Návod k použití
Bezdotykový bezpečnostní spínač
CES-AR-C01-AH-SA (Unicode)
More than safety.
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Obsah
Používání výrobku v souladu s jeho určením
Možnosti kombinování s komponentami CES
3
4
Výluka ručení a záruka
5
Všeobecné bezpečnostní pokyny
5
Funkce
6
Změna směru nájezdu
8
Montáž
9
Elektrické připojení
Zabezpečení proti chybám
Jištění napájení
Požadavky na připojovací vedení
Maximální délky vedení
Obsazení konektoru bezpečnostního spínače CES-AR
Připojení jediného spínače CES-AR-C
Připojení několika spínačů CES-AR-C do řetězce spínačů
Pokyny pro provoz s bezpečnými řídicími systémy
10
11
11
12
12
14
15
17
19
Uvedení do provozu
LED indikátory
Funkce učení ovládacího prvku
Kontrola funkčnosti
21
21
21
23
Tabulka stavů systému
24
Technické údaje
Technické údaje bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Technické údaje ovládacího prvku CES-A-BBA
Technické údaje ovládacího prvku CES-A-BPA
Technické údaje ovládacího prvku CES-A-BRN
25
25
28
30
32
Objednací informace a příslušenství
34
Kontrola a údržba
34
Servis
35
Prohlášení o shodě
36
2
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Používání výrobku v souladu s jeho určením
Kódované elektronické bezpečnostní spínače konstrukční řady CES jsou bezpečnostně-technická zařízení sloužící ke sledování pohyblivých oddělovacích ochranných zařízení.
Ve spojení s oddělovacím ochranným zařízením a řídicím systémem stroje tato bezpečnostní součást po dobu otevřeného ochranného zařízení zamezuje provádění
nebezpečných pohybů stroje. Dojde-li v průběhu vykonávání nebezpečné funkce stroje
k otevření ochranného zařízení, aktivuje se povel k zastavení.
Před použitím bezpečnostních spínačů je nutné na stroji provést posouzení rizika,
například dle norem:
 EN ISO 13849-1, Bezpečnostní části ovládacích systémů
 EN ISO 12100, Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci
– Posouzení rizika a snižování rizika
 IEC 62061, Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických,
elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících
s bezpečností
Aby bylo možné výrobek používat v souladu s jeho určením, je nutno dodržovat příslušné
požadavky na montáž a provoz, například
 EN ISO 13849-1, Bezpečnostní části ovládacích systémů
 EN 1088, Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými
kryty
 EN 60204-1, Elektrická zařízení strojů
 EN 60947-5-3, Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním
v podmínkách poruchy
Bezpečnostní spínač se smí používat pouze ve spojení se stanovenými ovládacími
prvky EUCHNER CES. Při použití jiných ovládacích prvků neručí firma EUCHNER za
bezpečné fungování.
Propojení více přístrojů do řady se smí provádět pouze s přístroji určenými k sériovému
řazení ve spojení se systémem CES-AR. Tuto skutečnost si ověřte v návodu k použití
příslušného přístroje. Kombinování s jinými přístroji CES nebo s přístroji jiných výrobců
není přípustné.
V řetězci spínačů se smí provozovat maximálně 20 bezpečnostních spínačů.
Důležité!
 Uživatel nese odpovědnost za bezpečné začlenění přístroje do bezpečného




komplexního systému. Za tímto účelem je nezbytné provést validaci komplexního
systému například dle normy EN ISO 13849-2.
Předpokladem používání výrobku v souladu s jeho určením je dodržování přípustných provozních parametrů (viz Technické údaje).
Je-li k výrobku přiložen datový list, platí v případě odchylek od návodu k použití
údaje z datového listu.
Při odhadování úrovně vlastností (PL) komplexního systému lze jako MTTFd použít maximální hodnotu 100 let dle mezní hodnoty stanovené v normě
EN ISO 13849-1:2008, odstavec 4.5.2. To odpovídá minimální hodnotě PFHd ve
výši 2,47 × 10-8/hod.
Při sériovém řazení až 11 přístrojů lze tyto mezní hodnoty použít pro celý řetězec
spínačů jako dílčí systém. Řetězec spínačů dosahuje jako dílčí systém úrovně
vlastností (PL) „e“.
3
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Důležité!
 Při sériovém řazení více než 11 přístrojů může být hodnota PFHd vypočtena
jednou z metod uvedených v normě EN ISO 13849-1:2008, odstavec 4.5.1.
 Použije-li se k validaci zjednodušená metoda dle odstavce 6.3 normy
EN ISO 13849:2008-12, může při zapojení více než 11 přístrojů za sebe dojít
ke snížení úrovně vlastností (PL).
 Používat se smějí pouze komponenty přípustné dle níže uvedené tabulky.
Možnosti kombinování s komponentami CES
100251
CES-A-BRN
098775
CES-A-BPA
Bezpečnostní spínač
071840
CES-A-BBA
Ovládací prvek
CES-AR-C01-AH-SA
098941
Vysvětlení znaků
Lze kombinovat
Upozornění!
Přístroje od verze 1.1.2 lze provozovat na vyhodnocovací jednotce AR. Další informace
naleznete v návodu k použití příslušné vyhodnocovací jednotky AR.
4
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Výluka ručení a záruka
Nedodržení výše uvedených podmínek používání výrobku v souladu s jeho určením
či bezpečnostních pokynů nebo neprovedení případně požadované údržby má za
následek výluku ručení a ztrátu záruky.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní spínače plní funkci ochrany osob. Nesprávná montáž výrobku nebo
manipulace s výrobkem může zapříčinit smrtelné poranění osob.
Spolehlivé fungování ochranného zařízení kontrolujte zejména
 po každém uvedení do provozu;
 po každé výměně komponenty CES;
 po delší nečinnosti;
 po každé chybě.
Nezávisle na tom by se měla ve vhodných časových intervalech jako součást programu
údržby provádět kontrola spolehlivého a bezpečného fungování ochranného zařízení.
Výstraha!
Smrtelné poranění v důsledku chybného připojení výrobku nebo jeho používání
v rozporu s určením.
 Bezpečnostní spínače se nesmějí vyřazovat (přemostění kontaktů), odšroubovávat, odstraňovat ani jinak blokovat.
V této souvislosti dejte pozor zejména na opatření minimalizující možnost vyřazení,
uvedená v normě EN 1088:1995+A2:2008, odstavec 5.7.
Přístroj smějí instalovat a do provozu uvádět pouze oprávnění odborní pracovníci,
 kteří jsou obeznámeni s odbornou manipulací s bezpečnostními součástmi,
 kteří jsou obeznámeni s platnými předpisy o elektromagnetické kompatibilitě,
 kteří jsou obeznámeni s platnými předpisy o bezpečnosti práce a prevenci úrazů,
 kteří si přečetli a pochopili návod k použití.
Varování!
Poškození přístroje v důsledku chybné montáže. Bezpečnostní spínač se nesmí
používat jako mechanický koncový doraz.
