SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. .: 58 81 12 www.conrad.sk
Ru ná spájkova ka Cold-Heat
Obj. .588112
Vážený zákazníci!
akujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup tejto svetovej novinky – bezdrôtovej spájkova ky
„Cold Heat™“. Patentovaný spájkovací hrot „Split-Tip™“ tejto ru nej spájkova ky s dvoma
izolovanými elektródami sa ohreje behom 3 sekúnd na teplotu až 400°C a ochladí sa spä za
rovnakú dobu na izbovú teplotu (na teplotu okolia) a to s použitím len štyroch tužkových
batérií 1,5 V typu „AA“!
Tajomstvo tohto zázraku spo íva v použití zákonom chráneného materiálu „Athalite“
(Accelerated Termal Action). Táto špeciálna kombinácia materiálov umož uje rýchlejšie
ochladenie spájkovacieho hrotu než to býva u obvyklých iných materiáloch. K tomu alej
patrí alšia bezpe nostná ochrana: Spájkovací hrot tejto spájkova ky sa ohreje len v stave
jeho zapnutia, pokia dôjde k skratovaniu (premosteniu) kontaktov (elektród) tohto
spájkovacieho hrotu, napríklad priložením spájkovacieho hrotu k medenej fólii na doske
s tla enými spojmi alebo jeho priložením k cínovej spájke. K alším vynikajúcim
vlastnostiam tejto spájkova ky patrí osvetlenie spájkovanej plochy bielou svietivou diódou.
Túto spájkova ku dodávame praktickej škatu ke na jej uloženie a s jedným spájkovacím
hrotom.
Vloženie a výmena batérií
K napájaniu tejto spájkova ky potrebujete 4 (alkalické) tužkové batérie 1,5 V typu „AA.
K napájaniu spájkova ky neodporú ame používa akumulátory (nabíjacie batérie), lebo majú
nižšie napätie než obvyklé batérie a vydržia kratšiu dobu.
1. Vyskrutkujte pomocou vhodného skrutkova a dve skrutky z krytu batériového puzdra
na spodnej strane spájkova ky.
2. Zložte kryt batériového puzdra
3. Do batériového puzdra vložte 4 nové batérie správnou polaritou – vi ozna enie plus
(+) a mínus (-) ved a batériového puzdra.
1
4. Nasa te na spodnú stranu spájkova ky opä kryt batériového puzdra a priskrutkujte
ho.
Poznámky k manipulácii s batériami
•
•
•
•
•
Vyme te všetky batéria naraz
Nepoužívajte k napájaniu spájkova ky batérie spolo ne s akumulátormi.
Aby ste zabránili poškodeniu prístroja (batérie môžu vytiec ), vyberte z neho batérie,
pokia nebudete prístroj dlhšiu dobu používa .
Dajte pozor na to, že batérie nesmú by skratované, odhadzované do oh a alebo
nabíjané!. Oby ajné batérie nesmiete v žiadnom prípade nabíja (nabíja môžete len
akumulátory): V takýchto prípadoch hrozí nebezpe enstvo explózie.
Vybité batérie (už nepoužite né akumulátory) sú zvláštnym odpadom a musí by
s nimi zachádzané tak, aby nedochádzalo k poškodeniu životného prostredia. Batérie
a akumulátory nepatria do domového odpadu! K týmto ú elom (k ich likvidácii) slúžia
špeciálne zberné nádoby v predajniach s elektrospotrebi mi alebo v zberných
surovinách. Šetrite a neohrozujte životné prostredie!
Použitie spájkova ky (vlastné prevádzka spájkovania
2
Po vybalení spájky zistíte, že k nej nie je pripojený spájkovací hrot. Elektrické kontakty
spájkova ky pre pripojenie spájkovacieho hrotu sú chránené prieh adným krytom z umelej
hmoty. Zložte tento kryt zo spájkova ky a miesto neho pripojte k spájkova ke priložený
spájkovací hrot jeho jemným (opatrným) pritla ením ku kontaktom.
1. Zapnite spájkova ku prepnutím prepína a na jej hornej strane do polohy „On“. Pod
spájkovacím hrotom sa rozsvieti biela svietivá dióda, ktorá Vám poslúži k osvieteniu
spájkovacej plochy. A teraz môžete okamžite pristúpi k spájkovaniu.
