PB*4VI511FTB4S*
PB*4VI511AFTB4S*
(CZ) NÁVOD K OBSLUZE............................................2
(SK) NÁVOD NA OBSLUHU......................................35
IOAA-517
(03.2010/1)
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU
Deska Amica je spojením výjimečné snadnosti obsluhy a skvělé účinnosti. Po přečtení návodu
nebude obsluha desku žádným problémem.
Deska, který opustil továrnu byl před zabalením důkladně prověřen na kontrolních stanovištích
ohledně jeho bezpečnosti a funkčnosti.
Prosíme Vás, aby jste si před uvedením zařízení do provozu důkladně pročetli návod k obsluze.
Dodržování v něm uvedených pokynů Vás ochrání před nesprávným používáním.
Návod je třeba uschovat a uskladňovat tak, aby byl vždy po ruce.
Kvůli zamezení nešťastným nehodám je třeba návod k obsluze přesně dodržovat.
Poznámka!
Přístroj neobsluhujte dříve, než se seznámíte s tímto návodem a porozumíte mu.
Přístroj byl zkonstruován pouze pro účely vaření. Jakékoli jiné použití (např. pro
vytápění) neodpovídá provozním charakteristikám a může vést ke vzniku škod.
Výrobce si vyhrazuje právo zavést změny, které nemají vliv na pro­voz přístroje.
2
OBSAH
Základní informace .............................................................................................................2
Bezpečnostní pokyny .........................................................................................................4
Úspora energie ....................................................................................................................6
Vybalování ............................................................................................................................6
Likvidace zařízení ...............................................................................................................6
Popis výrobku .....................................................................................................................7
Instalace ............................................................................................................................9
Připojení desky k elektrické síti .........................................................................................11
Pokyny pro montážního technika .......................................................................................11
Obsluha ...........................................................................................................................13
Pravidla činnosti indukční zóny..........................................................................................13
Detektor přítomnosti nádoby.....................................................................................................14
Volba nádobí pro vaření v indukční zóně.............................................................................15
Volba hrnců pro indukční zónu............................................................................................16
Ovládací panel..............................................................................................................17
Zapnutí varné desky.......................................................................................................17
Zapnutí varné zóny...........................................................................................................17
Nastavení stupně tepelného výkonu indukční zóny..............................................18
Funkce Booster...............................................................................................................18
Ovládání funkce Booster.........................................................................................19
Funkce blokády...................................................................................................19
Blokování varné desky...................................................................................................19
Odblokování varné desky na čas vaření.......................................................................20
Odblokování varné desky natrvalo.......................................................................................20
Indikátor zbytkového tepla...................................................................................................21
Ohraničení pracovního času..............................................................................................21
Funkce automatického dohřívání........................................................................................22
Funkce hodiny.................................................................................................................23
Zapnutí hodin.....................................................................................................................23
Změna nastaveného času vaření......................................................................................24
Kontrola uplývání času vaření..............................................................................................24
Vypnutí hodin.....................................................................................................24
Hodiny jako časovač.....................................................................................................25
Vypnutí časovače...................................................................................................25
Funkce ohřívání..............................................................................................................26
Funkce Stop´n go.........................................................................................................26
Funkce Bridge..........................................................................................................27
Vypnutí jedné varné zóny...........................................................................................28
Vypnutí celé varné desky.........................................................................................28
Čištění a běžná údržba ....................................................................................................29
Odstraňování po­ruch........................................................................................................31
Technické úda­je................................................................................................................33
Záruka.............................................................................................................................33
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Dříve, než sklokeramickou desku poprvé použijete, prostudujte si pečlivě tento Návod k obsluze, neboť je tak zajistíte bezpečný provoz a zabráníte jejímu poškození.
• Po­kud sklokeramickou desku provozujete poblíž rádia, televizoru nebo jiného vy­zařujícího
přístroje, zkontrolujte laskavě, zda panel se senzory funguje správně.
• Sklokeramickou desku musí instalovat kvalifikovaný elektrotechnik.
• Desku neinstalujte do blízkosti chladicích zařízení.
• Náby­tek, do nějž desku zabudováváte, musí být odolný vůči teplotám ok 100°C. Tento požadavek se vztahuje na obklad stěny, plastové plochy, lepidla a laky.
• De­sku lze používat teprve po jejím zabudování do nábytku, protože jen tak budete chráněni
proti nebezpečnému dotyku částí pod proudem.
• Elek­trické přístroje smí opravovat pouze kvalifikovaní odborníci. Neodborné opravy mo­hou
mít vliv na bezpečnost přístroje.
• Přístroj je odpojen od hlavního přívodu elektrické energie pouze tehdy, je-li vytažena zástrčka
ze zásuvky nebo je-li vypnuta pojistka.
• Věnujte pozornost dětem, aby si se zařízením nehrály.
• Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo psychickými schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalosti zařízení. Tyto osoby mohou zařízení používat pouze pod dohledem jiné osoby nebo v souladu
s návodem k obsluze poskytnutým osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.
• Osoby s implantovanými přístroji pro podporu životně důležitých funkcí (např. kardiostimulátor, inzulínová pumpička nebo sluchadla) musí ověřit, že funkce těchto zařízení
nebudou indukční plotnou rušeny (frekvenční rozsah indukční desky činí 20-50 kHz).
• Po zapnutí se plotýnky velmi rychle zahřejí. Aby nedocházelo ke zbytečné spotřebě ener­gie,
zapínejte je pouze poté, co na ně postavíte nádobu.
• In­dikátor zbytkového tepla, který je součástí elektronického systému, Vás informuje o tom,
zda je vařič ještě zapnutý a zda je ještě horký.
• V případě výpadku napětí v síti, dojde ke zrušení všech nastavení. Po obnovení napájecího
napětí, doporučujeme dbát opatrnosti. Dokud jsou topné plochy teplé, budu zobrazen ukazatel
zbytkového tepla H.
• Po­kud se v blízkosti plotýnky nachází napájecí zásuvka, přesvědčete se, že se napájecí
kabel nedotýká horkých míst.
• Během vaření na tuku či oleji nenechávejte desku bez dozoru, neboť tyto látky před­sta­vují
nebezpečí požáru.
• Ne­používej­te plastové nádoby nebo nádoby z hliníkové fólie (alobalu), protože se při vysokých
teplotách roztavují a mohly by desku poškodit.
• Cukr, kyselina citronová, sůl atd., jak v kapalném tak pevném stavu, ani plasty se nesmí
dostat do styku s horkou plotýnkou.
• Po­kud se na horkou plotýnku dostanou neopatrností cukr nebo plast, plotýnku ne­vypínej­te, ale
cukr či plast z ní seškrabejte odstrou škrabkou (stěrkou). Chraňte si ruce před popálením.
• Na sklokeramické desce používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem bez ostrých okrajů
a hran, jinak může dojít k trvalému poškození desky.
• Topná plocha sklokeramické desky je odolná vůči tepelnému nárazu. Není citlivá ani na
teplo, ani na chlad.
• Na desku neupusťte žádné předměty. Bodový náraz, např. padající kořenkou, může za
nepříznivých okolností vést ke vzniku prasklin a rýh ve sklokeramické desce.
4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Zbyt­ky pokrmů, které překypěly, mohou vniknout do poškozených míst a dostat se do částí
sklokeramické desky , které jsou pod proudem.
• Po­kud se na povrchu varné desky objeví rýhy nebo praskliny, přístroj vypněte vypnutím
pojistky nebo vytažením zástrčky ze zásuvky a informujte servisní středisko.
• Dodržuj­te pokyny pro údržbu a čištění. Nebudete-li postupovat v souladu s těmito po­ky­ny,
ztratíte nároky plynoucí ze záruky.
• Nepoužívejte povrch desky jako kuchyňské prkénko na krájení nebo pracovní plochu.
• Doporučujeme neponechávat na sklokeramické desce kovové předměty jako nože, vidličky,
lžíce a pokličky, jinak se rozpálí.
• Desku neinstalujte nad sporák bez ventilátoru, nad myčku, chladničku, mrazničku nebo
pračku.
• Používání zařízení na vaření a pečení způsobuje uvolňování tepla a vlhkosti d místnosti, ve
které je instalováno. Ověřte, zda jsou kuchyňské prostory dobře odvětrané; nutno udržovat
otevřené přirozené ventilační otvory nebo instalovat mechanickou ventilaci (digestoř s
mechanickým odsáváním).
• Dlouhodobé intenzívní používání zařízení může vyžadovat zajištění dodatečného odvětrání,
například otevření okna nebo použití účinnější ventilace, např. zvýšením výkonu mechanické ventilace, je-li používána.
5
VYBALOVÁNÍ
ÚSPORA ENERGIE
Všichni, kdo náležitě využívají energii nejen šetří
peníze, ale jed­nají též vědomě v souladu s potřeba­mi
ochrany přírodního prostředí.
Přístroj je chráněn před
poško­zením během přepra­vy
obalem. Po vy­ba­lení zli­kvi­duj­
te la­skavě oba­lové ma­te­riály
způsobem neo­h ­r ožujícím
životní prostředí.
Proto šetřeme elektrickou energii:
Všechny materiály použité pro za­ba­lení jsou
neškodné pro životní prostředí, jsou 100%
recyklovatelné a jsou označeny příslušným
sym­bo­lem.
• Používáním vhodného nádobí.
Hrnce a pánve s plochým a silným dnem
pomáhají ušetřit až třetinu elektrické ener­
gie. Pamatujte také na pokličky, bez nich se
spotřeba energie zvyšuje až čtyřnásobně!
Poznámka! Je třeba, aby se oba­lové ma­
te­riály (polyetylenové sáčky, kousky po­ly­
styrénu atd.) během vybalování nedostaly
do rukou dětem.
• Udržujte plotýnky a dna nádob čisté.
Nečistoty brání přenosu tepla – silně připálené zbytky potravin lze často od­stra­nit pouze
che­mikálie­mi, které jsou pro životní prostředí
škodlivé.
• Avoiding necessary “peeping into
pots”.
Likvidace zařízení
• Nepoužívejte desku v blízkosti chlad­
niček / mrazniček.
Dochází pak ke zby­tečnému zvýšení spotřeby energie.
Při likvidaci nenoste zařízení do
kontejnerů na běžný do­movní
odpad, ale do středi­s ka pro
re­cy­kla­ci a využití od­padních
elek­t rických a elek­t ro­n ických
zařízení. Zařízení, návod k ob­
slu­ze nebo obal byly opatřeny
příslušnou nálepkou.
Zařízení bylo vyrobeno z re­cy­klo­va­telných
ma­te­riálů. Tím, že staré zařízení přinesete
do sběrného recyklačního středi­ska, ukážete,
že Vám záleží na přírodě.
Informace o umístění takových středisek
získáte u svého místního úřadu pro péči o
životní prostředí.
6
POPIS VÝROBKU
Popis desky
PB*4VI511FTB4S*
varná zóna (vpravo vzadu)
Varná zóna (vlevo vza­du)
Varná zóna (vlevo vpředu)
Varná zóna (vpravo vpředu)
Ovládací panel
4
5
5
3
3
7
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
6
Senzor zapni/vypni desky se signalizační diodou LED.
Senzor změny tepelného výkonu.
Senzor volby varné zóny s indikátorem.
Senzor aktivace hodin/časovače s indikátorem.
Signalizační diody zapnutí hodin pro vhodné varní zóny.
Senzor funkce Booster.
Senzor funkce pauza se signalizační diodou LED.
7
POPIS VÝROBKU
Popis desky
PB*4VI511AFTB4S*
varná zóna (vpravo vzadu)
Varná zóna (vlevo vza­du)
Varná zóna (vlevo vpředu)
Varná zóna (vpravo vpředu)
Ovládací panel
4
5
5
3
3
7
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
6
Senzor zapni/vypni desky se signalizační diodou LED.
Senzor změny tepelného výkonu.
Senzor volby varné zóny s indikátorem.
Senzor aktivace hodin/časovače s indikátorem.
Signalizační diody zapnutí hodin pro vhodné varní zóny.
Senzor funkce Booster.
Senzor funkce pauza se signalizační diodou LED.
8
INSTALACE
Instalace desky PB*4VI511*FTB*S*
• Připravte místo (výřez) v de­sce stolu dle rozměrů uvedených na montážním výkrese (viz
obr. A).
• Minimální mezera mezi přístro­jem a boky so­usedních skříněk je 80 mm.
• Instalovaná deska je vy­soká 50 mm.
• Pokud je varná deska odděle­na od nosného pod­kla­du horizontální ochran­nou deskou,
musí být vůle mezi dolní částí pláště varné desky a ochrannou deskou nejméně 25 mm,
aby mohl volně proudit vzduch. Mi­nimální vzdálenost mezi oběma deskami je 75 mm.
• V zadní části ochranné desky vyřežte otvor (o délce strany nejméně 80 mm) (viz obr. C).
• Připojte desku ke zdroji elek­trické energie dle přiloženého schématu zapojení.
