S55 s
• MLS Basic Card
•MLS Professional Card
•Modul Card
CZ Návod k obsluze
Ovládání vrat
Důležité informace pro elektropřípojku
Návod k obsluze
Obsah
Všeobecně................................................................................................. 2
Záruka...................................................................................................... 2
Bezpečnostní pokyny.................................................................................. 3
Základní bezpečnostní opatření.................................................................... 3
Řádné užívání............................................................................................ 4
Použité zkratky.......................................................................................... 4
Schéma přístroje........................................................................................ 4
Přehled funkcí............................................................................................ 5
Montáž ovládání......................................................................................... 5
Vyjmutí a osazení ovládací karty................................................................... 6
Elektrická přípojka...................................................................................... 7
Ovládací prvky........................................................................................... 8
Kontrola směru chodu................................................................................. 8
Připojení a funkce externích a bezpečnostních zařízení..................................... 9
Připojení a funkce spínacích výstupů........................................................... 12
Dodatečná montáž a funkce radiového systému............................................ 13
Nastavení spínače DIP............................................................................... 16
Kontrolky (světelné diody)......................................................................... 17
Přehled časů řízení.................................................................................... 18
Co dělat, když …?..................................................................................... 18
Celkové schéma zapojení........................................................................... 19
Technická data......................................................................................... 20
Všeobecné
Při instalaci a seřizování přístroje postupujte laskavě podle návodu k obsluze.
Upozornění
Tento návod k obsluze platí pro ovládání vrat S55 s MLS Basic
Card a MLS Professional Card ke spuštění pohonů s mechanickým
koncovým vypínáním.
Záruka
Becker-Antriebe GmbH je osvobozena od zákonné a smluvní záruky za věcné vady
a ručení za produkt, jestliže bez našeho předchozího souhlasu budou provedeny
svévolné konstrukční změny a/nebo neodborné instalace v rozporu s tímto návodem
nebo pokud bude dán podnět k provedení takových změn.
Další zpracovatel musí dbát na to, aby byly dodrženy všechny zákonné a úřední
předpisy nutné pro výrobu , pokyny předané zákazníkovi při konzultacích, zejména
předpisy týkající se elektromagnetické kompatibility.
Bezpečnostní pokyny
Následující bezpečnostní pokyny a výstrahy slouží pro odvrácení rizik a rovněž na
ochranu před úrazy a škodami na majetku. Návod pečlivě uschovejte.
Opatrně
Označuje možnou nebezpečnou situaci. Pokud nebude
upozornění respektováno, mohou být důsledkem
úrazy
Pozor
Označuje možnou nebezpečnou situaci. Pokud nebude
upozornění respektováno, může dojít k poškození
produktu nebo předmětů v jeho okolí.
Upozornění
Označuje rady
informace.
pro
užívání
a další
užitečné
Základní bezpečnostní opatření
Opatrně
Než začnete se zařízením pracovat, pročtěte si pečlivě tento
návod a bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny v něm
uvedené.
•Zařízení máelektrické napětí až 400 V. Při otevření hrozí nebezpečí
smrtelného úrazu elektrickým proudem.
•Práce na elektrickém zařízení musí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář.
•Ovládání používejte pouze k určenému účelu!
•Nikdy nevyřazujte bezpečnostní zařízení z provozu ani je nikdy
nezkratujte.
•Zařízení nepoužívejte, jestliže jsou bezpečnostní prvky nefunkční.
•Závady smí odstraňovat pouze kvalifikovaný odborník. Pokud se na
zařízení projeví závada, musí být odstaveno z provozu a závada musí
být co nejrychleji odstraněna. Zařízení smí uvádět do provozu pouze
kvalifikovaný elektrikář.
•Dodržujte obecně platné zákonné předpisy (bezpečnost, ochrana
zdraví při práci) a rovněž zde uvedené bezpečnostní pokyny, zejména
ustanovení pracovních organizací (BGR 232 dříve ZH 1/494), EN 12453
„Bezpečné užívání silově ovládaných vrat – požadavky“ a dále příslušné
platné normy VDE.
•Provozovatel musí zajistit, aby zařízení bylo za provozu v bezvadném
stavu a dále, aby funkci bezpečnostních prvků pravidelně (před
uvedením do provozu a pak podle potřeby, nejméně však jednou ročně;
při používají světelné závory bez vlastní automatické kontroly nejméně
jednou za půl roku) kontroloval znalec. O provedených kontrolách musí
být veden průkaz v podobě protokolu o kontrole. Tento protokol musí
být uložen v knize kontrol.
Návod k obsluze
Řádné užívání
Řízení je určeno k ovládání pohonů vrat s mechanickým koncovým vypínáním
firmy Becker. Při použití s jinými pohony zaniká nárok na záruku! Řízení nesmí být
použito pro pohony, které nejsou konstruovány pro tento typ ovládání!
