INSPIRED
BY MOVE
The New Evolution Series Products
PUSH-PULL
www.skoda.cz
PUSH-PULL TRAIN
VLAKOVÁ SOUPRAVA TYPU PUSH-PULL
PUSH-PULL
BASIC TECHNICAL DATA
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Maximum Speed
(with Locomotive Series 381)
Maximální rychlost
(s lokomotivou řady 381)
Gauge
Rozchod
Train Lenght
(with Locomotive Series 381)
Délka vlaku
(s lokomotivou řady 381)
Number of Seats
(from that Folding)
Počet sedadel ve vlaku
(z toho sklopných)
160 km/h
1 435 mm
97,2 m
PUSH-PULL TRAIN
VLAKOVÁ SOUPRAVA TYPU PUSH-PULL
Push-Pull train from ŠKODA VAGONKA a.s. consists of driving car series 951, several intermediate trailers series 051
and locomotive, which enables communication on the WTB principle with ŠKODA protocol (e.g. with refurbished locomotive class
263 ZSSK or with multi-system locomotive class 381 ZSSK).
Push-Pull system means that the train is in one direction pulled by the locomotive and in the opposite direction is pushed
by the locomotive and driven from the driving car at the head of the train. The train could be divided according to operation need
and it brings its variability corresponding to number of passengers.
Vlaková souprava typu Push-Pull ŠKODA VAGONKA a.s. je složena z řídicího vozu řady 951, několika vložených vozů řady 051
a z lokomotivy, která umožňuje komunikaci na principu WTB s protokolem ŠKODA (např. s upravenou lokomotivou řady 263 ZSSK,
nebo s vícesystémovou lokomotivou řady 381 ZSSK).
Označení Push-Pull (čti puš-pul) je anglické sousloví znamenající tlač-táhni. V praxi to znamená, že jedním směrem lokomotiva
vlak táhne a druhým směrem je vlak lokomotivou sunut a je řízen z řídicího vozu. Vlak je v provozu dělitelný a tak je umožněna
variabilita vlaku podle počtu přepravovaných cestujících.
COMFORT FOR PASSENGERS POHODLÍ PRO CESTUJÍCÍ
362 (12)
Standings
Počet míst ke stání
352
Total Number of Passengers
Celkový počet cestujících
714
Entrance / Vstupy
Lifting Platforms / Nájezdová rampa
Wheelchair Space / Místo pro invalidní vozíky
Driver´s Cabin / Stanoviště strojvedoucího
Toilet / WC
Modern high-capacity 2nd class interior, low-floor entrance, air-conditioning, sockets for computers and chargers supply, information boards
and acoustic announcement inside and outside of the train possibilities and the other components increase train travelling comfort at Slovak
railways. Folding entrance platforms, barrier-free vacuum toilet with closed waste system, barrier-free areas supplemented by Braille letters
enable transport of handicapped passengers.
Moderní velkoprostorový interiér 2. třídy, nízkopodlažní vstupy, klimatizace, zásuvky pro napájení laptopů a nabíječek mobilních telefonů,
informační tabule a možností akustického hlášení uvnitř i venku vlaku a další prvky zvyšují komfort cestování vlakem po slovenských železnicích.
Sklopné nástupní rampy, bezbariérové vakuové WC s uzavřeným odpadovým systémem, bezbariérové prostory doplněné Braillovým písmem
umožňují přepravu hendikepovaných cestujících.
OPERATION AND PASSENGERS’ SAFETY INCREASE
ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST CESTUJÍCÍCH I PROVOZU
Internal recording camera system with on time transmission to the driver’s cabin and anti-graffiti external painting help to increase passengers’
safety and decrease vandalism. Further safety is supported by advanced safety components against squeezing by doors, intercom for emergency
communication between passengers and train crew and of course the car body and interior design and advanced non-combustible materials
in relation to passive safety.
Vnitřní kamerový systém se záznamem a s přenosem obrazu v reálném čase na stanoviště strojvedoucího a vnější nátěr antigrafity pomáhají zvýšit
bezpečnost cestujících a snížit vandalismus. O další bezpečnost se starají moderní prvky ochrany proti přivření dveří, interkom pro nouzovou komunikaci
cestujících s vlakovou četou a samozřejmě konstrukce skříně i interiéru a moderní nehořlavé materiály ve vztahu k pasivní bezpečnosti.
COMFORT FOR DRIVERS POHODLÍ PŘI PRÁCI
ŠKODA VAGONKA a.s.
1. Máje 3176/102
703 00 Ostrava / CZ
Tel.: +420 597 477 111
Fax: +420 597 477 190
e-mail: [email protected]
ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | IRIS
Modern and ergonomically solved driver’s cabin including supplementary equipment (microwave, fridge, kettle) at the driving car, control system
enabling communication with refurbished locomotive series 263 ZSSK as well as multisystem locomotive series 381, diagnostic data transmission
to relevant depot, possibility of automatic speed control and train handling by one controller create a set of items facilitating the driver’s work and
by this further increasing operation safety.
Moderně a ergonomicky řešené stanoviště strojvedoucího včetně doplňkové výbavy (mikrovlnná trouba, lednice, rychlovarná konvice) na řídicím
voze a na lokomotivě řady 381, řídicí systém umožňující komunikaci s modernizovanou lokomotivou řady 263 i s vícesystémovou lokomotivou
řady 381, dálkový přenos diagnostických údajů do domovského depa, možnost automatické regulace rychlosti a řízení vlaku pomocí jednoho
kontroléru tvoří soubor prvků usnadňující práci strojvedoucímu a tím dále zvyšují bezpečnost provozu.
Download

souprava - ŠKODA Vagonka