SK
VSTAVANÁ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DOSKA
Návod na: Inštaláciu - Údržbu – Používanie
PVF7HT47
SK
2010_4_SK
0
SK
SLOVEN INA
Tento spotrebi , predtým ako opustil fabriku, bol schválený a odskúšaný odborným
personálom tak, aby bolo jeho fungovanie bezproblémové. Každý servisný úkon musí by
vykonaný s maximálnou starostlivos ou. Odporú ame Vám, aby ste sa obrátili na svojho
predajcu, ktorý Vám poradí najbližšie zmluvné servisné stredisko, pripravte si informácie
ako modelové ozna enie spotrebi a, popis poruchy a záru ný list. Iba zmluvné servisné
strediská majú k dispozícii originálne náhradné diely. Prázdne balenie spotrebi a
nenechávajte bez dozoru v blízkosti detí, ani ho neodhadzujte do bežného odpadu, pretože
jednotlivé asti je možné recyklova .
Symbol
na balení spotrebi a znamená, že spotrebi po skon ení svojej životnosti
nesmie by zlikvidovaný s bežným domácim odpadom, ale je potrebné ho odovzda na
špeciálne zberné miesta pre elektrické spotrebi e a elektroniku. Chránite tak životné
prostredie a zdravie obyvate stva. Viac informácií o likvidácii elektrických spotrebi ov sa
dozviete na miestnom úrade vo vašom okolí, alebo u vášho predajcu.
OBSAH
Všeobecné pokyny ........................................................................................ 2
Pokyny pre používanie výrobku .................................................................... 4
Údržba a istenie ............................................................................................ 6
Pokyny pre inštaláciu ..................................................................................... 7
1
VŠEOBECNÉ POKYNY
SK
Vážený zákazník,
akujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Jeho používanie je jednoduché, avšak
pred inštaláciou a používaním si pozorne pre ítajte tento návod, v ktorom nájdete
pokyny pre správnu inštaláciu, používanie a údržbu spotrebi a.
Tento výrobok je ur ený na varenie a ohrev jedál a nesmie sa používa na iné ú ely.
V prípade presunu spotrebi a inej osobe odovzdajte aj návod na používanie, inštaláciu
a údržbu.
Tento spotrebi je ur ený výhradne na domáce používanie. Spotrebi NIE JE
ur ený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnos ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí,
pokia im osoba zodpovedná za ich bezpe nos neposkytuje doh ad, alebo ich
nepou ila o používaní spotrebi a. Po as používania spotrebi a sa môže mierne
ohrieva aj jeho predná as .
Deti by mali by pod doh adom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebi om nehrajú,
nedotýkajú sa horúceho povrchu spotrebi a.
Inštalácia spotrebi a musí by vykonaná odborným personálom s príslušným
oprávnením a znalos ami platných noriem.
Pred akýmko vek úkonom údržby, alebo istenia vždy odpojte spotrebi z elektrickej
siete a po kajte pokia spotrebi úplne vychladne.
Pred odobratím varnej nádoby z varnej zóny odporú ame varnú zónu vypnú .
Užívate nesmie vymie
prívodný elektrický kábel spotrebi a, ale musí sa obráti na
odborníka s príslušným oprávnením.
Ak na povrchu sklokermiky spozorujete akéko vek, aj minimálne poškodenie, okamžite
odpojte spotrebi z elektrickej siete.
Na povrch teplej sklokeramiky neodporú ame poklada hliníkové fólie, plastové
nádoby ani žiadne materiály citlivé na teplo. Varnú dosku nepoužívajte ako odkladaciu
plochu.
2
VŠEOBECNÉ POKYNY
SK
Na istenie v žiadnom prípade nepoužívajte zariadenia pracujúce na princípe pary.
Všetky potrebné opravy zverte do rúk zmluvného autorizovaného servisného partnera,
ktorý disponuje originálnymi náhradnými dielmi. Opravy vykonané neodborne môžu
spôsobi škody na majetku, i zdraví.