 Nainstalujte dodatečný doraz pro pohyblivou část ochranného zařízení.
Důležité!
Před použitím si přečtěte návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Zajistěte, aby při
provádění montáže a údržby i při uvádění do provozu byl neustále k dispozici návod
k použití. Firma EUCHNER bohužel nemůže zaručit čitelnost disku CD po celou požadovanou dobu jeho uchovávání. Z toho důvodu archivujte rovněž vytištěné vyhotovení
návodu k použití. Návod k použití si můžete stáhnout z webu www.EUCHNER.de.
5
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Funkce
Přístroj splňuje následující bezpečnostní požadavky:
 Kategorie 4, PLe dle EN ISO 13849-1
 Redundantní struktura spínání v přístroji se samočinným monitorováním
 Bezpečnostní funkce díky tomu zůstává v účinnosti i při výpadku některé z interních součástí
 Neustále se interně kontroluje stav sepnutí polovodičových výstupů
 Detekce příčného zkratu na bezpečnostních výstupech prostřednictvím taktovaných signálů
Pro bezpečnostní výstupy OA a OB platí následující zapínací podmínky (viz také tabulku
stavů systému a část Typické časové hodnoty systému):
 Ochranné zařízení zavřeno
 Oba bezpečnostní vstupy (IA a IB) musejí být zapnuté
Systém sestává z těchto komponent: kódovaný ovládací prvek (transpondér) a spínač.
Každý odesílaný ovládací prvek EUCHNER disponuje jednoznačným elektronickým
kódováním, které načítá čtecí hlava. Systém ovládací prvek akceptuje pouze tehdy,
pokud detekuje správné kódování. Kód ovládacího prvku nelze přeprogramovat.
Aby systém ovládací prvek rozpoznal, musí se k bezpečnostnímu spínači přiřadit v režimu učení. Tímto jednoznačným přiřazením se dosahuje obzvláště vysokého stupně
zabezpečení proti manipulaci.
Bezpečnostní spínač se připevňuje k nepohyblivé části ochranného zařízení.
Ovládací prvek umístěný na pohyblivé části ochranného zařízení se při zavření dvířek
přiblíží ke čtecí hlavě, která se nachází v bezpečnostním spínači. Po dosažení zapínací
vzdálenosti se prostřednictvím čtecí hlavy začne indukčně napájet ovládací prvek. Poté
je možné zahájit přenos dat.
V případě detekování přípustného kódování se uvolní bezpečnostní výstupy.
Díky dynamickému zjišťování stavu ovládacího prvku a redundantní, diverzitní konstrukci
bezpečnostní elektroniky ve spojení se dvěma trvale monitorovanými bezpečnostními
výstupy přechází bezpečnostní spínač při každé detekované chybě do bezpečného
stavu.
Při otevření ochranného zařízení bezpečnostní výstupy bezpečnostní obvod vypnou
a vypne se rovněž signalizační výstup (OUT). Stav bezpečnostních výstupů interně
monitorují dva mikroprocesory.
V případě rozpoznání chyby se bezpečnostní obvod vypne a rozsvítí se LED dioda
DIA. U přístrojů, které disponují signalizačním výstupem DIA, se tento výstup zapne.
Zapojení v bezpečnostním spínači je redundantní se samočinným monitorováním.
Díky tomu zůstává bezpečnostní zařízení v účinnosti i po výpadku některé ze součástí.
Systém je navržen tak, aby chyby nevedly ke ztrátě bezpečnostní funkce. Vznikající
chyby se pomocí samočinného cyklického monitorování detekují nejpozději při dalším
požadavku na zavření bezpečnostních kontaktů (například při spuštění).
6
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Pokud by si ochranná dvířka s ovládacím prvkem v průběhu času „sesedala“, může
se stát, že se ovládací prvek dostane mimo detekční oblast čtecí hlavy. Přístroj tuto
skutečnost rozpozná a indikuje, že se ovládací prvek nachází v mezní oblasti (funkce
je k dispozici od verze 1.1.2). Ochranná dvířka lze díky tomu včas seřídit.
7
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Změna směru nájezdu
Varování!
Poškození přístroje v důsledku skřípnutí vedení.
 Dejte pozor, aby při změně směru nájezdu nedošlo ke skřípnutí či k vytržení
vedení.
Aktivní plochu čtecí hlavy lze nastavit do pěti směrů. Je označena červenou plochou.
Směr konektoru lze nastavovat v krocích po 45 stupních. Tímto způsobem je možné
změnit směr vývodu vodičů (při používání úhlových zástrček).
1. Sundejte horní část montážního podstavce a vysuňte spodní část montážního
podstavce ze čtecí hlavy.
2. Vyšroubujte šrouby z upevňovacího úhelníku.
3. Uvolněte čtecí hlavu z upevňovacího úhelníku a vyklopte ji o 90 stupňů směrem
vpřed.
 Aktivní plocha směřuje dolů.
4. Přidržte upevňovací úhelník a otočte čtecí hlavou o 180 stupňů.
5. Čtecí hlavu znovu našroubujte na upevňovací úhelník. Utahovací moment
činí 0,6 Nm.
6. Čtecí hlavu otočte v krocích po 90 stupních do požadovaného směru nájezdu.
Případně změňte směr konektoru.
7. Nasuňte čtecí hlavu na spodní část montážního podstavce a montážní podstavec
znovu sestavte.
8
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Montáž
Důležité!
 Od zajištěné vypínací vzdálenosti Sar jsou bezpečnostní výstupy bezpečně vypnuty.
 Při montáži více bezpečnostních spínačů dodržujte předepsanou minimální vzdálenost, čímž zamezíte vzájemnému rušivému ovlivňování.
min. 80 mm
 V případě lícující montáže ovládacího prvku se spínací vzdálenost mění v závislosti na montážní hloubce a na materiálu ochranného zařízení.
Lícující montáž
Montáž na povrch
Ovládací prvek
Ovládací prvek
Detekční
oblast
Detekční
oblast
Dbejte následujících bodů:
 Ovládací prvek a bezpečnostní spínač musejí být snadno přístupné za účelem
provádění kontrol a výměny.
 Spínací operaci smí aktivovat pouze speciálně k tomu určený ovládací prvek.
 Ovládací prvek a bezpečnostní spínač musejí být umístěny tak, aby
 se čelní plochy při zavřeném ochranném zařízení nacházely naproti sobě v minimální zapínací vzdálenosti 0,8 × Sao nebo blíže (viz část Detekční oblasti). Při
bočním směru nájezdu je nezbytné dodržet minimální vzdálenost, čímž se zamezí
působení možných postranních laloků. Viz část Typická detekční oblast příslušného ovládacího prvku;
 při otevřeném ochranném zařízení bylo do vzdálenosti Sar (zajištěná vypínací
vzdálenost) vyloučeno ohrožení;
 byl ovládací prvek tvarově spojen s ochranným zařízením, například použitím
přiložených bezpečnostních šroubů;
 se nedaly odstranit jednoduchými prostředky a aby se s nimi jednoduchými prostředky nedalo manipulovat.
