ATEX
Větrání a klimatizace
ve výbušném prostředí
Použití ve výbušném prostředí | 1
ATEX.
Když se vzduch stane
nebezpečným
ATEX nařízení zavazuje projektanty, dodavatele
a uživatele zajistit ochranu osob a majetku proti
nebezpečí výbuchu.
Někdy je i samotný vzduch nebezpečný.
a recyklace odpadů, lze zpravidla předpokládat,
Častěji než si uvědomujeme, vznikají za
že se výbušné prostředí v těchto provozech
atmosférických podmínek směsi vzduchu
může vyskytnout.
a hořlavých látek jako plyn, pára, mlha nebo
prach. Pokud zároveň dojde k přítomnosti
Celková odpovědnost za bezpečnost budovy a
potencionálního zdroje vznícení jako je tření,
zařízení je na straně stavitele a provozovatele.
výboj nebo teplo, dojde ke vzniku nebezpečí
Od roku 2003 je evropským právem závazně
výbuchu. Tyto atmosférické podmínky byly
stanoveno, která opatření k omezení nebezpečí
shrnuty do pojmu „ATEX“ – z francouzského
je třeba navrhnout.
„atmosphères explosibles“.
Pro provozovatele jsou požadavky shrnuty
ve směrnici ATEX 137, pro výrobce pak ve
Výbušné prostředí neboli ex-atmosféra může
směrnici ATEX 95.
vznikat při běžném provozu nebo v případě
nehod nebo omylů. Za normálního provozu
Tím jsou dané jednoznačné podklady pro návrh,
může výbušná atmosféra vznikat tam, kde se
realizaci a provoz.
hořlavé látky skladují, přepravují, zpracovávají,
plní, stáčí, používají pro čištění, výrobu nebo
Pokud je prostředí vyhodnoceno jako výbušné,
vznikají během výrobního procesu. Ex-atmo­
stojí vzduchotechnické jednotky v míře
sféra může vznikat tam, kde se suší lepidla či
nebezpečí na jednom z předních míst. Slouží
barvy, v blízkosti fermentačních nádrží nebo
k přepravě výbušného vzduchu nebo jsou
kde se materiály zpracovávají mletím. V případě
v něm umístěny a některé jejich komponenty
havárie může vzniknout výbušná atmosféra,
představují riziko coby zdroj vznícení.
pokud dojde k poruše – například při poškození
plynového potrubí, při neúmyslném otevření
robatherm je jeden z mála výrobců
vypouštěcího ventilu nebo netěsnosti na kotli.
vzduchotechnických jednotek, který má
s jednotkami ATEX zkušenosti a který navrhuje
V průmyslu, kde se zpracovávají chemikálie a
a vyrábí jednotky, které ATEX 95 splňují. Ke
plyny, jako jsou laboratoře, chemický a petro-
každé takové vzduchotechnické jednotce je
chemický průmysl, zásobování energií, likvidace
vydáno ATEX prohlášení a atest TÜV.
„ATEX“ jako
„Atmosphères
Explosibles“, prostředí
s nebezpečím výbuchu
Nařízení ATEX
popisují opatření pro
ochranu proti výbuchu
Nařízení ATEX
jsou závazná pro
provozovatele,
projektanty a výrobce
ATEX 137 obsahuje
předpisy pro
provozovatele
ATEX 95 obsahuje
předpisy pro výrobce
zařízení
2 | Uvedení do praxe
Shoda s předpisy
ATEX. Praxe
uzpůsobená pro odstraňování prachu podle
VDMA 24180
• jednotky skupiny I, tj. použití v podzemí v
dolech s důlními plyny
• jednotky kategorie 1G (ex-zóna 0), neboť
zde by měla působit dvě nezávislá ochranná
opatření (např. ATEX jednotka, navíc
Poradci, živnostenský úřad, zdravotní a bezpečnostní
uzavřená v betonovém krytu)
Klasifikace vzduchotechnických jednotek
orgány stejně jako TÜV poskytují podporu ve fázi
vychází z určení místa instalace – zde je
studie, návrhu a realizace.
klíčové, zda je jednotka instalována uvnitř
nebo vně ex-zóny (viz tabulka), určení výbušné
skupiny plynu a teplotní třídy.
Umístění určuje
kategorii vzduchotechnické jednotky
Skupina výbušnosti
a teplotní třída se
určují podle plynů,
které se v jednotce
nebo v jejím okolí
vyskytují.
