06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 03-6
KOMUNIKAÈNÉ ZÁSUVKY:
SPOJENIE SO SVETOM
Jednotná konštrukcia konektorov RJ11-12-45
kryt
kryt s usporiadaním vodièov
konektor RJ 45
5
konektor
- vidlica
7
8
1
4
6
3
2
FTP/STP
Estetický vzh¾ad
PR20
PR20
Cirio + Axend
Usporiadanie vodièov RJ11, RJ12, RJ45
R J 11
1234
RJ11
RJ12
123456
RJ12
54 63
RJ45
12345678
RJ45
54 63
54 63
9
7
1
3
a
2
4
b
3
5
s
06-1
4
6
2
2
1
2
Tx
2
3
L2
3
4
L1
4
5
Ts
5
6
T
6
7
78 12
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-1
Zapojenie konektora: jednoduché ale dôležité pravidlá
100mm
75mm
25mm
5
7
FTP/STP
8
1
4
6
3
2
FTP/STP
Jednoduchá montáž
7 užitoèných rád!
1. Polomer ohybu kábla musí by väèší ako 8-násobok priemeru kábla.
06
2. Kábel sa musí odvíja z cievky ve¾mi opatrne a bez poškodenia.
3. Stlaèená alebo zvraštená izolácia silne ovplyvòujú kvalitu prenosu.
Preto nikdy nechytajte kábel kliešami a nikdy po kábli nestúpajte.
4. Ak je pl᚝ kábla poškodený, musí sa kábel vymeni.
5. Silové a komunikaèné káble sa nesmú klás súbežne blízko seba.
min. 30cm
6. Vzdialenos medzi silovými a komunikaènými káblami musí by dostatoène ve¾ká
(minimálne 30 cm) a dodržaná po celej trase vedenia.
7. Silové a komunikaèné káble sa môžu uloži do spoloèného káblového kanála, ale káble
musia by oddelené tieniacimi prepážkami. Vhodnejšie je ale uloži káble v oddelených
káblových kanáloch alebo ž¾aboch.
06-2
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-2
Komunikaèné zásuvky NIKO
Upevnenie rozperkami
00-654
+
+
adaptér 4
rovný
montážny rám
+
rovný stredový kryt
=
konektory RJ11, RJ12,
RJ45 UTP, RJ45 FTP
mm stre+45x45
+
dový kryt alebo
krabica pre
zapustenú montáž
+
=
+
=
medzirámèek
montážny rám
45x45 mm
2 x 22,5 x 45mm
Upevnenie skrutkami
00-654
+
krabica pre zapustenú
montហalebo
+
adaptér 4
rovný
montážny rám
alebo
rovný stredový kryt
RJ45UTP, RJ45FTP
nástenný kanál
00-654
+
šikmý
montážny rám
alebo
+
+
=
+
=
adaptér 4
šikmý stredový kryt
+ 45 x 45mm +
stredový kryt alebo
medzirámèek
montážny rám
45 x 45mm
2 x 22,5 x 45mm
Výhody
• jednoduchá a rýchla montហzaklapnutím západky
• zásuvky so zarezávacími (samoreznými) konektormi
• stredové kryty so štítkom pre oznaèenie
• krytky proti prachu
• upevnenie pomocou rozperiek alebo skrutiek alebo
priamym zaklapnutím do nástenných kanálov
• pre všetky dizajny prístrojov NIKO
06-3
konektory RJ11, RJ12,
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-3
Sady komunikaèných zásuviek Niko
Data zásuvka (telefónna)
1 x RJ11 UTP (netienený)
Prístrojový spodok:
Balenie:
Data zásuvka (telefónna)
2 x RJ11 UTP (netienený)
07-652-11
1/10
Prístrojový spodok:
Balenie:
Data zásuvka
1 x RJ45 UTP CAT. 5E (netienený)
07-652-21
1/10
Prístrojový spodok:
Balenie:
07-652-45
1/10
Symbol:
Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu
Symbol:
Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu
Krémová: 12-652
Biela:
32-652
Balenie: 1/10
Krémová: 12-652
Biela:
32-652
Balenie: 1/10
Krémová: 12-652
Biela:
32-652
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie:
Èierna:
Balenie:
Èierna:
Balenie:
02-652
1/10
02-652
1/10
Rámèeky pre zapustenú montហsa objednávajú zvl᚝: pozri kapitola 2. Fotografie hotových výrobkov sú iba ilustraèné!
Symbol:
Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu
02-652
1/10
Titánová
biela:
44-652
Grafitová: 45-652
Bronzová: 46-652
Strieborná: 47-652
Kobaltová: 48-652
Sépiová: 49-652
Balenie: 1/10
Titánová
biela:
44-652
Grafitová: 45-652
Bronzová: 46-652
Strieborná: 47-652
Kobaltová: 48-652
Sépiová: 49-652
Balenie: 1/10
Titánová
biela:
44-652
Grafitová: 45-652
Bronzová: 46-652
Strieborná: 47-652
Kobaltová: 48-652
Sépiová: 49-652
Balenie: 1/10
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
06-4
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-4
Sady komunikaèných zásuviek Niko
Data zásuvka
2 x RJ45 UTP CAT. 5E (netienený)
Data zásuvka
1 x RJ45 FTP CAT. 5E (tienený)
Prístrojový spodok:
Prístrojový spodok:
Rámèeky pre zapustenú montហsa objednávajú zvl᚝: pozri kapitola 2. Fotografie hotových výrobkov sú iba ilustraèné!
Balenie:
07-652-25
1/10
Balenie:
Data zásuvka
2 x RJ45 FTP CAT. 5E (tienený)
07-652-46
1/10
Prístrojový spodok:
Balenie:
07-652-26
1/10
Symbol:
Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu
Symbol:
Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu
Symbol:
Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu
Krémová: 12-652
Biela::
32-652
Balenie: 1/10
Krémová: 12-652
Biela:
32-652
Balenie: 1/10
Krémová: 12-652
Biela:
32-652
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie:
Èierna:
Balenie:
Èierna:
Balenie:
02-652
1/10
02-652
1/10
02-652
1/10
Titánová
biela:
44-652
Grafitová: 45-652
Bronzová: 46-652
Strieborná: 47-652
Kobaltová: 48-652
Sépiová: 49-652
Balenie: 1/10
Titánová
biela:
44-652
Grafitová: 45-652
Bronzová: 46-652
Strieborná: 47-652
Kobaltová: 48-652
Sépiová: 49-652
Balenie: 1/10
Titánová
biela:
44-652
Grafitová: 45-652
Bronzová: 46-652
Strieborná: 47-652
Kobaltová: 48-652
Sépiová: 49-652
Balenie: 1/10
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
06-5
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-5
Sady komunikaèných zásuviek Niko
Data zásuvka
1 x RJ45 UTP CAT. 6 (netienený)
Prístrojový spodok:
Balenie:
Data zásuvka
2 x RJ45 UTP CAT. 6 (netienený)
07-652-48
1/10
Prístrojový spodok:
Balenie:
Data zásuvka
1 x RJ45 STP CAT. 6 (tienený)
07-652-28
1/10
Prístrojový spodok:
Balenie:
07-652-47
1/10
Symbol:
Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu
Symbol:
Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu
Krémová: 12-652
Biela:
32-652
Balenie: 1/10
Krémová: 12-652
Biela::
32-652
Balenie: 1/10
Krémová: 12-652
Biela:
32-652
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie:
Èierna:
Balenie:
Èierna:
Balenie:
02-652
1/10
02-652
1/10
Rámèeky pre zapustenú montហsa objednávajú zvl᚝: pozri kapitola 2. Fotografie hotových výrobkov sú iba ilustraèné!
