SIMPLY CLE VER
Dodatek Návodu k obsluze
Octavia česky 11.10
S64.5612.23.15
1Z0 012 026 CL
ŠkodaOctavia
DODATEK NÁVODU K OBSLUZE
Technické změny 11/2010
s1ec.t.book Page 1 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
Úvod
Úvod
1
Vyhřívání sedadel*
Tento dodatek doplňuje Návod k obsluze OCTAVIA vydání 05.10 (dále jen Návod
k obsluze).
Údaje v tomto dodatku mají přednost před údaji uvedenými v Návodu k obsluze.
Mimořádné výbavy jsou označeny symbolem *.
Šťastnou cestu Vám přeje
Škoda Auto a.s.
Bezpečnostní pojistka
Poznámka
O tom, že bude po uzamknutí vozidla aktivována bezpečnostní pojistka budete informováni hlášením CHECK SAFELOCK (RESPEKT_SAFELOCK) na displeji panelu
přístrojů. U vozidel vybavených informačním displejem* se zobrazí hlášení Check
deadlock! Owner's manual! (Respektujte zamykání SAFE! Návod k obsluze!).
Stěrače
Obr. 1 Přístrojová deska: regulátor vyhřívání předních / zadních sedadel
– Stisknutím spínače   obr. 1 - vpravo můžete zapnout a regulovat vyhřívání
levého, popř. pravého zadního sedadla.
Zapnete-li vyhřívání zadních sedadel na nejvyšší intenzitu - stupeň 3, dojde po 10
minutách k automatickému přepnutí na stupeň 2 (budou svítit dvě kontrolní světla ve
spínači).
„START-STOP“*
Trysky ostřikovačů čelního skla jsou vyhřívané* při nastartovaném motoru a vnější
teplotě nižší než cca +10 °C.
Obr. 2 Přístrojová deska: tlačítko
systému START-STOP
Systém „START-STOP“ Vám pomáhá šetřit pohonné hmoty a snižovat emise škodlivých
zplodin a CO2.
Systém se automaticky aktivuje při každém zapnutí zapalování.
s1ec.t.book Page 2 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
2
„START-STOP“*
Systém automaticky vypíná motor jestliže se vozidlo zastaví, např. při čekání před
semaforem.
Motor zahřátý na provozní teplotu
Na displeji sdruženého panelu přístrojů se zobrazují informace o aktuálním stavu
systému „START-STOP“.
Úhel stoupání / klesání stojícího vozidla není příliš velký
Automatické vypnutí motoru (fáze Stop)
– Zastavte vozidlo (v případě potřeby zatáhněte ruční brzdu).
– Vyřaďte rychlost.
– Uvolněte spojkový pedál.
Dostečně nabitý akumulátor vozidla
Otáčky motoru jsou nižší než 1200 1/min
Vnitřní teplota akumulátoru vozidla není příliš nízká ani příliš vysoká
Dostatečný tlak v brzdovém systému
Rozdíl mezi nastavenou a skutečnou teplotou v interiéru není příliš velký
Rychlost vozidla byla po automatickém nastartování vyšší než 3 km/h
Automatické zapnutí motoru (fáze Start)
Neprobíhá čištění filtru pevných částic*, viz Návod k obsluze
– Sešlápněte spojkový pedál.
Přední kola nejsou příliš natočená (natočení volantu je menší než 3/4 otáčky
volantu)
Aktivace a deaktivace systému „START-STOP“
Systém „START-STOP“ můžete deaktivovat a znovu aktivovat stisknutím tlačítka
 strana 1, obr. 2.
Jestliže je systém deaktivovaný, v tlačítku svítí kontrolní světlo.
Jestliže se vozidlo při stisknutí tlačítka nachází ve fázi Stop, motor ihned nastartuje.
Systém „START-STOP“obsahuje složité podmínky řízení, některé z nich jsou bez
servisní techniky obtížně zjistitelné. V následujícím přehledu jsou uvedeny rámcové
podmínky pro správnou funkci systému „START-STOP“.
Události, za kterých motor automaticky nastartuje (fáze Start)
Sešlápnutý spojkový pedál
Nastavení max./min. teploty
Zapnutá funkce rozmrazování čelního skla
Nastavené vysoké otáčky ventilátoru
Stisknutí tlačítka „START-STOP“
Podmínky pro automatické vypnutí motoru (fáze Stop)
Podmínky, za kterých motor automaticky nastartuje bez zásahu řidiče
Řadicí páka v poloze neutrál
Vozidlo se pohybuje rychlostí vyšší než 3 km/h
Nesešlápnutý spojkový pedál
Rozdíl mezi nastavenou a skutečnou teplotou v interiéru je příliš velký
Řidič připoutaný bezpečnostním pásem
Nedostatečně nabitý akumulátor
Zavřené dveře řidiče
Nedostatečný tlak v brzdovém systému
Zavřené víko motorového prostoru
Vozidlo stojí
Z výroby zabudované závěsné zařízení není s přívěsem elektricky spojené
s1ec.t.book Page 3 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
Nabíjení akumulátoru
Hlášení na displeji v panelu přístrojů (platí pro vozidla bez informačního
dipleje*)
ERROR START STOP
(ZAVADA START STOP)
Závada v systému START-STOP
START STOP NOT POSSIBLE
(START STOP NENI MOZNY)
Automatické vypnutí motoru není možné
START STOP ACTIVE
(START STOP AKTIVNI)
Automatické vypnutí motoru (fáze Stop)
SWITCH OFF IGNITION
(VYPNETE ZAPALOVANI)
Vypněte zapalování
START MANUALLY
(NASTART_MANUALNE)
Nastartujte motor manuálně
•
•
Nabíjení akumulátoru
Upozornění!
U vozidel vybavených systémem „START-STOP“ nesmí být pólové kleště nabíječky
připojeny přímo na záporný pól akumulátoru, ale pouze na kostřicí bod motoru
 obr. 3.
Pomoc při startování u vozidel vybavených
systémem „START-STOP“
POZOR!
Jestliže je motor vypnutý, nefunguje posilovač brzd ani servořízení.
Neuvádějte vozidlo do pohybu, je-li vypnutý motor.
Obr. 3 Pomoc při startování - systém
START-STOP
Upozornění!
Jestliže se systém „START-STOP“ používá po velmi dlouhou dobu při vysokých
venkovních teplotách, může se poškodit akumulátor vozidla.
•
Poznámka
Teplotní změny prostředí se mohou projevit na vnitřní teplotě akumulátoru
s několikahodinovým zpožděním. Stojí-li např. vozidlo dlouho venku při teplotě pod
bodem mrazu nebo naopak na přímém slunci, může trvat několik hodin, než vnitřní
teplota akumulátoru dosáhne vhodné hodnoty pro správnou funkci systému „STARTSTOP“.
• V některých případech je nutno motor nastartovat ručně pomocí klíče (např. při
nezapnutém pásu řidiče nebo otevřených dveřích řidiče ve fázi Stop po dobu delší než
cca 30 s). Respektujte příslušná hlášení na displeji sdruženého panelu přístrojů.
• Pokud je u Climatronicu* zapnutý automatický provoz, může dojít za určitých okolností k zabránění automatického vypnutí motoru.
U vozidel vybavených systémem „START-STOP“ nesmí být pomocný startovací kabel
připojen přímo na záporný pól akumulátoru, ale pouze na kostřicí bod motoru
 obr. 3.
Climatic*
Obsluha
Nastavená teplota není automaticky udržována.
3
s1ec.t.book Page 4 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
4
Climatic*
Nastavení Climaticu
Obr. 4 Climatic: ovládací prvky
Doporučená nastavení ovládacích prvků Climaticu pro jednotlivé režimy:
Nastavení
Rozmrazování čelního skla a
bočních skel
Odmlžování čelního skla a
bočních skel
Co nejrychlejší zahřátí
Příjemné vytápění
Co nejrychlejší ochlazení
Optimální chlazení
Režim čerstvého vzduchu větrání
Poloha ovladače
Tlačítko
Ofukovací otvory 3
A
A
B
A
C
A
2
A
3
A
Na doraz doprava
3

Vypnuto
Nezapínat
Otevřít a nasměrovat
k bočnímu sklu
Požadovaná teplota
2
Zapnuto
Nezapínat
Otevřít a nasměrovat
k bočnímu sklu
Na doraz doprava
3
Vypnuto
Krátce zapnout
Otevřít
Požadovaná teplota
2 nebo 3
Vypnuto
Nezapínat
Otevřít
Na doraz doleva
Krátce 4, pak
2 nebo 3
Zapnuto
Krátce zapnout
Otevřít
Požadovaná teplota
1, 2, popř. 3

Zapnuto
Nezapínat
Otevřít a nasměrovat ke
stropu
Na doraz doleva
Požadovaná
poloha

Vypnuto
Nezapínat
Otevřít




s1ec.t.book Page 5 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
Sada na opravu pneumatik*
Druh benzinu
Předepsané palivo - bezolovnatý benzin 98/(95) okt.
Používejte bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 98. Můžete použít rovněž bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95, počítejte však s menší ztrátou výkonu.
Pokud není k dispozici benzin s oktanovým číslem 98 nebo 95, je v případě nouze
možné načerpat benzin 91 okt.. Smíte pokračovat v jízdě při středních otáčkách
motoru a s minimálním zatížením motoru. Jízda při vysokých otáčkách nebo velké
zatížení mohou motor vážně poškodit! Co nejdříve doplňte benzin s předepsaným
oktanovým číslem.
Benzin s nižším oktanovým číslem než 91 nesmíte použít ani v případě nouze, jinak se
může vážně poškodit motor!
Sada na opravu pneumatik*
Všeobecné pokyny
•
•
Při defektu pneumatiky vozidlo odstavte co možná nejvíce stranou od
kolem projíždějících vozidel. Místo by mělo mít pevný a vodorovný podklad.
•
Pneumatika naplněná těsnicím prostředkem nemá stejné jízdní vlastnosti
jako běžná pneumatika.
•
•
Nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h, resp. 50 mph.
•
•
Po 10 minutách jízdy zkontrolujte tlak v pneumatice.
Vyhněte se razantní akceleraci, silnému brzdění a rychlým průjezdům
zatáček.
Těsnicí prostředek je zdraví škodlivý a musí být při kontaktu s pokožkou
ihned odstraněn.
Životní prostředí
Sada na opravu pneumatik je uložena v boxu pod kobercem zavazadlového prostoru.
Pomocí sady na opravu pneumatik lze spolehlivě utěsnit poškození pneumatiky, které
bylo způsobeno cizím tělesem nebo propíchnutím do průměru cca 4 mm. Cizí tělesa,
např. šroub nebo hřebík nesmějí být z pneumatiky odstraněny!
Opravu můžete provést přímo na vozidle.
Použitý nebo prošlý těsnicí prostředek je třeba zlikvidovat ve shodě s předpisy na
ochranu životního prostředí.
Oprava pomocí sady nenahrazuje trvalou opravu pneumatiky, oprava slouží jen pro
dojetí do nejbližšího odborného servisu.
•
•
Sada na opravu pneumatik nesmí být použita:
•
•
•
•
•
•
•
při poškození ráfku,
při venkovní teplotě nižší než -20 °C (-4 °F),
při proříznutí nebo propíchnutí pneumatiky, které je větší než 4 mm,
při poškození boku pneumatiky,
pro jízdu s velmi nízkým tlakem v pneumatice nebo prázdnou pneumatikou,
pokud uplynula doba použitelnosti uvedená na plnicí láhvi.
POZOR!
Pokud se nacházíte v běžném provozu na silnici, zapněte varovná světla a do
příslušné vzdálenosti od vozidla umístěte výstražný trojúhelník - postupujte
podle příslušných zákonných předpisů. Chráníte tím nejen sebe, ale také
ostatní účastníky silničního provozu.
Poznámka
Dodržujte návod k obsluze od výrobce sady na opravu pneumatik.
Novou láhev s utěsňovacím prostředkem můžete zakoupit ze sortimentu Škoda
originálního příslušenství.
Pneumatiku opravenou pomocí sady na opravu pneumatik ihned vyměňte, resp.
na možnost opravy se informujte v odborném servisu.
5
s1ec.t.book Page 6 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
6
Sada na opravu pneumatik*
Součásti sady na opravu pneumatik
– Při defektu pneumatiky vozidlo odstavte co možná nejvíce stranou od kolem
projíždějících vozidel. Místo by mělo mít pevný a vodorovný podklad.
– Nechte vystoupit všechny spolucestující. Po dobu opravy by se měli zdržovat
mimo komunikaci (např. za svodidlem).
– Vypněte motor a zařaďte 1. rychlostní stupeň, popř. nastavte volicí páku automatické převodovky do polohy P.
– Zatáhněte pevně ruční brzdu.
– Zkontrolujte, zda je možná oprava pomocí sady na opravu pneumatik  strana 5,
„Všeobecné pokyny“.
– Pokud máte připojený přívěs, odpojte jej.
– Vyjměte ze zavazadlového prostoru sadu na opravu pneumatik.
Obr. 5 Součásti sady na opravu pneumatik
Sada na opravu pneumatik obsahuje následující součásti:
1
A
2
A
3
A
4
A
5
A
6
A
7
A
8
A
9
A
10
A
11
A
Šroubovák na demontáž a montáž vložky ventilku
Nálepku s omezením rychlosti „max. 80 km/h“ resp. „max. 50 mph“
Plnicí hadičku s uzavírací zátkou
Kompresor
Hadičku pro huštění kola
Ukazatel tlaku v pneumatikách
Šroub pro vypouštění vzduchu
Vypínač
Konektor pro připojení do 12 V zásuvky
Láhev s utěsňovacím prostředkem
Náhradní vložku ventilku
1 má na spodním konci zářez, do
Šroubovák na demontáž a montáž vložky ventilku A
kterého zapadne vložka ventilu. Jen tak lze vložku z ventilku pneumatiky vyšroubovat
11 .
a opět zašroubovat. To platí také pro náhradní vložku ventilku A
Přípravné práce před použitím sady na opravu pneumatik
Před použitím sady na opravu pneumatik musíte provést následující přípravné práce.
2  obr. 5 nalepte na přístrojovou desku v zorném poli řidiče.
– Nálepku A
– Cizí tělesa, jako např. šroub nebo hřebík, z pneumatiky neodstraňujte.
– Odšroubujte čepičku ventilku pneumatiky.
1 vyšroubujte vložku ventilku a položte ji na čistý podklad.
– Pomocí šroubováku A
Utěsnění a nahuštění pneumatiky
Utěsnění pneumatiky
10  obr. 5 několikrát silně protřepejte.
– Láhev s utěsňovacím prostředkem A
3 našroubjte pevně na láhev A
10 . Folie na uzávěru se automaticky
– Plnicí hadičku A
propíchne.
3 odstraňte a otevřený konec nasaďte na ventilek pneuma– Uzávěr plnicí hadičky A
tiky.
10 držte dnem nahoru a celý obsah vyprázdněte do pneumatiky.
– Láhev A
– Plnicí hadičku sejměte z ventilku pneumatiky.
1 našroubujte vložku ventilku.
– Pomocí šroubováku A
s1ec.t.book Page 7 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
Roztahování a vlečení
Nahuštění pneumatiky
7
POZOR! Pokračování
5  strana 6, obr. 5 pevně našroubujte na ventilek
– Hadičku pro huštění kola A
pneumatiky.
• Pokud nemůže být dosaženo tlaku min. 2,0 bar, je pneumatika silně
poškozená a není možné ji pomocí sady na opravu pneumatik utěsnit. Nepokračujte v jízdě, vyhledejte odbornou pomoc!
7 .
– Zkontrolujte, zda je dotažen šroub pro vypouštění vzduchu A
– Nastartujte motor a nechte ho běžet.
Upozornění!
9 zasuňte do 12 V zásuvky, viz Návod k obsluze.
– Konektor A
Kompresor vypněte nejpozději po 8 minutách chodu - nebezpečí přehřátí kompresoru! Před opětovným zapnutím nechte kompresor několik minut vychladnout.
8 zapněte kompresor.
– Vypínačem A
– Kompresor nechte běžet tak dlouho, až bude dosaženo hodnoty tlaku
v pneumatice 2,0 - 2,5 bar. Maximální doba chodu kompresoru je 8 minut 
!
– Vypněte kompresor.
5 z ventilku
– Pokud nemůže být dosaženo tlaku 2,0 - 2,5 bar, odšroubujte hadičku A
pneumatiky.
– Popojeďte vozidlem asi 10 m dopředu nebo dozadu, aby se těsnicí prostředek
mohl v pneumatice usadit.
5 znovu pevně našroubujte na ventilek pneumatiky a huštění opakujte.
– Hadičku A
– Pokud ani nyní nemůže být dosaženo požadovaného tlaku v pneumatice, je pneumatika silně poškozená a není možné ji pomocí sady na opravu pneumatik utěsnit

.
– Vypněte kompresor.
5 z ventilku pneumatiky.
– Odšroubujte hadičku A
Pokud bylo dosaženo tlaku v pneumatice 2,0 - 2,5 bar, můžete pokračovat v jízdě
rychlostí max. 80 km/h, resp. 50 mph.
Po 10 minutách jízdy zkontrolujte tlak v pneumatice  strana 7, „Kontrola po 10
minutách jízdy“.
POZOR!
• Hadička pro huštění kola a kompresor mohou být po použití horké - nebezpečí poranění!
•
Neodkládejte horkou hadičku pro huštění kola a horký kompresor na
hořlavé materiály - nebezpečí požáru!
Kontrola po 10 minutách jízdy
Po 10 minutách jízdy zkontrolujte tlak v pneumatice!
Pokud je tlak v pneumatice nižší než 1,3 bar:
– Nepokračujte v jízdě! Pneumatiku není možné pomocí sady na opravu pneumatik dostatečně utěsnit.
– Vyhledejte odbornou pomoc.
Pokud je tlak v pneumatice vyšší než 1,3 bar:
– Upravte tlak v pneumatice na správnou hodnotu (viz vnitřní strana krytu palivové
nádrže).
– Pokračujte v jízdě do nejbližšího odborného servisu rychlostí max. 80 km/h, resp.
50 mph.
Roztahování a vlečení
Všeobecně
Upozornění!
Nestartujte vozidlo roztahováním - nebezpečí poškození motoru! U vozidel
vybavených katalyzátorem by navíc mohlo dojít k vniknutí nespáleného paliva do kata-
s1ec.t.book Page 8 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
8
Elektrické pojistky
lyzátoru a tam k jeho vznícení. To by vedlo k přehřátí a zničení katalyzátoru. Jako
pomoc při startování můžete použít akumulátor jiného vozidla, viz návod k obsluze.
Elektrické pojistky
Obsazení pojistek v motorovém prostoru
Č.
Spotřebič
F6
Neobsazeno
F9
Neobsazeno
Ampéry
Obsazení pojistek v přístrojové desce
Č.
Spotřebič
4
Topení, klimatizace, zpětné světlo, stmívání zrcátek,
příprava pro telefon, START-STOP tlačítko
Ampéry
5
6
Panel přístrojů, řídicí jednotka automatické převodovky,
řídicí jednotka elektromechanického servořízení, pomoc
při parkování, Haldex, cívka relé „START-STOP“, DC/DC
stabilizátor napětí
5
28
Autorádio
15
39
Panel přístrojů, páčka stěračů a páčka směrových světel
5
48
Telefon
5
s1ec.t.book Page 9 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
Technická data
Technická data
Zážehové motory
Hmotnosti
1,6 l/75 kW - EU4, EU2 (AG6)
Uvedená hodnota pohotovostní hmotnosti je pouze orientační. Odpovídá přibližně
základnímu výbavovému stupni bez dalších mimořádných výbav a příslušenství.
1,8 l/118 kW TSI - EU5, EU2 DDK
(M6)
(1,8 l/112 kW TSI - EU5)
Upozornění!
Celková přípustná hmotnost vozidla nesmí být překročena - nebezpečí nehody
a poškození vozidla!
1,8 l/118 kW TSI - EU5, EU2 DDK
(DQ7)
(1,8 l/112 kW TSI - EU5)
a)
Technicky přípustná max. hmotnost na nápravu
Technicky přípustná max. hmotnost na nápravu (v kg) - přední náprava / zadní
náprava
Zážehové motory
1,2/77 kW TSI - EU5 (M6)
1,2/77 kW TSI - EU5 (DQ7)
1,4 l/59 kW - EU4
1,4 l/90 kW TSI - EU5 (M6)
1,4 l/90 kW TSI - EU5 (DQ7)
1,6 l/75 kW - EU4, EU2 (M5)
OCTAVIA
COMBI
920/990
920/1010
(900/1100)a)
(900/1120)a)
950/980
950/1000
(930/1100)a)
(930/1110)a)
910/990
910/1010
(880/1120)a)
970/990
970/1000
(950/1100)a)
(950/1120)a)
990/980
990/1000
(970/1100)a)
(970/1110)a)
940/990
930/1010
(910/1110)a)
(910/1120)a)
OCTAVIA
COMBI
970/1000
970/1010
(940/1110)a)
(940/1130)a)
1010/990
1010/1010
(990/1100)a)
(980/1120)a)
1030/990
1030/1000
(1010/1100)a)
(1010/1110)a)
Vozidla skupiny N1.
Vznětové motory
1,6 l/77 kW TDI CR - EU5 (M5)
1,6 l/77 kW TDI CR - EU5 (DQ7)
1,9 l/77 kW TDI PD - EU4, EU3 (M5)
1,9 l/77 kW TDI PD DPF - EU4 (DQ6)
2,0 l/81 kW TDI CR - EU4 (M5)
OCTAVIA
COMBI
1010/980
1010/1000
(990/1100)a)
(990/1110)a)
1040/980
1030/1010
(1020/1100)a)
(1020/1110)a)
1000/1000
1000/1020
(980/1100)a)
(980/1130)a)
1040/990
1030/1010
(1010/1090)a)
(1010/1120)a)
1010/1010
1010/1020
(990/1100)a)
(990/1140)a)
2,0 l/103 kW TDI CR DPF - EU4, EU5
(M6)
1050/1000
1050/1010
(1020/1110)a)
(1020/1130)a)
2,0 l/103 kW TDI CR DPF - EU4, EU5
(DQ6)
1070/990
1070/1010
(1050/1090)a)
(1050/1120)a)
a)
Vozidla skupiny N1.
9
s1ec.t.book Page 10 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
10
Technická data
OCTAVIA RS
2,0 I/147 kW TSI EU5 (M6)
2,0 I/147 kW TSI EU5 (DQ6)
2,0 I/125 kW TDI CR EU5 (M6)
2,0 I/125 kW TDI CR EU5 (DQ6)
a)
COMBI RS
1010/930
1010/950
(980/1060)a)
(970/1080)a)
1010/920
1030/940
(1000/1060)a)
(1000/1070)a)
1030/940
1030/960
(1000/1070)a)
(1000/1090)a)
1060/930
1060/950
(1030/1070)a)
(1020/1080)a)
Vozidla skupiny N1.
COMBI 4x4
1,8 I/118 kW TSI - EU5, EU2 DDK
(1,8 I/112 kW TSI - EU5)
1,6 I/77 kW TDI CR - EU5
1,9 I/77 kW TDI PD DPF - EU4
2,0 I/103 kW TDI CR DPF - EU4, EU5 (M6)
2,0 I/103 kW TDI CR DPF - EU4, EU5
(DQ6)
a)
1040/1070
(1000/1180)a)
1050/1060
(1010/1180)a)
1040/1080
(1000/1190)a)
1060/1080
(1020/1190)a)
1080/1070
(1040/1190)a)
Vozidla skupiny N1.
SCOUT
1,8 I/118 kW TSI - EU5, EU2 DDK
(1,8 I/112 kW TSI - EU5)
a)
Vozidla skupiny N1.
1030/1120
(970/1230)a)
s1ec.t.book Page 11 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
Technická data
1,4 l/59 kW - EU5
Motor
Výkon
kW při 1/min
59/5000
Nejvyšší točivý moment
Nm při 1/min
132/3800
Počet válců/zdvihový objem (cm3)
4/1390
Jízdní vlastnosti
OCTAVIA
M5
Maximální rychlost
COMBI
M5
km/h
174
173
s
14,3
14,4
OCTAVIA
M5
COMBI
M5
Město
8,5
8,5
Mimo město
5,1
5,1
Kombinace
6,4
6,4
CO2 - kombinace
149
149
Zrychlení 0 - 100 km/h
Spotřeba paliva (v l /100 km) a emisní hodnoty CO2 (v g/km)
11
s1ec.t.book Page 12 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
12
Technická data
Hmotnosti (v kg)
OCTAVIA
M5
COMBI
M5
Celková přípustná hmotnost
1750
1755
Pohotovostní hmotnost
1255
1270
Užitečný náklad
570
560
Užitečný náklad při použití tažného zařízení
495
485
Technicky přípustná max. hmotnost na nápravu (v kg) - přední náprava
870
870
Technicky přípustná max. hmotnost na nápravu (v kg) - zadní náprava
920
930
900a)
900a)
1100b)
1100b)
600
600
Přípustná hmotnost přívěsu brzděného
Přípustná hmotnost přívěsu nebrzděného
a)
b)
Stoupání do 12 %
Stoupání do 8 %
s1ec.t.book Page 13 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
Technická data
1,6 l/77 kW TDI CR - EU5
Jízdní vlastnosti
OCTAVIA M5
Maximální rychlost
Zrychlení 0 - 100 km/h
OCTAVIA M5
GreenLine
OCTAVIA M5
CO2 Technology
OCTAVIA DQ7
COMBI M5
COMBI M5
CO2 Technology
COMBI DQ7
km/h
191
192
192
191
190
191
190
s
11,3
11,4
11,3
11,4
11,4
11,4
11,5
Spotřeba paliva (v l /100 km) a emisní hodnoty CO2 (v g/km)
OCTAVIA M5
GreenLine
OCTAVIA M5
CO2 Technology
COMBI M5
CO2 Technology
Město
4,7
5,1
5,1
Mimo město
3,4
3,6
3,6
Kombinace
3,8
4,2
4,2
CO2 - kombinace
99
109
109
13
s1ec.t.book Page 14 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
14
Technická data
Hmotnosti (v kg)
OCTAVIA M5
GreenLine
OCTAVIA M5
CO2 Technology
COMBI M5
CO2 Technology
Celková přípustná hmotnost
1990
1960
1975
Pohotovostní hmotnost
1390
1360
1375
Užitečný náklad
675
675
675
Užitečný náklad při použití tažného zařízení
600
600
600
1030/990
1020/1000
(1000/1100)a)
(990/1120)a)
1400b)a)
1400b) a)
1400b) a)
1600c)
1600c)
1600c)
650
650
650
Technicky přípustná max. hmotnost na nápravu (v kg) - přední náprava / zadní náprava
Přípustná hmotnost přívěsu brzděného
Přípustná hmotnost přívěsu nebrzděného
a)
b)
c)
Vozidla skupiny N1.
Stoupání do 12 %.
Stoupání do 8 %.
1003/988
s1ec.t.book Page 15 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
Technická data
2,0 l/81 kW TDI CR - EU4
Motor
Výkon
kW při 1/min
81/4200
Nejvyšší točivý moment
Nm při 1/min
250/1500-2500
Počet válců/zdvihový objem (cm3)
4/1968
Specifikace motorového oleje
507 00
Jízdní vlastnosti
OCTAVIA
M5
Maximální rychlost
Zrychlení 0 - 100 km/h
COMBI
M5
km/h
195
194
s
11,0
11,1
Spotřeba paliva (v l/100 km) a emisní hodnoty CO2 (v g/km)
OCTAVIA
M5
COMBI
M5
Město
6,5
6,5
Mimo město
4,3
4,3
Kombinace
5,0
5,0
CO2 - kombinace
132
132
15
s1ec.t.book Page 16 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
16
Technická data
Objemy kapalin (v litrech)
Motorový oleja)
4,3
Chladicí systém vozidlab)
8,4
a)
b)
Náplň oleje s výměnou olejového filtru. Hladina náplně se musí při plnění kontrolovat, nesmí se přeplnit. Hladina náplně se pohybuje mezi ryskami.
U vozidel vybavených nezávislým přídavným topením a větráním je objem chladicí kapaliny cca o 1l větší.
Hmotnosti (v kg)
OCTAVIA
M5
COMBI
M5
Celková přípustná hmotnost
1971/1951a)
1986
Pohotovostní hmotnost
1371/1395a)
1386
Užitečný náklad
675/655a)
675
Užitečný náklad při použití tažného zařízení
600/580a)
600
Technicky přípustná max. hmotnost na nápravu (v kg) - přední náprava
1010/990a)
1010/990a)
Technicky přípustná max. hmotnost na nápravu (v kg) - zadní náprava
1010/1100a)
1020/1140a)
1400b)a)
1400a) a)
1600c)
1600c)
650
650
Přípustná hmotnost přívěsu brzděného
Přípustná hmotnost přívěsu nebrzděného
a)
b)
c)
Vozidla skupiny N1.
Stoupání do 12 %.
Stoupání do 8 %.
s1ec.t.book Page 17 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
Technická data
2,0 l/103 kW TDI CR - EU4, EU5
Jízdní vlastnosti
Maximální rychlost
Zrychlení 0 - 100 km/h
COMBI 4x4
DQ6
SCOUT
DQ6
km/h
203
197
s
9,9
10,2
Spotřeba paliva (v l/100 km) a emisní hodnoty CO2 (v g/km)
COMBI
M6
COMBI 4x4
DQ6
SCOUT
DQ6
Město
6,2
7,3
7,4
Mimo město
4,1
5,2
5,5
Kombinace
4,9
5,9
6,2
CO2 - kombinace
129
156
162
17
s1ec.t.book Page 18 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
18
Technická data
Hmotnosti (v kg)
COMBI 4x4
M6
COMBI 4x4
DQ6
SCOUT
DQ6
Celková přípustná hmotnost
2100
2120
2175
Pohotovostní hmotnost
1500
1520
1575
Užitečný náklad
675
675
675
Užitečný náklad při použití tažného zařízení
Technicky přípustná max. hmotnost na nápravu (v kg) - přední náprava / zadní náprava
Přípustná hmotnost přívěsu brzděného
Přípustná hmotnost přívěsu nebrzděného
a)
b)
c)
Vozidla skupiny N1.
Stoupání do 12 %.
Stoupání do 8 %.
600
600
600
1060/1080
1080/1070
1090/1100
(1020/1190)a)
(1040/1190)a)
(1030/1210)a)
1600b)a)
1600b) a)
1600b) a)
1700c)
1700c)
1700c)
650
650
650
s1ec.t.book Page 19 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
s1ec.t.book Page 20 Friday, September 24, 2010 11:21 AM
Společnost Škoda Auto pracuje neustále na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte
prosím pochopení pro to, že kdykoli mohou nastat změny ve formě, vybavení a technice dodávaných vozidel. Údaje o objemu dodávek, o vzhledu, výkonech, rozměrech,
hmotnostech, spotřebě paliva, normách a funkcích vozidla odpovídají poznatkům v
době redakční uzávěrky. Některé výbavy se možná budou dodávat až později (informace podají místní autorizovaní servisní partneři Škoda) nebo se budou nabízet jen na
určitých trzích. Na údajích, obrázcích a popisech v tomto návodu nelze proto zakládat
žádné nároky.
Tisk, rozmnožování nebo překládání či jiné užití tohoto díla nebo jeho části nejsou bez
písemného souhlasu společnosti Škoda Auto dovoleny.
Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva
vykonává výlučně společnost Škoda Auto.
Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.
Vydal: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2010
SIMPLY CLE VER
Dodatek Návodu k obsluze
Octavia česky 11.10
S64.5612.23.15
1Z0 012 026 CL
ŠkodaOctavia
DODATEK NÁVODU K OBSLUZE
Technické změny 11/2010
Download

ŠkodaOctavia DODATEK NÁVODU K OBSLUZE