 Při upevňování čtecí hlavy, resp. bezpečnostního spínače a ovládacího prvku dodržujte maximální utahovací moment ve výši 1 Nm. U čtecích hlav / ovládacích prvků
z PE-HD činí maximální utahovací moment pouze 0,5 Nm.
9
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Elektrické připojení
Máte následující možnosti připojení:
 Samostatný provoz
 Sériové řazení pomocí rozdělovačů Y značky EUCHNER (jen při používání konektorů M12)
 Sériové řazení například se zapojením ve skříňovém rozvaděči
 Provoz s vyhodnocovací jednotkou AR
Výstraha!
V případě chyby: Hrozí ztráta bezpečnostní funkce v důsledku chybného připojení.
 Za účelem zachování bezpečnosti se vždy musejí vyhodnocovat oba bezpečnostní výstupy (OA a OB).
 Signalizační výstup OUT, resp. DIA se nesmí používat jako bezpečnostní výstup.
 Připojovací vedení uložte tak, aby byla chráněna, čímž předejdete nebezpečí
příčného zkratu.
Varování!
Poškození přístroje nebo chybné fungování v důsledku chybného připojení.
 Nepoužívejte řídicí systém s taktováním nebo taktování ve svém řídicím systému





vypněte. Přístroj na výstupních vedeních OA/OB generuje vlastní taktovací signál. Následný řídicí systém musí být schopen tyto taktovací impulzy o délce až
jedné milisekundy tolerovat.
Taktovací impulzy se vysílají i při vypnutých bezpečnostních výstupech.
V závislosti na setrvačnosti následného přístroje (řídicí systém, relé atd.) to
může vést ke krátkým spínacím operacím.
Vstupy připojeného vyhodnocovacího přístroje musejí spínat kladně, neboť oba
výstupy bezpečnostního spínače dodávají v zapnutém stavu hladinu +24 V.
Všechny elektrické přípojky musejí být od sítě izolovány buď bezpečnostními
transformátory dle normy IEC 61558-2-6 s omezením výstupního napětí v případě chyby, nebo rovnocenným izolačním opatřením (PELV).
Při využívání dle požadavků
je nezbytné použít napájení s charakteristikou
„for use in class 2 circuits“. Stejný požadavek platí pro bezpečnostní výstupy.
Alternativní řešení musejí odpovídat následujícím požadavkům:
a) Galvanicky oddělený síťový zdroj, s maximálním napětím naprázdno 30 V/DC
a proudem omezeným na max. 8 A.
b) Galvanicky oddělený napájecí adaptér ve spojení s pojistkou dle UL248. Tato
pojistka by měla být dimenzována maximálně na 3,3 A a integrována do napěťové
části 30 V/DC.
Při využívání dle požadavků
je nezbytné použít připojovací vedení,
které je uvedeno pod kódem kategorie UL CYJV2 nebo CYJV. Připojovací
vedení EUCHNER těmto požadavkům odpovídají. Stejný požadavek platí pro
bezpečnostní výstupy.
Všechny elektrické výstupy musejí při indukční zátěži disponovat dostatečným
ochranným obvodem. Výstupy musejí být za tímto účelem chráněny nulovou diodou. Nesmějí se používat odrušovací členy RC.
10
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Varování!
 Silnoproudé přístroje, které představují silný zdroj rušení, musejí být místně odděleny od vstupních a výstupních obvodů pro zpracování signálu. Vodiče bezpečnostních obvodů by se měly vést co nejdále od vodičů výkonových obvodů.
 Chcete-li zamezit elektromagnetickému rušení, musejí okolní a provozní fyzikální podmínky na místě montáže přístroje odpovídat požadavkům normy
EN 60204-1:2006, část 4.4.2 (Elektromagnetická kompatibilita [EMC]).
 U přístrojů, jako jsou frekvenční měniče nebo indukční tepelná zařízení, dejte
pozor na případně vznikající rušivá pole. Dodržujte pokyny ohledně elektromagnetické kompatibility, uvedené v příručkách jednotlivých výrobců.
Důležité!
Pokud by přístroj po zapnutí provozního napětí neindikoval fungování (např. neblikající zelená LED dioda STATE), zašlete bezpečnostní spínač v neotevřeném stavu
zpět výrobci.
Zabezpečení proti chybám
 Provozní napětí UB je zabezpečeno proti přepólování.
 Kontakty OA/OB jsou zabezpečeny proti zkratu.
 Spínač detekuje příčný zkrat mezi kontakty OA a OB.
 Příčný zkrat v kabelu lze vyloučit chráněným uložením vedení.
Jištění napájení
Napájení musí být jištěno v závislosti na počtu spínačů a na proudu potřebném pro
výstupy. Přitom platí následující pravidla:
Max. příkon samostatného spínače Imax
Imax
= IUB + IOUT + IOA+OB
IUB
= provozní proud spínače (50 mA)
IOUT
= zátěžový proud signalizačního výstupu (max. 200 mA)
IOA+OB = zátěžový proud bezpečnostních výstupů OA + OB (2 × max. 400 mA)
Max. příkon řetězce spínačů Σ Imax
Σ Imax = IOA+OB + n × (IUB + IOUT)
n
= počet připojených spínačů
11
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Požadavky na připojovací vedení
Varování!
Poškození přístroje nebo chybné fungování v důsledku nevhodných připojovacích
vedení.
 Používejte připojovací komponenty a připojovací vedení značky EUCHNER
 Při použití jiných připojovacích komponent platí požadavky z následující tabulky.
V případě nedodržení těchto pokynů neručí firma EUCHNER za spolehlivé fungování.
Dbejte následujících požadavků na připojovací vedení:
Parametr
Hodnota
Průřez žíly
0,34
mm²
60
Ω/km
R max.
Jednotka
C max.
120
nF/km
L max.
0,65
mH/km
Doporučený typ vedení
LIYY 8 ×, resp. 5 × 0,34 mm²
Maximální délky vedení
Odpor vedení připouští řetězce spínačů s celkovou maximální délkou vedení 200
metrů, a to s přihlédnutím k úbytku napětí (viz následující tabulku se vzorovými daty
a příkladem úbytku).
lmax =200 m
l2
l1
ln
un = 24 V -20%
umin = 24 V -10%
iout
SPS
PLC
5 x 0,34 mm2
CES-AR # n
CES-AR # n-1
CES-AR # 1
n
Iout (mA)
l1 (m)
max. počet spínačů
možný výstupní proud na jednotlivých
kanálech OA/OB
max. délka vedení od posledního spínače
po řídicí systém
10
150
25
100
5
6
10
12
50
80
100
50
200
25
10
120
25
90
50
70
100
50
200
25
10
70
25
60
50
50
100
40
200
25
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Určení délky vedení pomocí tabulky s příklady
Příklad: V sériovém řazení se má použít šest spínačů. Od bezpečnostního relé ve skříňovém rozvaděči po poslední spínač (# 6) se položí 40 metrů vedení. Mezi jednotlivými
bezpečnostními spínači CES-AR je položeno vždy 20 metrů vedení.
lmax = 140 m
l2 = 5 x 20 m
l1 = 40 m
ln = 20 m
un = min. 19,2 V
Sicherheitsrelais
iout = min. 75 mA
Safety Relay
CES-AR # 6
CES-AR # 5
CES-AR # 4
CES-AR # 3
CES-AR # 2
CES-AR # 1
Obr. 1: Příklad zapojení se šesti spínači CES-AR
Za spínači je zapojeno bezpečnostní relé, které na každém ze dvou bezpečnostních
vstupů odebírá proud 75 mA. V celém rozsahu teplot pracuje při napětí 19,2 V (odpovídá 24 V – 20 %).