Použité zkratky
IMP
LS
MLS
ELS
SKS/USA
VES
AUTO/WZL
BES
DW-Testung
-
impulsní tlačítko
světelná závora
Mechanical Limit Switch – mechanické koncové vypínání
Electronical Limit Switch – elektronické koncové vypínání
zajištění zavírací lišty / vyhodnocení dolní kolejnice
předřazený koncový spínač
automatické opětovné zavírání / opětovné zavírání
Becker Electronic Systém
kontrola tlaku – testování
Schéma přístroje
Základní deska
MLS Professional Card
USA
Stör2
Prog
ON
DIP
1 2 3 4 5 6 7 8
DIP 1
Modul Card
EL
DW 1K2
ON
DIP 2
MLS-Professional-Card
X1
Betr
1 2
OSE 8K2
ON
Sonder
DIP 1
Stör1 VES
MLS Basic Card
MLS-Basic-Card
Přehled funkcí
MLS Basic
Card
Funkce
Režim nastavení (nahoru/dolů v režimu se stisknutým tlačítkem)
Samodržné zapojení ve směru nahoru
Samodržné zapojení ve směru dolů
Pojistka proti vtažení
Spínač volného lana, odskok
Tlačítkové zapojení: nahoru / stop / dolů / stop
Automatické opětovné zavření
Částečné otevření
Pneumatická spínací lišta
Elektrická spínací lišta
Přepínání spínacích lišt: 1,2 kOhm/8,2 kOhm
Optoelektronická spínací lišta: FRABA OSE
Světelná závora
Osvětlení dvora
Semafor/signalizace stavu vrat
Výstražné světlo
Kontrolka pro napájení napětím
Kontrolka pro pohyb nahoru
Kontrolka pro pohyb dolů
Kontrolka pro provozní stav
Kontrolka pro závadu
Kontrolka pro spínací lištu
Kontrolka pro předřazený koncový spínač
Napěťový výstup (24 V DC / 200 mA)
1)
Funkce pouze při použití spínací lišty
2)
Funkce variantní při použití zásuvné karty „Modul Card“
X
X
X
X
X2)
X
X
X
X2)
MLS
Professional
Card
X
X
X1)
X
X
X2)
X2)
X2)
X
X
X
X
X
X2)
X2)
X2)
X
X
X
X
X
X
X
X2)
Montáž ovládání
Namontujte ovládání tak, aby ovládací prvky byly dobře dosažitelné. Kryt skříně
s trojnásobnými tlačítky musí být při montáži sejmut.
Montáž ovládání na stěnu se provádí pomocí 4 šroubů Ø 4 mm (průměr hlavy max.
8 mm) osazených do 4 upevňovacích otvorů, do kterých se zašroubují i šrouby víka
podle rozměrového náčrtku, umístěného na spodní straně skříně.
Podle potřeby si můžete sami namontovat další kabelové průchodky pro kabely
snímačů a hlásičů.
Pozor
Při vylamování předlisovaných otvorů pro následnou montáž
dalších kabelových průchodek dbejte na to, abyste nepoškodili
ani žádné prvky na ovládací základní desce, ani skříň. Používejte
pouze těsnicí průchodky, které zajistí ochranu skříně.
Při opětovném nasazování víka skříně dbejte na to, aby těsnění
a těsnicí drážka byly čisté a aby bylo víko správně osazeno.
Šrouby víka skříně pečlivě utáhněte. Pouze tak zůstane
zachována ochrana IP 54 (varianta IP 65) skříně.
Návod k obsluze
Vyjmutí a osazení ovládací karty
Ovládání vrat S55 pro pohony s mechanickým koncovým vypínáním lze vybavit,
resp. změnit zásuvnými kartami. K dispozici jsou následující ovládací karty:
•MLS Basic Card
•MLS Professional Card
•Modul Card
Před výměnou ovládací karty odpojte celé ovládání
vrat od napětí a otevřete víko ovládací skříně.
Pozor
Je
nutné
dodržovat
předpisy
pro
manipulaci
s elektrostaticky
ohroženými konstrukčními prvky. MLS
Professional Card smí být použita pouze
se spínací lištou. Při dodání mohou
být bezpečnostní zařízení zkratována.
Při přestrojování z MLS Basic Card
na MLS Professional Card je nutné si
uvědomit, že nesmí být provedeno
žádné nepřípustné propojení.
Vytáhněte opatrně ovládací základní desku zasunutou na pozici J3/J4 a zasuňte
novou základní desku na pozici J3/J4 vpravo na základní desce S55 tak, jak je
uvedeno na obrázku.
Elektrická přípojka
Opatrně
Elektrické připojení ovládání smí provádět pouze odborný
elektrikář! Dodržujte platné normy VDE!
Při jakékoli instalaci musí být zařízení bezpečně odpojeno od
sítě!
Při připojování respektujte technické parametry S55. Uvedené
maximální hodnoty nesmí být překročeny!