Symbol:
Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu
02-652
1/10
Titánová
biela:
44-652
Grafitová: 45-652
Bronzová: 46-652
Strieborná: 47-652
Kobaltová: 48-652
Sépiová: 49-652
Balenie: 1/10
Titánová
biela:
44-652
Grafitová: 45-652
Bronzová: 46-652
Strieborná: 47-652
Kobaltová: 48-652
Sépiová: 49-652
Balenie: 1/10
Titánová
biela:
44-652
Grafitová: 45-652
Bronzová: 46-652
Strieborná: 47-652
Kobaltová: 48-652
Sépiová: 49-652
Balenie: 1/10
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
06-6
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-6
Sady komunikaèných zásuviek Niko
ADSL
Data zásuvka
2 x RJ45 STP CAT. 6 (tienený)
Prístrojový spodok:
Rámèeky pre zapustenú montហsa objednávajú zvl᚝: pozri kapitola 2. Fotografie hotových výrobkov sú iba ilustraèné!
Balenie:
ADSL zásuvka
2 x RJ11 ADSL+TEL
zásuvka ADSL+TEL do inštalaènej krabice
07-652-27
1/10
Prístrojový spodok:
s rozperkami
Balenie: 1/10
Symbol:
Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu
Stredový kryt
Krémová: 12-652
Biela:
32-652
Balenie: 1/10
Krémová: 12-690-91
Biela:
32-690-91
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie:
Èierna:
Balenie:
02-652
1/10
07-090-90
Kompletný prístroj:
Biela:
Balenie:
02-690-91
1/10
Titánová
biela:
44-652
Grafitová: 45-652
Bronzová: 46-652
Strieborná: 47-652
Kobaltová: 48-652
Sépiová: 49-652
Balenie: 1/10
Titánová
biela:
44-509
Grafitová: 45-509
Bronzová: 46-509
Strieborná: 47-509
Kobaltová: 48-509
Sépiová: 49-509
Balenie: 1/10
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
06-7
ADSL zásuvka 45x45
2 x RJ11 ADSL+TEL
biela zásuvka ADSL+TEL do kanálových
systémov
32-690-92
1/10
ADSL
ADSL
ADSL
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
ADSL
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-7
Sady komunikaèných zásuviek Niko
Prístrojový spodok:
Balenie:
Data zásuvka - šikmá
1 x RJ11 UTP (netienený)
07-652-12
1/10
Prístrojový spodok:
Balenie:
Data zásuvka - šikmá
2 x RJ11 UTP (netienený)
07-653-11
1/10
Prístrojový spodok:
Balenie:
07-653-21
1/10
Symbol:
Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu
Symbol:
Stredový kryt (šikmý) s krytkami proti prachu
Symbol:
Stredový kryt (šikmý) s krytkami proti prachu
Krémová: 12-652
Biela:
32-652
Balenie: 1/10
Krémová: 12-654
Biela:
32-654
Balenie: 1/10
Krémová: 12-654
Biela:
32-654
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie:
Èierna:
Balenie::
Èierna:
Balenie:
02-652
1/10
Titánová
biela:
44-652
Grafitová: 45-652
Bronzová: 46-652
Strieborná: 47-652
Kobaltová: 48-652
Sépiová: 49-652
Balenie: 1/10
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
02-654
1/10
02-654
1/10
Stredový kryt (šikmý) bez krytiek proti prachu
Stredový kryt (šikmý) bez krytiek proti prachu
Krémová: 12-653
Biela:
32-653
Balenie: 1/10
Krémová: 12-653
Biela:
32-653
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie:
Èierna:
Balenie:
02-653
1/10
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
02-653
1/10
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
06-8
Rámèeky pre zapustenú montហsa objednávajú zvl᚝: pozri kapitola 2. Fotografie hotových výrobkov sú iba ilustraèné!
Data zásuvka
1 x RJ12 UTP (netienený)
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-8
Sady komunikaèných zásuviek Niko
Data zásuvka - šikmá
1 x RJ45 UTP CAT. 5E (netienený)
Data zásuvka - šikmá
2 x RJ45 UTP CAT. 5E (netienený)
Data zásuvka - šikmá
1 x RJ45 FTP CAT. 5E (tienený)
Prístrojový spodok:
Prístrojový spodok:
Prístrojový spodok:
+ adaptér 4
+ 1 konektor
Balenie: 1/10
Rámèeky pre zapustenú montហsa objednávajú zvl᚝: pozri kapitola 2. Fotografie hotových výrobkov sú iba ilustraèné!
Balenie:
07-653-45
1/10
Balenie:
1/10
Symbol:
Stredový kryt (šikmý) s krytkami proti prachu
Symbol:
Krémová: 12-654
Biela:
32-654
Balenie: 1/10
Krémová: 12-654
Biela:
32-654
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie::
Èierna:
Balenie:
02-654
1/10
07-653-25
Stredový kryt (šikmý) s krytkami proti prachu
02-654
1/10
Stredový kryt (šikmý) bez krytiek proti prachu
Stredový kryt (šikmý) bez krytiek proti prachu
Krémová: 12-653
Biela:
32-653
Balenie: 1/10
Krémová: 12-653
Biela:
32-653
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie:
Èierna:
Balenie:
02-653
1/10
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
06-9
02-653
1/10
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
07-653-46
Symbol:
Stredový kryt (šikmý) s krytkami proti prachu
Krémová: 12-654
Biela:
32-654
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie:
02-654
1/10
Stredový kryt (šikmý) bez krytiek proti prachu
Krémová: 12-653
Biela:
32-653
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie:
02-653
1/10
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-9
Sady komunikaèných zásuviek Niko
Data zásuvka - šikmá
2 x RJ45 FTP CAT. 5E (tienený)
Prístrojový spodok:
Balenie:
Data zásuvka - šikmá
1 x RJ12 UTP (netienený)
07-653-26
1/10
Symbol:
Stredový kryt (šikmý) s krytkami proti prachu
Prístrojový spodok:
Balenie:
Data zásuvka 45 x 45 mm
1 x RJ45 UTP CAT. 5E (netienený)
07-653-12
1/10
Symbol:
Stredový kryt (šikmý) s krytkami proti prachu
Krémová: 12-687-45
Biela:
32-687-45
Balenie: 1/10
Krémová: 12-654
Biela:
32-654
Balenie: 1/10
Krémová: 12-654
Biela:
32-654
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie:
Èierna:
Balenie:
02-654
1/10
02-654
1/10
Stredový kryt (šikmý) bez krytiek proti prachu
Stredový kryt (šikmý) bez krytiek proti prachu
Krémová: 12-653
Biela:
32-653
Balenie: 1/10
Krémová: 12-653
Biela:
32-653
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie:
Èierna:
Balenie:
02-653
1/10
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
Rámèeky pre zapustenú montហsa objednávajú zvl᚝: pozri kapitola 2. Fotografie hotových výrobkov sú iba ilustraèné!
Symbol:
02-653
1/10
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
06-10
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-10
Rámèeky pre zapustenú montហsa objednávajú zvl᚝: pozri kapitola 2. Fotografie hotových výrobkov sú iba ilustraèné!