Vzduchotechnické jednotky podléhají
Směrnici o strojních zařízeních. Navíc musí
Je rozlišováno mezi jednotkami umístěnými
vyhovět požadavkům ATEX pokud:
uvnitř nebo vně výbušného prostředí. Pokud
• výbušná atmosféra může vzniknout
je vzduchotechnická jednotka instalována
v prostoru, ve kterém je zařízení instalováno
ve výbušném prostředí, jsou požadována
a/nebo
ochranná opatření uvnitř i vně jednotky. V případě instalace mimo výbušné prostředí, jsou
• zařízení přepravuje vzduch z prostor, kde je
požadavky stanoveny obvykle pouze v závislosti
výbušná atmosféra stanovena
na dopravovaném mediu. Je potřeba zvážit
průnik výbušných plynů např. dveřmi jednotky.
Vzduchotechnické jednotky nejsou použitelné
pro:
Za každou cenu je nutné zabránit zpětnému
• prašné prostředí (jednotky kategorie 1D, 2D
nebo 3D; tj. ex-zóna 20, 21 nebo 22), neboť
proudění vzduchu během odstávek, např.
vzduchotechnické jednotky nejsou zařízení
použitím vzduchotěsných klapek.
Ex-zóna (podle DIN 50281-1-2)
Ex-zóna 0
Ex-zóna 1
Ex-zóna 2
Ex atmosféra se vyskytuje stále
Ex atmosféra se vyskytuje příležitostně
Ex atmosféra se vyskytuje zřídka
Umístění a kategorie jednotky
Přívodní
vzduch
Uvnitř jednotky
2G
3G
2G, 3G*
3G, b.p.*
2G, b.p.*
3G, b.p.*
Vně jednotky
2G
3G
3G
b.p.
b.p.
b.p.
2G
3G
2G
3G
2G
3G
b.p.
b.p.
Odvodní
vzduch
Uvnitř jednotky
Vně jednotky
Ex-zóna 1 N
2G
Ex-zóna 2 N 3G
3G
Žádná ex-zóna N Venkovní prostor N
* Zpětné proudění vyloučeno b.p.
b.p. = bez požadavků
Uvedení do praxe | 3
Klasifikace jednotek robatherm
Při aplikaci normy ATEX 95 na konkrétní
vzduchotechnickou jednotku má sekundární
II 2 G IIB - T4
Jednotka podle ATEX
nařízení 94/9/EU
EU certifikát o shodě
TÜV Süd
TPS 05 ATEX 2 128 X
ochrana proti výbuchu nejvyšší prioritu. Cílem
těchto opatření je zabránit vznícení.
Zdroje vznícení mohou být mechanické,
např. při tření oběžného kola ventilátoru o
náběhovou dýzu, nebo elektrické na spínačích.
Měděná náběhová dýza a elektrické instalace
II
II pro jednotku skupiny II
2
2 pro jednotku kategorie 2 nebo 3
G
G pro gas = plyn
IIB
IIB pro plyny ve skupině výbušnosti
IIA nebo IIB
T4
v souladu s normou ATEX toto nebezpečí
vyloučí. Další možný problém spočívá v
nabití statickým nábojem, např. na profilech
odlučovače kapek, průhledítkách nebo
pružných připojeních. Pro kategorii 2G je
použití plastových částí omezeno. Veškeré
díly musí mít kovové připojení nebo kontakt k
T4 pro plyny v teplotní třídě T1, T2,
T3 nebo T4
uzemněnému základovému rámu jednotky.
V zásadě se mohou obě kategorie (EX-zóny)
Jako ochrana proti vznícení z důvodu zasažení
uvnitř a vně jednotky vzájemně lišit nejvýše o
bleskem je nutné kvalifikovaně instalovat
jednu třídu. Pokud není vně jednotky definována
systém ochrany proti blesku. Potenciálním
žádná EX-zóna, musí se provozovatel postarat o
zdrojem vznícení jsou také horké povrchy
dostatečné provětrání prostoru, kde je jednotka
komponent, jako jsou ložiska ventilátorů,
umístěna, aby při určeném provozu nemohlo
motory, ohřívače apod. Povrchová teplota zde
netěsnostmi vzniknout výbušné prostředí.
musí být odpovídajícím způsobem omezena.
Vnější jednotky, které jsou zpravidla obklopeny
normálním prostředím bez nebezpečí výbuchu
Aby se zabránilo vzniku zdroje vzplanutí
(žádná Ex-zóna), představují výjimku. Výsledky
v podobě nahromaděného prachu, jsou
analýzy rizik, vyhodnocení nebezpečí vznícení,
jednotky ATEX na vstupu vybaveny filtry
popis jednotky, výpočty a testy musí být
minimálně třídy F5; pokud nenasávají již
doloženy.
jemně filtrovaný vzduch.
