Návod k použití
Bezdotykový bezpečnostní spínač
CET.-AR-...-CH-... (Multicode)
More than safety.
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Obsah
Platnost
3
Používání výrobku v souladu s jeho určením
Možnosti kombinování s komponentami CES
3
4
Výluka ručení a záruka
4
Všeobecné bezpečnostní pokyny
5
Funkce
Funkce elektroniky
Funkce jištění ochranného krytu
Spouštěcí tlačítko a zpětný obvod (volitelné)
Pomocný odemykací prvek a pomocný odemykací prvek s klíčem (lze instalovat dodatečně)
Nouzové odjištění (lze instalovat dodatečně)
Únikové odemykání (volitelné)
Bovdenové odjištění (volitelné)
Zajišťovací násada (volitelná)
6
6
8
9
9
10
11
12
13
Změna směru nájezdu
14
Montáž
15
Elektrické připojení
Zabezpečení proti chybám
Jištění napájení
Požadavky na připojovací vedení
Maximální délky vedení
Obsazení konektoru bezpečnostního spínače CET-AR se dvěma konektory M12
Obsazení konektoru bezpečnostního spínače CET-AR s konektorem RC18
Obsazení konektoru rozdělovače Y
Připojení jediného spínače CET-AR
Připojení několika spínačů CET-AR do řetězce spínačů
17
18
18
19
20
22
23
24
25
28
Uvedení do provozu
LED indikátory
První uvedení do provozu
Kontrola funkčnosti
35
35
35
36
Tabulka stavů systému
37
Technické údaje
Technické údaje bezpečnostního spínače CET.-AR-C..-CH-...
Rozměrový výkres bezpečnostního spínače CET.-AR-...
Technické údaje ovládacího prvku CET-A-BWK-50X
38
38
40
42
Objednací informace a příslušenství
Provedení se dvěma konektory M12
Připojovací vedení M12 a příslušenství pro sériové řazení
Provedení s konektorem RC18
Připojovací vedení RC18
Příslušenství
43
43
44
45
46
46
Kontrola a údržba
47
Servis
47
Prohlášení o shodě
48
2
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Platnost
Tento návod k použití platí pro všechny spínače CET.-AR-...-CH-.... Tento návod k použití
představuje společně s přiloženým datovým listem úplné informace o přístroji určené
pro uživatele.
Používání výrobku v souladu s jeho určením
Bezpečnostní spínač CET-AR je elektromagnetické blokovací zařízení s jištěním
ochranného krytu.
Bezpečnostní spínač CET-AR lze začlenit do řetězce spínačů AR nebo ho provozovat
jako samostatný systém.
Ve spojení s blokovacím ochranným krytem a řídicím systémem stroje tato bezpečnostní
součást zamezuje tomu, aby bylo možné ochranné zařízení otevřít, dokud probíhá
nebezpečný pohyb stroje.
Pro řízení to znamená, že
 povely k zapnutí, které vyvolávají nebezpečné stavy, smějí být účinné teprve tehdy,
když se ochranné zařízení nachází v ochranné poloze a jištění ochranného krytu
v zajištěné poloze. Zajištěná poloha jištění ochranného krytu se smí deaktivovat
nejdříve po skončení nebezpečných stavů.
Před použitím bezpečnostních součástí je nutné na stroji provést posouzení rizika dle
norem
 EN ISO 13849-1, Bezpečnostní části ovládacích systémů, příloha B
 EN ISO 12100, Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci
– Posouzení rizika a snižování rizika
 IEC 62061, Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických,
elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících
s bezpečností
Aby bylo možné výrobek používat v souladu s jeho určením, je nutno dodržovat příslušné
požadavky na montáž a provoz, zejména
 EN ISO 13849-1, Bezpečnostní části ovládacích systémů
 EN 1088, Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými
kryty
 EN 60204-1, Elektrická zařízení strojů
Bezpečnostní spínač se smí provozovat jen ve spojení s k tomu určeným ovládacím
prvkem EUCHNER CET a příslušnými připojovacími komponentami EUCHNER. Při
použití jiných ovládacích prvků nebo jiných připojovacích komponent neručí firma
EUCHNER za bezpečné fungování.
Propojení více přístrojů do řetězce spínačů AR se smí provádět pouze s přístroji určenými k sériovému řazení do řetězce spínačů AR. Tuto skutečnost si ověřte v návodu
příslušného přístroje.
V řetězci spínačů se smí provozovat maximálně 20 bezpečnostních spínačů.
3
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Důležité!
 Uživatel nese odpovědnost za bezpečné začlenění přístroje do bezpečného





komplexního systému. Za tímto účelem je nezbytné provést validaci komplexního
systému například dle normy EN ISO 13849-2.
Předpokladem používání výrobku v souladu s jeho určením je dodržování přípustných provozních parametrů (viz technické údaje).
Je-li k výrobku přiložen datový list, platí v případě odchylek od návodu k použití
údaje z datového listu.
Při odhadování úrovně vlastností (PL) komplexního systému lze jako MTTFd použít maximální hodnotu 100 let dle mezní hodnoty stanovené v normě
EN ISO 13849-1:2008, odstavec 4.5.2. To odpovídá minimální hodnotě PFHd
ve výši 2,47 × 10-8/hod. Při sériovém řazení až 11 přístrojů lze tyto mezní hodnoty použít pro celý řetězec spínačů jako dílčí systém. Řetězec spínačů dosahuje
jako dílčí systém úrovně vlastností (PL) „e“. Při sériovém řazení více než 11
přístrojů může být hodnota PFHd vypočtena jednou z metod uvedených v normě
EN ISO 13849-1:2008, odstavec 4.5.1.
Použije-li se k validaci zjednodušená metoda dle odstavce 6.3 normy
EN ISO 13849:2008-12, může při zapojení více než 11 přístrojů za sebe dojít ke
snížení úrovně vlastností (PL).
Používat se smějí pouze komponenty přípustné dle níže uvedené tabulky.
Možnosti kombinování s komponentami CES
Ovládací prvek
Bezpečnostní spínač
CET-A-BWK-50X
096327
CET.-AR-...-CH-...
Vysvětlení znaků
Lze kombinovat
Upozornění!
Informace o kombinování s vyhodnocovací jednotkou AR najdete v části Pokyny
k provozu s vyhodnocovací jednotkou AR na straně 32.
Výluka ručení a záruka
Nedodržení výše uvedených podmínek používání výrobku v souladu s jeho určením
či bezpečnostních pokynů nebo neprovedení případně požadované údržby má za následek výluku ručení a ztrátu záruky.
4
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Všeobecné bezpečnostní pokyny
V důsledku toho, že se nevyhodnocuje unikátní identifikace ovládacích prvků, lze
provedení CET.-AR-...-CH-... používat pouze v oblastech, v nichž nehrozí nebezpečí
možné manipulace se systémem.
Bezpečnostní spínače plní funkci ochrany osob. Nesprávná montáž výrobku nebo
manipulace s výrobkem může zapříčinit smrtelné poranění osob.
Spolehlivé fungování ochranného zařízení kontrolujte zejména
 po každém uvedení do provozu;
 po každé výměně komponenty CET;
 po delší nečinnosti;
 po každé chybě.
Nezávisle na tom by se měla ve vhodných časových intervalech jako součást programu
údržby provádět kontrola spolehlivého a bezpečného fungování ochranného zařízení.
Výstraha!
Smrtelné poranění v důsledku chybného připojení výrobku nebo jeho používání
v rozporu s určením.
 Bezpečnostní spínače se nesmějí vyřazovat (přemostění kontaktů), odšroubovávat, odstraňovat ani jinak blokovat. V této souvislosti dejte pozor
zejména na opatření minimalizující možnost vyřazení, uvedená v normě
EN 088:1995+A2:2008, odstavec 5.7.
Přístroj smějí instalovat a do provozu uvádět pouze oprávnění odborní pracovníci,
 kteří jsou obeznámeni s odbornou manipulací s bezpečnostními součástmi,
 kteří jsou obeznámeni s platnými předpisy o elektromagnetické kompatibilitě,
 kteří jsou obeznámeni s platnými předpisy o bezpečnosti práce a prevenci úrazů,
 kteří si přečetli a pochopili návod k použití.
Důležité!
Před použitím si přečtěte návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Zajistěte, aby při
provádění montáže a údržby i při uvádění do provozu byl neustále k dispozici návod
k použití. Firma EUCHNER bohužel nemůže zaručit čitelnost disku CD po celou požadovanou dobu jeho uchovávání. Z toho důvodu archivujte rovněž vytištěné vyhotovení
návodu k použití. Návod k použití si můžete stáhnout z webu www.EUCHNER.de.
5
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Funkce
Funkce elektroniky
Bezpečnostní spínače konstrukční řady CET-AR umožňují jistit pohyblivá ochranná
zařízení. Splňují následující bezpečnostní požadavky:
 Kategorie 3, PLe dle EN ISO 13849-1 (montáž s hlavou směřující nahoru)
 Kategorie 4, PLe dle EN ISO 13849-1 (montáž s hlavou směřující dolů nebo horizontálně)
 Redundantní struktura spínání v přístroji se samočinným monitorováním
 Bezpečnostní funkce zůstává v účinnosti i při výpadku některé z interních součástí
 Neustále se interně kontroluje stav sepnutí polovodičových výstupů
 Detekce příčného zkratu na bezpečnostních výstupech prostřednictvím taktovaných signálů
Pro bezpečnostní výstupy OA a OB platí následující zapínací podmínky (viz také tabulku
stavů systému a část Typické časové hodnoty systému):
 Ochranné zařízení zavřeno
 Jištění ochranného krytu aktivní (ovládací prvek zcela zasunut do prohlubně)
 Oba bezpečnostní vstupy (IA a IB) musejí být zapnuté
 Zavřený zpětný obvod (jen u provedení se zpětným okruhem / spouštěcím tlačítkem)
Systém sestává z těchto komponent: kódovaný ovládací prvek (transpondér) a spínač.
Zdvihátko
Každému ovládacímu prvku je přiřazen jednoznačný elektronický kód, díky němuž je
ovládací prvek unikátní. Kód ovládacího prvku nelze přeprogramovat.
Na rozdíl od systémů, které detekují unikátní kód spínače, nezjišťují přístroje typu Multicode určitý kód, nýbrž pouze kontrolují, zda se jedná o typ ovládacího prvku, jejž je
systém schopen detekovat (detekce více kódů). Neprovádí se přesné porovnání kódu
ovládacího prvku s kódem stanoveným v bezpečnostním spínači (detekce unikátního
kódu).
Bezpečnostní spínač s integrovanou vyhodnocovací jednotkou a čtecí hlavou se připevňuje k nepohyblivé části ochranného zařízení.
