PBP2VQ203FT
NÁVOD K OB­SLU­ZE...........................................................2
SKLOKERAMICKÁ DESKA S DOTYKOVÝM
OVLÁDACÍM PA­NE­LEM
NÁVOD NA OB­SLU­HU......................................................19
SKLOKERAMICKÁ DOSKA S DO­TY­KOVÝM
OVLÁDACÍM PA­NE­LOM
IOAA-532
(IOAA-533)
(11.2010/1)
Prostudováním tohoto návodu se seznámíte s obsluhou sklokeramické varné desky, která
je výsledkem technického pokroku v oblasti kuchyňských přístrojů.
Sklokeramickou desku navrhl tým techniků a inženýrů z Oddělení pro výzkum a kon­struk­ci
za pomoci nejnovějších technických poznatků a moderních elektronických nástrojů.
Sklokeramická deska splňuje poptávku trhu po spolehlivosti, funkčnosti, snadné obsluze a
nároky na design domácích spotřebičů.
Před zabalením je každá vyrobená deska podrobena důkladným zkouškám bez­pečno­sti
a ověření parametrů v našich zkušebnách.
Dříve, než uvedete sklokeramickou desku poprvé do provozu, prostudujte si laskavě pečlivě
tento Návod k obsluze.
Dodržujte všechny pokyny a doporučení v něm uvedené, protože jen tak zajistíte správný
provoz a bezpečné používání desky.
Uchovejte tento Návod na bezpečném místě pro budoucí použití.
Dodržujte všechny pokyny a doporučení uvedené v tomto Návodu k ob­slu­ze, abyste předešli
nehodě.
Poznámka!
Přístroj neobsluhujte dříve, než se seznámíte s tímto návodem a porozumíte mu.
Přístroj byl zkonstruován pouze pro účely vaření. Jakékoli jiné použití (např. pro
vytápění) neodpovídá provozním charakteristikám a může vést ke vzniku škod.
Výrobce si vyhrazuje právo zavést změny, které nemají vliv na pro­voz přístroje.
2
OBSAH
Základní informace .............................................................................................................2
Důležité ................................................................................................................................4
Úspora energie ....................................................................................................................5
Vybalování ............................................................................................................................5
Vyřazení z provozu ...............................................................................................................5
Popis zařízení ......................................................................................................................6
Instalace ..............................................................................................................................7
Obsluha.................................................................................................................8
Před prvním zapnutím desky.......................................................................................8
Odpovídající nádobí pro vaření......................................................................................8
Ovládací panel.........................................................................................................9
Zapnutí varné desky.................................................................................9
Zapnutí varného pole...................................................................................9
Nastavení stupně výkonu ohřevu...............................................................................10
Systém automatického omezení výkonu ohřevu....................................................11
Vypínání jednoho varného pole............................................................................12
Funkce blokády................................................................................................12
Zablokování varné desky...................................................................................12
Odblokování varné desky.......................................................................................12
Ukazatel zbytkového tepla..................................................................................13
Omezení času práce...........................................................................................13
Funkce hodin..............................................................................................14
Vypínání celé varné desky........................................................................................14
Čištění a běžná údržba .....................................................................................................15
Odstraňování poruch........................................................................................................17
Technické úda­je.................................................................................................................18
Záruka ...................................................................................................................18
3
Důležité
● Dříve, než sklokeramickou desku poprvé použijete, prostudujte si pečlivě tento Návod k obsluze,
neboť je tak zajistíte bezpečný pro­voz a zabráníte jejímu poško­zení.
● Pokud sklokeramickou desku provozujete poblíž rádia, televizoru nebo jiného vy­zařujícího přístroje,
zkontrolujte laskavě, zda panel se senzory funguje správně.
● Sklokeramickou desku musí instalovat kvalifikovaný elektrotechnik.
● Desku neinstalujte do blízkosti chladicích zařízení.
● Nábytek, do nějž desku zabudováváte, musí být odolný vůči te­plotám ok 100 °C. Tento požadavek
se vztahuje na obklad stěny, plastové plo­chy, lepidla a laky.
● Desku lze používat teprve po jejím zabudování do nábytku, protože jen tak budete chráněni proti
nebezpečnému dotyku částí pod pro­udem.
● Elektrické přístroje smí opravovat pouze kvalifikovaní odborníci. Neodborné opra­vy mohou mít vliv
na bezpečnost přístroje.
● Přístroj je odpojen od hlavního přívodu elektrické energie pouze teh­dy, je-li vy­tažena zástrčka ze
zásuvky nebo je-li vypnuta pojistka.
● Věnujte pozornost dětem, aby si se zařízením nehrály.
● Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
psychickými schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalosti zařízení. Tyto osoby mohou zařízení používat pouze pod dohledem jiné osoby nebo v souladu s návodem k obsluze
poskytnutým osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.
● Po zapnutí se varná pole velmi rychle zahřejí. Aby nedocházelo ke zbytečné spotřebě energie,
zapínejte je pouze poté, co na ně po­stavíte nádobu.
● Indikátor zbytkového tepla, který je součástí elektronického systému, Vás in­for­mu­je o tom, zda je
vařič ještě zapnutý a zda je ještě horký.
● Pokud dojde k výpadku v dodávce elektrické energie, zruší se všech­na nastavení a indikace. Po obnovení
dodávky buďte opatrní, ne­boť pole, která byly před výpad­kem horká, již nejsou kontrolovány in­dikáto­rem.
● Pokud se v blízkosti varného pole nachází napájecí zásuvka, přesvědčete se, že se napájecí kabel
nedotýká horkých míst.
● Během vaření na tuku či oleji nenechávejte desku bez dozoru, ne­boť tyto látky představují nebezpečí požáru.
● Nepoužívejte plastové nádoby nebo nádoby z hliníkové fólie (alo­ba­lu), protože se při vysokých
teplotách roztavují a mohly by desku poškodit.
● Cukr, kyselina citronová, sůl atd., jak v kapalném tak pevném stavu, ani plasty se nesmí dostat do
styku s horkým varným polem.
● Pokud se na horké pole dostanou neopatrností cukr nebo plast, pole nevypínejte, ale cukr či plast
z něj seškrabejte odstrou škrab­kou (stěrkou). Chraňte si ruce před popálením.
● Na sklokeramické desce používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem bez ostrých okrajů a hran,
jinak může dojít k trvalému poško­zení desky.
● Topná plocha sklokeramické desky je odolná vůči tepelnému nára­zu. Není citlivá ani na teplo, ani na chlad.
● Na desku neupusťte žádné předměty. Bodový náraz, např. padající kořenkou, může za nepříznivých
okolností vést ke vzniku prasklin a rýh ve sklokeramické desce.
● Zbytky pokrmů, které překypěly, mohou vniknout do poškozených míst a dostat se do částí sklokeramické desky , které jsou pod pro­udem.
● Pokud se na povrchu varné desky objeví rýhy nebo praskliny, přístroj vypněte vypnutím pojistky nebo
vytažením zástrčky ze zásuvky a informujte servisní středi­sko.
● Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění. Nebudete-li postupovat v so­ula­du s těmito pokyny, ztratíte
nároky plynoucí ze záruky.
● Desku neinstalujte nad sporák bez ventilátoru, nad myčku, chladničku, mrazničku nebo pračku.
● Používání zařízení na vaření a pečení způsobuje uvolňování tepla a vlhkosti d místnosti, ve které je
instalováno. Ověřte, zda jsou kuchyňské prostory dobře odvětrané; nutno udržovat otevřené přirozené
ventilační otvory nebo instalovat mechanickou ventilaci (digestoř s mechanickým odsáváním).
● Dlouhodobé intenzívní používání zařízení může vyžadovat zajištění dodatečného odvětrání, například
otevření okna nebo použití účinnější ventilace, např. zvýšením výkonu mechanické ventilace, je-li
používána.
4
ÚSPORA ENERGIE
Všichni, kdo náležitě
využívají ener­g ii nejen
šetří peníze, ale jednají též vědomě v so­u la­
du s potřeba­mi ochra­ny
přírodního prostředí.
Proto šetřeme elek­tric­kou energii:
● Používáním vhodného nádobí.
