Faktúry Plus 1.29, © Rastislav Korytár, 2005-09
Faktúry Plus
Verzia 1.29
© Rastislav Korytár, 2005-09, www.rksoft.sk
Faktúry Plus 1.29, © Rastislav Korytár, 2005-09
Vážený zákazník
akujem Vám za dôveru, ktorú ste prejavili zakúpením programu Faktúry Plus. Vyslovujem presved enie,
že Vám bude slúži k Vašej plnej spokojnosti a vo ve kej miere Vám u ah í Vašu prácu.
Charakteristika programu :
Program Faktúry Plus slúži na tvorbu, tla a evidenciu faktúr, zálohových faktúr, dobropisov a ostatných typov
dokladov. Predstavuje jednoduché, efektívne a lacné riešenie pre malé firmy, ktorým ú tovnú agendu spracováva
iná firma. Tieto potom môžu vystavova faktúry a iné doklady bez potreby zakúpenia drahého ú tovného
programu.
Inštalácia programu :
Do mechaniky vložte dodané CD (ak CD nemáte, alebo ste si program stiahli z ineternetu, spustite inštala ný
súbor faktplus.exe). Pri inštalácii budete vyzvaní na súhlas s licen nou zmluvou a môžete tu ur
zložku, do
ktorej sa program nainštaluje (štandardne je použitá C:\Program Files\Faktúry Plus).
Štart programu :
Program spustíte dvojklikom na ikonu
umiestnenú na pracovnej ploche.V programe môžete spracováva
doklady pre neobmedzený po et firiem. Pri prvom spustení
programu sa zobrazí okno s výzvou na zadanie názvu prvej
firmy. Po zadaní názvu a kliknutí na tla idlo „Ulož“ sa v
inštala nej zložke programu vytvorí zložka DataFiles a v nej
zložka s názvom danej firmy. Po vytvorení prvej firmy sa už
toto okno nebude viac automaticky zobrazova .
Ako alšie sa zobrazí okno, v ktorom si môžete vybra firmu (evidenciu),
s ktorou chcete pracova . Sta í na u kliknú (dvojklik) alebo sa na u
nastavi a kliknú na tla idlo „Spusti program“.
V tomto okne môžete zárove
tla idlo „Nová firma“.
vytvára aj
alšie firmy kliknutím na
Poznámka : Ak v programe chcete evidova iba jednu firmu, môžete v
„Nastavení programu“ vypnú zobrazovanie tohto okna. V tom prípade sa
program spustí ihne s automaticky vybranou firmou.
Pri prvom spustení programu je ako užívate automaticky prihlásený
„Administrator“. Ak v evidencií užívate ov nastavíte prihlasovacie heslo
„administrátora“, zobrazí sa pri alšom štarte programu okno s výzvou na
výber užívate a a zadanie hesla. V tom prípade nie je možné spustenie
programu bez zadania správneho hesla (rozlišujú sa aj ve ké a malé
písmená). V prípade, že si neželáte zobrazova toto okno pri každom štarte
programu, nezadávajte „administrátorovi“ žiadne heslo.
Faktúry Plus 1.29, © Rastislav Korytár, 2005-09
Popis a ovládanie programu :
Po spustení programu sa zobrazí jeho hlavné okno :
Jeho najvä šiu as zaberá tabu ka s dokladmi automaticky a nemenne zoradenými pod a dátumu (iný spôsob
zora ovania dokladov v programe možný nie je). V tabu ke je pre každý doklad uvedený dátum vystavenia, íslo
a popis dokladu, odberate a celková suma (k úhrade). V poslednom st pci (U) sa nachádza informácia o stave
úhrady daného dokladu:
Prázdne pole -doklad je uhradený
-doklad nie je uhradený, ale ešte je v termíne splatnosti !
- doklad je po termíne splatnosti a nie je uhradený
Stav úhrady môžete zmeni v okne „Úhrada“, ktoré sa zobrazí kliknutím
na„Menu – Doklady – Úhrada“ alebo dvojklikom na doklad v tabu ke ...