2. Spájkovací hrot zahrejte na potrebnú teplotu jeho opatrným priložením k vodivej
ploche (k medenej fólii na doske s tla enými spojmi). Obe elektródy spájkovacieho
hrotu musia ma dobrý kontakt so spájkovanou plochou – teraz priložte
k spájkovaciemu hrotu ešte cínovú spájku. Ak budú ma obe elektródy spájkovacieho
hrotu dobrý kontakt so spájkovanou plochou, rozsvieti sa na hornej strane spájkova ky
ervená kontrolka a spájkovací hrot sa ohreje na potrebnú teplotu, ktorá Vám umožní
jemné spájkovanie isto roztavenou cínovou spájkou. Behom vykonávania
spájkovania sa môže sta , že budete na spájkovacom hrote (medzi jeho oboma
elektródami) pozorova nepatrné iskrenie.
Dôležité upozornenie: Nepritlá ajte spájkovací hrot k spájkovanej ploche ve kou silou. Príliš
ve ký tlak nezlepší kvalitu spájkovaného miesta a mohol by spôsobi zlomenie spájkovacieho
hrotu. Pokia zistíte, že sa spájkovací hrot neohrieva na potrebnú teplotu, potom nemajú obe
elektródy spájkovacieho hrotu dobrý kontakt so spájkovanou plochou. Priložte znovu
správnym spôsobom spájkovací hrot k miestu spájkovania a zaistite, aby mali obe elektródy
spájkovacieho hrotu dobrý kontakt s miestom spájkovania.
3
3. Po vykonaní spájkovania odpojte spájkovací hrot od miesta spájkovania. Po
nieko kých sekundách sa opä spájkovací hrot ochladí na teplotu okolia. Pokia
nebudete spájkova ku alej používa , vypnite ju prepnutím prepína a do polohy
“Off“
Táto spájkova ka je vybavená bielou a ervenou svietivou diódou, ktoré signalizujú
nasledujúce prevádzkové stavy spájkova ky:
ervená LED
Prevádzkový stav spájkova ky
Biela LED
Nesvieti
Nesvieti
Spájkova ka je vypnutá
Spájkova ka je zapnutá. Spájkovací hrot nie je
Svieti
Nesvieti
ešte ohriaty na potrebnú teplotu.
Spájkova ka je zapnutá. Spájkovací hrot je už
Svieti
Svieti
ohriaty na správnu teplotu
Nieko ko dôležitých poznámok k vykonávaniu spájkovania
•
•
ím menšia bude kontaktná plocha spájkovaného miesta, tým skôr sa spájkovací hrot
ohreje na potrebnú teplotu. V tomto prípade sa nemusíte dlho dotýka spájkovacím
hrotom miesta spájkovania.
Ak budete ma problémy s vytvorením správneho kontaktu medzi elektródami
spájkovacieho hrotu a spájkovaným miestom, sklo te v tomto prípade spájkovací hrot
do takého uhlu, aby mal dobrý kontakt so spájkovanou plochou (po nieko kých
sekundách sa musí na spájkova ke rozsvieti ervená kontrolka). Netla te príliš na
spájkovací hrot. Jemne vykonané spájkovanie zvyšuje kvalitu spojenia a predlžuje
životnos spájkovacieho hrotu.
4
•
•
•
•
•
Skúsený kutili rýchlo spoznajú, že prílišné množstvo cínovej spájky nejde rovnomerne
roztavi . Spájkovací hrot môžete použi i k odspájkovaniu sú iastok pomocou lanka
alebo odsáva ky.
Táto spájkova ka je nie len vhodná pre kutilské práce, ale (s ur itým obmedzením) pre
vykonávanie profesionálneho spájkovania stredne ve kých elektronických sú iastok,
pre opravy menších ozdôb (šperkov), ako i pre spájkovanie (osadzovanie sú iastkami)
vä ších dosiek s tla enými spojmi. Túto spájkova ku neodporú ame používa
k spájkovaniu sú iastok, ktoré sú citlivé na prílišné ohriatie a pre spájkovanie ve mi
malých elektronických sú iastok.
