SIMPLY CLEVER
Infotainment rádio Bolero
Návod k obsluze
Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám
ulehčil hledání a čerpání potřebných informací.
Poznámky v textu
POZOR
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané POZOR. Poznámky nadepsané POZOR Vás upozorňují na vážné nebezpečí nehody, příp. poranění.
Členění kapitol, obsahu a věcného rejstříku
Text návodu je rozdělen do relativně krátkých odstavců, které jsou přehledně
spojené do jednotlivých kapitol. Aktuální kapitola je vždy uvedena na dolním
okraji pravé stránky.
UPOZORNĚNÍ
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho
vozidla (např. závada na převodovce) nebo na obecné nebezpečí nehody.
Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky)
Obsah, členěný podle kapitol, a podrobný věcný rejstřík na konci Návodu k obsluze Vám pomohou rychle najít požadovanou informaci.
Směrová označení v textu
Všechny údaje jako „vlevo“, „vpravo“, „vpředu“, „vzadu“ jsou vztaženy ke směru
jízdy.
Jednotky
Hodnoty jsou uváděny v metrických jednotkách.
Značky v textu
 Označuje odkaz na odstavec s důležitými informacemi a bezpečnostními pokyny v rámci jedné kapitoly.

Označuje pokračování odstavce na další straně.
®
Označuje registrovanou ochrannou známku.
Příklady popisu informací uvedených v návodu k obsluze
Stiskněte tlačítko  →  → Zvuk.
Tato informace znamená, že je třeba nejprve stisknout tlačítko  na přístroji
a poté stisknout funkční tlačítko  na displeji přístroje a potvrdit nabídku stisknutím funkčního tlačítka Zvuk.
Symbol „→“ označuje následující krok.
Příklad menu, dostupných nabídek, položek nebo funkcí.
■ xyz - první úroveň menu
■ xyz - druhá úroveň menu
■ xyz - třetí úroveň menu
■ xyz - první úroveň menu

5E0012715ED
Životní prostředí
Poznámka nadepsaná Životní prostředí Vás upozorňuje na nutnost ochrany životního prostředí. Takto označené jsou například rady pro snížení spotřeby pohonných hmot.
Poznámka
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité
k provozu Vašeho vozidla.
Úvod
Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené Infotainment rádiem Bolero (dále jen přístrojem),
srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.
Nová koncepce obsluhy umožňuje provádět nastavení vozidla a ovládat některá elektronická zařízení
centrálně prostřednictvím přístroje.
Přečtěte si proto pečlivě nejen tento Návod k obsluze, ale i návod k obsluze vozidla, protože postup
v souladu s těmito návody je předpokladem správného užívání vozidla.
S případnými dotazy ohledně Vašeho přístroje se obraťte na partnera ŠKODA.
5E0012715ED

Vaše ŠKODA AUTO a.s. (dále jen ŠKODA)
Obsah
Použité zkratky
Úvodní informace
Důležitá upozornění
4
Přehled přístroje
4
Obsluha přístroje
Ovládání na displeji přístroje
7
Ovládání na displeji MAXI DOT
8
Hlasové ovládání
12
Nastavení přístroje
Nabídka Setup
14
Rádio
Obsluha
18
Nastavení rádia
21
Média
Obsluha
23
Zdroje signálu
24
Komunikace
Telefon a vysílací zařízení
29
Spojení přístroje s mobilním telefonem
32
Telefonní funkce
35
Systémy vozidla
Nastavení vozidla
Věcný rejstřík
2
Obsah
39
Zkratka
Použité zkratky
Zkratka
A2DP
ACC
RDS
Význam
softwarový profil přenosu dat pro
nosměrnému přenosu audiodat
Bluetooth®
určený k jed-
adaptivní tempomat
AF
alternativní frekvence přijímané rozhlasové stanice
AM
označení rozhlasového frekvenčního pásma
ASR
regulace prokluzu hnacích kol vozidla
AVRCP
Audio/vizuální signál zdroje - typický pro DVD přehrávače nebo TV tunery
BT
Bluetooth® - bezdrátová komunikace umožňující přijímat
a odesílat hlasové a datové informace
DAB
digitální rozhlasové vysílání
DRM
technické metody, jejichž účelem je kontrolovat či omezovat
používání obsahu digitálních médií
ESC
kontrola stability vozidla
FM
označení rozhlasového frekvenčního pásma
HFP
softwarový profil přenosu dat pro Bluetooth®, který umožňuje komunikaci mezi mobilním telefonem a zařízením vozidla
pro handsfree
GSM
globální systém pro mobilní komunikaci, nejrozšířenější standard pro mobilní telefony
ID3 tag
přidaná vlastnost hudebního souboru, umožňuje zobrazit názvy interpretů, písní, alb atd.
KESSY
bezklíčové odemykání, startování a zamykání
NTSC
standard kódování audiovizuálního signálu v Severní a střední Americe a v některých zemích jihovýchodní Asie
PI
TP
identifikace programu, který přenáší dopravní informace
VIN
identifikační číslo vozidla
WMA
komprimovaný zvukový formát
softwarový profil přenosu dat pro Bluetooth® podporující
multimediální funkce
AV
PAL
Význam
systém určený k přenosu doplňkových informací u rozhlasového vysílání v pásmu FM
standard kódování audiovizuálního signálu ve většině zemí
Evropy
identifikace rozhlasové stanice pomocí unikátního kódu RDS,
např. při přelaďování na jiný vysílač
Použité zkratky
3
Prohlášení o shodě
Úvodní informace

Důležitá upozornění

na straně 4.
ŠKODA AUTO a.s. tímto prohlašuje, že infotainment systémy ŠKODA jsou ve
shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními směrnice 1999/5/ES
o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních.
Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Prohlášení o shodě
Ochrana komponent
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
4
4
ŠKODA AUTO a.s. tímto prohlašuje, že „Připojení a použití tohoto komunikačního zařízení je povoleno Nigerijskou komisí pro komunikace“.
V tomto Návodu k obsluze jsou popsány všechny možné součásti výbavy vozidla, aniž by byly označeny jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy.

Ve Vašem vozidle tak nemusí být všechny součásti výbavy popsané v tomto
Návodu k obsluze.
Některé elektronické řídicí jednotky jsou z výroby vybaveny funkcí ochrany
komponentů.
Rozsah výbavy Vašeho vozidla vyplývá z Vaší smlouvy o koupi vozidla. Pro bližší informace se obraťte na partnera ŠKODA1), u kterého jste vozidlo zakoupili.
Funkce ochrany komponentů je vyvinuta jako ochranný mechanismus pro:
Mějte prosím na paměti, že tento návod je pouze doplněním informací uvedených v Návodu k obsluze vozidla, a proto je možné ho použít jen ve spojení
s aktuálním návodem k vozidlu. Podrobný popis některých funkcí uvedených
v tomto návodu naleznete v Návodu k obsluze vozidla.
› omezení funkce komponentů provozovaných mimo vozidlo;
› umožnění legitimní zástavby nebo výměny řídících jednotek v případě opravy
Vyobrazení se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho přístroje, jsou chápána jako obecné informace.
POZOR
V první řadě věnujte pozornost řízení! Za řízení vozidla nesete jako řidič
plnou odpovědnost.
■ Přístroj používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé dopravní situace
plně pod kontrolou - hrozí nebezpečí nehody!
■ Hlasitost přístroje mějte nastavenou tak, aby bylo vždy slyšet zvukové
signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy, jako
jsou vozidla policie, zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru.
■ Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození sluchu!
■
1)
4
Použitá terminologie » návod k obsluze, kapitola Úvod.
Úvodní informace
Ochrana komponent
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 4.
› omezení funkce ve výrobě nebo v servisu namontovaných řídících jednotek
po zástavbě do jiného vozu (např. po krádeži);
u servisního partnera ŠKODA1).
Pokud dojde k aktivaci ochrany komponentů, zobrazí se na displeji přístroje
hlášení Ochrana komponent: Systém je nyní dostupný jen omezeně. Zapněte
zapalování.
Pokud po zapnutí zapalování nedojde k deaktivaci ochrany komponentů, obraťte se na servisního partnera ŠKODA.
Přehled přístroje

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Popis přístroje
Dotykový displej
Zapnutí/vypnutí přístroje
5
5
5
Nabídky přístroje
Nastavení hlasitosti
6
6
8
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
10
7
9
11
Popis přístroje
- nastavení přístroje » strana 14
- nastavení zvuku » strana 15
 - nastavení systémů vozidla » strana 39
 - zobrazení nabídek přístroje » strana 6
Dotykový displej » strana 7


Dotykový displej
Přístroj je vybaven tzv. kapacitním dotykovým displejem, který je možné ovládat pouze dotykem prstu.
UPOZORNĚNÍ
Displej ovládejte lehkým dotykem prstu. Na displej netlačte - nebezpečí poškození!
■ Nezkoušejte použít pro ovládání displeje žádné předměty - nebezpečí poškození!
■ Displej nečistěte žádnými rozpouštědly jako benzin nebo terpentýn, která by
mohla povrch displeje poškodit.
■
Poznámka
Displej můžete čistit měkkou látkou a případné otisky prstů smýt čistým alkoholem. Dbejte přitom na to, abyste nepoškodili další části interiéru.
■ Displej není možné ovládat dotykem prstu v rukavici, resp. dotykem nehtu.
■ Nepřelepujte část přístroje pod displejem, mohli byste omezit funkčnost snímačů pro funkci přiblížení.
■ K ochraně displeje můžete použít ochrannou fólii pro dotykové displeje, která
neomezuje jeho funkci.
■ Jas displeje se automaticky nastavuje podle intenzity osvětlení v interiéru.
Automatické nastavení je možné upravit ručně » strana 16.
■
Obr. 1 Popis přístroje
Popis přístroje
 - zapnutí/vypnutí přístroje; nastavení hlasitosti
1
2 Ovladač volby a potvrzení
3  - nabídka Rádio » strana 18
4  - nabídka Média » strana 23
5 Podle výbavy:
›  - ztlumení zvuku
›  - nabídka Telefon » strana 29
6 Podle výbavy:
›  - dopravní zpravodajství » strana 20
›  - hlasové ovládání » strana 12
Zapnutí/vypnutí přístroje
› Stiskněte tlačítko se symbolem

- přístroj se zapne, resp. vypne.
Po zapnutí přístroje se zapne zdroj zvuku a nabídka zvolená před vypnutím
přístroje.
Pokud byl před vypnutím přístroj v nabídce Telefon a není zapnuté zapalování
nebo není zapnutá funkce Bluetooth®, zobrazí se na displeji hlášení » strana
31. Zapněte zapalování, resp. funkci Bluetooth® » strana 17.
Pokud je přístroj zapnutý a vytáhnete klíč ze zapalování, přístroj se automaticky vypne. Po zapnutí zapalování se přístroj automaticky zapne.
Úvodní informace
5

Pokud byl přístroj vypnut tlačítkem se symbolem
přístroje po zapnutí zapalování nedojde.

, k automatickému zapnutí
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem KESSY, přístroj se po vypnutí motoru a otevření dveří řidiče automaticky vypne. Pokud nejprve otevřete dveře řidiče a následně vypnete motor, přístroj se vypne.
Pokud je vypnuté zapalování, přístroj se přibližně po půlhodině automaticky vypne (ochrana akumulátoru vozidla před vybitím).
Nabídky přístroje
Obr. 2
Nabídky přístroje
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko

.
Funkční tlačítka v hlavní nabídce MENU
 - nabídka Rádio » strana 18
 - nabídka Média » strana 23
 - nastavení zvuku » strana 15
 - nastavení přístroje » strana 14
 - nastavení systémů vozidla » strana 39
 - nabídka Telefon » strana 29
Nastavení hlasitosti
Zvýšení hlasitosti
› Otáčejte tlačítkem se symbolem
Snížení hlasitosti
› Otáčejte tlačítkem se symbolem
6
Úvodní informace

doprava.

doleva.
Ztlumení zvuku
› Stiskněte tlačítko
tost na 0.

nebo otáčejte tlačítkem se symbolem

a snižte hlasi-
Poznámka
Změna hlasitosti se zobrazí na displeji přístroje.
Pokud je ztlumený zvuk, zobrazí se na displeji symbol .
Příliš hlasitá reprodukce může ve vozidle způsobit zvukové rezonance.
Příliš hlasitou nebo zkreslenou reprodukcí se mohou reproduktory ve vozidle
poškodit.
■ Reproduktory ve voze jsou konstrukčně odladěny na výstupní výkon přístroje
4x20 W.
■ U výbavy se Sound systémem jsou reproduktory odladěny na celkový výstupní výkon zesilovače 570 W.
■
■
■
■
Snímače přiblížení
V dolní části přístroje jsou zabudovány snímače přiblížení. V okamžiku přiblížení ruky k těmto snímačům, přístroj přejde z režimu zobrazování do režimu ovládání a použitelná funkční tlačítka se zvýrazní.
Obsluha přístroje
Ovládání na displeji přístroje

Úvod k tématu
Stavový řádek
V hlavní nabídce některých nabídek se v horní části displeje nachází stavový řádek s údaji o čase, venkovní teplotě a informacemi aktuální nabídky.
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
7
8
8
Obsluha
Zadávací obrazovka s klávesnicí
Zadávací obrazovka s číselnou klávesnicí
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
V této kapitole je popsána obsluha přístroje, práce s dotykovým displejem
a různými typy zadávacích klávesnic.
Obsluha
Obr. 3
Zobrazení na displeji
Funkční tlačítka v hlavní nabídce
V hlavní nabídce některých nabídek se v dolní části displeje nachází funkční
tlačítka se symboly funkcí nebo nabídek.
Volba nabídky/položky
› pohybem prstu po displeji v požadovaném směru
› otáčením tlačítka 2 » obr. 1 na straně 5
Pokud provádíte volbu otáčením tlačítka 2 , je aktuální položka zeleně zvýrazněna.
Potvrzení nabídky/položky
› dotykem prstu na funkční tlačítko
› stisknutím tlačítka 2
Návrat do nadřazené nabídky
v závislosti na kontextu
› stisknutím 
› stisknutím příslušného tlačítka vedle displeje
› dotykem prstu na displeji mimo vyskakovací okno
Popisek k obrázku
A aktuální nabídka
B návrat do nadřazené nabídky
C funkce se „zatrhávacím políčkem“ 
D posuvník - poloha v nabídce, posun v nabídce pohybem prstu na posuvníku
E položka s „vyskakovacím oknem“ 
Oblasti na displeji, kterými se potvrzuje funkce nebo nabídka, se nazývají
„funkční tlačítka“.
Funkční tlačítka, která jsou bíle nebo zeleně podsvícená, jsou aktivní.
Zapnutí/vypnutí funkce se „zatrhávacím políčkem“
provádí se stisknutím příslušného funkčního tlačítka
›  nebo  - funkce je zapnutá
›  nebo  - funkce je vypnutá
Nastavení hodnoty
› provádí se dotykem na funkční tlačítka se symboly / , / , -/ +
› provádí se dotykem nebo pohybem prstu po stupnici
Poznámka
U některých nabídek nebo položek se zobrazuje aktuálně zvolené nastavení,
např. Vzdálenost: ... km, resp. Vzdálenost: ... mi.
Funkční tlačítka, která jsou šedě podsvícená, nejsou aktivní.
Obsluha přístroje
7
Vedle textového řádku A se zobrazuje počet odpovídajících položek ve funkčním tlačítku B .
Zadávací obrazovka s klávesnicí
Obr. 4
Zadávací obrazovka
Čísla 1-99 zobrazují počet nalezených shodných záznamů. Pokud je záznamů
více, zobrazí se místo čísla **. Pokud je nalezeno méně než 6 nalezených záznamů, jejich seznam se automaticky zobrazí.
Zadávací obrazovka s číselnou klávesnicí
Obr. 5
Zadávací obrazovka s číselnou
klávesnicí
Zadávací obrazovka s klávesnicí slouží k zadávání záznamů, resp. vyhledávání
záznamů v paměti přístroje (např. telefonního kontaktu, adresy, atp.).
Popis funkčních tlačítek
 - návrat do nadřazené nabídky
 - zobrazení nabídky vyhledaných kontaktů, údaj o počtu odpovídajících
kontaktů
 - mazání znaků v zadávacím řádku
 - přepnutí velká/malá písmena
 - zobrazení nabídky tlačítek zvoleného jazyka, včetně znaků s diakritikou
» strana 16
 - přepnutí na číslice a zvláštní znaky
 - přepnutí na zvláštní znaky
 - přepnutí na písmena
 - zadávání mezer
 - potvrzení textu napsaného v zadávacím řádku
Stisknutím funkčního tlačítka klávesnice v zadávací obrazovce se požadovaný
znak objeví v textovém řádku A .
Během zadávání jsou k dispozici pouze znaky, které umožňují smysluplné zadání. Nezapomínejte zadat mezeru u složených výrazů (např. Lorem Ipsum). Záznamy je možné zadávat bez diakritických znamének.
Už při zadávání znaků probíhá vyhledávání nejvhodnějších položek se zadávaným výrazem, není tedy třeba zadávat celý název záznamu.
1)
8
Popis zobrazení na displeji MAXI DOT » návod k obsluze, kapitola Informační systém
Obsluha přístroje
Zadávací obrazovka s klávesnicí se používá především pro zadávání čísel, např.
v nabídce Telefon » strana 36.
Popis funkčních tlačítek
 - návrat do nadřazené nabídky
 - mazání znaků v zadávacím řádku
Ovládání na displeji MAXI DOT

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Ovládání tlačítky na ovládací páčce
Ovládání tlačítky na multifunkčním volantu - Audio
Ovládání tlačítky na multifunkčním volantu - Telefon
9
9
11
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Některé funkce přístroje se zobrazují také na displeji MAXI DOT1) a podle výbavy vozu je možné je ovládat následujícím způsobem.