Poznámka : V každom edita nom okne sa nachádzajú tla idlá „Ulož“ a „Návrat“.
Tla idlo „Ulož“ je ur ené na zapísanie zadaných alebo zmenených údajov do databázy.
Ak zmeny do databázy zapísa nechcete, stla te tla idlo „Návrat“. Nad tla idlami sa
nachádza edita ný riadok, do ktorého je možné zapísa krátku poznámku.
Všetky takéto poznámky sa spolu s menom užívate a, dátumom a asom editácie zapisujú do samostatnej
evidencie s názvom „Preh ad editácií a
interných poznámok“. Užívate si tak môže
pozna
napr. dôvod editácie, popis zmien a
pod. Táto evidencia slúži ako chronologický
preh ad editácií každého záznamu a ve kým
prínosom môže by hlavne vtedy, ak je
program používaný viacerými užívate mi.
Faktúry Plus 1.29, © Rastislav Korytár, 2005-09
Nad tabu kou sa nachádzajú ovládacie prvky pre výber filtra ných podmienok :
1.) Typ dokladu – v poradí: preddavkové faktúry, zálohové faktúry, faktúry, dobropisy, dodacie listy, ponukové
listy, objednávky, príjmové PD, vlastný typ dokladu (užívate má možnos pred tla ou zada
popis), výdavkové PD
2.) Mena – EUR, K , USD, JPY a alšie, vrátane už neplatnej meny SKK (ponechaná je kvôli evidencii
dokladov vyhotovených pred rokom 2009)
Program si zapamätá poslednú menu, s ktorou ste pred jeho zatvorením pracovali a túto
Vám ponúkne pri opätovnom spustení!!
3.) Obdobie – doklady vystavené vo vybranom roku, štvr roku, mesiaci alebo konkrétnom dátumovom rozpätí
4.) Stav – bez oh adu na stav úhrady, uhradené, neuhradené
5.) Odberate – kliknutím na šípku vpravo môžete vybra požadovaného odberate a z adresára
6.) Špecifikácia – kliknutím na šípku vpravo môžete vybra požadovanú špecifikáciu z evidencie špecifikácií
Výberom jednej alebo viacerých filtra ných podmienok môžete z celého zoznamu vyfiltrova iba tie doklady,
ktoré Vás zaujímajú (napr. všetky faktúry v EUR vystavené v 1.štvr roku 2009 pre odberate a XY ...).
Pod takmer každou tabu kou v programe sa nachádzajú tla idlá s naj astejšie používanými funkciami :
Vytvorenie nového záznamu v tabu ke.
Oprava aktuálneho záznamu tabu ky. Ak je tabu ka prázdna, funkcia je deaktivovaná.
Vymazanie aktuálneho záznamu tabu ky. Ak je tabu ka prázdna, funkcia je deaktivovaná.
Preh ad editácií a interných poznámok.
Tla
Všetky tieto funkcie (ako aj ostatné alšie) sú prístupné aj z hlavného menu. Po kliknutí na tla idlo „+“ alebo „*“
sa zobrazí edita né okno dokladu :
UPOZORNENIE!! Pri editovaní položiek dokladu zostane aktívne len tla idlo Uloži , nako ko program
neumož uje tabu ke s položkami vráti sa k stavu, aký bol pred editáciou dokladu.
Faktúry Plus 1.29, © Rastislav Korytár, 2005-09
Poznámka : toto okno sa zobrazí v takmer nezmenenej podobe pri editácií všetkých typov dokladov s výnimkou
príjmového a výdavkového pokladni ného dokladu. V tomto prípade sa zobrazí menšie okno, do ktorého program
vyžaduje zada iba nevyhnutný po et údajov.
