Čistička vzduchu AeraMax™Baby DB5
Čistička vzduchu AeraMax™Baby DB5
Prohlášení o shodě
Výrobní společnost Fellowes
Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England
Prohlašuje, že produkt AeraMax™ DB5 je v souladu s následujícími požadavky:
[2011/65/EU] Směrnice o omezení používání nebezpečných látek
[2004/108/EC] Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
[2002/96/EC] Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
[1999/519/EC] Doporučení o omezení expozice osob elektromagnetickým polím
[2006/95/EC] Směrnice o elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí
Název a/nebo číslo normy nebo jiného normativního dokumentu.
EN 55014-1
EN 60335-2-65
EN 61000-3-3
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 62233
EN 60335-1
A s následujícími normami:
PPP 76001:2008 incl. ZEK 01.2-08
AS/NZS CISPR 14.1:2003
German Equipment and Product Safely Act Section 7 Subsection 1 Sentence 2 GPSG
Itasca, Illinois, USA
February 1, 2013
James Fellowes
Servis a zákaznická podpora:
Váš prodejce:
JVB Engineering s.r.o.
Komenského 1173
408 01 Rumburk
Česká republika
T +420 412 333 291
E [email protected]
W www.cistickyvzduchu.cz
Návod k obsluze.
Před použitím si přečtěte tento manuál.
Nevyhazujte, zachovejte jej pro budoucí použití.
©2014 Fellowes, Inc. Part No. 871390
AeraMaxBabyDB5_871390_10L_021014.indd 28-1
Kvalitní kancelářské produkty od roku 1917
2/10/14 3:57 PM
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY / VAROVÁNÍ
CZ
AeraMax™ Baby DB5
Děkujeme, že jste si zakoupili čističku vzduchu Fellowes® AeraMax™. Před jejím použitím si pročtěte podrobně tento návod.
ČTYŘSTUPŇOVÝ SYSTÉM FILTRACE
OBSAH BALENÍ
• Čistička vzduchu Fellowes® AeraMax™ Baby DB5
• Filtr True HEPA s antimikrobiální úpravou
AeraSafe™ (1 kus)
• Uhlíkový filtr (1 kus)
• Manuál
1. UHLÍKOVÝ FILTR: Odstraňuje pachy a zachycuje ze vzduchu
velké prachové částice.
2. TRUE HEPA FILTR: Zachycuje 99,97% veškerých částic do
velikosti 0,3 mikronu, včetně pylů, ambrózie a jiných alergenů, virů,
bakterií, roztočů, spor plísní, zvířecích alergenů a cigaretového kouře.
TECHNICKÉ ÚDAJE
3. ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚPRAVA AeraSafe™: Impregnace True
HEPA filtru proti růstu bakterií, plísní a hub, způsobujících pachy.
Čistička vzduchu AeraMax™ Baby DB5
Plocha místnosti
8 m² pro alergiky / 16 m² běžně
Napájení
AC 220-240V / 50Hz
Příkon
Nízký výkon 49W, vysoký výkon 68W
Rychlosti ventilátoru
3
Display
Dotykový panel
Ovládání
Auto / Manual
Senzor kvality vzduchu
Ano
Filtry
4. TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™: V konečné fázi čištění vzduchu
vytváří technologie Fellowes® PlasmaTRUE™ ionizované pole, které
napomáhá bezpečně odstranit zbylé znečišťující látky ze vzduchu.
PŘEDNÍ STRANA
ZADNÍ STRANA
Rukojeť
1x True HEPA filtr s antimikrobiální úpravou AeraSafe™
Výstup vzduchu
True HEPA filtr s
antimikrobiální
úpravou AeraSafe™
Ovládací panel
Uhlíkový filtr
1x aktivní uhlíkový filtr
Systém čištění
Uhlíkový filtr / True HEPA s úpravou AeraSafe™ / PlasmaTRUE™
CADR
53Smoke/51Dust/58Pollen
Barva
Bílá
PlasmaTRUETM
9287001
Náhradní uhlíkový filtr
9324001
•
VELMI TICHÝ PROVOZ: Čistička vzduchu Fellowes AeraMax™ má
třírychlostní ventilátor s velmi tichým provozem, vhodným pro 24 hodinové použití.
•
KONTROLKY VÝMĚNY FILTRU: Upozorňují na potřebu výměny True
HEPA filtru a uhlíkového filtru, v závislosti na intenzitě použití.
•
SNADNÁ ÚDRŽBA: Pro optimální výkon vyměňte hlavní True HEPA filtr, pokud se
jeho kontrolka změní na červenou. Nejpozději však každých 12 měsíců běžného
provozu. Uhlíkový filtr vyměňte, rozsvítí-li se jeho kontrolka červeně nebo přibližně
každé 3 měsíce běžného provozu.