■
■
tlačítky na ovládací páčce » strana 9
tlačítky na multifunkčním volantu » strana 9
Poznámka
Pokud je zapnuté zapalování a jsou rozsvícena obrysová světla, budou podsvícená i tlačítka na multifunkčním volantu.
Jednotlivé nabídky a jejich položky zobrazované na displeji MAXI DOT je možné
ovládat tlačítky na páčce.
A
A
B
dlouhé stisknutí - vyvolání hlavní nabídky
krátké stisknutí - volba jednotlivých položek, resp. nabídek
krátké stisknutí - zvolení položky, resp. nabídky
Ovládání tlačítky na ovládací páčce
Obr. 6
Tlačítka na ovládací páčce
Ovládání tlačítky na multifunkčním volantu - Audio
Zobrazované informace na displeji MAXI DOT (dle zvolené nabídky)
■ Rádio
■ aktuální frekvenční pásmo rádiové stanice;
■ aktuálně přehrávané stanice z dostupných rozhlasových stanic daného
frekvenčního pásma, pokud jich je dostupných méně jak 5;
■ pokud je dostupných víc než 5 stanic, zobrazí se seznam dostupných rozhlasových stanic s možností volby;
■ zprávy dopravního zpravodajství TP.
■ Média
■ název titulu

Obr. 7 Multifunkční volant: ovládací tlačítka
Jednotlivé položky zobrazované na displeji MAXI DOT v nabídce Audio je možné
ovládat tlačítky na multifunkčním volantu.
Obsluha přístroje
9
Ovládací tlačítka nabídky Audio - Rádio/Média
Tlačítko » obr. 7
Akce
1
Krátké stisknutí
1
Dlouhé stisknutí
2
2
Krátké stisknutí
Otáčení nahoru
Otáčení dolů
3
Krátké stisknutí
3
Dlouhé stisknutí
4
Krátké stisknutí
4
5
Dlouhé stisknutí
Krátké stisknutí
5
Otáčení nahoru
5
Otáčení dolů
6
Krátké stisknutí
2
a)
b)
c)
d)
Funkce
Rádio
K opětovnému zapnutí zvuku dojde stisknutím tlačítka, resp. otočením tlačítka 2 .
Pokud systém přehrává zvuková hlášení v dialogu hlasového ovládání přístroje, bude ovlivněna hlasitost tohoto zvukového hlášení.
Volba závislá na kontextu.
Neplatí pro AUX.
Poznámka
Vozidla s výbavou Sound system CANTON® jsou vybavena reproduktorovou
soustavou včetně středového reproduktoru a subwooferu.
10
Obsluha přístroje
Média
Přepínání zdroje (přepínání frekvenčních pásem a připojených zdrojů)
Přepínání mezi nabídkami Rádio a Média s vyvoláním posledního stavu kontextu (např. naposledy přehrávaná rozhlasová stanice nebo titul)
Vypnutí/zapnutí zvukua)
Zastavení/zapnutí přehrávaní titulu
Zvýšení hlasitostib)
Snížení hlasitostib)
Posun na další uloženou stanici v seznamu stanic,
resp. na stanici uloženou v paměti stanicc)
Posun na další tituld)
Přerušení dopravního hlášení
Přerušení dopravního hlášení
Rychlý posun vpředd)
Posun na předchozí uloženou stanici v seznamu
stanic,
Posun na předchozí titul do 5 s přehrávání titulu,
resp. na stanici uloženou v paměti stanic
po 5 s posun na začátek titulud)
Přerušení dopravního hlášení
Přerušení dopravního hlášení
Rychlý posun zpět
Přerušení dopravního hlášení
Bez funkce
Zobrazení seznamu dostupných stanic
Posun na předchozí tituld)
Listování nahoru
Zobrazení seznamu dostupných stanic
Posun na další tituld)
Listování dolů
Vstup do hlavní nabídky
Ovládání tlačítky na multifunkčním volantu - Telefon
Jednotlivé položky zobrazované na displeji MAXI DOT v nabídce Telefon je
možné ovládat tlačítky na multifunkčním volantu.
Obr. 8 Multifunkční volant: ovládací tlačítka
Ovládací tlačítka nabídky Telefon
Tlačítko » obr. 8
Akce
1
Krátké stisknutí
Otáčení nahoru
Otáčení dolů
2
Krátké stisknutí
2
Dlouhé stisknutí
Otáčení nahoru/dolů
Krátké stisknutí
Krátké stisknutí
Dlouhé stisknutí
1
1
3
3
4
4
Funkce
Ztlumení zvuku (MUTE)
Zvýšení hlasitosti
Snížení hlasitosti
Přijmutí hovoru, ukončení hovoru, vstup do hlavního menu telefonu, seznam volání, volání zvoleného
kontaktu
Odmítnutí hovoru, opakování posledního hovoru (redial)
Seznam volání, předchozí položka
Potvrzení zvolené položky
Návrat v nabídce o úroveň výš
Návrat do hlavní nabídky
Funkce telefonních hovorů na displeji MAXI DOT
V závislosti na kontextu je možné zvolit následující funkce.
Příchozí hovor
■
■
■
 Přijmout - přijmutí hovoru
 Odmít. - odmítnutí hovoru
 Ignorovat - ignorování hovoru
Odchozí hovor
■
 Ukončit - ukončení volání
Probíhající hovor
■
■
■
 Konec - ukončení hovoru
 Vyp. mikro - vypnutí mikrofonu
 Zap. mikro - zapnutí mikrofonu
Symboly na displeji MAXI DOT
Symbol


Význam
Stav nabití baterie mobilního telefonua)
Síla signálua)
Obsluha přístroje

11
Symbol
Význam

S přístrojem je spojen telefon
Zmeškané hovory (pokud je zmeškaných hovorů více, zobrazí se u symbolu informace o počtu zmeškaných hovorů)

a)
POZOR
V první řadě věnujte pozornost dění na silnici! Jako řidič nesete plnou odpovědnost za dopravní bezpečnost. Systém používejte jen tak, abyste měli
vozidlo za každé dopravní situace plně pod kontrolou - nebezpečí nehody!
■ Systém hlasového ovládání nepoužívejte v případě nouze nebo ve stresu.
Vaše hlasové příkazy nemusí být v takové situaci rozpoznány. Telefonní
spojení se pak nemusí navázat nebo to trvá vzhledem k okolnostem příliš
dlouho. Číslo nouzového volání volte ručně!
■
Tuto funkci podporují pouze některé mobilní telefony.
Seznam volání
Na displeji MAXI DOT je možné zobrazit a používat pouze seznam volání.
Pokud seznam volání neobsahuje žádnou položku, zobrazí se na displeji MAXI
DOT hlášení Žádné záznamy.

V seznamu volání se u jednotlivých položek zobrazují následující symboly.
Symbol



Význam
Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Podmínky funkce
Zapnutí/vypnutí
Pomoc k hlasovému ovládání
Obsluha
Nerozpoznání hlasového příkazu
Možnost opravy zadání hlasového příkazu
Přerušení/obnovení zadávání hlasového příkazu
Hlasové příkazy neobsažené v nápovědě
12
13
13
13
13
14
14
14
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Některé funkce přístroje je možné ovládat pomocí hlasových příkazů. Tím se
urychlí práce s přístrojem a zvýší se komfort při řízení vozidla.
Hlasové ovládání je možné využít v nabídkách Rádio, Média a Telefon.
Hlasové ovládání může ovládat řidič i spolujezdec.
12
Obsluha přístroje
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 12.
Podmínky pro funkčnost hlasového ovládání.
 Zapnuté zapalování.
 Zapnutý přístroj.
 Neprobíhá žádný telefonní hovor.
 Není aktivována pomoc při parkování.
Příchozí hovor
Odchozí hovor
Zmeškaný hovor
Hlasové ovládání

Podmínky funkce
Podmínky pro optimální srozumitelnost hlasových příkazů.
› Vyslovujte hlasové příkazy, pouze pokud je na displeji přístroje, resp. na informačním displeji, zobrazený symbol .
› Mluvte normální intenzitou hlasu bez přízvuku a nadměrných pomlk.
› Vyvarujte se špatné výslovnosti.
› Zavřete dveře, okna a střešní okno, aby systém hlasového ovládání nebyl rušen hlukem okolí.
› Při vyšší rychlosti doporučujeme mluvit hlasitěji, aby hlasový příkaz nebyl
přehlušen zvýšenou hladinou okolního zvuku.
› Během hlasového ovládání omezte vedlejší zvuky ve vozidle, např. současně
hovořící cestující.
UPOZORNĚNÍ
Pro některé jazyky není hlasové ovládání dostupné. Na tuto skutečnost přístroj
upozorňuje textovým hlášením zobrazeným na displeji po nastavení jazyka
přístroje » strana 14.
Poznámka
Během hlasového ovládání nejsou reprodukována žádná dopravní hlášení.
Některé hlasové příkazy musí být při zadávání v závislosti na zvoleném komunikačním jazyku hláskovány, např. volba zdroje Karta „S D“ jedna.
■
■
Jednotlivé části úvodu je možné vyvolat samostatně vyslovením příkazu Úvod
část ... a číslice 1 až 7.
Zapnutí/vypnutí
Nápověda
Po vyslovení hlasového příkazu Nápověda získáte nabídku možných hlasových
příkazů v závislosti na kontextu. V některých případech se po dalším hlasovém
příkazu Nápověda přehraje jiná část nápovědy s nabídkou dalších možných
hlasových příkazů.
Nápověda neobsahuje všechny možné příkazy.
Obsluha

Obr. 9 Multifunkční volant

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 12.
Zapnutí hlasového ovládání
› Krátkým stisknutím tlačítka  na přístroji.
› Krátkým stisknutím tlačítka 1 se symbolem  na multifunkčním volantu.
Zapnutí hlasového ovládání je signalizováno zvukovým signálem a na displeji
přístroje se zobrazí nabídka základních hlasových příkazů pro danou nabídku
přístroje.
Zobrazování nabídky a zvukovou signalizaci je možné vypnout/zapnout » strana 17.
Vypnutí hlasového ovládání
› Dlouhým nebo dvojitým stisknutím tlačítka  na přístroji.
› Dlouhým nebo dvojitým stisknutím tlačítka se symbolem  na multifunkčním
volantu.
› Dotykem prstu na displej (kromě funkčního tlačítka se symbolem ).
› Stisknutím některého z tlačítek na přístroji (kromě krátkého stisknutí tlačítka
).
› Vyslovením hlasového příkazu Zrušit hlasové ovládání.

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 12.
Hlasové ovládání je možné převážně ovládat způsobem „Řekni, co vidíš“.
Vyslovujete popisy zeleně zvýrazněných funkčních tlačítek. Např. funkční tlačítko Volat číslo je možné vyvolat hlasovým příkazem „Volat číslo“.
Nastavení hlasového ovládání » strana 17.
Symboly v nabídce hlasového ovládání




přehrává se hlasový výstup
čeká se na hlasový příkaz
pozastavené zadávání hlasového příkazu » strana 14
rozpoznává se hlasový příkaz
Pokud systém přehrává hlasový výstup, není nutné čekat na přehrání celého
hlášení. Hlášení se ukončí krátkým stisknutím tlačítka  nebo tlačítka se
symbolem  na multifunkčním volantu. Tím se hlasový výstup přeruší a je očekáván nový hlasový příkaz.
Nerozpoznání hlasového příkazu

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 12.
Pokud systém nerozpozná hlasový příkaz, odpoví hlášením Zopakujte zadání.
a umožní nové zadání.
Pomoc k hlasovému ovládání

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 12.
Zahájit úvod
Po vyslovení hlasového příkazu Zahájit úvod se přehraje jedna ze sedmi částí
návodu k hlasovému ovládání.
Po druhém nerozpoznaném hlasovém příkazu systém přehraje nápovědu
a umožní nové zadání.
Po třetím nerozpoznaném hlasovém příkazu systém odpoví hlášením Hlasové
ovládání zrušeno. a hlasové ovládání se ukončí.
Obsluha přístroje
13
Možnost opravy zadání hlasového příkazu

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 12.
Hlasový příkaz je možné opravit, změnit, nebo znovu zadat krátkým stisknutím
tlačítka  na přístroji, nebo krátkým stisknutím tlačítka se symbolem  na
multifunkčním volantu, ale pouze pokud je ještě zobrazen symbol .
Není tedy nutné čekat do doby, než systém začne hlasový příkaz rozpoznávat.
Přerušení/obnovení zadávání hlasového příkazu

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 12.
Zadávání hlasového příkazu je možné v některých nabídkách přerušit otočením
tlačítka 2 » obr. 1 na straně 5.
V takovém případě se symbol  na displeji přístroje, resp. na informačním displeji změní na .
Obnovení zadávání
› stisknutím funkčního tlačítka se symbolem ;
› stisknutím tlačítka  na přístroji;
› stisknutím tlačítka se symbolem  na multifunkčním volantu.
Hlasové příkazy neobsažené v nápovědě

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 12.
Hlasové příkazy pro prohlížení nabídek, složek a adresářů v jednotlivých nabídkách.
Funkce
Návrat do předchozí nabídky

Hlasový příkaz
Zpět
Další strana
Předchozí
strana
Listování v nabídce/seznamu/
adresáři
První strana
Poslední strana
14
Nastavení přístroje
Nastavení přístroje
Nabídka Setup

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
14
15
16
16
16
16
16
17
17
17
Hlavní nabídka
Nastavení zvuku
Nastavení displeje
Nastavení času a data
Nastavení klávesnice
Nastavení doplňkových jazyků klávesnice
Nastavení jednotek
Nastavení hlasového ovládání
Obnovení nastavení z výroby
Nastavení Bluetooth®
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
V této kapitole je popsáno základní nastavení přístroje.
Další nastavení je popsáno v jednotlivých nabídkách
■
■
■
■
Rádio » strana 21
Média » strana 24
Telefon » strana 32
Nastavení systémů vozidla » strana 39
Hlavní nabídka
Obr. 10
Nastavení přístroje: hlavní nabídka