V edita nom okne môžete zada nasledujúce údaje :
íslo dokladu
Prvé dva doklady v evidencii je potrebné o íslova ru ne. Nasledujúce ísla už bude program pri
vytváraní nových dokladov dosádza automaticky. Pozor!! Program kontroluje duplicitu v
íselnej rade, v rámci jednotlivých typov dokladov a to za všetky roky a všetky meny! Ak
ste teda napr. v roku 2009 vystavili faktúru s íslom 1, program Vám neumožní vystavi faktúru
s rovnakým íslom v žiadnom z nasledujúcich rokov, ani v žiadnej inej mene. Je teda
nevyhnutné zváži vopred spôsob íslovania tak, aby bol v každom roku iný.
Obchodný
partner
Po kliknutí na tla idlo na konci edita ného riadku sa otvorí adresár, odkia môžete obchodného
partnera vybra dvojklikom alebo stla ením klávesy Enter.
Popis
Orienta ný popis dokladu
Dátumy
Dátum vyhotovenia, dátum dodania tovaru/služby, dátum splatnosti. Na niektorých typoch
dokladov sa nenachádzajú všetky dátumy. Dátum splatnosti bude vypo ítaný automaticky na
základe po tu dní splatnosti odberate a (údaj je evidovaný v adresári alebo v okne „Nastavenie
programu“).
Objednávka
Dátum a íslo objednávky, meno objednávate a a pod.
Spôsob
úhrady
Hotovos , prevodný príkaz, dobierka, poštová poukážka, platobná karta, Moneybookers, PayPal,
PayPay, Western Union
KS
Konštantný symbol
Bankový ú et
Po kliknutí na tla idlo na konci edita ného riadku sa otvorí evidencia bankových ú tov, odkia
môžete potrebný ú et vybra dvojklikom alebo stla ením klávesy Enter.
Špecifikácia
Po kliknutí na tla idlo na konci edita ného riadku sa otvorí evidencia špecifikácií dokladov,
odkia môžete požadovanú špecifikáciu vybra dvojklikom alebo stla ením klávesy
Enter.Špecifikácie je možné využi pri filtrovaní zoznamu dokladov.
Úvodný text
Tu môžete zada ubovolný text, ktorý bude uvedený na za iatku dokladu. Ak používate asto
sa opakujúci text, môžete si ho zapísa v evidencii užívate ských textov a kliknutím na tla idlo
F1 ho odtia jednoducho vybra .
Položky
dokladu
Do tejto tabu ky môžete pridáva , editova alebo maza jednotlivé položky dokladu pomocou
tla idiel nachádzajúcich sa pod touto tabu kou. Každý doklad môže obsahova položky dvoch
typov : položky sortimentu a vo né položky. Riadky s „vo nými položkami“ sú v tabu ke
vyzna ené bledomodrou farbou. Bližšie informácie nájdete uvedené alej ...
Závere ný
text
Tento text bude uvedený na konci dokladu. Môžete si ho preddefinova rovnako ako úvodný
text
Vyú tovanie
Vyú tovanie pozostáva zo sumy oslobodenej od DPH a základu dane. Tieto sumy je možné
zada priamo iba ak doklad neobsahuje žiadne položky. V opa nom prípade bude celková suma
vypo ítaná automaticky. V tejto asti môžete vyú tova aj prípadné zálohové platby a zvoli
spôsob zaokrúhlenia, prípadne korekciu výslednej sumy. Zárove je tu celková suma k úhrade
uvedená v mene, v ktorej doklad vystavujete. V prípade meny EUR je možné zobrazi sumu
duálne, iže v EUR, aj SKK. Spôsob zaokrúh ovania jako aj konverzný kurz SKK/EUR si
môžete preddefinova v „Nastavení programu“).
Faktúry Plus 1.29, © Rastislav Korytár, 2005-09
Bližší popis položiek dokladu :
Položka dokladu viazaná na sortiment :
Kliknutím na tla idlo „+ položka sortimentu“ sa zobrazí evidencia sortimentu,
odkia môžete vybra požadovanú položku. Jej názov, popis, merná jednotka,
jednotková cena bez DPH (aj s DPH) a sadzba DPH sa prenesie do edita ného
okna (vi obr.), v ktorom môžete napr. doplni popis, upravi cenu a zada
množstvo a z avu. Z avu pre konkrétneho odberate a môžete preddefinova v
adresári. V prípade potreby môžete kliknutím na tla idlo v pravej hornej asti
okna vybra inú položku.
