zmena je šanca
Nestaňte sa
rukojemníkmi výpalníkov
Kandidáti
na poslancov PSK
3. strana
POCHOD za ŽIVOT a RODINU
je NÁDEJOU pre SLOVENSKO
4. – 5. strana
6. strana
Máme šancu
zvíťaziť
7. strana
Ing. Ján Hudacký – Naša spoločná zodpovednosť:
Kraj musíme naštartovať
Deviateho novembra odštartuje aj náš
Prešovský vyšší územný celok štvrtú etapu od svojho zrodu v roku 2001.
S voľbami do vyšších územných celkov prichádza nová príležitosť oživiť zanedbaný Prešovský kraj. Krásne
prírodné scenérie regiónu nezaručia
samy od seba príjem z turizmu, netvoria totiž ani percento z príjmov kraja.
Máme najviac nezamestnaných na
Slovensku, najnižšie mzdy, najnižší hrubý domáci produkt na obyvateľa, infraštruktúra je v katastrofálnom stave.
Nenaplnené potreby ľudí, ich odchody
za prácou, rozbité manželstvá, smutné
osudy rodín, nevyužitý obrovský prírodný a ľudský potenciál regiónu.
Prv než som sa rozhodol, že budem kandidovať na funkciu župana
Prešovského kraja, rozmýšľal som
o týchto faktoch a uvažoval som aj
o tom, či v prípade víťazstva dokážem veci zmeniť a nasmerovať náš
kraj na prosperujúcejšiu koľaj. Prihováram sa voličom KDH, SKDÚ-DS,
MOST-HÍD, ale aj voličom ostatných
opozičných strán a všetkým ľuďom,
ktorí majú pocit, že s našou krajinou
je niečo v neporiadku.
Nuž ale, ako na to, aby sa Prešovský
samosprávny kraj odlepil z nelichotivého dna? Kompletná rekonštrukcia
ciest, obnova miestnych komunikácií zaiste priláka podnikateľov a do-
Predsedovia pravicových strán
podporujú J. Hudackého
mácim zľahčí biznis. Nie je predsa jedno, či cestujete po rovnej ceste, alebo
si každodenne ničíte auto, pretože vý-
pokračovanie na 2. strane
s prvými krokmi v Európskej únii,
ako človeka, ktorý sa nebojí výziev,
je schopný náročných rozhodnutí
a tvrdej práce pre dobro Slovenska.
Teším sa, že prijal výzvu pomôcť
nášmu krásnemu kraju. Má moju
podporu a dôveru.
Pavol Frešo
Držím palce svojmu kolegovi Janovi
Hudackému, aby zvíťazil v prešovskom kraji a stal sa županom. Po 12
rokoch potrebuje kraj zmenu a pravicového župana. SDKÚ volí v Prešovskom kraji Jána Hudackého.
Béla Bugár
Ján Figeľ
Najväčší kraj na Slovensku si zaslúži dôstojného župana so skúsenosťami europolitika. Ján Hudacký má
schopnosť priniesť zmenu, naštar-
tovať silnejší rozvoj kraja a pritiahnuť nové investície, ktoré pre ľudí
znamenajú prácu a pre rodiny obživu. Jána poznám počas dlhých rokov, keď sme pomáhali Slovensku
Jána Hudackého vnímam ako najlepšieho kandidáta na župana
v prešovskom kraji. Krásy prešovského kraja sú vynikajúcim predpokladom tvorby nových pracovných
miest v cestovnom ruchu, ku ktorému má Ján blízko. Držím mu vo
voľbách palce a verím, že ako nový
župan prešovského kraja naštartuje zmenu pre ekonomický, kultúrny
a turistický rast kraja.
02 zmena je šanca
Ing. Ján Hudacký – Naša spoločná zodpovednosť:
Kraj musíme naštartovať
dokončenie z 1. strany
tlky sa nedajú obísť a navyše strácate
stále drahocenný čas.
