FORD MONDEO Rychlý průvodce
Informace o této stručné příručce
V této příručce vás seznámíme s některými funkcemi vašeho
vozidla. Jsou v ní uvedeny pouze základní pokyny, a není tudíž
náhradou za příručku majitele vozidla.
Prostudujte si tedy celou příručku majitele vozidla společně
se všemi upozorněními. Čím více o svém vozidle budete vědět,
tím vyšší bude bezpečnost a vaše potěšení z jízdy.
Děkujeme Vám, že jste si vybrali vozidlo značky Ford.
POZOR
Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně
doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené
opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste
za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to
možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou
upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.
Poznámka: V této příručce jsou popsány funkce a možnosti dostupné u různých verzí produktu. Někdy zde
mohou být uvedeny také informace o verzích, které dosud nebyly uvedeny na trh. Může také popisovat
volitelné položky, které nejsou v zakoupeném vozidle namontované.
Poznámka: Některé ilustrace v této příručce mohou znázorňovat funkce používané v jiných modelech,
a proto se situace u vašeho konkrétního vozidla může lišit. Podstatné informace, které jsou v těchto ilustracích
obsaženy, jsou však vždy správné.
Poznámka: Vždy používejte a provozujte své vozidlo v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího
vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu nebo výbavy bez předchozího upozornění
a bez vzniku jakýchkoli závazků. Bez předchozího písemného povolení společnosti je zakázáno reprodukovat
jakoukoli část této publikace, ukládat ji ve vyhledávacím systému, překládat ji do jiného jazyka nebo
přenášet libovolnou formou nebo prostředky. Společnost neodpovídá za chyby a tiskové výpadky.
© Ford Motor Company 2014
Všechna práva vyhrazena.
Číslo dílu: CG3637csCZE 10/2014 20141010144255
CELKOVÝ POHLED NA PŘÍSTROJOVOU DESKU
1
Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 20-04-2015, CG3637csCZE csCZE, Edition date: 10/2014, First Printing
A
Větrací průduchy
B
Ukazatele směru
C
Ovládání informačního displeje.
D
Přístrojový panel
E
Ovládání informačního displeje.
F
Páčka stěrače
G
Tlačítko bezklíčkového startování.
H
Spínač výstražné funkce směrových světel
I
Displej informačního a zábavního systému
J
Audiojednotka
K
Klimatizace
L
Spínač vyhřívání skla zadního okna Spínač vyhřívání čelního skla
M
Ovládání audiojednotky Hlasové ovládání.
N
Spínač zapalování
O
Nastavení polohy volantu
P
Houkačka
Q
Tlačítka tempomatu
R
Spínač světel
Dvě krátká bliknutí směrovými světly
potvrdí, že byly zamknuty všechny dveře
včetně zadních výklopných dveří a že byl
aktivován alarm.
BEZKLÍČOVÝ SYSTÉM
Pasivní zamykání a odemykání vyžaduje
umístění platného pasivního klíče do jedné
ze tří vnějších detekčních oblastí. Nachází
se přibližně 1 m od klik předních dveří
a zadních výklopných dveří.
Poznámka: Vozidlo zůstane zamknuté po
dobu přibližně tří sekund. Po uplynutí doby
zpoždění je možno dveře opět otevřít, pokud
je pasivní klíč v příslušné oblasti detekce.
Poznámka: Pokud je pasivní klíč blízko
kovových předmětů nebo elektronických
zařízení, jako jsou klíče nebo mobilní telefony,
nemusí být systém funkční.
Odemykání vozidla
Jedno dlouhé bliknutí směrovými světly
potvrdí, že byly odemknuty všechny dveře
včetně zadních výklopných dveří a že byl
deaktivován alarm.
Zamykání vozidla
Poznámka: Pokud bylo vozidlo uzamknuto
déle než tři dny, přejde systém do úsporného
režimu. Cílem tohoto opatření je ochrana
akumulátoru před vybitím. Je-li vozidlo
odemknuto v tomto režimu, reakční doba
systému může být o něco delší než normálně.
Úsporný režim ukončíte odemknutím vozidla.
Snímače zamykání jsou umístěny v obou
předních dveřích.
Jedním dotykem v místě snímače zamykání
aktivujete centrální zamykání a alarm.