Na ohrev môžete používa aj nádoby sklenené, porcelánové a kovové, za predpokladu,
že ich dno je hladké a úplne rovné. Odporú ame Vám používa nádoby s vhodným
priemerom dna vzh adom na priemer varnej zóny. Nepoužívajte nádoby s menším
priemerom dna ako je priemer varnej zóny.
Tento spotrebi nie je ur ený na používanie s vonkajším asova om, alebo s dia kovým
ovládaním.
Dávajte pozor, aby ste na varné zóny nepokladali nádoby a nestabilným, nerovným
povrchom, ich obsah by sa mohol rozlia , alebo by sa mohol poškodi povrch
sklokeramiky. Varné zóny bez umiestnenej vhodnej nádoby nezapínajte.
Tento spotrebi je v súlade s normami:
- 2006/95/CE (nízkonapä ové zariadenia )
- 2004/108/CE (elektromagnetická kompatibilita)
- 89/109/CE ( asti prichádzajúce do styku s nápojmi)
- 2002/96/CE (RAEE)
- 2005/32/CE (EuP)
3
POKYNY PRE POUŽÍVANIE VÝROBKU
SK
Kontrolná oblas dosky obsahuje zariadenia pre prevádzku jednotlivých varných
zón.
Pred zapojením spotrebi a do elektrickej siete sa uistite, že ovládací panel je vo ný a istý.
Po zapojení varnej dosky sa na displeji objaví blikajúci symbol “H”.
Zapnutie varných zón:
Skôr ako budete môc ovláda varné zóny, musíte aktivova varnú dosku dotykom
symbolu
(ON-OFF), na displeji sa zobrazí "0". alebo "H". Varná doska zostáva aktívna
po dobu asi 10 sekúnd: po as tejto doby je prístroj zapnutý a varné zóny môžu by
aktivované. Vyberte varnú zónu, ktorú chcete zapnú dotykom symbolu (napríklad
).
Bodka svieti ved a ísla, teraz vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
1 – dotknutím sa symbolu “+”
na displeji sa zobrazí nastavenie “1”, ktoré môžete znižova , alebo zvyšova od
minimálneho výkonu“1” až po maximálny výkon “9” (nastavením hodnoty “0” varnú
zóny vypnete).
2 – dotknutím sa symbolu “-”
prednastavený výkon je “9”, funkcia “Boost” bude aktivovaná (zobrazí sa íslo, ktoré sa
neskôr bude strieda s ozna ením funkcie “A” .
Aktiváciou funkcie “Boost” sa varná zóna zapne na maximálny výkon po as stanovenej
doby (pozri tabu ku), potom sa automaticky nastaví na zvolenú úrove výkonu
Rozšírená zóna (ak sa na varnej zóne nachádza):
Rozšírenú varnú zónu zapnete, alebo vypnete dotknutím sa symbolu
, zapnutie funkcie
je možné iba v prípade, že je varná zóna zapnutá a vybavená rozšírenou plochou. Svietiaca
malá bodka pri zobrazujúcej sa hodnote nastavenia výkonu signalizuje zapnutie, alebo
vypnutie funkcie rozšírenia varnej zóny
Upozornenie:
Symbol “H” ozna uje, že je príslušná varná zóna ešte horúca. Pri výpadku elektrickej
energie sa symbol “H” vypne a pri obnovení prúdu sa objaví znovu, preto bu te
maximálne opatrní.
Ak sa na varnej zóne zobrazuje symbol “H” je možné ju znovu zapnú .
4
POKYNY PRE POUŽÍVANIE VÝROBKU
SK
Vypnutie varných zón:
- Jednotlivé varné zóny vypnete sú asným dotknutím sa symbolov “-” a “+”.
- Všetky varné zóny vypnete dotknutím sa symbolom “
“ (ON-OFF).
- Varné zóny majú pod a nastaveného výkonu stanovený maximálny as ohrevu, po
ktorom sa automaticky vypnú (pozri tabu ku), zobrazí sa symbol “H”.
Detská poistka (ak obsahuje):
Detská poistka sa môže aktivova len ak sú varné zóny vypnuté.