Sady komunikaèných zásuviek Niko
Data zásuvka 45 x 45 mm
2 x RJ45 UTP CAT. 5E (netienený)
Data zásuvka 45 x 45 mm
1 x RJ45 FTP CAT. 5E (tienený)
Data zásuvka
2 x 22,5 x 45 mm
2 x RJ45 FTP CAT. 5E (tienený)
Krémová: 12-687-25
Biela:
32-687-25
Balenie: 1/10
Krémová: 12-687-46
Biela:
32-687-46
Balenie: 1/10
Krémová: 12-687-26
Biela:
32-687-26
Balenie: 1/10
Symbol:
Symbol:
Symbol:
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
06-11
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-11
Komunikaèné zásuvky NIKO s konektormi iných výrobcov
Konektor NIKO
00-654
+
+
adaptér 4
00-651
Konektor AMP
+
+
+
Konektor ITT
00-653
+
rovný montážny rám
+
rovný stredový kryt
+
adaptér 3
00-655
=
alebo
+
Konektor Krone
inštalaèná krabica
pre zapustenú montáž
alebo
00-652
adaptér 2
rovný stredový kryt
rovný montážny rám
(s rozperkami)
adaptér 1
Konektor Systimax
=
šikmý montážny rám
=
šikmý stredový kryt
{
nástenné kanály
adaptér 5
=
45 x 45mm
stredový kryt
alebo
+
montážny rám 45x45 mm
(s rozperkami)
+
alebo
inštalaèná krabica
pre zapustenú montáž
medzirámèek
2 x 22,5 x 45mm
=
montážny rám
45x45 mm
PANDUIT
+
Modul 50 x 50mm
+
montážny rám
Panduit
=
medzirámèek
=
+
{
nástenné
kanály
medzirámèek
Výhody
· rôzne konektory iných výrobcov sú kompatibilné so všetkými programami
prístrojov NIKO
· dizajn - od štandardného až po luxusný program - perfektne ladí s inými prístrojmi
· štandardný štítok pre oznaèenie
· s krytkami proti prachu alebo bez krytiek
· s jednoduchým zaklapnutím, èo znamená úsporu pri montáži
· rýchle nastavenie pomocou adaptérov
· pružné a rýchle prispôsobenie meniacim sa požiadavkám trhu
06-12
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-12
Komunikaèné zásuvky NIKO s konektormi iných výrobcov
Výber vhodnej zásuvky NIKO pre dátové a komunikaèné konektory iných výrobcov.
RJ12
Niko
Niko
Niko
Niko
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
ITT
ITT
ITT
ITT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
RADIALL
RADIALL
RADIALL
RADIALL
02-399-12
02-399-12
02-399-12
02-399-12
406375-2
406375-2
406375-2
406375-2
336793-1
336793-1
183861-1
183861-1
136811-1
136811-1
196000-0150
196000-0150
196000-0150
196000-0150
CJ66_ _
CJ66_ _
CJ64-CJ64-CFPFS2SAW
CFPFS2SAW
CFPFS2AW
CFPFS2AW
CFPFF2AW
CFPFF2AW
CFPFS1SAW
CFPFS1SAW
R280 MOD 804
R280 MOD 804
R280 MOD 804
R280 MOD 804
RJ45 UTP Cat5 alebo cat 5E (netienené)
Niko
02-399-45
Niko
02-399-45
Niko
02-399-45
Niko
02-399-45
Niko
02-399-45
Niko
02-399-45
Niko
02-399-45
Niko
02-399-45
3M Volition
VOL-FP4M-F1K
3M Volition
VOL-FP4M-F1K
3M Volition
VOL-FP4M-F2K
3M Volition
VOL-FP4M-F2K
3M Volition
VOL-FP2M-F1K
3M Volition
VOL-FP2M-F1K
3M Volition
VOL-OCK5E-U
3M Volition
VOL-OCK5E-U
06-13
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
s krytkami protiprachu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 konektory
02-399-11
02-399-11
02-399-11
02-399-11
196000-0150
196000-0150
196000-0150
196000-0150
CJ64-CJ64-CFPFS2SAW
CFPFS2SAW
CFPFS2AW
CFPFS2AW
CFPFF2AW
CFPFF2AW
CFPFS1SAW
CFPFS1SAW
1 konektor
RJ11
Niko
Niko
Niko
Niko
ITT
ITT
ITT
ITT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
šikmý
Obj. è. konektora
rovný
Výrobca a typ
konektora
s rozperkami
Najprv sa z nasledujúcej tabu¾ky vyberie vhodný výrobca a vhodný typ konektoru. V ïalších ståpcoch sú uvedené možné kombinácie dielcov NIKO a objednacie èísla NIKO.
Príklad: Potrebujete netienený konektor RJ45 cat. 5 od firmy AMP, s krytkami proti prachu. Potrebujete inštalova 2 konektory, rovné, so stredovým krytom PR20 biela.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
00-654
00-654
00-654
00-654
00-653
00-653
00-653
00-653
CHF2M__-X
CHS2R2__-X
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-691-80
X2-691-80
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-681
4X-681
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
00-654
00-654
00-654
00-654
00-651
00-651
00-651
00-651
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
22,5 x 45 modul
22,5 x 45 modul
00-653
00-653
00-653
00-653
CHF2M_ _-X
CHS2R2_ _-X
CHF2M__-X
CHS2R2__-X
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
00-651
00-651
00-651
00-651
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-691-80
X2-691-80
X2-691-80
X2-691-80
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-681
4X-681
4X-681
4X-681
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
-
00-654
00-654
00-654
00-654
X2-399-10
X2-399-10
X2-399-20 (x2)
X2-399-20 (x2)
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
22,5 x 45 modul
22,5 x 45 modul
00-651
00-651
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-687
07-686
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Obj. è. adaptéra
Obj. è. mont.
rámu NIKO
Krémová: X = 1
Biela: X = 3
Èierna: X = 0
Titánová biela: X= 4
Grafitová: X = 5
Bronzová: X = 6
Strieborná: X = 7
Kobaltová: X = 8
Sépiová: X = 9
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-13
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
s krytkami protiprachu
šikmý
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 konektory
VOL-OCK5E-U
VOL-OCK5E-U
406372-2
406372-2
406372-2
406372-2
1375191-2
1375191-2
1375191-2
1375191-2
284232-1 WIT
284232-1 WIT
336793-1
336793-1
183861-1
183861-1
136811-1
136811-1
Cat5C-SIJ-U-KEY-010B
Cat5C-SIJ-U-KEY-010B
Cat5C-SIJ-U-KEY-010B
Cat5C-SIJ-U-KEY-010B
GPC5-SIJ-U-KEY-007
GPC5-SIJ-U-KEY-007
GPC5-SIJ-U-KEY-007
GPC5-SIJ-U-KEY-007
GPC-JAK-U-01-3LF
GPC-JAK-U-01-3LF
GPC-JAK-U-01-3LF
GPC-JAK-U-01-3LF
25H1303
25H1303
51H7980
51H7980
6091049
51H823_
196000-0125
196000-0125
196000-0125
196000-0125
UDWSK808302B1
UDWSK808302B1
UDWSK808302B1
UDWSK808302B1
195513-2007
195513-2007
195513-2008
195513-2008
195513-2009
195513-2009
195513-2010
195513-2012
195513-2011
195513-2014
6540 1 130-01
6540 1 130-01
6540 1 130-01
6540 1 130-01
6540 1 130-02
6540 1 130-02
6540 1 130-02
6540 1 130-02
6540 1 130-03
6540 1 130-03
6540 1 130-03
6540 1 130-03
6540 1 130-04
6540 1 130-04
6540 1 130-04
6540 1 130-04
Multi 6 C BNB
Multi 6 C BNB
16.1B.011.A0022
16.1B.011.A0022
17.1B.011.A003
17.1B.011.A003
SI-420.416
1 konektor
3M Volition
3M Volition
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
BrandRex
BrandRex
BrandRex
BrandRex
BrandRex
BrandRex
BrandRex
BrandRex
BrandRex
BrandRex
BrandRex
BrandRex
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
ITT (UTP cat 5)
ITT (UTP cat 5)
ITT (UTP cat 5)
ITT (UTP cat 5)
ITT (UTP cat 5E)
ITT (UTP cat 5E)
ITT (UTP cat 5E)
ITT (UTP cat 5E)
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
Multimedia Connect
Multimedia Connect
MOD TAP
MOD TAP
MOD TAP
MOD TAP
Nexans **
Obj. è. konektora
rovný
Výrobca a typ
konektora
s rozperkami
Komunikaèné zásuvky NIKO s konektormi iných výrobcov
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Obj. è. adaptéra
Obj. è. mont.