•
3 STUPNĚ RYCHLOSTI: Od režimu LOW pro tichý, energeticky
úsporný provoz, až po režim HIGH pro nejefektivnější filtraci.
•
NASTAVENÍ NOČNÍHO REŽIMU: Ztlumí podsvětlení ovládacího
panelu pro používání v noci.
SENZOR AeraSmart™: Tato čistička vzduchu je vybavena senzorem kvality
vzduchu, který automaticky upravuje rychlost ventilátoru pro optimální filtraci.
Modré, oranžové a červené světlo indikuje míru znečištění vzduchu.
•
NASTAVENÍ DĚTSKÉHO ZÁMKU: Umožňuje uzamčení ovládacího
panelu, aby se zabránilo náhodnému spuštění a ovládání.
4. RUČNÍ NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU - Stiskněte symbol
ventilátoru pro ruční výběr jeho rychlosti.
5. UKAZATEL VÝMĚNY TRUE HEPA FILTRU - Oranžové a červené světlo
upozorňuje na brzkou výměnu filtru. Červená kontrolka signalizuje potřebu jeho
výměny. (Za běžných podmínek používání čističky doporučujeme výměnu filtru
každých 12 měsíců.)
6. UKAZATEL VÝMĚNY UHLÍKOVÉHO FILTRU - Oranžové a červené světlo
upozorňuje na brzkou výměnu filtru. Červená kontolka signalizuje potřebu jeho
výměny. (Za běžných podmínek používání čističky doporučujeme výměnu filtru
každé 3 měsíce.)
2
7. TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™ - Vytváří ionizované pole, které napomáhá
bezpečnému odstranění zbylých znečišťujících látek ze vzduchu. Tuto funkci je
možné vypnout stisknutím a podržením ikony PlasmaTRUE™ na přibližně 5 vteřin.
Kontrolka zhasne a vy tak víte, že je funkce PlasmaTRUE™ vypnuta.
jsou například koupelny.
• Nevkládejte prsty nebo jiné předměty do vstupních a výstupních otvorů.
• Nepoužívejte jednotku v blízkosti hořlavých plynů, cigaret, vonných tyčinek či jiných zdrojů jisker.
• Čistička neodstraňuje oxid uhelnatý, pocházející z topných zařízení nebo jiných zdrojů.
• Nezakrývejte sací a výfukové otvory.
• Nepoužívejte v blízkosti horkých objektů, jako jsou např. kamna či sporák. Nepoužívejte, existuje-li
riziko kontaktu s párou.
• Nepoužívejte přístroj položený na bok.
• Uchovávejte mimo dosah zařízení, produkujících olejové výpary - např. fritézy.
• Pro čištění jednotky nepoužívejte čistící prostředky.
• Nespouštějte bez filtrů.
• True HEPA filtr neomývejte a opakovaně nepoužívejte.
• Přívodní kabel nezakrývejte kobercem či jiným textilem.
• Pro přesun jednotky vždy použijte její rukojeť.
• Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut
dohled či instrukce týkající se použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
• Je potřeba dozorem zajistit, aby si děti se spotřebičem nehrály.
VÝMĚNA FILTRŮ:
Umístěte jednotku alespoň ½ metru od stěny. Umístěte jednotku mimo místa
vystavená průvanu. Udržujte záclony a závěsy z dosahu čističky - mohou ovlivňovat
nasávání/výfuk vzduchu. Umístěte jednotku na stabilní povrch s dostatečnou cirkulací
vzduchu.
1. Odstraňte ochranou fólii z ovládacího panelu.
2. Stiskněte pojistku a odejměte zadní panel.
3. Odstraňte obal z filtrů. Vložte filtry zpět do jednotky.
4. Vložte nejprve True HEPA filtr, poté filtr uhlíkový.
5. Nejprve zcela zasuňte spodní výstupky zadního panelu, poté zajistěte horní pojistku.
6. Připojte napájecí kabel do elektrické sítě.
7. Zapněte. Jednotka pípne.
Přibližně první 4 minuty po sepnutí blikají kontrolky jednotky - čistička v tuto dobu
měří kvalitu vzduchu.
Indikátory výměny filtrů signalizují, kdy je třeba vyměnit True HEPA a/nebo
uhlíkový filtr. Interval výměny se může lišit v závislosti na počtu provozních hodin
čističky a kvalitě filtrovaného vzduchu. Nicméně za běžných okolností je třeba
True HEPA filtr vyměnit 1x ročně, uhlíkový filtr pak každé 3 měsíce (4x ročně).
True HEPA ani uhlíkové filtry neoplachujte a znovu nepoužívejte - nebudou již
řádně fungovat! Používejte pouze originální náhradní filtry AeraMax™ značky
Fellowes.