Všechny relevantní hodnoty lze nyní určit pomocí tabulky s příklady:
1. Ve sloupci n (max. počet spínačů) vyberte odpovídající úsek. Zde: šest spínačů.
2. Ve sloupci Iout (možný výstupní proud na jednotlivých kanálech OA/OB) vyhledejte proud, který je větší nebo roven 75 mA. Zde: 100 mA.
 Sloupec l1 uvádí maximální délku vedení od posledního spínače (#6) do řídicího
systému. Zde: přípustných je 50 metrů.
Výsledek: Požadovaná délka vedení l1 ve výši 40 metrů je nižší než povolená hodnota
z tabulky. Celková délka řetězce spínačů lmax ve výši 140 metrů je nižší než maximální
hodnota 200 metrů.
 Plánovaná aplikace je v této podobě funkční.
13
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Obsazení konektoru bezpečnostního spínače CES-AR
RST
UB
0V
IA
8
2
7
6
8
6
1
IB
OA
OB
OUT
5
7
4
1
3
4
5
Kódovací výstupek
2
3
Pohled na zásuvnou stranu bezpečnostního spínače
Obr. 2: Obsazení konektoru bezpečnostního spínače CES-AR
Kolíček
Označení
Popis
1
IB
Uvolňovací vstup kanálu 2
Bílá
2
UB
Napájení, DC 24 V
Hnědá
3
OA
Bezpečnostní výstup kanálu 1
Zelená
4
OB
Bezpečnostní výstup kanálu 2
Žlutá
5
OUT/DIA
Signalizační výstup
Šedá
6
IA
Uvolňovací vstup kanálu 1
Růžová
7
0V
Zem, DC 0 V
Modrá
8
RST
Resetovací vstup
Červená
14
Barva žíly
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Připojení jediného spínače CES-AR-C
Při používání jediného spínače CES-AR-C přístroj připojte tak, jak je to znázorněno
na obr. 3. Výstup OUT je zde možné vyvést do řídicího systému, a to jako signalizační
výstup.
Spínač lze resetovat prostřednictvím vstupu RST. Za tímto účelem je třeba na vstup
RST nejméně na tři sekundy přivést napětí 24 V. Jestliže se vstup RST nepoužívá,
musí být připojen na 0 V.
Důležité!
Subsystém CES-AR odpovídá úrovni vlastností PL e dle normy EN 13849-1. Chcete-li
subsystém začlenit do struktury kategorie 3, resp. 4, je nezbytné zajistit monitorování
zátěže, která je zapojena za ním (sledování zpětného obvodu).
Tyto příklady uvádějí pouze výňatek relevantní pro připojení systému CES. Znázorněný příklad nepředstavuje úplný plán systému. Odpovědnost za bezpečné začlenění
do bezpečného komplexního systému nese uživatel.
RST
13
A1
-K1
14
A2
8
0V
7
IA
6
OUT
5
OB
4
OA
3
UB
2
1
IB
DC 24 V
M12 plug-connector
(8-pin)
CES-AR-C #1
A1
13
A2
14
-K2
-M1
GND
Obr. 3: Příklad připojení jediného spínače CES-AR-C
15
M
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Výstraha!
V případě chyby: Hrozí ztráta bezpečnostní funkce v důsledku chybného připojení.
 Za účelem zachování bezpečnosti se vždy musejí vyhodnocovat oba bezpečnostní výstupy (OA a OB). Jednokanálové používání bezpečnostních výstupů
vede ke ztrátě kategorie dle normy EN ISO 13849-1.
RST
8
IA
OUT
0V
7
6
5
OB
4
UB
OA
3
2
1
IB
DC 24 V
M12 plug-connector
(8-pin)
CES-AR #1
A1
13
-K1
A2
14
A1
13
A2
14
-K2
-M1
GND
Obr. 4: Příklad chybného připojení.
16
M
-M2
M
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Připojení několika spínačů CES-AR-C do řetězce
spínačů
Důležité!
 Řetězec spínačů AR smí obsahovat maximálně 20 bezpečnostních spínačů.
 Při odhadování úrovně vlastností (PL) komplexního systému lze jako MTTFd použít maximální hodnotu 100 let dle mezní hodnoty stanovené v normě
EN ISO 13849-1:2008, odstavec 4.5.2. To odpovídá minimální hodnotě PFHd ve
výši 2,47 × 10-8/hod.
 Při sériovém řazení až 11 přístrojů lze tyto mezní hodnoty použít pro celý řetězec
spínačů jako dílčí systém. Řetězec spínačů dosahuje jako dílčí systém úrovně
vlastností (PL) „e“.
 Při sériovém řazení více než 11 přístrojů může být hodnota PFHd vypočtena
jednou z metod uvedených v normě EN ISO 13849-1:2008, odstavec 4.5.1.
 Použije-li se k validaci zjednodušená metoda dle odstavce 6.3 normy
EN ISO 13849:2008-12, může při zapojení více než 11 přístrojů za sebe dojít ke
snížení úrovně vlastností (PL).
Sériové řazení je zde znázorněno na příkladu provedení s konektorem M12. Spínače
se za sebe připojují pomocí konfekcionovaných připojovacích vedení a rozdělovačů Y.
Dojde-li k otevření ochranných dvířek nebo ke vzniku chyby na některém ze spínačů,
systém stroj vypne. Nadřazený řídicí systém při tomto způsobu připojení však nepozná,
která ochranná dvířka jsou právě otevřena nebo na kterém spínači došlo k chybě. Za
tímto účelem je potřeba speciální vyhodnocovací jednotka AR (viz část Pokyny k provozu s vyhodnocovací jednotkou AR).
Sériové řazení je také možné realizovat pomocí svorek ve skříňovém rozvaděči.
Bezpečnostní výstupy jsou napevno přiřazeny k příslušným bezpečnostním vstupům
následného spínače. Výstup OA musí být veden na vstup IA, výstup OB pak na vstup
IB. Pokud by se přípojky zaměnily (např. OA na IB), přejde přístroj do chybového stavu).