rámu NIKO
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
22,5 x 45 modul
22,5 x 45 modul
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
00-653
00-653
00-653
00-653
00-653
00-653
00-653
00-653
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
00-655
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
Krémová: X = 1
Biela: X = 3
Èierna: X = 0
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-688
X2-688
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-688
X2-688
X2-688
X2-688
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
Titánová biela: X= 4
Grafitová: X = 5
Bronzová: X = 6
Strieborná: X = 7
Kobaltová: X = 8
Sépiová: X = 9
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-688
4X-688
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-688
4X-688
4X-688
4X-688
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
06-14
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-14
06-15
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
s krytkami protiprachu
šikmý
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 konektory
SI-420.416
SI-420.416
SI-420.416
SI-420.510
SI-420.510
SI-420.510
SI-420.510
ACS-410-010
ACS-410-010
ACS-410-010
ACS-410-010
LANmark 5 - 470.500
LANmark 5 - 470.500
LANmark 5 - 470.510
LANmark 5 - 470.510
Omega 5 - 461.200
Omega 5 - 461.200
Omega 5 - 461.210
Omega 5 - 461.210
Omega 5 - 462.200
Omega 5 - 462.200
Omega 5 - 462.210
Omega 5 - 462.210
C09-MOS-200
C09-MOS-200
C09-MOS-300
C09-MOS-300
C09-MOS-200
C09-MOS-200
C09-MOS-300
C09-MOS-300
CJ588_ _
CJ588_ _
CJ5E88T_ _
CJ5E88T_ _
CJD588_ _
CJD588_ _
CFPFS2SAW
CFPFS2SAW
CFPFS2AW
CFPFS2AW
CFPFF2AW
CFPFF2AW
CFPFS1SAW
CFPFS1SAW
C2FPAW
C2FPAW
KJ5E88xx
KJ5E88xx
KJ5E88xx
KJ5E88xx
R280MOD812
R280MOD812
R280MOD812
R280MOD812
R280MOD807
R280MOD807
R280MOD807
R280MOD807
R925722
R925722
R925795
R925795
R92585_
R306010
R306008
R304313
R304313
R304314
R304314
MX5-K(XX)
MX5-K(XX)
MX5-K(XX)
MX5-K(XX)
MX-K-C5-(XX)
MX-K-C5-(XX)
MX-K-C5-(XX)
1 konektor
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Omni C09-5E-747F-ABK
Omni C09-5E-747F-ABK
Omni C09-5E-747F-ABK
Omni C09-5E-747F-ABK
Omni C09-5E-747F-AW
Omni C09-5E-747F-AW
Omni C09-5E-747F-AW
Omni C09-5E-747F-AW
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
RADIALL
RADIALL
RADIALL
RADIALL
RADIALL
RADIALL
RADIALL
RADIALL
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
SIEMON
SIEMON
SIEMON
SIEMON
SIEMON
SIEMON
SIEMON
Obj. è. konektora
rovný
Výrobca a typ
konektora
s rozperkami
Komunikaèné zásuvky NIKO s konektormi iných výrobcov
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Obj. è. adaptéra
Obj. è. mont.
rámu NIKO
00-655
07-652
00-655
07-653
00-655
07-653
00-655
07-651
00-655
07-652
00-655
07-653
00-655
07-653
00-652
07-651
00-652
07-652
00-652
07-653
00-652
07-653
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
CHF2M_ _-X
CHS2R2_ _ -X
CHF2M_ _-X
CHS2R2_ _ -X
CHF2M_ _-X
CHS2R2_ _ -X
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
07-651
00-655 odstráni zarážkux
x
07-652
00-655 odstráni zarážku
07-653
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
07-653
00-654
07-651
00-654
07-652
00-654
07-653
00-654
07-653
07-651
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
07-652
07-653
00-655 odstráni zarážkux
07-653
00-655 odstráni zarážkux
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
45 x 45 modul
07-686
45 x 45 modul
07-687
00-651
07-651
00-651
07-652
00-651
07-653
00-651
07-653
00-651
07-651
00-651
07-652
00-651
07-653
Krémová: X = 1
Biela: X = 3
Èierna: X = 0
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-691-80
X2-691-80
X2-691-80
X2-691-80
X2-691-80
X2-691-80
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-688
X2-688
X2-688
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
Titánová biela: X= 4
Grafitová: X = 5
Bronzová: X = 6
Strieborná: X = 7
Kobaltová: X = 8
Sépiová: X = 9
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-681
4X-681
4X-681
4X-681
4X-681
4X-681
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-688
4X-688
4X-688
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
-
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-15
RJ45 FTP cat5 alebo cat5E (tienené)
Niko
02-399-46
Niko
02-399-46
Niko
02-399-46
Niko
02-399-46
Niko
02-399-46
Niko
02-399-46
Niko
02-399-46
Niko
02-399-46
3M Volition
VOL-FP4M-F1K
3M Volition
VOL-FP4M-F1K
3M Volition
VOL-FP4M-F2K
3M Volition
VOL-FP4M-F2K
3M Volition
VOL-FP2M-F1K
3M Volition
VOL-FP2M-F1K
3M Volition
VOL-OCK5E-F
3M Volition
VOL-OCK5E-F
3M Volition
VOL-OCK5E-F
3M Volition
VOL-OCK5E-F
AMP (len cat.5)
569015-1
AMP (len cat.5)
569015-1
AMP (len cat.5)
569015-1
AMP (len cat.5)
569015-1
AMP
188650-6
AMP
188650-6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
s krytkami protiprachu
šikmý
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 konektory
MX-K-C5-(XX)
MPS100E-003
MPS100E-003
MPS100E-003
MPS100E-003
MPS100E-112
MPS100E-112
MPS100E-112
MPS100E-112
MPS100E-123
MPS100E-123
MPS100E-123
MPS100E-123
MPS100E-215
MPS100E-215
MPS100E-215
MPS100E-215
MPS100E-226
MPS100E-226
MPS100E-226
MPS100E-226
MPS100E-246
MPS100E-246
MPS100E-246
MPS100E-246
MPS100E-262
MPS100E-262
MPS100E-262
MPS100E-262
MPS100E-270
MPS100E-270
MPS100E-270
MPS100E-270
MPS100E-317
MPS100E-317
MPS100E-317
MPS100E-317
MPS100E-318
MPS100E-318
MPS100E-318
MPS100E-318
MPS100E-361
MPS100E-361
MPS100E-361
MPS100E-361
M12LG-262
M12LG-262
M12-262
M12-262
M18932-246
M18932-262
1 konektor
SIEMON
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Obj. è. konektora
rovný
Výrobca a typ
konektora
s rozperkami
Komunikaèné zásuvky NIKO s konektormi iných výrobcov
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Titánová biela: X= 4
Grafitová: X = 5
Bronzová: X = 6
Strieborná: X = 7
Kobaltová: X = 8
Sépiová: X = 9
Obj. è. adaptéra
Obj. è. mont.