Prohlubeň
Rampa
Transpondér
Pružně
uložený
jisticí čep
Ovládací prvek umístěný na pohyblivé části ochranného zařízení se při zavření dveří
přiblíží ke čtecí hlavě, která se nachází v bezpečnostním spínači. Po dosažení zapínací
vzdálenosti se prostřednictvím indukční čtecí hlavy začne napájet ovládací prvek. Poté
je možné zahájit přenos dat.
V případě detekování přípustného kódování se uvolní bezpečnostní výstupy.
Díky dynamickému zjišťování stavu ovládacího prvku a redundantní, diverzitní konstrukci
bezpečnostní elektroniky ve spojení se dvěma trvale monitorovanými bezpečnostními
výstupy přechází bezpečnostní spínač při každé detekované chybě do bezpečného
stavu.
Při otevření ochranného zařízení bezpečnostní výstupy bezpečnostní obvod vypnou
a vypne se rovněž signalizační výstup (OUT). Stav bezpečnostních výstupů interně
monitorují dva mikroprocesory.
V případě chyby v bezpečnostním spínači se bezpečnostní obvod vypne a červeně se
rozsvítí LED dioda DIA.
6
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Zapojení v bezpečnostním spínači je redundantní se samočinným monitorováním.
Díky tomu zůstává bezpečnostní zařízení v účinnosti i po výpadku některé ze součástí.
Systém je navržen tak, aby chyby nevedly ke ztrátě bezpečnostní funkce. Vznikající
chyby se pomocí samočinného cyklického monitorování detekují nejpozději při dalším
požadavku na zavření bezpečnostních kontaktů (například při spuštění).
7
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Funkce jištění ochranného krytu
Provedení CET1-AR, jištění ochranného krytu silou pružiny
Zdvihátko tlačí do zajištěné polohy síla pružiny jisticího čepu v ovládacím prvku, odjištění
provádí bezpečnostní spínač elektromagnetickým ovládáním. Jištění ochranného krytu
pracuje na principu klidového proudu. Při přerušení napájení magnetu nelze ochranné
zařízení bezprostředně otevřít.
Dokud ovládací prvek stlačuje zdvihátko, nelze jisticí čep ovládacího prvku vysunout
z prohlubně a dveře jsou zajištěny.
Jakmile se na jisticí magnet přivede provozní napětí, zdvihátko se vysune a zdvihne
jisticí čep ovládacího prvku nad hranu prohlubně. Ochranné dveře lze otevřít.
Provedení CET2-AR, jištění ochranného krytu silou magnetu
Důležité!
Při přerušení napájení magnetu lze ochranné zařízení bezprostředně otevřít!
Použití jen ve zvláštních případech po přísném posouzení rizika úrazu (viz
DIN EN 1088 [1995], část 5.5)!
Příklad: Pokud je při výpadku napětí riziko vyplývající z nechtěného uzavření do
ochranného zařízení vyšší než riziko vyplývající z neúčinného jištění ochranného
krytu.
Zdvihátko přidržuje v zajištěné poloze elektromagnet; odjištění probíhá silou pružiny.
Jištění ochranného krytu pracuje na principu pracovního proudu.
Dokud se zdvihátko udržuje ve vysunuté poloze, lze ochranné dveře otevřít.
Jakmile se na jisticí magnet přivede provozní napětí, zdvihátko se uvolní. Jisticí čep
ovládacího prvku pak může zatlačit zdvihátko dolů. Jakmile je jisticí čep zcela zasunut
do prohlubně, jsou ochranné dveře jištěny.
Provedení CET3-AR, jištění ochranného krytu silou pružiny se signalizačním výstupem dveří
Funkce je stejná jako u spínače CET1-AR, toto provedení však sleduje také polohu
dveří. Signalizační výstup dveří OUT D se zapne, jakmile se ovládací prvek nachází
nad vysunutým zdvihátkem (stav: dveře zavřeny, jištění ochranného krytu neaktivní).
Výstup OUT D zůstává zapnut i při aktivním jištění ochranného krytu.
Provedení CET4-AR, jištění ochranného krytu silou magnetu se signalizačním výstupem dveří
Funkce je stejná jako u spínače CET2-AR, toto provedení však sleduje také polohu
dveří. Signalizační výstup dveří OUT D se zapne, jakmile se ovládací prvek nachází
nad vysunutým zdvihátkem (stav: dveře zavřeny, jištění ochranného krytu neaktivní).
Výstup OUT D zůstává zapnut i při aktivním jištění ochranného krytu.
8
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Spouštěcí tlačítko a zpětný obvod (volitelné)
Je možné připojit spouštěcí tlačítko a zpětný obvod (ke sledování následných relé
a stykačů).
Důležité!
Chyby na spouštěcím tlačítku se nedetekují. To může zapříčinit nechtěné automatické spuštění.
U přístrojů se spouštěcím tlačítkem a zpětným obvodem se bezpečnostní výstupy
OA a OB zapínají až po stisknutí spouštěcího tlačítka a zavření zpětného obvodu.
Spouštěcí tlačítko a zpětný obvod musejí být zavřené nejméně po dobu 500 ms.
Signalizační výstup OUT se zapíná, jakmile je aktivní jištění ochranného krytu. Stav
zpětného obvodu na to nemá vliv (viz také část Tabulka stavů systému).
Pomocný odemykací prvek a pomocný odemykací prvek s klíčem (lze instalovat dodatečně)
Důležité!
 Pomocný odemykací prvek nepředstavuje bezpečnostní funkci.
 Výrobce stroje musí vybrat a použít vhodný způsob odjišťování (únikové ode-






mykání, nouzové odjištění atd.) pro konkrétní případ použití. Za tímto účelem je
třeba provést posouzení rizika. Případně může být nutné přihlédnout k ustanovením příslušných norem stanovujících požadavky na výrobky.
Pomocný odemykací prvek s klíčem se nesmí používat například k uzamčení
spínače při provádění údržby tak, aby nebylo možné aktivovat jištění ochranného
krytu.
V pravidelných intervalech je nutné kontrolovat bezvadné fungování.
V případě chybné montáže nebo poškození při montáži hrozí ztráta odemykací
funkce.
Po každé montáži zkontrolujte funkčnost odemykání.
V případě působení tahu na ovládací prvek hrozí ztráta odemykací funkce.
Na dveře při odjišťování nesmí působit tahové napětí.
Dbejte pokynů uvedených na případných přiložených datových listech.
Pomocný odemykací prvek umožňuje jištění ochranného krytu odjistit nezávisle na
stavu elektromagnetu.
Použití pomocného odemykacího prvku
1. Vyšroubujte pojistný šroub.
2. Pomocným odemykacím prvkem otočte pomocí šroubováku asi o 180 stupňů po
směru šipky.
 Ochranné zařízení lze otevřít.
Pomocný odemykací prvek je nutné po použití nastavit do původní polohy a zapečetit
(například zajišťovacím lakem).
9
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Používání pomocného odemykacího prvku s klíčem
U přístrojů s pomocným odemykacím prvkem s klíčem (lze instalovat dodatečně) stačí
k odemčení pouze otočit klíčem. Montáž viz přílohu k pomocnému odemykacímu prvku
s klíčem.
Signalizační výstup OUT se vypne, výstup OUT D může nabýt nedefinovaný stav. Po
nastavení pomocného odemykacího prvku do původní polohy otevřete a znovu zavřete
ochranné dveře. Přístroj pak znovu pracuje v běžném provozu.
Nouzové odjištění (lze instalovat dodatečně)
Důležité!
 Nouzové odjištění nepředstavuje bezpečnostní funkci.
 Výrobce stroje musí vybrat a použít vhodný způsob odjišťování (únikové ode-





mykání, nouzové odjištění atd.) pro konkrétní případ použití. Za tímto účelem je
třeba provést posouzení rizika. Případně může být nutné přihlédnout k ustanovením příslušných norem stanovujících požadavky na výrobky.
V pravidelných intervalech je nutné kontrolovat bezvadné fungování.
V případě chybné montáže nebo poškození při montáži hrozí ztráta odemykací
funkce.
Po každé montáži zkontrolujte funkčnost odemykání.
V případě působení tahu na ovládací prvek hrozí ztráta odemykací funkce. Na
dveře při odjišťování nesmí působit tahové napětí.
Dbejte pokynů uvedených na případných přiložených datových listech.
Nouzové odjištění umožňuje jištění ochranného krytu odjistit nezávisle na stavu elektromagnetu. Montáž viz přílohu k montáži.
Používání nouzového odjištění
Důležité!
Na dveře nesmí při aktivaci nouzového odjišťovacího prvku působit tahové napětí.
 Nouzovým odjišťovacím prvkem otočte po směru hodinových ručiček tak, aby se
zajistil v zaklapnuté poloze.
 Ochranné zařízení lze otevřít.
Zajišťovací čep
Chcete-li prvek nastavit do původní polohy, zatlačte například malým šroubovákem
zajišťovací čep dovnitř a nouzový odjišťovací prvek otočte zpět.
Signalizační výstup OUT se vypne, výstup OUT D může nabýt nedefinovaný stav. Po
nastavení nouzového odjišťovacího prvku do původní polohy otevřete a znovu zavřete
ochranné dveře. Přístroj pak znovu pracuje v běžném provozu.
10
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Únikové odemykání (volitelné)
Důležité!
 Únikové odemykání nepředstavuje bezpečnostní funkci.
 Výrobce stroje musí vybrat a použít vhodný způsob odjišťování (únikové odemykání, nouzové odjištění atd.) pro konkrétní případ použití. Za tímto účelem je
třeba provést posouzení rizika. Případně může být nutné přihlédnout k ustanovením příslušných norem stanovujících požadavky na výrobky.
 V pravidelných intervalech je nutné kontrolovat bezvadné fungování.
 V případě působení tahu na ovládací prvek hrozí ztráta odemykací funkce. Na
dveře při odjišťování nesmí působit tahové napětí.
 Dbejte pokynů uvedených na případných přiložených datových listech.
Únikové odemykání slouží k otevření zajištěného ochranného zařízení zevnitř (viz
rozměrový výkres v části Technické údaje).
Únikové odemykání namontujte tak, aby byla možná obsluha i kontrola a údržba.
Používání únikového odemykání
 Červené odjišťovací tlačítko zamáčkněte až po doraz.
 Ochranné zařízení lze otevřít.
Chcete-li prvek nastavit do původní polohy, tlačítko znovu vytáhněte.
Signalizační výstup OUT se vypne, výstup OUT D může nabýt nedefinovaný stav. Po
nastavení únikového odemykacího prvku do původní polohy otevřete a znovu zavřete
ochranné dveře. Přístroj pak znovu pracuje v běžném provozu.