Vo ná položka dokladu :
Po kliknutí na tla idlo „+ vo ná položka“ sa
zobrazí edita né okno, takmer zhodné s edita ným oknom položky „viazanej“
na sortiment. Ke že sa však v tomto prípade jedná o „vo nú“ položku, je
potrebné všetky údaje zada ru ne. Vo ná položka môže obsahova prakticky
akéko vek údaje, ale tým, že nie je viazaná na sortiment, ju nie je možné
zahrnú do filtra ných podmienok v okne „Preh ad položiek“.
UPOZORNENIE!!
Skôr ako za nete využíva položky, i už tie, ktoré sa viažu na sortiment, alebo
vo né a ste platca DPH, zvážte, i budete pri zadávaní jednotkovej ceny
vychádza zo sumy bez DPH alebo s DPH (druhý spôsob využívajú pri
výpo te registra né pokladice). V niektorých prípadoch sa totiž môže výsledok líši o +/- 1cent z dôvodu
zaokrúh ovania DPH na 2 desatinné miesta. Ak teda chcete dopo ítava cenu z výslednej sumy (zo sumy s DPH),
je potrebné nastavi si tento spôsob
výpo tu v „Nastavení programu“ .
Preh ad položiek :
Kliknutím na „Menu-Doklady-Preh ad
položiek“ sa zobrazí okno so
zoznamom
všetkých
položiek
„vybraných“ z dokladov, ktoré sú
zobrazené v hlavnom okne. V dolnej
asti okna je uvedená celková suma
bez DPH všetkých položiek tabu ky.
Tieto položky si môžete vytla
kliknutím na ikonku
Po kliknutí na tla idlo so šípkou v
hornej asti okna sa zobrazí evidencia
sortimentu, odkia si môžete vybra
položku, ktorú chcete vyfiltrova z
tabu ky. V tabu ke potom zostanú
uvedené iba tieto položky, pri om pod
tabu kou bude uvedené ich celkové
množstvo a suma bez DPH.
Faktúry Plus 1.29, © Rastislav Korytár, 2005-09
Kópia položiek dokladu :
Kliknutím na „Menu-Doklady-Kopíruj položky dokladu“ sa do pamäte skopírujú všetky položky aktuálneho
dokladu (informácia o tom bude zobrazená v pravej dolnej asti hlavného okna). Bude ich potom možné volite ne
skopírova do nasledujúceho nového dokladu.
Tla : Po spustení funkcie „Tla “ sa zobrazí okno s náh adom tla ovej zostavy.
Poznámka : na tla ových zostavách sú štandardne niektoré texty zobrazené farebne. Ak si želáte zmeni farbu
písma všetkých textov na iernu, potvr te túto vo bu v „Nastavení programu“ ...
V hornej asti okna s náh adom tla ovej zostavy sa nachádza lišta s nasledovnými tla idlami :
Tla
Tla zobrazenej tla ovej zostavy. Pred tla ou sa zobrazí okno, v ktorom môžete zada po et
kópií, rozsah tla e, zmeni nastavenie tla iarne a pod.
Ulož
Uloženie tla ovej zostavy do súboru.
Otvor
Na ítanie tla ovej zostavy zo súboru.
Stránky
Kliknutím na jednotlivé tla idlá sa môžete rýhle pohybova vo viacstranovej tla ovej zostave.
Údaj medzi tla idlami ozna uje aktuálnu stránku a celkový po et strán tla ovej zostavy.
Zoom
Kliknutím na jednotlivé tla idlá môžete zvä ši alebo zmenši náh ad tla ovej zostavy.