Instalace síťové přípojky
Provozní napětí ovládání vrat S55 činí 3 x 400/230 V AC, 50/60 Hz (L1, L2, L3,
N, PE). Pro připojení na síť instalujte cca 1,2 m dlouhý síťový připojovací kabel
s vidlicí CEE 16A/6h a zásuvku CEE 16A/6h v dostatečné blízkosti ovládání tak, aby
zásuvka byla dobře přístupná, nebo napojte ovládání pevně položeným instalačním
kabelem (viz poloha svorek na schématu připojení).
Pozor
Při pevném připojení musí být do síťového přívodu nebo přímo
do ovládání S55 zapojen v bezprostřední blízkosti ovládání
hlavní vypínač. Síťový přívod pro ovládání zabezpečte třípólovou
automatickou pojistkou na třífázový proud 3 x 10 A.
Připojení pohonu na ovládání
Kabel pohonu je zpravidla již předem k ovládání namontován. Pokud tomu tak není,
připojte dvanáctižilový kabel pohonu na svorky E a PE podle schématu připojení.
11 černých žil kabelu pohonu je označeno čísly od 1 do 11, která odpovídají číslům
svorek E. Zelenožlutý ochranný vodič musí být připojen na jednu ze 3 svorek
ochranného vodiče PE (
).
Návod k obsluze
Ovládací prvky
Tlačítko NAHORU
Stisknutím tlačítka NAHORU se vrata při použití MLS Professional Card otevřou
se samodržným zapojením. Při dosažení horní koncové polohy nebo aktivování
bezpečnostní funkce se vrata automaticky zastaví. Pokud tlačítko NAHORU stisknete
v době, kdy se vrata zavírají, jejich pohyb se okamžitě zastaví. Po době zdržení 0,5
s (doba ZO) budou vrata pokračovat v pohybu do horní koncové polohy. Při použití
MLS Basic Card je podle polohy spínače DIP - DIP 1 ve směru NAHORU možný
provoz se stisknutým tlačítkem (tlačítko NAHORU je stisknuté a je nutné je podržet
– jakmile je uvolníte, vrata se zastaví) nebo samodržný provoz (tlačítko NAHORU
se stiskne jednou a vrata automaticky vyjedou do horní koncové polohy).
Tlačítko STOP
Stisknutím tlačítka STOP se vrata zastaví.
Tlačítko DOLů
Po stisknutí tlačítka DOLů se vrata při použití MLS Professional Card a spínací lišty
zavřou se samodržným zapojením. Pokud není spínací lišta připojena, je možný
pouze provoz se stisknutým tlačítkem (ťukací provoz). Aktivování zavíracích hran
spínací lišty nebo světelné závory vrata zastaví (spínací lišta: doba zastavení
Z2 = 0,3 sec, světelná závora: doba zastavení Z0 = 0,5 sec) a podle nastavení
(spínač DIP 1.3) dojedou do horní koncové polohy nebo k překážce (doba volné
jízdy Z1 = 2 sec). Při použití MLS Basic Card je ve směru DOLů možný pouze
provoz se stisknutým tlačítkem (ťukací provoz), tj. tlačítko DOLů je nutné podržet.
Pokud je uvolníte, vrata se zastaví.
Kontrola směru chodu
Upozornění
Pro kontrolu směru chodu můžete víko skříně upevnit
s přesazením do strany pouze 2 šrouby. Tak budou všechny
ovládací a signalizační prvky přístupné.
Směr otáčení pohonu je závislý na připojení 3 fází sítě na ovládání a nejprve je
nutné provést jeho kontrolu. Postupujte takto:
•Vrata pomocí nouzového ručního ovládání nastavte do polootevřené polohy.
•Zasuňte vidlici CEE do zásuvky CEE, event. zapněte hlavní vypínač.
•Zkontrolujte, zda je ovládání v režimu nastavování tzn.
- zda je spínač DIP DIP 1 v poloze OFF (MLS Basic Card)
- zda bliká kontrolka provozu (MLS Professional Card)
Pokud tomu tak není, tiskněte programovací tlačítko Prog tak dlouho
(cca 1 sec), dokud kontrolka provozu (Betr) nezačne blikat.
•Tlačítky NAHORU a DOLů zkontrolujte, zda směr pohybu vrat souhlasí se
stisknutým tlačítkem. Povšimněte si také ukazatele směru na kontrolkách
otevřeno a zavřeno na základní desce S55.
Pokud směr pohybu neodpovídá povelům tlačítek, postupujte takto:
•Odpojte ovládání S55 od sítě.
•Zaměňte na síťových připojovacích svorkách dvě fáze, např. kabely na svorkách
L1 a L3 (viz poloha svorek a schéma zapojení).
•Znovu zkontrolujte směr pohybu.
Připojení a funkce externích ovládacích
kontaktů a bezpečnostních ařízení
Upozornění
Před připojením externího ovládacího kontaktu byste měli
nejprve zkontrolovat směr chodu vrat a nastavit koncové
polohy pohonu vrat.
Napěťový výstup pro externí ovládací kontakt
Na svorkách + a – na zásuvné kartě „Modul Card“ je stejnosměrné napětí pro
externí ovládací kontakty: U = 24 V DC, Imax = 200 mA. Tento napěťový výstup je
zajištěn jemnou pojistkou 200 mA T.