11
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Bovdenové odjištění (volitelné)
Důležité!
 Bovdenové odjištění nepředstavuje bezpečnostní funkci.
 Bovdenové odjištění se zajišťuje v zaklapnuté poloze, a nesmí se proto používat
jako únikové odemykání. Výjimku tvoří případy, kdy sám výrobce stroje zaručí
zajištění příslušného prvku v zaklapnuté poloze. Výrobce stroje musí vybrat
a použít vhodný způsob odjišťování (únikové odemykání, nouzové odjištění atd.)
pro konkrétní případ použití. Za tímto účelem je třeba provést posouzení rizika.
Případně může být nutné přihlédnout k ustanovením příslušných norem stanovujících požadavky na výrobky.
 V případě působení tahu na ovládací prvek hrozí ztráta odemykací funkce. Na
dveře při odjišťování nesmí působit tahové napětí.
 V pravidelných intervalech je nutné kontrolovat bezvadné fungování.
Bovdenové odjištění umožňuje na dálku odjistit ochranný kryt pomocí tažného lanka.
Díky flexibilnímu uložení tažného lanka lze ochranný kryt odjistit i za nepřístupných
montážních situací.
Montáž bovdenu
Důležité!
 V případě chybné montáže, poškození nebo opotřebení hrozí ztráta odemykací
funkce.
 Po každé montáži zkontrolujte funkčnost odemykání.
 Při ukládání bovdenu dejte pozor, aby ovládání fungovalo zlehka.
 Dbejte minimálního poloměru ohybu (100 mm) a minimalizujte počet ohybů.
 Spínač se nesmí otevírat.
 Dbejte pokynů uvedených na přiložených datových listech.
12
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Zajišťovací násada (volitelná)
Důležité!
 Zajišťovací násada nepředstavuje bezpečnostní funkci.
 V pravidelných intervalech je nutné kontrolovat bezvadné fungování.
Zajišťovací násadou lze zamezit tomu, aby nedopatřením došlo k uzavření například
pracovníků údržby v nebezpečném prostoru.
V zajištěné poloze zajišťovací násada zamezuje aktivaci jištění ochranného krytu. Zajišťovací násadu lze v zajištěné poloze zabezpečit až třemi zámky. Pomocný odemykací
prvek lze nadále používat.
Používání zajišťovací násady
Důležité!
Před použitím zajišťovací násady deaktivujte jištění ochranného krytu a otevřete
ochranné dveře.
Před vstupem do nebezpečného prostoru:
1. Otevřete dveře
2. Stiskněte tlačítko, zajišťovací násadu nastavte do zajištěné polohy (obr. A a B)
a zabezpečte ji zámkem (obr. C)
 Jištění ochranného krytu nelze aktivovat a stroj nesmí být možné spustit. Důležité:
Před vstupem do nebezpečného prostoru zkontrolujte, zda tomu tak opravdu je!
Nastavení zajišťovací násady do původní polohy:
1. Příp. otevřete ochranné dveře
2. Odstraňte zámek
3. Zajišťovací násadu nastavte do základní polohy (obr. A)
Zajišťovací funkce není aktivní
Tlačítko
Obr. A
Zajišťovací funkce je aktivní
Stiskněte tlačítko a páku
nastavte do potřebné polohy
Obr. B
13
Zajišťovací funkce je aktivní
a zajištěna
Zavěste zámek
Obr. C
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Použití pomocného odemykacího prvku
1. Vyšroubujte pojistný šroub.
2. Skrz závitový otvor pojistného šroubu aktivujte pomocný odemykací prvek (například kovovou tyčkou o průměru 3 mm).
(1)
 Ochranné zařízení lze otevřít.
Pojistný šroub je nutné po použití znovu zašroubovat a zapečetit (například zajišťovacím lakem).
Signalizační výstup OUT se vypne, výstup OUT D může nabýt nedefinovaný stav. Po
nastavení pomocného odemykacího prvku do původní polohy otevřete a znovu zavřete
ochranné dveře. Přístroj pak znovu pracuje v běžném provozu.
(2)
Změna směru nájezdu
1. Povolte šrouby na bezpečnostním spínači.
2. Nastavte požadovaný směr.
3. Šrouby utáhněte momentem 1,5 Nm.
Obr. 1: Změna směru nájezdu
14
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Montáž
Varování!
Bezpečnostní spínače se nesmějí vyřazovat (přemostění kontaktů), odšroubovávat,
odstraňovat ani jinak blokovat.
 V této souvislosti dejte pozor zejména na opatření minimalizující možnost vyřazení dle normy EN 1088:1995+A2:2008, odstavec 5.7.
 Maximální dosažitelná kategorie dle normy EN 13849-1 závisí na montážní poloze (viz technické údaje).
Varování!
V případě chybné montáže hrozí poškození přístroje a poruchy funkčnosti.
 Bezpečnostní spínač se nesmí používat jako mechanický koncový doraz. Nainstalujte dodatečný doraz pro pohyblivou část ochranného zařízení.
 Dbejte minimálních poloměrů dveří (viz obrázek níže).
 Dejte pozor, aby se ovládací prvek rampy dotýkal ve stanovené oblasti (viz obrázek níže). Předepsanou oblast nájezdu stanovují značky na rampě.
 Předpokladem trvalého a bezvadného fungování je ochrana hlavy spínače
a ovládacího prvku před vniknutím cizích těles, jako jsou piliny, třísky, písek, brusivo na otryskávání atd. Za tímto účelem byste měli spínač namontovat tak, aby
ovládací hlava směřovala dolů.
 Při lakování spínač a ovládací prvek zakryjte.
min
min
R30
0
74,5 ± 4 mm
0
R80
Oblast nájezdu/
Approach Zone
Obr. 2: Poloměry dveří a oblast nájezdu
15
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Dbejte následujících bodů:
 Ovládací prvek a bezpečnostní spínač musejí být snadno přístupné za účelem
provádění kontrol a výměny.
 Spínací operaci smí aktivovat pouze speciálně k tomu určený ovládací prvek.
 Ovládací prvek a bezpečnostní spínač musejí být umístěny tak, aby
 byl ovládací prvek tvarově spojen s ochranným zařízením, například použitím
!
= 90°
přiložených bezpečnostních šroubů;
 se nedaly odstranit jednoduchými prostředky a aby se s nimi jednoduchými prostředky nedalo manipulovat;
 se aktivní plochy ovládacího prvku a bezpečnostního spínače vůči sobě nacházely v paralelní poloze (viz obrázek nalevo);
 byl ovládací prvek při zavřeném ochranném zařízení zcela zasunut do prohlubně
spínače (viz obrázek nalevo);
 se v prohlubni nehromadily nečistoty.
!
16
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Elektrické připojení
Máte následující možnosti připojení:
 Samostatný provoz
 Sériové řazení pomocí rozdělovačů Y značky EUCHNER (jen při používání konektorů M12)
 Sériové řazení například se zapojením ve skříňovém rozvaděči
 Provoz s vyhodnocovací jednotkou AR
Výstraha!
V případě chyby hrozí ztráta bezpečnostní funkce v důsledku chybného připojení.
 Za účelem zachování bezpečnosti se vždy musejí vyhodnocovat oba bezpečnostní výstupy (OA a OB).
 Signalizační výstup OUT a signalizační výstup dveří OUT D se nesmí používat
jako bezpečnostní výstup.
 Připojovací vedení uložte tak, aby byla chráněna, čímž předejdete nebezpečí
příčného zkratu.
Varování!
Poškození přístroje nebo chybné fungování v důsledku chybného připojení.
 Napájení vyhodnocovací elektroniky je galvanicky odděleno od napájení jisticího
magnetu.
 Učicí vstup, resp. zpětný obvod a také LED 1 a LED 2 mají stejný zemní potenciál jako jisticí magnet.
 Nepoužívejte řídicí systém s taktováním nebo taktování ve svém řídicím systé-




mu vypněte. Přístroj na výstupních vedeních OA/OB generuje vlastní taktovací
signál. Následný řídicí systém musí být schopen tyto taktovací impulzy o délce
až jedné milisekundy tolerovat.
Taktovací impulzy se vysílají i při vypnutých bezpečnostních výstupech.
V závislosti na setrvačnosti následného přístroje (řídicí systém, relé atd.) to
může vést ke krátkým spínacím operacím.
Vstupy připojeného vyhodnocovacího přístroje musejí spínat kladně, neboť oba
výstupy bezpečnostního spínače dodávají v zapnutém stavu hladinu +24 V.
Všechny elektrické přípojky musejí být od sítě izolovány buď bezpečnostními
transformátory dle normy IEC 61558-2-6 s omezením výstupního napětí v případě chyby, nebo rovnocenným izolačním opatřením (PELV).
Při využívání dle požadavků
* je nezbytné použít napájení s charakteristikou
„for use in class 2 circuits“. Stejný požadavek platí pro bezpečnostní výstupy.
Alternativní řešení musejí odpovídat následujícím požadavkům:
a) Galvanicky oddělený síťový zdroj, s maximálním napětím naprázdno 30 V/DC
a proudem omezeným na max. 8 A.
b) Galvanicky oddělený napájecí adaptér ve spojení s pojistkou dle UL248. Tato
pojistka by měla být dimenzována maximálně na 3,3 A a integrována do napěťové
části 30 V DC.
Při využívání dle požadavků
* je nezbytné použít připojovací vedení, které
je uvedeno pod kódem kategorie UL CYJV/7 a splňuje tyto požadavky: min.
30 V DC, 2 A, 85 °C. Připojovací vedení EUCHNER uvedená v části Objednací
informace a příslušenství těmto požadavkům odpovídají.
* Upozornění k rozsahu platnosti certifikace UL: Přístroje byly ověřeny dle požadavků UL508 a CSA/C22.2 no. 14 (ochrana proti úrazu elektrickým proudem a požáru).
17
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Varování!
 Všechny elektrické výstupy musejí při indukční zátěži disponovat dostatečným
ochranným obvodem. Výstupy musejí být za tímto účelem chráněny nulovou diodou. Nesmějí se používat odrušovací členy RC.
 Silnoproudé přístroje, které představují silný zdroj rušení, musejí být místně odděleny od vstupních a výstupních obvodů pro zpracování signálu. Vodiče bezpečnostních obvodů by se měly vést co nejdále od vodičů výkonových obvodů.
 Chcete-li zamezit elektromagnetickému rušení, musejí okolní a provozní fyzikální podmínky na místě montáže přístroje odpovídat požadavkům normy
EN 60204-1:2006, část 4.4.2 (Elektromagnetická kompatibilita [EMC]).