Při sériovém řazení vždy používejte vstup RST. Tímto resetovacím vstupem lze najednou
resetovat všechny spínače v řetězci. Za tímto účelem je třeba na vstup RST nejméně
na tři sekundy přivést napětí 24 V. Jestliže se vstup RST ve vaší aplikaci nepoužívá,
musí být připojen na 0 V.
Dbejte následujících pokynů:
 Pro všechny spínače v řetězci se musí použít společný signál. Může se jednat
o střídavý přepínač, použít však lze také výstup řídicího systému. Tlačítko není
vhodné, neboť reset musí být za provozu vždy připojen na GND (viz spínač S1
na obr. 5).
 Reset se vždy musí provést pro všechny spínače v řetězci současně.
Pokyny k provozu s vyhodnocovací jednotkou AR
Přístroje od verze 1.1.2 lze provozovat na vyhodnocovací jednotce AR. Další informace
naleznete v návodu k použití příslušné vyhodnocovací jednotky AR.
17
Terminating plug
18
IB
6
IA
Safety Inputs
1
8
Y-distributor
5
RST
2
UB
7
0V
OA
4
OB
CES
Safety Outputs
OUT
3
5
OUT
3
OA
IB
6
IA
Safety Inputs
1
8
RST
2
UB
7
0V
Y-distributor
OB
CES
Safety Outputs
4
IB
1 6 8 2 7 5 3 4
IA
4
4
OB
4
IB
0V
2
2
OA
3
3
0V
2
UB
1
IA
RST
5
1
5
UB
Read Head
1
Read Head
RST
Y-distributor
IB
IA
RST
UB
0V
OUT
OA
OB
UB
Terminating plug
IB
6
IA
Safety Inputs
1
8
RST
2
UB
7
0V
Y-distributor
5
3
OA
4
OB
CES
Safety Outputs
OUT
11
-S1
14
12
Eval Unit
0V
24V
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Obr. 5: Příklad připojení při sériovém řazení s resetovacím vstupem a střídavým
přepínačem.
Read Head
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Pokyny pro provoz s bezpečnými řídicími systémy
Při připojování k bezpečným řídicím systémům dbejte následujících pokynů:
 Pro řídicí systém a připojené bezpečnostní spínače používejte společné napájení.
 Pro UB se nesmí používat taktované napájení. Odbočku napájecího napětí zhotovte přímo ze síťového zdroje. Při připojování napájecího napětí ke svorce bezpečného řídicího systému musí tento výstup poskytovat dostatečný proud.
 Vstupy IA a IB vždy připojujte přímo k síťovém zdroji nebo k výstupům OA a OB
jiného přístroje EUCHNER AR (sériové řazení). Na vstupy IA a IB se nesmějí připojovat taktované signály.
 Výstupy OA a OB lze připojit k bezpečným vstupům řídicího systému. Předpoklad:
Vstup musí být vhodný pro taktované bezpečnostní signály (signály OSSD, např.
světelných clon). Řídicí systém přitom musí tolerovat takty na vstupních signálech.
Toto nastavení lze obvykle parametrizovat v řídicím systému. V této souvislosti
dbejte pokynů výrobce řídicího systému. Informace o době trvání impulzu vašeho
bezpečnostního spínače naleznete v části Typické časové hodnoty systému na
straně 26.
Podrobné příklady připojení a parametrizace řídicího systému pro mnoho dalších přístrojů najdete na webu www.euchner.de v sekci Download  Applikationen  CES.
Na tomto místě také přesněji vysvětlujeme některé zvláštnosti jednotlivých přístrojů.
19
Terminating plug
20
IB
6
IA
8
Safety Inputs
1
RST
2
UB
7
0V
Y-distributor
3
OA
4
OB
Safety Output
OUT
CES
5
IB
6
IA
8
RST
Safety Inputs
1
2
UB
7
0V
Y-distributor
5
3
OA
4
OB
CES
Safety Output
OUT
1
IA
RST
6
8
2
Safety Inputs
IB
UB
7
0V
Y-distributor
5
OA
OB
LED1
UCM
J
0V(UCM)
CET
3
4
X2:3 X2:4 X2:5 X2:1
Safety Output
OUT
-X1
ET200
4 F-DO
DO..M
DO..P
Digital
Output
DO
-X1
4/8 F-DI
DI4
DI0
DC24V
3
M
PWR
Supply of
the control
2
0V
24V
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Obr. 6: Příklad připojení při smíšeném sériovém řazení (2 × CES a 1 × CET) v kombinaci s modulem ET200
Read Head
Read Head
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Uvedení do provozu
LED indikátory
LED dioda
STATE
DIA
Barva
Stav
Význam
Svítí
Běžný provoz
Bliká
- Režim učení nebo Power Up
- Ovládací prvek v mezní oblasti (od verze 1.1.2)
(další signalizační funkce vizte tabulku stavů)
Svítí
- Interní chyba elektroniky
- Chyba na vstupech/výstupech
Zelená
Červená
Funkce učení ovládacího prvku
Než systém vytvoří funkční jednotku, musí se ovládací prvek pomocí funkce učení
přiřadit k bezpečnostnímu spínači.
V režimu učení jsou bezpečnostní výstupy a signalizační výstup OUT vypnuty, tj. systém
se nachází v bezpečném stavu.
Důležité!
 Při nastavování nového ovládacího prvku zablokuje bezpečnostní spínač kód
posledního předchůdce. Při opětovném nastavování (učení) pak tento ovládací
prvek nelze ihned znovu nastavit. Zablokovaný kód se v bezpečnostním spínači
opět uvolní až po nastavení třetího kódu.
 Bezpečnostní spínač lze vždy provozovat pouze s posledním nastaveným ovládacím prvkem.
 Rozpozná-li spínač při aktivovaném režimu učení poslední nastavený ovládací
prvek, režim učení se ihned ukončí a spínač přejde do běžného provozu.
 Nachází-li se nastavovaný ovládací prvek v detekční oblasti méně než
60 sekund, neaktivuje se.
Nastavení ovládacího prvku v režimu učení
1. Zapněte přívod provozního napětí do bezpečnostního spínače.
 Zelená LED dioda začne rychle blikat (cca 10 Hz).
Během této doby (asi osm sekund) se provádí autodiagnostický test. LED dioda
poté třikrát cyklicky zabliká a signalizuje aktivovaný režim učení.
Režim učení zůstává aktivní po dobu asi tří minut.
2. Ke čtecí hlavě přiložte nový ovládací prvek (dbejte na to, aby vzdálenost byla
menší než < Sao).
 Zahájí se nastavování (učení), bliká zelená LED dioda (cca 1 Hz). V průběhu učení
bezpečnostní spínač kontroluje, zda se nejedná o zablokovaný ovládací prvek.
Není-li tomu tak, nastavování (učení) se po uplynutí asi 60 sekund ukončí a zelená
LED dioda zhasne. Nový kód se uloží, starý kód se zablokuje.