• Porovnejte průřez napájecího kabelu s příko­nem desky (musí provést kva­li­fi­ko­vaný elek­
tro­tech­nik).
• Setřete prach z horní části, vložte desku do výřezu a pevně zatlačte (viz obr. B).
616
50
50
0
(4
90
0
60
(770*
*)
8
51
600
(750*
)
* rozměry se týkají desky PB*4VI511 AFTB*S*
9
)
50
Obr. A
Obr. B
1
2
3
1 - deska stolu
2 - těsnění
3 - sklokeramická deska
Obr. C
25mm
5÷10mm
80mm
Nasazeno do horní části nosné skříňky
500x10mm
Minimum
10mm
5÷10mm
Nasazeno do horní části nad sporák
s odsáváním
500x50mm
500x10mm
Osadit desku nad sporák bez ventilace je zakázáno
10
INSTALACE
Připojování desky k elektrickému rozvodu
Poznámka!
Desku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elek­tro­tech­nik.
Je zakázáno provádět úmyslné úpravy nebo změny elektrického systému.
Pokyny pro montážního technika
Sklokeramická deska je opatřena svorkovnicí umožňující volbu správného připojení dle daného
typu elektrického přívodu.
Svorkovnice umožňuje následující připojení:
- jednofázový proud (230 V),
- dvoufázový 400 V 2N~
Desku lze připojit ke správnému napájecímu zdroji příslušným přemostěním na rozvodném
pásku v souladu s přiloženým schématem. Schéma elektrického zapojení je uvedeno rovněž
v dolní části spodního krytu. Přístup k rozvodnému pásku získáte po sejmutí víka na svorkovnici.
Nezapomeňte zkontrolovat, zda odpovídá napájecí kabel a jmenovitý výkon desky.
Poznámka!
Nezapomeňte připojit ke svorce rozvodného pásku ochranný obvod a označit jej symbolem
. Rozvodnou síť sklokeramické desky je třeba chránit vhodně zvo­leným
pojistným zařízením nebo, po ochraně přívodní sítě, vhodným nouzovým vypínačem,
který odpojí zdroj v případě havárie.
Dříve, než sklokeramickou desku připojíte k elektrické síti, přečtěte si in­for­ma­ce na výko­novém
štítku a schématu zapojení.
Poznámka! Montážní technik je povinen vyplnit a předat uživateli “osvědčení o připojení
desky k elektrické síti“ (přiložené k záručnímu listu).
Způsoby připojení jiné než vyobrazené na schématu mohou vést k poško­zení desky.
11
INSTALACE
SCHÉMA PŘÍPUSTNÝCH ZAPOJENÍ
Pozor! Napětí výhřevných elementů 230 V
PE
1
2
5
4
N
N
3
2
1
Varování! U každého typu zapojení je třeba ke svorce
PE připojit
ochranné uzemnění
L2 L1
Pro síť 230 V připojení jednofázové s neutrálním vodičem, můstky
spojující svorky 1-2 a 4-5, neutrální
vodič do 4, ochranný vodič do
1N~
Pro síť 400/230 V připojení dvoufázové s neutrálním vodičem,
můstek spojující svorky 4-5, neutrální vodič do 4, ochranný vodič
do
2N~
5
L1=R, L2=S, L3=T, N=svorka neutrálního vodiče,
12
3
2
N
PE
5
PE
4
4
N
1
D o ­p o ­
ručený
typ připo­
jo­vacího
ka­be­lu
H05VVH05RRF3x4 mm2
L1
3
2
1
L2
L1
H05VVH05RRF4x2,5 mm2
=svorka ochranného vodiče
OBSLUHA
Před prvním použitím
• Pečlivě očistěte sklo­ke­ra­mic­kou desku; zacházejte s ní jako se skleněnou plochou.
• Při prvním použití může deska vydávat slabý zápach, proto zapněte větrání nebo otevřete
okno.
• Desku provozuje v souladu s bezpečnostními pokyny.
Indukční plotýnka – princip fungování
Generátor dodává proud cívce umístěné uvnitř přístro­je. Když
cívka indukuje magnetické pole, in­du­ko­vané proudy prostupují
do hrnce umístěného na desce. Proudy dělají z hrnce skutečný
přenašeč tepla, zatímco sklo­ke­ra­mický povrch desky zůstává
studený.
Systém zajišťuje použití hrnců se dnem vhodným pro magnetické pole. Obecně řečeno,
indukční technologii charakterizují dvě vlastnosti:
• jelikož teplo je emitováno výhradně pomocí nádobí, využití tepla je maximální,
• ne­dochází k jevu tepelné setrvačnosti, neboť vaření začíná okamžikem postavení hrnce
na desku a končí jeho sejmutím.
Ochranné zařízení:
Pokud byla deska správně nainstalována a je řádně používána, jsou ochranná zařízení
zapotřebí jen zřídka.
Ventilátor: chrání a ochlazuje ovládací a elektrické komponenty. Pracuje au­to­ma­tic­ky na
dvě rychlosti. Ventilátor se zapne po zapnutí plotýnek a vypne, když elektronický systém
dosáhne příslušné teploty.
Teplotní zabezpečení: Teplota elektronických elementů je nepřestajně měřena pomocí sondy.
Jestli teplo nebezpečně roste, tento systém automaticky zmenšuje výkon varné zóny, anebo
odpojí varné zóny, které se nacházejí nejblíže teplých elektronických elementů.
Detekce: detekování hrnce umožňuje provoz plotýnky a tedy i ohřev. Necháte-li na plotýnce
malé předměty (např. čajovou lžičku, nůž nebo prsten), nebudou iden­ti­fi­kovány jako hrnce
a plotýnka se nezapne.
13
OBSLUHA
Detektor hrnce
Do plotýnek vybavených systémem indukčního pole je nainstalován detektor hrnce. Jakmile
na plotýnku umístíte hrnec nebo jej sejmete, bude během pro­vo­zu detektor automaticky
spouštět nebo vypínat tvorbu tepla, aby šetřil ener­gii.
• Pokud použijete správný hrnec, na displeji se ukáže teplotní indikace.
• Indukce vyžaduje používání dobře zvolených hrnců se dnem zhotoveným z ma­gne­tického
materiálu (viz tabulka na str. 16).
Nebylo-li na varné ploše umístěno nádobí nebo bylo-li umístěno nádobí nevhodné, na
displeji varného výkonu začne pulzovat
. Plotýnka se nezapne.
Pokud do deseti minut nebude indikován žádný hrnec, spínání bude zrušeno. Plotýnku je třeba vypnout dotykovými senzory, nikoli sejmutím hrnce.
Detektor hrnce nepracuje jako spínač/vypínač.
Sklokeramická deka je opatřena senzory ovládanými dotykem vyznačených ob­lastí.
Každý dotyk senzoru je potvrzen zvukovým signálem.
Při zapínání a vypínání desky a zvyšování / snižování výkonu se vždy dotýkejte
pouze jednoho senzoru. Pokud se dotknete něko­li­ka senzorů najednou, systém
bude ignorovat zadaná nastavení a pokud byste se senzorů dotýkali příliš dlouho,
bude signalizovat poruchu.
14
OBSLUHA
Výkon vaší desky je podmíněn výběrem vhodného kvalitního nádobí.
Výběr nádob pro indukční desky
• Vždy používejte vysoce kvalitní nádobí s ideálně rovným dnem, zabráníte tak vyvíjení příliš
•
•
vysoké teploty ve dně a následně připečení připravovaného po­krmu. Dokonalé rozvádění
tepla zaručují hrnce a pánve se silným kovovým dnem.
Vždy zajistěte, aby dno hrnců bylo suché; po naplnění hrnce nebo jeho vy­tažení z chladničky vždy zkontrolujte, zda je dno do­ko­na­le suché, aby plotýnka zůstala čistá.
Poklice zabraňují úniku tepla z nádoby a tak zkracují dobu vaření a snižují spotřebu
energie.
Optimální výkon
Na indukční desce jsou umístěné čtyři varné
zóny, kterých středy jsou označené trojúhelníky (▲). Nádoby můžete postavit na každé
varné zóně libovolným způsobem. Nicméně v
každém případě nádoba musí úplně zakrývat
označení trojúhelníka (▲).
Optimální využití výkonu nastane
v momentu, kdy se trojúhelník (▲)
nachází ve středě nádoby.
min.
Velké nádoby jako např. pekáč můžete umísťovat současně na dvou varných zónách pomocí
funkce „Bridge”. V této situaci nádoba musí zakrývat trojúhelníky (▲) dvou svislých varných
zón.
Nejmenší a největší průměry nádoby jsou uvedené v tabulce a závisí na kvalitě nádoby.
Indukční varná zóna
Průměr dna nádoby pro indukční vaření
Průmer (mm)
Minimum (mm)
Maximum (mm)
210
140
210
Použití nádoby menší něž uvedená minimální varná zóna může způsobit, že
indukční varná zóna nebude fungovat.
15
OBSLUHA
Výběr nádobí pro indukční plotýnky
Značení nádobí
Zkontrolujte, zda je na štítku uve­de­na in­for­
ma­ce o tom, že hrnec je vhodný pro použití
na in­dukčních deskách.
Používejte magnetické hrnce (ze smaltovaného plechu,
feritické oceli, litiny) a vyzkoušejte je, zda se k jejich dnu
přichytí ma­gnet.
Nerezavějící ocel
Nerozezná přítomnost hrnce.
Vyjma hrnců z feritové oceli
Hliník
Nerozezná přítomnost hrnce.
Litina
Vysoká účinnost
Pozor: hrnce mohou desku poškrábat.
Smaltované železo
Vysoká účinnost
Doporučujeme hrnce s plochým, silným a rovným dnem.
Sklo
Nerozezná přítomnost hrnce.
Porcelán
Nerozezná přítomnost hrnce.
Hrnce s měděným dnem Nerozezná přítomnost hrnce.
16
OBSLUHA
Ovládací panel
Na ovládacím panelu se nacházejí senzory nové generace (3,4) „DIGI Select-Sensor", přičemž
indikátor varné zóny (displej) je současně senzorem volby varné zóny a hodin. Senzor změny
tepelného výkonu (2) je to senzor vykonaný v technologii „Slider", který umožňuje regulaci
tepelného výkonu na (1-9), jak rovněž nastavení hodin (1-99) dotknutím a přesunutím prstu
po zaznačené ploše (2):
- vpravo
- zvětšuje stupeň tepelného výkonu
- vlevo
- zmenšuje stupeň tepelného výkonu.
Kromě toho existuje možnost bezprostřední volby vhodného stupně tepelného výkonu na senzoru, stláčejíc libovolné místo senzoru změny stupně tepelného výkonu (2).
• Po zapojení desky do elektrické sítě se na několik vteřin rozsvítí všechny indikátory. Varná
deska je hotová k použití.
• Varná deska je vybavená v elektronické senzory, které se zapínají stlačením přes
minimum 1 vteřinu.
• Každé zapnutí senzorů je signalizované zvukem.
Na povrchu senzorů se nesmí klást žádné předměty (může to vyvolat rozpoznání
poruchy). Povrch senzorů musí byť udržovaný v čistotě.
Zapnutí varné desky
Senzor zapni/vypni (1) musíte přidržovat
prstem minimum 1 vteřinu. Varná deska je
aktivní, nad senzorem (1) se svítí signalizační
dioda LED, a na všech indikátorech (3,4) se
svítí číslice „0" a pulzuje desetinná čárka.
4
3
3
Jestli v průběhu 20 vteřin nebudete
aktivovat žádný senzor, varná deska
se vypne.
1
Zapnutí varné zóny
Po zapnutí varné zóny senzorem (1), v
průběhu následujících 20 vteřin zapněte zvolenou varnou zónu (3).
1. Po dotknutí senzoru, který označuje zvolenou varnou zónu (3), na indikátoru stupně
výkonu, který odpovídá této zóně se svítí
číslice „0" a desetinná čárka.
2. Přesouváním prstu po senzoru (2) nastavíte požadovaný stupeň tepelného
výkonu.
3
1
17
2
OBSLUHA
Jestli v průběhu 20 vteřin po zapnutí desky nebudete aktivovat žádný senzor,
tehdy se varná zóna vypne.
Varná zóna je aktivní jestli na všech indikátorech se svítí číslice anebo písmeno
zároveň s desetinnou čárkou, co znamená, že zóna je hotová k vykonání nastavení
tepelného výkonu.
Nastavení stupně tepelného výkonu indukční zóny
Když se na indikátoru varné zóny (3) zobrazí "0" a desetinná čárka, tehdy můžete začít nastavování požadovaného stupně tepelného výkonu přesouváním prstu po senzoru (2).
Funkce Booster "P"
Funkce Booster slouží k zvětšení výkonu
zóny Ø 210 - z 2100W na 3700W. Při zapnuté
a aktivní tepelné zóně (3) zapnutí senzoru (6)
způsobuje zapnutí funkce Booster (zrychlení
vaření), co signalizuje písmeno "P", které se
zobrazí na indikátoru varné zóny (3).