 U přístrojů, jako jsou frekvenční měniče nebo indukční tepelná zařízení, dejte
pozor na případně vznikající rušivá pole. Dodržujte pokyny ohledně elektromagnetické kompatibility, uvedené v příručkách jednotlivých výrobců.
Důležité!
Pokud by přístroj po zapnutí provozního napětí neindikoval fungování (např. neblikající zelená LED dioda STATE), zašlete bezpečnostní spínač v neotevřeném stavu
zpět výrobci.
Zabezpečení proti chybám
 Provozní napětí UB a napětí magnetu UCM zabezpečeny proti přepólování.
 Kontakty IA/IB a OA/OB jsou zabezpečeny proti zkratu.
 Spínač detekuje příčný zkrat mezi kontakty OA a OB.
 Příčný zkrat v kabelu lze vyloučit chráněným uložením vedení.
Jištění napájení
Napájení musí být jištěno v závislosti na počtu spínačů a na proudu potřebném pro
výstupy. Přitom platí následující pravidla:
Max. příkon samostatného spínače Imax
Imax
= IUB + IOUT + IOA+OB (+ IOUT D*)
IUB
= provozní proud spínače (80 mA)
IOUT
= zátěžový proud signalizačních výstupů (max. 50 mA na každém signalizačním
výstupu)
IOA+OB = zátěžový proud bezpečnostních výstupů OA + OB (2× max. 200 mA)
* jen u provedení se signalizačním výstupem dveří
Max. příkon řetězce spínačů Σ Imax
Σ Imax = IOA+OB + n × (IUB + IOUT (+ IOUT D*))
n
= počet připojených spínačů
* jen u provedení se signalizačním výstupem dveří
18
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Požadavky na připojovací vedení
Varování!
Poškození přístroje nebo chybné fungování v důsledku nevhodných připojovacích
vedení.
 Používejte připojovací komponenty a připojovací vedení značky EUCHNER
 Při použití jiných připojovacích komponent platí požadavky z následující tabulky.
V případě nedodržení těchto pokynů neručí firma EUCHNER za spolehlivé fungování.
Dbejte následujících požadavků na připojovací vedení:
Pro bezpečnostní spínač CET-AR se dvěma konektory M12
Parametr
Hodnota
Min. průřez žíly
R max.
Jednotka
0,34
mm²
60
Ω/km
C max.
120
nF/km
L max.
0,65
mH/km
Doporučený typ vedení
LIYY 8 ×, resp. 5 × 0,34 mm²
Pro bezpečnostní spínač CET-AR s konektorem RC18
Parametr
Hodnota
Min. průřez žíly
R max.
Jednotka
0,34
mm²
60
Ω/km
C max.
120
nF/km
L max.
0,65
mH/km
Doporučený typ vedení
LIFY11Y min. 19žilové
19
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Maximální délky vedení
Odpor vedení připouští řetězce spínačů s celkovou maximální délkou vedení 200 metrů, a to s přihlédnutím k úbytku napětí (viz následující tabulku se vzorovými daty
a příkladem úbytku).
lmax =200 m
l2
l1
ln
un = 24 V –20%
umin = 24 V –10%
iout
PLC
5 x 0,34 mm2
CES-AR # 1
CES-AR # n-1
CET-AR # n
n
IOA/OB (mA)
l1 (m)
max. počet spínačů
možný výstupní proud na jednotlivých
kanálech OA/OB
max. délka vedení od posledního spínače
po řídicí systém
10
150
25
100
5
6
10
20
50
80
100
50
200
25
10
120
25
90
50
70
100
50
200
25
10
70
25
60
50
50
100
40
200
25
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Určení délky vedení pomocí tabulky s příklady
Příklad: V sériovém řazení se má použít šest spínačů. Od bezpečnostního relé ve
skříňovém rozvaděči po poslední spínač (# 6) se položí 40 metrů vedení. Mezi jednotlivými bezpečnostními spínači CES-AR / CET-AR je položeno vždy 20 metrů vedení.
lmax = 140 m
l2 = 5 x 20 m
l1 = 40 m
ln = 20 m
un = min. 19,2 V
iOA/OB = min. 75 mA
Bezpečnostní
relé
Safety Relay
CES-AR # 1
CES-AR # 2
CES-AR # 3
CES-AR # 5
CET-AR # 4
CET-AR # 6
Obr. 3: Příklad zapojení se šesti spínači CES-AR / CET-AR
Za spínači je zapojeno bezpečnostní relé, které na každém ze dvou bezpečnostních
vstupů odebírá proud 75 mA. V celém rozsahu teplot pracuje při napětí 19,2 V (odpovídá 24 V – 20 %).
Všechny relevantní hodnoty lze nyní určit pomocí tabulky s příklady:
1. Ve sloupci n (max. počet spínačů) vyberte odpovídající úsek. Zde: šest spínačů.
2. Ve sloupci IOA/OB (možný výstupní proud na jednotlivých kanálech OA/OB) vyhledejte proud, který je větší nebo roven 75 mA. Zde: 100 mA.
 Sloupec l1 uvádí maximální délku vedení od posledního spínače (#6) do řídicího
systému. Zde: přípustných je 50 metrů.
Výsledek: Požadovaná délka vedení l1 ve výši 40 metrů je nižší než povolená hodnota
z tabulky. Celková délka řetězce spínačů lmax. ve výši 140 metrů je nižší než maximální
hodnota 200 metrů.
 Plánovaná aplikace je v této podobě funkční.
21
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Obsazení konektoru bezpečnostního spínače CET-AR
se dvěma konektory M12
Provedení bez signalizačního výstupu dveří (CET1/2)
Schéma zapojení A
Konektor
(pohled na zásuvnou stranu)
2× M12
S1.1
S1.2
S1.7
S1.6
S1.3
S1.4
S1.5
Kolíček
Označení
Funkce
Barva žíly
Připojovací vedení 1)
S 1.1
S 1.2
S 1.3
S 1.4
S 1.5
S 1.6
S 1.7
S 1.8
IB
UB
OA
OB
OUT
IA
0 V UB
RST
Uvolňovací vstup kanálu 2
Provozní napětí elektroniky AR, 24 V DC
Bezpečnostní výstup kanálu 1
Bezpečnostní výstup kanálu 2
Signalizační výstup
Uvolňovací vstup kanálu 1
Provozní napětí elektroniky AR, 0 V
Resetovací vstup
WH
BN
GN
YE
GY
PK
BU
RD
S 2.1
S 2.2
S 2.3
S 2.4
0 V UCM
LED 1
LED 2
UCM
Provozní napětí jisticího magnetu, 0 V
LED 1 červená, libovolně nastavitelná, 24 V DC
LED 2 zelená, libovolně nastavitelná, 24 V DC
Provozní napětí jisticího magnetu, 24 V DC
Provedení se zpětným obvodem:
Jestliže se zpětný obvod nepoužívá, připojte ho k napětí
24 V DCB
Provedení bez zpětného obvodu:
Tato přípojka musí být připojena k napětí 0 V.
BN
WH
BU
BK
S1.8
S2.5
S2.1
S2.2
S2.4
S2.3
Y
S 2.5
-
1) Jen pro standardní připojovací vedení EUCHNER
Provedení se signalizačním výstupem dveří (CET3/4)
Schéma zapojení B
Konektor
(pohled na zásuvnou stranu)
2× M12
S1.1
S1.2
S1.7
S1.6
S1.3
S1.4
S1.5
Kolíček
Označení
Funkce
Barva žíly
Připojovací vedení 1)
S 1.1
S 1.2
S 1.3
S 1.4
S 1.5
S 1.6
S 1.7
S 1.8
IB
UB
OA
OB
OUT
IA
0 V UB
RST
Uvolňovací vstup kanálu 2
Provozní napětí elektroniky AR, 24 V DC
Bezpečnostní výstup kanálu 1
Bezpečnostní výstup kanálu 2
Signalizační výstup
Uvolňovací vstup kanálu 1
Provozní napětí elektroniky AR, 0 V
Resetovací vstup
WH
BN
GN
YE
GY
PK
BU
RD
S 2.1
S 2.2
S 2.3
S 2.4
0 V UCM
OUT D
LED 1
UCM
Provozní napětí jisticího magnetu, 0 V
Signalizační výstup dveří
LED 1 červená, libovolně nastavitelná, 24 V DC
Provozní napětí jisticího magnetu, 24 V DC
Provedení se zpětným obvodem:
Jestliže se zpětný obvod nepoužívá, připojte ho k napětí
24 V DCB
Provedení bez zpětného obvodu:
Tato přípojka musí být připojena k napětí 0 V.
BN
WH
BU
BK
S1.8
S2.5
S2.2
S2.3
S2.1
S2.4
Y
S 2.5
-
1) Jen pro standardní připojovací vedení EUCHNER
22
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Provedení se signalizačním výstupem dveří (CET3/4) – pokračování
Schéma zapojení C
Konektor
(pohled na zásuvnou stranu)
Kolíček
Označení
Funkce
Barva žíly
Připojovací vedení 1)
S 1.1
S 1.2
S 1.3
S 1.4
S 1.5
S 1.6
S 1.7
S 1.8
IB
UB
OA
OB
OUT
IA
0 V UB
RST
Uvolňovací vstup kanálu 2
Provozní napětí elektroniky AR, 24 V DC
Bezpečnostní výstup kanálu 1
Bezpečnostní výstup kanálu 2
Signalizační výstup
Uvolňovací vstup kanálu 1
Provozní napětí elektroniky AR, 0 V
Resetovací vstup
WH
BN
GN
YE
GY
PK
BU
RD
S 2.1
S 2.2
S 2.3
S 2.4
S 2.5
0 V UCM
OUT D
OUT
UCM
-
Provozní napětí jisticího magnetu, 0 V
Signalizační výstup dveří
Signalizační výstup
Provozní napětí jisticího magnetu, 24 V DC
Neobsazeno
BN
WH
BU
BK
2× M12
S1.1
S1.2
S1.7
S1.6
S1.3
S1.4
S1.5
S1.8
S2.5
S2.1
S2.2
S2.4
S2.3
1) Jen pro standardní připojovací vedení EUCHNER
Obsazení konektoru bezpečnostního spínače CET-AR
s konektorem RC18
Schéma zapojení D
Konektor
(pohled na zásuvnou stranu)
Kolíček
Označení
Funkce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
UCM
IA
IB
OA
OB
UB
RST
OUT D
OUT
FE
Provozní napětí jisticího magnetu, 24 V DC
Uvolňovací vstup kanálu 1
Uvolňovací vstup kanálu 2
Bezpečnostní výstup kanálu 1
Bezpečnostní výstup kanálu 2
Provozní napětí elektroniky AR, 24 V DC
Resetovací vstup
Signalizační výstup dveří (jen CET3-AR a CET4-AR)
Nezapojeno
Signalizační výstup
Nezapojeno
Funkční uzemnění
Provedení se zpětným obvodem:
Jestliže se zpětný obvod nepoužívá, připojte ho k napětí 24
V DC
Provedení bez zpětného obvodu:
Tato přípojka musí být připojena k napětí 0 V.