Poznám kompetencie župana, viem,
že nemá priamy vplyv na budovanie
diaľníc a rýchlostných ciest. Nič mu
však nebráni v tom, aby argumentmi aktívne ovplyvňoval členov vlády
a presviedčal ich, že je nevyhnutné:
začatie výstavby južného diaľničného obchvatu Prešova (Dl),
začatie výstavby severného cestného obchvatu Prešova (R4),
začatie výstavby rýchlostnej cesty
(R4) z Prešova cez Stropkov do Svidníka,
pripraviť výstavbu rýchlostnej cesty
(R9) z Prešova do Sniny.
zriadením regionálnej agentúry na
rozvoj investícií a obchodu, zefektívnením systému podpory vzniku nových živností a malých firiem, podporou rozvoja malých fariem a budovaním malých agroparkov s podporou
štrukturálnych fondov, spoluprácou
s investormi pri inštalácii nových obnoviteľných zdrojov energií s podporou štrukturálnych fondov EÚ (lepšie
využitie regionálnych geotermálnych
zdrojov, biomasy, sily vetra a energie
slnka),
založením regionálneho Mikropôžičkového fondu pre malých a stredných podnikateľov s podporou európskych zdrojov,
založením regionálneho Fondu na
So svadobčanmi v Lendaku. FOTO ANDREJ SENAJ
“
Práve tieto
voľby sú symbolické.
Hustejšia a kvalitnejšia cestná sieť
zlepší v regióne podmienky podnikania. Oživenie hospodárstva regiónu a zamestnanosti však možno dosiahnuť aj:
aktívnou podporou existujúcich
domácich podnikateľov na utváranie
nových pracovných miest (viac práce
doma by to prinieslo živiteľom rodín i
absolventom škôl),
šetrenie energie v domácnostiach
a regionálneho Fondu rizikového kapitálu,
rozvojom regionálneho Technologického inkubátorového inovatívneho centra, aby malé inovatívne firmy
mohli rozvíjať svoje produkty s vyššou pridanou hodnotou v spolupráci
s RPIC Prešov a s Fakultou výrobných
technológií TUKE.
Cestovný ruch v našom regióne by
sa zatraktívnil nielen opravou a vybudovaním ciest, ale aj efektívnejším využitím regionálnej železničnej
infraštruktúry, regionálnych letísk v
spolupráci s miestnou samosprávou,
ján hudacký
existujúcimi aeroklubmi a novými investormi. Malo by sa pamätať aj na
tých, ktorí objavujú krásy kraja peši či
na bicykloch utvorením regionálneho
programu budovania cyklotrás a inej
malej turistickej infraštruktúry.
Aktívna podpora rozvoja upadajúceho kúpeľníctva v regióne a utvorenie
regionálneho programu na podporu
“
Trúfam si
povedať, že Slovensko
čaká rozhodujúci rok.
cestovného ruchu prinesú aj dlhodobo udržateľné pracovné miesta.
Nielen tam, kde by sa mal zriadiť
efektívny úrad PSK (v regióne Spiš
a Zemplín), ale všade by mali občania
poznať, že VÚC nie je iba byrokratický aparát. Chcem riešiť príčiny zaostávania zanedbaného regiónu, nie dôsledky. Samosprávny kraj pod mojím
vedením bude preto podporovať slušných, zodpovedných a ekonomicky
aktívnych ľudí.
Ak sumarizujem tieto nedostatky
a problémy, mám v úmysle ich aj vyriešiť. Moje sľuby chcem premeniť na realitu. Pretože to tak vidím, cítim, pretože
to naši občania potrebujú. Pretože práve tieto voľby sú symbolické. Dvanásť
rokov vyhrávala župné voľby v prešovskom kraji strana SMER. Dvanásť rokov je v úrade samosprávneho kraja
pasívny župan. Presne preto náš kraj
vyzerá tak, ako vyzerá. A v čom spočíva symbolika týchto volieb? V tom, že
práve teraz máme reálnu šancu poraziť
SMER. Voľby určia, či budeme žiť v krajine, ktorá je svojou vládnou mocou
permanentne rozkrádaná, v krajine
predražených tendrov, v krajine, ktorú
ovládajú oligarchovia, v krajine, v ktorej právo platí len pre niekoho.