Funkce Booster se vypíná stlačením senzoru
(2) a zmenšením tepelného výkonu při aktivní varné zóně, anebo zvednutím nádoby z
varné zóny.
Čas působení funkce Booster je
omezený senzorovým panelem do
10 minut. Po automatickém vypnutí
funkce Booster, varná zóna nadále
hřeje nominálním výkonem. Funkce Booster můžete opět zapnout,
avšak jenom v případě, že indikátory
teploty v elektronických systémech
a cívky mají takovou možnost.
Jestli během působení funkce
Booster stáhnete nádobu z varné
zóny, tato funkce je nadále aktivní
a odpočítávání času pokračuje dál.
V případě překročení teploty (elektronického systému anebo cívky)
varné zóny během působení funkce
Booster, funkce Booster se automaticky vypne. Varná zóna se vrací do
úrovně nominálního výkonu.
3
2
18
6
OBSLUHA
Ovládání funkce Booster
Všechny varné zóny mají funkci Booster.
Dvě varné zóny tvoří dvojici (viz obr.) Funkci
Booster můžete v jednom momentě zapnout
jen pro jednu varnou zónu ze dvojice.
Jestli při zapnutí funkce Booster
celkový výkon je příliš velký, tepelný výkon druhé varné zóny se
automaticky redukuje.
Hodnota zredukovaného tepelného výkonu závisí od velikosti
používaných nádob.
Funkce blokády
Funkce blokády zabezpečuje, aby děti neúmyslně nezapnuly varnou desku, přičemž její
zapnutí je možné až po odblokování.
Blokování varné desky
Blokádu můžete zapnout jen tehdy, kdy
senzorový panel je zapnutý a žádná varná
zóna není zapnutá, a ani hodiny nejsou aktivní (na displeji se svítí číslice „0” s blikající
tečkou). Po zapnutí panelu pomocí senzoru
(1) současně stlačte senzor (3) pravé přední
varné zóny se senzorem (6), a potom opět
stlačte senzor (3) pravé přední varné zóny.
Teď se na všech displejích zobrazí „L” co
znamená zapnutí se funkce blokády. Jestli
zóny jsou pořád horké, bude se svítit písmeno
„L” střídavě s písmenem „H”.
3
1
Zablokovat varnou desku musíte v
průběhu 10 vteřin, a nesmíte stláčet
žádné jiné senzory než, ty, které
jsou popsané.
V opačném případě varná deska
nebude zablokovaná.
19
6
OBSLUHA
Varná deska je zablokovaná, dokud
ji neodblokujete, i když panel varné
desky se zapíná a vypíná. Odpojení
varné desky od sítě nezpůsobí vypnutí blokády desky.
Odblokování desky na čas vaření
Když zapnete panel senzorem (1) na všech
displejích se zobrazí písmeno „L”. Následovně stlačte současně senzor (3) pravé přední
varné zóny se senzorem (6). Písmena „L”
zmiznou, a na displejích varných zón se zobrazí číslice ”0.” s blikající tečkou. Následovně
můžete začít zapínání varných zón. (jak je
to popsané v kapitole „Nastavování stupně
tepelného výkonu indukční zóny").
1
3
6
Odblokování desky natrvalo
Když zapnete varnou desku senzorem (1)
na všech displejích se zobrazí písmeno „L”.
Následovně stlačte současně senzor (3) pravé
přední varné zóny se senzorem (6), potom
opět stlačte senzor (6). Senzorový panel varné
desky se vypne. (displeje nesvítí).
Odblokování varné desky vykonejte
v průběhu 10 vteřin, a nestláčejte jiné
senzory, kromě těch popsaných. V
opačném případě deska nebude odblokovaná natrvalo. Jestli senzorový
panel zůstal odblokovaný správně,
tehdy po stlačení senzoru (1) se na
všech displejích zobrazí číslice „0"
s blikající tečkou. Jestli zóny jsou
pořád horké, bude se svítit číslice
„0" střídavě s písmenem „H".
1
3
6
20
OBSLUHA
Indikátor zbytkového tepla
Je-li plotýnka vypnutá, zobrazí se na displeji písmeno “H”, které ozna­mu­je, že plotýnka je
ještě horká.
V době, kdy je písmeno “H“ zo­bra­
ze­no, ne­dotýkej­te se plotýnky ani
na ni nepokládejte předměty citlivé
na teplo, mohli by­ste se popálit
nebo připálit daný předmět!
Poté, co indikátor zhasne, můžete se plotýnky
dotýkat, ale mějte na paměti, že stále ještě
nemá teplotu okolí.
Během přerušení dodávky proudu
ukazatel zbytkového tepla nesvítí.
Omezená doba provozu
Pro zvýšení spolehlivosti je sklo­ke­ra­mická
deska vybavena ome­z o­v ačem provozní
doby pro každou plotýnku. Maximální doba
pro­vo­zu závisí na poslední zvolené hod­notě
pra­covního výkonu. Plotýnka se vypíná au­
to­ma­tic­ky, pokud není pracovní výkon během
určité doby změněn (viz ta­bul­ka) a indikátor
zbytkového tepla je rozsvícen. Chcete-li
po­k račovat ve vaření, zapněte plotýnku
znovu na požado­va­nou hodnotu pracovního
výko­nu.
Výkon
Max. doba
provozu
v hodinách
2
21
1
6
2
6
3
5
4
5
5
4
6
1,5
7
1,5
8
1,5
9
1,5
P
0,16
OBSLUHA
Funkce automatického dohřívání
• Zvolená varná zóna (3) musí byť aktivní,
nastavená na stupeň „0.”(desetinná čárka
se svítí).
• Následovně přesouvejte prst vpravo po
senzoru (2), čím nastavíte stupeň teplotního výkonu na hodnotu „9”
• Po nastavení teplotního výkonu na hodnotu „9” opět stlačte senzor (2) v místě,
ve kterém hodnota „9” byla zvolená. Na
displeji se okamžitě zobrazí písmeno „A ”
• Teď přesouvejte prst doleva po senzoru
(2), čím vyberete cílový stupeň teplotního
výkonu.
3
2
3
Na indikátoru stupně výkonu dané varné
zóny, se střídavě svítí písmeno „ A ” a cílový stupeň výkonu, který jste si určili.
2
Po uplynutí času dodávky dodatečného
výkonu, se varná zóna automaticky přepne
na zvolený stupeň výkonu, který zůstane
viditelný na indikátoru.
Stupeň ohřevu
Doba trvání automatického ohřevu
se zvýšeným výkonem (v minutách)
1
0,8
2
2,4
3
3,8
4
5,2
5
6,8
6
2,0
7
2,8
8
3,6
9
0,2
-
Jestli po zapnutí funkce automatiky
rychlého dohřívání se senzor volby
stupně výkonu nastaví na hodnotu
„0” na víc než 3 vteřiny, tzn. nevyberete stupeň výkonu, funkce automatiky
rychlého dohřívání se vypne.
Jestli z varné zóny stáhnete nádobu
a postavíte jí nazpět před uplynutím
času trvání automatiky dohřívání,
dohřívání s dodatečným výkonem
bude ukončené.
22
OBSLUHA
Funkce hodiny
Nastavovací hodiny ulehčují proces vaření díky možnosti nastavení času působení varných
zón. Může taktéž sloužit jako časovač.
Zapnutí hodin
Nastavovací hodiny ulehčují proces vaření
díky možnosti nastavení času působení
varných zón. Tuto funkci zapnete jenom
během vaření (kdy tepelný výkon je větší od
„0”). Funkci hodin můžete zapnout současně
na všech čtyřech varných zónách. Hodiny
můžete nastavit v rozmezí od 1 do 99 minut
každou 1 minutu.
4
5
Nastavení času:
• senzorem (3) vyberte varnou zónu, a
senzorem (2) nastavte tepelný výkon v
rozmezí 1-9. Na displeji se svítí zvolený
tepelný výkon v rozmezí od 1-9 s desetinnou čárkou (napr.”4.”).
• následovně v průběhu 10 vteřin vyberte
senzor aktivace hodin (4). Na displeji (4)
sa zobrazí „0” a symbol čárky „-„ s blikající diodou (5), která signalizuje zapnutí
vhodné varné zóny.
• po aktivaci hodin, nastavíte čas hodin
přesouváním prstu po senzoru (2). V
prvé řadě se nastavuje druhá číslice, po
ní následuje nastavení prvé číslice. Po
nastavení druhé číslice, hodiny automaticky přecházejí k nastavení prvé číslice,
na displeji se svítí symbol čárky „-„ s
nastaveným časem druhé číslice (např.
„- 6”). Jestli nenastavíte žádnou hodnotu
pro prvou číslici, po 10 vteřinách se na
hodinách místo symbolu čárky „-„ zobrazí
hodnota „0” (např. „0 6”). Hodiny začnou
fungovat, kdy dioda (5), která signalizuje
zapnutí vhodné varné zóny přestane
blikat.
3
2
4
5
3
2
4
5
3
23
OBSLUHA
Změna nastaveného času vaření
V každé chvíli vaření můžete změnit nastavený čas jeho trvání. Tento účel dosáhnete stejnou
procedurou nastavování jako v bodu „Zapnutí hodin” s rozdílem, že po zvolení varné zóny
senzorem (3) se nenastavuje tepelný výkon pomocí senzoru (2) ale bezprostředně se aktivuje
hodiny pomocí senzoru (4).
Kontrola uplývání času vaření
Čas, který zbyl do konce vaření, můžete zkontrolovat v každé chvíli, dotknutím senzoru volby
varné zóny (3).
Vypnutí hodin
Po uplynutí nastaveného času vaření se
zapne zvukový signál, který můžete vypnout
dotknutím libovolného senzoru, anebo po 2
minutách se alarm automaticky vypne.
4
5
V případě potřeby dřívějšího vypnutí hodin:
• Senzorem (3) vyberte varnou zónu, na
které chcete vypnout hodiny.
• Následně v průběhu 10 vteřin vyberte
senzor aktivace hodin (4). Na indikátoru
aktivace hodin (4) se zobrazí číslice „0”
a symbol čárky „-„ s blikající diodou (5),
která signalizuje zapnutí vhodné varné
zóny.
• po 10 vteřinách od zvolení senzoru (4)
anebo po opětovném zvolení senzoru
(3) se hodiny vypnou a indikátor aktivace
hodin (4) zhasne.
3
4
3
24
OBSLUHA
Hodiny jako časovač
Hodiny, které nastavují čas vaření, se mohou používat jako časovač, jestli není časově
ovládané působení varných zón.
Zapnutí časovače
Jestli varná deska je vypnutá:
• varnou desku zapnete dotknutím senzoru
zapni/vypni varné zóny (1). Na indikátorech varných zón (3) se zobrazí číslice „0”
a nad senzorem (1) se zasvítí signalizační
dioda.
• následně v průběhu 10 vteřin vyberte
senzor aktivace časovače (4). Na indikátoru časovače (4) se zobrazí číslice „0”
a symbol čárky „-„
• po aktivaci časovače přesouvajíc prst
po senzoru (2) nastavte čas časovače.
V prvé řadě se nastavuje druhá číslice,
po ní následuje nastavení prvé číslice.
Po nastavení druhé číslice, časovač
automaticky přechází k nastavení první
číslice, na displeji se svítí symbol čárky „-„
s nastaveným časem druhé číslice (např.
„- 6”).
• Jestli nenastavíte žádnou hodnotu pro
první číslici, po 10 vteřinách, se na časovači místo symbolu čárky „-„ zobrazí
hodnota „0” (např. „0 6”). Časovač začne
fungovat, kdy na indikátorech varných
zón (3) číslice „0” zhasne.
4
3
3
1
4
4
3
2
Vypnutí časovače
Po uplynutí nastaveného času se zapne nepřetržitý zvukový alarm, který vypnete dotknutím
libovolného senzoru, anebo po 2 minutách se alarm automaticky vypne .
V případě potřeby dřívějšího vypnutí časovače dvakrát stlačte senzor zapni/vypni (1). Všechny
indikátory na displeji zhasnou.
25
OBSLUHA
Funkce ohřívání
Funkce ohřívání potravin udržuje teplo vařených potravin na varné zóně. Zvolená varná zóna
je zapnutá na nízký teplotní výkon. Výkon varné zóny se ovládá funkcí ohřívání potravin, tak,
že teplota potravin vynáší přibližně 65°C. Proto teplá, hotová potrava nemění nepříznivě svoji
chuť a nelepí se k hrnci. Tuto funkci můžete využít k roztopení másla, čokolády atd. Podmínkou
správného využití této funkce je používání nádoby s plochým dnem, aby teplota byla přesně
měřená indikátorem, který se nachází ve varné zóně.
Funkci ohřívání potravin můžete zapnout na každé varné zóně.
Nedoporučuje se příliš dlouho udržovat jídla v teplu, z mikrobiologických příčin, proto při této
funkci se ovládací panel vypne po 2 hodinách.