Hrnce a pánve s plochým a silným dnem
pomáhají ušetřit až třetinu elektrické
ener­g ie. Pamatujte také na pokličky,
bez nich se spotřeba energie zvyšuje až
čtyřnásobně!
● Přizpůsobujte velikost nádob ve­li­ko­sti
plotýnek.
Nádoba na vaření by neměla být ani menší ani větší, než je použitá plotýnka.
● Udržujte plotýnky a dna nádob čisté.
Nečistoty brání přenosu tepla – silně připálené zbytky potravin lze často od­stra­nit
pouze che­mikálie­mi, které jsou pro životní
prostředí škodlivé.
● Timely switching off hotplates and
using the residual heat.
● Nepoužívejte desku v blízkosti chlad­
niček / mrazniček.
Dochází pak ke zbytečnému zvýšení
spotřeby energie.
VYBALOVÁNÍ
Přístroj je chráněn před
poško­zením během přepra­
vy obalem. Po vy­ba­lení zli­
kvi­d uj­t e la­s kavě obalové
ma­te­riály způsobem neo­h­
rožujícím životní prostředí.
Všechny materiály použité pro za­ba­lení jsou
neškodné pro životní prostředí, jsou 100%
recyklovatelné a jsou označeny příslušným
sym­bo­lem.
Poznámka! Je třeba, aby se oba­lové ma­
te­riály (polyetylenové sáčky, kousky po­ly­
styrénu atd.) během vybalování nedostaly
do rukou dětem.
Likvidace zařízení
Při likvidaci nenoste zařízení do
kontejnerů na běžný do­movní
odpad, ale do středi­s ka pro
re­cy­kla­ci a využití od­padních
elek­t rických a elek­t ro­n ických
zařízení. Zařízení, návod k ob­
slu­ze nebo obal byly opatřeny
příslušnou nálepkou.
Zařízení bylo vyrobeno z re­cy­klo­va­telných
ma­te­riálů. Tím, že staré zařízení přinesete
do sběrného recyklačního středi­ska, ukážete,
že Vám záleží na přírodě.
Informace o umístění takových středisek
získáte u svého místního úřadu pro péči o
životní prostředí.
5
POPIS ZAŘÍZENÍ
POPIS SKLOKERAMICKÉ DESKY PBP2VQ203FT
Zadní pole Ø 180
Přední pole Ø 145
Ovládací panel
5 9
3
8
6
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
6
Hlavní čidlo
Čidlo volby varného pole,
Ukazatelé varných polí,
Čidlo minus,
Čidlo plus,
4
7
6.
7.
8.
9.
1
Čidlo klíč se signalizační diodou LED,
Čidlo hodin,
Ukazatel hodin,
Dioda LED signalizující práci hodin pro
příslušné varné pole,
INSTALACE
Instalace desky PBP2VQ203FT
•
•
•
•
•
•
Připravte místo (otvor) v desce stolu dle rozměrů uvedených na montážním výkrese
(viz obr. A).
Minimální mezera mezi dolním krytem desky a rámem je 80 mm.
Vzdálenost mezi hranou otvoru a boční nábytkovou stěnou musí být nejméně 55 mm.
Pøipojte desku s pøívodní šòùrou o délce 1,5 m a zástrèkou s ochranným kolíkem.
Odlepte papír chránící oboustrannou lepicí pásku přichycenou k okraji de­sky.
Setřete prach z horní části, vložte desku do výřezu a pevně zatlačte (viz obr. B).
Obr. A
min
50
490
275
Obr. B
1 - deska stolu
2 - oboustranná lepicí páska
3 - sklokeramická deska
7
OBSLUHA
Před prvním použitím
● Pečlivě očistěte sklo­ke­ra­mic­kou desku; zacházejte s ní jako se skleněnou.
● Při prvním použití může deska vydávat slabý zápach, proto zapněte větrání nebo otevřete
okno.
● Desku provozuje v souladu s bezpečnostními pokyny.
Sklokeramická deska je vybavena senzory, které se ovládají dotykem vy­značených oblastí
prstem.
Každý dotyk senzoru je potvrzen zvukem.
Při zapínání / vypínání desky a zvyšování / snižování pracovního výkonu se vždy do­
tkněte jen jednoho senzoru. Pokud se dotknete najednou několika senzorů, (s výjim­kou
vypínání plotýnky nebo ho­din), bude systém zadaná nastavení ignorovat a – pokud
byste se senzoru dotýkali delší dobu – bude signalizovat poruchu.
Výběr nádob
Pro připravování pokrmů na sklokeramické desce je na trhu k dostání spe­ciálně pro tento
účel vyráběné a vyzkoušené nádobí. Řiďte se pokyny výrobců nádobí.
Nádobí s hliníkovým nebo měděným dnem může na desce zanechávat kovové zabarvení,
které se velmi nesnadno odstraňuje. Při používání smal­to­vaného nádobí si počínejte opa­trně,
pokud by se jeho obsah vy­vařil, mohlo by dojít k nevratnému poškození desky. Pro dosažení
optimální spotřeby elektrické energie, optimálních dob vaření a zamezení připálení nebo
překypění pokrmu dodržujte následující doporučení.
Dna:
Nádobí musí mít stabilní ploché dno, neboť
ostré okraje nebo hrany a zuhelnatělé zbytky potravin mohou sklokeramickou desku
poškrábat a poškodit!
Velikosti:
Průměr dna hrnce by měl odpovídat průměru
použitého topného článku.
Poklice:
Poklice zabraňují úniku tepla z nádoby a tak
zkracují dobu vaření a snižují spotřebu
energie.
8
OBSLUHA
Ovládací panel
6
Po připojení desky k elektrické síti se krátce
zasvítí dioda nad čidlem klíč (6), po čemž
můžeme keramickou desku uvést do provozu.
Nepokládejte žádné předměty na povrchy čidel (může být vyvoláno ohlášení
poruchy), tyto povrchy stále udržujte v čistotě.
Zapnutí varné desky
Jestliže je varná deska vypnutá, tehdy jsou
všechna varná pole odpojená a ukazatelé
nesvítí.
Dotknutím hlavního čidla (1) zapínáme desku, a na všech ukazatelích varných polí (3)
se na 10 sekund ukáže „0”. Nyní je možné
nastavit požadovaný stupeň výkonu ohřevu
prostřednictvím čidla (+)(5) anebo (-)(4) volíce předtím tlačítko volby varného pole (2)
(viz Nastavování stupně výkonu ohřevu).
5
3
2
4
3
1
Jestliže v průběhu 10 sekund nebude změněné nastavení žádného čidla, varná
deska se samočinně vypne.
Jestliže je zabezpečení před dětmi aktivní, není možné varnou desku zapnout
( viz Odblokování varné desky).
Zapnutí varného pole
Po zapnutí varné desky hlavním čidlem (1)
je možné obsluhovat varná pole následujícím
způsobem:
1. Zvolte požadované varné pole čidlem
volby varného pole (2) (přiřazení čidel
odpovídá rozmístění varných polí),
5
.
2
4
1
9
OBSLUHA
2. Čidlem (+)(5) anebo (-)(4) nastavujeme
žádoucí stupeň ohřevu,
3. Abychom provedli změnu nastavení
výkonu ohřevu opětovně, jako v bodě 1
nejdříve zvolíme žádoucí varné pole čidlem
volby varného pole (2), a následovně
nastavujeme žádoucí stupeň výkonu
ohřevu čidlem (+)(5) anebo (-)(4).
Jestliže v průběhu 10 sekund nebude změněné nastavení žádného čidla, varná
deska se samočinně vypne.
Varné pole je aktivní, pokud při číslici svítí tečka „ ”, co znamená, že pole je
připravené k provádění nastavování výkonu ohřevu.
Nastavení stupně výkonu ohřevu
Abychom provedli nastavení stupně výkonu
ohřevu musíme nejdříve zvolit čidlem
volby varného pole (2) žádoucí varné
pole. Následovně v čase ukázání na
ukazateli varného pole (3) „ ” můžeme
začít nastavovat požadovaný stupeň výkonu
ohřevu pomocí čidla (+)(5) anebo (-)(4).