Horný okraj
Horný okraj tla ovej zostavy v mm
Dolný okraj
Horný okraj tla ovej zostavy v mm
Export
do PDF
Export tla ovej zostavy do súboru *.pdf (Acrobat Reader). Pre správne zobrazenie diakritiky je
potrebný minimálne AdobeReader 6.0 CE. Využitie : zasielanie dokladov elektronickou poštou
…
Editácia
tla ovej
zostavy
Editácia aktuálnej tla ovej zostavy pomocou nástroja FastReports Designer.
Po kliknutí na ikonku „Editácia tla ovej zostavy“ sa zobrazí okno programu FastReports
Designer, v ktorom môžete zmeni danú tla ovú zostavu pod a Vašich potrieb. Editácia môže v
závislosti od jej rozsahu vyžadova aj ur ité znalosti programovania. V prípade potreby môžete
bližšie informácie o tomto programe nájs na stránkach www.fast-report.com
Tla ové zostavy sú uložené v súboroch s príponou *.fr3 a nájdete ich v zložke PrintSets,
ktorá sa nachádza v inštala nej zložke programu (štandardne C:\Program Files\Faktúry
Plus). Pred akýmko vek zásahom do aktuálnej tla ovej zostavy dôrazne odporú am
najskôr vytvorenie jej kópie (kliknite do Menu-Súbor-Uloži ako ... ).
Návrat
Zatvorenie okna s náh adom tla ovej zostavy
Faktúry Plus 1.29, © Rastislav Korytár, 2005-09
POMOCNÉ EVIDENCIE :
Všetky pomocné evidencie sú prístupné z hlavného menu (sekcia „Pomocné evidencie“). Sú ur ené na evidenciu
„pomocných“ údajov ako sú adresy dodávate ov, užívate ské texty a položky (sortiment) a špecifikácie dokladov.
1. Adresár odberate ov :
Okno s adresami odberate ov je rozdelené na dve asti. V avej sa nachádza zoznam adresných skupín (adresy sú
pre lepší preh ad evidované v jednotlivých skupinách) a v pravej asti zoznam adries aktuálnej skupiny.
Jednotlivé adresy môžete medzi skupinami ubovolne presúva technikou „Drag&Drop“ (kliknete na požadovanú
adresu a za sústavného držania tla idla myši ju „presuniete“ nad požadovanú skupinu, kde tla idlo uvolníte).Nad
tabu kou sú uvedené kompletné informácie o aktuálnom odberate ovi, vpravo dolu je edita ný riadok pre zadanie
textu, ktorý chcete v adresári vyh ada .
Každá adresa môže okrem základných údajov ako sú názov odberate a, adresa, korešponden ná adresa, kontakné
údaje, I , DI , I pre DPH obsahova aj dva špecifické údaje :
1.) Splatnos – tu môžete zada individuálnu splatnos dokladov ur ených pre daného odberate a. Ak splatnos
nezadáte, platí údaj uvedený v „Nastavení programu“.
2.)
ava – pri zápise nových položiek dokladu a výpo te ich ceny sa automaticky uplatní uvedená z ava.
Vyh adávanie :
Údaj, ktorý chcete v adresári vyh ada , zadajte do riadku v pravej dolnej asti okna a kliknite na
Ak bol údaj nájdený, ukazovate v tabu ke sa nastaví na odpovedajúcu adresu. Opätovným stla ením tla idla
(alebo klávesy F3) program pokra uje vo vyh adávaní alších adries s požadovaným údajom. Ak už žiadne
vyhovujúce adresy neexistujú, program presunie „zameranie“ z tabu ky spä na riadok s h adaným údajom.
Faktúry Plus 1.29, © Rastislav Korytár, 2005-09
2. Užívate ské texty :
V tomto okne si môžete zaevidova asto požívané texty, ktoré uvádzate na
Vašich dokladoch. Pri tvorbe dokladu potom nemusíte vypisova celý text
ru ne, ale sta í ho vybra (dvojklik, Enter) z tejto evidencie.
Pre lepšiu orientáciu v evidencii môžete každému textu priradi krátky
orienta ný popis pod ktorým ho nájdete v tabu ke. Tabu ka je automaticky
abecedne zora ovaná.