rámu NIKO
Krémová: X = 1
Biela: X = 3
Èierna: X = 0
00-651
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
-
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-688
X2-688
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-688
4X-688
00-654
00-654
00-654
00-654
X2-399-10
X2-399-10
X2-399-20 (x2)
X2-399-20 (x2)
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
22,5 x 45 modul
22,5 x 45 modul
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-687
07-686
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
06-16
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-16
06-17
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 konektory
x
x
x
1 konektor
188650-6
188650-6
188650-5
188650-5
188650-5
188650-5
1375189-1
1375189-1
1375189-1
1375189-1
284265-1 WIT
284265-1 WIT
336793-1
336793-1
183861-1
183861-1
136811-1
136811-1
CAT5C-SIJ-F-KEY-003
CAT5C-SIJ-F-KEY-003
196000-0126
196000-0126
196000-0126
196000-0126
SDWSK808302B1
SDWSK808302B1
SDWSK808302B1
SDWSK808302B1
195513-2007
195513-2007
195513-2008
195513-2008
195513-2009
195513-2009
195513-2010
195513-2012
195513-2011
195513-2014
Multi 6 C AN
Multi 6 C AN
16.1C.O11.AOO22
16.1C.O11.AOO22
SI-420.520
SI-420.520
SI-420.520
SI-420.520
ACS-410-020
ACS-410-020
ACS-410-020
ACS-410-020
LANmark 5 - 470.501
LANmark 5 - 470.501
LANmark 5 - 470.511
LANmark 5 - 470.511
Omega 5 - 461.201
Omega 5 - 461.201
Omega 5 - 461.211
Omega 5 - 461.211
Omega 5 - 462.201
Omega 5 - 462.201
Omega 5 - 462.211
Omega 5 - 462.211
CJS588
CJS588
CJS5E88T
CJS5E88T
CFPFS2SAW
CFPFS2SAW
CFPFS2AW
CFPFS2AW
CFPFF2AW
CFPFF2AW
CFPFS1SAW
CFPFS1SAW
CS2FPAW
CS2FPAW
s krytkami protiprachu
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
BrandRex
BrandRex
ITT (FTP cat 5)
ITT (FTP cat 5)
ITT (FTP cat 5)
ITT (FTP cat 5)
ITT (FTP cat 5E)
ITT (FTP cat 5E)
ITT (FTP cat 5E)
ITT (FTP cat 5E)
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
Multimedia Connect
Multimedia Connect
MOD-TAP
MOD-TAP
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
šikmý
Obj. è. konektora
rovný
Výrobca a typ
konektora
s rozperkami
Komunikaèné zásuvky NIKO s konektormi iných výrobcov
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Obj. è. adaptéra
Obj. è. mont.
rámu NIKO
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
22,5 x 45 modul
22,5 x 45 modul
00-651
00-651
00-653
00-653
00-653
00-653
00-653
00-653
00-653
00-653
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
00-655
00-655
00-655
00-655
00-652
00-652
00-652
00-652
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
CHF2M_ _-X
CHS2R2_ _ -X
CHF2M_ _-X
CHS2R2_ _ -X
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
Krémová: X = 1
Biela: X = 3
Èierna: X = 0
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-688
X2-688
X2-688
X2-688
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-691-80
X2-691-80
X2-691-80
X2-691-80
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
Titánová biela: X= 4
Grafitová: X = 5
Bronzová: X = 6
Strieborná: X = 7
Kobaltová: X = 8
Sépiová: X = 9
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-688
4X-688
4X-688
4X-688
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-681
4X-681
4X-681
4X-681
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-17
RJ45 STP cat 5E (tienené)
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
BrandRex
BrandRex
BrandRex
BrandRex
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
ITT (FTP cat5)
ITT (FTP cat5)
ITT (FTP cat5)
ITT (FTP cat5)
ITT (FTP cat 5E)
ITT (FTP cat 5E)
ITT (FTP cat 5E)
ITT (FTP cat 5E)
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
Multimedia Connect
Multimedia Connect
MOD-TAP
MOD-TAP
MOD-TAP
MOD-TAP
MOD-TAP
MOD-TAP
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
VOL-FP4M-F1K
VOL-FP4M-F1K
VOL-FP4M-F2K
VOL-FP4M-F2K
VOL-FP2M-F1K
VOL-FP2M-F1K
VOL-OCK5E-S
VOL-OCK5E-S
VOL-OCK5E-S
VOL-OCK5E-S
188650-6
188650-6
188650-6
188650-6
1375189-1
1375189-1
1375189-1
1375189-1
336793-1
336793-1
183861-1
183861-1
136811-1
136811-1
GPC-JAK-F-01-3LF
GPC-JAK-F-01-3LF
GPC-JAK-F-01-3LF
GPC-JAK-F-01-3LF
25H1303
25H1303
51H7980
51H7980
6091049
51H823_
196000-0126
196000-0126
196000-0126
196000-0126
SDWSK808302B1
SDWSK808302B1
SDWSK808302B1
SDWSK808302B1
195513-2007
195513-2007
195513-2008
195513-2008
195513-2009
195513-2009
195513-2010
195513-2012
195513-2011
195513-2014
6540 1 154-02
6540 1 154-02
6540 1 154-02
6540 1 154-02
Multi 6 C FS
Multi 6 C FS
17.1C.011.AOO3
17.1C.011.AOO3
85405-0115
85405-0127
85405-0036
85405-0048
ACS-410-030
ACS-410-030
ACS-410-030
ACS-410-030
SI-420.530
SI-420.530
SI-420.530
SI-420.530
SI-420.426
SI-420.426
SI-420.426
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 konektory
1 konektor
s krytkami protiprachu
šikmý
Obj. è. konektora
rovný
Výrobca a typ
konektora
s rozperkami
Komunikaèné zásuvky NIKO s konektormi iných výrobcov
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Obj. è. adaptéra
Obj. è. mont.
rámu NIKO
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
22,5 x 45 modul
22,5 x 45 modul
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
22,5 x 45 modul
22,5 x 45 modul
00-651
00-651
00-651
00-651
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
00-653
00-653
00-653
00-653
00-653
00-653
00-653
00-653
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
00-652
00-652
00-652
00-652
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
Krémová: X = 1
Biela: X = 3
Èierna: X = 0
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-688
X2-688
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-688
X2-688
X2-688
X2-688
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-688
X2-688
X2-688
X2-688
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
Titánová biela: X= 4
Grafitová: X = 5
Bronzová: X = 6
Strieborná: X = 7
Kobaltová: X = 8
Sépiová: X = 9
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-688
4X-688
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-688
4X-688
4X-688
4X-688
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-688
4X-688
4X-688
4X-688
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
-
06-18
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-18
ARJ45 UTP cat6 (netienené)
NIKO
NIKO
NIKO
NIKO
NIKO
NIKO
NIKO
NIKO
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
BrandRex
BrandRex
BrandRex
BrandRex
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
06-19
02-399-48
02-399-48
02-399-48
02-399-48
02-399-48
02-399-48
02-399-48
02-399-48
VOL-FP4M-F1K
VOL-FP4M-F1K
VOL-FP4M-F2K
VOL-FP4M-F2K
VOL-FP2M-F1K
VOL-FP2M-F1K
VOL-OCK6-U
VOL-OCK6-U
VOL-OCK6-U
VOL-OCK6-U
1375055-2 èierna
1375055-2 èierna
1375055-2 èierna
1375055-2 èierna
1375055-1 krémová
1375055-1 krémová
1375055-1 krémová
1375055-1 krémová
336793-1
336793-1
183861-1
183861-1
136811-1
136811-1
C6C-JAK-U-01-2
C6C-JAK-U-01-2
C6C-JAK-U-01-2
C6C-JAK-U-01-2
196000-6400
196000-6400
196000-6400
196000-6400
195513-2007
195513-2007
195513-2008
195513-2008
195513-2009
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 konektory
x
x
x
x
x
x
1 konektor
x
s krytkami protiprachu
SI-420.426
C09-MOS-200
C09-MOS-200
C09-MOS-300
C09-MOS-300
CJS588
CJS588
CJS5E88T
CJS5E88T
CFPFS2SAW
CFPFS2SAW
CFPFS2AW
CFPFS2AW
CFPFF2AW
CFPFF2AW
CFPFS1SAW
CFPFS1SAW
CS2FPAW
CS2FPAW
R925722
R925722
R925795
R925795
R92585_
R306010
R306008
R304313
R304313
R304314
R304314
šikmý
Nexans **
Omni C09-SC-747F-5EA
Omni C09-SC-747F-5EA
Omni C09-SC-747F-5EA
Omni C09-SC-747F-5EA
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
Obj. è. konektora
rovný
Výrobca a typ
konektora
s rozperkami
Komunikaèné zásuvky NIKO s konektormi iných výrobcov
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Krémová: X = 1
Biela: X = 3
Èierna: X = 0
Titánová biela: X= 4
Grafitová: X = 5
Bronzová: X = 6
Strieborná: X = 7
Kobaltová: X = 8
Sépiová: X = 9
Obj. è. adaptéra
Obj. è. mont.