Dvěma dotyky během tří sekund aktivujete
v místě snímače zamykání dvojité zamykání
a alarm.
Poznámka: V dosahu detekce těchto dveří
musí být platný pasivní klíč.
Poznámka: Při zamykání vozidla nedržte
kliku.
2
Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 20-04-2015, CG3637csCZE csCZE, Edition date: 10/2014, First Printing
Zamykání a odemykání dveří
pomocí dříku klíče
Nastavte pomocí otočného regulátoru
citlivost snímače deště. Pokud snímač
detekuje velké množství vody na čelním
skle, budou stěrače nastaveny na nízkou
citlivost. Pokud snímač detekuje malé
množství vody na čelním skle, budou
stěrače nastaveny na vysokou citlivost.
AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ
DÁLKOVÝCH SVĚTEL
Systém automaticky zapne dálková světla,
pokud je dostatečná tma a v okolí se
nepohybují žádná vozidla. Pokud systém
rozpozná přední či zadní světla přibližujícího
se vozidla nebo pouliční osvětlení před
vozidlem, vypne dálková světla, aby neoslnil
ostatní účastníky provozu. Tlumená světla
zůstanou rozsvícená.
Ke dříku se dostanete tak, že posunete
pojistku na zadní straně dálkového ovládání
a otočíte kryt.
AUTOMATICKÉ STÍRÁNÍ
A
Nejvyšší citlivost.
B
Zapnuto.
C
Nejnižší citlivost.
Systém po zapnutí aktivuje dálková světla
za předpokladu, že:
• je dostatečná tma vyžadující použití
dálkových světel,
• v okolí se nevyskytují žádná vozidla a
před vozem se nenachází žádné pouliční
osvětlení a
• rychlost vozidla je vyšší než 40 km/h.
Dálková světla se vypnou za předpokladu,
že:
• Viditelnost je dostatečná na to, aby
dálková světla nemusela být použita.
• Jsou zjištěna čelní nebo zadní světla
přibližujícího se vozidla.
• Je zjištěno pouliční osvětlení.
• Rychlost vozidla klesne pod 30 km/h.
• Kamerový snímač je příliš horký nebo se
zablokuje.
Funkce automatického stírání využívá
snímač deště. Ten se nachází v oblasti
kolem vnitřního zpětného zrcátka. Snímač
deště sleduje míru vlhkosti na čelním skle
a v případě potřeby automaticky zapne
stěrače. Rychlost stírání je upravována na
základě zjištěné míry vlhkosti na čelním
skle.
Aktivace systému
Systém se zapíná pomocí informačního
displeje.
3
Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 20-04-2015, CG3637csCZE csCZE, Edition date: 10/2014, First Printing
Potlačení funkce ochrany proti přivření
Zatáhněte za spínač a podržte jej několik
sekund, dokud okno nedosáhne polohy, ve
které se vypne ochrana proti přivření. Okno
se bude zavírat bez ochrany proti přivření.
Pokud spínač uvolníte ještě před úplným
zavřením okna, pohyb okna se zastaví.
Aerodynamický hluk
Pokud je otevřené jen jedno okno, může
vydávat pulzující hluk. Abyste tento hluk
snížili, mírně spusťte protilehlé okno.
Otočte spínač automatických světlometů
do polohy pro zapnutí.
RADY PRO OVLÁDÁNÍ
KLIMATU V INTERIÉRU
Ruční zásah do automatického
ovládání
Obecné tipy
Poznámka: Delší používání recirkulace
vzduchu může způsobit zamlžení oken.
Poznámka: Abyste snížili vzniklou vlhkost
ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem
nebo s neustále zapnutou recirkulací
vzduchu.
Poznámka: Pod přední sedadla neumísťujte
žádné předměty, mohlo by dojít k narušení
proudění vzduchu k zadním sedadlům.
Mezi dálkovými a tlumenými světlomety
můžete přepínat zatažením páčky směrem
dopředu nebo dozadu.
Poznámka: Z oblasti přívodu vzduchu
v dolní části předního skla odstraňte případný
sníh, led a listí.
Poznámka: Tím dočasně světla přepnete.
Po uplynutí krátké doby se systém vrátí zpět
do automatického provozu.