3. Sortiment :
V tomto okne si môžete zaevidova
položky (Váš sortiment), ktoré
potrebujete uvádza v dokladoch.
Položky je možné pre lepšiu
orientáciu evidova alebo ubovolne
presúva medzi skupinami (podobne
ako v adresári odberate ov).
Každá položka môže obsahova
názov a popis, jednotkovú cenu bez
DPH, mernú jednotku a sadzbu DPH.
Kliknutím na ikonu
, si môžete
vytla zoznam celého sortimentu
s cenami bez, aj s DPH.
Ceny sortimentu je možné hromadne zmeni pomocou funkcie
Precenenie položiek, ktorá sa nachádza v menu okna so
sortimentom, v asti Položka. Touto funkciou možete hromadne
zvýši /zníži cenu o ubovo ný po et percent alebo ceny
vynásobi /vydeli ubovo ným íslom. Týmto spôsobom máte
možnos preceni položky celého sortimentu, alebo len aktuálnej
skupiny sortimentu.
4. Špecifikácie dokladov :
Tu si môžete nadefinova špecifikácie dokladov pod a vlastnýchpotrieb.
Špecifikácie môžete využi pri filtrovaní zoznamu dokladov, kedy môžete
zo zoznamu vyfiltrova iba doklady ur itej špecifikácie (napr. faktúry za
služby, pravidelné vyú tovania, faktúry za sprostredkovanie, provízie a
pod.).
Faktúry Plus 1.29, © Rastislav Korytár, 2005-09
DODÁVATE :
Z tejto sekcie hlavného menu môžete otvori okná, v ktorých sú evidované základné údaje dodávate a (Vašej
firmy) a zoznam jeho bankových ú tov.
1. Základné údaje :
V tomto okne je potrebné nastavi všetky potrebné údaje dodávate a
(Vašej firmy) – názov a sídlo firmy, I O, DI , I pre DPH.
Dôležité je zvoli , i dodávate je alebo nie je platca DPH.
Medzi dopl ujúce informácie môžete zada kontakt (telefón,
fax,mobil, e-mail, www), prípadne dátum vydania Živnostenského
listu a pod. Tieto údaje budú tla ené na každom doklade v asti
„Dodávate “.
alej tu môžete vybra logo firmy a naskenovanú pe iatku s
podpisom. Program dokáže na íta tieto obrázky zo súborov typu
PNG, JPG, BMP, WMF, EMF a ICO. Logo firmy bude taktiež
tla ené na všetkých dokladoch, pri zasielaní faktúry elektronickou
poštou môžete využi aj tla naskenovanej pe iatky s podpisom.
2. Bankové ú ty :
Tu si môžete zaevidova všetky Vaše
bankové ú ty a vybera ich pod a potreby na
jednotlivé doklady.
Každý záznam môže obsahova informácie
o banke: názov (vrátane dopl ujúceho
popisu, ako napr. adresy), íslo ú tu, IBAN
kód a prípadný alší údaj, napr. SWIFT,
BIC a podobne.
3. Ostatné nastavenia :
V tomto okne môžete nastavi preddefinované údaje (ú et, spôsob úhrady a konštantný symbol) , ktoré budú
automaticky prednastavené pri tvorbe nového dokladu. Zárove tu môžete zada popisy a parametre „vlastného“
typu dokladu
Faktúry Plus 1.29, © Rastislav Korytár, 2005-09
SERVIS : Z tejto sekcie hlavného menu môžete pristupova k nastaveniu programu, evidencií užívate ov a
jednotlivým servisným funkciam pre správu dát.