Nezapojeno
LED 1 červená, libovolně nastavitelná, 24 V DC
LED 2 zelená, libovolně nastavitelná, 24 V DC
Nezapojeno
Provozní napětí jisticího magnetu, 0 V
Provozní napětí elektroniky AR, 0 V
RC18
s pružinou
pro stínění
12
11
1
18
10
17
13
19
9
16
14
15
8
2
3
4
7
6
Y
5
13
14
15
16
17
18
19
LED 1
LED 2
0 V UCM
0 V UB
1) Jen pro standardní připojovací vedení EUCHNER
23
Barva žíly
Připojovací vedení 1)
VT
RD
GY
RD/BU
GN
BU
GY/PK
GN/WH
YE/WH
GY/WH
BK
GN/YE
BN/GY
BN/YE
BN/GN
WH
YE
BN
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Obsazení konektoru rozdělovače Y
(jen pro provedení se dvěma konektory M12)
Obsazení konektoru
bezpečnostního spínače
CET-AR (konektor S1, 8 pólů,
s kolíčky)
a rozdělovače Y (8 pólů, se
zásuvkami)
Kolíček
Funkce
1
IB
2
UB
3
OA
4
OB
5
OUT
6
IA
7
0V
8
RST
Rozdělovač Y s připojovacím kabelem
111696 nebo 112395
Rozdělovač Y
097627
Zásuvka
3
4
2
4
5
8
6
6
15,1
Můstkový konektor 097645
4 póly, s kolíčky
(ilustrační obr.)
Zásuvka
2 3 1
5
1
8
7
( 45
7
M12x1
°)
M12x1
15
M 12x1
45
41
15
max. 45
Délka l
097627
111696
200
112395
M 12x1
Ø 14,6
1000
B
33
A
Obj. č.
Délka
l [mm]
3
44
3
Kolíček
M 12x1
4
15
2
3
Zásuvka
1
20,5
M12x1
Kolíček
4
2
1
Ø 14,5
5
2
5
35,1
2
3
5
5
4
4
Zásuvka
1
1
Kolíček
Funkce
Kolíček
Funkce
1
UB
1
UB
OA
2
IA
0V
Kolíček
Funkce
Kolíček
Funkce
2
1
UB
1
UB
3
0V
3
IA
4
OB
4
IB
5
RST
5
RST
2
OA
2
3
0V
3
0V
4
OB
4
IB
5
RST
5
RST
24
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Připojení jediného spínače CET-AR
Při používání jediného spínače CET-AR přístroj připojte tak, jak je to znázorněno na
obr. 4–11. Signalizační výstup OUT a signalizační výstup dveří OUT D (je-li osazen)
lze zavést do řídicího systému.
Spínače je možné resetovat prostřednictvím vstupu RST. Za tímto účelem je třeba na
vstup RST nejméně na tři sekundy přivést napětí 24 V. Jestliže se vstup RST nepoužívá,
musí být připojen na 0 V.
Výstraha!
V případě chyby hrozí ztráta bezpečnostní funkce v důsledku chybného připojení.
 Za účelem zachování bezpečnosti se vždy musejí vyhodnocovat oba bezpečnostní výstupy (OA a OB). Jednokanálové používání bezpečnostních výstupů
vede ke ztrátě kategorie dle normy EN ISO 13849-1.
Důležité!
Subsystém CET-AR odpovídá úrovni vlastností PL e dle normy EN 13849-1. Chcete-li
subsystém začlenit do struktury kategorie 3, resp. 4, je nezbytné zajistit monitorování
zátěže, která je zapojena za ním (sledování zpětného obvodu).
Tyto příklady uvádějí pouze výňatek relevantní pro připojení systému CET. Znázorněný
příklad nepředstavuje úplný plán systému. Odpovědnost za bezpečné začlenění do
bezpečného komplexního systému nese uživatel.
DC 24 V
IA
0V UB
RST
7
8
5
6
OB
OUT
4
UB
OA
2
3
J
IB
UCM
1
LED 2
4
5
LED 1
3
-F1
2
1 0V UCM
-F2
Connected
load
Safety
outputs
M12 plug-connector
(5-pin)
M12 plug-connector
(8-pin)
CET-AR
GND
Obr. 4: Příklad připojení při samostatném provozu, provedení s učicím vstupem
a dvěma konektory M12
25
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
DC 24 V
RST
Connected
load
7
IA
2
19 0V UB
OB
OUT
5
10
UB
OA
6
4
J
IB
3
UCM
1
-F1
13
16 LED 2
15 LED 1
18 0V UCM
-F2
Safety
outputs
RC 18 plug connector
(19-pin)
CET-AR
GND
Obr. 5: Příklad připojení při samostatném provozu, provedení s učicím vstupem
a konektorem RC18
DC 24 V
-F2
-F1
IA
0V UB
RST
6
7
8
OB
UB
2
OUT
IB
1
5
Y
5
4
UCM
4
OA
LED 2
3
3
LED 1
2
1 0V UCM
START
Connected
load
Feedback
loop
Safety
outputs
M12 plug-connector
(5-pin)
M12 plug-connector
(8-pin)
CET-AR
GND
Obr. 6: Příklad připojení při samostatném provozu, provedení se spouštěcím tlačítkem, zpětným obvodem a dvěma konektory M12
DC 24 V
-F2
-F1
RST
Connected
load
Feedback
loop
7
IA
2
19 0V UB
OB
OUT
5
UB
6
10
IB
3
OA
Y
13
4
UCM
1
16 LED 2
15 LED 1
18 0V UCM
START
Safety
outputs
RC 18 plug connector
(19-pin)
CET-AR
GND
Obr. 7: Příklad připojení při samostatném provozu, provedení se spouštěcím tlačítkem, zpětným obvodem a konektorem RC18
26
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
DC 24 V
IA
0V UB
RST
7
8
5
6
OB
OUT
4
UB
OA
2
3
-
IB
UCM
1
LED 2
4
5
LED 1
3
-F1
2
1 0V UCM
-F2
Connected
load
Safety
outputs
M12 plug-connector
(5-pin)
M12 plug-connector
(8-pin)
CET-AR
GND
Obr. 8: Příklad připojení při samostatném provozu, provedení bez spouštěcího tlačítka a zpětného obvodu a bez učicího vstupu, se dvěma konektory M12
DC 24 V
RST
Connected
load
7
IA
2
19 0V UB
OB
OUT
5
UB
6
10
IB
3
OA
13
4
UCM
-F1
1
16 LED 2
15 LED 1
18 0V UCM
-F2
Safety
outputs
RC 18 plug connector
(19-pin)
CET-AR
GND
Obr. 9: Příklad připojení při samostatném provozu, provedení bez spouštěcího tlačítka a zpětného obvodu a bez učicího vstupu, s konektorem RC18
DC 24 V
-F2
-F1
OB
IA
0V UB
RST
6
7
8
UB
2
OUT
IB
1
5
Y
5
4
UCM
4
OA
LED 1
3
3
OUT D
2
1 0V UCM
START
Connected
load
Feedback
loop
Safety
outputs
M12 plug-connector
(5-pin)
M12 plug-connector
(8-pin)
CET-AR
GND
Obr. 10: Příklad připojení při samostatném provozu, provedení se signalizačním kontaktem dveří, spouštěcím tlačítkem, zpětným obvodem a dvěma konektory M12
27
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
DC 24 V
-F2
-F1
RST
OUT D
7
8
IA
2
19 0V UB
OB
OUT
5
10
UB
OA
6
4
Y
IB
3
UCM
1
13
16 LED 2
15 LED 1
18 0V UCM
START
Connected
load
Feedback
loop
Safety
outputs
RC 18 plug connector
(19-pin)
CET-AR
GND
Obr. 11: Příklad připojení při samostatném provozu, provedení se signalizačním kontaktem dveří, spouštěcím tlačítkem, zpětným obvodem a konektorem RC18
Připojení několika spínačů CET-AR do řetězce spínačů
Důležité!
 Řetězec spínačů AR smí obsahovat maximálně 20 bezpečnostních spínačů.
 Při sériovém řazení více než 11 přístrojů může být hodnota PFHd vypočtena
jednou z metod uvedených v normě EN ISO 13849-1:2008, odstavec 4.5.1.
 Použije-li se k validaci zjednodušená metoda dle odstavce 6.3 normy
EN ISO 13849:2008-12, může při zapojení více než 11 přístrojů za sebe dojít ke
snížení úrovně vlastností (PL).
Důležité!
Subsystém CET-AR odpovídá úrovni vlastností PL e dle normy EN 13849-1. Chcete-li
subsystém začlenit do struktury kategorie 3, resp. 4, je nezbytné zajistit monitorování
zátěže, která je zapojena za ním (sledování zpětného obvodu).
Používáte-li spínač CET-AR se zpětným obvodem, musí se v řetězci spínačů nacházet
na posledním místě (viz obr. 12).
Tyto příklady uvádějí pouze výňatek relevantní pro připojení systému CET. Znázorněný
příklad nepředstavuje úplný plán systému. Odpovědnost za bezpečné začlenění do
bezpečného komplexního systému nese uživatel.
Sériové řazení je zde znázorněno na příkladu provedení se dvěma konektory M12.
Sériové řazení spínačů v provedení s konektorem RC18 se chová analogicky, realizuje
se však prostřednictvím svorek ve skříňovém rozvaděči.
Spínače v provedení se dvěma konektory M12 se za sebe připojují pomocí konfekcionovaných připojovacích vedení a rozdělovačů Y. Dojde-li k otevření ochranných dveří
nebo ke vzniku chyby na některém ze spínačů, systém stroj vypne. Nadřazený řídicí
systém při tomto způsobu připojení však nepozná, které ochranné dveře jsou právě
otevřeny nebo na kterém spínači došlo k chybě.
28
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Bezpečnostní výstupy jsou napevno přiřazeny k příslušným bezpečnostním vstupům
následného spínače. Výstup OA musí být veden na vstup IA, výstup OB pak na vstup
IB. Pokud by se přípojky zaměnily (např. OA na IB), přejde přístroj do chybového stavu.
Při sériovém řazení vždy používejte vstup RST. Tímto resetovacím vstupem lze najednou
resetovat všechny spínače v řetězci. Za tímto účelem je třeba na vstup RST nejméně
na tři sekundy přivést napětí 24 V. Jestliže se vstup RST ve vaší aplikaci nepoužívá,
musí být připojen na 0 V.