3. Chcete-li nově nastavený kód ovládacího prvku v bezpečnostním spínači aktivovat, musíte následně alespoň na tři sekundy vypnout přívod provozního napětí
do bezpečnostního spínače.
21
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Funkce učení při sériovém řazení
Doporučujeme, abyste funkci učení ovládacích prvků neprováděli v sériovém řazení,
nýbrž jednotlivě. Učení v sériovém řazení funguje v principu analogicky k samostatnému
provozu. Je možné nastavovat všechny spínače v řetězci současně. Předpokladem
je bezchybný chod řetězce spínačů a dodržení následujících kroků. U smíšených
řetězců spínačů může být nutné provést další kroky (např. u řetězců se spínači CES
a bezpečnostních spínačů s přidržováním). V této souvislosti dbejte návodu k použití
dalších přístrojů v řetězci.
Postupujte takto:
1. Namontujte spínače a ovládací prvky a zcela je připojte (viz např. obr. 5 nebo
obr. 6).
2. Připojte všechna ochranná dvířka v řetězci.
3. Zapněte napájení.
 Zelená LED dioda STATE na bezpečnostních spínačích bliká frekvencí asi 1 Hz, je
aktivována funkce učení příslušných ovládacích prvků. Provedení funkce trvá asi
minutu. Systém v průběhu této doby nevypínejte a neresetujte! Učení je ukončeno,
jakmile zhasnou všechny LED diody na bezpečnostních spínačích.
4. Alespoň na tři sekundy proveďte reset (24 V na RST).
 Systém se restartuje a poté pracuje v běžném režimu.
Výměna a učení přístroje
Práce na kabeláži (například při výměně přístroje) by se obecně měly provádět v beznapěťovém stavu. U určitých zařízení je však přesto nutné tyto práce a následné učení
provádět za běžícího provozu.
Aby to bylo možné, je nutné vstup RST zapojit tak, jak je to uvedeno na obr. 5.
Postupujte takto:
1. Otevřete ochranná dvířka, na nichž je třeba spínač nebo ovládací prvek vyměnit.
2. Namontujte nový spínač nebo ovládací prvek a zcela jej připojte.
3. Připojte všechna ochranná dvířka v řetězci.
4. Alespoň na tři sekundy proveďte reset (24 V na RST).
 Na bezpečnostním spínači, který vidí nový ovládací prvek, bliká frekvencí asi 1 Hz
zelená LED dioda a proběhne „spárování“ s ovládacím prvkem. Operace trvá asi
minutu – systém v průběhu této doby nevypínejte a neresetujte! Učení je ukončeno,
jakmile zhasnou všechny LED diody na přístroji.
5. Alespoň na tři sekundy proveďte reset (24 V na RST).
 Systém se restartuje a poté znovu pracuje v běžném režimu.
22
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Kontrola funkčnosti
Po instalaci a každé chybě je nutné provést úplnou kontrolu bezpečnostních funkcí,
a to následujícím postupem:
Výstraha!
V případě chyby při instalaci a kontrole funkčnosti hrozí nebezpečí smrtelného
poranění.
 Před kontrolou funkčnosti zajistěte, aby se v nebezpečném prostoru nenacházely
žádné osoby.
 Dbejte platných předpisů o prevenci úrazů.
1. Zapněte provozní napětí.
 Bezpečnostní spínač provede autodiagnostický test.
Po dobu osmi sekund bliká frekvencí 10 Hz zelená LED dioda STATE.
Poté LED dioda STATE bliká v pravidelných intervalech.
2. Zavřete všechna ochranná zařízení.
 Stroj se nesmí samostatně rozeběhnout.
 Zelená LED dioda STATE nepřetržitě svítí.
3. Uvolněte (zapněte) provoz v řídicím systému.
4. Otevřete ochranné zařízení.
 Stroj se musí vypnout a nesmí se dát spustit, dokud ochranné zařízení bude otevřené.
 V pravidelných intervalech bliká zelená LED dioda STATE.
Opakujte kroky 2–4 pro každé jednotlivé ochranné zařízení.
23
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Tabulka stavů systému
X
Vyp.
Zavř.
Zap.
Zavř.
Zap.
Rychle
bliká
2 Hz
Běžný provoz, zavřená dvířka, ovládací prvek v mezní oblasti  seřiďte dvířka (od verze 1.1.2)
Zavř.
Vyp.
1×
inverzně
Běžný provoz, zavřená dvířka, předchozí prvek v řetězci spínačů signalizuje otevřená dvířka (jen při
sériovém řazení)
Otev.
Vyp.
1×
Běžný provoz, otevřená dvířka
Otev.
Vyp.
3×
Otevřená dvířka, přístroj je připraven k nastavení jiného ovládacího prvku (jen po krátkou dobu po zapnutí
napájení)
Zavř.
Vyp.
1 Hz
Režim učení
X
Vyp.
X
Vyp.
2×
Chyba na vstupu (např. chybějící testovací impulzy, nelogický stav sepnutí předchozího spínače v řetězci)
X
Vyp.
4×
Chyba na výstupu (např. příčný zkrat, ztráta schopnosti spínání)
X
Vyp.
5×
Interní chyba (např. závada na některé ze součástí, chyba v datech)
X
Vyp.
DIA (červená)
STATE (zelená)
Bezpečnostní výstupy
OA a OB
Autodiagnostický test
Ovládací prvek / poloha
dvířek
Provozní režim
LED indikace
Výstup
10 Hz
(8 s)
Stav
Autodiagnostický test po zapnutí napájení
Běžný provoz, zavřená dvířka
Běžný provoz
Režim učení
Uvedení do provozu
Kladné potvrzení po úspěšném nastavení v režimu učení
Indikace chyb
X
X
Interní chyba s poruchou dvířek
LED dioda nesvítí
LED dioda svítí
10 Hz (8 s)
Vysvětlení znaků
3×
X
LED dioda bliká po dobu osmi sekund frekvencí 10 Hz
LED dioda třikrát blikne, poté opakování
Libovolný stav
Po odstranění příčiny je možné chyby zpravidla resetovat otevřením a zavřením dvířek. Pokud by byla chyba poté nadále signalizována, použijte resetovací funkci nebo
nakrátko odpojte napájení. Pokud by chybu nebylo možné resetovat ani opětovným
spuštěním, kontaktujte výrobce.
Důležité!
Pokud byste indikovaný stav přístroje v tabulce stavů systému nenalezli, je pravděpodobné, že došlo k interní chybě přístroje. V takovém případě byste měli kontaktovat
výrobce.
24
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Technické údaje
Upozornění!
Je-li k výrobku přiložen datový list, platí v případě odchylek od návodu k použití údaje
z datového listu.
Technické údaje bezpečnostního spínače
CES-AR-C01-AH-SA
Parametr
Hodnota
Min.
Materiál pouzdra
Typ.
Jednotka
Max.