Jestliže si nepřejeme činnost
automatického systému omezení výkonu
ohřevu, začínáme volbu stupně výkonu
ohřevu od čidla (+)(5). Následovně můžeme
postupně zvyšovat stupeň výkonu ohřevu
stlačením na čidlo (+)(5) anebo snižovat
stupeň výkonu ohřevu stlačením na čidlo
(-)(4).
Jestliže ale chceme vařit s používáním
automatického systému omezení výkonu
ohřevu, začněte volbu stupně výkonu
ohřevu od čidla (-)(4). (viz Automatický
systém snižování výkonu ohřevu).
10
5
3
3
.
.
2
4
OBSLUHA
Systém automatického omezení výkonu ohřevu
Každé varné pole je vybavené automatickým
systémem snižování výkonu ohřevu. Jestliže
tento systém bude aktivovaný, tehdy je varné
pole zapnuté s plným výkonem na čas závislý
od zvoleného stupně výkonu ohřevu vaření,
a následovně je přepnuté na ten stupeň
ohřívacího výkonu vaření.
Aktivace systému automatického omezení
ohřívacího výkonu se připravuje provedením
volby stupně ohřívacího výkonu prostřednictvím čidla (-)(4). Tehdy je na ukazateli
varného pole (3) promítnutý stupeň výkonu
ohřevu “9” střídavě s písmenem“A” v čase
přibližně 10 sekund.
Jestliže v průběhu 10 sekund začneme nastavování stupně ohřívacího výkonu vaření
dotknutím čidla (-)(4), aktivujeme tím systém
automatického omezení výkonu ohřevu, a
písmeno „A” střídavě svítí se zvoleným stupněm výkonu varného pole v průběhu celého
času jeho aktivace.
Nyní můžeme v každém okamžiku nastavení
stupně ohřívacího výkonu vaření způsobem,
který je popsán v kapitole „Nastavování
stupně ohřívacího výkonu”.
Stupeň ohřívac.
výkonu vaření
čas rychlého
vaření (min)
1
1
2
3
3
4,8
4
6,5
5
8,5
6
2,5
7
3,5
8
4,5
9
-
3
2
4
3
5
3
2
3
4
Jestliže začneme nastavovat stupeň výkonu ohřevu teprve po 10 sekundách,
tehdy zhasne písmeno “A”, systém automatického omezení ohřívacího výkonu
není aktivní.
Jestliže si nepřejeme aktivaci systému automatického omezení ohřívacího výkonu, tehdy je nejlépe začít volbu stupně výkonu ohřevu od čidla (+)(5).
11
OBSLUHA
Vypínání jednoho varného pole
Jedno varné pole můžeme vypnout následujícím způsobem:
1. Volíme požadované varné pole čidlem
volby varného pole (2).
2. Následovně stlačujeme současně čidlo
(+)(5) a (-)(4) anebo čidlem (-)(4) snižujeme nastavení do „0”.
Na ukazateli se ukazuje písmeno “H” – symbol zbytkového tepla.
5
3
2
3
4
Funkce blokády
Funkce blokády zapínaná čidlem klíč (6) slouží k tomu, aby chránit zapnuté varné pole před
nepovolanou změnou nastavení anebo jej chránit před vypnutím dětmi, domácími zvířaty apod.
Pokud zablokujeme varnou desku v okamžiku, ve kterém jsou všechna varná pole vypnuta
(na ukazatelích varných polí se svítí „0”), tehdy je varná deska chráněna před nechtěným
uvedením do provozu, a její zapnutí je možné až po odblokování.
V situaci zániku napětí v síti je blokáda automaticky vypnutá.
Zablokování varné desky
Pro zablokování varné desky stlačte čidlo klíč
(6) do okamžiku kdy začne svítit signalizační
dioda (6). V okamžiku, kdy se zasvítí dioda
zazní krátký zvukový signál.
6
Odblokování varné desky
Pro odblokování varné desky stlačte čidlo klíč (6) do okamžiku kdy zhasne signalizační dioda
(6). Po zhasnutí diody, zazní krátký zvukový signál.
Zablokování i odblokování varné desky je možné, pokud je varná deska zapnutá
anebo na ukazateli varných polí (3) se svítí „0”.
12
OBSLUHA
Indikátor zbytkového tepla
Je-li plotýnka vypnutá, zobrazí se na displeji písmeno “H”, které ozna­mu­je, že plotýnka je
ještě horká.
V době, kdy je písmeno “H“ zo­bra­
ze­no, nedotýkejte se plotýnky ani
na ni ne­pokládej­te předměty ci­tlivé
na teplo, mohli byste se popálit
nebo připálit daný předmět!
Poté, co indikátor zhasne, můžete se plotýnky
dotýkat, ale mějte na paměti, že stále ještě
nemá teplotu okolí.
Po vypnutí elektřiny již není ukazatel zbytkového tepla „H“ zobrazován.
Varné plochy však přesto mohou
být ještě horké!
Důležité! Po opětovném zapnutí
varné desky nebo po přerušení dodávky elektrické energie proběhne
krátký auto-test. Na ukazateli zbytkového tepla je po dobu asi 45 až
60 minut zobrazeno písmeno „H“.
Signalizace zbytkového tepla není
založena na měření hodnot, ale na
propočtu doby provozu varných
polí.
Po přerušení dodávky elektrické energie
nabíhá maximální možná teplota a nejdelší
doba chlazení, která se odrazí dlouhým zobrazením signalizace zbytkového tepla.
To však pro další používání nemá žádný
význam.
Omezená doba provozu
Pro zvýšení spolehlivosti je sklo­ke­ra­mická
deska vybavena ome­z o­v ačem provozní
doby pro každou plotýnku. Maximální doba
pro­vo­zu závisí na poslední zvolené hod­notě
pra­covního výkonu. Plotýnka se vypíná au­
to­ma­tic­ky, pokud není pracovní výkon během
určité doby změněn (viz ta­bul­ka) a indikátor
zbyt­k ového tepla je rozsvícen. Chcete-li
po­k račovat ve vaření, zapněte plotýnku
znovu na požado­va­nou hodnotu pracovního
výko­nu.
Výkon
Max. doba
provozu
v ho­dinách
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
1
13
OBSLUHA
Funkce hodin
Jestliže je varná deska vybavena ovládacími
hodinami (Timer), tehdy je možné jejich
5 9
8
3
prostřednictvím nastavit čas práce libovolného
varného pole.
Nejdříve je nutné zapnou zvolené varné pole
(2), a následovně čidlem hodin (7) tolikrát
stlačovat, až se zasvítí příslušná signalizační
2
dioda (9) pro zvolené varné pole (2).
Následovně v čase pulsování diody (9)
stlačujeme čidlo (+)(5) anebo (-)(4) s cílem
nastavení požadovaného času ohřevu
4
7
3
varného pole.
Hodiny jsou uvedené do provozu pouze tehdy
pokud je na ukazateli hodin (8) čas lišící se
od nuly.
Ukončení nastaveného času je signalizované mnohonásobnými krátkými signály
bzučáku. Na ukazateli (3) náležícím k danému varnému poli se svítí „0”, varné
pole nehřeje jak rovněž na displeji hodin (8) se svítí „00”.
Pro změnu nastavení výkonu ohřevu varného pole ovládaného hodinami dotkněte čidlo
(2) a následovně čidlem (+)(5) anebo (-)(4) nastavíme výkon varného pole.
Jestliže hodiny jsou aktivované při nezapnutém varném poli a za číslicemi displeje hodin (8)
se nesvítí tečka, je možné využít tuto funkci jako funkci obyčejného minutníku.
Minutník
Minutník používejte pro signalizování potřeby pro vykonání různých činností vyžadujících
krátkého času obsluhy, jak např. vaření vajíček, pro zjednodušení vykonání jiných prací
anebo nemajících bezprostřední souvislost s obsluhou varné desky. Rozsah nastavení času
je 0 až 99 min.
Aby uvést minutník do provozu je potřebné:
- jedenkrát stlačte čidlo (7),
- následovně dotknutím čidla (+)(5) anebo (-)(4) nastavte pracovní čas (např. 5 minut).