Dbejte následujících pokynů:
 Pro všechny spínače v řetězci se musí použít společný signál. Může se jednat
o střídavý přepínač, použít však lze také výstup řídicího systému. Tlačítko není
vhodné, neboť reset musí být za provozu vždy připojen na GND (viz spínač S11 na
obr. 12).
 Reset se vždy musí provést pro všechny spínače v řetězci současně.
Pokyny k provozu ve smíšeném řetězci spínačů AR
Bezpečnostní spínač CET-AR má v porovnání se spínačem CES-AR delší dobu rizika
(viz část Technické údaje a Typické časové hodnoty systému).
29
Terminating plug
30
IB
6
IA
8
Safety Inputs
1
Y-distributor
5
OUT
3
RST
2
UB
7
0V
OB
CES
Safety Output
OA
4
1
5
OUT
3
OA
4
OB
6
IA
8
RST
Safety Inputs
IB
2
UB
7
0V
Y-distributor
CES
Safety Output
IB
1 6 8 2 7 5 3 4
IA
4
4
OB
4
IB
0V
2
2
OA
3
3
0V
2
UB
1
IA
RST
5
1
5
Read Head
UB
1
Read Head
RST
Y-distributor
IB
IA
RST
UB
0V
OUT
OA
OB
UB
Terminating plug
1
IA
RST
6
8
2
Safety Inputs
IB
UB
7
0V
Y-distributor
5
OA
OB
LED1
UCM
14
13
J
0V(UCM)
14
12
CET
3
4
X2:3 X2:4 X2:5 X2:1
Safety Output
OUT
-S10
11
-S11
Safe Evaluation
0V
24V
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Obr. 12: Příklad připojení při sériovém řazení s resetovacím vstupem a střídavým
přepínačem.
Terminating plug
31
IB
6
IA
8
Safety Inputs
1
RST
2
UB
7
0V
Y-distributor
3
OA
4
OB
Safety Output
OUT
CES
5
IB
6
IA
8
Safety Inputs
1
RST
2
UB
7
0V
Y-distributor
5
3
OA
4
OB
CES
Safety Output
OUT
1
IA
RST
6
8
Safety Inputs
IB
2
UB
7
0V
Y-distributor
5
OA
OB
LED1
UCM
Y
0V(UCM)
CET
3
4
X2:3 X2:4 X2:5 X2:1
Safety Output
OUT
-S1
-S2
START
Feedback
loop
Eval Unit
Connected
load
0V
24V
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Obr. 13: Příklad připojení při provozu v řetězci spínačů CES-AR, provedení se spouštěcím tlačítkem a zpětným obvodem
Read Head
Read Head
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Pokyny k provozu s vyhodnocovací jednotkou AR
Následující přístroje lze provozovat s vyhodnocovací jednotkou AR.
Přístroj
Verze
CET1/2
od V1.1.2
CET3/4
od V1.0.0
Důležité!
 K provozu s vyhodnocovací jednotkou AR nejsou vhodné přístroje se spouštěcím
tlačítkem a zpětným obvodem.
Další informace naleznete v systémové příručce příslušné vyhodnocovací jednotky AR.
Přístroje, které ještě nemají číslo verze, k takovému provozu nejsou vhodné.
Každý přístroj bez signalizačního výstupu dveří (CET1/2) obsazuje na vyhodnocovací
jednotce AR jeden signalizační výstup (HIGH při aktivním jištění ochranného krytu).
Každý přístroj se signalizačním výstupem dveří (CET3/4) obsazuje na vyhodnocovací
jednotce AR dva signalizační výstupy. První signalizační výstup signalizuje polohu
dveří (HIGH při zavřených dveřích). Druhý signalizační výstup signalizuje polohu jištění
ochranného krytu (HIGH při aktivním jištění ochranného krytu).
32
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Pokyny pro provoz s bezpečnými řídicími systémy
Důležité!
K připojení k bezpečným řídicím systémům nejsou vhodné přístroje se spouštěcím
tlačítkem a zpětným obvodem.
Při připojování k bezpečným řídicím systémům dbejte následujících pokynů:
 Pro řídicí systém a připojené bezpečnostní spínače používejte společné napájení.
 Pro UB se nesmí používat taktované napájení. Odbočku napájecího napětí zhotovte přímo ze síťového zdroje. Při připojování napájecího napětí ke svorce bezpečného řídicího systému musí tento výstup poskytovat dostatečný proud.
 Vstupy IA a IB vždy připojujte přímo k síťovém zdroji nebo k výstupům OA a OB
jiného přístroje EUCHNER AR (sériové řazení). Na vstupy IA a IB se nesmějí připojovat taktované signály.
 Výstupy OA a OB lze připojit k bezpečným vstupům řídicího systému. Předpoklad:
Vstup musí být vhodný pro taktované bezpečnostní signály (signály OSSD, např.
světelných clon). Řídicí systém přitom musí tolerovat takty na vstupních signálech.
Toto nastavení lze obvykle parametrizovat v řídicím systému. V této souvislosti
dbejte pokynů výrobce řídicího systému. Informace o době trvání impulzu vašeho
bezpečnostního spínače naleznete v části Typické časové hodnoty systému na
straně 39.
 Ovládá-li se jištění ochranného krytu prostřednictvím jednoho kanálu, platí:
Jištění ochranného krytu (0 V UCM) a řídicí systém musejí mít stejné uzemnění.
 Ovládá-li se napětí magnetu prostřednictvím dvou kanálů a bezpečných výstupů
řídicího systému, je nutné dbát těchto bodů (viz také obr. 14):
 Je-li to možné, v řídicím systému vypněte taktování výstupů.
 U přístrojů s učicím vstupem J musí vstup při běžném provozu zůstat nezapojený.
 Volně ovladatelné LED diody se smějí spínat jen souběžně s magnetem (tj. LED
dioda indikuje, zda magnetem protéká proud).
Podrobné příklady připojení a parametrizace řídicího systému pro mnoho dalších
přístrojů najdete na webu www.euchner.de v sekci Download » Applikationen » CET.
Na tomto místě také přesněji vysvětlujeme některé zvláštnosti jednotlivých přístrojů.
33
Terminating plug
34
IB
6
IA
8
Safety Inputs
1
RST
2
UB
7
0V
Y-distributor
3
OA
4
OB
Safety Output
OUT
CES
5
IB
6
IA
8
RST
Safety Inputs
1
2
UB
7
0V
Y-distributor
5
3
OA
4
OB
CES
Safety Output
OUT
1
IA
RST
6
8
2
Safety Inputs
IB
UB
7
0V
Y-distributor
5
OA
OB
LED1
UCM
J
0V(UCM)
CET
3
4
X2:3 X2:4 X2:5 X2:1
Safety Output
OUT
-X1
ET200
4 F-DO
DO..M
DO..P
Digital
Output
DO
-X1
4/8 F-DI
DI4
DI0
DC24V
3
M
PWR
Supply of
the control
2
0V
24V
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Obr. 14: Příklad připojení při smíšeném sériovém řazení (2× CES a 1× CET) v kombinaci s modulem ET200
Read Head
Read Head
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Uvedení do provozu
LED indikátory
LED2
STATE (gn)
LED1
DIA (rd)
*)
LED dioda
Barva
STATE
Zelená
Stav
Význam
Svítí
Běžný provoz
Bliká
Power Up
(další signalizační funkce vizte tabulku stavů)
- Interní chyba elektroniky
- Chyba na vstupech/výstupech
DIA
Červená
Svítí
LED 1
Červená
Libovolně nastavitelná*
LED 2
Zelená
Libovolně nastavitelná*
Může se lišit v závislosti na provedení. Viz datový list.
První uvedení do provozu
1. Zapněte přívod provozního napětí do bezpečnostního spínače.
 Zelená LED dioda začne rychle blikat (cca 10 Hz).
Během této doby (asi osm sekund) se provádí autodiagnostický test. LED dioda
pak jednou cyklicky zabliká a signalizuje pohotovost.
2. Ke čtecí hlavě přiložte ovládací prvek (dbejte na to, aby vzdálenost byla menší
než Sao).
 Zelená LED dioda trvale svítí a indikuje detekování ovládacího prvku.
35
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Kontrola funkčnosti
Výstraha!
V případě chyby při instalaci a kontrole funkčnosti hrozí nebezpečí smrtelného
poranění.
 Před kontrolou funkčnosti zajistěte, aby se v nebezpečném prostoru nenacházely
žádné osoby.
 Dbejte platných předpisů o prevenci úrazů.
Kontrola mechanické funkčnosti
Ovládací prvek musí být možné snadno zasunout do prohlubně na ovládací hlavě.
Za účelem kontroly ochranné zařízení několikrát zavřete.
Kontrola elektrické funkčnosti
Po instalaci a každé chybě je nutné provést úplnou kontrolu bezpečnostních funkcí,
a to následujícím postupem:
1. Zapněte provozní napětí.
 Stroj se nesmí samostatně rozeběhnout.
 Bezpečnostní spínač provede autodiagnostický test. Po dobu osmi sekund bliká
frekvencí 10 Hz zelená LED dioda STATE. Poté zelená LED dioda STATE bliká
v pravidelných intervalech.
2. Zavřete všechna ochranná zařízení. V případě jištění ochranného krytu silou
magnetu: Aktivujte jištění ochranného krytu.
 Stroj se nesmí samostatně rozeběhnout. Ochranné zařízení nesmí být možno otevřít.
 Zelená LED dioda STATE nepřetržitě svítí.
3. Uvolněte (zapněte) provoz v řídicím systému.
 Jištění ochranného krytu se nesmí dát deaktivovat, dokud je uvolněn (spuštěn)
provoz.
4. Vypněte provoz v řídicím systému a deaktivujte jištění ochranného krytu.
 Ochranné zařízení musí zůstat jištěno ochranným krytem, dokud nepřestane hrozit
nebezpečí poranění.
 Stroj se nesmí dát spustit, dokud je jištění ochranného krytu deaktivováno.
Opakujte kroky 2–4 pro každé jednotlivé ochranné zařízení.
36
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Tabulka stavů systému
Signalizační výstup OUT
Signalizační výstup dveří
OUT D (jen CET3 a CET4)
X
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Zavř.
Zap.
Zap.
Zap.
Zavř.
Vyp.
Zap.
Zap.
1×
inverzně
Zavř.
Vyp.
Vyp.
Zap.
1×
Běžný provoz, dveře zavřeny a nejištěny ochranným krytem
Otev.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
1×
Běžný provoz, otevřené dveře
X
Vyp.