Detskú poistku zapnete dotknutím sa symbolu
približne na 2 sekundy, svetelný bod
nad týmto symbolom sa na pár sekúnd rozsvieti. Všetky ovládacie prvky okrem
a
sú vypnuté.
Upozornenie:
V prípade, že sa nesprávnym spôsobom budete dotýka jedného, alebo viacerých
symbolov po dobu viac ako desa sekúnd, varná doska to vyhodnotí ako chybu
a automaticky vypne varné zóny, zobrazí sa blikajúci symbol “F” a zaznie zvukový signál
opakujúci sa každých 30 sekúnd. Po odstránení prí iny chyby (napríklad zne istenia, alebo
predmetu na ovládacom paneli ) bude deaktivovaný výstražný vizuálny a akustický signál
a varná doska je znova pripravená na používanie. Ak je chybové hlásenie vygenerované
po as funkcie detskej poistky, po odstránení prí iny chyby je potrebné deaktivova detskú
poistku.
Úrove výkonu
Intervaly zapnutia/vypnutia
ohrevu (v sekundách)
as aktivácie
funkcie Boost
Maximálny as
ohrevu (v
hodinách)
1
Zapnutý
1
Vypnutý
46
1 mi. 22 sek.
10
2
4
44
2 min. 44 sek.
5
3
6
41
4 min. 06 sek.
5
4
9
38
5 min. 28 sek.
4
5
11
36
6 min. 50 sek.
3
6
14
33
1 min. 22 sek.
2
7
21
26
2 min. 44 sek.
2
8
28
19
2 min. 44 sek.
2
9
Stále zapnutý
1
5
SK
ASOVA
Varná doska má asova , ktorý môže plni funkciu jednoduchého asova a alebo funkciu
nastavenia konca varenia pre každú varnú zónu. Zapnú varnú dosku je možné v oboch
režimoch sú asne s maximálne naprogramovanými asmi 99 minút.
Nastavenie asova a
Dotknutím symbolu "hodín", sa zobrazí na displeji ved a ísiel bodka (00.).
Dotykom symbolov + a – nastavíte požadovaný as. Na konci stanoveného asu zaznie
zvukový signál bzu iaku, ohrev pokra uje alej a zrušenie signálu bzu iaku je možné
deaktivova dotykom akéhoko vek symbolu. V opa nom prípade bude výstražný signál
znie 2 minúty.
Nastavenie asu ukon enia varenia
as automatického vypnutia varenia si môžete naprogramova takto:
Zapnite varnú zónu a nastavte požadovanú úrove výkonu.
Dotýkajte sa symbolu "hodín" pokým svetelná LED v rohoch displeja nezodpovedá
oblasti zvolenej varnej zóny (napríklad svetelná LED v avom dolnom rohu zodpovedá
avej varnej oblasti).
dotykom symbolov + a – nastavte minúty prevádzky.
Ak nastavený as uplynul, ohrev varnej zóny sa ukon í a zaznie bzu iak, ktorý môže
by deaktivovaný dotykom akéhoko vek symbolu. Inak bzu iak vydáva zvuky 2 minúty.
Postup programovania pre alšie varné zóny použite rovnaký ako je uvedené vyššie,
svetelná LED zodpovedajúca zvolenej oblasti pokra uje okolo displeja.
Poznámky:
V závislosti od po tu naprogramovaných varných zón sa v rohoch displeja hodín
zobrazujú svetelné LED od 1 do 4.. Zobrazovaný as sa v minutových intervaloch
automaticky odpo ítava (ak sa vz ahuje k ohrevu varnej zóny, zodpovedajúca svetelná
LED bliká, ak pre asova , svetelná LED trvalo svieti).
Vypnutím platne sa vymažú všetky nastavenia okrem asova a.
6
ÚDRŽBA A ISTENIE
SK
istenie a údržba
Pred akýmko vek úkonom údržby odpojte spotrebi z elektrickej siete. Po každom použití
a vychladnutí, vy istite varné zóny aj od malých zvyškov jedál, po znovuzapnutí varnej
zóny by sa mohli „zapiec “ a nemuseli by sa da odstráni .