1. Nastavenie programu :
V tomto okne môžete nastavi :
aktuálne sadzby DPH
vzh ad programu – k dispozícii je 14
“skinov“ (možností vzh adu)
splatnos – na základe tohoto údaju
program automaticky vypo íta
dátum splatnosti dokladu
kurz SKK/EUR – konverzný kurz pre
potreby zobrazovania duálnych cien
v SKK aj EUR. Ak je konverzný kurz 0,
bude duálne zobrazovanie vypnuté
farby pri tla i dokladov. Ak je vo ba zaškrtnutá, bude doklad vytla ený „ iernobielo“ (okrem loga)
zobrazovanie úvodného okna s výberom firiem. Ak vystavujete doklady len pre jednu firmu, nemá
úvodné okno s ich výberom význam a môžete jeho zobrazovanie vypnú
automaticky zatvára zoznam tla ových zostáv. Ak po výbere tla ovej zostavy (prípadne vytla ení
dokladu) nepotrebujete ponúka zoznam tla ových zostáv, môžete ich zobrazovanie vypnú
východiskové zaokrúh ovanie jednotkovej a celkovej ceny v rozsahu 2-4 desatinné miesta. Odporú ame
ponecha východie nastavenie na 3 a 3 desatinné miesta. Pri dvoch desatinných miestach by mohla by
výsledná suma vypo ítaná s rozdielom +/- 1 cent, aj pri správnom nastavení zaokrúh ovania výslednej
sumy (vi nižšie)
východiskové zaokrúh ovanie výslednej sumy dokladov. Program obsahuje 6 spôsobov zaokrúh ovania
a 2 možnosti korekcia výslednej sumy:
Zaokrúh ovanie na 0,10 ; 0,50 ; na celé
ísla
a nezaokrúh ovanie výslednej sumy, mali význam za ias,
kedy bola našou menou koruna a má význam pri iných
menách (napr. K ).
V prípade meny EUR (USD a podobne), kde je najmenším
platidlom 1 cent, je pre o najpresnešie zaokrúhlenie výslednej
sumy, pod a §22 zákona o DPH, nutné zvoli si jeden zo
spôsobov „Nezaokrúh ova (ani DPH)“ alebo „Vypo íta
DPH z celkovej sumy“.
Požadovaný výsledok výpo tu výslednej sumy je astokrát závislý od spôsobu, akým sa bude táto suma
vypo ítava . Ak nie ste platca DPH, alebo ste a do dokladu budete pri zadávaní položiek vychádza zo sumy bez
DPH, zvo te „Nezaokrúh ova (ani DPH)“. Výsledná suma za 1 položku, s cenou vo výške 38,655 bez DPH,
bude v tomto prípade vypo ítavaná nasledovne (pri nastavení jednotkovej aj celkovej ceny na 3 desatinné miesta):
Faktúry Plus 1.29, © Rastislav Korytár, 2005-09
Zo sumy 38,655 v rekapitulácii dostávame po zaokrúhlení základ dane 38,66.
Z toho vypo ítaná a zaokrúhlená DPH je 7,35. Výsledná suma spolu je 38,66 + 7,35 = 46,01 EUR.
Ak ste platca DPH a do dokladu budete pri zadávaní položiek vychádza zo sumy s DPH (zaklad dane a DPH sa
budú dopo ítava ), zvo te možnos „Vypo íta DPH z celkovej sumy“. Výsledná suma za 1 položku, s cenou vo
výške 46 s DPH, bude v tomto prípade vypo ítavaná nasledovne (pri nastavení jednotkovej aj celkovej ceny na 3
desatinné miesta):
Suma bez DPH je 38,655. Z tejto NEZOKRÚHLENEJ sumy program vypo íta sumu s DPH, o je
po zaokrúhlení výsledných 46. Až POTOM zaokrúhli základ dane a odpo íta ho od celkovej sumy, ím dostane
DPH = 7,34 (46-38,66)
Ale POZOR - ak by boli v programe nastavené iba DVE desatinné miesta pre jednotkové a celkové ceny,
k výslednej sume 46 s DPH program nedospeje. Príklad s rovnakou sumou :
ak cena bez DPH je 38,66 tak cena s da ou je 46,01 EUR. V tomto prípade pomôže už len vo ba
"Korekcia DPH (-0,01)" ...