Klasifikace a značení
Jednotka podle
ATEX nařízení
Skupina
jednotky
Kategorie
jednotky
I
Atmosféra
D = dust (prach), G = gas (plyn)
Skupina výbušnosti
Teplotní třída
Jednotky nejsou určeny pro provoz v podzemí
1
Pouze spolu s druhým ochranným opatření
D
Není určeno pro prašné prostředí
IIA
2
G
IIB
IIC
II
D
G
Není určeno pro
vzt jednotky
Není určeno pro prašné prostředí
IIA
3
T1 - T4
IIB
IIC
T1 - T4
Není určeno pro
vzt jednotky
4 | Řešení robatherm
Modulární a
flexibilní.
Řešení
robatherm
Certifikovaná bezpečnost bez omezení v
oblasti flexibility, úspornosti provozu,
hygieny nebo regulace.
Vynikající
energetická účinnost
Na základě modulárního
programu robatherm jsou
jednotky ATEX navrženy v souladu s certifikačními předpisy
Flexibilní
sestava, variabilita
rozměrů
TÜV, které jsou dokonale
přizpůsobeny požadavkům
Jednotky ATEX, vybaveny
jsou testovány ve shodě
podle konkrétního požití.
komponenty s vysokým
s nařízením ATEX (EU Type).
standardem, splňují nejvyšší
Výborná hygiena,
snadná údržba a
čistitelnost
Integrovaný
systém měření a
regulace
Testovaná
bezpečnost
Jednotky ATEX jsou dostupné
požadavky na energetickou
Stálá kvalita
v následujících provedeních:
účinnost a to jak podle RLT
a bezpečnost jednotek ATEX
• vnitřní
nařízení 01 německé asociace
je zajištěna individuálním
• venkovní
výrobců vzduchotechnických
testováním a nezávislými
• se zvýšenými hygienickými
jednotek, tak podle evropské
externími kontrolami TÜV. To
certifikační agentury EURO-
podtrhuje náš profesionální
VENT. Tím je zajištěn efektivní
přístup.
nároky
Vynikající energetická
provoz a nízká roční spotřeba
účinnost jednotek robatherm
energií.
V otázce hygienických
není při provedení ATEX nijak
Uvnitř ex-zóny jsou použity
požadavků, snadné údržby a
dotčena.
pouze takové pohony, čidla a
čistitelnosti, dosahují jednotky
další elektrické části, které
ATEX dobře známé vysoké
úrovně výrobků robatherm.
posuzující prostup tepla,
Všechny hygienické vlastnosti
teplené mosty, netěsnosti
jsou testovány a vyhodnoceny
opláštění a další. Vodivé
Institutem pro hygienu vzduchu
práškové lakování povrchů
ILH Berlin.
nebo nerezová ocel zajišťují
Opláštění
Modulová konstrukce
Mechanické vlastnosti opláštění
podle DIN EN 1886:
• Prostup tepla: třída T2
vysokou odolnost proti korozi
• Tepelné mosty: třída TB2
a dlouhou životnost zařízení.
• Netěsnost opláštění: třída L1 (M)
opláštění umožňuje rozsah
• Netěsnost filtrační stěny: třída F9
výkonů od 1000 m3/h do
• Průhyb opláštění: třída D2
320 000 m3/h. Výška, šířka a
délka jednotky jsou násobkem
modulu délky 102 mm. Vlastnosti opláštění jsou testovány
TÜV. Vynikající jsou hodnoty
6 | Podrobný popis
Přesvědčivé
detaily
Integrace bez mezer:
komponenty ATEX.
Certifikované
komponenty pro
každou sestavu
Vysoká spolehlivost
Flexibilní
sestava jednotky
Testovaná
bezpečnost
Předpokladem pro
splnění požadavků nařízení
ATEX je použití speciálně
navržených komponent.
Pružná připojení
Tlumiče
Uzemnění jednotky
Pružná připojení jsou vyrobena
Tlumiče jsou pokryty skelným
Pro zabránění vzniku
z vodivého materiálu. Každé
vláknem a perforovaným
statického náboje jsou
připojení je navíc vybaveno
plechem zabraňujícím
veškeré díly uzemněny a
vodivým přemostěním pro
opotřebení a vzniku statického
je použito speciální vodivé
vyrovnání potenciálů.
náboje.
práškové lakování (barva
RAL 7024).