rámu NIKO
00-655
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
CHF2M_ _-X
CHS2R2_ _ -X
CHF2M_ _-X
CHS2R2_ _ -X
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-691-80
X2-691-80
X2-691-80
X2-691-80
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-688
X2-688
X2-688
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-681
4X-681
4X-681
4X-681
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-688
4X-688
4X-688
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
00-654
00-654
00-654
00-654
X2-399-10
X2-399-10
X2-399-20 (x2)
X2-399-20 (x2)
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
22,5 x 45 modul
22,5 x 45 modul
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
22,5 x 45 modul
22,5 x 45 modul
00-651
00-651
00-651
00-651
00-653
00-653
00-653
00-653
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-687
07-686
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-19
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 konektory
x
x
1 konektor
x
x
s krytkami protiprachu
195513-2009
195513-2010
195513-2012
195513-2011
195513-2014
9ZK00002
9ZK00002
9ZK00002
9ZK00002
9ZK00011
9ZK00011
9ZK00010
9ZK00010
6830 1 302-01
6830 1 302-01
6830 1 302-01
6830 1 302-01
6830 1 302-02
6830 1 302-02
6830 1 302-02
6830 1 302-02
6830 1 302-03
6830 1 302-03
6830 1 302-03
6830 1 302-03
6830 1 302-04
6830 1 302-04
6830 1 302-04
6830 1 302-04
6830 1 800-XX
6830 1 800-XX
6830 1 800-XX
6830 1 800-XX
SI 420.610
SI 420.610
SI 420.610
SI 420.610
LANmark 6 - 470.600
LANmark 6 - 470.600
LANmark 6 - 470.610
LANmark 6 - 470.610
CJ688TP_ _
CJ688TP_ _
CFPFS2SAW
CFPFS2SAW
CFPFS2AW
CFPFS2AW
CFPFF2AW
CFPFF2AW
CFPFS1SAW
CFPFS1SAW
R280MOD803
R280MOD803
R280MOD803
R280MOD803
KJ688xx
KJ688xx
KJ688xx
KJ688xx
R925722
R925722
R925795
R925795
R92585_
R306010
R306008
R304313
R304313
R304314
R304314
MX6-K(XX)
MX6-K(XX)
MX6-K(XX)
MX6-K(XX)
MGS400-003
MGS400-003
MGS400-003
šikmý
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
KERPEN
KERPEN
KERPEN
KERPEN
KERPEN
KERPEN
KERPEN
KERPEN
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
RADIALL
RADIALL
RADIALL
RADIALL
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
SIEMON
SIEMON
SIEMON
SIEMON
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Obj. è. konektora
rovný
Výrobca a typ
konektora
s rozperkami
Komunikaèné zásuvky NIKO s konektormi iných výrobcov
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Obj. è. adaptéra
45 x 45 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655
00-655
00-655
00-655
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
CHF2M_ _-X
CHS2R2_ _-X
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
00-651
00-651
00-651
00-651
00-652
00-652
00-652
Obj. è. mont.
rámu NIKO
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
Krémová: X = 1
Biela: X = 3
Èierna: X = 0
X2-685
X2-688
X2-688
X2-688
X2-688
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-654
X2-653
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-691-80
X2-691-80
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-688
X2-688
X2-688
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
Titánová biela: X= 4
Grafitová: X = 5
Bronzová: X = 6
Strieborná: X = 7
Kobaltová: X = 8
Sépiová: X = 9
4X-685
4X-688
4X-688
4X-688
4X-688
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-681
4X-681
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-688
4X-688
4X-688
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
-
06-20
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-20
RJ45 FTP cat6 (tienené)
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
6-21
VOL-FP4M-F1K
VOL-FP4M-F1K
VOL-FP4M-F2K
VOL-FP4M-F2K
VOL-FP2M-F1K
VOL-FP2M-F1K
VOL-OCK6-F
VOL-OCK6-F
VOL-OCK6-F
VOL-OCK6-F
1375188-1
1375188-1
1375188-1
1375188-1
183861-1
183861-1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
s krytkami protiprachu
šikmý
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 konektory
MGS400-003
MGS400-112
MGS400-112
MGS400-112
MGS400-112
MGS400-123
MGS400-123
MGS400-123
MGS400-123
MGS400-226
MGS400-226
MGS400-226
MGS400-226
MGS400-246
MGS400-246
MGS400-246
MGS400-246
MGS400-262
MGS400-262
MGS400-262
MGS400-262
MGS400-270
MGS400-270
MGS400-270
MGS400-270
MGS400-317
MGS400-317
MGS400-317
MGS400-317
MGS400-318
MGS400-318
MGS400-318
MGS400-318
MGS400-361
MGS400-361
MGS400-361
MGS400-361
MGS500-003
MGS500-003
MGS500-003
MGS500-003
MGS500-246
MGS500-246
MGS500-246
MGS500-246
MGS500-262
MGS500-262
MGS500-262
MGS500-262
MGS500-318
MGS500-318
MGS500-318
MGS500-318
M12LG-262
M12LG-262
M12-262
M12-262
M18932-246
M18932-262
1 konektor
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Systimax*
Obj. è. konektora
rovný
Výrobca a typ
konektora
s rozperkami
Komunikaèné zásuvky NIKO s konektormi iných výrobcov
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Krémová: X = 1
Biela: X = 3
Èierna: X = 0
Titánová biela: X= 4
Grafitová: X = 5
Bronzová: X = 6
Strieborná: X = 7
Kobaltová: X = 8
Sépiová: X = 9
Obj. è. adaptéra
Obj. è. mont.
rámu NIKO
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
00-652
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
-
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-688
X2-688
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-688
4X-688
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
22,5 x 45 modul
22,5 x 45 modul
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
45 x 45 modul
45 x 45 modul
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-21
RJ45 STP cat6 (tienené)
NIKO
NIKO
NIKO
NIKO
NIKO
NIKO
NIKO
NIKO
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
3M Volition
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
02-399-47
02-399-47
02-399-47
02-399-47
02-399-47
02-399-47
02-399-47
02-399-47
VOL-FP4M-F1K
VOL-FP4M-F1K
VOL-FP4M-F2K
VOL-FP4M-F2K
VOL-FP2M-F1K
VOL-FP2M-F1K
VOL-OCK6-S
VOL-OCK6-S
VOL-OCK6-S
VOL-OCK6-S
1375188-1
1375188-1
1375188-1
1375188-1
336793-1
336793-1
183861-1
183861-1
136811-1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
s krytkami protiprachu
šikmý
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 konektory
336793-1
336793-1
136811-1
136811-1
196000-6401
196000-6401
196000-6401
196000-6401
195513-2007
195513-2007
195513-2008
195513-2008
195513-2009
195513-2009
195513-2010
195513-2012
195513-2011
195513-2014
9ZK00001
9ZK00001
9ZK00001
9ZK00001
6830 1 810-XX
6830 1 810-XX
6830 1 810-XX
6830 1 810-XX
SI 420.620
SI 420.620
SI 420.620
SI 420.620
LANmark 6 - 470.601
LANmark 6 - 470.601
LANmark 6 - 470.611
LANmark 6 - 470.611
CJS688TP
CJS688TP
CFPFS2SAW
CFPFS2SAW
CFPFS2AW
CFPFS2AW
CFPFF2AW
CFPFF2AW
CFPFS1SAW
CFPFS1SAW
R280MOD802
R280MOD802
R280MOD802
R280MOD802
1 konektor
IAMP
AMP
AMP
AMP
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
KERPEN
KERPEN
KERPEN
KERPEN
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
Nexans **
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
RADIALL
RADIALL
RADIALL
RADIALL
Obj. è. konektora
rovný
Výrobca a typ
konektora
s rozperkami
Komunikaèné zásuvky NIKO s konektormi iných výrobcov
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Obj. è. adaptéra
Obj. è. mont.