Na istenie používajte iba vhodné produkty, vyhnite sa použitiu drôteniek, drsných hubiek
a abrazívnym práškovým istiacim prostriedkom, mohli by povrch varnej dosky poškodi .
Vhodné nie sú ani spreje ur ené na istenie rúr, ktoré sú príliš agresívne a povrch
sklokeramiky môžu poškodi .
Malé zne istenie môžete odstráni vlhkou handri kou, alebo trochou teplej vody so
saponátom.
Zvyšky saponátu odstrá te istou vodou a sklokeramiku dôkladne vysušte mäkkou
handri kou.
Vápennaté škvrny, spôsobené vykypením tekutín z varných nádob, môžete odstráni
octom, citrónom alebo špeciálnym odváp ovacím prostriedkom. Zvyšky použitých
istiacich prostriedkov odstrá te, pretože by mohli
by pre sklokeramiku agresívne pri
alšom
ohreve.
Uschnuté, odolné a pripe ené ne istoty Vám
odporú ame odstráni pomocou škrabky na sklo
s kovovou
epe ou, ktorú bežne dostanete
v obchodoch s domácimi potrebami (pozri obrázok
vpravo).
Na istenie nikdy nepoužívajte zariadenia pracujúce na princípe pary. Pre odstránenie
prípadných anomálií fungovania sklokeramiky sa obrá te na odborný personál.
7
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
SK
Elektrické zapojenie
Zapojenie do elektrickej siete musí by vykonané výhradne kvalifikovaným odborníkom
so znalos ami platných noriem.
Spotrebi je ur ený na pripojenie na sie so striedavým prúdom, v súlade s údajmi o napätí
vyzna enými na typovom štítku spotrebi a, nachádzajúcom sa na výrobku (prípadne
môžete pozrie aj schému zapojenia spotrebi a).
V prípade priameho zapojenia spotrebi a do elektrickej siete, je potrebné umiestni medzi
spotrebi a elektrickú sie viacpólový spína s otvorením kontaktov minimálne 3 mm,
vhodný pre za aženie spotrebi a a zodpovedajúci platným normám. Uzem ovací kábel
(žltý/zelený) nesmie by prerušený spína om.
Typ prívodného káblu musí by H05RR-F a musí by umiestnený tak, aby v žiadnom jeho
bode nemohlo dôjs k zohriatiu okolitého prostredia na viac ako 50°C.
Pred vykonaním zapojenia do siete skontrolujte, i je elektrická sie vybavená vhodným
uzemnením v súlade splatnými normami a i je elektrická zásuvka, alebo viacpólový
spína ahko dostupný. Uzem ovací kábel (žltý/ zelený) zapojený do svorky spotrebi a
musí by dlhší ako ostatné káble.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednos
v súlade s platnými normami.
v prípade, že spotrebi
8
nebol inštalovaný
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
SK
Pokyny k zabudovaniu do kuchynského nábytku
Spotrebi je možné zabudova do akéhoko vek typu kuchynského nábytku, ktorého steny
dokážu odola teplote minimálne 65 °C, nad teplotou prostredia (EN 60335 – 2 - 6).
Spotrebi neinštalujte do blízkosti hor avých materiálov ako napríklad: záclony, závesy,
tkaniny.
9
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
SK
Po obvode sklokeramiky nalepte príslušné tesnenie (sú as balenia výrobku), pri om
dbajte, aby sa konce tesnenia neprekrývali. Sklokeramickú varnú dosku vložte do
pripraveného otvoru. Upevnite varnú dosku dodávanými upev ovacími svorkami.
Upozornenie
Predmety (napr. odsáva pár) umiestnené nad sklokeramikou, musia by od nej vzdialené
minimálne 600 mm. Pod varnou doskou musí by kvôli prevencii pred prehrievaním
vo ný priestor aspo vo výške varnej dosky, a to aj v prípade, že nie je pod varnou doskou
umiestnená rúra.
Bezpe nostná vzdialenos
10
SK
11
Download

Návod na používanie