Môže sa sta , že medzi oboma elektródami spájkovacieho hrotu zostane kúsok
neroztavenej cínovej spájky. V normálnom prípade po zapnutí spájkova ky tento
kúsok cínu roztavíte a prispájkujete ním napríklad vývod niektorej sú iastky. Pokia
toto nebude možné, použite k odstráneniu cínovej spájky nejaký ve mi úzky nevodivý
predmet (došti ku z umelej hmoty), ktorý vložíte po roztavení cínu opatrne medzi obe
elektródy spájkovacieho hrotu a týmto spôsobom spájkovací hrot vy istíte. Pokia
zostanú medzi oboma elektródami prilepené kovové predmety (drôty), odstrá te ich
opatrne pri vypnutej spájkova ke. Pri zapnutej spájkova ke by mohli tieto predmety
spôsobi prílišné zahriatie spájkovacieho hrotu.
Pokia nebude spájkova ku používa , vypnite ju (prepnite prepína na hornej strane
spájkova ky do polohy „Off“). Svietenie bielej svietivej diódy totiž zna ne skracuje
životnos do spájkova ky vložených batérií.
Výmenu batérií odporú ame vykonáva najneskôr po vykonaní 750 spájkovaní (alebo
pod a potreby, ke za ne spájkova ka stráca svoj potrebný výkon).
Bezpe nostné predpisy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Táto spájkova ka nie je hra ka a nepatrí do rúk malých detí
Teplota spájkovacieho hrotu pri kontakte so spájkovanou plochou rýchlo stúpa a môže
spôsobi poškodenie. Z tohto dôvodu sa nedotýkajte miesta spájkovania s ohriatym
spájkovacím hrotom dlhšie než 1 sekundu. Prílišné tvorenie dymu znamená, že
dochádza k spa ovaniu tavidla v spájkova ke, o tiež znamená príliš vysokú teplotu
spájkovacieho hrotu.
Pri spájkovaní vä ších plôch môže by doba ochladenia spájkovacieho hrotu na
izbovú teplotu o nie o dlhšia (až nieko ko sekúnd)
Pri spájkovaní sa nikdy nedotýkajte rukami spájkovacieho hrotu. Skôr než budete so
spájkovacím hrotom manipulova (nasadzova na ochranný kryt), nechajte ho
vychladnú na normálnu teplotu.
Pred uložením spájkova ky do škatu ky (puzdra) nasa te na spájkovací hrot ochranný
kryt. V žiadnom prípade nezabudnite spájkova ku pred uložením vypnú .
Spájkovacie hroty tejto spájkova ky sú ve mi chúlostivé. Bu te ve mi opatrní pri
manipulácii s týmito hrotmi.
Neskladujte túto spájkova ku na miestach s vysokými teplotami. Toto by mohlo
spôsobi okrem zníženej kapacity do spájkova ky vložených batérií i poškodenie
elektronických sú iastok tejto spájkova ky.
Spájkova ku sami neopravujte. Stratili by ste akéko vek nároky, ktoré vyplývajú zo
záruky prístroja. V týchto prípadoch sa obrá te na svojho predajcu.
Dym tavidiel cínových spájkova iek môže by ve mi nebezpe ný, ako i chemické
látky, ktoré sa uvo ujú pri spájkovaní. Tieto látky sú rakovinotvorné. Z tohto dôvodu
zaistite pri spájkovaní dostato né vetranie.
5
•
Nepoužívajte túto spájkova ku nikdy v blízkosti hor avých alebo výbušných látok
a podobných materiálov.
Príslušenstvo (na zvláštnu objednávku)
Patentované spájkovacie hroty „Split-Tip™“ možno u tejto spájkova ky vymeni . Tieto hroty
vyrábame v rôznych tvaroch a prevedeniach pre rozli né spôsoby spájkovania. V prípade
potreby sa obrá te na svojho predajcu. Informácie o týchto hrotoch nájdete na internetovej
adrese: www.coldheat.com
Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 811 05 Bratislava
a zodpovedá technickému stavu pri tla i. Zmeny v technickom stave vyhradené.
Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 1/05
6
Download

Ručná spájkovačka Cold-Heat Obj.č.588112