Vyp.
Vyp.
2×
Chyba na vstupu
(např. chybějící testovací impulzy, nelogický stav sepnutí předchozího spínače v řetězci)
X
Vyp.
Vyp.
Vyp.
4×
Chyba na výstupu
(např. příčný zkrat, ztráta schopnosti spínání)
X
Vyp.
Vyp.
Vyp.
5×
Interní chyba
(např. závada na některé ze součástí, chyba v datech nebo zkrat na výstupech)
X
Vyp.
Vyp.
Vyp.
DIA (červená)
STATE (zelená)
Bezpečnostní výstupy
OA a OB
Autodiagnostický test
Ovládací prvek / poloha
dveří
Provozní režim
LED indikace
Výstup
10 Hz
(8 s)
Stav
Autodiagnostický test po zapnutí napájení
Běžný provoz, dveře zavřeny a jištěny ochranným krytem
Běžný provoz
Běžný provoz, dveře zavřeny a jištěny ochranným krytem, bezpečnostní výstupy nesepnuty, protože:
– předchozí prvek v řetězci spínačů signalizuje otevřené dveře (jen při sériovém řazení)
– není uzavřen zpětný obvod
Indikace chyb
X
X
Interní chyba
LED dioda nesvítí
LED dioda svítí
10 Hz (8 s)
Vysvětlení znaků
3×
X
LED dioda bliká po dobu osmi sekund frekvencí 10 Hz
LED dioda třikrát blikne
Libovolný stav
Po odstranění příčiny je možné chyby zpravidla resetovat otevřením a zavřením dveří.
Pokud by byla chyba poté nadále signalizována, použijte resetovací funkci nebo nakrátko
odpojte napájení. Pokud by chybu nebylo možné resetovat ani opětovným spuštěním,
kontaktujte výrobce.
Důležité!
Pokud byste indikovaný stav přístroje v tabulce stavů systému nenalezli, je pravděpodobné, že došlo k interní chybě přístroje. V takovém případě byste měli kontaktovat
výrobce.
37
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Technické údaje
Upozornění!
Je-li k výrobku přiložen datový list, platí v případě odchylek od návodu k použití údaje
z datového listu.
Technické údaje bezpečnostního spínače
CET.-AR-C..-CH-...
Parametr
Hodnota
Min.
Všeobecné informace
Materiál rampy
Materiál pouzdra bezpečnostního spínače
Montážní poloha
Krytí
s konektorem M12
s konektorem RC18
Třída ochrany
Stupeň znečištění
Mechanická životnost
Okolní teplota při UB
Max. rychlost nájezdu ovládacího prvku
Jisticí síla Fmax
Jisticí síla FZh
dle kontrolních zásad GS-ET-19
Hmotnost
Stupeň volnosti (ovládací prvek v prohlubni) X, Y, Z
Způsob připojení (v závislosti na provedení)
Provozní napětí UB (zabezpečeno proti přepólování, regulováno,
zbytkové zvlnění < 5 %)
Odběr proudu IB
Pro schválení dle UL platí
Spínací zatížení dle UL
Externí jištění (provozní napětí UB)
Externí jištění (provozní napětí magnetu UCM)
Návrhové izolační napětí Ui
Odolnost proti vibracím
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
Bezpečnostní výstupy OA/OB
- Výstupní napětí UOA/UOB 1)
HIGH
UOA/UOB
LOW
UOA/UOB
Spínací proud na každém bezpečnostním výstupu
Kategorie použití dle normy EN 60947-5-2
Frekvence spínání
Přesnost opakování R dle normy EN IEC 60947-5-3
Signalizační výstupy OUT a OUT D (volitelné)
Výstupní napětí
Zatížitelnost
Učicí vstup J, resp. vstup zpětného obvodu Y
HIGH
LOW
Magnet
Provozní napětí magnetu UCM (zabezpečeno proti přepólování,
regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %)
Odběr proudu magnetu ICM
Příkon
Doba zapnutí ED
Libovolně nastavitelné* LED diody 2)
Provozní napětí
Hodnoty spolehlivosti dle normy EN ISO 13849-1
Kategorie
Úroveň vlastností (PL)
PFHd
Doba provozu
Typ.
Jednotka
Max.
Nerezová ocel
Hliníkový tlakový odlitek
Libovolná (doporučeno: hlava spínače směřuje dolů)
IP 67
IP65
(v sešroubovaném stavu s příslušným protějším konektorem)
III
3
1 × 106 spínacích cyklů
–20
+55
20
6500
°C
m/min.
N
FZh = Fmax/1,3 = 5000
N
Cca 1,0
X, Y ± 5; Z ± 4
2 konektory M12, 5- a 8pólové
1 konektor RC 18, 19pólový (zatím nemá certifikaci UL)
kg
mm
24 ± 15 % (PELV)
V DC
80
Provoz pouze s napájením opatřeným atestem UL class 2 nebo rovnocenným
DC 24 V, třída 2
0,25
2
0,5
8
75
Dle normy EN 60947-5-2
Dle normy EN IEC 60947-5-3
Polovodičové výstupy, NPN, odolné proti zkratu
mA
UB – 1,5
0
1
UB
1
200
DC-13 24 V 200 mA
Varování: Při indukční zátěži musejí být výstupy chráněny nulovou diodou
0,5
≤ 10
NPN, odolný proti zkratu
UB
0,8 × UB
50
15
0
-
UCM
1
A
A
V
V DC
mA
Hz
%
V DC
mA
V
DC 24 V +10 % / –15 %
480
10
100
LED1 červená, LED2 zelená
20,4
26,4
Hlava směřující dolů nebo horizontálně
Hlava směřující nahoru
4
3
e
e
3,1 × 10 -9 / hod.
4,29 × 10 -8 / hod.
20
20
1) Hodnoty při spínacím proudu 50 mA bez přihlédnutí k délce vedení.
2) Může se lišit v závislosti na provedení. Viz datový list.
38
mA
W
%
V DC
Roky
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Typické časové hodnoty systému
Uvedené časové hodnoty představují maximální hodnoty pro řetězce spínačů AR
s 20 přístroji. Samostatné přístroje mají kratší časové hodnoty systému.
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu: Po zapnutí provádí přístroj po dobu
osmi sekund autodiagnostický test. K použití je systém připraven až po uplynutí této doby.
Doba do zapnutí bezpečnostních výstupů: Max. reakční doba od okamžiku, kdy bude
zajištěno ochranné zařízení, do zapnutí bezpečnostních výstupů Ton činí 400 milisekund.
Monitorování současného sepnutí bezpečnostních vstupů IA/IB: Mají-li bezpečnostní vstupy po dobu delší než 150 milisekund rozdílný stav sepnutí, vypnou se
bezpečnostní výstupy OA/OB. Přístroj přejde do chybového stavu.
Doba rizika dle normy EN 60947-5-3: Opustí-li ovládací prvek detekční oblast, bezpečnostní výstupy OA a OB se nejpozději po uplynutí 500 milisekund vypnou.
Rozdílová doba: Bezpečnostní výstupy OA a OB se spínají s mírným časovým odstupem. Nejpozději po uplynutí rozdílové doby 10 milisekund má jejich signál stejný stav.
Taktovací impulzy na bezpečnostních výstupech: Přístroj na výstupních vedeních
OA/OB generuje vlastní taktovací signál. Následný řídicí systém musí být schopen tyto
taktovací impulzy o délce až jedné milisekundy tolerovat.
Toto nastavení lze obvykle parametrizovat v řídicích systémech. Pokud by se váš řídicí
systém nedal parametrizovat nebo vyžadoval kratší taktovací impulzy, kontaktujte naši
podporu.
Taktovací impulzy se vysílají i při vypnutých bezpečnostních výstupech.
39
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Rozměrový výkres bezpečnostního spínače CET.-AR-...
Provedení se dvěma konektory M12
41
M12
LED 2
LED 1
STATE
DIA
S únikovým odemykáním
13,4
42
30
Základní poloha
únikového odemykacího prvku
166
SW 19
130
Odjištění stisknutím
16
20
Pomocný odemykací prvek
11,3
<15>
28
66,7
CET.-AR...CRA...
5
74,5 ±4 mm
17,5
15
11
90,1
CET.-AR...CDA...
25
43,6
51,7
75
∅ 6,5
pro šroub M6
DIN 1207 / ISO 4762
34
8
25
4
S úhlovými připojovacími zástrčkami
Zdvihátko
10,5
26,5
Provedení s konektorem RC 18
Rozměry provedení s konektorem RC18
Vývod kabelu doleva
Vývod kabelu doprava
52
60
42
30
26
21
23
21,5
40
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
S pomocným odemykacím prvkem s klíčem
S nouzovým odjišťovacím prvkem
S bovdenovým odjištěním
30,4
25
35,5
83
71
16,7
Se zajišťovací násadou
42
140
30
30,5
Ø 20
5,8
85
41
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Technické údaje ovládacího prvku CET-A-BWK-50X
Parametr
Hodnota
Min.
Jednotka
Typ.
Materiál pouzdra
Max.
Nerezová ocel
Max. zdvih
15
mm
Hmotnost
0,25
kg
Okolní teplota
–20
-
Krytí dle normy EN IEC 60529
+55
1 × 106 spínacích cyklů
Mechanická životnost
Max. jisticí síla
6500
N
Montážní poloha
Aktivní plocha proti hlavě spínače
Napájení
Indukční prostřednictvím spínače
Doba setrvání
1)
°C
IP 67
1)
0,5
-
-
s
Doba setrvání je doba, během níž se ovládací prvek musí nacházet uvnitř detekční oblasti nebo mimo ni.
Rozměrový výkres ovládacího prvku CET-A-BWK-50X
6,5
22
8,5
5
34
45
34
15
Aktivní
plocha
6,5
5
15
8
16
15
71
Tip!
K ovládacímu prvku jsou přiloženy bezpečnostní šrouby.