rámu NIKO
Krémová: X = 1
Biela: X = 3
Èierna: X = 0
Titánová biela: X= 4
Grafitová: X = 5
Bronzová: X = 6
Strieborná: X = 7
Kobaltová: X = 8
Sépiová: X = 9
45 x 45 modul
45 x 45 modul
22,5 x 45 modul
22,5 x 45 modul
00-653
00-653
00-653
00-653
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655
00-655
00-655
00-655
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
CHF2M_ _-X
CHS2R2_ _-X
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-688
X2-688
X2-688
X2-688
X2-652
X2-652
X2-654
X2-653
X2-652
X2-652
X2-654
X2-653
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-691-80
X2-691-80
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-688
4X-688
4X-688
4X-688
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-681
4X-681
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
-
00-654
00-654
00-654
00-654
X2-399-10
X2-399-10
X2-399-20 (x2)
X2-399-20 (x2)
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
22,5 x 45 modul
22,5 x 45 modul
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
00-651
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
22,5 x 45 modul
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-687
07-686
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
06-22
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-22
AMP
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
KERPEN
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
KRONE
Nexans**
Nexans**
Nexans**
Nexans**
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
R&M
136811-1
196000-6401
196000-6401
196000-6401
196000-6401
195513-2007
195513-2007
195513-2008
195513-2008
195513-2009
195513-2009
195513-2010
195513-2012
195513-2011
195513-2014
9ZE30004
6830 1 312-01
6830 1 312-01
6830 1 312-01
6830 1 312-01
6830 1 312-02
6830 1 312-02
6830 1 312-02
6830 1 312-02
6830 1 312-03
6830 1 312-03
6830 1 312-03
6830 1 312-03
6830 1 312-04
6830 1 312-04
6830 1 312-04
6830 1 312-04
6830 1 810-XX
6830 1 810-XX
6830 1 810-XX
6830 1 810-XX
SI 420.630
SI 420.630
SI 420.630
SI 420.630
CJS688TP
CJS688TP
CFPFS2SAW
CFPFS2SAW
CFPFS2AW
CFPFS2AW
CFPFF2AW
CFPFF2AW
CFPFS1SAW
CFPFS1SAW
R925722
R925722
R925795
R925795
R92585_
R306010
R306008
R304313
R304313
R304314
R304314
RJ45 cat7
KERPEN
KERPEN
KERPEN
KERPEN
KERPEN
9ZE20001
9ZE20001
9ZE20001
9ZE20001
9ZE20005
Optokábel SC
PANDUIT
PANDUIT
CMDSC_ _
CMDSC_ _
Optokábel ST
AMP
AMP
AMP
406343-2
406343-2
406343-2
6-23
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 konektory
1 konektor
s krytkami protiprachu
šikmý
Obj. è. konektora
rovný
Výrobca a typ
konektora
s rozperkami
Komunikaèné zásuvky NIKO s konektormi iných výrobcov
Krémová: X = 1
Biela: X = 3
Èierna: X = 0
Titánová biela: X= 4
Grafitová: X = 5
Bronzová: X = 6
Strieborná: X = 7
Kobaltová: X = 8
Sépiová: X = 9
Obj. è. adaptéra
Obj. è. mont.
rámu NIKO
22,5 x 45 modul
00-653
00-653
00-653
00-653
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655 odstráni zarážkux
00-655
00-655
00-655
00-655
CHF2M_ _-X
CHS2R2_ _-X
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
50 x 50 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
X2-685
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-688
X2-688
X2-688
X2-688
X2-688
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-654
X2-653
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-691-80
X2-691-80
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-688
X2-688
X2-688
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
4X-685
4X-652
4X-652
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-688
4X-688
4X-688
4X-688
4X-688
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-681
4X-681
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-688
4X-688
4X-688
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
x
00-655
00-655
00-655
00-655
50 x 50 modul
07-651
07-652
07-653
07-653
-
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-688
4X-652
4X-652
4X-688
x
x
CHF2M_ _ -X
CHS2R2_ _-X
-
X2-691-80
X2-691-80
4X-681
4X-681
x
x
x
00-651
00-651
00-651
07-651
07-652
07-653
X2-652
X2-652
X2-653
4X-652
4X-652
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-23
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 konektory
x
1 konektor
Kombinácia pre optokábel pod¾a výrobcu
AMP MT-RJ
127841x-1
AMP MT-RJ
127841x-1
AMP MT-RJ
127841x-1
AMP MT-RJ
127841x-1
KRONE
7023 1 030-00
KRONE
7023 1 030-00
KRONE
7023 1 030-00
KRONE
7023 1 030-00
PANDUIT
FJJGM5C
PANDUIT
FJJGM5C
R&M
R92585_
R&M
R3060_ _
R&M
R925722
R&M
R925722
R&M
R925795
R&M
R925795
R&M
R304313
R&M
R304313
R&M
R304314
R&M
R304314
x
s krytkami protiprachu
406343-2
CMST_ _
CMST_ _
šikmý
AMP
PANDUIT
PANDUIT
Obj. è. konektora
rovný
Výrobca a typ
konektora
s rozperkami
Komunikaèné zásuvky NIKO s konektormi iných výrobcov
x
x
x
x
x
x
x
x
00-651
CHF2M_ _-X
CHS2R2_ _-X
07-653
-
X2-654
X2-691-80
X2-691-80
4X-681
4X-681
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
00-651
00-651
00-651
00-651
00-655
00-655
00-655
00-655
CHF2M_ _-X
CHS2RS_ _-X
50 x 50 modul
50 x 50 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
07-651
07-652
07-653
07-653
07-651
07-652
07-653
07-653
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
X2-652
X2-652
X2-653
X2-654
X2-652
X2-652
X2-654
X2-653
X2-691-80
X2-691-80
X2-688
X2-688
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
4X-652
4X-652
4X-652
4X-652
4X-681
4X-681
4X-688
4X-688
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
4X-685
x
x
x
x
x
x
x
x
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
45 x 45 modul
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
07-686
07-687
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
X2-685
-
x
x
x
x
x
x
Systém komunikaèných žásuviek AMP pre kategóriu 5 až 7 bez konektorov
AMP (ACO)
1379180-1 (krémová)
x
x
AMP (ACO)
1379180-1 (krémová)
x
AMP (ACO)
1379180-2 (biela)
x
x
AMP (ACO)
1379180-2 (biela)
x
AMP (ACO Plus)
1379179-1 (krémová)
x
x
AMP (ACO Plus)
1379179-1 (krémová)
x
AMP (ACO Plus)
1379179-2 (biela)
x
x
AMP (ACO Plus)
1379179-2 (biela)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Obj. è. adaptéra
Obj. è. mont.
rámu NIKO
Krémová: X = 1
Biela: X = 3
Èierna: X = 0
Titánová biela: X= 4
Grafitová: X = 5
Bronzová: X = 6
Strieborná: X = 7
Kobaltová: X = 8
Sépiová: X = 9
* predtým Avaya, Lucent, AT&T
** predtým Alactel
odstráni zarážkux pozri stranu 13-15
06-24
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:48
Page 04-24
Jednotlivé dielce zásuviek NIKO pre konektory iných výrobcov
DIELCE ZÁSUVKY,
pre rovný stredový kryt
DIELCE ZÁSUVKY,
pre šikmý stredový kryt,
bez krytiek proti prachu
DIELCE ZÁSUVKY,
pre šikmý stredový kryt,
s krytkami proti prachu
Rovný montážny rám
Šikmý montážny rám
Šikmý montážny rám
Rámèeky pre zapustenú montហsa objednávajú zvl᚝: pozri kapitola 2. Fotografie hotových výrobkov sú iba ilustraèné!