Poznámka: Aby byla klimatizace při
nastartování vozidla efektivnější, jeďte dvě
až tři minuty s mírně staženými okny.
Systém lze trvale vypnout prostřednictvím
odpovídající nabídky v informačním displeji
nebo otočením spínače dálkových světel
do polohy čelních světlometů.
Ruční regulace klimatu
Poznámka: Abyste snížili zamlžování
čelního skla během vlhkého počasí, nastavte
proudění vzduchu směrem k větracím
průduchům v čelním skle.
ELEKTRICKY OVLÁDANÁ OKNA
Automatická regulace klimatu
Ochrana proti přivření
Poznámka: Neprovádějte nastavení, pokud
je interiér vozidla mimořádně horký nebo
studený. Systém se automaticky přizpůsobí
předchozímu uloženému nastavení. Aby
systém fungoval efektivně, průduchy
v přístrojové desce a boční průduchy by měly
být zcela otevřeny.
Při zavírání se okno automaticky zastaví. Při
zjištění překážky v dráze se okno o kousek
vrátí.
4
Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 20-04-2015, CG3637csCZE csCZE, Edition date: 10/2014, First Printing
Poznámka: Když je při nízké venkovní
teplotě zvolena možnost AUTO, proud
vzduchu směřuje k čelnímu sklu a bočním
sklům po dobu, kdy je motor studený.
Poznámka: Když je systém v režimu AUTO
a teploty uvnitř i venku jsou vysoké, systém
automaticky zapne recirkulaci vzduchu, aby
bylo dosaženo co nejrychlejšího ochlazení
interiéru. Když je dosažena zvolená teplota
vzduchu, systém automaticky zvolí venkovní
vzduch.
Rychlé vytápění interiéru
Vozidlo se systémem ručního ovládání
klimatizace
Vozidlo se systémem automatického
ovládání klimatizace
1
Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší. Stiskněte tlačítko vysoké rychlosti ventilátoru.
2
Nastavte regulaci teploty na nejvyšší
úroveň.
3
Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do
pozice větracích průduchů prostoru pro
nohy.
Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.
Doporučená nastavení topení
Vozidlo se systémem ručního ovládání
klimatizace
Vozidlo se systémem automatického
ovládání klimatizace
1
Nastavte rychlost ventilátoru na druhou
úroveň.
Zmáčkněte tlačítko AUTO.
2
Nastavte regulaci teploty na střední
úroveň vytápění.
Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.
3
Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do
pozice větracích průduchů prostoru pro
nohy a čelního skla.
Rychlé chlazení interiéru
Vozidlo se systémem ručního ovládání
klimatizace
1
Vozidlo se systémem automatického
ovládání klimatizace
Nastavte ovládání teploty do pozice MAX Stiskněte tlačítko MAX A/C.
A/C.
5
Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 20-04-2015, CG3637csCZE csCZE, Edition date: 10/2014, First Printing
Doporučená nastavení pro chlazení
Vozidlo se systémem ručního ovládání
klimatizace
Vozidlo se systémem automatického
ovládání klimatizace
1
Nastavte rychlost ventilátoru na druhou
úroveň.
Zmáčkněte tlačítko AUTO.
2
Nastavte regulaci teploty na střední
úroveň chlazení.
Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.
3
Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do
pozice větracích otvorů v přístrojové
desce.
Odmlžení bočních oken za chladného počasí
Vozidlo se systémem ručního ovládání
klimatizace
Vozidlo se systémem automatického
ovládání klimatizace
1
Pomocí tlačítek rozvodu vzduchu vyberte Stiskněte tlačítko odmrazování a
větrací otvory u čelního skla.
odmlžování čelního skla.
2
Stiskněte tlačítko A/C.
3
Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.
4
Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.
Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.
Uložení nastavení
PAMĚŤOVÁ FUNKCE
1. Zapněte zapalování.
2. Sedadlo, vnější zpětná zrcátka
a sloupek řízení si nastavte do
požadované polohy.
3. Podržte požadované tlačítko předvolby,
dokud nezazní zvukové znamení.
Uložit si můžete až tři různá nastavení.
Uložení lze provést kdykoliv.
Vyvolání nastavení
Stiskněte tlačítko předvolby, ke kterému
jste si uložili požadované nastavení.
Sedadlo, zrcátka a sloupek řízení se
přesunou do uložené polohy.