PBT V0 GF30
Rozměry
Dle normy EN 60947-5-2
Hmotnost
0,4
kg
Okolní teplota při UB = DC 24 V
–20
-
55
Teplota při skladování
–25
-
70
Krytí
°C
IP67
Třída ochrany
III
Stupeň znečištění
3
Montážní poloha
Libovolná
Způsob připojení
Konektor M12, 8pólový
Provozní napětí UB (zabezpečeno
proti přepólování, regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %)
V DC
Provoz pouze s napájením opatřeným atestem UL-Class 2 nebo
rovnocenným
platí
Pro schválení dle
24 ± 15 % (PELV)
Příkon
50
mA
DC 24 V, třída 2
Spínací zatížení dle
Externí jištění (provozní napětí)
Bezpečnostní výstupy OA/OB
0,25
-
8
A
Polovodičové výstupy, NPN, odolné proti zkratu
- Výstupní napětí U(OA)/U(OB) 1)
HIGH
U(OA)
HIGH
U(OB)
LOW
U(OA)/U(OB)
0
Spínací proud na každém bezpečnostním výstupu
1
UB-1,5
Kategorie použití dle normy
EN IEC 60947-5-2
-
UB
V DC
1
-
400
mA
DC-13 24 V 400 mA
Varování: Při indukční zátěži musejí být výstupy chráněny nulovou
diodou.
≤ 0,25
Zbytkový proud Ir
Signalizační výstup OUT 1)
mA
NPN, odolný proti zkratu
0,8 × UB
-
UB
V DC
- Zatížitelnost
-
-
200
mA
Návrhové izolační napětí Ui
-
-
300 2)
V
Návrhová odolnost proti rázovému
napětí Uimp
-
-
1,5
kV
1
Hz
- Výstupní napětí
Odolnost proti vibracím
Dle normy EN IEC 60947-5-2
Frekvence spínání
-
≤ 10
Přesnost opakování R
Požadavky na elektromagnetickou
kompatibilitu
%
dle EN IEC 60947-5-3 a EN IEC 61326-3-1
Hodnoty spolehlivosti dle normy EN ISO 13849-1
Kategorie
4
Úroveň vlastností
PL e
2,1 × 10-9 / hod. 3)
PFHd
Doba provozu
1)
2)
3)
20
Roky
Hodnoty při spínacím proudu 50 mA bez přihlédnutí k délce vedení.
Zkontroloval BG do 75 V
Při použití mezní hodnoty stanovené v normě EN ISO 13849-1:2008, odstavec 4.5.2 (MTTFd = max. 100 let) potvrzuje BG hodnotu
PFHd ve výši max. 2,47 × 10-8.
25
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Typické časové hodnoty systému
Uvedené časové hodnoty představují maximální hodnoty pro řetězce spínačů AR
s 20 přístroji. Samostatné přístroje mají kratší časové hodnoty systému.
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu: Po zapnutí provádí přístroj po dobu
osmi sekund autodiagnostický test. K použití je systém připraven až po uplynutí této doby.
Doba do zapnutí bezpečnostních výstupů: Max. reakční doba od okamžiku, kdy
se ovládací prvek nachází v detekční oblasti (zavřená ochranná dvířka), do zapnutí
bezpečnostních výstupů Ton činí 400 milisekund.
Monitorování současného sepnutí bezpečnostních vstupů IA/IB: Mají-li bezpečnostní vstupy po dobu delší než 150 milisekund rozdílný stav sepnutí, vypnou se
bezpečnostní výstupy OA/OB.
Doba rizika dle normy EN 60947-5-3: Opustí-li ovládací prvek detekční oblast, bezpečnostní výstupy OA a OB se nejpozději po uplynutí 360 milisekund vypnou.
Rozdílová doba: Bezpečnostní výstupy OA a OB se spínají s mírným časovým odstupem. Nejpozději po uplynutí rozdílové doby 10 milisekund má jejich signál stejný stav.
Taktovací impulzy na bezpečnostních výstupech: Přístroj na výstupních vedeních
OA/OB generuje vlastní taktovací signál. Následný řídicí systém musí být schopen tyto
taktovací impulzy o délce až jedné milisekundy tolerovat.
Toto nastavení lze obvykle parametrizovat v řídicích systémech. Pokud by se váš řídicí
systém nedal parametrizovat nebo vyžadoval kratší taktovací impulzy, kontaktujte naši
podporu.
Taktovací impulzy se vysílají i při vypnutých bezpečnostních výstupech.
26
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Rozměrové výkresy a obsazení konektorů
Obsazení konektoru
bezpečnostního spínače
CES-AR
(8 pólů, s kolíčky)
a
rozdělovače Y (8 pólů, se
zásuvkami)
34
20,5
40
40,5
Bezpečnostní spínač CES-AR...
13
56,5
7
Kolíček
Funkce
1
IB
Ø5,5
30
M12x1
LED diody
Můstkový konektor 097645
4 póly, s kolíčky
(ilustrační obr.)
2
UB
3
OA
4
OB
5
OUT
6
IA
7
0V
8
RST
47
Rozdělovač Y
s připojovacím kabelem
111696 nebo 112395
Rozdělovač Y
097627
Zásuvka
3
4
Zásuvka
5
2
2 3 1
6
4
5
8
15,1
6
1
8
7
7
M12x1
( 45
°)
M12x1
15
15
45
Délka l
41
max. 45
M 12x1
M 12x1
Ø 14,5
Obj. č.
Délka
l [mm]
111696
200
112395
1000
097627
M 12x1
Ø 14,6
A
B
33
3
44
3
Kolíček
5
2
5
4
4
2
M12x1
Zásuvka
1
1
20,5
15
35,1
Kolíček
2
3
2
3
Zásuvka
5
5
4
4
1
1
Kolíček
Funkce
Kolíček
Funkce
1
UB
1
UB
Kolíček
Funkce
Kolíček
Funkce
2
OA
2
IA
1
UB
1
UB
3
0V
3
0V
2
OA
2
IA
4
OB
4
IB
3
0V
3
0V
5
RST
5
RST
4
OB
4
IB
5
RST
5
RST
27
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Technické údaje ovládacího prvku CES-A-BBA
Parametr
Hodnota
Min.
Materiál pouzdra
Jednotka
Typ.
Max.
Fortron, termoplast zesílený skelnými vlákny, plně zalité
Rozměry
42 × 25 × 12
mm
Hmotnost
0,02
kg
Okolní teplota
–25
-
Krytí dle normy EN IEC 60529
Montážní poloha
70
°C
IP67/IP69K
Aktivní plocha proti čtecí hlavě
Napájení
Indukční z čtecí hlavy
Rozměrový výkres
12
32 ±0,1
28
25
CES-A-B 071840
ø8
ø4,5
42
Aktivní plocha
4,6
Aktivní plocha
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Spínací vzdálenosti
Detekční oblast při odchylce soustřednosti m = 0
(jen ve spojení s ovládacím prvkem CES-A-BBA)
Parametr
Hodnota
Zapínací vzdálenost
Min.