pre upevnenie skrutkami
Balenie: 10
07-652
pre upevnenie skrutkami
Balenie: 10
07-653
pre upevnenie skrutkami
Balenie: 10
07-653
Adaptéry (viï tabu¾ka str. 04-10 až 15)
Adaptéry (viï tabu¾ka str. 04-10 až 15)
Adaptéry (viï tabu¾ka str. 04-10 až 15)
Adaptér 1
napr. pre AMP a Brandrex
Balenie: 1/10
Adaptér 1
napr. pre AMP a Brandrex
Balenie: 1/10
Adaptér 1
napr. pre AMP a Brandrex
Balenie: 1/10
00-651
00-651
00-651
Adaptér 2
00-652
napr. pre Systimax* a Nexans** (Epsilon)
Balenie: 1/10
Adaptér 2
00-652
napr. pre Systimax* a Nexans** (Epsilon)
Balenie: 1/10
Adaptér 2
00-652
napr. pre Systimax* a Nexans** (Epsilon)
Balenie: 1/10
Adaptér 3
napr. pre ITT
Balenie: 1/10
00-653
Adaptér 3
napr. pre ITT
Balenie: 1/10
00-653
Adapter 3
napr. pre ITT
Balenie: 1/10
00-653
Adaptér 4
napr. pre Niko
Balenie: 1/10
00-654
Adaptér 4
napr. pre Niko
Balenie: 1/10
00-654
Adaptér 4
napr. pre Niko
Balenie: 1/10
00-654
Adaptér 5
napr. pre Krone a Nexans** (Lanmark)
Balenie: 1/10
00-655
Adaptér 5
napr. pre Krone a Nexans** (Lanmark)
Balenie: 1/10
00-655
Adaptér 5
napr. pre Krone a Nexans** (Lanmark)
Balenie: 1/10
00-655
Stredový kryt s krytkami proti prachu
Stredový kryt bez krytiek proti prachu
Stredový kryt s krytkami proti prachu
Krémová: 12-652
Biela:
32-652
Balenie: 1/10
Krémová: 12-653
Biela:
32-653
Balenie: 1/10
Krémová: 12-654
Biela:
32-654
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie:
Èierna:
Balenie:
Èierna:
Balenie:
02-652
1/10
02-653
1/10
02-654
1/10
Titánová
biela:
44-652
Grafitová: 45-652
Bronzová: 46-652
Strieborná: 47-652
Kobaltová: 48-652
Sépiová: 49-652
Balenie: 1/10
* Predtým Lucent (Avaya)
** Predtým Alcatel
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
6-25
* Predtým Lucent (Avaya)
** Predtým Alcatel
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
* Predtým Lucent (Avaya)
** Predtým Alcatel
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:49
Page 04-25
Jednotlivé dielce zásuviek NIKO pre konektory iných výrobcov
ROVNÁ SADA VHODNÁ PRE PANDUIT,
bez konektorov (<)
ROVNÁ SADA, PRE MODUL 45 x 45 mm,
bez konektorov (<)
MEDZIRÁMÈEK, PRE MODUL 50 x 50 mm,
bez konektorov (<)
Kompletný prístroj:
Zostavenie sady z dielcov:
Montážny rám pre zapustenú montáž, upevnenie
skrutkami
Montážny rám pre zapustenú montáž
Medzirámèek pre konektory v module
50 x 50 mm pod¾a DIN 499075* (viï tabu¾ka)
07-687
Krémová: 12-691-80
Biela:
32-691-80
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie:
02-691-80
1/10
Titánová
biela:
44-681
Grafitová: 45-681
Bronzová: 46-681
Strieborná: 47-681
Kobaltová: 48-681
Sépiová: 49-681
Balenie: 1/10
Medzirámèek pre konektory
v module 45 x 45 mm (viï tabu¾ka)
Krémová: 12-685
Biela:
32-685
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie:
02-685
1/10
Krémová: 12-688
Biela:
32-688
Balenie: 1/10
Èierna:
Balenie:
02-688
1/10
Titánová
biela:
44-688
Grafitová: 45-688
Bronzová: 46-688
Strieborná: 47-688
Kobaltová: 48-688
Sépiová: 49-688
Balenie: 1/10
Titánová
biela:
44-685
Grafitová: 45-685
Bronzová: 46-685
Strieborná: 47-685
Kobaltová: 48-685
Sépiová: 49-685
Balenie: 1/10
(<) Vhodné pre výrobky Panduit:
"mini-JACKTM a mini-comTM"
Môže obsahova až 4 minimoduly
(2xCHF2M<<-x)
alebo až 2 minimoduly v zapustenej 45° verzii
(1 x CHS2R2<<-x)
* Vhodné pre systém komunikaèných konektorov
AMP pre kat. 5 až kat. 7
Obj. è. konektorov: 1379180-1 (krémová)
1379180-2 (biela)
Ïalšie údaje o výrobcovi a o type na stranách
06-13 až 06-24
* = použi montážny rám pre zapustenú montហpre
moduly 50 x 50 mm
06-26
Rámèeky pre zapustenú montហsa objednávajú zvl᚝: pozri kapitola 2. Fotografie hotových výrobkov sú iba ilustraèné!
pre upevnenie skrutkami
Balenie: 10
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:49
Page 04-26
Moduly 45 (22,5) x 45 mm
Modul 45 x 45 mm pre 1 konektor
Modul 22,5 x 45 mm pre 1 konektor
Medzirámèek pre modul45 x 45 mm v otvore
50 x 50 mm
Krémová: 12-399-10
Biela:
32-399-10
Balenie: 10
Krémová: 12-399-20
Biela:
32-399-20
Balenie: 10
Krémová: 12-399-50
Biela:
32-399-50
Balenie: 10
Záslepka 45 x 45 mm
Záslepka 22,5 x 45mm
Krémová: 12-399-03
Biela:
32-399-03
Balenie: 10
Krémová: 12-399-02
Biela:
32-399-02
Balenie: 10
Titánová
biela:
44-399-10
Grafitová: 45-399-10
Bronzová: 46-399-10
Strieborná: 47-399-10
Kobaltová: 48-399-10
Sépiová: 49-399-10
Balenie: 10
Modul 22,5 x 45 mm
Pre 1 konektor (rozšírite¾ný)
Krémová: 12-399-26
Biela:
32-399-26
Modrá:
72-399-26
Zelená:
73-399-26
Balenie:
1/10
Štítky:
03-099-02
Balenie:
1000
06-27
06_komunikacne_zasuvky_SK.qxd
30.9.2005
16:49
Page 04-27
Konektory Niko RJ a nástroje
Konektor NIKO RJ45 UTP CAT 5E (netienený)
s usporiadaním vodièov
Konektor NIKO RJ45 FTP CAT 5E (tienený)
s usporiadaním vodièov
02-399-45
Balenie:
1/10
Konektor NIKO RJ11 UTP (netienený)
s usporiadaním vodièov
1/10
Univerzálny ODSTRAÒOVAÈ IZOLÁCIE
Balenie:
1/10
1/10
Konektor NIKO RJ12 UTP (netienený)
s usporiadaním vodièov
Balenie:
Balenie:
1/10
MONTÁŽNY NÁSTROJ pre montហkonektorov
02-399-48
Balenie:
1/10
1/10
Kryt s vývodom kábla
do strany pre krytie konektorov
02-399-99
Balenie:
1/10
Konektor NIKO RJ45 UTP CAT 6 (netienený)
s usporiadaním vodièov
02-399-12
02-399-98
Balenie:
02-399-47
02-399-46
02-399-11
Balenie:
Konektor NIKO RJ45 STP CAT 6 (tienený)
s usporiadaním vodièov
02-399-02
Balenie:
1/10
06-28
Download

KOMUNIKAČNÉ ZÁSUVKY: SPOJENIE SO SVETOM