6
Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 20-04-2015, CG3637csCZE csCZE, Edition date: 10/2014, First Printing
Poznámka: Nastavení lze z paměti vyvolat
pouze za předpokladu, že je buď vypnuto
zapalování, nebo že se volicí páka nachází
v poloze parkování (P) či neutrálu (N)
a vozidlo se nepohybuje.
Opětovné nastartování motoru
Nastavení můžete z paměti vyvolat
stisknutím tlačítka odemykání na dálkovém
ovládání nebo klíči s inteligentním
přístupem, pakliže bylo toto ovládání (resp.
klíč) přiřazeno k některé z paměťových
pozic.
RADY PRO JÍZDU S
PROTIBLOKOVACÍM
BRZDOVÝM SYSTÉMEM
Uvolněte brzdový pedál nebo sešlápněte
pedál akcelerátoru.
Poznámka: Je-li systém v činnosti, pedál
brzdy bude pulzovat a může mít delší dráhu.
Brzdový pedál držte stále sešlápnutý. Může
být také slyšitelný hluk vydávaný systémem.
Jedná se o běžný postup.
AUTO-START-STOP
Použití systému auto-start-stop
(vozidla s manuální převodovkou)
Protiblokovací brzdový systém nezabrání
vzniku nebezpečné situace, jestliže:
• Jedete příliš blízko za vozidlem jedoucím
před vámi.
• Vaše vozidlo postihne aquaplaning.
• Příliš rychle projíždíte zatáčkami.
• Je špatný povrch vozovky.
Zastavení motoru
1. Zastavte vozidlo.
2. Zařaďte neutrál.
3. Uvolněte pedál spojky a plynový pedál.
Opětovné nastartování motoru
VÝSTRAHA PRO ŘIDIČE
Sešlápněte spojkový pedál.
Poznámka: Maximálního využití systému
dosáhnete tak, že při jakémkoliv zastavení
na dobu delší než tři sekundy přesunete volicí
páku do neutrální polohy a uvolníte spojkový
pedál.
Systém automaticky monitoruje váš styl
jízdy.
Systém je navržen tak, aby upozorňoval
řidiče v případě, že vyhodnotí možnou únavu
nebo zhoršení jízdního stylu.
Poznámka: Systém start-stop se také
dodává s funkcí opětovného nastartování.
Pokud po zastavení motoru zcela sešlápnete
pedál spojky, motor se automaticky znovu
nastartuje.
Využití systému sledování
pozornosti řidiče
Zapínání a vypínání systému
Použití systému auto-start-stop
(vozidla s automatickou
převodovkou)
Systém se zapíná pomocí informačního
displeje.
Zastavení motoru
Je-li systém aktivní, běží na pozadí a v
případě potřeby pouze zobrazuje varování.
Jeho stav si můžete kdykoli prohlédnout na
informačním displeji.
Displej systému
1.
Zastavte vozidlo se zařazenou polohou
pro jízdu vpřed (D).
2. Uvolněte pedál plynu.
3. Držte brzdový pedál sešlápnutý.
Poznámka: Motor se vypne také v případě,
že se volicí páka nachází v poloze neutrálu
(N) nebo parkování (P) – bez ohledu na
sešlápnutí brzdového pedálu.
Úroveň pozornosti je zobrazena pomocí
šestistupňového barevného sloupce.
7
Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 20-04-2015, CG3637csCZE csCZE, Edition date: 10/2014, First Printing
Používání upozornění na udržování v
jízdním pruhu
Zapínání a vypínání systému
Při snižování vypočítané úrovně pozornosti
se stavový panel posunuje zleva doprava.
Barva sloupce se přitom mění ze zelené na
žlutou a následně červenou, kdy je třeba
udělat si přestávku.
Úroveň pozornosti bude znázorněna šedou
barvou, pokud:
• snímač kamery nedokáže sledovat
značení jízdních pruhů nebo
• rychlost vozidla klesne pod přibližně
65 km/h (40 mil/h).
Systém lze zapínat a vypínat stisknutím
tlačítka na páčce směrových světel.
Dvojitým stisknutím tlačítka systém
zapnete. Jedním stisknutím tlačítka systém
vypnete.