VAROVÁNÍ: Před výměnou filtrů se ujistěte, že je čistička vzduchu odpojena z
elektrické sítě!
RESETOVÁNÍ KONTROLKY VÝMĚNY FILTRU:
1. Ujistěte se, že je zadní panel řádně zasazen na své místo.
2. Zapněte jednotku.
3. Vyhledejte ikonu výměny na panelu displeje.
4. Stiskněte a podržte ikonu výměny filtru po dobu 3 vteřin. Ikona
HEPA filtru začne blikat oranžově. HEPA a uhlíkový filtr přepnete
pomocí ikony filtru.
5. Jakmile svítí požadovaný filtr, stiskněte jej a podržte na 3 vteřiny. Poté
zaslechnete krátké pípnutí a kontrolka zhasne. Dle potřeby postup opakujte
pro každý filtr zvlášť.
PÉČE A ÚDRŽBA
ČIŠTĚNÍ:
Jednotku čistěte dle potřeby otřením měkkým suchým hadříkem. Na odolné skvrny použijte teplý, vlhký hadřík. Nepoužívejte těkavé kapaliny, jako jsou benzín, ředidlo nebo
čistící prášek. Mohou poškodit povrch jednotky. Udržujte přístroj suchý.
OVLÁDACÍ PANEL / FUNKCE
2. NOČNÍ REŽIM A DĚTSKÝ ZÁMEK: Chcete-li ztlumit podsvětlení ovládacího
panelu, stiskněte ikonu
. Pro uzamčení ovládacího panelu stiskněte na přibližně 5
vteřin ikonu
. Kontrolka se rozsvítí a signalizuje zapnutí dětského zámku.
3. SIGNALIZACE RYCHLOSTI VENTILÁTORU:Zobrazuje aktuální nastavení
rychlosti ventilátoru: nízká, střední nebo vysoká rychlost.
• Nepoužívejte jednotku tam, kde je zvýšená vlhkost nebo kde může dojít k navlhnutí přístroje, jako
SESTAVENÍ A PROVOZ
POZN.: pro dosažení maximální účinnosti postupujte
dle následujících instrukcí
VLASTNOSTI ČISTIČKY VZDUCHU
1. AeraSmart™ SENSOR: Kontroluje kvalitu vzduchu a automaticky nastavuje rychlost
ventilátoru pro jeho optimální filtraci. Modré, oranžové a červené světlo indikují čistotu
Vašeho ovzduší. Výchozím nastavením jednotky při prvním spuštění je automatický
režim. Z manuálního ovládání ji do tohoto režimu navrátíte stiskem symbolu AUTO.
Veškeré opravy by měly být prováděny kvalifikovaným technikem.
• Zástrčku do zásuvky netlačte silou.
• Zástrčku v žádném případě nevyměňujte. Výměnu nebo opravu poškozeného kabelu či
zástrčky přenechte kvalifikovaným technikům.
• Čističku nepoužívejte, je-li přívodní kabel či zástrčka poškozená nebo pokud je kontakt se
zásuvkou ve zdi volný.
• Používejte pouze s napětím AC 220-240V.
• Nepoškozujte, silně neohýbejte, netahejte, nekruťte, nesvazujte, nepřipevňujte nebo
neumisťujte těžké předměty na přívodní kabel.
• Pravidelně odstraňujte prach ze síťové zástrčky. Tím snížíte pravděpodobnost hromadění
vlhkosti, která zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
• Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, servisním technikem nebo
jinou kvalifikovanou osobou.
• Před údržbou jednotky odpojte napájecí kabel ze sítě. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoliv
samotný přívodníkabel.
• Není-li jednotka delší dobu používána, odpojte ji ze sítě.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu ani zástrčky mokrýma rukama.
• Čističku neprovozujte v případě současného používání kouřového insekticidu.
• Nečistěte jednotku benzínem nebo ředidlem. Nestříkejte insekticidy na čističku.
Napájecí kabel
Náhradní filtry zakoupíte na www.cistickyvzduchu.cz nebo u svého prodejce.
•
• Neopravujte ani neupravujte jednotku, pokud to není výslovně doporučeno v tomto manuálu.
Vstupní otvor
Specifikace filtrů
Náhradní True HEPA filtr
VAROVÁNÍ: Postupujte podle pokynů uvedených v této příručce. Snížíte tak riziko úrazu elektrickým proudem, zkratu a/nebo požáru.
SENZOR AeraSmart™
Indikátor, zobrazující úroveň kvality ovzduší.
1
Čistý vzduch - modrá barva
Nízká kvalita vzduchu - oranžová barva.
Vysoká koncentrace nečistot ve
2
vzduchu - červená barva.
ODSTRANĚNÍ ZÁVAD: Řešení nejběžnějších problémů
Před kontaktováním servisu nejdříve nahlédněte do následujícího seznamu. Tento seznam zahrnuje problémy, které nevznikají důsledkem vadného materiálu nebo zpracování.