Havarijní tlačítko (MLS Basic + MLS Professional)
Na svorkách 1 a 2 může být připojeno havarijní tlačítko. Pro dodatečné připojení
externího havarijního tlačítka musí být odstraněn drátěný můstek mezi svorkami
1 a 2 (havarijní).
Stisknutím havarijního tlačítka se pohon vypne. Vrata se trvale zastaví a zhasne
kontrolka +UB. Další pohyb vrat je možný teprve po odblokování havarijního
tlačítka.
Externí trojnásobné tlačítko (MLS Basic + MLS Professional)
Na svorky 3, 4, 5 a 6 (STOP
) může být připojen externí trojnásobné tlačítko.
Tlačítko má stejnou funkci jako trojnásobné tlačítko na čelní straně ovládání. Pro
připojení externího trojnásobného tlačítka musí být odstraněn drátěný můstek
mezi svorkami 3 a 6.
Spínač prokluzu dveří / pojistka proti zlomení pružiny
(MLS Basic + MLS Professional)
Na svorky 3 a 6 může být event. sériově k tlačítku STOP zapojeno externí
trojnásobné tlačítko, navíc ještě spínač prokluzu dveří a/nebo pojistka proti zlomení
pružiny. Pro připojení spínače prokluzu dveří a/nebo pojistky proti zlomení pružiny
musí být odstraněn drátěný můstek mezi svorkami 3 a 6.
Indukční smyčka (MLS Professional)
Na svorky 5 a 6 může být event.paralelně k tlačítku NAHORU externího
trojnásobného tlačítka navíc zapojena indukční smyčka pro automatické otevírání
vrat. Indukční smyčka by měla být pokud možno nastavena tak, aby vydávala
trvalý pokyn nahoru.
Spínač volného lana (MLS Basic + MLS Professional)
Na svorky 14 a 15 (volné lano/ÜL) může být napojen spínač volného lana. Při
instalaci je nutné odstranit drátěný můstek mezi svorkami 14 a 15. Tento vstup má
prostřednictvím interního časového členu nastaven odskok cca 0,1 sec (v závislosti
na odskokovém chování spínače). Jestliže spínač volného lana zareaguje po této
době, budou vrata zastavena v jakékoli poloze. Po dobu manipulace zůstane další
pohyb vrat zablokován.
Návod k obsluze
Opatrně
Vstup „Spínač volného lana“ nemá dokonalou kontrolu. Použijeli se kombinovaný spínač volné lano / zachycovací spínač, musí
být připojen na svorky 1 a 2 havarijní.
Pojistka proti vtažení (MLS Basic + MLS Professional)
Na svorky 1 a 2 (havarijní) lze napojit jako pojistku proti vtažení bezpečnostní
spínač. při instalaci musí být odstraněn drátěný můstek mezi svorkami 1 a 2.
Externí jednoduché tlačítko (pouze MLS Professional)
Na svorky 16 a 17 (IMP) může být napojeno jednoduché tlačítko. Povely tlačítka
se postupně realizují v pořadí nahoru – stop – dolů – stop.
Jestliže dojde k závadě, budou povely tlačítka realizovány postupně v pořadí
nahoru – stop – nahoru.
Částečné otevření (pouze MLS Professional + Modul Card)
Na svorky StX Modul Card lze připojit spínač pro aktivování funkce částečného
otevření (nazývaného rovněž poloviční výška vrat). Je-li zapnuto částečné otevírání,
slouží nastavení koncového spínače S8 (zelená spínací vačka) pohonu jako horní
koncová poloha.
Automatické opětovné zavření (pouze MLS Professional + Modul Card)
Na svorky WZL Modul Card lze připojit spínač pro aktivování funkce „automatické
opětovné zavření“.
Je-li zapnuto automatické opětovné zavírání, zavřou se vrata po uplynutí doby
opětovného zavření (doba Z4 = 60 sec) samostatně. Je-li aktivována funkce
předběžné výstrahy (spínač DIP 1.6 v poloze ON), bude před začátkem automatického
zavírání vydána výstraha pomocí relé 1 s dobou předběžné výstrahy Z3 = 3.
Nasunutím časového modulu na systémovou zástrčku X1 MLS Professional Card III
lze dobu opětovného zavření nastavit variabilně od 2 – 240 sec.
Popis časového modulu viz „Technická informace k časovému modulu“
Světelná závora (pouze MLS Professional)
Na svorky 9 a 10 (LS) lze napojit světelnou závoru. Při instalaci musí být odstraněn
drátěný můstek mezi svorkami 9 a 10.
Tento řídicí vstup má dvě funkce:
-Jestliže světelná závora zareaguje během pohybu dolů (kontrolka Stör2
bliká), vrata se okamžitě zastaví. Po uplynutí interního času 0,5 sec (čas Z0)
opět ovládání S55 vrata spustí. Podle nastavení spínače DIP 1.3 provede řízení
jízdu k překážce nebo navede vrata do horní koncové polohy.