Ukončení času vaření je signalizované zvukovým signálem.
Vypínání celé varné desky
Varná deska pracuje, pokud je zapnuté nejméně jedno varné pole. Stlačením hlavního
čidla (1) vypínáme celou varnou desku, a na
ukazateli varného pole (3) se svítí písmeno
„H” - symbol zbytkového tepla.
3
3
14
1
ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Na životnost Vaší sklokeramické desky mají
zásadní vliv čištění a řádná údržba.
Sklokeramickou desku čistěte při dodržení stejných zásad jaké platí pro
sklo. Nikdy ne­používej­te abrazívní
nebo agresivní čisticí prostředky,
prášky nebo mycí ho­uby
Odstraňování skvrn
Sklokeramickou desku čistěte
po každém použití
● Menší nepřipálené skvrny nečistot
otírej­te navlhčeným hadříkem bez čisticího prostředku. Mycí kapaliny mo­hou
způso­b o­v at změnu zabarvení desky
do­mo­dra. Skvrny často nelze od­stra­nit
po prvním čištění, a to ani s použitím
speciálních čisticích prostředků.
● Velké plochy nečistot, které pevně ulpívají na desce, odstraňuje pomocí ostré
škrab­ky a povrch pak setřete vlhkým
hadříkem.
● Mírné perleťové skvrny (zbytky hliníku)
lze odstranit z vychladlé desky spe­
ciálními čisticími prostředky. Vápe­naté
zbytky (tj. překypělou vodu) lze od­stra­nit
octem nebo speciálními čisticími prostřed­
ky.
● Při odstraňování cukru, jídel ob­sa­hujících
cukr, plastových nebo hliníkových fólií
plotýnku nevypínejte! Zbytky z plotýnky
ihned seškrabejte (do­kud je ještě horká)
pomocí ostré škrab­ky. Po odstranění
nečistot můžete desku vypnout a po
vy­chlad­nutí ji opět vyčistit speciálními
čisticími prostředky.
Speciální čisticí prostředky lze za­ko­upit v supermarketech, spe­cia­li­zo­vaných ob­cho­dech
s elek­tro­me­cha­nickým zařízením, dro­ge­riích
a ob­cho­dech s kuchyňskými přístro­ji. Ostré
škrabky jsou k dostání v pro­dejnách pro
kutily, se stavebním nářadím a potřeba­mi
pro malíře.
Čisticí škrabka
15
ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Čisticí prostředek nikdy neaplikujte na hor­kou
plotýnku. Čisticí prostředek nechte nej­prve za­
schno­ut a poté jej setřete vlhkým hadříkem.
Veškeré zbytky čisticích prostředků je třeba
setřít vlhkým hadříkem dříve, než budete
plotýnku opět zahřívat, ji­nak mají leptavé
účinky.
Nedodržením pokynů pro údržbu sklo­ke­
ra­mické desky ztrácíte práva plynoucí ze
záru­ky!
16
Pozor!
Pokud nemůžete z jakéhokoli důvo­
du ovládat zapnutou de­sku, vypněte
hlavní spínač nebo vyšro­u buj­t e
po­jist­ku a zavolejte Oddělení péče
o zákazníky.
Pozor!
Pokud se na povrchu sklo­ke­ra­mické
desky objeví pra­skli­ny nebo trhliny,
ihned ji odpojte od zdroje napětí
(vyp­nutím pojistky nebo vy­tažením
zástrčky ze zásu­vky) a za­vo­lej­te
Oddělení péče o zákazníky.
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
Kdykoli dojde k poruše, je třeba:
• vypnout všechny části, které jsou v provozu;
• odpojit přívod elektrické energie;
• zavolat servisní středisko;
• protože některé menší závady může odstranit uživatel podle níže uve­dených po­kynů,
dříve než zavoláte Oddělení péče o zákazníky, projděte si laskavě všech­ny body
níže uvedené tabulky.
PROBLÉM
PŘÍČINA
NÁPRAVA
1.Přístroj nefunguje
-došlo k výpadku elektrické
energie
-zkontrolujte pojistku domovního systému a v případě
potřeby ji vyměňte
2. Přístroj nereaguje na zadaná
nastavení
-ovládací panel není zapnut
-zapněte jej
-dotyk senzoru trval méně než
jednu sekundu
-dotýkejte se senzoru o něco
déle
-dotkli jste se zároveň několika
senzorů
-vždy se dotýkejte pouze jednoho senzoru (vyjma vypínání
pole)
3.Přístroj nereaguje a vydává
krátký signál
-byla aktivována dětská pojistka
-vypněte dětskou pojistku
4.Přístroj nereaguje a vydává
dlouhý signál
-dotkli jste se nesprávných
senzorů nebo správných, avšak
příliš krátkou dobu
-desku znovu aktivujte
-zakrytý nebo znečištěný
senzor(y)
-odkryjte nebo vyčistěte senzory
-nebyla zadána žádná nastavení rozmezí 10 sekund od
zapnutí desky
-zapněte znovu ovládací panel
a ihned zadejte nastavení
-zakrytý nebo znečištěný
senzor(y)
-odkryjte nebo vyčistěte senzory
-omezená doba provozu
-zapněte znovu pole
-zakrytý nebo znečištěný
senzor(y)
-odkryjte nebo vyčistěte senzory
5.Celý přístroj se vypne
6.Jedno pole se vypne
7.Indikátor zbytkového tepla - výpadek elektrického pro­udu, -indikátor zbytkového tepla zanesvítí, i když plotýnky jsou přístroj byl od­po­jen od elektric- čne fungovat opět po za­pnutí a
ještě horké
ké sítě
vyp­nutí ovládacího panelu
8. Prasklina ve sklo­ke­ra­mické
desce
9. Pokud porucha nebyla
odstraněna
Nebezpečí! Ihned odpojte sklo­ke­ra­mic­kou desku od sítě
(pojistkou) a zavolejte nejbližší servisní středi­sko.
Odpojte sklokeramickou desku od sítě (po­jist­kou) a za­vo­lej­te nejbližší servisní středisko.
Důležité!
Jste osobou odpovědnou za řádný stav a pro­voz spotřebiče ve Vaší
domácnosti. Pokud za­voláte středisko kvůli po­ruše, která vznikla
ne­správnou obsluhou, budou Vám účtovány nákla­dy návštěvy, a
to i v záruční době. Ne­ne­se­me žádnou odpovědnost za poruchy
vzniklé ne­dodržením pokynů v této příručce.
17
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovité napětí:
230V 1N~50 Hz
Jmenovitý výkon:
PBP2VQ203FT
- varné pole o průměru 145 mm
- varné pole o průměru 180 mm
1200 W
1800 W
Rozměry:
520 x 300 x 48;
Hmotnost:
cca.5 kg;
ZÁRUKA
Záruka
Záruční servis dle záručního listu.
Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným používáním výrob­
ku.
Vyplňte laskavě typ a výrobní číslo z typového štítku.
Typ...................................................
18
Výrobní číslo...........................................
SK
19
Preštudovaním tohto návodu sa oboznámite s obsluhou sklokeramickej varnej dosky, ktorá
je výsledkom technického pokroku v oblasti ku­chynských prístrojov.
Sklokeramickú dosku navrhol tím technikov a inžinierov z Oddelenia pre výskum a konštruk­ciu
za pomoci najnovších technických poznatkov a mo­derných elektronických nástrojov.
Sklokeramická doska spĺňa dopyt trhu po spoľahlivosti, funkčnosti, ľahkej obsluhe a náro­ky
na dizajn domácich spotrebičov.
Pred zabalením je každá vyrobená doska podrobená dôkladným skúškam bezpečnosti a ove­
re­niu parametrov v našich skúšobniach.
Skôr, než uvediete sklokeramickú dosku prvýkrát do prevádzky, preštu­duj­te si láskavo sta­ro­
stli­vo tento Návod na obsluhu.
Dodržujte všetky pokyny a odporúčania v ňom uvedené, pretože len tak zaistíte správnu
prevádzku a bezpečné používanie dosky.
Uchovajte tento Návod na bezpečnom mieste pre budúce použitie.