42
5
15
16
38
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Objednací informace a příslušenství
Připojovací schéma
Zajišťovací násada
Bovden
●
Únikové odemykání
Učicí vstup
●
Zpětný obvod
Dvojitá rampa
Jednoduchá rampa
Multicode
Unicode
Signalizační výstup
dveří
Princip pracovního
proudu
Obj. č. / výrobek
Princip klidového
proudu
Provedení se dvěma konektory M12
CET1
106275
CET1-AR-CDA-AH-50X-SG-106275
●
●
106616
CET1-AR-CRA-AH-50A-SG-106616
●
●
●
106159
CET1-AR-CRA-AH-50F-SG-106159
●
●
●
●
111766
CET1-AR-CRA-AH-50F-SG-C2333-111766
●
●
●
●
105802
CET1-AR-CRA-AH-50S-SG-105802
●
●
●
103418
CET1-AR-CRA-AH-50X-SG-103418
●
●
●
●
112121
CET1-AR-CRA-AH-50X-SG-C2333-112121
●
●
●
●
113320
CET1-AR-CRA-AH-50S-SG-C2290-113320
●
110241
CET1-AR-CRA-CH-50F-SG-110241
●
●
●
105764
CET1-AR-CRA-CH-50S-SG-105764
●
●
●
105763
CET1-AR-CRA-CH-50X-SG-105763
●
●
●
109231
CET1-AR-CDA-CH-50X-SG-109231
●
●
113272
CET1-AR-CRA-CH-50F-SG-C2333-113272
●
●
●
A
●
●
A
75 mm
●
A
75 mm
●
●
75 mm
●
●
A
A
A
●
●
●
A
A
6m
●
A
75 mm
●
A
A
●
A
●
●
75 mm
●
A
CET2
109075
CET2-AR-CRA-AH-50S-SG-109075
●
●
●
110240
CET2-AR-CRA-AH-50X-SG-110240
●
●
●
109941
CET2-AR-CRA-CH-50F-SG-C2312-109941
●
●
●
110082
CET2-AR-CRA-CH-50X-SG-110082
●
●
●
43
●
A
●
A
●
A
105 mm
A
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
●
●
●
114512
CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-C2333-114512
●
●
●
●
●
113965
CET3-AR-CRA-AH-50F-SG-113965
●
●
●
●
●
114508
CET3-AR-CRA-AH-50F-SG-C2357-114508
●
●
●
●
●
110114
CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-C2290-110114
●
●
●
●
110905
CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-C2290-110905
●
●
●
●
110906
CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906
●
●
●
●
110907
CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-110907
●
●
●
●
112921
CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-C2333-112921
●
●
●
●
112992
CET3-AR-CRA-CH-50S-SG-112992
●
●
●
●
113958
CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-C2357-113958
●
●
●
●
114090
CET3-AR-CDA-CH-50F-SG-114090
●
●
●
Připojovací schéma
●
Zajišťovací násada
●
Bovden
113139
CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-C2290-113139
Únikové odemykání
●
Zpětný obvod
●
Učicí vstup
●
Dvojitá rampa
●
Jednoduchá rampa
●
Multicode
Unicode
109401
CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-109401
Obj. č. / výrobek
Princip pracovního
proudu
Signalizační výstup dveří
Princip klidového proudu
Provedení se dvěma konektory M12 (pokračování)
CET3
B
●
B
4m
●
●
B
B
75 mm
●
●
75 mm
●
B
B
4m
●
●
75 mm
4m
B
B
●
B
75 mm
●
75 mm
●
●
B
B
●
105 mm
●
●
B
B
CET4
111683
CET4-AR-CRA-AH-50X-SG-111683
●
●
111684
CET4-AR-CRA-CH-50X-SG-111684
●
●
●
●
113767
CET4-AR-CRA-CH-50X-SG-C2333-113767
●
●
●
●
114650
CET4-AR-CRA-CH-50F-SG-114650
●
●
●
●
113081
CET4-AR-CRA-CH-50S-SG-113081
●
●
●
●
114712
CET4-AR-CDA-CH-50X-SG-114712
●
●
●
●
B
113609
CET4-AR-CRA-CH-50X-SG-C2355-113609
●
●
●
●
C
●
●
●
B
B
●
●
B
B
75 mm
●
B
Připojovací vedení M12 a příslušenství pro sériové řazení
Označení
Připojovací vedení M12 pro magnet
PVC, otevřený konec kabelu
5 pólů
Délka kabelu [m] / provedení
5
10
20
5
10
20
Můstkový konektor
Konektor s kolíčky M12, 4pólový
Rozdělovač Y M12
M12, 1× 8 pólů, 2× 5 pólů
Rozdělovač Y s připojovacím kabelem M12
M12, 1× 8 pólů, 2× 5 pólů
Připojovací vedení M12
PVC, otevřený konec kabelu
8 pólů
44
Obj. č. / výrobek
100177
100178
100179
100183
100184
100185
097645
Můstkový konektor
097627
Rozdělovač Y M12
111696
Rozdělovač Y s připojovacím kabelem M12
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Provedení s konektorem RC18
Připojovací schéma
Zajišťovací násada
Bovden
Únikové odemykání
Zpětný obvod
Učicí vstup
Dvojitá rampa
Jednoduchá rampa
Multicode
Unicode
Signalizační výstup
dveří
Princip pracovního
proudu
Obj. č. / výrobek
Princip klidového
proudu
Důležité: Provedení s konektorem RC-18 ještě nemají certifikaci UL.
CET1
110203
CET1-AR-CRA-AH-50X-SH-110203
●
●
●
●
113022
CET1-AR-CRA-AH-50X-SH-C2290-113022
●
●
●
●
113021
CET1-AR-CRA-AH-50F-SH-C2353-113021
●
●
●
●
110943
CET1-AR-CRA-AH-50F-SH-C2312-110943
●
●
●
●
110204
CET1-AR-CRA-CH-50X-SH-110204
●
●
113255
CET1-AR-CRA-CH-50X-SH-113255
●
●
D
●
D
4m
●
●
105 mm
4m
D
●
D
105 mm
●
D
●
D
CET2
110205
CET2-AR-CRA-AH-50X-SH-110205
●
●
112466
CET2-AR-CDA-AH-50X-SH-112466
●
●
110206
CET2-AR-CRA-CH-50X-SH-110206
●
●
●
●
●
D
●
D
●
D
CET3
110103
CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-110103
●
●
●
●
●
111725
CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-C2312-111725
●
●
●
●
●
113024
CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2290-113024
●
●
●
●
●
113023
CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-C2353-113023
●
●
●
●
●
113151
CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2333-113151
●
●
●
●
●
114088
CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2290-114088
●
●
●
●
●
114505
CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-C2333-114505
●
●
●
●
●
113148
CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-113148
●
●
●
●
●
114647
CET3-AR-CDA-AH-50F-SH-114647
●
●
●
110104
CET3-AR-CRA-CH-50X-SH-110104
●
●
●
●
D
●
D
105 mm
●
D
4m
●
●
105 mm
4m
D
●
●
D
D
6m
●
75 mm
●
●
D
D
75 mm
●
●
D
75 mm
●
D
CET4
110201
CET4-AR-CRA-AH-50X-SH-110201
●
●
110202
CET4-AR-CRA-CH-50X-SH-110202
●
●
116285
CET4-AR-CRA-AH-50F-SH-116285
●
●
●
●
●
●
45
●
●
●
D
●
D
●
75 mm
D
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Připojovací vedení RC18
Označení
Délka kabelu [m]
Obj. č. / výrobek
092761
RC18EF1,5M-C1825
092816
RC18EF3M-C1825
077014
RC18EF6M-C1825
077015
RC18EF8M-C1825
092898
RC18EF10M-C1825
077016
RC18EF15M-C1825
092726
RC18EF20M-C1825
092727
RC18EF25M-C1825
095993
RC18EF30M-C1825
092883
RC18EF1,5MF-C1825
092884
RC18EF3MF-C1825
092885
RC18EF6MF-C1825
092886
RC18EF8MF-C1825
092887
RC18EF10MF-C1825
092888
RC18EF15MF-C1825
092889
RC18EF20MF-C1825
092890
RC18EF25MF-C1825
1,5
3
6
8
Zásuvkový konektor RC18
s kabelem z PUR
pro CET-AR
18 pólů + PE
10
15
20
25
30
1,5
3
6
Konektor RC18
s kabelem bez halogenů
pro CET-AR
18 pólů + PE
8
10
15
20
25
Příslušenství
Označení
Použití
Provedení
Obj. č. / výrobek
Pomocný odemykací prvek s klíčem
pro bezpečnostní spínač CET
univerzální klíč, vč. dvou klíčů
Náhradní klíč
pro pomocný odemykací prvek s klíčem,
univerzální
2 klíče, univerzální
Nouzový odjišťovací prvek
pro bezpečnostní spínač CET
zajištění v obou polohách
Kryt
pro bezpečnostní spínač CET
a ovládací prvek CET
098850
Pomocný odemykací prvek s klíčem
099434
Náhradní klíč
103714
Nouzový odjišťovací prvek CET
098808
Kryt CET pravý
098807
Kryt CET levý
Dveřní doraz vpravo
Dveřní doraz vlevo
Montážní deska EMP-L-CET
pro bezpečnostní spínač CET
106695
EMP-L-CET
Montážní deska EMP-B-CET
pro ovládací prvek CET
106694
EMP-B-CET
Ovládací prvek
pro bezpečnostní spínač CET
vč. bezpečnostních šroubů
096327
CET-A-BWK-50X
Bezpečnostní šrouby (náhradní)
pro ovládací prvek CET
4× M5 × 16
Obalová jednotka: 100 ks
073456
M5 × 16
Tip!
Výše uvedená připojovací vedení odpovídají požadavkům na připojovací materiál
dle podmínek UL. Další připojovací materiál, zejména k sériovému řazení, naleznete
v aktuálním katalogu Bezdotykový bezpečnostní systém CES, jenž je k dispozici na
webu www.euchner.de.
46
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Kontrola a údržba
Výstraha!
Ztráta bezpečnostní funkce při poškození přístroje.
V případě poškození je nutné vyměnit celý přístroj.
Vyměňovat se smějí pouze díly, které lze jako příslušenství nebo náhradní díl objednat od firmy EUCHNER.
Chcete-li zajistit bezvadné a trvalé fungování, musíte pravidelně provádět následující
kontroly:
 Kontrola spínací funkce (viz kapitolu Kontrola funkčnosti)
 Kontrola všech doplňkových funkcí (např. únikového odemykání, zajišťovací násady
atd.)
 Kontrola spolehlivého upevnění přístrojů a přípojek
 Kontrola znečištění
Údržbu není nutné provádět. Opravy přístroje smí provádět pouze výrobce.
Upozornění!
Rok výroby je uveden na typovém štítku v pravém spodním rohu.
Na přístroji naleznete rovněž údaj o aktuální verzi ve formátu „V X.X.X“.
Servis
Se servisními požadavky se obracejte na:
EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Servisní telefon:
+49 711 7597-500
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.euchner.de
47
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
Prohlášení o shodě
48
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
49
Euchner GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
[email protected]
www.euchner.de
Vydání:
110789-07-12/12
Název:
Návod k použití bezpečnostního spínače CET.-AR-...-CH-...
(překlad originálního návodu)
Copyright:
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 12/2012
Technické změny vyhrazeny,
za údaje neručíme.
More than safety.
Download

Systémový manuál pro CET-AR-CH multicode