Funkce ohřívání potravin je nastavená jako
dodatečný tepelný výkon jest mezi pozicí „0 1”
a na displeji jí zobrazuje symbol „
”
3
Funkce ohřívání se zapíná tak, jak je to popsané v bodu „Zapnutí varné zóny”.
Funkce ohřívání se vypíná tak, jak v bodu
„Vypnutí varných zón”.
1
0
1
2
Funkce stop’n go „II”
Funkce Stop’n go působí jako standardní pauza. Díky ní můžete v libovolném momentu
přerušit působení varné desky a vrátit se zpět k předcházejícím nastavením.
Jestli chcete zapnout funkci stop’n go
přinejmenším jedna varná zóna musí byť
zapnutá. Následovně stlačte senzor (7). Na
všech indikátorech varných zón (3) se rozsvítí symbol „II” a nad senzorem (7) se rozsvítí signalizační dioda.
3
3
Funkci stop’n go vypnete, jestli opět stlačíte senzor (7). Tehdy signalizační dioda
začíná blikat, následovně stlačte libovolný
senzor (3). Na indikátorech varných zón
(3) se zasvítí hodnoty, které byly nastavené
před zapnutím funkce stop’n go.
7
1
26
OBSLUHA
Funkce stop'n go může trvat maximálně 10 minut. Jestli funkci stop'n go nevypnete v tomto čase, senzorový panel se vypne.
V případě, jestli jste neúmyslně zapnuli
ovládání pomocí senzor zapni/vypni (1) funkce stop'n go umožňuje rychlé obnovení nastavení. Jestli vypnete panel senzorem zapni/
vypni (1), v průběhu 6 vteřin opětovně stlačte
senzor (1), a na indikátorech varných zón (3)
se zobrazí číslice „0”, a nad senzorem (7) začne blikat signalizační dioda. Následovně v
průběhu dalších 6 vteřin stlačte senzor (7).
Na indikátorech varných zón (3) se zasvítí
hodnoty, které byly nastavené před náhodným vypnutím ovládání.
3
3
7
1
Funkce Bridge
Díky funkci Bridge můžete kontrolovat 2 varné zóny jako jednu plochu ohřívání. Funkce Bridge je velmi pohodlná, obzvláště, jestli používáte na vaření nádoby jako např. pekáč.
Funkci Bridge zapnete současným stlačením 2 senzorů volby varné zóny (3) po
pravé anebo levé straně. Na horním displeji
se zobrazí symbol „ ” a na dolním displeji
se zobrazí číslice „0”. Následovně kdy přesunete prst po senzoru změny tepelného
výkonu (2) nastavujete libovolný tepelný
výkon.
3
3
2
Odteď ovládáte dvě varné zóny
pomocí jednoho senzoru.
min.
Funkci Bridge vypnete opětovným současným stlačením 2 senzorů varné zóny (3),
těch stejných, které slouží k zapnutí funkce
Bridge. Na displejích se zobrazí číslice „0”.
Odteď varné zóny fungují samostatně.
27
OBSLUHA
Vypnutí varných zón
• Varná zóna musí byť aktivní. Desetinná
čárka se svítí
• Přesouváním prstu doleva po senzoru (2)
se zmenšuje stupeň výkonu do „0”.
Po cca 10 vteřinách varná zóna
přestává být aktivní. Varná zóna
je horká, na indikátoru varné zóny
(3) kolem 10 vteřin se svítí písmeno
„H" střídavě s číslicí „0", a nakonec
jenom písmeno „H".
3
1
2
3
1
3
Vypnutí celé varné desky
• Varná deska funguje, kdy je zapnutá
přinejmenším jedna varná zóna.
• Stlačením senzoru zapni/vypni (1) se
vypíná celá varná deska.
3
Jestli varná zóna je horká, na
indikátoru varné zóny (3) se svítí
písmeno ”H” - symbol indikace
zbytkového tepla.
1
28
2
ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Na životnost Vaší sklokeramické desky mají
zásadní vliv čištění a řádná údržba.
Sklokeramickou desku čistěte při dodržení stejných zásad jaké platí pro
sklo. Nikdy ne­používej­te abrazívní
nebo agresivní čisticí prostředky,
prášky nebo mycí ho­uby.
Sklokeramickou desku čistěte po
každém použití
• Menší nepřipálené skvrny nečistot otírej­
te navlhčeným hadříkem bez čisticího
prostředku. Mycí kapaliny mo­hou způso­
bo­vat změnu zabarvení desky do­mo­dra.
Skvrny často nelze od­stra­nit po prvním
čištění, a to ani s použitím speciálních
čisticích prostředků.
• Velké plochy nečistot, které pevně ulpívají na desce, odstraňuje pomocí ostré
škrab­ky a povrch pak setřete vlhkým
hadříkem.
Odstraňování skvrn
• Mírné perleťové skvrny (zbytky hliníku)
lze odstranit z vychladlé desky spe­
ciálními čisticími prostředky. Vápe­naté
zbytky (tj. překypělou vodu) lze od­stra­nit
octem nebo speciálními čisticími prostřed­
ky.
• Při odstraňování cukru, jídel ob­sa­hujících
cukr, plastových nebo hliníkových fólií
plotýnku nevypínejte! Zbytky z plotýnky
ihned seškrabejte (do­kud je ještě horká)
pomocí ostré škrab­ky. Po odstranění
nečistot můžete desku vypnout a po
vy­chlad­nutí ji opět vyčistit speciálními
čisticími prostředky.
Speciální čisticí prostředky lze za­ko­upit v supermarketech, spe­cia­li­zo­vaných ob­cho­dech
s elek­tro­me­cha­nickým zařízením, dro­ge­riích
a ob­cho­dech s kuchyňskými přístro­ji. Ostré
škrabky jsou k dostání v pro­dejnách pro
kutily, se stavebním nářadím a potřeba­mi
pro malíře.
Čisticí škrabka
29
ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Čisticí prostředek nikdy neaplikujte na hor­kou
plotýnku. Čisticí prostředek nechte nej­prve za­
schno­ut a poté jej setřete vlhkým hadříkem.
Veškeré zbytky čisticích prostředků je třeba
setřít vlhkým hadříkem dříve, než budete
plotýnku opět zahřívat, ji­nak mají leptavé
účinky.
Pozor!
Pokud nemůžete z jakéhokoli důvo­
du ovládat zapnutou de­sku, vypněte
hlavní spínač nebo vyšro­u buj­t e
po­jist­ku a zavolejte Oddělení péče
o zákazníky.
Pozor!
Pokud se na povrchu sklo­ke­ra­mické
desky objeví pra­skli­ny nebo trhliny,
ihned ji odpojte od zdroje napětí
(vyp­nutím pojistky nebo vy­tažením
zástrčky ze zásu­vky) a za­vo­lej­te
Oddělení péče o zákazníky.
Nedodržením pokynů pro údržbu sklo­ke­
ra­mické desky ztrácíte práva plynoucí ze
záru­ky!
30
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
Kdykoli dojde k poruše, je třeba:
• vypnout všechny části, které jsou v provozu;
• odpojit přívod elektrické energie;
• zavolat servisní středisko;
• protože některé menší závady může odstranit uživatel podle níže uve­dených po­kynů,
dříve než zavoláte Oddělení péče o zákazníky, projděte si laskavě všech­ny body níže
uvedené tabulky.
PROBLÉM
PŘÍČINA
NÁPRAVA
1.Přístroj nefunguje
- došlo k výpadku elek­trické -zkontrolujte pojistku do­
energie
movního systému a v případě
potřeby ji vyměňte
2. Přístroj nereaguje na
zadaná nastavení
-ovládací pa­nel není zapnu
-zapněte jej
-dotyk sen­zo­ru trval méně -dotýkejte se sen­zo­ru o něco
než jed­nu sekundu
déle
-dotkli jste se zároveň něko­ -vždy se dotýkejte po­u ze
li­ka senzorů
jed­no­ho senzoru (vyjma vypínání plotýnky)
3.Přístroj nereaguje a vydává -dotkli jste se ne­správných - desku znovu aktivujte
dlouhý signál
sen­z orů nebo správných,
avšak příliš krátkou dobu
-zakrytý nebo znečištěný - odkryjte nebo vyčistěte
sen­zor(y)
sen­zo­ry
4.Celý přístroj se vypne
-nebyla zadána žádná na­sta­ -zapněte znovu ovládací
vení rozmezí 10 sekund od panel a ih­n ed za­d ej­t e na­
za­pnutí desky
sta­vení
-zakrytý nebo znečištěný
senzor(y)
5. Jedná varná plocha se vy- -omezená doba pro­vo­zu
píná, na displeji svítí písmeno -zakrytý nebo znečištěný
H
sen­zor(y)
-odkryjte nebo vyčistěte sen­
zo­ry
-zapněte zno­vu plotýnku
-odkryjte nebo vyčistěte
sen­zo­ry
- přehřátí elektronických
prvků
6.Indikátor zbytkového tepla - výpadek elektrického pro­ -indikátor zbytkového tepla
nesvítí, i když plotýnky jsou udu, přístroj byl od­po­jen od začne fungovat opět po za­
ještě horké
elektrické sítě
pnutí a vyp­nutí ovládacího
panelu
31
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
PROBLÉM
PŘÍČINA
NÁPRAVA
7. Prasklina ve sklo­ke­ra­
mické desce
Nebezpečí! Ihned odpojte sklo­ke­ra­mic­kou desku od sítě
(pojistkou) a zavolejte nejbližší servisní středi­sko.
8. Pokud porucha nebyla
odstraněna
Odpojte sklokeramickou desku od sítě (po­jist­kou) a za­vo­lej­te
nejbližší servisní středisko.
Důležité!
Jste osobou odpovědnou za řádný stav a pro­voz spotřebiče
ve Vaší domácnosti. Pokud za­voláte středisko kvůli po­ruše,
která vznikla ne­správnou obsluhou, budou Vám účtovány
nákla­dy návštěvy, a to i v záruční době. Ne­ne­se­me žádnou
odpovědnost za poruchy vzniklé ne­dodržením pokynů v této
příručce.
9. Indukční plotýnka vydává Běžný jev. Ventilátor ochlazující elektronický systém je
hrubé zvuky
v provozu.
10. Indukční plotýnka vydává Běžný jev. Deska mírně píská z důvodu fre­kven­ce cívky,
pískavé zvuky
pokud používáte několik plotýnek na maximální výkon.
11. Symbol E2
Přehřátí indukčních cívek
12. Symbol Er03
Senzorové tlačítka jsou přikryté Očistěte povrch desky, anebo
dél než 10 vteřin, senzorový odstraňte předměty, které se
systém se vypne.
nacházejí na senzorech.
32
- nepostačující chlazení,
- zkontrolovat, jestli podmínky
zabudování jsou shodné s
instrukcí
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovité napětí
400V 2N~50 Hz
Jmenovitý výkon:
PB*4VI511FTB4S* PB*4VI511AFTB4S*
2,1kW/3,7kW
2,1kW/3,7kW
Rozměry
-Varná zóna Booster: 4xØ 210 mm
616 x 518 x 45;
770 x 518 x 45
Hmotnost
ca.15 kg;
ca.18 kg
Splňuje požadavky norem EN 60335-1, EN 60335-2-6 platných v Evropské unii.
ZÁRUKA
Záruka
Záruční servis dle záručního listu.
Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným používáním výrob­ku.
Vyplňte laskavě typ a výrobní číslo z typového štítku.
Typ...................................................
Výrobní číslo...........................................
33
34
SK
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK
Doska Amica je spojením výnimočnej jednoduchosti obsluhy a skvelej účinnosti. Po prečítaní
návodu nebude obsluha dosku žiadnym problémom.
Bezpečnosť a funkčnosť dosku, ktorý opustil továreň, boli pred zabalením dôkladne preverené
na kontrolných stanoviskách.
Prosíme Vás, aby ste si pred uvedením zariadenia do prevádzky dôkladne prečítali návod
na obsluhu. Dodržovanie v ňom uvedených pokynov Vás ochráni pred nesprávnym použí­
vaním.
Návod uschovajte a skladujte tak, aby bol vždy po ruke.
Poznámka!
Prístroj neobsluhujte skôr, než sa oboznámite s týmto návodom a porozumiete mu.
Prístroj bol skonštruovaný len na účely varenia. Akékoľvek iné použitie (napr. na vy­ku­
ro­va­nie) nezodpovedá prevádzkovým cha­rak­te­ri­stikám a môže viesť k vzniku škôd.
Výrobca si vyhradzuje právo zaviesť zmeny, ktoré nemajú vplyv na prevádzku prístro­ja.