Dodržujte všetky pokyny a odporúčania uvedené v tomto Návode na ob­slu­hu, aby ste pre­
dišli nehode.
Poznámka!
Prístroj neobsluhujte skôr, než sa oboznámite s týmto návodom a porozumiete mu.
Prístroj bol skonštruovaný len na účely varenia. Akékoľvek iné použitie (napr. na vy­ku­
ro­va­nie) nezodpovedá prevádzkovým cha­rak­te­ri­stikám a môže viesť k vzniku škôd.
Výrobca si vyhradzuje právo zaviesť zmeny, ktoré nemajú vplyv na prevádzku prístro­ja.
20
OBSAH
Základné in­formácie..........................................................................................................20
Do­ležité...............................................................................................................................22
Úspora energie ..................................................................................................................23
Vybaľovanie ........................................................................................................................23
Vyradenie z prevádzky .......................................................................................................23
Popis zariadenia ...............................................................................................................24
Inštalácia ...........................................................................................................................25
Obsluha .............................................................................................................................26
Pred prvým zapnutím dosky......................................................................................26
Odpovedajúci riad pre varenie............................................................................26
Ovládací panel.........................................................................................27
Zapnutí varnej dosky.......................................................................................27
Zapnutie varného poľa................................................................................27
Nastavení stupňa výkonu ohrevu.........................................................................28
Systém automatického znižovania výkonu ohrevu..............................................29
Vypínanie jedného varného poľa................................................................................30
Funkcia blokády................................................................................................30
Zablokovanie varnej dosky....................................................................................30
Odblokovanie varnej dosky...........................................................................................30
Ukazovateľ zvyškového tepla....................................................................................31
Obmedzenie času práce...........................................................................................31
Funkcia hodín................................................................................................32
Vypínanie celej varnej dosky..................................................................................32
Čistenie a bežná údržba ...................................................................................................33
Odstraňovanie porúch......................................................................................................35
Technické úda­je.................................................................................................................36
Záruka ................................................................................................................................37
21
Dôležité
● Skôr, než sklokeramickú dosku prvýkrát použijete, preštudujte si sta­ro­stli­vo tento Návod na obsluhu,
pretože len tak zaistíte bezpečnú prevádzku a zabránite jej poškodeniu.
● Ak sklokeramickú dosku prevádzkujete blízko rádia, televízora ale­bo iného vyžarujúce­ho prístroja,
skontrolujte láskavo, či panel so senzormi funguje správne.
● Sklokeramickú dosku musí inštalovať kvalifikovaný elektrotechnik.
● Dosku neinštalujte do blízkosti chladiacich zariadení.
● Nábytok, do ktorého dosku zabudujete, musí byť odolný voči te­plotám ok. 100 °C. Táto požiadavka
sa vzťahuje na obklad steny, plastové plochy, lepidlá a laky.
● Dosku je možné používať až po jej zabudovaní do nábytku, pretože len tak budete chránení pred
nebezpečným dotykom častí pod prúdom.
● Elektrické prístroje smú opravovať len kvalifikovaní odborníci. Neo­d­borné opravy môžu mať vplyv
na bezpečnosť prístroja.
● Prístroj je odpojený od hlavného prívodu elektrickej energie len vte­dy, ak je vy­tiah­nutá zástrčka zo
zásuvky alebo ak je vypnutá po­ist­ka.
● Nedovoľte deťom, aby sa približovali k doske ak je v prevádzke, pretože by mohli strhnúť horúce
hrnce a popáliť sa.
● Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo psychickými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností alebo znalosti zariadenia.
Tieto osoby môžu zariadenie používať iba pod dohľadom inej osoby alebo v súlade s návodom na
obsluhu poskytnutým osobami zodpovednými za ich bezpečnosť.
● Po zapnutí sa varné polia veľmi rýchlo zahrejú. Aby nedochádzalo k zbytočnej spotrebe energie,
zapínajte ich až potom, keď na ne po­stavíte nádobu.
● Indikátor zvyškového tepla, ktorý je súčasťou elektronického systému, vás in­for­mu­je o tom, či je varič
ešte zapnutý a či je ešte horúci.
● Ak dôjde k výpadku v dodávke elektrickej energie, zrušia sa všetky nastavenia a indikácie. Po obnovení dodávky buďte opatrní, pre­tože polia, ktoré boli pred výpad­kom horúce, už nie sú kontrolované
indikátorom.
● Ak sa v blízkosti varného poľa nachádza napájacia zásuvka, pre­svedčte sa, že sa napájací kábel
nedotýka horúcich miest.
● Počas varenia na tuku alebo oleji nenechávajte dosku bez dozoru, pretože tieto látky predstavujú
nebezpečenstvo požiaru.
● Nepoužívajte plastové nádoby alebo nádoby z hliníkovej fólie (alo­ba­lu), pretože sa pri vysokých
teplotách roztavujú a mohli by dosku poškodiť.
● Cukor, kyselina citrónová, soľ atď., ako v kvapalnom tak pevnom stave, ani plasty sa nesmú dostať
do styku s horúcim varným poľom.
● Ak sa na horúce polia dostanú neopatrnosťou cukor alebo plast, polia nevypínajte, ale cukor či plast
z nich zoškrabte ostrou škrab­kou (stierkou). Chráňte si ruky pred popálením.
● Na sklokeramickej doske používajte len hrnce a panvice s plochým dnom bez ostrých okrajov a hrán,
inak môže dôjsť k trvalému poško­de­niu dosky.
● Vykurovacia plocha sklokeramickej dosky je odolná voči tepelnému nárazu. Nie je citlivá ani na teplo,
ani na chlad.
● Na dosku nepustite žiadne predmety. Bodový náraz, napr. pa­dajúcou koreničkou, môže za nepriaznivých
okolností viesť k vzniku prasklín a rýh v sklokeramickej doske.
● Zvyšky pokrmov, ktoré prekypeli, môžu vniknúť do poškodených miest a dostať sa do častí sklokeramickej dosky, ktoré sú pod prúdom.
● Ak sa na povrchu varnej dosky objavia ryhy alebo praskliny, prístroj vypnite vyp­nutím poistky alebo
vytiahnutím zástrčky zo zásuvky a informujte servisné stre­di­sko.
● Dodržujte pokyny pre údržbu a čistenie. Ak nebudete postupovať v súlade s týmito pokynmi, stratíte
nároky plynúce zo záruky.
● Nepoužívajte povrch dosky ako kuchynskú doštičku na krájaní alebo pracovnú plochu.
● Odporúčame nenechávať na sklokeramickej doske kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice a
pokrievky, inak sa rozpália.
● Platničku neinštalujte nad sporák bez ventilátora, nad myčku, chladničku, mrazničku alebo práčku.
22
ÚSPORA ENERGIE
Všetci, kto náležite využívajú energiu nie­len šetria pe­nia­ze, ale ko­najú tiež
vedome v súla­de s po­tre­
ba­mi ochra­ny prírodného
pro­stre­dia.
Preto šetrime elek­tric­kou energiou:
● Používaním vhodného riadu.
Hrnce a panvice s plochým a hrubým
dnom pomáhajú ušetriť až tretinu elek­tric­
kej energie. Pamätaj­te tiež na po­krie­vky,
bez nich sa spotreba energie zvyšuje až
štvornásobne!
● Prispôsobujte veľkosť nádob veľko­sti
VYBAĽOVANIE
Prístroj je chránený pred
poško­dením počas pre­pra­vy
oba­lom. Po vybalení zli­kvi­duj­
te láskavo obalové ma­te­riály
spôsobom neo­h ­r o­z ujúcim
životné prostredie.
Všetky materiály použité na za­ba­le­nie sú
neškodné pre životné pro­stre­die, sú 100 %
recyklovateľné a sú označené príslušným
symbolom.
Poznámka! Je potrebné, aby sa oba­lové
materiály (polyetylénové vrecká, kúsky po­
ly­styrénu atď.) počas vy­baľova­nia nedostali
do rúk deťom.
plat­ničiek.
Nádoba na varenie by nemala byť ani menšia ani väčšia, než je použitá plat­nička.