-Pokud se při otevřených nebo otevírajících se vratech světelný paprsek přeruší
a znovu spojí, je pro případ přepnutého spínače DIP 1,8 do polohy ON zkrácena
doba zpětného zavření Z4 na 3 sec. Pokud je spínač DIP 1,9 v poloze OFF,
proběhne znovu automatická zavírací doba Z4.
10
Spínací lišta (pouze MLS Professional)
Na ovládání vrat S55 lze přímo napojit následující systémy spínacích lišt:
-pneumatická spínací lišta (DW)
-elektrická spínací lišta (EL)
-optoelektronická spínací lišta: FRABA OSE.
Potřebné vyhodnocení je integrováno do ovládání (vyhodnocovač s automatickou
kontrolou podle EN 12453). Pneumatická nebo elektrická spínací lišta se napojuje
na svorky 7 a 8 (SKS/USA) a kontroluje se pomocí zakončovacího odporu. Ten
musí být napojen podle schématu S55 do kontaktu DW nebo na konci elektrické
lišty.
U elektrických spínacích lišt konfekcionovaných u výrobce zkontrolujte zakončovací
odpor. Použít lze spínací lišty s 1,2 Ω nebo 8,2 Ω.
Optoelektronická spínací lišta OSE firmy FRABA se připojuje na svorky 11, 13 a 12
(OSE) přímo bez ukončovacího odporu (11 – hnědá, 13 = zelená, 12 = bílá).
Pro úpravu ovládání podle konkrétní spínací lišty je nutné spínač DIP 1.1, 2.1 a 2.2
nastavit podle následující tabulky.
Typ spínací lišty
DIP 1.1
DIP 2.1
DIP 2.2
Pneumatická spínací lišta 1,2 kOhm
ON
ON
ON
Pneumatická spínací lišta 8,2 kOhm
ON
ON
OFF
Elektrická spínací lišta 1,2 kOhm
OFF
ON
ON
Elektrická spínací lišta 8,2 kOhm
OFF
ON
OFF
Optoelektronická spínací lišta FRABA OSE
OFF
OFF
OFF
Opatrně
Při použití optoelektronické spínací lišty FRABA OSE musí být
spínač DIP 2.1 bezpodmínečně v poloze OFF, protože jinak
je vyřazena z provozu automatická kontrola vyhodnocovače,
integrovaného v ovládání.
Při použití pneumatické spínací lišty musí být spínač DIP
1.1 bezpodmínečně v poloze ON, protože jinak nebude
řádně kontrolována funkce této lišty. Při dodání mohou být
bezpečnostní zařízení zkratována. Před uvedením do provozu
Jestliže spínací lišta během pohybu dolů zareaguje (kontrolka SKS/USA) svítí,
ovládání S55 vrata okamžitě zastaví. Po uplynutí interní doby 0,3 sec (doba Z2)
ovládání S55 vrata opět uvolní. Podle nastavení spínače DIP 1.3 provedení ovládání
jízdu k překážce nebo navede vrata do horní koncové polohy.
11
Návod k obsluze
Připojení a funkce spínacích výstupů
Spínací výstupy
Ovládání vrat S55 lze doplnit zásuvnou kartou „Modul Card“. Relé na této zásuvné
kartě má spínací výkon 250 V / 2A.
MLS Basic Card
Relé je ovládáno spínacími vačkami S7 a S8 pohonu:
-oranžová spínací vačka S7 spíná relé v přepínací poloze 2
-zelená spínací vačka S8 spíná relé v přepínací poloze 1.
To signalizuje např. i stav vrat.
MLS Professional Card
Přepínačem na Modul Card lze přiřazovat funkce: v poloze 1 „relé 1“, event. poloha
2 „relé 2“. Funkce „relé 1“ event. „relé 2“ lze na MLS Professional Card nastavit
spínači DIP 1.5, 1.6 a 1.7 podle následující tabulky:
12
Funkce spínacího výstupu
Stav vrat
Relé 1 spíná v horní koncové poloze vrat.
Relé 2 spíná v dolní koncové poloze vrat.
Pokud se vrata pohybují, jsou obě relé vypnuta.
Semafor + dvorní světlo svítící
Relé 1 spíná v horní koncové poloze vrat
(semafor červená/zelená přes přepínací kontakty).
Relé 2 sepne trvale na začátku každého pohybu vrat
a se zpožděním 120 sec (doba Z6) po ukončení každého
pohybu vrat
Semafor + ovládací impuls dvorního světla
Relé 1 spíná v horní koncové poloze vrat
(semafor červená/zelená přes přepínací kontakty).
Relé 2 sepne na začátku každého pohybu vrat na 1 sec
(stírací kontakt, impuls pro nabuzení časového relé)
Výstražné světlo + dvorní světlo svítící
Relé 1 sepne při opuštění některé z koncových poloh.
Relé 2 sepne trvale na začátku každého pohybu vrat
a se zpožděním 120 sec (doba Z6) po ukončení každého
pohybu vrat.