Podrobný popis | 7
Odlučovače kapek
Ventilátory
Výměníky ZZT
Odlučovače kapek jsou
Použít lze napřímo zapojená
Speciální deskové výměníky
sestaveny z hliníkových
volně oběžná kola
tepla s obtokovými klapkami
profilů, pro čištění jsou
s horizontální nebo vertikální
v provedení ATEX nebo
rozložitelné a jsou upevněny
osou i napřímo nebo řemenem
hydraulické okruhy
ve vytahovatelném nerezovém
hnané ventilátory se spirální
s oddělenými proudy vzduchu
rámu.
skříní. Díky speciální kombinaci
k zabránění propojení zón
materiálů oběžného kola a
případnými netěsnostmi.
Vzduchové klapky
nasávacích dýz je bezpečně
Výměníky jsou v elektricky
Klapky s listy upevněnými
zabráněno tvorbě jisker.
vodivém provedení.
v mosazných ložiscích.
Ventilátory s řemenovým
Uzemněné listy jsou vzájemně
pohonem jsou vybaveny
propojeny pomocí ozubených
vodivým řemenem. Motory
kol nebo vnějších pákových
jsou chráněny proti výbuchu
propojení. Klapky splňují
zvýšenou bezpečností: každý
standardní třídy těsnosti 1 až 4
s certifikátem o typové
podle DIN EN 1751.
zkoušce (EU Type) ve shodě
s nařízením ATEX.
Vzduchové filtry
Vzduchové filtry jsou z
Spínače/osvětlení
vodivých filtračních materiálů
Svítidla, servisní vypínače a
(třída filtrace G3 až H13).
celá světelná instalace jsou
Filtrační rámy jsou práškově
v souladu s nařízením ATEX.
lakované. V nabídce je i
Jsou použity výhradně
nerezové provedení.
certifikované výrobky.
8 | References
Nejlepší volba.
Nejlepší reference
Důvěra a jistota vychází z kvality.
To je důvod, proč mnohé známé společnosti upřednostňují řešení od firmy robatherm.
Automobilový průmysl Alfa Romeo, Audi, BMW,
Elektrotechnický průmysl Acer, Alcatel, Altis,
Bugatti, Citroen, DaimlerChrysler, Ford, General
AMP, Bosch, BSH, Corning, Epcos, Hewlett
Motors, Honda, Iveco, John Deere, KIA, Michelin,
Packard, Hitachi, IBM, Intel, Max-Planck-Institut,
Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Scania,
Microchip, Motorola, NS Electronics, Osram,
SEAT, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo
Philips, Q-Sells, Radiall, Siemens, SIGMA, Soitec,
Chemický a farmaceutický průmysl 3M
Sony, STMicroelectronics, Texas Instruments,
santé, BASF, Bayer, Beiersdorf, Boehringer, BP,
THAI CRT, Thales, Toshiba, Tower, TSMC
Degussa, Du Pont, Fraunhofer Institut, Fresenius,
Nemocnice Beijing Hospital, Guangxi Hospital,
Glaxo Smithkline, Höchst, Institut Pasteur,
Hôpital Saint Joseph Paris, Isarklinik München,
Krupp, Linde, L‘Oréal, Labo Piette, Merckle,
Jilin Hospital, Klinika Moskau, Shanghai
Mérial, Osram, Pfizer, Procter + Gamble, Roche,
Hospital, St. Louis Hospital, Universitätsklinik
Sanofi, Schering, Solvay, Thomae, Urenco
Essen, XinHua Hospital Shanghai, Zhengzhou
Komerční budovy Allianz, Commerzbank,
Hospital Výrobci Airbus, Arcelor, Carl Zeiss,
Nemocnice
Crédit Agricole, Deutsche Bahn, Deutsche
Coca Cola, Conergy, Continental, EADS, EON,
Bank, Disneyland, Dresdner Bank, ECE, H&M,
Eurocopter, Ferrero, Hartmann, Hilti, Liebherr,
Výrobci
IKEA, Interspar, Mediamarkt, NATO, RWE, SAP,
Mc Donalds, MAN, Nestlé, Philip Morris, Thyssen
Semperoper Dresden, Flughafen Tel-Aviv,
Krupp, Trumpf, Vaillant, Viessmann, Voith,
TU Dresden
Wanzl.
Automobilový
průmysl
Chemický a
farmaceutický
průmysl
Komerční budovy
Elektronický
průmysl
robatherm nenese odpovědnost za správnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu. Typy a popisy prvků částečně překračují standardní provedení. Technické změny
vyhrazeny. Vydání 7/2011. © Copyright by robatherm.
Industriestrasse 26 · 89331 Burgau · Germany
Tel. +49 8222 999-0 · Fax +49 8222 999-222
www.robatherm.com · [email protected]
Download

ATEX Větrání a klimatizace ve výbušném prostředí