36
OBSAH
Základné in­formácie..........................................................................................................36
Bezpečnostné po­ky­ny........................................................................................................38
Úspora energie ..................................................................................................................40
Vybaľovanie ........................................................................................................................40
Likvidácia zariadenia ........................................................................................................40
Popis zariadenia ................................................................................................................41
Inštalácia ...........................................................................................................................43
Pripojenie dosky k elektrickej sieti .......................................................................................45
Pokyny pre montážneho technika ......................................................................................45
Obsluha ...........................................................................................................................47
Pravidlá činnosti indukčnej zóny.........................................................................................47
Detektor prítomnosti nádoby.......................................................................................48
Voľba riadu na varenie v indukčnej zóne............................................................................49
Voľba nádob indukčnej zóny.............................................................................................50
Ovládací panel.......................................................................................................51
Zapnutie varnej dosky.............................................................................................................51
Zapnutie varnej zóny.................................................................................................................51
Nastavenie stupňa tepelného výkonu indukčnej zóny..........................................................52
Funkcia Booster.............................................................................................................52
Ovládanie funkcie Booster.....................................................................................................53
Funkcia blokády..........................................................................................................53
Blokovanie varnej dosky.......................................................................................53
Odblokovanie varnej dosky na čas varenia.......................................................................54
Odblokovanie varnej dosky natrvalo..................................................................................54
Indikátor zvyškového tepla..................................................................................................55
Ohraničenie pracovného času....................................................................................55
Funkcia automatického dohrievania..............................................................................56
Funkcia hodiny....................................................................................................57
Zapnutie hodín.....................................................................................................57
Zmena nastaveného času varenia................................................................................58
Kontrola uplývania času varenia......................................................................58
Vypnutie hodín...........................................................................................58
Hodiny ako časovač...............................................................................................59
Vypnutie časovača.................................................................................................59
Funkcia ohrievania.............................................................................................60
Funkcia Stop´n go.................................................................................................60
Funkcia Bridge.................................................................................................61
Vypnutie jednej varnej zóny...............................................................................62
Vypnutie celej varnej dosky....................................................................................62
Čistenie a bežná údržba ....................................................................................................63
Odstraňovanie porúch ......................................................................................................65
Technické úda­je.................................................................................................................67
Záruka ..............................................................................................................................67
37
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Skôr, než sklokeramickú dosku prvýkrát použijete, preštudujte si starostlivo tento Návod
na obsluhu, pretože len tak zaistíte bezpečnú prevádzku a zabránite jej poškodeniu.
• Ak sklokeramickú dosku prevádzkujete blízko rádia, televízora alebo iného vyžarujúceho
prístroja, skontrolujte láskavo, či panel s tlačidlami funguje správne.
• Sklokeramickú dosku musí inštalovať kvalifikovaný elektrotechnik.
• Dosku neinštalujte do blízkosti chladiacich zariadení.
• Náby­tok, do ktorého dosku zabudujete, musí byť odolný voči teplotám ok. 100°C. Táto
požiadavka sa vzťahuje na obklad steny, plastové plochy, lepidlá a laky.
• Do­sku je možné používať až po jej zabudovaní do nábytku, pretože len tak budete chránení
pred nebezpečným dotykom častí pod prúdom.
• Elek­trické prístroje smú opravovať len kvalifikovaní odborníci. Neodborné opravy môžu
mať vplyv na bezpečnosť prístroja.
• Prístroj je odpojený od hlavného prívodu elektrickej energie len vtedy, ak je vytiahnutá
zástrčka zo zásuvky alebo ak je vypnutá poistka.
• Ne­do­voľte deťom, aby sa približovali k doske ak je v prevádzke, pretože by mohli strhnúť
horúce hrnce a popáliť sa.
• Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností
alebo znalosti zariadenia. Tieto osoby môžu zariadenie používať iba pod dohľadom inej
osoby alebo v súlade s návodom na obsluhu poskytnutým osobami zodpovednými za ich
bezpečnosť.
• Osoby s implantovanými prístrojmi na podporu životne dôležitých funkcií (napr. kardiostimulátor, inzulínová pumpička alebo slúchadlá) si musia overiť, že funkcie týchto
zariadení nebudú indukčnou platňou rušené (frekvenčný rozsah indukčnej dosky činí
20-50 kHz).
• Po zapnutí sa platničky veľmi rýchlo zahrejú. Aby nedochádzalo k zbytočnej spotrebe
energie, zapínajte ich až potom, keď na ne postavíte nádobu.
• In­dikátor zvyškového tepla, ktorý je súčasťou elektronického systému, vás informuje o tom,
či je varič ešte zapnutý a či je ešte horúci.
• V prípade výpadku napätia budú vymazané všetky nastavenia. Buďte opatrní po obnovení
sieťového napätia. Pokiaľ sú varné zóny horúce, bude zapnutý indikátor zostatkového
tepla „H”.
• Ak sa v blízkosti platničky nachádza napájacia zásuvka, presvedčite sa, že sa napájací
kábel nedotýka horúcich miest.
• Počas varenia na tuku alebo oleji nenechávajte dosku bez dozoru, pretože tieto látky
predstavujú nebezpečenstvo požiaru.
• Ne­používaj­te plastové nádoby alebo nádoby z hliníkovej fólie (alobalu), pretože sa pri
vysokých teplotách roztavujú a mohli by dosku poškodiť.
• Cu­kor, kyselina citrónová, soľ atď., ako v kvapalnom tak pevnom stave, ani plasty sa nesmú
dostať do styku s horúcou platničkou.
• Ak sa na horúcu platničku dostanú neopatrnosťou cukor alebo plast, platničku ne­vypínaj­
te, ale cukor alebo plast z nej zoškrabte ostrou škrabkou (stierkou). Chráňte si ruky pred
popálením.
• Na sklokeramickej doske používajte len hrnce a panvice s plochým dnom bez ostrých
okrajov a hrán, inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu dosky.
38
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Vy­ku­ro­va­cia plocha sklokeramickej dosky je odolná voči tepelnému nárazu. Nie je citlivá
ani na teplo, ani na chlad.
• Na dosku nepustite žiadne predmety. Bodový náraz, napr. padajúcou koreničkou, môže
za nepriaznivých okolností viesť k vzniku prasklín a rýh v sklokeramickej doske.
• Zvyšky pokrmov, ktoré prekypeli, môžu vniknúť do poškodených miest a dostať sa do častí
sklokeramickej dosky, ktoré sú pod prúdom.
• Ak sa na povrchu varnej dosky objavia ryhy alebo praskliny, prístroj vypnite vypnutím
poistky alebo vytiahnutím zástrčky zo zásuvky a informujte servisné stredisko.
• Dodržuj­te pokyny pre údržbu a čistenie. Ak nebudete postupovať v súlade s týmito po­kyn­
mi, stratíte nároky plynúce zo záruky.
• Nepoužívajte povrch dosky ako kuchynskú doštičku na krájaní alebo pracovnú plochu.
• Odporúčame nenechávať na sklokeramickej doske kovové predmety ako nože, vidličky,
lyžice a pokrievky, inak sa rozpália.
• Platničku neinštalujte nad sporák bez ventilátora, nad myčku, chladničku, mrazničku alebo
práčku.
39
ÚSPORA ENERGIE
VYBAĽOVANIE
Všetci, kto náležito využívajú
energiu nie­len šetria peniaze, ale konajú tiež vedome
v súla­de s po­tre­ba­mi ochrany prírodného prostredia.
Prístroj je chránený pred
poško­d ením počas pre­
pra­vy oba­lom. Po vybalení
zli­kvi­duj­te láskavo obalové
ma­te­riály spôsobom neo­
h­r o­z ujúcim životné prostredie.
Preto šetrime elektrickou energiou:
• Používaním vhodného riadu.
Hrnce a panvice s plochým a hrubým dnom
pomáhajú ušetriť až tretinu elek­tric­kej ener­
gie. Pamätaj­te tiež na pokrievky, bez nich sa
spotreba energie zvyšuje až štvornásob­ne!
• Udržujte platničky a dná nádob čisté.
Nečistoty bránia v prenose tepla – silne
pripálené zvyšky potravín je možné často
odstrániť len che­mikália­mi, ktoré sú pre
životné pro­stre­die škodlivé.
Všetky materiály použité na za­ba­le­nie sú
neškodné pre životné pro­stre­die, sú 100 %
recyklovateľné a sú označené príslušným
symbolom.
Poznámka! Je potrebné, aby sa oba­lové
materiály (polyetylénové vrecká, kúsky po­
ly­styrénu atď.) počas vy­baľova­nia nedostali
do rúk deťom.
• Snažte sa “nenakukovať do hrn­cov “
príliš často.
• Nepoužívajte dosku v blízkosti chlad­
ničiek / mrazničiek.
Dochádza potom k zbytočnému zvýšeniu
spotreby energie.
Likvidácia za­ria­de­nia
Pri likvidácii nevyhadzujte za­ria­
de­nie do kontejnerov na bežný
domový odpad, ale do stre­di­ska
pre recykláciu a využitie od­pa­
dových elek­trických a elek­tro­
nických za­ria­dení. Na za­ria­dení,
návo­de na obsluhu alebo obale
sa nachádza príslušná nálepka.
Zariadenie bolo vyrobené z re­cy­klo­va­teľných
materiálov. Tým, že staré za­ria­de­nie pri­ne­
sie­te do zberného re­cy­klačného strediska,
ukážete, že Vám záleží na prírode.
Informácie o umiestnení takýchto stredísk
získate na svojom miest­nom úrade pre sta­
ro­stli­vosť o životné prostredie.
40
POPIS ZARIADENIA
Popis dosky
PB*4VI511FTB4S*
Varná zóna (vpravo vzadu)
Varná zóna (vľavo vza­du)
Varná zóna (vľavo vpredu)
Varná zóna (vpravo vpredu)
Ovládací panel
4
5
5
3
3
7
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
6
Senzor zapni/vypni dosky so signalizačnou diódou LED.
Senzor zmeny tepelného výkonu.
Senzor voľby varnej zóny s indikátorom.
Senzor aktivácie hodín/časovača s indikátorom.
Signalizačné diódy zapnutia hodín pre vhodné varné zóny.
Senzor funkcie Booster.
Senzor funkcie pauza so signalizačnou diódou LED.
41
POPIS ZARIADENIA
Popis dosky
PB*4VI511AFTB4S*
Varná zóna (vpravo vzadu)
Varná zóna (vľavo vza­du)
Varná zóna (vľavo vpredu)
Varná zóna (vpravo vpredu)
Ovládací panel
4
5
5
3
3
7
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
6
Senzor zapni/vypni dosky so signalizačnou diódou LED.
Senzor zmeny tepelného výkonu.
Senzor voľby varnej zóny s indikátorom.
Senzor aktivácie hodín/časovača s indikátorom.
Signalizačné diódy zapnutia hodín pre vhodné varné zóny.
Senzor funkcie Booster.
Senzor funkcie pauza so signalizačnou diódou LED.
42
INŠTALÁCIA
Inštalácia dosky PB*4VI511*FTB*S*
• Pripravte miesto (otvor) v do­ske stola podľa roz­me­rov uvedených na montážnom výkre­se
(viď obr. A).
• Minimálna medzera me­dzi prístrojom a bokmi su­sedných skriniek je 80 mm.
• Inštalovaná doska je 50 mm vysoká.
• Pokiaľ je varná doska od­de­lená od nosného pod­kla­du horizontálnou ochran­nou doskou,
musí byť vôľa medzi dolnou časťou plášťa varnej dosky a ochrannou doskou najmenej
25 mm, aby mohol volne prúdiť vzduch. Minimálna vzdia­le­nosť medzi obidvoma do­ska­mi
je 75 mm.
• V zadnej časti ochran­nej dosky vyrežte otvor (o dĺžke strany najmenej 80 mm) (viď obr. C).
• Pripojte dosku k zdroju elek­tric­kej energie podľa priloženej schémy zapojenia.
• Porovnajte prierez napája­cie­ho kábla s príkonom do­sky (musí vykonať kva­li­fi­ko­vaný
elektrotechnik).
• Zotrite prach z hornej časti, vložte dosku do výrezu a pevne zatlačte (viď obr. B).
616
50
50
0
(4
90
0
60
(770*
*)
8
51
600
(750*
)
* rozmery sa týkajú dosky PB*4VI511 AFTB*S*
43
)
50
Obr. A
Obr. B
1
2
3
1 - doska stola
2 - tesnenie
3 - sklokeramická doska
Obr. C
5÷10mm
25mm
80mm
Nasadené do hornej časti nosnej
skrinky
500x10mm
Minimum
10mm
5÷10mm
Nasadené do hornej časti nad sporák
s odsávaním
500x50mm
500x10mm
Osadiť dosku nad sporák bez ventilácie je zakázané
44
INŠTALÁCIA
Pripájanie dosky k elektrickému rozvodu
Poznámka!
Dosku smie k elektrickej sieti pripojiť len kvalifikovaný elek­tro­tech­nik.
Je zakázané vykonávať úmyselné úpravy alebo zmeny elek­trického systému.
Pokyny pre montážneho technika
Sklokeramická doska je opatrená svorkovnicou umožňujúcou voľbu správne­ho pripojení podľa
daného typu elektrického prívodu.