Ak sa nám podarí poraziť SMER, aspoň v jednom kraji okrem Bratislavy,
bude to znamenať nádej pre všetkých
k ďalším voľbám. Bude to nesmierne dôležitý signál. Preto vás vyzývam! Príďte v sobotu 9. novembra voliť. Vezmite so sebou vašich blízkych
a priateľov. Voľte ZMENU, lebo tá prináša ŠANCU pre náš kraj a utvára nádej pre celé Slovensko.
zmena je šanca 03
ján hudacký
Predaj a kúpa hlasov je pošliapanie práv na demokratické a slobodné voľby
Nestaňte sa rukojemníkmi výpalníkov
Tí občania, ktorí sa od Novembra 1989 pravidelne zúčastňujú na voľbách a je jedno, či parlamentných, komunálnych, župných,
voľbe prezidenta či do Európskeho parlamentu, sa zaiste stretli s „predavačmi hlasov“. Majú rôzne podoby: pozvania na „zhromaždenia“ s večerou a darčekmi, návštevy voličov v bytoch s ponúkanými darčekmi až po zastavovanie voličov cestou k volebným miestnostiam. Diktát, koho voliť, predávajú niektorí „agitátori“ aj za 5 eur! A veľmi úspešne.
Volebná korupcia
(§ 336a zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon) § 336a
(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi
úplatok tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta
Slovenskej republiky, aby
• a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,
• b) nevolil alebo nehlasoval určitým
spôsobom,
• c) nevolil alebo nehlasoval vôbec,
alebo
• d) sa nezúčastnil na voľbách, referende alebo ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez
sprostredkovateľa poskytne, ponúkne
alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Kto v súvislosti s výkonom práva voliť, zúčastniť sa na referende alebo na
ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo inú osobu
prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby
• a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,
• b) nevolil alebo nehlasoval určitým
spôsobom,
• c) nevolil alebo nehlasoval vôbec,
alebo
• d) sa nezúčastnil na voľbách, referende alebo ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR, potrestá sa odňatím
slobody až na jeden rok.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až
päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
• a) závažnejším spôsobom konania,
• b) ako verejný činiteľ,
• c) na chránenej osobe, alebo
• d) verejne.
FOTO PRE KORZÁR INGRID TIMKOVÁ
Kandidát na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja Ján Hudacký sa
preto pred nadchádzajúcimi župnými voľbami (9. novembra) obrátil na obyvateľov
kraja s memorandom.
„Na Slovensku v minulosti dochádzalo
k nelegálnym volebným praktikám, ktoré v očiach verejnosti vyvolávajú nedôveru k zvoleným zástupcom ľudu. Sociálne slabšie skupiny a občania rómskej národnosti boli zneužívaní a na voľbách sa
nezúčastňovali iba na základe vlastného
presvedčenia. Bohužiaľ, dialo sa tak „vďaka“ vidine finančných a vecných odmien,
a čo je ešte horšie, pod priamym usmernením jednorazových „chlebodarcov“.
Zneužívaním dôverčivosti týchto obyvateľov a „odmeňovaním“ za voličské hlasy dochádza takmer pravidelne k pošliapaniu práv na demokratické a slobodné
voľby. Demokracia je vláda ľudu, ale slobodného a nezmanipulovaného. Sme odhodlaní chrániť práva našich občanov,
aby sa nestali rukojemníkmi politických
výpalníkov či úžerníkov. Zároveň chceme širokú verejnosť upozorniť na to, že
volebná korupcia je podľa §336a, zákona
č. 330/2005 (Trestný zákon), trestný čin,“
konštatuje sa v memorande.
Oznámte polícii a svedčte!