V hlavní nabídce můžete nastavit základní parametry přístroje.
Nastavení zvuku
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko  .
Nabídky v hlavní nabídce nastavení přístroje
■ Zvuk - nastavení zvuku » strana 15
■ Displej - nastavení displeje » strana 16
■ Čas a datum - nastavení času a data » strana 16
■ Jazyk / Language - výběr jazyka přístroje1)
■ Klávesnice: - rozložení kláves pro zadávání textu » strana 16
■ Doplňkové jazyky klávesnice - možnost zadávání jiných znaků, než které
jsou platné pro zvolený jazyk » strana 16
■ Jednotky - nastavení jednotek » strana 16
■ Hlasové ovládání - nastavení hlasového ovládání » strana 17
■ Bezpečně odebrat kartu SD 1 - bezpečné vyjmutí paměťové SD karty
■ Bezpečně odebrat datový nosič USB - bezpečné odpojení USB zdroje
■ Tovární nastavení - obnovení nastavení z výroby » strana 17
■ Bluetooth - nastavení funkce Bluetooth® » strana 17
■ Informace o systému - zobrazení informací o systému
■ Číslo zařízení: ... - číslo přístroje
■ Hardware: ... - použitý hardware
■ Software: ... - verze softwaru
■ Codec médií: ... - verze mediálních kodeků
■ Aktualizovat software - manuální aktualizace softwaru
■ Copyright - informace o použitých licencích a autorských právech dostupné
pouze v anglickém jazyce
1)
Obr. 11 Nastavení zvuku/Nastavení Balance - Fader
› Stiskněte tlačítko
■

nebo stiskněte tlačítko

→ Zvuk.
Hlasitost - nastavení hlasitosti
■ Dopravní hlášení - nastavení úrovně hlasitosti příchozích dopravních zpravodajství (TP)
■ Hlasové ovládání- nastavení úrovně hlasitosti hlasového ovládání
■ Maximální hlasitost při zapnutí - nastavení maximální úrovně hlasitosti při
zapnutí
■ Hlasitost v závisl. na rychlosti - zvýšení hlasitosti při zvýšení rychlosti jízdy
■ Hlasitost iPodu - nastavení úrovně hlasitosti připojeného iPodu (do vstupu
MEDIA IN)
■ Tichá - nízká hlasitost
■ Střední - střední hlasitost
■ Hlasitá - vysoká hlasitost
■ Hlasitost AUX - nastavení úrovně hlasitosti zařízení připojeného přes AUX
■ Tichá - nízká hlasitost
■ Střední - střední hlasitost
■ Hlasitá - vysoká hlasitost
■ Bluetooth-audio - nastavení úrovně hlasitosti připojeného Bluetooth® zařízení
■ Tichá - nízká hlasitost
■ Střední - střední hlasitost
■ Hlasitá - vysoká hlasitost
Není možné vždy zaručit správné zobrazení znaků specifických pro daný jazyk (např. u informací ID3 tag).
Nastavení přístroje
15

Pokles hlas. audia: - nastavení snížení hlasitosti během aktivní kontroly
vzdálenosti při parkování
■ Vypnuto - vypnuto
■ Slabý - nízké
■ Střední - střední
■ Silný - vysoké
■ Basy - Středy - Výšky - nastavení basů, středů a výšek
■ Balance - Fader - vyvážení hlasitosti vlevo a vpravo, vpředu a vzadu
■ Potvrzovací tón - zapnutí/vypnutí zvukového znamení při stisku kláves
■ Subwoofer - nastavení úrovně hlasitosti subwooferu
■ CANTON rozšířená nastavení - nastavení sound systému Canton®
■ Předvolby nastavení zvuku - nastavení ekvalizéru
■ Hudba - hudba
■ Řeč - řeč
■ Prostorová optimalizace: - nastavení prostorové optimalizace vnímání zvuku
■ Vypnuto - nastavení pro celý prostor vozidla
■ Vpředu - optimalizované nastavení pro cestující na předních sedadlech
■ Řidič - optimalizované nastavení pro řidiče
■ CANTON Surround - virtuální surround systém Canton® (aktivní při přehrávání médií)
■
Nastavení displeje
› Stiskněte tlačítko

→ Displej.
Vypnout obrazovku (za 10 s) - zapnutí/vypnutí displeje do tzv. úsporného režimu1)
■ Jas: - nastavení stupně jasu displeje
■ Nejsvětlejší - nejsvětlejší
■ Světlejší - světlejší
■ Střední - střední
■ Tmavší - tmavší
■ Nejtmavší - nejtmavší
■ Potvrzovací tón - zapnutí/vypnutí zvukového znamení při stisku kláves
■ Zobrazit čas v režimu Standby - zobrazení času a data na displeji, pokud je
zapnuté zapalování a přístroj je vypnutý
■
1)
Pokud nedojde během 10 s k aktivaci displeje buď přiblížením k displeji nebo dotykem na displej nebo
tlačítkem nabídek 2 » obr. 1 na straně 5, bude zobrazen pouze černý displej. Displej uvedete do aktivního režimu přiblížením ruky k displeji nebo dotykem na displej nebo stisknutím tlačítka nabídek 2 .
16
Nastavení přístroje
Nastavení času a data
› Stiskněte tlačítko

→ Čas a datum.
Čas: - nastavení času
Letní čas - zapnutí/vypnutí nastavení letního času
Časová zóna: - volba časové zóny
Formát času: - nastavení formátu času
■ 12h
■ 24h
■ Datum: - nastavení data
■ Formát data: - nastavení formátu data
■ DD.MM.RRRR - den - měsíc - rok
■ RRRR-MM-DD - rok - měsíc - den
■ MM-DD-RRRR - měsíc - den - rok
■
■
■
■
Nastavení klávesnice
› Stiskněte tlačítko
■
■

→ Klávesnice:
ABC - řazení kláves podle abecedy
QWERTZ - řazení kláves v systému QWERTZ (podle rozložení na počítačové
klávesnici)
Nastavení doplňkových jazyků klávesnice
› Stiskněte tlačítko

→ Doplňkové jazyky klávesnice.
V této nabídce je možné zvolit rozložení znaků klávesnice pro daný jazyk a tím
rozšířit možnost rychlého zadávání používaných znaků ve zvoleném jazyce.
Přepínaní mezi zvolenými jazyky je pak možné vyvolat v zadávací obrazovce
s klávesnicí stisknutím  » strana 8.
Nastavení jednotek
› Stiskněte tlačítko

→ Jednotky.

Vzdálenost: - jednotky vzdálenosti
■ km - kilometry
■ mi - míle
■ Rychlost: - jednotky rychlosti
■ km/h - kilometry za hodinu
■ mph - míle za hodinu
■ Teplota: - jednotky teploty
■ ° - stupně Celsia
■ ° - stupně Fahrenheita
■ Objem: - jednotky objemu
■ l - litry
■ gal (US) - galony (US)
■ gal (UK) - galony (UK)
■ Spotřeba: - jednotky spotřeby
■ l/100km - litrů na 100 kilometrů
■ km/l - kilometrů na litr
■ mpg (US) - mil na galon (US)
■ mpg (UK) - mil na galon (UK)
■ Spotřeba plynu: - jednotky spotřeby plynu
■ kg/100km - kilogramů na 100 kilometrů
■ km/kg - kilometrů na kilogram
■ m³/100 km - metrů krychlových na 100 kilometrů
■ km/m³ - kilometrů na metr krychlový
■ Tlak: - jednotky tlaku v pneumatikách
■ kPa - kilopascaly
■ bar - bary
■ psi - libry na čtverečný palec
■
Nastavení hlasového ovládání
› Stiskněte tlačítko

→ Hlasové ovládání.
Styl dialogu: - nastavení stylu dialogu
■ Dlouhý - dlouhý dialog (systém přehrává nezkrácená zvuková hlášení)
■ Krátký - krátký dialog (systém některá zvuková hlášení zkrátí nebo je nahradí akustickým signálem)
■ Zobrazit možné příkazy - zapnutí/vypnutí zobrazení nabídky základních hlasových příkazů při zapnutí hlasového ovládání
■ Počáteční tón hlasového ovládání - zapnutí/vypnutí zvukové signalizace při
zapnutí hlasového ovládání
■
Koncový tón hlasového ovládání - zapnutí/vypnutí zvukové signalizace při
vypnutí hlasového ovládání
■ Zadávací tón v hlasovém dialogu - zapnutí/vypnutí zvukové signalizace možnosti zadání hlasového příkazu
■
Obnovení nastavení z výroby
› Stiskněte tlačítko

→ Tovární nastavení.
Obnovit výrobní nastavení - obnovení všech nastavení z výroby
Zvuk - obnovení nastavení zvuku
Rádio - obnovení nastavení rádia
■ Vozidlo - obnovení nastavení systémů vozidla
■ Telefon - obnovení nastavení telefonu
■ Média - obnovení nastavení médií
■ Hlasové ovládání - obnovení nastavení hlasového ovládání
■ Bluetooth - obnovení nastavení funkce Bluetooth®
■ Systém - obnovení nastavení systému
■
■
■
Nastavení Bluetooth®
› Stiskněte tlačítko

→ Bluetooth.
Bluetooth - zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth®
Viditelnost: - zapnutí/vypnutí viditelnosti jednotky Bluetooth® pro okolní zařízení
■ Viditelný - trvalé zapnutí viditelnosti
■ Neviditelný - vypnutí viditelnosti
■ Při startování - zapnutí viditelnosti na dobu 5 min po zapnutí zapalování,
nebo do doby, než rychlost vozidla překročí rychlost 5 km/h
■ Jméno: - otevření zadávací obrazovky s klávesnicí - změna jména jednotky
přístroje
■ Spárovaná zařízení - zobrazení seznamu spárovaných Bluetooth® zařízení,
připojení, resp. smazání spárovaného zařízení, smazání seznamu spárovaných zařízení
■ Smaz. vše - smazání všech spárovaných Bluetooth® zařízení
■  - smazání spárovaného Bluetooth® zařízení
■ Hledat zařízení - vyhledávání dostupných externích zařízení s aktivovanou
funkcí Bluetooth® a zapnutou viditelností
■ Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP) - zapnutí/vypnutí možnosti připojení Bluetooth® profilu A2DP a AVRCP1)
■
■
Nastavení přístroje
17
Hlavní nabídka
Rádio
Obsluha

Obr. 12
Rádio: hlavní nabídka
Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Hlavní nabídka
Seznam dostupných stanic
Naladění a uložení rozhlasové stanice
Prohledávání dostupných stanic (Scan)
Loga stanic
Dopravní zpravodajství
Informace o stanici (DAB)
18
19
19
20
20
20
21
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Přístroj umožňuje příjem analogového rozhlasového vysílání v pásmech FM
a AM a digitálního rozhlasového vysílání DAB.
Rozhlasové vysílání DAB umožňuje vysílat více rozhlasových stanic v jedné
skupině na stejné frekvenci. Navíc umožňuje přenos různých doplňkových dat
a informací (např. zprávy, sport, počasí, varování, apod.).
UPOZORNĚNÍ
Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál rušit
natolik, že dojde k jeho úplnému výpadku.
■ U vozidel s anténami ve sklech, pokud jsou skla opatřena fóliemi nebo pokovenými nálepkami, může docházet k poruchám příjmu.
■ V zemích, kde není dostatečně podporována funkce RDS, doporučujeme vypnout nastavení AF a případně i RDS. Ponechání těchto funkcí zapnutých může
mít negativní vliv na funkci rádia.
■

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 18.
Popisek k obrázku » obr. 12
A zvolená rozhlasová stanice (název nebo frekvence)
B předvolby stanic
C paměťové skupiny předvoleb
D volba rozhlasového pásma (FM / AM / DAB)
  přepínání rozhlasových stanic buď v seznamu dostupných stanic, nebo
v předvolbách podle nastavení nabídky Šipky: » strana 21, Nastavení
 seznam dostupných stanic » strana 19
 ruční/poloautomatické ladění stanic » strana 19
 informace o rozhlasové stanici (DAB) » strana 21
 nastavení rádia
Pro každé rozhlasové pásmo (FM / AM / DAB) je k dispozici celkem 15 předvoleb
pro uložení rozhlasových stanic. Tyto předvolby jsou rozděleny do tří paměťových skupin.
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko  .
Volba rozhlasového pásma
› Opakovaně stiskněte tlačítko

.
nebo
› Stiskněte funkční tlačítko
1)
A2DP a AVRCP jsou Bluetooth® profily podporující multimediální funkce.
18
Rádio
D » obr. 12 a zvolte požadované pásmo.

Informační symboly na displeji
Symbol

 
 
 
Význam
Rozhlasová stanice s dopravním vysíláním
Signál dopravního vysílání není dostupný nebo zvolená stanice
nepodporuje dopravní vysílání
Funkce RDS je vypnutá (FM)
Alternativní frekvence je vypnutá (FM)
Aktualizace seznamu stanic
V pásmu FM je seznam stanic průběžně automaticky aktualizován.
V pásmu AM a DAB je třeba provádět ruční aktualizaci stisknutím funkčního
tlačítka .
Způsoby třídění rozhlasových stanic v seznamu stanic (FM).
› Abeceda - abecední třídění podle názvu rozhlasové stanice
› Skupina - třídění podle typu vysílaného programu
Naladění a uložení rozhlasové stanice
Seznam dostupných stanic

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 18.
Naladit a uložit rozhlasovou stanici do předvolby je možné následujícími způsoby.
Automatické naladění rozhlasových stanic
Automaticky naladěné stanice jsou k dispozici v seznamu dostupných stanic.
Poloautomatické naladění rozhlasové stanice
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .
› Stiskněte funkční tlačítko  nebo .
Obr. 13 Příklad seznamu dostupných stanic: FM / DAB

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 18.
Stanice s dostatečně silným signálem naleznete v seznamu dostupných stanic. Přístroj tyto stanice vyhledá automaticky.
Zobrazení seznamu stanic
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .
Informační symboly na displeji
Symbol



 (např.)
 (např.)


Význam
Rozhlasová stanice, která je uložena na některé z předvoleb
Aktuálně zvolená rozhlasová stanice
Rozhlasová stanice s dopravním vysíláním
Typ vysílaného programu (FM)
Typ regionálního vysílání (FM)
Signál není dostupný (DAB)
Rozhlasová stanice se zobrazením obrázků (slideshow) (DAB)
Přístroj bude prohledávat rozhlasové pásmo, dokud nenaladí první dostupnou
stanici.
Ruční naladění rozhlasové stanice
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .
› Nalaďte požadovanou stanici pomocí funkčních tlačítek   nebo pohybem
posuvníku na displeji.
Uložení rozhlasové stanice do předvolby stanice
› Dlouze stiskněte požadovanou stanici v seznamu dostupných stanic.
Zobrazí se nabídka funkčních tlačítek předvoleb B » obr. 12 na straně 18.
› Stiskněte funkční tlačítko předvolby stanice
B , na kterou chcete požadova-
nou stanici uložit.
nebo
› Ručně nebo poloautomaticky nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
› Dlouze stiskněte požadované funkční tlačítko předvolby stanice B , dokud se
neozve zvukový signál.
Mezi paměťovými skupinami jednotlivých předvoleb stanic můžete přepnout
pomocí funkčních tlačítek C .
Rádio
19
Zobrazí se nabídka datových nosičů (CD, karta SD, USB).
Prohledávání dostupných stanic (Scan)

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 18.
Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání všech dostupných rozhlasových stanic.
Poznámka
Podporovány jsou následující formáty obrázků: jpg, gif, png, bmp.
Rozlišení obrázků doporučujeme do 500x500 pixelů.
Dopravní zpravodajství
nebo
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko  → Scan.
Vypnutí
› Stiskněte tlačítko 2 .
nebo
› Stiskněte jakékoliv funkční tlačítko na displeji přístroje.
Po vypnutí funkce bude přístroj přehrávat stanici, na které byla funkce ukončena.
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 18.
Zapnutí/vypnutí
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .
› Aktivujte, resp. deaktivujte položku Dopravní zpravodajství (TP).
Dopravní hlášení
Během dopravního hlášení se zobrazí následující nabídka.
› Zrušit - přerušení aktuálního dopravního hlášení. Funkce TP zůstává i nadále
aktivovaná.
na straně 18.
K funkčním tlačítkům předvoleb B » obr. 12 na straně 18 je možné přiřadit loga
(obrázky) rozhlasových stanic.
Automatické uložení loga stanice (FM / DAB)
› Ještě před uložením rozhlasových stanic do předvoleb stiskněte v nabídce
Rádio funkční tlačítko  → Rozšířená nastavení.
› Aktivujte položku Automatické ukládání loga stanice » strana 21, Rozšířená nastavení (FM), resp. » strana 22, Rozšířená nastavení (DAB).
Při ukládání rozhlasové stanice na předvolbu dojde k přiřazení loga této stanice z paměti přístroje, pokud je toto logo v paměti obsaženo.
Ruční uložení loga stanice
K již uloženým stanicím je možné logo přiřadit ručně.
› Stiskněte funkční tlačítko  → Loga stanic.
Zobrazí se nabídka předvoleb rozhlasových stanic.
› Stiskněte funkční tlačítko předvolby stanice, ke které chcete logo přiřadit.
Rádio

› Deaktivovat - ukončení aktuálního dopravního hlášení a vypnutí funkce TP.
Loga stanic
20
Výběrem obrázku dojde k jeho přiřazení na příslušnou předvolbu stanice.
■
■
Zapnutí
› Stiskněte tlačítko 2 » obr. 1 na straně 5.