Typ.
Jednotka
Max.
-
18
-
Zajištěná zapínací vzdálenost sao 1)
15
-
-
Hystereze spínání 1)
1
3
-
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar
-
-
45
mm
1) Hodnoty platí pro nelícující montáž ovládacího prvku.
Typická detekční oblast
(jen ve spojení s ovládacím prvkem CES-A-BBA)
Y
30
25
20
-30
15
10
5
5
5
10
10
15
15
20
20
25
25
30
X
Z
-30
Při bočním směru nájezdu ovládacího prvku a bezpečnostního spínače je nezbytné dodržet
minimální vzdálenost s = 4 mm, čímž se zamezí působení postranních laloků.
Obr. 7: Typická detekční oblast
29
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Technické údaje ovládacího prvku CES-A-BPA
Parametr
Hodnota
Min.
Jednotka
Typ.
Materiál pouzdra
Max.
PBT
Rozměry
40 × 40 × 10
mm
Hmotnost
0,025
kg
Okolní teplota
–25
-
Krytí dle normy EN IEC 60529
Montážní poloha
70
IP67/IP69K
Aktivní plocha proti čtecí hlavě
Napájení
Indukční z čtecí hlavy
Rozměrový výkres
10
0
Ø 5,2
40 - 0,25
4
30 ±0,1
CES-A-BPA-098775
IP67
CD
Aktivní plocha
Aktivní plocha
Dva bezpečnostní šrouby M5 × 10
jsou součástí dodávky
30
°C
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Spínací vzdálenosti
Detekční oblast při odchylce soustřednosti m = 0
(jen ve spojení s ovládacím prvkem CES-A-BPA při nelícující montáži)
Parametr
Hodnota
Jednotka
Min.
Typ.
Max.
-
22 1)
-
Zajištěná zapínací vzdálenost sao
18
-
-
Hystereze spínání
1
2
-
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar
-
-
58
Zapínací vzdálenost
mm
1) Při nelícující montáži na hliníkový díl; neobsahuje-li okolí kovy, typická spínací vzdálenost se zvyšuje na 30 mm.
Typická detekční oblast
(jen ve spojení s ovládacím prvkem CES-A-BPA při nelícující montáži)
Y
45
40
35
30
25
20
15
10
5
51
-45
01
5
45
40
35
30
25
1
1 0
20 5
52
02
53
03
54
04
5
Z
X
-45
Při bočním směru nájezdu ovládacího prvku a čtecí hlavy je nezbytné dodržet
minimální vzdálenost s = 6 mm, čímž se zamezí působení postranních laloků.
Obr. 8: Typická detekční oblast
31
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Technické údaje ovládacího prvku CES-A-BRN
Parametr
Hodnota
Min.
Materiál pouzdra
Jednotka
Typ.
Max.
PPS
Rozměry
80 × 40 × 15
mm
Hmotnost
0,06
kg
Okolní teplota
–25
Krytí dle normy EN IEC 60529
-
70
IP67
Montážní poloha
Aktivní plocha proti čtecí hlavě
Napájení
Indukční z čtecí hlavy
Rozměrový výkres
40
15
10,3
8,5
17
11
80
11
17
5,5
Aktivní plocha
32
Aktivní plocha
°C
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Spínací vzdálenosti
Detekční oblast při odchylce soustřednosti m = 0
(jen ve spojení s ovládacím prvkem CES-A-BRN)
Parametr
Hodnota
Min.
Typ.
Zapínací vzdálenost
Jednotka
Max.
-
27
-
20
-
-
Hystereze spínání 1)
-
3
-
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar
-
-
75
Zajištěná zapínací vzdálenost sao 1)
mm
1) Hodnoty platí pro nelícující montáž ovládacího prvku na ocelový díl.
Typická detekční oblast
(jen ve spojení s ovládacím prvkem CES-A-BRN při nelícující montáži na ocelový díl)
Y
65
60
55
50
45
40
35
30
50
25
20
15
10
5
5
5
10
15
20
-5
25
30
35
X
-10
-15
-20
-25
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Z
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
-65
Při bočním směru nájezdu ovládacího prvku a čtecí hlavy je nezbytné dodržet
minimální vzdálenost s = 6 mm, čímž se zamezí působení postranních laloků.
Obr. 9: Typická detekční oblast
33
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Objednací informace a příslušenství
Označení
CES-AR-C01-AH-SA
Můstkový konektor
Rozdělovač Y
Rozdělovač Y s připojovacím kabelem
Připojovací vedení z PVC, 8 pólů,
otevřený konec kabelu
Provedení
Obj. č.
Unicode
098941
M12, 4 póly, s kolíčky
097645
M12, 1 × 8 pólů, 2 × 5 pólů
097627
M12, 1 × 8pól., 2 × 5pól., délka 200 mm
111696
M12, 1 × 8pól., 2 × 5pól., délka 1000 mm
112395
M12, 8 pólů, 5 m
100177
M12, 8 pólů, 10 m
100178
M12, 8 pólů, 20 m
100179
Ovládací prvek BBA
42 mm × 25 mm
071840
Ovládací prvek BPA
40 mm × 40 mm
098775
Ovládací prvek BRN
80 mm × 40 mm
100251
Tip!
Další příslušenství, zejména k sériovému řazení, naleznete v aktuálním katalogu
Bezdotykový bezpečnostní systém CES, jenž je k dispozici na webu www.euchner.de.
Kontrola a údržba
Výstraha!
Ztráta bezpečnostní funkce při poškození přístroje.
V případě poškození je nutné bezpečnostní komponentu vyměnit.
Vyměňovat se smějí pouze díly, které lze jako příslušenství nebo náhradní díl objednat od firmy EUCHNER.
Chcete-li si zajistit bezvadné a trvalé fungování, musíte pravidelně provádět následující
kontroly:
 Kontrola spínací funkce (viz kapitolu Kontrola funkčnosti)
 Kontrola spolehlivého upevnění přístrojů a přípojek
 Kontrola znečištění
Údržbu není nutné provádět. Opravy přístroje smí provádět pouze výrobce.
Upozornění!
Rok výroby je uveden na typovém štítku v pravém spodním rohu.
Na přístroji naleznete rovněž údaj o aktuální verzi ve formátu „V X.X.X“.
Pokud by přístroj indikoval, že se ovládací prvek nachází v mezní oblasti, je třeba
seřídit ochranná dvířka.
34
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Servis
Se servisními požadavky se obracejte na:
EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Servisní telefon:
+49 711 7597-500
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.euchner.de
35
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
Prohlášení o shodě
36
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
37
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
38
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
39
Euchner GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
[email protected]
www.euchner.de
Vydání:
098039-16-10/13
Název:
Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA
(překlad originálního návodu k použití)
Copyright:
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 10/2013
Technické změny vyhrazeny, za údaje neručíme.
More than safety.
Download

Návod k použití bezpečnostního spínače CES-AR-C01-AH-SA