Poslanec NR SR Ján Hudacký a poslanec
NR SR Pavol Zajac (obaja za KDH) sa stretli s riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Dušanom
Sabolom, aby prediskutovali problematiku kupovania voličských hlasov, a to, aké
opatrenia plánuje proti tomuto robiť polícia počas novembrových volieb do VÚC.
„My sme zdôrazňovali a zhodli sme
sa na tom, že polícia bude bezmocná,
pokiaľ aj občania nebudú pristupovať vážne k tomuto fenoménu a nebudú nahlasovať takého prípady a následne aj svedčiť. Vychádzame zo skúseností z minulých
volieb, kde ku kupovaniu dochádzalo najmä vo väčších rómskych osadách, aj keď
chcem poukázať na to, že to nie je len
problém tejto skupiny obyvateľov.“
Ján Hudacký sa listom obrátil na ostatných kandidátov, aby sa pripojili k jeho
Memorandu o férových voľbách a odmietli akékoľvek nekalé praktiky. Keďže už dlhodobo je v týchto voľbách nízka účasť
voličov a na zvolenie poslanca stačí niekedy aj 2000 hlasov, môžu podľa Hudackého rozhodnúť práve takéto kúpené hlasy.
Problém kupovania hlasov je alarmujúci v Prešovskom kraji a súvisí to s nezamestnanosťou a chudobou. Problémom
je aj úžera, pretože dnes sa už za hlas vo
voľbách neplatí v naturáliách, ale peniazmi a často práve úžerníci dokážu ovplyvniť
svojich dlžníkov natoľko, aby zmenili svoje rozhodnutie ísť k volebným urnám. Hudacký potvrdil, že tak ako v predchádzajúcich voľbách do VÚC aj v novembri plánuje na niektoré miesta v regióne poslať
tzv. občianske hliadky, aby situáciu monitorovali a prípadné podozrenie aj nahlásili kompetentným orgánom.
04 zmena je šanca
ján hudacký
Kandidáti na poslancov
Bardejov
6
Ing. Ferdinand Exner
13
Mgr. Anna Holtmanová
21
PaedDr. Miroslav Mačej
23
Ing. Rudolf Michalov
28
RNDr. Vladimír Savčinský
Kežmarok
10
Jozef Grivalský
29
PhDr. Mária Spišáková
Levoča
13
Pavel Hudáček
20
Ing. Slavomír Majerčák
28
PhDr. Jozef Potanko
33
2
Ing. Bystrík Václav
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga
16
24
Humenné
3
Miroslav Čurilla
12
PaedDr. Milan Majerský
2
PhDr. Michal Babin
3
Ing. Jozef Babják
Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič Mgr. Monika Karaffová
Poprad
30
Ing. Michal Kurťák
3
Ing. Anton Andráš
6
Ing. Milan Baran
31
Mgr. Alena Madzinová
34
Jozef Mezovský
Stropkov
Sabinov
40
MUDr. Michal Rusnák
45
Ing. Jozef Švagerko
52
Mgr. Igor Wzoš
6
Ing. Ján Fekiač
39
MVDr. Milan Rovder
19
Ing. Eduard Vokál
9
MUDr. Martin Jakubov
zmena je šanca 05
ján hudacký
Prešovského samosprávneho kraja
Prešov
1
MUDr. Ján Ahlers, MPH
63
10
Ing. Ján Baloga
69
Mgr. Peter Krajňák
Ing. Štefan Kužma
Snina
Svidník
8
Ján Holinka
6
Ing. Ján Holodňák
25
34
PhDr. Marián Damankoš, PhD. Ing. Anton Gašpár
78
Ing., Bc. Peter Makara
84
Ing. Róbert Oros
44
Mgr. Juraj Hurný
88
Ing. Juraj Senderák
50
Ing. Stanislav Kahanec
94
Ing. Andrea Turčanová
Stará Ľubovňa
7
Mgr. Vladimír Kaliňák
11
Mikuláš Mašlej
10
Ing. Pavol Gurega
18
MUDr. František Orlovský
Vranov nad Topľou
21
PaedDr. Ján Sivuľka
48
MVDr. Igor Pribula
24
Milan Šoltýs
61
Ing. Pavol Zajac
3
Pavel Bašista
12
MUDr., Ing. Marek Fedor
37
MUDr. Marek Molčan
39
Ing. Michal Mudrák
06 zmena je šanca
ján hudacký
POCHOD za ŽIVOT a RODINU
je NÁDEJOU pre SLOVENSKO !