› Na příslušném datovém nosiči vyberte požadovaný obrázek.
Poznámka
Některé rozhlasové stanice se identifikují jako stanice vysílající dopravní
zpravodajství, ale ve skutečnosti ho nevysílají. Není proto chybou přístroje, že
u takových stanic žádné dopravní zpravodajství není přijímáno.
■ Během reprodukce v nabídce Média se dopravní zpravodajství přijímá z naposledy zvolené rozhlasové stanice.
■ Pokud tato stanice dopravní zpravodajství nevysílá nebo její signál není dostupný, přístroj automaticky vyhledá rozhlasovou stanici vysílající dopravní
zpravodajství.
■
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Informace o stanici (DAB)
Základní nastavení funkcí Rádia je společné pro všechna rozhlasová pásma. Liší
se položka nabídky Rozšíř. nastavení pro FM a DAB. Rozhlasové pásmo AM tuto položku nemá.
Obr. 14
Informace o stanici
Nastavení
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .
Zvuk - nastavení zvuku » strana 15, Nastavení zvuku
Scan - přehrání všech dostupných rozhlasových stanic ze seznamu stanic po
dobu asi 5 s
■ Šipky: - upřesnění funkce přepínání stanic v nabídce Rádio
■ Předvolby - přepínání pouze uložených rozhlasových stanic (předvoleb)
■ Seznam stanic - přepínání všech dostupných rozhlasových stanic zvoleného frekvenčního pásma
■ Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství
■ Smazat paměť - vymazání paměti stanic (předvoleb)
■  - smazání konkrétní stanice (předvolby)
■  Smazat vše - smazání všech uložených stanic (předvoleb)
■ Loga stanic - ruční přiřazení loga ke stanici » strana 20
■ Radiotext - zapnutí/vypnutí zobrazení doprovodného textu rádiového vysílání (pouze FM a DAB)
■ Rozšíř. nastavení - další nastavení, které se liší podle zvoleného rozhlasového pásma (pouze FM a DAB)
■
■

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 18.
DAB umožňuje přenos různých doplňkových informací. Možnosti zobrazení
těchto informací na displeji je možné nastavit v následující nabídce.
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko DAB → .
Předvolby - zobrazení pouze uložených DAB rozhlasových stanic
Info o stanici - zobrazení informací o DAB rozhlasové stanici, doprovodného
textu (Radiotextu) a obrázků (např. jméno interpreta nebo typ programu
a obrázků, pokud jsou vysílány)
■ Radiotext - zobrazení pouze doprovodného textu
■ Slideshow - zobrazení pouze obrázků (obrázek se roztáhne na celý displej do
okamžiku uvedení displeje do aktivního režimu přiblížením ruky k displeji)
■
■
Poznámka
Pokud stisknete displej v oblasti zobrazení doprovodného textu (Radiotext),
zobrazí se pouze tyto informace. Pokud stisknete displej v oblasti zobrazeného
obrázku, zobrazí se na displeji pouze obrázky.
Rozšířená nastavení (FM)
› V nabídce Rádio zvolte pásmo FM a stiskněte funkční tlačítko  → Rozšíř.
nastavení.
Nastavení rádia

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Nastavení
Rozšířená nastavení (FM)
Rozšířená nastavení (DAB)
Alternativní frekvence (AF) - zapnutí/vypnutí vyhledávání alternativních
frekvencí poslouchané rozhlasové stanice, při vypnutí se na displeji přístroje
zobrazuje AF vyp
■ Radio-Data-System (RDS) - zapnutí/vypnutí funkce RDS
■
21
21
22
Rádio
21

Regionální RDS: - zapnutí/vypnutí automatického sledování regionálně příbuzných stanic
■ Pevně - zvolená regionální rozhlasová stanice bude držena trvale. Při ztrátě
signálu je nutné ručně přeladit na jinou regionální stanici.
■ Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším
příjmem signálu. Při ztrátě příjmu v daném regionu přístroj automaticky přeladí na jiný dostupný region.
■ Automatické ukládání loga stanice - automatické uložení loga stanice podle
PI kódu rozhlasové stanice » strana 20
■
Rozšířená nastavení (DAB)
› V nabídce Rádio zvolte pásmo DAB a stiskněte funkční tlačítko  → Rozšíř.
nastavení.
Dopravní hlášení DAB - zapnutí/vypnutí příjmu dopravních hlášení
Jiná hlášení DAB - zapnutí/vypnutí příjmu jiných hlášení (např. varování, počasí v regionu, sportovní reportáže, finanční zprávy)
■ DAB - sledování programu DAB - zapnutí/vypnutí automatického vyhledávání DAB rozhlasové stanice v jiných skupinách stanic
■ Automatická změna DAB - FM - zapnutí/vypnutí automatického přepínání
z DAB do frekvenčního pásma FM při ztrátě signálu DAB
■ Pásmo L - zapnutí/vypnutí automatického vyhledávání DAB rozhlasových
stanic v L-pásmu
■ Automatické ukládání loga stanice - automatické uložení loga k rozeznané
stanici » strana 20
■
■
Sledování programu DAB
Pokud je některá DAB rozhlasová stanice součástí více skupin stanic, bude při
špatném signálu automaticky vyhledána stejná stanice s lepším signálem v jiné
skupině stanic.
Automatická změna DAB - FM
Při špatném příjmu DAB signálu přístroj zkouší vyhledat pro právě přehrávanou
DAB stanici odpovídající stanici v pásmu FM.
Předpokladem pro automatickou změnu mezi DAB a pásmem FM je shodný
identifikační kód rozhlasové stanice.
22
Rádio
› Pokud je stanice přijímána v pásmu FM, zobrazuje se za názvem stanice
označení ( ). Pokud je DAB signál opět dostupný, automaticky dojde ke
změně z FM na DAB a označení ( ) zmizí.
› Pokud kvůli špatnému signálu není možné stanici DAB najít ani v pásmu FM,
zvuk přístroje se vypne.
› Pokud je automatická změna stanice nežádoucí (např. při krátkodobých ztrátách signálu při průjezdech tunely), je možné tuto funkci vypnout.
Pásmo L
Pro DAB vysílání se v různých zemích používají různá frekvenční pásma. V některých zemích probíhá DAB vysílání pouze v tzv. pásmu L.
› Pokud máte problémy s příjmem DAB vysílání, zkontrolujte, zda je zapnuté
automatické vyhledávání DAB rozhlasových stanic v pásmu L.
› Pokud v dané zemi DAB vysílání v pásmu L neprobíhá, je lepší nechat tuto položku vypnutou. Urychlí se tím vyhledávání stanic
Média
Obsluha

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
23
23
24
24
Hlavní nabídka
Seznam skladeb/složek
Přehrávání
Nastavení médií
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Přístroj umožňuje přehrát audio soubory různých formátů » strana 25 z různých datových nosičů a připojit různé typy zdrojů signálu.
Po připojení zdroje signálu začne přístroj automaticky přehrávat audio soubory
v abecedním pořadí.
Způsoby ovládání přístroje » strana 7.
› Na přístroji pomocí ovládacích prvků.
› Na displeji přístroje pomocí funkčních tlačítek.
› Prostřednictvím displeje MAXI DOT.
Popisek k obrázku
A informace o zvoleném titulu/souboru (např. jméno interpreta, název skladby)
B zvolený zdroj signálu / zobrazení obrázku alba (cover art), pokud je součástí přehrávaného souboru (ID3 tag)
C časová osa přehrávání (s údaji o odehrané a zbývající době titulu). Posun
v titulu je možný přemístěním posuvníku, resp. dotykem na požadované
místo na časové ose.
D volba zdroje signálu
 seznam titulů/složek
 nastavení médií » strana 24
Volba zdroje signálu
Nabídka funkčního tlačítka D » obr. 15.
 CD - přepnutí na vložené CD » strana 26
 Karta SD 1 - přepnutí na vloženou paměťovou kartu SD 1 » strana 27
 USB - přepnutí na datový nosič připojený přes vstup USB » strana 28

AUX - přepnutí na externí zdroj zvuku připojený přes vstup AUX » strana
28
 iPod - přepnutí na Apple zařízení připojené přes vstup MEDIA IN » strana
28
 BT-Audio - přepnutí na Bluetooth® přehrávač » strana 26
Seznam skladeb/složek
Hlavní nabídka
Obr. 16
Seznam skladeb/složek
Obr. 15
Média: hlavní nabídka
Zobrazení nabídky
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko

.
› V nabídce Média stiskněte funkční tlačítko .

Média
23
Popisek k obrázku
A zobrazení struktury složek, funkční tlačítka nadřazených složek
B funkční tlačítka pro přehrávání ze zdroje zvuku » tab. na straně 24
C aktuálně přehrávaná skladba
Poznámka
V seznamu titulů/složek se zobrazí max. 1000 souborů/složek řazených podle
abecedy.
Přehrávání
/





Stisknutí
Krátké stisknutía)
Krátké stisknutíb)
Dlouhé stisknutíc)
Krátké stisknutí
Dlouhé stisknutíc)
První stisknutí

Druhé stisknutí
Třetí stisknutí


Stisknutí
První stisknutí
Druhé stisknutí
a)
b)
c)
24
Média
› V nabídce Média stiskněte funkční tlačítko .
Funkce
Přehrávání/pauza
Přehrání předchozí skladby
Přehrání aktuální skladby od jejího začátku
Rychlý posun ve skladbě zpět
Přehrání následující skladby
Rychlý posun ve skladbě vpřed
Zapnutí opakování titulu/skladby 
Zapnutí opakování celé složky / zdroje signálu 
Vypnutí opakování
Zapnutí/vypnutí náhodného přehrání složky / zdroje signálu (režim Mix)
Přehrání začátků skladeb ze složky / zdroje
signálu
Vypnutí funkce 
Do asi 3 s od začátku přehrávání skladby.
Po asi 3 s od začátku přehrávání skladby.
Čím déle je tlačítko stisknuto, tím rychlejší je posun.
Poznámka
Nabídka funkčních tlačítek uvedených v tabulce se liší podle aktuálně zvolené
nabídky na displeji.
Nastavení médií
Přístroj přehrává soubory v abecedním pořadí.
Popis funkčních tlačítek pro přehrávání
Tlačítko
Akce
Funkce Scan
Funkci Scan je možné ovládat následujícími způsoby.
› Zapnout/vypnout stisknutím funkčního tlačítka  » tab. na straně 24.
› Zapnout/vypnout stisknutím tlačítka 2 » obr. 1 na straně 5.
› Vypnout přepnutím na jiný soubor/zdroj signálu nebo stisknutím některého
z funkčních tlačítek pro přehrávání.
Zvuk - nastavení zvuku » strana 15, Nastavení zvuku
Mix/Opakovat/Scan včetně podsložek - zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb
včetně podsložek v režimech přehrávání v náhodném pořadí / opakování /
přehrání začátků skladeb
■ Bluetooth - nastavení funkce Bluetooth® » strana 17
■ Video (iPod) - nastavení parametrů videa (jas, barva, kontrast, formát, norma)
přehrávaného z Apple zařízení » strana 28
■ Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství
■ Externí zařízení AUX - aktivace/deaktivace vstupu AUX
■ Bezpečně odebrat - bezpečné odebrání/vyjmutí připojeného datového nosiče
■ Karta SD 1 - paměťová karta SD 1
■ USB 1 - datový nosič připojený přes vstup USB
■
■
Zdroje signálu

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Podporované zdroje a formáty souborů
Podmínky a omezení
Bluetooth® přehrávač
CD
Paměťová SD karta
25
26
26
26
27 
Vstupy USB, AUX
Vstup MEDIA IN
28
28
Specifikace
Bluetooth®
přehrávačů
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
POZOR
Nikdy neodkládejte externí zdroj signálu do blízkosti airbagů. Volné předměty mohou být zasaženy aktivovaným airbagem a zranit cestující - hrozí
nebezpečí ohrožení života!
■ Nikdy neodkládejte externí zdroj signálu na přístrojovou desku. Volné
předměty se mohou při náhlém manévru nebo nehodě pohybovat vozidlem
a zranit cestující.
■ Externí zdroj signálu nedržte během jízdy v ruce nebo na kolenou. Volné
předměty se mohou při náhlém manévru nebo nehodě pohybovat vozidlem
a zranit cestující.
■ Připojovací kabel externího zdroje signálu vždy veďte tak, aby vás při jízdě
nijak neomezoval.
■
UPOZORNĚNÍ
Na CD média, Bluetooth® přehrávače, paměťové SD karty a připojovaná externí
zařízení nedoporučujeme ukládat důležitá data. Partner ŠKODA neodpovídá za
škody způsobené v důsledku ztráty elektronických dat na těchto médiích.
Poznámka
U některých externích zařízení je možné změnit nastavení výstupní hlasitosti.
Podporované zdroje a formáty souborů

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 25.
Podporované zdroje audio signálu
Paměťová SD
SD, SDHC, SDXC
karta
audio CD (až 80 min), CD-R a CD-RW (s kapacitou až
Mechanika CD
700 MB)
USB flash disk, přehrávače USB-MSC, HDD (bez speciálníUSB zařízení
ho software)
USB 1.x a 2.x nebo vyšší s podporou USB 2.x (rychlost přeSpecifikace USB
nosu dat odpovídá maximálně rychlosti USB 2.x)
zařízení
rychlostní třída max. 480 Mb/s
Ostatní externí
zdroje
protokoly Bluetooth A2DP a AVRCP (1.0 - 1.3)
přenosné přehrávače (např. iPod®, iPad®, iPhone®, přehrávač MTP (MSC))
Formáty souborů audio
Paměťová
SD karta
USB flash
Datový systém
disk
CD
Typ kodeku
(formáty souborů)
MPEG-1/2
(Layer-3)
Přípona souboru
mp3
Playlisty
FAT16, VFAT, FAT32
ISO9660, Joliet (Level 1,2,3), UDF 1.x, UDF
2.x
Windows
Media Audio
MPEG-2/4
WAV
7, 8 a 9
wma
aac
wav
asf
m3u; pls; wpl; m3u8; asx
max. 320 kb/s
Datový tok
Vzorkovací
max. 48 kHz
frekvence
rozlišení obrázku až 500x500 pixelů (200 kb) (jpg, jpeg,
Obrázky obalů alb png, bmp, gif); podle dostupnosti jsou cover alba zobrazována z příslušného média
Vlastnosti
souborů
UPOZORNĚNÍ
Přístroj byl testován s většinou výrobků a médií do max. velikosti 32 GB, které
byly v době redakční uzávěrky na trhu dostupné. Přesto se může stát, že některá externí zařízení, média nebo soubory nebudou čitelné, nebo je nebude
možné přehrát.
■ Zdroje zvuku členěné standardem GPT (GUID Partition Table) nejsou přístrojem podporované.
■
Média
25
Podmínky a omezení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
CD
a
na straně 25.
Pokud jsou jméno interpreta, název alba a titul přehrávaného souboru uloženy
jako tzv. ID3 tag, je možné je zobrazit. Jestliže není ID3 tag k dispozici, zobrazuje se pouze název složky.
Pro kvalitní poslech doporučujeme přehrávat MP3 soubory komprimované na
datový tok min. 160 kb/s.
U audio souborů s variabilním datovým tokem nemusí zobrazený zbývající čas
přehrávání odpovídat skutečnému zbývajícímu času.
Soubory s ochranou DRM nejsou přístrojem přehrávány.
Bluetooth®

Obr. 17 Otvor pro CD
přehrávač
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost

a
Přístroj umožňuje bezdrátové spojení (spárování) s
na straně 25.
Bluetooth®
přehrávačem.
› Při spojení postupujte podle stejných pokynů jako pro spárování přístroje
s telefonem » strana 32.
Poznámka
■ Doporučujeme nastavit hlasitost přenosného přehrávače na maximální hodnotu.
■ Hlasitost je možné také přizpůsobit nastavením vstupní citlivosti přístroje pro
Bluetooth® přehrávač » strana 15, Nastavení zvuku.
■ Podporované funkce médií závisí na použitém Bluetooth® přehrávači.
26
Média
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 25.
Otvor pro CD se nachází v externí jednotce » obr. 17 umístěné v odkládací
schránce na straně spolujezdce.
Vložení/vyjmutí CD
› CD zasuňte do otvoru potištěnou stranou nahoru, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Reprodukce se zahájí automaticky.
› Stiskněte tlačítko se symbolem  - CD se vysune.
Pokud vysunuté médium nevyjmete, zasune se z bezpečnostních důvodů po
10 s zpět do přístroje. Přitom ale nedojde k přepnutí zdroje na CD.
POZOR
Přehrávač CD/DVD je laserové zařízení.
Toto laserové zařízení bylo k datu výroby klasifikováno v souladu s národními/mezinárodními normami DIN EN 60825-1 : 2008-05 a DHHS Rules 21
CFR, podkapitola J, jako laserové zařízení třídy 1. Laserový paprsek v tomto
laserovém zařízení třídy 1 je natolik slabý, že při řádném užívání ke stanovenému účelu nepředstavuje jakékoliv nebezpečí.
■ Tento výrobek byl navržen tak, aby byl vliv laserového paprsku omezen na
vnitřní část přístroje. To však neznamená, že by laser, zabudovaný v krytu,
nemohl být bez svého krytu klasifikován jako laserové zařízení vyšší třídy.
Z tohoto důvodu byste neměli kryt přístroje v žádném případě otevřít.
■
■

UPOZORNĚNÍ
Před vložením nového CD vyčkejte, až se vložené CD vysune, jinak hrozí nebezpečí zničení mechaniky přístroje.
■ Do CD mechaniky vkládejte pouze originální audio-CD disky nebo standardní
disky CD-R a CD-RW.
■ Nepolepujte CD disky!
■ Při velmi vysoké nebo velmi nízké vnější teplotě může dojít k přechodnému
odpojení přehrávací jednotky. Přístroj se přepne do poslední aktivní nabídky.