Výstrahy systému
SYSTÉM ASISTENCE
ZACHOVÁNÍ JÍZDNÍHO PRUHU
Upozornění na udržování v jízdním
pruhu
Princip fungování
Snímač je umístěn za vnitřním zpětným
zrcátkem. Neustále sleduje aktuální situaci
a v případě nechtěné změny jízdního pruhu
ve vysoké rychlosti na tuto skutečnost
upozorní.
Systém automaticky zjišťuje a sleduje
značení jízdních pruhů na silnici. Pokud se
vozidlo nechtěně přiblíží směrem
k vodorovnému značení jízdních pruhů,
zobrazí se na informačním displeji varování.
Současně budete varováni prostřednictvím
vibrace volantu.
Sloupec se značením jízdních pruhů je
zobrazen na obou stranách obrázku vozidla.
Pruhy jsou barevně odlišeny následujícím
způsobem:
• Zelená: Systém je připraven varovat
v případě neúmyslného opuštění
jízdního pruhu.
• Červená: Vaše vozidlo se přibližuje nebo
je příliš blízko zjištěnému ohraničení
jízdního pruhu. Okamžitě proveďte
bezpečnou nápravu a vraťte vozidlo do
správné polohy.
• Šedá: Ohraničení odpovídajícího pruhu
je potlačeno.
8
Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 20-04-2015, CG3637csCZE csCZE, Edition date: 10/2014, First Printing
Případy, kdy mohou být ohraničení jízdních
pruhů potlačená:
• Značení jízdních pruhů na vozovce
nemusí být snímačem detekováno.
• Zapněte směrová světla pro tuto stranu
vozidla.
• Pokud přímo zatočíte, rychle zrychlete
nebo silně zabrzděte.
• Rychlost vozidla se nachází mimo
provozní omezení.
• Pokud dojde k zásahu protiblokovacího
brzdového systému nebo systému jízdní
stability.
• Úzký jízdní pruh.
Kontrolky a zprávy systému
Systém signalizuje rozsvícením žluté
výstražné kontrolky nacházející se ve
vnějších zrcátkách.
Pokud se značení jízdních pruhů na displeji
zbarví červeně nebo ucítíte vibrace volantu,
musíte okamžitě provést bezpečnou
nápravu a vyrovnat vozidlo. Okamžitě
opravte jakoukoli nechtěnou změnu jízdního
pruhu.
Systém upozornění na křižující vozidla
rovněž používá řadu tónů a na informačním
displeji se zobrazí zpráva upozorňující na
vozidlo přijíždějící zprava nebo zleva.
Systém upozornění na křižující vozidla
funguje společně se systémem zpětného
snímání, který má vlastní tónovou
signalizaci.
SYSTÉM SLEDOVÁNÍ
MRTVÉHO ÚHLU
FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ
DOPRAVNÍCH ZNAČEK
Systém sledování mrtvého úhlu
(BLIS™) s upozorněním na křižující
vozidla
Princip fungování
Vypínání a zapínání systémů
Za vnitřním zpětným zrcátkem je
namontován snímač. Průběžně snímá
dopravní značky a upozorňuje řidiče na
omezení rychlosti a zákazy předjíždění.
Jeden či oba systémy můžete dočasně
vypnout pomocí informačního displeje. Když
systém sledování mrtvého úhlu vypnete,
nebudou výstrahy k dispozici a na
informačním displeji se zobrazí zpráva, že
je systém vypnutý.
Systém automaticky snímá rozpoznatelné
dopravní značky, jako např.:
• omezení rychlosti;
• zákaz předjíždění;
• zrušení omezení rychlosti.
Při použití klíče MyKey nelze ani jeden
systém vypnout.
Když systém rozpozná dopravní značku,
zobrazí ji na displeji.
Poznámka: Systém nemusí zaznamenat
všechny dopravní značky nebo je může
nesprávně přečíst.
Poznámka: Systém byl navržen tak, aby
automaticky snímal dopravní značky splňující
požadavky Vídeňské úmluvy.
9
Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 20-04-2015, CG3637csCZE csCZE, Edition date: 10/2014, First Printing
Zapínání a vypínání systému
ZAJÍŽDĚNÍ
Systém můžete zapnout a vypnout
prostřednictvím informačního displeje.