Som veľmi rád, že som mohol byť na Pochode za život spolu
s mojou rodinou, aby sme mohli spoločne vyjadriť podporu
ochrany života a tradičnej rodiny, lebo len v tradičnej rodine, kde je otec, matka a deti, sa môže naplno rozvíjať život.
Som vďačný, že slovenský národ pochopil,
že v živote a v potomstve je nádej pre Slovensko a tým aj pre náš Prešovský kraj. Je dôležité,
aby sme v tejto téme neboli ticho na žiadnej úrovni štátu, či samosprávy a bránili
postavenie hodnoty života a rodiny v spoločnosti, ktorá je
dnes vystavená rôznym útokom aj zo strany predstaviteľov
vlády a zahraničia.
Je zároveň dôležité, aby sme na tomto rodinnom základe stavali a vytvárali čo najlepšie podmienky pre rodiny v našom kraji – formou rodinného podnikania. Vďaka
tomu si môžu rodičia zabezpečiť obživu pre svoje deti a rodinu a stať sa ekonomicky nezávislými na „istotách“ štátu a nemusia odchádzať za prácou do zahraničia. Deti potrebujú svojich otcov a mamy doma, preto im to pomôžme
spoločne splniť.
Dajme nádej pre život v našich srdciach, v našich rodinách, v našom nádhernom kraji.
FOTO JOZEF KISLIK
VÚC mali znížiť rozdiely medzi krajmi.
PO
TN
Aká je realita? Rozdiely sa zväčšujú!
BA
TT
NR
Nezamestnanosť
Príjem domácností
HDP
Rozdiel medzi priemernou nezamestnanosťou v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom
kraji je
ROK 2001
o 8,07 % väčší
ROK 2012
o 8,52 % väčší
ako v Prešovskom kraji
Domácnosť na západe krajiny mohla
mesačne minúť na jedného člena
Rozdiel medzi západom krajiny a Prešovským krajom v HDP je
ROK 2001
o 26 EUR viac
ROK 2012
o 60 EUR viac
ako domácnosť v Prešovskom kraji.
ROK 2001
ROK 2012
Výsledok: Rozdiely sa zväčšujú.
Výsledok: Rozdiely sa zväčšujú.
Výsledok: Rozdiely sa zväčšujú.
3,5 mld EUR
8,0 mld EUR
zmena je šanca 07
ján hudacký
Anna Záborská
Napriek tomu, že nebývam v Prešovskom kraji, je Ing. Ján Hudacký aj mojim kandidátom na predsedu PSK. Na život v kraji
sa nepozerá len svojimi očami, ale aj očami všetkých jeho obyvateľov. Poznám ho ako človeka, ktorý aj keď bol poslancom
Európskeho parlamentu, vedel presne povedať, čo potrebuje jeho kraj a ako nájsť riešenie. Bolo to preto, že Ján Hudacký svojim regiónom žil, aj keď pracoval v ďalekom svete. Dajte mu svoj hlas a neobanujete. Všetky svoje vedomosti, skúsenosti, obetavosť a čas využije pre vás, aby ste sa aj vy, v prešovskom samosprávnom kraji, už konečne mali lepšie.
Viliam
Novotný
Voľby do vyšších územných celkov
9.11.2013
Som z Košíc a Prešov je náš sused.
Máme k nemu
blízko. Kampaň
Jána Hudackého sledujem a držím mu palce. Prešov bol kedysi
bašta odporu proti Mečiarovi a
verím, že v týchto voľbách bude
krajom, v ktorom porazíme novú
štátostranu. SDKÚ stojí za Jánom Hudackým.