Poznámka
Po stisknutí tlačítka se symbolem  trvá několik sekund, než se CD vysune.
Na špatných nebo nezpevněných pozemních komunikacích a při silných vibracích může nahrávka přeskakovat.
■ Důsledkem chladu nebo při vysoké vlhkosti vzduchu se může v přístroji vytvořit vlhký povlak (kondenzát). Tento povlak může způsobit přeskakování nahrávky nebo přehrání zcela znemožnit. V tomto případě vyčkejte, než se kondenzát odpaří.
■ Pokud je CD mechanicky poškozené, nečitelné nebo špatně vložené, objeví
se na displeji hlášení Chyba: CD. Zkontrolujte CD a vložte je správně do mechaniky.
■ CD s ochranou proti kopírování a CD, která jste si sami vytvořili, nemusí být
v přístroji přehratelná nebo jejich přehrávání bude omezené.
■ Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv
platných ve Vaší zemi.
Vyjmutí paměťové SD karty
› Stiskněte tlačítko  → Bezpečně odebrat kartu SD 1.
› Zatlačte na zasunutou paměťovou SD kartu. Paměťová SD karta „vyskočí“ do
polohy, ze které je možné ji bezpečně vyjmout.
■
■
■
Paměťová SD karta
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 25.
Přístroj umožňuje přehrávat audio soubory z paměťových karet typu SD.
Otvor pro paměťovou SD kartu se nachází v externí jednotce » obr. 18 umístěné v odkládací schránce na straně spolujezdce.
Vložení paměťové SD karty
› Zasuňte paměťovou SD kartu do příslušného otvoru zkoseným rohem vpravo
vpředu až „zaklapne“. Automaticky se zahájí přehrávání.
Nečitelná paměťová SD karta
Pokud paměťová SD karta neobsahuje čitelná data, nedojde k přehrávání.
Vzhledem k odlišným požadavkům na kvalitu paměťových SD karet ze strany
výrobců není možné vždy zaručit jejich přehrávání.
Některé soubory na paměťových SD kartách, případně celé paměťové SD karty,
nemusí být přehratelné nebo jejich přehrávání může být omezené.
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze paměťové SD karty standardní velikosti. Pokud používáte
paměťové SD karty menší velikosti s adaptérem, může paměťová SD karta za
jízdy vlivem otřesů vozidla z adaptéru vypadnout.
■ Pro co nejvyšší přístupovou rychlost ke zvukovým souborům doporučujeme
používání paměťových SD karet třídy 4 a vyšší.
■ Paměťové SD karty přechovávejte vždy ve vhodném obalu, aby byly dobře
chráněny před nečistotou, prachem a jiným poškozením.
■
Obr. 18 Otvor pro SD kartu
Média
27
Účinnost nabíjení se může lišit od nabíjení z běžné elektrické sítě. Připojené
zdroje zvuku je možné nabíjet/napájet max. elektrickým proudem 500 mA.
Vstupy USB, AUX
Obr. 19
Vstupy USB a AUX
Některé připojené zdroje zvuku nemusejí rozpoznat, že jsou nabíjeny.
Nabíjení připojeného zdroje zvuku se po vypnutí zapalování automaticky ukončí.
UPOZORNĚNÍ
Vstup AUX se smí používat pouze pro zvuková zařízení!
Pokud je přes vstup AUX připojené externí zařízení, které je napájené externím napájecím adaptérem, může být zvuk rušen. Záleží na kvalitě použitého
adaptéru.
■ Prodlužovací kabely USB nebo adaptéry mohou nepříznivě ovlivnit funkci připojeného externího zařízení.
■ Rozbočovače USB nejsou podporovány.
■
■

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 25.
Přístroj umožňuje přehrávat audio soubory z paměťového média USB a také
z externích zařízení připojených do vstupu AUX.
Vstupy USB a AUX se nacházejí nad odkládací schránkou na střední konzole
vpředu » obr. 19.
Do vstupu USB, resp. AUX je možné připojit externí zařízení přímo nebo pomocí
propojovacích kabelů ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
Poznámka
Při obsluze a propojení externího zařízení se řiďte návodem k obsluze tohoto
zařízení.
Vstup MEDIA IN
Vstup AUX
Externí zařízení připojené do vstupu AUX není možné ovládat přes Váš přístroj.
Obr. 20
Vstup MEDIA IN
Do vstupu AUX se používá standardní kolíkový konektor 3,5 mm (stereo jack).
Pokud externí zařízení nemá tento konektor, je nutné použít adaptér.
Pro přizpůsobení hlasitosti je možné změnit nastavení vstupní citlivosti u vstupu AUX » strana 15, Nastavení zvuku.
Vstup USB
Externí zařízení připojené do vstupu USB je možné ovládat1) přes Váš přístroj.
Před odebráním USB postupujte takto:
› Stiskněte tlačítko

→  → Bezpečně odebrat datový nosič USB.
Nabíjení USB zdroje zvuku
Pokud je zapnuté zapalování, po připojení USB zdroje zvuku se automaticky
zahájí nabíjení (platí pro zdroje zvuku, které nabíjení pomocí USB konektoru
umožňují).
1)
Některé možnosti ovládání externího zařízení nemusí být podporovány.
28
Média

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 25.
Přístroj umožňuje přehrávat audio soubory z externího přístroje připojeného do
vstupu MEDIA IN.
Externí zdroje, jako např. Apple zařízení, připojené do vstupu MEDIA IN je možné ovládat pomocí přístroje.

Pro připojení externích zdrojů jsou určeny propojovací kabely ze sortimentu
ŠKODA originálního příslušenství.
Komunikace
Třídění skladeb z připojeného Apple zařízení
› Video (pouze v případě použití adaptéru s červeným označením) - Seznamy
titulů video, Filmy, Hudební videa, TV-show, Video podcasty, Vypůjčené filmy.
› Hudba - Playlisty, Interpreti, Alba, Tituly, Podcasty, Žánry, Skladatelé, Audioknihy.
Telefon a vysílací zařízení
Nastavení videa
› Stiskněte tlačítko

→  → Video (iPod).
Displej - nastavení jasu, kontrastu a barevné hloubky přehrávaného videa (při
přehrávání v normě NTSC možnost nastavení barevného odstínu)
■ Formát: - nastavení poměru stran obrazu
■ Norma AV: 1)- nastavení video normy
■ Automaticky - automatická volba normy
■ PAL - zvolení normy standardu kódování barevného signálu PAL
■ NTSC - zvolení normy standardu kódování barevného signálu NTSC
■
Poznámka
■ Některé možnosti ovládání Apple zařízení, jako např. hodnocení hudebního
titulu nebo připojení titulů k seznamu přehrávání „On-the-go“, nejsou podporovány.
■ Některé možnosti ovládání Apple zařízení nebo přehrávání videa, jsou podporovány pouze s červeně označeným propojovacím kabelem.
■ Přehrávání videa z Apple zařízení se po vypnutí a opětovném zapnutí zapalování neobnoví.
■ Z bezpečnostních důvodů se zobrazování videa vypne při rychlosti nad 5 km/
h. Zvuková stopa bude dál pokračovat v přehrávání.
■ Pro přizpůsobení hlasitosti je možné změnit nastavení vstupní citlivosti
u vstupu MEDIA IN » strana 15, Nastavení zvuku
1)
2)

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
30
30
31
31
32
Úvodní informace
Hlavní nabídka
Problémy s funkcí Telefon
Phone box
Nastavení
Nabídka Telefon je k dispozici, pokud jsou splněny následující podmínky.
 Zapnuté zapalování.
 Zapnutá funkce Bluetooth® v přístroji.
Po zapnutí přístroje se začne automaticky spojovat naposledy připojený telefon2).
Pokud je s přístrojem spojený telefon a vypnete přístroj, spojení s telefonem se
nepřeruší. Spojení se přeruší až po vypnutí zapalování (u vozidel vybavených
systémem KESSY po vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče).
POZOR
Dodržujte národní právní předpisy pro používání mobilních telefonů ve vozidle.
■ Používání mobilních telefonů nebo vysílacích zařízení ve vozidle bez
zvláštní vnější antény, resp. s chybně instalovanou vnější anténou může
způsobit zvýšení hodnoty elektromagnetického pole uvnitř vozidla.
■ Vysílací zařízení, mobilní telefon, resp. držák nesmíte montovat na kryt airbagu nebo do bezprostřední blízkosti jeho aktivační zóny.
■
Stejná norma musí být také nastavena na externím zdroji. Špatně nastavená norma AV může být příčinou
toho, že kvalita reprodukce obrazu je špatná, neprobíhá, nebo je obraz pouze černobílý.
Pro úspěšné automatické připojení je u některých telefonů nutné spojení se zařízením nastavit jako autorizované. Pokud toto není nastaveno, tak telefon vyžaduje při každém připojení potvrzení od uživatele.
Komunikace
29

POZOR (pokračování)
Nikdy nenechávejte mobilní telefon ležet v oblasti rozpínání airbagů, volně na sedadle, přístrojové desce nebo jiném místě, ze kterého by mohl být
při náhlém zabrzdění, nehodě nebo nárazu vymrštěn - nebezpečí poranění.
K jeho bezpečnému uložení použijte odkládací schránky s víkem, případně
držák multimédií » návod k obsluze vozidla, kapitola Praktická výbava.
■ Před leteckou přepravou vozidla musí být v odborném servisu odpojena
funkce Bluetooth®.
■
UPOZORNĚNÍ
V oblastech bez dostupného signálu a podle okolností i v tunelech, garážích
a podjezdech může být telefonní hovor přerušen a není možné navázat žádné
telefonní spojení, včetně nouzového volání!
■ Dosah spojení telefonu s přístrojem přes Bluetooth® je omezen na vnitřek
vozidla. Dosah je závislý i na místních podmínkách, jako např. na překážkách
mezi zařízeními a na vzájemném rušení s ostatními přístroji. Pokud je telefon
např. v kapse oblečení, mohou se vyskytnout potíže při navazování spojení telefonu s přístrojem nebo při přenosu dat.
■
Poznámka
Montáž mobilních telefonů a vysílacích zařízení do vozidla doporučujeme nechat provést v odborném servisu.
■ Funkce telefonu závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů a použitém
telefonu. Další informace získáte u provozovatele sítě mobilních telefonů nebo
se je dozvíte v návodu k obsluze telefonu.
■ Na místech bez signálu může být příjem rušen nebo hovor úplně přerušen.
■ Většina elektronických přístrojů je proti vysokofrekvenčním signálům odstíněna. Ve výjimečných případech nemusí být elektronické přístroje proti vysokofrekvenčním signálům ovládání telefonu odstíněny a může docházet k rušení
přístrojů.
■
Hlavní nabídka
Obr. 21
Telefon: hlavní nabídka
Úvodní informace

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 29.
Přístroj umožňuje bezdrátové spojení s telefonem. Můžete tak svůj telefon
ovládat prostřednictvím přístroje.
ŠKODA připouští provoz telefonů a vysílacích zařízení s odborně instalovanou
vnější anténou s max. vysílacím výkonem do 10 W.
O možnostech montáže a provozu telefonů a vysílacích zařízení s vyšším vysílacím výkonem než 10 W se informujte v odborném servisu.
Při používání telefonů a vysílacích zařízení může docházet k funkčním poruchám na elektronice Vašeho vozidla.
Důvody mohou být následující:
› není použita vnější anténa;
› vnější anténa je instalována chybně;
› vysílací výkon přesahuje 10 W.

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 29.
Popisek k obrázku
A název mobilního operátora
B název spojeného telefonu, stisknutím otevření seznamu spárovaných telefonů
C rychlá volba oblíbených telefonních čísel » strana 35
 přímé zadání telefonního čísla » strana 36
 zobrazení telefonního seznamu » strana 36
 zobrazení seznamu volání (pokud máte nové zmeškané hovory, zobrazí se
zde symbol  s údajem o počtu zmeškaných hovorů) » strana 37
 nastavení nabídky Telefon » strana 32
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko
30
Komunikace

.

Pokud je s přístrojem spojen telefon, zobrazí se na displeji hlavní nabídka Telefon » obr. 21.
Phone box
Symboly na displeji
Symbol





a)
Význam
Stav nabití baterie telefonua)
Síla signálua)
Roaming (před názvem mobilního operátora)a)
Zmeškaný hovor
Probíhající hovor
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
Obr. 22 Střední konzola vpředu: Phone box
Problémy s funkcí Telefon


Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 29.
Pokud se vyskytly nějaké problémy s dostupností sítě nebo s funkcí Bluetooth®, zobrazí se následující hlášení na displeji přístroje.
Hlášení
Vyhled. sítě...
Žádná síť
Odmítnuto sítí.
Význam
Telefon vyhledává dostupné GSM sítě.
Telefon nemá spojení s GSM sítí.
Mobilní operátor odmítnul spojení (např. nedostatek kreditu pro volání, blokovaná SIM karta, nedostupný roaming).
Pro funkce Bluetooth zapněte zapaZapněte zapalování.
lování.
Zapněte Bluetooth.
Zapněte funkci Bluetooth® .
Žádné spárované zařízení Bluetooth. Spárujte s přístrojem telefon.
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 29.
Na dně odkládací schránky na střední konzole vpředu je umístěna indukční
deska spojená se střešní anténou GSM - Phone box.
Funkce
Pokud je telefon vložen do Phone boxu je telefonní signál zesílen asi o 20 %.
V důsledku toho se snižuje vybíjení akumulátoru telefonu a zároveň se snižuje
elektromagnetické záření uvnitř vozidla.
Vložení telefonu do Phone box
› Zatlačte na hranu víka A ve směru šipky a otevřete odkládací schránku.
› Položte telefon zadní stranou na indukční desku v odkládací schránce B .
› Zatáhněte za hranu víka A proti směru šipky a zavřete odkládací schránku
» .
Phone box nenahrazuje spojení telefonu s přístrojem.
POZOR
Odkládací schránka s telefonem musí být během jízdy z bezpečnostních
důvodů vždy uzavřena.
UPOZORNĚNÍ
Ochranná pouzdra nebo obaly telefonu umístěného do odkládací schránky
mohou negativně ovlivnit sílu telefonního signálu.
■ Kovové předměty, jako např. mince nebo klíče ležící pod telefonem, mohou
negativně ovlivnit sílu telefonního signálu.
■
Komunikace
31
Nastavení