Je-li nastaveno automatické zavírání, sepnou obě relé již
na začátku doby výstrahy (3 sec, doba Z3).
Blikající výstražné světlo + ovládací impuls dvorního
světla
Relé 1 sepne při opuštění jedné z koncových poloh
s frekvencí blikání 1 Hz.
Relé 2 sepne při začátku jakéhokoli pohybu vrat na 1 sec
(stírací kontakt, impuls pro nabuzení časového relé).
Je-li nastaveno automatické zavírání, sepnou obě relé již
na začátku doby výstrahy (2 sec, doba Z3).
Výstražné světlo + dvorní světlo svítí, s předběžnou
výstrahou
Relé 1 sepne trvale 3 sec (doba předběžné výstrahy Z3)
před opuštěním jedné z koncových poloh.
Relé 2 sepne trvale 3 sec (doba předběžné výstrahy Z3)
před začátkem každého pohybu vrat a se zpožděním 120
sec (doba Z6) po ukončení jakéhokoli pohybu vrat.
Blikající výstražné světlo + ovládací impuls dvorního
světla, s předběžnou výstrahou
Relé 1 sepne 3 sec (doba předběžné výstrahy Z3) před
opuštěním jedné z koncových poloha s frekvencí blikání
1 Hz.
Relé 2 sepne 3 sec (doba předběžné výstrahy Z3) před
začátkem jakéhokoli pohybu vrat na 1 sec (stírací kontakt,
impuls pro nabuzení časového relé)
DIP 1.5
DIP 1.6
DIP 1.7
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
13
Návod k obsluze
Dodatečná montáž a funkce radiového
systému
Ovládání vrat S55 s kartou MLS Professional
Card může být vybaveno jednokanálovým
dálkovým radiovým ovládáním. Pokud
bylo toto ovládání objednáno společně
se základním modulem, je přijímač již
nainstalován. V tomto případě si pročtěte
pokyny v odstavci „Funkce“.
základní deska
radiového přijímače
Upozornění
Radiový
systém
nelze
používat společně s kartou
MLS Basic Card. V tomto
případě je nefunkční.
Při doplnění zařízení systém dálkového ovládání musíte nejprve na základní desku
instalovat základní desku přijímače.
Nejdříve vypněte celé ovládání vrat tak, aby nebylo pod napětím.
Základní desku radiového přijímače vložte podle obrázku na pozici J1 vpravo
nahoře na základní desce S55. Dbejte na správnou orientaci desky!
Funkce
Jednokanálové dálkové radiové ovládání
Jednokanálové radiové dálkové ovládání má stejnou funkci jako jednoduché tlačítko.
Pokyny tlačítka se realizují postupně v pořadí nahoru – stop – dolů – stoP.
pokud dojde k závadě plní se povely tlačítka postupně v pořadí
nahoru – stop – nahoru.
Opatrně
Při použití radiového systému musí mít osoba, která vrata
ovládá, během jejich pohybu dokonalý přehled o vlastních
vratech i jejich okolí a nesmí se nacházet v nebezpečné
poloze.
V režimu nastavování a v případě závady je nutné základní
desku radiového přijímače z pozice J1 odstranit
14
Zadání kódování ruční vysílačky
Kódování ruční vysílačky provádí výrobce. Přijímač musí být nastaven na stejný
kód. Při zadávání kódu ruční vysílačky do přijímače postupujte takto:
-Stiskněte tlačítko Načítání kanál 1 na přijímači. Začne blikat červená kontrolka.
Během následujících 15 sec můžete načíst kód ruční vysílačky.
-Stiskněte tlačítko ruční vysílačky asi na 2 sec. Nahrávání kódu je signalizováno
světlem kontrolky na přijímači.
-Tlačítko na ruční vysílačce uvolněte.
Jednokanálový přijímač můžete použít pro max. 60 jednokanálových ručních
vysílaček.
Upozornění
Můžete kombinovat všechny ruční vysílačky se všemi
přijímači!
Příklad:
Máte zařízení se 4 vraty, která jsou všechna ovládána jedním
S55 s jednokanálovým radiovým přijímačem. Pokud použijete
čtyřkanálovou ruční vysílačku a každému tlačítku přiřadíte
jeden ze 4 přijímačů, můžete jednou vysílačkou ovládat
nezávisle na sobě všechna čtyři vrata.
Pokud potřebujete více než 60 vysílacích kódů, spojte se s námi.
Můžeme Vám nabídnout speciální řešení i pro takový případ.
Vymazání všech načtených vysílacích kódů
Pro vymazání kódu ruční vysílačky v přijímači postupujte takto:
-Stiskněte tlačítko Načítání kanál 1 na přijímači a podržte je. Červená kontrolka
začne pomalu blikat. Asi po 5 sec se blikání zrychlí.
-Tlačítko podržte tak dlouho, dokud červená kontrolka nezhasne.
-Jakmile kontrolka zhasne, jsou všechny kódy na jednokanálovém přijímači
vymazány.