7.00 hod – 22.00 hod.
NA VOĽBÁCH DO VÚC
podpredseda SDKÚ-DS
Ján Mičovský
Ak by som pána Hudackého vnímal len
ako opozičného kolegu, iste nájdem
aj témy, kde sa nezhodneme. Ak však budem mať
poctivo zodpovedať otázku, akým
politikom je Ján Hudacký, nemôžem zamlčať to, že ide o mimoriadne pracovitého poslanca, za ktorého zákonodarnými aktivitami cítiť
skúsenosť a činy. Myslím, že práve
tým sa odlišuje od mnohých, pre
ktorých sú v parlamente cieľom
najmä pekné slová.
poslanec NR SR za OĽaNO
,
,
,
,
,
,
,
08 zmena je šanca
ján hudacký
Máme šancu zvíťaziť !
Po divokej a prebdenej noci, keď v parlamente úradoval aj alkohol, som premýšľal, čo ešte môže po bitke v NR SR
nasledovať. Odpoveď prišla nečakane
rýchlo. Poslanci za SMER dali nedávno
jasne najavo, kto je pánom v tejto krajine a na kom im skutočne záleží. Odmietnutím návrhov zákonov (z dielne
KDH) o ochrane oznamovateľov korupcie a o lobingu dali zelenú rozvoju korupcie a podvodu. Spravodlivosť,
pravda a čestnosť v týchto dňoch dostávajú skutočne na frak.
Mám zlý pocit z arogancie moci, ktorú ukazuje strana SMER. Začína to pripomínať 90. roky a vládu HZDS. Aj vtedy to boli rozhodnutia v prospech rodiacich sa oligarchov a mecenášov. Aj
vtedy HZDS pohŕdalo debatou v parlamente a správalo sa, ako keby mu
Slovensko patrilo. (Ako „otec vlasti“ LEN ON nariadil, tak poslušní
straníci tlačidlá postláčali.) SMER sa
začína podobať na HZDS (mnohými
malými, poslušnými a zmanipulovanými LEN ONÍKMI)... Je to aj prirodzené, lebo mnohí bývalí členovia tohto
hnutia prešli do SMER-u, alebo sa stali, „takpovediac“ členmi novej štátostrany.
Po posledných udalostiach v parlamente je zrejmé, že zmena je potreb-
Tu
T
u by
by mohla
moh
mo
hlla íš
íšť
šť fo
fotka
otka
tka Hu
tk
H
Hudackého
ud
da
ack
cké
éh
ho s ob
o
občanmi.
bčča
anm
mii..
Ján Hudacký predstavuje zmenu a nebojí sa o tom s občanmi hovoriť.
FOTO JOZEF KISLIK
ná. Počas nasledujúcich pätnástich
mesiacov nás čaká štvoro volieb: do
vyšších územných celkov, prezidentské, eurovoľby aj komunálne.
Máme šancu začať zmenu už v týchto prvých, novembrových župných voľbách a poraziť SMER nielen v Bratislave, ale aj v niektorých ďalších krajoch.
Toto je téma, o ktorej veľa diskutujem
s ľuďmi počas mojej kampane v Prešovskom kraji. Z rozhovorov cítim: ľudia si uvedomujú, že supervolebný rok,
ktorý je pred nami, prináša šancu na
zmenu.
V Prešove máme skúsenosti
s 12-ročnou vládou župana za stranu
SMER. Nechcem si predstaviť, ako by
vyzeralo Slovensko po 12-tich rokoch
vlády strany falošných istôt.
Žiaľ, SMER-uje k tomu už po sedemročnici od roku 2006, keď vládne kormidlo naSMERovala víťazná štátostrana
do vôd vyvierajúcich z prameňa HZDS.
Vrátim sa k prirovnaniu strany SMER
a HZDS. Metódy výkonu moci majú
rovnaké. To je zlá správa pre Slovensko. Dobrá správa je, že už vieme, kde
HZDS skončilo.
Download

Kraj musíme naštartovať