● Udržujte platničky a dná nádob čisté.
Nečistoty bránia v prenose te­pla – silne
pripálené zvyšky potravín je možné často
odstrániť len che­mikália­mi, ktoré sú pre
životné pro­stre­die škodlivé.
● Snažte sa “nenakukovať do hrn­cov“
príliš často.
● Nepoužívajte dosku v blízkosti chlad­
ničiek / mrazničiek.
Dochádza potom k zbytočnému zvýšeniu
spotreby energie.
Likvidácia za­ria­de­nia
Pri likvidácii nevyhadzujte zariadenie do kontejnerov na bežný
domový odpad, ale do strediska
pre recykláciu a využitie odpadových elektrických a elektronických zariadení. Na zariadení,
návode na obsluhu alebo obale
sa nachádza príslušná nálepka.
Zariadenie bolo vyrobené z re­cy­klo­va­teľných
materiálov. Tým, že staré za­ria­de­nie pri­ne­
sie­te do zberného re­cy­klačného strediska,
ukážete, že Vám záleží na prírode.
Informácie o umiestnení takýchto stredísk
získate na svojom miest­nom úrade pre sta­
ro­stli­vosť o životné prostredie.
23
POPIS ZARIADENIA
POPIS SKLOKERAMICKEJ DOSKY PBP2VQ203FT
Zadná zóna Ø 180
Predná zóna
Ø 145
Ovládací panel
5 9
3
8
6
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
24
Hlavný senzor
Senzor voľby varného poľa,
Ukazovatele varných polí,
Senzor mínus,
Senzor plus,
4
7
6.
7.
8.
9.
1
Senzor kľúč so signalizačnou diódou LED,
Senzor hodín,
Ukazovateľ hodín,
Dióda LED signalizujúca prácu hodín pre
príslušné varné pole,
INŠTALÁCIA
Inštalácia dosky PBP2VQ203FT
• Pripravte miesto (otvor) v doske stola podľa rozmerov uvedených na montážnom výkre­se
(viď obr. A).
• Minimálna medzera medzi dolným krytom dosky a rámom je 80 mm.
• Vzdialenosť medzi hranou otvoru a bočnou nábytkovou stenou musí byť najmenej 55
mm.
• Pripojte dosku s prívodným káblom s dĺžkou 1,5 m k zástrčke s ochranným kolíkom.
• Odlepte papier chrániaci obojstrannú lepiacu pásku prichytenú k okraju do­sky.
• Zotrite prach z hornej časti, vložte dosku do výrezu a pevne zatlačte (viď obr. B).
Obr. A
min
50
490
275
Obr. B
1 - doska stola
2 - obojstranná lepiaca páska
3 - sklokeramická doska
25
OBSLUHA
Pred prvým použitím
● Starostlivo očistite sklo­ke­ra­mickú dosku; zaobchádzajte s ňou ako so skle­ne­nou plochou.
● Pri prvom použití môže doska vydávať slabý zápach, preto zapnite ve­tra­nie alebo otvorte
okno
● Dosku prevádzkujte v súlade s bezpečnostnými pokynmi.
Sklokeramická doska je vybavená senzormi, ktoré sa ovládajú dotykom vyznačených ob­lastí
prstom.
Každý dotyk senzora je potvrdený zvukom.
Pri zapínaní / vypínaní dosky a zvyšovaní / znižovaní pracovného výkonu sa vždy do­
tkni­te len jedného senzora. Ak sa dotknete naraz niekoľkých senzorov, (s výnim­kou
vypínania platničky alebo hodín), bude systém zadané nastavenia ignorovať a – ak by
ste sa senzora dotýkali dlhší čas – bude signalizovať poruchu.
Výber nádob
Pre pripravovanie pokrmov na sklokeramickej doske je na trhu dostupný špeciálne na tento
účel vyrábaný a vyskúšaný riad. Riaďte sa pokynmi výrob­cov riadu.
Riad s hliníkovým alebo medeným dnom môže na doske zanechávať ko­vové zafarbenie,
ktoré sa veľmi ťažko odstraňuje. Pri používaní smal­to­vaného riadu si počínajte opatrne, ak
by sa jeho obsah vyvaril, mohlo by dôjsť k nevratnému poškodeniu dosky. Na dosiahnutie
optimálnej spo­tre­by elektrickej energie, optimálnych časov varenia a zabránenie pripále­nia
ale­bo prekypenia pokrmu dodržujte nasledujúce odporúčania.
Dná:
Riad musí mať stabilné ploché dno, pretože
ostré okraje alebo hrany a zuhoľnatené
zvyšky potravín môžu sklokeramickú dosku
poškriabať a poško­diť!
Veľkosti:
Priemer dna hrnca by mal zodpovedať priemeru použitého vykurovacieho článku.
Pokrievky:
Pokrievky zabraňujú úniku tepla z nádoby a
tak skracujú čas varenia a znižujú spotrebu
energie.
26
OBSLUHA
Ovládací panel
6
Po pripojení dosky k elektrické sieti sa krátko
zasvieti dióda nad senzorom kľúč (6), po
čom môžeme keramickou dosku uviesť do
prevádzky.
Neklaďte žiadne predmety na povrchy senzorov (môže to vyvolať ohlásenie
poruchy), tieto povrchy stále udržujte v čistote.
Zapnutie varnej dosky
Ak je varná doska vypnutá, vtedy sú všetky
varné polia odpojená a ukazovatele nesvietia.
Dotknutím hlavného senzora (1) zapíname
dosku, a na všetkých ukazovateľoch varných
polí (3) sa na 10 sekúnd ukáže „0”. Teraz je
možné nastaviť žiadaný stupeň výkonu ohrevu prostredníctvom senzora (+)(5) alebo (-)
(4) vyberajúc predtým tlačidlo voľby varného
polia (2) (viď Nastavovanie stupňa výkonu
ohrevu).
5
3
2
4
3
1
Ak v priebehu 10 sekúnd nebude zmenené nastavenie žiadneho senzora, varná
doska sa samočinne vypne.
Ak je zabezpečenie pred deťmi aktívne, nie je možné varnú dosku zapnúť ( viď
Odblokovanie varnej dosky).
Zapnutie varného polia
Po zapnutí varnej dosky hlavným senzorom
(1) je možné obsluhovať varnú polia nasledujúcim spôsobom:
1. Zvoľte požadované varné pole senzorom
voľby varného polia (2) (priradenie senzorov odpovedá rozmiesteniu varných
polí),
5
.
2
4
1
27
OBSLUHA
2. Senzorom (+)(5) alebo (-)(4) nastavujeme
žiadaný stupeň ohrevu,
3. Aby sme vykonali zmenu nastavenia
výkonu ohrevu, opätovne, ako v bode 1
najskôr zvolíme požadované varné pole
senzorom voľby varného polia (2), a
nasledovne nastavujeme žiadaný stupeň
výkonu ohrevu senzorom (+)(5) alebo (-)
(4).
Ak v priebehu 10 sekúnd nebude zmenené nastavení žiadneho senzora, varná
doska sa samočinne vypne.
Varnej pole je aktívne, pokiaľ pri číslici svieti bodka „ ”, čo znamená, že pole
je pripravené k vykonaniu nastavovania výkonu ohrevu.
Nastavení stupňa výkonu ohrevu
Aby sme vykonali nastavenie stupňa výkonu
ohrevu musíme najskôr zvoliť senzorom
voľby varného polia (2) žiadané varné pole.
Nasledovne v čase ukázania na ukazovateli varného polia (3) „ ” môžeme začať
nastavovať žiadaný stupeň výkonu ohrevu
prostredníctvom senzora (+)(5) alebo (-)(4).
Ak si neželáme činnosť automatického
systému obmedzenia výkonu ohrevu,
začíname voľbu stupňa výkonu ohrevu
od senzora (+)(5). Nasledovne môžeme
postupne zvyšovať stupeň výkonu ohrevu
stlačením na senzor (+)(5) alebo znižovať
stupeň výkonu ohrevu stlačením na senzor (-)(4).