Svorkovnica umožňuje nasledujúce pripojenia:
- jednofázový prúd (230 V),
- dvojfázový 400 V2N~
Dosku možno pripojiť k správnemu zdroju napájania príslušným pre­mo­stením na roz­vod­nom
pásiku v súlade s priloženou schémou. Schéma elektrického zapojenia je uvedená tiež v dolnej
časti spodného krytu. Prístup k rozvodnému pásiku získate po zložení veka na svorkovnici.
Ne­za­bud­ni­te skontrolovať, či zodpovedá napájací kábel a menovitý výkon do­sky.
Poznámka!
Nezabudnite pripojiť ku svorke rozvodného pásika ochranný obvod a označiť ho
symbolom
. Rozvodnú sieť sklokeramickej dosky je potrebné chrániť vhodne zvo­
leným poistným zariadením, alebo, po ochrane prívodnej siete, vhodným núdzovým
vypínačom, ktorý od­pojí zdroj v prípade havárie.
Skôr, než sklokeramickú dosku pripojíte k elektrickej sieti, prečítajte si in­formácie na výko­no­
vom štítku a schéme zapojenia.
Poznámka! Montážny technik je povinný vyplniť a odovzdať užívateľovi “osvedčenie o pri­po­
jení dosky k elektrickej sieti“ (priložené k záručnému listu).
Spôsoby pripojenia iné než vyobrazené na schéme môžu viesť k poško­de­niu dosky.
45
INŠTALÁCIA
SCHÉMA PRÍPUSTNÝCH ZAPOJENÍ
Pozor! Napätie výhrevných elementov 230 V
PE
1
2
5
4
N
N
3
2
1
Varovanie! Pri každom type zapojenia je potrebné k svorke
PE
pripojiť ochranné uzemnenie
L2 L1
Pre sieť 230 V pripojenie jedno- 1N~
fázové s neutrálnym vodičom,
mostíky spájajúce svorky 1-2 a
4-5, neutrálny vodič do 4, ochranný
vodič do
Pre sieť 400/230 V pripojenie 2N~
dvojfázové s neutrálnym vodičom, môstik spájajúci svorky
4-5, neutrálny vodič do 4, ochranný
vodič do
5
5
L1=R, L2=S, L3=T, N=svorka neutrálneho vodiča,
46
3
2
N
PE
PE
4
4
N
1
Odporúčaný
typ pripájacieho
kábla
H05VVH05RRF3x4 mm2
L1
3
2
1
L2
L1
H05VVH05RRF4x2,5 mm2
=svorka ochranného vodiča
OBSLUHA
Pred prvým použitím
• Starostlivo očistite sklo­ke­ra­mickú dosku; za­obchádzaj­te s ňou ako so sklenenou plo­chou.
• Pri prvom použití môže doska vydávať slabý zápach, preto za­pni­te vetranie alebo otvorte
okno
• Dosku prevádzkujte v súlade s bezpečnostnými pokynmi.
Pravidlá činnosti indukčnej zóny
Generátor dodáva prúd cievke umiestnenej vo vnútri
prístroja. Keď cievka indukuje ma­gne­tické pole, in­du­ko­
vané prúdy prestupujú do hrn­ca umiest­neného na doske. Prúdy robia z hrnca skutočný prenášač tepla, zatiaľ
čo sklo­ke­ra­mický povrch do­sky zostáva stu­dený.
Systém zaisťuje použitie hrncov s dnom vhodným pre magnetické pole. Všeobec­ne povedané,
indukčnú technológiu charakterizujú dve vlastnosti:
• vďaka tomu, že je teplo vyžarované pomocou hrnca, je možné maximálne využitie tepelnej
energie,
• ne­dochádza k javu tepelnej zotrvačnosti, pretože varenie začína okamihom po­sta­ve­nia
hrnca na dosku a končí jeho odobratím.
Ochranné zariadenie:
Ak bola doska správne nainštalovaná a je riadne používaná, sú ochranné za­ria­de­nia potrebné
len zriedka.
Ventilátor: chráni a ochladzuje ovládacie a elektrické komponenty. Pracuje au­to­ma­tic­ky na
dve rýchlosti. Ventilátor sa zapne po zapnutí platní a vypne, keď elektronický systém dosiahne
príslušnú teplotu.
Teplotné zabezpečenie: Teplota elektronických elementov je neprestajne meraná pomocou
sondy. Ak teplo nebezpečne rastie, tento systém automaticky zmenšuje výkon varnej zóny,
alebo odpojí varné zóny, ktoré sa nachádzajú najbližšie teplých elektronických elementov.
Detekcia: detekovanie hrnca umožňuje prevádzku platne a teda aj ohrev. Ak necháte na
platni malé predmety (napr. čajovú lyžičku, nôž alebo prsteň), ne­budú identifikované ako
hrnce a platňa sa nezapne.
47
OBSLUHA
Detektor prítomnosti nádoby
Do platní vybavených systémom indukčného poľa je nainštalovaný detektor hrnca. Hneď ako
na platňu umiestnite hrniec alebo ho odoberiete, bude počas prevádzky detektor automaticky
spúšťať alebo vypínať tvorbu tepla, aby šetril energiu.
• Ak použijete správny hrniec, na displeji sa ukáže teplotná indikácia.
• Indukcia vyžaduje používanie dobre zvolených hrncov s dnom zho­to­veným z ma­gne­tického
materiálu (viď tabuľka na str. 50).
Pokiaľ sa na varnej zóne nenachádza hrniec alebo umiestnený hrniec nie je vhodný,
na displeji výkonu bude
. Platňa sa nezapne.
Ak do desiatich minút nebude indikovaný žiadny hrniec, spínanie bude zrušené.
Platňu je potrebné vypnúť dotykovými senzormi, nie odobratím hrnca.
Detektor hrnca nepracuje ako spínač/vypínač.
Sklokeramická doska je opatrená senzormi ovládanými dotykom vyznačených ob­lastí.
Každý dotyk senzora je potvrdený zvukovým signálom.
Pri zapínaní a vypínaní dosky a zvyšovaní / znižovaní výkonu sa vždy dotýkajte len
jedného senzora. Ak sa dotknete niekoľkých senzorov naraz, systém bude ignorovať
zadané nastavenia a ak by ste sa sen­zo­rov dotýkali príliš dlho, bude signalizovať
poruchu.
48
OBSLUHA
Výkon vašej dosky je podmienený výberom vhodného kvalitného riadu.
Voľba riadu na varenie v indukčnej zóne
• Vždy používajte vysoko kvalitný riad s ideálne rovným dnom, zabránite tak vyvíjaniu príliš
vysokej teploty v dne a následne pripečeniu pripravovaného pokrmu. Dokonalé rozvádzanie
tepla zaručujú hrnce a panvice so silným ko­vovým dnom.
• Vždy zaistite, aby dno hrncov bolo suché; po naplnení hrnca ale­bo jeho vy­tiah­nutí z chladničky vždy skontrolujte, či je dno do­ko­na­le suché, aby platňa zo­sta­la čistá.
• Pokrievky zabraňujú úniku tepla z nádoby a tak skracujú čas varenia a znižujú spotrebu
energie.
Optimálny výkon
Na indukčnej doske sú umiestnené štyri varné
zóny, ktorých stredy sú označené trojuholníkmi
(▲). Nádoby môžete postaviť na každej varnej
zóne v akýkoľvek spôsob. Avšak v každom
prípade nádoba musí úplne zakrývať označenie trojuholníka (▲).
Optimálne využitie výkonu nastane v momente, keď sa trojuholník
(▲) nachádza v strede nádoby.
min.
Veľké nádoby ako napr. pekáč môžete umiestňovať súčasne na dvoch varných zónach
pomocou funkcie „Bridge”. V takejto situácii
nádoba musí zakrývať trojuholníky (▲) dvoch
zvislých varných zón.
Najmenšie a najväčšie priemery nádoby sú uvedené v tabuľke a závisia na kvalite nádoby.
Indukčná varná zóna
Priemer dna nádoby pre indukčné varenie
Priemer (mm)
Minimum (mm)
Maximum (mm)
210
140
210
Použite menšej nádoby ako uvedená minimálna varná zóna môže spôsobiť, že
indukčná varná zóna nebude fungovať.
49
OBSLUHA
Voľba nádob indukčnej zóny
Značenie
riadu
Skontrolujte, či je na štítku uvedená in­
formácia o tom, že hrniec je vhodný pre
použitie na in­dukčných doskách.
Používajte magnetické hrnce (zo smaltovaného plechu,
fe­ri­tické ocele, liatiny) a vyskúšajte ich, či sa k ich dnu
pri­chytí magnet.
Nehrdzavejúca oceľ
Nerozozná prítomnosť hrnca.
Okrem hrncov z feritovej ocele.
Hliník
Nerozozná prítomnosť hrnca.
Liatina
Vysoká účinnosť.
Pozor: hrnce môžu dosku poškriabať.
Smaltované železo
Vysoká účinnosť.
Odporúčame hrnce s plochým, silným a rovným dnom.
Sklo
Nerozozná prítomnosť hrnca.
Porcelán
Nerozozná prítomnosť hrnca.
Hrnce s měděným dnem Nerozozná prítomnosť hrnca.
50
OBSLUHA
Ovládací panel
Na ovládacom paneli sa nachádzajú senzory novej generácie (3,4) „DIGI Select-Sensor”, pričom
indikátor varnej zóny (displej) je súčasne senzorom voľby varnej zóny a hodín. Senzor zmeny
tepelného výkonu (2) je to senzor vykonaný v technológii „Slider” , ktorý umožňuje reguláciu
tepelného výkonu na (1-9), ako aj nastavenie hodín (1-99) dotknutím a presunutím prsta po
zaznačenej ploche (2):
- vpravo
- zväčšuje stupeň tepelného výkonu
- vľavo
- zmenšuje stupeň tepelného výkonu.
Okrem toho existuje možnosť bezprostrednej voľby vhodného stupňa tepelného výkonu na
senzore, stláčajúc akékoľvek miesto senzora zmeny stupňa tepelného výkonu (2).
• Po zapojení dosky do elektrickej siete, sa na niekoľko sekúnd zažnú všetky indikátory.
Varná doska je hotová k používaniu.
• Varná doska je vybavená v elektronické senzory, ktoré sa zapínajú stlačením cez
minimum 1 sekundu.
• Každé zapnutie senzorov je zasignalizované zvukom.
Na povrchu senzorov sa nesmú klásť žiadne predmety (môže to vyvolať rozpoznanie
poruchy). Povrch senzorov musí byť udržovaný v čistote.
Zapnutie varnej dosky
Senzor zapni/vypni (1) musíte pridržiavať
prstom minimum 1 sekundu. Varná doska je
aktívna, nad senzorom (1) sa svieti signalizačná dióda LED, a na všetkých indikátoroch
(3,4) sa svieti číslica „0” a pulzuje desatinná
čiarka.
4
3
3
Ak v priebehu 20 sekúnd nebudete
aktivovať žiadny senzor, varná doska sa vypne.
1
Zapnutie varnej zóny
Po zapnutí varnej zóny senzorom (1), v priebehu nasledujúcich 20 sekúnd zapnite zvolenú
varnú zónu (3).
1. Po dotknutí senzora, ktorý označuje zvolenú varnú zónu (3), na indikátore stupňa
výkonu , ktorý odpovedá tej zóne sa svieti
číslica „0” a desatinná čiarka.
2. Presúvaním prsta po senzora (2) nastavíte
požadovaný stupeň tepelného výkonu.
3
1
51
2
OBSLUHA
Ak v priebehu 20 sekúnd po zapnutí dosky nebudete aktivovať žiadny senzor,
vtedy sa varná zóna vypne.
Varná zóna je aktívna ak na všetkých indikátoroch sa svieti číslica alebo písmeno
zároveň s desatinnou čiarkou, čo znamená, že zóna je hotová k vykonaniu nastavenia tepelného výkonu.
Nastavenie stupňa tepelného výkonu indukčnej zóny
Keď sa na indikátore varnej zóny (3) zobrazí ”0” a desatinná čiarka, vtedy môžete začať
nastavovanie požadovaného stupňa tepelného výkonu presúvaním prsta po senzore (2).
Funkcia Booster ”P”
Funkcia Booster slúži k zväčšeniu výkonu
zóny Ø 210 - z 2100W na 3700W. Pri zapnutej a aktívnej tepelnej zóne (3) zapnutie
senzora (6) spôsobuje zapnutie funkcie
Booster (zrýchlenie varenia), čo zasignalizuje
písmeno "P", ktoré sa zobrazí na indikátore
varnej zóny (3).
Funkcia Booster sa vypína stlačením senzora
(2) a zmenšením tepelného výkonu pri aktívnej varnej zóne, alebo zdvihnutím nádoby
z varnej zóny.
3
2
Čas pôsobenia funkcie Booster je
obmedzený senzorovým panelom
do 10 minút. Po automatickom
vypnutí funkcie Booster, varná zóna
ďalej hreje nominálnym výkonom.