-Tlačítko uvolněte.
15
Návod k obsluze
Nastavení spínače DIP
MLS Basic Card
Spínač
Poloha
Obrázek
DIP 1
ON
ON
DIP 1
Funkce
Samozadržení ve směru NAHORU
DIP 1
Režim se stisknutým tlačítkem ve směru NAHORU
ON
OFF
MLS Professional Card
Spínač
Poloha
ON
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
ON/ON
ON
DIP 1.1
DIP 1.2
DIP 1.3
DIP 1.4
DIP
1.5/1.6
DIP 1
DIP 2
ON
1 2
DIP 1
DIP 2
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
ON
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
OFF/OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
DIP 2.2
DIP
1 2 3 4 5 6 7 8
OFF/ON
DIP 2.1
ON
1 2
ON
DIP 1.8
DIP 2
DIP
1 2 3 4 5 6 7 8
ON/OFF
DIP 1.7
16
Obrázek
DIP 1
ON
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
DIP
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
DIP 1
DIP 2
DIP
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
1 2
Funkce
Pneumatická (DW) spínací lišta připojena,
testování DW aktivní
Elektrická spínací lišta nebo spínací lišta FRABA OSE připojena.
Vypnutí v dolní koncové poloze spínacím impulsem elektrické,
pneumatické nebo optoelektronické spínací lišty
Vypnutí v dolní koncové poloze vačkovým koncovým spínačem
pohonu
Vyjetí po bezpečnostním stavení do horní koncové polohy
Volná jízda po překážce po bezpečnostním zastavení s volnou dobou
jízdy Z1 = 2 sec
Odlehčení spínací lišty v dolní koncové poloze (reverze) s reverzní
dobou Z5 = 100 ms
Bez odlehčení (reverze) v dolní koncové poloze.
Relé 1: výstražné světlo, předběžná
výstraha pouze při automatickém
opětovném zavírání
Relé 2: dvorní světlo
Relé 1: semafor, vrata v horní
koncové poloze
Relé 2: dvorní světlo
Relé 1: výstražné světlo, vždy
s předběžnou výstrahou
Relé 2: dvorní světlo
Relé 1: stav vrat, vrata v horní
koncové poloze
Relé 2: stav vrat, vrata v dolní
koncové poloze
Relé 1: blikající výstražné
světlo, frekvence blikání 1 Hz
Relé 2: dvorní světlo, řídicí impuls
1 sec
Relé 1: výstražné světlo, trvale
svítící
Relé 2: dvorní světlo, 120 sec
dosvit (čas Z6)
Zkrácení doba opětovného zavírání Z4 na 3 sec uvolněním světelné
závory
Po uvolnění světelné závory běží automatická doba zavírání (doba
Z4) znovu od začátku.
Elektrická nebo pneumatická spínací lišta napojena.
Optoelektronická spínací lišta FRABA OSE napojena.
Zakončovací odpor spínací lišty = 1,2 kOhm
Zakončovací odpor spínací lišty = 8,2 kOhm
Kontrolky (světelné diody)
Základní ovládání S55
+UB
+UB
svítí
nesvítí
NAHORU
Napájení napětím v pořádku
Bez přívodu napětí
svítí
Vrata se pohybují ve směru NAHORU
svítí
Vrata se pohybují směrem DOLů
otevřít
DOLů
zavřít
MLS Professional Card
Kontrolka
Betr
Obrázek
Betr
(provoz)
Stör1
Stör1
(závada 1)
Stör2
Stör2
(závada 2)
USA
VES
Sonder
Zvláštní
USA
VES
Sonder
Stav
Význam
svítí
Normální provoz
trvale bliká
Režim seřizování (jednotlačítkový provoz)
svítí
Tlačítko STOP stisknuté, spínač prokluzování dveří /pojistka proti zlomení
pružiny spuštěný nebo vadný tranzistor nouzové zastavení
1x bliká
Překročena doba chodu vrat
2x bliká
Testování předřazeného koncového spínače nastaveno příliš vysoko
3x bliká
Nevznikl žádný spínací impuls spínací lišty v dolní koncové poloze
trvalé blikání
Interní závada komunikace nebo vadný hlavní počítač
svítí
Zpracovává se testovací rutina hardwaru
1x bliká
Spuštěn bezpečnostní okruh pohonu
2x bliká
Kontakt spínací lišty přímo před jízdou dolů nebo vadný interní vyhodnocovač
dolní lišty
3x bliká
Aktivován spínač volného lana / pojistky proti vtažení
4x bliká
Závada interní komunikace nebo vadný kontrolní počítač
5x bliká
Vrata při aktivovaném automatickém zavírání 5x najela na překážku
6x bliká
Přístroj napojený na systémovou zdířku X1 je vadný
trvalé blikání
Aktivovaná světelná závora.