Ak ale chceme variť s používaním automatického systému obmedzenia výkonu
ohrevu, začnite voľbu stupňa výkonu
ohrevu od senzora (-)(4). (viď Automatický
systém obmedzenia výkonu ohrevu).
28
5
3
3
.
.
2
4
OBSLUHA
Systém automatického obmedzenia výkonu ohrevu
Každé varné pole je vybavené automatickým
systémom obmedzenia výkonu ohrevu. Ak
tento systém bude aktivovaný, vtedy je najskôr varné pole v prevádzke na plný výkon v
čase závislom od zvoleného stupňa výkonu
ohrevu varenia, a nasledovne je prepnuté
na nastavený stupeň ohrievacieho výkonu
varenia.
Aktivácia systému automatického obmedzenia ohrievacieho výkonu sa pripravuje
vykonaním voľby stupňa ohrievacieho výkonu
prostredníctvom senzora (-)(4). Vtedy je na
ukazovateli varného polia (3) premietnutý stupeň výkonu ohrevu “9” striedavo s písmenom
“A” v čase približne 10 sekúnd.
Ak v priebehu 10 sekúnd začneme nastavovanie stupňa ohrievacieho výkonu varenia
dotknutím senzora (-)(4), aktivujeme tým
systém automatického obmedzenia výkonu
ohrevu, a písmeno „A” striedavo svieti so
zvoleným stupňom výkonu varného polia v
priebehu celého času jeho aktivácie.
Teraz môžeme v každom okamihu nastavenia
stupňa ohrievacieho výkonu varenia spôsobom, ktorý je popísaný v kapitole „Nastavovanie stupňa ohrievacieho výkonu”.
Ak začneme nastavovať stupeň
výkonu ohrevu až po 10 sekundách,
vtedy zhasne písmeno “A”, systém
automatického obmedzenia ohrievacieho výkonu nie je aktívny.
Ak si neželáme aktiváciu systému
automatického znižovania ohrievacieho výkonu, vtedy je najlepšie
začať voľbu stupňa výkonu ohrevu
od senzora (+)(5).
3
2
4
3
5
3
2
4
3
stupeň ohriev.
výkonu varenia
čas rýchleho
varenia (min)
1
1
2
3
3
4,8
4
6,5
5
8,5
6
2,5
7
3,5
8
4,5
9
-
29
OBSLUHA
Vypínanie jedného varného polia
Jedno varné pole môžeme vypnúť nasledujúcim spôsobom:
1. Volíme požadované varné pole senzorom
voľby varného polia (2).
2. Nasledovne stlačujeme súčasne senzor
(+)(5) a (-)(4) alebo senzorom (-)(4) znižujeme nastavenie na „0”.
Na ukazovateli sa ukazuje písmeno “H” –
symbol zvyškového tepla.
5
3
2
3
4
Funkcia blokády
Funkcia blokády zapínaná senzorom kľúč (6) slúži k tomu, aby chrániť zapnuté varné pole
pred nepovolanou zmenou nastavenia alebo ho chrániť pred vypnutím deťmi, domácimi
zvieratami apod. Pokiaľ zablokujeme varnú dosku v okamihu, vo ktorom sú všetky varné polia
vypnuté (na ukazovateľoch varných polí sa svieti „0”), vtedy je varná doska chránená pred
nechceným uvedením do prevádzky, a jej zapnutie je možné až po odblokovaniu.
V situácii zániku napätia v sieti je blokáda automaticky vypnutá.
Zablokovanie varnej dosky
Aby zablokovať varnú dosku stlačte senzor
kľúč (6) do okamihu kedy začne svietiť signalizačná dióda (6). V okamihu, kedy sa zasvieti
dióda, zaznie krátky zvukový signál.
6
Odblokovanie varnej dosky
Aby odblokovať varnú dosku stlačte senzor kľúč (6) do okamihu kedy zhasne signalizačná
dióda (6). Po zhasnutí diódy, zaznie krátky zvukový signál.
Zablokovanie aj odblokovanie varnej dosky je možné, pokiaľ je varná doska
zapnutá alebo na ukazovateli varných polí (3) sa svieti „0”.
30
OBSLUHA
Indikátor zvyškového tepla
Ak je platnička vypnutá, zobrazí sa na displeji písmeno “H”, ktoré ozna­mu­je, že platnička je
ešte horúca.
V čase, kedy je písmeno “H“ zo­bra­
zené, ne­dotýkaj­te sa plat­ničky ani
na ňu neklaďte predmety ci­tlivé na
teplo, mohli by ste sa popáliť alebo
pripáliť daný pred­met!
Potom, ako indikátor zhasne, môžete sa plat­
ničky dotýkať, ale majte na pamäti, že stále
ešte nemá teplotu okolia.
V prípade výpadku napájania ukazovateľ zvyšnej teploty „H” nie je
viditeľný. Aj napriek tomu môžu
byť varné zóny stále horúce!
Dôležité! Ak sa varná doska opäť
zapne po pripojení k sieti alebo po
výpadku napájania, spustí sa krátky „auto-test”. Na ukazovateli zostatkového tepla je „H” viditeľné
po dobu cca. 45 až 60 minút. Indikovanie zostatkového tepla nespočíva na meraní výšky tepla, ale
na výpočte, ktorý závisí od doby
prevádzky varných zón.
Po výpadku napájania sa prijíma najvyššia možná teplota a najdlhšia doba
chladnutia, preto ukazovateľ svieti dlho.
Toto neovplyvňuje ďalšiu prevádzku.
Obmedzený čas prevádzky
Pre zvýšenie spoľahlivosti je sklo­ke­ra­mická
doska vybavená ob­me­dzo­vačom prevádzkového času pre každú platničku. Maximálny
čas prevádzky závisí na po­sled­nej zvolenej
hodnote pracovného výko­nu. Platnička sa
vypína au­to­ma­tic­ky, ak nie je pracovný výkon
počas určitého času zme­nený (viď tabuľka)
a indikátor zvyškového tepla je rozsvietený.
Ak chcete po­kračovať vo varení, zapnite
plat­ničku znovu na požado­vanú hod­no­tu
pra­covného výkonu.
Výkon
Max. čas
prevádzky
v hodinách
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
1
31
OBSLUHA
Funkcia hodín
Ak je varná doska vybavená ovládacími
hodinami (Timer), vtedy je možné ich
prostredníctvom nastaviť čas práce
ľubovoľného varného polia.
Najskôr je nutné zapnúť zvolené varné pole
(2), a nasledovne toľkokrát stlačovať senzor
hodín (7), až sa zasvieti príslušná signalizačná
dióda (9) pre zvolené varné pole (2).
Nasledovne v čase pulzovania diódy (9)
stlačujeme senzor (+)(5) alebo (-)(4) s cieľom
nastavenia požadovaného času ohrevu
varného polia.
Hodiny sú uvedené do prevádzky len vtedy
pokiaľ je na ukazovateli hodín (8) čas rôzniaci
sa od nuly.
3
5 9
8
4
7
2
3
Ukončení nastaveného času je signalizované mnohonásobnými krátkymi signálmi
bzučiaka. Na ukazovateli (3) patriacemu k danému varnému poli sa svieti „0”,
varné pole nehreje a na displeju hodín (8) sa svieti „00”.
Aby zmeniť nastavenie výkonu ohrevu varného polia ovládaného hodinami dotknite
senzor (2) a nasledovne senzorom (+)(5) alebo (-)(4) nastavte výkon varného polia.
Ak sú hodiny aktivované pri nezapnutom varnom poli a za číslicami displeje hodín (8) sa
nesvieti bodka, je možné využiť tuto funkciu ako funkciu obyčajnej minútky.
Minútka
Minútku používajte pre signalizovanie potreby pre vykonanie rôznych činností vyžadujúcich
krátkeho času obsluhy, ako napr. varenia vajíčok, pre zjednodušenie vykonania iných prací alebo nemajúcich bezprostrednú súvislosť s obsluhou varnej dosky. Rozsah nastavenia
času je 0 až 99 min.
Aby uviesť minútku do prevádzky je potrebné:
- jedenkrát stlačte senzor (7),
- nasledovne dotknutím senzora (+)(5) alebo (-)(4) nastavte pracovný čas (napr. 5 minút).