Spojení přístroje s mobilním telefonem
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
› Stiskněte tlačítko

a
na straně 29.
→ .
Volba telefonu - vyhledání dostupných telefonů / seznam spárovaných telefonů / volba telefonu
■ Hledat telefon - vyhledání dostupných telefonů
■ Bluetooth - nastavení Bluetooth® » strana 17
■ Uživatelský profil - nastavení uživatelského profilu
■ Správa oblíbených - nastavení funkčních tlačítek rychlé volby telefonního
kontaktu, možnost přidání a smazání kontaktu
■ Zadat číslo hlasové schránky - zadání telefonního čísla hlasové schránky
■ Předvolba: - zapnutí/vypnutí možnosti přidání předvolby k telefonnímu
číslu. Po zapnutí této funkce se v některých nabídkách zobrazí tlačítko přidání předvolby se symbolem .
■ Zde zadat - zadání předvolby telefonního čísla
■ Seřadit podle: - řazení telefonního seznamu
■ Příjmení - řazení podle příjmení kontaktu
■ Jméno - řazení podle jména kontaktu
■ Import. kontakty - spuštění aktualizace telefonního seznamu, údaj o počtu
naimportovaných kontaktů a kontaktů uložených v telefonu
■ Smazat ostatní uživatelské profily - smazání ostatních až tří naposledy připojených uživatelských profilů (kontakty, nastavení řazení telefonních hovorů, seznamy volání, kontakty přiřazené tlačítkům rychlé volby)
■ Upozor.: nezapomeňte mobilní telefon - zapnutí/vypnutí upozornění na připojený telefon po vypnutí zapalování a vytažení klíče ze zapalování (u vozidel
vybavených systémem KESSY po vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče)
■ Vybrat vyzváněcí tón - volba vyzváněcího tónu v případě, že připojený telefon nepodporuje funkci in-band ringing1)
■ Zobrazit obrázky pro kontakty - zapnutí/vypnutí zobrazení obrázku přiřazeného v telefonu ke kontaktu2)
■
1)
2)
Funkce in-band ringing umožňuje využít pro vyzvánění vyzváněcí tón telefonu.
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
32
Komunikace

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Podmínky pro spárování
Spojení přístroje s mobilním telefonem
Spárování mobilního telefonu s přístrojem
Spojení s jiným spárovaným mobilním telefonem
Zapnutí/vypnutí Bluetooth® profilu
Smazání mobilního telefonu ze seznamu spárovaných zařízení
Ukončení spojení
33
33
34
34
34
35
35
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Jednotka přístroje se na připojovaném telefonu zobrazuje jako SKODA BT ....
Na pozici ... se zobrazují poslední čtyři symboly VIN identifikačního čísla vozidla.
Název jednotky přístroje je možné změnit » strana 17.
POZOR
Přístroj při spárování může vyžadovat potvrzení některých funkcí na mobilním telefonu. Spárování telefonu proto neprovádějte během jízdy - hrozí
nebezpečí nehody!
Poznámka
Maximální počet spárovaných telefonů je 20. Dosažením maximálního počtu
a spárováním nového telefonu se automaticky smaže nejdéle nepoužívaný
spárovaný telefon.
■ V některých zemích může být používání telefonů s funkcí Bluetooth® omezeno. Bližší informace získáte u místních úřadů.
■ Dosah spojení Bluetooth® je omezen na vnitřní prostor vozidla. Závisí na místních podmínkách a ovlivnění jinými přístroji.
■ Při párování z mobilního telefonu se řiďte návodem k obsluze mobilního telefonu.
■
›  Hledat telefon - vyhledávání dostupných telefonů se zapnutým Bluetoo-
Podmínky pro spárování

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
th® a viditelností
na straně 32.
Aby bylo možné spojit telefon s přístrojem, je třeba obě zařízení vzájemně spárovat.
Podmínky pro úspěšné spárování.
Zapnuté zapalování.
Zapnutá funkce Bluetooth® přístroje » strana 17 a mobilního telefonu.
Zapnutá viditelnost přístroje » strana 17.
Zapnutá viditelnost mobilního telefonu.
Připojovaný mobilní telefon nesmí být aktivně spojen s žádným dalším mobilním telefonem.





Spárování je možné provést jak z přístroje, tak z mobilního telefonu.
Spojení přístroje s mobilním telefonem

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 32.
S přístrojem je spárovaný telefon
Přístroj se po zapnutí zapalování začne automaticky spojovat s naposledy připojeným telefonem.
Během navazování spojení se může v závislosti na typu telefonu zobrazit na
displeji přístroje hlášení ... Chcete vytvořit spojení? a následující nabídka
funkčních tlačítek.
› Vytvořit - potvrzení spárování
› Zrušit - ukončení procesu párovaní
Pokud ke spojení nedojde, pokusí se přístroj postupně spojit s dalšími dříve
spárovanými telefony.
Pokud se přístroj ani poté s žádným telefonem nespojí, je třeba spustit vyhledání telefonu.
›  - otevření nabídky nastavení » strana 32, Nastavení
Po ukončení vyhledávání stiskněte funkční tlačítko Výsledky, zobrazí se seznam vyhledaných telefonů (funkční tlačítko je k dispozici i během vyhledávání).
V seznamu zvolte požadovaný telefon.
Pokud se vyhledávání nezdařilo, zkontrolujte, zda jsou splněny podmínky pro
úspěšné spárování » strana 33, Podmínky pro spárování a celý postup zopakujte.
Potvrzení spárování
V závislosti na verzi Bluetooth® telefonu potvrďte spárování jedním z následujících způsobů.
› Na přístroji i v telefonu potvrďte během 30 s 6-místný PIN kód
1)
zobrazený na
displeji přístroje a telefonu.
› Případně zvolte v telefonu možnost automatického spojování telefonu s přístrojem.
Nebo
› V telefonu potvrďte žádost o spojení.
› V telefonu zadejte během 30 s 4-místný PIN kód zobrazený na displeji přístroje.
› Případně zvolte v telefonu možnost automatického spojování telefonu s přístrojem.
Spojení
Po úspěšném spojení se na displeji přístroje zobrazí Je připojen uživatel ....
a následně hlavní nabídka Telefon » obr. 21 na straně 30.
Poznámka
Pokud telefon podporuje Bluetooth® profily A2DP a AVRCP, může se na displeji
telefonu zobrazit žádost o spojení telefonu jako Bluetooth® přehrávače.
S přístrojem není spárovaný žádný telefon
Po zapnutí zapalování se na displeji přístroje zobrazí hlášení Vyhledejte a připojte mobilní telefon. a následující nabídka funkčních tlačítek.
1)
U zařízení s Bluetooth® v2.1 a mladší se pro spárování telefonu využívá metody rychlého spárování (SSPSecure Simple Pairing). Toto spárování nevyžaduje zadávání PIN kódu uživatelem.
Komunikace
33
Spárování mobilního telefonu s přístrojem

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
Spojení s jiným spárovaným mobilním telefonem

na straně 32.
Při párování z telefonu se řiďte návodem k obsluze telefonu.
zařízení.
› V telefonu nechte vyhledat dostupná
› V seznamu nalezených Bluetooth® zařízení vyberte jednotku přístroje .
Bluetooth®
1)
Během navazování spojení se na displeji přístroje zobrazí ... Chcete vytvořit
spojení? a následující funkční tlačítka.
Zrušit - ukončení procesu párovaní
Vytvořit - potvrzení procesu párování
V závislosti na verzi
jících způsobů.
Bluetooth®
telefonu potvrďte spárování jedním z následu-
› Na přístroji i v telefonu potvrďte během 30 s 6-místný PIN kód
2)
zobrazený na
displeji přístroje a telefonu.
› Případně zvolte v telefonu možnost automatického spojování telefonu s přístrojem.
Nebo
› V přístroji zadejte 4 - 16-místný PIN kód.
› V telefonu zadejte během 30 s PIN kód zadaný na displeji přístroje.
› Případně potvrďte v telefonu žádost o potvrzení.
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 32.
Pokud chcete přístroj spojit s jiným spárovaným telefonem, není třeba aktuální
spojení ukončit. Přepojením na jiný telefon se spojení se stávajícím mobilním
telefonem automaticky ukončí.
› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko 
B » obr. 21 na straně
30.
Zobrazí se seznam dříve spárovaných telefonů.
› Zvolte spárovaný telefon, který chcete s přístrojem spojit.
Na displeji přístroje se zobrazí ... Nahradit toto spojení tímto ...? a následující
funkční tlačítka.
› Zrušit - ukončení nabídky změny telefonu
› Nahradit - spojení se zvoleným telefonem
Po úspěšném spojení se na displeji přístroje zobrazí Je připojen uživatel ....
a následně hlavní nabídka » obr. 21 na straně 30.
Pokud požadovaný telefon nebyl nalezen v seznamu dříve spárovaných telefonů, spárujte telefon s přístrojem » strana 33.
Zapnutí/vypnutí Bluetooth® profilu
Pokud není s přístrojem spojený jiný telefon, zobrazí se po úspěšném spojení
na displeji přístroje Je připojen uživatel .... a následně hlavní nabídka Telefon
» obr. 21 na straně 30.

Pokud je s přístrojem spojený jiný telefon, dojde pouze ke spárování nového
telefonu, ale spojený zůstane původní telefon.
Zobrazí se seznam spárovaných zařízení.
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 32.
› Stiskněte tlačítko  → Bluetooth → Spárovaná zařízení.
Stisknutím funkčního tlačítka připojeného Bluetooth® zařízení se otevře nabídka možných podporovaných profilů spojení u zvoleného zařízení.
Stisknutím funkčního tlačítka s názvem a symbolem profilu spojení se na přístroji v závislosti na kontextu zobrazí ... Chcete opravdu rozpojit profil? a nabídka funkčních tlačítek.
› Rozpojit - Stisknutím funkčního tlačítka se zvolený profil vypne.
1)
2)
Název přístroje zjistíte v nastavení Bluetooth® » strana 17.
U zařízení vybavených Bluetooth® v2.1 a mladší se pro spárování zařízení využívá metody rychlého spárování (SSP-Secure Simple Pairing). Toto spojení nevyžaduje zadávání PIN kódu uživatelem.
34
Komunikace

Nebo
› Nahradit - Pokud je s přístrojem již spojen jiný telefon, stisknutím funkčního
tlačítka bude stávající profil nahrazen novým.
Na displeji přístroje se zobrazí ... Spojení s ... se vytváří... a zvolený profil Bluetooth® se zapne.
V každé nabídce se stisknutím funkčního tlačítka Zrušit změna profilu ukončí.
Možné symboly profilů:
Symbol




a)
b)
Význam
(Bluetooth®
Zařízení podporující handsfree funkci
profil
HFP)a)
Zařízení spojené s přístrojem pomocí Bluetooth® profilu
HFPa)
Bluetooth® přehrávač (Bluetooth® profily A2DP a AVRCP)b)
Bluetooth® přehrávač spojený s přístrojem pomocí Bluetooth® profilů A2DP a AVRCPb)
HFP je Bluetooth® profil podporující handsfree funkci.
A2DP a AVRCP jsou Bluetooth® profily podporující multimediální funkce.
Pokud už je nějaké Bluetooth® zařízení s přístrojem spojeno pomocí některého
z profilů, zapnutím profilu na jiném zařízení se profil na aktivním zařízení ukončí a přepne se na nově zvolené zařízení.
Přepne se pouze nově zvolený profil, ostatní profily zůstávají spojeny s původním zařízením.
S přístrojem může být spárováno více telefonů (nebo Bluetooth® zařízení), ale
pouze jeden může být aktivně spojený pomocí profilu HFP a jeden pomocí
A2DP, resp. AVRCP.
Smazání mobilního telefonu ze seznamu spárovaných zařízení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 32.
› Stiskněte funkční tlačítko  → Bluetooth → Spárovaná zařízení.
Zobrazí se seznam spárovaných zařízení a následující funkční tlačítka.
› Smazat vše - smazaní všech telefonů v seznamu spárovaných zařízení
›  - smazání požadovaného telefonu
Po zvolení některého z funkčních tlačítek se zobrazí následující funkční tlačítka.
› Zrušit - zrušení smazání
› Smazat - potvrzení smazání
Ukončení spojení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 32.
Spojení telefonu s přístrojem je možné ukončit některým z následujících způsobů.
› Vytažením klíče ze spínací skříňky (u vozidel vybavených systémem KESSY při
vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče).
› Odpojením přístroje nebo vypnutím Bluetooth® v telefonu.
› Vypnutím Bluetooth® v přístroji » strana 17, Nastavení Bluetooth®.
› Odstraněním telefonu ze seznamu spárovaných zařízení » strana 35, Smazání mobilního telefonu ze seznamu spárovaných zařízení.
› Vypnutím Bluetooth® profilu HFP » strana 34, Zapnutí/vypnutí Bluetooth®
profilu.
Telefonní funkce

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
35
36
36
37
38
38
Rychlá volba telefonního čísla kontaktu
Přímé zadání telefonního čísla
Telefonní seznam
Seznamy volání
Telefonní hovor
Konference
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4.
Rychlá volba telefonního čísla kontaktu
Funkční tlačítka rychlé volby C » obr. 21 na straně 30 umožňují okamžité vytočení předem přiřazených telefonních čísel kontaktu.
K dispozici je pět funkčních tlačítek rychlé volby.

Komunikace
35
Přiřazení telefonního čísla kontaktu
› Stiskněte neobsazené funkční tlačítko rychlé volby C » obr. 21 na straně 30.
Přímé zadání telefonního čísla
Otevře se telefonní seznam.
Obr. 23
Přímé zadání telefonního čísla
› Stiskněte požadovaný kontakt, případně jedno z telefonních čísel kontaktu.
Přiřazení telefonního čísla kontaktu k funkčnímu tlačítku rychlé volby je možné
provést také v nastavení nabídky Telefon » strana 32.
Vytáčení přiřazeného telefonního čísla kontaktu
› Stiskněte požadované funkční tlačítko rychlé volby telefonního čísla kontaktu C » obr. 21 na straně 30.
Změna přiřazeného telefonního čísla kontaktu
› Stiskněte dlouze požadované funkční tlačítko rychlé volby C » obr. 21 na
straně 30.
› Stiskněte tlačítko .
Otevře se telefonní seznam.
› Stiskněte tlačítko se symbolem  → Uživatelský profil → Správa oblíbe-
Je možné zvolit následující funkce:
mazání čísla

vytočení zadaného telefonního čísla1)

vložení předvolby2), pokud je zapnuta možnost přidání v nastavení tele
fonu » strana 32
zadání čísla pomocí hlasového ovládání » strana 12

 Hl. schránka vytočení hlasové schránky, pokud je zadáno číslo hlasové
schránky v nastavení telefonu » strana 32 nebo přímé zadaní čísla
› Stiskněte obsazené funkční tlačítko rychlé volby. Potvrzením volby Smazat
Zadávací obrazovka funguje zároveň jako alfanumerická klávesnice pro vyhledání kontaktu v telefonním seznamu.
› Stiskněte požadovaný kontakt, případně jedno z telefonních čísel kontaktu.
Telefonní číslo kontaktu se přiřadí ke zvolenému funkčnímu tlačítku rychlé volby.
Změnu je možné provést také v nastavení nabídky Telefon » strana 32.
Odstranění telefonního čísla kontaktu
ných.
se telefonní číslo kontaktu ze zvoleného funkčního tlačítka rychlé volby odstraní.
Zobrazí se zadávací obrazovka telefonního čísla » obr. 23.
Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se kontakty obsahující posloupnost
písmen DA, FA, EB apod.
Kterýkoliv z nabízených kontaktů je možné vytočit stisknutím příslušného
funkčního tlačítka kontaktu.
Telefonní seznam
› Stiskněte tlačítko .
1)
2)
Pokud není zadané telefonní číslo, zobrazí se po stisknutí tlačítka se symbolem  poslední volané číslo.
Pokud je zapnuta možnost přidání předvolby, ale předvolba není v nastavení telefonu zadána, zobrazí se
v zadávacím poli po stisknutí tlačítka se symbolem  poslední volané číslo. Pokud je předvolba definována a v zadávacím řádku je zadáno číslo, pak po stisknutí tlačítka se symbolem  se předvolba přidá před
telefonní číslo a zahájí se vytáčení.
36
Komunikace

