SIMPLY CLEVER
Infotainment navigace Amundsen
Návod k obsluze
Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám
ulehčil hledání a čerpání potřebných informací.
Poznámky v textu
POZOR
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané POZOR. Poznámky nadepsané POZOR Vás upozorňují na vážné nebezpečí nehody, příp. poranění.
Členění kapitol, obsahu a věcného rejstříku
Text návodu je rozdělen do relativně krátkých odstavců, které jsou přehledně
spojené do jednotlivých kapitol. Aktuální kapitola je vždy uvedena na dolním
okraji pravé stránky.
UPOZORNĚNÍ
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho
vozidla (např. závada na převodovce) nebo na obecné nebezpečí nehody.
Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky)
Obsah, členěný podle kapitol, a podrobný věcný rejstřík na konci Návodu k obsluze Vám pomohou rychle najít požadovanou informaci.
Směrová označení v textu
Všechny údaje jako „vlevo“, „vpravo“, „vpředu“, „vzadu“ jsou vztaženy ke směru
jízdy.
Jednotky
Hodnoty jsou uváděny v metrických jednotkách.
Značky v textu
 Označuje odkaz na odstavec s důležitými informacemi a bezpečnostními pokyny v rámci jedné kapitoly.

Označuje pokračování odstavce na další straně.
®
Označuje registrovanou ochrannou známku.
Příklady popisu informací uvedených v návodu k obsluze
Stiskněte tlačítko  →  → Zvuk.
Tato informace znamená, že je třeba nejprve stisknout tlačítko  na přístroji
a poté stisknout funkční tlačítko  na displeji přístroje a potvrdit nabídku stisknutím funkčního tlačítka Zvuk.
Symbol „→“ označuje následující krok.
Příklad menu, dostupných nabídek, položek nebo funkcí.
■ xyz - první úroveň menu
■ xyz - druhá úroveň menu
■ xyz - třetí úroveň menu
■ xyz - první úroveň menu

5E0012715FE
Životní prostředí
Poznámka nadepsaná Životní prostředí Vás upozorňuje na nutnost ochrany životního prostředí. Takto označené jsou například rady pro snížení spotřeby pohonných hmot.
Poznámka
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité
k provozu Vašeho vozidla.
Úvod
Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené Infotainment navigací Amundsen (dále jen přístrojem),
srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.
Nová koncepce obsluhy umožňuje provádět nastavení vozidla a ovládat některá elektronická zařízení
centrálně prostřednictvím přístroje.
Přečtěte si proto pečlivě nejen tento Návod k obsluze, ale i návod k obsluze vozidla, protože postup
v souladu s těmito návody je předpokladem správného užívání vozidla.
S případnými dotazy ohledně Vašeho přístroje se obraťte na partnera ŠKODA.
5E0012715FE

Vaše ŠKODA AUTO a.s. (dále jen ŠKODA)
Obsluha mapy
Doplňkové okno
Obsah
Použité zkratky
Seznámení s přístrojem
Úvodní informace
Důležitá upozornění
Přehled přístroje
4
4
4
Obsluha přístroje
Na displeji přístroje
Ovládání na displeji MAXI DOT
Hlasové ovládání
7
7
8
13
Nastavení přístroje
Nabídka Setup
16
16
Audio
Rádio
Obsluha
Nastavení rádia
21
21
24
Média
Obsluha
Zdroje signálu
26
26
27
Telefon
Komunikace
Telefon a vysílací zařízení
Spojení přístroje s mobilním telefonem
Telefonní funkce
33
33
36
39
Navigace
Popis navigačního systému
Úvod k navigaci
Nastavení navigace
2
Obsah
43
43
44
Navigování
Zadání nového cíle
Zadání z uložených cílů
Zvláštní cíl
Kategorie zvláštních cílů
Navigování k cíli
Dopravní hlášení
Správa cíle
46
47
50
50
52
53
55
56
58
59
Vozidlo
Systémy vozidla
Nastavení vozidla
Věcný rejstřík
61
61
Zkratka
Použité zkratky
Zkratka
A2DP
ACC
Význam
softwarový profil přenosu dat pro
nosměrnému přenosu audiodat
Bluetooth®
určený k jed-
adaptivní tempomat
AF
funkce, která zajišťuje, aby zvolená rozhlasová stanice byla
automaticky přijímána na frekvenci s nejlepším příjmem.
AM
označení rozhlasového frekvenčního pásma
ASR
regulace prokluzu hnacích kol vozidla
AVRCP
softwarový profil přenosu dat pro Bluetooth® podporující
multimediální funkce
AV
Audio/vizuální signál zdroje - typický pro DVD přehrávače nebo TV tunery
BT
Bluetooth® - bezdrátová komunikace umožňující přijímat
a odesílat hlasové a datové informace
DAB
digitální rozhlasové vysílání
DRM
technické metody, jejichž účelem je kontrolovat či omezovat
používání obsahu digitálních médií
ESC
kontrola stability vozidla
FM
označení rozhlasového frekvenčního pásma
HFP
softwarový profil přenosu dat pro Bluetooth®, který umožňuje komunikaci mezi mobilním telefonem a zařízením vozidla
pro handsfree
GPS
družicový systém pro určení polohy
GSM
globální systém pro mobilní komunikaci, nejrozšířenější standard pro mobilní telefony
ID3 tag
přidaná vlastnost hudebního souboru, umožňuje zobrazit názvy interpretů, písní, alb atd.
KESSY
bezklíčové odemykání, startování a zamykání
NTSC
standard kódování audiovizuálního signálu v Severní a střední Americe a v některých zemích jihovýchodní Asie
PAL
Význam
PI
identifikace rozhlasové stanice pomocí unikátního kódu RDS,
např. při přelaďování na jiný vysílač
RDS
systém určený k přenosu doplňkových informací u rozhlasového vysílání v pásmu FM
TMC
TP
vCard
VIN
WMA
služba určená k poskytování dopravních informací řidičům
identifikace programu, který přenáší dopravní informace
souborový formát .vcf pro výměnu osobních dat, především
elektronické obchodní vizitky; mohou obsahovat jméno a příjmení, adresy, telefonní čísla, URL adresy, loga, fotografie
i audio klipy
identifikační číslo vozidla
komprimovaný zvukový formát
standard kódování audiovizuálního signálu ve většině zemí
Evropy
Použité zkratky
3
Prohlášení o shodě
Seznámení s přístrojem

Úvodní informace
Úvod k tématu
ŠKODA AUTO a.s. tímto prohlašuje, že „Připojení a použití tohoto komunikačního zařízení je povoleno Nigerijskou komisí pro komunikace“.
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Prohlášení o shodě
Ochrana komponent
4
4
V tomto Návodu k obsluze jsou popsány všechny možné součásti výbavy vozidla, aniž by byly označeny jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy.
Ve Vašem vozidle tak nemusí být všechny součásti výbavy popsané v tomto
Návodu k obsluze.
Rozsah výbavy Vašeho vozidla vyplývá z Vaší smlouvy o koupi vozidla. Pro bližší informace se obraťte na partnera ŠKODA1), u kterého jste vozidlo zakoupili.
Mějte prosím na paměti, že tento návod je pouze doplněním informací uvedených v Návodu k obsluze vozidla, a proto je možné ho použít jen ve spojení
s aktuálním návodem k vozidlu. Podrobný popis některých funkcí uvedených
v tomto návodu naleznete v Návodu k obsluze vozidla.
Vyobrazení se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho přístroje, jsou chápána jako obecné informace.
POZOR
■ V první řadě věnujte pozornost řízení! Za řízení vozidla nesete jako řidič
plnou odpovědnost.
■ Přístroj používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé dopravní situace
plně pod kontrolou - hrozí nebezpečí nehody!
■ Hlasitost přístroje mějte nastavenou tak, aby bylo vždy slyšet zvukové
signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy, jako
jsou vozidla policie, zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru.
■ Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození sluchu!
1)
4
Použitá terminologie » návod k obsluze, kapitola Úvod.
Seznámení s přístrojem
na straně 4.
ŠKODA AUTO a.s. tímto prohlašuje, že infotainment systémy ŠKODA jsou ve
shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními směrnice 1999/5/ES
o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních.
Důležitá upozornění

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
Ochrana komponent

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 4.
Některé elektronické řídicí jednotky jsou z výroby vybaveny funkcí ochrany
komponentů.
Funkce ochrany komponentů je vyvinuta jako ochranný mechanismus pro:
› omezení funkce ve výrobě nebo v servisu namontovaných řídících jednotek
po zástavbě do jiného vozu (např. po krádeži);
› omezení funkce komponentů provozovaných mimo vozidlo;
› umožnění legitimní zástavby nebo výměny řídících jednotek v případě opravy
u servisního partnera ŠKODA1).
Pokud dojde k aktivaci ochrany komponentů, zobrazí se na displeji přístroje
hlášení Ochrana komponent: Systém je nyní dostupný jen omezeně. Zapněte
zapalování.
Pokud po zapnutí zapalování nedojde k deaktivaci ochrany komponentů, obraťte se na servisního partnera ŠKODA.
Přehled přístroje

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Popis přístroje
Dotykový displej
Zapnutí/vypnutí přístroje
5
5
5
Nabídky přístroje
Nastavení hlasitosti
6
6
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Popis přístroje
10
11
 - zobrazení nabídek přístroje » strana 6
Dotykový displej » strana 7
Dotykový displej
Přístroj je vybaven tzv. kapacitním dotykovým displejem
který je možné ovládat pouze dotykem prstu.
11
» obr. 1 na straně 5,
UPOZORNĚNÍ
Displej ovládejte lehkým dotykem prstu. Na displej netlačte - nebezpečí poškození!
■ Nezkoušejte použít pro ovládání displeje žádné předměty - nebezpečí poškození!
■ Displej nečistěte žádnými rozpouštědly jako benzin nebo terpentýn, která by
mohla povrch displeje poškodit.
■
Poznámka
Displej můžete čistit měkkou látkou a případné otisky prstů smýt čistým alkoholem. Dbejte přitom na to, abyste nepoškodili další části interiéru.
■ Displej není možné ovládat dotykem prstu v rukavici, resp. dotykem nehtu.
■ Nepřelepujte část přístroje pod displejem, mohli byste omezit funkčnost snímačů pro funkci přiblížení.
■ K ochraně displeje můžete použít ochrannou fólii pro dotykové displeje, která
neomezuje jeho funkci.
■ Jas displeje se automaticky nastavuje podle intenzity osvětlení v interiéru.
Automatické nastavení je možné upravit ručně » strana 18.
■
Obr. 1 Popis přístroje
Popis přístroje
 - zapnutí/vypnutí přístroje; nastavení hlasitosti
1
2 Ovladač volby a potvrzení
3  - nabídka Rádio » strana 21
4  - nabídka Média » strana 26
5  - nabídka Telefon » strana 33
6  - hlasové ovládání » strana 13
7  - nabídka Navigace » strana 43
8  - seznam dopravních hlášení » strana 58
9  - nastavení systémů vozidla » strana 61
Zapnutí/vypnutí přístroje
› Stiskněte tlačítko se symbolem

- přístroj se zapne, resp. vypne.
Po zapnutí přístroje se zapne zdroj zvuku a nabídka zvolená před vypnutím
přístroje.
Pokud byl před vypnutím přístroj v nabídce Telefon a není zapnuté zapalování
nebo není zapnutá funkce Bluetooth®, zobrazí se na displeji hlášení » strana
34. Zapněte zapalování, resp. funkci Bluetooth® » strana 19.
Pokud je přístroj zapnutý a vytáhnete klíč ze zapalování, přístroj se automaticky vypne. Po zapnutí zapalování se přístroj automaticky zapne.
Pokud byl přístroj vypnut tlačítkem se symbolem
přístroje po zapnutí zapalování nedojde.

, k automatickému zapnutí

Úvodní informace
5
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem KESSY, přístroj se po vypnutí motoru a otevření dveří řidiče automaticky vypne. Pokud nejprve otevřete dveře řidiče a následně vypnete motor, přístroj se vypne.
Pokud je vypnuté zapalování, přístroj se přibližně po půlhodině automaticky vypne (ochrana akumulátoru vozidla před vybitím).
Nabídky přístroje
Obr. 2
Nabídky přístroje
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko

.
Funkční tlačítka v hlavní nabídce MENU
 - nabídka Rádio » strana 21
 - nabídka Média » strana 26
 - nastavení zvuku » strana 17
 - nastavení přístroje » strana 16
 - nastavení systémů vozidla » strana 61
 - nabídka Navigace » strana 43
 - nabídka Telefon » strana 33
Nastavení hlasitosti
Zvýšení hlasitosti
› Otáčejte tlačítkem se symbolem
Snížení hlasitosti
› Otáčejte tlačítkem se symbolem
Ztlumení zvuku
› Otáčejte tlačítkem se symbolem
6
Seznámení s přístrojem

doprava.

doleva.

a snižte hlasitost na 0.
Poznámka
Změna hlasitosti se zobrazí na displeji přístroje.
Pokud je ztlumený zvuk, zobrazí se na displeji symbol .
Příliš hlasitá reprodukce může ve vozidle způsobit zvukové rezonance.
Příliš hlasitou nebo zkreslenou reprodukcí se mohou reproduktory ve vozidle
poškodit.
■ Reproduktory ve voze jsou konstrukčně odladěny na výstupní výkon přístroje
4x20 W.
■ U výbavy se Sound systémem jsou reproduktory odladěny na celkový výstupní výkon zesilovače 570 W.
■
■
■
■
Snímače přiblížení
V dolní části přístroje jsou zabudovány snímače přiblížení. V okamžiku přiblížení ruky k těmto snímačům, přístroj přejde z režimu zobrazování do režimu ovládání a použitelná funkční tlačítka se zvýrazní.
Obsluha přístroje
Na displeji přístroje

Úvod k tématu
Stavový řádek
V hlavní nabídce některých nabídek se v horní části displeje nachází stavový řádek s údaji o čase, venkovní teplotě a informacemi aktuální nabídky.
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
7
8
8
Obsluha
Zadávací obrazovka s klávesnicí
Zadávací obrazovka s číselnou klávesnicí
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
V této kapitole je popsána obsluha přístroje, práce s dotykovým displejem
a různými typy zadávacích klávesnic.
Obsluha
Obr. 3
Zobrazení na displeji
Funkční tlačítka v hlavní nabídce
V hlavní nabídce některých nabídek se v dolní části displeje nachází funkční
tlačítka se symboly funkcí nebo nabídek.
Volba nabídky/položky
› pohybem prstu po displeji v požadovaném směru
› otáčením tlačítka 2 » obr. 1 na straně 5
Pokud provádíte volbu otáčením tlačítka 2 , je aktuální položka zeleně zvýrazněna.
Potvrzení nabídky/položky
› dotykem prstu na funkční tlačítko
› stisknutím tlačítka 2
Návrat do nadřazené nabídky
v závislosti na kontextu
› stisknutím 
› stisknutím příslušného tlačítka vedle displeje
› dotykem prstu na displeji mimo vyskakovací okno
Popisek k obrázku
A aktuální nabídka
B návrat do nadřazené nabídky
C funkce se „zatrhávacím políčkem“ 
D posuvník - poloha v nabídce, posun v nabídce pohybem prstu na posuvníku
E položka s „vyskakovacím oknem“ 
Oblasti na displeji, kterými se potvrzuje funkce nebo nabídka, se nazývají
„funkční tlačítka“.
Funkční tlačítka, která jsou bíle nebo zeleně podsvícená, jsou aktivní.
Zapnutí/vypnutí funkce se „zatrhávacím políčkem“
provádí se stisknutím příslušného funkčního tlačítka
›  nebo  - funkce je zapnutá
›  nebo  - funkce je vypnutá
Nastavení hodnoty
› provádí se dotykem na funkční tlačítka se symboly / , / , -/ +
› provádí se dotykem nebo pohybem prstu po stupnici
Poznámka
U některých nabídek nebo položek se zobrazuje aktuálně zvolené nastavení,
např. Vzdálenost: ... km, resp. Vzdálenost: ... mi.
Funkční tlačítka, která jsou šedě podsvícená, nejsou aktivní.
Obsluha přístroje
7
Vedle textového řádku A se zobrazuje počet odpovídajících položek ve funkčním tlačítku B .
Zadávací obrazovka s klávesnicí
Obr. 4
Zadávací obrazovka
Čísla 1-99 zobrazují počet nalezených shodných záznamů. Pokud je záznamů
více, zobrazí se místo čísla **. Pokud je nalezeno méně než 6 nalezených záznamů, jejich seznam se automaticky zobrazí.
Zadávací obrazovka s číselnou klávesnicí
Zadávací obrazovka s klávesnicí slouží k zadávání záznamů, resp. vyhledávání
záznamů v paměti přístroje (např. telefonního kontaktu, adresy, atp.).
Popis funkčních tlačítek
 - návrat do nadřazené nabídky
 - zobrazení nabídky vyhledaných kontaktů, údaj o počtu odpovídajících
kontaktů
 - mazání znaků v zadávacím řádku
 - přepnutí velká/malá písmena
 - zobrazení nabídky tlačítek zvoleného jazyka, včetně znaků s diakritikou
» strana 18
 - přepnutí na číslice a zvláštní znaky
 - přepnutí na zvláštní znaky
 - přepnutí na písmena
 - zadávání mezer
 - potvrzení textu napsaného v zadávacím řádku
Stisknutím funkčního tlačítka klávesnice v zadávací obrazovce se požadovaný
znak objeví v textovém řádku A .
Obr. 5 Zadávací obrazovka s číselnou klávesnicí
Zadávací obrazovka s klávesnicí se používá především pro zadávání čísel.
 - zadávací obrazovka v nabídce Telefon » strana 39.
 - zadávací obrazovka v nabídce Navigace » strana 50
Ovládání na displeji MAXI DOT

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
9
9
11
12
Během zadávání jsou k dispozici pouze znaky, které umožňují smysluplné zadání. Nezapomínejte zadat mezeru u složených výrazů (např. Lorem Ipsum). Záznamy je možné zadávat bez diakritických znamének.
Ovládání tlačítky na ovládací páčce
Ovládání tlačítky na multifunkčním volantu - Audio
Ovládání tlačítky na multifunkčním volantu - Telefon
Ovládání tlačítky na multifunkčním volantu - Navigace
Už při zadávání znaků probíhá vyhledávání nejvhodnějších položek se zadávaným výrazem, není tedy třeba zadávat celý název záznamu.
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upo
zornění.
8
Seznámení s přístrojem
Některé funkce přístroje se zobrazují také na displeji MAXI DOT1) a podle výbavy vozu je možné je ovládat následujícím způsobem.
■
■
tlačítky na ovládací páčce » strana 9
tlačítky na multifunkčním volantu » strana 9
Poznámka
Pokud je zapnuté zapalování a jsou rozsvícena obrysová světla, budou podsvícená i tlačítka na multifunkčním volantu.
Jednotlivé nabídky a jejich položky zobrazované na displeji MAXI DOT je možné
ovládat tlačítky na páčce.
A
A
B
dlouhé stisknutí - vyvolání hlavní nabídky
krátké stisknutí - volba jednotlivých položek, resp. nabídek
krátké stisknutí - zvolení položky, resp. nabídky
Ovládání tlačítky na ovládací páčce
Obr. 6
Tlačítka na ovládací páčce
Ovládání tlačítky na multifunkčním volantu - Audio
Zobrazované informace na displeji MAXI DOT (dle zvolené nabídky)
■ Rádio
■ aktuální frekvenční pásmo rádiové stanice;
■ aktuálně přehrávané stanice z dostupných rozhlasových stanic daného
frekvenčního pásma, pokud jich je dostupných méně jak 5;
■ pokud je dostupných víc než 5 stanic, zobrazí se seznam dostupných rozhlasových stanic s možností volby;
■ zprávy dopravního zpravodajství TP.
■ Média
■ název titulu

Obr. 7 Multifunkční volant: ovládací tlačítka
Jednotlivé položky zobrazované na displeji MAXI DOT v nabídce Audio je možné
ovládat tlačítky na multifunkčním volantu.
1)
Popis zobrazení na displeji MAXI DOT » návod k obsluze, kapitola Informační systém
Obsluha přístroje
9
Ovládací tlačítka nabídky Audio
Tlačítko » obr. 7
Akce
1
Krátké stisknutí
1
Dlouhé stisknutí
2
2
Krátké stisknutí
Otáčení nahoru
Otáčení dolů
3
Krátké stisknutí
3
Dlouhé stisknutí
4
Krátké stisknutí
4
5
Dlouhé stisknutí
Krátké stisknutí
5
Otáčení nahoru
5
Otáčení dolů
6
Krátké stisknutí
2
a)
b)
c)
d)
Funkce
Rádio
K opětovnému zapnutí zvuku dojde stisknutím tlačítka, resp. otočením tlačítka 2 . Přehrávání navigačních hlášení nebude vypnuto.
Pokud systém přehrává zvuková hlášení v dialogu hlasového ovládání přístroje, bude ovlivněna hlasitost tohoto zvukového hlášení.
Volba závislá na kontextu.
Neplatí pro AUX.
Poznámka
Vozidla s výbavou Sound system CANTON® jsou vybavena reproduktorovou
soustavou včetně středového reproduktoru a subwooferu.
10
Seznámení s přístrojem
Média
Přepínání zdroje (přepínání frekvenčních pásem a připojených zdrojů)
Přepínání mezi nabídkami Rádio a Média s vyvoláním posledního stavu kontextu (např. naposledy přehrávaná rozhlasová stanice nebo titul)
Vypnutí/zapnutí zvukua)
Zastavení/zapnutí přehrávaní titulu
Zvýšení hlasitostib)
Snížení hlasitostib)
Posun na další uloženou stanici v seznamu stanic,
resp. na stanici uloženou v paměti stanicc)
Posun na další tituld)
Přerušení dopravního hlášení
Přerušení dopravního hlášení
Rychlý posun vpředd)
Posun na předchozí uloženou stanici v seznamu
stanic,
Posun na předchozí titul do 5 s přehrávání titulu,
resp. na stanici uloženou v paměti stanic
po 5 s posun na začátek titulud)
Přerušení dopravního hlášení
Přerušení dopravního hlášení
Rychlý posun zpět
Přerušení dopravního hlášení
Bez funkce
Zobrazení seznamu dostupných stanic
Posun na předchozí tituld)
Listování nahoru
Zobrazení seznamu dostupných stanic
Posun na další tituld)
Listování dolů
Vstup do hlavní nabídky
Ovládání tlačítky na multifunkčním volantu - Telefon
Jednotlivé položky zobrazované na displeji MAXI DOT v nabídce Telefon je
možné ovládat tlačítky na multifunkčním volantu.
Obr. 8 Multifunkční volant: ovládací tlačítka
Ovládací tlačítka nabídky Telefon
Tlačítko » obr. 8
Akce
1
Krátké stisknutí
Otáčení nahoru
Otáčení dolů
2
Krátké stisknutí
2
Dlouhé stisknutí
Otáčení nahoru/dolů
Krátké stisknutí
Krátké stisknutí
Dlouhé stisknutí
1
1
3
3
4
4
Funkce
Ztlumení zvuku (MUTE)
Zvýšení hlasitosti
Snížení hlasitosti
Přijmutí hovoru, ukončení hovoru, vstup do hlavního menu telefonu, seznam volání, volání zvoleného
kontaktu
Odmítnutí hovoru, opakování posledního hovoru (redial)
Seznam volání, předchozí položka
Potvrzení zvolené položky
Návrat v nabídce o úroveň výš
Návrat do hlavní nabídky
Funkce telefonních hovorů na displeji MAXI DOT
V závislosti na kontextu je možné zvolit následující funkce.
Příchozí hovor
■
■
■
 Přijmout - přijmutí hovoru
 Odmít. - odmítnutí hovoru
 Ignorovat - ignorování hovoru
Odchozí hovor
■
 Ukončit - ukončení volání
Probíhající hovor
■
■
■
 Konec - ukončení hovoru
 Vyp. mikro - vypnutí mikrofonu
 Zap. mikro - zapnutí mikrofonu
Symboly na displeji MAXI DOT
Symbol