Ukončenie času varenia je signalizované zvukovým signálom.
Vypínanie celej varnej dosky
Varná doska pracuje, pokiaľ je zapnuté najmenej jedno varné pole. Stlačením hlavného
senzora (1) vypíname celú varnú dosku, a na
ukazovateli varného polia (3) sa svieti písmeno „H” - symbol zvyškového tepla.
3
3
32
1
ČISTENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA
Na životnosť vašej sklokeramickej dosky majú
zásadný vplyv čistenie a riadna údržba.
Sklokeramickú dosku čisti­te pri dodržaní rovnakých zásad aké pla­tia pre
sklo. Nikdy ne­používaj­te abrazívne
alebo agresívne čistia­ce prostriedky,
prášky alebo umýva­cie hubky
Sklokeramickú dosku čisti­te po
každom použití
● Menšie nepripálené škvrny nečistôt
utie­r aj­t e navlhčenou handričkou bez
čistia­ce­ho pro­stried­ku. Umývacie kva­pa­
li­ny môžu spôsobovať zmenu za­far­be­nia
do­sky do modra. Škvrny často nie je
možné odstrániť po prvom čistení, a to
ani s použitím špe­ciálnych čistia­cich pro­
stried­kov.
● Veľké plochy nečistôt, ktoré pevne lipnú
na doske, od­straňuj­te pomocou ostrej
škrab­ky a povrch potom zo­tri­te vlhkou
handričkou.
Odstraňovanie škvŕn
● Mier­ne perleťové škvrny (zvyšky hliníka) je možné odstrániť z vy­chlad­nu­tej
dosky špeciálnymi čistiacimi pro­stried­
ka­mi. Vápenaté zvyšky (t. j. pre­ky­penú
vodu) je možné odstrániť octom alebo
špe­ciálny­mi čistiacimi pro­stried­ka­mi.
● Pri odstraňovaní cukru, jedál ob­sa­hujúcich
cukor, plastových alebo hliníkových fólií
platničku ne­vypínaj­te! Zvyšky z platničky
ihneď zoškrab­te (kým je ešte horúca)
pomocou ostrej škrabky. Po odstránení
nečistôt môžete dosku vypnúť a po vy­
chlad­nutí ju opäť vyčistiť špeciálnymi
čistia­ci­mi prostriedkami.
Špeciálne čistiace prostriedky je možné zakúpiť v supermarketoch, špe­cia­li­zo­vaných obchodoch s elek­tro­me­cha­nickým za­ria­dením,
drogériách a obchodoch s ku­c hynskými
prístrojmi. Ostré škrabky sú do­stupné v predajniach pre domácich maj­strov, so stavebným náradím a potrebami pre maliarov.
Čistiaca škrabka
33
ČISTENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA
Čistiaci prostriedok nikdy ne­apli­kuj­te na horúcu platničku. Čistiaci pro­strie­dok ne­chaj­te
najskôr zaschnúť a potom ho zotrite vlh­kou
han­dričkou. Všetky zvyšky čistiacich pro­stried­
kov je potrebné zotrieť vlhkou han­dričkou
skôr, než budete plat­ničku opäť za­hrie­vať,
inak majú lep­tavé účinky.
Nedodržaním pokynov pre údržbu sklo­
ke­ra­mic­kej dosky strácate práva plynúce
zo záru­ky!
34
Pozor!
Ak nemôžete z akéhokoľvek dôvo­
du ovládať zapnutú dosku, vypnite
hlavný spínač alebo vyskrutkujte
poistku a zavolajte Oddelenie sta­ro­
stli­vo­sti o zákazníkov.
Pozor!
Ak sa na povrchu sklo­ke­ra­mic­kej
dosky objavia pra­skli­ny alebo trh­li­ny,
ihneď ju od­poj­te od zdroja napätia
(vyp­nutím poistky alebo vy­tiah­nutím
zástrčky zo zásuvky) a za­vo­laj­te Oddelenie sta­ro­stli­vo­sti o zákazníkov.
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
Kedykoľvek dôjde k poruche, je potrebné:
● vypnúť všetky časti, ktoré sú v prevádzke
● odpojiť prívod elektrickej energie;
● zavolať servisné stredisko;
● pretože niektoré menšie poruchy môže odstrániť užívateľ podľa nižšie uvedených pokynov,
skôr než zavoláte Oddelenie starostlivosti o zákazníkov, prejdite si láska­vo všetky body
nižšie uvedenej ta­buľky.
PROBLÉM
PŘÍČINA
NÁPRAVA
1.Prístroj nefunguje
- došlo k výpadku elek­t ric­k ej -skontrolujte poistku do­mového
energie
systému a v prípa­de potreby ju
vymeňte
2. Prístroj nereaguje na
zadané nastavenia
-ovládací panel nie je
zapnutý
-zapnite ho
-dotyk sen­zo­ra trval menej než
jednu se­kun­du
-dotkli ste sa zároveň
niekoľkých senzorov
-dotkli ste sa zároveň
niekoľkých senzorov
-vždy sa dotýkajte len jedného senzora (okrem vypína­nia plat­ničky)
3.Prístroj nereaguje a vydáva
krátky signál
-bola aktivovaná detská
poistka
- vypnite detskú poistku
4.Prístroj nereaguje a vydáva
dlhý signál
-dotkli ste sa ne­správnych sen­ -dosku zno­vu ak­ti­vuj­te
zo­rov, alebo správnych, avšak
na príliš krátky čas
-zakrytý alebo znečistený sen­ -odkryte alebo vyčistite
zor(y)
senzory
5.Celý prístroj sa vypne
-neboli zadané žiad­n e na­s ta­ -zapnite zno­vu ovládací
ve­nia v roz­medzí 10 sekúnd od panel a ihneď za­daj­te
za­pnu­tia dosky
nastavenie
-zakrytý alebo znečistený sen­ -odkryte alebo vyčistite
zor(y)
senzory
6.Jedna platnička sa vyp­ne
-obmedzený čas prevádzky
-zapnite zno­vu plat­ničku
-zakrytý alebo znečistený sen­ -odkryte alebo vyčistite
zor(y)
senzory
7.Indikátor zvyškového tepla
nesvieti, aj keď sú platničky ešte
horúce
8. Prasklina v sklo­ke­ra­mic­kej
doske
9. Ak porucha nebola odstránená
-výpadok elektrického prúdu,
prístroj bol od­po­jený od elek­tric­
kej siete
-indikátor zvyškového tepla začne fungovať opäť po
zapnutí a vyp­nutí ovláda­cie­ho
pa­ne­lu
Nebezpečenstvo! Ihneď odpojte sklo­ke­ra­mickú dosku od
siete (poistkou) a za­vo­laj­te najbližšie servisné stredisko.
Odpojte sklokeramickú dosku od siete (po­ist­kou) a za­vo­laj­te najbližšie servisné stredisko.
Dôležité!
Ste osobou zodpovednou za riadny stav a prevádzku spo­tre­biča vo
vašej domácnosti. Ak zavoláte stredisko kvôli poruche, ktorá vznikla
nesprávnou obsluhou, budú vám účtované náklady návštevy, a to
aj v záručnej le­ho­te. Ne­ne­sie­me žiadnu zodpovednosť za poruchy
vznik­nuté ne­dodržaním pokynov v tejto príručke.
35
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovité napätie:
230V 1N~50 Hz
Menovitý výkon PBP2VQ203FT
- Ohrevné pole s priemerom 145 mm
1200 W
- Ohrevné pole s priemerom 180 mm
1800 W
Rozmery:
520 x 300 x 48;
Hmotnosť :
ca. 5 kg;
36
ZÁRUKA
Záruka
Záručný servis podľa záručného listu.
Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním výrob­
ku
Vyplňte láskavo typ a výrobné číslo z typového štítka.
Typ...................................................
Výrobné číslo...........................................
37
38
39
Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.
Martykán servis
Zámecká 3
698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 324 555
e-mail: [email protected]
www.martykanservis.cz
Fastplus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava - Rača
Tel: 2 4910 5853-54
www.fastplus.sk
Download

NÁVOD K OB SLU ZE