Během prvních 2000 mil (3000 kilometrů)
můžete při zpomalování vozidla
postřehnout tikavý zvuk. To je způsobeno
přizpůsobováním nastavení nového
vznětového motoru, což je normální jev.
Nastavení výstrahy upozorňující na
překročení rychlosti
Systém nabízí několik úrovní upozornění na
omezení rychlosti, které lze nastavit na
informačním displeji.
SYSTÉM MONITOROVÁNÍ
TLAKU V PNEUMATIKÁCH
KOULE TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
Vysunutí/zasunutí ramena tažného
zařízení
Vozidlo je vybaveno systémem
monitorování tlaku v pneumatikách, který
slouží jako pomůcka řidiče. Pokud je některá
z pneumatik značně podhuštěna, rozsvítí
se výstražná kontrolka. Pokud se rozsvítí
výstražná kontrolka nízkého tlaku
v pneumatikách, měli byste zastavit vozidlo,
jakmile to bude bezpečné, zkontrolovat
pneumatiky a nahustit je na správný tlak.
Vysunutí ramena tažného zařízení
1.
Stiskněte tlačítko. Dvojité zvukové
znamení (nízký tón následovaný
vysokým) signalizuje provozuschopnost
systému.
2. Opětovným stisknutím tlačítka do čtyř
sekund vysuňte rameno tažného
zařízení. Během pohybu ramena
tažného zařízení bude znít přerušované
zvukové znamení a kontrolky budou
blikat.
3. Jakmile se rameno tažného zařízení
přestane pohybovat, kontrolky
přestanou blikat a zazní zvukové
znamení (vysoký tón následovaný
nízkým).
Jízda s podhuštěnými pneumatikami může:
• způsobit přehřívání pneumatik,
• způsobit selhání pneumatik,
• zvýšit spotřebu paliva,
• zkrátit životnost pneumatik,
• nepříznivě ovlivnit řízení vozidla
a schopnost zastavit.
Systém nenahrazuje správné postupy
údržby pneumatik.
Jakmile se rameno tažného zařízení vysune
do provozní polohy, lze tažné zařízení
používat.
Předepsaný tlak je nutné dodržovat
i v případě, že se nerozsvítí výstražná
kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách.
Zasunutí ramena tažného zařízení
Zasouvání ramena tažného zařízení zahájíte
dvojitým stisknutím tlačítka
vysouvání/zasouvání v rozmezí čtyř sekund.
Seznámení se systémem
monitorování tlaku
v pneumatikách
Rameno tažného zařízení se do přepravní
polohy zasune automaticky.
Systém měří tlak ve čtyřech silničních
pneumatikách a odesílá odečty tlaku do
vozidla.
Systém porovnává tlak s předepsaným
tlakem a pokud tlak výrazně poklesne pod
tuto úroveň, rozsvítí výstražnou kontrolku.
Pneumatiky je nutné nahustit na
předepsaný tlak.
10
Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 20-04-2015, CG3637csCZE csCZE, Edition date: 10/2014, First Printing
Postup resetování systému
monitorování tlaku
v pneumatikách
Pokud výstražná kontrolka svítí:
1.
Ověřte, zda některá z pneumatik není
vyfouknutá.
2. Pokud je některá z pneumatik
vyfouknutá, proveďte potřebnou
opravu.
3. Zkontrolujte tlak v pneumatikách
a nahustěte všechny pneumatiky na
správný tlak.
4. Resetujte systém monitorování tlaku v
pneumatikách.
Po každé výměně pneumatiky nebo úpravě
tlaku je nutné provést restart systému.
Postup resetování systému
Zapněte zapalování. Pomocí ovládacích
prvků informačního displeje vyberte
možnosti:
Zpráva
Popis a postup
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK.
Asist. řidiče
Stiskněte tlačítko OK.
Monitor pneu
Stiskněte a podržte tlačítko OK, než se zobrazí potvrzení. Pokud
je vozidlo případně vybaveno resetovacím tlačítkem systému
monitorování tlaku v pneumatikách, stiskněte a podržte toto
tlačítko, dokud se nezobrazí potvrzení.
11
Mondeo (CNG) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 20-04-2015, CG3637csCZE csCZE, Edition date: 10/2014, First Printing
CG3637csCZE
Download

FORD MONDEO Rychlý průvodce