Funkciu Booster môžete opäť
zapnúť, avšak len v prípade, že
indikátory teploty v elektronických
systémoch a cievky majú takú
možnosť.
Ak počas činnosti funkcie Booster
stiahnete nádobu z varnej zóny, táto
funkcia je naďalej aktívna a odpočítavanie času pokračuje ďalej.
V prípade prekročenia teploty (elektronického systému alebo cievky)
varnej zóny počas pôsobenia
funkcie Booster, funkcia Booster
sa automaticky vypína. Varná zóna
sa vracia do úrovne nominálneho
výkonu.
52
6
OBSLUHA
Ovládanie funkcie Booster
Všetky varné zóny majú funkciu Booster.
Dve varné zóny tvoria dvojicu (viď obr.)
Funkciu Booster môžete v jednom momente
zapnúť len pre jednu varnú zónu z dvojice.
Ak pri zapnutí funkcie Booster
celkový výkon je príliš veľký, tepelný výkon druhej varnej zóny sa
automaticky redukuje.
Hodnota zredukovaného tepelného výkonu závisí od veľkosti
používaných nádob.
Funkcia blokády
Funkcia blokády zabezpečuje, aby deti neúmyselne nezapli varnú dosku, pričom jej zapnutie
je možné až po odblokovaní.
Blokovanie varnej dosky
Blokádu môžete zapnúť iba vtedy, ak senzorový panel je zapnutý a žiadna varná zóna
nie je zapnutá ani hodiny nie sú aktívne ( na
displeji sa svietia číslice „0.” s blikajúcou bodkou). Po zapnutí panelu pomocou senzora
(1) súčasne stlačte senzor (3) pravej prednej
varnej zóny so senzorom (6), a potom opäť
stlačte senzor (3) pravej prednej varnej zóny.
Teraz sa na všetkých displejoch zobrazí „L”
čo znamená zapnutie sa funkcie blokády. Ak
zóny sú stále horúce, bude sa svietiť písmeno „L” striedavo s písmenom „H”.
3
1
Zablokovať varnú dosku musíte
v priebehu 10 sekúnd, a nesmiete
stláčať žiadne iné senzory než, tie,
ktoré sú opísané.
V opačnom prípade varná doska
nebude zablokovaná.
53
6
OBSLUHA
Varná doska je zablokovaná, pokiaľ ju neodblokujete, aj keď panel
varnej dosky sa zapína a vypína.
Odpojenie varnej dosky od siete nespôsobí vypnutie blokády dosky.
Odblokovanie dosky na čas varenia
Keď zapnete panel senzorom (1) na všetkých
displejoch sa zobrazí písmeno „L”. Nasledovne stlačte súčasne senzor (3) prednej pravej
varnej zóny so senzorom (6). Písmená „L” zmiznú, a na displejoch varných zón sa zobrazia
číslice "0." s blikajúcou bodkou. Nasledovne
môžete začať zapínanie varných zón. (ako je
to opísané v kapitole „Nastavovanie stupňa
tepelného výkonu indukčnej zóny").
1
3
6
Odblokovanie dosky natrvalo
Keď zapnete varnú dosku senzorom (1) na
všetkých displejoch sa zobrazí písmeno „L”.
Nasledovne stlačte súčasne senzor (3) prednej pravej varnej zóny so senzorom (6), potom
opäť stlačte senzor (6). Senzorový panel varnej dosky sa vypne. (displeje nesvietia).
Odblokovanie varnej dosky vykonajte v priebehu 10 sekúnd, a nestláčajte
iné senzory, okrem tých opísaných.
V opačnom prípade doska nebude
odblokovaná natrvalo. Ak senzorový
panel zostal odblokovaný správne,
vtedy po stlačení senzora (1) sa na
všetkých displejoch zobrazí číslica
„0” s blikajúcou bodkou. Ak zóny sú
stále horúce, bude sa svietiť číslica
„0” striedavo s písmenom „H”.
1
3
6
54
OBSLUHA
Indikátor zvyškového tepla
Ak je platnička vypnutá, zobrazí sa na displeji písmeno ”H”, ktoré ozna­mu­je, že platnička je
ešte horúca.
V čase, kedy je písmeno ”H” zo­bra­
zené, ne­dotýkaj­te sa plat­ničky ani
na ňu neklaďte predmety ci­tlivé na
teplo, mohli by ste sa popáliť alebo
pripáliť daný pred­met!
Potom, ako indikátor zhasne, môžete sa plat­
ničky dotýkať, ale majte na pamäti, že stále
ešte nemá teplotu okolia.
V prípade výpadku napätia indikátor zostatkového tepla nesvieti.
Obmedzený čas prevádzky
Pre zvýšenie spoľahlivosti je sklo­ke­ra­mická
doska vybavená ob­me­dzo­vačom prevádzkového času pre každú platničku. Maximálny
čas prevádzky závisí na po­sled­nej zvolenej
hodnote pracovného výko­nu. Platnička sa
vypína au­to­ma­tic­ky, ak nie je pracovný výkon
počas určitého času zme­nený (viď tabuľka)
a indikátor zvyškového tepla je rozsvietený.
Ak chcete po­kračovať vo varení, zapnite
plat­ničku znovu na požado­vanú hod­no­tu
pra­covného výkonu.
Výkon
Max. čas
prevádzky
v hodinách
2
55
1
6
2
6
3
5
4
5
5
4
6
1,5
7
1,5
8
1,5
9
1,5
P
0,16
OBSLUHA
Funkcia automatického dohrievania
• Zvolená varná zóna (3) musí byť aktívna,
nastavená na stupeň „0.” ( desatinná
bodka sa svieti ).
• Nasledovne presúvajte prst vpravo po
senzore (2), čím nastavíte stupeň teplotného výkonu na hodnotu „9”
• Po nastavení teplotného výkonu na hodnotu „9” opäť stlačte senzor (2) v mieste,
v ktorom zostala zvolená hodnota „9”.
Na displeji sa okamžite zobrazí písmeno
„A ”
• Teraz presúvajte prst doľava po senzore
(2), čím vyberáte cieľový stupeň teplotného výkonu.
3
2
3
Na indikátore stupňa výkonu danej varnej
zóny, sa striedavo svieti písmeno „ A ” a
cieľový stupeň výkonu, ktorý ste si naprogramovali.
2
Po uplynutí času dodávky dodatočného
výkonu, sa varná zóna automaticky prepne
na zvolený stupeň výkonu, ktorý zostane
viditeľný na indikátore.
Ak po zapnutí funkcie automatiky
rýchleho dohrievania sa senzor voľby stupňa výkonu nastaví na hodnotu „0” na viac než 3 sekundy tzn.
nevyberiete stupeň výkonu, funkcia
automatiky rýchleho dohrievania sa
vypne.
Stupeň vyhrievacieho výkonu
Čas trvania automatického ohrievania dodatočným
výkonom
(v minútach)
1
0,8
2
2,4
3
3,8
4
5,2
5
6,8
6
2,0
7
2,8
8
3,6
9
0,2
-
Ak z varnej zóny stiahnete nádobu a
postavíte ju naspäť pred uplynutím
času trvania automatiky dohrievania, dohrievanie s dodatočným
výkonom bude ukončené.
56
OBSLUHA
Funkcia hodiny
Nastavovacie hodiny uľahčujú proces varenia vďaka možnosti nastavenia času pôsobenia
varných zón. Môže takisto slúžiť ako časovač.
Zapnutie hodín
Nastavovacie hodiny uľahčujú proces varenia
vďaka možnosti nastavenia času pôsobenia
varných zón. Túto funkciu zapnete iba počas
varenia (keď tepelný výkon je väčší od „0”).
Funkciu hodín môžete zapnúť súčasne na
všetkých štyroch varných zónach. Hodiny
môžete nastaviť v rozmedzí od 1 do 99 minút
každú 1 minútu.
4
5
Nastavenie času:
• senzorom (3) vyberte varnú zónu, a
senzorom (2) nastavte tepelný výkon v
rozmedzí 1-9. Na displeji sa svieti zvolený tepelný výkon v rozmedzí od 1-9 s
desatinnou čiarkou (napr.”4.”).
• nasledovne v priebehu 10 sekúnd vyberte
senzor aktivácie hodín (4). Na displeji
(4) sa zobrazí „0” a symbol čiarky „-„ s
blikajúcou diódou (5), ktorá signalizuje
zapnutie vhodnej varnej zóny.
• po aktivácii hodín, nastavíte čas hodín
presúvaním prst po senzore (2). V prvom
rade sa nastavuje druhá číslica, po nej
nasleduje nastavenie prvej číslice. Po
nastavení druhej číslice, hodiny automaticky prechádzajú k nastaveniu prvej
číslice, na displeji sa svieti symbol čiarky
„-„ s nastaveným časom druhej číslice
( napr. „- 6”). Ak nenastavíte žiadnu hodnotu pre prvú číslicu, po 10 sekundách,
sa na hodinách namiesto symbolu čiarky
„-„ zobrazí hodnota „0” ( napr. „0 6” ).
Hodiny začnú fungovať, keď dióda (5),
ktorá signalizuje zapnutie vhodnej varnej
zóny prestane blikať.
3
2
4
5
3
2
4
5
3
57
OBSLUHA
Zmena nastaveného času varenia
V každej chvíli varenia môžete zmeniť nastavený čas jeho trvania. Tento účel dosiahnete tou
istou procedúrou nastavovania ako v bode „Zapnutie hodín” s rozdielom, že po zvolení varnej
zóny senzorom (3) sa nenastavuje tepelný výkon pomocou senzora (2) ale bezprostredne
sa aktivuje hodiny pomocou senzora (4).
Kontrola uplývania času varenia
Čas, ktorý zostal do konca varenia môžete skontrolovať v každej chvíli, dotknutím senzora
voľby varnej zóny (3).
Vypnutie hodín
Po uplynutí nastaveného času varenia sa
zapne zvukový signál, ktorý môžete vypnúť
dotknutím ktoréhokoľvek senzora, alebo po 2
minútach sa alarm automaticky vypne.
4
5
V prípade potreby skoršieho vypnutia hodín:
• Senzorom (3) vyberte varnú zónu na
ktorej chcete vypnúť hodiny.
• Následne v priebehu 10 sekúnd vyberte
senzor aktivácie hodín (4). Na indikátore
aktivácie hodín (4) sa zobrazí číslica „0”
a symbol čiarky „-„ s blikajúcou diódou (5),
ktorá signalizuje zapnutie vhodnej varnej
zóny.
• po 10 sekundách od zvolenia senzora
(4) alebo po opätovnom zvolení senzora
(3) sa hodiny vypnú a indikátor aktivácie
hodín (4) zhasne
3
4
3
58
OBSLUHA
Hodiny ako časovač
Hodiny, ktoré nastavujú čas varenia sa môžu používať ako časovač, ak nie je časovo ovládané pôsobenie varných zón.
Zapnutie časovača
Ak varná doska je vypnutá:
• varnú dosku zapnete dotknutím senzora
zapni/vypni varnej zóny (1). Na indikátoroch varných zón (3) sa zobrazí číslica „0”
a nad senzorom (1) sa zasvieti signalizačná dióda.
• následne v priebehu 10 sekúnd vyberte
senzor aktivácie časovača (4). Na indikátore časovača (4) sa zobrazí číslica „0”
a symbol čiarky „-„.
• po aktivácii časovača presúvajúc prst po
senzore (2) nastavte čas časovača. V
prvom rade sa nastavuje druhá číslica,
po nej nasleduje nastavenie prvej číslice.
Po nastavení druhej číslice, časovač automaticky prechádza k nastaveniu prvej
číslice, na displeji sa svieti symbol čiarky
„-„ s nastaveným časom druhej číslice
( napr. „- 6”).
• Ak nenastavíte žiadnu hodnotu pre prvú
číslicu, po 10 sekundách, sa na časovači
namiesto symbolu čiarky „-„ zobrazí hodnota „0” ( napr. „0 6” ). Časovač začne
fungovať, keď na indikátoroch varných
zón (3) číslica „0” zhasne.
4
3
3
1
4
4
3
2
Vypnutie časovača
Po uplynutí nastaveného času sa zapne nepretržitý zvukový alarm, ktorý vypnete dotknutím
ktoréhokoľvek senzora, alebo po 2 minútach sa alarm automaticky vypne .
V prípade potreby skoršieho vypnutia časovača dvakrát stlačte senzor zapni/vypni (1). Všetky
indikátory na displeji zhasnú.
59
OBSLUHA
Funkcia ohrievania
Funkcia ohrievania jedál udržuje teplo varených potravín na varnej zóne. Zvolená varná zóna
je zapnutá na nízky teplotný výkon. Výkon varnej zóny sa ovláda funkciou ohrievania potravín,
tak, že teplota potravín vynáša približne 65°C. Preto teplá, hotová potrava nemení nepriaznivo
svoju chuť a neprihára. Túto funkciu môžete využiť k roztopeniu masla, čokolády atď. Podmienkou správneho využívania tejto funkcie je používanie nádoby s plochým dnom, aby teplota bola
presne meraná indikátorom, ktorý sa nachádza vo varnej zóne.