Význam
Stav nabití baterie mobilního telefonua)
Síla signálua)
Obsluha přístroje

11
Význam

S přístrojem je spojen telefon
Zmeškané hovory (pokud je zmeškaných hovorů více, zobrazí se u symbolu informace o počtu zmeškaných hovorů)

a)
V seznamu volání se u jednotlivých položek zobrazují následující symboly.
Symbol
Symbol



Tuto funkci podporují pouze některé mobilní telefony.
Význam
Příchozí hovor
Odchozí hovor
Zmeškaný hovor
Seznam volání
Na displeji MAXI DOT je možné zobrazit a používat pouze seznam volání.
Pokud seznam volání neobsahuje žádnou položku, zobrazí se na displeji MAXI
DOT hlášení Žádné záznamy.
Ovládání tlačítky na multifunkčním volantu - Navigace
Neprobíhá navigování
Zobrazí se obrázek kompasu s vozidlem znázorňující aktuální polohu vozidla
vůči světovým stranám.
Následným otočením tlačítka 2 » obr. 9 na multifunkčním volantu se zobrazí
nabídka Poslední cíle.
V zobrazené nabídce se nachází položka Adresa domů a seznam posledních cílů.
Pokud zvolíte některou z položek, zobrazí se název cíle a následující nabídka:
■
■
Obr. 9 Multifunkční volant: ovládací tlačítka
Jednotlivé položky zobrazované na displeji MAXI DOT v nabídce Navigace je
možné ovládat tlačítky na multifunkčním volantu.
OK - zahájení navigování
Zrušit - návrat do nabídky Navigace, zobrazí se obrázek kompasu s vozidlem
Pokud zvolíte položku Adresa domů a adresa domů není definována, zobrazí
se hlášení: Zadejte v Infotainmentu adresu domů.
Probíhá navigování
Zobrazí se grafické navigační pokyny a další informace o trase a cíli.
Ovládací tlačítka nabídky Navigace
Tlačítko » obr. 9
Akce
1
Stisknutí
Otáčení nahoru
Otáčení dolů
2
Krátké stisknutí
1
1
12
Seznámení s přístrojem
Funkce
Přerušení aktuálního navigačního hlášení
Zvýšení hlasitosti navigačních hlášení
Snížení hlasitosti navigačních hlášení
Zopakování nebo upřesnění posledního navigačního hlášení, resp. potvrzení položky v seznamu posledních cílů

Tlačítko » obr. 9
Akce
2
Otáčení nahoru
Otáčení dolů
Krátké stisknutí
Dlouhé stisknutí
2
3
3
Funkce
Zobrazení volby ukončení navigování, resp. zobrazení seznamu posledních cílů
Návrat v nabídce úroveň výš
Návrat do hlavní nabídky
Hlasové ovládání

Podmínky funkce

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Podmínky funkce
Zapnutí/vypnutí
Pomoc k hlasovému ovládání
Obsluha
Nerozpoznání hlasového příkazu
Možnost opravy zadání hlasového příkazu
Přerušení/obnovení zadávání hlasového příkazu
Hlasové příkazy neobsažené v nápovědě
13
14
14
14
14
15
15
15
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Některé funkce přístroje je možné ovládat pomocí hlasových příkazů. Tím se
urychlí práce s přístrojem a zvýší se komfort při řízení vozidla.
Hlasové ovládání je možné využít v nabídkách Rádio, Média, Telefon a Navigace.
Hlasové ovládání může ovládat řidič i spolujezdec.
POZOR
V první řadě věnujte pozornost dění na silnici! Jako řidič nesete plnou odpovědnost za dopravní bezpečnost. Systém používejte jen tak, abyste měli
vozidlo za každé dopravní situace plně pod kontrolou - nebezpečí nehody!
■ Systém hlasového ovládání nepoužívejte v případě nouze nebo ve stresu.
Vaše hlasové příkazy nemusí být v takové situaci rozpoznány. Telefonní
spojení se pak nemusí navázat nebo to trvá vzhledem k okolnostem příliš
dlouho. Číslo nouzového volání volte ručně!
■
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 13.
Podmínky pro funkčnost hlasového ovládání.
 Zapnuté zapalování.
 Zapnutý přístroj.
 Neprobíhá žádný telefonní hovor.
 Není aktivována pomoc při parkování.
Podmínky pro optimální srozumitelnost hlasových příkazů.
› Vyslovujte hlasové příkazy, pouze pokud je na displeji přístroje, resp. na informačním displeji, zobrazený symbol .
› Mluvte normální intenzitou hlasu bez přízvuku a nadměrných pomlk.
› Vyvarujte se špatné výslovnosti.
› Zavřete dveře, okna a střešní okno, aby systém hlasového ovládání nebyl rušen hlukem okolí.
› Při vyšší rychlosti doporučujeme mluvit hlasitěji, aby hlasový příkaz nebyl
přehlušen zvýšenou hladinou okolního zvuku.
› Během hlasového ovládání omezte vedlejší zvuky ve vozidle, např. současně
hovořící cestující.
UPOZORNĚNÍ
Pro některé jazyky není hlasové ovládání dostupné. Na tuto skutečnost přístroj
upozorňuje textovým hlášením zobrazeným na displeji po nastavení jazyka
přístroje » strana 16.
Poznámka
Během hlasového ovládání nejsou reprodukována žádná navigační a dopravní hlášení.
■ Některé hlasové příkazy musí být při zadávání v závislosti na zvoleném komunikačním jazyku hláskovány, např. volba zdroje Karta „S D“ jedna.
■
Obsluha přístroje
13
Jednotlivé části úvodu je možné vyvolat samostatně vyslovením příkazu Úvod
část ... a číslice 1 až 7.
Zapnutí/vypnutí
Nápověda
Po vyslovení hlasového příkazu Nápověda získáte nabídku možných hlasových
příkazů v závislosti na kontextu. V některých případech se po dalším hlasovém
příkazu Nápověda přehraje jiná část nápovědy s nabídkou dalších možných
hlasových příkazů.
Nápověda neobsahuje všechny možné příkazy.
Obsluha

Obr. 10 Multifunkční volant

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 13.
Zapnutí hlasového ovládání
› Krátkým stisknutím tlačítka  na přístroji.
› Krátkým stisknutím tlačítka 1 se symbolem  na multifunkčním volantu.
Zapnutí hlasového ovládání je signalizováno zvukovým signálem a na displeji
přístroje se zobrazí nabídka základních hlasových příkazů pro danou nabídku
přístroje.
Zobrazování nabídky a zvukovou signalizaci je možné vypnout/zapnout » strana 19.
Vypnutí hlasového ovládání
› Dlouhým nebo dvojitým stisknutím tlačítka  na přístroji.
› Dlouhým nebo dvojitým stisknutím tlačítka se symbolem  na multifunkčním
volantu.
› Dotykem prstu na displej (kromě funkčního tlačítka se symbolem ).
› Stisknutím některého z tlačítek na přístroji (kromě krátkého stisknutí tlačítka
 ).
› Vyslovením hlasového příkazu Zrušit hlasové ovládání.
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 13.
Zahájit úvod
Po vyslovení hlasového příkazu Zahájit úvod se přehraje jedna ze sedmi částí
návodu k hlasovému ovládání.
14
Seznámení s přístrojem
na straně 13.
Hlasové ovládání je možné převážně ovládat způsobem „Řekni, co vidíš“.
Vyslovujete popisy zeleně zvýrazněných funkčních tlačítek. Např. funkční tlačítko Volat číslo je možné vyvolat hlasovým příkazem „Volat číslo“.
Nastavení hlasového ovládání » strana 19.
Symboly v nabídce hlasového ovládání




přehrává se hlasový výstup
čeká se na hlasový příkaz
pozastavené zadávání hlasového příkazu » strana 15
rozpoznává se hlasový příkaz
Pokud systém přehrává hlasový výstup, není nutné čekat na přehrání celého
hlášení. Hlášení se ukončí krátkým stisknutím tlačítka  nebo tlačítka se
symbolem  na multifunkčním volantu. Tím se hlasový výstup přeruší a je očekáván nový hlasový příkaz.
Nerozpoznání hlasového příkazu

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 13.
Pokud systém nerozpozná hlasový příkaz, odpoví hlášením Zopakujte zadání.
a umožní nové zadání.
Pomoc k hlasovému ovládání

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
Po druhém nerozpoznaném hlasovém příkazu systém přehraje nápovědu
a umožní nové zadání.
Po třetím nerozpoznaném hlasovém příkazu systém odpoví hlášením Hlasové
ovládání zrušeno. a hlasové ovládání se ukončí.
Možnost opravy zadání hlasového příkazu

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 13.
Hlasový příkaz je možné opravit, změnit, nebo znovu zadat krátkým stisknutím
tlačítka  na přístroji, nebo krátkým stisknutím tlačítka se symbolem  na
multifunkčním volantu, ale pouze pokud je ještě zobrazen symbol .
Není tedy nutné čekat do doby, než systém začne hlasový příkaz rozpoznávat.
Přerušení/obnovení zadávání hlasového příkazu

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 13.
Zadávání hlasového příkazu je možné v některých nabídkách přerušit otočením
tlačítka 2 » obr. 1 na straně 5.
V takovém případě se symbol  na displeji přístroje, resp. na informačním displeji změní na .
Obnovení zadávání
› stisknutím funkčního tlačítka se symbolem ;
› stisknutím tlačítka  na přístroji;
› stisknutím tlačítka se symbolem  na multifunkčním volantu.
Hlasové příkazy neobsažené v nápovědě

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 13.
Hlasové příkazy pro prohlížení nabídek, složek a adresářů v jednotlivých nabídkách.
Funkce
Návrat do předchozí nabídky

Hlasový příkaz
Zpět
Další strana
Listování v nabídce/seznamu/ Předchozí strana
adresáři
První strana
Poslední strana
Hlasové příkazy parametrů navigování
Funkce
Zapnutí/vypnutí hlasových
navigačních hlášení
Zapnutí/vypnutí navigování
pomocí dopravních hlášení
TMC
Hlasový příkaz
Zapnout navigační hlášení
Vypnout navigační hlášení
Zapnout dynamickou trasu
Zapnout dynamické navigování
Vypnout dynamickou trasu
Vypnout dynamické navigování
Zobrazit dopravní značky v mapě
Zapnutí/vypnutí zobrazování
dopravních značek na displeji
Vypnout dopravní značky v mapě
přístroje » strana 47
Zobrazení/skrytí doporučeZapnout doporučení jízdního pruhu
ných jízdních pruhů na displeji
Vypnout doporučení jízdního pruhu
přístroje » strana 58
Zobrazit
oblíbené cíle
Zobrazení/skrytí symbolu oblíbených cílů v mapě
Vypnout oblíbené cíle
Hlasové příkazy k vyvolání informace o trase
Funkce
Hlasový příkaz
Informace o vzdálenosti do
Vzdálenost k cíli
cíle
Informace o času příjezdu do
Čas příjezdu
cíle
Informace o době jízdy do cíle Doba jízdy
Hlasové příkazy symbolů v nabídce nastavení zobrazení mapy
Symbol




Hlasový příkaz
Mapa „2 D“
Mapa „3 D“
Mapa cíle
Přehledová mapa
Hlasové příkazy symbolů ovládající zobrazení mapy
Symbol


Hlasový příkaz
Orientační zoom
Mapa polohy

Obsluha přístroje
15
Symbol


Hlasový příkaz
Autozoom
Měřítko ... > metry | kilometry | yardy | míle
např. Měřítko pět kilometrů
Adresu cíle je třeba definovat postupným vyslovením města, ulice a čísla domu
po jednotlivých krocích dle hlasových pokynů systému. Číslo domu musí být obsaženo v navigačních datech.
Můžete vyslovit popisné nebo orientační číslo domu. Pokud se popisné nebo
orientační číslo nachází v zadané ulici, systém následně nabídne nalezené
kombinace čísel.
Nastavení přístroje
Nabídka Setup

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
16
17
18
18
18
18
19
19
19
19
Hlavní nabídka
Nastavení zvuku
Nastavení displeje
Nastavení času a data
Nastavení klávesnice
Nastavení doplňkových jazyků klávesnice
Nastavení jednotek
Nastavení hlasového ovládání
Obnovení nastavení z výroby
Nastavení Bluetooth®
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
V této kapitole je popsáno základní nastavení přístroje.
Další nastavení je popsáno v jednotlivých nabídkách
■
■
■
■
■
Rádio » strana 24
Média » strana 27
Telefon » strana 35
Navigace » strana 44
Nastavení systémů vozidla » strana 61
Hlavní nabídka
Obr. 11
Nastavení přístroje: hlavní nabídka
16
Seznámení s přístrojem

V hlavní nabídce můžete nastavit základní parametry přístroje.
Nastavení zvuku
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko  → funkční tlačítko se symbolem .
Nabídky v hlavní nabídce nastavení přístroje
■ Zvuk - nastavení zvuku » strana 17
■ Displej - nastavení displeje » strana 18
■ Čas a datum - nastavení času a data » strana 18
■ Jazyk / Language - výběr jazyka přístroje1)
■ Klávesnice: - rozložení kláves pro zadávání textu » strana 18
■ Doplňkové jazyky klávesnice - možnost zadávání jiných znaků, než které
jsou platné pro zvolený jazyk » strana 18
■ Jednotky - nastavení jednotek » strana 19
■ Hlasové ovládání - nastavení hlasového ovládání » strana 19
■ Bezpečně odebrat kartu SD 1 - bezpečné vyjmutí paměťové SD karty z otvoru
1
■ Bezpečně odebrat kartu SD 2 - bezpečné vyjmutí paměťové SD karty z otvoru 2
■ Bezpečně odebrat datový nosič USB - bezpečné odpojení USB zdroje
■ Tovární nastavení - obnovení nastavení z výroby » strana 19
■ Bluetooth - nastavení funkce Bluetooth® » strana 19
■ Informace o systému - zobrazení informací o systému
■ Číslo zařízení: ... - číslo přístroje
■ Hardware: ... - použitý hardware
■ Software: ... - verze softwaru
■ Navigační databáze: ... - verze navigačních dat
■ Codec médií: ... - verze mediálních kodeků
■ Aktualizovat software - manuální aktualizace softwaru
■ Copyright - informace o použitých licencích a autorských právech dostupné
pouze v anglickém jazyce
1)
Obr. 12 Nastavení zvuku/Nastavení Balance - Fader
› Stiskněte tlačítko
■

→  → Zvuk.
Hlasitost - nastavení hlasitosti
■ Dopravní hlášení - nastavení úrovně hlasitosti příchozích dopravních zpravodajství (TP)
■ Navigační hlášení - nastavení úrovně hlasitosti navigačních hlášení
■ Hlasové ovládání- nastavení úrovně hlasitosti hlasového ovládání
■ Maximální hlasitost při zapnutí - nastavení maximální úrovně hlasitosti při
zapnutí
■ Hlasitost v závisl. na rychlosti - zvýšení hlasitosti při zvýšení rychlosti jízdy
■ Hlasitost iPodu - nastavení úrovně hlasitosti připojeného iPodu (do vstupu
MEDIA IN)
■ Tichá - nízká hlasitost
■ Střední - střední hlasitost
■ Hlasitá - vysoká hlasitost
■ Hlasitost AUX - nastavení úrovně hlasitosti zařízení připojeného přes AUX
■ Tichá - nízká hlasitost
■ Střední - střední hlasitost
■ Hlasitá - vysoká hlasitost
■ Bluetooth-audio - nastavení úrovně hlasitosti připojeného Bluetooth® zařízení
■ Tichá - nízká hlasitost
■ Střední - střední hlasitost
■ Hlasitá - vysoká hlasitost
Není možné vždy zaručit správné zobrazení znaků specifických pro daný jazyk (např. u informací ID3 tag).
Nastavení přístroje
17

Pokles hlas. audia: - nastavení snížení hlasitosti během aktivní kontroly
vzdálenosti při parkování
■ Vypnuto - vypnuto
■ Slabý - nízké
■ Střední - střední
■ Silný - vysoké
■ Basy - Středy - Výšky - nastavení basů, středů a výšek
■ Balance - Fader - vyvážení hlasitosti vlevo a vpravo, vpředu a vzadu
■ Potvrzovací tón - zapnutí/vypnutí zvukového znamení při stisku kláves
■ Žádné navigační hlášení při volání - vypnutí/zapnutí hlasových navigačních
hlášení během telefonického hovoru (s použitím telefonu připojeného k přístroji)
■ Subwoofer - nastavení úrovně hlasitosti subwooferu
■ CANTON rozšířená nastavení - nastavení sound systému Canton®
■ Předvolby nastavení zvuku - nastavení ekvalizéru
■ Hudba - hudba
■ Řeč - řeč
■ Prostorová optimalizace: - nastavení prostorové optimalizace vnímání zvuku
■ Vypnuto - nastavení pro celý prostor vozidla
■ Vpředu - optimalizované nastavení pro cestující na předních sedadlech
■ Řidič - optimalizované nastavení pro řidiče
■ CANTON Surround - virtuální surround systém Canton® (aktivní při přehrávání médií)
■
Nastavení displeje
› Stiskněte tlačítko

→  → Displej.
Vypnout obrazovku (za 10 s) - zapnutí/vypnutí displeje do tzv. úsporného režimu1)
■ Jas: - nastavení stupně jasu displeje
■ Nejsvětlejší - nejsvětlejší
■ Světlejší - světlejší
■ Střední - střední
■ Tmavší - tmavší
■ Nejtmavší - nejtmavší
■
1)
Pokud nedojde během 10 s k aktivaci displeje buď přiblížením k displeji nebo dotykem na displej nebo
tlačítkem nabídek 2 » obr. 1 na straně 5, bude zobrazen pouze černý displej. Displej uvedete do aktivního režimu přiblížením ruky k displeji nebo dotykem na displej nebo stisknutím tlačítka nabídek 2 .
18
Seznámení s přístrojem
■
■
Potvrzovací tón - zapnutí/vypnutí zvukového znamení při stisku kláves
Zobrazit čas v režimu Standby - zobrazení času a data na displeji, pokud je
zapnuté zapalování a přístroj je vypnutý
Nastavení času a data
› Stiskněte tlačítko

→  → Čas a datum.
Zdroj času: - způsob nastavení času
■ Manuálně - ruční nastavení hodnot
■ GPS - převzetí hodnot z přijímaného signálu GPS
■ Čas: - nastavení času
■ Letní čas - zapnutí/vypnutí nastavení letního času
■ Časová zóna: - volba časové zóny
■ Formát času: - nastavení formátu času
■ 12h
■ 24h
■ Datum: - nastavení data
■ Formát data: - nastavení formátu data
■ DD.MM.RRRR - den - měsíc - rok
■ RRRR-MM-DD - rok - měsíc - den
■ MM-DD-RRRR - měsíc - den - rok
■
Nastavení klávesnice
› Stiskněte tlačítko
■
■

→  → Klávesnice:
ABC - řazení kláves podle abecedy
QWERTZ - řazení kláves v systému QWERTZ (podle rozložení na počítačové
klávesnici)
Nastavení doplňkových jazyků klávesnice
› Stiskněte tlačítko

→  → Doplňkové jazyky klávesnice.
V této nabídce je možné zvolit rozložení znaků klávesnice pro daný jazyk a tím
rozšířit možnost rychlého zadávání používaných znaků ve zvoleném jazyce.
Přepínaní mezi zvolenými jazyky je pak možné vyvolat v zadávací obrazovce
s klávesnicí stisknutím  » strana 8.
› Stiskněte tlačítko

→  → Jednotky.
Vzdálenost: - jednotky vzdálenosti
km - kilometry
mi - míle
■ Rychlost: - jednotky rychlosti
■ km/h - kilometry za hodinu
■ mph - míle za hodinu
■ Teplota: - jednotky teploty
■ ° - stupně Celsia
■ ° - stupně Fahrenheita
■ Objem: - jednotky objemu
■ l - litry
■ gal (US) - galony (US)
■ gal (UK) - galony (UK)
■ Spotřeba: - jednotky spotřeby
■ l/100km - litrů na 100 kilometrů
■ km/l - kilometrů na litr
■ mpg (US) - mil na galon (US)
■ mpg (UK) - mil na galon (UK)
■ Spotřeba plynu: - jednotky spotřeby plynu
■ kg/100km - kilogramů na 100 kilometrů
■ km/kg - kilometrů na kilogram
■ m³/100 km - metrů krychlových na 100 kilometrů
■ km/m³ - kilometrů na metr krychlový
■ Tlak: - jednotky tlaku v pneumatikách
■ kPa - kilopascaly
■ bar - bary
■ psi - libry na čtverečný palec
■
■
■
Nastavení hlasového ovládání
› Stiskněte tlačítko

→  → Hlasové ovládání.
Styl dialogu: - nastavení stylu dialogu
■ Dlouhý - dlouhý dialog (systém přehrává nezkrácená zvuková hlášení)
■ Krátký - krátký dialog (systém některá zvuková hlášení zkrátí nebo je nahradí akustickým signálem)
■ Zobrazit možné příkazy - zapnutí/vypnutí zobrazení nabídky základních hlasových příkazů při zapnutí hlasového ovládání
■
Počáteční tón hlasového ovládání - zapnutí/vypnutí zvukové signalizace při
zapnutí hlasového ovládání
■ Koncový tón hlasového ovládání - zapnutí/vypnutí zvukové signalizace při
vypnutí hlasového ovládání
■ Zadávací tón v hlasovém dialogu - zapnutí/vypnutí zvukové signalizace možnosti zadání hlasového příkazu
■
Nastavení jednotek
Obnovení nastavení z výroby
› Stiskněte tlačítko

→  → Tovární nastavení.
Obnovit výrobní nastavení - obnovení všech nastavení z výroby
■ Zvuk - obnovení nastavení zvuku
■ Rádio - obnovení nastavení rádia
■ Vozidlo - obnovení nastavení systémů vozidla
■ Telefon - obnovení nastavení telefonu
■ Média - obnovení nastavení médií
■ Hlasové ovládání - obnovení nastavení hlasového ovládání
■ Navigace - obnovení nastavení navigace
■ Bluetooth - obnovení nastavení funkce Bluetooth®
■ Systém - obnovení nastavení systému
■
Nastavení Bluetooth®
› Stiskněte tlačítko