2. Užívatelia programu :
V tomto okne sa nachádza evidencia
užívate ov
programu,
vrátane
ich
kontaktných údajov, hesiel a aktuálnych
stavov (aktívny/zrušený). Meno a heslo
užívate a je využívané pri prihlasovaní do
programu (ak je aktivované) a zárove
meno prihláseného užívate a a jeho
kontaktné údaje sú tla ené na každom
doklade v asti „Vyhotovil“.
Medzi užívate mi má špeciálne postavenie „Administrator“. Jedná sa o prvého užívate a, automaticky
vytvoreného programom, ktorý má právo pridáva do programu nových užívate ov, editova údaje už
existujúcich, nastavova ich status (aktívny/zrušený) a ruši ich prístupové heslá.
Ak s programom pracuje iba jeden užívate (alebo nepotrebujete rozlišova , kto s programom pracuje) môžete
vypnú zobrazovanie úvodného prihlasovacieho okna tak, že zrušíte heslo „Administratora“. Zrušené heslo
užívate a je indikované znakom ? v poslednom st pci tabu ky. Každý užívate si pritom môže nastavi heslo sám,
ale iba svoje vlastné (to platí aj pre „Administratora“).
3. Spolo ný text dokladov :
Tu môžete nastavi text, ktorý sa bude tla
na
úplnom konci každého dokladu (typ dokladu, ku
ktorému sa vz ahuje tento text, môžete zmeni v
hlavnom okne programu – filter) ...
Faktúry Plus 1.29, © Rastislav Korytár, 2005-09
4. Zálohovanie údajov :
Po spustení tejto funkcie a zadaní názvu a umiestenia súboru, budú všetky údaje z programu skomprimované a
uložené do tohto súboru (prípona *.fab). Zálohovanie je možné spusti iba ak s programom sú asne nepracuje
viac užívate ov. POZOR !!! Funkcia zálohuje iba aktuálnu firmu. Nepodce ujte túto funkciu – záloha je asto
jediný spôsob, ako získa spä Vaše údaje po prípadnej poruche po íta a, prítomnosti vírusu a pod.
5. Obnova údajov :
Po spustení tejto funkcie budú všetky Vaše údaje nahradené údajmi zo záložného súboru (*.fab).
POZOR !!! Všetky aktuálne údaje budú nenávratne stratené ! Preto sa pred obnovou údajov dôrazne
doporu uje vykona zálohu aktuálnych údajov.
6. Kontrola databázy :
Túto funkciu môžete využi na kontrolu databázy a pokus o jej opravu v prípade miernejšieho
poškodenia. Toto môže nasta po výpadku napájania, príp. poruche, ktorá má za následok okamžitý
reštart po íta a. Nie je však možné spolieha sa na u vždy. V ažších prípadoch je jedinou možnos ou
ako získa údaje spä , ich obnova zo zálohy. Nezabudnite preto na pravidelné zálohovanie !
7. Konverzia údajov z programu FAKTÚRY :
Táto funkcia má význam iba pre užívate ov nášho staršieho programu Faktúry. Po výbere zložky s pôvodnými
databázovými súbormi sa vykoná konverzia údajov do programu Faktúry Plus.
POMOC :
V poslednej sekcii hlavného menu nájdete informácie o programe a oprávnenom užívate ovi, okno k registrácii
programu a funkciu na spustenie tejto príru ky priamo z programu.
Systémové požiadavky : program je možné používa na po íta och s opera ným systémom Windows 2000/XP.
Vzh adom k tomu, že program štandardne zapisuje údaje do zložky ProgramFiles, v systémoch Vista a WIN7 sa
môžu vyskytnú problémy už pri samotnej inštalácii a to v prípade zapnutej „Kontroly používate ských kont“.
Problém je možné odstráni vypnutím tejto funkcie alebo inštaláciou programu do inej zložky mimo
ProgramFiles. V každom prípade si môžete funk nos programu ešte pred zakúpením overi inštaláciou jeho
FREE verzie.
Download

Verzia 1.29