svítí
Kontaktována spínací lišta
nesvítí
Spínací lišta nekontaktována
svítí
Aktivován předřazený koncový spínač
nesvítí
Předřazený koncový spínač neaktivován
nesvítí
Uvolněný spínač DIP / nezměněné doby ovládání
1x bliká
Spínač DIP zablokovaný / nezměněné doby ovládání
2x bliká
Spínač DIP uvolněný / změněné doby ovládání
svítí
spínač DIP zablokovaný / změněné doby ovládání
17
Návod k obsluze
Přehled časů řízení
Čas
Trvání
Popis
Z0
0,5 sec
Doba zastavení při protipokynu „nahoru“ tlačítkem „nahoru“ nebo
světelnou závorou
Z1
2 sec
0,3 sec
3 sec
2 – 240 sec
0,1 sec
120 sec
90 sec
1 sec
6 sec
Doba volné jízdy při volné jízdě s překážkou
Doba zastavení při protipokynu „nahoru“ spínací lištou
Předběžná doba výstrahy
Doba pro automatické zavírání při zasunutém časovém modulu
Reverzní doba pro odlehčení spínací lišty
Doba dosvitu dvorního světla
Maximální doba chodu vrat př kontrole chodu
Doba čekání na signál spínací lišty v dolní koncové poloze
Doba kontroly ke kontrole výšky nastavení testu VES
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Co dělat, když …?
Opatrně
Odstraňování
elektrikář.
Závada
závad
smí
provádět
výhradně
odborný
Možná příčina a odstranění
Žádná reakce na
stisknutí tlačítka,
kontrolka + UB nesvítí
-Zkontrolovat napájecí napětí
(svorky L3/L2/L1(N (síť))
-Zkontrolovat jemnou pojistku F1 (400 mA T)
-Zkontrolovat HAVARIJNÍ spínač (okruh) (svorky /
1/2 (HAVARIJNÍ))
-Zkontrolovat bezpečnostní okruh pohonu (nouzová
ruční páka (-řetěz), teplotu pohonu
-Zkontrolovat bezpečnostní koncový spínač (S1F/
S2F, žlutá spínací vačka))
Žádná reakce na
stisknutí tlačítka,
kontrolka + UB svítí
-Zkontrolovat svorky 3/6 (STOP), 9/10 (LS)
a 14/15 (volné lano). Pokud jsou tyto dvojice
svorek neobsazené, musí se spojit.
-Zkontrolujte, zda je použita ovládací karta shodná
s pohonem. MLS Basic Card/MLS Professional Card
pro pohon s mechanickým koncovým vypínáním,
ELS Professional Card pro pohon s elektronickým
koncovým vypínáním (BES)
Upozornění
Povšimněte se také signálů závad vydávaných kontrolkami na
základní desce ovládání S55 a MLS Professional Card.
18
Celkové schéma zapojení
Pohon s mechanickým koncovým vypínáním
S1FS2FS3FS4FS5 S6 S7 S8 -
pohon
pojistný koncový spínač OTEVŘENO
pojistný koncový spínač ZAVŘENO
pojistný spínač nouzového ovládání
termospínač
provozní koncový spínač OTEVŘENO
provozní koncový spínač ZAVŘENO
předřazený koncový spínač „testování“
koncový spínač pro volnou funkci
Externí rádio
červená = +24V
modrá = 0 V
černá = spínací kontakt
RÁDIO
červená
modrá
černá
černá
RÁDIO
zelená
SKS
EL - elektrická lišta
nebo
DW – pneumatická lišta
R = 1K2 / 8K2
Modul
červená
koncový spínač
síť
int. trojnásobný spínač
OSE
VOLNÉ LANO
řídicí deska
jistič
OSE (FRABA)
optické bezpečnostní zařízení
S = vysílač
E = přijímač
Připojení
svorka 11 = hnědá
svorka 12 = bílá
svorka 13 = zelená
nebo
třípólová pozice „OSE“
Rezistor
1K2 nebo 8K2
prokluz.dveří/zlomení
pružiny
ext. trojnásobné
tlačítko
NOT - AUS
odbočka
VOLNÉ LANO
svorky 14 / 15
nebo
dvoupólová pozice „volné lano“
bílá = 12
hnědá = 11
zelená = 13
VOLNÉ LANO
pojistka proti
vtažení
externí
event.
HAVARIJNÍ VYP záchytný spínač
zelená
19
Návod k obsluze
Technická data
Typ
S55 s MLS Basic Card / MLS Professional Card
Připojení na síť
3N ~ 230/400 V 50/60 Hz
Jmenovitý výkon motoru
max. 1,8 kW
Řídicí napětí
24 V DC, nestabilizované
Řídicí proud
max. 125 mA
Rozměry skříně
182 x 180 x 90 mm (š x v x h)
Hmotnost
cca 1,5 kg (bez připojovacího kabelu)
Ochrana
IP54
Rozsah teploty okolí
0 °C … +50 °C
Pojistka
(zajišťuje objednatel)
3 x 10 A
20
21
4023 630 501 0 05/06
Becker-Antriebe GmbH
35764 Sinn/Germany
Download

CZ S55 s • MLS Basic Card • MLS Professional Card