Funkciu ohrievania potráv môžete zapnúť na každej varnej zóne.
Neodporúča sa príliš dlho udržiavať jedlá v teple, z mikrobiologických príčin, preto pri tejto funkcii
sa ovládací panel vypína po 2 hodinách.
Funkcia ohrievania jedál je nastavená ako
dodatočný tepelný výkon jest medzi pozíciou „0 1” a na displeji ju zobrazuje symbol
„
”
3
Funkcia ohrievania sa zapína tak, ako je to
opísané v bode „Zapnutie varnej zóny”.
Funkciu ohrievania sa vypína tak, ako v
bode „Vypnutie varných zón”.
1
0
1
2
Funkcia stop’n go „II”
Funkcia Stop’n go pôsobí ako štandardná pauza. Vďaka nej môžete v akomkoľvek momente prerušiť pôsobenie varnej dosky a vrátiť sa späť k predchádzajúcim nastaveniam.
Ak chcete zapnúť funkciu stop’n go prinajmenej jedna varná zóna musí byť zapnutá.
Nasledovne stlačte senzor (7). Na všetkých
indikátoroch varných zón (3) sa rozsvieti
symbol „II” a nad senzorom (7) sa rozsvieti
signalizačná dióda.
3
3
Funkciu stop’n go vypnete, ak opätovne
stlačíte senzor (7). Vtedy signalizačná dióda
začína blikať, nasledovne stlačte ľubovoľný
senzor (3). Na indikátoroch varných zon (3)
sa zažnú hodnoty, ktoré boli nastavené pred
zapnutím funkcie stop’n go.
7
1
60
OBSLUHA
Funkcia stop'n go môže trvať maximálne 10 minút. Ak funkciu stop'n go nevypnete v tomto čase, senzorový panel sa vypne.
V prípade, ak ste neúmyselne zapli ovládanie pomocou senzora zapni/vypni (1) funkcia
stop'n go umožňuje rýchle obnovenie nastavení. Ak vypnete panel senzorom zapni/vypni (1), v priebehu 6 sekúnd opätovne stlačte
senzor (1), a na indikátoroch varných zón
(3) sa zobrazí číslica „0”, a nad senzorom
(7) začne blikať signalizačná dióda. Nasledovne v priebehu ďalších 6 sekúnd stlačte
senzor (7). Na indikátoroch varných zón (3)
sa zažnú hodnoty, ktoré boli nastavené pred
náhodným vypnutím ovládania.
3
3
7
1
Funkcia Bridge
Vďaka funkcii Bridge môžete kontrolovať 2 varné zóny ako jednu plochu ohrievania. Funkcia Bridge je veľmi pohodlná, najmä, ak používate na varenie nádoby ako napr. pekáč.
Funkciu Bridge zapnete súčasným stlačením 2 senzorov voľby varnej zóny (3) po
pravej alebo ľavej strane. Na hornom displeji sa zobrazí symbol „ " a na dolnom
displeji sa zobrazí číslica „0". Nasledovne
keď presuniete prst po senzore zmeny tepelného výkonu (2) nastavujete ľubovoľný
tepelný výkon.
3
3
2
Odteraz ovládate dve varné zóny
pomocou jedného senzora.
min.
Funkciu Bridge vypnete opätovným súčasným stlačením 2 senzorov varnej zóny (3),
tých istých, ktoré slúžia k zapnutiu funkcie
Bridge. Na displejoch sa zobrazí číslica „0”.
Odteraz varné zóny fungujú samostatne.
61
OBSLUHA
Vypnutie varných zón
• Varná zóna musí byť aktívna. Desatinná
čiarka sa svieti
• Presúvaním prsta doľava po senzore (2)
sa zmenšuje stupeň výkonu do „0”.
Po cca 10 sekundách varná zóna
prestáva byť aktívna. Varná zóna je
horúca, na indikátore varnej zóny
(3) okolo 10 sekúnd sa svieti písmeno „H” striedavo s číslicou „0”, a
nakoniec len písmeno „H”.
3
1
2
3
1
3
Vypnutie celej varnej dosky
• Varná doska funguje, keď je zapnutá
prinajmenej jedna varná zóna.
• Stlačením senzora zapni/vypni (1) sa
vypína celá varná doska.
3
Ak varná zóna je horúca, na indikátore varnej zóny (3) sa svieti
písmeno „H” - symbol indikácie
zvyškového tepla.
1
62
2
ČISTENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA
Na životnosť vašej sklokeramickej dosky majú
zásadný vplyv čistenie a riadna údržba.
Sklokeramickú dosku čisti­te pri dodržaní rovnakých zásad aké pla­tia pre
sklo. Nikdy ne­používaj­te abrazívne
alebo agresívne čistia­ce prostriedky,
prášky alebo umýva­cie hubky.
Sklokeramickú dosku čisti­te po
každom použití
• Menšie nepripálené škvrny nečistôt
utie­r aj­t e navlhčenou handričkou bez
čistia­ce­ho prostriedku. Umývacie kva­pa­
li­ny môžu spôsobovať zmenu za­far­be­nia
do­sky do modra. Škvrny často nie je
možné odstrániť po prvom čistení, a to
ani s použitím špe­ciálnych čistiacich pro­
stried­kov.
• Veľké plochy nečistôt, ktoré pevne lipnú
na doske, odstraňujte pomocou ostrej
škrabky a povrch potom zo­tri­te vlhkou
handričkou.
Odstraňovanie škvŕn
• Mier­ne perleťové škvrny (zvyšky hliníka) je možné odstrániť z vy­chlad­nu­tej
dosky špeciálnymi čistiacimi pro­stried­
ka­mi. Vápenaté zvyšky (t. j. pre­ky­penú
vodu) je možné odstrániť octom alebo
špe­ciálny­mi čistiacimi prostriedkami.
• Pri odstraňovaní cukru, jedál ob­sa­hujúcich
cukor, plastových alebo hliníkových fólií
platničku nevypínajte! Zvyšky z platničky
ihneď zoškrabte (kým je ešte horúca)
pomocou ostrej škrabky. Po odstránení
nečistôt môžete dosku vypnúť a po
vychladnutí ju opäť vyčistiť špeciálnymi
čistiacimi prostriedkami.
Špeciálne čistiace prostriedky je možné zakúpiť v supermarketoch, špe­cia­li­zo­vaných ob­
cho­doch s elek­tro­me­cha­nickým za­ria­dením,
drogériách a obchodoch s ku­c hynskými
prístroj­mi. Ostré škrabky sú do­stupné v predajniach pre domácich maj­strov, so stavebným náradím a po­tre­ba­mi pre ma­lia­rov.
Čistiaca škrabka
63
ČISTENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA
Pozor!
Ak nemôžete z akéhokoľvek dôvo­
du ovládať zapnutú dosku, vypnite
hlavný spínač alebo vyskrutkujte
poistku a zavolajte Oddelenie sta­ro­
stli­vo­sti o zákazníkov.
Čistiaci prostriedok nikdy ne­apli­kuj­te na horúcu platničku. Čistiaci pro­strie­dok ne­chaj­te
najskôr zaschnúť a potom ho zotrite vlh­kou
han­dričkou. Všetky zvyšky čistiacich pro­stried­
kov je potrebné zotrieť vlhkou han­dričkou
skôr, než budete plat­ničku opäť za­hrie­vať,
inak majú lep­tavé účinky.
Pozor!
Ak sa na povrchu sklo­ke­ra­mic­kej
dosky objavia pra­skli­ny alebo trh­li­ny,
ihneď ju odpojte od zdroja napätia
(vypnutím poistky alebo vy­tiah­nutím
zástrčky zo zásu­vky) a zavolajte Oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
Nedodržaním pokynov pre údržbu sklo­
ke­ra­mic­kej dosky strácate práva plynúce
zo záru­ky!
64
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
Kedykoľvek dôjde k poruche, je potrebné:
• vypnúť všetky časti, ktoré sú v prevádzke
• odpojiť prívod elektrickej energie;
• zavolať servisné stredisko;
• pretože niektoré menšie poruchy môže odstrániť užívateľ podľa nižšie uvedených pokynov,
skôr než zavoláte Oddelenie starostlivosti o zákazníkov, prejdite si láska­vo všetky body
nižšie uvedenej ta­buľky.
PROBLÉM
PRÍČINA
NÁPRAVA
1.Prístroj nefunguje
- došlo k výpadku elek­tric­kej -skontrolujte poistku do­
energie
mového systému a v prípa­de
potreby ju vymeňte
2. Prístroj nereaguje na
zadané nastavenia
-ovládací panel nie je
zapnutý
-zapnite ho
-dotyk sen­zo­ra trval menej
než jednu se­kun­du
-dotýkajte sa sen­zo­ra o niečo
dlhšie
-dotkli ste sa zároveň
niekoľkých senzorov
-vždy sa dotýkajte len jedného senzora (okrem vypína­
nia plat­ničky)
3.Prístroj nereaguje a vydáva -dotkli ste sa ne­správnych -dosku zno­vu ak­ti­vuj­te
dlhý signál
sen­zo­rov, alebo správnych,
avšak na príliš krátky čas
-zakrytý alebo znečistený -odkryte alebo vyčistite
sen­zor(y)
senzory
4.Celý prístroj sa vypne
-neboli zadané žiad­ne na­sta­ -zapnite zno­vu ovládací
ve­nia v roz­medzí 10 sekúnd panel a ihneď za­daj­te
od za­pnu­tia dosky
nastavenie
-zakrytý alebo znečistený -odkryte alebo vyčistite
sen­zor(y)
senzory
5 Jedna varná plocha sa vy- -obmedzený čas prevádzky -zapnite zno­vu plat­ničku
pína, na displeji svieti písme- -zakrytý alebo znečistený -odkryte alebo vyčistite
no H.
sen­zor(y)
senzory
- prehriatie elektronických
prvkov
6.Indikátor zvyškového tepla -výpadok elektrického prúdu, -indikátor zvyškového tepla
nesvieti, aj keď sú platničky prístroj bol od­po­jený od elek­ začne fungovať opäť po
ešte horúce
tric­kej siete
zapnutí a vyp­nutí ovláda­cie­
ho panelu
65
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
PROBLÉM
7. Prasklina v sklo­ke­ra­mic­
kej doske
PRÍČINA
NÁPRAVA
Nebezpečenstvo! Ihneď odpojte sklo­ke­ra­mickú
dosku od siete (poistkou) a za­vo­laj­te najbližšie
servisné stredisko.
8. Ak porucha nebola odstránená
Odpojte sklokeramickú dosku od siete (po­ist­kou) a za­vo­laj­te
najbližšie servisné stredisko.
Dôležité!
Ste osobou zodpovednou za riadny stav a prevádzku spo­
tre­biča vo vašej domácnosti. Ak zavoláte stredisko kvôli
poruche, ktorá vznikla nesprávnou obsluhou, budú vám účtované náklady návštevy, a to aj v záručnej le­ho­te. Ne­ne­sie­me
žiadnu zodpovednosť za poruchy vznik­nuté ne­dodržaním
pokynov v tejto príručke.
9. Indukčná platnička vydáva hrubé zvuky
Bežný jav. Ventilátor ochladzujúci elektronický systém
funguje.
10. Indukčná platnička vydáva pískavé zvuky
Bežný jav. Doska mierne píska z dôvodu fre­kven­cie cie­vky,
pokiaľ používate niekoľko plat­ničiek na maximálny výkon.
11. Symbol E2
Prehriatie indukčných cievok
12. Symbol Er03
Senzorové tlačidlá sú prikryté Očistite povrch dosky, alebo
dlhšie než 10 sekúnd, senzo- odstráňte predmety, ktoré sa
rový systém sa vypne.
nachádzajú na senzoroch.
66
- nepostačujúce chladenie,
- skontrolovať, či podmienky
zabudovania sú zhodné s
inštrukciou
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovité napätie
400V 2N~50 Hz
Menovitý výkon:
PB*4VI511FTB4S* PB*4VI511AFTB4S*
2,1kW/3,7kW
2,1kW/3,7kW
Rozmery
- Varná zóna Booster: 4xØ 210 mm
616 x 518 x 45;
770 x 518 x 45
Hmotnosť
ca.15 kg;
ca.18 kg;
Vyhovuje požiadavkám noriem EN 60335-1; EN 60335-2-6 platných v Európskej únii.
ZÁRUKA
Záruka
Záručný servis podľa záručného listu.
Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním výrob­ku
Vyplňte láskavo typ a výrobné číslo z typového štítka.
Typ...................................................
Výrobné číslo...........................................
67
Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.
Martykán servis
Zámecká 3
698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 324 555
e-mail: [email protected]
www.martykanservis.cz
Fastplus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratilava - Rača
Tel: 2 4910 5853-54
www.fastplus.sk
Download

Návod