ZÁVADA
MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Jednotka nedostatečně odstraňuje kouř nebo pachy.
Ujistěte se, že není senzor zakrytý či zanesený. Přesuňte jednotku blíže ke zdroji pachů. Dle potřeby
vyměňte filtry.
Jednotka zjevně produkuje zápach.
Dle potřeby vyměňte filtry.
Jednotka vydává slabý tikavý zvuk.
To znamená, že je v činnosti funkce PlasmaTRUE™.
Jednotka ruší rozhlasový nebo televizní signál.
Jelikož toto zařízení vyzařuje vysokofrekvenční energii, doporučujeme zkusit jedno nebo
více z následujících opatření:
- Pro lepší příjem změňte nastavení televizní / rádiové antény.
- Umístěte jednotku dále od rušeného přijímače.
- Připojte zařízení do jiné zásuvky, než do které je zapojen přijímač.
3
4
NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU
5
6
Indikátor výměny True HEPA a uhlíkového filtru nepřestává po
jejich výměně svítit.
Opakujte proceduru resetování kontrolek výměny filtru dle návodu.
7
Ikona PlasmaTRUE™ nesvítí.
Stiskněte a podržte na 5 vteřin ikonu PlasmaTRUE™, dokud jednotka nepípne.
Byla resetována nesprávná kontrolka výměny filtru.
V případě nechtěného resetování filtru opakujte proceduru resetování dle návodu do 5 minut.
Stav indikátoru se navrátí do stavu předcházejícímu resetu.
Tlačítka ovládacího panelu nefungují.
Stiskněte a na 5 vteřin podržte ikonu Nočního režimu/Dětského zámku, dokud jednotka nepípne.
NÍZKÁ
STŘEDNÍ VYSOKÁ
3
ZÁRUKA
Omezená záruka: Fellowes, Inc. (“dále Fellowes”) zaručuje, že součásti
zařízení jsou bez závad materiálu i zpracování a poskytuje servis a podporu po
dobu 3 let od data nákupu prvním spotřebitelem. Zjistíte-li v průběhu záruční
doby jakoukoliv závadu, odstraní ji na svoje náklady společnost Fellowes. Tato
záruka se nevztahuje na škody způsobené použitím neoriginálních filtrů nebo
nedodržením doporučených servisních intervalů. Tato záruka se nevztahuje na
závady vzniklé nesprávným užitím, nedodržením standardů pro použití produktu,
provozem při nesprávném elektrickém napětí (uvedeno na štítku) nebo
neautorizovanými opravami.
Fellowes si vyhrazuje právo účtovat spotřebiteli dodatečné náklady za
náhradní díly a servis zařízení, nebylo-li v dané zemi prodáváno
prostřednictvím autorizovaného prodejce. Tato záruka se dále nevztahuje na
náhradní vzduchové filtry; v takovém případě se jedná o spotřební materiál,
jehož životnost končí zpravidla před vypršením klasické záruční doby. Za
žádných okolností nenese Fellowes zodpovědnost za jakékoliv následné nebo
náhodné škody související s tímto produktem. Tato záruka Vám poskytuje
konkrétní zákonná práva. Délka trvání, pojmy a podmínky této záruky jsou
platné celosvětově, kromě zemí, kde je upravují místní zákony.
Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Ochrana životního prostředí
Likvidace starých elektrických zařízení.
Evropská směrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) stanovuje, že použité domácí spotřebiče nesmí být
likvidovány jako netříděný komunální odpad. Tato použitá zařízení musí být shromažďována odděleně od domovního odpadu, s cílem zvýšení množství
znovuvyužitých zařízení a recyklaci jejich částí, vedoucímu ke snížení negativních dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnutého
odpadkového koše bude vyznačen na všech zařízeních, jako připomínka povinnosti odkládání těchto produktů do tříděného odpadu. Spotřebitel je
povinen informovat se o možnostech likvidace zakoupeného zařízení.
Pro více informací navštivte www.fellowesinternational.com/WEEE .
Záruční list
Výrobní číslo:
Datum prodeje:
Záruční lhůta:
36 měsíců
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou manipulací, zásahy do konstrukce výrobku, nedodržení návodu k obsluze, vady vzniklé externími
vlivy, vady vzniklé nedodržením provozních podmínek. Kupující prohlašuje, že je seznámen s obsahem tohoto záručního listu a s podmínkami, za
nichž může uplatňovat práva z odpovědnosti za vady.
Razítko a podpis zástupce firmy:
Záznam o provedených záručních opravách
Datum přijetí do opravy:
4
Datum opravy:
Razítko a podpis:
Download

Čistička vzduchu Fellowes AeraMax Baby DB5 - Chytry