloženého cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Nový dílčí cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pamě˘ cílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Podle souřadnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Poslední cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Top-cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Úprava uloženého cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Volba uloženého cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zadání dílčího cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Zobrazení informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zvláštní cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Cíle z SD karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
D
Další hlasové příkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Demo režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Detaily mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vypnout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 16, 28
Dočasná uzavírka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dodatečné okno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 28, 30
Dopravní hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dopravní informace
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dopravní vysílání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dynamická trasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Dynamické navigování k cíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
E
EPG - Elektronický programový průvodce . . . . . . 23
Externí vstup
AUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 19
MDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 19
Externí zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
F
FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Frekvenční pásmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
I
Informace o cíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
J
Jas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
K
Kapacita pevného disku (HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kmitočtové tóny tlačítek DTMF . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
M
Mapa
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Mazání uložených cílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
MDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 19
Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Měřítko mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Mix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
41
sal8.1.book Page 42 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
42
Věcný rejstřík
N
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Datumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dopravních informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hlasového ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Navigace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Řeči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Televize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Výrobní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Navigace
Hlavní nabídka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Orientace v mapě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Navigační data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Navigační DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Navigační pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Navigační symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Některé hlasové příkazy
V režimu MAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
V režimu MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
V režimu NAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
V režimu PHONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
V režimu RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nová trasa v režimu tras s dílčími cíli . . . . . . . . . . . 36
O
Obecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Obrazovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Opakování
Adresáře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ovládání
Audio/video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 17
Všeobecně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
P
Pamě˘
Cílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Poslední cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Rozhlasových stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Úprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pamě˘ cílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pamě˘ tras
Úprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pamě˘ová karta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vyjmutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Parametry trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pevný disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 20
Poslední cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 35, 36
Smazat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Potvrzovací tón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Přehled přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
R
Radio
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rádio
Volba frekvenčního pásma . . . . . . . . . . . . . . . . 15
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Regionální RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Režim
MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
NAVIGACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Režim CD/DVD
Nečitelné CD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Režim MAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dodatečné okno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 30
Druh zobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Měřítko mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Režim navigace s dílčími cíli . . . . . . . . . . . . . . . 29
Režim navigace s jedním cílem . . . . . . . . . . . . . 29
Režim navigace terénem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vypnuté navigování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vystředění mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Režim PHONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Hlavní nabídka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Režim TONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Režim tras s dílčími cíli
Nová trasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ukončení navigování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Režim TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vysvětlení odborných termínů . . . . . . . . . . . . . 22
Režim video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
S
Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 16
SD karta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 18
Cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vyjmutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Seznam stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Smazání cílů z paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Systém
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
T
Telefon
Během telefonního hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Přepínání mezi dvěma účastníky hovoru . . . . 25
sal8.1.book Page 43 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Věcný rejstřík
Příchozí hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Telefonní číslo z telefonního seznamu . . . . . 25
Telefonní hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 25
Vyhledávání v telefonním seznamu . . . . . . . . 25
Vytočení čísla z telefonního seznamu . . . . . . 25
Vytočení dalšího čísla během hovoru . . . . . . 25
Zadat volané číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Televize
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Dopravní hlášení TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Dynamické navigování k cíli . . . . . . . . . . . . . . . 38
Top cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 35
TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 15
Zobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Trasa
Načtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Nová trasa v režimu tras s dílčími cíli . . . . . . . 36
Uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Upravení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Zadání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Trasa terénem
Sestavení nové trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Seznam uložených tras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ukončení navigování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Upravení uložených tras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Trvalá uzavírka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vysvětlení odborných termínů . . . . . . . . . . . . . 22
U
Ukončení navigování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Uložení
Trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Uložení cíle do paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Úprava
Adresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Paměti cílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Paměti tras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Uložené trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uloženého cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzavírka
Dočasná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trvalá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzavřený úsek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
36
37
38
38
V
Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 20
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vizuální nápověda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Volba uložených cílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Všeobecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vymazání cílů z paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Vypnout displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vypnutí displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 15, 16, 28
Vypnutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Výrobní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vystředění mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Z
Zadání
Adresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 34
Cíle jako bodu na mapě . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 34
Cíle jako pomocí souřadnic . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Cíle pomocí souřadnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Zvláštního cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 34
Zadávací obrazovka s klávesnicí . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zahájení navigování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Domů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 35
Pamě˘ cílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 35
Poslední cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 35
Top cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 35
Zapnutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Zobrazení
Času dojezdu do cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Navigačních symbolů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zbývajícího času jízdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zvláštní cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 33, 34
Zvláštní cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
43
sal8.1.book Page 44 Thursday, April 28, 2011 8:33 AM
Společnost Škoda Auto pracuje neustále na dalším vývoji všech typů a modelů.
Mějte prosím pochopení pro to, že kdykoli mohou nastat změny ve formě, vybavení
a technice dodávaných vozidel. Údaje o objemu dodávek, o vzhledu, výkonech,
rozměrech, hmotnostech, spotřebě paliva, normách a funkcích vozidla odpovídají
poznatkům v době redakční uzávěrky. Některé výbavy se možná budou dodávat až
později (informace podají místní autorizovaní servisní partneři Škoda) nebo se
budou nabízet jen na určitých trzích. Na údajích, obrázcích a popisech v tomto
návodu nelze proto zakládat žádné nároky.
Tisk, rozmnožování nebo překládání či jiné užití tohoto díla nebo jeho části nejsou
bez písemného souhlasu společnosti Škoda Auto dovoleny.
Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva
vykonává výlučně společnost Škoda Auto.
Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.
Vydal: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2011
www.skoda-auto.cz
Radionavigační systém Columbus
Superb, Octavia, Yeti česky 05.11
S00.5610.78.15
3T0 012 151 GR
RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM COLUMBUS
NÁVOD K OBSLUZE
Download

radionavigační systém columbus návod k obsluze