V telefonním seznamu přístroje je k dispozici až 2000 volných míst pro importované telefonní kontakty. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních
čísel.
Telefonní seznam můžete vyvolat i během probíhajícího hovoru.
Po úspěšném spárování jsou importovány kontakty1) .
Nahrání telefonního seznamu
Po prvním spojení telefonu s přístrojem začne systém importovat telefonní seznam z telefonu a ze SIM karty2) do paměti přístroje1 ). V závislosti na počtu kontaktů může tento proces trvat i několik minut.
Pokud telefonní seznam importovaný z telefonu dosáhne počtu 2000 kontaktů, nahrávání se ukončí a na displeji se zobrazí hlášení Kontakty nebyly kompletně naimportovány. K dispozici budou pouze již nahrané kontakty a budou
k dispozici v nabídce .
Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zobrazí se po stisknutí funkčního tlačítka kontaktu nabídka telefonních čísel.
Detaily kontaktu
Stisknutím funkčního tlačítka se symbolem  se zobrazí detaily kontaktu.
Stisknutím funkčního tlačítka některého ze zobrazených telefonních čísel se
zahájí vytáčení.
Seznamy volání
Obr. 24
Seznamy volání
Prvních 200 kontaktů si společně s údaji o kontaktu stáhne do paměti přístroje
i přiřazený obrázek ke kontaktu v telefonu3).
Pokud při nahrávání telefonního seznamu došlo k chybě, zobrazí se na displeji
hlášení Import neúspěšný. Zopakujte znovu a zkontrolujte, zda zařízení BT ...
umožňuje spojení.
Aktualizace telefonního seznamu
Při každém dalším spojení telefonu s přístrojem již proběhne pouze aktualizace
telefonního seznamu.
Během aktualizace je k dispozici telefonní seznam uložený po poslední dokončené aktualizaci. Nově uložená telefonní čísla se zobrazí až po ukončení aktualizace.
Aktualizaci je možné provést manuálně » strana 32 Import. kontakty.
Hledání kontaktu
Stisknutím Hledat otevřete zadávací obrazovku s klávesnicí pro vyhledávání
záznamu v telefonním seznamu » strana 8.
Volání kontaktu
Stisknutím funkčního tlačítka některého ze zobrazených kontaktů zahájíte vytáčení.
1)
2)
3)
Seznam volání zobrazuje informace o telefonních hovorech.
› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko  » obr. 21 na straně 30.
Popisek k obrázku
A třídění seznamu volání
› Vše - seznam všech volání
› Nepřijaté hovory - seznam zmeškaných hovorů
› Volaná čísla - seznam volaných čísel
› Přijaté hovory - seznam přijatých hovorů
B vytočení čísla s definovanou předvolbou » strana 32, Nastavení
C úprava telefonního čísla před vytočením
D zobrazení detailů telefonního kontaktu
Stisknutím funkčního tlačítka některého ze zobrazených kontaktů nebo telefonních čísel zahájíte vytáčení.
U některých telefonů je požadováno potvrzení importu kontaktů do přístroje.
U některých telefonů není nahrávání kontaktů ze SIM karty podporováno.
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
Komunikace
37
Telefonní hovor
Odchozí hovor
Během vytáčení telefonního čísla se na displeji zobrazuje telefonní číslo volaného nebo název kontaktu a je možné zvolit následující funkci:

Ukončení vytáčení
Příchozí hovor
Během vyzvánění příchozího hovoru se na displeji zobrazuje telefonní číslo volajícího nebo název kontaktu a je možné zvolit následující funkce:





Přijmutí příchozího hovoru
Ztišení vyzvánění
Obnovení vyzvánění
Odmítnutí příchozího hovoru
Zobrazení detailu volajícího1)
Probíhající hovor
Během probíhajícího hovoru se na displeji zobrazuje telefonní číslo nebo název
kontaktu a délka hovoru a je možné v závislosti na kontextu zvolit následující
funkce:






Přidržení hovoru
Pokračování v hovoru
Vypnutí mikrofonu
Zapnutí mikrofonu
Ukončení hovoru
Zobrazení detailu volajícího1)
Konference
Konference je společný telefonní hovor minimálně tří a maximálně šesti účastníků.
Zahájení konference / připojení dalšího účastníka
› Při probíhajícím hovoru, resp. konferenci uskutečněte další hovor.
nebo
› U nového příchozího hovoru stiskněte .
1)
Tlačítko je funkční, pouze pokud je kontakt uložen v telefonním seznamu.
38
Komunikace
Probíhající konference
Během probíhajícího konferenčního hovoru se na displeji zobrazuje délka hovoru a je možné v závislosti na kontextu zvolit následující funkce:






Přidržení konference - dočasné opuštění konference (konference na pozadí pokračuje)
Návrat do přidržené konference
Vypnutí mikrofonu
Zapnutí mikrofonu
Ukončení konference
Zobrazení detailu konference
Detaily konference
Během probíhající konference stiskněte obrázek konference, zobrazí se seznam ostatních účastníků konference a je možné v závislosti na typu telefonu
zvolit následující funkce.



Zobrazení detailu účastníka
Hovor s účastníkem mimo konferenci
Ukončení hovoru s účastníkem konference
Volba jízdních režimů (Driving Mode Selection)
Systémy vozidla
Nastavení vozidla

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Volba jízdních režimů (Driving Mode Selection)
Údaje o vozidle
Nezávislé přídavné topení a větrání
Systémy ESC a ASR
Pneumatiky
Asistenční systémy
Parkování a manévrování
Světla
Zrcátka a stěrače
Otevírání a zavírání
Sedadla
Multifunkční ukazatel
Servis
Obnovení nastavení z výroby
Nastavení Climatronicu
39
40
41
41
41
41
42
43
43
43
43
44
44
44
44
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Nastavení systémů vozidla je možné provádět, pouze pokud je zapnuté zapalování.
Poznámka
Jednotlivé systémy jsou popsány » návod k obsluze vozidla.
Pokud deaktivujete funkce některých systémů, po vypnutí a zapnutí zapalování se některé funkce, např. součásti systému ESC, z bezpečnostních důvodů
automaticky aktivují.
■
■
Obr. 25 Tlačítko volby jízdních režimů: varianta 1 / varianta 2
Nabídka volby jízdních režimů umožňuje zvolit některý z jízdních režimů (Normal, Sport, Eco, Individual).
Pokud je zvolený jiný režim než Normal, svítí v tlačítku symbol , resp. 
» obr. 25.
Aktuální jízdní režim je zobrazen ve stavovém řádku hlavních nabídek vedle
symbolu  » obr. 30 na straně 44 (vlevo nahoře).
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko , resp.  » obr. 25.
Normal - zapnutí režimu Normal
■ Zrušit - ukončení nabídky volby jízdních režimů
■ Informace - informace o nastavení režimu
■ Sport - zapnutí režimu Sport
■ Zrušit - ukončení nabídky volby jízdních režimů
■ Informace - informace o nastavení režimu
■ Eco - zapnutí úsporného režimu
■ Zrušit - ukončení nabídky volby jízdních režimů
■ Informace - informace o nastavení režimu
■ Individual - zapnutí režimu Individual
■ Zrušit - ukončení nabídky volby jízdních režimů
■ Nastavení - individuální nastavení
■ Řízení: - nastavení charakteristiky servořízení
■ Normal - normální
■ Sport - sportovní
■

Systémy vozidla
39
Motor: - nastavení charakteristiky motoru (pohonu)
Normal - normální
Sport - sportovní
Eco - úsporný
■ ACC: - nastavení akcelerace vozidla při jízdě s adaptivním tempomatem
■ Normal - normální
■ Sport - sportovní
■ Eco - úsporný
■ Adaptiv. světlomety: - nastavení charakteristiky adaptivních předních
světlometů
■ Normal - normální
■ Sport - sportovní
■ Eco - úsporný
■ Klimatizace: - nastavení charakteristiky Climatronicu
■ Normal - normální
■ Eco - úsporný
■ Obnovit režim - nastavení všech položek v režimu Individual do Normal
■ Zrušit - zachování aktuálního nastavení
■ Obnovit - nastavení všech položek do Normal
■
Obr. 27
Sledování tlaku v pneumatikách příklad zobrazení: systém upozorňuje na změnu tlaku v pravé
zadní pneumatice
■
■
■
Poznámka
Pokud s přístrojem v nabídce volba jízdních režimů nepracujete déle než 10 s,
dojde k přepnutí do naposledy zvolené nabídky, resp. vypnutí přístroje.
Údaje o vozidle
Popisek k obrázku
A ujetá vzdálenost
B doba jízdy
C průměrná rychlost
D průměrná spotřeba
E přibližný dojezd
F zobrazení dojezdu (pokud je předpokládaný dojezd méně než 300 km, začne se vozidlo postupně přibližovat k symbolu )
G zobrazení vozidla (barevně zobrazené oblasti vozidla upozorňují na varovná hlášení o této části vozidla, po stisknutí vozidla se zobrazí texty varovných hlášení)
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko  → .
■
Jízdní data - zobrazení údajů o jízdě
Na displeji je možné zobrazit jednu ze tří pamětí údajů o jízdě » obr. 26.
■
■
■
Od startu - údaje pro jednotlivou jízdu
Dlouhodobá - dlouhodobé jízdní údaje
Od načerpání - údaje od načerpání paliva
Mezi jednotlivými paměťmi údajů o jízdě můžete přepínat pomocí funkčních
tlačítek  .
Obr. 26 Údaje o jízdě / Stav vozidla
40
Systémy vozidla

Komfort. spotřebiče - zobrazení až tří spotřebičů, které se nejvíce podílejí na
spotřebě pohonných hmot (např. klimatizace apod.) a zobrazení množství
spotřebovávaného paliva pro provoz všech komfortních spotřebičů
■ Stav vozidla - zobrazení informací o stavu vozidla » obr. 26 nebo sledování
tlaku v pneumatikách
■ Stav vozidla - zobrazení informací o stavu vozidla
■  - žádné hlášení /  - varovná hlášení o stavu vozidla, počet hlášení (pokud existuje pouze jedno hlášení, zobrazí se pouze text varovného hlášení)
■  - zobrazení zpráv o stavu systému START-STOP
■ Kontrola tlaku v pneu - funkce sledování tlaku v pneumatikách » obr. 27
■  SET - uložení tlaků pneumatik
■
Mezi jednotlivými nabídkami můžete přepínat pomocí funkčních tlačítek  .
Poznámka
Po stisknutí tlačítka

se zobrazí naposledy zobrazený náhled z nabídky .
Nezávislé přídavné topení a větrání
C
D
E
seznam předvoleb, aktivace/deaktivace předvolby
nastavení předvolby 1-3 a doby provozu (10-60 min)
pokud je zapnuté topení, zobrazují se okna červeně / pokud je zapnuté větrání, zobrazují se okna modře
› Aktivovaná může být vždy jen jedna z nastavených předvoleb. Aktivovaná
předvolba se po automatickém spuštění deaktivuje. Pro další spuštění je třeba aktivovat jednu z předvoleb.
› Běžící zařízení se vypne po uplynutí nastavené doby provozu nebo je možné
ho vypnout stisknutím tlačítka se symbolem  pro přímé zapnutí (vypnutí),
popř. dálkovým ovládáním.
Poznámka
Při výběru dne v předvolbě je mezi nedělí a pondělkem pozice bez uvedeného dne. Pokud zvolíte tuto pozici, bude vozidlo připraveno k jízdě ve zvolený
čas bez ohledu na to, jaký je den.
■ Pokud dojde ke změně času » strana 16, Nastavení času a data, aktivovaná
předvolba se automaticky deaktivuje. Předvolbu je třeba znovu aktivovat.
■
Systémy ESC a ASR
› Stiskněte tlačítko
■
■
■

→  → Systém ESC:.
Aktivovaný - aktivace všech součástí systému ESC
ASR vypnuto - deaktivace systému ASR
ESC Sport - aktivace ESC Sport
Pneumatiky
› Stiskněte tlačítko
Obr. 28 Nezávislé topení: hlavní nabídka / nastavení předvolby
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko

na panelu Climatronicu → .
Nebo
› Stiskněte tlačítko

→ .
Nastavení
A doba odjezdu: den v týdnu a čas, kdy má být vozidlo připraveno k jízdě
» obr. 28
B topení/větrání: nastavení provozního režimu

→  → Pneumatiky.
Kontrola tlaku v pneu - systém sledování tlaku v pneumatikách
■  SET - uložení tlaků pneumatik
■ Zimní pneumatiky - nastavení rychlostního limitu pro zimní pneumatiky
■ Výstraha rychlosti - zapnutí/vypnutí funkce výstrahy zimních pneumatik
■ Varování při - nastavení rychlosti pro varování
■
Asistenční systémy
› Stiskněte tlačítko

→  → Asistence řidiče.

Systémy vozidla
41
ACC (adaptivní tempomat) - nastavení adaptivního tempomatu
Jízdní program: - nastavení akcelerace vozidla při jízdě s adaptivním tempomatem1)
■ Normal - normální
■ Sport - sportovní
■ Eco - úsporný
■ Poslední zvolená vzdálenost - zapnutí/vypnutí naposledy zvolené úrovně
odstupu
■ Vzdálenost: - nastavení úrovně odstupu od vozidla jedoucího před Vámi
■ Velmi malá - velmi malý odstup
■ Malá - malý odstup
■ Střední - střední odstup
■ Velká - velký odstup
■ Velmi velká - velmi velký odstup
■ Front Assist - nastavení asistentu pro hlídání odstupu od vozidla jedoucího
před Vámi
■ Aktivní - aktivace/deaktivace asistentu
■ Předběžné varování - aktivace/deaktivace předběžného varování
■ Zobrazit výstrahu vzdálenosti - aktivace/deaktivace zobrazení výstrahy
vzdálenosti
■ Lane Assist - nastavení asistentu pro udržování vozidla v jízdním pruhu
■ Aktivní - aktivace/deaktivace asistentu
■ Adaptivní vedení v pruhu - aktivace/deaktivace adaptivního vedení v pruhu
■ Rozpoznávání únavy - aktivace/deaktivace funkce rozpoznání únavy
■ Proaktivní ochrana cestujících - aktivace/deaktivace proaktivní ochrany cestujících
■
■
Parkování a manévrování
Obr. 29 Zobrazení optické pomoci při parkování
Popisek k obrázku
A zapnutí/vypnutí akustické pomoci při parkování
B vypnutí optické pomoci při parkování
C zobrazení upozornění: Zkontrolujte dráhu!
D zobrazení jízdní dráhy odpovídající natočení kol
E rozpoznaná překážka v jízdní dráze, která je zatím mimo oblast nebezpečí
střetu, je znázorněna žlutou barvou
F rozpoznaná překážka v oblasti nebezpečí střetu je znázorněna červenou
barvou.  Nepokračujte v jízdě!
G oblast bez rozpoznané překážky je znázorněna jako průhledné pole
H rozpoznaná překážka ve snímané oblasti mimo oblast nebezpečí střetu je
znázorněna bílou barvou
› Stiskněte tlačítko
■
1)
U vozidel vybavených volbou jízdních režimů se toto nastavení provádí v nabídce » strana 39, Volba jízdních režimů (Driving Mode Selection).
42
Systémy vozidla

→  → Parkování a manévrování.
ParkPilot - nastavení pomoci při parkování
■ Automatická aktivace - aktivace/deaktivace zmenšeného zobrazení pomoci při parkování (při jízdě dopředu)
■ Hlasitost předních senzorů - nastavení hlasitosti zvukové signalizace při
rozpoznání překážky vpředu
■ Výška tónu předních senzorů - nastavení výšky tónu zvukové signalizace
při rozpoznání překážky vpředu
■ Hlasitost zadních senzorů - nastavení hlasitosti zvukové signalizace při
rozpoznání překážky vzadu

Výška tónu zadních senzorů - nastavení výšky tónu zvukové signalizace při
rozpoznání překážky vzadu
■ Pokles hlas. audia: - snížení hlasitosti zvuku z reproduktorů (audio)
■ Vypnuto - hlasitost zvuku z reproduktorů není snížena
■ Slabý - hlasitost zvuku z reproduktorů je mírně snížena
■ Střední - hlasitost zvuku z reproduktorů je středně snížena
■ Silný - hlasitost zvuku z reproduktorů je silně snížena
■
Poznámka
Zmenšené zobrazení pomoci při parkování můžete změnit na celoplošné stisknutím oblasti zobrazení na displeji.
Světla
› Stiskněte tlačítko