→  → Bluetooth.
Bluetooth - zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth®
Viditelnost: - zapnutí/vypnutí viditelnosti jednotky Bluetooth® pro okolní zařízení
■ Viditelný - trvalé zapnutí viditelnosti
■ Neviditelný - vypnutí viditelnosti
■ Při startování - zapnutí viditelnosti na dobu 5 min po zapnutí zapalování,
nebo do doby, než rychlost vozidla překročí rychlost 5 km/h
■ Jméno: - otevření zadávací obrazovky s klávesnicí - změna jména jednotky
přístroje
■ Spárovaná zařízení - zobrazení seznamu spárovaných Bluetooth® zařízení,
připojení, resp. smazání spárovaného zařízení, smazání seznamu spárovaných zařízení
■ Smaz. vše - smazání všech spárovaných Bluetooth® zařízení
■  - smazání spárovaného Bluetooth® zařízení
■
■
Nastavení přístroje
19

Hledat zařízení - vyhledávání dostupných externích zařízení s aktivovanou
funkcí Bluetooth® a zapnutou viditelností
■ Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP) - zapnutí/vypnutí možnosti připojení Bluetooth® profilu A2DP a AVRCP1)
■
1)
A2DP a AVRCP jsou Bluetooth® profily podporující multimediální funkce.
20
Seznámení s přístrojem
Hlavní nabídka
Audio
Rádio
Obr. 13
Rádio: hlavní nabídka
Obsluha

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Hlavní nabídka
Seznam dostupných stanic
Naladění a uložení rozhlasové stanice
Prohledávání dostupných stanic (Scan)
Loga stanic
Dopravní zpravodajství
Informace o stanici (DAB)
21
22
22
23
23
23
24
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Přístroj umožňuje příjem analogového rozhlasového vysílání v pásmech FM
a AM a digitálního rozhlasového vysílání DAB.
Rozhlasové vysílání DAB umožňuje vysílat více rozhlasových stanic v jedné
skupině na stejné frekvenci. Navíc umožňuje přenos různých doplňkových dat
a informací (např. zprávy, sport, počasí, varování, apod.).
UPOZORNĚNÍ
Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál rušit
natolik, že dojde k jeho úplnému výpadku.
■ U vozidel s anténami ve sklech, pokud jsou skla opatřena fóliemi nebo pokovenými nálepkami, může docházet k poruchám příjmu.
■ V zemích, kde není dostatečně podporována funkce RDS, doporučujeme vypnout nastavení AF a případně i RDS. Ponechání těchto funkcí zapnutých může
mít negativní vliv na funkci rádia.
■

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 21.
Popisek k obrázku » obr. 13
A zvolená rozhlasová stanice (název nebo frekvence)
B předvolby stanic
C paměťové skupiny předvoleb
D volba rozhlasového pásma (FM / AM / DAB)
  přepínání rozhlasových stanic buď v seznamu dostupných stanic, nebo
v předvolbách podle nastavení nabídky Šipky: » strana 24, Nastavení
 seznam dostupných stanic » strana 22
 ruční/poloautomatické ladění stanic » strana 22
 informace o rozhlasové stanici (DAB) » strana 24
 nastavení rádia
Pro každé rozhlasové pásmo (FM / AM / DAB) je k dispozici celkem 15 předvoleb
pro uložení rozhlasových stanic. Tyto předvolby jsou rozděleny do tří paměťových skupin.
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko

.
Volba rozhlasového pásma
› Opakovaně stiskněte tlačítko

.
nebo
› Stiskněte funkční tlačítko
D » obr. 13 a zvolte požadované pásmo.
Rádio

21
Informační symboly na displeji
Symbol

 
 
 
Význam
Rozhlasová stanice s dopravním vysíláním
Signál dopravního vysílání není dostupný nebo zvolená stanice
nepodporuje dopravní vysílání
Funkce RDS je vypnutá (FM)
Alternativní frekvence je vypnutá (FM)
Aktualizace seznamu stanic
V pásmu FM je seznam stanic průběžně automaticky aktualizován.
V pásmu AM a DAB je třeba provádět ruční aktualizaci stisknutím funkčního
tlačítka .
Způsoby třídění rozhlasových stanic v seznamu stanic (FM).
› Abeceda - abecední třídění podle názvu rozhlasové stanice
› Skupina - třídění podle typu vysílaného programu
Naladění a uložení rozhlasové stanice
Seznam dostupných stanic

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 21.
Naladit a uložit rozhlasovou stanici do předvolby je možné následujícími způsoby.
Automatické naladění rozhlasových stanic
Automaticky naladěné stanice jsou k dispozici v seznamu dostupných stanic.
Poloautomatické naladění rozhlasové stanice
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .
› Stiskněte funkční tlačítko  nebo .
Obr. 14 Příklad seznamu dostupných stanic: FM / DAB

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 21.
Stanice s dostatečně silným signálem naleznete v seznamu dostupných stanic. Přístroj tyto stanice vyhledá automaticky.
Zobrazení seznamu stanic
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .
Informační symboly na displeji
Symbol



 (např.)
 (např.)


22
Audio
Význam
Rozhlasová stanice, která je uložena na některé z předvoleb
Aktuálně zvolená rozhlasová stanice
Rozhlasová stanice s dopravním vysíláním
Typ vysílaného programu (FM)
Typ regionálního vysílání (FM)
Signál není dostupný (DAB)
Rozhlasová stanice se zobrazením obrázků (slideshow) (DAB)
Přístroj bude prohledávat rozhlasové pásmo, dokud nenaladí první dostupnou
stanici.
Ruční naladění rozhlasové stanice
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .
› Nalaďte požadovanou stanici pomocí funkčních tlačítek   nebo pohybem
posuvníku na displeji.
Uložení rozhlasové stanice do předvolby stanice
› Dlouze stiskněte požadovanou stanici v seznamu dostupných stanic.
Zobrazí se nabídka funkčních tlačítek předvoleb B » obr. 13 na straně 21.
› Stiskněte funkční tlačítko předvolby stanice
B , na kterou chcete požadova-
nou stanici uložit.
nebo
› Ručně nebo poloautomaticky nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
› Dlouze stiskněte požadované funkční tlačítko předvolby stanice B , dokud se
neozve zvukový signál.
Mezi paměťovými skupinami jednotlivých předvoleb stanic můžete přepnout
pomocí funkčních tlačítek C .
Zobrazí se nabídka datových nosičů (CD, karta SD, USB).
Prohledávání dostupných stanic (Scan)

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 21.
Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání všech dostupných rozhlasových stanic.
2 » obr. 1 na straně 5.
Vypnutí
› Stiskněte tlačítko 2 .

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 21.
Zapnutí/vypnutí
nebo
› Stiskněte jakékoliv funkční tlačítko na displeji přístroje.
Po vypnutí funkce bude přístroj přehrávat stanici, na které byla funkce ukončena.
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .
› Aktivujte, resp. deaktivujte položku Dopravní zpravodajství (TP).
Dopravní hlášení
Během dopravního hlášení se zobrazí následující nabídka.
› Zrušit - přerušení aktuálního dopravního hlášení. Funkce TP zůstává i nadále
aktivovaná.
› Deaktivovat - ukončení aktuálního dopravního hlášení a vypnutí funkce TP.
Loga stanic
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
Poznámka
Podporovány jsou následující formáty obrázků: jpg, gif, png, bmp.
Rozlišení obrázků doporučujeme do 500x500 pixelů.
Dopravní zpravodajství
nebo
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko  → Scan.

Výběrem obrázku dojde k jeho přiřazení na příslušnou předvolbu stanice.
■
■
Zapnutí
› Stiskněte tlačítko
› Na příslušném datovém nosiči vyberte požadovaný obrázek.
na straně 21.
K funkčním tlačítkům předvoleb B » obr. 13 na straně 21 je možné přiřadit loga
(obrázky) rozhlasových stanic.
Automatické uložení loga stanice (FM / DAB)
› Ještě před uložením rozhlasových stanic do předvoleb stiskněte v nabídce
Rádio funkční tlačítko  → Rozšířená nastavení.
› Aktivujte položku Automatické ukládání loga stanice » strana 24, Rozšířená nastavení (FM), resp. » strana 25, Rozšířená nastavení (DAB).
Poznámka
Některé rozhlasové stanice se identifikují jako stanice vysílající dopravní
zpravodajství, ale ve skutečnosti ho nevysílají. Není proto chybou přístroje, že
u takových stanic žádné dopravní zpravodajství není přijímáno.
■ Během reprodukce v nabídce Média se dopravní zpravodajství přijímá z naposledy zvolené rozhlasové stanice.
■ Pokud tato stanice dopravní zpravodajství nevysílá nebo její signál není dostupný, přístroj automaticky vyhledá rozhlasovou stanici vysílající dopravní
zpravodajství.
■
Při ukládání rozhlasové stanice na předvolbu dojde k přiřazení loga této stanice z paměti přístroje, pokud je toto logo v paměti obsaženo.
Ruční uložení loga stanice
K již uloženým stanicím je možné logo přiřadit ručně.
› Stiskněte funkční tlačítko  → Loga stanic.
Zobrazí se nabídka předvoleb rozhlasových stanic.
› Stiskněte funkční tlačítko předvolby stanice, ke které chcete logo přiřadit.
Rádio
23
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Informace o stanici (DAB)
Základní nastavení funkcí Rádia je společné pro všechna rozhlasová pásma. Liší
se položka nabídky Rozšíř. nastavení pro FM a DAB. Rozhlasové pásmo AM tuto položku nemá.
Obr. 15
Informace o stanici
Nastavení
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .
Zvuk - nastavení zvuku » strana 17, Nastavení zvuku
Scan - přehrání všech dostupných rozhlasových stanic ze seznamu stanic po
dobu asi 5 s
■ Šipky: - upřesnění funkce přepínání stanic v nabídce Rádio
■ Předvolby - přepínání pouze uložených rozhlasových stanic (předvoleb)
■ Seznam stanic - přepínání všech dostupných rozhlasových stanic zvoleného frekvenčního pásma
■ Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství
■ Smazat paměť - vymazání paměti stanic (předvoleb)
■  - smazání konkrétní stanice (předvolby)
■  Smazat vše - smazání všech uložených stanic (předvoleb)
■ Loga stanic - ruční přiřazení loga ke stanici » strana 23
■ Radiotext - zapnutí/vypnutí zobrazení doprovodného textu rádiového vysílání (pouze FM a DAB)
■ Rozšíř. nastavení - další nastavení, které se liší podle zvoleného rozhlasového pásma (pouze FM a DAB)
■
■

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 21.
DAB umožňuje přenos různých doplňkových informací. Možnosti zobrazení
těchto informací na displeji je možné nastavit v následující nabídce.
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko DAB → .
Předvolby - zobrazení pouze uložených DAB rozhlasových stanic
Info o stanici - zobrazení informací o DAB rozhlasové stanici, doprovodného
textu (Radiotextu) a obrázků (např. jméno interpreta nebo typ programu
a obrázků, pokud jsou vysílány)
■ Radiotext - zobrazení pouze doprovodného textu
■ Slideshow - zobrazení pouze obrázků (obrázek se roztáhne na celý displej do
okamžiku uvedení displeje do aktivního režimu přiblížením ruky k displeji)
■
■
Poznámka
Pokud stisknete displej v oblasti zobrazení doprovodného textu (Radiotext),
zobrazí se pouze tyto informace. Pokud stisknete displej v oblasti zobrazeného
obrázku, zobrazí se na displeji pouze obrázky.
Rozšířená nastavení (FM)
› V nabídce Rádio zvolte pásmo FM a stiskněte funkční tlačítko  → Rozšíř.
nastavení.
Nastavení rádia

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Nastavení
Rozšířená nastavení (FM)
Rozšířená nastavení (DAB)
24
Audio
Alternativní frekvence (AF) - zapnutí/vypnutí vyhledávání alternativních
frekvencí poslouchané rozhlasové stanice, při vypnutí se na displeji přístroje
zobrazuje AF vyp
■ Radio-Data-System (RDS) - zapnutí/vypnutí funkce RDS
■
24
24
25

Regionální RDS: - zapnutí/vypnutí automatického sledování regionálně příbuzných stanic
■ Pevně - zvolená regionální rozhlasová stanice bude držena trvale. Při ztrátě
signálu je nutné ručně přeladit na jinou regionální stanici.
■ Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším
příjmem signálu. Při ztrátě příjmu v daném regionu přístroj automaticky přeladí na jiný dostupný region.
■ Automatické ukládání loga stanice - automatické uložení loga stanice podle
PI kódu rozhlasové stanice » strana 23
■
Rozšířená nastavení (DAB)
› V nabídce Rádio zvolte pásmo DAB a stiskněte funkční tlačítko  → Rozšíř.
nastavení.
Dopravní hlášení DAB - zapnutí/vypnutí příjmu dopravních hlášení
Jiná hlášení DAB - zapnutí/vypnutí příjmu jiných hlášení (např. varování, počasí v regionu, sportovní reportáže, finanční zprávy)
■ DAB - sledování programu DAB - zapnutí/vypnutí automatického vyhledávání DAB rozhlasové stanice v jiných skupinách stanic
■ Automatická změna DAB - FM - zapnutí/vypnutí automatického přepínání
z DAB do frekvenčního pásma FM při ztrátě signálu DAB
■ Pásmo L - zapnutí/vypnutí automatického vyhledávání DAB rozhlasových
stanic v L-pásmu
■ Automatické ukládání loga stanice - automatické uložení loga k rozeznané
stanici » strana 23
■
■
› Pokud je stanice přijímána v pásmu FM, zobrazuje se za názvem stanice
označení ( ). Pokud je DAB signál opět dostupný, automaticky dojde ke
změně z FM na DAB a označení ( ) zmizí.
› Pokud kvůli špatnému signálu není možné stanici DAB najít ani v pásmu FM,
zvuk přístroje se vypne.
› Pokud je automatická změna stanice nežádoucí (např. při krátkodobých ztrátách signálu při průjezdech tunely), je možné tuto funkci vypnout.
Pásmo L
Pro DAB vysílání se v různých zemích používají různá frekvenční pásma. V některých zemích probíhá DAB vysílání pouze v tzv. pásmu L.
› Pokud máte problémy s příjmem DAB vysílání, zkontrolujte, zda je zapnuté
automatické vyhledávání DAB rozhlasových stanic v pásmu L.
› Pokud v dané zemi DAB vysílání v pásmu L neprobíhá, je lepší nechat tuto položku vypnutou. Urychlí se tím vyhledávání stanic
Sledování programu DAB
Pokud je některá DAB rozhlasová stanice součástí více skupin stanic, bude při
špatném signálu automaticky vyhledána stejná stanice s lepším signálem v jiné
skupině stanic.
Automatická změna DAB - FM
Při špatném příjmu DAB signálu přístroj zkouší vyhledat pro právě přehrávanou
DAB stanici odpovídající stanici v pásmu FM.
Předpokladem pro automatickou změnu mezi DAB a pásmem FM je shodný
identifikační kód rozhlasové stanice.
Rádio
25
Média
Obsluha

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
26
26
27
27
Hlavní nabídka
Seznam skladeb/složek
Přehrávání
Nastavení médií
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Přístroj umožňuje přehrát audio soubory různých formátů » strana 28 z různých datových nosičů a připojit různé typy zdrojů signálu.
Po připojení zdroje signálu začne přístroj automaticky přehrávat audio soubory
v abecedním pořadí.
Způsoby ovládání přístroje » strana 7.
› Na přístroji pomocí ovládacích prvků.
› Na displeji přístroje pomocí funkčních tlačítek.
› Prostřednictvím displeje MAXI DOT.
Hlavní nabídka
Popisek k obrázku
A informace o zvoleném titulu/souboru (např. jméno interpreta, název skladby)
B zvolený zdroj signálu / zobrazení obrázku alba (cover art), pokud je součástí přehrávaného souboru (ID3 tag)
C časová osa přehrávání (s údaji o odehrané a zbývající době titulu). Posun
v titulu je možný přemístěním posuvníku, resp. dotykem na požadované
místo na časové ose.
D volba zdroje signálu
 seznam titulů/složek
 nastavení médií » strana 27
Volba zdroje signálu
Nabídka funkčního tlačítka D » obr. 16.
 CD - přepnutí na vložené CD » strana 29
 Karta SD 1 - přepnutí na vloženou paměťovou kartu SD 1 » strana 30
 Karta SD 2 - přepnutí na vloženou paměťovou kartu SD 2 » strana 30
 USB - přepnutí na datový nosič připojený přes vstup USB » strana 31

AUX - přepnutí na externí zdroj zvuku připojený přes vstup AUX » strana
31
 iPod - přepnutí na Apple zařízení připojené přes vstup MEDIA IN » strana
31
 BT-Audio - přepnutí na Bluetooth® přehrávač » strana 29
Seznam skladeb/složek
Obr. 16
Média: hlavní nabídka
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko
26
Audio

.
Obr. 17
Seznam skladeb/složek
Zobrazení nabídky
› V nabídce Média stiskněte funkční tlačítko .

Popisek k obrázku
A zobrazení struktury složek, funkční tlačítka nadřazených složek
B funkční tlačítka pro přehrávání ze zdroje zvuku » tab. na straně 27
C aktuálně přehrávaná skladba
Poznámka
V seznamu titulů/složek se zobrazí max. 1000 souborů/složek řazených podle
abecedy.
Přehrávání
/





Stisknutí
Krátké stisknutía)
Krátké stisknutíb)
Dlouhé stisknutíc)
Krátké stisknutí
Dlouhé stisknutíc)
První stisknutí

Druhé stisknutí
Třetí stisknutí


Stisknutí
První stisknutí
Druhé stisknutí
a)
b)
c)
› V nabídce Média stiskněte funkční tlačítko .
Funkce
Přehrávání/pauza
Přehrání předchozí skladby
Přehrání aktuální skladby od jejího začátku
Rychlý posun ve skladbě zpět
Přehrání následující skladby
Rychlý posun ve skladbě vpřed
Zapnutí opakování titulu/skladby 
Zapnutí opakování celé složky / zdroje signálu 
Vypnutí opakování
Zapnutí/vypnutí náhodného přehrání složky / zdroje signálu (režim Mix)
Přehrání začátků skladeb ze složky / zdroje
signálu
Vypnutí funkce 
Do asi 3 s od začátku přehrávání skladby.
Po asi 3 s od začátku přehrávání skladby.
Čím déle je tlačítko stisknuto, tím rychlejší je posun.
Poznámka
Nabídka funkčních tlačítek uvedených v tabulce se liší podle aktuálně zvolené
nabídky na displeji.
Nastavení médií
Přístroj přehrává soubory v abecedním pořadí.
Popis funkčních tlačítek pro přehrávání
Tlačítko
Akce
Funkce Scan
Funkci Scan je možné ovládat následujícími způsoby.
› Zapnout/vypnout stisknutím funkčního tlačítka  » tab. na straně 27.
› Zapnout/vypnout stisknutím tlačítka 2 » obr. 1 na straně 5.
› Vypnout přepnutím na jiný soubor/zdroj signálu nebo stisknutím některého
z funkčních tlačítek pro přehrávání.
Zvuk - nastavení zvuku » strana 17, Nastavení zvuku
Mix/Opakovat/Scan včetně podsložek - zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb
včetně podsložek v režimech přehrávání v náhodném pořadí / opakování /
přehrání začátků skladeb
■ Bluetooth - nastavení funkce Bluetooth® » strana 19
■ Video (iPod) - nastavení parametrů videa (jas, barva, kontrast, formát, norma)
přehrávaného z Apple zařízení » strana 31
■ Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství
■ Externí zařízení AUX - aktivace/deaktivace vstupu AUX
■ Bezpečně odebrat - bezpečné odebrání/vyjmutí připojeného datového nosiče
■ Karta SD 1 - paměťová karta SD 1
■ Karta SD 2 - paměťová karta SD 2
■ USB 1 - datový nosič připojený přes vstup USB
■
■
Zdroje signálu

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Podporované zdroje a formáty souborů
Podmínky a omezení
Bluetooth® přehrávač
CD
Paměťová SD karta
28
29
29
29
30 
Média
27
Vstupy USB, AUX
Vstup MEDIA IN
31
31
Specifikace
Bluetooth®
přehrávačů
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
POZOR
Nikdy neodkládejte externí zdroj signálu do blízkosti airbagů. Volné předměty mohou být zasaženy aktivovaným airbagem a zranit cestující - hrozí
nebezpečí ohrožení života!
■ Nikdy neodkládejte externí zdroj signálu na přístrojovou desku. Volné
předměty se mohou při náhlém manévru nebo nehodě pohybovat vozidlem
a zranit cestující.
■ Externí zdroj signálu nedržte během jízdy v ruce nebo na kolenou. Volné
předměty se mohou při náhlém manévru nebo nehodě pohybovat vozidlem
a zranit cestující.
■ Připojovací kabel externího zdroje signálu vždy veďte tak, aby vás při jízdě
nijak neomezoval.
■
UPOZORNĚNÍ
Na CD média, Bluetooth® přehrávače, paměťové SD karty a připojovaná externí
zařízení nedoporučujeme ukládat důležitá data. Partner ŠKODA neodpovídá za
škody způsobené v důsledku ztráty elektronických dat na těchto médiích.
Poznámka
U některých externích zařízení je možné změnit nastavení výstupní hlasitosti.
Podporované zdroje a formáty souborů

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 28.
Podporované zdroje audio signálu
Paměťová SD
SD, SDHC, SDXC
karta
audio CD (až 80 min), CD-R a CD-RW (s kapacitou až
Mechanika CD
700 MB)
USB flash disk, přehrávače USB-MSC, HDD (bez speciálníUSB zařízení
ho software)
USB 1.x a 2.x nebo vyšší s podporou USB 2.x (rychlost přeSpecifikace USB
nosu dat odpovídá maximálně rychlosti USB 2.x)
zařízení
rychlostní třída max. 480 Mb/s
28
Audio
Ostatní externí
zdroje
protokoly Bluetooth A2DP a AVRCP (1.0 - 1.3)
přenosné přehrávače (např. iPod®, iPad®, iPhone®, přehrávač MTP (MSC))
Formáty souborů audio
Paměťová
SD karta
USB flash
Datový systém
disk
CD
Typ kodeku
(formáty souborů)
MPEG-1/2
(Layer-3)
Přípona souboru
mp3
Playlisty
FAT16, VFAT, FAT32
ISO9660, Joliet (Level 1,2,3), UDF 1.x, UDF
2.x
Windows
Media Audio
MPEG-2/4
WAV
7, 8 a 9
wma
aac
wav
asf
m3u; pls; wpl; m3u8; asx
max. 320 kb/s
Datový tok
Vzorkovací
max. 48 kHz
frekvence
rozlišení obrázku až 500x500 pixelů (200 kb) (jpg, jpeg,
Obrázky obalů alb png, bmp, gif); podle dostupnosti jsou cover alba zobrazována z příslušného média
Vlastnosti
souborů
UPOZORNĚNÍ
Přístroj byl testován s většinou výrobků a médií do max. velikosti 32 GB, které
byly v době redakční uzávěrky na trhu dostupné. Přesto se může stát, že některá externí zařízení, média nebo soubory nebudou čitelné, nebo je nebude
možné přehrát.
■ Zdroje zvuku členěné standardem GPT (GUID Partition Table) nejsou přístrojem podporované.
■
Podmínky a omezení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
CD
a
na straně 28.
Pokud jsou jméno interpreta, název alba a titul přehrávaného souboru uloženy
jako tzv. ID3 tag, je možné je zobrazit. Jestliže není ID3 tag k dispozici, zobrazuje se pouze název složky.
Pro kvalitní poslech doporučujeme přehrávat MP3 soubory komprimované na
datový tok min. 160 kb/s.
U audio souborů s variabilním datovým tokem nemusí zobrazený zbývající čas
přehrávání odpovídat skutečnému zbývajícímu času.
Soubory s ochranou DRM nejsou přístrojem přehrávány.
Bluetooth®

Obr. 18 Otvor pro CD
přehrávač
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost

a
Přístroj umožňuje bezdrátové spojení (spárování) s
na straně 28.
Bluetooth®
přehrávačem.
› Při spojení postupujte podle stejných pokynů jako pro spárování přístroje
s telefonem » strana 36.
Poznámka
■ Doporučujeme nastavit hlasitost přenosného přehrávače na maximální hodnotu.
■ Hlasitost je možné také přizpůsobit nastavením vstupní citlivosti přístroje pro
Bluetooth® přehrávač » strana 17, Nastavení zvuku.
■ Podporované funkce médií závisí na použitém Bluetooth® přehrávači.
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 28.
Otvor pro CD se nachází v externí jednotce » obr. 18 umístěné v odkládací
schránce na straně spolujezdce.
Vložení/vyjmutí CD
› CD zasuňte do otvoru potištěnou stranou nahoru, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Reprodukce se zahájí automaticky.
› Stiskněte tlačítko se symbolem  - CD se vysune.
Pokud vysunuté médium nevyjmete, zasune se z bezpečnostních důvodů po
10 s zpět do přístroje. Přitom ale nedojde k přepnutí zdroje na CD.
POZOR
Přehrávač CD/DVD je laserové zařízení.
Toto laserové zařízení bylo k datu výroby klasifikováno v souladu s národními/mezinárodními normami DIN EN 60825-1 : 2008-05 a DHHS Rules 21
CFR, podkapitola J, jako laserové zařízení třídy 1. Laserový paprsek v tomto
laserovém zařízení třídy 1 je natolik slabý, že při řádném užívání ke stanovenému účelu nepředstavuje jakékoliv nebezpečí.
■ Tento výrobek byl navržen tak, aby byl vliv laserového paprsku omezen na
vnitřní část přístroje. To však neznamená, že by laser, zabudovaný v krytu,
nemohl být bez svého krytu klasifikován jako laserové zařízení vyšší třídy.
Z tohoto důvodu byste neměli kryt přístroje v žádném případě otevřít.
■
■
Média
29

UPOZORNĚNÍ
Před vložením nového CD vyčkejte, až se vložené CD vysune, jinak hrozí nebezpečí zničení mechaniky přístroje.
■ Do CD mechaniky vkládejte pouze originální audio-CD disky nebo standardní
disky CD-R a CD-RW.
■ Nepolepujte CD disky!
■ Při velmi vysoké nebo velmi nízké vnější teplotě může dojít k přechodnému
odpojení přehrávací jednotky. Přístroj se přepne do poslední aktivní nabídky.

Poznámka
Po stisknutí tlačítka se symbolem  trvá několik sekund, než se CD vysune.
Na špatných nebo nezpevněných pozemních komunikacích a při silných vibracích může nahrávka přeskakovat.
■ Důsledkem chladu nebo při vysoké vlhkosti vzduchu se může v přístroji vytvořit vlhký povlak (kondenzát). Tento povlak může způsobit přeskakování nahrávky nebo přehrání zcela znemožnit. V tomto případě vyčkejte, než se kondenzát odpaří.
■ Pokud je CD mechanicky poškozené, nečitelné nebo špatně vložené, objeví
se na displeji hlášení Chyba: CD. Zkontrolujte CD a vložte je správně do mechaniky.
■ CD s ochranou proti kopírování a CD, která jste si sami vytvořili, nemusí být
v přístroji přehratelná nebo jejich přehrávání bude omezené.
■ Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv
platných ve Vaší zemi.
Vyjmutí paměťové SD karty
› Stiskněte tlačítko  →  → Bezpečně odebrat kartu SD 1, resp. Bezpečně
odebrat kartu SD 2.
› Zatlačte na zasunutou paměťovou SD kartu. Paměťová SD karta „vyskočí“ do
polohy, ze které je možné ji bezpečně vyjmout.
■
■
■
Paměťová SD karta
Obr. 19 Otvory pro paměťové SD karty
30
Audio
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 28.
Přístroj umožňuje přehrávat audio soubory z paměťových karet typu SD.
Otvory pro paměťové SD karty se nacházejí v externí jednotce umístěné v odkládací schránce na straně spolujezdce.
Vložení paměťové SD karty
› Zasuňte paměťovou SD kartu do příslušného otvoru zkoseným rohem vpravo
vpředu až „zaklapne“. Automaticky se zahájí přehrávání.
Nečitelná paměťová SD karta
Pokud paměťová SD karta neobsahuje čitelná data, nedojde k přehrávání.
Vzhledem k odlišným požadavkům na kvalitu paměťových SD karet ze strany
výrobců není možné vždy zaručit jejich přehrávání.
Některé soubory na paměťových SD kartách, případně celé paměťové SD karty,
nemusí být přehratelné nebo jejich přehrávání může být omezené.
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze paměťové SD karty standardní velikosti. Pokud používáte
paměťové SD karty menší velikosti s adaptérem, může paměťová SD karta za
jízdy vlivem otřesů vozidla z adaptéru vypadnout.
■ Pro co nejvyšší přístupovou rychlost ke zvukovým souborům doporučujeme
používání paměťových SD karet třídy 4 a vyšší.
■ Paměťové SD karty přechovávejte vždy ve vhodném obalu, aby byly dobře
chráněny před nečistotou, prachem a jiným poškozením.
■
Účinnost nabíjení se může lišit od nabíjení z běžné elektrické sítě. Připojené
zdroje zvuku je možné nabíjet/napájet max. elektrickým proudem 500 mA.
Vstupy USB, AUX
Obr. 20
Vstupy USB a AUX
Některé připojené zdroje zvuku nemusejí rozpoznat, že jsou nabíjeny.
Nabíjení připojeného zdroje zvuku se po vypnutí zapalování automaticky ukončí.
UPOZORNĚNÍ
Vstup AUX se smí používat pouze pro zvuková zařízení!
Pokud je přes vstup AUX připojené externí zařízení, které je napájené externím napájecím adaptérem, může být zvuk rušen. Záleží na kvalitě použitého
adaptéru.
■ Prodlužovací kabely USB nebo adaptéry mohou nepříznivě ovlivnit funkci připojeného externího zařízení.
■ Rozbočovače USB nejsou podporovány.
■
■

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 28.
Přístroj umožňuje přehrávat audio soubory z paměťového média USB a také
z externích zařízení připojených do vstupu AUX.
Vstupy USB a AUX se nacházejí nad odkládací schránkou na střední konzole
vpředu » obr. 20.
Do vstupu USB, resp. AUX je možné připojit externí zařízení přímo nebo pomocí
propojovacích kabelů ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
Poznámka
Při obsluze a propojení externího zařízení se řiďte návodem k obsluze tohoto
zařízení.
Vstup MEDIA IN
Vstup AUX
Externí zařízení připojené do vstupu AUX není možné ovládat přes Váš přístroj.
Obr. 21
Vstup MEDIA IN
Do vstupu AUX se používá standardní kolíkový konektor 3,5 mm (stereo jack).
Pokud externí zařízení nemá tento konektor, je nutné použít adaptér.
Pro přizpůsobení hlasitosti je možné změnit nastavení vstupní citlivosti u vstupu AUX » strana 17, Nastavení zvuku.
Vstup USB
Externí zařízení připojené do vstupu USB je možné ovládat1) přes Váš přístroj.
Před odebráním USB postupujte takto:
› Stiskněte tlačítko

→  → Bezpečně odebrat datový nosič USB.
Nabíjení USB zdroje zvuku
Pokud je zapnuté zapalování, po připojení USB zdroje zvuku se automaticky
zahájí nabíjení (platí pro zdroje zvuku, které nabíjení pomocí USB konektoru
umožňují).
1)

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 28.
Přístroj umožňuje přehrávat audio soubory z externího přístroje připojeného do
vstupu MEDIA IN.
Externí zdroje, jako např. Apple zařízení, připojené do vstupu MEDIA IN je možné ovládat pomocí přístroje.
Některé možnosti ovládání externího zařízení nemusí být podporovány.
Média
31

Pro připojení externích zdrojů jsou určeny propojovací kabely ze sortimentu
ŠKODA originálního příslušenství.
Třídění skladeb z připojeného Apple zařízení
› Video (pouze v případě použití adaptéru s červeným označením) - Seznamy
titulů video, Filmy, Hudební videa, TV-show, Video podcasty, Vypůjčené filmy.
› Hudba - Playlisty, Interpreti, Alba, Tituly, Podcasty, Žánry, Skladatelé, Audioknihy.
Nastavení videa
› Stiskněte tlačítko

→  → Video (iPod).
Displej - nastavení jasu, kontrastu a barevné hloubky přehrávaného videa (při
přehrávání v normě NTSC možnost nastavení barevného odstínu)
■ Formát: - nastavení poměru stran obrazu
■ Norma AV:1) - nastavení video normy
■ Automaticky - automatická volba normy
■ PAL - zvolení normy standardu kódování barevného signálu PAL
■ NTSC - zvolení normy standardu kódování barevného signálu NTSC
■
Poznámka
Některé možnosti ovládání Apple zařízení, jako např. hodnocení hudebního
titulu nebo připojení titulů k seznamu přehrávání „On-the-go“, nejsou podporovány.
■ Některé možnosti ovládání Apple zařízení nebo přehrávání videa, jsou podporovány pouze s červeně označeným propojovacím kabelem.
■ Přehrávání videa z Apple zařízení se po vypnutí a opětovném zapnutí zapalování neobnoví.
■ Z bezpečnostních důvodů se zobrazování videa vypne při rychlosti nad 5 km/
h. Zvuková stopa bude dál pokračovat v přehrávání.
■ Pro přizpůsobení hlasitosti je možné změnit nastavení vstupní citlivosti
u vstupu MEDIA IN » strana 17, Nastavení zvuku
■
1)
Stejná norma musí být také nastavena na externím zdroji. Špatně nastavená norma AV může být příčinou
toho, že kvalita reprodukce obrazu je špatná, neprobíhá, nebo je obraz pouze černobílý.
32
Audio
POZOR (pokračování)
Nikdy nenechávejte mobilní telefon ležet v oblasti rozpínání airbagů, volně na sedadle, přístrojové desce nebo jiném místě, ze kterého by mohl být
při náhlém zabrzdění, nehodě nebo nárazu vymrštěn - nebezpečí poranění.
K jeho bezpečnému uložení použijte odkládací schránky s víkem, případně
držák multimédií » návod k obsluze vozidla, kapitola Praktická výbava.
■ Před leteckou přepravou vozidla musí být v odborném servisu odpojena
funkce Bluetooth®.
Telefon
■
Komunikace
Telefon a vysílací zařízení

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Úvodní informace
Hlavní nabídka
Problémy s funkcí Telefon
Phone box
Nastavení
33
34
34
35
35
Nabídka Telefon je k dispozici, pokud jsou splněny následující podmínky.
 Zapnuté zapalování.
 Zapnutá funkce Bluetooth® v přístroji.
Po zapnutí přístroje se začne automaticky spojovat naposledy připojený telefon1).
Pokud je s přístrojem spojený telefon a vypnete přístroj, spojení s telefonem se
nepřeruší. Spojení se přeruší až po vypnutí zapalování (u vozidel vybavených
systémem KESSY po vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče).
POZOR
Dodržujte národní právní předpisy pro používání mobilních telefonů ve vozidle.
■ Používání mobilních telefonů nebo vysílacích zařízení ve vozidle bez
zvláštní vnější antény, resp. s chybně instalovanou vnější anténou může
způsobit zvýšení hodnoty elektromagnetického pole uvnitř vozidla.
■ Vysílací zařízení, mobilní telefon, resp. držák nesmíte montovat na kryt airbagu nebo do bezprostřední blízkosti jeho aktivační zóny.
■
1)
UPOZORNĚNÍ
V oblastech bez dostupného signálu a podle okolností i v tunelech, garážích
a podjezdech může být telefonní hovor přerušen a není možné navázat žádné
telefonní spojení, včetně nouzového volání!
■ Dosah spojení telefonu s přístrojem přes Bluetooth® je omezen na vnitřek
vozidla. Dosah je závislý i na místních podmínkách, jako např. na překážkách
mezi zařízeními a na vzájemném rušení s ostatními přístroji. Pokud je telefon
např. v kapse oblečení, mohou se vyskytnout potíže při navazování spojení telefonu s přístrojem nebo při přenosu dat.
■
Úvodní informace

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 33.
Přístroj umožňuje bezdrátové spojení s telefonem. Můžete tak svůj telefon
ovládat prostřednictvím přístroje.
ŠKODA připouští provoz telefonů a vysílacích zařízení s odborně instalovanou
vnější anténou s max. vysílacím výkonem do 10 W.
O možnostech montáže a provozu telefonů a vysílacích zařízení s vyšším vysílacím výkonem než 10 W se informujte v odborném servisu.
Při používání telefonů a vysílacích zařízení může docházet k funkčním poruchám na elektronice Vašeho vozidla.
Důvody mohou být následující:
› není použita vnější anténa;
› vnější anténa je instalována chybně;
› vysílací výkon přesahuje 10 W.

Pro úspěšné automatické připojení je u některých telefonů nutné spojení se zařízením nastavit jako autorizované. Pokud toto není nastaveno, tak telefon vyžaduje při každém připojení potvrzení od uživatele.
Komunikace
33
Poznámka
Montáž mobilních telefonů a vysílacích zařízení do vozidla doporučujeme nechat provést v odborném servisu.
■ Funkce telefonu závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů a použitém
telefonu. Další informace získáte u provozovatele sítě mobilních telefonů nebo
se je dozvíte v návodu k obsluze telefonu.
■ Na místech bez signálu může být příjem rušen nebo hovor úplně přerušen.
■ Většina elektronických přístrojů je proti vysokofrekvenčním signálům odstíněna. Ve výjimečných případech nemusí být elektronické přístroje proti vysokofrekvenčním signálům ovládání telefonu odstíněny a může docházet k rušení
přístrojů.
■
Pokud je s přístrojem spojen telefon, zobrazí se na displeji hlavní nabídka Telefon » obr. 22.
Symboly na displeji
Symbol





a)
Hlavní nabídka
Obr. 22
Telefon: hlavní nabídka
Význam
Stav nabití baterie telefonua)
Síla signálua)
Roaming (před názvem mobilního operátora)a)
Zmeškaný hovor
Probíhající hovor
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
Problémy s funkcí Telefon

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 33.
Pokud se vyskytly nějaké problémy s dostupností sítě nebo s funkcí Bluetooth®, zobrazí se následující hlášení na displeji přístroje.
Hlášení
Vyhled. sítě...
Žádná síť

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 33.
Popisek k obrázku
A název mobilního operátora
B název spojeného telefonu, stisknutím otevření seznamu spárovaných telefonů
C rychlá volba oblíbených telefonních čísel » strana 39
 přímé zadání telefonního čísla » strana 39
 zobrazení telefonního seznamu » strana 40
 zobrazení seznamu volání (pokud máte nové zmeškané hovory, zobrazí se
zde symbol  s údajem o počtu zmeškaných hovorů) » strana 41
 nastavení nabídky Telefon » strana 35
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko
34
Telefon

.
Odmítnuto sítí.
Význam
Telefon vyhledává dostupné GSM sítě.
Telefon nemá spojení s GSM sítí.
Mobilní operátor odmítnul spojení (např. nedostatek kreditu pro volání, blokovaná SIM karta, nedostupný roaming).
Pro funkce Bluetooth zapněte zapaZapněte zapalování.
lování.
Zapněte Bluetooth.
Zapněte funkci Bluetooth® .
Žádné spárované zařízení Bluetooth. Spárujte s přístrojem telefon.
UPOZORNĚNÍ
Ochranná pouzdra nebo obaly telefonu umístěného do odkládací schránky
mohou negativně ovlivnit sílu telefonního signálu.
■ Kovové předměty, jako např. mince nebo klíče ležící pod telefonem, mohou
negativně ovlivnit sílu telefonního signálu.
Phone box
■
Nastavení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
› Stiskněte tlačítko

a
na straně 33.
→ .
Volba telefonu - vyhledání dostupných telefonů / seznam spárovaných telefonů / volba telefonu
■ Hledat telefon - vyhledání dostupných telefonů
■ Bluetooth - nastavení Bluetooth® » strana 19
■ Uživatelský profil - nastavení uživatelského profilu
■ Správa oblíbených - nastavení funkčních tlačítek rychlé volby telefonního
kontaktu, možnost přidání a smazání kontaktu
■ Zadat číslo hlasové schránky - zadání telefonního čísla hlasové schránky
■ Předvolba: - zapnutí/vypnutí možnosti přidání předvolby k telefonnímu
číslu. Po zapnutí této funkce se v některých nabídkách zobrazí tlačítko přidání předvolby se symbolem .
■ Zde zadat - zadání předvolby telefonního čísla
■ Seřadit podle: - řazení telefonního seznamu
■ Příjmení - řazení podle příjmení kontaktu
■ Jméno - řazení podle jména kontaktu
■ Import. kontakty - spuštění aktualizace telefonního seznamu, údaj o počtu
naimportovaných kontaktů a kontaktů uložených v telefonu
■ Smazat ostatní uživatelské profily - smazání ostatních až tří naposledy připojených uživatelských profilů (kontakty, nastavení řazení telefonních hovorů, seznamy volání, kontakty přiřazené tlačítkům rychlé volby)
■ Upozor.: nezapomeňte mobilní telefon - zapnutí/vypnutí upozornění na připojený telefon po vypnutí zapalování a vytažení klíče ze zapalování (u vozidel
vybavených systémem KESSY po vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče)
■ Vybrat vyzváněcí tón - volba vyzváněcího tónu v případě, že připojený telefon nepodporuje funkci in-band ringing1)
■ Zobrazit obrázky pro kontakty - zapnutí/vypnutí zobrazení obrázku přiřazeného v telefonu ke kontaktu2)
■
Obr. 23 Střední konzola vpředu: Phone box

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 33.
Na dně odkládací schránky na střední konzole vpředu je umístěna indukční
deska spojená se střešní anténou GSM - Phone box.
Funkce
Pokud je telefon vložen do Phone boxu je telefonní signál zesílen asi o 20 %.
V důsledku toho se snižuje vybíjení akumulátoru telefonu a zároveň se snižuje
elektromagnetické záření uvnitř vozidla.
Vložení telefonu do Phone box
› Zatlačte na hranu víka A ve směru šipky a otevřete odkládací schránku.
› Položte telefon zadní stranou na indukční desku v odkládací schránce B .
› Zatáhněte za hranu víka A proti směru šipky a zavřete odkládací schránku
» .
Phone box nenahrazuje spojení telefonu s přístrojem.
POZOR
Odkládací schránka s telefonem musí být během jízdy z bezpečnostních
důvodů vždy uzavřena.
1)
2)
Funkce in-band ringing umožňuje využít pro vyzvánění vyzváněcí tón telefonu.
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
Komunikace
35
Spojení přístroje s mobilním telefonem

Podmínky pro spárování

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Podmínky pro spárování
Spojení přístroje s mobilním telefonem
Spárování mobilního telefonu s přístrojem
Spojení s jiným spárovaným mobilním telefonem
Zapnutí/vypnutí Bluetooth® profilu
Smazání mobilního telefonu ze seznamu spárovaných zařízení
Ukončení spojení
36
36
37
37
38
38
39
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Jednotka přístroje se na připojovaném telefonu zobrazuje jako SKODA BT ....
Na pozici ... se zobrazují poslední čtyři symboly VIN identifikačního čísla vozidla.
Název jednotky přístroje je možné změnit » strana 19.
POZOR
Přístroj při spárování může vyžadovat potvrzení některých funkcí na mobilním telefonu. Spárování telefonu proto neprovádějte během jízdy - hrozí
nebezpečí nehody!
Poznámka
Maximální počet spárovaných telefonů je 20. Dosažením maximálního počtu
a spárováním nového telefonu se automaticky smaže nejdéle nepoužívaný
spárovaný telefon.
■ V některých zemích může být používání telefonů s funkcí Bluetooth® omezeno. Bližší informace získáte u místních úřadů.
■ Dosah spojení Bluetooth® je omezen na vnitřní prostor vozidla. Závisí na místních podmínkách a ovlivnění jinými přístroji.
■ Při párování z mobilního telefonu se řiďte návodem k obsluze mobilního telefonu.
■
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 36.
Aby bylo možné spojit telefon s přístrojem, je třeba obě zařízení vzájemně spárovat.
Podmínky pro úspěšné spárování.
Zapnuté zapalování.
Zapnutá funkce Bluetooth® přístroje » strana 19 a mobilního telefonu.
Zapnutá viditelnost přístroje » strana 19.
Zapnutá viditelnost mobilního telefonu.
Připojovaný mobilní telefon nesmí být aktivně spojen s žádným dalším mobilním telefonem.





Spárování je možné provést jak z přístroje, tak z mobilního telefonu.
Spojení přístroje s mobilním telefonem

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 36.
S přístrojem je spárovaný telefon
Přístroj se po zapnutí zapalování začne automaticky spojovat s naposledy připojeným telefonem.
Během navazování spojení se může v závislosti na typu telefonu zobrazit na
displeji přístroje hlášení ... Chcete vytvořit spojení? a následující nabídka
funkčních tlačítek.
› Vytvořit - potvrzení spárování
› Zrušit - ukončení procesu párovaní
Pokud ke spojení nedojde, pokusí se přístroj postupně spojit s dalšími dříve
spárovanými telefony.
Pokud se přístroj ani poté s žádným telefonem nespojí, je třeba spustit vyhledání telefonu.
S přístrojem není spárovaný žádný telefon
Po zapnutí zapalování se na displeji přístroje zobrazí hlášení Vyhledejte a připojte mobilní telefon. a následující nabídka funkčních tlačítek.
›  Hledat telefon - vyhledávání dostupných telefonů se zapnutým Bluetooth® a viditelností
›  - otevření nabídky nastavení » strana 35, Nastavení
36
Telefon

Po ukončení vyhledávání stiskněte funkční tlačítko Výsledky, zobrazí se seznam vyhledaných telefonů (funkční tlačítko je k dispozici i během vyhledávání).
V seznamu zvolte požadovaný telefon.
Pokud se vyhledávání nezdařilo, zkontrolujte, zda jsou splněny podmínky pro
úspěšné spárování » strana 36, Podmínky pro spárování a celý postup zopakujte.
Potvrzení spárování
V závislosti na verzi Bluetooth® telefonu potvrďte spárování jedním z následujících způsobů.
› Na přístroji i v telefonu potvrďte během 30 s 6-místný PIN kód
1)
zobrazený na
displeji přístroje a telefonu.
› Případně zvolte v telefonu možnost automatického spojování telefonu s přístrojem.
Nebo
› V telefonu potvrďte žádost o spojení.
› V telefonu zadejte během 30 s 4-místný PIN kód zobrazený na displeji přístroje.
› Případně zvolte v telefonu možnost automatického spojování telefonu s přístrojem.
Spojení
Po úspěšném spojení se na displeji přístroje zobrazí Je připojen uživatel ....
a následně hlavní nabídka Telefon » obr. 22 na straně 34.
Poznámka
Pokud telefon podporuje Bluetooth® profily A2DP a AVRCP, může se na displeji
telefonu zobrazit žádost o spojení telefonu jako Bluetooth® přehrávače.
Spárování mobilního telefonu s přístrojem

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 36.
Při párování z telefonu se řiďte návodem k obsluze telefonu.
1)
2)
3)
› V telefonu nechte vyhledat dostupná Bluetooth® zařízení.
› V seznamu nalezených Bluetooth® zařízení vyberte jednotku přístroje .
2)
Během navazování spojení se na displeji přístroje zobrazí ... Chcete vytvořit
spojení? a následující funkční tlačítka.
Zrušit - ukončení procesu párovaní
Vytvořit - potvrzení procesu párování
V závislosti na verzi Bluetooth® telefonu potvrďte spárování jedním z následujících způsobů.
› Na přístroji i v telefonu potvrďte během 30 s 6-místný PIN kód
3)
zobrazený na
displeji přístroje a telefonu.
› Případně zvolte v telefonu možnost automatického spojování telefonu s přístrojem.
Nebo
› V přístroji zadejte 4 - 16-místný PIN kód.
› V telefonu zadejte během 30 s PIN kód zadaný na displeji přístroje.
› Případně potvrďte v telefonu žádost o potvrzení.
Pokud není s přístrojem spojený jiný telefon, zobrazí se po úspěšném spojení
na displeji přístroje Je připojen uživatel .... a následně hlavní nabídka Telefon
» obr. 22 na straně 34.
Pokud je s přístrojem spojený jiný telefon, dojde pouze ke spárování nového
telefonu, ale spojený zůstane původní telefon.
Spojení s jiným spárovaným mobilním telefonem

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 36.
Pokud chcete přístroj spojit s jiným spárovaným telefonem, není třeba aktuální
spojení ukončit. Přepojením na jiný telefon se spojení se stávajícím mobilním
telefonem automaticky ukončí.
› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko 
B » obr. 22 na straně
34.

U zařízení s Bluetooth® v2.1 a mladší se pro spárování telefonu využívá metody rychlého spárování (SSPSecure Simple Pairing). Toto spárování nevyžaduje zadávání PIN kódu uživatelem.
Název přístroje zjistíte v nastavení Bluetooth® » strana 19.
U zařízení vybavených Bluetooth® v2.1 a mladší se pro spárování zařízení využívá metody rychlého spárování (SSP-Secure Simple Pairing). Toto spojení nevyžaduje zadávání PIN kódu uživatelem.
Komunikace
37
Zobrazí se seznam dříve spárovaných telefonů.
Možné symboly profilů:
› Zvolte spárovaný telefon, který chcete s přístrojem spojit.
Symbol
Na displeji přístroje se zobrazí ... Nahradit toto spojení tímto ...? a následující
funkční tlačítka.

› Zrušit - ukončení nabídky změny telefonu
› Nahradit - spojení se zvoleným telefonem


Po úspěšném spojení se na displeji přístroje zobrazí Je připojen uživatel ....
a následně hlavní nabídka » obr. 22 na straně 34.
Pokud požadovaný telefon nebyl nalezen v seznamu dříve spárovaných telefonů, spárujte telefon s přístrojem » strana 36.
Zapnutí/vypnutí Bluetooth® profilu

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 36.
› Stiskněte tlačítko  → Bluetooth → Spárovaná zařízení.
Zobrazí se seznam spárovaných zařízení.
Stisknutím funkčního tlačítka připojeného Bluetooth® zařízení se otevře nabídka možných podporovaných profilů spojení u zvoleného zařízení.
Stisknutím funkčního tlačítka s názvem a symbolem profilu spojení se na přístroji v závislosti na kontextu zobrazí ... Chcete opravdu rozpojit profil? a nabídka funkčních tlačítek.
› Rozpojit - Stisknutím funkčního tlačítka se zvolený profil vypne.
Nebo
› Nahradit - Pokud je s přístrojem již spojen jiný telefon, stisknutím funkčního
tlačítka bude stávající profil nahrazen novým.
Na displeji přístroje se zobrazí ... Spojení s ... se vytváří... a zvolený profil Bluetooth® se zapne.
V každé nabídce se stisknutím funkčního tlačítka Zrušit změna profilu ukončí.
38
Telefon

a)
b)
Význam
Zařízení podporující handsfree funkci (Bluetooth® profil
HFP)a)
Zařízení spojené s přístrojem pomocí Bluetooth® profilu
HFPa)
Bluetooth® přehrávač (Bluetooth® profily A2DP a AVRCP)b)
Bluetooth® přehrávač spojený s přístrojem pomocí Bluetooth® profilů A2DP a AVRCPb)
HFP je Bluetooth® profil podporující handsfree funkci.
A2DP a AVRCP jsou Bluetooth® profily podporující multimediální funkce.
Pokud už je nějaké Bluetooth® zařízení s přístrojem spojeno pomocí některého
z profilů, zapnutím profilu na jiném zařízení se profil na aktivním zařízení ukončí a přepne se na nově zvolené zařízení.
Přepne se pouze nově zvolený profil, ostatní profily zůstávají spojeny s původním zařízením.
S přístrojem může být spárováno více telefonů (nebo Bluetooth® zařízení), ale
pouze jeden může být aktivně spojený pomocí profilu HFP a jeden pomocí
A2DP, resp. AVRCP.
Smazání mobilního telefonu ze seznamu spárovaných zařízení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 36.
› Stiskněte funkční tlačítko  → Bluetooth → Spárovaná zařízení.
Zobrazí se seznam spárovaných zařízení a následující funkční tlačítka.
› Smazat vše - smazaní všech telefonů v seznamu spárovaných zařízení
›  - smazání požadovaného telefonu
Po zvolení některého z funkčních tlačítek se zobrazí následující funkční tlačítka.
› Zrušit - zrušení smazání
› Smazat - potvrzení smazání
Přiřazení telefonního čísla kontaktu k funkčnímu tlačítku rychlé volby je možné
provést také v nastavení nabídky Telefon » strana 35.
Ukončení spojení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 36.
Spojení telefonu s přístrojem je možné ukončit některým z následujících způsobů.
› Vytažením klíče ze spínací skříňky (u vozidel vybavených systémem KESSY při
vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče).
› Odpojením přístroje nebo vypnutím Bluetooth® v telefonu.
› Vypnutím Bluetooth® v přístroji » strana 19, Nastavení Bluetooth®.
› Odstraněním telefonu ze seznamu spárovaných zařízení » strana 38, Smazání mobilního telefonu ze seznamu spárovaných zařízení.
› Vypnutím Bluetooth® profilu HFP » strana 38, Zapnutí/vypnutí Bluetooth®
profilu.
Otevře se telefonní seznam.
› Stiskněte požadovaný kontakt, případně jedno z telefonních čísel kontaktu.
Telefonní číslo kontaktu se přiřadí ke zvolenému funkčnímu tlačítku rychlé volby.
Odstranění telefonního čísla kontaktu
› Stiskněte tlačítko se symbolem  → Uživatelský profil → Správa oblíbe-
Úvod k tématu
ných.
› Stiskněte obsazené funkční tlačítko rychlé volby. Potvrzením volby Smazat
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Rychlá volba telefonního čísla kontaktu
Přímé zadání telefonního čísla
Telefonní seznam
Seznamy volání
Telefonní hovor
Konference
Změna přiřazeného telefonního čísla kontaktu
› Stiskněte dlouze požadované funkční tlačítko rychlé volby C » obr. 22 na
straně 34.
Změnu je možné provést také v nastavení nabídky Telefon » strana 35.
Telefonní funkce

Vytáčení přiřazeného telefonního čísla kontaktu
› Stiskněte požadované funkční tlačítko rychlé volby telefonního čísla kontaktu C » obr. 22 na straně 34.
39
39
40
41
41
41
se telefonní číslo kontaktu ze zvoleného funkčního tlačítka rychlé volby odstraní.
Přímé zadání telefonního čísla
Obr. 24
Přímé zadání telefonního čísla
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4.
Rychlá volba telefonního čísla kontaktu
Funkční tlačítka rychlé volby C » obr. 22 na straně 34 umožňují okamžité vytočení předem přiřazených telefonních čísel kontaktu.
K dispozici je pět funkčních tlačítek rychlé volby.
Přiřazení telefonního čísla kontaktu
› Stiskněte neobsazené funkční tlačítko rychlé volby C » obr. 22 na straně 34.
› Stiskněte tlačítko .
Zobrazí se zadávací obrazovka telefonního čísla » obr. 24.

Otevře se telefonní seznam.
› Stiskněte požadovaný kontakt, případně jedno z telefonních čísel kontaktu.
Komunikace
39
Je možné zvolit následující funkce:

mazání čísla

vytočení zadaného telefonního čísla1)

vložení předvolby2), pokud je zapnuta možnost přidání v nastavení telefonu » strana 35

zadání čísla pomocí hlasového ovládání » strana 13
 Hl. schránka vytočení hlasové schránky, pokud je zadáno číslo hlasové
schránky v nastavení telefonu » strana 35 nebo přímé zadaní čísla
Zadávací obrazovka funguje zároveň jako alfanumerická klávesnice pro vyhledání kontaktu v telefonním seznamu.
Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se kontakty obsahující posloupnost
písmen DA, FA, EB apod.
Kterýkoliv z nabízených kontaktů je možné vytočit stisknutím příslušného
funkčního tlačítka kontaktu.
Telefonní seznam
› Stiskněte tlačítko .
V telefonním seznamu přístroje je k dispozici až 2000 volných míst pro importované telefonní kontakty. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních
čísel.
Telefonní seznam můžete vyvolat i během probíhajícího hovoru.
Po úspěšném spárování jsou importovány kontakty3).
Nahrání telefonního seznamu
Po prvním spojení telefonu s přístrojem začne systém importovat telefonní seznam z telefonu a ze SIM karty4) do paměti přístroje3). V závislosti na počtu kontaktů může tento proces trvat i několik minut.
1)
2)
3)
4)
5)
Pokud není zadané telefonní číslo, zobrazí se po stisknutí tlačítka se symbolem  poslední volané číslo.
Pokud je zapnuta možnost přidání předvolby, ale předvolba není v nastavení telefonu zadána, zobrazí se
v zadávacím poli po stisknutí tlačítka se symbolem  poslední volané číslo. Pokud je předvolba definována a v zadávacím řádku je zadáno číslo, pak po stisknutí tlačítka se symbolem  se předvolba přidá před
telefonní číslo a zahájí se vytáčení.
U některých telefonů je požadováno potvrzení importu kontaktů do přístroje.
U některých telefonů není nahrávání kontaktů ze SIM karty podporováno.
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
40
Telefon
Pokud telefonní seznam importovaný z telefonu dosáhne počtu 2000 kontaktů, nahrávání se ukončí a na displeji se zobrazí hlášení Kontakty nebyly kompletně naimportovány. K dispozici budou pouze již nahrané kontakty a budou
k dispozici v nabídce .
Prvních 200 kontaktů si společně s údaji o kontaktu stáhne do paměti přístroje
i přiřazený obrázek ke kontaktu v telefonu5).
Pokud při nahrávání telefonního seznamu došlo k chybě, zobrazí se na displeji
hlášení Import neúspěšný. Zopakujte znovu a zkontrolujte, zda zařízení BT ...
umožňuje spojení.
Aktualizace telefonního seznamu
Při každém dalším spojení telefonu s přístrojem již proběhne pouze aktualizace
telefonního seznamu.
Během aktualizace je k dispozici telefonní seznam uložený po poslední dokončené aktualizaci. Nově uložená telefonní čísla se zobrazí až po ukončení aktualizace.
Aktualizaci je možné provést manuálně » strana 35 Import. kontakty.
Hledání kontaktu
Stisknutím Hledat otevřete zadávací obrazovku s klávesnicí pro vyhledávání
záznamu v telefonním seznamu » strana 8.
Volání kontaktu
Stisknutím funkčního tlačítka některého ze zobrazených kontaktů zahájíte vytáčení.
Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zobrazí se po stisknutí funkčního tlačítka kontaktu nabídka telefonních čísel.
Detaily kontaktu
Stisknutím funkčního tlačítka se symbolem  se zobrazí detaily kontaktu.
Stisknutím funkčního tlačítka některého ze zobrazených telefonních čísel se
zahájí vytáčení.

Stisknutím funkčního tlačítka se symbolem  a adresou kontaktu se zahájí navigování.
Seznamy volání
Obr. 25
Seznamy volání
Příchozí hovor
Během vyzvánění příchozího hovoru se na displeji zobrazuje telefonní číslo volajícího nebo název kontaktu a je možné zvolit následující funkce:





Přijmutí příchozího hovoru
Ztišení vyzvánění
Obnovení vyzvánění
Odmítnutí příchozího hovoru
Zobrazení detailu volajícího1)
Probíhající hovor
Během probíhajícího hovoru se na displeji zobrazuje telefonní číslo nebo název
kontaktu a délka hovoru a je možné v závislosti na kontextu zvolit následující
funkce:
Seznam volání zobrazuje informace o telefonních hovorech.
› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko  » obr. 22 na straně 34.
Popisek k obrázku
A třídění seznamu volání
› Vše - seznam všech volání
› Nepřijaté hovory - seznam zmeškaných hovorů
› Volaná čísla - seznam volaných čísel
› Přijaté hovory - seznam přijatých hovorů
B vytočení čísla s definovanou předvolbou » strana 35, Nastavení
C úprava telefonního čísla před vytočením
D zobrazení detailů telefonního kontaktu
Stisknutím funkčního tlačítka některého ze zobrazených kontaktů nebo telefonních čísel zahájíte vytáčení.
Telefonní hovor
Odchozí hovor
Během vytáčení telefonního čísla se na displeji zobrazuje telefonní číslo volaného nebo název kontaktu a je možné zvolit následující funkci:







Konference
Konference je společný telefonní hovor minimálně tří a maximálně šesti účastníků.
Zahájení konference / připojení dalšího účastníka
› Při probíhajícím hovoru, resp. konferenci uskutečněte další hovor.
nebo
› U nového příchozího hovoru stiskněte .
Probíhající konference
Během probíhajícího konferenčního hovoru se na displeji zobrazuje délka hovoru a je možné v závislosti na kontextu zvolit následující funkce:

Ukončení vytáčení

1)
Přidržení hovoru
Pokračování v hovoru
Vypnutí mikrofonu
Zapnutí mikrofonu
Ukončení hovoru
Zobrazení detailu volajícího1)
Přidržení konference - dočasné opuštění konference (konference na pozadí pokračuje)
Návrat do přidržené konference
Tlačítko je funkční, pouze pokud je kontakt uložen v telefonním seznamu.
Komunikace
41





Vypnutí mikrofonu
Zapnutí mikrofonu
Ukončení konference
Zobrazení detailu konference
Detaily konference
Během probíhající konference stiskněte obrázek konference, zobrazí se seznam ostatních účastníků konference a je možné v závislosti na typu telefonu
zvolit následující funkce.



Zobrazení detailu účastníka
Hovor s účastníkem mimo konferenci
Ukončení hovoru s účastníkem konference
42
Telefon
POZOR (pokračování)
Vydaná navigační hlášení se mohou lišit od aktuální situace, např. z důvodu prací na silnici nebo neaktuálních navigačních dat.
■ Hlasitost zvukového výstupu by měla být nastavena tak, aby bylo vždy
slyšet zvukové signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem
přednosti jízdy jako jsou vozidla policie, zdravotnické záchranné služby
a hasičského záchranného sboru.
Navigace
■
Popis navigačního systému
Úvod k navigaci

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Hlavní nabídka
Navigační data
43
44
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
UPOZORNĚNÍ
V některých zemích není možné některé funkce přístroje od určité rychlosti vozidla zvolit. Nejedná se o závadu, ale odpovídá to národním právním předpisům.
Hlavní nabídka
Přístroj používá k navigování satelitní systém GPS (Global Positioning System).
Pomocí satelitního signálu je udávána aktuální poloha vozidla.
Obr. 26
Hlavní nabídka Navigace
Pokud je přístroj mimo dosah satelitního signálu GPS (např. v hustém porostu,
v tunelech, v podzemních garážích atp.), přístroj provádí navigování v omezené
míře pomocí snímačů ve vozidle.
Navigování je realizováno:
› grafickým hlášením zobrazovaným na displeji přístroje a na displeji MAXI
DOT;
› hlasovým hlášením.
Navigační přístroj můžete ovládat:
› na přístroji pomocí tlačítek » strana 43;
› na displeji přístroje pomocí funkčních tlačítek » strana 43;
› prostřednictvím hlasového ovládání » strana 13;
› prostřednictvím displeje MAXI DOT » strana 12.
POZOR
■ Přístroj při navigování nepočítá např. se semafory, dopravními značkami
STOP a Dej přednost v jízdě, zákazy parkování, stání a zastavení, se zúžením vozovky nebo s omezením rychlosti.
■ Rychlost jízdy přizpůsobujte dopravní situaci, stavu vozovky a povětrnostním podmínkám.

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
› Stiskněte

a
na straně 43.
.
Otevře se naposledy zvolená nabídka Navigace.
Pokud se otevře jiná nabídka než hlavní » obr. 28 na straně 46, je možné
hlavní nabídku otevřít opětovným stisknutím  .
Funkční tlačítka nabídky Navigace:
Tlačítko



Význam
zadání nového cíle, resp. zobrazení informací o trase » strana
50
zobrazení nabídky Moje cíle » strana 52
zadání/vyhledání zvláštního cíle » strana 53
Popis navigačního systému
43

Tlačítko


Význam
nastavení zobrazení mapy a doplňkového okna » strana 46
nastavení nabídky Navigace » strana 44
Navigační data
Poškození nebo ztráta karty
Pokud dojde k poškození nebo ztrátě paměťové SD karty s navigačními daty,
můžete novou kartu zakoupit ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
Navigační data je možné nahrát jen na tuto originální kartu.
Nastavení navigace

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Hlavní nabídka nastavení
Parametry trasy
Mapa
Tankování paliva
Navigační hlášení
Rozšířená nastavení
Třídění kontaktů, zadání adresy domů a mazání cílů
Obr. 27 Otvor pro paměťovou SD kartu

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 43.
Zdroj navigačních dat
Paměťovou SD kartu s navigačními daty jste obdrželi spolu s přístrojem.
Aby navigační systém správně fungoval, musí být karta po celou dobu navigování zasunuta do otvoru označeného SD2 » obr. 27.
Zasunutí paměťové karty » strana 30.
Aktualizace dat
Navigační data pravidelně aktualizujte.
Navigační data podléhají neustálým změnám (např. nové silnice, přejmenování
ulic a přečíslování domů), a proto po určitém čase nejsou již aktuální. Z tohoto
důvodu může být navigování k cíli nepřesné nebo chybné.
Bližší informace o aktualizaci dat naleznete na webových stránkách ŠKODA nebo u partnera ŠKODA.
Zjištění verze navigačních dat mapových podkladů je možné provést v nastavení navigace  →  → Informace o verzi.
44
44
45
45
45
45
46
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Hlavní nabídka nastavení
Volba hlavní nabídky
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte .
Parametry trasy - nastavení parametrů pro výpočet trasy » strana 44
Mapa - nastavení zobrazení mapy » strana 45
Tankování paliva - nastavení preferované čerpací stanice, zapnutí/vypnutí
upozornění na nedostatek paliva s možností nalezení nejbližší čerpací stanice
» strana 45
■ Navigační hlášení - nastavení navigačních hlášení » strana 45
■ Rozšířená nastavení - zobrazení doplňujících informací » strana 45
■ Správa paměti - třídění kontaktů, nastavení adresy domů a mazání cílů
» strana 46
■ Importovat cíle - import vlastních předpřipravených cílů » strana 52
■ Informace o verzi - zobrazení aktuální verze navigačních dat
■
■
■
Parametry trasy
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Parametry trasy.
44
Navigace

Nabídnout 3 alternativní trasy - zapnutí/vypnutí manuální volby typu trasy
(ekonomická, rychlá, krátká) » strana 56
■ Trasa: - automatická předvolba preferovaného typu trasy (manuální volba
trasy je vypnutá)
■ Ekonomická - ekonomická trasa s co možná nejkratší dobou jízdy s co možná nejkratší vzdáleností - zobrazí se zeleně
■ Rychlá - nejrychlejší trasa k cíli, a to i za cenu, že bude delší - zobrazí se
červeně
■ Krátká - nejkratší trasa, a to i za cenu, že se pojede delší dobu - zobrazí se
oranžově
■ Dynamická trasa - zapnutí/vypnutí dynamického výpočtu trasy s využitím dopravních zpráv (TMC) » strana 58
■  Bez dálnic - zapnutí/vypnutí vynechání dálnic ve výpočtu trasy
■  Bez trajektů a autovlaků - zapnutí/vypnutí vynechání trajektů a autovlaků
ve výpočtu trasy
■  Bez placených úseků - zapnutí/vypnutí vynechání placených úseků silnic
ve výpočtu trasy
■  Bez tunelů - zapnutí/vypnutí vynechání zpoplatněných tunelů ve výpočtu
trasy
■  Bez silnic s vinětou - zapnutí/vypnutí vynechání zpoplatněných silnic (s
platnou dálniční známkou) ve výpočtu trasy
■ Dostupné viněty - zobrazení seznamu zpoplatněných silnic
■
Mapa
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Mapa.
Den / noc: - volba barevného zobrazení mapy
■ Den - barevně
■ Noc - ve stupních šedi
■ Automaticky - zobrazení mapy na světlém, resp. na tmavém pozadí; pozadí
mapy se změní po zapnutí světel (neplatí pro denní svícení)
■ Autozoom - zapnutí/vypnutí automatického zvětšování, resp. zmenšování
mapy během jízdy » strana 47
■ Zobrazit dopravní značky - zapnutí/vypnutí zobrazování dopravních značek
■ Zvolit kategorie zvláštních cílů - volba ze seznamu zvláštních cílů zobrazovaných v mapě (max. 10 zvláštních cílů) » strana 55
■ Zobrazit loga u zvláštních cílů - zapnutí/vypnutí firemních log u zobrazovaných zvláštních cílů
■ Zobrazit oblíbené - zapnutí/vypnutí zobrazování oblíbených cílů
■ Doporučení jízdního pruhu - zapnutí/vypnutí zobrazení okna s doporučenými
jízdními pruhy u složitých křižovatek » strana 58
■
Tankování paliva
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Tankování paliva.
Zvolit preferovanou čerpací stanici - nastavení preferované značky čerpací
stanice (zvolená značka čerpací stanice se při vyhledávání zobrazí na prvních
pozicích v seznamu nejbližších vyhledaných čerpacích stanic)
■ Výstraha nedostatku paliva - zapnutí/vypnutí zobrazení varovného hlášení
při nedostatku paliva Pozor: nedostatek paliva v nádrži. Chcete vyhledat
čerpací stanici v okolí? Pokud se hlášení na displeji přístroje zobrazí, systém
nabídne funkce:
■ Zrušit - zavření okna s varovným hlášením
■ Hledat - vyhledání nejbližší čerpací stanice
■
Navigační hlášení
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Navigační hlášení.
■
■
Hlasitost - nastavení hlasitosti navigačních hlášení
Žádné hlášení při volání - vypnutí/zapnutí hlasových navigačních hlášení během telefonického hovoru (s použitím telefonu připojeného k přístroji » strana 33)
Rozšířená nastavení
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Rozšířená nastavení.
Zobrazení času: - volba zobrazovaného času ve stavovém řádku
Čas příjezdu - zobrazení předpokládaného času v cíli
Doba jízdy - zobrazení předpokládané délky trvání jízdy k cíli
■ Stavový řádek: - zobrazení informací zvoleného cíle ve stavovém řádku
■ Cíl - zobrazení informací o délce a době navigování do cíle
■ Vložený cíl - zobrazení informací o délce a době navigování k vloženému cíli
■ Upozornění na překročení státní hranice - zapnutí/vypnutí zobrazení informačního okna s rychlostními limity při překročení státní hranice
■ Režim Demo - zapnutí/vypnutí navigování v demo režimu
■ Nastavení počátečního bodu režimu demo - zadání počátečního bodu pro
předběžný výpočet trasy v demo režimu
■ Zrušit - ukončení zadávání
■ Poloha - zvolení aktuální polohy vozidla jako počáteční bod
■ Adresa - zvolení adresy jako počáteční bod
■
■
■
Popis navigačního systému
45
Úvodní informace
Třídění kontaktů, zadání adresy domů a mazání cílů
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Správa paměti.
Seřadit podle: - řazení kontaktů stažených z připojeného telefonu
■ Příjmení - řazení podle příjmení kontaktu
■ Jméno - řazení podle jména kontaktu
■ Zadání adresy domů - zobrazení/zadání/úprava domovské adresy
■ Aktuální poloha. - nastavení adresy domů dle aktuální polohy
■ Adresa - zadání nové adresy » strana 52. Pokud je již adresa domů zadaná, zobrazí se nabídka:
■  - zmenšení okna s mapou
■  - zvětšení okna s mapou
■ Upravit - úprava adresy domů
■ Smazat uživatelská data - zvolení dat pro vymazání (vymazání zvolených položek se provádí stisknutím Smazat)
■ Poslední cíle - vymazání seznamu posledních cílů
■ Paměť cílů - vymazání seznamu uložených cílů
■ Zadané obce - vymazání seznamu zadaných obcí
■ Adresa domů - vymazání nastavené adresy domů
■ Vlajkové cíle - vymazání vlajkového cíle
Obr. 28
Zobrazení mapy: hlavní nabídka
■
Popisek k obrázku
A mapa
B symbol dopravní značky » strana 47
C aktuální poloha vozidla
D stavový řádek » strana 45
E symboly zvláštních cílů » strana 55
› Stiskněte

.
Otevře se naposledy zvolená nabídka Navigace.
Obsluha mapy

Pokud se otevře jiná nabídka než hlavní » obr. 28, je možné hlavní nabídku otevřít opětovným stisknutím  .
Úvod k tématu
Nastavení zobrazení mapy
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Úvodní informace
Nastavení zobrazení mapy
Obsluha
Dopravní značky
46
46
47
47
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
46
Navigace
Navigační mapu je možné v závislosti na kontextu přepínat mezi různými typy
zobrazení a zobrazit doplňkové okno s dalšími navigačními informacemi.
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  a zobrazí se nabídka funkčních tlačítek.
Nabídka funkčních tlačítek

2D - aktuální poloha vozidla ve dvojrozměrném zobrazení mapy

3D - aktuální poloha vozidla v trojrozměrném zobrazení mapy

zobrazení cíle v mapě (zobrazí se až po výpočtu trasy)

zobrazení trasy k cíli (zobrazí se až po výpočtu trasy)
Den / noc přepínaní zobrazení mapy barevně, resp. ve stupních šedi
Doplňkové okno zapnutí/vypnutí zobrazení doplňkového okna na mapě
» strana 47
Automatický zoom je funkční, pouze pokud je mapa vystředěna na polohu vozidla (není zobrazeno funkční tlačítko se symbolem ).
Obsluha
Posun mapy
Mapu je možné posouvat v jakémkoli směru dotykem a tahem prstu po displeji
v požadovaném směru.
Změna měřítka
› otočným tlačítkem 2 » obr. 1 na straně 5;
› dotykem dvou prstů na displeji a jejich vzájemným přiblížením, resp. oddálením.
Funkční tlačítka a symboly zobrazení mapy
Tlačítko
Význam







a)
2D mapa - mapa se otáčí a šipka C » obr. 28 na straně 46
ukazující směr jízdy směřuje k horní hraně displeje, nebo je
sever na mapě orientován k horní hraně displeje a šipka
C ukazuje směr jízdy
3D mapa - mapa se otáčí a šipka C » obr. 28 na straně 46
ukazující směr jízdy směřuje k horní hraně displeje (pokud je
měřítko mapy větší 100 km, mapa se zorientuje směrem k severu)
stisknutím se mapa vystředí na polohu vozidla (funkční tlačítko se zobrazí např. při manuálním posunu mapy)
číslo pod symbolem informuje o nadmořské výšcea)
stisknutím tlačítka se na několik sekund zvětší měřítko mapy
a následně se vrátí na původní hodnotu (rychlý náhled)
zobrazení velikosti ručně nastaveného měřítka mapy
zobrazení velikosti automatického měřítka mapy
zapnutí/vypnutí automatického zoomu během navigování
k cíli. Zapnutý automatický zoom je signalizován zeleným
symbolem. Jestliže je automatický zoom aktivní, mění se měřítko mapy automaticky v závislosti na projížděné trase (dálnice-velké měřítko mapy/obec-malé měřítko mapy)
Aby se zobrazila nadmořská výška, musí být přijímán signál z nejméně pěti satelitů a navigování nesmí
být v režimu demo.
Automatický zoom je možné vypnout stisknutím  → , nebo změnou měřítka mapy. Opětovným stiskem  (zeleně zvýrazněné funkční tlačítko) se automatický zoom zapne. Automatický zoom je možné také zapnout/vypnout
v nastavení navigace. » strana 45
Dopravní značky
Funkci zobrazování dopravních značek na displeji přístroje je možné zapnout
» strana 45.
Systém umožňuje zobrazit na displeji přístroje dopravní značky B » obr. 28 na
straně 46 uložené v navigačních datech mapových podkladů.
Pokud není zapnuté doplňkové okno Dopravní značky, zobrazuje se na displeji
přístroje pouze jedna značka.
Zapnutí funkce zobrazování dopravních značek » strana 45.
Na displeji přístroje mimo doplňkové okno se zobrazuje pouze jedna značka
bez doplňkové značky » strana 49.
Doplňkové okno

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
47
48
48
49
49
49
Nabídky doplňkového okna
Audio
Kompas
Manévr
Dopravní značky
GPS
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Nabídky doplňkového okna
V doplňkovém okně se v závislosti na kontextu zvolené nabídky zobrazují doplňující informace.
Zapnutí
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte

.
nebo
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Doplňkové okno.
Popis navigačního systému

47
Zobrazí se naposledy otevřené doplňkové okno.
Vypnutí
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte

Popis funkčních tlačítek
.
nebo
Tlačítko
Akce

Stisknutí
Přepínání rozhlasových stanic
Stisknutí
Reprodukce/pauza: reprodukce bude na aktuálním místě přerušena a symbol se změní na
 - po dalším stisknutí bude reprodukce z téhož místa opět pokračovat
› V doplňkovém oknu stiskněte .
/
nebo
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Doplňkové okno.
Nabídky doplňkového okna
■ Audio - ovládání přehrávání aktuálně zvoleného zdroje zvuku » strana 48
■ Kompas - zobrazení aktuální polohy vozidla vůči světovým stranám » strana
48
■ Manévr - zobrazení nejbližšího, resp. následujícího navigačního hlášení (manévru) » strana 49
■ Doprava - zobrazení dopravních značek uložených v navigačních datech mapových podkladů » strana 49
■ GPS - zobrazení zeměpisných souřadnic aktuální polohy vozidla » strana 49



Audio

Obr. 29
Doplňkové okno: Audio

a)
Funkce
Krátké stisknutí
(do 5 s po začátku Přehrávání předchozí skladby od jejího začátpřehrávání sklad- ku
by)
Krátké stisknutí
(po 5 s od začátku
Přehrávání aktuální skladby od jejího začátku
přehrávání skladby)
Rychlý posun skladby v opačném směru přeDlouhé stisknutía)
hrávání
Přehrávání následující skladby od jejího začátKrátké stisknutí
ku
Dlouhé stisknutía) Rychlý posun skladby ve směru přehrávání
Čím déle je tlačítko stisknuto, tím rychlejší je posun.
Kompas
Obr. 30
Doplňkové okno: Kompas
V doplňkovém okně Audio je možné ovládat přehrávání aktuálně zvoleného
zvukového zdroje » strana 21.
V doplňkovém okně Kompas se zobrazuje aktuální poloha vozidla vůči světovým stranám.
48
Navigace
Manévr
Obr. 31
Doplňkové okno: Manévr
Pokud se zobrazí v doplňkovém okně hlášení Žádné dopravní značky, nebyla
rozpoznána žádná dopravní značka v navigačních datech nebo se nacházíte
mimo navigační data.
Další informace » strana 47.
GPS
Obr. 33
Doplňkové okno: GPS
V doplňkovém okně Manévr se zobrazuje nejbližší, resp. následující navigační
hlášení (manévr).
Zobrazované informace:
› směr navigačního pokynu;
› název ulice nebo číslo silnice aktuální polohy;
› název ulice nebo číslo silnice, kam směřuje navigační pokyn;
› vzdálenost k místu následujícího navigačního pokynu s číselným údajem zbývající vzdálenosti, resp. graficky s ubývající výplní ukazatele navigačního pokynu.
Dopravní značky
V doplňkovém okně GPS (Global Positioning System) se zobrazují informace
o aktuální zeměpisné poloze vozidla.
Zobrazované informace
 - zeměpisná délka1)
 - zeměpisná šířka1)
 - nadmořská výška2)
Satelity: - počet přijímaných/dostupných satelitů
■
■
■
■
Obr. 32
Doplňkové okno: Dopravní značky
V doplňkovém okně Dopravní značky se zobrazují dopravní značky.
Mohou se zobrazit až tři dopravní a tři dodatkové dopravní značky.
1)
2)
Aby se zobrazily informace o zeměpisné délce a šířce aktuální polohy vozidla, musí být přijímán GPS signál z nejméně tří satelitů.
Aby se zobrazila informace o nadmořské výšce aktuální polohy vozidla, musí být přijímán GPS signál
z nejméně pěti satelitů a navigování nesmí být v režimu demo.
Popis navigačního systému
49
Ujistěte se, zda je Vámi zadaný cíl správný, např. zobrazením cíle v mapě. Názvy některých obcí nebo jiných cílů se mohou vyskytovat na více místech.
Navigování
Zadání nového cíle

Adresa
Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
50
50
51
Možnosti zadání cíle
Adresa
Mapa
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Možnosti zadání cíle
Obr. 35 Zadání cíle pomocí adresy
Obr. 34
Možnosti zadání cíle
Popisek k obrázku
A adresa » strana 50
B zvláštní cíl » strana 53
C v mapě » strana 51
Popisek k obrázku
A země
B město/obec
C ulice
D číslo domu (funkční tlačítko je aktivní až po zadání ulice)
E křižovatka (funkční tlačítko je aktivní až po zadání ulice)
 návrat do nadřazené nabídky
 mazání znaků v zadávacím řádku
 přepínání na písmena » strana 8
 přepnutí na zvláštní znaky
 zadání křižovatky (křižující silnice)
 potvrzení textu napsaného v zadávacím řádku
Volba nabídky možnosti zadání cíle » obr. 34.
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Možnosti → Adresa.
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Možnosti → .
nebo
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Nový cíl/vložený cíl → Možnosti →

Adresa.
nebo
nebo
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Další zvláštní cíle → Možnosti →
.
50
nebo
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Nový cíl/vložený cíl → Možnosti →
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Další zvláštní cíle → Možnosti →
Adresa.
Položky adresy jsou již předvyplněny údaji posledního cíle.
Navigace

Předvyplněné položky je možné upravit stisknutím položky a následnou změnou v zadávací obrazovce » strana 8.
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Další zvláštní cíle → Možnosti →
Aby bylo možné zahájit navigování, musí být zadány položky země, obce a ulice.
Zadání pomocí mapy se také používá při zadání oblasti hledání zvláštních cílů
» strana 53.
Zadávání se provádí postupně v jednotlivých zadávacích obrazovkách.
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Další zvláštní cíle → Oblast hledá-
V mapě.
ní → Vybrat v mapě → Upravit.
V zadávací obrazovce ulice je možné místo názvu ulice zvolit centrum zadané
obce stisknutím Centrum. Potom už není třeba zadávat číslo domu nebo křižovatku.
Cílový bod v mapě je možné zadat pomocí GPS souřadnic nebo pomocí zaměřovacího kříže » obr. 36.
Číslo domu je možné zadat jak popisné tak orientační. Přístroj zobrazí nabídku
kombinací nalezených cílů z obou čísel.
Souřadnice GPS
Cíl je možné zadat pomocí zeměpisné šířky a délky (souřadnice GPS).
Pokud zadané číslo domu nebylo nalezeno, otevře se nabídka pro upřesnění
polohy cíle:
Stisknutím funkčního tlačítka s hodnotou zeměpisné šířky nebo délky bodu, se
zobrazí nabídka jejího upřesnění. Požadovanou hodnotu je možné nastavit
funkčními tlačítky se symbolem  . Dotykem na displeji mimo funkční tlačítka
se zobrazí základní nabídka zadání bodu v mapě.
Žádné číslo domu - zadání adresy bez čísla domu a zobrazení nabídky s podrobnostmi cíle
■ Nejbližší možné číslo domu: - potvrzení navrženého čísla domu
■ Zadat křižovatku - otevření nabídky křižovatek se zadanou ulicí
■
Pokud je zadaná adresa v pořádku, zobrazí se podrobnosti cíle » strana 60.
Mapa
Zaměřovací kříž se přesune na zadané souřadnice a je tak možné zkontrolovat
zadanou polohu cíle.
Zaměřovací kříž
Zaměřovací kříž zobrazuje polohu předvyplněné adresy.
Pohybem prstu po mapě je možné nastavit požadovanou polohu cíle na střed
zaměřovacího kříže.
Dotykem prstu na mapu se místo dotyku přesune do zaměřovacího kříže a zároveň se upraví hodnoty zeměpisné šířky a délky zadaného bodu.
Symbol  zobrazuje aktuální měřítko mapy, které je možné během zadávání
měnit » strana 47.
V dolní části obrazovky se zobrazuje adresa, resp. údaj zeměpisné délky a šířky
zaměřeného bodu.
Obr. 36 Zadání cíle pomocí mapy
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Možnosti → V mapě.
nebo
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Nový cíl/vložený cíl → Možnosti →
V mapě.
nebo
Potvrzení cíle
Polohu cíle potvrďte stisknutím OK a zobrazí se nabídka:
■
■
■
■
Uložit - uložení cíle do paměti cílů » strana 8
Upravit - návrat do nabídky možnosti zadání cíle » strana 50
Param. - zobrazení nabídky nastavení parametrů trasy » strana 44
Zahájit - začne výpočet trasy s následnou volbou typu trasy a navigováním,
resp. navigováním podle preferovaného typu trasy
Zmenšení/zvětšení mapy
Stisknutím funkčního tlačítka se symbolem  se mapa zobrazí přes celý displej.
Navigování
51

Stisknutím funkčního tlačítka se symbolem  se mapa zobrazí přes polovinu
displeje s nabídkou zadávání pomocí GPS souřadnic.
 oblíbené cíle
 seznam kontaktů, u kterých je uložena adresa1) (telefon musí být připojen
pomocí Bluetooth® » strana 33
Zadání z uložených cílů
Potvrzením některé z položek nabídky cílů a kontaktů se zobrazí:

■
Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
52
52
52
Moje cíle
Adresa domů
Vlastní cíl (vCard)
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Hledat - funkční tlačítko se zobrazí, pouze pokud existuje více než 5 záznamů; stisknutím se zahájí vyhledání cíle, resp. kontaktu podle jména uloženého v nabídce cílů » strana 8
■  - detailní informace cíle, resp. kontaktu
Potvrzením některého cíle se v závislosti na kontextu zahájí navigování nebo
se zobrazí podrobnosti cíle » strana 60.
Adresa domů
Nabídka slouží k rychlému navigování na uloženou adresu domů.
Moje cíle
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Adresa domů.
Obr. 37
Nabídka Moje cíle
V případě, že máte nastavený preferovaný typ trasy, zahájí se stisknutím Adresa domů výpočet a navigování, resp. po výpočtu zvolte typ trasy a poté se zahájí navigování.
Pokud adresa domů není zadána, zobrazí se okno pro zadání s následujícím
hlášením:
Zvolte adresu domů: vaši aktuální polohu nebo novou adresu.
Zobrazí se nabídka funkčních tlačítek:
Nabídka slouží k výběru typu uložených cílů v paměti přístroje » obr. 37.
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Cíle a kontakty → .
nebo
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Poslední cíle → .
Seznam cílů
 poslední cíle
 paměť cílů (uložené cíle a vlajkový cíl)
› Poloha - zadání adresy domů převzetím aktuální polohy vozidla;
› Adresa - zadání adresy domů vypsáním adresy.
Popis úpravy nebo smazání adresy domů:
Adresu domů je možné také zadat v hlavní nabídce Navigace stisknutím tlačítka se symbolem  → Správa paměti → Zadání adresy domů
Vlastní cíl (vCard)
Do přístroje je možné nahrát vlastní cíle ve formátu vCard z paměťové SD karty,
z CD nebo USB zdroje.
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Importovat cíle.
1)
Tuto funkci podporují pouze některé mobilní telefony.
52
Navigace

Zobrazí se seznam zdrojů pro možný import dat » strana 26, Volba zdroje signálu.
Po zvolení zdroje a potvrzení položky Importovat všechny vizitky této složky
se zahájí import uložených souborů typu vCard do paměti přístroje.
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Nový cíl/vložený cíl → Možnosti →
Zvláštní cíl.
nebo
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Další zvláštní cíle.
Zvláštní cíl

nebo
Oblast hledání zvláštního cíle
Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Zadání nového zvláštního cíle
Oblast hledání zvláštního cíle
Vyhledání a volba zvláštního cíle
Rychlá volba zvláštního cíle
Volba hledání v okolí stanoviště, cíle, vloženého cíle a podél trasy
Volba hledání v okolí zadané adresy nebo bodu zadaného v mapě
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Zadání nového zvláštního cíle
Obr. 38
Hlavní nabídka
Obr. 39
Oblast hledání zvláštního cíle
53
53
53
54
54
54
Popisek k obrázku
A Okolí stanoviště - v okolí aktuální polohy vozidla
B Okolí cíle - v okolí cíle
C Okolí vloženého cíle - v okolí vloženého cíle
D Podél trasy - podél vypočítané trasy
E Okolí adresy - v okolí zadané adresy
F Vybrat v mapě - v okolí bodu zadaného v mapě
Nejprve je třeba zvolit oblast hledání zvláštního cíle.
› V nabídce zadání nového zvláštního cíle stiskněte
1 » obr. 38 na straně 53.
V závislosti na kontextu se mohou zobrazit následující nabídky pro hledání 2
» obr. 38 na straně 53.
Popisek k obrázku
1 volba oblasti hledání
2 nabídka oblasti hledání v závislosti na kontextu
3 vyhledání zvláštního cíle podle jména
4 vyhledání zvláštního cíle podle kategorie
Volba hlavní nabídky.
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Možnosti → Zvláštní cíl.
Vyhledání a volba zvláštního cíle
Zvláštní cíle se vyhledávají ve zvolené oblasti hledání » strana 53.
Nabídka vyhledání: » obr. 38 na straně 53
3
4
zadání a vyhledání podle jména zvláštního cíle » strana 8
zadání a vyhledání podle zvolené kategorie zvláštních cílů » strana 55
Navigování

53
Nabídka nalezených cílů se zobrazí po dokončení vyhledávání. Nabídka je seřazena podle vzdálenosti k zadané oblasti hledání a obsahuje max. 200 nalezených položek.
Potvrzením položky v nabídce se zobrazí podrobné informace » strana 60.
Rychlá volba zvláštního cíle
■
■
Okolí vloženého cíle - vloženého cíle
Podél trasy - trasy
Stisknutím 3 nebo 4 » obr. 38 na straně 53 zahájíte vyhledávání zvláštního
cíle podle zvolené oblasti.
Volba hledání v okolí zadané adresy nebo bodu zadaného v mapě
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte .
Nabídka rychlé volby
 parkoviště
 restaurace
 čerpací stanice
Stisknutím některé položky se zobrazí nabídka nejbližších zvláštních cílů zvolené kategorie.
Volbou položky v nabídce vyhledaných zvláštních cílů se zobrazí podrobné informace cíle.
Obr. 41 Hledání zvláštního cíle: v okolí zadané adresy / v okolí bodu zadaného v mapě
Volba hledání v okolí stanoviště, cíle, vloženého cíle a podél trasy
Obr. 40
Oblast hledání zvláštního cíle
Popisek k obrázku
A země
B obec
C ulice
Zobrazené položky v oblasti hledání jsou pouze informativní a nedají se měnit.
Obrázek platí pro tyto volby oblasti hledání v okolí 1 » obr. 38 na straně 53.
■
■
Okolí stanoviště - aktuální polohy
Okolí cíle - cíle
54
Navigace
Popisek k obrázku
A země
B obec
C ulice
D stisknutím se otevře obrazovka se zadáním bodu v mapě » strana 51
E země
F obec
G ulice
Obrázek platí pro tyto volby oblasti hledání 1 » obr. 38 na straně 53.
■
■
Okolí adresy - hledání v okolí zadané adresy
Vybrat v mapě - hledání v okolí bodu zadaného v mapě
Zobrazené položky v oblasti hledání zadáním adresy je možné změnit.
Zobrazené položky v oblasti hledání zadaného bodem v mapě jsou pouze informativní a nedají se měnit.
Stisknutím 3 nebo 4 » obr. 38 na straně 53 zahájíte vyhledávání zvláštního
cíle podle zvolené oblasti.
Kategorie zvláštních cílů

Auto a cestování
Symbol
Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Auto a cestování
Jídlo a nákupy
Firmy a veřejné instituce
Nouzové případy
Pamětihodnosti a volný čas
Ostatní zobrazované cíle v mapě
55
55
55
56
56
56
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Na obrazovce mapy se mohou objevovat symboly označující typ cíle.
Zvolit vše - zobrazení seznamu všech cílů v hledané oblasti řazeného od nejbližšího zvláštního cíle
■ Kategorie (abecedně) - zobrazení všech kategorií zvláštních cílů seřazených
podle abecedy
■ Auto a cestování
■ Jídlo a nákupy
■ Firmy a veřejné instituce
■ Nouzové případy
■ Pamětihodn. a volný čas
■









Význam
Symbol
Autobusové zastávky
Čerpací stanice na LPG
Dálniční křižovatky
Hotely a motely
Letiště
Odpočívadla
Půjčovny aut
Škoda servisy
Turistické informace








Význam
Čerpací stanice
Čerp.stanice na zem.plyn
Dálniční výjezdy/nájezdy
Hraniční přechody
Nádraží
Parkoviště
Škoda prodejci
Trajekt a přeprava vlakem
Zapnutí/vypnutí zobrazení firemních log .
Jídlo a nákupy
Symbol




Význam
Elektronika
Nákupní střediska
Oděvy
Restaurace
Symbol




Význam
Kavárny
Noční život
Peněžní automaty
Vína a likéry
Firmy a veřejné instituce
Symbol





Význam
Banky
Církevní stavby
Hřbitovy
Pošta
Vzdělávání
Symbol





Význam
Centra obcí
Firmy
Kongresová střediska
Správní úřady
Zastupitelské úřady
Navigování
55
Hlasové navigační pokyny
Trasa
Doporučení jízdních pruhů
Nouzové případy
Symbol
Význam
Lékárny
Nemocnice


Symbol


Význam
57
57
58
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Lékařské služby
Policie
Výpočet trasy
Trasa se automaticky vypočítá po zadání cíle. Výpočet je ovlivněn nastavením
parametrů trasy » strana 44 (typ trasy, dynamická trasa atp.).
Pamětihodnosti a volný čas
Symbol
Význam
Autostadt
Kasina
Muzea
Parky
Sportovní letiště
Vodní sporty
Zábavní parky







Symbol







Kdykoliv nebudete respektovat navigační pokyn a z trasy uhnete, vypočítá se
trasa znovu. Vypočítání nové trasy trvá několik sekund. Teprve potom budou
opět vydávána navigační hlášení.
Význam
Golf
Kina
Pamětihodnosti
Sportovní centra
Turist. pamětihodnosti
Výtvarné umění
Zimní sporty
Pokud je zapnutý režim Demo » strana 45, přístroj se zeptá, zda chcete zahájit
navigování k cíli v režimu demo nebo v normálním režimu.
Režim Demo je simulace jízdy k zadanému cíli. Umožňuje Vám projet si vypočtenou trasu „nanečisto“, pouze na displeji přístroje.
Pokud je nastavena alternativní možnost trasy, zobrazí se po výpočtu funkční
tlačítka typů trasy s informací o délce trasy a předpokládané době jízdy.
Typ trasy
 ekonomická
 rychlá
 krátká
Ostatní zobrazované cíle v mapě
Symbol



Význam
Adresa domů
Cíl
Centrum obce
Symbol



Význam
Zvolením typu trasy se zahájí navigování k cíli.
Oblíbený cíl
Vložený cíl
Centrum malé obce
Pokud je vypnuta možnost alternativních tras, vypočítá se trasa a zahájí se navigování podle preferované trasy » strana 44.
Vypočítanou trasu můžete zvolit ještě před dokončením výpočtu zbylých tras.
Přístroj se pokouší stále navigovat i tehdy, pokud jsou navigační data neúplná,
nebo pro danou oblast zcela chybí (např. jednosměrný provoz, kategorie silnic
atp.).
Navigování k cíli

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Výpočet trasy
Grafické navigační pokyny
56
Navigace
56
57

Přerušení a pokračování v navigování
Pokud vypnete a opětovně zapnete zapalování a klíč zůstal ve spínací skříňce
(u vozidel se systémem KESSY bylo pouze vypnuto zapalování):
› do 30 min - navigování bude pokračovat po vypočítané trase;
› od 30 do 40 min - displej se přepne do režimu „standby“ (úsporný režim displeje), navigace bude pokračovat po vypočítané trase;
› od 40 min do 120 min - na displeji přístroje se zobrazí Pokračovat v navádění
k cíli?; po potvrzení bude navigování pokračovat po vypočítané trase;
› po 120 min - navigování bude přerušeno.
Během dynamického navigování k cíli jste upozorňováni na dopravní problémy
na trase. Pokud se na základě dopravního problému vypočítává nová trasa,
ozve se hlášení Trasa se propočítává...
Pokud vypnete a opětovně zapnete zapalování a mezitím byl klíč vytažen ze
spínací skříňky (u vozidel se systémem KESSY bylo vypnuto zapalování a byly
otevřeny dveře řidiče):
› do 10 min - navigování bude pokračovat po vypočítané trase;
› od 10 min do 120 min - displej se přepne do režimu „standby“ (úsporný režim
displeje), na displeji přístroje se zobrazí Pokračovat v navádění k cíli?; po potvrzení, bude navigování pokračovat po vypočítané trase;
› po 120 min - navigování bude přerušeno.
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte .
Grafické navigační pokyny
Grafické navigační pokyny se zobrazují:
› na displeji MAXI DOT » strana 12;
› v doplňkovém okně na displeji přístroje » strana 49.
Hlasové navigační pokyny
Přístroj vydává při navigování hlasové pokyny. Hlasové navigační pokyny budou
zahájeny po ukončení výpočtu trasy, resp. zvolení typu trasy.
Nastavení výchozí hlasitosti navigačních hlášení, resp. vypnutí při telefonickém
hovoru » strana 45.
Trasa
Pokud existuje vypočítaná trasa k cíli, zobrazí se nabídka trasy.
Zobrazí se nabídka:
■ Zastavit navádění - ukončení navigování
■ Nový cíl/vložený cíl - zadání nového cíle, resp. přidání vloženého cíle do vypočítané trasy » strana 50, resp. » strana 59
■ Info o trase - zobrazení informací o cíli a vypočítané trase (nastavení zobrazovaných informací » strana 45)
■  - čas příjezdu do cíle, resp. vloženého cíle1)
■  - zbývající čas jízdy do cíle, resp. vloženého cíle1)
■  - zbývající vzdálenost do cíle, resp. do vloženého cíle
■ Uložit cíl - uložení cíle pomocí zadávací obrazovky » strana 8
■ Itinerář - zobrazení seznamu úseků trasy
■ Zácpa vpředu - při zjištění dopravní komplikace (např. dopravní zácpy), je
možné tuto dopravní komplikaci zadat ručně. Po tomto zadání přístroj data
přepočte a nabídne objízdnou trasu. Hodnota dopravní zácpy se přidává, resp.
odebírá dotykem na stupnici, pomocí / , nebo otočením 2 » obr. 1 na straně 5.
Hlasové pokyny jsou generovány systémem přístroje a není možné vždy zaručit
úplnou srozumitelnost pokynu (např. jména ulic nebo měst).
Před odbočením jsou vydána až 3 doporučení.
Poslední hlasový navigační pokyn si můžete nechat zopakovat:
2 » obr. 1 na straně 5;
2 » obr. 9 na straně 12 na multifunkčním volantu.
› stisknutím tlačítka
› stisknutím tlačítka
Okamžik navigačního pokynu závisí na typu projížděné silnice a na rychlosti,
kterou jedete. Např. na dálnicích se ozve první pokyn asi 2000 m (6000 ft) před
sjezdem.
1)
Pokud čas příjezdu do cíle, resp. zbývající čas jízdy překročí 24 h, zobrazí se v symbolu .
Navigování
57
› Dopravního vysílání TP ve frekvenčním pásmu FM » strana 23.
› Dopravního vysílání ve frekvenčním pásmu DAB
› Dopravní informace TMC s možností dynamické úpravy aktuální trasy
Doporučení jízdních pruhů
Pro správnou funkci TMC je třeba splnit následující podmínky:



Vozidlo se nachází v dosahu vysílání FM RDS-TMC.
Dostatečný a nerušený příjem signálu rozhlasové stanice vysílající dopravní
informace1).
Aktuální navigační data v přístroji.
Obsluha
TMC (Traffic Message Channel) je digitální datová služba šířená stanicí rádia se
stálým přenosem dopravních zpráv.
Obr. 42 Doporučení jízdních pruhů
Na displeji je možné během navigování u některých křižovatek, dálničních sjezdů, víceproudých silnicích apod. zobrazit přídavné okno s doporučením použití
jízdních pruhů A » obr. 42.
Přídavné okno s doporučením jízdních pruhů se zobrazí pouze, pokud navigační
data obsahují informace k projížděné oblasti.
Zapnutí/vypnutí funkce » strana 45.
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
58
58
59
Provoz v oblasti silniční dopravy je stále větší. Proto budou do budoucna stále
více nabývat na významu informace o aktuální dopravě a situaci na komunikacích.
Dopravní zprávy TMC jsou využívány k optimalizaci trasy v případě dopravní
komplikace během navigování k cíli.
Přístroj umožňuje tyto informace získat pomocí:
1)
U vozidel s anténami ve skle, pokud jsou skla opatřena fóliemi nebo pokovenými nálepkami, může docházet k poruchám příjmu.
58
Navigace
zobrazíte seznam dopravních hlášení Dopravní hlášení .../....
Stisknutím položky s dopravní zprávou se zobrazí upřesňující informace dopravní zprávy » strana 59.
Pokud je na daném místě v dosahu vysílač TMC, přijímá přístroj průběžně na
pozadí dopravní zprávy TMC. Poslouchaná rozhlasová stanice nemusí být stanicí TMC.
Správnost dynamického navigování k cíli je závislá na vysílaných dopravních
zprávách. Za jeho obsah zodpovídají dopravní redakce rozhlasových stanic.
Úvod k tématu
Obsluha
Zapnutí/vypnutí dynamické trasy
Podrobnosti dopravní informace

Přijímání dopravních zpráv TMC je stále zapnuté a není možné ho vypnout.
Dopravní hlášení

› Stisknutím
Dopravní zprávy TMC mohou být přístrojem vyhodnocovány a ukládány jen tehdy, jsou-li dostupná navigační data pro oblast, kterou projíždíte.
Zapnutí/vypnutí dynamické trasy
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Parametry trasy → Dynamická
trasa.
Dopravní zprávy při zapnuté funkci Dynamická trasa » strana 44 ovlivňují navigování k cíli s využitím TMC zpráv.

Dynamická trasa zapnutá
O dopravních komplikacích, přijatých pomocí TMC, které leží na trase, budete
informováni zobrazením barevného symbolu v mapě (např. , ,  apod.). Dopravní komplikace, které neleží na trase, budou v mapě zobrazeny šedým symbolem. Směr, ve kterém se vyskytuje dopravní komplikace, je znázorněn šipkou
v symbolu.
Dynamická trasa vypnutá
Nebudete upozorňováni na dopravní komplikace přijaté dopravními zprávami,
které jsou na Vaší trase a navigace Vás povede přes tyto dopravní komplikace.
Dopravní zprávy se však budou v přístroji i nadále automaticky aktualizovat
a zobrazí se Vám po stisknutí tlačítka  .
Jestliže je na Vaší trase dopravní komplikace, můžete zapnout dynamické navigování k cíli i během stávajícího navigování k cíli nebo můžete příslušnou trasu
manuálně uzavřít » strana 57.
Poznámka
Za nepříznivé dopravní situace se může stát, že je objízdná trasa také přetížena, a proto nepřinese objetí dopravní zácpy nahlášené pomocí TMC žádnou časovou úsporu.
Podrobnosti dopravní informace
Po stisknutí tlačítka

se zobrazí displej s následující informacemi:
funkční tlačítko Vše - zobrazení všech dopravních informací
funkční tlačítko Trasa - zobrazení pouze dopravních informací na probíhající
trase
■ mapa se zobrazením dopravního omezení
■ okno s popisem dopravní informace:
■ lokalizace místa události, její přesnost je dána aktuálností navigačních dat
■ popis až tří událostí, které se vztahují k dané informaci
■ popis směru, ve kterém událost platí
■ přepokládaná doba trvání události
■ doplňkové informace, např. předpokládaná doba zpoždění
■ informační řádek informující o stáří a poskytovateli dopravní informace
■ symbol upřesňující typ informace
■  - zvětšení okna s popisem dopravního omezení
■  - zmenšení okna s popisem dopravního omezení
■  - zobrazení předchozí dopravní informace
■  - zobrazení následující dopravní informace
■  - zobrazení seznamu všech přijatých dopravních informací
■
■
Správa cíle

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
59
60
Vložený cíl
Podrobnosti cíle
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Vložený cíl
Během navigování je možné přidat do trasy jeden vložený cíl. Navigování bude
probíhat nejprve k vloženému cíli. Po dosažení vloženého cíle bude pokračovat
navigování k cíli.
› V hlavní nabídce Navigace stiskněte  → Nový cíl/vložený cíl, otevře se nabídka zadání nového cíle » strana 50.
Pokud již probíhá navigování, po zadání vloženého cíle přístroj zobrazí hlášení
Chcete přidat nový vložený cíl nebo zahájit přímé navádění k cíli? a následující
nabídku:
Zrušit - přerušení zadávání vloženého cíle, navigování k původnímu cíli bude
nadále pokračovat
■ Vložený cíl - zadaný cíl se vloží do trasy a navigování bude probíhat nejprve
k tomuto cíli
■ Přímé navádění - zadaný cíl se vloží jako konečný, původní konečný cíl bude
tímto novým cílem nahrazen
■
Pokud již probíhá navigování s vloženým cílem, po zadání nového cíle přístroj
zobrazí hlášení Chcete nahradit aktuální vložený cíl nebo zahájit přímé navádění k cíli? a následující nabídku:
Zrušit - přerušení zadávání vloženého cíle, navigování s původními cíli bude
nadále pokračovat
■ Nahradit - zadaný cíl nahradí původní vložený cíl a navigování bude probíhat
nejprve k tomuto cíli, finální cíl se nezmění
■ Přímé navádění - zadaný cíl se vloží jako konečný, původní cíle budou tímto
novým cílem nahrazeny
■
Pokud chcete vložený cíl použít jako konečný a původní konečný cíl jako vložený, je třeba při zadávání zvolit Přímé navádění a potom původní konečný cíl
znovu zadat jako vložený.
Navigování
59
› stisknutím  u položky v seznamu nalezených zvláštních cílů;
› stisknutím symbolu zvláštního cíle v mapě.
Podrobnosti cíle
Obr. 43
Podrobnosti cíle
Volat číslo - zahájení telefonního hovoru1) (pokud je připojen telefon pomocí
Bluetooth® a cíl má zadáno kontaktní telefonní číslo)
■ Zahájit - zahájení výpočtu trasy » strana 56
■ Uložit - uložení cíle do paměti cílů
■
V podrobnostech zvláštních cílů je možné zobrazovat jednotlivé zvláštní cíle
z nalezených zvláštních cílů stisknutím /  nebo pohybem prstu po displeji.
Adresa domů
Nabídka se zobrazí po zadání adresy domů.
V podrobnostech cíle se zobrazují informace a funkce.
› náhledová mapa s označením polohy cíle symbolem 
› detailní informace o cíli
›  - zmenšení okna s náhledovou mapou
›  - zvětšení okna s náhledovou mapou
V závislosti na typu cíle se zobrazují následující nabídky funkčních tlačítek.
Nový cíl nebo cíl uložený v seznamu posledních cílů
Nabídka se zobrazí stisknutím  u položky cíle, pokud tento cíl není uložen
v paměti cílů.
A Zahájit - zahájení výpočtu trasy
B Param. trasy - zobrazení nabídky nastavení parametrů trasy » strana 44
C Uložit - uložení cíle do paměti cílů » strana 8
Cíl uložený v paměti cílů
Nabídka se zobrazí stisknutím  u položky cíle, pokud je tento cíl uložený v seznamu paměti cílů nebo v seznamu oblíbených cílů.
Upravit - úprava uloženého cíle
■ Oblíbený - přidání, resp. odebrání cíle ze seznamu oblíbených cílů
■ Smazat - smazání cíle
■ Uložit jako - úprava názvu a následné uložení cíle » strana 8
■ Param. trasy - zobrazení nabídky nastavení parametrů trasy » strana 44
■ Zahájit - zahájení výpočtu trasy
■
Zvláštní cíl
Nabídka se zobrazí:
1)
Tuto funkci podporují pouze některé mobilní telefony.
60
Navigace
■
Uložit - uložení adresy domů do paměti přístroje
Volba jízdních režimů (Driving Mode Selection)
Vozidlo
Systémy vozidla
Nastavení vozidla

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Volba jízdních režimů (Driving Mode Selection)
Údaje o vozidle
Nezávislé přídavné topení a větrání
Systémy ESC a ASR
Pneumatiky
Asistenční systémy
Parkování a manévrování
Světla
Zrcátka a stěrače
Otevírání a zavírání
Sedadla
Multifunkční ukazatel
Servis
Obnovení nastavení z výroby
Nastavení Climatronicu
61
62
63
63
63
63
64
65
65
65
65
66
66
66
66
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Nastavení systémů vozidla je možné provádět, pouze pokud je zapnuté zapalování.
Poznámka
Jednotlivé systémy jsou popsány » návod k obsluze vozidla.
Pokud deaktivujete funkce některých systémů, po vypnutí a zapnutí zapalování se některé funkce, např. součásti systému ESC, z bezpečnostních důvodů
automaticky aktivují.
■
■
Obr. 44 Tlačítko volby jízdních režimů: varianta 1 / varianta 2
Nabídka volby jízdních režimů umožňuje zvolit některý z jízdních režimů (Normal, Sport, Eco, Individual).
Pokud je zvolený jiný režim než Normal, svítí v tlačítku symbol , resp. 
» obr. 44.
Aktuální jízdní režim je zobrazen ve stavovém řádku hlavních nabídek vedle
symbolu  » obr. 49 na straně 66 (vlevo nahoře).
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko , resp.  » obr. 44.
Normal - zapnutí režimu Normal
Zrušit - ukončení nabídky volby jízdních režimů
Informace - informace o nastavení režimu
■ Sport - zapnutí režimu Sport
■ Zrušit - ukončení nabídky volby jízdních režimů
■ Informace - informace o nastavení režimu
■ Eco - zapnutí úsporného režimu
■ Zrušit - ukončení nabídky volby jízdních režimů
■ Informace - informace o nastavení režimu
■ Individual - zapnutí režimu Individual
■ Zrušit - ukončení nabídky volby jízdních režimů
■ Nastavení - individuální nastavení
■ Řízení: - nastavení charakteristiky servořízení
■ Normal - normální
■ Sport - sportovní
■
■
■

Systémy vozidla
61
Motor: - nastavení charakteristiky motoru (pohonu)
Normal - normální
Sport - sportovní
Eco - úsporný
■ ACC: - nastavení akcelerace vozidla při jízdě s adaptivním tempomatem
■ Normal - normální
■ Sport - sportovní
■ Eco - úsporný
■ Adaptiv. světlomety: - nastavení charakteristiky adaptivních předních
světlometů
■ Normal - normální
■ Sport - sportovní
■ Eco - úsporný
■ Klimatizace: - nastavení charakteristiky Climatronicu
■ Normal - normální
■ Eco - úsporný
■ Obnovit režim - nastavení všech položek v režimu Individual do Normal
■ Zrušit - zachování aktuálního nastavení
■ Obnovit - nastavení všech položek do Normal
■
Obr. 46
Sledování tlaku v pneumatikách příklad zobrazení: systém upozorňuje na změnu tlaku v pravé
zadní pneumatice
■
■
■
Poznámka
Pokud s přístrojem v nabídce volba jízdních režimů nepracujete déle než 10 s,
dojde k přepnutí do naposledy zvolené nabídky, resp. vypnutí přístroje.
Údaje o vozidle
Popisek k obrázku
A ujetá vzdálenost
B doba jízdy
C průměrná rychlost
D průměrná spotřeba
E přibližný dojezd
F zobrazení dojezdu (pokud je předpokládaný dojezd méně než 300 km, začne se vozidlo postupně přibližovat k symbolu )
G zobrazení vozidla (barevně zobrazené oblasti vozidla upozorňují na varovná hlášení o této části vozidla, po stisknutí vozidla se zobrazí texty varovných hlášení)
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko  → .
■
Jízdní data - zobrazení údajů o jízdě
Na displeji je možné zobrazit jednu ze tří pamětí údajů o jízdě » obr. 45.
■
■
■
Od startu - údaje pro jednotlivou jízdu
Dlouhodobá - dlouhodobé jízdní údaje
Od načerpání - údaje od načerpání paliva
Mezi jednotlivými paměťmi údajů o jízdě můžete přepínat pomocí funkčních
tlačítek  .
Obr. 45 Údaje o jízdě / Stav vozidla
62
Vozidlo

Komfort. spotřebiče - zobrazení až tří spotřebičů, které se nejvíce podílejí na
spotřebě pohonných hmot (např. klimatizace apod.) a zobrazení množství
spotřebovávaného paliva pro provoz všech komfortních spotřebičů
■ Stav vozidla - zobrazení informací o stavu vozidla » obr. 45 nebo sledování
tlaku v pneumatikách
■ Stav vozidla - zobrazení informací o stavu vozidla
■  - žádné hlášení /  - varovná hlášení o stavu vozidla, počet hlášení (pokud existuje pouze jedno hlášení, zobrazí se pouze text varovného hlášení)
■  - zobrazení zpráv o stavu systému START-STOP
■ Kontrola tlaku v pneu - funkce sledování tlaku v pneumatikách » obr. 46
■  SET - uložení tlaků pneumatik
■
Mezi jednotlivými nabídkami můžete přepínat pomocí funkčních tlačítek  .
Poznámka
Po stisknutí tlačítka

se zobrazí naposledy zobrazený náhled z nabídky .
Nezávislé přídavné topení a větrání
C
D
E
seznam předvoleb, aktivace/deaktivace předvolby
nastavení předvolby 1-3 a doby provozu (10-60 min)
pokud je zapnuté topení, zobrazují se okna červeně / pokud je zapnuté větrání, zobrazují se okna modře
› Aktivovaná může být vždy jen jedna z nastavených předvoleb. Aktivovaná
předvolba se po automatickém spuštění deaktivuje. Pro další spuštění je třeba aktivovat jednu z předvoleb.
› Běžící zařízení se vypne po uplynutí nastavené doby provozu nebo je možné
ho vypnout stisknutím tlačítka se symbolem  pro přímé zapnutí (vypnutí),
popř. dálkovým ovládáním.
Poznámka
Při výběru dne v předvolbě je mezi nedělí a pondělkem pozice bez uvedeného dne. Pokud zvolíte tuto pozici, bude vozidlo připraveno k jízdě ve zvolený
čas bez ohledu na to, jaký je den.
■ Pokud dojde ke změně času » strana 18, Nastavení času a data, aktivovaná
předvolba se automaticky deaktivuje. Předvolbu je třeba znovu aktivovat.
■
Systémy ESC a ASR
› Stiskněte tlačítko
■
■
■

→  → Systém ESC:.
Aktivovaný - aktivace všech součástí systému ESC
ASR vypnuto - deaktivace systému ASR
ESC Sport - aktivace ESC Sport
Pneumatiky
› Stiskněte tlačítko
Obr. 47 Nezávislé topení: hlavní nabídka / nastavení předvolby
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko

na panelu Climatronicu → .
Nebo
› Stiskněte tlačítko

→ .
Nastavení
A doba odjezdu: den v týdnu a čas, kdy má být vozidlo připraveno k jízdě
» obr. 47
B topení/větrání: nastavení provozního režimu

→  → Pneumatiky.
Kontrola tlaku v pneu - systém sledování tlaku v pneumatikách
■  SET - uložení tlaků pneumatik
■ Zimní pneumatiky - nastavení rychlostního limitu pro zimní pneumatiky
■ Výstraha rychlosti - zapnutí/vypnutí funkce výstrahy zimních pneumatik
■ Varování při - nastavení rychlosti pro varování
■
Asistenční systémy
› Stiskněte tlačítko

→  → Asistence řidiče.

Systémy vozidla
63
ACC (adaptivní tempomat) - nastavení adaptivního tempomatu
Jízdní program: - nastavení akcelerace vozidla při jízdě s adaptivním tempomatem1)
■ Normal - normální
■ Sport - sportovní
■ Eco - úsporný
■ Poslední zvolená vzdálenost - zapnutí/vypnutí naposledy zvolené úrovně
odstupu
■ Vzdálenost: - nastavení úrovně odstupu od vozidla jedoucího před Vámi
■ Velmi malá - velmi malý odstup
■ Malá - malý odstup
■ Střední - střední odstup
■ Velká - velký odstup
■ Velmi velká - velmi velký odstup
■ Front Assist - nastavení asistentu pro hlídání odstupu od vozidla jedoucího
před Vámi
■ Aktivní - aktivace/deaktivace asistentu
■ Předběžné varování - aktivace/deaktivace předběžného varování
■ Zobrazit výstrahu vzdálenosti - aktivace/deaktivace zobrazení výstrahy
vzdálenosti
■ Lane Assist - nastavení asistentu pro udržování vozidla v jízdním pruhu
■ Aktivní - aktivace/deaktivace asistentu
■ Adaptivní vedení v pruhu - aktivace/deaktivace adaptivního vedení v pruhu
■ Rozpoznávání únavy - aktivace/deaktivace funkce rozpoznání únavy
■ Proaktivní ochrana cestujících - aktivace/deaktivace proaktivní ochrany cestujících
■
■
Parkování a manévrování
Obr. 48 Zobrazení optické pomoci při parkování
Popisek k obrázku
A zapnutí/vypnutí akustické pomoci při parkování
B vypnutí optické pomoci při parkování
C zobrazení upozornění: Zkontrolujte dráhu!
D zobrazení jízdní dráhy odpovídající natočení kol
E rozpoznaná překážka v jízdní dráze, která je zatím mimo oblast nebezpečí
střetu, je znázorněna žlutou barvou
F rozpoznaná překážka v oblasti nebezpečí střetu je znázorněna červenou
barvou.  Nepokračujte v jízdě!
G oblast bez rozpoznané překážky je znázorněna jako průhledné pole
H rozpoznaná překážka ve snímané oblasti mimo oblast nebezpečí střetu je
znázorněna bílou barvou
› Stiskněte tlačítko
■
1)
U vozidel vybavených volbou jízdních režimů se toto nastavení provádí v nabídce » strana 61, Volba jízdních režimů (Driving Mode Selection).
64
Vozidlo

→  → Parkování a manévrování.
ParkPilot - nastavení pomoci při parkování
■ Automatická aktivace - aktivace/deaktivace zmenšeného zobrazení pomoci při parkování (při jízdě dopředu)
■ Hlasitost předních senzorů - nastavení hlasitosti zvukové signalizace při
rozpoznání překážky vpředu
■ Výška tónu předních senzorů - nastavení výšky tónu zvukové signalizace
při rozpoznání překážky vpředu
■ Hlasitost zadních senzorů - nastavení hlasitosti zvukové signalizace při
rozpoznání překážky vzadu

Výška tónu zadních senzorů - nastavení výšky tónu zvukové signalizace při
rozpoznání překážky vzadu
■ Pokles hlas. audia: - snížení hlasitosti zvuku z reproduktorů (audio)
■ Vypnuto - hlasitost zvuku z reproduktorů není snížena
■ Slabý - hlasitost zvuku z reproduktorů je mírně snížena
■ Střední - hlasitost zvuku z reproduktorů je středně snížena
■ Silný - hlasitost zvuku z reproduktorů je silně snížena
■
Poznámka
Zmenšené zobrazení pomoci při parkování můžete změnit na celoplošné stisknutím oblasti zobrazení na displeji.
Světla
› Stiskněte tlačítko

→  → Světla.
Asistent světel - nastavení vnějšího osvětlení
■ Dynamic Light Assist - zapnutí/vypnutí funkce asistentu dálkových světel
■ Doba zapnutí: - nastavení citlivosti světelného snímače na změnu intenzity
okolního světla
■ Časná - vysoká citlivost
■ Střední - střední citlivost
■ Pozdní - nízká citlivost
■ Automatická jízdní světla za deště - aktivace/deaktivace automatického
zapnutí světel za deště
■ Denní jízdní světla - aktivace/deaktivace denního svícení
■ Komfortní blikání - aktivace/deaktivace komfortního blikání
■ Cestovní režim: - nastavení turistického světla
■ Provoz vpravo - pro jízdu vpravo
■ Provoz vlevo - pro jízdu vlevo
■ Osvětlení interiéru - nastavení osvětlení interiéru
■ Osvětlení přístrojů/spínačů - nastavení intenzity podsvícení přístrojů/spínačů
■ Osvětlení prostoru nohou - nastavení intenzity osvětlení prostoru nohou
■ Funkce Coming/Leaving home - nastavení funkce COMING HOME / LEAVING
HOME
■ Funkce Coming home - nastavení doby, po kterou mají světla po opuštění
vozidla svítit (0-30 s; 0 - funkce je deaktivovaná)
■ Funkce Leaving home - nastavení doby, po kterou mají světla po odemknutí vozidla svítit (0-30 s; 0 - funkce je deaktivovaná)
■
Zrcátka a stěrače
› Stiskněte tlačítko

→  → Zrcátka a stěrače.
Zrcátka - nastavení zrcátek
■ Nastavit synchronně - aktivace/deaktivace synchronního nastavování vnějších zrcátek
■ Natočení při zpátečce - aktivace/deaktivace sklápění skla zrcátka na straně
spolujezdce
■ Přiklopení při parkování - aktivace/deaktivace sklápění zrcátek klíčem
s dálkovým ovládáním, resp. snímačem v klice (KESSY)
■ Stěrače - nastavení stěračů
■ Automatické stírání za deště - aktivace/deaktivace automatického stírání
čelního skla za deště
■ Automatický zadní stěrač - aktivace/deaktivace automatického stírání zadního skla
■
Otevírání a zavírání
› Stiskněte tlačítko

→  → Otevírání a zavírání.
Ovládání oken - nastavení ovládání oken
Komfortní otevírání: - nastavení komfortního otevírání
■ Všechna okna - všechna okna
■ Okno řidiče - pouze okno řidiče
■ Vypnuto - deaktivace komfortního otevírání
■ Centrální zamykání - nastavení otevírání/zavírání dveří
■ Odemykání dveří: - nastavení odemykání dveří
■ Všechny dveře - všechny dveře
■ Jednotlivé dveře - dveře řidiče, resp. u systému KESSY dveře řidiče, nebo
spolujezdce
■ Strana vozu - dveře na straně řidiče, resp. u systému KESSY dveře na
straně řidiče, nebo spolujezdce
■ Automatické zamykání - aktivace/deaktivace automatického zamykání po
rozjezdu
■ Akustické potvrzení - aktivace/deaktivace zvukové signalizace při odemykání/zamykání vozidla s varovným zařízením proti odcizení vozidla
■
■
Sedadla
› Stiskněte tlačítko

→  → Sedadla.

Systémy vozidla
65
■
Uložit polohu sedadla - ukládání polohy sedadla řidiče a vnějších zrcátek při
zamknutí vozidla do klíče s dálkovým ovládáním
■ Klíček k vozidlu aktivován - aktivace/deaktivace ukládání polohy sedadla
řidiče a vnějších zrcátek při zamknutí vozidla
Multifunkční ukazatel
› Stiskněte tlačítko

→  → Multifunkční ukazatel.
V této nabídce je možné zapnout/vypnout zobrazení položek multifunkčního
ukazatele na displeji v panelu přístrojů a vynulovat jízdní data.
Okamžitá spotřeba - zapnutí/vypnutí zobrazení aktuální spotřeby pohonných
hmot
■ Ø spotřeba - zapnutí/vypnutí zobrazení průměrné spotřeby pohonných hmot
■ Množství paliva k dočerpání - zapnutí/vypnutí zobrazení množství paliva
k dočerpání
■ Komfortní spotřebiče - zapnutí/vypnutí zobrazení spotřeby komfortních spotřebičů
■ Eco tipy - zapnutí/vypnutí hlášení tipů pro úspornou jízdu
■ Doba jízdy - zapnutí/vypnutí zobrazení doby jízdy
■ Ujetá vzdálenost - zapnutí/vypnutí zobrazení ujeté vzdálenosti
■ Ø rychlost - zapnutí/vypnutí zobrazení průměrné rychlosti jízdy
■ Digitální rychloměr - zapnutí/vypnutí zobrazení aktuální rychlosti
■ Výstraha rychlosti - zapnutí/vypnutí zobrazení výstrahy rychlosti
■ Teplota oleje - zapnutí/vypnutí zobrazení teploty oleje
■ Vynulovat jízdní data od startu - vynulování paměti pro jednotlivou jízdu na
displeji přístroje a na displeji v panelu přístrojů
■ Vynulovat dlouhodobá jízdní data - vynulování dlouhodobé paměti na displeji přístroje a na displeji v panelu přístrojů
■
■
■
■

→  → Servis.
Číslo vozidla: - zobrazení identifikačního čísla vozidla
Prohlídka: --- / --- - počet km/dnů zbývajících do příští servisní prohlídky
Servis výměny oleje: --- / --- - počet km/dnů zbývajících do příští výměny motorového oleje
Obnovení nastavení z výroby
› Stiskněte tlačítko
66
Vozidlo
■
■
■
■
■
■
■
Všechna nastavení - obnovení nastavení všech položek
Asistence řidiče - obnovení nabídky Asistence řidiče
Parkování a manévrování - obnovení nabídky Parkování a manévrování
Světla - obnovení nabídky Světla
Zrcátka a stěrače - obnovení nabídky Zrcátka a stěrače
Otevírání a zavírání - obnovení nabídky Otevírání/zavírání
Multifunkční ukazatel - obnovení nabídky Multifunkční ukazatel
Pokud zvolíte jednu z výše uvedených položek, budete dotázáni, zda chcete
skutečně obnovit nastavení.
■
■
Zrušit - návrat do nadřazené nabídky
Vynulovat - obnovit nastavení
Nastavení Climatronicu
Obr. 49
Climatronic: hlavní nabídka
V nabídce Climatronicu se zobrazuje na displeji nastavená požadovaná teplota
na straně řidiče a spolujezdce » obr. 49.
Podle nastavené požadované teploty je proudění vzduchu z ofukovacích otvorů znázorněno modře (teplota do 22 °C), resp. červeně (teplota od 22,5 °C).
Servis
› Stiskněte tlačítko
V této nabídce je možné obnovit nastavení z výroby u položek nastavení systémů vozidla.

→  → Tovární nastavení.
Pokud je zvolen automatický provoz Climatronicu, zobrazuje se na displeji nápis AUTO.
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko
■
■
■

na panelu Climatronicu.
Profil klimat.: ... - nastavení provozního režimu Climatronicu
ON/OFF - zapnutí/vypnutí Climatronicu
 - nastavení nezávislého přídavného topení a větrání » strana 63

■
 - nastavení pro Climatronic
■ Profil klimatizace: - nastavení provozního režimu Climatronicu
■ Mírný - nižší provozní výkon, tichý provoz
■ Střední - základní provozní výkon
■ Intenzivní - zvýšený provozní výkon
■ Automatická recirkulace - zapnutí/vypnutí automatické recirkulace vzduchu
■ Automatické přídavné topení - zapnutí/vypnutí rychlého zahřátí interiéru
vozidla
■ Automatické vyhřívání čelního skla - aktivace/deaktivace automatického
vyhřívání čelního skla
Poznámka
Pokud s přístrojem v nabídce Climatronicu nepracujete déle než 10 s a přístroj
nebyl před zvolením nabídky Climatronicu zapnutý, dojde k vypnutí přístroje.
■ Pokud vypnete automatický provoz Climatronicu tím, že zvýšíte, resp. snížíte
otáčky ventilátoru, barevné znázornění proudění vzduchu z ofukovacích otvorů
se nebude zobrazovat.
■
Systémy vozidla
67
COMING HOME
Věcný rejstřík
Č
A
ACC
Adaptivní tempomat
Adresa
Adresa domů
AM
Apple zařízení
Asistent dálkových světel - Light Assist
ASR
Audio
média
rádio
Automatická světla za deště
Automatické ladění rozhlasových stanic
Automatické stírání čelního skla za deště
Automatické stírání zadního skla
Automatické zamykání
AUX
63
63
50
46, 52
21
31
65
63
21
26
21
65
22
65
65
65
31
B
Bezdrátové spojení s vnější anténou
viz Phone box
Bluetooth
nastavení
spojení přístroje s telefonem
viditelnost
zapnutí/vypnutí
Bluetooth Audio
Bluetooth přehrávač
35
19
36
19
19
29
29
C
CD
Climatronic
automatická recirkulace vzduchu
automatický provoz
provozní režim
68
65
Věcný rejstřík
29
66
66
66
Čas
18
D
DAB
informace o stanici
nastavení
Datum
Denní svícení
Digitální rádio
nastavení
Displej
Displej MAXI DOT
média
navigace
obsluha
rádio
telefon
Displej přístroje
číselná klávesnice
důležitá upozornění
klávesnice
obsluha
Doplňkové jazyky klávesnice
Doplňkové okno
audio
doprava
dopravní značky
GPS
kompas
manévr
nabídky
navigační hlášení
zapnutí/vypnutí
zeměpisné souřadnice
Doporučení jízdních pruhů
21
24
25
18
65
25
5, 18
9
12
8
9
11
8
5
8
7
18
47
48
49
49
49
48
49
47
49
47
49
58
Dopravní hlášení
informace
obsluha
Dopravní informace
TMC
Dopravní značky
Dopravní zpravodajství (TP)
Dotykový displej
Driving Mode Selection
Důležitá upozornění
dotykový displej
Dynamická trasa
zapnutí/vypnutí
58
59
58
58
47, 49
23
5
61
4
5
58
E
Eco tipy
ESC Sport
Externí vstup
AUX
MEDIA IN
USB
66
63
31
31
31
F
FM
nastavení
Formáty souborů
podmínky a omezení
Frekvenční pásmo
viz hlavní nabídka
Front Assist
Funkční tlačítka
21
24
28
29
21
63
7
G
Grafické navigační pokyny
49, 57
H
Hlasitost
nastavení
vypnutí
Hlasové navigační pokyny
Hlasové ovládání
nastavení
Navigace
nerozpoznání hlasového příkazu
obsluha
oprava zadání hlasového příkazu
podmínky funkce
přerušení/obnovení zadávání
zapnutí/vypnutí
Hlavní nabídka
média
nastavení přístroje
navigace
telefon
6
6
57
13
19
15
14
14
15
13
15
14
26
16
43
34
I
Identifikační číslo vozidla
Importovat cíle
Info o trase
iPod
Itinerář
66
52
57
31
57
J
Jednotky
Jízdní režim
19
61
K
Kategorie zvláštních cílů
auto a cestovaní
firmy a veřejné instituce
jídlo a nákupy
nouzové případy
ostatní cíle
pamětihodnosti a volný čas
55
55
55
55
56
56
56
Klávesnice
Komfortní blikání
Komfortní ovládání oken
Komfortní spotřebiče
Komunikace
Phone Box
8, 18
65
65
62
33
35
L
Ladění rozhlasových stanic
Lane Assist
LEAVING HOME
Logo rozhlasové stanice
22
63
65
23
M
Manévr
grafické navigační pokyny
hlasové navigační pokyny
Mapa
doporučení jízdních pruhů
hlavní nabídka
obsluha
úvodní informace
zobrazení
MAXI DOT
Média
AUX
Bluetooth Audio
CD
formáty souborů
hlasové ovládání
hlavní nabídka
MEDIA IN
multifunkční volant
nastavení
obsluha
paměťová SD karta
podmínky a omezení
podporovaná média
přehrávání
scan
57
57
45
58
46
47
46
46
8
26
31
29
29
28
13
26
31
9
27
26
30
29
28
27
27
seznam složek
USB
volba zdroje signálu
zdroj signálu
MEDIA IN
Moje cíle
nabídka
Multifunkční ukazatel
Multifunkční volant
média
navigace
rádio
telefon
Multimédia
AUX
USB
Mute
26
31
26
27
31
52
66
9
12
9
11
31
31
6
N
Nabídka
média
nastavení přístroje
rádio
setup
telefon
Nabídky přístroje
Nastavení
Bluetooth
čas a datum
DAB
displej
doplňkové jazyky klávesnice
FM
hlasitost
hlasové ovládání
jazyk
jednotky
jízdní režim
klávesnice
média
26
16
21
16
33
6
19
18
25
18
18
24
6
19
16
19
61
18
27
Věcný rejstřík
69
navigace
obnovení nastavení z výroby
přístroj
rádio
správa oblíbených
telefon
uživatelský profil
zobrazení mapy
zvuk
Nastavení navigace
mapa
navigačních hlášení
parametry trasy
rozšířená nastavení
správa paměti
tankování paliva
Nastavení systémů vozidla
asistenční systémy
Climatronic
multifunkční ukazatel
nezávislé přídavné topení a větrání
obnovení nastavení z výroby
otevírání a zavírání
parkování a manévrování
pneumatiky
sedadla
servis
světla
systém ESC
zrcátka a stěrače
Nastavení vozidla
Navigace
adresa domů
dopravní hlášení
dopravní značky
grafické navigační pokyny
hlasové navigační pokyny
hlasové ovládání
hlavní nabídka
hlavní nabídka nastavení
import cíle
70
Věcný rejstřík
44
19
16
24
39
35
39
46
17
45
45
44
45
46
45
63
66
66
63
66
65
64
63
65
66
65
63
65
61
43
52
58
47
57
57
13, 15
43
44
52
kategorie zvláštních cílů
mapa
moje cíle
multifunkční volant
nastavení
navigační data
navigačních hlášení
navigování k cíli
oblast hledání
obsluha mapy
parametry trasy
podrobnosti cíle
rozšířená nastavení
správa cíle
správa paměti
tankování paliva
trasa
uložené cíle
úvod
vložený cíl
výpočet trasy
zadání adresy
zadání cíle
zadání zvláštního cíle
zvláštní cíl
Navigace k cíli
Navigační data
Navigační hlášení
Navigování
Nezávislé přídavné topení a větrání
nastavení
Nový cíl
55
45, 51
52
12
44
44
45
56
53
46, 47
44
60
45
59
46
45
57
52
43
59
56
50
50
53
53
56
44
45
50
63
50
O
Oblast hledání
vybrat v mapě
Obrazovka
Obsluha
rádio
Obsluha mapy
53
51
5
21
46
Obsluha přístroje
displej MAXI DOT
displej přístroje
multifunkční volant
na displeji přístroje
ovládací páčka
Odemykání dveří
Ochrana komponent
Osvětlení přístrojů
Ovládací páčka
7
8
7
9, 11, 12
7
9
65
4
65
9
P
Paměť klíče s dálkovým ovládáním
Paměťová SD karta
Parametry trasy
Phone box
Podrobnosti cíle
POI
Poloautomatické ladění rozhlasových stanic
Pomoc při parkování
Popis přístroje
Proaktivní ochrana cestujících
Prohlášení o shodě
Přehrávání
média
65
30
44
35
60
55
22
64
5
63
4
27
R
Rádio
automatické ladění
dopravní zpravodajství (TP)
hlasové ovládání
hlavní nabídka
ladění
logo stanice
multifunkční volant
nastavení
nastavení DAB
nastavení FM
obsluha
21
22
23
13
21
22
23
9
24
25
24
21
seznam dostupných stanic
uložení stanice do paměti
úvod
Rozhlasová stanice
automatické ladění
ladění
logo
uložení
Rozpoznání únavy
Rozšířená nastavení
Rychlostní limit pro zimní pneumatiky
22
22
21
22
22
23
22
63
45
63
S
Scan
27
média
Sedadla
nastavení
65
Setup
16
Seznam dostupných stanic
rádio
22
Seznam složek
média
26
Sklopení celých zrcátek - přiklopení při parkování
65
Sklopení skla zrcátka - natočení při zpátečce
65
Sledování tlaku v pneumatikách
62, 63
Spárování přístroje
37
Správa cíle
59
podrobnosti cíle
60
vložený cíl
59
Správa paměti
46
Stanice
viz hlavní nabídka
21
START-STOP
62
Stavový řádek
7
Světelný snímač - doba zapnutí světel
65
Synchronní nastavení obou zrcátek
65
Systémy vozidla
61
T
Tankování paliva
Telefon
Bluetooth profily
funkce
hlasové ovládání
hlášení na displeji
hlavní nabídka
konference
multifunkční volant
nastavení
rychlá volba telefonního čísla
rychlé spojení
seznamy volání
spárování
spojení s přístrojem
telefonní seznam
ukončení spojení
volba telefonu
zadání telefonního čísla
Telefonní funkce
Telefonní hovor
Telefonní konference
TMC
dopravní informace
Tovární nastavení
TP (dopravní zpravodajství)
Traffic
dynamická trasa
informace
obsluha
Trasa
Turistické světlo - cestovní režim
45
33
36
39
13
34
34
41
11
35
39
37
41
37
36
40
39
37
39
39
41
41
58
19
23
58
58
59
58
57
65
U
Údaje
jízda
komfortní spotřebiče
stav vozidla
62
62
62
Uložené cíle
Uložení rozhlasové stanice
USB
Úvodní informace
52
22
31
4
V
vCard
VIN číslo
Vlastní cíl
Vložený cíl
V mapě
Volba frekvenčního pásma
viz hlavní nabídka
Volba jízdních režimů
Volba rozhlasové stanice
viz hlavní nabídka
Volba zdroje signálu
média
Výbava vozidla
prohlášení o shodě
Vypnutí přístroje
Výpočet trasy
Výrobní nastavení
52
66
52
59
51
21
61
21
26
4
5
56
19, 66
Z
Zabezpečení proti krádeži
Zadání cíle
adresa
adresa domů
mapa
možnosti
vlastní cíl
ze seznamu
zvláštní cíl
Zadání v mapě
Zadávací obrazovka
jazykové znaky
Zadávací obrazovka s číselnou klávesnicí
Věcný rejstřík
4
50
50
52
51
50
52
52
53
51
18
8
71
Zadávací obrazovka s klávesnicí
Zapnutí přístroje
Zdroj signálu
Zobrazení na displeji
Zvláštní cíl
auto a cestovaní
firmy a veřejné instituce
jídlo a nákupy
kategorie
nouzové případy
oblast hledání
ostatní cíle
pamětihodnosti a volný čas
rychlá volba
volba
vyhledání
Zvuk
72
Věcný rejstřík
8
5
27
7
53
55
55
55
55
56
53, 54
56
56
54
53
53
17
Společnost ŠKODA AUTO a.s. pracuje neustále na dalším vývoji všech typů
a modelů. Mějte, prosím, pochopení pro to, že kdykoli mohou nastat změny ve
formě, vybavení a technice dodávaných vozidel. Údaje o vzhledu, výkonech,
rozměrech, hmotnostech, normách a funkcích vozidla odpovídají poznatkům
v době redakční uzávěrky. Některé výbavy se možná budou dodávat až později
nebo se budou nabízet jen na určitých trzích, informace podají partneři ŠKODA.
Na údajích, obrázcích a popisech v tomto návodu nelze proto zakládat žádné
nároky.
Tisk, rozmnožování nebo překládání či jiné užití tohoto díla nebo jeho části
nejsou bez písemného souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a.s. dovoleny.
Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva vykonává výlučně společnost ŠKODA AUTO a.s.
Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.
Vydal: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2014
www.skoda-auto.cz
Amundsen: Octavia
Infotainment česky 11.2014
S65.5614.02.15
5E0 012 715 FE

5E0012715FE
Download

Infotainment navigace Amundsen Návod k obsluze