→  → Světla.
Asistent světel - nastavení vnějšího osvětlení
■ Dynamic Light Assist - zapnutí/vypnutí funkce asistentu dálkových světel
■ Doba zapnutí: - nastavení citlivosti světelného snímače na změnu intenzity
okolního světla
■ Časná - vysoká citlivost
■ Střední - střední citlivost
■ Pozdní - nízká citlivost
■ Automatická jízdní světla za deště - aktivace/deaktivace automatického
zapnutí světel za deště
■ Denní jízdní světla - aktivace/deaktivace denního svícení
■ Komfortní blikání - aktivace/deaktivace komfortního blikání
■ Cestovní režim: - nastavení turistického světla
■ Provoz vpravo - pro jízdu vpravo
■ Provoz vlevo - pro jízdu vlevo
■ Osvětlení interiéru - nastavení osvětlení interiéru
■ Osvětlení přístrojů/spínačů - nastavení intenzity podsvícení přístrojů/spínačů
■ Osvětlení prostoru nohou - nastavení intenzity osvětlení prostoru nohou
■ Funkce Coming/Leaving home - nastavení funkce COMING HOME / LEAVING
HOME
■ Funkce Coming home - nastavení doby, po kterou mají světla po opuštění
vozidla svítit (0-30 s; 0 - funkce je deaktivovaná)
■ Funkce Leaving home - nastavení doby, po kterou mají světla po odemknutí vozidla svítit (0-30 s; 0 - funkce je deaktivovaná)
■
Zrcátka a stěrače
› Stiskněte tlačítko

→  → Zrcátka a stěrače.
Zrcátka - nastavení zrcátek
■ Nastavit synchronně - aktivace/deaktivace synchronního nastavování vnějších zrcátek
■ Natočení při zpátečce - aktivace/deaktivace sklápění skla zrcátka na straně
spolujezdce
■ Přiklopení při parkování - aktivace/deaktivace sklápění zrcátek klíčem
s dálkovým ovládáním, resp. snímačem v klice (KESSY)
■ Stěrače - nastavení stěračů
■ Automatické stírání za deště - aktivace/deaktivace automatického stírání
čelního skla za deště
■ Automatický zadní stěrač - aktivace/deaktivace automatického stírání zadního skla
■
Otevírání a zavírání
› Stiskněte tlačítko

→  → Otevírání a zavírání.
Ovládání oken - nastavení ovládání oken
Komfortní otevírání: - nastavení komfortního otevírání
■ Všechna okna - všechna okna
■ Okno řidiče - pouze okno řidiče
■ Vypnuto - deaktivace komfortního otevírání
■ Centrální zamykání - nastavení otevírání/zavírání dveří
■ Odemykání dveří: - nastavení odemykání dveří
■ Všechny dveře - všechny dveře
■ Jednotlivé dveře - dveře řidiče, resp. u systému KESSY dveře řidiče, nebo
spolujezdce
■ Strana vozu - dveře na straně řidiče, resp. u systému KESSY dveře na
straně řidiče, nebo spolujezdce
■ Automatické zamykání - aktivace/deaktivace automatického zamykání po
rozjezdu
■ Akustické potvrzení - aktivace/deaktivace zvukové signalizace při odemykání/zamykání vozidla s varovným zařízením proti odcizení vozidla
■
■
Sedadla
› Stiskněte tlačítko

→  → Sedadla.

Systémy vozidla
43
■
Uložit polohu sedadla - ukládání polohy sedadla řidiče a vnějších zrcátek při
zamknutí vozidla do klíče s dálkovým ovládáním
■ Klíček k vozidlu aktivován - aktivace/deaktivace ukládání polohy sedadla
řidiče a vnějších zrcátek při zamknutí vozidla
Multifunkční ukazatel
› Stiskněte tlačítko

→  → Multifunkční ukazatel.
V této nabídce je možné zapnout/vypnout zobrazení položek multifunkčního
ukazatele na displeji v panelu přístrojů a vynulovat jízdní data.
Okamžitá spotřeba - zapnutí/vypnutí zobrazení aktuální spotřeby pohonných
hmot
■ Ø spotřeba - zapnutí/vypnutí zobrazení průměrné spotřeby pohonných hmot
■ Množství paliva k dočerpání - zapnutí/vypnutí zobrazení množství paliva
k dočerpání
■ Komfortní spotřebiče - zapnutí/vypnutí zobrazení spotřeby komfortních spotřebičů
■ Eco tipy - zapnutí/vypnutí hlášení tipů pro úspornou jízdu
■ Doba jízdy - zapnutí/vypnutí zobrazení doby jízdy
■ Ujetá vzdálenost - zapnutí/vypnutí zobrazení ujeté vzdálenosti
■ Ø rychlost - zapnutí/vypnutí zobrazení průměrné rychlosti jízdy
■ Digitální rychloměr - zapnutí/vypnutí zobrazení aktuální rychlosti
■ Výstraha rychlosti - zapnutí/vypnutí zobrazení výstrahy rychlosti
■ Teplota oleje - zapnutí/vypnutí zobrazení teploty oleje
■ Vynulovat jízdní data od startu - vynulování paměti pro jednotlivou jízdu na
displeji přístroje a na displeji v panelu přístrojů
■ Vynulovat dlouhodobá jízdní data - vynulování dlouhodobé paměti na displeji přístroje a na displeji v panelu přístrojů
■
■
■
■

→  → Servis.
Číslo vozidla: - zobrazení identifikačního čísla vozidla
Prohlídka: --- / --- - počet km/dnů zbývajících do příští servisní prohlídky
Servis výměny oleje: --- / --- - počet km/dnů zbývajících do příští výměny motorového oleje
Obnovení nastavení z výroby
› Stiskněte tlačítko
44
■
■
■
■
■
■
■
Všechna nastavení - obnovení nastavení všech položek
Asistence řidiče - obnovení nabídky Asistence řidiče
Parkování a manévrování - obnovení nabídky Parkování a manévrování
Světla - obnovení nabídky Světla
Zrcátka a stěrače - obnovení nabídky Zrcátka a stěrače
Otevírání a zavírání - obnovení nabídky Otevírání/zavírání
Multifunkční ukazatel - obnovení nabídky Multifunkční ukazatel
Pokud zvolíte jednu z výše uvedených položek, budete dotázáni, zda chcete
skutečně obnovit nastavení.
■
■
Zrušit - návrat do nadřazené nabídky
Vynulovat - obnovit nastavení
Nastavení Climatronicu
Obr. 30
Climatronic: hlavní nabídka
V nabídce Climatronicu se zobrazuje na displeji nastavená požadovaná teplota
na straně řidiče a spolujezdce » obr. 30.
Podle nastavené požadované teploty je proudění vzduchu z ofukovacích otvorů znázorněno modře (teplota do 22 °C), resp. červeně (teplota od 22,5 °C).
Servis
› Stiskněte tlačítko
V této nabídce je možné obnovit nastavení z výroby u položek nastavení systémů vozidla.

Systémy vozidla
→  → Tovární nastavení.
Pokud je zvolen automatický provoz Climatronicu, zobrazuje se na displeji nápis AUTO.
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko
■
■
■

na panelu Climatronicu.
Profil klimat.: ... - nastavení provozního režimu Climatronicu
ON/OFF - zapnutí/vypnutí Climatronicu
 - nastavení nezávislého přídavného topení a větrání » strana 41

■
 - nastavení pro Climatronic
■ Profil klimatizace: - nastavení provozního režimu Climatronicu
■ Mírný - nižší provozní výkon, tichý provoz
■ Střední - základní provozní výkon
■ Intenzivní - zvýšený provozní výkon
■ Automatická recirkulace - zapnutí/vypnutí automatické recirkulace vzduchu
■ Automatické přídavné topení - zapnutí/vypnutí rychlého zahřátí interiéru
vozidla
■ Automatické vyhřívání čelního skla - aktivace/deaktivace automatického
vyhřívání čelního skla
Poznámka
Pokud s přístrojem v nabídce Climatronicu nepracujete déle než 10 s a přístroj
nebyl před zvolením nabídky Climatronicu zapnutý, dojde k vypnutí přístroje.
■ Pokud vypnete automatický provoz Climatronicu tím, že zvýšíte, resp. snížíte
otáčky ventilátoru, barevné znázornění proudění vzduchu z ofukovacích otvorů
se nebude zobrazovat.
■
Systémy vozidla
45
Č
Věcný rejstřík
Čas
A
ACC
Adaptivní tempomat
AM
Apple zařízení
Asistent dálkových světel - Light Assist
ASR
Audio
média
rádio
Automatická světla za deště
Automatické ladění rozhlasových stanic
Automatické stírání čelního skla za deště
Automatické stírání zadního skla
Automatické zamykání
AUX
41
41
18
28
43
41
23
18
43
19
43
43
43
28
B
Bezdrátové spojení s vnější anténou
viz Phone box
Bluetooth
nastavení
spojení přístroje s telefonem
viditelnost
zapnutí/vypnutí
Bluetooth Audio
Bluetooth přehrávač
31
17
32
17
17
26
26
C
CD
Climatronic
automatická recirkulace vzduchu
automatický provoz
provozní režim
COMING HOME
46
Věcný rejstřík
26
44
44
44
43
16
D
DAB
informace o stanici
nastavení
Datum
Denní svícení
Digitální rádio
nastavení
Displej MAXI DOT
obsluha
telefon
Displej přístroje
číselná klávesnice
klávesnice
obsluha
údržba
Doplňkové jazyky klávesnice
Dopravní zpravodajství (TP)
Driving Mode Selection
Důležitá upozornění
18
21
22
16
43
Hlasitost
nastavení
vypnutí
Hlasové ovládání
nastavení
nerozpoznání hlasového příkazu
obsluha
oprava zadání hlasového příkazu
podmínky funkce
přerušení/obnovení zadávání
zapnutí/vypnutí
Hlavní nabídka
média
telefon
Identifikační číslo vozidla
iPod
44
41
Jednotky
Jízdní režim
6
6
12
17
13
13
14
12
14
13
23
30
I
44
28
J
28
28
28
F
FM
nastavení
Formáty souborů
podmínky a omezení
18
41
7
H
22
9
8
11
16
8
8
7
5
16
20
39
4
E
Eco tipy
ESC Sport
Externí vstup
AUX
MEDIA IN
USB
Frekvenční pásmo
viz hlavní nabídka
Front Assist
Funkční tlačítka
18
21
25
26
16
39
K
Klávesnice
Komfortní blikání
Komfortní ovládání oken
Komfortní spotřebiče
Komunikace
Phone Box
8, 16
43
43
40
29
31
N
L
Ladění rozhlasových stanic
Lane Assist
LEAVING HOME
Logo rozhlasové stanice
19
41
43
20
M
Média
AUX
Bluetooth Audio
CD
formáty souborů
hlasové ovládání
hlavní nabídka
MEDIA IN
multifunkční volant
nastavení
obsluha
paměťová SD karta
podmínky a omezení
podporovaná média
přehrávání
scan
seznam složek
USB
volba zdroje signálu
zdroj signálu
MEDIA IN
Multifunkční ukazatel
Multifunkční volant
média
rádio
telefon
Multimédia
AUX
USB
Mute
23
28
26
26
25
12
23
28
9
24
23
27
26
25
24
24
23
28
23
24
28
44
9
9
11
28
28
6
Nabídka
média
nastavení přístroje
rádio
setup
telefon
Nabídky přístroje
Nastavení
Bluetooth
čas a datum
DAB
displej přístroje
doplňkové jazyky klávesnice
FM
hlasitost
hlasové ovládání
jazyk
jednotky
jízdní režim
klávesnice
média
obnovení nastavení z výroby
přístroj
rádio
správa oblíbených
telefon
uživatelský profil
zvuk
Nastavení přístroje
Nastavení systémů vozidla
asistenční systémy
Climatronic
multifunkční ukazatel
nezávislé přídavné topení a větrání
obnovení nastavení z výroby
otevírání a zavírání
parkování a manévrování
pneumatiky
sedadla
23
14
18
14
29
6
17
16
22
16
16
21
6
17
14
16
39
16
24
17
14
21
35
32
35
15
14
41
44
44
41
44
43
42
41
43
servis
světla
systém ESC
zrcátka a stěrače
Nastavení vozidla
Nezávislé přídavné topení a větrání
nastavení
44
43
41
43
39
41
O
Obrazovka
Obsluha
rádio
Obsluha přístroje
displej MAXI DOT
displej přístroje
multifunkční volant
ovládací páčka
Odemykání dveří
Ochrana komponent
Osvětlení přístrojů
Ovládací páčka
5
18
7
8
7
9, 11
9
43
4
43
9
P
Paměť klíče s dálkovým ovládáním
Paměťová SD karta
Phone box
Poloautomatické ladění rozhlasových stanic
Pomoc při parkování
Popis přístroje
Proaktivní ochrana cestujících
Prohlášení o shodě
Přehrávání
média
43
27
31
19
42
5
41
4
24
R
Rádio
automatické ladění
dopravní zpravodajství (TP)
hlasové ovládání
18
19
20
12
Věcný rejstřík
47
hlavní nabídka
ladění
logo stanice
multifunkční volant
nastavení
nastavení DAB
nastavení FM
obsluha
seznam dostupných stanic
uložení stanice do paměti
úvod
Rozhlasová stanice
automatické ladění
ladění
logo
uložení
Rozpoznání únavy
Rychlostní limit pro zimní pneumatiky
18
19
20
9
21
22
21
18
19
19
18
19
19
20
19
41
41
S
Scan
24
média
Sedadla
nastavení
43
Setup
14
Seznam dostupných stanic
rádio
19
Seznam složek
média
23
Sklopení celých zrcátek - přiklopení při parkování
43
Sklopení skla zrcátka - natočení při zpátečce
43
Sledování tlaku v pneumatikách
40, 41
Spárování přístroje
34
Stanice
viz hlavní nabídka
18
START-STOP
40
Stavový řádek
7
Světelný snímač - doba zapnutí světel
43
48
Věcný rejstřík
Synchronní nastavení obou zrcátek
Systémy vozidla
43
39
T
Telefon
Bluetooth profily
funkce
hlasové ovládání
hlášení na displeji
hlavní nabídka
konference
multifunkční volant
nastavení
rychlá volba telefonního čísla
rychlé spojení
seznamy volání
spárování
spojení s přístrojem
telefonní seznam
ukončení spojení
volba telefonu
zadání telefonního čísla
Telefonní funkce
Telefonní hovor
Telefonní konference
Tovární nastavení
TP (dopravní zpravodajství)
Turistické světlo - cestovní režim
29
32
35
12
31
30
38
11
32
35
34
37
34
32
36
35
34
36
35
38
38
17
20
43
U
Údaje
jízda
komfortní spotřebiče
stav vozidla
Uložení rozhlasové stanice
USB
Úvodní informace
40
40
40
19
28
4
V
VIN číslo
Volba frekvenčního pásma
viz hlavní nabídka
Volba jízdních režimů
Volba rozhlasové stanice
viz hlavní nabídka
Volba zdroje signálu
média
Výbava vozidla
prohlášení o shodě
Vypnutí přístroje
Výrobní nastavení
44
18
39
18
23
4
5
17, 44
Z
Zabezpečení proti krádeži
Zadávací obrazovka
jazykové znaky
Zadávací obrazovka s číselnou klávesnicí
Zadávací obrazovka s klávesnicí
Zapnutí přístroje
Zdroj signálu
Zvuk
4
16
8
8
5
24
15
Společnost ŠKODA AUTO a.s. pracuje neustále na dalším vývoji všech typů
a modelů. Mějte, prosím, pochopení pro to, že kdykoli mohou nastat změny ve
formě, vybavení a technice dodávaných vozidel. Údaje o vzhledu, výkonech,
rozměrech, hmotnostech, normách a funkcích vozidla odpovídají poznatkům
v době redakční uzávěrky. Některé výbavy se možná budou dodávat až později
nebo se budou nabízet jen na určitých trzích, informace podají partneři ŠKODA.
Na údajích, obrázcích a popisech v tomto návodu nelze proto zakládat žádné
nároky.
Tisk, rozmnožování nebo překládání či jiné užití tohoto díla nebo jeho části
nejsou bez písemného souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a.s. dovoleny.
Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva vykonává výlučně společnost ŠKODA AUTO a.s.
Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.
Vydal: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2014
www.skoda-auto.cz
Bolero: Octavia
Infotainment česky 11.2014
S65.5614.01.15
5E0 012 715 ED

5E0012715ED
Download

Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze